JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto, hienopuusepänala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto, hienopuusepänala"

Transkriptio

1

2 2

3 3 Sisältö JOHDANTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, Hienopuusepänala Kuvaus koulutusalasta Tutkinnon muodostuminen/lukusuunnitelma... 5 Tutkinnon osat/ Pakolliset tutkinnon osat ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 10 ov Yritystoiminta/kustannuslaskenta 2 ov Asiakkaan kohtaaminen 1 ov Uniikkituote 7 ov KULTTUURILÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 10 ov OPO 0,5 ov Kulttuurituote 6,5 ov Käsityön historia ja kulttuuritieto 3 ov TUOTTEEN SUUNNITTELU 10 ov Suunnittelun ja visualisoinnin välineet 2 ov Sarjatyön valmistaminen 5 ov Visuaaliset perusteet 3 ov TUOTTEEN VALMISTAMINEN 20 ov Suuntautuminen ammattialaan 6 Ov Opinto-ohjaus 1 ov Yrittäjyys 1 ov Tieto- ja viestintätekniikan perusteet 1 ov Työturvallisuus-, tulityö- ja EA1 koulutus 1 Ov Kuvallinen ilmaisu 2 Ov Puutyön perusteet (hipu ja muotoiluassistentti ) 8 ov Tekninen piirustus 2 ov Tuotteen valmistaminen 5 ov Tuotesuunnittelun perusteet 1 ov Piirustuksesta valmiiksi tuotteeksi 3 Ov Valinnaiset tutkinnon osat KULTTUURIN SOVELTAMINEN KÄSITYÖHÖN 10 ov Työssäoppiminen 10 ov ASIAKASPALVELU JA MYYNTITYÖ 10 Ov Työssäoppiminen 10 ov PALVELUN TUOTTEISTAMINEN 10 Ov Työssäoppiminen 10 Ov AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ... 58

4 4 11 OHJAUSTOIMINTA 10 Ov Työssäoppiminen 10 Ov TUOTTEEN VALMISTAMINEN KÄSITYÖNÄ 10 ov Yritystoiminta/ kustannuslaskenta OPO/ työhönhakuvalmennus 1 ov Hienopuusepän syventävät opinnot 8 ov TILAUSTÖIDEN VALMISTAMINEN 10 ov Opinnäytetyö 5 ov Opinnäytetyön suunnittelu ja portfolio 1 ov Työssäoppiminen 4 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Liitteet:... 80

5 5 JOHDANTO (Ops hyväksytty / Siika-Pyhä kky, JEDU) 1 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, HIENOPUUSEPÄNALA Tämä opetussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen perustutkinnon perusteita OPH:n määräys pvm , Dno 25/011/2009 ja Siika- Pyhäjoklialueen opetus-suunnitelman yhteistä osaa Opetussuunnitelma on hyväksytty Jokilaakson koulutuskuntayhtymässä toistaiseksi voimassa olevaksi Opetussuunnitelma on laadittu paikalliseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuun-nitelmaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. 2 KUVAUS KOULUTUSALASTA Hienopuusepänalalla työskentelevä henkilö suunnittelee ja valmistaa erilaisia puutuotteita. Työ on laaja-alaista ja monipuolista sekä edellyttää monien eri taitojen samanaikaista hallintaa. Hienopuusepänala perustuu kunniakkaaseen käsityöperinteeseen ja ottaa huomioon uuden tekniikan. Kulttuurin tuntemus, kuvallinen ilmaisu, liiketalouteen liittyvät asiat ja erilaiset yhteistyötaidot antavat peruslähtökohdan alalla toimimiseen. 3 TUTKINNON MUODOSTUMINEN/LUKUSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto-artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma ala: HIENOPUUSEPÄNALA 1 2. vuosi vuosi 3.vuosi AMMATILLISET PAKOLLISET TUTKINNON OSAT OPINTO YHT KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT JAKSON 1. ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 10 OV Yritystoiminta ja kustannuslaskenta Asiakkaan kohtaaminen Uniikkituote Ammattiosaamisen näyttö 2, tutkinnonosat 1 ja 2 0 KULTTUURILÄHTÖINEN VALMISTAMINEN OPO 0,5 0,5 0,5 2.2 Kulttuurituote 6, Käsityön historian ja kulttuuritieto TUOTTEEN SUUNNITTELU Suunnittelun ja visualisoinnin välineet Sarjatyön valmistaminen Visuaaliset perusteet 3 3 3

6 6 4. TUOTTEEN VALMISTAMINEN Suuntautuminen ammattialaan Työturvallisuus-, tulityö- ja EA1-koulutus Kuvallinen ilmaisu Ammattialan perusteet Piirustuksesta valmiiksi tuotteeksi Ammattiosaamisen näyttö 1, tutkinnonosa 4 ja 3 0 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT KULTTUURIN SOVELTAMINEN 6. KÄSITYÖHÖN ASIAKASPALVELU JA MYYNTITYÖ 6.1 Työssäoppiminen Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näyttö3, tutkinnonosa Ammattiosaamisen näyttö3, tutkinnonosa 6 8. PALVELUN TUOTTEISTAMINEN OHJAUSTOIMINTA 8.1 Työssäoppiminen Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näyttö 4, tutkinnonosa Ammattiosaamisen näyttö 4, tutkinnonosa 7 0 TUOTTEEN VALMISTAMINEN 14. KÄSITYÖNÄ 10 Lukio, tutkinnon osia ammtillisesta tutkinnosta Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 14.1 Yritystoiminta/ Kustannuslaskenta OPO/työhönhakuvalmennus Hienopuusepänalan syventävät harjoitukset TILAUSTYÖN VALMISTAMINEN Opinnäytetyö Opinnäytetyön suunnittelu ja portfolio Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näyttö 5, tutkinnonosat 12 ja 14 =opinnäytetyö x AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT PAKOLLISET OV äidinkieli 4 1. äk äk äk äk Toinen kotimainen kieli Vieras kieli 2 1. en 1 1 1

7 7 2. en Matematiikka 3 1. Perusmatematiikka Geometria Taulukkolaskenta 1 1 Fysiikka ja kemia 2 1. Fysiikka Kemia 1 1 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta 1 1 Terveystieto 1 1 Taide ja kulttuuri VALINNAISET TUTKINNON OSAT 4 Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat YMPÄRISTÖTIETO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA ETIIKKA KULTTUURIEN TUNTEMUS PSYKOLOGIA YRITYSTOIMINTA VAPAASTI VALITTAVAT YHTEENSÄ

8 8 TUTKINNON OSAT/ PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4 ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 10 OV 4.1 Yritystoiminta/kustannuslaskenta 2 ov 4.2 Psykologia; asiakkaan kohtaaminen 1 ov 4.3 Uniikkituote 7 ov Ammattiosaamisen näyttö 2, tutkinnon osat 1, 2 Ammattitaitovaatimukse t Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteitteet valita materiaalit laskea materiaalien kulutuksen tehdä hinta-arvion ja tarjouksen neuvotella asiakkaan kanssa o o o o esitellä toteutusvaihtoehtoja esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen havainnollistaa tuotetta tai palvelua sopia asiakastapaamisista noudattaa työaikoja ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita. Arviointi ammattiosaamisen näyttö Näytetään yhdessä tutkinnon osat 1ja 2 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Arviointi suoritetaan ko. ammattitaitovaatimusten avulla. muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

9 9 Opintojaksot 4.1 Yritystoiminta/kustannuslaskenta 2 ov Tavoitteet Opiskelija vertailee vaihtoehtoja ja asettaa työlleen kestävän kehityksen huomioivia laatu- ja kustannustavoitteita. Hän osaa käyttää toimintasuunnitelman edellyttämiä työmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja vuorovaikutuksessa työyhteisönsä kanssa hyödyntäen tietotekniikkaa. Hän osaa toimia kustannustehokkaasti aika- ja muut käytettävissä olevat resurssit huomioiden sekä laskee toiminnan kustannukset ja oman työpanoksen osuuden niistä. Sisältö Yritystieto 2 ov Asiakaslähtöinen markkinointi Markkinoinnillinen liikeidea Hinnoittelu Tekijänoikeudet ja kuluttajansuoja Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Luennot, tehtävät, harjoitukset Verkko-oppimisympäristö, liiketoimintasuunnitelma alan kirjallisuus, opetusmonisteet, internet Muuta huomioitavaa Arvioidaan erillisenä opintojaksona ( 1-3 )

10 Asiakkaan kohtaaminen 1 ov Tavoitteet Opiskelijan tulee tiedostaa vuorovaikutuksen peruslähtökohdat ja hänen on kyettävä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössään ja asiakaspalvelutilanteissa. Hänen on tiedostettava hyvään asiakaspalveluun liittyvät perustekijät ja kyettävä toimimaan niiden mukaisesti (käytös, yleiset hyvät tavat, ulkoinen olemus...) Opiskelijan tulee selviytyä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa perehtymällä niihin vaikuttaviin psykologisiin tekijöihin. Hänen on osattava tunnistaa asiakaspalvelutilanteeseen ja ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja kyettävä kehittämään omaa toimintaansa niiden mukaan. Hänen on perehdyttävä asiakaspalvelutapahtuman rakenteeseen ja hyvän asiakassuhteen luomiseen vaikuttaviin tekijöihin. Hänen tulisi ymmärtää asiakaspalvelutapahtuma prosessina. Sisältö - asiakaspalvelu (prosessi, vaiheet, hyvän asiakaspalvelun kriteerit) - yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot - verbaalinen ja nonverbaalinen vuorovaikutus Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali - yksilötyöskentely, ryhmätyöt, parityöt, Luennot, tehtävät, harjoitukset - alan opetusmateriaali; monisteet, videot Verkko-oppimisympäristö, liiketoimintasuunnitelma Muuta huomioitavaa opintojakso arvioidaan erikseen S- merkillä, arvioidaan näytössä Uniikkituote 7 ov. Uniikkituotteen valmistus 4 ov Puusepänalan rakenteet 1 ov Tuotesuunnittelu/ käyttäjäkeskeinen 1 ov Puun kuivaus 1 ov Tavoitteet Opiskelija osaa valmistaa asiakkaalle yksilöllisen ja laadukkaan tuotteen. Hän osaa suunnitella tuotteen muotoilua ja valmistusta. Hän osaa valita tuotteen valmistukseen oikeat materiaalit, rakenteet, koneet, laitteet ja työmenetelmät. Hän osaa laskea tuotteelle kustannukset, neuvotella asiakkaan kanssa sekä kehittää ja arvioida omaa toimintaansa. Hän noudattaa työaikoja, aikatauluja ja työturvallisuusohjeita. Sisältö Uniikkituotteen valmistus 4 ov esteettisesti ja teknisesti laadukkaiden ja viimeisteltyjen tuotteiden valmistus Puusepänalan rakenteet 1 ov hyllyn rakenteet; sidottu ja vapaa hylly, vetohylly huonekaluovien rakenteet; peili-, liuku-, rulo-, ja säleovet

11 11 laatikon rakenteet; liitokset, ohjaus ja kannatus, sovitus, vetolevyt rakenteen sitominen; sidelistat ja kehykset, kansi, pohja ja tausta jalustat ja jalkarakenteet Tuotesuunnittelu/ käyttäjäkeskeinen 1 ov käyttäjäkeskeinen suunnittelu ergonomia skissit, esityskuvat, pienoismalli Puun kuivaus 1 ov puunkaadon paras ajankohta ulkokuivaus ja puutavaran säilytys keinokuivaus puun kuivauksen tarkoitus ja kuivausmenetelmät, puun kuivumisprosessi, kuivaamotyypit, kuivauskuorma kosteuden mittaaminen kuivauskaavat kuivausviat Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Harjoitustyöt, demonstraatiot, teoriaopetus Opiston koneet, laitteet ja välineet Alan opetusmateriaali mm. Puualan perusoppi 5. Kuivaus Puutekniikka 1. Muoto, rakenne ja tekninen piirustus Opintojaksot arvioidaan S-merkillä, opintojaksot arvioidaan näytössä 2.

12 12 Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu suunnittelee ohjattuna omaa työtään asiakkaan tarpeet huomioon ottaen suunnittelee omaa työtään ja tekee ohjattuna toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa Tuotteen tai palvelun valmistus valmistaa ohjattuna tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun valmistaa tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun valmistaa tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee asetettujen latutavoitteiden mukaisesti ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista Hinnoittelu ratkaisee ohjattuna työhön liittyviä laskutoimituksia ratkaisee ohjattuna ammattityöhön liittyvät laskutoimitukset ratkaisee ammattityöhön liittyvät laskutoimitukset laskee materiaalien kulutuksen ja tekee ohjattuna hinta-arvion materiaalikustannuksista laskee materiaalien kulutuksen ja tekee hintaarvion materiaalikustannuksista ja arvioi ohjattuna työhön käytettävän ajan laskee materiaalien kulutuksen ja tekee hinta-arvion kokonaiskustannuksista ja tekee tarjouksen, joka sisältää materiaalikustannukset ja työhön käytettävän ajan Itsearviointi arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. arvioi ja kehittää ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

13 13 Työmenetelmien ja välineiden valinta neuvottelee ohjattuna asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen neuvottelee asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen neuvottelee asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja esittelee eri toteutusvaihtoehtoja ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen Materiaalien valinta ja käyttö valitsee ohjattuna ja käyttää työhön soveltuvia ammattialalla käytettäviä materiaaleja. valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvia materiaaleja keskustellen ohjattuna asiakkaan kanssa niistä ja valintojen vaikutuksesta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun ja hintaan. valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvia materiaaleja keskustellen asiakkaan kanssa niistä ja valintojen vaikutuksesta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun ja hintaan. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Havainnollistaminen havainnollistaa ohjattuna tuotetta tai palvelua asiakkaalle havainnollistaa tuotetta tai palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä havainnollistaa tuotetta tai palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä, jotka herättävät asiakkaan kiinnostukseen tuotetta tai palvelua kohtaan Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa valmistaa ohjattuna asiakkaalle tuotteita, jotka ovat muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa asiakkaalle tuotteita, jotka ovat muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa asiakkaalle tuotteita, jotka ovat viimeisteltyjä ja muodoltaan, mittasuhteiltaan sekä väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna valintoja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja ohjeiden avulla päätöksiä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä Vuorovaikutus ja yhteistyö huolehtii ohjattuna asiakastapaamisista luontevasti huolehtii ja sopii asiakastapaamisista luontevasti ja joustavasti huolehtii ja sopii asiakastapaamisista luontevasti. joustavasti ja rakentavasti

14 14 Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja etsii tietoa tekijänoikeuksista ja kuluttajansuojalaista Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden.

15 15 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinnasta Asiakaslähtöinen valmistaminen: -puualan tuotteen valmistus ja hinnoittelu työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta Asiakaslähtöinen valmistaminen: -materiaalien valinta ja käyttö työn perustana olevan tiedon hallinnasta Asiakaslähtöinen valmistaminen: -estetiikan huomioonottaminen valmistuksessa elinikäisen oppimisen avaintaidoista Asiakaslähtöinen valmistaminen: -ammattieettinen ja yrittäjämäinen työskentely terveyden ja työturvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen työskentelyssä Näytön/näyttöjen toteuttaminen tehtävän kuvaus Näyttöympäristö Opiston puuosaston tilat, tai toteutetaan työssäoppimispaikan työtehtävien mukaan Näytön ajoitus Toisen lukuvuoden aikana Näytön arvioijat Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, ja opettajat. tutkinnon arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja opiskelun loppuvaiheen osaamisen muusta arvioinnista. Muu arviointi voi vaikuttaa korottavasti arvosanaan. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t. Samassa näytössä näytetään 1.Asiakaslähtöinen valmistaminen 2.Kulttuurilähtöinen valmistaminen Etenemisen ehdot Harjoitustöinä tehtävien puualan tuotteiden tuotesuunnitteluosiot on oltava suoritettuina ennen näyttöön osallistumista.

16 16 5 KULTTUURILÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 10 OV 5.1 OPO 0,5 ov 5.2 Kulttuurituote 6,5 ov 5.3 Käsityön historia ja kulttuuritieto 3 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja - välineitä hankkia asiantuntijan apua ratkaista ongelmatilanteita toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa o o ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja työskennellä tehtyjen sopimusten mukaan noudattaa työaikoja ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita. Arviointi ammattiosaamisen näyttö Näytetään yhdessä tutkinnon osat 1ja 2 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä näyttötyön ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Arviointi suoritetaan ko. ammattitaitovaatimusten avulla. muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

17 17 Opintojaksot 5.1 OPO 0,5 ov Tavoitteet Opiskelija tarkentaa opiskelu- ja urasuunnitelmansa, seuraa opintojensa etenemistä sekä kantaa vastuun omasta oppimisprosessistaan. Opiskelija osaa hakea ohjausta ja tukea opiskeluun ja elämään liittyvissä ongelmatilanteissa. Opiskelija tutustuu kansainväliseen opiskeluun ja työhön. Opiskelijalla on valmiudet tehdä opintoihin, jatko-opintoihin ja työllistymiseen liittyviä valintoja. Sisältö Opintojen seuraaminen ja urasuunnittelu Opiskelijana tai työntekijänä ulkomailla Työssäoppiminen kotimaassa ja ulkomailla Ammatti-identiteetti Työllistyminen työntekijänä tai yrittäjänä Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa HOPS keskustelu ja hopsin täydentäminen, opetuskeskustelut, yhteistoiminnalliset oppimistehtävät, opintomatkat, vierailevat luennoitsijat Opetusvideot/-cd, netti, media, sanomalehdet Alan julkaisut ja kirjallisuus Kurssin hyväksytysti suorittamisen edellytyksenä on opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien tekeminen. Arviointina käytetään S merkintää. Opo (toinen lukuvuosi 1 ov) Toteutus osin opon (0,5ov) ja osin ryhmänohjaajan/luokanvalvojan tunteina. Opintokokonaisuus arvioidaan S- merkillä 5.2 Kulttuurituote 6,5 ov Puualan erityistekniikat 2 ov Sorvaus 1 ov Metallityöt 1 ov Tuotesuunnittelu ja perinnetyön valmistaminen 2,5 ov Tavoitteet Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa ammattialansa perinteen mukaisia materiaaleja, rakenteita ja työmenetelmiä valmistamiinsa tuotteisiin. Hän työskentelee suunnitelmallisesti, kustannustehokkaasti sekä annettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita. Hän osaa soveltaa kulttuuritietoa tuotevalmistuksessa. Opiskelija osaa ottaa työskentelyssään huomioon kestävän kehityksen käyttäen tuotteissa mahdollisuuksien mukaan kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Sisältö

18 18 Puualan erityistekniikat 2 ov taivutetut rakenteet; massiivinen ja laminoimalla taivutettu, muottien mitoitus ja valmistus viilutus; viilujen paloittelu, saumaus sekä liimaus, kuvioviilutus; intarsian perusteet koristeveiston perusteet sekä työkalut verhoilu -satulavyöt - joustimet - täytteet - sidokset - ompeleet - kankaat - työkalut Sorvaus 1 ov sorvit käyttö, rakenne ja työturvallisuus lieriösorvauksen ja ontelosorvauksen perusteet sorvitaltat ja niiden teroitus Metallityöt 1 ov metallitöiden perusteet; koneet, laitteet ja työturvallisuus taontatyöt Tuotesuunnittelu ja perinnetyön valmistaminen 2,5 ov huonekalutyylien piirteitä omaava tuote uusin menetelmin tai uusi tuote perinteisin menetelmin Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Harjoitustyöt/ parityöskentely, demonstraatiot, teoriaopetus, tutustumiskäynnit Opiston koneet, laitteet ja välineet Alan opetusmateriaali mm. Leena Nokela. Sisustustyylit Puutekniikka 1. Muoto, rakenne ja tekninen piirustus Ernest Scott. Suuri puutyökirja Tämä jakso toteutetaan käsityön historian ja kulttuuritiedon jälkeen. Huonekalutyylit- kurssi ennen verhoilua. Metallityöt harjoitustyön lomassa. Koristeveisto valinnaiskurssina. Arvioidaan erillisinä opintojaksoina ( 1-3 ) Tuotesuunnittelu ja perinnetyön valmistaminen arvioidaan näytössä 2.

19 Käsityön historia ja kulttuuritieto 3 ov Tavoitteet Johdatus kulttuurihistoriaan 1 ov Käsityöalan historia 1 ov Huonekalutyylit 1 ov Opiskelija hankkii käsityöalan historiaan ja kehitykseen liittyvää tietoa. Hän tuntee tuotteen valmistamiseen ja käyttöön liittyvää kulttuurihistoriaa, ammattialansa perinteisiä tuotteita sekä käyttötapoja. Hän osaa käyttää ja soveltaa kulttuuritietoa työskentelyssään. Sisältö Johdatus kulttuurihistoriaan 1 ov suomalaisen kulttuurin juuret; aikakaudet, tyypilliset materiaalit ja esineet käsi- ja taideteollisuuden vaiheet ja käsitteistö suomalaisuus / kansainvälisyys tyylien vaikutteita materiaalit ja tekniikat suomalainen tyyli käsityössä ja muotoilussa tutustuminen johonkin omavalintaiseen vieraaseen kulttuuriin; tiedon kerääminen, tuotteisiin tutustuminen ja kokonaisuuden esittely muille Käsityöalan historia 1 ov keskeisiä piirteitä suomalaisen käsityön historiasta sekä käsija taideteollisuusalan esineistöstä ammattialan esineistöön perehtyminen esim. museossa käsityövälineiden historia Huonekalutyylit 1 ov länsimaisten sisustus- ja huonekalutyylien erityispiirteiden tunnistaminen ja ajoittaminen, valitun tyylin mukaisen kalusteen tai kalusteen osan valmistus. Pieni muotoinen tutkielma, museo käynti. Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Harjoitustyöt, demonstraatiot, teoriaopetus, tutustumiskäynnit Opiston koneet, laitteet ja välineet Alan opetusmateriaali ja ammattikirjallisuus Muuta huomioitavaa Arvioidaan erillisinä opintojaksoina ( 1-3 )

20 20 Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus valmistaa ohjattuna kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun suunnittelee ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun suunnittelee ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista Itsearviointi arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. arvioi ja kehittää ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö käyttää ohjattuna ammattialansa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti valitsee ohjattuna ja käyttää ammattialansa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti valitsee ja käyttää, tarvittaessa yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialojen sopimuskäytänteiden mukaisesti noudattaa asiantuntijan ohjeita ottaa tarvittaessa vastaan asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessan hankkii tarvittaessa asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessaan Materiaalien käyttö käyttää ohjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja käyttää ja valitsee ohjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja käyttää ja valitsee ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja Kestävän kehityksen huomioon ottaminen käyttää ohjattuna elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, - käyttää elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä käyttää elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja ja kehittää

21 21 työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien valinnassa Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta välineitä ja materiaaleja. ja materiaaleja. ohjattuna toimintaansa. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa hankkii ohjattuna ammattialan kulttuuritietoa hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa ohjattuna huomioon kohderyhmän hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän tunnistaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita tai tyylipiirteitä tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita ja tyylipiirteitä käyttää ohjattuna hankkimaansa tietoa toteuttamisessa. käyttää hankkimaansa tietoa toteuttamisessa ja ohjattuna suunnittelussa. käyttää hankkimaansa tietoa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna valintoja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja ohjeiden avulla päätöksiä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä erilaisissa tilanteissa Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa toimii tilanteen vaatimalla tavalla työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa toimii ohjattuna eri kulttuurialueilta tulevien kanssa toimii eri kulttuurialueilta tulevien kanssa toimii ja tekee ammattityötä eri kulttuurialueilta tulevien kanssa Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja huomioi ohjattuna kulttuurierot sopimuksissa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden.

22 22 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinnasta Kulttuurilähtöinen valmistaminen: -puualan kulttuurilähtöisen tuotteen suunnittelu ja valmistus työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta Kulttuurilähtöinen valmistaminen: -kulttuurilähtöisen puualan tuotteen valmistuksessa työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinnasta Kulttuurilähtöinen valmistaminen: -ammattietiikka: työajan tarkoituksen mukainen käyttö ja vastuullinen toiminta elinikäisen oppimisen avaintaidoista Kulttuurilähtöinen valmistaminen: - terveys ja turvallisuus ja toimintakyky Näytön/näyttöjen toteuttaminen Näyttöympäristö Näytön ajoitus Tehtävän kuvaus Opiston tilat, tai työssäoppimispaikan työtehtävien mukaan Toisen lukuvuoden aikana Näytön arvioijat Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, ja opettajat. tutkinnon arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja opiskelun loppuvaiheen osaamisen muusta arvioinnista. Muu arviointi voi vaikuttaa korottavasti arvosanaan. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t. Samassa näytössä näytetään Asiakaslähtöinen valmistaminen Kulttuurilähtöinen valmistaminen Etenemisen ehdot Harjoitustöinä tehtävien puualan tuotteiden tuotesuunnitteluosiot on oltava suoritettuina ennen näyttöön osallistumista.

23 23 6 TUOTTEEN SUUNNITTELU 10 OV 6.1 Suunnittelun ja visualisoinnin välineet 2 ov 6.2 Sarjatyön valmistaminen 5 ov 6.3 Ammattialan visuaaliset perusteet 3 ov (päivitetty EV) Muotoilun plastinen paja Graafinen suunnittelu ja värioppi Studiovalokuvaus ja kuvankäsittely Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toteuttaa ammattialan tavanmukaisia suunnitelmia dokumentoida suunnitteluprosessin käyttää suunnittelun ja dokumentoinnin työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja valita valmistusmenetelmän, materiaalit ja tarvikkeet suunniteltuun tuotteeseen käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteissa ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita työskennellä aikataulun ja sopimusten mukaan. Arviointi ammattiosaamisen näyttö Näytetään yhdessä tutkinnon osat 1 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Arviointi suoritetaan ko. ammattitaitovaatimusten avulla. muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

24 24 Opintojaksot 6.1 Suunnittelun ja visualisoinnin välineet 2 ov Cad- perusteet 1 ov 3D- mallintaminen 1 ov Tavoitteet Opiskelija osaa havainnollistaa tuotetta asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä, jotka herättävät asiakkaan kiinnostuksen tuotetta kohtaan. Hän suunnittelee ja valmistaa tuotteita jotka ovat viimeisteltyjä muodoiltaan, mittasuhteiltaan sekä väritykseltään. Sisältö Cad- perusteet 1 ov käyttöliittymä perusasetukset yleistäpiirtämisestä piirtotoiminnot Muokkaus kuvien hallinta tulostus tekstitoiminnot mitoittaminen 3D- piirto symbolit harjoitukset 3D- mallintaminen 1 ov käyttöliittymä näytönhallinta sketchin piirtäminen osamallinnus piirustukset kokoonpanot kirjasto-osat konfiguraatiot weldments ohutlevysuunnittelu DWGeditor edrawings Totuttamistapa Menetelmät Välineet harjoitukset Koulun ATK-laitteet

25 25 Oppimateriaali CADS Planner ohjelman peruskurssin oppaat SolidWorks ohjelman peruskurssi 2008 oppaat tai uudemmat Muuta huomioitavaa Arvioidaan erillisinä opintojaksoina harjoitustöiden perusteella ( 1-3 ) Opintojaksot 6.2 Sarjatyön valmistaminen 5 ov Sarjatyö 3 ov sisältää tuotesuunnittelu/ sarjatuotantokelpoinen tuote CNC- kurssi 1 ov Koneiden huolto 1 ov Tavoitteet Opiskelija suunnittelee ja valmistaa tuotteita sarjatyönä. Hän dokumentoi suunnitteluprosessia ja käyttää suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa. Hän ratkaisee koneiden käyttöön ja huoltoon liittyviä ongelmatilanteita, suunnittelee aikatauluja ja toimii vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti yksin ja ryhmän jäsenenä. Opiskelija ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo työskentelyssään esille erilaisia näkökantoja ja toteuttamiskelpoisia ideoita. Opiskelija osaa käyttää CNC- työstötekniikkaa tuotteen osa valmistuksessa. Sisältö Sarjatyö 3 ov sarjatuotantokelpoisen tuotteen suunnittelu materiaalien ja koneistuksen suunnittelu ja valinta tuote soveltuu sekä myyjäis- sekä lahjatuotteeksi CNC- kurssi 1 ov ohjelmiin tutustuminen terien, liikeratojen ja syöttönopeuksien valinta kappaleiden erilaiset kiinnitykset harjoitukset Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Koneiden huolto 1 ov peruskoneiden terien vaihto ja huolto Harjoitustyöt, demonstraatiot, teoriaopetus Opiston koneet ja laitteet Tuotesuunnittelu kirjallisuus Koneiden käyttö ja huolto oppaat Muuta huomioitavaa Arvioidaan erillisinä opintojaksoina harjoitustöiden perusteella ( 1-3 )

26 Visuaaliset perusteet 3 ov Muotoilun plastinen paja 1 ov Tavoitteet Opiskelija muotoilee luonnosten tai kuvien pohjalta kolmiulotteisen muodon. Opiskelija pohtii tuotteen mittasuhteita, muotoja huomioiden niiden vaikutuksen valmistukseen ja käytettävyyteen. Sisältö Tiedon hankinta muotoiluprosessi: ulkonäön muodonanto muodon merkitys tuotteessa Valmistus plastisen muodonannon työtavat Laatuvaatimukset esteettisyys, tarkoituksenmukaisuus, käytettävyys Muotoilun ja valmistuksen yhteys materiaalien, rakenteiden ja valmistuksen yhteys muodonantoon Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali harjoitustyöt oppikirjat, kurssimonisteet Muuta huomioitavaa arvioidaan näytössä Graafinen suunnittelu ja värioppi 1 ov Tavoitteet Opiskelija valitsee luonnosten tai kuvien pohjalta joko yksittäis- tai sarjavalmisteisen tuotteessa käytettävät värit huomioiden niiden vaikutuksen käytettävyyteen sekä markkinointiin. Opiskelija tekee tuotegrafiikan luonnosten tai kuvien pohjalta joko yksittäis- tai sarjavalmisteiseen tuotemalliin. Sisältö Tiedon hankinta väri taiteessa ja graafinen suunnittelu osana muotoilua värien viestit tuotteessa Tuotegrafiikan tekeminen ja käyttö tuotegrafiikan esityskuvien tekeminen / käyttö tuotegrafiikan liittäminen tuotekokonaisuuteen kuvankäsittelyn avulla Valmistus väriaineet ja tuotteen pintakäsittelytavat

27 27 Esittely tuotegrafiikan suullinen esittely Laatuvaatimukset esteettisyys, värin merkitys tuotteen kaupallisuuteen Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muotoilun ja valmistuksen yhteys materiaalien, tekniset rakenteiden ja valmistuksen vaikutus tuotegrafiikkaan harjoitustyöt tietokonelaiteet ja ohjelmistot oppikirjat, kurssimonisteet Muuta huomioitavaa arvioidaan näytössä Studiovalokuvaus ja kuvankäsittely 1 ov Tavoitteet Opiskelija valokuvaa tuotteen ja muokkaa tuotekuvan kuvankäsittelyohjelman avulla tallentamista varten. Sisältö Valokuvaus tuotteen studiovalokuvauksen laitteet ja niiden käyttö kuvankäsittelyohjelman käyttö ja kuvanmuokkaustavat tallentamisvaiheessa Esittely Totuttamistapa Menetelmät Välineet tuotekuvan suullinen esittely harjoitustyöt valokuvauslaitteet Oppimateriaali oppikirjat, kurssimonisteet Muuta huomioitavaa arvioidaan näytössä 1.

28 28 Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Suunnitteluprosessin toteuttaminen toteuttaa ohjattuna ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ohjattuna esteettisiä ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ammattialan tavan mukaan, ohjattuna asiakkaan tavoitteet huomioon ottavia esteettisiä suunnitelmia ammattialalle soveltuvin visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoin useisiin suunnitteluprosessin vaiheisiin Dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö dokumentoi ohjattuna suunnitteluprosessinsa ja käyttää ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja käyttää ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja käyttää suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa Kestävän kehityksen arviointi suunnitelmissa arvioi ohjattuna suunnitelmien materiaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja - ikään tai ympäristöön. arvioi ohjattuna suunnitelmien materiaalisia tai visuaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja - ikään tai ympäristöön. arvioi suunnitelmien visuaalisia, materiaalisia ja valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään ja ympäristöön. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö käyttää ammattialan suunnitelmien tekemiseen liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja keskeisissä ammattialan suunnitteluprosessin vaiheissa, mutta tarvitsee muissa vaiheissa ohjausta käyttää ja valitsee ohjattuna ammattialan suunnitelmien tekemiseen liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja keskeisissä ammattialan suunnitteluprosessin vaiheissa valitsee ammattialan suunnitelmien tekemiseen sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja soveltaa niitä ohjattuna ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheissa käyttää ohjattuna tietotekniikkaa käyttää ohjattuna ammattialan käyttää ammattialan teknologiaa ja tietotekniikkaa

29 29 tiedonhallinnan, tallentamisen ja tuottamisen sekä tiedon siirtämisen ja vastaanottamisen välineenä teknologiaa ja tietotekniikkaa suunnittelussa suunnittelussa Visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö käyttää ohjattuna visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, muototai tila-sommittelua käyttää visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, muototai tila-sommittelua ja hyödyntää ajoittain ohjattuna omaa luovuuttaan tai persoonallista ilmaisuaan käyttää visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, muototai tila-sommittelua ja hyödyntää ajoittain ohjattuna omaa luovuuttaan ja persoonallista ilmaisuaan Dokumentoinnin työmenetelmien ja - välineiden käyttö laatii ohjattuna käsin tai koneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä tai esityskuvia. laatii käsin tai ohjattuna koneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä tai esityskuvia. laatii käsin ja koneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä tai esityskuvia. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Tiedonhankinta tekee ohjattuna luonnoksia ympäristöstään tai ohjattuna havainnoi muulla ammattialalle soveltuvalla tavalla ympäristöään ja käyttää lähdeaineistoja tekee luonnoksia ja toteuttaa ohjattuna muita ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä ympäristöstään ja käyttää lähdeaineistoja tekee luonnoksia ja toteuttaa muita ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä ympäristöstään ja käyttää lähdeaineistoja sekä tulkitsee ohjattuna kuvia ja luonnoksia Valmistusmenetelmien, materiaalien ja tarvikkeiden valinta etsii ohjattuna tuotteen suunnitelmaan sopivia materiaaleja ja tarvikkeita sekä ottaa huomioon tuotteen valmistusmahdollisuude t etsii ja ohjattuna vertailee tuotteen suunnitelmaan sopivia vaihtoehtoisia materiaaleja ja tarvikkeita sekä ottaa ohjattuna huomioon tuotteen toteuttamiskelpoiset valmistusmahdollisuude t etsii, vertailee ja valitsee tuotteen suunnitelmaan sopivia vaihtoehtoisia materiaaleja ja tarvikkeita sekä ottaa huomioon tuotteen toteuttamiskelpoiset valmistusmahdollisuudet Estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne ja työtaparatkaisuissa ottaa ohjattuna huomioon väri-, muoto- tai tilasommittelun vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, tai rakenne- tai ottaa huomioon väri-, muoto- tai tilasommittelun vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, tai rakenne- tai ottaa huomioon väri-, muototai tilasommittelun vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, rakenne- ja

30 30 työtaparatkaisuja. työtaparatkaisuja. työtaparatkaisuja. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu ratkaisee ohjattuna suunnitelmien ongelmatilanteita ratkaisee suunnitelmien ongelmatilanteita ja tekee valintoja ratkaisee suunnitelmien ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä Vuorovaikutus ja yhteistyö tekee hänelle annetut tehtävät tekee vastuullaan olevat tehtävät ja toimii yhteistyökykyisesti toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työyhteisön ja ryhmän jäsenenä Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten ja sovitun aikataulun mukaan. työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja sopii aikataulumuutoksista etukäteen. työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan sekä suunnittelee ohjattuna aikatauluja ja noudattaa niitä.

31 31 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinnasta Tuotteen suunnittelu: - puualan tuotteen suunnitteluprosessin hallinta -joko suunnitteluprosessin toteuttaminen tai dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta Tuotteen suunnittelu: -ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö ja visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö tai dokumentoinnin työmenetelmien ja välineiden käyttö ja visuaalisen ilmaisun menetelmien hallinta. työn perustana olevan tiedon hallinnasta Tuotteen suunnittelu: -visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö - puualan tuotteen suunnittelun perustana olevan tiedon hallinnasta muut paitsi tiedon hankinta elinikäisen oppimisen avaintaidoista Tuotteen suunnittelu: -vuorovaikutus ja yhteistyö sekä ammattietiikka Näytön/näyttöjen toteuttaminen Näyttöympäristö Näytön ajoitus Tehtävän kuvaus Opiston tilat Toisen lukuvuoden keväällä Näytön arvioijat Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, ja opettajat. tutkinnon arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja opiskelun loppuvaiheen osaamisen muusta arvioinnista. Muu arviointi voi vaikuttaa korottavasti arvosanaan. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t. Samassa näytössä näytetään Asiakaslähtöinen valmistaminen Kulttuurilähtöinen valmistaminen

32 32 Etenemisen ehdot Harjoitustöinä tehtävien puualan tuotteiden tuotesuunnitteluosiot on oltava suoritettuina ennen näyttöön osallistumista. 7 TUOTTEEN VALMISTAMINEN 20 OV 7.1 Suuntautuminen ammattialaan 6 ov 7.2 Työturvallisuus-, tulityö- ja EA1 koulutus 1 ov 7.3 Kuvallinen ilmaisu (piirustus ja valokuvaus) 2 ov 7.4 Ammattitaidon perusteet ( yhdessä hipu / da )8 ov 7.5 Piirustuksesta valmiiksi tuotteeksi 3 ov Ammattiosaamisen näyttö 1, tutkinnonosa 4 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen o o o o valita työhön sopivat työmenetelmät ja työotteet valmistaa tuotteita työohjeiden ja työpiirustusten mukaan valita ja hankkia tuotteeseen materiaalit huoltaa työvälineitä tehdä työohjeita ja työpiirustuksia valmistamastaan tuotteesta viimeistellä tuotteen luovutuskuntoon käyttää turvallisia työmenetelmiä noudattaa työturvallisuusohjeita. Arviointi ammattiosaamisen näyttö Näytetään tutkinnon osa 4 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Arviointi suoritetaan ko. ammattitaitovaatimusten avulla. muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

33 33 Opintojaksot 7.1 Suuntautuminen ammattialaan 6 Ov Opo 1 ov Työsuojelu 0,5 Oppimaan oppiminen 0,5 ov Yrittäjyys ( yritys-, yhteiskunta ja työelämätieto) 1 ov Ammattialaan tutustuminen 2 ov Tieto ja viestintätekniikan perusteet 1ov Tavoitteet Opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan. Opiskelijan tulee tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valinnan mahdollisuudet. Lisäksi opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. Opiskelija osaa oman ammattialansa yleiset työturvallisuus-, palo- ja pelastusohjeet. Opiskelija tutustuu erilaisiin puusepänalan ammatteihin. Sisältö Työsuojelu 0,5 ov lakitieto; työturvallisuus laki, työaikalaki, laki nuoren työntekijän suojelusta haitat ja niiden torjunta; melu, pöly, vaaralliset aineet, henkilökohtaiset suojavälineet koneturvallisuus; puuntyöstökoneet suojavarusteineen, sähköturvallisuus, paineilma työympäristö; valaistus, paloturvallisuus, siisteys palo- ja pelastusohjeet ergonomia; työasennot Oppimaan oppiminen 0,5 ov Ammattialaan tutustuminen 2 ov vierailut puusepänalanyrityksissä käsityövälineet ja käyttöharjoitukset - mittaus- ja merkitsemisvälineet - käsityövälineet - taltat; puusepän-, koristeveisto-, sorvitaltat - sähkötyövälineet - hiomakoneet -, välineet

34 34 Totuttamistapa Menetelmät Välineet luennot, demonstraatiot ja harjoitustyöt työkalukaapin sisältö Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Arviointina käytetään S merkintää Opinto-ohjaus 1 ov Tavoitteet Opiskelija perehtyy ammatillisiin opintoihin ja opiskeluun Opiskelija toimii opiskeluympäristössään Opiskelija suunnittelee opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ryhmänohjaajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan Opiskelija seuraa opintosuoritusten kertymistä ja hakee ohjausta opintojen suunnitteluun Opiskelija vahvistaa tai selkeyttää ammatillista suuntautumista Opiskelija osaa tunnistaa opiskeluunsa ja elämän tilanteeseensa liittyviä ongelmatilanteita ja osaa hakea tukea ja ohjausta mm. opiskelijahuollon palveluista, ohjaus- ja neuvontapalveluista Sisältö Oppilaitoksen toimintaan perehtyminen Oppimisympäristöön tutustuminen: Opiskelijapalveut esittäytyvät: opo, kuraattori, vapaa-aika, opintojen rahoituksesta vastaava ohjaaja, ATKtuki, erityisruokavaliot info Opiskelijayhdistystoiminta tutuksi Eritystuen tarpeen selvittäminen Ryhmäyttäminen Ammattialaan tutustuminen Tutkintorakenne ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (hyväksiluvut), kaksoistutkintoinfo Arviointi: ammattiosaamisen näyttö, portfolio Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Opiskelijaoppaaseen tutustuminen, opetuskeskustelut, yhteistoiminnalliset oppimistehtävät, vierailevat luennoitsijat, infot, tiloihin ja henkilökuntaan tutustuminen, ryhmävastaavan valinta opiskelijayhdistyksen hallitukseen, opiskelijakorttihakemukset ja passivalokuvaus Henkilötietolomakkeen täyttäminen Primus -oppilashallintojärjestelmää varten Salasanat, sähköposti, Wilma, verkkoympäristö. SAKKI -esitteet ja materiaalit, Tuutoreiden esittäytyminen, opiskelijoiden yhteinen ja ryhmän oma ryhmäyttämispäivä Alkukartoitukset ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen

35 35 HOPS ja HOJKS, Niilo Mäki instituutin LUKI -testit Opiskelijaopas, alan kirjallisuus ja julkaisut. Muuta huomioitavaa toteutus ensimmäisenä lukuvuotena Kurssin hyväksytysti suorittamisen edellytyksenä on opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien tekeminen. arvioidaan erillisenä opintojaksona Arviointina käytetään S merkintää Yrittäjyys 1 ov Tavoitteet Opislelija osaa punnita oman yrityksen perustamisen vaihtoehtoja sekä yrittäjäksi ryhtymisen vaikutuksia työuraansa ja yksityiselämäänsä. Hänen tulee hallita tavallisimpia yritysmuotojen perusominaisuudet ja erot sekä niihin liittyvät vastuut ja verotus, niin että hän hallitsee yrityksen perustamiseen liittyvät menettelyn ja alan yrittämisen erityispiirteet. Hänen on osattava laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Sisältö liikeidean ja tuotteen kehittäminen yrittäjyys yksilön ja yhteiskunnan kannalta sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys yritystoiminnan luvanvaraisuus yritysmuodot yrityksen perustamistoimet Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali teoriaopetus, harjoitustyöt, itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristö opetusmonisteet, alan kirjallisuus, internet Muuta huomioitavaa arvioidaan erillisenä opintojaksona ( 1-3 ) Tieto- ja viestintätekniikan perusteet 1 ov Tavoitteet Opiskelija osaa käyttää työvälineohjelmia tiedon tuottamiseen ja muokkaamiseen. Hän osaa käyttää soveltaen verkkoviestinnän mahdollisuuksia, ottaen huomioon vastuu- ja tietoturvanäkökulmat. Sisältö käyttöjärjestelmä tiedostot, siirrot ja kopiointi

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani, työtoiminnanohjausala Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tutkintokohtaisen osan päivitys hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto 2 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA... 4 2. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 3. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO

OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO Salpauksen johtokunnan hyväksymä 15.6.2015 Rehtorin viranhaltijapäätös 16.7.2015 Voimassa toistaiseksi alkaen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti

Opetussuunnitelma. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti Opetussuunnitelma Audiovisuaalisen viestinnän Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (113) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 KAUNEUDENHOITOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot