Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti"

Transkriptio

1 Live Herring työryhmä / Live Herring ry Hankesuunnitelma (päivitetty elokuussa 2013) Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Hankkeen esittely Mediataide kartalle -hankkeen päätavoitteena on suomalaisten mediataiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien ja mediataideteosten esitysmahdollisuuksien luominen ja parantaminen Suomessa. Kolmivuotiseksi suunnitellussa hankkeessa luodaan yhteistyössä (taide)museoiden ja muiden mediataiteen esityspaikkojen, taiteilijoiden sekä tuottajien kanssa mediataiteen tuotanto- ja toteutusmalleja näyttely- ja yleisötoimintaan sekä tuotannolliseen toimintaan. Malleista tehdään kevytrakenteisia, helposti lähestyttäviä ja toteutuskelpoisia. Hankkeen lähtökohtana on mediataiteen kentällä uudenlainen yhteistyöhön perustuva toimintatapa, jossa mediataiteen tekijät, esittäjät, tuottajat ja levittäjät törmäytetään toisiinsa työpajoissa. Niissä syntyvän suoran keskustelukanavan kautta pystytään rakentamaan malleja, jotka palvelevat sekä tekijöitä että esittäjiä, ja joita voidaan hyödyntää pitkäaikaisesti. Hankkeen yhteistyötahot muodostavat myös projektin kohderyhmän, joille palveluja ja konsepteja kehitetään. Samalla he ohjaavat ja kommentoivat hanketta ja sen edistymistä. (Kts. kohta Yhteistyö toimintavälineenä, jossa toiminta selitetään tarkemmin). Valtakunnallinen hanke on suunniteltu toteutettavaksi kolmen vuoden aikana kolmessa vaiheessa: 1. Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään työpajoja, joissa kerätään materiaalia ja valmistellaan toisen vaiheen konseptointia ja pilotointia. Työpajoihin osallistuu yhteistyökumppaneita (mediataiteilijat, museot/taiteen esityspaikat, mediataiteen tuottajat) maanlaajuisesti. 2. Toisessa vaiheessa työpajoissa syntyneitä toimintamalleja konseptoidaan ja pilotoidaan useamman museon ja taiteilijan kanssa ympäri Suomea. 3. Hankkeen kolmas vaihe koostuu projektin tulosten julkaisusta ja jalkauttamisesta, jotta hankkeessa syntyvät käyttövalmiit konseptit ovat kaikkien suomalaisten mediataiteen esityspaikkojen, taiteilijoiden ja tuotantotahojen käytössä.

2 Hankkeen suurin menoerä on projektikoordinaattorin, Soile Ollikaisen, palkkakustannukset. Muita keskeisiä menoeriä ovat työpajojen toteuttaminen, toteutettavat pilotoinnit, pilottien pohjalta toteutettava tuotteistamistyö sekä syntyvien mallien jalkauttaminen. Hankesuunnitelmaa on esitelty avoimesti ja laajasti kentän toimijoille ja sen saamasta palautteesta on käynyt ilmi, että projektille on tarvetta. Hankkeelle on jo koottu sitoutunut yhteistyöverkosto, jonka kanssa projektia lähdetään työstämään heti rahoituksen varmistuttua. Hankkeen yhteistyöverkostoa laajennetaan ja kehitetään aktiivisesti jo syksyn 2013 aikana sekä myöhemmin rahoituksen varmistuessa hankkeen edetessä. Hankkeen projektisuunnitelma myös julkaistiin Live Herringin verkkosivuilla keväällä Hankkeen perustana on Live Herring -ryhmän Taiteen edistämiskeskuksen Keski-Suomen toimipisteessä elokuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijan roolissa tekemä pohjatyö (läänintaiteilijakausi ). 1 Ryhmälle on kertynyt järjestämiensä projektien kautta ensi käden kokemuksia mediataiteen kentän konkreettisista ongelmista etenkin Live Herring 11 -uusmediataidenäyttelyn tuottamisen yhteydessä, joka oli suurin pääkaupunkiseudun ulkopuolella järjestetty uusmediataiteen näyttely- ja tapahtumakokonaisuus Suomessa. Läänintaiteilijakauden ja työryhmän toimintavuosien aikana on noussut voimakkaasti esiin tarve mediataiteen edistämisen pitkäjänteiselle kehittämiselle sekä etenkin mediataiteilijoiden näyttely- ja työskentelymahdollisuuksien parantamiselle erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa. Mediataide kartalle -hanke on kehitetty vastaamaan tähän tarpeeseen ja toimii näin luontevana jatkona työryhmän Keski-Suomessa toteuttamalle työlle. Live Herring on pystynyt läänintaiteilijatyön kautta verkostoitumaan mediataiteen kentän toimijoiden ja taiteilijoiden kanssa valtakunnallisesti, kuten hankkeen yhteistyörakenne osoittaa. Taustaa: Miksi suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti? Vaikka suomalainen mediataide on maailmalla tunnettua, etenkään uusmediataiteen levitykseen tarvittavaa infrastruktuuria ei Suomessa juurikaan ole. Olemme tilanteessa, jossa mediataiteilijoilla, mediataiteen levittäjillä ja mahdollisilla vastaanottajilla ei ole kohtaamisalustaa. Mediataiteen yksi luonteva esityspaikka olisi muun nykytaiteen seassa museoissa ja gallerioissa. Tähän Suomessa on hyvät edellytykset, sillä maassa on koko maan kattava taidemuseoverkosto ja lukuisia nykytaiteen gallerioita. Suurin osa museoista ja gallerioista on kuitenkin keskittynyt perinteisen kuvataiteen esittämiseen, eikä niillä ole 1 Läänintaiteilijana Live Herring on poikkeuksellinen ja kokeiluluontoinen: se on kahden hengen työryhmä (mediataiteen tuottaja Soile Ollikainen ja mediataiteilija Päivi Hintsanen). Kumpikaan vastuuhenkilöistä ei tee läänintaiteilijatyötä päätyönään, vaan vuosittain yhden läänintaiteilijan palkan suuruisella summalla rahoitetaan Live Herring -projekteja. Läänintaiteilijakauden jälkeistä aikaa varten Live Herring on perustanut yhdistyksen, joka jatkaa Live Herring -toimintaa ja on hakenut ja hakee rahoitusta Mediataide kartalle -hankkeelle.

3 resursseja taidemuodolle, joka ei välttämättä liity lainkaan visuaaliseen esittämiseen, vaan teos saattaa perustua esimerkiksi ääneen tai dataan. Mediataiteen tekijöiden, levittäjien ja vastaanottajien kohtaamattomuuden seurauksena syntyy tyhjiö, jossa mediataiteen on hyvin vaikeaa päästä esille - ja jossa mediataiteilijan on vaikeaa tehdä työtään. Tämän vuoksi mediataiteen kenttä on alueellisesti epätasa-arvoinen: (Suomalaisen) mediataiteen näkyvyys on voimakkaasti keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja muutamaan isompaan kaupunkiin. Muualla Suomessa esitetty mediataide on lähinnä videotaidetta ja senkään esittämiselle ei kaikissa näyttelypaikoissa ole edelleenkään edellytyksiä. Digitaalisia tekniikoita ja dataa hyväkseen käyttävän uusmediataiteen esittämiseen mahdollisuudet ovat erittäin huonot. Tästä seuraa: -> Taiteilijoilla ei ole mahdollisuutta saada teoksiaan esille pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien ulkopuolelle ilman kohtuuttoman suurta omaa taloudellista panosta -> Yleisöllä ei ole mahdollisuutta nähdä mediataidetta pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien ulkopuolella Mediataiteen toteutusmahdollisuudet ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Usein pienimuotoisten projektien ja teosten toteuttaminen onnistuu taiteilijoilta paikasta riippumatta, mutta suurempien teosten toteuttaminen sekä kouluttautuminen / kurssitus pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien ulkopuolella on miltei mahdotonta (esim. viikon kurssi Helsingissä maksaa kurssimaksujen lisäksi myös ruoka-, yöpymis- sekä matkakulut; summa voi helposti olla satoja euroja) -> Teoksen toteutuskustannukset voivat muodostua taiteilijalle kohtuuttoman suuriksi -> Ammattitaidon ylläpitäminen on taiteilijalle kohtuuttoman kallista Haluamme hankkeen avulla parantaa mediataiteen kokemisen ja mediataiteilijana toimimisen mahdollisuuksia kaikkialla Suomessa, erityisesti pienemmillä paikkakunnilla. Missä hanke toteutetaan ja kenelle se on tarkoitettu? Hankkeen koordinaattori toimii Jyväskylässä / Keski-Suomessa, mutta työpajoja toteutetaan myös yhteistyötahojen luona ja pilotointeja toteutetaan useassa eri paikassa Suomessa. Lähtökohtana on, että toimintamallien pilotointeja toteutetaan yhteistyöpaikkakunnilla ja niissä huomioidaan yhteistyökumppaneiden omat tarpeet. Hanke on valtakunnallinen ja sen pilotit toteutetaan pienemmissä kaupungeissa sekä haja-asutusalueilla. Suomalaisen mediataiteen näkyvyyden parantamisella on sijaa myös pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa, mutta Mediataide kartalle - hankkeessa keskitytään pienempien kaupunkien ja haja-asutusalueiden

4 museoiden ja näyttelytilojen ongelmakohtiin, mediataiteen saavutettavuuteen sekä taiteilijoiden työn mahdollistamiseen tai helpottamiseen pienissä kaupungeissa sekä haja-asutusalueilla. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa pohditaan muita mahdollisia mediataiteen esiintuomisen konteksteja kuin museo- ja galleriaympäristö (esim. festivaalit, kirjastot ja teatterit). Hankkeen toimintamalleja pilotoidaan ja konseptoidaan useamman museon ja taiteilijan kanssa yhteistyössä ympäri Suomea. Pilotointien jälkeen hankkeen kolmannessa vaiheessa huolehditaan projektin tulosten julkaisusta ja jalkauttamisesta. Tätä kautta hankkeen lopussa käyttövalmiit konseptit ovat kaikkien suomalaisten mediataiteen esityspaikkojen, taiteilijoiden ja tuotantotahojen käytössä. Keski-Suomi on hankkeen näkökulmasta hyvä toteutuspaikka. Live Herring on profiloitunut läänintaiteilijatyön sekä sitä edeltävän toimintansa kautta mediataiteen kentälle yhtenä keskeisenä pääkaupunkiseudun ulkopuolisena toimijana. Lisäksi Live Herringille on syntynyt hyvin toimiva yhteistyökuvio kahden maakunnan keskeisimmän nykytaidetta esittelevän museon, Jyväskylän taidemuseon ja Saarijärven museon, kanssa. Mm. museoiden kanssa yhteistyössä järjestetty Live Herring 11 on luonut pohjaa, motivaatiota ja tarvetta (uus)mediataiteen esiintuomiseen maakunnassa. Esimerkiksi Saarijärven museon johtaja Kari Kotilainen kertoi, että museolla järjestetty Live Herring '11 -näyttely on luonut selvää kysyntää vastaaville näyttelyille. Museot ovat myös tuoneet esiin oman motivaationsa ja kiinnostuksensa sekä voimakkaan sitoutumisensa Mediataide kartalle -hankkeeseen. Tiivis ja mutkaton yhteistyö Jyväskylän taidemuseon ja Saarijärven museon kanssa sekä Live Herringin valtakunnallinen verkostoituminen tarjoaa hyvän pohjan ja Mediataide kartalle - hankkeen toteuttamiselle Keski-Suomesta käsin. Mitkä ovat hankkeen toteuttamiskeinot? Hankkeessa tutkitaan ja ratkotaan jo nyt kentällä huomattuja ongelmia (mm. tekniikkaan ja sen tuntemukseen sekä teosten ylläpitoon liittyvät kysymykset), kartoitetaan vielä hahmottamattomia syitä nykytilanteeseen ja luodaan ratkaisuja ei-kenenkään-maalla sijaitseviin ongelmakohtiin. Hankkeessa luotavat rakenteet helpottavat suomalaisia mediataiteilijoita saamaan teoksiaan esiin myös kotimaassa. Näin mediataiteen vastaanottaminen esityspaikoissa, kuten museoissa, helpottuu. Projektin tärkein työkalu ovat yhteistyötahot. Hankkeessa toteutetaan vuosittain 2-4 työpajaa, joihin kutsutaan projektiin yhteistyöryhmän mediataiteilijoita, museoita/esityspaikkoja, tuottajia ja levittäjiä. Yhteistyötahojen välisissä koordinoiduissa keskusteluissa ja työpajoissa selvitetään ydinsyyt sille, mistä mediataiteen liki Suomen kokoinen tyhjiö johtuu ja mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. Työpajoissa kysytään samoja kysymyksiä yhtä aikaa sekä esittäjätahoilta,

5 tuottajatahoilta että taiteilijoilta: Onko teosten esittämisen esteenä esimerkiksi tekniikan hinta, tietotaidon puute, tiedon puute tai yhteisen kielen puuttuminen? Mitkä ovat suurimmat ongelmakohdat ja miten niitä voidaan lähteä ratkaisemaan? Kuinka paljon ja millä keinoin museot/esityspaikat ovat halukkaita panostamaan asiaan ja mitä se vaatii taiteilijoilta? Kyselemällä kartoitetaan ongelmakohdat, mahdolliset ristiriidat ja se, mikä kullekin taholle on tärkeintä. Projektin toimenpiteet määrittyvät työpajan tulosten perusteella. Osallistumismahdollisuus hankkeeseen avataan kiinnostuneille myös sähköpostikyselyjen kautta. Live Herringin ensimmäinen hankkeeseen liittyvä kysely lähetettiin keväällä 2013 mediataiteilijoille, mediataiteen tuottajille sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolisille taidemuseoille ja -gallerioille mediataiteen esittämiseen liittyvistä ongelmista. Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään projektin aineistona sekä työpajatyöskentelyssä että rahoitushaussa. Lisäksi tuloksista tullaan julkaisemaan kooste syksyllä Projekti on maanläheinen, konkreettinen ja avoin. Keskustelu on tarkoitus aloittaa pienissä yhteistyöryhmissä, jotta se pysyy konkretian tasolla ja asioista voidaan puhua suoraan. Kynnys osallistua keskusteluun pidetään matalana ja keskusteluaiheet maanläheisenä koko hankkeen läpi, vaikka yhteistyöpiiriä laajennetaankin hankkeen edetessä. Hanke myös tiedottaa tuloksista yksityiskohtaisesti mediataiteen kentälle ja sidosryhmilleen kaikille avoimella postituslistalla sekä yleisemmällä tasolla mm. verkkosivuillaan. Hankkeen päätteeksi järjestetään avoin seminaari hankkeen aikana syntyneistä tuloksista. Työpajoissa ja niiden tulosten pohjalta kehitetään projekti-- ja tuotantomalleja. Yksinkertaisimpia malleja ovat mediataiteen työkalupakit taiteilijoille, museoille/esityspaikoille ja tuottajille, jotka sisältävät ohjeistuksia ja huomioita eri toimijoiden näkökulmista. Esimerkiksi työkalupakki taidemuseolle voi sisältää konkreettisia ohjeistuksia siihen, kuinka teosten tekniset vaatimukset selvitetään ja mitä kaikkea esitystilanteessa pitää muistaa ottaa huomioon. Laajempia mahdollisia malleja ovat esimerkiksi erilaisten osallistavien yleisötyöpajakonseptien luominen, kiertävän työskentely- ja residenssitoiminnan malli, maan kattavan kiertonäyttelykonseptin suunnitteleminen sekä alueellisen laitteistopankkimallin kehittäminen. Lopulliset ja toteutettavat toimintamallit priorisoituvat hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana työpajoista ja toimijoilta tulevan palautteen mukaan. Mallit julkaistaan työkaluiksi kaikkien mediataiteilijoiden, museoiden / esityspaikkojen ja tuottajien sekä levittäjien käyttöön. Kaikki mallit mm. julkaistaan, Creative Commons -lisenssillä. Malleihin valitaan lisenssi, joka mahdollistaa niiden käytön ilmaiseksi ja soveltamisen omiin tarpeisiin. Myös mallien jalkauttamisesta huolehditaan.

6 Yhteistyö toimintavälineenä Koko hankkeen ydin on avainkysymysten käsittely ja ratkaisu yhteistyössä hankkeen yhteistyötahojen kesken, joka jatkuu eri toimijoiden kesken koko hankkeen läpi. Hanke lähtee liikkeelle pienellä yhteistyöryhmällä, mutta hankkeen tavoitteena on kolmessa vuodessa luoda maan kattava avoin verkosto, joka on kaikkien maan museoiden, gallerioiden ja esityspaikkojen sekä mediataiteilijoiden ja tuottajien käytössä. Yhteistyötahot myös ohjaavat hanketta, eli toimivat hankkeen ns. ohjausryhmänä. Hankkeen yhteistyörakenne tuotetaan mahdollisimman kevyeksi. Yhteistyötahot sitoutuvat kehitystyöhön, mutta itse projekti toteutetaan lyhyissä koordinoiduissa työpajoissa, joiden aiheuttama rasite yhteistyötahoille minimoidaan. Kokoavan työn tekee projektikoordinaattori. Hanke käynnistetään alla olevan ryhmän kesken, joiden kanssa keskustelu saadaan nopeasti käyntiin heti rahoituksen varmistuessa. Yhteistyöpiiriä kehitetään ja laajennetaan hankkeen edetessä. Hankkeen työpajoihin kutsutaan sen edetessä myös muiden alojen taide- ja kulttuuritoimijoita, jotta voidaan selvittää muita mahdollisia mediataiteen esiintuomisen ympäristöjä kuin museo- ja galleriaympäristö. Viimeisenä vuonna yhteistyötä lähdetään laajentamaan kaikkien kiinnostuneiden tahojen kanssa. Hankkeen yhteistyötahot: ESITYSPAIKAT, MUSEOT: Jyväskylän taidemuseo, Kajaanin taidemuseo, Saarijärven museo TUOTTAVAT TAHOT: Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkki, m-cult, Pixelache Helsinki, Pohjoinen mediakulttuuriyhdistys Magneetti TUOTTAJAT, KURAATTORIT ja MUUT ASIANTUNTIJAT: Miia Huttunen (tuottaja, Jyväskylä), Tomi Knuutila (mediataiteilija, digitaalisen median lehtori, Rovaniemi) ja Petteri Putkinen (mediakulttuurin ja tuottamisen läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus/lapin aluetoimipiste) OPPILAITOKSET: Kuvataideakatemia / Irmeli Kokko MEDIATAITEILIJAT: Heini Aho, Antti Ahonen, Päivi Hintsanen, Sami van Ingen, Sara Milazzo, Juhana Moisander, Matti Niinimäki, Pilvari Pirtola, Timo Wright ja Kari Yli-Annala Konseptit, pilotit ja hankkeen tuotteet Lopulliset toteuttavat pilotoinnit priorisoituvat hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana työpajoista ja toimijoilta tulevan palautteen mukaan. Ideoiden tarpeellisuutta ja sisältöjä ohjaavat yhteistyötyöpajat ja niiden toteuttamista koordinoi ja konseptoinnista vastaa projektikoordinaattori. Jo ennen hankkeen alkamista on eri tahojen kanssa käydyn keskustelun pohjalta hahmotettu jo seuraavia ideoita:

7 Mediataiteen työkalupakit taiteilijoille, museoille/esityspaikoille ja tuottajille sisältävät yksittäisten teemojen ohjeistuksia ja huomioita eri toimijoiden näkökulmista, esim. mediataidenäyttelyiden tuottamisesta. Työkalupakkien sisältö kartoitetaan työpajoissa. Vierailuverkostomallin lähtökohtana on, että kun joku verkoston toimijoista kutsuu mediataiteilijavieraan esim. pitämään näyttelyn performanssin tai työpajan, verkoston muilla toimijoilla on mahdollisuus kutsua sama toimija vierailulle esim. taiteilijaesittelyn merkeissä. Malli on herättänyt jo kiinnostusta suomalaisten tuottajatoimijoiden kesken, mutta konseptin käytännön toteutus ja sopivan verkoston luominen vaatii vielä työtä. Laitteistopankin kehittäminen Toive laitteistopankin kehittämisestä on syntynyt museoiden ja taiteilijoiden yhteisestä intressistä. Sen tavoitteena edullistaa ja helpottaa mediataidetuotantojen toteuttamista ja esittämistä keskittämällä teknisten laitteiden ostoa ja hallinnointia, huoltoa ja ylläpitoon liittyvää tietotaitoa. Teknisten laitteiden löytäminen ja ylläpitäminen näyttelykäyttöön on laajalti tunnettu ongelma, joka on merkittävä osa mediataiteen esittämisen vaikeutta. Laitteet ovat kalliita ostaa ja vuokrata ja niiden ylläpito näyttelyssä vaatii tietotaitoa. Yksi ratkaisu tähän olisi alueen toimijoiden yhteiset hankinnat sekä yhteisesti palkkaama tekninen asiantuntija. Laitteistopankki-ideaa lähdetään kehittämään ja pilotoimaan pienen kokeiluryhmän kanssa ja se pyritään konseptoimaan hankkeen aikana niin, että konseptia voidaan hyödyntää maan laajuisesti. Laitteistopankin valuuttana voisi olla omien välineiden lainattavuus pankkiin tai vuokraaminen rahalla. Laitteistopankin perusidea on yksinkertainen, mutta sen käytännön toteutus ja konseptointi vaativat vielä työtä. Muita mahdollisia ideoita ovat: Mediataiteen kiertävien työpajamallien suunnittelu Teoksen valmistaminen ja esittäminen paikallisesti Kiertävä residenssi Kiertokurssit (mediataiteilijan ammattitaitoa kohentavien kurssien järjestäminen kiertokouluna ) Maan kattavien kiertonäyttelypakettien suunnittelu (näyttely, oheistapahtumat, osallistavuus) Monet alustavista konseptointi-ideoista perustuvat kiinteälle yhteistyölle ja verkostomaiselle toiminnalle, jonka avulla pyritään pudottamaan kustannusrakennetta pienemmäksi. Konseptit toteutetaan Creative Commons -lisenssillä, mikä mahdollistaa sen, että kentän toimijat voivat käyttää malleja omiin tarpeisiinsa jo ennen pilotointia.

8 Konseptointimalleista valitaan ensimmäisen vaiheen aikana yhteistyöryhmässä toteutettavaksi pilottiprojekteja, joiden kehittämistä jatketaan koko hankkeen ajan. Pilotointien onnistuminen mitataan kuuntelemalla sekä mukana olleita yhteistyötahoja että yleisöä. Pilottiprojekteihin haetaan kommentteja myös muilta kentän toimijoilta. Arvioinnin kokoaa projektikoordinaattori, mutta kokemuksia kerätään myös yhteistyöryhmissä. Parhaiten toimivista ja tarpeellisimmista konsepteista tuotteistetaan malleja työkaluiksi mediataiteilijoiden, museoiden/esityspaikkojen ja tuottajien sekä levittäjien käyttöön. Tuotteistamisvaiheessa kuunnellaan museoita ja muita esityspaikkoja, tuottajatahoja sekä mediataiteilijoita. Tuotteista pyritään tekemään helposti sovellettavia, jotta niitä voidaan käyttää helposti erilaisiin tuotantoihin. Lopullisista tuotteista tehdään myös joustavia: tuotteistuksessa otetaan huomioon käyttäjien erilaiset resurssit (raha, tila, aika, henkilökunta). Tavoitteena on tehdä tuotteita, jotka ovat käyttökelpoisia myös pienin resurssein. Kaikki mallit julkaistaan Creative Commons -lisenssillä, mikä tarkoittaa, että ne ovat kentän käytettävissä ilmaiseksi, ja että niitä voi soveltaa omiin tarpeisiin. Hankkeessa huolehditaan malleista tiedottamisesta, niiden jalkauttamisesta ja käyttöönotosta: Hankkeen konkreettisina tuloksina toimivat pilotoinnin kautta syntyvät tuotantomallit, jotka julkaistaan kaikkien mediataiteilijoiden, museoiden/esityspaikkojen ja tuottajien sekä levittäjien käyttöön. Mallien toimivuutta tullaan mittaamaan palautteen avulla. Ne julkaistaan ja heti niiden julkaisun jälkeen koordinaattori käynnistää kommentointikierroksen niiden toimivuudesta ja mahdollisista parannusehdotuksista. Konseptit, niiden pilotoinnit ja niistä syntyneet valmiit tuotantomallit esitellään viimeisen hankevuoden päätteeksi järjestettävässä mediataiteen seminaarissa, joka on avoin kaikille mediataiteen kentän toimijoille. Tuotantomallit julkaistaan myös niin, että niiden toimivuutta on mahdollisuus kommentoida ja niiden käyttökokemuksista tuleva tieto on mahdollista saada muiden tietoon. Tieto kootaan hankkeen aikana avattavalle foorumimaiselle verkkosivulle. Hankkeen onnistuessa... Hankkeen ydinkohderyhmänä ovat mediataiteilijat, mediataiteen tuottajat, levittäjät ja esittäjät (mm. museot ja galleriat). Onnistuessaan luomaan toimivia malleja hanke hyödyntää kaikkia mediataiteen alan toimijoita ja vähentää mediataiteen kentän alueellista epätasaarvoa. Mediataiteilijoille hanke mahdollistaa onnistuessaan paremmat mahdollisuudet toimia

9 koko Suomessa. Museoille ja gallerioille sekä muille mediataiteen esityspaikoille löydetään malleja, joilla mediataiteen esittäminen helpottuu. Tätä kautta projekti vaikuttaa suoraan mediataiteen saavutettavuuteen: jos mediataiteen esittämistä helpotetaan, mediataidenäyttelyitä ja -tapahtumia saadaan näkyviin myös alueilla, joissa mediataide ei tällä hetkellä ole tavoitettavissa. Parhaimmillaan mediataide saa jo hankkeen aikana runsaasti uutta yleisöä.

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti

Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Mediataiteen läänintaiteilija Soile Ollikainen Taiteen edistämiskeskus / Keski-Suomen aluetoimipiste Mediataide kartalle Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti Hankesuunnitelma (päivitetty 9.1.2014)

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi Taustaa Live Herring -työryhmä huomasi läänintaiteilijakautensa ja sitä edeltävän toiminnan aikana, että mediataiteen (erityisesti uusmediataiteen)

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

AV-ARKKI, SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS STRATEGIA 2020 1

AV-ARKKI, SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS STRATEGIA 2020 1 AV-ARKKI, SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS STRATEGIA 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. AV-ARKIN TOIMINTA-AJATUS JA KOHDERYHMÄT...3 2. VISIO 2020...4 3. ARVOT...5 4. TOIMINNAN STRATEGISET TAVOITTEET VUOTEEN

Lisätiedot

AV-arkki ry Strategia

AV-arkki ry Strategia AV-arkki ry Strategia 2013 2020 AV-arkki ry:n (0976060-4) kevätkokous hyväksyi vuonna 2013 strategian kaudelle 2013 2020, joka on ladattavissa AV-arkin verkkopalvelusta: http://www.av-arkki.fi/wp-content/uploads/2013/06/av-arkki_strategia_2020_liite.pdf

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 11.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 11.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen taidekokoelmapoliittisen ohjelman loppuunsaattaminen 2. Keskisuomalaiseen taiteeseen liittyvän uuden tiedon tuottaminen ja saavutettavuus

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

Etäopetuspäivä t, Oph,

Etäopetuspäivä t, Oph, Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana Mahdollistaa sairastuneelle oppilaalle

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri Museot yhdessä yhteinen perintö hanke 10+ museot 18.3.2015 Kimmo Levä pääsihteeri Itsenäisyyden juhlavuoden projekti Yhteinen perintö hanke on museoalan yhteisesti toteuttama osa Valtioneuvoston koordinoimaa

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Tik-111.5077. projektityö 2006-07. digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1

Tik-111.5077. projektityö 2006-07. digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1 Tik-111.5077 Sisällöntuotannonllöntuotannon projektityö 2006-07 digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1 Tavoitteet ja sisältö Digitaalisten näyttämöefektien, (taide)installaatioiden

Lisätiedot

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden)

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) TAVOITE TÄNÄÄN Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) Jalostamista tukevan tutkimuksen suunnittelua Pohdimme esillä olevien terveysliikuntakonseptien kautta tutkimuskentältä

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS. SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta

KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS. SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta KESKI-SUOMEN SOTE-UUDISTUS SWOT-analyysi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksesta Vahvuudet Hyvä, pitkä historia yhdessä tekemisestä Meillä on esimerkkejä interaatiosta esim. Saarikassa,

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Arja Huotari kulttuuritalon johtaja Sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulun kaupunki 7.2.2018 Kulttuuritalo Valve

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kupo/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (5) 94 Kehityshankkeet HEL 2013-001362 T 02 05 01 00 Päätös päätti hyväksyä Urbaanin taidetanssin tuki ry:n toteuttaman UrbanApan Stepping Stone -kehityshankkeen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet 16.11.2011 Uusi Osaaja 2 TAUSTA: Alun perin (v. 2010) haettiin yhtä isoa hanketta, mutta sai vain osan rahoituksesta Uusi Osaaja 6/2010 12/2011 Uusi hakukierros 2/2011

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille,

Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille, Ylivoimaisia digitaalilsia palveluita kuvataiteen sektorille Galleristeille, taiteilijoille, museoille, taidemessuille, taidevuokraamoille, huutokaupoille, taidekouluille, taidekilpailuille ARTEST on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Liite 1 YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Tehtävän määrittelyä ja sparrauskohteiden kuvausta Kati-Jasmin Kosonen, Kimmo Kurunmäki www.mal-verkosto.fi Hankkeen taustaa Selvitys:

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen.

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen. Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä 6.6.2017 Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen http://contentunion.net/ Päivän pähkinät 9.00-9.30 Opetellaan palvelumuotoilun yhteisöllisten

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Ammatinharjoittajien osuuskunnat ja sote

Ammatinharjoittajien osuuskunnat ja sote Ammatinharjoittajien osuuskunnat ja sote Pienosuuskuntaforum 20.9.2017 Kari Huhtala Osuustoimintajohtaja, Pellervo-Seura Osuuskunnalle voidaan antaa erilaisia tehtäviä: Jäsenet Hankinta Osk Neuvotteluvoima

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA 1 Kaisa-Maria Rantajärvi ja Tuula Mäntymäki LAPIN LAPE-HANKE PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI LAPPIIN INTEGROIDUT MONITOIMIJAISET PALVELUT PERHEILLE 2 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä

Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä AVARA MUSEO Päätösseminaari 04.10.-05.10.2012 PORI Avara museo osana Porin taidemuseon kehittämistyötä Museonjohtaja Esko Nummelin Porin taidemuseo AVARA MUSEO Valtakunnallinen osio. Toimintalinja: Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Museon avain Satakunnan Museo

Museon avain Satakunnan Museo Museon avain Satakunnan Museo Tuotteistettava palvelu: MUSEON AVAIN yritysten ja yhteisöjen vuosikortti sisäänpääsy museon neljään toimipisteeseen (myös vierasryhmän kanssa) viisi opastuskierrosta kokoustilojen

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Luovasti erottautuen maailmalle

Luovasti erottautuen maailmalle Luovasti erottautuen maailmalle Luovat alat nousuun Pohjois-Savossa Työpaja 1.6.2017 Sawosta maailmalle Taina Laitinen Tuottaja-läänintaiteilija Aikataulu - Klo 14.20 14.40 Lyhyt alustus ja esittäytyminen

Lisätiedot

Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin

Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin 10.10.2012 Irma Jaakkola irma.jaakkola@seinajoki.fi Ruokaprovinssi Ruokaprovinssin käynnistys -hanke Ruokaprovinssin käynnistys

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Taustaa: Työtä teatterista

Taustaa: Työtä teatterista Taustaa: Työtä teatterista Työtä teatterista hanke sai OKM:ltä 18 000, toteutettiin 04.11.2013 30.04.2014. Iisalmi, Kiuruvesi ja Lapinlahti mukana. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja tullaan jatkamaan

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa Kuvataiteet Elokuva- ja mediataiteet Arkkitehtuuri Käsityötaiteet Musiikki Kirjallisuus eli sanataiteet Tanssitaiteet Teatteri- eli Näyttämötaiteet Taideteollisuus ja taiteellinen suunnittelu 27.6.2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Turvallisuustietolaatikko verkossa

Turvallisuustietolaatikko verkossa Turvallisuustietolaatikko verkossa TURVALLISEMPI HUOMINEN Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun Seminaari Hyvinkäällä 22.-23.1.2013 Jarno Kivistö paloinsinööri Taustaa hankkeelle Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta 13.5.2016 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) Riitta Koikkalainen, tietoasiantuntija Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden työryhmä

Äidinkielen ja kirjallisuuden työryhmä Äidinkielen ja kirjallisuuden työryhmä Ideapaperi työryhmän työskentelystä Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylän

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Varhaiskasvatus Vierailu, Esitys, Muu, Vierailu, Esitys, Muu Mikä on osallistuva lapsi- tai ryhmämäärä? Tarvitaanko kuljetuksia? Mitkä ovat arvioidut kustannukset?

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa www.goteborg.se/kulturstod

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa www.goteborg.se/kulturstod KULTTUURITUKI Göteborgin kulttuurielämän pitää olla monipuolista ja korkealaatuista, sanoo Göteborgin kulttuurilautakunta. Tämän vuoksi taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittäville toiminnoille

Lisätiedot

Juurruttamissuunnitelmat. Sparrauspäivä Kuusa, Varjolan tila

Juurruttamissuunnitelmat. Sparrauspäivä Kuusa, Varjolan tila Juurruttamissuunnitelmat Sparrauspäivä 19.9.2017 Kuusa, Varjolan tila Iltapäivän ryhmätehtävä Pohditaan ryhmittäin seuraavia kahta kysymystä: 1) Mikä merkitys asiakkaan toimintakykyyn liittyvällä mitatulla

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä

Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015. Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä Kilda-projektin tilannekatsaus: tulokset ja tavoitteet 2015 Kilda-projektin ohjausryhmän kokous 8.9.2015 Marja-Liisa Seppälä RDA-käyttöönotto Käännös kopioitu RDA toolkitin julkaisualustalle -> julkaiseminen

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot