Toimintakertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2012

2 Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena on liikenneturvallisuuden edistäminen tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen keinoin. Liikenneturvan päättäviä toimielimiä ovat keskusjärjestön kokous ja hallitus. Toiminnan rahoitukseen käytetään liikennevakuutuslain(n:o 279/1959) mukaisella liikenneturvallisuuden edistämiseen tarkoitetulla maksulla kerättyjä varoja. Liikenneturvalla on 12 aluetoimistoa eri puolella Suomea sekä 57 jäsenyhteisöä. Sitratie 7, Helsinki Postiosoite: PL 29, Helsinki Sähköposti: Trafikskyddet är en offentligrättslig förening som är riksomfattande centralorganisation för trafiksäkerhetsarbetet (Lag om Trafikskyddet Nr. 278/2003). Trafikskyddets syfte är att främja trafiksäkerheten genom information, upplysning och utbildning. Trafikskyddets beslutande organ utgörs av centralorganisationens möte och styrelsen. För finansiering av verksamheten används intäkter av den avgift för främjande av trafiksäkerheten som nämns i trafikförsäkringslagen (Nr. 279/1959). Trafikskyddet har 12 distriktsbyråer runt om i Finland och 57 medlemssamfund. Cittervägen 7, FI Helsinki Postadress: PB 29, FI Helsingfors Liikenneturva, the Central Organization for Traffic Safety in Finland, is an association which functions as the central organization for traffic safety work (Law on Liikenneturva N:o 278/2003) under public law. The purpose of Liikenneturva is to promote the cause of traffic safety through communication, education and training. The decision-making bodies of Liikenneturva are the General Assembly of the Central Organization and the Board of Directors. The operations are financed by funds collected via traffic insurance fee in accordance with the Law on Traffic Insurance (N:o 279/1959). Liikenneturva has 12 regional offices located around Finland and 57 member communities. Sitratie 7, FI Helsinki Postal Address: P.O. Box 29, FI Helsinki first

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus Tieliikenteen turvallisuus 2012 Liikenneturvan toiminta Väestöviestintä Sidosryhmät ja päättäjät Poimintoja vuoden varrelta Lasten liikenneturvallisuus Työikäisten liikenneturvallisuus 26 Kansainvälinen toiminta 32 Hallinto- ja muut toimielimet Iäkkäiden liikenneturvallisuus 27 Talous Rapport från verkställande direktör Kuntatyö Henkilöstä Managing Director s review Nuorten liikenneturvallisuus Tiedon tuotanto Liikenneturvallisuusalan ansiomitalit Toimintakertomustyöryhmä:oi Kare Ojaniemi, Pasi Anteroinen ja Sisko Väyrynen-Hämäläinen Ulkoasu ja taitto: Toni Itkonen Paino: Erweko Oy, 2013

4 Toimitusjohtajan katsaus Liikenneturvallisuus näkyi ja kuului - hyvän turvallisuuskehityksen taustalla useita tekijöitä Vuosi 2012 oli Suomen tieliikenteen turvallisin vuosi sitten vuoden Liikennekuolemat ja loukkaantumiset vähenivät edellisistä vuosista. Myös vakavasti vammautuneiden määrä pieneni selvästi. Myönteinen suunta näkyy monilla osa-alueilla. Mopoilun ja moottoripyöräilijöiden turvallisuus parani, samoin jalankulkijoiden turvallisuus. Liikenteessä oli myös aikaisempaa vähemmän rattijuopumusonnettomuuksia. Turvallisuuden kehitys on hyvä osoitus määrätietoisesta ja monipuolisesta työstä, jota useat toimijat ovat tehneet yhtäaikaisesti samaa päämäärää tavoitellen. Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen LIIKENNETURVA onnistui työssä omalta osaltaan. Olimme mukana valtakunnallisessa liikenneturvallisuustyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikenneturva on ollut omalla toiminnallaan toteuttamassa uutta liikennepolitiikkaa liikenne- ja viestintäministeriön linjaamalla tavalla. Liikenneturvan rooli noteerattiin niin valtioneuvoston antamassa periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi kuin myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä, joka koskee liikennepoliittista selontekoa. Jäsenyhteisötyö oli otettu toimintasuunnitelmassa painopistealueeksi. Kertomusvuonna valmisteltiin kokonaisarvio sidosryhmätyöstä sen kehittämisen pohjaksi. Toteutimme useita yhteistyöhankkeita eri jäsenyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Liikenneturva, valtakunnallisena keskusjärjestönä, onnistui jälleen kokoamaan useiden eri alojen toimijoita tieliikenteen turvallisuustyöhön. Tuimme jäseniämme tuottamalla erilaisia aineistoja ja toimintamalleja. Suomen Vanhempainliitto ry tuli jäseneksemme toimintavuoden alussa ja toteutimme yhdessä Loistava isä -valokuvauskilpailun. Liikenneturva lähti mukaan kehittämään autourheilun 4 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

5 kansallisen lajiliiton, AKK-Motorsportin vetämää yläkoululaisille suunnattua Turvassa tiellä -tieliikenneturvallisuuskampanjaa valmentamalla AKK:n kouluttajia koulutustilaisuuksia varten. Liikenneturvalla oli yhteisiä hankkeita myös monen muun jäsenensä kanssa. Nuorten Akatemian kanssa loimme Päätä itse! -hankkeen, joka käynnistää kymmeniä nuorten omia liikenneturvallisuusaiheisia projekteja. Kunnissa tekemämme työ oli edelleen aktiivista. Vain viisi prosenttia suomalaisista asui sellaisissa kunnissa, joissa Liikenneturvalla ei ollut toimintaa lainkaan. Paikallinen työ on yksi tärkeimmistä Liikenneturvan aluetoimistojen tehtävistä. Liikenneturva oli kysytty yhteistyökumppani kunnan eri tehtävissä ja eri ikäryhmien liikkumiseen liittyen. Yritysyhteistyöstä onnistunut esimerkki on Rovio, joka halusi lähteä Liikenneturvan kanssa tekemään vapaaehtoista liikenneturvallisuustyötä. Järjestimme yhteisen suojatiekampanjan, jonka myötä Liikenneturva kiersi Angry Birds -hahmojen kanssa 12 paikkakunnalla esittelemässä hyvää suojatiekäyttäytymistä. Olimme mukana UPM:n työliikenneprojektissa ja toteutimme Nokia renkaiden ja Oulun yliopiston kanssa raskaan kaluston rengastutkimuksen. Olemme ansainneet paikkamme luotettavana tiedontuottajana. Suuri määrä mediakontakteja perustuu oikeaan ja ajantasaiseen tietoon. Annoimme lähes tuhat haastattelua, taustoitimme median liikenneaiheita ja olimme mukana laajoissakin juttusarjoissa. Alkuvuodesta huomiota herättävin liikenneturvallisuusaihe oli rattijuopumuksen torjuminen. Aiheen nosti kärkeen rattijuopon aiheuttama lapsen kuolema. Liikenneturva vastasi tiedotustarpeeseen nopeasti ja reagoi joustavasti aiheen käsittelyn edetessä. Väsymys tieliikenteessä oli kesän iso ajankohtaisteema. Aihetta käsiteltiin MTV3:n Suomi- Areenalla Porissa ja kiinnostus siihen säilyi pitkään tämän erikoisviikon jälkeenkin. Syksyllä nostimme viestinnässä esiin lasten turvallisen liikkumisen otsikolla Jokainen tie on koulutie. Avasimme aiheesta vilkkaan keskustelun myös sosiaalisessa mediassa. Myöhemmin syksyllä kärkiteemana oli suojateiden turvallisuus, jossa muistutimme sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden vastuusta. Sekä viestinnän että koulutuksen tärkeimpien hankkeiden vaikuttavuutta selvitettiin niin pitkälle kuin mahdollista. Turvavyökampanjan huomioarvomittaukset näyttivät ennätyslukuja. Selvitys osoittaa, että viesti osui tavoiteltuun kohderyhmään, se nähtiin, se muistettiin ja siitä keskusteltiin. Kampanjaan liittyvä Hyppy-elokuva palkittiin Voitto-mainoselokuvakilpailun parhaana tietoiskuna Yhteiskunnallinen- ja kulttuurisarjassa. Koulutuspuolella vaikuttavuutta arvioitiin myös pidemmän ajan kuluttua koulutusten päättymisestä. Vuonna 2011 järjestettyä ja suosiota niittänyttä opettajien täydennyskoulutushanketta jatkettiin kertomusvuonna päivän mittaisella onnistuneella seminaarilla. Seminaarissa tiedusteltiin edellisvuoden koulutuksessa mukana olleilta, miten oppeja oli vuoden aikana hyödynnetty. Koulutus miellettiin erittäin hyödylliseksi ja saadut opit oli otettu käyttöön. Opettajat toivoivat myös uusia koulutustilaisuuksia. Koulutimme kouluttajia moottoripyöräilijöille, henkilöautoille ja raskaiden ajoneuvojen kuljettajille tarkoitettuun jatkokoulutukseen. Kevään 2012 alussa Liikenneturva ja enduron 13-kertainen maailmanmestari Juha Salminen kannustivat motoristeja pohtimaan, miten tulevasta ajokaudesta tehdään turvallinen. Samalla toimittajille tarjottiin mahdollisuus tutustua moottoripyöräilijöille tarkoitettuun koulutusmalliin Liikenneturvan järjestämässä esittelytilaisuudessa. Hallinnossa toimintamallien kehitystyötä jatkettiin. Kehittämisen kulmakivinä ovat talouden läpinäkyvyys, avoimuus ja tehostaminen. Vuoden aikana laadittiin työsuojelun toimintaohjelma ja uusi hankintaohje. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma uudistettiin varhaisen tuen periaatteiden mukaisesti. Talouskoulutusta annettiin koko henkilöstölle. Useita palvelusopimuksia uusittiin, mikä johtaa säästöihin. Myös johtamis- ja toimintakulttuuria kehitettiin. Henkilöstön koulutustilaisuuksissa ja eri yhteyksissä johdon ja yksiköiden yhteistyössä korostettiin keskittymistä Liikenneturvan ydintehtäviin. Henkilöstöstrategiassa linjataan sekä valmistautuminen henkilöstön eläköitymiseen että siihen, miten varmistetaan Liikenneturvan strategian toteuttamisen kannalta tarpeellinen osaaminen. Työhyvinvointiin panostetaan jatkuvasti. Kehitys on ollut myönteistä kahtena edellisenä vuonna. Koko työyhteisön arvioissa edistystä on ollut kaikilla selvitetyillä osa-alueilla: työn määrä, vaikutusmahdollisuudet, palkitsevuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja arvojen yhteensopivuus. Myös tyytyväisyys esimiehiin sekä heiltä saatuun tukeen ja palautteeseen oli lisääntynyt. Syksyn aikana esimiehiä valmennettiin suoritusarviointien tekemisessä ja palautteen antamisessa. Kiitokseni Liikenneturvan henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille. Turvallisuustyö perustuu yhteistyöhön myös tulevaisuudessa. Anna-Liisa Tarvainen Liikenneturvan toimintakertomus

6 Tieliikenteen turvallisuus 2012 TIELIIKENNE kehittyi onnettomuustietojen valossa turvallisempaan suuntaan vuonna Sekä tieliikenteessä kuolleiden että loukkaantuneiden määrä väheni yli kymmenellä prosentilla. Kuolemien määrä laski kolmellatoista prosentilla ja loukkaantumisten yhdellätoista prosentilla. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä kuoli 255 ja loukkaantui ihmistä. Pelastuslaitoksen tietoon tulleiden vakavien loukkaantumisten määrä väheni neljänneksellä. Vakavia loukkaantumisia kirjattiin yhteensä 926. Liikenteen määrä pääteillä on pysynyt lähes ennallaan Kansantalouden muutokset heijastuvat tieliikenteeseen. Talouskasvun myötä ajamisen määrä eli altistus kolareille kasvaa ja ajotavat muuttuvat. Liikennemäärien kasvaessa turvallisuushaasteet lisääntyvät. Toimintavuoden aikana liikenteen määrä pääteillä pysyi lähes ennallaan. Raskaan liikenteen määrä laski 1,3 prosentilla. Autojen keskinopeudet ovat pysyneet toimintavuoden aikana ennallaan. Tilastoissa erottuvia piirteitä vuonna rattijuopumustapausta. Tämä on 11 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien määrä laski. Kuolleita oli ennakkotietojen mukaan 21. Pyöräilijöitä menehtyi yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 18. Jalankulkijoita menehtyi liikenteessä 12 edellisvuotta vähemmän, yhteensä 29. Mopo-onnettomuuksissa kuoli seitsemän ihmistä, kolme vähemmän kuin edellisenä vuonna. Loukkaantuneiden määrä laski viime vuosina selvästi. Loukkaantuneita oli ennakkotietojen mukaan 752, mikä on 32 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Hyvä turvallisuuskehitys jatkui Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Suomen, ja koko Euroopan, kuluvan vuosikymmenen tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneet loukkaantuneet Tieliikenteen uhreista 58 prosenttia (147 henkilöä) menehtyi matkustaessaan henkilöautolla. Henkilöautossa kuolleiden määrä laski 15 prosentilla. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna eniten ihmisiä menehtyi nokkakolareissa ja tieltä suistumisissa. Nokkakolareissa kuoli 87 ihmistä, kolme edellisvuotta enemmän. Tieltä suistumisonnettomuuksissa kuoli 69 ihmistä, 18 edellisvuotta vähemmän. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli ja loukkaantui ennakkotietojen mukaan vähemmän ihmisiä kuin vuotta aiemmin. Poliisin tietoon tuli noin Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva 6 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

7 Tieliikenteessä kuolleet Tieliikenteessä loukkaantuneet Tilastointiperusteet muuttuneet Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin Kuolleet Henkilöauto, kulj. Henkilöauto, matk. Jalankulkija Polkupyörä Moottoripyörä Muu Mopo Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypeittäin Kuolleet Kohtaaminen Suistuminen Risteävät ajosuunnat Muu Jalankulkijaonn Samat ajosuunnat Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva Liikenneturvan toimintakertomus

8 Liikenneturvan toiminta Lähtökohdat Vaikuttavuus LIIKENNETURVA on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää tieliikenneturvallisuutta toimimalla ihmisten turvallisen liikkumisen puolesta. Liikenneturva on valtakunnallinen valistus- ja etujärjestö sekä vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön palvelu- ja keskusjärjestö, jolla oli 57 jäsenyhteisöä vuonna Liikenneturva on luotettava, joustava ja yhteistyötä arvostava kumppani. Järjestömme verkostoituu ja käy yhteistyöhön vapaasti yli hallinto- ja intressirajojen. Pyrimme yhteistyössä aktivoimaan ja auttamaan yhteisöjä, yrityksiä ja yksilöitä ottamaan turvallisuuden edistämisen osaksi omaa toimintaansa. Vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön kannustaminen tapahtuu kohtaamalla tuhansia ihmisiä tapahtumissa, tempauksissa ja teemapäivillä. Ydinosaamistamme ovat liikennekulttuuriin vaikuttaminen, ihmisten turvallisen liikkumisen edistäminen sekä ihmisen roolin ymmärtäminen ja puolustaminen liikkumista koskevissa ratkaisuissa. Asiantuntemuksemme, riippumattomuutemme ja työmme laatu perustuvat tieteelliseen tutkimus- ja tilasto-osaamiseen. Toimimme yhteisesti määritettyjen arvojemme mukaan: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Turvallisen liikkumisen perusta luodaan elinikäisellä liikennekasvatuksella. Työmme on ennalta ehkäisevää ja se perustuu ensisijassa tiedon lisäämiseen ja suostutteluun. Liikenneturva vaikuttaa kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen sekä liikenneturvallisuustietouden ja turvallisuuden arvostuksen parantamiseen yhteiskunnassa. Työtämme ohjaa turvallisuusvisio, tavoite, ettei kenenkään tule kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä. Tieliikenteen turvallisuutta tulee kuvata myös muiden kuin onnettomuustilastojen kautta. Liikenneturva kerääkin vuosittain laajan tietopohjan tielläliikkujien kokemuksista, koetusta turvallisuudesta sekä liikennekäyttäytymisestä. Koettu turvallisuus on yksi merkittävä, laadullinen indikaattori, jolla voidaan seurata turvallisuuskehitystä. Onnettomuuksien taustalla on yhä merkittävä määrä liikennekäyttäytymiseen liittyviä valintoja, joita kokemukset, tunteet ja arvot ohjaavat. Arviolta joka toisen kuolonkolarin taustasyistä löytyy yhä tietoinen riskinotto. Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Se on luonteeltaan suostuttelevaa ja motivoivaa. Yksi vaikutuskanava on laajemman asenneilmaston ja liikennekulttuurin muokkaaminen turvallisuusmyönteisemmäksi. Myös sosiaaliseen normiin vaikuttaminen eli yleisesti epätoivottavan käyttäytymisen paheksunnan vahvistaminen, on yksi keino torjua liikennettä vaarantavaa käyttäytymistä, kuten rattijuopumusta. Tutkimusten perusteella on nähtävissä, miten pitkällä tähtäyksellä kampanjoinnin seurauksena suhtautuminen liikennesääntöjen rikkomiseen muuttuu. Muun muassa rattijuopumukseen suhtaudutaan tänä päivänä aiempaa kielteisemmin. Suhtautuminen eri liikenneturvallisuuden ilmiöihin on toinen valistustyön seurantaan käytettävä mittari. Asenneilmapiiriä on kartoitettava työn kohdennuksen ja tuloksellisuuden selvittämiseksi. 8 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

9 Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen Kuva: Liikenneturva Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen Liikenneturvan toimintakertomus

10 Väestöviestintä LIIKENNETURVA on osallistunut ja ylläpitänyt omalta osaltaan asiantuntevaa liikenneturvallisuuskeskustelua viestimällä ja kampanjoimalla aktiivisesti. Erityisen laaja keskustelu käynnistyi vuoden 2012 alussa rattijuopon yliajettua 11-vuotiaan tytön Helsingin Viikissä. Tällöin otimme tehtäväksemme rattijuopumuksen asenneilmapirin yleisyyden ja onnettomuuskehityksen taustoittamisen, jotta julkinen keskustelu perustuisi tutkittuun tietoon. Läpi vuoden seurasimme ja ohjasimme toimintasuunnitelman ja liikenteen vuosikellon mukaisesti liikenneturvallisuuskeskustelua julkisuudessa lähettämällä viikoittain tiedotteita tai ajankohtaisia liikennevinkkejä, joissa nostettiin esiin onnettomuustilastoja, liikennekäyttäytymisen seuranta- ja tutkimustuloksia sekä tapahtumia. Jatkuvaa hakukonenäkyvyyttä ylläpidettiin Google Display ja Google Ads -mainonnalla. Myös ymmärrettävän, luotettavan, ajankohtaisen ja perustelevan liikenneturvallisuustiedon ylläpito on oleellinen osa työtämme. Liikenneturvan verkkosivuilla vierailikin vuoden aikana satojatuhansia suomalaisia. Suunnitelman mukaisesti aloitimme laajan verkkosivu-uudistuksen valmistelun. Kertomusvuonna jatkoimme yhteiskunnallista kampanjointia allekirjoituksella Välitä, muista ennakoi. Toimintavuoden pääteemoja noudattaen toimme esiin turvavyön käytön tarpeellisuutta jatkamalla Musta vyö -kampanjaa. Pitkäjänteinen kampanjointi on todettu taloudelliseksi ja tavoitteelliseksi. Seurantatutkimusten mukaan tavanomaisiin yhteiskunnallisiin kampanjoihin verrattuna Musta vyö -kampanjan tv-mainonnan viestin läpimeno ja siihen suhtautuminen olivat selvästi keskimääräistä myönteisempiä. Viestimme kuultiin, ymmärrettiin ja hyväksyttiin. Liikenneturvan Hyppy-mainoselokuva palkittiin Voitto-mainoselokuvakilpailun parhaana tietoiskuna yhteiskunnallinen- ja kulttuurisarjassa. Kampanja oli Suomen paras myös laadullisin kriteerein. Television lisäksi kampanja levisi myös radion ja verkon välityksellä sekä paikallisten tapahtumien, kuten toisen asteen oppilaitoksien vierailuiden ja yleisötapahtumien sekä messujen kautta. Toimintavuoden aikana teimme uuden, rohkean avauksen yritysten vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön tukemiseksi. Saimme myös poikkeuksellista vetoapua kampanjoinnillemme, kun yksi Suomen suurimmista yritysbrändeistä, Rovion Angry Birds, lähti mukaan vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Yhteistyöstä syntyi 12 tapahtuman Suojatie-kiertue sekä mediakampanja. Liikenneturvallisuuden esiintuominen mediassa oli iso osa työtämme. Haastatteluista, tietopyynnöistä, kyselyistä, radiojutuista, toimittajatapaamisista ja tiedotustilaisuuksista koostuvien henkilökohtaisten mediakontaktien määrä pysyi vuoden aikana edellisvuoden tasolla (830). Kartoitimme myös tavallisten kansalaisten yhteydenottojen vuosittaista määrää kahden kuukauden seurannalla. Tämän perusteella vastasimme vuoden aikana tuhansiin tavallisten tienkäyttäjien kysymyksiin ja palautteisiin. Kasvatimme sosiaalisen median painoarvoamme laajentaen Facebook-ryhmämme seuraajien ja vaikutuksen piirin tulevien määrää moninkertaiseksi. Vuoden 2012 aikana Liikenneturva kolminkertaisti Facebook-ryhmänsä jäsenmäärän yli keskustelijan ja kommentoijan joukoksi. Parhaimman viikon aikana tavoitimme sosiaalisessa mediassa yli miljoona suomalaista. Paikallisuus on merkittävä tekijä vaikuttavan liikennevalistuksen kannalta. Siksi hyödynsimmekin läpi vuoden aluetoimistojemme vahvaa, paikallista osaamista ja verkostoja yhteistyössä eri medioiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. Kaikkialla Suomessa jatkoimme tiivistä yhteistyötä Yleisradion, paikallisradioiden ja sanomalehtien kanssa. Asiakaslehtemme Liikennevilkku ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Sen kärkiteemoja olivat ennakoivan ajon koulutus, lasten ja pyöräilyn liikenneturvallisuus sekä ajokorttiuudistus. Suomen ainoana tieliikenteen turvallisuuteen keskittyvänä julkaisuna Liikennevilkku toimii keskustelufoorumina ja äänitorvena koko alalle. 10 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

11 Sidosryhmät ja päättäjät VUONNA 2012 Liikenneturva sai uuden jäsenen Suomen Vanhempainliiton liittyessä Liikenneturvan 57. jäseneksi. Uusi jäsenyys sinetöitiin yhteistyöhankkeella Loistava isä, jonka valokuvauskilpailu käynnistettiin juuri ennen isänpäivää. Kilpailulla haluttiin herättää aikuisia pohtimaan, miltä asenteemme ja käyttäytymisemme liikenteessä näyttävät lasten ja nuorten näkökulmasta. Jäsenyhteisömme kanssa tehty yhteistyö on hyvä tapa parantaa liikenneturvallisuutta, sillä näin hyödynnämme jäsenyhteisöjemme erityisosaamista ja kontakteja. Yhteistyön hedelminä syntyivät muun muassa rattijuopumuskampanja, rengasratsia, Auton päivä, Auton vapaapäivä, vanhusten viikko ja tapaturmapäivä. Tämän lisäksi tarjosimme osaamistamme ja asiantuntemustamme kymmenien pienempien kampanjoiden ja tapahtumien järjestämisessä. Jäsenyhteisöjen lisäksi osallistuimme myös viranomaisten ohjaamaan viestintäyhteistyöhön muun muassa Eläköön-kampanjan osalta. Nuorille kohdistetun Eläköön-kampanjan teemoja olivat mopoilu ja vesiturvallisuus, eli vesillä ja veden äärellä liikkuminen, sekä päihteet. Liikenneturvallisuusalan 37. tutkijaseminaari järjestettiin huhtikuussa. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa riskikuljettajia ja riskinottoa, temperamentin vaikutusta liikennekäyttäytymiseen sekä ikäkuljettajia. Osallistuimme valtakunnalliseen Liikenneraittiuspäivään Liikkuvan poliisin ja Liikennevakuutuskeskuksen kanssa. Kesällä olimme mukana Porin Suomi Areenatapahtumassa, jossa korostimme väsymyksen merkitystä liikenneturvallisuudessa sekä järjestimme onnistuneen infotilaisuuden kesäliikenteestä pääkaupunkiseudun kesätoimittajille. Sidosryhmille jaettiin ajankohtaista tietoa toiminnastamme Eturengas-uutiskirjeellä kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Liikenneturvan toimintakertomus

12 19.4 Opettajien täydennyskoulutusseminaari, Tampere Poimintoja vuoden varrelta 11.1 Pysy pystyssä -seminaari REAKkouluttakurssi, Rovaniemi REAKkouluttakurssi, Rovaniemi Hiihtoloma Selkä menosuuntaan on taaperolle turvallisin 17.2 Särmänä Liikenteessä -tiedotustilaisuus, Vekarajärvi 16.3 Hyppy valitaan vuoden yhteiskunnalliseksi mainokseksi 13.4 Tapaturmapäivä 10.4 Turvallisen ajokauden koulutusstartti moottoripyöräilijöille 28.5 Tyhmä saa muttei rat 21.5 Munapääkampanja alk MPEAKkouluttakurssi, Joutsa Valtakunnallinen pyöräilyviikko, Jyväskylä 12.3 Turvavyökampanja alkaa TAM HEL MAA HUH TOU K 12 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

13 Seminaarit, tapahtumat Kampanjat Kurssit, Muut tilaisuudet olla tijuoppo 30.7 Jokainen tie on koulutie Hyvä Ikä -messut Ikänsä ratissa aa 14.6 Kesätoimittajatapahtuma 16.7 Suomi Areena: Väsymysteltta 12.9 Suojatiekiertue alkaa (Angry birds) 3.9 Rengasratsia Neuvolapäivät EAKkouluttakurssi, Tampere Radiokampanja Tarkkaamattomuus 5.10 Varhaiskasvatusmessut ES HEI ELO SYY LOK MAR JOU Liikenneturvan toimintakertomus

14 Lasten liikenneturvallisuus Alle kouluikäiset (0 5-vuotiaat) PÄÄVASTUU pienten lasten turvallisuudesta on vanhemmilla. Liikenneturvassa tuemme kodin, päivähoidon ja koulun liikennekasvatusta. Teimme alle kouluikäisten lasten vanhemmille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten tueksi uuden Lapsi liikenteessä -esitteen. Esite havainnollistaa, miten liikennekasvatuksen voi helposti liittää osaksi arkea. Työn tueksi valmistui lapsuuden ja nuoruusiän kehitys- ja oppimisteorioihin sekä liikenne- ja riskikäyttäytymisen tutkimukseen perustuva, Esko Keskisen toteuttama selvitys Lapset ja nuoret liikenteessä kehitykselliset edellytykset ja liikenneturvallisuus. Kehitimme lapsille suunnatuista verkkoaineistoista osallistavan Turvapupu-sivuston, johon lisäsimme talviliikenteeseen liittyvää tietoa lapsille ja heidän vanhemmilleen. Turvapupua markkinoitiin lokakuussa Helsingissä Varhaiskasvatusmessuilla. Opettajaopiskelijoiden liikennekasvatusperehdytys jatkui Oulun, Jyväskylän ja Tampereen opettajankoulutuslaitoksilla. Neuvoloille markkinoitiin sekä Lapsi turvallisesti autossa -esitettä että Liikenneturvan palveluita lokakuussa Helsingissä järjestetyillä Valtakunnallisilla neuvolapäivillä. Teimme myös koulujen, päiväkotien ja neuvoloiden käyttöön turvavyö-, heijastin- ja pyöräilykypäräaiheisia julisteita. Kouluttajat vierailivat päiväkodeissa ja kouluissa tuoden esiin heijastimen käyttöä ja näkyvyyttä lapsille tarinallisuuden ja elämyksellisyyden keinoin. Lisäksi toimitimme kouluille ja päiväkodeille neljä sähköistä Turvauutiset-uutiskirjettä, jotka tarjoavat toimintamalleja ja ideoita opettajille siitä, miten liikennekasvatus on helppo ottaa osaksi koulupäivää. 14 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

15 Kouluikäiset (6 17-vuotiaat) KOULUJEN alkaessa suuntasimme kampanjoinnilla huomiota suojatieturvallisuuteen. Jokainen tie on koulutie -kampanja yhdisti perinteisen tienvarsimainonnan ja sosiaalisessa mediassa tehdyn osallistavan viestinnän. Sosiaalisessa mediassa saimmekin yli suomalaista jakamaan kampanjaviestiämme omalle lähipiirilleen ja ystävilleen. Jatkoimme suojatieteemaista kampanjointia 12 paikkakunnan kiertueella, jossa mukana olivat myös Angry Birds -hahmot. Kampanjaa tuettiin radio-, lehti- ja verkkomainonnalla. Näkyvän ja positiivisen kampanjan aikana tien päällä tavattiin tuhansia suomalaisia ja saatiin mukaan tuhansia verkkokommentoijia samalla kun radio- ja lehtimainonta näkyivät ja kuuluivat sadoissa tuhansissa suomalaisissa aamiaispöydissä. Keskitimme pyöräilykypäräkampanjointiamme toista vuotta peräkkäin teini-ikäisille, sillä siinä iässä kypärän käyttöaste laskee rajusti. Munapää-kampanja kutsui nuoret osallistavalle kampanjasivustolle jonka sisältö purki kypärään liittyviä myyttejä ja esitteli muun muassa tyylikkäitä pyöräilykypäriä. Pyöräilykypärän käyttö oli myös aiheena Snapper Films Oy:n tuottaman Ella ja kaverit elokuvan alussa nähtävässä Liikenneturvan spotissa. Järjestimme suuren opettajankoulutusseminaarin huhtikuussa Tampereella. Se oli päätös Ehyt Ry:n kanssa tehdylle yhteistyölle Liikenne hurahti verkostoon ja opettajat menivät mukana. Opettajat kokivat seminaarin erittäin korkeatasoiseksi ja sisällöt helposti omassa työssään hyödynnettäviksi. Vuoden aikana järjestimme myös kaksi ruotsinkielistä opettajien täydennyskoulutuspäivää. Opettajien motivoiminen vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön on yhä tärkeämpää. Paikallistasolla vierailimme myös monissa yläkoulun ja ammattioppilaitoksen opettajille tarkoitetuissa Virkaehtosopimuksen mukainen koulutus (VESO) -päivissä. Toimitimme tilausten perusteella koulutulokkaiden vanhemmille tarkoitettua Kirje vanhemmille -esitettä kouluihin. Lisäksi olimme mukana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä alku koulutielle -kampanjassa. MLL:n toteuttamassa palautekyselyssä ekaluokkalaisten vanhemmat pitivät Liikenneturvan aineistoa tärkeänä ja arvioivat sen kampanjaan osallistuneiden yhteistyökumppaneiden aineistoista parhaaksi. Hyvä alku koulutielle -yhteistyökampanjasta saatujen hyvien tulosten perusteella käynnistimme yhteistyön Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kanssa myös seiskaluokkalaisten vanhemmille suunnatulla suorapostituskampanjalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Ehkäisevän päihdetyö Ehyt ry:n kanssa suunnittelimme nuorten vertaisoppimisen hyödyntämistä nuorisoohjaajien työssä. Nuoriso-ohjaajat ovat tärkeä vaikuttamisen kanava, sillä he kohtaavat työssään paljon nuoria. Syksyn aikana osallistuimme asian tiimoilta kolmeen työpajaan. Lisäksi aloitettiin oppilastyönä kouluille tarkoitetun sähköisen vaaranpaikkakartoitustyökalun kehittämisen Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Kuva: LVM Liikenneturvan toimintakertomus

16 Nuorten liikenneturvallisuus (15 24-vuotiaat) TAVOITIMME lähes varusmiestä Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton kanssa yhteistyössä toteutetulla Särmänä liikenteessä -koulutusmallilla. Teimme koulutusmallista toimintavuonna selvityksen, joka osoitti, että koulutus toimii hyvin ja koetaan tärkeäksi. Yhteistyötä vaalien järjestimme Vekaranjärven varuskunnassa lomakuljetuksien turvavyöratsian, joka herätti kiinnostusta myös mediassa. Tuimme hanketta myös seitsemällä alueellisella koulutustilaisuudella. Särmänä liikenteessä on merkittävin, yksittäinen nuorille suunnattu liikenneturvallisuustoimi Suomessa ja siitä on tullut kiinteä osa Puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutusta. Osana liikenneraittiuskampanjointia jatkettiin Tyhmä saa olla -liikenneraittiuskampanjaa, jonka radiomainos syntyi nuorten toimesta Raiku-radiomainoskilpailussa. Juhannuksena ja loppuvuodesta toteutettu kampanjointi vahvisti sosiaalista paheksuntaa, joka liittyy päihtyneenä ajamiseen. Nuorten mopoilijoiden liikenneturvallisuus ja päihteettömyys tuli huomion kohteeksi alan yhteiskampanjassa Eläköön. Mopoilijoiden liikenneturvallisuus oli keskiössä myös AKK-Motorsport ry:n kanssa tekemässämme mopoilijoiden koulutusmallin pilottiprojektissa, jonka laajennamme vuonna 2013 valtakunnalliseksi Turvassa tiellä -kampanjaksi. Lisäksi Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa pi- Kuva: Liikenneturva 16 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

17 Särmänä liikenteessä on merkittävin, yksittäinen nuorille suunnattu liikenneturvallisuustoimi Suomessa detyt Tappomopo -taikuriesitykset kohtasivat 8000 yläkouluikäistä. Haimme uutta tarttumapintaa nuorten arkeen Nuorten Akatemian kanssa, käynnistämällä Päätä itse -hankkeen, jossa nuoret pääsevät itse miettimään oman liikenneturvallisuutensa kehittämistä. Liikenneturvan vuorovaikutus nuorten kanssa mahdollistaa uusien ideoiden ja mielipiteiden saamisen sekä liikenneturvallisuuden nostamisen puheenaiheeksi nuorten parissa. Hanke jatkuu vuonna 2013 nuorten omilla projekteilla. Toteutimme lukuisissa kouluvierailuissa Ennakoitu katumus -koulutusmallia, joka hyödyntää teatterin ja draaman keinoja liikennekasvatuksessa. Kuva: Liikenneturva Kuva: Liikenneturva Liikenneturvan toimintakertomus

18 Työikäisten liikenneturvallisuus (25 64-vuotiaat) LÄPI vuoden teimme ajotapaan, turvaväliin, turvavyöhön ja säähän liittyviä radiotietoiskuja. Radio Iskelmän liikennetiedotteiden yhteydessä toteutimme erityisen laajan ohjelmayhteistyön. Kokonaisvaltainen radiomainonta on yhä erinomainen väylä tavoittaa laaja joukko autoilevia, työikäisiä suomalaisia liikenteessä. Uudistimme Jalan ja pyörällä -oppaan. Opas käy läpi yleisimmät jalankulun ja pyöräilyn liikennetilanteet ja säännöt kansankielisesti kuvien kera. Tutkimme pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemusta ja viestimme epäkohdista pyöräilykauden alkaessa. Teimme kävelyn ja pyöräilyn säännöistä myös monipuolisia tuotteita opettajien käyttöön. Kampanjoinnin lisäksi tarjosimme eri ajoneuvoilla räätälöityjä ennakoivan ajon koulutuksia (EAK). Olemme vuosikymmenten saatossa luoneet Suomeen vahvan perustan ennakoivalle ajotavalle. Vuonna 2012 koko EAK-tuoteperheen ulkoinen ilme uudistettiin entistä yhteneväisemmäksi ja selkeämmäksi. Jatkoimme henkilöautolla liikkuville tarkoitetun ennakoivan ajon koulutuksen sisällön ja materiaalin kokonaisuudistuksen kurssitestausta. Kurssin palautteet nousivat yli Liikenneturvalle asetetun tavoitetason. Esittelimme ennakoivan ajotavan koulutusta turvallisuusalan ammattilaisille Turvallisuus- ja puolustusmessuilla Lahdessa. Toteutimme UPM:n kanssa työliikenteen turvallisuuteen liittyvän hankkeen eri puolella Suomea. Olemalla mukana yhteiskampanjassa Eläköön Ammattilainen-kampanjassa herättelimme tieliikenteen ammattilaisia toimimaan henkilökohtaisesti liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Jatkoimme vuoden 2011 lopulla aloitettua motoristien ennakoivan ajon koulutukseen (MPEAK) liittyvän materiaalin kokonaisuudistusta. Toteutimme viikon mittaisen MPEAK-kouluttajakurssin kertomusvuoden toukokuussa Joutsassa. Myös tämän kurssin palautearviointi ylitti Liikenneturvalle asetetun tavoitetason. Lisäksi jatkoimme uudemman Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voi oppia? -koulutuksen markkinointia. Järjestimme iltapäivän koulutustilaisuuden motoristitoimittajille sekä MP Arkadian jäsenille. Koulutukseen osallistui myös enduron 13-kertainen maailmanmestari Juha Salminen, joka vastasi myös motoristien liikenneturvallisuuskysymyksiin Liikenneturvan Facebook-sivuilla ajokauden kynnyksellä. Raskaan liikenteen tarpeisiin kehittämämme raskaiden ajoneuvojen ennakoivan ajon koulutus (REAK) on käytössä sekä raskaiden ajoneuvojen ajokorttien suorittamiseen tähtäävässä opetuksessa että ammattikuljettajien jatkokoulutuksessa. REAK on vakiinnuttanut paikkansa ammatillisten oppilaitosten, kurssikeskusten ja puolustusvoimien opetuksessa. Aloitimme toimintavuonna koulutuksiin liittyvän laajan materiaalin uudistamisen. Tammi-helmikuussa järjestimme kaksi REAK-kouluttajakurssia Rovaniemellä. Lisäksi REAK-kouluttajana toimiville järjestettiin huhtikuussa Jyväskylässä kahden päivän mittainen täydennyskoulutus. Kaikkien REAK-kouluttajakurssien arvioinnit ylittivät Liikenneturvalle asetetun tavoitetason. Olemme vuosikymmenten saatossa luoneet Suomeen vahvan perustan ennakoivalle ajotavalle 18 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

19 Kuva: Liikenneturva Kuva: Liikenneturva Liikenneturvan toimintakertomus

20 Iäkkäiden liikenneturvallisuus (yli 65-vuotiaat) PAINOTIMME heijastinkampanjointiamme iäkkäille tielläliikkujille, sillä Liikenneturvan seurantatietojen mukaan iäkkäät käyttävät heijastimia muuta väestöä vähemmän. Näytä loistavalta -lehtimainonta ja -ulkomainonta saivat tukea myös mainonnasta radiossa ja apteekkien Terve-TV:ssä. Jatkoimme ikäkuljettajien helppokäyttöisen, turvallisen ja ajoergonomialtaan sopivan auton valintaan keskittyneen Ikänsä ratissa -aineiston ja tunnetuksi tekemistä. Sivusto valmistui myös ruotsiksi. Esimerkiksi ajoneuvon oikea valinta voi parantaa iäkkäiden liikenneturvallisuutta. Markkinoimme Liikenneturvan sähköisiä verkkopalveluja iäkkäille Hyvä Ikä messuilla sekä iäkkäille tarkoitetuissa lehdissä. Ikäkuljettajien ajamisen oman arvioinnin avuksi tarkoitettu opas jaettiin kaikille ajokortin uusijoille Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kautta. Päivitetty opas ilmestyi toimintavuoden keväällä. Liikenneturvan aluetoimistot järjestivät lisäksi runsaasti muita, paljon mielenkiintoa herättäneitä, iäkkäille suunnattuja tapahtumia. Tammikuussa järjestetty Pysy pystyssä -kampanjan seminaari nosti esiin kaatumisonnettomuuksien ennaltaehkäisyn keinoja. Yhteiskampanjaa tuettiin muun muassa radiomainonnalla. Kuva: Liikenneturva / Sini Aarnio-Kurki 20 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

21 Kuva: Liikenneturva / Sini Aarnio-Kurki IKÄNSÄ RATISSA IKÄNSÄ RATISSA Liikenneturvan uusi verkkosivusto Tietoa helppokäyttöisistä ja turvallisista autoista. Vinkkejä ajomukavuuden parantamiseen. Apuvälineitä auton arviointiin. Klikkaa ja lue vinkit! Sisäänkäynti Säädöt Näkyvyys Mittaristo Tavaratila Uusi teknologia Liikenneturvan toimintakertomus

22 Kuntatyö LIIKENNETURVAN toiminnan perustana on monipuolinen kuntatyö, jonka kautta tavoitamme merkittävän osan kunnista ja kuntalaisista. Monilla alueilla tukena on liikenneturvallisuustoimijatyö, joka jäntevöittää työtä kunnissa. Iso osa työstä tapahtuu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vetämissä liikenneturvallisuusryhmissä. Paikallisuus, läsnäolo ja ihmisten aito kohtaaminen ovat kuntatyömme keskiössä. Liikenneturvan tapahtuma- ja kontaktipäiväkirjaan kertyikin yli 1400 merkintää toimintavuoden aikana. Kaikkialla Suomessa yksi työmme painopisteistä on kuntien liikenneturvallisuustyön tukeminen. Osallistuimme kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien tekoon liikenneturvallisuusryhmien kokouksissa. Järjestimme myös monenlaista koulutusta sekä tapahtumia yhteistyössä kuntien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Liikenneturvan edustajat ohjasivat ja kannustivat kuntia liikenneturvallisuustyöhön päivittäin. Kunta- tai seutukuntakohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys ja toteuttaminen vaatii yhteistyötä ja ammattitaitoa. Liikenneturvan kuntatyöllä on välillisesti hyvin merkittävä osa kuntalaisten liikkumisen turvallisuuden edistämisessä. Yhtenä toimintamallina käymme paikallisissa seminaareissa läpi parhaita käytäntöjä ja opimme toisiltamme. Paikallisesti järjestimme lukuisia eri tavoin liikkuville ja eri-ikäisille suunnattuja turvallisuustapahtumia. Paikalliset tapahtumat ja yhteistyö aktivoivat alueiden toimijoita ja yhteisöjä liikenneturvallisuustyöhön. Tavoitteemme on kannustaa muita tahoja vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Veimme turvalaiteasioita ja liikenneturvallisuusviestiä oikeaan aikaan ja paikkaan kytkettyinä osaksi ihmisten arkea. Järjestimme keväällä runsaasti tilaisuuksia, joissa toimme esille erityisesti pyöräilyn sääntötuntemusta. Syksyllä taas kiinnitimme huomiota polkupyörien valojen käyttöön. Alkukesällä korostimme turvavöiden merkitystä muun muassa pyörähtävän auton ja törmäysvaa an avulla ja iltojen pimetessä käynnistyi puolestaan heijastinkampanjointi. Liikenneturva kohtasi ihmisiä lukuisilla messuilla ja tapahtumissa. Ihmisten arkeen osallistuminen vei Liikenneturvan mukaan niin Turvaa tenaville -suurtapahtumaan, 112-päivään, Etnosoi! -festivaaleille kuin Lucia-kulkueeseen. Elinikäinen liikennekasvatus konkretisoitui Liikenneturvan aluetoimistojen kouluttaessa neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, nuorisotoimen sekä työsuojelun henkilöstöä ja iäkkäiden kanssa toimivia. Lisäksi koulutusta saivat koululaisautonkuljettajat, liikennepuistojen työntekijät, toimittajat, kodinhoitajat, maahanmuuttajat, vaihto-oppilaat ja lukuisat muut liikenteen turvallisuudesta innostuneet ryhmät. Liikenneturvan tapahtuma- ja kontaktipäiväkirjaan kertyikin yli 1400 merkintää toimintavuoden aikana. Kuva: Liikenneturva 22 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

23 Kuva: Liikenneturva Liikenneturvan toimintakertomus

24 Tiedon tuotanto Tiedontuotantoyksikkö tuottaa ja kokoaa liikenneturvallisuuteen liittyviä aineistoja viestinnän ja koulutuksen suunnittelun ja kohdentamisen tueksi sekä arvioi toteutettujen toimenpiteiden tuloksellisuutta. Tutkimus- ja tilastotiedoilla palvelemme laajasti median ja viranomaisten tarpeita liikenneturvallisuuskysymyksissä. Keräsimme toimintavuonna kyselytutkimuksilla taustoittavaa tietoa muun muassa pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemisesta, suhtautumisesta rattijuopumukseen, mopoautoiluun ja pyöräilykypärän käyttöön sekä siitä, mitä liikenteessä pelätään ja mikä suututtaa. Hyödynnämme kerättyjä tietoja Liikenneturvan viestinnässä ja kampanjoinnissa. Kertomusvuoden lopulla käynnistimme nuorille suunnatun kyselytutkimuksen yhteistyössä TNS Gallup Oy:n kanssa. Tutkimuksella selvitetään vuotiaiden liikkumista ja asenteita liikenteessä. Tulokset valmistuvat keväällä Tutkimus Liikennekäyttäytymisen seurantatutkimukset KERÄÄMME ja analysoimme vuosittain tietoa liikennekäyttäytymisen muutoksista. Omilla seurantamittauksillamme tarkkailemme pyöräilykypärän, turvavyön ja heijastimen käyttöä sekä punaista päin ajamista ja kävelemistä. Hyödynnämme myös muun muassa Liikenneviraston nopeusmittauksia ja poliisin puhallusratsiatutkimuksen tietoja. Liikenneturvan turvalaitteiden käytön seurantamittaukset otettiin mukaan myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kehitteillä olevaan liikenteen indikaattorijärjestelmään. Liikenteen ilmapiiri ja muut kyselytutkimukset Liikenneturva toteuttaa joka vuosi Liikenteen ilmapiiri kyselytutkimuksen, joka kuvaa tavallisten kuljettajien kokemuksia liikenteestä, koettua turvallisuutta sekä liikenteeseen liittyviä tuntemuksia. Muut tutkimukset Tekemämme seurantatutkimus liikenteen riskikäyttäytymisestä valmistui ja se esiteltiin liikennepsykologian kansainvälisessä kongressissa elokuussa. Lisäksi käynnistimme Helsingin yliopiston kanssa yhteistyötutkimuksen Vertaiskasvatuksen käytöstä turvallisuuskasvatuksessa (Heini Sarias). Tuloksellisuuden arvioimiseksi ja Liikenneturvan toiminnan ohjausta varten, keräsimme toiminnan tehokkuutta kuvaavia tietoja. Tässä yhteydessä keräsimme käyttäjäarvioita muun muassa uudistetuista Pidä pelivaraa ja Jalan ja pyörällä -oppaista. Samoin keräsimme jälkipalautetta opettajille vuonna 2011 järjestetystä liikennekasvatuksesta. Liikenneturva tekee tutkimusta myös yhteistyönä. Kertomusvuonna käynnistimme Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa kuljettajaopetussuunnitelman uudistamiseen liittyvän seurantatutkimuksen, jonka tulokset valmistuvat vuonna Tampereen yliopiston kanssa käynnistyi selvitys pyöräilymäärien vaikutuksesta pyöräilyn turvallisuuteen. Tulokset valmistuvat keväällä Lisäksi Liikenneturva, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Rahtarit ry, Liikennevakuutuskeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto ja Työterveyslaitos käynnistivät yhteistyössä selvityksen raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikamääräysten vaikutuksesta turvallisuuteen. 24 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

25 Tietopalvelu Tietopalvelumme perusta on tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus. Koemme, että tunnemme liikenneturvallisuuden nykytilan, sillä päiväkohtainen onnettomuusseurantamme sekä ketterästi kerätyt kysely- ja seurantatietomme antavat ajankohtaisen tiedon siitä, miten suomalaisen liikenteen pulssi sykkii. Suomen virallisen tilaston Tieliikenneonnettomuudet 2011-vuosikirja laadittiin jälleen Tilastokeskuksen ja Liikenneturvan yhteistyönä. Julkaisu sisältää tietoja poliisin tietoon tulleista tieliikenteen onnettomuuksista sekä niissä kuolleista ja loukkaantuneista henkilöistä vuonna Teimme Tilastokeskuksen kanssa yhteistyötä myös kuukausittain julkaistavien liikenneonnettomuuksien ennakkotietojen tiedottamisessa. Kokoamme ja ylläpidämme Tilastokeskuksen tietokannasta laadittuja tienkäyttäjä- ja ikäryhmäkohtaisia sekä alueellisia ja eri aiheisiin keskittyviä tilastokatsauksia. Virallisen tilaston tietopohjaa laajennamme pelastuslaitosten resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmän Pronton tiedoilla, joita hyödynnetään etenkin liikenteessä vakavasti vammautuneiden määrän arvioinnissa. Teemme yhteistyötä myös Liikennevakuutuskeskuksen kanssa ja hyödynnämme tutkijalautakuntien onnettomuusaineistoja onnettomuuksia tarkentavien tietojen lähteenä. Reaaliaikaisen onnettomuustilanteen seuraamiseksi keräsimme myös sähköisesti tietoja eri medioiden julkaisemista onnettomuusuutisoinneista. Toimimme kansallisena tiedonkeruun koordinaattorina Maailman terveysjärjestö WHO:n Global Status Report on Road Safety raportin koostamisessa. Raportti julkaistaan vuoden 2013 alussa. Kolmannen, sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelun yhteydessä toimimme arjen ja asumisen turvallisuuden asiantuntijaryhmässä, jonka yhtenä tehtävänä oli liikkumisen turvallisuuden parantaminen. Sisäasianministeriö julkaisi ryhmän työstä raportin Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012. Ylläpidämme Suomen laajinta, yksinomaan liikenneturvallisuuteen erikoistunutta yli nimekeestä koostuvaa kirjastoa. Seuraamme alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä julkaisujen sekä verkkopalvelujen avulla. Kirjastomme palvelee alan tutkijoita, liikenneturvallisuudesta kiinnostuneita kansalaisia ja yhteistyökumppaneita. Erilaisia tiedonhakuja tehtiin lähes päivittäin. Liikenneturvan kirjasto oli mukana myös valtakunnallisessa Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa. Jatkoimme liikenneturvallisuusalan historiallisen aineiston tallentamista ja digitoimista yhteistyössä auto- ja tiemuseo Mobilian kanssa. Jalankulkuliikenne Kevytliikenne Autoliikenne Nuoret jalankulkijat Jalankulkijat Polkupyöräilijät Mopoautoilijat Joukkoliikenne Henkilöautoliikenne Liikenneturvan toimintakertomus

26 Kansainvälinen toiminta POHJOISMAIDEN yhteistyöjärjestö NTR (Nordiska Trafiksäkerhets Rådet) piti johtajiston kokouksen maaliskuussa Tukholmassa ja vuosikokouksen elokuussa Kööpenhaminassa. Kokouksiin osallistui tiedottaja Lena von Knorring. Yhteyspäällikkö Heli Lintamo ja Lena von Knorring osallistuivat Trygg Trafikkin järjestämään liikenneturvallisuuskonferenssiin huhtikuussa Oslossa. Tiedottaja Kaisa Hara ja Lena von Knorring osallistuivat NTR:n nuorisotyöryhmän kokoukseen kesäkuussa Kööpenhaminassa. Suunnittelija Petri Jääskeläinen osallistui Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin liikenneturvallisuusjaoston toimintakauden päätöstapahtumaan sekä Via Nordica-konferenssiin kesäkuussa Reykjavikissa. Tylosand / MHF - liikenneturvallisuusseminaariin syyskuussa Halmstadissa osallistuivat toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, yhteyspäällikkö Heli Lintamo sekä toimitusjohtajan assistentti Sisko Väyrynen-Hämäläinen. Seminaarin keskeisenä aiheena oli pyöräilyturvallisuus. ETSC (European Transport Safety Council) piti Safe and Sober -seminaarin maaliskuussa Helsingissä. Petri Jääskeläinen piti tilaisuudessa esityksen rattijuopumustilanteesta ja liikenneturvallisuuskampanjoinnista. Tiedottaja Pasi Anteroinen osallistui ETSC:n PIN-raportin julkistamistilaisuuteen sekä Main Councilin tapaamiseen marraskuussa Bresciassa. Yhteyspäällikkö Tuula Taskinen osallistui Suomen edustajana Serbian liikenneturvallisuuskonferenssiin huhtikuussa Donji Milanovacissa. Hän piti esityksen aiheesta Local Traffic Safety Work in Finland. Suomen Pietarin pääkonsulaatti kutsui Liikenneturvan edustajan syyskuussa Anitshovin palatsissa järjestettyyn Eurooppa-päivän tapahtumaan. Suunnittelija Katariina Rahikainen osallistui tilaisuuteen ja piti esityksen pyöräilystä ja liikenneturvallisuudesta. Tiedotusalan neuvottelukunta teki opintomatkan Englantiin syyskuussa. Matkalla saatiin monipuolinen kuva brittiläisestä liikenneturvalli- suustutkimuksesta, -ajattelusta, -suunnittelusta ja -valvonnasta sekä kuljettajien vapaaehtoisesta jatkokoulutuksesta. Neuvottelukunta tutustui myös Liikennevakuutuskeskusta vastaavaan organisaatioon ja hälytysajoneuvojen kuljettajien koulutukseen, joka tapahtuu muun liikenteen seassa. Liikenneturvan pohjoismaisten sisarjärjestöjen edustajat kokoontuivat marraskuussa Oslossa keskustelemaan nuorten liikenneturvallisuuteen liittyvistä uusimmista tutkimuksista ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Liikenneturvasta osallistui tilaisuuteen Katariina Rahikainen. Kiinan liikenneturvallisuusvaltuuskunta Gansu Province Transport Department vieraili maaliskuussa Liikenneturvassa tutustumassa Liikenneturvan työhön. Valtuuskuntaa kiinnosti erityisesti turvalaitteet. Bulgarian apulaisliikenneministerin johtama valtuuskunta vieraili toukokuussa tutustumassa Liikenneturvan toimintaan. Liikenneturva erosi PRI:n (La Prévention Routìere Internationale) jäsenyydestä toimintavuoden lopussa. 26 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

27 Liikenneturvallisuusalan ansiomitalit LIIKENNEMINISTERI Merja Kyllönen myönsi Liikenneturvan hallituksen esityksestä liikenneturvallisuusalan ansiomitalit 11 alalla ansioituneelle henkilölle. Mitalit luovutettiin pidetyssä lounastilaisuudessa Helsingissä. Mitalin saivat seuraavat henkilöt: liikenneturvallisuussuunnittelija Aila Alahuhtala, päätoimittaja Velimatti Honkanen, kunnossapitopäällikkö Heikki Ikonen, kapteeni evp. Markku Kallatsa, lääninoikeuslääkäri Jarmo Lipasti, kehitysjohtaja Pasi Pellikka, ylikomisario Simo Pukkila, toimitusjohtaja Lasse Säynäjoki, aluepäällikkö Reijo Tarkiainen, vanhempi konstaapeli Martti Väänänen ja insinööri, tekninen johtaja Antti Westersund. Kuva: Liikenneturva Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen Liikenneturvan toimintakertomus

28 Henkilöstö Yleistä HENKILÖSTÖHALLINNON ohjaavat arvot ovat: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Pääsanomamme on: asiantuntijuutemme syntyy yhdessä. Liikenneturvan uuteen henkilöstöstrategiaan on määritelty Liikenneturvan tavoitteet, periaatteet ja menettelytavat, joita noudatamme Liikenneturvan henkilöstöasioiden hoidossa ja joilla lisäämme Liikenneturvan tehokkuutta, luotettavuutta ja henkilöstön viihtyvyyttä. Työsuojelun uusi toimintaohjelma vuodelle 2013 valmistui kesäkuussa. Ohjelma jatkaa kertomusvuonna aloitettua aluetoimistojen työpaikkaselvitysten loppuunsaattamista, pelastussuunnitelmien tekoa yhdessä taloyhtiöiden kanssa ja ajantasaisten turvallisuuskansioiden laadintaa. Muita asioita vuoden 2012 tapaan ovat sairauspoissaolot, työterveyshuollon kustannukset, työterveyshuollon toimintasuunnitelman seuranta, työtapaturmat, työilmapiirikysely, työhön liittyvien riskien arviointi sekä henkilöstöltä tulevat palautteiden ja aloitteiden käsittely. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille valmistui marraskuussa. Toimintasuunnitelma painottaa varhaisen tuen ohjelmaa, jonka merkitys arjen käytännöissä käytiin läpi koko henkilökunnan kesken syksyn henkilöstöpäivien yhteydessä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan sisältyvä, uusi Liikenneturvan päihdeohjelma noudattaa Suomen Terveystalo Oy:n ja työmarkkinajärjestöjen suosittelemaa hoitoonohjausmallia. Kehityskeskustelut pidettiin henkilökunnalle tammi-maaliskuun aikana. Esimiehet osallistuivat syksyn aikana suoritusarviointivalmennukseen. Uudistetun palkkausjärjestelmän rakennemuutokset tulevat päätökseen vuoden 2013 aikana, kun suoritusarvioinnit toteutetaan osana kehityskeskusteluja. Henkilöstön määrä ja rakenne Liikenneturvan henkilöstön määrä toimintavuoden lopussa oli 47 henkilöä. Aluetoimistoissa oli yhteensä 19 henkilöä ja keskustoimistossa 28. Henkilötyövuosien määrä oli 45. Henkilötyövuosien määrällä tarkoitetaan säännölliseen normaaliin työaikaan suhteutettua henkilötyövuosien yhteismäärää. Määräaikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa kolme ja osa-aikatyössä oli yksi työntekijä. Liikenneturvan henkilöstöstä naisia oli 57,4 ja miehiä 42,6 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta; naisten 46,4 ja miesten 47,5 vuotta. Liikenneturvan koulutustasoindeksi oli 5,6 vuoden lopussa asteikolla yhdestä kahdeksaan. Korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus koko henkilöstöstä oli 60 prosenttia. Liikenneturvaan tuli toimintavuoden aikana kuusi uutta henkilöä vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen. Vanhuuseläkkeelle jäi yksi henkilö. Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä on koettu tärkeäksi varmistaa osaamisen siirtyminen rekrytoitaville henkilöille. Työhyvinvointi ja työterveyshuolto Työhyvinvointikyselyllä tiedusteltiin edellisen vuoden tavoin määrällisestä työkuormituksesta, vaikutusmahdollisuuksista, työn palkitsevuudesta, yhteisöllisyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja arvojen yhteensopivuudesta. Kyselyssä käytetyn Areas of Worklife Survey (AWLS) -menetelmän perusteella ei voida antaa yhtä työhyvinvoinnin arvoa. Mutta jos edellä mainituista työelämän keskeisistä alueista 28 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 LIIKENNETURVAN Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena on

Lisätiedot

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2015 5 Painopisteet 5 Yhteistyö 5 Pienet lapset

Lisätiedot

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

Vaarallinen väsymys s. 12. Tekniikka valvomaan nuorten ajamista s. 24. Kokemuksen puute voi kolhaista s. 16

Vaarallinen väsymys s. 12. Tekniikka valvomaan nuorten ajamista s. 24. Kokemuksen puute voi kolhaista s. 16 3 2010 Vaarallinen väsymys s. 12 Tekniikka valvomaan nuorten ajamista s. 24 Kokemuksen puute voi kolhaista s. 16 Hirvellä on hirven reitit Hirvi ei valitettavasti osaa tulkita liikennemerkkejä, eikä aina

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2005 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Paino: Painotalo Miktor 2006 Vuosikertomus 2005 Mannerheimin

Lisätiedot

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2007 2011 VUOSIKATSAUS 2007 LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS SISÄLLYS/sivuilla 1. Toiminnanjohtajan katsaus 1 2. Toimintaan vaikuttavat tekijät 3 2.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2014... 3 1.1 Johdon katsaus... 4 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpiteet vuosina 2011-2014 Tieliikenne Maastoajoneuvoliikenne

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpiteet vuosina 2011-2014 Tieliikenne Maastoajoneuvoliikenne Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Toimenpiteet vuosina 2011-2014 Tieliikenne Maastoajoneuvoliikenne Lapin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 9/2011 Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VÄESTÖLIITTO RY VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus Yleistä Perhetoiminnot Seksuaaliterveysklinikka Kansainvälisen kehityksen yksikkö Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako. Selvitysmiehen raportti

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako. Selvitysmiehen raportti Tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjako Selvitysmiehen raportti Julkaisuja 29/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2012 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, Keksi/Suvi-Tuuli

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 89 2013 Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot