Asiasanat: äkillinen kuolema, jaksaminen, omainen Säilytyspaikka: DIAK / Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiasanat: äkillinen kuolema, jaksaminen, omainen Säilytyspaikka: DIAK / Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto"

Transkriptio

1 ÄKILLINEN KUOLEMA Tutkimus pelastuslaitoksen hoitajien kokemuksista, tunteista ja jaksamisesta sekä omaisten kohtaamisesta potilaan äkkikuolematilanteessa Leena Kanninen - Kirsi Salminen-Ali Opinnäytetyö, Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-terveys-sairaanhoitaja, AMK

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / ALPPIKADUN YKSIKKÖ Kanninen, Leena - Salminen-Ali, Kirsi Äkillinen kuolema - tutkimus hoitajien kokemuksista, tunteista ja jaksamisesta sekä omaisten kohtaamisesta potilaan äkkikuolematilanteessa. Helsinki sivua, 3 liitettä Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitajien kokemuksia, tunteita ja jaksamista potilaan äkkikuolematilanteessa sekä sitä, miten he kohtaavat omaisia tilanteessa. Tarkoituksena oli saada tietoa, jota hoitajat voivat käyttää keskustellakseen asiasta omassa työyhteisössään ja kehittääkseen omaa toimintaansa. Tutkimuksemme on kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin käyttämällä haastattelun muotoon tehtyjä lomakkeita. Lomakkeisiin vastasi kahdeksan palo-ja pelastuslaitoksella Helsingin alueella työskentelevää hoitajaa. Saatu aineisto käsiteltiin sisällön analysoinnin menetelmää käyttäen. Tuloksen mukaan hoitajat kokivat hoitotyön potilaan äkkikuolematilanteessa vaativaksi. Toisille työ aiheuttaa turhautumista ja ahdistusta sekä riittämättömyyden tunteita, toiset vastaajista olivat sitä mieltä, ettei työ aiheuta stressiä tai tuota mitään erityisiä tunteita. Tutkimuksen mukaan itse työtilanteessa hoitajat keskittyvät tehtävään työhön ja mahdolliset tilanteen aiheuttamat tunteet painetaan taustalle. Tilanteen mentyä ohi hoitajat purkavat potilaan äkkikuoleman mahdollisesti aiheuttamia tunteita pääasiassa työtovereiden kesken epävirallisesti keskustellen. Virallisempi purkumenetelmiä ei käytetty tai niitä ei ollut käytössä. Omaisten kohtaaminen tapahtuu potilaan äkkikuolematilanteessa sitten, kun potilaan tarvitsema hoitotyö on saatu päätökseen. Hoitajat olivat halukkaita kohtaamaan omaiset tilanteessa vaikka se koettiinkin vaikeaksi tehtäväksi. Hoitajat pyrkivät lähinnä kuuntelemaan omaisia ja antamaan heidän tarvitsemaa tietoa.

3 Asiasanat: äkillinen kuolema, jaksaminen, omainen Säilytyspaikka: DIAK / Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC / ALPPIKATU TRAINING UNIT Authors: Kanninen, Leena - Salminen-Ali, Kirsi Title: Sudden Death - The study of the experiences, feelings and managing of the nurses in the situation where the patient dyes suddenly and how they face the family. Helsinki pages, 3 appendices The purpose on this study is to describe the experiences, feelings and managing of the nurses when taking care of a patient that is dying suddenly and how they face the family. Our study is qualitative and the material was collected by sending questionnaires to a fire and rescue department in the area of Helsinki. The questionnaires were processed by analysing the content. Our study shows that, the nurses felt that taking care of a dying patient is demanding. Some of the nurses felt anxiety, exhaustion and feelings of inadequacy, while others said, that the work does not cause any stress or other feelings. In the situation itself, nurses concentrate to the work at hand and suppress their feelings. After the situation, nurses defuse the feelings mainly with their colleaques. The family on the patient is dealt with after the situation is over. The nurses mainly try to listen to the family and to inform them about the situation. Keywords: sudden death, managing, family members Filed and stored at Diaconia Institute Library, Alppikatu Training Unit, Helsinki

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ÄKILLINEN KUOLEMA KÄSITTEENÄ Kuoleman kohtaaminen Hoitotyö äkkikuolematilanteissa Omaisten kohtaaminen äkkikuolematilanteessa 9 3. HOITAJANA KUOLEVAN VIERELLÄ Kuolema kriisinä Surun ymmärtäminen Loppuun palaminen TUNTEIDEN JA KOKEMUSTEN ERITTELY HOITOTYÖSSÄ Ammatti-identiteetin merkitys Defusing Debriefing Työnohjaus Työyhteisön tuki TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimusongelmat Tutkimushenkilöt Aineiston keruu Aineiston analysointi Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisiä näkökohtia TUTKIMUKSEN TULOKSET Yllättävän tilanteen kokonaishallinta 31

5 6.2 Äkkikuolematilanteiden herättämät tunteet Työssä jaksamisen keinot Tulosten yhteenveto POHDINTA Tutkimustulosten pohdinta Ammatillinen pohdinta 41 LÄHTEET 44 LIITTEET Liite 1. Tutkimuslupa Liite 2. Saatekirje Liite 3. Kirjallinen haastattelu äkkikuolematilanteista

6 JOHDANTO Ihmisen kuolema on elämään liittyvänä tapahtumana voimakkaita tunteita ja ajatuksia herättävä. Se pysäyttää ajattelemaan. Se tuo tunteet pintaan. Kuitenkin hoitotyö siinä tilanteessa vaatii hoitajalta nopeaa ja oikeaa toimintaa. Miten hoitaja selviää? Hoitajalla tulisi olla valmiuksia kohdata kuolema, koska se on hoitoalalla työskenteleville usein toistuva tapahtuma. Varsinkin äkkikuolematilanteet ovat sellaisia, joissa hoitotyöntekijät ovat lähes aina mukana. Sen kohtaaminen on varmasti kokemus, joka ylittää arkielämän rajallisen merkitysalueen. Koulutus ja kokemus antavat valmiuksia, mutta äkillisen kuoleman kohdalla emme ole voineet valmistautua; ihmisinä emmekä hoitajina. Kuolevan potilaan kohtaaminen, hoitaminen ja tukeminen kuoleman tullessa ovat tehtäviä, jotka herättävät hoitajan ja potilaan omaiset miettimään myös omaa elämää ja omaa kuolemaa. Elämän rajallisuuden tajuaminen tuo lähelle ajatuksen Jumalasta, joka on elämän ja kuoleman Herra. Voidakseen ja kyetäkseen olemaan auttaja ja tukija tällaisessa tilanteessa, hoitajan on tunnettava omat ajatuksensa elämästä ja kuolemasta, suhteensa omaan itseensä ja Jumalaansa. Omien tunteiden ja ajatusten tunnistaminen ja läpikäyminen ovat keskeisiä asioita pyrittäessä tunnistamaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat hoitajan toimintaan ja jaksamiseen. Tämän työn tarkoituksena on selvittää potilaan äkilliseen kuolemaan ja sen kohtaamiseen liittyviä keskeisiä asioita, hoitajan näkökulmasta katsottuna. Mielenkiinto aihetta kohtaan on herännyt omakohtaisista kokemuksista, sekä siitä, ettei nimenomaan potilaan äkillistä kuolemaa ole juurikaan käsitelty hoitotyön kirjallisuudessa ja tutkimuksissa. Koemme, että tämä osa-alue on jäänyt vähemmälle huomiolle hoitotyön kehittämisessä ja syventämisessä.

7 2. ÄKILLINEN KUOLEMA KÄSITTEENÄ Äkillinen kuolema määritellään tapaukseksi, jossa sairaus lyhytaikaisten oireiden jälkeen johtaa kuolemaan, sekä tapauksiksi, joissa oireet ovat puuttuneet tai vähäisinä jääneet huomaamatta. Äkkikuoleman aikarajana pidetään 24:ä tuntia akuuttien oireiden alkamisesta. Suomessa ihminen katsotaan kuolleeksi, kun hänen sydämensä tai aivojensa toiminta on pysyvästi lakannut, jolloin lääkäri toteaa kuoleman. (Virolainen 1995, ) Länsimaisten ihmisten todennäköisin äkkikuoleman muoto on verisuonisairaudet, seuraavaksi pahanlaatuiset sairaudet ja kolmanneksi onnettomuudet (Robbins & Moscrop 1995, 35). Suomessa sepelvaltimotauti on yleisin kuoleman syy. Kaikista sepelvaltimotaudin aiheuttamista kuolemista yli puolet ovat äkkinäisiä. Akuutti iskeeminen sydänkohtaus, siis sydäninfarkti ja sellaiset äkilliset sydänkohtaukset, joissa ei voida osoittaa akuutti infarktia, johtavat %:ssa tapauksissa kuolemaan. Niistä, jotka menehtyvät sydänkohtaukseen neljän viikon kuluessa % kuolee ensimmäisen tunnin aikana oireiden ilmaantumisesta. (Virolainen 1995, 40.) Sydän- ja verisuonisairauksien lisäksi yleisempiä äkkikuoleman aiheuttajia ovat tapaturmat, myrkytykset ja väkivalta. Myös keuhkosairauksiin, kuten astmaan, liittyy jonkin verran äkkikuolleisuutta. Itsemurhat ovat myös eräs syy kuolla äkillisesti. Äkkikuoleman ilmaantuvuus kasvaa iän myötä sairauksien lisääntyessä, äkillisesti kuolleista suurin osa on keski-ikäisiä tai vanhempia ihmisiä, joilla kuolema on seurausta taustalla olleesta perussairaudesta. Lasten ja nuorten kohdalla äkkikuolemat ovat usein miten seurausta erilaisista tapaturmista. (Robbins & Moscrop 1995, 35.)

8 3 2.1 Kuoleman kohtaaminen Kuolemaa, aivan kuten elämääkin, voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Fysiologisesti kuolema merkitsee ihmisen elintoimintojen loppua. Psyykkisesti ja sosiaalisesti kuolema on totaalista luopumista sekä omasta minuudesta että siitä sosiaalisesta ympäristöstä, jossa ihminen on elänyt. (Heikkilä & Jokivuori 1994, 9.) Kuoleman kohtaaminen saa hoitajan usein pohtimaan sellaisia asioita, joiden ajattelemista yleensä vältetään. Ihmiselle jokainen toisen ihmisen kuolema on samalla kuva hänen omasta kuolemastaan. Vaikka hän esimerkiksi hoitajan ammattiroolissa katsoo kuolemaa sivusta, hyvin rajatusta näkökulmasta, hänen persoonansa ei ole täysin syrjässä. Hän ei koskaan pysty kasvattamaan välimatkaa niin pitkäksi ettei toisen ihmisen kuolema virittäisi hänessä jollakin kokemisen tasolla kysymyksen hänen omasta henkilökohtaisesta kuolemastaan. ( Lindgvist 1989, 148.) Kuoleman todellisuuden kohtaaminen hiljentää ja mykistää. Se herättää kysymyksiä elämästä ja epäoikeudenmukaisuudesta, elämän tarkoituksesta, kuoleman jälkeisestä elämästä ja muista elämää suuremmista asioista. Elämän hauraus ja rajallisuus ovat hoitajalla jatkuvasti alitajunnassa ja kuoleman läheisyyden kautta ne tunkeutuvat voimakkaammin tietoisuuteen. Se aiheuttaa helposti ahdistusta. Silloin keskeiseksi nousee luottamus, ei kuitenkaan ihmisen luottamus itseensä vaan kaikkivaltiaaseen Jumalaan, jonka kohtaaminen synnyttää perusvarmuuden. Jumala antaa elämälle ja olemassaolle merkityksen ja tarkoituksen ja silloin vaikeidenkin tilanteiden kohtaaminen on hoitajalle mahdollista. Hoitaja voi lohduttautua ajatuksesta, että tapahtumat ovat Jumalan kädessä ja Hän pitää kaikesta huolen. (Harmanen 1997, ) Kuolema saattaa herättää myös pelkoa, jopa kauhua. Kuolemanpelosta

9 4 puhutaan lähes myyttisessä sävyssä ja aristellaan sen käsittelemistä. Kuitenkin olisi kysyttävä järkevästi, mitä asioita ihmiset omassa kuolemassaan pelkäävät. (Grönlund & Huhtinen 1995, ) Ei suinkaan tarvitse antautua nimettömän ja mörkömäisen pelon edessä. Useimmat ihmiset eivät tunne sinänsä voittamatonta kammoa kuolemaa kohtaan. Tavallisesti he pelkäävät konkreettisia asioita, jotka liittyvät kuolemaan : fyysistä kipua, eroamista läheisistä ihmisistä, jne. ( Lindgvist 1989, 153.) Kukkosen ja Tiirikaisen tutkimuksen Sairaanhoidon opiskelijoiden käsityksiä kuolemasta ja kuolevan potilaan hoitamisesta, vuonna 1998, tarkoituksena oli selvittää sairaanhoidon opiskelijoiden käsityksiä kuolemasta ja kuolevan potilaan hoitamisesta. Tutkimukseen osallistui 47 sairaanhoidon opiskelijaa. Tutkimusaineisto käsitti opiskelijoiden kirjoittamat aineet ja se analysoitiin Colaizzin menetelmää käyttäen. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että sairaanhoidon opiskelijoiden käsitykset kuolemasta olivat melko ristiriitaisia. Toisaalta elämä ja kuolema nähtiin yhtä luonnollisina ja toisiinsa sisältyvinä asioina. Kuitenkin kuolema kaikessa tuntemattomuudessaan ahdisti ja pelotti tutkimukseen osallistuneita opiskelijoita. Tuntematon kuolema oli mystinen asia, josta oli vaikea puhua suoraan. Kuolema hyväksyttiin väistämättömänä asiana tietoisella tasolla, mutta tutkijoiden mukaan sen lopullisuus kiellettiin tiedostamattomasti. Helpottaakseen kuoleman väistämättömyyden hyväksymistä, opiskelijat ajattelivat, että kuolema on matka johonkin. Heidän ajatuksissaan kuolema merkitsi maallisen elämän loppumista, mutta ei elämän päätöstä vaan jonkin uuden ja paremman alkua. Kuolevan potilaan kohtaaminen nähtiin tutkimuksen mukaan kuitenkin ihmisen henkisen sekä ammatillisen kasvun edistävänä tapahtumana. On myös olemassa tekijöitä, jotka luovat edellytyksiä sille, että samanlaiset traumaattiset tapahtumat eivät aiheuta kokeneille auttajille yhtä voimakkaita

10 5 kokemuksia kuin ns. maallikoille. Alalle valikoituminen on eräs suojaava tekijä, koska näihin ammatteihin hakeutuvat yleensä sellaiset henkilöt, joilla on hyvä stressin sietokyky. He myös selviytyvät tavanomaista paremmin vaikeista tilanteista. Koulutus valmentaa myös tuleviin työtehtäviin ja niiden traumaattisiin vaikutuksiin. Hoitaja, joka on saanut koulutusta äkillisen kuoleman kohtaamiseen, kokee hoitotyön arvokkaaksi ja on motivoitunut syventymään siihen. Hoitotyöntekijän oma myönteinen suhtautuminen hoitotyöhön vähentää myös ahdistuksen tunnetta, jolloin työn tekeminen on helpompaa. Työssä kertynyt kokemus vaikuttaa myös siihen, miten erilaiset tilanteet kokee. Tämä tuo mukanaan levollisuutta ja taitoa selviytyä tilanteista, edellyttäen, että työntekijä on pystynyt käsittelemään traumaattiset kokemukset pois, niin etteivät ne ole koteloituneet mieleen. Etukäteen valmistautuminen, joka on mahdollista esimerkiksi pelastustyöntekijöille, on myös suojaava tekijä, koska näin pystyy psyykkisesti valmistautumaan siihen, mitä on odotettavissa. Ammattirooli suojaa omilta henkilökohtaisilta tunteilta. Keskityttäessä omaan tehtävään, ei ehdi nähdä ja kokea kaikkea sitä, mitä olisi nähtävissä ja koettavissa. Edellä mainitut tekijät nostavat ammattihenkilöiden traumaattisten kokemusten rajaa siten, että he eivät koe traumaattisina kaikkia niitä tapahtumia, joita yleensä sellaisina pidetään. (Saari 2000, ) Paula Koistinen (1996) tutkinut sitä, minkälaisia tunteita potilaan kuolema herättää sairaanhoitajissa, miten he käsittelevät näitä tunteita ja mitkä tekijät ovat yhteydessä näihin tunnekokemuksiin. Aineisto kerättiin teemahaastattelemalla 30 sairaanhoitajaa pääkaupunkiseudun sairaalaosastoilla. Tutkimus osoitti, että potilaan kuolema saattaa olla erittäin tunnepitoinen kokemus sairaanhoitajalle. Voimakkaat tunteet purkautuivat usein itkuna. Kokemukseen liittyi myös monesti pelkoa, joka kuitenkin muuttui työvuosien myötä syvälliseksi ja pohtivaksi suruksi. Myös ristiriitainen tai helpottunut olo,

11 6 ikävä, ahdistus ja syyllisyys olivat usein esiintyviä tunteita. Hoitajien kokemiin tunteisiin vaikutti tutkimuksen mukaan moni tekijä. Useimmin mainittuja olivat potilaan ikä, omaisten tunteminen, hoitosuhteen pituus, potilaan sairauden laatu. Myös sairaanhoitajien uskonnollisuus ja hoitotyön kokeminen kutsumuksena vaikuttivat siihen, kuinka ja miten voimakkaasti he kokivat potilaiden kuolemat. Äkkikuolematilanne on sellainen, joissa nämä asiat tulevat nopeasti hoitajan eteen. Siksi olisi tärkeää, että hoitaja on miettinyt omaa suhtautumistaan kuolemaan ja varsinkin ajatusta omasta kuolemastaan. Jos hoitajalla on tilanteessa tukena oma usko Jumalaan ja sitä kautta myös kuoleman jälkeiseen elämään, antaa se tällaisessakin tilanteessa hoitajalle rauhan ja luottamuksen tunteen, joka mahdollistaa työskentelyn. Silloin hän on kykeneväinen toimintaan vaikka tilanne onkin emotionaalisesti raskas. Äkillisessä tilanteessa käsittelemättömät tunteet saattavat muuten tulvahtaa mieleen ja lamauttaa hoitajan toimintakykyä, joka puolestaan voi olla kohtalokasta potilaalle. 2.2 Hoitotyö äkkikuolematilanteissa Potilaan äkillinen kuolema on hoitajan voimia kuluttava tapahtuma, elämyksellinen prosessi, jonka oppiminen perustuu hoitajan rohkeuteen ja rehelliseen itsetuntemukseen. Hoitajien valmiuteen kohdata äkillinen kuolema, vaikuttaa koulutus, jolla tarkoitetaan teoriatietoa eri tieteenaloilta, käytännön hoitotyön taidot, perehtyneisyys sekä motivaatio kehittyä ja kasvaa. Tärkeitä asioita ovat myös hoitajan hengellinen katsomus, itsetunto, empaattisuus, vastuullisuus, yhteistyökyky sekä vuorovaikutustaidot. Myös hoitotyön koordinointi, jolla tarkoitetaan tehtävien jakamista ja oleellisen erottamista, on merkittävä asia. Valmiuksiin toimia hoitajana liittyy myös aiemmat kokemukset, taito ennakoida tapahtumia, herkkyys havaita ja tunnistaa nopeasti omaisten sanattomia viestejä ja rohkeus persoonalliseen toimintaan sekä itsearviointi ja

12 7 konsultaatiovalmius. Hoitajan rauhallinen käytös sekä päätöksentekotaito ovat yllättävän tilanteen kannalta välttämättömiä. (Virolainen 1995, 15.) Useat hoitajat kokevat äkillisen kuoleman yhteydessä tehtävän auttamistyön epätodelliseksi. Tämä tarkoituksenmukainen reaktio auttaa pitämään emotionaaliset tunteet, kuten avuttomuus, pelko, viha ja suru, etäällä ja keskittämään huomion ja energian työhön. Myös käytös saattaa muuttua. Tämä voi ilmetä liiallisena tai puutteellisena aktiivisuutena, syrjään vetäytymisenä, liioiteltuna huumorina tai epätavallisena aktiivisuutena. On olemassa erilaisia tapoja, joilla hoitajat reagoivat itse tapahtumahetkellä. Heillä saattaa olla somaattisia reaktioita, joita ovat pahoinvointi, vatsavaivat, vapina, hikoiluaallot, palelukohtaukset, kiihtynyt pulssi, lihaskivut ja koordinoimattomat liikkeet. Kognitiivisia reaktioita ovat hämmennys, heikentynyt huomiokyky, muistamisongelmat, huono keskittymiskyky, ajattelukyvyn hidastuminen sekä heikentynyt ajattelukapasiteetti. (Dyregrov 1994, 202.) Jos hoitaja kohtaa lukuisia kuolleita ja loukkaantuneita, tilanne saattaa tuntua valtaisalta. Tällainen reaktio on tavallinen varsinkin, jos hoitaja tuntee jonkun uhreista tai kyseessä on lapsi. Itse työn aikana tulevien tunneperäisten reaktioiden syynä on usein se, että tietyt työhön liittyvät asiat tuntuvat satuttavilta. Omalle lapselle sopivan kengän, nuken, perhekuvan tai muun esineen löytäminen muistuttaa, että uhrit ovat samanlaisia ihmisiä kuin auttajat itsekin. (Dyregrov 1994, 203.) Äkillisen kuoleman hoitotyön ollessa kyseessä, on myös olemassa hallintamekanismeja, jotka auttavat hoitajaa säilyttämään työkykynsä. Etukäteen tapahtuva henkinen valmistautuminen auttaa toimimaan tilanteessa tarkoituksen mukaisesti. Henkiseen valmistautumiseen kuuluvat tapahtumaa koskevien käytettävissä olevien tietojen käyminen läpi, kollegojen kanssa käytävä keskustelu siitä, miten tilanteessa toimitaan, sisäinen valmistautuminen omiin tehtäviin ja valmistautuminen odotettavissa oleviin rasituksiin. Vaikka hallintamekanismeja ei käytettäisikään tietoisesti, ne auttavat keskittämään energian ja ajatukset tärkeisiin tehtäviin. Jos tilanne on erittäin vaikea, reaktiot

13 8 voidaan torjua tietoisesti ja tilanteeseen voidaan ottaa etäisyyttä. (Dyregrov 1994, 207.) Hoitajat voivat myös suojautua joiltakin onnettomuuden osilta. Säätelemällä kokemuksensa voimakkuutta he voivat suojautua ylimääräisiltä rasituksilta. Kokemuksia voidaan säädellä keskittymällä tärkeisiin, keskeisiin tehtäviin ja olemalla hajamielinen eli ajattelemalla jotakin muuta asiaa kuin itse tapahtumaa. Itseä vahvistavat kommentit motivoivat ja auttavat tekemään työn. Se, että tietää mitä tekee ja että voi vakuuttaa itselleen osaavansa ja pystyvänsä työhön, vahvistaa työmoraalia ja kykyä selviytyä tilanteesta. Myös kontakti muiden auttajien kanssa sekä ryhmän tuki toimivat hallintamekanismeina. (Dyregrov 1994, ) Paula Mäkeläinen ja Vesa Mäkeläinen tutkivat vuonna 1999 asiantuntijuutta kuolevan potilaan hoidossa sairaanhoitajien määrittelemänä. Aineisto kerättiin erään keskisuuren suomalaisen kaupungin yliopistollisen sairaalan seitsemältä kirurgiselta osastolta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä asiantuntijuudella kuolevan potilaan hoidossa tarkoitetaan sairaanhoitajien määrittelemänä. Malli asiantuntijuudesta muodostettiin yhdistämällä aikaisempi tutkimustieto sekä hoitajien kokemukset kuolevan potilaan hoidosta sekä siihen tarvittavasta asiantuntijuudesta. Aineiston keruumenetelmänä käytettiin sekä laadullista että määrällistä menetelmää. Ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin kahta sairaanhoitajaa jokaiselta seitsemältä osastolta. Tätä saatua haastatteluaineistoa käytettiin yhdessä aikaisemman tutkimusaineiston kanssa kyselylomakkeen laatimiseen. Nämä toimitettiin jokaiselle seitsemän osaston hoitajista. Mäkeläisen ja Mäkeläisen mukaan asiantuntijuusmalli muodostuu teoriatiedosta ja käytännön kokemuksesta, hoitotaidosta, itsetuntemuksesta, itseänsä kehittämisestä, tilanteen mukaisesta toiminnasta, arvoperustasta, eettisyydestä sekä omakohtaisesta kokemuksesta.

14 9 Tutkimustuloksista kävi ilmi, että sairaanhoitajat olivat vastanneet edellä esitetyn mallin mukaisesti hyvin pitkälle. Merkittäviksi taustoiksi kuolevan potilaan hoidon asiantuntijuuden kannalta nousivat hoitajan yli 35-vuoden ikä, aikaisempi kouluasteen tutkinto, sairaanhoitajiksi valmistuminen 1990-luvulla, yli kuuden vuoden työkokemus kirurgisilla osastoilla sekä kokemus kuolevan potilaan hoidosta nykyisellä osastolla. Tutkimuksen mukaan nämä sairaanhoitajat pyrkivät kohtaamaan kuolevan potilaan yksilöllisesti ja omana itsenään. He kokivat myös oppivansa ammatillisesti hoitaessaan kuolevia potilaita ja hakeutuivat tarvittaessa lisäkoulutukseen. 2.3 Omaisten kohtaaminen äkkikuolematilanteessa Äkkikuolematilanteessa on hoitajan huomioitava potilaan lisäksi myös paikalla mahdollisesti olevat omaiset. Omaiset tarvitsevat tukea selviytyäkseen surutyöstään sekä potilaan elinaikana että kuoleman jälkeen. Hoitajien tulisi tilanteessa antaa hyvää hoitoa ja lisäksi pystyä vastaamaan potilaan ja omaisten emotionaalisiin ja hengellisiin tarpeisiin. (Virolainen 1995, 47.) Äkillisen kuoleman kohdanneita omaisia voidaan auttaa eri tavoin. Tuki voi olla tuskan kuuntelemista, omaisten rauhoittamista lääkitsemällä heitä ja olemalla heidän lähellään, sillä he tarvitsevat juuri nyt turvallisuutta, joka pitää heidät kasassa. Hoitajan tulee auttaa omaisia selviämään, kunnes he itse jaksavat huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. (Virolainen 1995, 47.) Äkillisen kuoleman kohdanneiden omaisten tuska voi olla miltei huomaamatonta. He voivat olla hiljaisia ja saattavat haluta poistua paikalta mahdollisimman pian. Näissä tilanteissa hoitajan, enemmän kuin koskaan tulee suhtautua omaisiin sensitiivisesti, kommunikoiden tunteita eleiden ja kosketuksen kautta, ennemminkin kuin sanojen kautta. Sanat vaikuttavat tällaisella hetkellä joskus todella riittämättömiltä mutta omaisesta tuntuu usein

15 10 hyvältä, jos hoitaja voi sanoa jonkun kauniin sanan tai ajatuksen. (Robbins & Moscrop 1995, 14. ) Oman läheisen kuoleman kohtaaminen aiheuttaa omaisissa kriisin, jossa koko olemassaolo, sosiaalinen identiteetti sekä ulkoinen ja sisäinen turvallisuus tulevat uhatuiksi. Tällöin tulee tarve selvittää suhde itseen, lähi-ihmisiin ja koko elämisen todellisuuteen. Herää kysymys, miksi näin kävi? mitä varten? mitä kuoleman jälkeen? Harmasen ( 1997) tutkimuksen mukaan omaiset kokevat uskon kuoleman jälkeiseen elämään vahvasti lohduttavana ajatuksena. Hoitaja voi olla tässä tilanteessa tuomassa tätä lohdutuksen ja toivon sanomaa puhumalla omaisten kanssa ja esimerkiksi auttamalla heitä rukoilemaan Jumalaa kuolleen omaisen sielun puolesta. Hoitaja voi myös olla ohjaamassa omaisia jatkossa seurakunnan sururyhmiin, jossa he voivat jatkaa asioiden käsittelyä ammattilaisten kanssa. Hoitaja ei voi poistaa omaisten tuskaa, mutta hän voi omalla persoonallaan ja ammattitaidollaan vaikuttaa kaaosmaisen kokemuksen ilmapiiriin, niihin tuntemuksiin ja aistimuksiin, joita asianomaisille jää. Omaisille tulisi antaa myös tietoa siitä, mitä tapahtuu ja jos he haluavat olla potilaan kanssa, se tulisi tehdä mahdolliseksi vaikka tilanne on traumaattinen. Heidät tulee pitää tietoisena potilaan tilanteesta ja kun kuolema on todettu, se tulee kertoa omaisille selkeällä tavalla. (Robbins & Moscrop 1995, 238. ) Hoitajan tärkein taito tällaisessa tehtävässä on kyky empatiaan. Sundeen, ym. ( 1987) määrittelee kirjassaan empatian kyvyksi eläytyä toisen ihmisen elämään ja ymmärtää oikein hänen tunteensa ja niiden merkitys. Empatia merkitsee siis toisen ihmisen eläytyvää ymmärtämistä ja myötäeloa. Empatia on perinteisesti liitetty toisen kärsimysten jakamiseen, sillä sitä kokiessaan yksilö todella tajuaa, mitä toinen ihminen ajattelee, tuntee ja kokee ja miksi tämä toimii siten kuin toimii. Äkillisen kuoleman kohdanneita omaisia on vaikea auttaa ilman empatiaa.

16 11 Tehtävä on vaativa: on oltava samanaikaisesti ammattitaitoinen auttaja, tukija, kuuntelija ja läheinen, empaattinen ihminen. Ilman empaattista käyttäytymistäkin voi toki hoitaa äkkikuoleman tuomat välttämättömät asiat, mutta korkeatasoinen ja antoisa hoitotyö ei ole mahdollista ilman sitä. Mäkinen & Välimäki ( 1999) ovat tutkineet hoitajien käsityksiä kuolemasta ja kuolevan potilaan omaisen tukemista. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista menetelmää ja tutkimukseen osallistui 127 sisätautien osastoilla työskentelevää hoitajaa. Tutkimuksen mukaan omaisille annettiin henkistä tukea runsaasti kuuntelemalla, keskustelemalla ja rohkaisemalla. Henkisen tuen tarkoituksena oli auttaa omaisia mukautumaan potilaan kuolemaan ja se voi näkyä hoitohenkilökunnan pieninäkin eleinä kuten olalle taputuksena, myötätuntoisena äänensävynä, ystävällisinä sanoina tai pelkkänä läsnäolona. Hoitajat tukivat omaisia myös tiedollisesti eli antoivat tietoa potilaan voinnista ja hoitoon liittyvistä asioista. Vähiten hoitohenkilökunta tuki omaisia hengellisesti. Tässä tutkimuksessa hoitajat kohtasivat potilaansa osastolla jolloin heille jäi hieman enemmän aikaa valmistella potilasta ja omaisia ja valmistautua itsekin tulevaan kuolemaan. Äkkikuolematilanteessa tällaiseen ei useinkaan jään aikaa vaan potilas saattaa olla jo kuollut, kun hoitohenkilökunta saapuu paikalle tai hän kuolee kohta sen jälkeen. Tällaisessa tilanteessa omaisten tukeminen on vaikeampaa ja lisäksi tilanteeseen vaikuttaa hoitajan omatkin tunteet.

17 12 3. HOITAJANA KUOLEVAN VIERELLÄ 3.1 Kuolema kriisinä Elämä on kriisien läpi kulkemista ja kulumista. Eräässä mielessä kulumista voidaan pitää suorastaan elämän keskeisenä sisältönä. Tulevathan kriiseissä elämän rajat kaikkein rajuimmin näkyviin ( Lindgvist 1989, 42). Kriisi on kuitenkin aina vaikea asia, jonka mieluiten haluaisimme välttää osumasta omalle kohdalleen. Kriisi järkyttää aina maailmaamme, se tuhoaa tutun ja turvallisen perustan. Monet erilaiset kysymykset valtaavat mielen. Miksi kävi näin? Kuinka selviydyn tästä eteenpäin? Olisinko voinut toimia toisin? Äkillisen kuoleman kohdatessa aikaisemmat kokemukset ja silloin opitut reaktiotavat eivät välttämättä riitä nykyisen tilanteen hallintaan. (MLL, ym. 1995, 56.) Traumaattiset kriisit eivät kuulu luonnolliseen elämän kulkuun, koska ne liittyvät äkilliseen, odottamattomaan ja voimakkaaseen tapahtumaan. Ihminen joutuu uuteen tilanteeseen yleensä ilman ennakkovaroitusta, valmistautumattomana. Traumaattinen kriisi aiheuttaa lähes jokaiselle psyykkisiä jälkireaktioita. Kriisien yhteydessä tavallisesti ihmisen tunnekokemukset voimistuvat, ailahtelevat ja esiintyvät äärimuodoissa. Ne ovat luonnollinen tapa reagoida epätavalliseen tapahtumaan. Läpi eletty kriisi on arpineenkin resurssi, jota voidaan hyödyntää omassa elämässä ja ammatissa. (MLL, ym. 1995, ) Johan Cullbergin (1991, 41) mukaan kriisi jakaantuu neljään eri osaan, joita ovat sokki-, reaktio-, käsittely- ja uudelleensuuntautumisvaihe. Sokkivaihe seuraa välittömästi traumaa ja se voi kestää lyhyestä hetkestä muutamiin vuorokausiin. Ihminen voi olla yllättynyt, sekaisin tai tuntea itsensä ulkopuoliseksi. Hän ei välttämättä hahmota tilannetta ja tapahtumia, myös ajantaju saattaa olla muuttunut. Usein sokkitilassa oleva ihminen voi vaikuttaa

18 13 rauhalliselta mutta hänen sisällään velloo kaaos. Myöhemmin on vaikea muistaa tapahtunutta ja sen yksityiskohtia. Myös voimakkaan poikkeavaa käyttäytymistä saattaa esiintyä. (Cullberg 1991, ) Sokkivaiheeseen liittyy usein myös halu kieltää tapahtunut. Epätoden ja kieltämisen maailmassa ihminen ei pysty elämään kovin pitkään. Asian todellisuus tunkeutuu tajuntaan vähitellen. Kieltämisen tilalle tulevat vihan, kateuden, katkeruuden ja epätoivon tunteet. Vaihe on vaativa kaikkien osapuolten kannalta, sillä viha saattaa kohdistua mihin ja kehen hyvänsä. Tämän vaiheen tehtävänä on kuljettaa surua ja sisäistä sopeutumisprosessia eteenpäin mutta ei jäädä pysyväksi. (Harmanen 1997, 161.) Reaktiovaiheen voidaan olettaa alkaneen silloin, kun kriisiin joutuneen täytyy kohdata tapahtunut; todellisuus. Ihminen käy läpi surun, pelon ja syyllisyyden tunteita. Tässä vaiheessa yritetään myös usein käydä kauppaa. Kaupankäyntivaihe on saanut nimensä siitä havainnosta, että ihmiset yrittävät päästä sopimukseen, jolla voisi lykätä epämieluisaa tapahtumaa. Pyrkimyksenä on muuttaa jäljestä päin asioiden kulkua ja sovittaa tapahtumia uuteen järjestykseen. Kysymys ei enää ollut asiaan vaikuttamisesta sinänsä mutta kuitenkin aikalisän saamisesta psyykkiselle prosessille ja sopeutumiselle. (Harmanen 1997, 165.) Kun realiteetti tunkeutuu tajuntaan, on tunteena usein masennus. Masennus on välttämätön, psyykkistä sopeutumista edistävä vaihe, joka auttaa surevaa muutoksen hyväksymiseen ja mahdollistaa vastaanottamaan uutta surutyön vaihetta. Masennuksen vaihe valmistaa ihmistä tosiasioiden lopulliseen hyväksymiseen. Ihminen ikään kuin suostuu omaan voimattomuuteensa tosiasioiden edessä. (Harmanen 1997, 167.) Uudelleensuuntautumisvaihe on kriisin viimeisin vaihe, eikä se välttämättä pääty koskaan. Ihminen pystyy kuitenkin jatkamaan elämäänsä, kokemansa perusteella hän luo uuden perustan elämälleen. Tapahtunutta voi ajatella ilman

19 14 tuskaa ja tapahtunut voi saada uusia merkityksiä tulevaisuudessa. (Cullberg 1991, ) 3.2 Surun ymmärtäminen Potilaan kuolema on tapahtuma, joka ei voi jättää hoitajaa tunteettomaksi. Suru ja sureminen on luonnollista jälkeen jääneiden mielessä, oli menehtynyt ihminen kuka tahansa, oma läheinen tai potilas. Tämä ehdottoman lopullisuuden kohtaaminen ja hyväksyntä vaativat paljon voimia, kypsyyttä ja rohkeutta, mutta suremisen jokainen tekee tavallaan. (Aalto 1986, 121.) Lesley Spencer (1994) on englantilaisessa tutkimuksessaan tutkinut sitä, kuinka sairaanhoitajat käsittelevät suruaan, kun heidän potilaansa kuolevat tehohoidon yksikössä. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista metodia ja tutkimuksen kohteena oli 72 sairaanhoitajaa, jotka työskentelivät tehostetun hoidon yksiköissä Pohjois-Englannissa. Tutkimuksessa tuli esille että 15 % hoitajista reagoi alussa tapahtumaan kieltämällä tunteet, sulkemalla ne sisälleen ja ajattelemalla esim. että tapahtuma on vain osa työtä ja että elämä jatkuu. Osa eli 13% hoitajista myönsivät itkevänsä tapahtumaa, joko jo työpaikallaan tai vasta kotona. Suurin osa sairaanhoitajista eli 36 % purkivat tilanteeseen liittyvä tunteensa puhumalla tapahtumasta muun henkilökunnan kanssa työpaikalla tai perheen ja ystävien kanssa kotona. Menetyksen kohdatessa sureminen on luonnollista. Itkeminen ja sureminen tekee hyvää, sillä suru lähtee vain suremalla. Suru etenee jokaisen ihmisen kohdalla yksilöllisesti mutta yleisesti katsoen se noudattaa prosessin vaiheita. Suruprosessin mikään vaihe ei ole tarkkarajainen ja vain yhteen suuntaan etenevä kaava vaan vaiheet limittyvät ja kertautuvat aaltomaisesti kunkin elämäntilanteiden ja persoonan mukaisesti ( Harmanen 1997, 167). Hoitohenkilökunnalla prosessi on lisäksi yleensä nopeampi ja huomaamattomampi kuin esim. uhrin omaisten suru. Akuutin surun ensivaihe

20 15 on tavallisesti erittäin rasittava. Siihen sisältyy itsekritiikkiä ja syyllisyyttä pohdittaessa, olisiko kuolema voitu välttää. Ensivaihe voi myös viivästyä, jos tapaus on äkillinen tai täysin odottamaton. (Harmanen 1997, 158.) Surun tukahduttaminen on keino kestää surua silloin, kun se on liian raskas ja vaikeasti kohdattava, kun sitä ei uskalla lähestyä eikä siihen tutustua. Jos sureminen ei pääse alkuun, on pohjalla usein niin voimakas kuolemanpelko, että surija reagoi neuroottisin keinoin uskaltamatta kohdata todellisuutta ja surra. Niinpä masennus astuukin surullisuuden tilalle. Surijaa saattavat hallita voimakkaat syyllisyyden ja oman kykenemättömyyden tunteet. Alitajuntaan työnnettynä se kaiken aikaa tukahduttaa tai kapeuttaa muita tunteita. Uuden surun myötä se saattaa puhjeta pintaan, jolloin siihen ehkä päästään tarttumaan ja saadaan se hallintaan, surtavaksi. (Aalto 1986, 125.) Äkillisen kuoleman tuottama voimattomuus saattaa ilmetä hoitajassa myös voimakkaana vihana ja aggressiivisena käyttäytymisen. Vihan vaihe on tärkeä ja inhimillinen. Purkamaton suru lisäksi pitää yllä vihaista ulkokuorta. Näiden vihan tunteiden purkaminen on tärkeää ja sen katsotaan suojaavan ihmistä masennukselta ja katkeruudelta. Vihan, surun, tuskaisuuden ja muiden negatiivisten tunteiden purkamisella on emotionaalisesti katarttinen, puhdistava vaikutus ja siksi se on erittäin tärkeää hoitajien työssä ja sen mahdollistamiseen tulisi kiinnittää huomiota. (Harmanen 1997, 163.) 3.3 Työuupumus Tietyt ammatit, kuten pelastustyö, eri terveydenhuoltoalan tehtävät sekä akuutti kriisityö, tuottavat jatkuvasti traumaattisia kokemuksia työntekijöille. Nämä ammatit aiheuttavat tekijöilleen kahdenlaista stressiä. Ensiksikin niissä joutuu päivittäin tekemisiin järkyttäviä asioita ja tapahtumia kokeneiden ihmisten kanssa. Näiden ihmisten kohtaaminen ja heidän tuskansa ja kärsimyksensä näkeminen on tekijä, joka aiheuttaa stressiä ja traumaattisia kokemuksia myös

21 16 auttajille. Toisaalta työntekijät joutuvat työssään sellaisiin uhkaaviin tilanteisiin, jotka eivät aina ratkea myönteisellä tavalla. Tällöin työtehtävässä oleva voi kokea itse työssään sellaisen traumaattisen tapahtuman, joka järkyttää häntä henkilökohtaisesti. (Saari 2000, 275.) Traumaattiset tapahtumat aiheuttavat stressiä hoitajille. Stressiä voidaan kuvata epäsuhtana ympäristön vaatimusten ja ihmisen omien taitojen, kykyjen, tavoitteiden ja persoonallisuuden välillä. Stressin kehittyminen käynnistää ns. selviytymismekanismit, jotka tähtäävät stressin vähenemiseen kieltämällä tai torjumalla sen tai ottamalla siihen etäisyyttä. Osa selviytymismekanismeista sisältää tunteenomaista reagointia stressiin ja jotkut pyrkimystä ratkaista tilanne ja vähentää stressiä pysyvästi. Osa selviytymiskeinoista on tehokkaampia kuin toiset. (Saari 2000, ) Esimerkkejä stressin kieltämisestä, torjumisesta tai etäisyyden otosta siihen on se, ettei lainkaan tunnista stressiä itsessään, kieltää sen olemassa olon, käyttää alkoholia runsaasti tai lääkkeitä ja huumeita. Myös ylenpalttinen siivoaminen tai muu touhuaminen on merkki tunteiden torjunnasta. Ihminen saattaa myös masentua ja syyttää itseään. (Saari 2000, 273.) Stressi ei sinänsä ole paha asia. Kohtuullinen stressi on itse asiassa tehokkaan työskentelyn edellytys. Voimakaskin, jonkin aikaa kestävä stressi, saattaa johtaa positiiviseen lopputulokseen, onnistumisen kokemuksiin ja lisääntyvään itsearvostukseen. Stressi toimii ikään kuin liikkeelle panevana voimana. Ongelmallisinta on kasautuva stressi. Jos traumaattista stressiä pystytään tehokkaasti käsittelemään, se vähenee huipustaan melko nopeasti. Jos se yhdistyy esimerkiksi muuhun työstressiin tai useisiin peräkkäin sattuviin traumaattisiin tapahtumiin, on uhkana stressin kasautuminen. (Saari 2000, 275.) Ihminen palaa loppuun jos päätepistettä ei näy niille asioille, jotka aiheuttavat stressiä. Stressi alkaa elää omaa elämäänsä eikä ole enää hoitajan hallittavissa.

22 17 Kasautuva stressi johtaa työuupumiseen. Tällöin eivät enää tavanomaiset rentoutumis- ja stressin vähentämiskeinot auta, vaan tarvitaan pitkäaikaista irrottautumista työympäristöstä, psykoterapiaa sekä työn rakenteellista uudelleen suunnittelua. Työuupumus on hyvin vakava tila. (Saari 2000, 274.) Äärimmäisen väsyneen ihmisen suoriutuminen työtehtävistä on heikentynyt eikä työ tunnu enää mielekkäältä. Tilaa voidaan kuvata eräänlaiseksi masennuskriisiksi, jonka seurauksena halu yrittää on selvästi heikentynyt. Ongelmia tuottaa se, että hoitotyön ammattilaisen voi olla vaikea myöntää olevansa uupunut. Usein terveydenhuollon ammateissa toimivien minäkuvaan kuuluu tavallista suurempi tarmokkuus, itseriittoisuus ja selviytymiskyky. Käänne parempaan on tapahtunut, kun työntekijä pystyy myöntämään väsymyksensä (Pöyhönen 1987, 273). Kriisin lopputulos voi olla myös myönteinen. Moni oppii vasta loppuun palamisen myötä tuntemaan omat tarpeensa ja arvonsa sekä elämään realistisemmin ja empaattisemmin myös itseään kohtaan. Työuupumus ei toistu, jos henkilö oppiin kriisin avulla tuntemaan kestokykynsä rajat ja ottamaan ne huomioon. (Ahonen 1992, ) 4. TUNTEIDEN JA KOKEMUSTEN ERITTELY HOITOTYÖSSÄ 4.1 Ammatti-identiteetin merkitys Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan käsitystä itsestään ammattitaitoisena ihmisenä. Tällöin keskeinen ammatti-identiteettiin liittyvä asia on työn arvostus (Virolainen 1995, 28). Ammatti-identiteetillä käsitetään myös niitä ominaisuuksia, piirteitä ja tunnuksia, jotka ilmentävät hoitajan samaistumista omaan työhönsä. Näitä määriteltäessä asetetaan identiteetin muodostumiselle

23 18 tiettyjä, työn luonteeseen kuuluvia tunnusmerkkejä (Vaittinen 1988, 74). Sarvimäki & Stenbock-Hult (1989, 72-73) toteavat, että kyseessä on yksilöllinen prosessi, joka perustuu hoitajan subjektiiviseen käsitykseen ammatista. Hoitaja, jolla on selkeä ammatti-identiteetti, tuntee, että hän osaa harjoittaa ammattiaan. Hänen tietonsa tuntuvat riittäviltä, hän on tietoinen vastuustaan, tuntee omat voimavaransa ja rajoituksensa. Tämän lisäksi hoitaja on kehittänyt tiettyjä valmiuksia ja ominaisuuksia sekä omaksunut hoitoalan normit ja etiikan (Sarvimäki & Stenbock-Hult 1989, 73). Virolainen (1995, 29) arvioi, että ammatti-identiteetin muodostumiseen tarvitaan hoitajan tietojen, motivaation, taitojen ja arvostusten kypsyminen tietylle tasolle. Potilaan äkkikuolematilanteessa hoitajan ammattitaito ja tiedot joutuvat kovalle koetukselle. Näissä tilanteissa hyvä ja rutinoitunut ammattitaito onkin työn onnistumisen ehdoton edellytys. rutiininomainen työskentely myös tukee hoitajaa siten, että keskittymällä työhönsä hän pystyy toimimaan henkisesti traumaattisessa tilanteessa. Oman työn kriittinen ja objektiivisuuteen perustuva itsearviointi on merkittävää hoitajan oman kehittymisen vuoksi. Oman toiminnan kriittinen arviointi osoittaa, että hän on ajan tasalla suhteessa asioihin, tapahtumiin ja toisiin ihmisiin. Äkillisen kuolemantapauksen jälkeen oman toiminnan ja ajatusten arviointi on tärkeää, koska se kehittää hoitajan omaa itsetuntemusta ja valmistaa kohtaamaan seuraavan yllättävän tilanteen. (Virolainen 1995, ) Vaittinen (1988,74) toteaa, että jos hoitaja pystyy syiden, kehitysvaiheiden ja seurausten osalta jäsentämään elämänsä toiminnot, ei hänellä ammatissa toimiessaan ole tarvetta vetäytyä roolinsa taakse, hän voi olla oma itsensä. Ammattitaidon jatkuva kehittäminen lisää hoitajan hyvinvointia ja nostaa luontevaa ammattiylpeyttä (Virolainen 1995, 29). Myös moraalinen kypsyys on keskeinen asia ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta. Moraalisesti kypsä hoitaja ottaa muut ihmiset huomioon, mutta hänen lähtökohtanaan on lähinnä hänen omatuntonsa ennemmin kuin ulkoiset normit. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 1989,74.)

24 19 Kun kyseessä on äkillisten kuolemantapausten hoitotyö, on oleellista arvioida ja selvittää myös koko työyhteisön hoitajien voimavarat sekä ongelmat. Hoitoryhmän ammatti-identiteetin kehittämistarpeet tulee kartoittaa seuraamalla, arvioimalla ja analysoimalla käytännön toimintaa. Kehittämiskeskustelut ovat tärkeitä hoitoryhmän jatkuvan kypsymisen ja kasvamisen kannalta. (Virolainen 1995, 31.) Toimiva työryhmä on parhaimmassa tapauksessa hoitajan tukena hänen pyrkimyksissään kehittää itseään ja osaamistaan (Sarvimäki & Stenbock- Hult 1989, 87). 4.2 Defusing Yksi psyykkisen ensiavun menetelmistä on välittömästi onnettomuuden jälkeen tapahtuva jälkipuinti eli Defusing. Sen on kehittänyt amerikkalainen psykologi Jeffrey Mitchell 1980-luvun lopussa. Menetelmä on kehitetty sellaisten ammattiihmisten traumaattisten kokemusten välittömään purkuun, joiden työ pitää sisällään runsaasti tällaisia tilanteista tai tapahtumia. (Saari 2000, 148.) Purkukokous voidaan järjestää heti traumaattisen tapahtuman jälkeen minuutin pituisena ryhmäkeskusteluna. Vetäjinä toimivat koulutetut tukihenkilöt tai mielenterveysalan ammattilaiset. Läsnäolijoilla on vaitiolovelvollisuus istunnoissa puhutuista asioista. (MLL, ym. 1995, 65.) Psykologisen purkukokouksen tavoitteena on palauttaa työkyky mahdollisemman pikaisesti. Siinä puretaan järjestelmällisesti ja keskitetysti järkyttävän kokemuksen aiheuttamat päällimmäiset tunteet, jotka joka tapauksessa purkautuvat, mutta yleensä tehottomammin ja vieden enemmän aikaa. (Saari 2000, ) Tarkoituksena on siis nopea post-traumaattisten

25 20 reaktioiden lieventäminen sekä kokemusten normalisointi, mikä auttaa asianomaisia palaamaan arkielämään. Myös eristäytyminen vähenee, kun ihmiset huomaavat reaktioidensa ja kokemustensa olevan samankaltaisia. Mukana olijat saavat myös informaatiota tapahtuneesta sekä käytännön neuvoja stressin hallintaan. Lisäksi istunnossa arvioidaan, tarvitseeko ryhmä jatkossa debriefingiä. (MLL, ym. 1995, ) Saaren (2000) mukaan pelkästään defusing-menetelmä ei riitä selviämiseen traumaattisista tapahtumista ja tilanteista, koska siinä voidaan käsitellä vain pintapuolisesti tapahtuneet asiat. Hänen mielestään tarvitaan myös debriefingistuntoa mieluiten heti seuraavana päivänä tapahtuneesta. Myös työyhteisön sisällä käsittely, vaikkakin ilman ulkopuolista vetäjää, on tehokkaampaa kuin järjestäytymätön tilanteeseen suhtautuminen. (Saari 2000, ) 4.3 Debriefing Debriefingillä tarkoitetaan ryhmäkokousta, joka järjestetään onnettomuustilanteen tai suuren tunnerasituksen aiheuttaman tapahtuman jälkeen auttajien, eloonjääneiden sekä omaisten elämysten ja reaktioiden käsittelemiseksi. Debriefingissä ei etsitä vastausta kysymyksiin syyllisyydestä tai ammatillisista menettelytavoista vaan keskitytään ihmisten tuntemuksiin, aistimuksiin, ajatuksiin ja muistoihin. Paras ajankohta jälkipuinnille on 1-3 vuorokautta tapahtumasta, sillä heti onnettomuuden jälkeen shokki ja epätodellisuuden tunne ehkäisevät elämysten käsittelyä. Kokouksen vetäjällä on apunaan yksi tai kaksi varavetäjää ja kaikilla heillä on kokemusta kriisityöstä sekä koulutus menetelmän käyttöön. Kokous kestää 2-4 tuntia, seurantakokousten tarve arvioidaan keskustelun päättyessä. (MLL, ym. 1995, 66.) Debriefing ei ole varsinaista akuutin tilanteen toimintaa, vaan se on jatkohoitoa,

26 21 johon hoitotyöntekijä ohjaa omaiset ja asianosaiset. Henkilökunnalla pitää olla tietoa tästä menetelmästä; miten työskentely käynnistetään ja milloin. Mahdollisuutta jälkipuintiin pitäisi tarjota aktiivisesti ja sen käyttöä tulisi pitää itsestään selvänä hoitotyön jatkumona. (Virolainen 1995, 79.) Kriisi- ja jälkipuintiryhmien käyttö on kannattavaa. Esimerkiksi yhteen äkkikuolemaan liittyy useita asianosaisia, omaisia, auttajia, työtovereita ja ystäviä. Nämä ihmiset saavat eriasteisia stressireaktioita, joiden takia elämän laatu heikkenee vuosiksi. 4.4 Työnohjaus Työnohjaus on syntynyt auttamisammateissa toimivien työntekijöiden työn tukemiseksi ja kehittämiseksi. Näillä aloilla työskenteleville on yhteistä erilaisissa vaikeuksissa olevien ihmisten auttaminen. Tässä työssä työntekijän pääasiallinen työväline on hänen persoonallisuutensa. Apua tarvitsevien ihmisten tilanteet kuitenkin vaihtelevat merkittävällä tavalla ja kullakin työntekijällä on ainutlaatuinen persoonallisuus, jonka tulisi vapautua monipuoliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Kun persoonallisuus kuormittuu toisten ihmisten vaikeuksista, työntekijä ei kykene saavuttamaan toivottuja tuloksia. (Aalto 1985, 13.) Hoitotyö äkillisten kuolemantapausten yhteydessä on raskasta ja kuluttavaa ja jaksaakseen kohdata ja hoitaa kyseisiä tilanteita hoitotyöntekijä tarvitsee ohjausta. Työnohjaus onkin oleellinen osa hoitotyöntekijän terveyden hoitoa ja hyvinvointia. Työnohjauksen puutteen vuoksi hoitaja vie tunteensa kotiin ajatuksissaan ja ilman ohjattua tilanteen purkamista ongelmat suurenevat. Seuraava odottamaton tilanne koetaan yhä ahdistavampana, koska edellinen järkyttävä tapaus on jäänyt käsittelemättä. Erilaiset pelon, avuttomuuden, surun ja pettymyksen tunteet voivat siis siirtyä seuraavaan hoitotyöhön ja vaikeuttaa sen toteutusta. Ihmissuhdeammateissa työnohjauksella pyritään erityisesti

27 22 parantamaan työn laatua tukemalla työntekijän omaa psyykkistä kehitystä. Lisäksi työnohjaus luo yhteyden teorian ja käytännön välille. (Virolainen 1995, 34.) Työnohjauksen tavoitteena on työntekijän kehittyminen ja kasvaminen työntekijän työtaidoissaan. Työnohjaus on olennaisesti asianomaisen työntekijän suorittaman työtapahtuman erittelevää havainnointia ja työskentelyn kehittämistä tarkoituksenmukaiseksi näiden huomioiden pohjalta. On kysymys ohjattavan ammatillisen minuuden tai ammatillisen identiteetin löytämisestä ja toisaalta sellaisten persoonallisuuden näkökulmien tiedostamista jotka joko estävät tai edistävät työn toteutusta. (Aalto 1985, 49.) Hoitajan oppimista ja kasvua edistää parhaalla tavalla niiden kokemusten käsittely, joihin liittyy tavalla tai toisella ohjattavan ahdistusta, neuvottomuutta tai muuta pulmallisuutta. Työnohjaaja edistää prosessia kuuntelemalla tunteita, hyväksymällä ne ja antamalla niiden tulla yhä selvemmin tunnistetuiksi. Ohjattava saattaa tällöin huomata, että kun hän tuntee omat pelkonsa ja ahdistuksensa turvallisessa yhteydessä, hän alkaa samalla oppia käsittelemään niitä tarkoituksenmukaisemmin. (Aalto 1985, 131.) Äkillisten kriisitilanteiden työnohjauksen tavoitteet ovat seuraavat: 1 Psyykkinen työsuojelu: mahdollisuuden luominen ahdistuksen ja pelkojen purkamiseen, tilanteen läpikäyminen ja hoitajan henkisen väsymisen estäminen. 2 Oman persoonallisuuden kehittäminen: henkisen kasvun mahdollisuuden havaitseminen hoitotyön teorian, oman persoonan ja käytännön ongelmien kautta, jolloin työmotivaatio lisääntyy. (Virolainen 1995, 35.) Ryhmän käyttö työnohjauksessa on yleistynyt nopeasti. Ryhmässä tapahtuva työnohjaus on halpaa ja työnohjaajan ajasta hyötyy kerralla usea ohjattava. Tämän lisäksi ryhmän käytöllä on monia muita etuja. Vaikka työnohjaajalla on vähemmän aikaa kutakin ohjattavaa varten, on ryhmän anti monipuolisempi kuin yksilöohjauksen. Ryhmäläisten mielipiteet ja kokemukset takaavat, että

28 23 kukin asia valottuu useammalta kannalta kuin työnohjaaja yksin näkisi. Yhteinen vaikeiden asioiden jakaminen ja avoimuus neuvottomana olemisessa herättää keskinäistä lämpöä ja halua tukea toisiaan. (Aalto 1985, 141.) 4.5 Työyhteisön tuki Ammatillista toimintaa ja ammatillista yhteisöä leimaa etäisyys ja asiallisuus. Kuitenkin työyhteisö ja työtoverimme ovat niitä henkilöitä, joiden kanssa koemme hoitotyön arjen. Tietty etäisyys on sinänsä luonnollinen suojautumismekanismi sellaista emotionaalista painetta vastaan, joka helposti kauan jatkuessaan repisi ihmisen hajalle. Silti on eettisesti väärin jättää inhimillinen puoli työyhteisössä täysin ammatillisen etäisyyden ja rutinoitumisen varjoon. ( Lindgvist 1989, 140.) Miten voisi löytää tilaa omalle intimiteetille - sen kipeimmillekin puolille - tehokkuutta ja ammatillisuutta edellyttävissä työyhteisön vuorovaikutussuhteissa? Tuntuu siltä, että erityisesti hoitojärjestelmissä tällainen inhimillinen kosketus työtovereiden elämän perustasoon olisi tärkeää myös hoidon omia päämääriä ajatellen. Itsensä ilmaiseminen on kaiken inhimillisen kanssakäymisen perusta. Ihminen on olemassa sosiaalisesti vasta kun hän on suhteessa toiseen ihmiseen, vuorovaikutuksen kautta. Perusasiana me toivomme toisilta ihmisiltä, että saisimme ymmärrystä, hyväksymistä ja jos mahdollista myös pitämistä. Jos ilmaisen itseäni riittävästi, tulen ymmärretyksi. Kun minua ymmärretään, minut myös hyväksytään ja yleensä myös minusta pidetään. (Aarnio & Vuorinen 1985, 20.) Liian usein vuorovaikutuksen esteenä on se, että pelkäämme tunteiden ilmaisua, emme halua laskea toista liian lähelle itseämme ja siten vaarantaa heikkojen kohtiemme paljastumista. Kova kuori tai panssari ympärillämme meitä ei voi haavoittaa yhtä helposti kuin silloin, kun olemme avoimia ja paljastamme tunteemme. Uskomme, että jos pystymme hillitsemään ja hallitsemaan

29 24 itsemme, pitämään kasvomme peruslukemilla ja tunteemme omana tietonamme, niin vuorovaikutus on turvallisempaa. Samalla unohdamme, että tunteet ja ihmisten välinen läheisyys ovat voimavara ja lahja. Jos ei anna, ei myöskään saa. Avoimuus ja tunteiden ilmaisu on riskinottamista, mutta ilman niitä elämässä ei ole mitään sisältöä. Vaikka vuorovaikutus voi joskus haavoittaa, se voi myös hoitaa, eheyttää ja lisätä ymmärrystä itseä kohtaan. (Ahonen 1992, 110.) Työyhteisössä tulisi voida keskustella kaikesta työhön liittyvästä, niin toiminnasta kuin tunteista. Kielletty tunne ja kätketty syyllisyys hallitsevat ihmistä. Asiat on otettava käsiteltäviksi, tuotava päivänvaloon, ei ole syytä karttaa epäkohdista puhumista. Muuten kierre vain jatkuu. Kun sitten on tultu pisteeseen, että kaikki antaa asioiden vain olla, on yhteisö todellisuudessa jo hajonnut. Välinpitämättömyys on pahuuden korkein aste, koska se on rikos suoraan elämää ja ihmisyyttä vastaan. (Lindgvist 1989, 122.) Äkkikuolematilanteen jälkeen on työyhteisö ja sen tuki hoitajalle ensiarvoisen tärkeää. Potilaan kuoleman kohtaaminen herättää usein tunteita riittämättömyydestä ja epäonnistumisesta ja näitä tunteita tulisi voida purkaa yhdessä muiden kanssa. Yhteisön terveys mitataan sillä, miten paljon siellä on tilaa epätäydellisyydelle. Jos sitä löytyy, voidaan luopua vääristä kilpailuasetelmista ja oikeassa olemisen pakosta. Heikkouksia ei tarvitse peittää. (Suonsivu 1997, 84.)

30 25 5. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 5.1 Tutkimusongelmat Tutkimusongelma on tutkimuksen lähtökohta. Uusitalon (1997, 50) mukaan se sisältää kysymyksen tai kysymyksiä, joihin tutkimuksella haetaan vastauksia. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvailla ja ymmärtää hoitotyöntekijöiden kokemuksia ja tunteita silloin, kun he joutuvat tilanteeseen, jossa heidän hoitamansa potilas äkillisesti kuolee. Me halusimme tietoa siitä, millaisia eri keinoja hoitaja käyttää kyetäkseen toimimaan äkillisessä tilanteessa ja minkälaisia tunteita tällainen varmasti traumaattinen kokemus hoitajassa herättää. Lisäksi halusimme kartoittaa sitä, minkälaisia tukitoimia hoitajat käyttävät ja haluaisivat käyttää jaksaakseen paremmin tässä raskaassa työssä. Näiden lähtökohtien pohjalta tutkimusongelmiksi muotoutuivat seuraavat kysymykset: 1. Kuinka hoitaja kokoaa itsensä vaikeassa tilanteessa pystyäkseen toimimaan traumaattisessa tilanteessa johdonmukaisesti? 2. Millaisia tunteita äkkikuolematilanteet herättävät hoitajassa? 3. Mitkä ovat keinoja, joilla työssä jaksaa? Näiden tutkimusongelmien pohjalta loimme tutkimuksen teema-alueet ja teimme niistä kysymykset lomakkeelle. Koska kysymykset ovat varsin laajoja, halusimme vielä tarkentaa niitä alakysymyksillä, jotta saisimme sellaista tietoa, mitä halusimme: 1. Yllättävän tilanteen kokonaishallintahallinta? - Kuinka kokoat itsesi vaikeassa tilanteessa pystyäksesi toimimaan johdonmukaisesti? - Millaisia stressireaktioita koet? - Mitkä tekijät ovat / eivät ole auttaneet sinua tilanteesta selviämiseen? 2. Millaisia tunteita äkkikuolematilanteet herättävät sinussa?

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä

Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä 1 Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö, Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ

KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ Teoriakatsaus akuuttiin kriisityöhön uskottomuuskriisissä Heli Töyrymäki SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 2. Kriisityö

Lisätiedot

PUHELINAUTTAMINEN AIDS-TUKIKESKUKSESSA

PUHELINAUTTAMINEN AIDS-TUKIKESKUKSESSA PUHELINAUTTAMINEN AIDS-TUKIKESKUKSESSA Sanna Laitinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö ABSTRACT THE DIACONIA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION IN FINLAND/ ALPPIKATU TRAINING

Lisätiedot

Saattohoitosuunnitelma

Saattohoitosuunnitelma 1 (55) 2 (55) Opaskirjan käyttäjälle Tämä opas on tarkoitettu käytännön avuksi työpisteisiin, joissa henkilökunta kohtaa kuolevan potilaan ja hänen omaisensa. Toivomme, että tästä koosteesta olisi hoitohenkilökunnalle

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

LESKIOPAS Raportointiosa

LESKIOPAS Raportointiosa Satu Kemppainen LESKIOPAS Raportointiosa Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.4.2007 Tekijä(t) Satu Kemppainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä TYÖNOHJAUS OPINTO-OHJAAJAN

Lisätiedot

Päivä kerrallaan tässä eletään. Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa

Päivä kerrallaan tässä eletään. Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa Päivä kerrallaan tässä eletään Selviytyminen pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen kanssa Maija Korvensola & Heli Rossi Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Opinnäytetyö 2 TIIVISTELMÄ Maija

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Miia Levänen, Jonna Pasanen HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Miia Levänen, Jonna Pasanen

Lisätiedot

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä.

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä. TOMMI HAUTANIEMI - AILA JÄRVENPÄÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI JULKAISUSARJA B: Raportit ISBN 952-452-034-6 Painatus: 2003 Julkistaminen: 10.2.2004 HENKIINEN ENSIIAPU KESKUSSAIIRAALASSA Myyntitiedot:

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA

ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA Rintasyövän aiheuttamasta sairauskriisistä toipuvien naisten kokemuksia Pro gradu Lea Junno 0308278 Kasvatustiede Lapin yliopisto Kevät 2015 ELÄMÄ ON ELÄMISEN ARVOISTA Rintasyövän

Lisätiedot

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Jussi Pennanen E3 Tuomo Salo E3 Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara. Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä. Opaslehtinen

Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara. Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä. Opaslehtinen 1 Mervi Talvitie ja Taina Tienhaara Läheisriippuvuus alkoholistin läheisenä Opaslehtinen Opinnäytetyö Kevät 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen

Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Teemu Peltokallio 2013 Johtamisen

Lisätiedot

KADONNEEN HENKILÖN ETSINTÄ - Kokemuksia Vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkilöiltä

KADONNEEN HENKILÖN ETSINTÄ - Kokemuksia Vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkilöiltä KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja Laura Karvonen KADONNEEN HENKILÖN ETSINTÄ - Kokemuksia Vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkilöiltä Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Koulu pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan sekä henkistä että fyysistä työympäristöä. Täysin turvalliseen kouluympäristöön ei kuitenkaan koskaan päästä. Siksi koulun on kriisivalmius-

Lisätiedot

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö HETKI ELÄMÄÄ ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ

Lisätiedot

AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI. Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä

AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI. Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä Tina Packalén Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin

Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Kirjanen opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle ideoiksi ja tueksi erilaisiin tilanteisiin Sisältää ajatuksia ja pohdittavaa seuraavista aiheista: Alkusanat Ideoita ja vinkkejä ryhmänohjaajan tunnille

Lisätiedot

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN Heidi Lahnamaa Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005 Tuki- ja neuvontapalvelu 2001 2005 Apua mielenterveysongelmista kärsivien sairaiden omaisille Laatijat Projektivastaava Elisa Huuhtanen Projektityöntekijä Anne Alakiuttu Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot