ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS"

Transkriptio

1 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, ellei toisin mainita. PAKOLLISET KURSSIT 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Kurssilla syvennetään tekstikäsitystä ja opitaan tarkastelemaan monenlaisia tekstejä entistä tietoisempana omaa tulkintaa ohjaavista seikoista. Tutkitaan tekstiä merkityskokonaisuutena ja sen piirteitä tavoitteen, viestintätilanteen ja välineen kannalta. Opitaan tarkastelemaan omaa kielenkäyttöä, lukemistapoja ja viestintää. Totutaan huoltamaan omien tekstien kieliasua. Käsitellään yksi yhteinen teos. 1. vuoden opiskelijoille. 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Kurssilla opitaan arvioimaan tekstien sisältöä, näkökulmia, tyyliä ja muotoja sekä erittelemään tekstiä temporaalisista, kausaalisista ja kontrastiivisista ja muista merkityssuhteista koostuvana kokonaisuutena. Opitaan tekstien erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä ja näiden soveltamista omiin teksteihin. Suunnitellaan ja laaditaan asiatekstejä. Käsitellään yksi vapaavalintainen teos. 1. vuoden opiskelijoille. 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) Kurssilla opitaan ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta. Syvennetään tietoja kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä. Kehitytään fiktiivisten tekstien analysoijana ja opitaan tarkastelemaan kirjallisuutta eri näkökulmista sekä käyttämään tarpeellisia kirjallisuustieteen käsitteitä. 2. vuoden opiskelijoille. 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) Kurssilla syvennetään medialukutaitoa niin, että pystytään analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä, niiden taustoja ja tavoitteita. Opitaan perustelemaan omia näkemyksiä niin kirjoittajana kuin puhujanakin sekä arvioimaan vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luettavuutta. Tarkastellaan ja arvioidaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös eettisistä näkökohdista. Luetaan yksi vaikuttamaan pyrkivä teos. 2. vuoden opiskelijoille. 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kurssilla opitaan tarkastelemaan niin fiktiivisiä tekstejä kuin asiatekstejäkin niiden kulttuurikontekstissa ja suhteessa muihin teksteihin. Eritellään tyylin elementtejä ja niiden vaikutusta tekstin kokonaisuuteen. Luetaan maailmankirjallisuuden klassikoita, joista tehdään ryhmätöitä. 2. vuoden opiskelijoille. 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) Kurssilla opetellaan tuntemaan suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja. Tarkastellaan teoksia oman kulttuurin näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana. Luetaan kaksi kotimaisen kirjallisuuden merkkiteosta. 3. vuoden opiskelijoille. VATAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) Tarkastellaan vuorovaikutustilanteiden osatekijöitä ja ominaispiirteitä sekä verbaalista että nonverbaalista viestintää. Harjoitellaan esiintymis- ja ryhmätaitoja. Tarkastellaan puheviestinnän kulttuurisia piirteitä. Ei numeroarvostelua vaan suoritusmerkintä. 1. tai 2. vuoden opiskelijoille.

2 4 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä. Luetaan analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä. Kerrataan tekstitietoa (tekstilajit ja tekstityypit) ja analyysin käsitteitä sekä harjoitellaan tekstitaitoa. Kerrataan oikeakielisyyttä. 3. vuoden opiskelijoille. 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Opitaan arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä myös eettisin ja esteettisin perustein ja näkemään niiden merkitys osana yhteiskunnallista keskustelua. Käsitellään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja. Kypsytään aineistopohjaisen esseen kirjoittajaksi. Kerrataan kielenhuoltoa. Luetaan nykykirjallisuutta. 3. vuoden opiskelijoille. SOVELTAVAT KURSSIT 10. Elokuvakurssi (ÄI10) Kurssilla katsotaan erityyppisiä (genre) elokuvia ja tutustutaan tarkkailutehtävien avulla elokuvan keinoihin. Opitaan huomioimaan myös elokuvan rakenne ja leikkauksen merkitys. Lopputyönä ovat ryhmissä tehtävät lyhytanimaatiot. Ei numeroarvostelua vaan suoritusmerkintä ja oppilaan halutessa kirjallinen todistus. 11. Lehtityön kurssi (ÄI11) Kirjoitetaan juttuja lukion omaan Pailu-nettilehteen. Toimitaan yhteistyössä Kunnallislehden kanssa. Tutustutaan lehtityöskentelyssä vaadittaviin taitoihin: erilaisten lehtitekstityyppien hallintaan, valokuvaukseen ja taittoon. Ei numeroarvostelua, vaan suoritusmerkintä ja sanallinen todistus. KIELET ENGLANTI A-kieli Suoritusjärjestys: Suositellaan numerojärjestystä. Ensimmäisenä vuonna on suoritettava kurssit (J), 1-3, toisena 4-6 ja kolmantena 7-8. Muusta järjestyksestä on neuvoteltava opettajan kanssa. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI Perusrakenteiden harjoituskurssi EN E(Extra) ks. ENA 11 PAKOLLISET KURSSIT 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, harrastuksiin, perheeseen ja ihmissuhteisiin. Kurssi vahvistaa aiemmin opittua sanastoa ja perusrakenteita, erityisesti verbioppia. Samalla painotetaan myös keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Kurssilla tutustutaan mm. eri kansallisuuksiin ja matkustamiseen. Harjoitellaan kirjoittamista viestinnällisten tehtävien avulla ja tutustutaan erilaisiin opiskelustrategioihin. Painotetaan edelleen myös puhumista ja puheen ymmärtämistä.

3 5 3. Opiskelu, työ ja yhteiskunta (ENA3) Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten tulevaisuuden toiveisiin, opintoihin ja työelämään. Kurssilla harjoitetaan niille ominaista suullista ja kirjallista viestintää ja mm. työelämässä tarvittavaa muodollisempaa kieltä voidaan harjoitella. Perehdytään erilaisiin ymmärtävän lukemisen strategioihin. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitetaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssi käsittelee erityisesti brittiläistä yhteiskuntarakennetta ja siihen kuuluvia yhteisöjä sekä yksilön valintoja ja vaikutusmahdollisuuksia. 5. Kulttuuri (ENA5) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti eri taidemuotojen kannalta. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Tavoitteena on vahvistaa eri taiteen alojen, erityisesti kaunokirjallisen tekstin ymmärtämistä sekä omaa minäkuvaa kulttuurin heijastajana. Kurssi korostaa eri lähteiden kriittistä tarkastelua ja laajojen tekstikokonaisuuksien ymmärtämistä ja tuottamista. Itsenäisen työskentelyn merkitys korostuu. 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua laatimalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia, tyyliltään vaihtelevia tekstejä. Kurssilla käsitellään mm. arkielämän ilmiöitä, huipputeknologiaa, keksintöjä, mainontaa ja yrittäjyyttä. 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7 ) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Aiheet käsittelevät yksilön ja luonnon vuorovaikutusta eri puolilla maailmaa sekä erityisesti ihmisen vastuullisuutta ympäristöstään. Vaativien tekstien ymmärtäminen ja laaja sanavaraston kartuttaminen korostuvat. Kurssi myös kertaa lukion keskeisiä rakenteita ja valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. 8. Viestintää monipuolisesti (ENA8) Kurssilla harjoitellaan erityisesti sujuvaa suullista, mutta myös kirjallista ilmaisua. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit, joten opit uutta sanastoa, mutta myös aiemmin käsiteltyä tulee kerrattua. Kurssi on erittäin suositeltava kaikille kirjoittajille, sillä sen aikana valmistaudutaan myös yo-kokeeseen harjoittelemalla kuullun ja luetun ymmärtämistä, eri tyyppisiä rakennetehtäviä sekä kirjoitelman laadintaa. SOVELTAVA KURSSI 10. Englannin kielen verkkokurssi (ENA10) Kurssi harjoituttaa ylioppilaskirjoituksiin ja on tarkoitettu abiturienteille. Kerrataan yo-kirjoituksissa vaadittavia rakenteita ja sanontoja, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä aineen kirjoittamista. Suoritus itsenäisesti verkkokurssina. Sopii erityisesti syksyn kirjoittajille.

4 6 KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 11. Perusrakenteiden harjoituskurssi (ENA11) ½ kurssia. Lähinnä englannin kielen perusrakenteiden ja taitojen harjoitteluun. Erittäin suositeltava kaikille oppilaille, joiden yläkoulun päättöarvosana on Englannin kielen abikurssi kirjoituksiin valmentautuvalle (ENA 12) Kurssi valmistaa ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan yo-kirjoituksissa vaadittavia rakenteita, sanastoa ja sanontoja, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistaitoja sekä aineen kirjoittamista. Suoritetaan hajautettuna useammalle jaksolle ja sopii erityisesti kevään kirjoittajille. RUOTSI A-kieli Suoritusjärjestys: Suositellaan numerojärjestystä. Muusta järjestyksestä on neuvoteltava opettajan kanssa. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI Johdantokurssi A-kieleen vaihtajalle (RUJ) ks. RUA9 PAKOLLISET KURSSIT 1. Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) Opitaan kertomaan ulkonäöstä, perheestä, kodista ja ystävyydestä. Jatketaan perusrakenteiden ja keskeisen sanaston kertausta sekä harjoitellaan viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia tehtäviä. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB2 kurssille (=RUA1). 2. Ihmiset ympärillämme (RUA2) Ihmissuhteet, sukupolvien ja eri kulttuurien väliset kohtaamiset, elämänarvot ja median maailma. Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista aihepiireihin liittyen. Kieliopissa kerrataan ja syvennetään erilaisia verbirakenteita. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB4 kurssille (=RUA2). 3. Suomi osa Pohjolaa (RUA3) Tutustutaan Suomeen eri näkökulmista, kaksikielisyys, suomalainen ja suomenruotsalainen kulttuuri sekä Suomi monikulttuurisena maana. Esitellään myös oma kotikunta. Laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. Laaditaan aiheeseen liittyviä tekstejä. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB3 kurssille (=RUA3). 4. Elinympäristömme (RUA4) Käsitellään liikennettä, ympäristöä ja kestävää kehitystä. Tiedotusvälineiden ja mainonnan rooli sekä työelämä ovat myös keskeisiä aiheita. Rakenteissa perehdytään passiivi- ja partisiippirakenteisiin sekä erilaisiin prepositioilmauksiin. Harjoitellaan erityisesti oman mielipiteen ilmaisemista. 2. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB5 kurssille (=RUA4). 5. Opiskelu ja työ (RUA5) Aihepiireinä ovat työelämä, elinkeinot ja opiskelu. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys näkyvät myös käsiteltävissä teksteissä. Harjoitellaan eri palvelutilanteille tyypillistä kirjallista ja suullista

5 7 viestintää. Kielioppiasioiden syventävää käsittelyä valikoivasti. 2. vuoden opiskelijoille, vain A- kielen lukijoille. 6. Kulttuuri ja sen tekijöitä (RUA6) Kurssilla tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja sen eri osa-alueisiin. Käsitellään kulttuuria laajaalaisesti ja työstetään kulttuuriin liittyvästä aiheesta kirjallinen tuotos. Myös suullista esittämistä harjoitellaan. Kieliopista syvennetään aiemmin käsiteltyjä asioita. 2. vuoden opiskelijoille, vain A- kielen lukijoille. 7. Ruotsia sujuvasti (RUA7) Kurssilla harjoitellaan erilaisia arkielämän suullisia kielenkäyttötilanteita pari- ja ryhmäkeskustelujen avulla huomioiden aikaisempien kurssien aihepiirit ja ajankohtaiset uutiset. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kuunteluharjoituksilla, perusrakenteita kertaamalla ja erilaisia tekstejä lukemalla. Myös omaa kirjallista tuottamista harjoitellaan. Kurssin lopussa pidetään valtakunnallinen suullinen koe, josta saa erillisen todistuksen. Lähinnä 3. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-ruotsin RUB6-kurssille (=RUA7). 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUA8) Aihepiireinä ovat yhteiskunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen, jatko-opinnot ja työelämä. Kehitetään tekstinymmärtämistaitoa, kuullunymmärtämistä ja kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat. 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB7 kurssille (=RUA8). Kursseja 7 ja 8 ei voi suorittaa tenttimällä. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 9. Johdantokurssi A-kieleen vaihtajille (RUJ = RUA9) Suositellaan B-kielestä A-kieleen siirtyjille. Kurssilla keskitytään vahvistamaan kielitaidon eri osaalueita, erityisesti sanastoa ja suullista vuorovaikutusta. Päättötavoitteena on antaa A-ruotsiin siirtyjille valmius suorittaa yo-kokeessa kaksi A-kieltä tai parantaa arvosanamahdollisuuksia, mikäli opiskelija haluaakin kirjoittaa B-tasonkokeen. Aihepiireinä koulu, opiskelu, vapaa-aika ja harrastukset. Nivelletään peruskoulun ja lukion kielenopetusta. Aloitetaan perusrakenteiden kertaus. Kurssilla painotetaan keskusteluharjoituksia. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB1 kurssille (=RUJ) Abikurssi (RU). Tarkemmat tiedot katso B-kieli. RUOTSI B-kieli Ruotsin johdantokurssi (ks. ruotsi A-kieli) A-kieleen vaihtajille antaa mahdollisuuden kahden A- kielen (englanti ja ruotsi) suorittamiseen. Yo-kokeessa voi valita silti B-tason. Suoritusjärjestys: Suositellaan numerojärjestystä, muusta järjestyksestä on aina neuvoteltava opettajan kanssa. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI Perusrakenteiden harjoituskurssi RU E(xtra) (ks. RUB8)

6 8 PAKOLLISET KURSSIT 1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Aihepiireinä koulu, opiskelu, vapaa-aika ja harrastukset. Nivelletään peruskoulun ja lukion kielenopetusta. Aloitetaan perusrakenteiden kertaus. Kurssilla painotetaan keskusteluharjoituksia. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-kielen RUJ-kurssille (=RUB1). 2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) Opitaan kertomaan ulkonäöstä, perheestä, kodista ja ystävyydestä. Jatketaan perusrakenteiden ja keskeisen sanaston kertausta sekä harjoitellaan viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia tehtäviä. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-kielen RUA1 kurssille (=RUB2). 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) Tutustutaan Suomeen eri näkökulmista, suomalainen ja suomenruotsalainen kulttuuri sekä Suomi monikulttuurisena maana. Esitellään myös oma kotikunta. Laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. Laaditaan aiheeseen liittyviä, lyhyitä tekstejä. 2. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-kielen RUA3 kurssille (=RUB3). 4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) Ihmissuhteet, sukupolvien ja eri kulttuurien väliset kohtaamiset, elämänarvot ja median maailma. Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista aihepiireihin liittyen. Kieliopissa kerrataan ja syvennetään erilaisia verbirakenteita. 2. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A- kielen RUA2 kurssille (=RUB4). 5. Elinympäristömme (RUB5) Käsitellään liikennettä, ympäristöä ja kestävää kehitystä. Tiedotusvälineiden ja mainonnan rooli sekä työelämä ovat myös keskeisiä aiheita. Rakenteissa perehdytään passiivi- ja partisiippirakenteisiin sekä erilaisiin prepositioilmauksiin. Harjoitellaan erityisesti oman mielipiteen ilmaisemista. 2. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-kielen RUA4 kurssille (=RUB5). 6. Ruotsia sujuvasti (RUB6) Kurssilla harjoitellaan erilaisia arkielämän suullisia kielenkäyttötilanteita pari- ja ryhmäkeskustelujen avulla huomioiden aikaisempien kurssien aihepiirit ja ajankohtaiset uutiset. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kuunteluharjoituksilla, perusrakenteita kertaamalla ja erilaisia tekstejä lukemalla. Myös omaa kirjallista tuottamista harjoitellaan. Kurssin lopussa pidetään valtakunnallinen suullinen koe, josta saa erillisen todistuksen. Lähinnä 3. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-ruotsin RUA 7-kurssille (=RUB6). 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Aihepiireinä ovat yhteiskunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen, jatko-opinnot ja työelämä. Kehitetään tekstinymmärtämistaitoa, kuullunymmärtämistä ja kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat. 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-kielen RUA8 kurssille (=RUB7). Kursseja 6 ja 7 ei voi suorittaa tenttimällä.

7 9 KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 8. Perusrakenteiden harjoituskurssi (RU E = RUB8) ½ kurssia. Suositellaan perusrakennekertauksena oppilaille, joiden yläasteen päättöarvosana on 5-7. Kurssille voi osallistua seuraavinakin vuosina, mikäli ongelmia ilmenee. Harjoitellaan kieliopin perusrakenteita. Suoritusmerkintä. Abikurssi (RU) Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina, käyttäen Moodle-oppimisalustaa. Kurssilla kerrataan keskeisimmät rakenteet ja aikaisempien aihepiirien sanastoa. Harjoitellaan yo-kokeen eri tehtävätyyppejä: kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä erityylisten kirjoitelmien kirjoittamista. Kurssi sopii kevään ja seuraavan syksyn kirjoittajille. Suoritusmerkintä. PERUSKOULUN YLÄLUOKILLA ALKANUT VIERAS KIELI (B2) LUKIOSSA ALKAVA VIERAS KIELI (B3) Kahdella johdantokurssilla opetellaan kielen alkeet. Niille voivat tulla myös aiemmin kieltä opiskelleet, mikäli haluavat kerrata ja vahvistaa oppimaansa. Opinnot voi aloittaa kolmannesta kurssista, jos kielen perusteet ovat hallussa. Johdantokurssit soveltuvat myös 2. tai 3. vuoden opiskelijoille matkailukielen kursseiksi. Kahdesta ensimmäisestä kurssista voi ottaa todistukseensa joko arvosanan tai pelkän suoritusmerkinnän. SAKSA ( B2/B3) Suoritusjärjestys: Suositellaan numerojärjestystä 1. Hauska tutustua (SAB1J, johdantokurssi) Kurssilla opit vuorovaikutustaidot, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Opit kertomaan ja kysymään perheestä ja lähipiiristä. Selviydyt arkipäivän tilanteista. Ohessa opit tärkeimmät kieliopin rakenteet, mutta puhuminen on ensisijaisen tärkeää. Kurssi soveltuu 1. vuoden opiskelijoille, ja myös muille harrastuskurssina tai kertauskurssina ennen kieltä lukeneille. 2. Näin asiat hoituvat saksaksi (SAB2J, johdantokurssi) Harjoitellaan puhetilanteita, joita turistina kohtaat saksaa puhuvissa maissa matkaillessasi kuten majoitus- ja liikennepalvelujen käyttäminen sekä ostoksilla selviytyminen. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, perusrakenteita unohtamatta. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB3) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään Itämeren rannalla, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin sekä niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla on paljon puheharjoituksia ja mielipiteen ilmaisemista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Kieltä jo yläasteella lukeneet viimeistään nyt mukaan.

8 10 4. Meillä ja muualla (SAB4) Kurssin aihepiireinä ovat sekä Suomen että saksankielisten maiden maantiede, historia ja nähtävyydet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. 5. Ennen ja nyt (SAB5) Kurssilla tutustutaan saksalaisten elämään ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat myös terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan arkipäivän puheviestintää omassa elinympäristössä ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB6) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten toiveisiin ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin liittyvää viestintää, laaditaan CV ja erilaisia hakemuksia. 7. Kulttuuri (SAB7) Kurssi esittelee monipuolisesti saksankielistä kulttuuria, kuten kuvataide, kirjallisuus, elokuva ja urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 8. Yhteinen maapallomme (SAB8) Lähtökohtana ovat Suomen ja Keski-Euroopan yhteiskunnalliseen toimintaan sekä maapallon nykytilaan liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä, kuvausten ja selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 9. Tiede ja tekniikka (SAB9) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista, pidetään yo-kokeet mielessä kertaamalla rakenteita sekä harjoittelemalla kuullunymmärtämistehtäviä. 10. Luonto ja kestävä kehitys (SAB10) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista ja valmistaudutaan yo-kokeisiin. RANSKA (B2/B3) Suoritusjärjestys: Suositellaan numerojärjestystä. 1. Ranskaa matkailijoille (RAB1J, johdantokurssi) Tässä kurssissa tutustut ranskaa puhuviin nuoriin. Opit tervehtimään, esittäytymään, kertomaan itsestäsi. Harjoittelet selviytymistä erilaisissa matkailuun liittyvissä tilanteissa, mm. hotellissa, kahvilassa, kaupassa ja metrossa. Opit ranskan ääntämisen perusteet. Lähinnä 1. vuoden opiskelijoille, mutta soveltuu hyvin muillekin harrastuskurssina. Sopii sekä vasta-alkajille että kieltä jo aiemmin lukeneille kertaukseksi.

9 11 2. Ranskaa matkailijoille (RAB2J, johdantokurssi) Tutustumme Pariisiin ja sen upeisiin nähtävyyksiin. Opitaan asioimaan ravintolassa ja käydään ostoksilla. Harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kehitetään ääntämistä. Lähinnä 1. vuoden opiskelijoille, mutta soveltuu muillekin kieltä hiukan lukeneille harrastuskurssina. Suositeltava myös aiemmin kieltä lukeneille kertaukseksi. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB3) Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään ja harrastuksiin. Myös matkailuteema jatkuu. Harjoitellaan mm. mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. Kieltä jo yläkoulussa lukeneet viimeistään nyt mukaan. 4. Meillä ja muualla (RAB4) Kurssin teemoina ovat mm. omasta elämästä ja opinnoista kertominen, arkiasioiden hoitaminen sekä kulttuurierot Suomen ja Ranskan välillä. Teksteissä tutustutaan Ranskan Rivieran kauniisiin kaupunkeihin. Laajennetaan sanavarastoa. Harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä ranskaksi. 5. Ennen ja nyt (RAB5) Kurssin aihepiireinä ovat asuminen, suomalaisuus, muuttaminen maasta toiseen ja siirtolaisuus. Samalla tutustumme useisiin eri maihin, joissa puhutaan ranskaa, mm. Marokkoon, Sveitsiin ja Kanadaan. Pyritään edelleen parantamaan ranskan ääntämistä, opitaan lisää rakenteita ja kehitetään kirjoittamistaitoja viestinnällisten tehtävien avulla. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB6) Kurssin teemat liittyvät nuorten arkielämään. Pohditaan myös perhesuhteita, erilaisia elämäntapoja sekä terveyteen liittyviä valintoja. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. 7. Kulttuuri (RAB7) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 8. Yhteinen maapallomme (RAB8) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 9. Tiede ja tekniikka (RAB9) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Valmistaudutaan yo-kokeeseen. 10. Luonto ja kestävä kehitys (RAB10) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kerrataan aiemmin opittua ja valmistaudutaan yo-kokeeseen.

10 12 VENÄJÄ (B3) 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB1) 2. Näin asiat hoituvat (VEB2) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB3) 4. Meillä ja muualla (VEB4) 5. Ennen ja nyt (VEB5) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB6) 7. Kulttuuri (VEB7) 8. Yhteinen maapallomme (VEB8) ESPANJA (B3) 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (ESP1) 2. Näin asiat hoituvat (ESP2) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (ESP3) 4. Meillä ja muualla (ESP4) 5. Ennen ja nyt (ESP5) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (ESP6) 7. Kulttuuri (ESP7) 8. Yhteinen maapallomme (ESP8)

11 13 MATEMATIIKKA MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Matematiikan kurssit on syytä suorittaa numerojärjestyksessä, ellei kurssin kohdalla toisin ilmoiteta. Jos järjestyksestä haluaa poiketa, on syytä neuvotella matematiikan opettajan kanssa. PAKOLLISET KURSSIT 1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Kurssilla vahvistetaan yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitoja, syvennetään verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistä, totutaan käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä, syvennetään funktiokäsitteen ymmärtämistä tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita sekä opitaan ratkaisemaan potenssiyhtälöitä. 2. Polynomifunktiot (MAA2) Harjaannutaan käsittelemään polynomifunktioita, opitaan ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää. Edelleen opitaan ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua sekä opitaan ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. 3. Geometria (MAA3) Harjaannutaan hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. Opitaan muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita. Ratkaistaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. 4. Analyyttinen geometria (MAA4) Opitaan ymmärtämään kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille ja ymmärtämään pistejoukon yhtälön käsite sekä tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja. Lisäksi syvennetään itseisarvokäsitteen ymmärtämystä ja opitaan ratkaisemaan itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä. Edelleen vahvistetaan yhtälöryhmän ratkaisemisen taitoja. 5. Vektorit (MAA5) Opitaan ymmärtämään vektorikäsite ja perehdytään vektorilaskennan perusteisiin. Tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla sekä kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. 6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) Kurssilla opitaan havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja. Tutustutaan todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin. Opitaan ymmärtämään diskreetin todennäköisyysjakauman käsite sekä määrittämään jakauman odotusarvo ja soveltamaan sitä sekä perehdytään kombinatorisiin menetelmiin. Perehdytään jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja opitaan soveltamaan normaalijakaumaa.

12 14 7. Derivaatta (MAA7) Opitaan määrittämään rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaisemaan yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä. Omaksutaan havainnollinen käsitys funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta. Määritetään yksinkertaisten funktioiden derivaattoja. Tutkitaan derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määritetään sen ääriarvot. Opitaan määrittämään rationaalifunktion suurin ja pienin arvo sovellusongelmien yhteydessä. 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) Tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja opitaan ratkaisemaan niihin liittyviä yhtälöitä sekä tutkitaan niitä derivaatan avulla. Opitaan yhdistetyn funktion derivoiminen sekä tutkitaan aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita. Kurssilla tarvitaan MAA 7:n tietoja. 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) Tutkitaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla, ratkaistaan trigonometrisia yhtälöitä sekä tutkitaan trigonometrisia funktioita derivaatan avulla. Tutustutaan lukujonon käsitteeseen, opitaan määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen avulla sekä ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. 10. Integraalilaskenta (MAA10) Opitaan integraalifunktion käsite ja määritetään alkeisfunktioiden integraalifunktioita. Opitaan ymmärtämään määrätyn integraalin käsite ja sen yhteys pinta-alaan. Määritetään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla ja perehdytään integraalilaskennan sovelluksiin. 11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11) Kurssilla opitaan formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja sekä harjoitellaan todistamista. Lisäksi tutustutaan lukuteorian peruskäsitteisiin ja alkulukujen ominaisuuksiin sekä tutkitaan kokonaislukujen jaollisuutta. 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) Kurssilla opitaan ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja niiden avulla likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa sekä perehdytään iteroinnin käsitteeseen ja opitaan ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti. Edelleen tutkitaan polynomien jaollisuutta, opitaan algoritmista ajattelua sekä määritetään numeerisesti muutosnopeuksia ja pinta-aloja. Kurssille osallistumista suositellaan vasta, kun kurssit MAA7 ja MAA8 on suoritettu. 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta, täydennetään integraalilaskennan taitoja sekä tutkitaan lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia. Kurssille voi osallistua vasta, kun kurssit MAA7 MAA10 on suoritettu. 3. vuoden opiskelijoille. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 14. Talousmatematiikka (MAA14) Sama kuin lyhyen matematiikan MAB7.

13 Kertaus I (MAA15) Kurssilla kerrataan osa pakollisista kursseista silmällä pitäen ylioppilaskirjoituksia. Haluttaessa suoritettu-merkintä. 16. Kertaus II (MAA16) Jatkoa kurssille 15. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien kertaamista. Haluttaessa suoritettu-merkintä. MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ Matematiikan kurssit on syytä suorittaa numerojärjestyksessä, ellei kurssin kohdalla toisin ilmoiteta. Jos järjestyksestä haluaa poiketa, on syytä neuvotella matematiikan opettajan kanssa PAKOLLISET KURSSIT 1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) Kurssilla ratkaistaan jokapäiväisen elämän ongelmia matematiikan avulla käyttäen hyväksi lineaarista riippuvuutta, verrannollisuutta ja yhtälöitä. Lisäksi tutustutaan toisen asteen polynomifunktioon. 2. Geometria (MAB2) Kurssilla tutkitaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden ominaisuuksia, määritetään kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia sekä ratkotaan käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen 3. Matemaattisia malleja I (MAB3) Kurssilla tutkitaan reaalimaailman ilmiöiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia sekä kuvataan niitä lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin avulla. 4. Matemaattinen analyysi (MAB4) Kurssilla tutustutaan derivaatan käsitteeseen, tutkitaan derivaatan avulla polynomifunktion kulkua sekä suurinta ja pienintä arvoa. 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) Kurssilla määritetään tilastollisista aineistoista tunnuslukuja sekä tutustutaan normaalijakaumaan. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin, keskeisiin laskulakeihin ja niitä havainnollistavien mallien käyttöön. 6. Matemaattisia malleja II (MAB6) Kurssilla ratkaistaan kahden muuttujan lineaarisia yhtälöitä ja yhtälöpareja sekä tutustutaan lineaariseen optimointiin. Lisäksi ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla. 7. Talousmatematiikka (MAB7) Kurssilla suoritetaan indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia sekä sovelletaan taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja.

14 16 8. Matemaattisia malleja III (MAB8) Kurssilla tutustutaan trigonometrisiin funktioihin ja ratkaistaan trigonometrisia yhtälöitä sekä tutustutaan vektoreiden perusominaisuuksiin. 3. vuoden opiskelijoille. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 9. Kertauskurssi (MAB9) Kurssin tarkoituksena on kerrata aiempien kurssien asiat, muodostaa niistä kokonaisuuksia sekä valmentautua ylioppilaskirjoitusten lyhyen matematiikan kokeeseen. Haluttaessa suoritettumerkintä. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET BIOLOGIA PAKOLLISET KURSSIT 1. Eliömaailma (BI1) biologia tieteenä ja sen tutkimusmenetelmät nykyinen eliökunta ja sen kehittyminen evoluutiossa luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen luonnossa toimivat vuorovaikutussuhteet elottoman ja elollisen luonnon sekä eliöiden välillä 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) solu elämän perusyksikkönä solun energiatalous solujen toiminnan ohjaaminen solujen lisääntyminen periytymisen perusmekanismit ja lainalaisuudet 3. Ympäristöekologia (BI3) ekologisen tutkimuksen suunnittelu ja toteutus biodiversiteetti ja sen merkitys ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet Suomen luonnon haavoittuvuus ekosysteemeittäin kestävä tulevaisuus 4. Ihmisen biologia (BI4) ihmisen evoluutio ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys elintoimintojen säätely ihmisen lisääntyminen, elämänkaari ja yhteisöllisyys elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit

15 17 5. Bioteknologia (BI5) solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä geenien rakenne ja toiminta geeniteknologian menetelmät ja mahdollisuudet mikrobit ja niiden merkitys biotekniikka teollisuudessa kasvien ja eläinten jalostus geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö SOVELTAVAT KURSSIT 6. Biologian työkurssi (BI6) biologian pakollisiin ja syventäviin kursseihin liittyviä käytännön harjoitustöitä solun ja eliöiden rakenteesta ja toiminnasta aiheina mm. mikroskopointi, solukalvon toiminta, entsyymien toiminta, veren tutkiminen, banaanikärpästen risteyttäminen, DNA:n eristäminen, fotosynteesi, ihmisen aistit ja eläinten käyttäytyminen sekä eliöiden (mm. ravun, kalan ja rotan) preparointi 7. Ekologian ja luonnontuntemuksen kenttäkurssi (BI7) luontoon ja luonnontieteisiin perehtyminen vierailujen ja eri alojen asiantuntijoiden avulla aihealueina esim. linnut, lepakot, sienet, tähtitaivas, Itämeri ja kasvitieteellinen puutarha suoritetaan koulupäivän ulkopuolella kerhotyyppisenä kurssista saa suoritusmerkinnän MAANTIEDE PAKOLLISET KURSSIT 1. Sininen planeetta (GE1) maantieteellinen ajattelu ja tutkimusmenetelmät Maan planetaarinen luonne ilma- ja vesikehän liikkeet, sää ja ilmasto maapallon muuttuvat pinnanmuodot maapallon kasvillisuusvyöhykkeet luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla 2. Yhteinen maailma (GE2) ihmis- eli kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät väestö ja asutus luonnonvarat ja ihminen niiden käyttäjänä liikkuminen ja vuorovaikutus alueiden välillä, globalisaatio ihmistoiminnan alueellinen rakenne ja aluesuunnittelu kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla kestävä kehitys

16 18 3. Riskien maailma (GE3) erilaisten riskien luokittelu ja merkitys sekä riskeihin varautuminen ja niiden vaikutusten lieventäminen luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet ihmiskunnan riskit ja riskialueet tekniset riskit riskiuutisten seuraaminen eri medioissa ja niiden kriittinen arviointi 4. Aluetutkimus (GE4) kartografian perusteet painetun ja digitaalisen lähdekirjallisuuden, karttojen, tilastojen ja diagrammien käyttö paikkatietojärjestelmän perusteet ja sovellusmahdollisuudet oman aluetutkimuksen avulla perehtyminen maantieteellisen tutkimuksen menetelmiin: tietojen keräämiseen, tulkintaan, visualisointiin ja raportointiin SOVELTAVAT KURSSIT 5. Kehitysmaakurssi (GE5) kehitysmaiden ryhmittely ja ominaispiirteet kehittyneisyyden ja hyvinvoinnin mittaaminen sekä siihen liittyvät ongelmat kehitysmaiden sijainti ja luonnonolot kehitysmaiden historia, talous ja rooli maailmankaupassa kehitysmaiden väestötilanne, naisten ja lasten asema Suomen ja kehitysmaiden suhteet, kehitysyhteistyö kehitysmaat mediassa syventyminen jonkin kehitysmaan tilanteeseen yksityiskohtaisemmin 6. Geofysiikka (GE6) maantieteen 1 kurssin tietojen syventäminen maapallon rakenteesta ja toiminnasta kivi- ja vesi-, ilma- ja plasmakehän sekä niiden vuorovaikutuksien tarkastelu geofysikaalisesta näkökulmasta paneutuen samalla ilmiöiden taustalla oleviin fysiikan perusteisiin verkkokurssi FYSIIKKA PAKOLLINEN KURSSI 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) Sisältö: Ohjataan oppilasta ymmärtämään fysiikkaa luonnontieteenä ja herätetään mielenkiintoa fysiikan opiskeluun. Kokeelliseen fysiikkaan perehdytään omakohtaisen havaintojen ja mittausten avulla tutkimalla mekaniikkaan ja radioaktiivisuuteen sekä säteilyyn liittyviä ilmiöitä. Perehdytään maailmankaikkeuden rakenteeseen.

17 19 2. Lämpö (FY2) Keskeiset sisällöt: kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen ja jäähtyminen. Olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia, energiavarat. 3. Aallot (FY3) Keskeiset sisällöt: harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit, ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. 4. Liikkeen lait (FY4) Keskeiset sisällöt: liikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä liike sekä Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia. 5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5) Keskeiset sisällöt: momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen. Pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö. 6. Sähkö (FY6) Keskeiset sisällöt: sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät, Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. 7. Sähkömagnetismi (FY7) Keskeiset sisällöt: magneettinen voima, magneettikenttä, aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus, energiateollisuus. 8. Aine ja säteily (FY8) Keskeiset sisällöt: sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily. Planckin säteilylaki, valosähköilmiö. Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, Bohrin atomimalli, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia, aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu. 9. Kertauskurssi (FY9) Keskeiset sisällöt: Kurssin tarkoitus on fysikaalisen laskuvalmiuden parantaminen koko lukiofysiikan osalta. 3. vuoden opiskelijoille. Haluttaessa suoritettu -merkintä.

18 20 SOVELTAVAT KURSSIT 10. Fysiikan työkurssi (FY10) Keskeiset sisällöt: Tutkitaan fysiikan eri ilmiöitä oppilastöitä ja opettajajohtoisia mittauksia tekemällä. Opitaan suunnittelemaan tutkimus, mittaamaan ja käsittelemään mittaustuloksia sekä raportoimaan tutkimustuloksia. Pyritään parantamaan opiskelijan edellytyksiä fysiikan ilmiöiden matemaattisten mallien, erityisesti graafisten esitysten hallintaan. Kurssiin kuuluu aiheeltaan vapaavalintainen projektityö- tutkimus, joka suunnitellaan ja toteutetaan pienryhmissä ja josta laaditaan työselostus. Projektityö toimii samalla kurssin loppukokeena. Kurssista on haluttaessa mahdollisuus saada suoritettu -merkintä. Suositellaan 2.vuoden opiskelijoille. 11. Fysiikan harjoitustyökurssi (yliopistolla) (FY11) Kurssi järjestetään yhdessä Turun yliopiston kanssa. Kurssin tarkoituksena on edistää oppilaiden tietoja ja taitoja fysiikan tutkimisessa. Kurssi koostuu perehdytysjaksosta, Turun yliopistossa tehtävistä neljästä harjoitustyöstä sekä kokoavasta jaksosta. Kurssin arviointi perustuu harjoitustyöosastolla työskentelyn ja työraporttien arviointiin. Kurssin suorittaneilla on valmiiksi tehtynä puolet Turun yliopiston fysiikan koulutusohjelman ensimmäisen vuoden pakollisista harjoitustöistä. Kurssista on mahdollista saada suoritettu-merkintä. Kurssi on tarkoitettu 3. vuoden opiskelijoille. KEMIA Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Jos se ei onnistu, voi tulla keskustelemaan vaihtoehdoista. PAKOLLINEN KURSSI 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita 1.vuoden opiskelijoille tai myöhemmin, ellei aio suorittaa muita kemian kursseja 2. Kemian mikromaailma (KE2) alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne isomeria 1.vuoden opiskelijoille 3. Reaktiot ja energia (KE3) kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia

19 21 stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät 2.vuoden opiskelijoille 4. Metallit ja materiaalit (KE4) sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi hapettumis-pelkistymisreaktiot metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit 2.vuoden opiskelijoille 5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) reaktiotasapaino happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys liukoisuus ja liukoisuustasapaino tasapainoon liittyvät graafiset esitykset 3.vuoden opiskelijoille KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 6. Lukion keskeinen kemia (KE6) kerrataan lukion kemian kurssien keskeiset sisällöt tutustuen erilaisiin tehtävätyyppeihin, joita ainereaalikokeessa voi esiintyä vahvistetaan laskutaitoa varsinkin tehtävätyypeissä, joissa joudutaan yhdistelemään eri kurssien tietoja 3.vuoden opiskelijoille, edellyttää kurssien 1-5 suorittamista SOVELTAVAT KURSSIT 7. Kemian työkurssi (KE7) Kurssilla tutustutaan keskeisimpiin kemian tutkimusmenetelmiin ja tehdään laboratoriotöitä kemian eri osa-alueilta. Töistä tehdään työselostukset. Tavoitteena on syventää teorian osaamista kokeellisen kemian avulla. Mahdollinen vierailukäynti alan yritykseen tai oppilaitokseen. KE1 ja KE2-kurssit oltava suoritettu ennen työkurssia. 8. Biokemia (KE8) Kurssilla perehdytään biokemiaan tieteenalana sekä nykyaikaisiin biokemiallisiin tutkimusmenetelmiin. Tutustutaan solun rakenteiden kemiaan, aineenvaihduntaan ja solujen energiatalouteen. Syvennetään tietämystä DNA:n rakenteesta ja proteiinisynteesistä. Kurssilla tehdään biokemian laboratoriotöitä. Oppiainerajat ylittävä kurssi. Kurssin suoritusedellytykset: BI1, BI2 sekä KE1.

20 22 USKONTO/Evankelis-luterilainen uskonto PAKOLLISET KURSSIT 1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1) uskonnon määrittely ja tutkiminen uskonnon ydinkysymykset uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa Raamattu pyhänä kirjallisuutena yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin 2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) kristillisen kirkon synty alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon lännen kirkko keskiajalla idän kirkon kehitys reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu 3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta hyvän ja pahan käsitteet kristillinen etiikka ja etiikan teoriat yksilöeettisiä kysymyksiä yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä 4. Uskontojen maailmat (UE4) Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä. uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät uskontojen pyhät kirjat ja oppi uskontojen eettiset ohjeet uskontojen kultit ja rituaalit uskontojen suuntaukset uskonnot ja yhteiskunta 5. Mihin suomalainen uskoo? (UE5) muinaissuomalainen uskonto Suomen kirkkohistorian yleislinjat luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa ei-kristilliset yhteisöt Suomessa

21 23 kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan ELÄMÄNKATSOMUSTIETO PAKOLLISET KURSSIT 1. Hyvä elämä (ET1) Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. Tavoitteet kasvattaa kykyä sitoutua valittuihin moraalisiin periaatteisiin ja halua toimia arvostusten mukaisesti kasvattaa valmiutta ja halua välittää ja kantaa vastuuta itsestä, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta kehittää kykyä nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja näin vahvistaa kykyä muodostaa omaa identiteettiä ja elämänkatsomusta oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä kehittää taitoja ilmaista identiteettiä ja elämänkatsomusta sekä niihin liittyviä näkemyksiä ja tuntemuksia suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti. 2. Maailmankuva (ET2) Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. Tavoitteet oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä kasvattaa tietämystä niiden perustalla olevista uskomusjärjestelmistä oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja kehittää ymmärrystä eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja välittäjinä jäsentää omaa maailmankuvaa samalla pitäen sen avoimena mielekkäälle keskustelulle. 3. Yksilö ja yhteisö (ET3) Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. Tavoitteet ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille oppii arvioimaan omaa asemaa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa osana yhteiskunnallista vallankäyttöä oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa kykyä ja halua rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen

22 24 ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta. FILOSOFIA PAKOLLINEN KURSSI 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) mitä filosofia on, filosofian keskeiset osa-alueet todellisuuden luonnetta koskevia perusnäkemyksiä tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: tieto, totuus ja perustelu yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä hyvä ja oikea, toimintaa ohjaavat hyvä elämä ja onnellisuus etiikan peruskysymyksiä 2. Filosofinen etiikka (FI2) (syventäviä kursseja ei tarvitse suorittaa numerojärjestyksessä) moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3) ontologian keskeisiä kysymyksiä universaaliongelma totuusteoriat tiedon mahdollisuus, rationalismi ja empirismi tiedon ymmärtäminen ja tulkinta tieteen filosofisia ongelmia kielifilosofian ja semantiikan merkityssuhteita 4. Yhteiskuntafilosofia (FI4) vapaus ja oikeudenmukaisuus yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus yhteiskuntasopimusteoriat, vallan ja omistamisen oikeuttaminen yhteiskuntafilosofisia suuntia, eksistentialismi, feminismi, postmodernismi monikulttuurisuus ja identiteettikysymys SOVELTAVA KURSSI 5. Estetiikan filosofia (FI5) (toteutetaan kiinnostuksen mukaan) eri taidelajien estetiikka esteettinen elämys

23 25 taiteen ja kauneuden idea taiteen vaikutus arkielämään taiteen kritiikkiä PSYKOLOGIA PAKOLLINEN KURSSI 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit 2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen psyykkisen kehityksen tutkiminen 3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3) kognitiiviset perusprosessit vireystilan säätely, nukkuminen ja uni hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia 4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI

SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3-4 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 RANSKA B2 6 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6-7 SAKSA B3 7 MATEMATIIKKA, PITKÄ

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2015-2016 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 13

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) Biologia tieteenä elämän ominaisuudet ja perusedellytykset biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen ekosysteemien ja

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset.

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opas on tarkoitettu jo lukiossa opiskelevalle auttamaan häntä oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa niin, että opiskelusta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja oppilas

Lisätiedot