Toimintakertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2008 Maatalous-metsätieteelinen tiedekunta Laitekeskus

2 Sisältö: LAITEKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS 4 TIEDEKUNNAN PROMOOTIO TIEDEKUNNAN 100-VUOTISJUHLAVUONNA 6 LAITEKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA 7 TALOUS HUOLTOPALVELUT 10 TIETOTEKNIIKKAPALVELUT 11 TIEDEKUNNAN LAITEREKISTERI 14 VERKKO-OPETUKSEN TUKI JA TIEDEKUNNAN ATK-OPETUS 15 ISOTOOPPIOSASTO 17 VIIKIN TIEDEPUISTON KASVIHUONEET JA KOEKENTTÄALUE 20 VIIKIN ARBORETUM 28 VIIKIN TIEDEPUISTON VIHERALUEET 29 LAITEHANKINNAT 30 ELEKTRONIMIKROSKOPIAN PALVELUT 38 VIIKIN MAATALOUSMUSEO 39 TIEDEKUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNNOSTAMINEN 40 TEKNISTEN TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN VIIKIN KAMPUKSELLA 45 VIIKIN JA SUITIAN OPETUS- JA TUTKIMUSTILAT 46 VIRKISTYSTOIMINTA 48 HENKILÖKUNTA 50 Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen toimintakertomus vuodelta 2008 Ulkoasu: Martin Ericsson Valokuvat: Martin Ericsson, Heikki Ristimäki, Daniel Richterich, Ari Aalto ja Eero Roine. Painopaikka: Priimus Paino Oy,

3 Tero Halosen kirjoittama tiedekunnan historiikin 1 osan kansikuva 3

4 LAITEKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2008 on ollut maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle erittäin menestyksekäs ja merkityksellinen. Tiedekunta täytti 100 vuotta, mitä vietettiin koko vuoden ajan monin erilaisin juhlallisuuksin, tieteellisin seminaarein ja kokouksin. Tiedekunta julkaisi 100-vuotishistoriansa ensimmäisen osan syksyllä 2008 ja tiedekunnan promootio pidettiin kesäkuun 6. päivänä. Lisäksi tiedekunnasta valmistui ennätykselliset 510 maisteria ja 46 tohtoria. Vuosi 2008 oli maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitehankinnoissa hyvin vilkas vuosi. Tahti kiihtyi vuoden loppua kohti ja laitekeskuksen hankintakapasiteetti oli erittäin lujilla. Hankinnoissa toteutettiin uuden hankintalain määräyksiä sekä Helsingin yliopiston hankintatoimen koordinaatioryhmän antamia ohjeita. Hankinnat jakautuivat rahoitukseltaan kolmeen eri ryhmään. Dekaani myönsi euron suuruisen määrärahan kesäkuussa viidelle laitehankkeelle. C-talon peruskorjauksen jälkeen myönnettiin soveltavan biologian laitokselle euron suuruinen niin sanottu muuttoraha. Laitokset käyttivät lisäksi omia varojaan yhteensä noin euroa erilaisiin laitehankintoihin. Laitekeskus suoritti yhdessä laitosten kanssa laitteiden hankinnan kilpailutuksen ja hankinnan. Viikin kampuksen laitetyöryhmä teki rehtorille kampuksen laitehankintaesityksen vuodelle Rehtori myönsi maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle kahteen hankintaan yhteensä euroa. Hankinnat tulee toteuttaa vuoden 2009 loppuun mennessä. Koko Viikin kampukselle rehtori myönsi laitehankintarahaa yhteensä 1,29 milj. euroa. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto teki joulukuussa 2008 päätöksen tiedekunnan laitosten yhdistämisestä niin, että vuoden 2010 alusta tiedekunnassa on neljä laitosta. Laitosten yhdistymisessä laitekeskuksen kannalta merkittävä haaste on teknisten asioiden, kuten tutkimus- ja opetuslaitteiden, laboratoriotilojen ja toimitilojen järjestäminen niin, että ne mahdollisimman hyvin palvelevat uusia isoja laitoksia. Laitekeskus ryhtyy vuoden 2009 kevättalvella laitosten kanssa selvittämään näitä tehtäviä. Viikin kampusneuvottelukunta valmisteli Viikin kampuksen tutkimuksen yhteistyöohjelman syksyllä Kampuksen laitetyöryhmä aloittaa tämän ohjelman pohjalta vuoden 2009 alussa Viikin kampuksen yhteisen laitestrategian laadinnan ottaen huomioon Viikin kampuksella sijaitsevat sektoritutkimuslaitokset Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira:n. Laitteiden yhteiskäyttö, core facility -valmiuksien ja yhteiskäyttöisten laboratorioiden kehittäminen on tulevaisuudessa se merkittävä keino, jolla voidaan tutkimus- ja opetuslaitteet ja tilat saada eri käyttäjäosapuolien tehokkaaseen käyttöön ja pystyä täten kehittämään edelleen laitekantaa. Laitteiden yhteiskäyttö johtaa myös laitteiden korkeaan käyttöasteeseen. Rehtori nimitti Viikin teknisten tukipalveluiden työryhmän. Työryhmän tehtävänä oli tehdä esitys siitä, miten laiterakentaminen, laitehuolto ja muut laboratoriotekniset tukipalvelut sekä autoklaavihankinnat ja välinehuolto voidaan 4

5 organisoida keskitetysti Viikin kampuksella. Työryhmä antoi lausuntonsa rehtorille joulukuussa 2008 todeten, että se ei löytänyt yhteistoiminnalle tässä vaiheessa edellytyksiä. Tiedekunnat ja erillislaitokset eivät olleet valmiit sitoutumaan yhteisestä toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja hallinnollisiin järjestelyihin. Kuitenkin kampuksen teknisen yhteistyön kehittämistä työryhmä piti tulevaisuudessa erittäin tärkeänä laitekannan kehittämiseksi, laitehankintojen ja teknisten toimintojen kustannusten alentamiseksi ja laitteiden käyttöasteen parantamiseksi. Tässä riittää haastetta tuleville vuosille. Tutkimus- ja opetuslaitteiden huoltoon ja korjaukseen liittyvien tehtävien määrä kasvoi edelleen, koska laitekanta on kasvanut ja monipuolistunut viime vuosien aikana. Ulkopuolisen huollon sekä oman huollon varaosien ja tarvikkeiden kokonaiskustannus vuonna 2008 oli euroa. Vuonna 2007 vastaava kustannus oli euroa. Huoltokustannukset ovat laskeneet, mikä johtunee muun muassa siitä, että tiedekunnan opetus- ja tutkimuslaitekanta on nykyaikaistunut voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana. Laitekannan uudistaminen ja edelleen kehittäminen ovat korkeatasoisen opetuksen ja tutkimuksen perusta. Verkko-opetuksessa vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuonna Blackboard-oppimisympäristön käyttöä vakiinnutettiin kurssien pyöriessä toista vuotta kyseisessä järjestelmässä. Syksyllä yliopistossa tehtiin päätös keskittää jatkossa resurssit ja kehittämistyö yhteen oppimisalustaan. Päätöksen myötä Blackboardista luovutaan vuoden 2011 loppuun mennessä, jonka jälkeen Moodle on ainut yliopistolla tuetussa käytössä oleva oppimisalusta. Päätös luonnollisesti hidasti verkko-opetuksen kehittämistä syyslukukaudella. Tiedekunnan käytössä olevissa 1960-luvulla rakennetuissa kiinteistöissä tehtiin vuonna 2008 peruskorjausta. C-talon peruskorjaus valmistui huhtikuussa 2008 ja paluumuutto toteutettiin pääosin kesäkuussa. C-talon peruskorjaus näyttää onnistuneen erinomaisesti. Uusittu talo on osoittautunut hyvin toimivaksi, valoisaksi ja viihtyisäksi tilaksi, jossa on avarat opetusja tutkimuslaboratoriot, työhuoneet, luentosalit sekä kokous- ja seminaarihuoneet. A-talon peruskorjauksen suunnittelu toteutettiin vuoden 2008 aikana. Peruskorjaus käynnistyy keväällä A-talossa sijaitsevat laitokset ja yksiköt siirrettiin muihin rakennuksiin joulukuussa Peruskorjauksen jälkeen A-taloon tulevat muuttamaan kesällä 2010 taloustieteen laitoksen lisäksi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n taloustutkimusyksikkö. Näiden kahden yksikön sijoittaminen samaan kiinteistöön antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää yksiköiden välistä monipuolista yhteistyötä. A-talon peruskorjauksen jälkeen laboratoriorakennus Viikin opetus- ja tutkimustilalla odottaa pikaista peruskorjausta. Onhan talo rakennettu jo 1950-luvun alussa. Antti Uusi-Rauva 5

6 TIEDEKUNNAN PROMOOTIO TIEDEKUNNAN 100-VUOTISJUHLAVUONNA Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta järjesti 100-vuotisjuhlavuonnaan juhlallisen maisteri- ja tohtoripromootion Tiedekunta vihki kunniatohtoriksi kymmenen henkilöä, jotka ovat toiminnallaan edistäneet maatalous-metsätieteellisen alan tutkimusta, koulutusta ja muuta toimintaa. Kunniatohtoreista oli viisi kotimaisia ja viisi ulkomaisia. Yksi vihityistä kunniatohtoreista oli tiedekunnan laitekeskuksen johtaja, yli-insinööri, FM Antti Uusi-Rauva. Antti Uusi-Rauva on tullut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan palvelukseen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan isotooppityöstä vastaavaksi johtajaksi. Vuoden 1985 alusta lukien aloitti toimintansa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskus, johon isotooppiosasto kytkettiin. Antti Uusi-Rauva on toiminut laitekeskuksen perustamisesta lähtien laitekeskuksen johtajana isotooppiosaston tehtävien lisäksi. Antti Uusi-Rauvan merkittävänä tehtävänä on myös ollut toimia yhteistyössä yliopiston teknisen osaston kanssa tiedekunnan käytössä olevien kiinteistöjen korjauksen, rakentamisen, erilaisten muutostöiden jne. suunnittelussa ja toteuttamisessa. Antti Uusi- Rauva on toiminut tiedekunnan käytössä olevien kiinteistöjen kiinteistöesimiehenä. Näissä tehtävissä hän on osallistunut myös koko Viikin kampuksen rakenteelliseen kehittämiseen. Hoitaessaan tiedekunnan teknisiä asioita 37 vuoden työuransa aikana MMT (h.c.) Antti Uusi-Rauva on paneutunut syvällisesti ja sitoutunut vahvasti tiedekuntaan ja sen toimintaan. Kunniatohtoriksi vihkimisen kautta tiedekunta halusi osoittaa kiitollisuuttaan Antti Uusi-Rauvalle vuosikymmeniä kestäneestä erittäin merkityksellisestä ja moniin tiedekunnan toimintoihin kohdistuneesta panoksesta tiedekunnan hyväksi sekä myös erityisen hienosta tavasta toimia ihmisten kanssa. Kampuksella ja yliopistossa laajemminkin valintaan suhtauduttiin myönteisesti. Promoottori Eero Puolanne 6

7 LAITEKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani nimesi päätöksellään neuvottelukunnan jäseniksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Professori Eero Puolanne, puheenjohtaja, elintarviketeknologian laitos Professori Annele Hatakka, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos Professori Pirjo Mäkelä, soveltavan biologian laitos Projektitutkija Heikki Mäkinen, taloustieteen laitos Yliopistonlehtori Velimatti Ollilainen, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos Professori Carl Johan Westman, metsäekologian laitos Maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Kari Kitala, opiskelijoiden edustaja Yli-insinööri Antti Uusi-Rauva, laitekeskus, jäsen johtosäännön perusteella. Neuvottelukunta kokoontui vuoden 2008 aikana viisi kertaa. Antti Uusi-Rauva 7

8 TALOUS MÄÄRÄRAHAT Siirto vuodelta KÄYTTÖ SIIRTO 2009 Kasvihuonetulo vuodelta Palkat Myöntö laitehankintoihin Vanhentuvan määrärahan käyttö laitehankintoihin Isotooppiosaston kurssipalkat Atk-menot Huolto ja korjaus Isotooppiosasto Arboretum Kasvihuoneet Muut pienet laitehankinnat Laitekeskuksen muut toimintakulut Yhteensä Maksullinen palvelutoiminta ICP Kasvihuonevuokra Analyysipalvelut Yhteensä maksullinen palvelutoiminta Siirto yhteensä Dekaani myönsi euroa tiedekunnan viiteen laitehankintaan ja hankinnat hoiti laitekeskus. Omista määrärahoistaan laitekeskus käytti euroa, loput euroa maksettiin tiedekunnan säästyneistä määrärahoista. 8

9 Laitekeskuksen menojen vyörytyksessä noudatettavat periaatteet Tiedekunnan vyörytykset vuosina Laitos MMTEK 4,78 5,18 4,33 3,68 MMETT 6,57 6,80 8,55 8,12 MMKEL 6,41 5,90 6,17 5,30 MMEKO 9,14 9,83 11,08 9,81 MMEKN 3,44 3,75 6,04 5,44 MMVAR 3,97 4,18 5,34 4,63 MMSBL 26,1 24,27 21,75 23,78 MMKEM 33,02 33,42 27,12 29,83 MMTAL 6,57 6,67 9,62 9,41 Palkat Isotooppiosaston laboratoriomestarin palkasta 70 % vyörytetään isotooppiosastoa käyttäville laitoksille käytön mukaan ja 30 % vyörytetään niin sanotuilla laitekeskusprosenteilla. Opetus- ja tutkimuslaitteita huoltavan yliteknikon kokonaispalkasta 20 % vyörytetään atk-prosenteilla ja 80 % käytönmukaisilla prosenttiosuuksilla. Atk-prosenttia käytetään, koska huoltoteknikko huoltaa kaikki laitoksien omat tulostimet. Atk-prosentit lasketaan painottaen puoliksi koko tiedekunnan laitosten työasemien lukumäärää ja puoliksi käyttäjätunnusten lukumäärää. Laitekeskuksen johtajan ja toimistosihteerin palkat vyörytetään laitekeskusprosenteilla. Taloussihteerin palkasta vyörytetään 60 % laitekeskusprosenteilla ja 40 % kanslian vyörytysprosenteilla. Kasvihuoneiden tutkimusteknikon kokonaispalkasta 55 % kohdistuu kasvihuoneiden käyttäjille. Jakoperuste on kasvihuoneosastojen käyttökuukausi. Tiedekunnan ulkopuolisilta käyttäjiltä tutkimusteknikon palkan osuus laskutetaan vuokranmaksun yhteydessä. Toimintamenot Atk-kulut vyörytetään niin sanotuilla atk-prosenteilla. Opetus- ja tutkimuslaitteiden huollon aiheuttamat kulut vyörytetään töiden ja varaosien osalta yliteknikon ilmoittamien huoltoprosenttien mukaan, kuitenkin laitoksille täysimääräisinä niiden omien laitteiden osalta ja yhteiskäyttölaitteiden osalta käytön suhteessa. Isotooppiosaston kulut vyörytetään käyttäjien mukaan suoraan laitoksille tai laskennallisten prosenttiosuuksien mukaan. Virpi Fredriksson 9

10 HUOLTOPALVELUT Laitekeskus käytti vuoden 2008 aikana käytössään olevista varoista tutkimus- ja opetuslaitteiden huoltoon ja korjaukseen euroa. Kyseisellä rahalla ostettiin ulkopuolisia palveluita sekä oman huollon varaosia ja muuta huollossa tarvittavaa materiaalia. Vuonna 2007 käytettiin vastaaviin huoltopalveluihin euroa. Vuoden 2008 aikana laitekeskuksen tarjoamia huolto- ja korjauspalveluita ovat käyttäneet kaikki tiedekunnan laitokset. Huollon toiminta on ollut vilkasta johtuen sekä uusien laitteiden asentamisesta ja käyttöönotosta että tiedekunnan suuresta laitekannasta. Tiedekunnan mikrotietokoneiden ja muiden oheislaitteiden huoltaminen ja korjaaminen ovat työllistäneet huoltoa. Laitekeskuksen huoltohenkilökunta on antanut vuoden aikana runsaasti erilaista neuvontapalvelua teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Laitekeskus pitää yllä kalibroituja mittanormaaleja. Näitä mittanormaaleja ovat muun muassa lämpötilan, massan, suhteellisen kosteuden ja aallonpituuden mittanormaalit. Osaa mittanormaaleista lainataan kuittausta vastaan laitosten kalibroinneista vastaaville henkilöille. Laitekeskus perehdyttää kyseiset henkilöt mittanormaaleiden käyttöön. Laitekeskuksen yliteknikon työpanoksen lisäksi laitekeskuksella on ollut mahdollisuus käyttää huoltotöihin agroteknologian laitoksen tutkimusteknikon palveluja. Agroteknologian laitos laskuttaa näistä palveluista laitekeskusta. Agroteknologian laitoksen tutkimusteknikon palvelu on kuluneena vuonna käsittänyt mikrotomin terien teroituspalvelun, jota ovat käyttäneet maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan soveltavan biologian laitos ja metsävarojen käytön laitos sekä biotieteellisen tiedekunnan bio- ja ympäristötieteiden laitos sekä Kasvimuseo. Yli-insinööri Antti Uusi-Rauva ja laboratorioinsinööri Pentti Peltola farmasian tiedekunnasta ovat neljä kertaa koonneet vuoden 2008 aikana Viikin neljän tiedekunnan ja kahden erillislaitoksen huoltoa tekevän henkilöstön neuvottelemaan Viikin huoltoverkoston kehittämisestä. Huoltoverkoston kehittämistä on esitetty Teppo Salmikiven työryhmän lausunnossa Laitehuoltoa Viikin kampuksella suorittaa tällä hetkellä 15 henkilöä, joiden tehtävänä on laitehuollon lisäksi muita oman yksikkönsä teknisiä tehtäviä. Huoltoa suorittava henkilöstö on perehtynyt yhteisesti eri tiedekuntien ja erillislaitosten huoltoa tekevän henkilökunnan tehtäviin, tiloihin ja huollossa tarvittaviin laitteisiin. Tavoitteena on muodostaa yhteinen neljän tiedekunnan ja kahden erillislaitoksen huoltoverkosto, jossa henkilökunta tuntee toisensa ja he voivat hyödyntää toistensa ammattiosaamista, varaosavalmiuksia, huollossa tarvittavia välineitä jne. Arto Nieminen 10

11 TIETOTEKNIIKKAPALVELUT Yleistä Vuoden 2008 aikana tapahtui useita muutoksia tiedekunnan tietoteknisten asioiden hoidossa. Tiedekunnan lähituen hoiti tietotekniikkaosaston lähitukiryhmä Taurus, joka palveli sekä maatalous-metsätieteellistä että eläinlääketieteellistä tiedekuntaa. Ryhmän vetäjänä toimi vanhempi suunnittelija Asko Jalosuo. Toinen merkittävä muutos oli koko yliopiston tulostuspalvelujen siirtyminen Yliopistopainon ja Xeroxin vastuulle. Nämä tahot olivat jo aiemmin hoitaneet niin sanotut monitoimilaitteet, mutta nyt niille siirrettiin myös kaikki verkkotulostimet. Kolmantena muutoksena voidaan pitää uuden työasemien hallintajärjestelmän (Altiris) käyttöönoton pilotointia ja testausta. Käytännössä tämä uusi järjestelmä on jo valtaosin korvannut työasemien käyttöönottovaiheessa (ns. käyttöjärjestelmäimagen asennus) aiemmin käytössä olleen ZENworksin tilalle. Hankinnat Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja sen laitokset ovat hankkineet yhteensä noin 211 mikrotietokonetta, joista 38 oli kannettavia. Tiedekuntaan hankitut mikrotietokoneet olivat pääosin Intel-prosessoreilla varustettuja laitteita. Kaikkia hankintoja ohjasivat yliopiston puitesopimukset ja tietotekniikkaosaston vuoden aikana toteuttamat kolme suurta yhteishankintaa. Laitetoimittajien kilpailutuksella laitteiden hinnat alenivat merkittävästi. Kaikkien uusien sekä myös uudelleen asennettujen koneiden käyttöjärjestelmäksi asennettiin Windows XP Professional ja niitä ylläpidetään ja hallitaan Novell:in ZEN-works:in ja Symantec:in Altiriksen avulla. Tietotekniikkaosaston verkkorekisteristä löytyi vuoden lopussa tiedekunnalle ja sen laitoksille rekisteröityjä tietokoneita noin Näistä noin 370 oli opiskelijoiden kotikoneita, jotka olivat kytkettyinä yliopiston asuntolaverkkoon. Opiskelijoiden koneet tullaan poistamaan rekisteristä kokonaan viimeistään vuoden 2009 loppuun mennessä, koska tietotekniikkaosasto on irtisanonut lokakuussa 2008 kaikkien asuntoloiden liittymät vuoden 2010 alusta lukien. Käyttäjätunnukset Uusille opiskelijoille varattiin automaattisesti vuoden 2008 syksyllä käyttäjätunnus yliopiston Novell-mikroverkkoon tiedekunnan omiin mikroverkkopalvelimiin opiskelijarekisteristä käyttöluparekisteriin siirrettyjen tietojen perusteella. Uusien opiskelijoiden tunnukset tehtiin joko Ladybird- tai Millipede-palvelimeen sen mukaan, mikä laitos vastaa opiskelijan valintakiintiön tai pääaineen opetuksesta. Opiskelijoilla oli nyt käytettävissään käyttöluvan aktivointipalvelu, jonka avulla opiskelijat voivat omatoimisesti aktivoida itselleen yliopiston käyttäjätunnuksen. 271 tiedekunnan uutta opiskelijaa käytti palvelua hyväkseen. 11

12 Vuoden lopussa oli tiedekunnan kahdessa Novell Netware - kotihakemistopalvelimessa yhteensä 4217 käyttäjätunnusta, joista aktiivisia eli voimassa olevia tunnuksia oli Suuren passiivisten tunnusten osuuden selittää tutkinnonuudistuksen myötä tullut tavanomaista suurempi valmistuneiden määrä vuoden 2008 aikana. Atk-opetusluokat Tiedekunnan mikroluokkatilat olivat vuonna 2008 seuraavat: A-talo Huone 107: Huone 155: 11 työasemaa (ns. Tietonurkka) 26 työasemaa (opetusluokka) Metsätieteiden talo (B-talo) Huone 339: Huone 442: Huone 443: Huone 539: 15 työasemaa 6 työasemaa 21 työasemaa (ns. Gis-luokka) 16 työasemaa EE-talo Huone 2066: 9 työasemaa Kehitystalo Huone 120: 17 työasemaa Tiedekunnan atk-perusopetusta on pääasiassa annettu A-talon monitoimisiivessä sijaitsevassa mikroluokassa. Muuhun atk-avusteiseen opetukseen on käytetty myös muita tiedekunnan mikroluokkia ja tietotekniikkaosaston luokkia Infokeskus Koronassa. Metsätieteiden talon luokkiin 442 ja 443 hankittiin vuoden 2008 lopussa uudet koneet sekä näytöt (yhteensä 27 kpl), joiden käyttöönotto toteutettiin vuoden 2009 alkupuolella. Luokista A-talon ns. Tietonurkka poistui vuoden lopussa käytöstä A-talon peruskorjauksen alkaessa. Mikroverkko Tiedekunnan mikroverkko on toiminut koko vuoden varsin hyvin. Mikroverkon palveluiden klusterointia jatkettiin vuoden 2008 aikana ja vuoden loppuun mennessä kaikki mikroverkon keskeiset palvelut olivat klusteroidut. Tämä tarjoaa entistä häiriöttömämmän palvelun käyttäjille. 12

13 Virustorjunnassa käytetään F-Secure Policy Manager -ohjelmaa virustorjuntaohjelmiston päivitysten ja asetusten jakamisessa käyttäjien työasemiin. Tämän järjestelmän piirissä oli vuoden lopussa vajaat 1200 työasemaa. Mikrotuki ja muu atk-toiminta Opiskelijat ja tiedekunnan henkilökunta ovat käyttäneet neuvonta- ja asennuspalveluita ahkerasti. Neuvonta- ja tukityöhön kuuluivat muun muassa ohjelmistojen käyttöopastus, käyttäjätunnusten luominen ja unohtuneiden salasanojen vaihtaminen. Tietotekniikan vikojen korjaus ja uusien laitteiden asentaminen ovat suuresti työllistäneet paitsi atk-henkilöstöä myös laitteiden huoltoa ja korjausta hoitavaa yliteknikko Arto Niemistä. Hallintoviraston tietotekniikkaosastossa maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa palvelivat koko vuoden 2008 tietotekniikka-asiantuntija Martin Ericsson, vanhempi suunnittelija Asko Jalosuo, tietotekniikka-asiantuntija Heikki Jämsä ja laboratorioinsinööri Ismo Vanhala. Kyseiset henkilöt kuuluivat laitekeskuksen henkilökuntaan aina saakka, siitä lähtien tietotekniikkaosastoon. Kyseisten henkilöiden maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa palveleva kokonaistyömäärä oli 3,5 henkilötyövuotta. Ismo Vanhala 13

14 TIEDEKUNNAN LAITEREKISTERI Tiedekunnan laitosten tekniset yhdyshenkilöt huolehtivat laitoksiensa laiterekisteristä. Koska laiterekisterissä on havaittu virheellisiä ja puutteellisia tietoja, päätettiin laitekeskuksen järjestämässä teknisten yhdyshenkilöiden tapaamisessa , että tekniset yhdyshenkilöt tulevat laitoksittain korjaamaan mahdollisimman pikaisesti laitoksensa laiterekisterissä olevat virheelliset tiedot ja täydentävät puutteelliset tiedot sekä poistavat rekisteristä käytöstä poistetut laitteet. Yliopiston tekninen osasto on kehittänyt yliopiston yhteistä laiterekisteriä vuodesta 2007 alkaen. Yliopiston laiterekisteri tulee toimimaan yhdessä valtionhallinnon kirjanpito-ohjelmien kanssa, jolloin käyttöomaisuustiedot, paikkatiedot jne. siirtyvät automaattisesti laiterekisteriin. Kun uusi laiterekisteri otetaan käyttöön, luovutaan tiedekunnassa laitekeskuksen ylläpitämästä laiterekisteristä. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laiterekisterin tietokannan siirtäminen yliopiston yhteiseen laiterekisteriin saataneen toteutettua vuoden 2009 aikana. Teknisellä osastolla laiterekisterin kehittämistä on toteuttanut koordinaattori Jyri Poittinen ja tietotekniikkaosastolla tietotekniikkaasiantuntija Martin Ericsson. Laitekeskuksesta kehittämistyöhön ovat osallistuneet yli-insinööri Antti Uusi-Rauva, yliteknikko Arto Nieminen ja taloussihteeri Virpi Fredriksson. Uusia laitteita tiedekunnassa laiterekisteriin kirjattiin vuoden 2008 aikana 647. Martin Ericsson ja Virpi Fredriksson 14

15 VERKKO-OPETUKSEN TUKI JA TIEDEKUNNAN ATK-OPETUS Verkko-opetuksen tuki Tiedekunnan verkko-opetuksen tukihenkilö, suunnittelija Outi Valkama kuuluu tiedekunnan vastuualueelle, mutta on sijoitettuna laitekeskukseen tietotekniikkahenkilöstön läheisyyden ja laitekeskuksen keskeisen sijainnin vuoksi. Tukihenkilön toimenkuvassa keskeisimmässä roolissa on erilaisiin verkko-opetuksen työvälineisiin liittyvä lähituki ja neuvonta. Vuoden 2008 aikana yliopistossa otettiin käyttöön uusi versio E-lomakkeesta ja vakiinnutettiin edellisenä vuonna käyttöönotettujen Blackboard verkko-oppimisympäristön, Confluence-wikin, WordPressblogin ja Moodle verkko-oppimisympäristön käyttöä. Syyskuussa yliopistossa tehtiin päätös, jonka mukaan Blackboardista luovutaan seuraavan strategiakauden aikana, jolloin ainoaksi tuetuksi verkko-oppimisympäristöksi jää Moodle. Tiedekunnassamme Blackboardin käyttö on ollut aktiivista, joten järjestelmän vaihdos koskettaa hyvin suurta osaa opetushenkilöstöstämme. Tieto järjestelmän vaihtumisesta hidasti opettajien intoa verkkoopetuksensa kehittämiseen loppuvuodesta. Jatkossa kehittämisja tukityö pystytään keskittämään yhteen järjestelmään, mikä toivottavasti pidemmällä aikajänteellä edistää verkon opetuskäyttöä ja sen kehittämistä. Opetusteknologiaan liittyvä koulutus jatkui Viikissä kampuksen verkko-opetuksen tukihenkilöverkoston organisoimana. Alkuvuodesta toteutettiin koulutuskysely, jonka perusteella verkko-opetuksen tukihenkilöt toteuttivat keväällä kaksi E-lomakkeen uuden version koulutusta, Kuvankäsittelyn perusteet -kurssin ja Blackboard basics in English -koulutustilaisuuden. Syksyllä järjestettiin Kurssit kuntoon -niminen Blackboard-työpaja ja Moodlen peruskurssi. Tiedekunnan verkko-opetuksen tukihenkilö osallistui vuonna 2008 TVT-ajokortin toteuttamiseen tiedekunnan atk-lehtorin tukena auttaen tiedottamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Tiedekuntatason tiedottaminen verkko-opetukseen liittyvistä uudistuksista, tilaisuuksista ja tuotetuista materiaaleista tapahtui edelleen kuukausittain lähetettävien verkko-opetustiedotteiden, verkkosivujen ja Alma-intranetin kautta. Tukihenkilö toimi lisäksi asiantuntijajäsenenä tiedekunnan opetuksen kehittämistoimikunnassa. Outi Valkama 15

16 Tiedekunnan atk-opetus Yliopistonlehtori Vesa Niskasen vastuualueena on tiedekunnan atkopetus. Vuoden 2008 aikana hän piti SPSS-, SAS- ja Excel-kursseja sekä organisoi ja valvoi TVT- ajokorttien suorittamisen. Lisäksi hän veti erityiskurssina englanninkielisen maisteriohjelman SPSS- kurssin. Vesa Niskanen myös vastasi itseopiskelutehtävien tarkastuksesta ja antoi ohjausta opinnäytetöiden tekijöille. TVT- ajokortin opetuksen suunnittelussa ja opetuksessa oli mukana myös laitekeskuksen henkilökuntaa. Laitokset antoivat myös jonkin verran omaa atk-opetusta. Tarkempia tietoja: htm Suoritetut atk-opinnot 2008: Kurssi Opiskelijoiden lukumäärä Opintopisteet Y5 (vanhat tutkintovaat.) TVT-ajokortti * Y10: Excel-mallinnus Y136: SPSS ja SAS Yhteensä * Syksyllä 2008 aloittaneista vain osa, koska TVT- ajokortin suoritus jakaantuu nykyisin koko lukuvuoden ajalle. Vesa Niskanen 16

17 ISOTOOPPIOSASTO Isotooppiosaston tehtävänä on tarjota maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitoksille laboratorio- ja muita valmiuksia radioaktiivisten sovellusten toteuttamiseksi tiedekunnassa. Isotooppiosastoon on sijoitettu tiedekunnan radioaktiivisen säteilyn mittauslaitteet sekä radioaktiivisten näytteiden valmistuslaitteet. Tiedekunnan laitokset ja lukuisat ulkopuolisen rahoituksen turvin työskentelevät tutkimusryhmät ovat kuluneen vuoden aikana käyttäneet isotooppiosastoa ja sen henkilökuntaa kaikissa radioaktiivisiin aineisiin ja radioaktiiviseen työskentelyyn liittyvissä tutkimus- ja opetustoiminnoissa. Tutkimuksissa on käytetty 32 P-, 14 C-, 33 P-, 125 I-, 3 H- ja 51 Cr-nuklideilla leimattuja molekyylejä. Tutkimustoiminta osastolla on ollut vilkasta. Vuonna 2008 seuraavien tutkimusprojektien isotooppitekninen osuus tehtiin isotooppiosastossa: 1. AMK opisk. Sami Holmström, FM Gilbert Chenyi, FM Ville Koistinen ja FT Anna Kärkönen: Kuusen solunulkoista ligniiniä tuottava solukkolinja soluseinätutkimuksen mallina: plasmamembraanien eristys, oligosakkaridien karakterisointi ja monolignolien kuljetus soluseinään tutkimuskohteina (soveltavan biologian laitos, 14 C) 2. FT Laura Mattinen ja prof. (mvs.) Minna Pirhonen: Erwinia carotovoran virulenssiproteiinien tunnistus ja karakterisointi, RNA:iden northern blot-analyysit (soveltavan biologian laitos, 32 P) 3. FT Mikael Ahlström, FT Minna Pekkinen ja dos. Christel Lamberg-Allardt: Luusolujen lisäkilpirauhashormonin kaltaisen peptidin (PTHrp) eritys (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, ravitsemustieteen osasto, 125 I) 4. FM Satu Ruokolainen ja prof. Teemu Teeri: Mads box genes in Gerbera hybrida (soveltavan biologian laitos, 32 P) 5. FT Marja Tuomela, Phil. Lic. Lara Valentin-Carrera, MMT Beata Kluczek-Turpeinen ja prof. Annele Hatakka: Orgaanisten aineiden vähentäminen pilaantuneessa maassa sienten avulla (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, mikrobiologian osasto, 14 C) 6. MMT Jenni Määttä ja tutkimusjohtaja Anna-Maija Sjöberg: Parsimattojen puhdistuvuuden testaus sekä pesuaineiden ja siivouspyyhkeiden lian irrotuskyvyn testaaminen (agroteknologian laitos, 51 Cr) 7. M.Sc. Kimmo Rantalainen ja prof. (mvs.) Kristiina Mäkinen: Perunavirus A:n replikaatioproteiinien ominaisuudet (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, 32 P, 33 P) 8. Ph.D. Ingemar von Ossowski, Ph.D. Justus Reunanen, prof. Willem de Vos ja prof. Airi Palva: Gefilus-bakteerin pintaproteiinien karakterisointi (peruseläinlääketieteen laitos, 125 I) 9. MMT Kari Steffen, M.Sc. Jaroslav Šnajdr ja Ph.D. Petr Baldrian: Degradation of 14 C-labelled humic acids in humic layers of an oak forest by selected litter-composting fungi (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, mikrobiologian osasto, 14 C) 17

18 10. FM Suvi Broholm ja prof. Paula Elomaa: Floral asymmetry in Gerbera hybrida (soveltavan biologian laitos, 32 P) 11. Ph.D. Wilmer Cuéllar, dos. Minna Rajamäki ja prof. Jari Valkonen: Viral supression of RNA silencing. Northern blot-analysis of mrnas and small RNAs (soveltavan biologian laitos, 32 P) 12. FT Leo Rouhiainen: Peptidisyntetaasien substraattispesifisyyksien määrityksiä liittyen syanobakteeripeptidisyntetaasien karakterisointiin (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, mikrobiologian osasto, 32 P) 13. MMM Johanna Aura, Ph.D. Olga Samuilova ja prof. Jari Valkonen: Perunan maltokaariviruksen tehostettu torjunta, lähetti- ja pikkurna:iden northern blot-analyysit (soveltavan biologian laitos, 32 P, 33 P) 14. M.Sc. Anders Hafrén ja (mvs.) prof. Kristiina Mäkinen: Perunavirus A:n replikaatioproteiinien ominaisuudet (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, 33 P, 32 P) 15. M.Sc. Tian Yanping, M.Sc. Deusdedith Mbanzibwa ja prof. Jari Valkonen: Kassavan viruksien molekyylibiologia, lähetti- ja pikkurna:iden northern blot-analyysit (soveltavan biologian laitos, 32 P) 16. M.Sc. Chhavi Mathur ja (mvs) prof. Kristiina Mäkinen: Potyvirusten replikaatioproteiinien ominaisuudet (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, 33 P) 17. M.Sc. Julie Villemot ja FT Jussi Heinonsalo: 14 C-leimattujen mykorritsanäytteiden analysointi (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, 14 C) 18. YMPS204 ekologian kenttäkurssi, MMT Risto Willamo: kenttäkurssin 14 C-näytteiden määritys (bio- ja ympäristötieteiden laitos, 14 C) 19. FM Laura Kalliokoski: Tritiumleimatun ochratoksiinin, zearalenonin ja vomitoksiinin imeytymistutkimukset rotilla (Alimetrics Oy, 3 H) 20. Dos. Aino Smolander, dos. Veikko Kitunen ja MMT Oili Kiikkilä: Maan liukoinen orgaaninen aine: kemiallinen koostumus ja merkitys mikrobeille (Metla, 3 H) Isotooppiosaston järjestämän isotooppitekniikan luentokurssin Y35 (4 op / 2,5 ov) suoritti yhteensä 10 opiskelijaa ja tutkijaa. Kurssiin kuului 46 tuntia luentoja ja 10 tuntia laskuharjoituksia. Yli-insinööri Antti Uusi-Rauva piti luennot ja laskuharjoitukset Isotooppitekniikan kurssiin kuului seitsemän työtä käsittävä harjoitustyökurssi Y40 (3 op / 2 ov), jonka pitivät FT Risto Koivula, FM Tommi Kekki, laboratoriomestari Kaj-Roger Hurme ja yli-insinööri Antti Uusi-Rauva ryhmätöinä maalis-huhtikuussa. Opintojakson suoritti 15 opiskelijaa. Opintosuoritukset lasketaan hyväksi niille laitoksille, joiden pääaineopiskelijoita kurssin suorittaneet ovat. Isotooppitekniikan kurssit ovat pakolliset kaikille niille opiskelijoille ja tutkijoille, jotka tulevat työskentelemään isotooppiosastossa. Isotooppitekniikan kurssien hyväksytty suorittaminen antaa pätevyyden isotooppityöstä vastaavan johtajan tehtävään käytettäessä avolähteitä teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa sekä umpilähteitä ja röntgenlaitteita teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa. Tästä annetaan Säteilyturvakeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan erillinen todistus. 18

19 Toimintavuonna on jatkettu yhteistyötä eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa, jonka Eläinlääke- ja elintarviketieteiden talossa sijaitseva isotooppilaboratorio liitettiin vuonna 2005 isotooppiosaston turvallisuuslupaan. Peruseläinlääketieteen laitoksen tutkimusteknikko Pirjo Puroranta toimii edelleen laboratorion vastaavan johtajan varamiehenä. Niin ikään yhteistyö kliinisen hevosja pieneläinlääketieteen laitoksen isotooppilaboratorion kanssa on jatkunut. Laboratorio liitettiin vuoden 2007 alussa isotooppiosaston turvallisuuslupaan. Laboratorion isotooppityöstä vastaavan johtajan varamiehenä toimii kliininen opettaja Satu Sankari. Toimintavuoden merkittävin laitehankinta oli Oriola Oy :n toimittama ScanLafin valmistama ScanVac-merkkinen Speedvac-laitteisto. Toimitukseen sisältyvät roottorit kuoppalevyille, eppendorf- ja 15 ml -putkille. Kylmäloukku ja keskusyksikkö ovat teflonpinnoitteiset, kylmäloukun alin lämpötila on 110 C ja kalvopumpulla saavutetaan 0,5 mbarin alipaine. Isotooppiosaston vuonna 2007 Orion Pharmalta lahjoituksena saatu polttolaite, Junitek-merkkinen Oxidizer, on kuluneen vuoden aikana asennettu laboratorioon ja otettu käyttöön. Laite korvaa vuonna 1979 hankitun Junitek Oxidizer-polttolaitteen. Laitteen käyttötarkoitus on vaikealiukoisten 3 H- ja 14 C-leimattujen näytteiden polttaminen nestetuikenäytteiksi. Uusi laite on rakennettu Laite toimii automaattisesti ja siinä on 30-paikkainen näytteensyöttölaite. Isotooppiosaston radioaktiivisen säteilyn mittalaitekanta on pääosin hyvätasoinen ja riittävä tämänhetkiseen tarpeeseen. Parin vuoden kuluessa tulee vuonna 1992 hankittu nestetuikelaskija uusia. Kaj-Roger Hurme 19

20 VIIKIN TIEDEPUISTON KASVIHUONEET JA KOEKENTTÄALUE Helsingin yliopistolla on Viikin tiedepuistossa käytössään noin 2380 m 2 koekasvihuonetilaa, jonka yhteydessä on noin kolmen hehtaarin suuruinen aidattu koekenttäalue. Kasvihuoneissa on 51 erillistä osastoa, joiden pinta-ala vaihtelee 27 m 2 :stä 100 m 2 :iin. Kasvihuoneosastot on luokiteltu varustuksensa mukaisesti geenitekniikan lautakunnan määrittelemiin kasvihuoneluokkiin. Puolet kasvihuoneosastoista täyttää KH1-luokan vaatimukset ja noin puolet KH2-luokan vaatimukset. Vain yksi osasto täyttää KH3-luokan vaatimukset. Kasvihuoneiden käyttäjillä on oheistiloina käytettävissään varasto-, käsittely- ja kylmätiloja. Tutkimusteknikko Daniel Richterich hoitaa kasvihuoneiden ja koekenttäalueen käytännön järjestelyt. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani on nimennyt tiedepuiston kasvihuoneiden ja koekenttäalueen johtoryhmään seuraavat jäsenet: maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta professori Teemu Teeri (soveltavan biologian laitos), professori Markku Yli-Halla (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos), tutkimusteknikko Matti Salovaara (soveltavan biologian laitos), biotieteellisen tiedekunnan bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta professori Kurt Fagerstedt ja tutkijatohtori Annikki Welling sekä Biotekniikan instituutista professori Yrjö Helariutta. Puheenjohtajaksi dekaani nimesi professori Teemu Teerin. Yli-insinööri Antti Uusi- Rauva toimi työryhmän sihteerinä. Johtoryhmän toimikausi on Johtoryhmä kokoontui yhden kerran vuoden 2008 aikana. Kasvihuoneita ovat käyttäneet vuoden 2008 aikana pääasiallisesti maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja biotieteellinen tiedekunta. Kasvihuoneilla työskentelevä henkilökunta on kokoontunut tiistaisin kasvihuoneiden taukotilaan tutkimusteknikko Daniel Richterichin johdolla neuvottelemaan ja sopimaan kasvihuoneiden toimintaan liittyvistä käytännön asioista. Kasvihuoneet ja koekenttäalue ovat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen alaisia. Rehtorin tulossopimuksessa maatalous-metsätieteellinen tiedekunta maksoi kasvihuoneiden koko vuokran euroa vuodelta Laitekeskus puolestaan peri tiedekunnan ulkopuolisilta käyttäjiltä vuokraa 21,46 euroa/m 2 /kk. Vuokraa on peritty vuonna 2008 biotieteelliseltä tiedekunnalta euroa, vuokrien lisäksi on kasvihuoneiden käyttäjiltä laskutettu kasvihuoneiden käyttöä hoitavan tutkimusteknikon kokonaispalkkauksesta 55 % sekä kasvihuoneiden pienhankintakustannukset. 20

21 Viikin koekasvihuoneiden käyttö vuonna 2008 Maatalousmetsätieteellinen tiedekunta Biotieteellinen tiedekunta Käyttämätön pinta-ala Yhteensä Keskimääräinen kuukausikäyttö m 2 /kk ,6 % 25,4 % 4 % 100,0 % Vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaan vuoden 2006 alusta lukien laitekeskus ei ole maksanut vuokraa käyttämättömistä osastoista. Laitekeskus ilmoittaa tekniselle osastolle käyttämättömät osastot neljän kuukauden jaksoissa. Kunkin vuoden lopussa tarkistetaan koko vuoden osalta käyttämättömät osastot ja niiden kustannukset. Vuonna 2008 Oy Schetelig Ab on päivittänyt Priva Office PC -tietokoneiden kasvihuoneautomatiikan ohjelman. Päivityksen ansiosta järjestelmään saatiin lisää tehokkuutta ja varmuutta. Vuonna 2008 Viikin koekasvihuoneilla käynnissä olevia projekteja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1. Prof. Fred Asiegbu, Ph.D. student Hui Sun: Biological control of Heterobasidion root rot with Phlebiopsis gigantea (metsäekologian laitos). 2. Tutkimusteknikko Marja Calonius ja dos. Leena Lindén: Puutarhatieteen opintokokoelmat (soveltavan biologian laitos). 3. M.Sc. Wilmer Cuellar, mmyo Arthur Tugume, mmyo Muhammad Kashif, Katrin Wiegmann, dos. Minna Rajamäki ja prof. Jari Valkonen: Bataatin virustautien tutkimus (soveltavan biologian laitos). 4. Prof. Paula Elomaa ja prof. Pirjo Mäkelä: Tuotantokasvien kasvu ja kehitys KTB 212, kasveina rypsi, ohra, vehnä, lupiini, härkäpapu ja mansikka (soveltavan biologian laitos). 5. Prof. Paula Elomaa, FM Satu Ruokolainen ja prof. Teemu Teeri, FT Sari Tähtiharju: Gerberan kukinnon kehitys ja sekundaarimetabolia (soveltavan biologian laitos). 21

22 6. Mmyo Johanna Boberg ja prof. Jari Valkonen: Suomen fytoplasmataudit (soveltavan biologian laitos). 7. MMM Anna-Leena Haukkapää: Rypsin herbisidiresistenssin tutkimus (soveltavan biologian laitos). 8. Prof. Juha Helenius, MMM Jukka Kivelä: Kasvihuonekurkun viljely led-valolla (soveltavan biologian laitos). 9. Prof. Heikki Hokkanen: Kaaliperhosen kasvatus (soveltavan biologian laitos). 10. MMM Timo Hytönen, MMM Kati Mouhu, MMM Marja Rantanen: Mansikan kukinnan säätely (soveltavan biologian laitos). 11. MMM Timo Hytönen ja dos. Mervi Seppänen: Kasvituotannon biologian harjoitustyöt (soveltavan biologian laitos). 12. MMM Riikka Keskinen ja mmyo Laura Pulli: Seleenin sitoutuminen ja biosaatavuus suomalaisissa maissa (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, maaperä- ja ympäristötiede). 13. M.Sc. Sascha Kirchner, M.Sc. Yanping Tian ja prof. Jari Valkonen: Perunan Y-viruskestävyys ja Y-viruksen rodut perunoissa sekä kurssimateriaali (soveltavan biologian laitos). 14. MMM Jukka Kivelä: Projekti lihaluujauhepohjaisesta lannoitteesta (soveltavan biologian laitos). 15. Fmyo Juha Kontturi ja dos. Mervi Seppänen: Pro gradu, seleenin kulkeutuminen rypsissä (soveltavan biologian laitos). 16,. FT Mika Kotilainen: GM-koivumateriaalin lisäys (soveltavan biologian laitos). 17. FT Mika Kotilainen ja prof. Minna Pirhonen: Kurssikasveja (soveltavan biologian laitos). 18. FL Ilpo Kuokka: Kasvibiologian kokoelmahuone (soveltavan biologian laitos). 19. Dos. Leena Lindén ja mmyo Katja Virtanen: Pro gradu, kaupunkiniittyjen siemenpankit, idätyskoe (soveltavan biologian laitos). 20. Dos. Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa: Kurssi ME370 metsäentomologiset menetelmät, ravinnon laadun vaikutus mäntypistiäisten menestymiseen, kasvatuskoe männyntaimilla (metsäekologian laitos). 22

23 21. MMM Petra Manninen ja prof. Pirjo Mäkelä: Saastuneiden maiden puhdistus kasvien avulla (soveltavan biologian laitos). 22. M.Sc. Deusdedith Mbanzibwa ja prof. Jari Valkonen: Kassavan ruskojuovaviruksen rodut Itä-Afrikassa (soveltavan biologian laitos). 23. Prof. Pirjo Mäkelä: Nova-kurssi, ilmastonmuutos. Puhdistamolietteen käyttö kasvien ravitsemuksessa. Kasvinviljelytieteen emokasvit, miscanthus-heinäkasvit ja pajut (soveltavan biologian laitos). 24. Prof. Kristiina Mäkinen: Heterologisten proteiinien tuotto ohrassa (ev. Golden promise) ja virusinfektiot tupakassa (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos). 25. MMM Tarja Niemelä: Rypsihybridin projekti (soveltavan biologian laitos). 26. MMM Pekka Oivanen, FT Marja Tuomela ja Phil.Lic. Lara Valentin: Orgaanisen aineen hajotus maasta sienten avulla (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos) 27. FT Hanna Pasonen: Geenimuunnellun rauduskoivun, GMhybridihaavan ja haavan sekä suomalaisten koivu- ja haapakantojen viljely (soveltavan biologian laitos). 28. Prof. Minna Pirhonen: Perunan ja tupakan viljely kurssia varten (soveltavan biologian laitos). 29. MMT Leena Räsänen: Salt stress tolerant cucumber, tomato and legumes conferred by rhizobacteria (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos). 30. FT Arja Santanen ja dos. Mervi Seppänen: Stressifysiologian harjoitustyöt KTB 404, koekasveina peruna, kevätrypsi, maissi ja härkäpapu (soveltavan biologian laitos). 31. Dos. Mervi Seppänen: kasvintuotantotieteiden harjoitustyöt KTB405. Peltokasvien laadun harjoitustyöt KTB 304, kasveina eri perunalajit: villiperuna ja GM-perunat (soveltavan biologian laitos). 32. Dos. Mervi Seppänen ja mmyo Venla Jokela: Päivän pituuden vaikutus timotein korrenmuodostukseen (soveltavan biologian laitos). 33. Yliopistonlehtori Asko Simojoki ja DI Seija Virtanen: Vesitalouden säätelyn vaikutus maan ominaisuuksiin ja ruokohelven kasvuun happamalla sulfaattimaalla (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos). 23

24 34. Ph.D. Frederick Stoddard: Lupinus for daylength, heat and drought stress response (soveltavan biologian laitos). 35. Prof. Markku Yli-Halla: Kasvinravitsemus, puutosoireisten kasvien kasvattaminen, vehnä ja rypsi (soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos). Biotieteellinen tiedekunta 1. Leht. Markku Aalto ja prof. Tapio Palva: Rauduskoivun eri linjojen kasvatus, lyhyen ja pitkän päivän käsittelyt. GM-koivumateriaalin lisäys. Arabidopsis thaliana T-DNA insertiolinjojen kasvatuskokeita (bioja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 2. Ph.D. student Kukka Aho and Lect. Hannu Saarilahti: Arabidopsis thaliana- bacterial pathogen work. (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 3. Dr. Sébastien Besseau ja prof. Tapio Palva: Arabidopsis growing and pathogens infection (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 4. Ph.D. Günter Brader, Ph.D. Tarja Kariola, opiskelija Mehmet Ali Keceli, prof. Tapio Palva ja opiskelija Maria Piisilä: F-Box proteins in plant stress signaling, using arabidopsis as a model plant (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 5. Prof. Kurt Fagerstedt: Ligniinin biosynteesin tutkimus, kasveina koivu, mänty ja kuusi. Kasvien tulvankestävyystutkimus, kasveina iiris ja kurjenmiekka. Kurssikasveja (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 6. Yliopistonlehtori Pekka Heino ja Mantas Survila: Dissection of early events in signal transduction leading to low temperature responses in Arabidopsis (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede, Cold/Pathogen-ryhmä). 7. Prof. Yrjö Helariutta, prof. Jaakko Kangasjärvi ja prof. Tapio Palva: Lituruohon kasvatus, lyhyen ja pitkän päivän käsittelyt. Helariutan ryhmä tutkii johtosolukon kehitystä lituruohon juuressa. (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia ja perinnöllisyystiede). 8. Prof. Yrjö Helariutta, prof. Jaakko Kangasjärvi ja prof. Tapio Palva: Kasvien signalointiin liittyvä tutkimus lituruoholla (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia ja perinnöllisyystiede). 9. Prof. Yrjö Helariutta, FM Kaisa Nieminen ja FM Juha Immanen: Sytokiniinin vaikutus puun paksuuskasvuun, kasveina koivu ja poppeli. Koivun ligniinin pitoisuuden muuntaminen (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 24

25 10. Prof. Jaakko Kangasjärvi: Geenimuunnellun ja ei muunnellun koivu- ja hybridihaapamateriaalin kasvatus koetoimintaan (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 11. Prof. Jaakko Kangasjärvi ja FM Raili Ruonala: Etyleenin vaikutus puun kasvuun ja kehitykseen, kasvina rauduskoivu (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 12. Prof. Jaakko Kangasjärvi ja tutkijatohtori Jorma Vahala: Etyleenin vaikutus puun muodostukseen, kasveina poppeli ja koivu (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 13. Prof. Jaakko Kangasjärvi ja tutkijatohtori Annikki Welling: Puiden lepotilan säätely, kasveina hybridihaapa ja koivu (bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 14. FT Anna-Liisa Laine: Kasvin ja sienipatogeenin vuorovaikutukset pirstoutuneessa elinympäristössä, tutkimuslaji heinäratamo (bio- ja ympäristötieteiden laitos, metapopulaatiobiologian tutkimusryhmä). 15. Opiskelija Jing Li ja prof. Tapio Palva: Arabidopsis the genetic screening (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 16. M.Sc. Outi Niemi ja prof. Tapio Palva: Arabidopsis-linjojen kasvatus, lyhyt ja pitkä päivä (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 17. Prof. Tapio Palva: GM-koivumateriaalin lisäys (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 18. Prof. Tapio Palva ja M.Sc. Diana Tulea: Modification of secondary metabolite profile for improved pest resistance (bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). Muut 1. Tutkija Kimmo Koivu: Kitupellavan viljelyominaisuuksien muokkaaminen geeniteknisin menetelmin (UniCrop Oy). 25

26 Toiminta koekentällä Koekenttäalueen pinta-alasta noin 30 % on ollut varsinaisessa tutkimuskäytössä, 70 % on Viikin opetus- ja tutkimustilan tavanomaisessa peltoviljelyssä. Koekentän monivuotiset kokeet ovat soveltavan biologian laitoksen hedelmä- ja marjatarha sekä taajamapuut-koealue, Biotekniikan instituutin ja bio- ja ympäristötieteiden laitoksen koivukoealue sekä ilmaston lämpenemistä tutkiva koe. Edellä mainituilla yksiköillä on koekentällä myös alue, jossa tuotetaan ja säilytetään opetuksen kurssimateriaalia. Koekenttäalueelle on sijoitettu muutamia kurssikäytössä tarvittavia mehiläispesiä. Vuonna 2008 Viikin koekentällä suoritettuja projekteja 1. Leht. Markku Aalto ja prof. Tapio Palva: Rauduskoivu, vuodenaikaisnäytteitä (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). 2. Dos. Pedro J. Aphalo, M.Sc. Luis Morales, opiskelija Sari Siipola ja Ph.D. Riitta Tegelberg: Re-assessing the ecological consequences of ozone depletion: a field comparison of the action spectra used in UV-B research with plants and vegetation (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 3. Prof. Kurt Fagerstedt: Kasvien tulvankestävyys tutkimus, kasvina kurjenmiekka, sekä kurssimateriaalia (biotieteellinen tiedekunta, bioja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 4. Prof. Heikki Hokkanen: Mehiläisten levitintestaus. TEKES-projekti Innokuori. (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, soveltavan biologian laitos). 5. Prof. Heikki Hänninen, FM Robin Lundell, FT Timo Saarinen ja FT Helena Åström: Plant Ecophysiology and Climate Change Group (PECC). Effects of climatic warming on winter active northern plants (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 6. Prof. Yrjö Helariutta: Raudus- ja hieskoivun eri linjojen kasvatus (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 7. Prof. Jaakko Kangasjärvi: Raudus- ja hieskoivun eri linjojen kasvatus (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, kasvibiologia). 8. Dos. Leena Lindén: Pohjoiset taajamapuut (maatalousmetsätieteellinen tiedekunta, soveltavan biologian laitos). 26

27 9. MMT Pauliina Palonen ja MMM Marja Rantanen: Vadelman talvilepo (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, soveltavan biologian laitos). 10. MMM Terttu Parkkari: Atsalea-projekti (maatalousmetsätieteellinen tiedekunta, soveltavan biologian laitos). 11. Prof. Tapio Palva: Rauduskoivun eri linjojen kasvatus (biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, perinnöllisyystiede). Daniel Richterich 27

28 VIIKIN ARBORETUM Viikin puulajipuistoa, arboretumia, hoidetaan yhteistyössä yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa. Sen toimintaa johtaa johtoryhmä, jonka maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani on asettanut toimikaudeksi Johtoryhmään kuuluvat maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta puheenjohtajana professori Olavi Luukkanen metsäekologian laitoksesta, professori Teemu Teeri soveltavan biologian laitoksesta sekä Viikin opetus- ja tutkimustilan johtaja Reijo Heikkilä. Biotieteellisestä tiedekunnasta johtoryhmään kuuluvat professori Kurt Fagerstedt sekä Helsingin kaupungin rakennusvirastosta luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila ja vastaava luontomestari Mikko Yletyinen. Sihteerinä toimi maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksen johtaja, yli-insinööri Antti Uusi-Rauva. Johtoryhmä kokoontui yhden kerran vuoden 2008 aikana. Johtoryhmä päätti kokouksessaan päivittää arboretumin tietokannan alueen tieteellisen, opetuksellisen ja virkistyksellisen arvon parantamiseksi. Arboretumin puulajit tulee inventoida ja siltä pohjalta luoda uusi kasvirekisteri ja painattaa uusi Viikin arboretumin esite. Rahoitusta (noin euroa) inventoinnin tekemiseksi ei kuitenkaan saatu vuoden 2008 aikana. Arboretumin hoidon työnjohtajana toimii kasvihuoneiden tutkimusteknikko Daniel Richterich. Edellisten vuosien tapaan myös toimintavuoden 2008 aikana Helsingin kaupunki osoitti kuudeksi kuukaudeksi arboretumin kunnossapito- ja hoitotöihin viherrakentamisen alan työllistettäviä. Kaupungin palkkaamina metsänhoitotyöntekijöinä työskentelivät toukokuun alusta lokakuun loppuun Timo Liimatainen ja Jermu Wright. Puiden kaatoon ja karsintaan saatiin Viikin opetus- ja tutkimustilalta lainaksi koneita sekä miestyöapua. Pääasiallisina töinä arboretumissa vuonna 2008 ovat olleet erilaiset kasvuston hoito- ja raivaustyöt, taimikkojen hoito sekä polkujen kunnostus. Arboretumin hoidosta vuonna 2008 aiheutuneet tarvikehankinnat olivat euroa. Daniel Richterich 28

29 VIIKIN TIEDEPUISTON VIHERALUEET Laitekeskus osallistuu yhteistyössä yliopiston kiinteistöpalveluosaston kanssa Viikin tiedepuiston viheralueiden hoitoon. Laitekeskuksen tutkimusteknikko Daniel Richterichin työnkuvaan (20 % kokonaistyöajasta) kuuluu kampuksen viheralueiden hoidon järjestely ja työnjohto yhteistyössä kiinteistöpalveluosaston kanssa. Vuoden 2007 alusta yliopiston kiinteistöpalveluosasto on järjestänyt Viikin kampuksen viheralueiden hoidon oman henkilökuntansa voimin. Kiinteistöpalveluosaston puutarhurit Tiitu Autio ja Eero Kuisma työskentelevät pysyvästi Viikissä. Heidän avukseen palkattiin muutamia kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Kunkin kiinteistön kiinteistönhoitajat osallistuivat myös viherhuollon tehtäviin, kuten nurmikon leikkaamiseen. Viherhuollon piiriin kuuluivat talojen A F, Eläinlääke- ja elintarviketieteiden talon, kasvihuoneiden, Infokeskus Koronan, Biokeskusten 1, 2 ja 3, yrityshautomoiden Cultivator 1 ja 2, Kartanoravintolan, Normaalikoulun, Monitoimitalon ja Yliopistollisen eläinsairaalan tontit sekä opetus- ja tutkimustilalla Kehitystalon ja laboratorio- ja oppilasrakennusten talojen tontit. Kiinteistöpalveluosasto istutti perennat ja pensaat myös C-talon eteläpuoleiselle tontille rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Daniel Richterich 29

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 Maatalous-metsätieteelinen tiedekunta Laitekeskus Sisältö Sivu: LAITEKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS 4 LAITEKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA 6 LAITEKESKUKSEN YHTEYS VIIKIN PALVELUKESKUKSEEN 7

Lisätiedot

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LAITEKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LAITEKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LAITEKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 KUVA Suomen Ilmakuva Oy 2007 Sisältö 2 Laitekeskuksen johtajan katsaus 4 Laitekeskuksen neuvottelukunta 6 Talous 7 Tietotekniikkapalvelut

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

Kemian laitoksen tietotekniikasta ja ICT- benchmarking. Yleistä

Kemian laitoksen tietotekniikasta ja ICT- benchmarking. Yleistä Kemian laitoksen tietotekniikasta ja ICT- benchmarking Yleistä Kemian laitoksella on henkilökuntaa noin 50 + 30 ja vierailevia tutkijoita ym. henkilöitä vaihteleva määrä. Opiskelijoita 200 300 kpl. ICT-Benchmarking

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 2941 50521 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA AIKA

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

TVT- OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

TVT- OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TVT- OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Kimmo Suomi, professori Jorma Tynjälä, yliassistentti TieVie -koulutuksen aloitusseminaari Oulun yliopisto 7.5..2004

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 1 (5) 7.11.2011 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 Aika Maanantai 7.11.2011 kello 14.05 16.05 Paikka TUAS-talo, kokoushuone 1593 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Tyyppi Henkilö Laitos/Yksikkö. Väitöskirjan ohjaus Helenius, Juha Soveltavan biologian laitos

Tyyppi Henkilö Laitos/Yksikkö. Väitöskirjan ohjaus Helenius, Juha Soveltavan biologian laitos Helenius, Juha Soveltavan biologian laitos Hasu, Mervi Haapala, Arto Taideaineiden laitos, Estetiikka Vastaväitös Hirsiaho, Anu Naistutkimuksen laitos Honkasalo, Pirjo Vastaväitös Hannula, Mika Harlin,

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto- ja Abo Akademi ovat perustaneet bioalan yhteistyoverkoston

Lisätiedot

Merentutkimusta tehdään

Merentutkimusta tehdään Helsingin yliopiston Itämeristrategia Luonnos strategiakaudelle 2009-2013 Jorma Kuparinen Merentutkimusta tehdään Yliopistoissa ja korkeakouluissa Valtion tutkimuslaitoksissa (Suomen ympäristökeskus, Geologian

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo Muistio 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kera kahvin. - puheenjohtajana

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33 Stage 1 -- Perässä vedettävä 1 140 24,60 5,6911 150,0000 100,00 13 Matero, Ari 2 138 24,88 5,5466 146,1932 97,46 91 Kervola, Marko 3 122 22,37 5,4537 143,7448 95,83 7 Laukia, Jarkko 4 144 29,56 4,8714

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

(Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin yliopisto: eläinlääketieteen tohtorin tutkinto 2.6.2007 )

(Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin yliopisto: eläinlääketieteen tohtorin tutkinto 2.6.2007 ) CURRICULUM VITAE Opetustehtävät Tuija Kantala, yliopisto-opettaja (sijainen), jatkotutkinto-opiskelija KOULUTUS Eläinlääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 2006 (Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/10 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/10 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Dosentti Tom Pettersson Medcare-säätiön tunnustuspalkinto reumasairauksien

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Kutsuseminaari Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta Tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön 18.6.2012 Oulun yliopisto Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Eero Kubin Metla

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 10A/2013 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 18.12.2013 klo 9.15 9.45 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA

KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA 1 (6) KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA 1 KERHON TOIMIHENKILÖT 1.1 Hallitus Kari Kotirinta Jukka Saarinen Tapio Hautaluoma Pentti Kaukoranta Antti Salmi Antti Virtanen Kristiina Lanki puheenjohtaja sihteeri

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot