OPETUSMINISTERIÖN MAKSUPÄÄTÖKSEN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSMINISTERIÖN MAKSUPÄÄTÖKSEN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIO"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖN MAKSUPÄÄTÖKSEN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIO

2 OPETUSMINISTERIÖLLE Opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin valmistella opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen (130/1996) uudistaminen erityisesti euron käyttöön siirtyminen huomioon ottaen. Työryhmän puheenjohtaja toimi hallitusneuvos Heikki Rosti sekä jäseninä ylitarkastaja Kaija Kajanus, hallitusneuvos Erkki Norbäck, vanhempi hallitussihteeri Salla Rinne ja reviisori Eija Sainio. Työryhmän sihteeriksi määrättiin hallitussihteeri Ulla Taskinen. Työryhmä valmisteli ehdotuksen opetusministeriön asetukseksi maksutaulukon muuttamisesta, joka on mainitun suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen liitteenä. Taulukkoon sisältyviin suoritteisiin käytettävä työaika tarkistettiin tiedustelemalla ministeriön osastoille lähetetyllä selvityspyynnöllä ja osastot tiedustelivat asiaa edelleen virkamiehiltä. Työajat olivat pysyneet pääasiassa samoina kuin siinä laskelmassa, jota oli käytetty voimassa olevan maksutaulukon pohjana. Voimassa olevan maksutaulukon 6 kohdassa, esityksen mukaisen maksutaulukon 5 kohdassa tarkoitetusta luvasta perittävän maksun pohjana olevia työtuntimääriä on tarkistettu ja voimassa olevan maksutaulukon 17 ja 18 kohdassa tarkoitettujen suoritteiden pohjana olevat työtuntien määrät on yhdistetty esityksen mukaisen taulukon 16 kohdan mukaisen suoritteen pohjana olevaksi työtuntien määräksi.

3 2 Perusopetuslain (628/1998) 7 :n mukaan valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan samassa laissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Valtioneuvostosta annetun lain (78/1922) 7 :n 1 momentin mukaan valtioneuvostolle kuuluvat hallinto- ja hallitusasiat ratkaistaan asianomaisessa ministeriössä, jollei niitä perustuslaissa, muussa laissa tai asetuksessa säädetä ratkaistaviksi yleisistunnossa. Perusopetuksen järjestämiseen annettava lupa on katsottu valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 7 :n 9 kohdassa tarkoitetuksi yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti merkittäväksi luvaksi, joka on vakiintuneen käytännön mukaan käsitelty ja ratkaistu valtioneuvoston yleisistunnossa. Työryhmä esittää, että eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annettuun asetukseen (994/1995) lisätään tällaisesta päätöksestä perittävää maksua koskeva säännös. Valtioneuvoston ohjesäännön 6 :n 3 kohdan mukaan erivapaus virkaan, johon tasavallan presidentti tai valtioneuvosto nimittää, käsitellään ja ratkaistaan yleisistunnossa. Työryhmä esittää lisäksi, että erivapautta hakevien henkilöiden yhdenvertaisuuden vuoksi mainittuun asetukseen lisätään erivapaushakemukseen annetusta päätöksestä perittävää maksua koskeva säännös. Oheisena on maksutaulukon muuttamista koskeva muistio, ehdotus opetusministeriön asetukseksi, asetusehdotusta koskevat laskelmat, markka- ja euromääräinen maksutaulukko sekä ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 :n muuttamisesta ja lisäksi voimassa oleva opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta, päätöksen voimassa oleva liite (934/1998), päätöksen esittelymuistio raha-asiain valiokunnan istuntoon ja päätökseen liittyvä laskelma sekä päätöksen voimassa olevan liitteen esittelymuistio, Työryhmä kuuli asiantuntijana hallitusneuvos Matti Rajakylää. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 15. syyskuuta 2001 mennessä. Työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti opetusministeriölle. Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001 Heikki Rosti Kaija Kajanus Erkki Norbäck Salla Rinne Eija Sainio

4 Ulla Taskinen 3

5 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Opetusministeriön maksupäätöksen uudistamistyöryhmä Puheenjohtaja Heikki Rosti Sihteeri Ulla Taskinen Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Työryhmän muistio Toimeksiantaja Opetusministeriö Toimielimen asettamispvm Dnro 25/043/2001 Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Opetusministeriön maksupäätöksen uudistamistyöryhmän muistio Promemoria av arbetsgruppen för revidering av undervisningsministeriets avgiftsbeslut Julkaisun osat Tiivistelmä Työryhmän tehtävänä oli valmistella opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen (130/1996) uudistaminen erityisesti euron käyttöön siirtyminen huomioon ottaen. Työryhmä valmisteli ehdotuksen euromääräiseksi maksutaulukoksi, joka on mainitun suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen liitteenä. Lisäksi työryhmä ehdotti, että valtioneuvoston asetuksella säädetään maksuista, jotka perittäisiin eräistä valtioneuvoston yleisistunnossa tehtävistä päätöksistä. Avainsanat (asiasanat) julkisoikeudellinen suorite, maksu Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Opetusministeriön työryhmien muistioita 21:2001 ISSN ISBN Kokonaissivumäärä Kieli suomi Hinta Luottamuksellisuus Jakaja Kustantaja Opetusministeriö

6 PRESENTATIONSBLAD Utgivare Undervisningsministeriet Utgivningsdatum Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för revidering av undervisningsministeriets avgiftsbeslut Ordförande Heikki Rosti Sekreterare Ulla Taskinen Typ av publikation Arbetsgruppspromemoria Uppdragsgivare Undervisningsministeriet Datum för tillsättandet av organet Publikation (även den finska titeln) Promemoria av arbetsgruppen för revidering av undervisningsministeriets avgiftsbeslut Opetusministeriön maksupäätöksen uudistamistyöryhmän muistio Publikationens delar Dnr 25/043/2001 Sammandrag Arbetsgruppen hade till uppgift att bereda en revidering av undervisningsministeriets beslut om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer (130/1996), särskilt med beaktande av övergången till euro. Arbetsgruppen lade fram ett förslag till avgiftstabell i euro som skall ingå som bilaga i det nämnda beslutet om avgiftsbelagda prestationer. Arbetsgruppen föreslog också att det genom en statsrådsförordning bestäms om de avgifter som skall tas ut för vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Nyckelord offentlig rättslig prestation, avgift Övriga uppgifter Seriens namn och nummer Promemorior av undervisningsministeriets arbetsgrupper 21:2001 ISSN ISBN Sidoantal Språk Finska Pris Sekretessgrad Distribution Undervisningsministeriet Förlag

7 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän ehdotukset ja niiden pohjana olevat laskelmat Muistio opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta...1 Ehdotus opetusministeriön asetukseksi opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta...6 Laskelma opetusministeriön maksullisen palvelutoiminnan julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista (taulukko 1)...8 Julkisoikeudelliset suoritteet (tulot ja laskennalliset menot ajalta (taulukko 2)...10 Maksullisen palvelutoiminnan yhteiskustannukset (välilliset kustannukset) vuonna 2000; yhteenveto tehollisen työpäivän kustannuksista (taulukko 3)...11 Markka- ja euromääräinen maksutaulukko...12 Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 :n muuttamisesta...14 LIITTEET Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta (130/1996) ilman liitettä ja päätöksen voimassa oleva liite (934/1998) Päätöksen 130/1996 esittelymuistio raha-asiain valiokunnan istuntoon Päätöksen 130/1996 pohjana olevat laskelmat Päätöksen voimassa olevan liitteen 934/1998 esittelymuistio

8 OPETUSMINISTERIÖ MUISTIO EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OPETUSMINISTERIÖN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA ANNETUN OPETUSMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ OLEVAN TAULUKON MUUTTAMISESTA Opetusministeriön julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen tarkistaminen Opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta säädetään 1 päivänä maaliskuuta 1996 annetulla opetusministeriön päätöksellä (130/1996), jonka liitteenä oleva maksutaulukko on muutettu opetusministeriön päätöksellä 934/1998. Selvitystä eräistä maksutaulukon kohdista Maksutaulukon 1 kohta. Kohdassa säädetään maksusta, joka peritään koulutuksen järjestämiseen ja oppilaitoksen ylläpitämiseen myönnettävästä luvasta. Perusopetuslain (628/1998) 7 :n 1 momentin mukaan valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan samassa laissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Valtioneuvosto voi peruuttaa luvan laissa säädetyillä edellytyksillä. Muutoksista päättää asianomainen ministeriö saman pykälän 2 momentin nojalla. Valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään, mitkä valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan yleisistunnossa. Perusopetuksen järjestämislupa on katsottu pääsääntöisesti yhteiskuntapoliittisesti ja taloudellisesti merkittäväksi luvaksi, ja järjestämisluvat on valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 7 :n 9 kohdan nojalla käsitelty ja ratkaistu valtioneuvoston yleisistunnossa. Maksusta, joka peritään valtioneuvoston yleisistunnossa tehtävästä opetuksen järjestämislupaa koskevasta päätöksestä, on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. Koska opetuksen järjestämislupaa koskeva asia voi yksittäistapauksessa olla vähemmän merkittävä ja siten opetusministeriön toimivallassa, opetusministeriön maksupäätöksen 1 kohta säilyisi edelleen myös voimassa.

9 2 Voimassa olevan maksutaulukon 5 kohta. Kohdassa oleva lupa video-ohjelmien levittämiseen tai elokuvien esittämiseen ilman ennakkotarkastusta ei sisältyisi uuteen maksutaulukkoon, koska tehtävä on kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain (775/2000) tultua voimaan siirtynyt Valtion elokuvatarkastamolle. Tämän kohdan poistamisen vuoksi seuraavien kohtien numerointi uudessa taulukossa muuttuu. Voimassa olevan maksutaulukon 10 kohta, uuden taulukon 9 kohta. Kohdassa säädetään maksu esiopetusluvasta. Esiopetusta koskevat säännökset on uudistettu perusopetuslain muuttamisesta annetulla lailla (1288/1999) lukien. Siitä lähtien kunnat ovat järjestäneet esiopetusta ilman erillistä lupaa ja saaneet toimintaan lakisääteisen valtionosuuden. Kuluvan vuoden 2001 elokuun alusta esiopetuksen järjestäminen on ollut kuntien velvollisuus ja lapsille subjektiivinen oikeus. Uuden taulukon 9 kohdassa säädettäisiin edelleen maksu luvasta kaksivuotiseen vieraskieliseen esiopetukseen, josta opetusministeriö päättää perusopetuslain (628/1998) 9 :n 2 momentin nojalla. Voimassa olevan maksutaulukon 13 kohta, uuden taulukon 12 kohta. Perusteisiin lisätään ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen kokeilua koskeva viittaus lainsäädäntöön. Ammattikorkeakoulujen määräaikaista kokeilua koskeva laki 645/2001 on voimassa Ammattikorkeakoulut voivat aloittaa koulutuksen aikaisintaan Lain 4 ja 5 :ssä säädetään ammattikorkeakoulujen kokeilua koskevasta lupamenettelystä. Kokeilulupaa koskevat ammattikorkeakoulujen hakemukset on pyydetty toimittamaan mennessä opetusministeriöön ja Korkeakoulujen arviointineuvostoon. Kokeilulupaa haetaan koko kokeilukautta varten. Pääosa kokeiluluvista on tarkoitus myöntää tämän haun perusteella. Kokeiluun on varattu kaikkiaan 300 aikuiskoulutuksen aloituspaikkaa vuosittain. Kokeilulupia koskevat päätökset on tarkoitus tehdä mennessä.

10 3 Voimassa olevan maksutaulukon 16 kohta, uuden taulukon 15 kohta. Kohdassa säädetään erivapauspäätöksistä perittävistä maksuista. Maksuista, jotka peritään valtioneuvoston yleisistunnossa opetusministeriön esittelystä tehtävistä erivapauspäätöksistä, on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. Näitä päätöksiä ovat erivapaudet niiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista, joihin tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto nimittää. Voimassa olevan maksutaulukon 17 ja 18 kohta, uuden taulukon 16 kohta. Ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntää ja toimilupaan tehtävistä muutoksista päättää ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain (255/1995) 4 :n mukaan valtioneuvosto. Toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän muutoksista päättää lain 6 :n mukaan niin ikään valtioneuvosto, opiskelijamäärää ja sijaintipaikkoja koskeviin koulutustehtävän muutoksiin riittää opetusministeriön lupa. Ammattikorkeakoulun toimiluvan ja siihen tehtävien muutosten on katsottu pääsääntöisesti kuuluvan valtioneuvoston ohjesäännön 7 :n 9 kohdassa tarkoitettuihin yhteiskuntapoliittisesti ja taloudellisesti merkittäviin lupiin, jotka käsitellään ja ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa. Vähemmän tärkeät toimilupaa, sen muuttamista ja toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän muutokset käsitellään ja ratkaistaan ministeriössä. Maksuista, jotka peritään edellä tarkoitetuista ammattikorkeakouluja koskevista, valtioneuvoston yleisistunnossa tehtävistä päätöksistä, säädetään eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetussa asetuksessa (994/1995). Koska toimilupaa sen muuttamista koskevissa kohdissa 17 ja 18 päätöksistä perittävät maksut ovat samat, kohdat yhdistettäisiin uuden taulukon 16 kohdaksi. Voimassa olevan maksutaulukon 19 kohta. Kohdassa olevaa lupaa salassa pidettävän asiakirjan julkaisemiseen ei tarvita viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) voimaan tultua. Muuten maksutaulukon sisältö säilyisi ennallaan.

11 4 Perittävien maksujen tarkistamistarve Suoritekohtainen laskelma (taulukko 1) osoittaa, että suoritteiden tuottamisesta aiheutuneet kustannukset ovat keskimäärin nousseet kymmenen prosenttia. Laskelman välittömät kustannukset perustuvat nykyisiin keskimääräisiin tuntipalkkoihin lisättynä 65 prosentilla, joka on sivukulujen laskennallinen määrä. Valmistelijoiden ja esittelijöiden palkkatekijänä on käytetty heidän palkkojensa keskiarvoa suhteutettuna tehtyjen päätösten määrään. Johdon palkkatekijänä on markkaa kuukaudessa ja toimistotyön palkkatekijänä markkaa kuukaudessa. Suoritekohtainen laskelma on taulukossa 2. Yhteiskustannuslisä (välilliset kustannukset) perustuu vuoden 2000 kustannusvastaavuuslaskelmaan. Välillisten kustannusten yhteenveto on taulukossa 3. Koska suoritekohtaisten maksujen korotustarve on vähäinen, hinnoittelu esitetään pysyväksi ennallaan. Esitetään, että markkamääräiset maksut muutetaan euromääräisiksi. Uudessa Voimassa olevan maksutaulukon kohta maksutaulukossa kohta 1) koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa 1 2) koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen 2 3) vapauttaminen tekijänoikeuslaissa tarkoitetusta maksusta 3 4) lupa muulle kuin tekijänoikeusasetuksen 1 :ssä mainitulle arkistolle, kirjastolle tai museolle valmistaa teoksesta kappaleita asetuksessa säädetyin ehdoin 5) lupa video-ohjelmien levittämiseen tai elokuvien esittämiseen ilman ennakkotarkastus kumotaan lainsäädännön muutoksen johdosta 4 6) päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 5 7) korkeakoulujen arviointineuvoston lautakunnan päätös hakemukseen, joka koskee erikoistumisopintojen rekisteriin merkitsemistä 8) päätös poikkeuksista Suomen kansalaisuutta koskevaan vaatimukseen uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen kokoonpanosta 9) lupa uskonnolliselle yhdyskunnalle kiinteän omaisuuden omistamiseen 6 7 8

12 5 10) lupa järjestää ministeriön määräämin perustein perusopetusta edeltävää esiopetusta lapsille, jotka eivät ole oppivelvollisia muutetaan lainsäädännön muutoksen johdosta 11) lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja ) lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana 11 13) kokeilulupa Perusteisiin lisätään ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilua koskevat lainkohdat. 14) lupa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, erillään olevaan evankelisluterilaiseen yhdyskuntaan tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuulumattomalle henkilölle opettaa uskontoa ) lupa periä oppilasmaksuja 14 16) erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista Kohta koskee opettajien kelpoisuusvaatimuksista myönnettävien erivapauksien lisäksi opetusministeriön ja sen toimialaan kuuluvien valtion virastojen virkojen kelpoisuusvaatimuksista myönnettäviä erivapauksia, joista ei päätetä valtioneuvoston yleisistunnossa, perusteissa muutetaan kumotun hallitusmuodon säännöksen tilalle valtion virkamieslain säännös. Valtioneuvoston ja ministeriön toimivallan jaosta erivapausasioissa säädetään VNOS:n 6 ja 11 :ssä. 17) ammattikorkeakoulun toimilupa yhdistetään koulutustehtävän muuttamista koskevaan kohtaan 18) ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttaminen yhdistetään toimilupaa koskevaan kohtaan 19) erityisestä syystä annettu lupa salassa pidettävän asiakirjan julkaisemiseen kumotaan lainsäädännön muutoksen vuoksi

13 6 Luonnos Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2001 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta 1 päivänä maaliskuuta 1996 annetun opetusministeriön päätöksen (130/1996) liitteenä oleva maksutaulukko, sellaisena kuin se on opetusministeriön päätöksessä 934/1998, seuraavasti: Liite Suorite Maksu euroa 1) koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa (PerusopetusL 628/1998 7, LukioL 629/ ja 4, L taiteen perusopetuksesta 633/ ja 3, L ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 8, L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/ ja 5, L vapaasta sivistystyöstä 632/ )...840,94 2) koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen (PerusopetusL 628/ ja 39, LukioL 629/1998 4, L taiteen perusopetuksesta 633/1998 3, L ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 9, L vapaasta sivistystyöstä 632/ )...504,56 3) vapauttaminen tekijänoikeuslaissa tarkoitetusta maksusta (Tekijänoikeuslaki 442/ e :n 1 momentin 4 kohta)...84,09 4) lupa muulle kuin tekijänoikeusasetuksen 1 :ssä mainitulle arkistolle, kirjastolle tai museolle valmistaa teoksesta kappaleita asetuksessa säädetyin ehdoin (Tekijänoikeusasetus 574/ )... 84,09 5) päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle (L taidenäyttelyiden valtiontakuusta 411/ )...168,19 6) korkeakoulujen arviointineuvoston lautakunnan päätös hakemukseen, joka koskee erikoistumisopintojen rekisteriin merkitsemistä (A korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/ , A korkeakoulujen arviointineuvostosta 1320/ a )...840,94 7) päätös poikkeuksista Suomen kansalaisuutta koskevaan vaatimukseen uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen kokoonpanosta (Uskonnonvapaus L 267/ )... 84,09 8) lupa uskonnolliselle yhdyskunnalle kiinteän omaisuuden omistamiseen (UskonnonvapausL 267/ ) ,19

14 7 9) lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetusta edeltävää esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta (PerusopetusL 628/ )...252,28 10) lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja (PerusopetusL 628/ ja LukioL 629/ ) ,28 11) lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana (PerusopetusL 628/ ) ,28 12) kokeilulupa (PerusopetusL 628/ , LukioL 629/ , L ammatillisesta koulutuksesta 630/ , L ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta 645/ ja 5 ) ,56 13) lupa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, erillään olevaan evankelisluterilaiseen yhdyskuntaan tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuulumattomalle henkilölle opettaa uskontoa (L Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta 173/1921)... 84,09 14) lupa periä oppilasmaksuja (PerusopetusL 628/ , 44 ja 46, LukioL 629/ ja 36, L ammatillisesta koulutuksesta 630/ ) ,28 15) erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista (PerusopetusL 628/ , LukioL 629/ , L taiteen perusopetuksesta 633/1998 9, L ammatillisesta koulutuksesta 630/ , L ammattikorkeakouluopinnoista 255/ , L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/ , L vapaasta sivistystyöstä 632/1998 5, Valtion virkamiesl 750/ ja VNOS 1522/ )...168,19 16) ammattikorkeakoulun toimilupa, sen muuttaminen ja koulutustehtävän muuttaminen (L ammattikorkeakouluopinnoista 255/ ja ,56 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Helsingissä päivänä kuuta 2001 Opetusministeri Hallitusneuvos Heikki Rosti

15 8 TAULUKKO 1 LASKELMA OPETUSMINISTERIÖN MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN Taulukko 1 JULKISOIKEUDELLISISTA SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA Suorite Esitt./ Johdon Toimisto- Välittömät Yk-lisä Kustann. valmist. työaika työ kustann. yhteensä tunnit tunnit tunnit yhteensä tunnit yht. mk mk mk mk mk yht. mk euro , Koulutuksen järjestämis- 15 0, ,59 lupa ja oppilait. ylläpit.lupa , , , ,8 939, Koulutuksen järjestämis- 9 0,41 1,6 11,01 luvan ja koulutustehtävän ,33 172,8 2155, , ,2 muuttam. sekä oppilait. yllä- 560,604 pit.luvan muuttaminen 3. Vapauttaminen tekijän- 1,5 0,07 0,26 1,83 oikeuslaissa tark. maksusta ,91 28,08 358,99 195,81 554,8 93, Lupa muulle kuin tekijän- 2 0,16 0,5 2,66 oik. as. 1 :ssä mainitulle , ,08 284,62 800,7 arkistolle, kirjastolle tai muse- 134,66807 olle valmist. teoks. kpl astuksessa säädetyin ehdoin 5. Päätös valtiontakuun 1 0,16 3 4,16 myöntämisestä taidenäyttel , ,08 445, ,2 172, Korkeakoulujen arviointineu- 15 0, ,59 voston ltk:n päätös hakemuk , , , ,8 seen: erikoistumisopintojen 939,8005 rekisteriin merkitsemisestä 7. Päätös poikkeuksista Suo- 2 0,16 0,5 2,66 men kansalaisuutta kosk , ,08 284,62 800,7 vaatimukseen uskonn. yhdys- 134,66807 kunnan hallituksen kokoonpan. 8. Lupa uskonnolliselle yhdys- 2 0,16 1 3,16 kunnalle kiinteän omaisuuden , ,08 338,12 908,2 omistamiseen 152,74827

16 9 9. Lupa järjestää vieraskieli- 4,48 0,21 0,79 5,48 sessä opetuksessa perusope- 922,88 65,73 988,61 586, ,97 tusta edeltävää esiopetusta, 264,89094 joka kestää kaksi vuotta 10. Lupa yhteiseksi opetus- 4,48 0,21 0,79 5,48 suunnitelmaksi perusopetusta 922,88 65,73 85, ,93 586, ,29 ja lukiokoulutusta varten tai 279,24073 lupa perusopet. opetussuunn. sis. ammatillisia opintoja 11. Lupa pitää työpäivien 4,48 0,21 0,79 5,48 määrä säädettyä suurempana 922,88 65,73 85, ,93 586, ,29 279, Kokeilulupa 9 0,41 1,6 11, ,33 172,8 2155, , ,2 560, Lupa evankelis-lut.kirkkoon 1 0,16 0,25 1,41 erillään olevaan evankelislut , ,08 150,87 433,95 yhdyskuntaan tai ortod.kirk. 72, kuulumatt. opettaa uskontoa 14. Lupa periä oppilasmaksuja 4,48 0,21 0,79 5,48 922,88 65,73 85, ,93 586, ,29 279, Erivapauspäätös asetuk- 3 0,16 0,75 3,91 sella säädetyistä kelpoisuus , ,08 418, ,45 vaatimuksista 196, Ammattikorkeakoulun 9 0,41 1,6 11,01 toimilupa, sen muuttaminen ja ,33 172,8 2155, , ,2 koulutustehtävän muuttaminen 560,604

17 10

18 11 TAULUKKO 3 MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN YHTEISKUSTANNUKSET (VÄLILLISET KUSTANNUKSET) V Yhteenveto tehollisen työpäivän kustannuksista Osastojen ulkopuolisten toimintamenot 66,22 Hallintoyksikön toimintamenot 325 Talousyksikön toimintamenot 134,13 Substanssiyksiköiden toimintamenot 184,67 Poistot 49,9 Korot 13,62 Yht. yhden tehollisen työpäivän hinta 773,54 Yhden tehollisen tunnin hinta: 773,54 : 7 tuntia 15 min = 106,70 mk Koko henkilöstön työpäivät v % Palkallinen poissaolo v % Koko henkilöstön teholliset työpäivät % Työpäivät v % Palkallinen poissaolo % Teholliset työpäivät % Yhteiskustannukset vuositasolla: Poistot 49,90 x 207 = ,30 Korot 13,62 x 207 = 2 819,34 Muut yhteiskustannukset 710,02 x 207 = ,14 773, ,78

19 12 MAKSUTAULUKKO Opetusministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet Markkamääräiset ja euromääräiset maksut Suorite Maksu Maksu mk euroa 1) koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa (PerusopetusL 628/1998 7, LukioL 629/ ja 4, L taiteen perusopetuksesta 633/ ja 3, L ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 8, L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/ ja 5, L vapaasta sivistystyöstä 632/ ) ,94 2) koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen (PerusopetusL 628/ ja 39, LukioL 629/1998 4, L taiteen perusopetuksesta 633/1998 3, L ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 9, L vapaasta sivistystyöstä 632/ ) ,56 3) vapauttaminen tekijänoikeuslaissa tarkoitetusta maksusta (Tekijänoikeuslaki 442/ e :n 1 momentin 4 kohta) ,09 4) lupa muulle kuin tekijänoikeusasetuksen 1 :ssä mainitulle arkistolle, kirjastolle tai museolle valmistaa teoksesta kappaleita asetuksessa säädetyin ehdoin (Tekijänoikeusasetus 574/ ) ,09 5) päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle (L taidenäyttelyiden valtiontakuusta 411/ ) ,19 6) korkeakoulujen arviointineuvoston lautakunnan päätös hakemukseen, joka koskee erikoistumisopintojen rekisteriin merkitsemistä (A korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/ , A korkeakoulujen arviointineuvostosta 1320/ a ) ,94 7) päätös poikkeuksista Suomen kansalaisuutta koskevaan vaatimukseen uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen kokoonpanosta (Uskonnonvapaus L 267/ ) ,09 8) lupa uskonnolliselle yhdyskunnalle kiinteän omaisuuden omistamiseen (UskonnonvapausL 267/ ) ,19 9) lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetusta edeltävää esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta (PerusopetusL 628/ ) ,28 10) lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja (PerusopetusL 628/ ja LukioL 629/ ) ,28 11) lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana (PerusopetusL 628/ ) ,28 12) kokeilulupa (PerusopetusL 628/ , LukioL 629/ , L ammatillisesta koulutuksesta 630/ , L ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta 645/ ja 5 ) ,56

20 13 13) lupa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, erillään olevaan evankelisluterilaiseen yhdyskuntaan tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuulumattomalle henkilölle opettaa uskontoa (L Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta 173/1921) ,09 14) lupa periä oppilasmaksuja (PerusopetusL 628/ , 44 ja 46, LukioL 629/ ja 36, L ammatillisesta koulutuksesta 630/ ) ,28 15) erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista (PerusopetusL 628/ , LukioL 629/ , L taiteen perusopetuksesta 633/1998 9, L ammatillisesta koulutuksesta 630/ , L ammattikorkeakouluopinnoista 255/ , L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/ , L vapaasta sivistystyöstä 632/1998 5, Valtion virkamiesl 750/ ja VNOS 1522/ ) ,19 16) ammattikorkeakoulun toimilupa, sen muuttaminen ja koulutustehtävän muuttaminen (L ammattikorkeakouluopinnoista 255/ ja ,56

21 14 Luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2001 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, muutetaan eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen (994/1995) 1, sellaisena kuin se on asetuksessa 777/1998, seuraavasti: 1 Seuraavat valtioneuvoston yleisistunnossa tehtävät päätökset ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 6 :n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu: 1) ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (255/1995) tarkoitettu toimilupa ja toimiluvan muutos; 2) perusopetuslain (628/1998) 7 :ssä tarkoitettu lupa opetuksen järjestämiseen; sekä 3) sellaisen opetusministeriön viran ja sen toimialaan kuuluvan viraston viran kelpoisuusvaatimuksia koskeva erivapauspäätös, johon tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto nimittää. Maksun suuruus on ammattikorkeakoulun toimiluvasta 1681,88 euroa, toimiluvan muutoksesta 1009,13 euroa, opetuksen järjestämisluvasta 840,94 euroa ja erivapaushakemukseen annetusta päätöksestä 168,19 euroa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä päivänä kuuta 2001

Opetusministeriön maksuasetustyöryhmän muistio

Opetusministeriön maksuasetustyöryhmän muistio Opetusministeriö Hallinto Undervisningsministeriet Opetusministeriön maksuasetustyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:34 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti päivänä maaliskuuta 2000.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti päivänä maaliskuuta 2000. HE 189/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ESITYK~EN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslain säännöstä viroista,

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/162/531/2017, Rautaruukki Oyj:n vastine

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/162/531/2017, Rautaruukki Oyj:n vastine Päätös OKM/162/531/2017 6.10.2017 Rautaruukki Oyj Panuntie 11 00620 HELSINKI Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus 9.6.2017, OKM/162/531/2017, Rautaruukki Oyj:n vastine Asia Ammatillisten tutkintojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään.

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) säädetään. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21.8.1998/631 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tarkoitus 1 Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 709. Asetus. poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

SISÄLLYS. N:o 709. Asetus. poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1998 N:o 709 713 SISÄLLYS N:o Sivu 709 Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta..

Lisätiedot

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/29/531/2017

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/29/531/2017 Päätös OKM/29/531/2017 6.10.2017 Tanhuvaaran Säätiö sr MOINSALMENTIE 1042 57230 SAVONLINNA Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus 9.6.2017, OKM/29/531/2017 Asia Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2017 1 (5) 565 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön sr perusopetuksen järjestämisluvan siirtäminen Suomen Diakoniaopisto Oy:lle HEL 2017-003955 T 12 00 01 Päätös totesi

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

1983 vp. -- IIE n:o 89 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1983 vp. -- IIE n:o 89 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1983 vp. -- IIE n:o 89 liallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi peruskoululain ja lukiolain sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitykseen sisältyvät

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Asia

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/97/531/2017, ja Portaanpää ry:n vastine

Päätös Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus , OKM/97/531/2017, ja Portaanpää ry:n vastine Päätös OKM/97/531/2017 6.10.2017 Portaanpää ry PORTAANPÄÄNTIE 63 73100 LAPINLAHTI Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus 9.6.2017, OKM/97/531/2017, ja Portaanpää ry:n vastine 9.8.2017 Asia Ammatillisten

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun 1991 vp - HE 168 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2006 N:o 770 778 SISÄLLYS N:o Sivu 770 Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

6.6.2003 PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

6.6.2003 PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN TIEDOTE 20/2003 6.6.2003 Perusopetuksen järjestäjät ja perusopetusta antavat koulut PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 32. Laki. perusopetuslain 21 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 32. Laki. perusopetuslain 21 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2003 N:o 32 44 SISÄLLYS N:o Sivu 32 Laki perusopetuslain 21 :n muuttamisesta... 77 33 Laki lukiolain 16 :n muuttamisesta... 79 34

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

1994 vp - HE 54 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 54 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 54 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan otettavaksi lukiolakiin säännökset ylioppilastutkintolautakunnasta

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ulkomaalaisilla jäsenillä. Äänioikeusikärajanmääräytyminen

ulkomaalaisilla jäsenillä. Äänioikeusikärajanmääräytyminen HE 168/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirlckokunnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ortodoksisesta kirkkokunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01. Yhtymähallitus 128 16.12.2014 Yhtymähallitus 37 17.03.2015 Yhtymähallitus 108 20.10.2015 Loimaan lukion yhdistäminen kuntayhtymään 19/00.01.02/2014 Yh 16.12.2014 128 Loimaan kaupungin talous- ja strategiatyöryhmä

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 l u- vun 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi Alle kaksitoistavuotias lapsi voitaisiin liittää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 N:o Laki. N:o perusopetuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 N:o Laki. N:o perusopetuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1288 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1288 Laki perusopetuslain muuttamisesta... 3455 1289 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

1992 vp - HE 297 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ

1992 vp - HE 297 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ 992 vp - HE 297 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanopistojen valtionavusta annetun lain ja 2 a :n, lastentarhanopettajaopistoista annetun lain ja 2 :n sekä musiikkioppilaitoslain :n muuttamisesta

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1997 N:o 967 977 SISÄLLYS N:o Sivu 967 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 3679 968 Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 DNO 4/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Perusopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 16.3.2009 Voimassaoloaika 16.3.2009 alkaen toistaiseksi Säännökset joihin toimivalta määräyksen Perusopetuslaki

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus JÄRJESTÄMISLUPAPÄÄTÖS 2018

Yhtymähallitus Yhtymähallitus JÄRJESTÄMISLUPAPÄÄTÖS 2018 Yhtymähallitus 101 04.10.2017 Yhtymähallitus 119 07.11.2017 JÄRJESTÄMISLUPAPÄÄTÖS 2018 YHALL 04.10.2017 101 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 11.5.2017

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

1990 vp. - HE n:o 271. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta

1990 vp. - HE n:o 271. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta 1990 vp. - HE n:o 271 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kansalais- ja

Lisätiedot

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp -HE 378 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 :n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot