Saattohoitohoitajan jaksaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saattohoitohoitajan jaksaminen"

Transkriptio

1 Saattohoitohoitajan jaksaminen Kuolevan rinnalla Voimavarat Jaksamista tukevat tekijät Jaksamista estävät tekijät Virpi Sipola, esh-diakonissa, TM, TtM, sairaalapastori sielunhoidon asiantuntija, KDS, Kirkkohallitus

2 Esityksen / esittäjän nimi

3 Maail man kuva Kuoleman mielekkyy s Kuoleman läheisyys Selviyty miskei not Mennei syyteen liittyvä katumus Kuoleman ahdistus Minä käsitys Tulevai suuteen liittyvä toivotto muus Virpi Sipola KDS

4 Prosessointia Joutuessaan kuoleman läheisyyteen yksilö käsittelee tapahtunutta ja sen vaikutuksia omien sisäistä ja ulkoista maailmaa koskevien uskomustensa pohjalta - minäkäsitys & maailmankuva voi samanaikaisesti pyrkiä muokkaamaan siihenastisia uskomuksiaan vastaamaan paremmin senhetkistä tilannetta (coping-prosessit) Virpi Sipola KDS

5 Elämän kokeminen mielekkääksi (1) tarkoitus - ihmisellä on tarve tulkita tapahtumat tarkoituksellisiksi Päämääräsuuntautunutta ajattelua 2) arvo ja oikeutus tarve omata luotettavat moraaliset kriteerit, joiden puitteissa ihminen voi arvioida omien valintojensa oikeutusta - määritellä tekonsa hyviksi ja suunnata omaa toimintaansa Tarve kokea toiminta tarkoituksellisena Tarve löytää oikeutus niille teoille, jotka ovat suuntautuneet häntä kohden, niille tapahtumille, jotka ovat aiheuttaneet kärsimystä selittää oma ja toisen kärsimys, maailmassa ilmenevä paha mielekkäällä tavalla Virpi Sipola KDS

6 Elämän kokeminen mielekkääksi 3) vaikuttavuus - tarve uskoa, että elämän kulkua voi hallita jossain määrin Tarve uskoa, että omalla toiminnalla on merkitystä Elämän mielekkyydessä on kyse siitä missä määrin ihminen kykenee saavuttamaan itselleen asettamat päämäärät, elämälleen asettamat tavoitteet (4) omanarvontunteen tarve kokea oman elämä mielekkääksi Tarve kokea itsensä arvokkaaksi omissa ja toisten silmissä Virpi Sipola KDS

7 Kuoleman ahdistus (1) Menneisyyteen liittyvä katumus - yksilön elämälleen asettamiin täyttymättömiin odotuksiin, jotka olisi pitänyt siihen mennessä saavuttaa, mutta jotka ovat jääneet saavuttamatta (2) Tulevaisuuteen liittyvä toivottomuus - yksilön uskomus, jonka mukaan hän ei ennätä tai kykene saavuttamaan haluamiaan tavoitteita ennen kuolemaansa Turhautuminen, pettymys, katumus ja toivottomuus oman elämänsä suhteen ilmenevät kuoleman läheisyydessä lisääntyvänä kuoleman ahdistuksena Virpi Sipola KDS

8 Kuoleman ahdistus (3) "kuoleman mielekkyys" - yksilön käsitys kuolemasta joko positiivisena tai negatiivisena, järkeenkäypänä tai järjettömänä Kuoleman mielekkyyttä voidaan arvioida suhteessa kuoleman hyväksymiseen Virpi Sipola KDS

9 Kuolevan rinnalla Realiteettien käsittelyä toivoa herättävällä tavalla Edellyttää kykyä kestää erilaisia tunteita; tuskaa, pelkoa, ahdistusta, epätietoisuutta, kyllästymistä sairauteen, haluttomuutta kuolla, haluttomuutta elää, takertuvuutta, katkeruutta, masennusta, kipua, vihaa, yksinäisyyttä, kesken jääneiden asioiden painolastia, uupumusta Toivoa, levollisuutta, väsymystä, rauhaa Suostumista ihmissuhteeseen, jossa vuorovaikutus hiipuu

10 Arvokkuuden menettämisen pelko Kuolemaa lähestyvä ihminen saattaa tuntea arvokkuuden menettämisen pelkoa Kokemus arvokkuudesta = kokemusta arvon osoittavasta olemisen tavasta Siihen kytkeytyy tunne oman elämän hallinnasta, henkilökohtaisen intimiteetin säilyttämisestä, arvostavasta asenteesta, kohtaamisesta ja toimintatavasta toisten taholta Hoidossa tulee vahvistaa potilasta siinä, missä hän on heikoimmillaan vahvistaa potilaan kokemusta omasta arvostaan ja ihmisyydestään tilanteissa, joissa hän on altis kokemaan arvokkuuden menettämisen tunteita

11 Potilaan vahvistaminen On potilaan intimiteetin turvaamisesta On henkilökohtaisen alueen kunnioittamista ymmärrystä siitä, missä menevät fyysiset ja psyykkiset rajat joita ei sovi lupaa pyytämättä ylittää Henkilökohtaisen alueen kunnioittaminen on viesti siitä, että ihminen on ihminen elämänsä loppuun asti, hänet kohdataan arvostavasti ja häneen suhtaudutaan vuorovaikutuksessa ihmisenä, joka edelleen elää

12 Arvokkuuden vahvistaminen & totuudellisuus Perustuu totuudellisuuteen Uskallus katsoa elämää kipuineen ja kysymyksineen Jos elämän haavoittuvuus kiistetään, potilaan kysymykset torjutaan/ohitetaan vahvistamme kokemusta siitä, että elämä on niin pelottavaa ja hämmentävää, ettei sitä kestä nähdä Ammattiosaamisen lisäksi tarvitaan näkemys kokonaisvaltaisen hoidon tärkeydestä & rohkeus toteuttaa sitä Lääketiede, hyvä hoiva, huolta pitävä kosketus, psyykkinen tuki ja läsnäolo, hengellisten kysymysten pohdinta ja hoitava hiljentyminen sekä nähdyksi tuleminen persoonallisena ihmisenä ovat hoidon ulottuvuuksia, jotka tukevat kuolemansairaan potilaan oman arvon ja arvokkuuden kokemista

13 Hyvä saattohoito Arvostava kohtaaminen Toimintatavat Elämänhallinan tunteen vahvistaminen Ihmisyyden vahvistaminen Intimiteetin turvaaminen Totuudellisuus - uskallus Ammattiosaaminen Kokonaisvaltaisen hoidon merkityksen ymmärtäminen Rajojen kunnioittaminen

14 Olemassaoloa koskevat kysymykset ja eksistentiaalinen ahdistus = olemassaolon hätä Ihminen tiedostaa olemassaolonsa ja sen rajallisuuden Kun olemme valmiita vahvistamaan ihmisen arvokkuuden kokemusta, olemme valmiita sallimaan hänelle eksistentiaalisen pohdinnan ja ahdistuksen läpikäymisen, olemaan rinnalla Keskiössä huoli omasta olemassaolosta ja sen päättymisestä sekä kysymykset elämän merkityksestä ja mielekkyydestä Ihmisen normaali reaktio olemassaoloa koskevaan uhkaan Hoidossa on olennaista, miten hoitavat henkilöt kestävät potilaan toisen ihmisen eksistentiaalisen ahdistuksen Vaikuttaa siihen, miten potilas itse kestää ja jaksaa käydä prosessinsa läpi Potilaan eksistentiaalinen ahdistus saa kaiun hoitavan henkilön sisimmästä, ja siksi tällä pitää olla valmiudet kohdata oma eksistentiaalinen ahdistuksensa

15 Suhde kuolemaan ja elämän rajallisuuteen Huom. eksistentiaalisen ahdistuksen luonne mitä enemmän sille on tilaa, sitä enemmän sitä ilmenee kohdatuksi tuleminen, tunteiden käsittely tavalla joka on mahdollinen ovat tie merkitysten löytämiseen (ja hyvässä tilanteessa rauhaan asian kanssa) Työ pakottaa tutkimaan, mitä itse ajattelee kuolemasta Jokainen kuolema on kuva omasta kuolemasta mitä näen & koen Millaista kuvaa kuolemasta kannan mukanani? Elämänkatsomus, kulttuuri, elämänarvot, vakaumus vaikuttavat Kokemukset muokkaavat käsitystämme maailmasta jossa elämme Kuolemassa on läsnä kärsimys Rohkeutta pohdintaan!

16 Kyky itsenäisiin päätöksiin + kyky osallistua työyhteisön toimintaan Kyky tuntea iloa Hoitajan jaksaminen Oman elämän hallinta Taito antaa itselle anteeksi Kyky selvitä arkielämästä kohtuullisin ponnistuksin Kyky huolehtia itsestä IItsearvostus

17 Esityksen / esittäjän nimi

18 Jaksamisen vastakohta - uupumus Vakava, työssä kehittyvä oireyhtymä tunnistamista vaikeuttaa salakavala ja hidas etenemistapa Kolmitahoinen häiriö: kyyniseksi muuttunut asenne työhön, kokonaisvaltainen väsymys, heikentynyt ammatillinen itsetunto (Koivisto 2001) Työuupumus syntyy silloin, kun voimavarat ehtyvät Työuupumus on pitkäaikainen, vuosien kuluessa kehittyvä prosessi, jonka aikana on vaikea hahmottaa siihen johtaneita tekijöitä ja niiden muodostamaa kokonaisuutta Työuupumus ei ole sairaus, mutta siihen liittyy riski sairastua mm. masennukseen, unihäiriöihin, päihdehäiriöihin ja stressiperäisiin somaattisiin sairauksiin. Virpi Sipola KDS

19 Työuupumukseen altistavia tekijöitä Työuupumuksen taustalta löytyy usein motivoituneen työntekijän ja hyvinvoinnin kannalta epäedullisten työolosuhteiden välinen ristiriita Kun tilanteeseen ei ole löytynyt ratkaisua työntekijän tai työyhteisön riittämättömien selviytymiskeinojen vuoksi työuupumus Liialliset työn vaatimukset, vähäiset työn voimavarat, joustomahdollisuudet, liian suuri työmäärä, rooliristiriidat ja - epäselvyydet, vähäiset vaikuttamismahdollisuudet, vähäinen sosiaalinen tuki, vähäinen esimiehen tuki ja koettu epäoikeudenmukaisuus työssä ovat yhteydessä työuupumuksen kehittymiseen Työntekijän ominaisuuksia, jotka voivat altistaa työuupumukselle, ovat: liialliset itselle tai työlle asetetut vaatimukset ja voimakas velvollisuudentunto sekä vähäiset tai haitalliset selviytymiskeinot stressitilanteessa

20 Jaksamiseen vaikuttaa Jaksamiseen vaikuttaa ihmisen perusluonne, ikä, koulutus ja työkokemus Yksilön omat voimavarat, ympäristö jossa elää ja työskentelee Persoonallisuustekijöiden vaikutuksesta ihminen tulkitsee työtilannettaan sekä suhdettaan siihen masennustaipumus / optimistinen asenne Virpi Sipola, KDS

21 Jaksamiseen vaikuttaa Vuorovaikutustaidot työtä tehdään omalla persoonalla Käsitys itsestä ja omasta toiminnasta realistinen vaiko ei? Tietoisuus omasta arvosta, osaamisesta, pystyvyydestä, avun tarpeesta, tuen tarpeesta Tapa työskennellä yksin/ yhdessä ja mahdollisuus toteuttaa itselle ominaisinta tapaa työssä Työhön sitoutuminen auttaa kestämään satunnaista stressiä ja kuormitusta paremmin (Lehestö, Koivunen & Jaakkola 2004) Virpi Sipola, KDS

22 Saattohoitotyön erityispiirteitä Ihmissuhdetyötä jota tehdään fyysisesti lähellä toista ihmistä ruumiillinen läheisyys laajenee myös henkiseksi läheisyydeksi Monitasoisia vuorovaikutustilanteita potilaat, omaiset, työtoverit Elämän herkissä kohdissa tunteet tiivistyvät ja siirtyvät Työntekijän toistuvat siirtymät potilassuhteesta toiseen vievät voimia edellyttävät vastavuoroisuutta toisten ihmisten tunteille ja tarpeille Työn tuloksellisuus on riippuvainen vuorovaikutuksesta, yhteisistä asioista on päästävä sopimukseen, on sitouduttava Ainutkertaisia kohtaamisia Ainutkertainen saattohoito & kuolema Virpi Sipola, KDS

23 Esityksen / esittäjän nimi

24 Työyhteisö Millainen arvopohja työyhteisössä on? Mitä saattohoidon hyvä laatu tarkoittaa? Miten hoitokäytänteet syntyvät? Millä tavalla niitä arvioidaan? Miten kerätään palautetta? Onko potilas asiakas, hoitotyön kohde, ihminen? Miten saattohoitopotilaan hoitaminen eroaa muusta hoitamisesta? Tuki; työtovereiden / esimiehen Virpi Sipola, KDS

25 Jaksamista ehkäisevät tekijät - Työntekijä Perhe-elämän ongelmat Perheen puuttuminen Oman vanhemman / vanhempien kuolema Omaisten hätä, suru ja niihin liittyvät negatiiviset reaktiot Saattohoidon fyysinen raskaus Potilaan kuolemanpelko Useita kuolemia lyhyen ajan sisällä Kuolevan saman ikäisyys Nuoren potilaan kuolema Elämäntilanteisiin liittyvä samankaltaisuus Potilaan toivon ylläpitämiseen liittyvä raskaus ja avuttomuuden tunne Ristiriidat potilaan läheisten kanssa

26 Jaksamista ehkäisevät tekijät - Työyhteisö Kiire Kuoleman tuleminen liian lähelle, mitä tarkoittaa? Potilaan kivut ja kärsimys Lapsi potilaana Aggressiivinen potilas Omaisten tukeminen vie voimavaroja Työyhteisön jäsenten väliset ristiriidat Puutteelliset työtilat Puutteellinen tiedonkulku Esimiehen vähäinen kannustus + tuki Liian vähäinen mahdollisuus koulutukseen Epäselvyydet hoitolinjauksissa lääkärin ja hoitajan erilaiset näkemykset Tehtävänä tuottaa laadukasta hoitoa pienenevillä resursseilla Ristiriita hoidon ideaalin ja todellisuuden välillä + emotionaalisesti kuormittavat työtilanteet = riittämättömyyden tunnetta

27

28 Jaksamista edistävät tekijät - Työyhteisö Avoin ilmapiiri Mahdollisuus puhua ja ilmaista tunteita Sairaalapastorin tuki Hyvä ilmapiiri Hyvät ja ammattitaitoiset työkaverit Työnohjaus Työnkierto Kokemus Ammatillisuus Mahdollisuus kouluttautua

29 Jaksamista edistävät tekijät - työntekijä Potilaan kivuttomuus Se, että potilas (ja omaiset) on hyväksynyt tilanteen Hyvin sujunut saattohoito Mahdollisuus huomioida potilaan ja omaisten tarpeet Riittävästi aikaa (mm. vainajan laittoon) Uskonnollisuus Keskittyminen työtehtäviin Positiivinen palaute Omaisten ymmärtävä suhtautuminen hoitajan kiireeseen Itkeminen Harrastukset Sosiaaliset suhteet työn ulkopuolella Hyvä fyysinen kunto Perhe +/- Kyky käsitellä kuolemaa ja surua Tasapaino omassa elämässä Kiinnostus omaan työhön + oman työn arvostaminen

30

31

32 Työilmapiirin merkitys Hyvässä työilmapiirissä työskentelevät: Tekevät enemmän yhteistyötä keskenään Pysyvät pidempään samassa työpaikassa Saavat tukea toisiltaan Oppivat toisiltaan Vaihtavat työtehtäviä kuormituksen lisääntyessä Tuntevat toistensa työtavat helpottaa työskentelyä Saavat vertaistukea toisiltaan Virpi Sipola, KDS

33 Myönteisiä kokemuksia Hoitajan ja potilaan välinen läheinen suhde hoitaja saa voimia, hoitotyö on antoisaa Hoitotyö on helppoa, kun potilas ja tämän läheiset tietävät missä mennään, hoitopäätökset on tehty, potilas on hyväksynyt (jollain tasolla) oman kuolemansa Potilaan avoimuus Hoitajan itse työlleen antamat merkitykset Virpi Sipola, KDS

34 Kaisa, saattohoitaja Minulle ei ole olemassa sairaampaa tai terveempää ihmistä, vaikeampaa tai helpompaa kuolemaa. Kyse on aina siitä, miten ihminen itse kokee itsensä ja oireensa. Ja sitä hoidetaan. Pienikin kipu voi tuntua äärettömän suurelta toisaalta hyvin kipeä ihminen voi löytää voimavaransa juuri siinä hetkessä. Kaisa kuvaa suhdettaan kuoleviin ihmisiin ennen kaikkea kaipaukseksi. - Usein ajattelen, että olenpa onnellinen, että juuri minä sain kohdata juuri tämän ihmisen. Tutustun työssäni moniin upeisiin persooniin, ja monesti heidän elämäntilanteensa tekee vuorovaikutuksesta avoimen ja rehellisen. Nämä kokemukset antavat minulle voimaa ja energiaa jatkaa tätä työtä.

35 Kaisa, saattohoitaja Vaikean työn lisä: positiivisuuden kasvu omassa itsessä - Olen todellakin oppinut elämään tässä hetkessä. Nautin perheen kanssa yhdessä vietetyistä hetkistä, lasten jutuista ja iloista. Lapset ja oma perhe ovat minulle todellakin kaikki kaikessa, pohtii Kaisa työn vaikutuksia elämäänsä. - Voi ei, ei ja ei! En pysty aina helpottamaan kuolevan ihmisen oloa. En missään nimessä ole kaikkivoipa. Olen vain valinnut työn, jossa minulla on rohkeutta olla aivan oma itseni. Saan työstäni iloa. Se kantaa.

36 Kirjallisuutta Aro, A On niin kiire, ettei ehdi tehdä mitään. Helsinki: Oy Edita ab. Bengtsson, F Loppuun palaminen uusi mahdollisuus. Hämeenlinna: Karisto Oy. Broom, B Sairaus täynnä merkityksiä. Kokemukset ja merkitykset fyysisen sairauden aiheuttajina. Tampere: Tammerprint Oy. Eronen, M Sairaanhoitajien kokemuksia jaksamisesta syöpäpotilaiden hoitotyössä. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan Porin yksikkö. Opinnäytetyö. Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A Voimavarat käyttöön. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Koivisto, K Tunnista ja torju työuupumus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Molander, G Työtunteet. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Molander, G Työnä kuolemaan hoitaminen. Suomen mielenterveysseura. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino Oy. Niemi, H Työstressi ja uupuminen: Työterveyshuolto uupuneen valmentajana. Suomen mielenterveysseura ja Työsuojelurahasto. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino Oy Virpi Sipola, KDS

37 Kiitos! Virpi Sipola, KDS (esh-diakonissa, TM, TtM, sielunhoidon asiantuntija)

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Saattohoitosuunnitelma

Saattohoitosuunnitelma 1 (55) 2 (55) Opaskirjan käyttäjälle Tämä opas on tarkoitettu käytännön avuksi työpisteisiin, joissa henkilökunta kohtaa kuolevan potilaan ja hänen omaisensa. Toivomme, että tästä koosteesta olisi hoitohenkilökunnalle

Lisätiedot

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Petri Jalonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 7 Petri Jalonen Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005 Tuki- ja neuvontapalvelu 2001 2005 Apua mielenterveysongelmista kärsivien sairaiden omaisille Laatijat Projektivastaava Elisa Huuhtanen Projektityöntekijä Anne Alakiuttu Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä

Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä 1 Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö, Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE AILA VARTIAINEN Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalityön pro gradu tutkielma Huhtikuu 2007 Tampereen

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SAATTOHOIDON PERIAATTEET PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Kirjoittajat: Eija-Liisa Aaltola, Anne Härkönen, Sirpa Kaukinen, Laura Lehtinen, Kirsi Timonen Työryhmä: Aino Aalto, Eija-Liisa

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena

Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena Pro gradu tutkielma Siiri Savolainen Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA

ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA Rintasyövän aiheuttamasta sairauskriisistä toipuvien naisten kokemuksia Pro gradu Lea Junno 0308278 Kasvatustiede Lapin yliopisto Kevät 2015 ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA Rintasyövän

Lisätiedot

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA Moraalisesta tuomiosta sairaudeksi ulkoistamiseen ei kenenkään syy. Jumala suokoon minulle Tyyneyttä hyväksyä

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE

VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE Silta toiselle rannalle saattohoidon asiantuntijaverkosto 2011-2012 2/34 Sisällysluettelo Lähtökohtia 3

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Suomen Mielenterveysseura

Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Suomen Mielenterveysseura Hyvän mielen koulu Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi Suomen Mielenterveysseura Julkaisija: Suomen Mielenterveysseura 2008 Teksti: Marjo Hannukkala ja Kristina Salonen Piirroskuvat: Liinamaija

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA Omahoitajalta äidille ja isälle Autan lastasi muistamaan sinut. Vaikka hän oppii tuntemaan minut, ja luottamaan minuun, hän turvautuu sinuun. Minä olen lapselle laina.

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ

KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ Teoriakatsaus akuuttiin kriisityöhön uskottomuuskriisissä Heli Töyrymäki SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 2. Kriisityö

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot