PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 128 Epaalan kunnallistekniikan rakentamisen urakkatarjoukset Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle Kiinteistön vesilaitteiden tukkeumat Täyttöluvan hakeminen keittäjä-siivoojan toimeen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos Kokonaisvaltaisen kameravalvontajärjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen Pälkäneen kunnassa 134 Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunnan lakkauttaminen ja jakaminen osiin sekä esitys Pälkäneen kunnalle näiden teiden tienpidosta huolehtimiseksi Maisematyöluvan hakeminen Onkkaalan alueelle Maisematyölupien hakeminen pieniin Pälkäneen kunnan kohteisiin 137 Valtuustoaloite, joka koskee Pukkivuoren ryhmistä ja Aitoon ala-asteen rakennuksen muuttamista päiväkodiksi 138 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen järjestäminen lähtien 139 Lausuntopyyntö Kuulialan asemakaavasta, Pappilan asemakaavasta ja Taka-Vaijalan ja Kuulialan vanhan kylän asemakaavasta 140 Lausuntopyyntö Mattilan ranta-asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 38

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ JÄSENET Ailio Timo puheenjohtaja Lindfors Jukka varapuheenjohtaja Koskelo Markku jäsen Pohjola Virpi jäsen Saarikko Jouko jäsen poissa 137 Tuominen Eija jäsen poissa 134 Soini Timo E.Ahlqvistin varajäsen MUUT Pihkala Jarkko kh:n edustaja Vesava Matti esittelijä, pöytäkirjanpitäjä POISSA Ahlqvist Elina jäsen Giren Raimo jäsen Kotanen Marja jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT LIITTEET - PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Koskelo ja Virpi Pohjola PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Timo Ailio puheenjohtaja Matti Vesava pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Markku Koskelo Virpi Pohjola PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello Pöytäkirjanpitäjä Matti Vesava

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Epaalan kunnallistekniikan rakentamisen urakkatarjoukset 171/ /2013 TEKLA Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö on pyytänyt HILMAn kautta tarjouksia Epaalan kunnallistekniikan rakentamisesta ja tarjouspyyntöasiakirjat lä hetet tiin kaiken kaikkiaan 19:sta urakoitsijalle. Määräaikaan mennessä tarjouk sen antoi 10 urakoitsijaa ja tarjoukset avasi teknisen lau takun nan varapuheenjohtaja Jukka Lindfors ja vesilaitoksen käyttöpäällikkö Har ri Vierikka. Kohteen rakentamisen aikataulu oli hyvin tiukka sillä urakan tuli olla ko konai suu des saan valmis mennessä.urakka-aikaan vaikutti se, et tä Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeeseen :n määrä ra han siten, että hankkeen tulee olla valmis Vesihuoltolaitoksen investointiosassa on vuodelle 2014 varattu :n mää rä ra ha vesihuoltolaitoksen pienten hankkeiden toteuttamiseen, mutta mää rä ra has ta on jo tänä vuonna käytetty Kaikki annetut tarjoukset ylittivät selvästi olemassa olevan, hankkeeseen mah dol li ses ti käytettävän määrärahan eli Tekninen johtaja keskusteli hankkeesta vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikön ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan kanssa ja yhdessä päädyttiin sii hen lopputulokseen, että kaikilta tarjouksen antaneilta urakoitsijoilta pyyde tään tarkennetut tarjouksen hankkeesta, siten että hankkeen to teut tamis ai ka tau lu muuttuu niin, että kokonaisuudessaan hankkeen tulee olla valmis Yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Esitys kokouksessa. Tekninen johtaja jakoi kokouksessa vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikön tekemän yhteenvedon tarjouksista. Tarjouksia saatiin kaiken kaikkiaan 10 kpl ja tehdyn tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen teki Maanrakennus J. Jönkkäri Oy, ( alv 0 % ) Tekninen lautakunta päättää:

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) esittää teknisen lautakunnan investointiosan talousarvioon :n määrärahan Epaalan kunnallistekniikan rakentamiseen ja 2) että, jos kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät Epaalan alueen kunnallistekniikan rakentamiseen :n määrärahan, lautakunta valitsee urakoitsijaksi Maanrakennus J. Jönkkari Oy:n. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Pihkala, Lindfors, Vierikka ja Vesava. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän esityksen. TEKLA Maanrakennus J. Jönkkäri Oy on esittänyt, että he voisivat aloittaa Epaalan kunnallistekniikan rakentamisen vasta vuoden 2015 alussa. Maan raken nus J. Jönkkäri Oy:n mukaan urakka valmistuu ajallaan eli men nes sä. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Maanrakennus J.Jönkkäri Oy:n esityksen Epaalan kunnallistekniikan rakentamisesta siten, että työt aloitetaan vuoden 2015 alkupuolella ja ne saatetaan loppuun urakkatarjouspyynnön mukaan Keskustelun aikana todettiin, että peltoalueiden työt olisi hyvä saada valmiiksi ennen kevään toukotöitä. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Koskelo, Pohjola ja Vesava. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA 128 Teknisen lautakunnan Epaalan kunnallistekniikan rakennusurakan hankintapäätöksestä on tullut Pälkäneen kunnalle oikaisuvaatimus Karpin Kaivin Oy:ltä, jossa vaatija pyytää, että Pälkäneen kunta: 1) kumoamaan oikaisuvaatimuksenalainen päätös 2) ei sovella virheellistä päätöstä tai muutoin noudata tätä virheellisen menettelyn tuloksena syntynyttä päätöstä; sekä 3) korjaa virheellisen menettelynsä ja että tarjousvertailu tehdään uudelleen ja kunta tekee uuden hankintapäätöksen.

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Karpin Kaivin Oy:n oikaisuvaatimus, jonka on laatinut Asianajotoimisto Juutilainen & Co OY, lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Lisäksi Karpin Kaivin Oy:tä edustava lakiasiaintoimisto, ilmoitti sähköpostin kautta, että he ovat tehneet Pälkäneen kunnan teknisen lautakunnan päätöksestä valituksen myös Markkinaoikeuteen. Markkinaoikeudesta tuli myös Pälkäneen kunnalle sitoumus- ja vastinepyyntö, jossa Markkinaoikeus varaa Pälkäneen kunnalle tilaisuuden vastineen antamiseen ko. valituksen johdosta. Vastine tulee antaa mennessä. Markkinaoikeuden vastinepyyntö lähetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Pälkäneen kunnalla on siis oikeus vastata vastineellaan kumpaankin vaateeseen tai esim. vaihtoehtoisesti hankintalain 73 a :n mukaan keskeyttää hankinta vain todellisista ja perustelluista syistä ja tehdä hankintaoikaisu hankintalain 80 perustein. Tällöin Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta voi itse poistaa virheellisen päätöksensä ja peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asia uudelleen ( hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen hankintayksikkö teki hankintapyynnössä sen virheen, että tarjousten tarkentamista pyytäessään vesihuoltolaitoksen hankintayksikkö ei pyytänyt tarkennusta tarjoukseen niiltä urakoitsijoilta jotka olivat ilmoittautuneet tarjouskilpailuun, mutta eivät olleet jättäneen tarjousta. Tarkennetussa tarjouksessa urakka-aikaa oli jatkettu selvästi, ja siksi kaikkien tarjoajien oikeudenmukainen kohtelu ei tällöin toteutunut.tästä syystä hankintamenettely on syytä keskeyttää ja aloittaa hankinta uudelleen. Tekninen lautakunta päättää: 1) keskeyttää Epaalan kunnallistekniikan hankintamenettelyn, koska hankintamenettelyn aikana kaikkia tarjoajia ei ole kohdeltu oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kun tarjoukseen on pyydetty tarkennusta. 2) aloittaa Epaalan kunnallistekniikan urakan hankintamenettelyn uudestaan. 3) päättää ilmoittaa vastineessaan Markkinaoikeudelle, että Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta keskeyttää Epaalan kunnallistekniikan rakentamisurakan hankintamenettelyn. 4) lähettää Markkinaoikeudelle heidän pyytämänsä asiaa koskevat asiakirjat mennessä.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) päättää ilmoittaa kaikille Epaalan kunnallistekniikan urakoitsijoille, jotka olivat kiinnostuneita tarjoamaan urakkaa ja joille tar jous pyyn töasia kir jat lähetettiin, että hankintamenettely asian osalta on keskeytetty. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Lindfors, Koskelo, Saarikko, Pohjola, Pihkala ja Vesava. Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen. Tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle /02.02/2014 TEKLA Tekninen johtaja, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö ja vesihuoltolaitoksen käyt tö pääl lik kö ovat laatineen teknisen lautakunnan käyttötalouden bud jetti esi tyk sen vuodelle Budjettiesityksessä on pyritty noudattamaan erittäin tiukkaa linjaa ja an nettu ja ohjeita sekä lautakunnan talousarvion tasapainotukseen liittyvää ta sapai no tus oh jel maa. Yksi oleellinen muutos kiinteistöpuolella on, että sinne on avattu oma kustan nus paik ka kiinteistöjen vuosikorjausmäärärahaksi. Tämä toisaalta on vä hen tä nyt rakennuksen ja alueiden kunnossapitomäärärahoja. Teknisen johtajan tekemä selvitys käyttömenojen oleellisista muutoksista/ koh den ta mi sis ta lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Seija Snäkin- Laitinen, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö p ; Harri Vierikka, vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö p , Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion vuodelle Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle teknisen lautakunnan käyttötalouspuolen talousarvioesitystä, teknisen toimen ja siivous- ja ruokahuollon osalta sekä yhdessä vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikön kanssa vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvioesitystä. Yleisenä asiana tekninen johtaja toi esille sen toteaman, että lautakunnan talousarvioesitys on erittäin tiukka. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti seuraavat lisäyksen käyttötalouspuolen talousarvioesitykseensä: 1) kesäaikaisen puutarhurin palkkaaminen henkilöstösivukulut 2) vesihuoltolaitoksen vuosikorjausmääräraha Lisäksi tekninen johtaja esitti, että mahdolliset muutokset teknisen lauta-

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kunnan käyttötalousarvioesitykseen lautakunta käsittelee seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Lindfors, Ailio, Vierikka ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: Hyväksyä teknisen johtajan esityksen ja siihen lautakunnan kokouksessa teknisen johtajan tekevät lisäesitykset. TEKLA Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö ja tekni nen johtaja ovat tarkistaneet teknisen lautakunnan talousarvioesitystä vuo del le Ruokahuolto- ja siivousosaston korjattu ja uudistettu budjet ti esi tys lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Vesihuoltolaitoksen lääkemenoihin esitetään 1500 :n määrärahaa (ro kotuk set, vanhentuneet huuhteluaineet, yms.) ja vesihuoltolaitoksen vuosikorjausmenoihin :n määrärahaa (aiempi esitys ) Tekninen lautakunta päättää: 1) hyväksyä ruokahuolto- ja siivousosaston korjatun ja täydennetyn talousarvioesityksen vuodelle 2015, 2) lisätä vesihuoltolaitoksen lääkemenoihin ja 3) muuttaa vesihuoltolaitoksen vuosikorjausmäärärahaa siten, että määrärahan suuruus on Keskustelun aika puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Ailio ja Vesava Tekninen lautalunta päätti: 1) hyväksyä ruokahuolto- ja siivousosaston korjatun ja täydennetyn talousarvioesityksen vuodelle 2015, 2) lisätä vesihuoltolaitoksen lääkemenoihin 1.500, 3) muuttaa vesihuoltolaitoksen vuosikorjausmäärärahaa siten, että määrärahan suuruus on ja 4) antaa tekniselle johtajalle tehtäväksi selventää yhden siivous- ja ruokahuollon kustannuspaikan palkkausmenojen muutosta ja ilmoittaa asia lautakunnan jäsenille. TEKLA 129

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ruokahuolto- ja siivouspäällikkö, tekninen johtaja, talousjohtaja ja vs talous joh ta ja ovat yhdessä käyneet lävitse teknisen lautakunnan käyt tö ta louden talousarvioesitystä. Näissä keskusteluissa ja budjetin läpikäynnissä on käy nyt ilmi, että lautakunnan budjettiesitys on ns. alle raamin eli esitykseen voi daan vielä tehdä muutoksia, korjauksia ja lisäyksiä. Erityisesti tämä kos ki teknisen toimen budjettiesitystä, jossa mukana ovat mm. kaavatiet, ylei set alueet ja kiinteistöt. Näiden kohteiden kustannuspaikoille päätettiin li sä tä määrärahoja, koska tänäkin vuonna tekninen lautakunta joutui anomaan lisämäärärahaa talousarvion ylityksiin. Ruokahuolto- ja siivouspuolella selviteltiin myös palkkamenojen jakoa ja tul tiin siihen tulokseen, että palkkamenot eivät ensinkään nouse vaan niiden kohdennukset eri kohteisiin ( kiinteistöt ) muuttuvat johtuen esim. siitä, että Epaalan ja Laitikkalan koulut on lakkautettu. Yhteenveto teknisen toimen talousarvioesityksestä lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Tekninen lautakunta päättää: 1) lisätä teknisen lautakunnan käyttötalousarvioesitykseen vuodelle kiinteistöiden lämmitykseen, kiinteistöiden rakennusmateriaaleihin ja rakennusten ja alueiden kunnossapitoon. 2) merkitä tietoonsa ruokahuolto- ja siivouspuolen palkkamenojen kohdistusselvityksen eri kohteisiin. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle teknisen lautakunnan talousarvion tehtyjä muutoksia. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kiinteistön vesilaitteiden tukkeumat TEKLA Arto Urkko Eerolantieltä on lähettänyt tekniselle lautakunnalle rek la maation, joka koskee hänen kiinteistöllään olevien vesilaitteiden tukkeumia ja nii den aiheuttamia puhdistus- ja korjaustoimenpiteitä. Urkko kertoo, että hän oli jo pitemmän aikaa ihmetellyt, miksei kiinteistön vesilaitteisiin tule kun nol la vettä ja avattuaan tuloveden ja vesimittarin välisen liitoksen, oli ve si mit ta rin sihti täyttä soraa ja ruosteenjäämien sekoitusta. Kun sihti putsat tiin, veden tulo parani, mutta avattuaan uudestaan paikan muutaman vii kon jälkeen, sihdissä oli taas tukkeuma-aineita. Kolmannella avaa misker ral la sihdissä ei enää ollut tavaraa. Pieniä kiviä on löytynyt myös wc - pyt ty jen venttiileistä ja suihkun hanoista. Arto Urkko pelkää, että myös lämmityskattilaan on päässyt sinne kuu lu maton ta ainesta ja nyt kysyykin, kelle laitteiden puhdistuskulut kuuluvat. Kiinteistöjen omista vesihuoltolaitteista vastaa kiinteistön omistaja pois luettu na vesimittari, jonka omistaa kunta. Jos kiinteistön omissa laitteissa on tukkeumia yms, niiden puhdistuskulut kuuluvat kohteen omistajalle. Se mistä tukkeutuman aiheuttavat aineet ovat vesilaitteisiin päässeet, on vai kea sanoa. Jos kunnan putkistossa on ollut vuotoja ja niistä on ai heu tunut korjaustöiden kautta sakkaa putkiin, kunta vastaa siitä aiheutuvista kuluis ta. Arto Urkko ilmoittaa, että noin pari vuotta sitten alueella oli kunnan ve si johto put kes sa vuoto ja se korjattiin. Urkko mainitsee myös, että naapurissa oli vaih det tu vesimittari ja mittarissa oli asentajan mukaan soraa. Tekninen lautakunta päättää antaa vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikölle tehtäväksi selvittää Eerolantien alueella olleet vesijohdon korjaukset ja tarkistaa Arto Urkon vesimittarin kunnon ja palata sen jälkeen asian käsittelyyn. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TEKLA 130 Vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö on selvittänyt vesilinjojen vuotoja Eerolantien alueella ja viimeisin vuoto oli Lisäksi Arto Urkko on ollut yhteydessä vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikköön ja ilmoittanut, että vesimittari hänen kiinteistöllään on kunnossa. Mittaria ei ole Pälkäneen kunta kunnan toimesta tarkastuttanut.urkon varsinainen vaade onkin, että Pälkäneen kunnan vesilaitos tarkistaisi ja tarvittaessa puh-

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta distaisi hänen lämminvesivaraajansa kustannuksellaan. Esitys kokouksessa. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle Eerolantien alueella olleita kunnan vesijohtoverkoston vuotoja, Urkon vaateita ja varaajatilannetta. Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti, että: Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa Urkon vesivaraajan. Keskustelun aikana puhuttiin vesijohtoputkien materiaaleista, vanhojen kiinteistöjen putkimateriaaleista, varaajien kunnosta ja iästä. Todettiin, ettei varaajien avaaminen ole yksiselitteinen asia, ja pitää tarkkaan harkita, miten varaajia käsitellään. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Pohjola, Koskelo, Saarikko, Lindfors, Ailio, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti antaa tekniselle johtajalle luvan selvittää Arto Urkon varaajan kunnon ja sen mukaan päättää, mitä varaajalle tehdään.

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Täyttöluvan hakeminen keittäjä-siivoojan toimeen TEKLA 131 Ruokahuolto- ja siivoustoimessa on yksi vakituinen työntekijä jäänyt eläkkeelle Hänen työhönsä on kuulunut kunnan pesulassa tehtäviä töitä sekä ruokahuollossa ateriakuljetukset. Tätä työtä on lähtien hoitanut keittäjä-siivoojan työsuhteessa oleva henkilö. Hän haluaisi jatkaa ko. tehtävässä ja siksi häneltä vapautuvaan toimeen tarvittaisiin uusi henkilö. Ruokahuolto- ja siivouspäällikön mukaan hänen yksikössään on tarvetta keittäjä- siivoojalle, joka tulisi kiertämään kunnan eri kohteissa ja tästä syystä olisi tarvetta hakea kunnanhallitukselta täyttölupa keittäjä- siivoojan toimeen. Seija Snäkin- Laitinen, ruokahuolto- ja siivouspäällikkö p ; Tekninen lautakunta päättää hakea kunnanhallitukselta täyttölupaa ruokahuolto- ja siivousyksikön keittäjä-siivoojan toimeen. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Tuominen, Pohjola, Ailio ja Vesava. Keskustelun aikana tekninen johtaja muutti esitystään siten, että asiaan palataan lautakunnan seuraavassa kokouksessa. Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan lautakunnan kokouksessa tekemän muutosesityksen.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos 46/ /2013 TEKLA 132 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos ja siihen oleellisesti liittyvä ympäristöselostus ovat nähtävillä Mielipiteitä suunnitelmasta voi esittää nähtävilläolo aikoina ja kunnilta pyyde tään suunnitelmasta lau sun toa mennessä. Kehittämissuunnitelmaluonnospaketissa on mukana ke hit tä mis suun ni telma päi vi tys, osa 1 ( nykytila, ennusteet, tavoitteet ), osa 2 ( suun nit te lu vaihto eh dot ja niiden vertailu ), osa 3 ( ympäristöselostus ) sekä useita liitteitä, ra port te ja, taulukoita ym jotka kuuluvat kokonaisuuteen. Suunnitelmaa tehtä es sä, mukana ei ole ollut Pälkäneen kunnasta yhtään edustajaa. Maakunnallisen näkökulman mukaan keskeisiä käsiteltäviä asioita olivat ve den hankinta ja sen turvaaminen, erityistilanteihin varautuminen ja ve sihuol lon toimintavarmuuden parantaminen, jätevedenpuhdistuksen ja viemä röin nin edistäminen, lietteen käsittelyratkaisut sekä alueellisen vesihuoltoyhteistyön edistäminen. Asiakirjat löytyvät internetistä osoitteesta Pälkäneen kunnan kannalta on oleellisen tärkeätä, että Pälkäneen kunnan ve si huol to toimii hyvin ja tehokkaasti ja että se palvelee ensisijaisesti Pälkä neen kunnan omia kuntalaisia ja heidän tarpeitaan.pälkäneen kunta on pa nos ta nut vesihuoltonsa kehittämiseen viime vuosina erittäin paljon ja viimei sim pä nä suurena investointina on Tommolan jätevedenpuhdistamon ra ken ta mi nen. Kohteen varsinainen rakentaminen alkoi syyskuussa 2013 ja se saadaan valmiiksi tammi-helmikuussa Lisäksi kunta on ra kenta nut ja laajentanut vesihuoltoverkostoaan ja satsannut yleensäkin kun nallis tek nii kan rakentamiseen varsin laajasti. Pälkäneen kunnan kannalta erityisen tärkeinä kohtina Pirkanmaan ve sihuol lon kehittämissuunnitelmissa ovat kunnan alueella olevien ve si va ranto jen käyttö kunnan omiin tarpeisiin, kunnan vesi- ja viemärilaitosten hyvä ja häiriötön toiminta, vesihuoltoverkoston ylläpito, kunnostus ja laa jen ta minen sekä yhteistyö muiden naapurikuntien kanssa vesihuoltoasioissa. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksessa on hyvin paljon sellaista asiaa, joka ei koske lainkaan Pälkäneen kuntaa, mutta myös hankkeita, jotka oleellisesti joko kokonaisuudessaan tai ainakin osittain vaikuttavat myös Pälkäneen alueeseen ja sen kehittämiseen. Lisäksi on otettu huomioon mm. siirtoviemärin rakentaminen Val kea kosken suuntaan ja varaveden hankkiminen Pälkäneen kunnalle. Oleellisimmat Pälkäneen kuntaa koskevat muutosesitykset, huomiot ja näkemykset, jotka tulee ottaa huomioon kun Pirkanmaan ve si huollon kehittämissuunnitelma tehdään ovat seuraavanlaiset:

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Päivitystyössä tarkasteltiin vedenhankinnassa kolmea ke hit tä mis vaih to ehtoa. Pintaveden hyödyntämiseen perustuva vedenhankinta on näin ollen ny ky ti lan tee seen perustuva perusvaihtoehto VVE 0+. Toisena vaih to eh tona on VVE 1, tekopohjaveteen on perustuva vedenhankinta. Kolmantena suun nit te lu vaihtoehtona VVE 2 tarkastellaan laajaa pohjaveden hyö dyn tämis tä, jota täydennetään pintavesi- ja tekopohjavesiratkaisuilla. Suun ni telmas sa on tarkasteltu myös vedenjakelun toimintavarmuus, jä te ve den kä sitte ly ja johtaminen alueellisesti viiteen eri vaihtoehtoon perustuen, ver kosto jen saneeraus, lietteen käsittely nykytilanteen mukaisesti sekä kaksi hyödyn tä mis vaih to eh toa. Suunnitelmassa on arvioitu myös vesihuollon or ga nisaa tio-mal le ja. Pohjavesien suojelua, asetettujen tavoitteiden täyttymistä ja maakuntakaavaan liittyviä varaustarpeita on tarkasteltu, kuten myös vesi huol lon kehittämisnäkymiä pinta- ja pohjavesien käsittelyyn sekä jä te vesien käsittelyyn liittyvien tekniikoiden kannalta. Kehittämissuunnitelmassa on todettu lainsäädännöllisenä lähtökohtana, että vesilaki on uudistettu ja kehittämissuunnitelman kannalta mer kit tä vimpiä vesilain muutoksia on vedenottohankkeille määrätty etusijaisuusjärjestys (s.8). Uuden vesilain (4:5.2) mukaan lupaharkinnassa noudatetaan seuraavaa etusijaisuus järjestystä, jolla turvataan paikallinen vedensaanti. Pälkäneen kunnan käsityksen mukaan Pälkäneen kunnan vesilakiin perustuvaa oikeutta turvata vedenhankintansa kunnan alueella loukataan päivitetyssä kehittämissuunnitelmassa, jossa esitetään Pälkäneen ottavan pohjavettä Hauhon alueelta samaan aikaan kun Tavase Oy varaisi käyttönsä kaikki Pälkäneen kunnan alueella olevat Isokangas-Syrjäharjun pohjavesivarat käyttöönsä. Erikoiseksi vaihtoehdon esittämisen tekee Pirkanmaan ELY-keskus esitys laajentaa I-luokan pohjavesialuetta ulottumaan Päl käneen kirkonkylän asemakaava-alueelle, josta vedenotto on lopetettu 1970-luvulla. Alueella ei ole muuta vedenottokäyttöä eikä suunnitteilla lukuun ottamatta Tavase Oy:n vuonna 2012 laajentamaa te ko poh ja ve denot ta mon Isokangas-Syrjäharjun laitossuunnitelmaa. Aluehallintovirasto ei ole antanut lupapäätöstä Tavase Oy:n te ko poh ja ve sihank kees ta ja lupaprosessi on kesken eikä päätöstä ole odotettavissa Avis ta vuonna Päätöksestä on valitusoikeus Vaasan hal lin to-oi keuteen, jonka päätöksestä on edelleen oikeus valittaa kor keim paan hal linto-oi keu teen. Hanke on jo nyt viivästynyt vuosilla ja ennalta ar vioi den lainvoi mai sia päätöksen saamiseen tulee viipymään useita vuo sia. ten ai ka tau lu jen viivästymisen lisäksi voidaan perustellusti arvioida Tavase Oy:n hakemusten sisältävän sellaisia puutteita ja epävarmuustekijöitä, jotka olisi tullut ottaa huomioon ke hit tä mis suunnitelmassa. Kehittämissuunnitelmassa on todettu, että Tavase Oy:n Iso kan gas-syr jähar jun tekopohjavesilaitoksen alue on tutkittu laajasti. Tieto ei pe rus tu hake mus asia kir jois sa esitettyihin tietoihin, koska valtaosalla ha ke muk sen Päl kä neen kunnan alueella sijaitsevilla imeytys- ja ve den ot to aluei ta ei ole

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta teh ty kaivonpaikkatutkimuksia kaivojen ra ken ta mis mah dol li suuk sien ja kapa si teet tien selvittämiseksi. Niin ikään koepumppauksia ja imey tys ko kei ta ei ole tehty kuin kahdella vedenottoalueella ja yhdellä imey tys alu eel la, joten pääosin, viiden imeytysalueen ja kahden vedenottoalueen osal ta, kehit tä mis suun ni tel mas sa esitetyt Tavase Oy:n aluevaraukset ovat pe rusteet to mia eikä niitä voida ottaa kehittämissuunnitelmassa esitettyihin aluevarauksiin. Laitoksen kapasiteetti on siten tutkimatta eivätkä lai tok selta saatavat vesimäärät ole realistisia. Epävarman hankkeen sijoittamiseen osin jopa Pälkäneen kunnan asemakaava-alueelle ei ole mitenkään pe rustel ta vis sa. Kehittämissuunnitelmassa ei ole asianmukaisesti päivitetty Tavase Oy:n vedentarvetta vastaamaan Tavase Oy:stä vetäytyneiden osakkaiden (Valkeakoski, Akaa ja Kangasala) vesimäärän pienentymistä. Hankkeista vetäytyneiden osakkaiden varaama vesimäärä vastaa karkeasti Tavase Oy:n suunnitelmissaan esittämää Pälkäneen Isokangas-Syrjäharjun laitoksen kapasiteettia. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty Isokangas-Syrjäharjun poh ja ve si alueel ta käytettävissä olevaksi pohjavesimääräksi m 3 /vrk. Lukuarvo on epä rea lis ti nen, koska alueen pohjavesivarojen hyödyntämiskelpoisuutta hei ken tä vät alueen jakautuminen todellisuudessa useaan erilliseen poh jave si al taa seen. Pohjaveden laadussa on havaittu laaja-alaisesti hait ta-ainei den, kuten torjunta-aineet, haihtuvat orgaaniset yhdisteet jne, jotka heiken tä vät/es tä vät veden käyttökelpoisuutta käy tet tä väk si talousveden valmis tukseen. Kehittämissuunnitelmassa todetaan, että Kinnalan ottamon poh ja ve denmuo dos tu mis alu eel la vallitsee huono määrällinen tila liiallisen vedenoton ta kia. Pälkäneen kunnan vedenotto Kinnalan ottamolta on ollut viimeisen 25 vuoden aikana m³/vrk suuruinen. Poh ja ve den pin nan korkeus vaih te lee luontaisesti Kinnalan vedenottamolla pohjavesialueen luonteen vuok si tavanomaisesti poikkeavalla tavalla. Pohjaveden pinnankorkeus on täl lä hetkellä samalla tasolla kuin 25 vuotta sitten eikä ke hit tä mis suun ni telmas sa esitettyä johtopäätöstä vedenoton pienentämisestä ole pe rus tel tavis sa. Pälkäneen vedenhankinta perustuu pääosin Kinnalan poh ja ve den otta moon. Pälkäneen kunnalla on käynnissä hankkeet, joilla turvataan taa jamien vedenhankinta poikkeustilanteissa. Suurin epävarmuustekijä Päl käneen kunnan vedenhankinnassa on Tavase Oy:n suunnittelemat laa ja-alaiset toimenpiteet Isokangas-Syrjäharjun pohjavesialueella. Tavase Oy hakee lupaa ottaa alueelta pohjavettä m³/vrk ja imeyttävänsä pin tavet tä alueelle m³/vrk. Pälkäneen kunnan kestävän vedenhankinnan kannalta suurimman riskin aiheuttaa Tavase Oy:n suunnittelema tekopohjavesilaitos, jonka vai ku tuksia ei tutkimusten puutteiden vuoksi muuhun vedenottoon ole kyetty en nalta arvioimaan.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Pälkäneen kunta on käyttänyt Pirkanmaan vesihuollon ke hit tä mis suun ni telmaa käsitellessään apuna vesihuollon asiantuntijaa, Risto Reijosta, Suomen Pohjavesitekniikka Oy:stä. Tekninen lautakunta päättää: 1) että Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnosta tulee korjata ja muuttaa siten, että siinä olevat Pälkäneen kuntaa koskevat tiedot ja johtopäätökset ovat oikeanlaiset ja todenpitävät. 2) että kehittämissuunnitelmassa tulee ottaa huomioon kaikki ne seikat, muutosesitykset, huomiot ja näkemykset jotka tämän pykälän selosteosassa on kirjattuna. 3) esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi Pälkäneen kunnan lau sunnon Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kokonaisvaltaisen kameravalvontajärjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen Pälkäneen kunnassa 121/02.08/2014 TEKLA 133 Pälkäneen kunnan tekninen toimi on pyytänyt HILMA:n kautta tarjouksia ko ko nais val tai sen kameravalvontajärjestelmän rakentamisesta ja yl lä pi tämi ses tä Pälkäneen kunnassa. Tarjouspyyntönä käytettiin neu vot te lu menet te lyn kautta tapahtuvaa tarjouskilpailuun ilmoittautumista ja itse tar jouspyyn töön oli koottu erilaisia kriteereitä, vaateita, kelpoisuusvaatimuksia ym. jotka tarjoajien tuli ottaa huomioon tarjouskilpailuun il moit tau tuessaan.hilma:ssa ollut tarjouspyyntö lähetetään lautakunnan jäsenille esitys lis tan mukana. Neuvottelumenettelyn kulku hankintamenettelyssä kulkee niin, että han kinta yk sik kö ( tässä Pälkäneen kunta, tekninen toimi ) laati ennen han kin tame net te lyn aloittamista kuvauksen hankinnan tavoitteista ja pääasiallisesta si säl lös tä. Tarkoituksena oli kuvata hankintaa yleisellä tasolla, jotta tar joajat saavat riittävän tiedon hankinnan kohteesta ja voivat sen perusteella har ki ta kiinnostustaan osallistua tarjouskilpailuun. Hankintaan il moit tau tuneis ta tarjoajista otetaan hankintaneuvottelun kulun mukaan kansallisissa han kin nois sa vähintään kolme ( 3 ) sopivaa tarjoajaan ja tarjoajien määrä voi olla myös suurempi. Kokonaisvaltaiseen kameravalvontajärjestelmän rakentamiseen ja yl lä pi tämi seen saapui määräaikaan mennessä 13 ilmoittautunutta joista haas tatel tiin kuusi ( 6 ) ehdokasta. Haastattelijoina olivat lautakunnan pu heen johta ja, varapuheenjohtaja ja tekninen johtaja. Haastattelut pidettiin ja haastatellut firmat olivat seuraavat: Flexim Security Oy; Ajan Luk ko Oy, Demon Turvallisuus Oy, Nordic Lan & Wan Comminication Oy, Fin sa fe Turvapalvelut Oy ja Anvia Securi Oy. Haastatteluissa haluttiin tarjoajilta erityisesti tietää mm. kameroista, niiden jois tain teknisistä ominaisuuksista, malleista ja tuotteiden käytöstä, tal lentei den sijainnista ( kunta / yritys ), tarvikkeiden ja palvelun ostosta vs. leasing-so pi muk sis ta sekä muusta asiaan liittyvästä toiminnasta. Lisäksi tarjoa jat saivat esitellä omaa toimintaansa ja palvelujaan. Tekninen lautakunta päättää valita Pälkäneen kunnan kokonaisvaltaisen kameravalvonnan rakentamisen ja ylläpitämisen toteuttajaksi Demon Turvallisuus Oy:n jonka kanssa jatketaan neuvotteluja hankeen varsinaisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kun neuvottelut on saatu päätöksen kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla, hankkeesta solmitaan palvelusopimus, joka on voimassa viisi ( 5 ) vuotta + mahdolliset kaksi ( 2 ) optiovuotta. Keskustelun aikana puhuttiin paljon kameravalvonnan hankinnasta, raken-

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta tamisesta, kuvien talllentamisesta, kameroista ym. asiaan liittyvästä. Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle, että kameravalvonnan ylläpitokustannukset tulisi kohdistaa eri kohteiden vuokralaisille, eli eri hallintokunnille. Keskustelun aikana tekninen johtaja lisäsi esitykseensä, että kameravalvonnan rakentamisen jälkeen, kunkin kohteen kameravalvonnan ylläpitokustannukset peritään kohteiden vuokralaisilta. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Pohjola, Saarikko, Ailio, Lindfors, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: 1) Tekninen lautakunta päätti valita Pälkäneen kunnan kokonaisvaltaisen ka me ra val von nan rakentamisen ja ylläpitämisen toteuttajaksi Demon Turvallisuus Oy:n jonka kanssa jatketaan neuvotteluja hankeen varsinaisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kun neuvottelut on saatu päätöksen kumpaakin osapuolta tyydyttävällä tavalla, hankkeesta solmi taan palvelusopimus, joka on voimassa viisi ( 5 ) vuotta + mah dol liset kaksi ( 2 ) optiovuotta. 2) että kameravalvonnan rakentamisen jälkeen, kunkin kohteen kameravalvonnan ylläpitokustannukset peritään kohteiden vuokralaisilta.

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunnan lakkauttaminen ja jakaminen osiin sekä esitys Pälkäneen kunnalle näiden teiden tienpidosta huolehtimiseksi 54/ /2013 TEKLA Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityitiekunta on osoittanut Pälkäneen kunnan ympäristölautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle oheisen esityslistan tausta-aineistona olevan kirjelmän liitteineen. Kirjelmä koskee tiekunnan lakkauttamista ja jakamista osiin sekä teiden tienpidosta huolehtimisen siirtämistä kunnan vastuulle. Kuten em. kirjelmästä käy ilmi, tiekunta on ajautunut käytännön asioiden hoitamisessa varsin suuriin vaikeuksiin ja tiekunnan arvion mukaan ongelmille ei ole loppua näkyvissä. Tiekunnan hoitovastuulla oli v tehdyn kuntotarkastuksessa mitatun tiedon mukaan yhteensä metriä teitä. Kunnan hoitoon esitettyjen pääväylien yhteispituus on metriä eli n. puolet kokonaispituudesta. Vuonna 2011 varsinaisen toiminnan kulutovat olleet koko tiekunnan osalta yhteensä ,52 euroa. Samana vuonna Pälkäneen kunta on avustanut tiekuntaa eurolla. Tiekunnan arvion mukaan kunnan panostus tienpitoon ei siis merkittävästi muuttuisi sen ottaessa pääväylät hoitoonsa, kun toiminnan kuluista vähennetään puolet poisjäävän tiestön kunnossapidon kustannuksina. Pälkäneen kunnassa ympäristölautakunta päättää tielautakunnalle laissa tai asetuksissa säädetyistä tehtävistä. Yksityistielain mukaiset toimitukset suorittaa lautakunnasta nimetty kuusijäseninen tiejaosto. Päätöksen tekeminen Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunnan lakkauttamisesta ja jakamisesta osiin kuuluu em. perusteella ympäristölautakunnalle. Ennen asian käsittelyä lautakunnalla tulisi olla tiedossa, miten kunta suhtautuu Seitsyentien, Perkiöntien ja Hirvontien ottamiseen kunnan hoidettavaksi. Rauno Haapanen, p va. tekninen johtaja: Mikäli lautakunnan kokouksessa käytävästä periaatteellisesta keskustelusta ei muuta johdu, päätetään, ottaen huomioon yksityistiekunnan kirjel mässä esille tuotu vaikea ja varsin poikkeuksellinen tilanne, teknisen lautakunnan osal ta suh tau tua myön tei ses ti esitettyjen teiden ottamiseen kunnan hoidettavaksi edellyttäen että: - ympäristölautakunta katsoo yksityistiekun nan lak kaut ta mi sen ja jakamisen osiin tar koi tuk sen mu kai seksi -yksityistiekunnan edus ta jien kans sa käy tä vissä yksi tyis koh taisissa neuvotte luisssa to de taan, et tä kun nalle ei ole tu lossa muita vastui ta kuin likimain nykyisen vuo tuisen avus tuksen suurui set vuo tuiset kustan nukset. Kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TEKLA 134 Kokousta jatkettaessa Eija Tuominen poistui asianosaisena kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Käydyn keskustelun jälkeen va.tekninen johtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen: Päätetään teknisen lautakunnan osalta suhtautua myönteisesti Seitsyentien ottamiseen kunnan hoidettavksi edellyttäen, että ympäristölautakunta katsoo yksityistiekunnan lakkauttamisen ja jakamisen tarkoituksenmukaiseksi. Päätetään myös, että tekninen lautakunta yhdessä ympäristölautakunnan kanssa selvittää, mitä taloudellisia, oikeudellisia tai muita seuraamuksia (esim. yhdenvertaisuus-/tasapuolisuusperiaate) Seitsyentien kunnan hoidettavaksi ottamisesta aiheutuisi. Hyväksyttiin muutettu päätösesitys yksimielisesti. Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistiekunta on lähestynyt uudelleen Pälkäneen kun nan teknistä lautakuntaa asialla, joka koski Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yk sityis tie kun taan kuuluvat Seitsyentien ottamista Pälkäneen kunnan hoi det tavak si.ko asiasta on neuvoteltu teknisen lautakunnan pitämän kokouk sen jälkeen Pälkäneen kunnan ja tiekunnan edustajien kesken useaan kertaan ja tiekunta on lähettänyt Pälkäneen kunnan tekniselle lau takun nal le lisämateriaalia koskien Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistietä. Ma te riaa lis sa on mukana mm. tiehoidon kustannukset ja tehdyt tietä kos ke vat työt vuosilta ja viimeisimpinä juuri valmistunut tien kan ta vuusmit taus sel vi tys / raportti. Kaikki Pälkäneen kunnan tekniselle lautakunnalle toimitettu materiaali, joka koskee Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistietä lähetetään lautakunnan jä senil le esityslistan mukana. Asiaa aiemmin käsiteltäessä ja siitä päätettäessä nousi esille mm. asian oi keu del li set ja taloudelliset seuraamukset, jos Pälkäneen kunta päättää ot taa hoidettavakseen Seitsyentien. Lisäksi päätöksessä mainittiin yh denver tai suus- / tasapuolisuusperiaate muita vastaavanlaisia yksityisteitä kohtaan, joka tietysti täytyy ottaa huomioon kun päätöstä asiasta tehdään. Päl kä neel lä, niin kuin monessa muussa kunnassa taloudelliset asiat ovat jat ku vas ti tapetilla kun talousarvioita laaditaan ja erityisesti talouden ta sapai no tus asiat vaativat jatkuvaa toimintaa ja miettimistä kun menoja koi tetaan leikata ja supistaa. Varsinkin menojen kasvu tulisi pysäyttää ja mitään uu sia menoeriä ei saisi ilman perusteltua ja selkeää syytä esittää. Esitys kokouksessa.

21 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Eija Tuominen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Keskustelun aikana puhuttiin hyvin pitkään Pälkäneen kunnan yksityisteistä, niiden hoidosta ja hoitokunnista, avustuksista, tie-isännöinnistä ja erilaisista vaihtoehdoista, kun tiekuntia perustetaan ja muutetaan. Puheenvuoroissa puhuttiin myös ympäristölautakunnan roolista yksityisteiden asioiden hoidossa ja valvonnassa. Kokouksen aikana tekninen johtaja esitti, että: Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta selvittäisi, mitä vaihtoehtoja on olemassa, jos Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistie jaettaisiin eri yksityistieosiin. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Ailio, Lindfors, Koskelo, Saarikko, Pohjola, Soini, Pihkala ja Vesava. Tekninen lautakunta päätti: 1) pyytää ympäristölautakuntaa selvittämään, mitä vaihtoehtoja on jakaa Myttäälä-Seitsyt-Hirvo yksityistie eri yksityisteihin. 2) pyytää ympäristölautakunta selvittämään, onko muita vaihtoehtoisia malleja, joilla ko yksityistieasia saataisiin ratkaistua.

22 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Maisematyöluvan hakeminen Onkkaalan alueelle TEKLA 135 Pälkäneen Onkkaalan alueella tilalla RN:o 2:111 olisi tar koi tuk sen mu kais ta kaataa puistoalueelta useita mäntyjä jotta alueen turvallisuutta voi tai siin parantaa ja alueen maisemointia kohentaa.metsänhoitoyhdistyksen leimaus se los teen mukaan alueelta kaadettaisiin n. 30 mäntyä ja lisäksi harven ne taan mäntytaimikkoa. Kartta kohteesta lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Tekninen lautakunta päättää hakea maisematyöluvan selosteosassa olevalle kohteelle. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

23 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Maisematyölupien hakeminen pieniin Pälkäneen kunnan kohteisiin TEKLA 136 Pälkäneen kunnan tekninen toimi ja tekninen lautakunta joutuvat ha kemaan maisematyölupia kunnan kaava-alueilla oleviin maisemointitöihin, pui den kaatoihin yms.. hankkeisiin. Jotta jotkut hankkeet saataisiin nopeas ti tehtyä ja niihin saataisiin luvat nopealla aikataululla, olisi pe rus teltua, että tekninen johtaja hakisi pieniin kohteisiin luvat ja toisi ne sitten lauta kun nal le tiedoksi. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja: Tekninen lautakunta päättää: 1) antaa tekniselle johtajalle valtuudet hakea pieniin mai se moin ti koh teisiin maisematyöluvat siten, että luvat tuodaan lautakunnalle tiedoksi ja 2) että isoissa kohteissa lautakunta päättää lupien hausta. Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Saarikko, Soini, Lindfors ja Pihkala. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

24 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valtuustoaloite, joka koskee Pukkivuoren ryhmistä ja Aitoon ala-asteen rakennuksen muuttamista päiväkodiksi 108/05.02/2013 KH Valtuutettu Jarkko Pihkala teki valtuuston kokouksessa otsikossa mainitun valtuustoaloitteen, jossa on 10 allekirjoittajaa. Valtuustoaloite on esityslistan ohjeismateriaalina. Pukkivuoren ja ala-asterakennuksen osalta on nyt syytä ottaa huomioon seuraavat kaksi seikkaa: Suun nit te lu työ Ai toon en ti sen ala-as te ra ken nuksen muut ta mi sek si päi vä kodiksi on meneillään, ja työtä tekee ulkopuolinen konsultti. Toisaalta Pukkivuoren ryhmiksen paikat eivät tahdo riittää kaikkien halukkaiden tarpeisiin, joten suunniteltujen muutosten pitkittyminen voi johtaa siihen, että jotkut Pukkivuoren ryhmiksen vaikutuspiirissä asu vat vanhemmat jou tu vat kul jet ta maan lap si aan mui hin hoitopaikkoihin. Valtuustoaloite antanee kuitenkin aiheen ottaa aikalisän valtuuston aikaisemman päätöksen toteuttamiselle, ja tutkia asia vielä kerran. Esko Arasalo, kunnanjohtaja p , Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää keskeyttää tässä vaiheessa Aitoon ala-asteen rakennuksen meneillään olevan suunnittelutyön paitsi välttämättömien korjaus ten osalta, joiden suunnittelua edelleen jatketaan. Asi aan pa la taan kulu van vuo den elo kuus sa, jol loin uu det val mis te lu toi met asiassa on tehty. SIVLA Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Aitoon ala-koulun muuttaminen päiväkodiksi on ollut suunnitelmissa ja ehtona sille, että alakoulu saattoi lukuvuoden alusta alkaen muuttaa entisen yläasteen tyhjiksi jääneisiin tiloihin. Samanaikaisesti myös Aitoossa toteutettava esiopetus siirtyi alakoululta entisen yläasteen tiloihin. Pukkivuoren ryhmäperhepäiväkoti on suunniteltu 12 lapsen ryhmäperhepäiväkodiksi, mutta on ollut ylikapasiteetilla (14-16 lasta) viime vuodet, lasten mää rä nyt ja tulevaisuudessa on niin suuri, että päiväkodille on olemassa reaa li nen tarve. Alakoulun yhteyteen sijoitettavan päiväkodin henkilöstösuunnitelmaan kuuluu, että nykyinen esiopetuksen päiväkodinopettaja toimisi samalla myös päiväkodin vastuuhenkilönä/tiimivetäjänä. Suunnitelmassa on ollut, että esiopetuksen oppilaat voivat joustavasti siirtyä iltapäivähoitoon vieressä olevaan päiväkotiin. Tarvetta on myös esiopetuksessa olevien lasten aa mu hoi dol le, koska osa lapsista tulee hoitoon jo kel-

25 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta lo kuu den ai koi hin. Entisen alakoulun tiloihin saadaan päiväkoti noin lapselle. Tarve ennusteen mukaan tulee olemaan tämän suuruinen. Nykyiselle tilalle tulee tehdä perusremontti, joka tarkoittaa tilojen pintamaalausta ja ns. kuraeteisen ja inva-wc:n sijoittamista nykyisiin tiloihin. Riittävä koneellinen ilmastointi on tälle lapsimäärälle jo nykyisissä tiloissa. Piha-alue tulee suunnitella päiväkotiympäristöön sopivaksi ja aidatuksi alueeksi. Portilla ja aidallatulee myös eris tää nykyiset pysäköintialueet päiväkodin tiloista. Aitoon alakoulun piha-aluetta voitaisiin käyttää edelleen myös päiväkodin lasten tilana ohjatusti. Alueella sijaitsee luistinkenttä ja koulun sali, jotka myös olisivat päiväkodin käytössä. Rakentamalla päiväkoti alakoulun yhteyteen saadaan toimiva ja viihtyisä ympäristö, jossa hyödytään myös koulun ja päivähoidon yhteistyöstä. Säästöjä saadaan henkilöstömenoista (päivähoidon opettajan virka) ja ruokahuolto- ja siivouskuluissa sekä henkilöstön työjärjestelyissä (siirrot esiopetuksesta ryhmäperhepäiväkotiin on oltava valvottuja). Lisäksi Pukkivuoren saneeraaminen päiväkodiksi lisäisi huomattavasti kustannuksia. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta ehdottaa, että valmistelua alakoulun tilojen muuttamiseksi päiväkodiksi tulee jatkaa ja laatia uusi kustannusarvio päiväkodin remontista sisältäen piha-alueen maanrakennustyöt ja aidoituksen. Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen ja ehdottaa samalla, että rakennushankkeen toteutuksesta päätetään erikseen. SIVLA === === === === === === === KH Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Aitoon päiväkotihanketta Aitoon entiseen alakouluun oli tehty LVIS-kuntoselvitys. Sel vityk ses sä on todettu erityisesti lvv-laitteiden huono kunto ja tästä johtuva ra ken nus työn laajenemistarve. Kunnanhallitus päätti suunnittelun kes keyttä mi ses tä ja putkiston kuntoselvityksen toteuttamisesta. KV

26 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille kä sitte lyn yhteydessä valtuutettu Eveliina Hakala esitti kolmivaiheisen ponnen sii tä, että otetaan harkittavaksi: 1. poistetaanko 2014 vuoden talousarvion investointiosasta Aitoon ala-asteen muuttaminen päiväkodiksi, johon on varattu euroa. 2. Lisätäänkö vuodelle euroa Aitoon ala-asteen purkamista var ten. 3. Varataanko 2015 vuodelle euroa uuden päiväkodin ra ken ta mista varten. Valtuutettu Outi Viitanen kannatti Eveliina Hakalan ponsiesitystä. Valtuusto hyväksyi Eveliina Hakalan ponsiesityksen yksimielisesti. === === === === === === === Aitoon päiväkotihanketta on valmisteltu kunnanhallituksen toi meen pa nopää tök sen ja valtuustossa hyväksytyn ponsiehdotuksen pohjalta sel vit tämäl lä kolmea eri vaihtoehtoa, joita ovat 1) päiväkodin rakentaminen Puk kivuo reen laajentamalla nykyistä ryhmäperhepäiväkotia, 2) päiväkodin sanee raa mi nen entisen alakoulun tiloihin ja 3) entisen alakoulurakennuksen pur ka mi nen ja kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen entisen alakou lu ra ken nuk sen paikalle. Viimeksi mainitusta vaihtoehdoista on laskettu vie lä sekä 1-osastoisen että 2-osastoisen päiväkodin rakentamisen kustan nuk set. Kaksiosastoinen päiväkoti tulee kysymykseen lähinnä siinä tapauk ses sa, että nykyinen Lumpeennupun päiväkoti kirkonkylässä ja Rauta jär ven ryhmäperhepäiväkoti lakkautuisivat. Tarvetta Aitoon alueella on vain yksiosastoiselle päiväkodille. Varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Liisa Lehto on tehnyt toiminnallista ja henki lös tö kus tan nuk siin perustuvaa selvitystä siitä, millaisia vaikutuksia eri vaih to eh doil la olisi lasten päivähoidon toteuttamiseen Aitoossa. Hänen laa ti man sa selvitys on kokouksen taustamateriaalina. RI Seppo Kortelahti on tehnyt Aitoon päiväkotihankkeen eri vaihtoehdoista kus tan nus las ken nal li sen selvityksen, joka on kokouksen taus ta ma te ri aa lina. Aitoon entisen alakoulun tiloissa toimii tällä hetkellä kotipalvelun toimisto ja ra ken nuk ses sa on myös yksi asunto vuokralaisten käytössä. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Sivistystoimenjohtaja:

27 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Aitoon päi vä koti hank keen valmistelua jatketaan edelleen saneeraamalla entisen ala koulun tiloihin tilat yksiosastoiselle päiväkodille. Tätä ratkaisua puoltavat paitsi ra ken ta mi seen liittyvät kustannustekijät myös toiminnalliset synergiaedut. Ai toon esiopetus voidaan toteuttaa yhteistyössä perusopetuksen ala luokkien kanssa ja henkilöstösäästöjä saadaan esiopetuksen ja päiväkodin ope tuk sen opettaja- ja avustajajärjestelyillä. Sivistyslautakunta päätti esittää kantanaan, että Aitoon päiväkotihanketta tu lee valmistella rakennushankkeena, joka kuuluu koulun pihapiirin yh teyteen. KH Edellä käsitellyn lisäksi on pyydetty Teijo-talo Oy:ltä arviolaskelma siitä, mit kä olisivat kustannukset jos päiväkoti toteutettaisiin ns. paikalle tuotuna ja valmiiksi koottuna viipaleratkaisuna. Yksiosastoisen päiväkodin ko konais hin nak si tulisi yhteensä Hinta sisältää maarakennustyöt sekä pihatyöt leikkivarustuksineen ja pihavarastoineen. Kaksiosastoisen päivä ko din hinta olisi vastaavasti Kaksiosastoisen päiväkodin mah tu mi nen tontille olisi todennäköisesti melko vaikeaa. Tämän vaih to ehdon päälle tulisivat vanhan rakennuksen purkukulut, jotka on arvioitu euron suuruisiksi. RI Seppo Kortelahti on tehnyt Aitoon päiväkotihankkeen muista vaih to ehdois ta kus tan nus las ken nal li sen selvityksen, joka on kokouksen oheis ma teri aa li na. Mauri Nest, sivistystoimenjohtaja p , Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 1. Aitoon päiväkotihanketta tullaan viemään eteenpäin saneeraamalla enti nen alakoulun kiinteistö päiväkodin käyttöön. Tämä on eri vaihtoehtoja ar vioi taes sa edullisin ratkaisu ja ja näin voidaan myös säilyttää sy nergia etu koulun suhteen. 2. Tekninen lautakunta alkaa valmistella asiaa kunnanvaltuuston pää töksen pohjalta. Kunnanhallitus kävi asiasta keskustelua. Keskustelun aikana jäsen Outi Viitanen esitti, että vanha ala-asteen koulurakennus puretaan ja tilalle

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Tekninen lautakunta 28.01.2009 AIKA 28.01.2009 klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot