PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 128 Epaalan kunnallistekniikan rakentamisen urakkatarjoukset Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle Kiinteistön vesilaitteiden tukkeumat Täyttöluvan hakeminen keittäjä-siivoojan toimeen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos Kokonaisvaltaisen kameravalvontajärjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen Pälkäneen kunnassa 134 Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunnan lakkauttaminen ja jakaminen osiin sekä esitys Pälkäneen kunnalle näiden teiden tienpidosta huolehtimiseksi Maisematyöluvan hakeminen Onkkaalan alueelle Maisematyölupien hakeminen pieniin Pälkäneen kunnan kohteisiin 137 Valtuustoaloite, joka koskee Pukkivuoren ryhmistä ja Aitoon ala-asteen rakennuksen muuttamista päiväkodiksi 138 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen järjestäminen lähtien 139 Lausuntopyyntö Kuulialan asemakaavasta, Pappilan asemakaavasta ja Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaavasta 140 Lausuntopyyntö Mattilan ranta-asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 38

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ JÄSENET Ailio Timo puheenjohtaja Lindfors Jukka varapuheenjohtaja Koskelo Markku jäsen Pohjola Virpi jäsen Saarikko Jouko jäsen poissa 137 Tuominen Eija jäsen poissa 134 Soini Timo E.Ahlqvistin varajäsen MUUT Pihkala Jarkko kh:n edustaja Vesava Matti esittelijä, pöytäkirjanpitäjä POISSA Ahlqvist Elina jäsen Giren Raimo jäsen Kotanen Marja jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET - PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Koskelo ja Virpi Pohjola PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Timo Ailio puheenjohtaja Matti Vesava pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Markku Koskelo Virpi Pohjola PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Matti Vesava

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Epaalan kunnallistekniikan rakentamisen urakkatarjoukset 171/ /2013 TEKLA Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö on pyytänyt HILMAn kautta tarjouksia Epaalan kunnallistekniikan rakentamisesta ja tarjouspyyntöasiakirjat lä hetet tiin kaiken kaikkiaan 19:sta urakoitsijalle. Määräaikaan mennessä tarjouk sen antoi 10 urakoitsijaa ja tarjoukset avasi teknisen lau takun nan varapuheenjohtaja Jukka Lindfors ja vesilaitoksen käyttöpäällikkö Har ri Vierikka. Kohteen rakentamisen aikataulu oli hyvin tiukka sillä urakan tuli olla ko konai suu des saan valmis mennessä.urakka-aikaan vaikutti se, et tä Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeeseen :n määrä ra han siten, että hankkeen tulee olla valmis Vesihuoltolaitoksen investointiosassa on vuodelle 2014 varattu :n mää rä ra ha vesihuoltolaitoksen pienten hankkeiden toteuttamiseen, mutta mää rä ra has ta on jo tänä vuonna käytetty Kaikki annetut tarjoukset ylittivät selvästi olemassa olevan, hankkeeseen mah dol li ses ti käytettävän määrärahan eli Tekninen johtaja keskusteli hankkeesta vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikön ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan kanssa ja yhdessä päädyttiin sii hen lopputulokseen, että kaikilta tarjouksen antaneilta urakoitsijoilta pyyde tään tarkennetut tarjouksen hankkeesta, siten että hankkeen to teut tamis ai ka tau lu muuttuu niin, että kokonaisuudessaan hankkeen tulee olla valmis Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Esitys kokouksessa. Tekninen johtaja jakoi kokouksessa vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikön tekemän yhteenvedon tarjouksista. Tarjouksia saatiin kaiken kaikkiaan 10 kpl ja tehdyn tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen teki Maanrakennus J. Jönkkäri Oy, ( alv 0 % ) Tekninen lautakunta päättää:

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) esittää teknisen lautakunnan investointiosan talousarvioon :n määrärahan Epaalan kunnallistekniikan rakentamiseen ja 2) että, jos kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät Epaalan alueen kunnallistekniikan rakentamiseen :n määrärahan, lautakunta valitsee urakoitsijaksi Maanrakennus J. Jönkkari Oy:n. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Pihkala, Lindfors, Vierikka ja Vesava. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Maanrakennus J. Jönkkäri Oy on esittänyt, että he voisivat aloittaa Epaalan kunnallistekniikan rakentamisen vasta vuoden 2015 alussa. Maan raken nus J. Jönkkäri Oy:n mukaan urakka valmistuu ajallaan eli men nes sä. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Maanrakennus J.Jönkkäri Oy:n esityksen Epaalan kunnallistekniikan rakentamisesta siten, että työt aloitetaan vuoden 2015 alkupuolella ja ne saatetaan loppuun urakkatarjouspyynnön mukaan Keskustelun aikana todettiin, että peltoalueiden työt olisi hyvä saada valmiiksi ennen kevään toukotöitä. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Koskelo, Pohjola ja Vesava. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA 128 Teknisen lautakunnan Epaalan kunnallistekniikan rakennusurakan hankintapäätöksestä on tullut Pälkäneen kunnalle oikaisuvaatimus Karpin Kaivin Oy:ltä, jossa vaatija pyytää, että Pälkäneen kunta: 1) kumoamaan oikaisuvaatimuksenalainen päätös 2) ei sovella virheellistä päätöstä tai muutoin noudata tätä virheellisen menettelyn tuloksena syntynyttä päätöstä; sekä 3) korjaa virheellisen menettelynsä ja että tarjousvertailu tehdään uudelleen ja kunta tekee uuden hankintapäätöksen.

