KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:00-17:42

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Teknisen osaston ajankohtaiset asiat Talouden toteutuminen Investointien toteutuminen Kaupungin edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin sekä eräisiin yhteisöihin, joissa kaupunki on mukana vv Kiinteistöjen piha-alueiden lumenauraukset kaudelle Valtuustoaloite / Kartta Kemijärven kotitarvemarjastuksen alueista 162 Urakasta päättäminen / Seminaarin harjoituskoulun purku Ilmoitusasiat Muut asiat

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta AIKA klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kostamovaara Teemu 16:00-17:42 puheenjohtaja Alaluusua Teuvo 16:00-17:42 jäsen Jaakkola-Räisänen Hannele 16:00-17:42 jäsen Kaisanlahti Tarja 16:00-17:42 jäsen Kangas Esa 16:00-17:42 varapuheenjohtaja Ojala Kirsti 16:00-17:42 jäsen Poropudas Pertti 16:00-17:42 jäsen Tikkanen Jani 16:00-17:42 jäsen Niemimuukko Tiina 16:00-17:42 varajäsen POISSA Hannola Jaana jäsen MUU Jaakkola Kauko 16:00-17:42 kh:n edustaja Somppi Marianne 16:00-17:42 nuorisoneuvoston edustaja Kankaanranta Markku 16:00-17:42 esittelijä Ruuskanen Anja 16:00-17:42 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä..201 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Teemu Kostamovaara Anja Ruuskanen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä..201 Kemijärvellä..201 Esa Kangas Pertti Poropudas PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Teknisellä osastolla, Vapaudenkatu 8 B, KEMIJÄRVI tiistaina klo Anja Ruuskanen toimistopäällikkö

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKL 154 Hallintosäännön 5 :n mukaan toimielimen kokouksesta tulee ilmoittaa neljää päivää en nen kokousta sen jäsenille. Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja julkaistu kau pungin ko tisivuilla Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen johtaja esitti esityslistan kohdan 10 (Urakasta päättäminen / paloaseman vesikaton uusiminen) poistamista esityslistalta. Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen.

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen TEKL 155 Kuntalain mukaan pöytäkirja tulee tarkastaa toimielimen päättämällä tavalla. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta valitsee kokouksessa läsnä ole vista jäsenistään kaksi tarkastamaan pöytäkirjan ja sopii tarkastamisajasta. Pöytäkirjantarkastajina ovat vuorossa Esa Kangas ja Pertti Poropudas. Tarkastus on torstaina heti kokouksen jälkeen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Kangas ja Pertti Poropudas Tarkastus on torstaina heti kokouksen jälkeen.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Teknisen osaston ajankohtaiset asiat TEKL 156 Tekninen johtaja esittelee tekniselle lautakunnalle teknisen osaston ajankohtaisia asioita. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Talouden toteutuminen /04/041/2013 TEKL 157 Vuoden 2014 talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaisesti toimielimille annetaan sel vi tys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttö suun ni tel man toteutuminen) tulosalueittain hallintosäännön määräämin aikarajoin ti lan tees ta ja Teknisen osaston käyttötalouden toteutuma : Tot 8/13 t Tot 8/14 t Tot % TA 14 t TPE 14 t Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tekninen osasto koostuu seuraavista 7 tulosalueesta: hallintopalvelut, maankäyttö, kiinteistöt (kaupungin omat), kunnallistekniikka, ve sihuol to lai tos, pelastustoimi ja yritystilat. Tulosalueitten/tulosyksiköitten tavoitteitten ja ta lou den toteutuma on esitetty liitteissä. Koko osaston tuotot ovat kasvaneet edellisen vuoden raporttiin verrattuna (2,7 %), kun huomioidaan, että yllä vuoden 2013 esitetystä tuloista puut tuu erilaisesta kirjaamisesta johtuen sisäisiä kiinteistöpalveluita n Ulkoisten tulojen kasvuosuus edelliseen vuoteen verrattuna on n (4,0 %), mi kä johtuu lähinnä vesimaksujen, rakennusvalvontamaksujen, maanvuokrien se kä ra ken nus ten vuokratulojen edellistä vuotta paremmasta kertymästä. Koko osaston menojen kertymä tilanteessa on alentunut n (3 %) ver rat tu na vastaavaan aikaan vuonna Ulkoisten menojen vähennys on kaikkiaan n (3,3 %), josta erityisen merkit tä vää on lämmitysmenojen toteutuminen n (5,4 %) pienempänä edel liseen vuoteen verrattuna. Leuto alkutalvi ja luovutetut rakennukset ovat pie nen täneet energiakustannuksia arvioidusta selvästi. Henkilöstökulujen toteutuma tilanteessa on 63 %. Henkilöstökulut ovat to teutu neet n (2,9 %) edellisvuotta pienempinä. Sijaismäärärahat ovat pie nenty neet 34 % (n ), kun taas sairauslomien sijaismäärärahat ovat nous seet yli puolella (nousu ) eli sijaisuuksien lopputulos on edellisen vuoden kal tainen ja kohdistuu kiinteistöt-tulosalueelle. Säästö henkilöstökuluissa on syn ty nyt siitä syystä, että vapautuvia toimia/virkoja ei ole täytetty. Osastolla on jo nyt va jet ta osaa vas ta henkilöstöstä erityisesti kunnallistekniikan ja kiinteistöjen tulosalueella, var sin kin, kun si jai suuk sia ei ole lupa täyttää. Tämä heijastuu kuntalaisten tyy ty mättö myy te nä saada tek ni sen osaston palveluita viiveellä sekä vaikeuttaa suun ni telmal lis ta kiinteistönhoitoa. Edellä selostetuista lisääntyvistä tuloista ja alentuneista menoista johtuen on toi-

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta min ta kat teen toteutuma n euroa edellisvuotta suurempi tilanteessa Liitteenä 1 raportti käyttösuunnitelmatasolla ja liitteenä 2 raportti osastotasolla. (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi liitteen 1 mukaisen vuoden 2014 käyttötalouden toteutumaraportin ja antaa liitteenä 2 esitetyn talousarvion seurantaraportin kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi ja toteaa, että lisämäärärahatarpeita ei osas tol la ole. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen.

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Investointien toteutuminen /04/041/2013 TEKL 158 Investointiosassa budjetoidut määrärahat alittuvat tuntuvasti. Suurin muutos on Semi naa rin ka tu 11 investointi, josta osa siirtyy tulevalle vuodelle. Edelleen hank keeseen ei ole budjetoitu tuloja, koska ARA:n rahoituspäätös tuli vasta toukokuussa Isokylän koulun lämmitysjärjestelmän muutosta ei talousarviovuonna toteuteta ja inves toin ti ratkaistaan, kun kouluverkkoselvityksestä on tehty periaatelinjaukset. Liitteenä 3 on raportti investointien toteutumasta. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 3 esite tyn investointien toteutumaraportin ja toteaa, että määrärahojen ylitystarpeita ei ole. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen.

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupungin edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin sekä eräisiin yhteisöihin, joissa kaupunki on mukana vv /00/004/2013 TEKL Hallintosäännön 56 :n mukaan lautakuntien yleisenä ratkaisuvaltana on mm. päättää toi mi alal laan yh tiö ko kous edus tajan nimeämisestä ja ohjeistamisesta toimialansa mui hin yh tiöihin kuin kau pungin tytäryhtiöihin. Tytäryhtiöihin yhtiökokousedustajan valitseminen kuuluu kaupunginjohtajan ratkaisuvaltaan hallintosäännön 62 :n mukaan. Hal lin to sään nön 63 :n mu kaan taas osastonjohtajien rat kai su val taan kuu luu päät tää tarvit taes sa kau pungin edus tajien ni meä mi ses tä toi mi alansa niiden yh tei söjen ko kouk siin, jois sa kaupun gilla on pu he valta se kä toi minta ohjei den antami sesta (yh distyk set, joissa kaupunki on jä se ne nä). (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Esitys (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta valitsee kaupungin edustajat/va raedustajat seuraaviin yhtiöihin vv : Päätös: Tekninen lautakunta valitsi edustajat seuraavasti vuosiksi Taloyhtiö Asunto Oy Javarus Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Pyhä-Luosto Vesi Oy Asunto Oy Särkelänrinne Kiinteistö Oy Kallaanvaaran Kassala Kiinteistö Oy Vaskikallas Kiinteistö Oy Keidaskero Kiinteistö Oy Yhdyskulma Varsinainen / Vara Markku Taavo / Markku Koivisto Jaana Hannola / Esa Kangas Markku Kankaanranta / M.Koivisto Jani Tikkanen/Hannele Jaakkola-Räisänen Anja Ruuskanen/ Eija Ojamaa Anja Ruuskanen/ Eija Ojamaa Pertti Poropudas/ Martti Kinnunen Tarja Kaisanlahti/ Kirsti Ojala Tiedoksi: Valitut TEKL 159 Valinnat ovat henkilökohtaisia. Mikäli nimetty kokousedustaja on estynyt saa pumas ta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Mikäli varajäsenkään ei pääse osallistumaan, tulee edustajien olla pikaisesti yhteydessä tekniseen osastoon, jol loin tekninen johtaja esittää lautakunnalle 2. varaedustajan nimeämistä. Tämän asian helpottamiseksi voitaisiin nimetä 2. ja 3. "yleisvaraedustaja", joka osallistuisi yh tiö/yh ty mä ko ko uk siin, mikäli nimetyt edustajat/varaedustajat eivät voisi osallistua ko kouk siin. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta nimeää yhteisesti kaikkiin yh tiöi hin 2. ja 3. varaedustajan.

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Päätös: Tekninen lautakunta nimesi Lapin Jätehuolto kuntayhtymän uusiksi edustajiksi Tuomas Kalliokosken ja varalle Matti Jokiniemen. Tekninen lautakunta nimesi kaikkiin yhtiöihin 2. varaedustajaksi Markku Kankaanrannan ja 3. varaedustajaksi Anja Ruuskasen. Tiedoksi: Hannola, Kangas,Kalliokoski, Jokiniemi, Kankaanranta ja Ruuskanen Yhtiöt

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kiinteistöjen piha-alueiden lumenauraukset kaudelle /54/541/2014 TEKL 160 Tekninen osasto on järjestänyt tarjouskilpailun kaupungin kiinteistöjen lumien aurauksista alueittain kokonaisurakkana talvikaudelle Alue 1 Särkikangas, ammattioppilaitokset Alue 2 Särkikangas, muut kuin ammattioppilaitokset Alue 3 Tohmo Alue 4 Sairaala Alue 5 Keskusta Alue 6 Kallaanvaara Isokylä Alue 7 Heralammenyritystalo, Salorantie 1. Tarjouksia on pyydetty avoimella tarjouspyynnöllä mm. HILMA:ssa. Määräaikaan men nes sä tarjouksen jätti 4 urakoitsijaa: Lapin Kaivupalvelu Oy, Peltoniemen Kone Oy, T:mi Tenho Päiväniemi ja Napapiirin Kuljetus Oy. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 4. Tarjousten arvonlisäverolliset kokonaisurakkahinnat alueittain ovat liitteen 5 ver tailutaulu kossa. Soveltuvuutta auraustöihin arvioitiin työkoneiden painon (työkoneen koko), vuosimallin, työkoneiden merkin, kuljettajien kokemuksen ja aikaisempien koke muksien poh jal ta. Tarjouksien kokonaisedullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat kriteerit pai no ar voi neen: urakkahinta 75 % työkoneen soveltuvuus lumitöihin 15 % työkoneiden kuljettajien kokemus 10 %. Kokonaisedullisuutta arvioitaessa parhaat pisteet saivat seuraavat tarjoukset: Alue 1 Napapiirin Kuljetus Oy Alue 2 Matti Kelloniemi Oy Alue 3 Matti Kelloniemi Oy Alue 4 Peltoniemen Kone Oy Alue 5 Napapiirin Kuljetus Oy Alue 6 Matti Kelloniemi Oy Alue 7 Napapiirin Kuljetus Oy (isännöitsijä Markku Taavo puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistöjen pi ha-aluei den lumenauraukset kaudelle hankitaan seuraavasti:

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Urakoitsija Hinta (alv 0 %) Alue 1 Napapiirin Kuljetus Oy ,00 Alue 2 Matti Kelloniemi Oy ,00 Alue 3 Matti Kelloniemi Oy ,00 Alue 4 Peltoniemen Kone Oy ,00 Alue 5 Napapiirin Kuljetus Oy ,00 Alue 6 Matti Kelloniemi Oy ,00 Alue 7 Napapiirin Kuljetus Oy ,00. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen. Toimeksi: isännöitsijä Markku Taavo Tiedoksi: Valitut

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Valtuustoaloite / Kartta Kemijärven kotitarvemarjastuksen alueista 383/53/531/2014 TEKL 161 Anita Ruokamo on jättänyt liitteen 6 mukaisen valtuustoaloitteen kartan laatimiseksi ky lien kotitarvemarjastusalueista. Lapin liitto ja Lappilaiset Kylät r.y. ovat laatineet koko Lappia käsittävän kartan, johon on merkitty sellaiset kylien lähialueet, joilla on kotitarvemarjastusta. Aluerajaus ky lien ympärillä perustuu kahden kilometrin suoja-alueeseen kylien ympärillä. Ko. kart ta on jaettu ulkomaisia marjanpoimijoita tuoville yrityksille. Maankäyttö on laatinut Lapin liiton laatimaa karttaa selvemmän version, joka on liit tee nä 7. Asiaa on alustavasti selvitetty teknisen lautakunnan kokouksessa , jolloin on todettu, että tarvetta aloitteen mukaisen kartan laatimiselle ei ole. Laadittu uusi kart ta voidaan laittaa kaupungin internet-sivulle sekä toimittaa marjanpoimijoiden ma joi tus paik koi hin. Asiaa selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. (kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että val tuus to aloi te ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen. Tekninen lautakunta päätti, että kartta liitetään mukaan ja että kartta jaetaan alan yrityksille ja kyläyhdistyksille.

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Urakasta päättäminen / Seminaarin harjoituskoulun purku 29/54/547/2011 TEKL 162 Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Seminaarin harjoituskoulun purku-urakasta. Tar jous pyyn tö asia kir jat ovat olleet julkisten hankintojen "Hilman" ilmoituskanavalla. Vii mei nen tarjousten jättöaika on Viimeiseen tarjousten jättöaikaan mennessä saatiin 7 tarjousta. Tarjouksen va lin tape rus tee na oli halvin hinta. Edullisimman tarjouksen jätti Varsinais-Suomen Asbesti Pur ku Oy hintaan ,00 (alv 0 %). Tarjousvertailut on esitetty liitteessä 8. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta valitsee Seminaarin harjoi tus kou lun purku-urakoitsijaksi Varsinais-Suomen Asbesti Purku Oy:n urak ka hintaan ,00 (alv 0 %). Valintaperusteena on halvin hinta. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen. Tiedoksi: Toimeksi: Tarjouksen tehneet Tekninen johtaja

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat TEKL Kemijärven ensihoitoaseman työmaakokouspöytäkirja nro Halkokankaan viemäröinnin työmaakokouspöytäkirja nro Seminaarinkatu 7:n vesikaton vastaanottotarkastuspöytäkirja Kemijärven ensihoitoaseman työmaakokouspöytäkirja nro Seminaarinkatu 7:n vastaanottotarkastuksen jälkitarkastuspöytäkirja nro 1 Teknisen johtajan päätökset: : Vuopajankadun katuvalaistuksen uusiminen tilataan Man ner-suo men Sähkö Oy:ltä kokonaishintaan ,00 (alv 0 %) : Ensihoitoaseman sprinkleriurakka hankitaan Caverion Suomi Oy:ltä hintaan ,00 (alv 0 %). Isännöitsijän päätökset: : Heralammen yritystalon ilmastoinnin puhdistus ja desifiointi tilataan Nuo hous & Ilmastointi Karjalainen Oy:ltä hintaan 4.600,00 (alv 0 %). (toimistopäällikkö Anja Ruuskanen puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Muut asiat TEKL 164 Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään kello 14:00.

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 154, 155, 156, 157, 158, 161, 163,164 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HvalL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. aika Tekninen lautakunta, Vapaudenkatu 8 B, KEMIJÄRVI Pykälät 159, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät 160, 162 VALITUSOSOITUS Valitusviranomai nen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIASSA I Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus Liite Hankintaoikaisun tekoaika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituk sen, lau takunnan, niiden jaos ton tai niiden alaisen viranomaisen päätök sestä asianomaiselle toimi elimelle. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on koh distettu tai jonka oikeu teen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkir janote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäse nen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Ha kemuk seen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan ni mi ja kotikun ta sekä postiosoi te ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikaisua haetaan joko kopio na tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle: Kemijärven kaupun ki, Hal li tus katu 4, PL 5, Kemijärvi, s-posti: II Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankinto ja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä asiakirjat, joihin vedotaan valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteel la, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI, Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 puh , fax , sähköposti:

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 PAIKKA Sairaala Lapponia, kokoushuone, Sairaalakatu 9 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Rakennuslautakunta AIKA 09.06.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Kemijärven kaupungin teknisen osaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Sivu 31

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 13:00-14:30 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Ympäristölautakunta 17.02.2011 AIKA 17.02.2011 klo 18:15-20:03 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 21.03.2014 AIKA 21.03.2014 klo 13:00-14:05 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot