Toimintakertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2008 Maatalous-metsätieteelinen tiedekunta Laitekeskus

2 Sisältö: LAITEKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS 4 TIEDEKUNNAN PROMOOTIO TIEDEKUNNAN 100-VUOTISJUHLAVUONNA 6 LAITEKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA 7 TALOUS HUOLTOPALVELUT 10 TIETOTEKNIIKKAPALVELUT 11 TIEDEKUNNAN LAITEREKISTERI 14 VERKKO-OPETUKSEN TUKI JA TIEDEKUNNAN ATK-OPETUS 15 ISOTOOPPIOSASTO 17 VIIKIN TIEDEPUISTON KASVIHUONEET JA KOEKENTTÄALUE 20 VIIKIN ARBORETUM 28 VIIKIN TIEDEPUISTON VIHERALUEET 29 LAITEHANKINNAT 30 ELEKTRONIMIKROSKOPIAN PALVELUT 38 VIIKIN MAATALOUSMUSEO 39 TIEDEKUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSTAMINEN 40 TEKNISTEN TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN VIIKIN KAMPUKSELLA 45 VIIKIN JA SUITIAN OPETUS- JA TUTKIMUSTILAT 46 VIRKISTYSTOIMINTA 48 HENKILÖKUNTA 50 Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen toimintakertomus vuodelta 2008 Ulkoasu: Martin Ericsson Valokuvat: Martin Ericsson, Heikki Ristimäki, Daniel Richterich, Ari Aalto ja Eero Roine. Painopaikka: Priimus Paino Oy,

3 Tero Halosen kirjoittama tiedekunnan historiikin 1 osan kansikuva 3

4 LAITEKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2008 on ollut maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle erittäin menestyksekäs ja merkityksellinen. Tiedekunta täytti 100 vuotta, mitä vietettiin koko vuoden ajan monin erilaisin juhlallisuuksin, tieteellisin seminaarein ja kokouksin. Tiedekunta julkaisi 100-vuotishistoriansa ensimmäisen osan syksyllä 2008 ja tiedekunnan promootio pidettiin kesäkuun 6. päivänä. Lisäksi tiedekunnasta valmistui ennätykselliset 510 maisteria ja 46 tohtoria. Vuosi 2008 oli maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitehankinnoissa hyvin vilkas vuosi. Tahti kiihtyi vuoden loppua kohti ja laitekeskuksen hankintakapasiteetti oli erittäin lujilla. Hankinnoissa toteutettiin uuden hankintalain määräyksiä sekä Helsingin yliopiston hankintatoimen koordinaatioryhmän antamia ohjeita. Hankinnat jakautuivat rahoitukseltaan kolmeen eri ryhmään. Dekaani myönsi euron suuruisen määrärahan kesäkuussa viidelle laitehankkeelle. C-talon peruskorjauksen jälkeen myönnettiin soveltavan biologian laitokselle euron suuruinen niin sanottu muuttoraha. Laitokset käyttivät lisäksi omia varojaan yhteensä noin euroa erilaisiin laitehankintoihin. Laitekeskus suoritti yhdessä laitosten kanssa laitteiden hankinnan kilpailutuksen ja hankinnan. Viikin kampuksen laitetyöryhmä teki rehtorille kampuksen laitehankintaesityksen vuodelle Rehtori myönsi maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle kahteen hankintaan yhteensä euroa. Hankinnat tulee toteuttaa vuoden 2009 loppuun mennessä. Koko Viikin kampukselle rehtori myönsi laitehankintarahaa yhteensä 1,29 milj. euroa. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto teki joulukuussa 2008 päätöksen tiedekunnan laitosten yhdistämisestä niin, että vuoden 2010 alusta tiedekunnassa on neljä laitosta. Laitosten yhdistymisessä laitekeskuksen kannalta merkittävä haaste on teknisten asioiden, kuten tutkimus- ja opetuslaitteiden, laboratoriotilojen ja toimitilojen järjestäminen niin, että ne mahdollisimman hyvin palvelevat uusia isoja laitoksia. Laitekeskus ryhtyy vuoden 2009 kevättalvella laitosten kanssa selvittämään näitä tehtäviä. Viikin kampusneuvottelukunta valmisteli Viikin kampuksen tutkimuksen yhteistyöohjelman syksyllä Kampuksen laitetyöryhmä aloittaa tämän ohjelman pohjalta vuoden 2009 alussa Viikin kampuksen yhteisen laitestrategian laadinnan ottaen huomioon Viikin kampuksella sijaitsevat sektoritutkimuslaitokset Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira:n. Laitteiden yhteiskäyttö, core facility -valmiuksien ja yhteiskäyttöisten laboratorioiden kehittäminen on tulevaisuudessa se merkittävä keino, jolla voidaan tutkimus- ja opetuslaitteet ja tilat saada eri käyttäjäosapuolien tehokkaaseen käyttöön ja pystyä täten kehittämään edelleen laitekantaa. Laitteiden yhteiskäyttö johtaa myös laitteiden korkeaan käyttöasteeseen. Rehtori nimitti Viikin teknisten tukipalveluiden työryhmän. Työryhmän tehtävänä oli tehdä esitys siitä, miten laiterakentaminen, laitehuolto ja muut laboratoriotekniset tukipalvelut sekä autoklaavihankinnat ja välinehuolto voidaan 4

5 organisoida keskitetysti Viikin kampuksella. Työryhmä antoi lausuntonsa rehtorille joulukuussa 2008 todeten, että se ei löytänyt yhteistoiminnalle tässä vaiheessa edellytyksiä. Tiedekunnat ja erillislaitokset eivät olleet valmiit sitoutumaan yhteisestä toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja hallinnollisiin järjestelyihin. Kuitenkin kampuksen teknisen yhteistyön kehittämistä työryhmä piti tulevaisuudessa erittäin tärkeänä laitekannan kehittämiseksi, laitehankintojen ja teknisten toimintojen kustannusten alentamiseksi ja laitteiden käyttöasteen parantamiseksi. Tässä riittää haastetta tuleville vuosille. Tutkimus- ja opetuslaitteiden huoltoon ja korjaukseen liittyvien tehtävien määrä kasvoi edelleen, koska laitekanta on kasvanut ja monipuolistunut viime vuosien aikana. Ulkopuolisen huollon sekä oman huollon varaosien ja tarvikkeiden kokonaiskustannus vuonna 2008 oli euroa. Vuonna 2007 vastaava kustannus oli euroa. Huoltokustannukset ovat laskeneet, mikä johtunee muun muassa siitä, että tiedekunnan opetus- ja tutkimuslaitekanta on nykyaikaistunut voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana. Laitekannan uudistaminen ja edelleen kehittäminen ovat korkeatasoisen opetuksen ja tutkimuksen perusta. Verkko-opetuksessa vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuonna Blackboard-oppimisympäristön käyttöä vakiinnutettiin kurssien pyöriessä toista vuotta kyseisessä järjestelmässä. Syksyllä yliopistossa tehtiin päätös keskittää jatkossa resurssit ja kehittämistyö yhteen oppimisalustaan. Päätöksen myötä Blackboardista luovutaan vuoden 2011 loppuun mennessä, jonka jälkeen Moodle on ainut yliopistolla tuetussa käytössä oleva oppimisalusta. Päätös luonnollisesti hidasti verkko-opetuksen kehittämistä syyslukukaudella. Tiedekunnan käytössä olevissa 1960-luvulla rakennetuissa kiinteistöissä tehtiin vuonna 2008 peruskorjausta. C-talon peruskorjaus valmistui huhtikuussa 2008 ja paluumuutto toteutettiin pääosin kesäkuussa. C-talon peruskorjaus näyttää onnistuneen erinomaisesti. Uusittu talo on osoittautunut hyvin toimivaksi, valoisaksi ja viihtyisäksi tilaksi, jossa on avarat opetusja tutkimuslaboratoriot, työhuoneet, luentosalit sekä kokous- ja seminaarihuoneet. A-talon peruskorjauksen suunnittelu toteutettiin vuoden 2008 aikana. Peruskorjaus käynnistyy keväällä A-talossa sijaitsevat laitokset ja yksiköt siirrettiin muihin rakennuksiin joulukuussa Peruskorjauksen jälkeen A-taloon tulevat muuttamaan kesällä 2010 taloustieteen laitoksen lisäksi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n taloustutkimusyksikkö. Näiden kahden yksikön sijoittaminen samaan kiinteistöön antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää yksiköiden välistä monipuolista yhteistyötä. A-talon peruskorjauksen jälkeen laboratoriorakennus Viikin opetus- ja tutkimustilalla odottaa pikaista peruskorjausta. Onhan talo rakennettu jo 1950-luvun alussa. Antti Uusi-Rauva 5

6 TIEDEKUNNAN PROMOOTIO TIEDEKUNNAN 100-VUOTISJUHLAVUONNA Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta järjesti 100-vuotisjuhlavuonnaan juhlallisen maisteri- ja tohtoripromootion Tiedekunta vihki kunniatohtoriksi kymmenen henkilöä, jotka ovat toiminnallaan edistäneet maatalous-metsätieteellisen alan tutkimusta, koulutusta ja muuta toimintaa. Kunniatohtoreista oli viisi kotimaisia ja viisi ulkomaisia. Yksi vihityistä kunniatohtoreista oli tiedekunnan laitekeskuksen johtaja, yli-insinööri, FM Antti Uusi-Rauva. Antti Uusi-Rauva on tullut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan palvelukseen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan isotooppityöstä vastaavaksi johtajaksi. Vuoden 1985 alusta lukien aloitti toimintansa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskus, johon isotooppiosasto kytkettiin. Antti Uusi-Rauva on toiminut laitekeskuksen perustamisesta lähtien laitekeskuksen johtajana isotooppiosaston tehtävien lisäksi. Antti Uusi-Rauvan merkittävänä tehtävänä on myös ollut toimia yhteistyössä yliopiston teknisen osaston kanssa tiedekunnan käytössä olevien kiinteistöjen korjauksen, rakentamisen, erilaisten muutostöiden jne. suunnittelussa ja toteuttamisessa. Antti Uusi- Rauva on toiminut tiedekunnan käytössä olevien kiinteistöjen kiinteistöesimiehenä. Näissä tehtävissä hän on osallistunut myös koko Viikin kampuksen rakenteelliseen kehittämiseen. Hoitaessaan tiedekunnan teknisiä asioita 37 vuoden työuransa aikana MMT (h.c.) Antti Uusi-Rauva on paneutunut syvällisesti ja sitoutunut vahvasti tiedekuntaan ja sen toimintaan. Kunniatohtoriksi vihkimisen kautta tiedekunta halusi osoittaa kiitollisuuttaan Antti Uusi-Rauvalle vuosikymmeniä kestäneestä erittäin merkityksellisestä ja moniin tiedekunnan toimintoihin kohdistuneesta panoksesta tiedekunnan hyväksi sekä myös erityisen hienosta tavasta toimia ihmisten kanssa. Kampuksella ja yliopistossa laajemminkin valintaan suhtauduttiin myönteisesti. Promoottori Eero Puolanne 6

7 LAITEKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani nimesi päätöksellään neuvottelukunnan jäseniksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Professori Eero Puolanne, puheenjohtaja, elintarviketeknologian laitos Professori Annele Hatakka, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos Professori Pirjo Mäkelä, soveltavan biologian laitos Projektitutkija Heikki Mäkinen, taloustieteen laitos Yliopistonlehtori Velimatti Ollilainen, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos Professori Carl Johan Westman, metsäekologian laitos Maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Kari Kitala, opiskelijoiden edustaja Yli-insinööri Antti Uusi-Rauva, laitekeskus, jäsen johtosäännön perusteella. Neuvottelukunta kokoontui vuoden 2008 aikana viisi kertaa. Antti Uusi-Rauva 7

8 TALOUS MÄÄRÄRAHAT Siirto vuodelta KÄYTTÖ SIIRTO 2009 Kasvihuonetulo vuodelta Palkat Myöntö laitehankintoihin Vanhentuvan määrärahan käyttö laitehankintoihin Isotooppiosaston kurssipalkat Atk-menot Huolto ja korjaus Isotooppiosasto Arboretum Kasvihuoneet Muut pienet laitehankinnat Laitekeskuksen muut toimintakulut Yhteensä Maksullinen palvelutoiminta ICP Kasvihuonevuokra Analyysipalvelut Yhteensä maksullinen palvelutoiminta Siirto yhteensä Dekaani myönsi euroa tiedekunnan viiteen laitehankintaan ja hankinnat hoiti laitekeskus. Omista määrärahoistaan laitekeskus käytti euroa, loput euroa maksettiin tiedekunnan säästyneistä määrärahoista. 8

9 Laitekeskuksen menojen vyörytyksessä noudatettavat periaatteet Tiedekunnan vyörytykset vuosina Laitos MMTEK 4,78 5,18 4,33 3,68 MMETT 6,57 6,80 8,55 8,12 MMKEL 6,41 5,90 6,17 5,30 MMEKO 9,14 9,83 11,08 9,81 MMEKN 3,44 3,75 6,04 5,44 MMVAR 3,97 4,18 5,34 4,63 MMSBL 26,1 24,27 21,75 23,78 MMKEM 33,02 33,42 27,12 29,83 MMTAL 6,57 6,67 9,62 9,41 Palkat Isotooppiosaston laboratoriomestarin palkasta 70 % vyörytetään isotooppiosastoa käyttäville laitoksille käytön mukaan ja 30 % vyörytetään niin sanotuilla laitekeskusprosenteilla. Opetus- ja tutkimuslaitteita huoltavan yliteknikon kokonaispalkasta 20 % vyörytetään atk-prosenteilla ja 80 % käytönmukaisilla prosenttiosuuksilla. Atk-prosenttia käytetään, koska huoltoteknikko huoltaa kaikki laitoksien omat tulostimet. Atk-prosentit lasketaan painottaen puoliksi koko tiedekunnan laitosten työasemien lukumäärää ja puoliksi käyttäjätunnusten lukumäärää. Laitekeskuksen johtajan ja toimistosihteerin palkat vyörytetään laitekeskusprosenteilla. Taloussihteerin palkasta vyörytetään 60 % laitekeskusprosenteilla ja 40 % kanslian vyörytysprosenteilla. Kasvihuoneiden tutkimusteknikon kokonaispalkasta 55 % kohdistuu kasvihuoneiden käyttäjille. Jakoperuste on kasvihuoneosastojen käyttökuukausi. Tiedekunnan ulkopuolisilta käyttäjiltä tutkimusteknikon palkan osuus laskutetaan vuokranmaksun yhteydessä. Toimintamenot Atk-kulut vyörytetään niin sanotuilla atk-prosenteilla. Opetus- ja tutkimuslaitteiden huollon aiheuttamat kulut vyörytetään töiden ja varaosien osalta yliteknikon ilmoittamien huoltoprosenttien mukaan, kuitenkin laitoksille täysimääräisinä niiden omien laitteiden osalta ja yhteiskäyttölaitteiden osalta käytön suhteessa. Isotooppiosaston kulut vyörytetään käyttäjien mukaan suoraan laitoksille tai laskennallisten prosenttiosuuksien mukaan. Virpi Fredriksson 9

10 HUOLTOPALVELUT Laitekeskus käytti vuoden 2008 aikana käytössään olevista varoista tutkimus- ja opetuslaitteiden huoltoon ja korjaukseen euroa. Kyseisellä rahalla ostettiin ulkopuolisia palveluita sekä oman huollon varaosia ja muuta huollossa tarvittavaa materiaalia. Vuonna 2007 käytettiin vastaaviin huoltopalveluihin euroa. Vuoden 2008 aikana laitekeskuksen tarjoamia huolto- ja korjauspalveluita ovat käyttäneet kaikki tiedekunnan laitokset. Huollon toiminta on ollut vilkasta johtuen sekä uusien laitteiden asentamisesta ja käyttöönotosta että tiedekunnan suuresta laitekannasta. Tiedekunnan mikrotietokoneiden ja muiden oheislaitteiden huoltaminen ja korjaaminen ovat työllistäneet huoltoa. Laitekeskuksen huoltohenkilökunta on antanut vuoden aikana runsaasti erilaista neuvontapalvelua teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Laitekeskus pitää yllä kalibroituja mittanormaaleja. Näitä mittanormaaleja ovat muun muassa lämpötilan, massan, suhteellisen kosteuden ja aallonpituuden mittanormaalit. Osaa mittanormaaleista lainataan kuittausta vastaan laitosten kalibroinneista vastaaville henkilöille. Laitekeskus perehdyttää kyseiset henkilöt mittanormaaleiden käyttöön. Laitekeskuksen yliteknikon työpanoksen lisäksi laitekeskuksella on ollut mahdollisuus käyttää huoltotöihin agroteknologian laitoksen tutkimusteknikon palveluja. Agroteknologian laitos laskuttaa näistä palveluista laitekeskusta. Agroteknologian laitoksen tutkimusteknikon palvelu on kuluneena vuonna käsittänyt mikrotomin terien teroituspalvelun, jota ovat käyttäneet maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan soveltavan biologian laitos ja metsävarojen käytön laitos sekä biotieteellisen tiedekunnan bio- ja ympäristötieteiden laitos sekä Kasvimuseo. Yli-insinööri Antti Uusi-Rauva ja laboratorioinsinööri Pentti Peltola farmasian tiedekunnasta ovat neljä kertaa koonneet vuoden 2008 aikana Viikin neljän tiedekunnan ja kahden erillislaitoksen huoltoa tekevän henkilöstön neuvottelemaan Viikin huoltoverkoston kehittämisestä. Huoltoverkoston kehittämistä on esitetty Teppo Salmikiven työryhmän lausunnossa Laitehuoltoa Viikin kampuksella suorittaa tällä hetkellä 15 henkilöä, joiden tehtävänä on laitehuollon lisäksi muita oman yksikkönsä teknisiä tehtäviä. Huoltoa suorittava henkilöstö on perehtynyt yhteisesti eri tiedekuntien ja erillislaitosten huoltoa tekevän henkilökunnan tehtäviin, tiloihin ja huollossa tarvittaviin laitteisiin. Tavoitteena on muodostaa yhteinen neljän tiedekunnan ja kahden erillislaitoksen huoltoverkosto, jossa henkilökunta tuntee toisensa ja he voivat hyödyntää toistensa ammattiosaamista, varaosavalmiuksia, huollossa tarvittavia välineitä jne. Arto Nieminen 10

11 TIETOTEKNIIKKAPALVELUT Yleistä Vuoden 2008 aikana tapahtui useita muutoksia tiedekunnan tietoteknisten asioiden hoidossa. Tiedekunnan lähituen hoiti tietotekniikkaosaston lähitukiryhmä Taurus, joka palveli sekä maatalous-metsätieteellistä että eläinlääketieteellistä tiedekuntaa. Ryhmän vetäjänä toimi vanhempi suunnittelija Asko Jalosuo. Toinen merkittävä muutos oli koko yliopiston tulostuspalvelujen siirtyminen Yliopistopainon ja Xeroxin vastuulle. Nämä tahot olivat jo aiemmin hoitaneet niin sanotut monitoimilaitteet, mutta nyt niille siirrettiin myös kaikki verkkotulostimet. Kolmantena muutoksena voidaan pitää uuden työasemien hallintajärjestelmän (Altiris) käyttöönoton pilotointia ja testausta. Käytännössä tämä uusi järjestelmä on jo valtaosin korvannut työasemien käyttöönottovaiheessa (ns. käyttöjärjestelmäimagen asennus) aiemmin käytössä olleen ZENworksin tilalle. Hankinnat Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja sen laitokset ovat hankkineet yhteensä noin 211 mikrotietokonetta, joista 38 oli kannettavia. Tiedekuntaan hankitut mikrotietokoneet olivat pääosin Intel-prosessoreilla varustettuja laitteita. Kaikkia hankintoja ohjasivat yliopiston puitesopimukset ja tietotekniikkaosaston vuoden aikana toteuttamat kolme suurta yhteishankintaa. Laitetoimittajien kilpailutuksella laitteiden hinnat alenivat merkittävästi. Kaikkien uusien sekä myös uudelleen asennettujen koneiden käyttöjärjestelmäksi asennettiin Windows XP Professional ja niitä ylläpidetään ja hallitaan Novell:in ZEN-works:in ja Symantec:in Altiriksen avulla. Tietotekniikkaosaston verkkorekisteristä löytyi vuoden lopussa tiedekunnalle ja sen laitoksille rekisteröityjä tietokoneita noin Näistä noin 370 oli opiskelijoiden kotikoneita, jotka olivat kytkettyinä yliopiston asuntolaverkkoon. Opiskelijoiden koneet tullaan poistamaan rekisteristä kokonaan viimeistään vuoden 2009 loppuun mennessä, koska tietotekniikkaosasto on irtisanonut lokakuussa 2008 kaikkien asuntoloiden liittymät vuoden 2010 alusta lukien. Käyttäjätunnukset Uusille opiskelijoille varattiin automaattisesti vuoden 2008 syksyllä käyttäjätunnus yliopiston Novell-mikroverkkoon tiedekunnan omiin mikroverkkopalvelimiin opiskelijarekisteristä käyttöluparekisteriin siirrettyjen tietojen perusteella. Uusien opiskelijoiden tunnukset tehtiin joko Ladybird- tai Millipede-palvelimeen sen mukaan, mikä laitos vastaa opiskelijan valintakiintiön tai pääaineen opetuksesta. Opiskelijoilla oli nyt käytettävissään käyttöluvan aktivointipalvelu, jonka avulla opiskelijat voivat omatoimisesti aktivoida itselleen yliopiston käyttäjätunnuksen. 271 tiedekunnan uutta opiskelijaa käytti palvelua hyväkseen. 11

12 Vuoden lopussa oli tiedekunnan kahdessa Novell Netware - kotihakemistopalvelimessa yhteensä 4217 käyttäjätunnusta, joista aktiivisia eli voimassa olevia tunnuksia oli Suuren passiivisten tunnusten osuuden selittää tutkinnonuudistuksen myötä tullut tavanomaista suurempi valmistuneiden määrä vuoden 2008 aikana. Atk-opetusluokat Tiedekunnan mikroluokkatilat olivat vuonna 2008 seuraavat: A-talo Huone 107: Huone 155: 11 työasemaa (ns. Tietonurkka) 26 työasemaa (opetusluokka) Metsätieteiden talo (B-talo) Huone 339: Huone 442: Huone 443: Huone 539: 15 työasemaa 6 työasemaa 21 työasemaa (ns. Gis-luokka) 16 työasemaa EE-talo Huone 2066: 9 työasemaa Kehitystalo Huone 120: 17 työasemaa Tiedekunnan atk-perusopetusta on pääasiassa annettu A-talon monitoimisiivessä sijaitsevassa mikroluokassa. Muuhun atk-avusteiseen opetukseen on käytetty myös muita tiedekunnan mikroluokkia ja tietotekniikkaosaston luokkia Infokeskus Koronassa. Metsätieteiden talon luokkiin 442 ja 443 hankittiin vuoden 2008 lopussa uudet koneet sekä näytöt (yhteensä 27 kpl), joiden käyttöönotto toteutettiin vuoden 2009 alkupuolella. Luokista A-talon ns. Tietonurkka poistui vuoden lopussa käytöstä A-talon peruskorjauksen alkaessa. Mikroverkko Tiedekunnan mikroverkko on toiminut koko vuoden varsin hyvin. Mikroverkon palveluiden klusterointia jatkettiin vuoden 2008 aikana ja vuoden loppuun mennessä kaikki mikroverkon keskeiset palvelut olivat klusteroidut. Tämä tarjoaa entistä häiriöttömämmän palvelun käyttäjille. 12

13 Virustorjunnassa käytetään F-Secure Policy Manager -ohjelmaa virustorjuntaohjelmiston päivitysten ja asetusten jakamisessa käyttäjien työasemiin. Tämän järjestelmän piirissä oli vuoden lopussa vajaat 1200 työasemaa. Mikrotuki ja muu atk-toiminta Opiskelijat ja tiedekunnan henkilökunta ovat käyttäneet neuvonta- ja asennuspalveluita ahkerasti. Neuvonta- ja tukityöhön kuuluivat muun muassa ohjelmistojen käyttöopastus, käyttäjätunnusten luominen ja unohtuneiden salasanojen vaihtaminen. Tietotekniikan vikojen korjaus ja uusien laitteiden asentaminen ovat suuresti työllistäneet paitsi atk-henkilöstöä myös laitteiden huoltoa ja korjausta hoitavaa yliteknikko Arto Niemistä. Hallintoviraston tietotekniikkaosastossa maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa palvelivat koko vuoden 2008 tietotekniikka-asiantuntija Martin Ericsson, vanhempi suunnittelija Asko Jalosuo, tietotekniikka-asiantuntija Heikki Jämsä ja laboratorioinsinööri Ismo Vanhala. Kyseiset henkilöt kuuluivat laitekeskuksen henkilökuntaan aina saakka, siitä lähtien tietotekniikkaosastoon. Kyseisten henkilöiden maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa palveleva kokonaistyömäärä oli 3,5 henkilötyövuotta. Ismo Vanhala 13

14 TIEDEKUNNAN LAITEREKISTERI Tiedekunnan laitosten tekniset yhdyshenkilöt huolehtivat laitoksiensa laiterekisteristä. Koska laiterekisterissä on havaittu virheellisiä ja puutteellisia tietoja, päätettiin laitekeskuksen järjestämässä teknisten yhdyshenkilöiden tapaamisessa , että tekniset yhdyshenkilöt tulevat laitoksittain korjaamaan mahdollisimman pikaisesti laitoksensa laiterekisterissä olevat virheelliset tiedot ja täydentävät puutteelliset tiedot sekä poistavat rekisteristä käytöstä poistetut laitteet. Yliopiston tekninen osasto on kehittänyt yliopiston yhteistä laiterekisteriä vuodesta 2007 alkaen. Yliopiston laiterekisteri tulee toimimaan yhdessä valtionhallinnon kirjanpito-ohjelmien kanssa, jolloin käyttöomaisuustiedot, paikkatiedot jne. siirtyvät automaattisesti laiterekisteriin. Kun uusi laiterekisteri otetaan käyttöön, luovutaan tiedekunnassa laitekeskuksen ylläpitämästä laiterekisteristä. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laiterekisterin tietokannan siirtäminen yliopiston yhteiseen laiterekisteriin saataneen toteutettua vuoden 2009 aikana. Teknisellä osastolla laiterekisterin kehittämistä on toteuttanut koordinaattori Jyri Poittinen ja tietotekniikkaosastolla tietotekniikkaasiantuntija Martin Ericsson. Laitekeskuksesta kehittämistyöhön ovat osallistuneet yli-insinööri Antti Uusi-Rauva, yliteknikko Arto Nieminen ja taloussihteeri Virpi Fredriksson. Uusia laitteita tiedekunnassa laiterekisteriin kirjattiin vuoden 2008 aikana 647. Martin Ericsson ja Virpi Fredriksson 14

15 VERKKO-OPETUKSEN TUKI JA TIEDEKUNNAN ATK-OPETUS Verkko-opetuksen tuki Tiedekunnan verkko-opetuksen tukihenkilö, suunnittelija Outi Valkama kuuluu tiedekunnan vastuualueelle, mutta on sijoitettuna laitekeskukseen tietotekniikkahenkilöstön läheisyyden ja laitekeskuksen keskeisen sijainnin vuoksi. Tukihenkilön toimenkuvassa keskeisimmässä roolissa on erilaisiin verkko-opetuksen työvälineisiin liittyvä lähituki ja neuvonta. Vuoden 2008 aikana yliopistossa otettiin käyttöön uusi versio E-lomakkeesta ja vakiinnutettiin edellisenä vuonna käyttöönotettujen Blackboard verkko-oppimisympäristön, Confluence-wikin, WordPressblogin ja Moodle verkko-oppimisympäristön käyttöä. Syyskuussa yliopistossa tehtiin päätös, jonka mukaan Blackboardista luovutaan seuraavan strategiakauden aikana, jolloin ainoaksi tuetuksi verkko-oppimisympäristöksi jää Moodle. Tiedekunnassamme Blackboardin käyttö on ollut aktiivista, joten järjestelmän vaihdos koskettaa hyvin suurta osaa opetushenkilöstöstämme. Tieto järjestelmän vaihtumisesta hidasti opettajien intoa verkkoopetuksensa kehittämiseen loppuvuodesta. Jatkossa kehittämisja tukityö pystytään keskittämään yhteen järjestelmään, mikä toivottavasti pidemmällä aikajänteellä edistää verkon opetuskäyttöä ja sen kehittämistä. Opetusteknologiaan liittyvä koulutus jatkui Viikissä kampuksen verkko-opetuksen tukihenkilöverkoston organisoimana. Alkuvuodesta toteutettiin koulutuskysely, jonka perusteella verkko-opetuksen tukihenkilöt toteuttivat keväällä kaksi E-lomakkeen uuden version koulutusta, Kuvankäsittelyn perusteet -kurssin ja Blackboard basics in English -koulutustilaisuuden. Syksyllä järjestettiin Kurssit kuntoon -niminen Blackboard-työpaja ja Moodlen peruskurssi. Tiedekunnan verkko-opetuksen tukihenkilö osallistui vuonna 2008 TVT-ajokortin toteuttamiseen tiedekunnan atk-lehtorin tukena auttaen tiedottamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Tiedekuntatason tiedottaminen verkko-opetukseen liittyvistä uudistuksista, tilaisuuksista ja tuotetuista materiaaleista tapahtui edelleen kuukausittain lähetettävien verkko-opetustiedotteiden, verkkosivujen ja Alma-intranetin kautta. Tukihenkilö toimi lisäksi asiantuntijajäsenenä tiedekunnan opetuksen kehittämistoimikunnassa. Outi Valkama 15

16 Tiedekunnan atk-opetus Yliopistonlehtori Vesa Niskasen vastuualueena on tiedekunnan atkopetus. Vuoden 2008 aikana hän piti SPSS-, SAS- ja Excel-kursseja sekä organisoi ja valvoi TVT- ajokorttien suorittamisen. Lisäksi hän veti erityiskurssina englanninkielisen maisteriohjelman SPSS- kurssin. Vesa Niskanen myös vastasi itseopiskelutehtävien tarkastuksesta ja antoi ohjausta opinnäytetöiden tekijöille. TVT- ajokortin opetuksen suunnittelussa ja opetuksessa oli mukana myös laitekeskuksen henkilökuntaa. Laitokset antoivat myös jonkin verran omaa atk-opetusta. Tarkempia tietoja: htm Suoritetut atk-opinnot 2008: Kurssi Opiskelijoiden lukumäärä Opintopisteet Y5 (vanhat tutkintovaat.) TVT-ajokortti * Y10: Excel-mallinnus Y136: SPSS ja SAS Yhteensä * Syksyllä 2008 aloittaneista vain osa, koska TVT- ajokortin suoritus jakaantuu nykyisin koko lukuvuoden ajalle. Vesa Niskanen 16

17 ISOTOOPPIOSASTO Isotooppiosaston tehtävänä on tarjota maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitoksille laboratorio- ja muita valmiuksia radioaktiivisten sovellusten toteuttamiseksi tiedekunnassa. Isotooppiosastoon on sijoitettu tiedekunnan radioaktiivisen säteilyn mittauslaitteet sekä radioaktiivisten näytteiden valmistuslaitteet. Tiedekunnan laitokset ja lukuisat ulkopuolisen rahoituksen turvin työskentelevät tutkimusryhmät ovat kuluneen vuoden aikana käyttäneet isotooppiosastoa ja sen henkilökuntaa kaikissa radioaktiivisiin aineisiin ja radioaktiiviseen työskentelyyn liittyvissä tutkimus- ja opetustoiminnoissa. Tutkimuksissa on käytetty 32 P-, 14 C-, 33 P-, 125 I-, 3 H- ja 51 Cr-nuklideilla leimattuja molekyylejä. Tutkimustoiminta osastolla on ollut vilkasta. Vuonna 2008 seuraavien tutkimusprojektien isotooppitekninen osuus tehtiin isotooppiosastossa: 1. AMK opisk. Sami Holmström, FM Gilbert Chenyi, FM Ville Koistinen ja FT Anna Kärkönen: Kuusen solunulkoista ligniiniä tuottava solukkolinja soluseinätutkimuksen mallina: plasmamembraanien eristys, oligosakkaridien karakterisointi ja monolignolien kuljetus soluseinään tutkimuskohteina (soveltavan biologian laitos, 14 C) 2. FT Laura Mattinen ja prof. (mvs.) Minna Pirhonen: Erwinia carotovoran virulenssiproteiinien tunnistus ja karakterisointi, RNA:iden northern blot-analyysit (soveltavan biologian laitos, 32 P) 3. FT Mikael Ahlström, FT Minna Pekkinen ja dos. Christel Lamberg-Allardt: Luusolujen lisäkilpirauhashormonin kaltaisen peptidin (PTHrp) eritys (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, ravitsemustieteen osasto, 125 I) 4. FM Satu Ruokolainen ja prof. Teemu Teeri: Mads box genes in Gerbera hybrida (soveltavan biologian laitos, 32 P) 5. FT Marja Tuomela, Phil. Lic. Lara Valentin-Carrera, MMT Beata Kluczek-Turpeinen ja prof. Annele Hatakka: Orgaanisten aineiden vähentäminen pilaantuneessa maassa sienten avulla (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, mikrobiologian osasto, 14 C) 6. MMT Jenni Määttä ja tutkimusjohtaja Anna-Maija Sjöberg: Parsimattojen puhdistuvuuden testaus sekä pesuaineiden ja siivouspyyhkeiden lian irrotuskyvyn testaaminen (agroteknologian laitos, 51 Cr) 7. M.Sc. Kimmo Rantalainen ja prof. (mvs.) Kristiina Mäkinen: Perunavirus A:n replikaatioproteiinien ominaisuudet (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, 32 P, 33 P) 8. Ph.D. Ingemar von Ossowski, Ph.D. Justus Reunanen, prof. Willem de Vos ja prof. Airi Palva: Gefilus-bakteerin pintaproteiinien karakterisointi (peruseläinlääketieteen laitos, 125 I) 9. MMT Kari Steffen, M.Sc. Jaroslav Šnajdr ja Ph.D. Petr Baldrian: Degradation of 14 C-labelled humic acids in humic layers of an oak forest by selected litter-composting fungi (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, mikrobiologian osasto, 14 C) 17

18 10. FM Suvi Broholm ja prof. Paula Elomaa: Floral asymmetry in Gerbera hybrida (soveltavan biologian laitos, 32 P) 11. Ph.D. Wilmer Cuéllar, dos. Minna Rajamäki ja prof. Jari Valkonen: Viral supression of RNA silencing. Northern blot-analysis of mrnas and small RNAs (soveltavan biologian laitos, 32 P) 12. FT Leo Rouhiainen: Peptidisyntetaasien substraattispesifisyyksien määrityksiä liittyen syanobakteeripeptidisyntetaasien karakterisointiin (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, mikrobiologian osasto, 32 P) 13. MMM Johanna Aura, Ph.D. Olga Samuilova ja prof. Jari Valkonen: Perunan maltokaariviruksen tehostettu torjunta, lähetti- ja pikkurna:iden northern blot-analyysit (soveltavan biologian laitos, 32 P, 33 P) 14. M.Sc. Anders Hafrén ja (mvs.) prof. Kristiina Mäkinen: Perunavirus A:n replikaatioproteiinien ominaisuudet (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, 33 P, 32 P) 15. M.Sc. Tian Yanping, M.Sc. Deusdedith Mbanzibwa ja prof. Jari Valkonen: Kassavan viruksien molekyylibiologia, lähetti- ja pikkurna:iden northern blot-analyysit (soveltavan biologian laitos, 32 P) 16. M.Sc. Chhavi Mathur ja (mvs) prof. Kristiina Mäkinen: Potyvirusten replikaatioproteiinien ominaisuudet (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, 33 P) 17. M.Sc. Julie Villemot ja FT Jussi Heinonsalo: 14 C-leimattujen mykorritsanäytteiden analysointi (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, 14 C) 18. YMPS204 ekologian kenttäkurssi, MMT Risto Willamo: kenttäkurssin 14 C-näytteiden määritys (bio- ja ympäristötieteiden laitos, 14 C) 19. FM Laura Kalliokoski: Tritiumleimatun ochratoksiinin, zearalenonin ja vomitoksiinin imeytymistutkimukset rotilla (Alimetrics Oy, 3 H) 20. Dos. Aino Smolander, dos. Veikko Kitunen ja MMT Oili Kiikkilä: Maan liukoinen orgaaninen aine: kemiallinen koostumus ja merkitys mikrobeille (Metla, 3 H) Isotooppiosaston järjestämän isotooppitekniikan luentokurssin Y35 (4 op / 2,5 ov) suoritti yhteensä 10 opiskelijaa ja tutkijaa. Kurssiin kuului 46 tuntia luentoja ja 10 tuntia laskuharjoituksia. Yli-insinööri Antti Uusi-Rauva piti luennot ja laskuharjoitukset Isotooppitekniikan kurssiin kuului seitsemän työtä käsittävä harjoitustyökurssi Y40 (3 op / 2 ov), jonka pitivät FT Risto Koivula, FM Tommi Kekki, laboratoriomestari Kaj-Roger Hurme ja yli-insinööri Antti Uusi-Rauva ryhmätöinä maalis-huhtikuussa. Opintojakson suoritti 15 opiskelijaa. Opintosuoritukset lasketaan hyväksi niille laitoksille, joiden pääaineopiskelijoita kurssin suorittaneet ovat. Isotooppitekniikan kurssit ovat pakolliset kaikille niille opiskelijoille ja tutkijoille, jotka tulevat työskentelemään isotooppiosastossa. Isotooppitekniikan kurssien hyväksytty suorittaminen antaa pätevyyden isotooppityöstä vastaavan johtajan tehtävään käytettäessä avolähteitä teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa sekä umpilähteitä ja röntgenlaitteita teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa. Tästä annetaan Säteilyturvakeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan erillinen todistus. 18

19 Toimintavuonna on jatkettu yhteistyötä eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa, jonka Eläinlääke- ja elintarviketieteiden talossa sijaitseva isotooppilaboratorio liitettiin vuonna 2005 isotooppiosaston turvallisuuslupaan. Peruseläinlääketieteen laitoksen tutkimusteknikko Pirjo Puroranta toimii edelleen laboratorion vastaavan johtajan varamiehenä. Niin ikään yhteistyö kliinisen hevosja pieneläinlääketieteen laitoksen isotooppilaboratorion kanssa on jatkunut. Laboratorio liitettiin vuoden 2007 alussa isotooppiosaston turvallisuuslupaan. Laboratorion isotooppityöstä vastaavan johtajan varamiehenä toimii kliininen opettaja Satu Sankari. Toimintavuoden merkittävin laitehankinta oli Oriola Oy :n toimittama ScanLafin valmistama ScanVac-merkkinen Speedvac-laitteisto. Toimitukseen sisältyvät roottorit kuoppalevyille, eppendorf- ja 15 ml -putkille. Kylmäloukku ja keskusyksikkö ovat teflonpinnoitteiset, kylmäloukun alin lämpötila on 110 C ja kalvopumpulla saavutetaan 0,5 mbarin alipaine. Isotooppiosaston vuonna 2007 Orion Pharmalta lahjoituksena saatu polttolaite, Junitek-merkkinen Oxidizer, on kuluneen vuoden aikana asennettu laboratorioon ja otettu käyttöön. Laite korvaa vuonna 1979 hankitun Junitek Oxidizer-polttolaitteen. Laitteen käyttötarkoitus on vaikealiukoisten 3 H- ja 14 C-leimattujen näytteiden polttaminen nestetuikenäytteiksi. Uusi laite on rakennettu Laite toimii automaattisesti ja siinä on 30-paikkainen näytteensyöttölaite. Isotooppiosaston radioaktiivisen säteilyn mittalaitekanta on pääosin hyvätasoinen ja riittävä tämänhetkiseen tarpeeseen. Parin vuoden kuluessa tulee vuonna 1992 hankittu nestetuikelaskija uusia. Kaj-Roger Hurme 19

20 VIIKIN TIEDEPUISTON KASVIHUONEET JA KOEKENTTÄALUE Helsingin yliopistolla on Viikin tiedepuistossa käytössään noin 2380 m 2 koekasvihuonetilaa, jonka yhteydessä on noin kolmen hehtaarin suuruinen aidattu koekenttäalue. Kasvihuoneissa on 51 erillistä osastoa, joiden pinta-ala vaihtelee 27 m 2 :stä 100 m 2 :iin. Kasvihuoneosastot on luokiteltu varustuksensa mukaisesti geenitekniikan lautakunnan määrittelemiin kasvihuoneluokkiin. Puolet kasvihuoneosastoista täyttää KH1-luokan vaatimukset ja noin puolet KH2-luokan vaatimukset. Vain yksi osasto täyttää KH3-luokan vaatimukset. Kasvihuoneiden käyttäjillä on oheistiloina käytettävissään varasto-, käsittely- ja kylmätiloja. Tutkimusteknikko Daniel Richterich hoitaa kasvihuoneiden ja koekenttäalueen käytännön järjestelyt. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani on nimennyt tiedepuiston kasvihuoneiden ja koekenttäalueen johtoryhmään seuraavat jäsenet: maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta professori Teemu Teeri (soveltavan biologian laitos), professori Markku Yli-Halla (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos), tutkimusteknikko Matti Salovaara (soveltavan biologian laitos), biotieteellisen tiedekunnan bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta professori Kurt Fagerstedt ja tutkijatohtori Annikki Welling sekä Biotekniikan instituutista professori Yrjö Helariutta. Puheenjohtajaksi dekaani nimesi professori Teemu Teerin. Yli-insinööri Antti Uusi- Rauva toimi työryhmän sihteerinä. Johtoryhmän toimikausi on Johtoryhmä kokoontui yhden kerran vuoden 2008 aikana. Kasvihuoneita ovat käyttäneet vuoden 2008 aikana pääasiallisesti maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja biotieteellinen tiedekunta. Kasvihuoneilla työskentelevä henkilökunta on kokoontunut tiistaisin kasvihuoneiden taukotilaan tutkimusteknikko Daniel Richterichin johdolla neuvottelemaan ja sopimaan kasvihuoneiden toimintaan liittyvistä käytännön asioista. Kasvihuoneet ja koekenttäalue ovat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen alaisia. Rehtorin tulossopimuksessa maatalous-metsätieteellinen tiedekunta maksoi kasvihuoneiden koko vuokran euroa vuodelta Laitekeskus puolestaan peri tiedekunnan ulkopuolisilta käyttäjiltä vuokraa 21,46 euroa/m 2 /kk. Vuokraa on peritty vuonna 2008 biotieteelliseltä tiedekunnalta euroa, vuokrien lisäksi on kasvihuoneiden käyttäjiltä laskutettu kasvihuoneiden käyttöä hoitavan tutkimusteknikon kokonaispalkkauksesta 55 % sekä kasvihuoneiden pienhankintakustannukset. 20

21 Viikin koekasvihuoneiden käyttö vuonna 2008 Maatalousmetsätieteellinen tiedekunta Biotieteellinen tiedekunta Käyttämätön pinta-ala Yhteensä Keskimääräinen kuukausikäyttö m 2 /kk ,6 % 25,4 % 4 % 100,0 % Vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaan vuoden 2006 alusta lukien laitekeskus ei ole maksanut vuokraa käyttämättömistä osastoista. Laitekeskus ilmoittaa tekniselle osastolle käyttämättömät osastot neljän kuukauden jaksoissa. Kunkin vuoden lopussa tarkistetaan koko vuoden osalta käyttämättömät osastot ja niiden kustannukset. Vuonna 2008 Oy Schetelig Ab on päivittänyt Priva Office PC -tietokoneiden kasvihuoneautomatiikan ohjelman. Päivityksen ansiosta järjestelmään saatiin lisää tehokkuutta ja varmuutta. Vuonna 2008 Viikin koekasvihuoneilla käynnissä olevia projekteja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1. Prof. Fred Asiegbu, Ph.D. student Hui Sun: Biological control of Heterobasidion root rot with Phlebiopsis gigantea (metsäekologian laitos). 2. Tutkimusteknikko Marja Calonius ja dos. Leena Lindén: Puutarhatieteen opintokokoelmat (soveltavan biologian laitos). 3. M.Sc. Wilmer Cuellar, mmyo Arthur Tugume, mmyo Muhammad Kashif, Katrin Wiegmann, dos. Minna Rajamäki ja prof. Jari Valkonen: Bataatin virustautien tutkimus (soveltavan biologian laitos). 4. Prof. Paula Elomaa ja prof. Pirjo Mäkelä: Tuotantokasvien kasvu ja kehitys KTB 212, kasveina rypsi, ohra, vehnä, lupiini, härkäpapu ja mansikka (soveltavan biologian laitos). 5. Prof. Paula Elomaa, FM Satu Ruokolainen ja prof. Teemu Teeri, FT Sari Tähtiharju: Gerberan kukinnon kehitys ja sekundaarimetabolia (soveltavan biologian laitos). 21

22 6. Mmyo Johanna Boberg ja prof. Jari Valkonen: Suomen fytoplasmataudit (soveltavan biologian laitos). 7. MMM Anna-Leena Haukkapää: Rypsin herbisidiresistenssin tutkimus (soveltavan biologian laitos). 8. Prof. Juha Helenius, MMM Jukka Kivelä: Kasvihuonekurkun viljely led-valolla (soveltavan biologian laitos). 9. Prof. Heikki Hokkanen: Kaaliperhosen kasvatus (soveltavan biologian laitos). 10. MMM Timo Hytönen, MMM Kati Mouhu, MMM Marja Rantanen: Mansikan kukinnan säätely (soveltavan biologian laitos). 11. MMM Timo Hytönen ja dos. Mervi Seppänen: Kasvituotannon biologian harjoitustyöt (soveltavan biologian laitos). 12. MMM Riikka Keskinen ja mmyo Laura Pulli: Seleenin sitoutuminen ja biosaatavuus suomalaisissa maissa (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, maaperä- ja ympäristötiede). 13. M.Sc. Sascha Kirchner, M.Sc. Yanping Tian ja prof. Jari Valkonen: Perunan Y-viruskestävyys ja Y-viruksen rodut perunoissa sekä kurssimateriaali (soveltavan biologian laitos). 14. MMM Jukka Kivelä: Projekti lihaluujauhepohjaisesta lannoitteesta (soveltavan biologian laitos). 15. Fmyo Juha Kontturi ja dos. Mervi Seppänen: Pro gradu, seleenin kulkeutuminen rypsissä (soveltavan biologian laitos). 16,. FT Mika Kotilainen: GM-koivumateriaalin lisäys (soveltavan biologian laitos). 17. FT Mika Kotilainen ja prof. Minna Pirhonen: Kurssikasveja (soveltavan biologian laitos). 18. FL Ilpo Kuokka: Kasvibiologian kokoelmahuone (soveltavan biologian laitos). 19. Dos. Leena Lindén ja mmyo Katja Virtanen: Pro gradu, kaupunkiniittyjen siemenpankit, idätyskoe (soveltavan biologian laitos). 20. Dos. Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa: Kurssi ME370 metsäentomologiset menetelmät, ravinnon laadun vaikutus mäntypistiäisten menestymiseen, kasvatuskoe männyntaimilla (metsäekologian laitos). 22

23 21. MMM Petra Manninen ja prof. Pirjo Mäkelä: Saastuneiden maiden puhdistus kasvien avulla (soveltavan biologian laitos). 22. M.Sc. Deusdedith Mbanzibwa ja prof. Jari Valkonen: Kassavan ruskojuovaviruksen rodut Itä-Afrikassa (soveltavan biologian laitos). 23. Prof. Pirjo Mäkelä: Nova-kurssi, ilmastonmuutos. Puhdistamolietteen käyttö kasvien ravitsemuksessa. Kasvinviljelytieteen emokasvit, miscanthus-heinäkasvit ja pajut (soveltavan biologian laitos). 24. Prof. Kristiina Mäkinen: Heterologisten proteiinien tuotto ohrassa (ev. Golden promise) ja virusinfektiot tupakassa (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos). 25. MMM Tarja Niemelä: Rypsihybridin projekti (soveltavan biologian laitos). 26. MMM Pekka Oivanen, FT Marja Tuomela ja Phil.Lic. Lara Valentin: Orgaanisen aineen hajotus maasta sienten avulla (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos) 27. FT Hanna Pasonen: Geenimuunnellun rauduskoivun, GMhybridihaavan ja haavan sekä suomalaisten koivu- ja haapakantojen viljely (soveltavan biologian laitos). 28. Prof. Minna Pirhonen: Perunan ja tupakan viljely kurssia varten (soveltavan biologian laitos). 29. MMT Leena Räsänen: Salt stress tolerant cucumber, tomato and legumes conferred by rhizobacteria (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos). 30. FT Arja Santanen ja dos. Mervi Seppänen: Stressifysiologian harjoitustyöt KTB 404, koekasveina peruna, kevätrypsi, maissi ja härkäpapu (soveltavan biologian laitos). 31. Dos. Mervi Seppänen: kasvintuotantotieteiden harjoitustyöt KTB405. Peltokasvien laadun harjoitustyöt KTB 304, kasveina eri perunalajit: villiperuna ja GM-perunat (soveltavan biologian laitos). 32. Dos. Mervi Seppänen ja mmyo Venla Jokela: Päivän pituuden vaikutus timotein korrenmuodostukseen (soveltavan biologian laitos). 33. Yliopistonlehtori Asko Simojoki ja DI Seija Virtanen: Vesitalouden säätelyn vaikutus maan ominaisuuksiin ja ruokohelven kasvuun happamalla sulfaattimaalla (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos). 23

24 34. Ph.D. Frederick Stoddard: Lupinus for daylength, heat and drought stress response (soveltavan biologian laitos). 35. Prof. Markku Yli-Halla: Kasvinravitsemus, puutosoireisten kasvien kasvattaminen, vehnä ja rypsi (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos). Biotieteellinen tiedekunta 1. Leht. Markku Aalto ja prof. Tapio Palva: Rauduskoivun eri linjojen kasvatus, lyhyen ja pitkän päivän käsittelyt. GM-koivumateriaalin lisäys. Arabidopsis thaliana T-DNA insertiolinjojen kasvatuskokeita (bioja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 2. Ph.D. student Kukka Aho and Lect. Hannu Saarilahti: Arabidopsis thaliana- bacterial pathogen work. (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 3. Dr. Sébastien Besseau ja prof. Tapio Palva: Arabidopsis growing and pathogens infection (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 4. Ph.D. Günter Brader, Ph.D. Tarja Kariola, opiskelija Mehmet Ali Keceli, prof. Tapio Palva ja opiskelija Maria Piisilä: F-Box proteins in plant stress signaling, using arabidopsis as a model plant (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 5. Prof. Kurt Fagerstedt: Ligniinin biosynteesin tutkimus, kasveina koivu, mänty ja kuusi. Kasvien tulvankestävyystutkimus, kasveina iiris ja kurjenmiekka. Kurssikasveja (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 6. Yliopistonlehtori Pekka Heino ja Mantas Survila: Dissection of early events in signal transduction leading to low temperature responses in Arabidopsis (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede, Cold/Pathogen-ryhmä). 7. Prof. Yrjö Helariutta, prof. Jaakko Kangasjärvi ja prof. Tapio Palva: Lituruohon kasvatus, lyhyen ja pitkän päivän käsittelyt. Helariutan ryhmä tutkii johtosolukon kehitystä lituruohon juuressa. (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia ja perinnöllisyystiede). 8. Prof. Yrjö Helariutta, prof. Jaakko Kangasjärvi ja prof. Tapio Palva: Kasvien signalointiin liittyvä tutkimus lituruoholla (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia ja perinnöllisyystiede). 9. Prof. Yrjö Helariutta, FM Kaisa Nieminen ja FM Juha Immanen: Sytokiniinin vaikutus puun paksuuskasvuun, kasveina koivu ja poppeli. Koivun ligniinin pitoisuuden muuntaminen (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 24

25 10. Prof. Jaakko Kangasjärvi: Geenimuunnellun ja ei muunnellun koivu- ja hybridihaapamateriaalin kasvatus koetoimintaan (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 11. Prof. Jaakko Kangasjärvi ja FM Raili Ruonala: Etyleenin vaikutus puun kasvuun ja kehitykseen, kasvina rauduskoivu (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 12. Prof. Jaakko Kangasjärvi ja tutkijatohtori Jorma Vahala: Etyleenin vaikutus puun muodostukseen, kasveina poppeli ja koivu (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 13. Prof. Jaakko Kangasjärvi ja tutkijatohtori Annikki Welling: Puiden lepotilan säätely, kasveina hybridihaapa ja koivu (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 14. FT Anna-Liisa Laine: Kasvin ja sienipatogeenin vuorovaikutukset pirstoutuneessa elinympäristössä, tutkimuslaji heinäratamo (bio- ja ympäristötieteiden laitos, metapopulaatiobiologian tutkimusryhmä). 15. Opiskelija Jing Li ja prof. Tapio Palva: Arabidopsis the genetic screening (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 16. M.Sc. Outi Niemi ja prof. Tapio Palva: Arabidopsis-linjojen kasvatus, lyhyt ja pitkä päivä (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 17. Prof. Tapio Palva: GM-koivumateriaalin lisäys (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 18. Prof. Tapio Palva ja M.Sc. Diana Tulea: Modification of secondary metabolite profile for improved pest resistance (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). Muut 1. Tutkija Kimmo Koivu: Kitupellavan viljelyominaisuuksien muokkaaminen geeniteknisin menetelmin (UniCrop Oy). 25

26 Toiminta koekentällä Koekenttäalueen pinta-alasta noin 30 % on ollut varsinaisessa tutkimuskäytössä, 70 % on Viikin opetus- ja tutkimustilan tavanomaisessa peltoviljelyssä. Koekentän monivuotiset kokeet ovat soveltavan biologian laitoksen hedelmä- ja marjatarha sekä taajamapuut-koealue, Biotekniikan instituutin ja bio- ja ympäristötieteiden laitoksen koivukoealue sekä ilmaston lämpenemistä tutkiva koe. Edellä mainituilla yksiköillä on koekentällä myös alue, jossa tuotetaan ja säilytetään opetuksen kurssimateriaalia. Koekenttäalueelle on sijoitettu muutamia kurssikäytössä tarvittavia mehiläispesiä. Vuonna 2008 Viikin koekentällä suoritettuja projekteja 1. Leht. Markku Aalto ja prof. Tapio Palva: Rauduskoivu, vuodenaikaisnäytteitä (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 2. Dos. Pedro J. Aphalo, M.Sc. Luis Morales, opiskelija Sari Siipola ja Ph.D. Riitta Tegelberg: Re-assessing the ecological consequences of ozone depletion: a field comparison of the action spectra used in UV-B research with plants and vegetation (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 3. Prof. Kurt Fagerstedt: Kasvien tulvankestävyys tutkimus, kasvina kurjenmiekka, sekä kurssimateriaalia (biotieteellinen tiedekunta, bioja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 4. Prof. Heikki Hokkanen: Mehiläisten levitintestaus. TEKES-projekti Innokuori. (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, soveltavan biologian laitos). 5. Prof. Heikki Hänninen, FM Robin Lundell, FT Timo Saarinen ja FT Helena Åström: Plant Ecophysiology and Climate Change Group (PECC). Effects of climatic warming on winter active northern plants (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 6. Prof. Yrjö Helariutta: Raudus- ja hieskoivun eri linjojen kasvatus (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 7. Prof. Jaakko Kangasjärvi: Raudus- ja hieskoivun eri linjojen kasvatus (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 8. Dos. Leena Lindén: Pohjoiset taajamapuut (maatalousmetsätieteellinen tiedekunta, soveltavan biologian laitos). 26

27 9. MMT Pauliina Palonen ja MMM Marja Rantanen: Vadelman talvilepo (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, soveltavan biologian laitos). 10. MMM Terttu Parkkari: Atsalea-projekti (maatalousmetsätieteellinen tiedekunta, soveltavan biologian laitos). 11. Prof. Tapio Palva: Rauduskoivun eri linjojen kasvatus (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). Daniel Richterich 27

28 VIIKIN ARBORETUM Viikin puulajipuistoa, arboretumia, hoidetaan yhteistyössä yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa. Sen toimintaa johtaa johtoryhmä, jonka maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani on asettanut toimikaudeksi Johtoryhmään kuuluvat maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta puheenjohtajana professori Olavi Luukkanen metsäekologian laitoksesta, professori Teemu Teeri soveltavan biologian laitoksesta sekä Viikin opetus- ja tutkimustilan johtaja Reijo Heikkilä. Biotieteellisestä tiedekunnasta johtoryhmään kuuluvat professori Kurt Fagerstedt sekä Helsingin kaupungin rakennusvirastosta luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila ja vastaava luontomestari Mikko Yletyinen. Sihteerinä toimi maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen johtaja, yli-insinööri Antti Uusi-Rauva. Johtoryhmä kokoontui yhden kerran vuoden 2008 aikana. Johtoryhmä päätti kokouksessaan päivittää arboretumin tietokannan alueen tieteellisen, opetuksellisen ja virkistyksellisen arvon parantamiseksi. Arboretumin puulajit tulee inventoida ja siltä pohjalta luoda uusi kasvirekisteri ja painattaa uusi Viikin arboretumin esite. Rahoitusta (noin euroa) inventoinnin tekemiseksi ei kuitenkaan saatu vuoden 2008 aikana. Arboretumin hoidon työnjohtajana toimii kasvihuoneiden tutkimusteknikko Daniel Richterich. Edellisten vuosien tapaan myös toimintavuoden 2008 aikana Helsingin kaupunki osoitti kuudeksi kuukaudeksi arboretumin kunnossapito- ja hoitotöihin viherrakentamisen alan työllistettäviä. Kaupungin palkkaamina metsänhoitotyöntekijöinä työskentelivät toukokuun alusta lokakuun loppuun Timo Liimatainen ja Jermu Wright. Puiden kaatoon ja karsintaan saatiin Viikin opetus- ja tutkimustilalta lainaksi koneita sekä miestyöapua. Pääasiallisina töinä arboretumissa vuonna 2008 ovat olleet erilaiset kasvuston hoito- ja raivaustyöt, taimikkojen hoito sekä polkujen kunnostus. Arboretumin hoidosta vuonna 2008 aiheutuneet tarvikehankinnat olivat euroa. Daniel Richterich 28

29 VIIKIN TIEDEPUISTON VIHERALUEET Laitekeskus osallistuu yhteistyössä yliopiston kiinteistöpalveluosaston kanssa Viikin tiedepuiston viheralueiden hoitoon. Laitekeskuksen tutkimusteknikko Daniel Richterichin työnkuvaan (20 % kokonaistyöajasta) kuuluu kampuksen viheralueiden hoidon järjestely ja työnjohto yhteistyössä kiinteistöpalveluosaston kanssa. Vuoden 2007 alusta yliopiston kiinteistöpalveluosasto on järjestänyt Viikin kampuksen viheralueiden hoidon oman henkilökuntansa voimin. Kiinteistöpalveluosaston puutarhurit Tiitu Autio ja Eero Kuisma työskentelevät pysyvästi Viikissä. Heidän avukseen palkattiin muutamia kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Kunkin kiinteistön kiinteistönhoitajat osallistuivat myös viherhuollon tehtäviin, kuten nurmikon leikkaamiseen. Viherhuollon piiriin kuuluivat talojen A F, Eläinlääke- ja elintarviketieteiden talon, kasvihuoneiden, Infokeskus Koronan, Biokeskusten 1, 2 ja 3, yrityshautomoiden Cultivator 1 ja 2, Kartanoravintolan, Normaalikoulun, Monitoimitalon ja Yliopistollisen eläinsairaalan tontit sekä opetus- ja tutkimustilalla Kehitystalon ja laboratorio- ja oppilasrakennusten talojen tontit. Kiinteistöpalveluosasto istutti perennat ja pensaat myös C-talon eteläpuoleiselle tontille rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Daniel Richterich 29

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Pimpinella. Kasvitieteellisten puutarhojen tiedotuslehti. Sisällys (klikkaa haluamaasi artikkelia) www.joensuu.fi/botania/pimpinella.

Pimpinella. Kasvitieteellisten puutarhojen tiedotuslehti. Sisällys (klikkaa haluamaasi artikkelia) www.joensuu.fi/botania/pimpinella. . 2 Pimpinella Kasvitieteellisten puutarhojen tiedotuslehti Verkko-osoite www.joensuu.fi/botania/pimpinella.html Vol. 26 (1), 2007 Verkkoversio 25.6.2007 Toimitus 2007 Osoite Markku A. Huttunen Botania

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:6 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen

Lisätiedot

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Kirjoittajat Mikko Helminen Seppo Häkkilä Jari Hänninen Veijo Jormalainen Tapani Juusti Risto Kalliola Esa Lehikoinen

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus

Turun Aikuiskoulutuskeskus Turun Aikuiskoulutuskeskus VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS Turun Aikuiskoulutuskeskus Arvomme Ammattitaitoisuus. Asiakaslähtöisyys. Uudistavuus. Vastuullisuus. Visiomme Turun Aikuiskoulutuskeskus on yrityselämän

Lisätiedot

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2012 Aika Maanantai 19.3.2012 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining

Lisätiedot

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2012

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2012 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2012 TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAVUOSI 2012 Turun yliopistolle myönnetty tuki oli yhteensä 1 168

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto

Celia - Näkövammaisten kirjasto Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 3.4.2012 1 Sisältö 1. Johdon katsaus toimintaan... 2 2. Vaikuttavuus... 5 3. Toiminnallinen tehokkuus... 7 4. Tuotokset ja laadunhallinta... 8 4.1. Suoritteiden

Lisätiedot

YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010

YV 2011 Yh 22.2.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010 YV 2011 Yh 24 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2010 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset tapahtumat... 4 1.2

Lisätiedot

Luonnonvara-alan bioteknologinen tutkimus ja sen kehittäminen

Luonnonvara-alan bioteknologinen tutkimus ja sen kehittäminen Luonnonvara-alan bioteknologinen tutkimus ja sen kehittäminen Selvitysmies Jouni Aallon arviot ja ehdotukset Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:14 Luonnonvara-alan bioteknologinen tutkimus ja sen kehittäminen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2010. Kilpa-jahuippu-urheiluntutkimuskeskus

VUOSIKERTOMUS2010. Kilpa-jahuippu-urheiluntutkimuskeskus VUOSIKERTOMUS2010 Kilpa-jahuippu-urheiluntutkimuskeskus KIHUN VUOSIKERTOMUS 2010 JOHTAJAN AJATUKSIA 2 RESURSSIT 4 Tilat ja laitteet 4 Henkilökunta ja organisaatio 4 SRD Oy 5 Tunnuslukuja 5 KIHUssa vuonna

Lisätiedot

2013 VUOSIKERTOMUS. Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista.

2013 VUOSIKERTOMUS. Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista. 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista. 1 VUOSIKERTOMUS Pelastusjohtajan katsaus Toimintavuosi 2013 alkoi pelastuslaitoksen osalta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2000 39 VUOSIKERTOMUS 2000 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin katsaus 3 Tavoitteet 4 Vuosi 2000 Helsingin kauppakorkeakoulussa 5 Opetus- ja tutkimuslaitokset 7 Perusopetus 17 Jatkokoulutus

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry PitkynPiiri 2/2007 Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn tarkoituksena on toimia ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKU TURUN YLIOPISTON KIRJASTO TURKU UNIVERSITY LIBRARY

TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKU TURUN YLIOPISTON KIRJASTO TURKU UNIVERSITY LIBRARY TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKU TURUN YLIOPISTON KIRJASTO TURKU UNIVERSITY LIBRARY Liisa Hilander TURUN YLIOPISTON KIRJASTO 1970-LUVULTA 2000-LUVULLE TURKU 2009 Julkaistu sähköisessä muodossa. Saatavana

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

Kemia kartalle 21.4. - 23.4.2015

Kemia kartalle 21.4. - 23.4.2015 15 Kemia kartalle 21.4. - 23.4.2015 Kemia kartalle 21.4. - 23.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 2 Johtajan jorinat 3 Ohjelma 10 Luonnonyhdistekemia Tutkimusryhmäesittely 13 LuK-tutkielmien abstraktit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013. Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013... 1 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Siirtolaisuusinstituutti Liite 1 Migrationsinstitutet Institute of Migration SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Sisältö: 1. Tiivistelmä ja yhteistyötahot 2. Yleistä 3. Toimitilat,

Lisätiedot

kihun vuosikertomus 2011

kihun vuosikertomus 2011 VUOSI KERT OMUS2011 Ki l pa-j ahui ppuur hei l unt ut k i mus k es k us Ki l pa-j ahui ppuur hei l unt ut k i mus k es k us Raut pohj ank at u6 40700J y v äs k y l ä kihun vuosikertomus 2011 Johtajan ajatuksia

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE. Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä

LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE. Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä LÄMPÖÄ LEMPÄÄLÄISILLE Lempäälän Lämpö Oy:n kolme vuosikymmentä Julkaisija: Lempäälän Lämpö Oy Teksti ja taitto: Ritva Mäkelä ISBN 951 98136

Lisätiedot

Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti

Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti 28.2.2015 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto, työryhmä ja työryhmän työskentely 3 2. Lääketieteen

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007 Espoo 2008 VUOSIKERTOMUS 2007 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Kirjasto PL 7000 FI - 02015 TKK URL: http://lib.tkk.fi/

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9 Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Syöpä-Cancer -lehden numero viisi käsitteli saattohoitoa. Iina Kallio sairastaa pehmytkudossyöpää. Tauti on edennyt ja Iina on kotisaattohoidossa. Iina kertoo elävänsä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Kehittyvä. Elintarvikeala täynnä mahdollisuuksia

Kehittyvä. Elintarvikeala täynnä mahdollisuuksia Kehittyvä 4 2002 Elintarvikeala täynnä mahdollisuuksia Kehittyvä ELINTARVIKE 13. vuosikerta ISSN 0787-8273 Aikakauslehtien liiton jäsen Julkaisija Elintarviketieteiden Seura r.y. Toimitus PL 115, 00241

Lisätiedot