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Karpin Kaivin Oy:n oikaisuvaatimus, jonka on laatinut Asianajotoimisto Juutilainen & Co OY, lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Lisäksi Karpin Kaivin Oy:tä edustava lakiasiaintoimisto, ilmoitti sähköpostin kautta, että he ovat tehneet Pälkäneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksestä valituksen myös Markkinaoikeuteen. Markkinaoikeudesta tuli myös Pälkäneen kunnalle sitoumus- ja vastinepyyntö, jossa Markkinaoikeus varaa Pälkäneen kunnalle tilaisuuden vastineen antamiseen ko. valituksen johdosta. Vastine tulee antaa mennessä. Markkinaoikeuden vastinepyyntö lähetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Pälkäneen kunnalla on siis oikeus vastata vastineellaan kumpaankin vaateeseen tai esim. vaihtoehtoisesti hankintalain 73 a :n mukaan keskeyttää hankinta vain todellisista ja perustelluista syistä ja tehdä hankintaoikaisu hankintalain 80 perustein. Tällöin Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta voi itse poistaa virheellisen päätöksensä ja peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asia uudelleen ( hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen hankintayksikkö teki hankintapyynnössä sen virheen, että tarjousten tarkentamista pyytäessään vesihuoltolaitoksen hankintayksikkö ei pyytänyt tarkennusta tarjoukseen niiltä urakoitsijoilta jotka olivat ilmoittautuneet tarjouskilpailuun, mutta eivät olleet jättäneen tarjousta. Tarkennetussa tarjouksessa urakka-aikaa oli jatkettu selvästi, ja siksi kaikkien tarjoajien oikeudenmukainen kohtelu ei tällöin toteutunut.tästä syystä hankintamenettely on syytä keskeyttää ja aloittaa hankinta uudelleen. Tekninen lautakunta päättää: 1) keskeyttää Epaalan kunnallistekniikan hankintamenettelyn, koska hankintamenettelyn aikana kaikkia tarjoajia ei ole kohdeltu oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kun tarjoukseen on pyydetty tarkennusta. 2) aloittaa Epaalan kunnallistekniikan urakan hankintamenettelyn uudestaan. 3) päättää ilmoittaa vastineessaan Markkinaoikeudelle, että Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta keskeyttää Epaalan kunnallistekniikan rakentamisurakan hankintamenettelyn. 4) lähettää Markkinaoikeudelle heidän pyytämänsä asiaa koskevat asiakirjat mennessä.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) päättää ilmoittaa kaikille Epaalan kunnallistekniikan urakoitsijoille, jotka olivat kiinnostuneita tarjoamaan urakkaa ja joille tar jous pyyn töasia kir jat lähetettiin, että hankintamenettely asian osalta on keskeytetty. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Lindfors, Koskelo, Saarikko, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen. Tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle /02.02/2014 TEKLA Tekninen johtaja, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö ja vesihuoltolaitoksen käyt tö pääl lik kö ovat laatineen teknisen lautakunnan käyttötalouden bud jetti esi tyk sen vuodelle Budjettiesityksessä on pyritty noudattamaan erittäin tiukkaa linjaa ja an nettu ja ohjeita sekä lautakunnan talousarvion tasapainotukseen liittyvää ta sapai no tus oh jel maa. Yksi oleellinen muutos kiinteistöpuolella on, että sinne on avattu oma kustan nus paik ka kiinteistöjen vuosikorjausmäärärahaksi. Tämä toisaalta on vä hen tä nyt rakennuksen ja alueiden kunnossapitomäärärahoja. Teknisen johtajan tekemä selvitys käyttömenojen oleellisista muutoksista/ koh den ta mi sis ta lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Seija Snäkin- Laitinen, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö p ; Harri Vierikka, vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö p , Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion vuodelle Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle teknisen lautakunnan käyttötalouspuolen talousarvioesitystä, teknisen toimen ja siivous- ja ruokahuollon osalta sekä yhdessä vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikön kanssa vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvioesitystä. Yleisenä asiana tekninen johtaja toi esille sen toteaman, että lautakunnan talousarvioesitys on erittäin tiukka. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti seuraavat lisäyksen käyttötalouspuolen talousarvioesitykseensä: 1) kesäaikaisen puutarhurin palkkaaminen henkilöstösivukulut 2) vesihuoltolaitoksen vuosikorjausmääräraha Lisäksi tekninen johtaja esitti, että mahdolliset muutokset teknisen lauta-

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kunnan käyttötalousarvioesitykseen lautakunta käsittelee seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Lindfors, Ailio, Vierikka ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: Hyväksyä teknisen johtajan esityksen ja siihen lautakunnan kokouksessa teknisen johtajan tekevät lisäesitykset. TEKLA Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö ja tekni nen johtaja ovat tarkistaneet teknisen lautakunnan talousarvioesitystä vuo del le Ruokahuolto- ja siivousosaston korjattu ja uudistettu budjet ti esi tys lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Vesihuoltolaitoksen lääkemenoihin esitetään 1500 :n määrärahaa (ro kotuk set, vanhentuneet huuhteluaineet, yms.) ja vesihuoltolaitoksen vuosikorjausmenoihin :n määrärahaa (aiempi esitys ) Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä ruokahuolto- ja siivousosaston korjatun ja täydennetyn talousarvioesityksen vuodelle 2015, 2) lisätä vesihuoltolaitoksen lääkemenoihin ja 3) muuttaa vesihuoltolaitoksen vuosikorjausmäärärahaa siten, että määrärahan suuruus on Keskustelun aika puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Ailio ja Vesava Tekninen lautalunta päätti: 1) hyväksyä ruokahuolto- ja siivousosaston korjatun ja täydennetyn talousarvioesityksen vuodelle 2015, 2) lisätä vesihuoltolaitoksen lääkemenoihin 1.500, 3) muuttaa vesihuoltolaitoksen vuosikorjausmäärärahaa siten, että määrärahan suuruus on ja 4) antaa tekniselle johtajalle tehtäväksi selventää yhden siivous- ja ruokahuollon kustannuspaikan palkkausmenojen muutosta ja ilmoittaa asia lautakunnan jäsenille. TEKLA 129

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö, tekninen johtaja, talousjohtaja ja vs talous joh ta ja ovat yhdessä käyneet lävitse teknisen lautakunnan käyt tö ta louden talousarvioesitystä. Näissä keskusteluissa ja budjetin läpikäynnissä on käy nyt ilmi, että lautakunnan budjettiesitys on ns. alle raamin eli esitykseen voi daan vielä tehdä muutoksia, korjauksia ja lisäyksiä. Erityisesti tämä kos ki teknisen toimen budjettiesitystä, jossa mukana ovat mm. kaavatiet, ylei set alueet ja kiinteistöt. Näiden kohteiden kustannuspaikoille päätettiin li sä tä määrärahoja, koska tänäkin vuonna tekninen lautakunta joutui anomaan lisämäärärahaa talousarvion ylityksiin. Ruokahuolto- ja siivouspuolella selviteltiin myös palkkamenojen jakoa ja tul tiin siihen tulokseen, että palkkamenot eivät ensinkään nouse vaan niiden kohdennukset eri kohteisiin ( kiinteistöt ) muuttuvat johtuen esim. siitä, että Epaalan ja Laitikkalan koulut on lakkautettu. Yhteenveto teknisen toimen talousarvioesityksestä lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Tekninen lautakunta päättää: 1) lisätä teknisen lautakunnan käyttötalousarvioesitykseen vuodelle kiinteistöiden lämmitykseen, kiinteistöiden rakennusmateriaaleihin ja rakennusten ja alueiden kunnossapitoon. 2) merkitä tietoonsa ruokahuolto- ja siivouspuolen palkkamenojen kohdistusselvityksen eri kohteisiin. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle teknisen lautakunnan talousarvion tehtyjä muutoksia. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kiinteistön vesilaitteiden tukkeumat TEKLA Arto Urkko Eerolantieltä on lähettänyt tekniselle lautakunnalle rek la maation, joka koskee hänen kiinteistöllään olevien vesilaitteiden tukkeumia ja nii den aiheuttamia puhdistus- ja korjaustoimenpiteitä. Urkko kertoo, että hän oli jo pitemmän aikaa ihmetellyt, miksei kiinteistön vesilaitteisiin tule kun nol la vettä ja avattuaan tuloveden ja vesimittarin välisen liitoksen, oli ve si mit ta rin sihti täyttä soraa ja ruosteenjäämien sekoitusta. Kun sihti putsat tiin, veden tulo parani, mutta avattuaan uudestaan paikan muutaman vii kon jälkeen, sihdissä oli taas tukkeuma-aineita. Kolmannella avaa misker ral la sihdissä ei enää ollut tavaraa. Pieniä kiviä on löytynyt myös wc - pyt ty jen venttiileistä ja suihkun hanoista. Arto Urkko pelkää, että myös lämmityskattilaan on päässyt sinne kuu lu maton ta ainesta ja nyt kysyykin, kelle laitteiden puhdistuskulut kuuluvat. Kiinteistöjen omista vesihuoltolaitteista vastaa kiinteistön omistaja pois luettu na vesimittari, jonka omistaa kunta. Jos kiinteistön omissa laitteissa on tukkeumia yms, niiden puhdistuskulut kuuluvat kohteen omistajalle. Se mistä tukkeutuman aiheuttavat aineet ovat vesilaitteisiin päässeet, on vai kea sanoa. Jos kunnan putkistossa on ollut vuotoja ja niistä on ai heu tunut korjaustöiden kautta sakkaa putkiin, kunta vastaa siitä aiheutuvista kuluis ta. Arto Urkko ilmoittaa, että noin pari vuotta sitten alueella oli kunnan ve si johto put kes sa vuoto ja se korjattiin. Urkko mainitsee myös, että naapurissa oli vaih det tu vesimittari ja mittarissa oli asentajan mukaan soraa. Tekninen lautakunta päättää antaa vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikölle tehtäväksi selvittää Eerolantien alueella olleet vesijohdon korjaukset ja tarkistaa Arto Urkon vesimittarin kunnon ja palata sen jälkeen asian käsittelyyn. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA 130 Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö on selvittänyt vesilinjojen vuotoja Eerolantien alueella ja viimeisin vuoto oli Lisäksi Arto Urkko on ollut yhteydessä vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikköön ja ilmoittanut, että vesimittari hänen kiinteistöllään on kunnossa. Mittaria ei ole Pälkäneen kunta kunnan toimesta tarkastuttanut.urkon varsinainen vaade onkin, että Pälkäneen kunnan vesilaitos tarkistaisi ja tarvittaessa puh-

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta distaisi hänen lämminvesivaraajansa kustannuksellaan. Esitys kokouksessa. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle Eerolantien alueella olleita kunnan vesijohtoverkoston vuotoja, Urkon vaateita ja varaajatilannetta. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa Urkon vesivaraajan. Keskustelun aikana puhuttiin vesijohtoputkien materiaaleista, vanhojen kiinteistöjen putkimateriaaleista, varaajien kunnosta ja iästä. Todettiin, ettei varaajien avaaminen ole yksiselitteinen asia, ja pitää tarkkaan harkita, miten varaajia käsitellään. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Pohjola, Koskelo, Saarikko, Lindfors, Ailio, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti antaa tekniselle johtajalle luvan selvittää Arto Urkon varaajan kunnon ja sen mukaan päättää, mitä varaajalle tehdään.

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Täyttöluvan hakeminen keittäjä-siivoojan toimeen TEKLA 131 Ruokahuolto- ja siivoustoimessa on yksi vakituinen työntekijä jäänyt eläkkeelle Hänen työhönsä on kuulunut kunnan pesulassa tehtäviä töitä sekä ruokahuollossa ateriakuljetukset. Tätä työtä on lähtien hoitanut keittäjä-siivoojan työsuhteessa oleva henkilö. Hän haluaisi jatkaa ko. tehtävässä ja siksi häneltä vapautuvaan toimeen tarvittaisiin uusi henkilö. Ruokahuolto- ja siivouspäällikön mukaan hänen yksikössään on tarvetta keittäjä- siivoojalle, joka tulisi kiertämään kunnan eri kohteissa ja tästä syystä olisi tarvetta hakea kunnanhallitukselta täyttölupa keittäjä- siivoojan toimeen. Seija Snäkin- Laitinen, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö p ; Tekninen lautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta täyttölupaa ruokahuolto- ja siivousyksikön keittäjä-siivoojan toimeen. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Pohjola, Ailio ja Vesava. Keskustelun aikana tekninen johtaja muutti esitystään siten, että asiaan palataan lautakunnan seuraavassa kokouksessa. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän muutosesityksen.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos 46/ /2013 TEKLA 132 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos ja siihen oleellisesti liittyvä ympäristöselostus ovat nähtävillä Mielipiteitä suunnitelmasta voi esittää nähtävilläolo aikoina ja kunnilta pyyde tään suunnitelmasta lau sun toa mennessä. Kehittämissuunnitelmaluonnospaketissa on mukana ke hit tä mis suun ni telma päi vi tys, osa 1 ( nykytila, ennusteet, tavoitteet ), osa 2 ( suun nit te lu vaihto eh dot ja niiden vertailu ), osa 3 ( ympäristöselostus ) sekä useita liitteitä, ra port te ja, taulukoita ym jotka kuuluvat kokonaisuuteen. Suunnitelmaa tehtä es sä, mukana ei ole ollut Pälkäneen kunnasta yhtään edustajaa. Maakunnallisen näkökulman mukaan keskeisiä käsiteltäviä asioita olivat ve den hankinta ja sen turvaaminen, erityistilanteihin varautuminen ja ve sihuol lon toimintavarmuuden parantaminen, jätevedenpuhdistuksen ja viemä röin nin edistäminen, lietteen käsittelyratkaisut sekä alueellisen vesihuoltoyhteistyön edistäminen. Asiakirjat löytyvät internetistä osoitteesta Pälkäneen kunnan kannalta on oleellisen tärkeätä, että Pälkäneen kunnan ve si huol to toimii hyvin ja tehokkaasti ja että se palvelee ensisijaisesti Pälkä neen kunnan omia kuntalaisia ja heidän tarpeitaan.pälkäneen kunta on pa nos ta nut vesihuoltonsa kehittämiseen viime vuosina erittäin paljon ja viimei sim pä nä suurena investointina on Tommolan jätevedenpuhdistamon ra ken ta mi nen. Kohteen varsinainen rakentaminen alkoi syyskuussa 2013 ja se saadaan valmiiksi tammi-helmikuussa Lisäksi kunta on ra kenta nut ja laajentanut vesihuoltoverkostoaan ja satsannut yleensäkin kun nallis tek nii kan rakentamiseen varsin laajasti. Pälkäneen kunnan kannalta erityisen tärkeinä kohtina Pirkanmaan ve sihuol lon kehittämissuunnitelmissa ovat kunnan alueella olevien ve si va ranto jen käyttö kunnan omiin tarpeisiin, kunnan vesi- ja viemärilaitosten hyvä ja häiriötön toiminta, vesihuoltoverkoston ylläpito, kunnostus ja laa jen ta minen sekä yhteistyö muiden naapurikuntien kanssa vesihuoltoasioissa. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksessa on hyvin paljon sellaista asiaa, joka ei koske lainkaan Pälkäneen kuntaa, mutta myös hankkeita, jotka oleellisesti joko kokonaisuudessaan tai ainakin osittain vaikuttavat myös Pälkäneen alueeseen ja sen kehittämiseen. Lisäksi on otettu huomioon mm. siirtoviemärin rakentaminen Val kea kosken suuntaan ja varaveden hankkiminen Pälkäneen kunnalle. Oleellisimmat Pälkäneen kuntaa koskevat muutosesitykset, huomiot ja näkemykset, jotka tulee ottaa huomioon kun Pirkanmaan ve si huollon kehittämissuunnitelma tehdään ovat seuraavanlaiset:

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Päivitystyössä tarkasteltiin vedenhankinnassa kolmea ke hit tä mis vaih to ehtoa. Pintaveden hyödyntämiseen perustuva vedenhankinta on näin ollen ny ky ti lan tee seen perustuva perusvaihtoehto VVE 0+. Toisena vaih to eh tona on VVE 1, tekopohjaveteen on perustuva vedenhankinta. Kolmantena suun nit te lu vaihtoehtona VVE 2 tarkastellaan laajaa pohjaveden hyö dyn tämis tä, jota täydennetään pintavesi- ja tekopohjavesiratkaisuilla. Suun ni telmas sa on tarkasteltu myös vedenjakelun toimintavarmuus, jä te ve den kä sitte ly ja johtaminen alueellisesti viiteen eri vaihtoehtoon perustuen, ver kosto jen saneeraus, lietteen käsittely nykytilanteen mukaisesti sekä kaksi hyödyn tä mis vaih to eh toa. Suunnitelmassa on arvioitu myös vesihuollon or ga nisaa tio-mal le ja. Pohjavesien suojelua, asetettujen tavoitteiden täyttymistä ja maakuntakaavaan liittyviä varaustarpeita on tarkasteltu, kuten myös vesi huol lon kehittämisnäkymiä pinta- ja pohjavesien käsittelyyn sekä jä te vesien käsittelyyn liittyvien tekniikoiden kannalta. Kehittämissuunnitelmassa on todettu lainsäädännöllisenä lähtökohtana, että vesilaki on uudistettu ja kehittämissuunnitelman kannalta mer kit tä vimpiä vesilain muutoksia on vedenottohankkeille määrätty etusijaisuusjärjestys (s.8). Uuden vesilain (4:5.2) mukaan lupaharkinnassa noudatetaan seuraavaa etusijaisuus järjestystä, jolla turvataan paikallinen vedensaanti. Pälkäneen kunnan käsityksen mukaan Pälkäneen kunnan vesilakiin perustuvaa oikeutta turvata vedenhankintansa kunnan alueella loukataan päivitetyssä kehittämissuunnitelmassa, jossa esitetään Pälkäneen ottavan pohjavettä Hauhon alueelta samaan aikaan kun Tavase Oy varaisi käyttönsä kaikki Pälkäneen kunnan alueella olevat Isokangas-Syrjäharjun pohjavesivarat käyttöönsä. Erikoiseksi vaihtoehdon esittämisen tekee Pirkanmaan ELY-keskus esitys laajentaa I-luokan pohjavesialuetta ulottumaan Päl käneen kirkonkylän asemakaava-alueelle, josta vedenotto on lopetettu 1970-luvulla. Alueella ei ole muuta vedenottokäyttöä eikä suunnitteilla lukuun ottamatta Tavase Oy:n vuonna 2012 laajentamaa te ko poh ja ve denot ta mon Isokangas-Syrjäharjun laitossuunnitelmaa. Aluehallintovirasto ei ole antanut lupapäätöstä Tavase Oy:n te ko poh ja ve sihank kees ta ja lupaprosessi on kesken eikä päätöstä ole odotettavissa Avis ta vuonna Päätöksestä on valitusoikeus Vaasan hal lin to-oi keuteen, jonka päätöksestä on edelleen oikeus valittaa kor keim paan hal linto-oi keu teen. Hanke on jo nyt viivästynyt vuosilla ja ennalta ar vioi den lainvoi mai sia päätöksen saamiseen tulee viipymään useita vuo sia. ten ai ka tau lu jen viivästymisen lisäksi voidaan perustellusti arvioida Tavase Oy:n hakemusten sisältävän sellaisia puutteita ja epävarmuustekijöitä, jotka olisi tullut ottaa huomioon ke hit tä mis suunnitelmassa. Kehittämissuunnitelmassa on todettu, että Tavase Oy:n Iso kan gas-syr jähar jun tekopohjavesilaitoksen alue on tutkittu laajasti. Tieto ei pe rus tu hake mus asia kir jois sa esitettyihin tietoihin, koska valtaosalla ha ke muk sen Päl kä neen kunnan alueella sijaitsevilla imeytys- ja ve den ot to aluei ta ei ole

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta teh ty kaivonpaikkatutkimuksia kaivojen ra ken ta mis mah dol li suuk sien ja kapa si teet tien selvittämiseksi. Niin ikään koepumppauksia ja imey tys ko kei ta ei ole tehty kuin kahdella vedenottoalueella ja yhdellä imey tys alu eel la, joten pääosin, viiden imeytysalueen ja kahden vedenottoalueen osal ta, kehit tä mis suun ni tel mas sa esitetyt Tavase Oy:n aluevaraukset ovat pe rusteet to mia eikä niitä voida ottaa kehittämissuunnitelmassa esitettyihin aluevarauksiin. Laitoksen kapasiteetti on siten tutkimatta eivätkä lai tok selta saatavat vesimäärät ole realistisia. Epävarman hankkeen sijoittamiseen osin jopa Pälkäneen kunnan asemakaava-alueelle ei ole mitenkään pe rustel ta vis sa. Kehittämissuunnitelmassa ei ole asianmukaisesti päivitetty Tavase Oy:n vedentarvetta vastaamaan Tavase Oy:stä vetäytyneiden osakkaiden (Valkeakoski, Akaa ja Kangasala) vesimäärän pienentymistä. Hankkeista vetäytyneiden osakkaiden varaama vesimäärä vastaa karkeasti Tavase Oy:n suunnitelmissaan esittämää Pälkäneen Isokangas-Syrjäharjun laitoksen kapasiteettia. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty Isokangas-Syrjäharjun poh ja ve si alueel ta käytettävissä olevaksi pohjavesimääräksi m 3 /vrk. Lukuarvo on epä rea lis ti nen, koska alueen pohjavesivarojen hyödyntämiskelpoisuutta hei ken tä vät alueen jakautuminen todellisuudessa useaan erilliseen poh jave si al taa seen. Pohjaveden laadussa on havaittu laaja-alaisesti hait ta-ainei den, kuten torjunta-aineet, haihtuvat orgaaniset yhdisteet jne, jotka heiken tä vät/es tä vät veden käyttökelpoisuutta käy tet tä väk si talousveden valmis tukseen. Kehittämissuunnitelmassa todetaan, että Kinnalan ottamon poh ja ve denmuo dos tu mis alu eel la vallitsee huono määrällinen tila liiallisen vedenoton ta kia. Pälkäneen kunnan vedenotto Kinnalan ottamolta on ollut viimeisen 25 vuoden aikana m³/vrk suuruinen. Poh ja ve den pin nan korkeus vaih te lee luontaisesti Kinnalan vedenottamolla pohjavesialueen luonteen vuok si tavanomaisesti poikkeavalla tavalla. Pohjaveden pinnankorkeus on täl lä hetkellä samalla tasolla kuin 25 vuotta sitten eikä ke hit tä mis suun ni telmas sa esitettyä johtopäätöstä vedenoton pienentämisestä ole pe rus tel tavis sa. Pälkäneen vedenhankinta perustuu pääosin Kinnalan poh ja ve den otta moon. Pälkäneen kunnalla on käynnissä hankkeet, joilla turvataan taa jamien vedenhankinta poikkeustilanteissa. Suurin epävarmuustekijä Päl käneen kunnan vedenhankinnassa on Tavase Oy:n suunnittelemat laa ja-alaiset toimenpiteet Isokangas-Syrjäharjun pohjavesialueella. Tavase Oy hakee lupaa ottaa alueelta pohjavettä m³/vrk ja imeyttävänsä pin tavet tä alueelle m³/vrk. Pälkäneen kunnan kestävän vedenhankinnan kannalta suurimman riskin aiheuttaa Tavase Oy:n suunnittelema tekopohjavesilaitos, jonka vai ku tuksia ei tutkimusten puutteiden vuoksi muuhun vedenottoon ole kyetty en nalta arvioimaan.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Pälkäneen kunta on käyttänyt Pirkanmaan vesihuollon ke hit tä mis suun ni telmaa käsitellessään apuna vesihuollon asiantuntijaa, Risto Reijosta, Suomen Pohjavesitekniikka Oy:stä. Tekninen lautakunta päättää: 1) että Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnosta tulee korjata ja muuttaa siten, että siinä olevat Pälkäneen kuntaa koskevat tiedot ja johtopäätökset ovat oikeanlaiset ja todenpitävät. 2) että kehittämissuunnitelmassa tulee ottaa huomioon kaikki ne seikat, muutosesitykset, huomiot ja näkemykset jotka tämän pykälän selosteosassa on kirjattuna. 3) esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi Pälkäneen kunnan lau sunnon Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kokonaisvaltaisen kameravalvontajärjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen Pälkäneen kunnassa 121/02.08/2014 TEKLA 133 Pälkäneen kunnan tekninen toimi on pyytänyt HILMA:n kautta tarjouksia ko ko nais val tai sen kameravalvontajärjestelmän rakentamisesta ja yl lä pi tämi ses tä Pälkäneen kunnassa. Tarjouspyyntönä käytettiin neu vot te lu menet te lyn kautta tapahtuvaa tarjouskilpailuun ilmoittautumista ja itse tar jouspyyn töön oli koottu erilaisia kriteereitä, vaateita, kelpoisuusvaatimuksia ym. jotka tarjoajien tuli ottaa huomioon tarjouskilpailuun il moit tau tuessaan.hilma:ssa ollut tarjouspyyntö lähetetään lautakunnan jäsenille esitys lis tan mukana. Neuvottelumenettelyn kulku hankintamenettelyssä kulkee niin, että han kinta yk sik kö ( tässä Pälkäneen kunta, tekninen toimi ) laati ennen han kin tame net te lyn aloittamista kuvauksen hankinnan tavoitteista ja pääasiallisesta si säl lös tä. Tarkoituksena oli kuvata hankintaa yleisellä tasolla, jotta tar joajat saavat riittävän tiedon hankinnan kohteesta ja voivat sen perusteella har ki ta kiinnostustaan osallistua tarjouskilpailuun. Hankintaan il moit tau tuneis ta tarjoajista otetaan hankintaneuvottelun kulun mukaan kansallisissa han kin nois sa vähintään kolme ( 3 ) sopivaa tarjoajaan ja tarjoajien määrä voi olla myös suurempi. Kokonaisvaltaiseen kameravalvontajärjestelmän rakentamiseen ja yl lä pi tämi seen saapui määräaikaan mennessä 13 ilmoittautunutta joista haas tatel tiin kuusi ( 6 ) ehdokasta. Haastattelijoina olivat lautakunnan pu heen johta ja, varapuheenjohtaja ja tekninen johtaja. Haastattelut pidettiin ja haastatellut firmat olivat seuraavat: Flexim Security Oy; Ajan Luk ko Oy, Demon Turvallisuus Oy, Nordic Lan & Wan Comminication Oy, Fin sa fe Turvapalvelut Oy ja Anvia Securi Oy. Haastatteluissa haluttiin tarjoajilta erityisesti tietää mm. kameroista, niiden jois tain teknisistä ominaisuuksista, malleista ja tuotteiden käytöstä, tal lentei den sijainnista ( kunta / yritys ), tarvikkeiden ja palvelun ostosta vs. leasing-so pi muk sis ta sekä muusta asiaan liittyvästä toiminnasta. Lisäksi tarjoa jat saivat esitellä omaa toimintaansa ja palvelujaan. Tekninen lautakunta päättää valita Pälkäneen kunnan kokonaisvaltaisen kameravalvonnan rakentamisen ja ylläpitämisen toteuttajaksi Demon Turvallisuus Oy:n jonka kanssa jatketaan neuvotteluja hankeen varsinaisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kun neuvottelut on saatu päätöksen kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla, hankkeesta solmitaan palvelusopimus, joka on voimassa viisi ( 5 ) vuotta + mahdolliset kaksi ( 2 ) optiovuotta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon kameravalvonnan hankinnasta, raken-

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta tamisesta, kuvien talllentamisesta, kameroista ym. asiaan liittyvästä. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle, että kameravalvonnan ylläpitokustannukset tulisi kohdistaa eri kohteiden vuokralaisille, eli eri hallintokunnille. Keskustelun aikana tekninen johtaja lisäsi esitykseensä, että kameravalvonnan rakentamisen jälkeen, kunkin kohteen kameravalvonnan ylläpitokustannukset peritään kohteiden vuokralaisilta. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Pohjola, Saarikko, Ailio, Lindfors, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: 1) Tekninen lautakunta päätti valita Pälkäneen kunnan kokonaisvaltaisen ka me ra val von nan rakentamisen ja ylläpitämisen toteuttajaksi Demon Turvallisuus Oy:n jonka kanssa jatketaan neuvotteluja hankeen varsinaisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kun neuvottelut on saatu päätöksen kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla, hankkeesta solmi taan palvelusopimus, joka on voimassa viisi ( 5 ) vuotta + mah dol liset kaksi ( 2 ) optiovuotta. 2) että kameravalvonnan rakentamisen jälkeen, kunkin kohteen kameravalvonnan ylläpitokustannukset peritään kohteiden vuokralaisilta.

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunnan lakkauttaminen ja jakaminen osiin sekä esitys Pälkäneen kunnalle näiden teiden tienpidosta huolehtimiseksi 54/ /2013 TEKLA Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityitiekunta on osoittanut Pälkäneen kunnan ympäristölautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle oheisen esityslistan tausta-aineistona olevan kirjelmän liitteineen. Kirjelmä koskee tiekunnan lakkauttamista ja jakamista osiin sekä teiden tienpidosta huolehtimisen siirtämistä kunnan vastuulle. Kuten em. kirjelmästä käy ilmi, tiekunta on ajautunut käytännön asioiden hoitamisessa varsin suuriin vaikeuksiin ja tiekunnan arvion mukaan ongelmille ei ole loppua näkyvissä. Tiekunnan hoitovastuulla oli v tehdyn kuntotarkastuksessa mitatun tiedon mukaan yhteensä metriä teitä. Kunnan hoitoon esitettyjen pääväylien yhteispituus on metriä eli n. puolet kokonaispituudesta. Vuonna 2011 varsinaisen toiminnan kulutovat olleet koko tiekunnan osalta yhteensä ,52 euroa. Samana vuonna Pälkäneen kunta on avustanut tiekuntaa eurolla. Tiekunnan arvion mukaan kunnan panostus tienpitoon ei siis merkittävästi muuttuisi sen ottaessa pääväylät hoitoonsa, kun toiminnan kuluista vähennetään puolet poisjäävän tiestön kunnossapidon kustannuksina. Pälkäneen kunnassa ympäristölautakunta päättää tielautakunnalle laissa tai asetuksissa säädetyistä tehtävistä. Yksityistielain mukaiset toimitukset suorittaa lautakunnasta nimetty kuusijäseninen tiejaosto. Päätöksen tekeminen Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunnan lakkauttamisesta ja jakamisesta osiin kuuluu em. perusteella ympäristölautakunnalle. Ennen asian käsittelyä lautakunnalla tulisi olla tiedossa, miten kunta suhtautuu Seitsyentien, Perkiöntien ja Hirvontien ottamiseen kunnan hoidettavaksi. Rauno Haapanen, p va. tekninen johtaja: Mikäli lautakunnan kokouksessa käytävästä periaatteellisesta keskustelusta ei muuta johdu, päätetään, ottaen huomioon yksityistiekunnan kirjel mässä esille tuotu vaikea ja varsin poikkeuksellinen tilanne, teknisen lautakunnan osal ta suh tau tua myön tei ses ti esitettyjen teiden ottamiseen kunnan hoidettavaksi edellyttäen että: - ympäristölautakunta katsoo yksityistiekun nan lak kaut ta mi sen ja jakamisen osiin tar koi tuk sen mu kai seksi -yksityistiekunnan edus ta jien kans sa käy tä vissä yksi tyis koh taisissa neuvotte luisssa to de taan, et tä kun nalle ei ole tu lossa muita vastui ta kuin likimain nykyisen vuo tuisen avus tuksen suurui set vuo tuiset kustan nukset. Kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TEKLA 134 Kokousta jatkettaessa Eija Tuominen poistui asianosaisena kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Käydyn keskustelun jälkeen va.tekninen johtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen: Päätetään teknisen lautakunnan osalta suhtautua myönteisesti Seitsyentien ottamiseen kunnan hoidettavksi edellyttäen, että ympäristölautakunta katsoo yksityistiekunnan lakkauttamisen ja jakamisen tarkoituksenmukaiseksi. Päätetään myös, että tekninen lautakunta yhdessä ympäristölautakunnan kanssa selvittää, mitä taloudellisia, oikeudellisia tai muita seuraamuksia (esim. yhdenvertaisuus-/tasapuolisuusperiaate) Seitsyentien kunnan hoidettavaksi ottamisesta aiheutuisi. Hyväksyttiin muutettu päätösesitys yksimielisesti. Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunta on lähestynyt uudelleen Pälkäneen kun nan teknistä lautakuntaa asialla, joka koski Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yk sityis tie kun taan kuuluvat Seitsyentien ottamista Pälkäneen kunnan hoi det tavak si.ko asiasta on neuvoteltu teknisen lautakunnan pitämän kokouk sen jälkeen Pälkäneen kunnan ja tiekunnan edustajien kesken useaan kertaan ja tiekunta on lähettänyt Pälkäneen kunnan tekniselle lau takun nal le lisämateriaalia koskien Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistietä. Ma te riaa lis sa on mukana mm. tiehoidon kustannukset ja tehdyt tietä kos ke vat työt vuosilta ja viimeisimpinä juuri valmistunut tien kan ta vuusmit taus sel vi tys / raportti. Kaikki Pälkäneen kunnan tekniselle lautakunnalle toimitettu materiaali, joka koskee Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistietä lähetetään lautakunnan jä senil le esityslistan mukana. Asiaa aiemmin käsiteltäessä ja siitä päätettäessä nousi esille mm. asian oi keu del li set ja taloudelliset seuraamukset, jos Pälkäneen kunta päättää ot taa hoidettavakseen Seitsyentien. Lisäksi päätöksessä mainittiin yh denver tai suus- / tasapuolisuusperiaate muita vastaavanlaisia yksityisteitä kohtaan, joka tietysti täytyy ottaa huomioon kun päätöstä asiasta tehdään. Päl kä neel lä, niin kuin monessa muussa kunnassa taloudelliset asiat ovat jat ku vas ti tapetilla kun talousarvioita laaditaan ja erityisesti talouden ta sapai no tus asiat vaativat jatkuvaa toimintaa ja miettimistä kun menoja koi tetaan leikata ja supistaa. Varsinkin menojen kasvu tulisi pysäyttää ja mitään uu sia menoeriä ei saisi ilman perusteltua ja selkeää syytä esittää. Esitys kokouksessa.

21 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Eija Tuominen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Keskustelun aikana puhuttiin hyvin pitkään Pälkäneen kunnan yksityisteistä, niiden hoidosta ja hoitokunnista, avustuksista, tie-isännöinnistä ja erilaisista vaihtoehdoista, kun tiekuntia perustetaan ja muutetaan. Puheenvuoroissa puhuttiin myös ympäristölautakunnan roolista yksityisteiden asioiden hoidossa ja valvonnassa. Kokouksen aikana tekninen johtaja esitti, että: Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta selvittäisi, mitä vaihtoehtoja on olemassa, jos Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistie jaettaisiin eri yksityistieosiin. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Lindfors, Koskelo, Saarikko, Pohjola, Soini, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: 1) pyytää ympäristölautakuntaa selvittämään, mitä vaihtoehtoja on jakaa Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistie eri yksityisteihin. 2) pyytää ympäristölautakunta selvittämään, onko muita vaihtoehtoisia malleja, joilla ko yksityistieasia saataisiin ratkaistua.

22 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Maisematyöluvan hakeminen Onkkaalan alueelle TEKLA 135 Pälkäneen Onkkaalan alueella tilalla RN:o 2:111 olisi tar koi tuk sen mu kais ta kaataa puistoalueelta useita mäntyjä jotta alueen turvallisuutta voi tai siin parantaa ja alueen maisemointia kohentaa.metsänhoitoyhdistyksen leimaus se los teen mukaan alueelta kaadettaisiin n. 30 mäntyä ja lisäksi harven ne taan mäntytaimikkoa. Kartta kohteesta lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Tekninen lautakunta päättää hakea maisematyöluvan selosteosassa olevalle kohteelle. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

23 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Maisematyölupien hakeminen pieniin Pälkäneen kunnan kohteisiin TEKLA 136 Pälkäneen kunnan tekninen toimi ja tekninen lautakunta joutuvat ha kemaan maisematyölupia kunnan kaava-alueilla oleviin maisemointitöihin, pui den kaatoihin yms.. hankkeisiin. Jotta jotkut hankkeet saataisiin nopeas ti tehtyä ja niihin saataisiin luvat nopealla aikataululla, olisi pe rus teltua, että tekninen johtaja hakisi pieniin kohteisiin luvat ja toisi ne sitten lauta kun nal le tiedoksi. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja: Tekninen lautakunta päättää: 1) antaa tekniselle johtajalle valtuudet hakea pieniin mai se moin ti koh teisiin maisematyöluvat siten, että luvat tuodaan lautakunnalle tiedoksi ja 2) että isoissa kohteissa lautakunta päättää lupien hausta. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Saarikko, Soini, Lindfors ja Pihkala. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

24 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valtuustoaloite, joka koskee Pukkivuoren ryhmistä ja Aitoon ala-asteen rakennuksen muuttamista päiväkodiksi 108/05.02/2013 KH Valtuutettu Jarkko Pihkala teki valtuuston kokouksessa otsikossa mainitun valtuustoaloitteen, jossa on 10 allekirjoittajaa. Valtuustoaloite on esityslistan ohjeismateriaalina. Pukkivuoren ja ala-asterakennuksen osalta on nyt syytä ottaa huomioon seuraavat kaksi seikkaa: Suun nit te lu työ Ai toon en ti sen ala-as te ra ken nuksen muut ta mi sek si päi vä kodiksi on meneillään, ja työtä tekee ulkopuolinen konsultti. Toisaalta Pukkivuoren ryhmiksen paikat eivät tahdo riittää kaikkien halukkaiden tarpeisiin, joten suunniteltujen muutosten pitkittyminen voi johtaa siihen, että jotkut Pukkivuoren ryhmiksen vaikutuspiirissä asu vat vanhemmat jou tu vat kul jet ta maan lap si aan mui hin hoitopaikkoihin. Valtuustoaloite antanee kuitenkin aiheen ottaa aikalisän valtuuston aikaisemman päätöksen toteuttamiselle, ja tutkia asia vielä kerran. Esko Arasalo, kunnanjohtaja p , Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää keskeyttää tässä vaiheessa Aitoon ala-asteen rakennuksen meneillään olevan suunnittelutyön paitsi välttämättömien korjaus ten osalta, joiden suunnittelua edelleen jatketaan. Asi aan pa la taan kulu van vuo den elo kuus sa, jol loin uu det val mis te lu toi met asiassa on tehty. SIVLA Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Aitoon ala-koulun muuttaminen päiväkodiksi on ollut suunnitelmissa ja ehtona sille, että alakoulu saattoi lukuvuoden alusta alkaen muuttaa entisen yläasteen tyhjiksi jääneisiin tiloihin. Samanaikaisesti myös Aitoossa toteutettava esiopetus siirtyi alakoululta entisen yläasteen tiloihin. Pukkivuoren ryhmäperhepäiväkoti on suunniteltu 12 lapsen ryhmäperhepäiväkodiksi, mutta on ollut ylikapasiteetilla (14-16 lasta) viime vuodet, lasten mää rä nyt ja tulevaisuudessa on niin suuri, että päiväkodille on olemassa reaa li nen tarve. Alakoulun yhteyteen sijoitettavan päiväkodin henkilöstösuunnitelmaan kuuluu, että nykyinen esiopetuksen päiväkodinopettaja toimisi samalla myös päiväkodin vastuuhenkilönä/tiimivetäjänä. Suunnitelmassa on ollut, että esiopetuksen oppilaat voivat joustavasti siirtyä iltapäivähoitoon vieressä olevaan päiväkotiin. Tarvetta on myös esiopetuksessa olevien lasten aa mu hoi dol le, koska osa lapsista tulee hoitoon jo kel-

25 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta lo kuu den ai koi hin. Entisen alakoulun tiloihin saadaan päiväkoti noin lapselle. Tarve ennusteen mukaan tulee olemaan tämän suuruinen. Nykyiselle tilalle tulee tehdä perusremontti, joka tarkoittaa tilojen pintamaalausta ja ns. kuraeteisen ja inva-wc:n sijoittamista nykyisiin tiloihin. Riittävä koneellinen ilmastointi on tälle lapsimäärälle jo nykyisissä tiloissa. Piha-alue tulee suunnitella päiväkotiympäristöön sopivaksi ja aidatuksi alueeksi. Portilla ja aidallatulee myös eris tää nykyiset pysäköintialueet päiväkodin tiloista. Aitoon alakoulun piha-aluetta voitaisiin käyttää edelleen myös päiväkodin lasten tilana ohjatusti. Alueella sijaitsee luistinkenttä ja koulun sali, jotka myös olisivat päiväkodin käytössä. Rakentamalla päiväkoti alakoulun yhteyteen saadaan toimiva ja viihtyisä ympäristö, jossa hyödytään myös koulun ja päivähoidon yhteistyöstä. Säästöjä saadaan henkilöstömenoista (päivähoidon opettajan virka) ja ruokahuolto- ja siivouskuluissa sekä henkilöstön työjärjestelyissä (siirrot esiopetuksesta ryhmäperhepäiväkotiin on oltava valvottuja). Lisäksi Pukkivuoren saneeraaminen päiväkodiksi lisäisi huomattavasti kustannuksia. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta ehdottaa, että valmistelua alakoulun tilojen muuttamiseksi päiväkodiksi tulee jatkaa ja laatia uusi kustannusarvio päiväkodin remontista sisältäen piha-alueen maanrakennustyöt ja aidoituksen. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen ja ehdottaa samalla, että rakennushankkeen toteutuksesta päätetään erikseen. SIVLA === === === === === === === KH Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Aitoon päiväkotihanketta Aitoon entiseen alakouluun oli tehty LVIS-kuntoselvitys. Sel vityk ses sä on todettu erityisesti lvv-laitteiden huono kunto ja tästä johtuva ra ken nus työn laajenemistarve. Kunnanhallitus päätti suunnittelun kes keyttä mi ses tä ja putkiston kuntoselvityksen toteuttamisesta. KV

26 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille kä sitte lyn yhteydessä valtuutettu Eveliina Hakala esitti kolmivaiheisen ponnen sii tä, että otetaan harkittavaksi: 1. poistetaanko 2014 vuoden talousarvion investointiosasta Aitoon ala-asteen muuttaminen päiväkodiksi, johon on varattu euroa. 2. Lisätäänkö vuodelle euroa Aitoon ala-asteen purkamista var ten. 3. Varataanko 2015 vuodelle euroa uuden päiväkodin ra ken ta mista varten. Valtuutettu Outi Viitanen kannatti Eveliina Hakalan ponsiesitystä. Valtuusto hyväksyi Eveliina Hakalan ponsiesityksen yksimielisesti. === === === === === === === Aitoon päiväkotihanketta on valmisteltu kunnanhallituksen toi meen pa nopää tök sen ja valtuustossa hyväksytyn ponsiehdotuksen pohjalta sel vit tämäl lä kolmea eri vaihtoehtoa, joita ovat 1) päiväkodin rakentaminen Puk kivuo reen laajentamalla nykyistä ryhmäperhepäiväkotia, 2) päiväkodin sanee raa mi nen entisen alakoulun tiloihin ja 3) entisen alakoulurakennuksen pur ka mi nen ja kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen entisen alakou lu ra ken nuk sen paikalle. Viimeksi mainitusta vaihtoehdoista on laskettu vie lä sekä 1-osastoisen että 2-osastoisen päiväkodin rakentamisen kustan nuk set. Kaksiosastoinen päiväkoti tulee kysymykseen lähinnä siinä tapauk ses sa, että nykyinen Lumpeennupun päiväkoti kirkonkylässä ja Rauta jär ven ryhmäperhepäiväkoti lakkautuisivat. Tarvetta Aitoon alueella on vain yksiosastoiselle päiväkodille. Varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Liisa Lehto on tehnyt toiminnallista ja henki lös tö kus tan nuk siin perustuvaa selvitystä siitä, millaisia vaikutuksia eri vaih to eh doil la olisi lasten päivähoidon toteuttamiseen Aitoossa. Hänen laa ti man sa selvitys on kokouksen taustamateriaalina. RI Seppo Kortelahti on tehnyt Aitoon päiväkotihankkeen eri vaihtoehdoista kus tan nus las ken nal li sen selvityksen, joka on kokouksen taus ta ma te ri aa lina. Aitoon entisen alakoulun tiloissa toimii tällä hetkellä kotipalvelun toimisto ja ra ken nuk ses sa on myös yksi asunto vuokralaisten käytössä. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Sivistystoimenjohtaja:

27 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Aitoon päi vä koti hank keen valmistelua jatketaan edelleen saneeraamalla entisen ala koulun tiloihin tilat yksiosastoiselle päiväkodille. Tätä ratkaisua puoltavat paitsi ra ken ta mi seen liittyvät kustannustekijät myös toiminnalliset synergiaedut. Ai toon esiopetus voidaan toteuttaa yhteistyössä perusopetuksen ala luokkien kanssa ja henkilöstösäästöjä saadaan esiopetuksen ja päiväkodin ope tuk sen opettaja- ja avustajajärjestelyillä. Sivistyslautakunta päätti esittää kantanaan, että Aitoon päiväkotihanketta tu lee valmistella rakennushankkeena, joka kuuluu koulun pihapiirin yh teyteen. KH Edellä käsitellyn lisäksi on pyydetty Teijo-talo Oy:ltä arviolaskelma siitä, mit kä olisivat kustannukset jos päiväkoti toteutettaisiin ns. paikalle tuotuna ja valmiiksi koottuna viipaleratkaisuna. Yksiosastoisen päiväkodin ko konais hin nak si tulisi yhteensä Hinta sisältää maarakennustyöt sekä pihatyöt leikkivarustuksineen ja pihavarastoineen. Kaksiosastoisen päivä ko din hinta olisi vastaavasti Kaksiosastoisen päiväkodin mah tu mi nen tontille olisi todennäköisesti melko vaikeaa. Tämän vaih to ehdon päälle tulisivat vanhan rakennuksen purkukulut, jotka on arvioitu euron suuruisiksi. RI Seppo Kortelahti on tehnyt Aitoon päiväkotihankkeen muista vaih to ehdois ta kus tan nus las ken nal li sen selvityksen, joka on kokouksen oheis ma teri aa li na. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 1. Aitoon päiväkotihanketta tullaan viemään eteenpäin saneeraamalla enti nen alakoulun kiinteistö päiväkodin käyttöön. Tämä on eri vaihtoehtoja ar vioi taes sa edullisin ratkaisu ja ja näin voidaan myös säilyttää sy nergia etu koulun suhteen. 2. Tekninen lautakunta alkaa valmistella asiaa kunnanvaltuuston pää töksen pohjalta. Kunnanhallitus kävi asiasta keskustelua. Keskustelun aikana jäsen Outi Viitanen esitti, että vanha ala-asteen koulurakennus puretaan ja tilalle

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tekninen lautakunta 07.03.2017 AIKA 07.03.2017 kello 18:00-18:50 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Liikuntakeskus Kostia-areenan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään.

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään. Kunnanhallitus 79 20.03.2014 Kunnanhallitus 93 09.04.2014 Kunnanhallitus 160 12.06.2014 Kunnanhallitus 219 11.09.2014 Kunnanhallitus 257 29.10.2014 Liikuntahallin rakentaminen Pälkäneelle 195/02.05.01/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sakokaivoliete 10,29 / m3 ( nyt kunnassa 8,5 / m3 ) Umpikaivoliete 6,40 / m3 ( nyt kunnassa 4,5 / m3 )

Sakokaivoliete 10,29 / m3 ( nyt kunnassa 8,5 / m3 ) Umpikaivoliete 6,40 / m3 ( nyt kunnassa 4,5 / m3 ) Tekninen lautakunta 107 08.11.2016 Kunnanhallitus 273 10.11.2016 Lausuntopyyntö sako- ja umpikaivolietteiden taksaesityksestä 1.1.2017 alkaen 7/14.06/2013 TEKLA 08.11.2016 107 Alueellinen jätehuoltojaosto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt:

Listalla ovat seuraavat kiinteistöt: Kunnanhallitus 105 16.04.2015 Kunnanhallitus 77 31.03.2016 Kunnanhallitus 234 06.10.2016 Kunnanhallitus 147 11.05.2017 Kunnanvaltuusto 60 01.06.2017 Oravanpesä -kiinteistön (635-421-6-45) myyminen 561/02.07.02/2008,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle. Kunnanhallitus

Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 16 16.01.2017 Tekninen lautakunta 20 22.02.2017 Tekninen lautakunta 70 17.05.2017 Kunnanhallitus 158 19.06.2017 Kunnanvaltuusto 75 26.06.2017 Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot