HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta AIKA klo 17:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Rakennuslupa, Hyrynsalmen kunta: Syväjärven silta ja ohjelmalava 44 Kone- kuljetustyöt alkaen Maa-aineslupa, Metsäyhtymä Kemppainen Juha Matti ja Eeva-Liisa 46 Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset 47 Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 48 Osastopäällikön viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 17:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keränen Taisto 17:30-19:15 puheenjohtaja Heikkinen Asta 17:30-19:15 jäsen Heikkinen Vuokko 17:30-19:15 jäsen Kemppainen Tyyne 17:30-19:15 jäsen Takila Kai 17:30-19:15 jäsen Keränen Liisa 17:30-19:15 Varajäsen Toivanen Osmo 17:30-19:15 Kunnanhallituksen edustaja Kuvaja Raimo 17:30-19:15 esittelijä/sihteeri Heikkinen Raimo 17:30-19:15 kunnanrakennusmestari POISSA Turunen Tuomo varapuheenjohtaja Heikkinen Alpo jäsen Heikkinen Jouni Varajäsen Kemppainen Tapani kunnanhallituksen pj. Keränen Heimo kunnanjohtaja Heikkinen Anja asuntosihteeri Kovalainen Jaana palveluesimies Korhonen Liisa aluearkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Taisto Keränen Puheenjohtaja Raimo Kuvaja Pöytäkirjanpitäjä Raimo Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä 43 KÄSITELLYT ASIAT PÄÄTÖKSEN ANTA- Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset an netaan julki- MISPÄIVÄ panon jälkeen

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Kai Takila Liisa Keränen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä perjantaina teknisten palveluiden osastolla viraston aukioloajan.

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMP 41 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ympäristölautakunnan jäsenille Ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään puo let jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luet tuna on saapuvilla. OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta toteaa kokouksen lailli sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMP 42 Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta ympäristölautakunnan jäsentä. OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta päättää, että ympäris tölautakunnan pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kullakin kerralla kaksi läsnä olevaa lautakunnan jä sen tä tai va rajä sentä sekä heille varajä senet. Kii reelli sis sä ta pauk sissa pöy tä kirja voidaan tarkastaa jonkin asian osalta heti kokouk sessa. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan suku nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Kai Takila ja Tuomo Turunen, varalla Asta Heikkinen ja Alpo Heikkinen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kai Takila ja Asta Heikkinen, varalle Liisa Keränen ja Vuokko Heikkinen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennuslupa, Hyrynsalmen kunta: Syväjärven silta ja ohjelmalava YMP 43 Rakennuslupa, Hyrynsalmen kunta YMP Lupanumero Hakija Hyrynsalmen kunta Laskutie Hyrynsalmi Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Kytömäki Tilan nimi Syväallas RN:o 57:1 Osoite Ukkohallantie Hyrynsalmi Kaavallinen valmius Asemakaava Toimenpide Rakennushanke Käyttötarkoitus Ponttonisillan rakentaminen Syväjärven yli, sekä Syväjärven ylikulkusillan ohjelmalavan rakentaminen. Muualla luokittelematon Rakennettava kerrosala 24,0 m² (ohjelmalava) Kokonaisala 24,0 m² (ohjelmalava) Tilavuus 82,0 m³ (ohjelmalava) Paloluokka P Lisätietoja Rakennustyön vastaava työnjohtaja: Ylikulkusilta: Marinetek Finland Oy: Olli Soininen Ohjlemalava: Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen Ky: Teuvo Kinnunen Pääsuunnittelijat: Ylikulkusilta: Marinetek Finland Oy, Kari Suonsilta, Ohjelmalava: Suun nit te lu- ja Ra ken nus pal velu M. Niiranen Oy: Markku Nii ranen Lausunnot Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, ympäristölupa Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Ympäristöterveydenhuolto, lausunto : Ei huomautettavaa rakennuslupahakemukseen. Kajaanin Kaupunki, Kainuun Pelastuslaitos, lausunto Pelastusviranomaisen lausunto annetaan päivätyn raken nuslupahakemuksen perusteella. Siltahanke vaatii kuitenkin useiden eri viranomaisten yhteistyötä, mutta pelastusviranomaisella ei ole lau suntoa an-

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ taes saan tietoa muiden vi ranomaisten vaatimuksista hank keen toteuttamisek si. Annetut vaatimukset: - Ylikulkusillan ja ohjelmalavan rakenteita ja turvallisuusjärjestelyjä suunniteltaessa on huomioitava suu rin sal lit tu hen ki lö mää rä, jo ta ei saa ti la päises tik kään ylit tää. Hen ki lö määrä on merkit tävä pysy västi sillan ja oh jel mala van lähei syy teen. - Ylikulkusilta aiheuttaa myös muutoksia muuhunkin Syväjärven toiminaan, se kä lii kennejärjestelyihin (kelkkailijat, veneilijät, hiihtäjät jne.) Turvallisuus asiat on käy tä vä lä pi ko ko nai suu des saan, huomioiden mm. moottorikelk kailun tur val li suus Uk ko hal lan alu eella. - Sillan kunnossapito on suunniteltava ja ohjeistettava (mm. lumen ja liukkauden torjunta). - Hiihtokeskus Ukkohalla Oy:n pelastussuunnitelma on päivitettävä. - Toimintaohjeet on laadittava onnettomuustilanteiden varalle. - Hiihtokeskus Ukkohalla Oy:n henkilökunta on koulutettava onnettomuuksien varalle. - Pelastusvälinepylväille on sijoitettava vähintään pelastusrengas ja heittoliina. Pelastusvälinepylväiden sijaintia ja lukumäärää tulee tarkastella nykyistä laajemmin. - Ohjelmalavalle on laitettava 6 kg jauhesammutin. - Tulisijat ja savupiiput on tehtävä RakMkE3 ja E8 mukaisesti. - Toiminnanharjoittajan on pyydettävä pelastusviranomaiselta palotarkastus viimeistään 7 päivää ennen tarkastusajankohtaa. Hakemuksen liitteet Hakemukset vastaavaksi työnjohtajaksi 2 kpl - Pääpiirustukset 3 kpl - Ympäristöterveydenhuollon lausunto 1 kpl - Ympäristölupa 1 kpl Ennakkokatselmukset ja kuuleminen - Maankäyttö- ja rakennuslain 133 :n mukainen alkukatselmus ei ole tarpeen - Maankäyttö- ja rakennuslain 133 :n mukainen ilmoitus naapureille ei ole tarpeen PÄÄTÖSEHDOTUS Ympäristölautakunta päättää MRL:n ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettavaksi seuraavin ehdoin: Työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - Rakennekatselmus - Käyttöönottokatselmus - Loppukatselmus Katselmukset on tilattava rakennusvalvontatoimistolta vähintään viikkoa ennen toivottua katselmuspäivää. Mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu lop-

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ puun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei luvan myöntävä viranomainen erityisistä syistä hakemuksesta pidennä sen voimassaoloaikaa. Ympäristölautakunta antaa luvan rakennustyön aloittamiseksi ennen kuin tämä lupapäätös on saanut lainvoiman. Vakuutta ei vaadita. Maanrakennuslaki Päätös Ympäristölautakunta hyväksyi. Raimo Kuvaja poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian pää tök senteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Raimo Heikkinen tämän asian päätöksenteon ajan Päätöksen antopäivä Valitusosoitus Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutos; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kone- kuljetustyöt alkaen YMP 44 Kone- ja kuljetustyöurakat päättyvät Tarjouspyyntöjä valmisteleva työryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja on päättänyt esittää ympäristölautakunnalle, että kone- ja kuljetus työurakoista pyydetään tarjoukset liitteenä olevien asiakirjojen mu kaisesti. Urakka- aika on kaksi vuotta+optio kaksi vuotta. Lisätietoja asiasta kunnanrakennusmestari puh ja teknisten palvelun päällikkö puh OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta hyväksyy työryhmän esityksen. Urakkakilpailusta ilmoitetaan Ylä-Kainuu -lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa, Metsäyhtymä Kemppainen Juha Matti ja Eeva-Liisa YMP 45 Metsäyhtymä Kemppainen Juha Matti ja Eeva-Liisa hakee maa- ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnassa, Kytömäen kylässä, Raita-ahon tilalle RN:o 16:10. Hakemuksen mukainen ottopaikka sijaitsee hakijoiden yhteisesti omistamalla maalla. Metsäyhtymälle ko. paikkaan aikaisemmin kymmeneksi vuodeksi myön net ty m³ :n ottolupa umpeutuu Alueelle on keskittynyt useita maa-ainesten ottopaikkoja. Nyt haettu maa-ainesten kokonaisottomäärä on m³, ja ottamisaika on 10 vuotta. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Hyrynsalmen kunnan ilmoitus taululla välisen ajan. Ottamisalueen sisältävän kiinteistön rajanaapurit on kuultu. Koska kysymyksessä on entisen luvan jatkaminen ja ottotoiminnan laajentaminen, viranomaislausuntoja ei ole pyydetty. Hakija on ilmoittanut keväällä 2007, että lupaprosessia ei jatketa, koska entinen lupa on vielä voimassa. Lupaprosessia jatketaan nyt, koska voimassa oleva lupa-aika päättyy Lisätietoja asiasta antaa kunnanrakennusmestari puh OSSTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta myöntää Metsäyhtymä Kemppaiselle maa-ainesluvan saapuneen hakemuksen ja hakemuksen liitteenä ole vien päivättyjen suunnitelmien mukaisesti siten, että ko ko naisottomäärä on kuutiometriä, ja lupa on voimassa 10 vuot ta tämän päätöksen antamisesta. Lupamääräykset Alueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden varastoja tai säiliöitä. Alueen maisemallinen viimeistely on tehtävä oton edistyessä ja viimeistään toiminnan päätyttyä. Pohjaveden suojaamiseksi ylimmän havaitun pohjavedenpinnan päälle tulee jättää vähintään kolmen metrin suojamaakerros. Jälkihoito suositellaan tehtäväksi mahdollisuuksien mukaan alueelta kuorituilla pin tamailla, jotka varastoidaan oton ajaksi. Alue tulee metsittää jälkitöi den yhtey dessä. Kun ottotoiminta välillä keskeytyy, tulee montun jyrkät luiskat loiventaa siten, ettei montun reunoille jää vaarallisia kielekkeitä. Tarvittaessa on käytettävä lippusiimaa tai suoja-aitaa. Maastonmuotoiluun ja tasauksiin saa käyttää ainoastaan puhdasta maa-ainesta. Perustelut

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kyseessä oleva maa-ainesten ottaminen ei aiheuta Kainuun maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai eri koisten luonnon esiintymien tuhoutumista, eikä siitä aiheudu pohjavesien pi laantumista. Luvan hinta on 460,00, mikä perustuu Hyrynsalmen kunnanvaltuuston hyväksymään maksutaulukkoon. Sovellettavat säädökset: Maa-aineslaki :t 3, 6, 13 ja 19, ympäristönsuojelulaki 8 sekä Hyrynsalmen kunnan hallintosääntö ja taksaperusteet. Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 1 000,00 euron suuruinen MAL 12 :n mukainen hyväksyttävä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa kuusi (6) kuukautta yli tämän luvan voimassaolon ajan. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipanopäiväksi määrätään Tästä päätöksestä lähetetään ote hakijalle, Kainuun ympäristökeskukselle sekä niille, jotka otetta erikseen pyytävät. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset YMP 46 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan luvat: Vastaava työnjohtaja: Kela Pekka Heikkinen Raimo Kemppainen Lauri Heikkinen Kauko Heikkinen Jaakko Kemppainen Seppo Karppinen Matti Karvonen Mikko Heikkinen Arto Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Hyrynsalmi Kajaani Hyrynsalmi Hyrynsalmi Oulu Taipalsaari KVV-työnjohtaja: Heikkinen Veikko Hyrynsalmi OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi. Päätös:Ympäristölautakunta hyväksyi.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset YMP 47 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat päätökset rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvista: Soikkeli Aira Annikki 7 - Vapaa-ajan asunnon rakentaminen vanhan purettavan vapaa-ajanrakennuksen tilalle Hyrynsalmi, Koirala RN:o 27: Anttonen Sauli Markus 8 - Asuinrakennuksen laajennus: kuistin muutos lämpimäksi huonetilaksi Kytömäki, Mäkitupa RN:o 9: Kemppainen Matti Lauri 9 - Asuinrakennuksen laajennus Luvankylä, Kylmäpuro RN:o 47: Karppinen Jukka Tapio 10 - Kylmän varasto/ulkorakennuksen laajennus Hyrynsalmi, Tuomiaho RN:o 102: Heikura Lasse Tapani 11 - Saunallinen vapaa-ajanrakennus Oravivaara, Haipakka RN:o 33: Heikkinen Elli Annikki 12 - Omakotitalon talousosan katon muutostyöt tasakatosta harjakatoksi Hyrynsalmi, RN:o 126: Kemppainen Esa Sakari 13 - Luvankylän entisen koulun käyttötarkoituksen muutos matkailukäyttöön. Luvankylä, Koulu RN:o 5:6 OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Osastopäällikön viranhaltijapäätökset YMP 48 Osastopäällikkö on tehnyt seuraavat yleiset viranhaltijapäätökset: Yleiset päätökset: Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen/osuuskunta Paljakka Granelog Hankinta päätökset: Ilmastointikanavien puhdistus ja säätötyöt OSTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat YMP 49 Ympäristölautakunnalle tiedoksi saapunut posti ajalta liit teen mukaan. OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Kokouspvm Pykälät VALITUSOSOITUS Ympäristölautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Laskutie Hyrynsalmi Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta va litusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät 45 Hallintovalitus, pykälät 43 Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoi tettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitusasiakir jojen toimitta minen Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem min toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ HAKEMUSOSOITUSOHJE HANKINTA-ASIOISSA Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Ympäristölautakunta 17.02.2011 AIKA 17.02.2011 klo 18:15-20:03 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2010 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.04.2010 klo 9.00-10.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148 Sivistyslautakunta 24.11.2010 AIKA 24.11.2010 klo 18:00-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot