ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS"

Transkriptio

1 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, ellei toisin mainita. PAKOLLISET KURSSIT 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Kurssilla syvennetään tekstikäsitystä ja opitaan tarkastelemaan monenlaisia tekstejä entistä tietoisempana omaa tulkintaa ohjaavista seikoista. Tutkitaan tekstiä merkityskokonaisuutena ja sen piirteitä tavoitteen, viestintätilanteen ja välineen kannalta. Opitaan tarkastelemaan omaa kielenkäyttöä, lukemistapoja ja viestintää. Totutaan huoltamaan omien tekstien kieliasua. Käsitellään yksi yhteinen teos. 1. vuoden opiskelijoille. 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Kurssilla opitaan arvioimaan tekstien sisältöä, näkökulmia, tyyliä ja muotoja sekä erittelemään tekstiä temporaalisista, kausaalisista ja kontrastiivisista ja muista merkityssuhteista koostuvana kokonaisuutena. Opitaan tekstien erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä ja näiden soveltamista omiin teksteihin. Suunnitellaan ja laaditaan asiatekstejä. Käsitellään yksi vapaavalintainen teos. 1. vuoden opiskelijoille. 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) Kurssilla opitaan ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta. Syvennetään tietoja kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä. Kehitytään fiktiivisten tekstien analysoijana ja opitaan tarkastelemaan kirjallisuutta eri näkökulmista sekä käyttämään tarpeellisia kirjallisuustieteen käsitteitä. 2. vuoden opiskelijoille. 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) Kurssilla syvennetään medialukutaitoa niin, että pystytään analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä, niiden taustoja ja tavoitteita. Opitaan perustelemaan omia näkemyksiä niin kirjoittajana kuin puhujanakin sekä arvioimaan vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luettavuutta. Tarkastellaan ja arvioidaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös eettisistä näkökohdista. Luetaan yksi vaikuttamaan pyrkivä teos. 2. vuoden opiskelijoille. 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kurssilla opitaan tarkastelemaan niin fiktiivisiä tekstejä kuin asiatekstejäkin niiden kulttuurikontekstissa ja suhteessa muihin teksteihin. Eritellään tyylin elementtejä ja niiden vaikutusta tekstin kokonaisuuteen. Luetaan maailmankirjallisuuden klassikoita, joista tehdään ryhmätöitä. 2. vuoden opiskelijoille. 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) Kurssilla opetellaan tuntemaan suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja. Tarkastellaan teoksia oman kulttuurin näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana. Luetaan kaksi kotimaisen kirjallisuuden merkkiteosta. 3. vuoden opiskelijoille. VATAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) Tarkastellaan vuorovaikutustilanteiden osatekijöitä ja ominaispiirteitä sekä verbaalista että nonverbaalista viestintää. Harjoitellaan esiintymis- ja ryhmätaitoja. Tarkastellaan puheviestinnän kulttuurisia piirteitä. Ei numeroarvostelua vaan suoritusmerkintä. 1. tai 2. vuoden opiskelijoille.

2 4 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä. Luetaan analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä. Kerrataan tekstitietoa (tekstilajit ja tekstityypit) ja analyysin käsitteitä sekä harjoitellaan tekstitaitoa. Kerrataan oikeakielisyyttä. 3. vuoden opiskelijoille. 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Opitaan arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä myös eettisin ja esteettisin perustein ja näkemään niiden merkitys osana yhteiskunnallista keskustelua. Käsitellään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja. Kypsytään aineistopohjaisen esseen kirjoittajaksi. Kerrataan kielenhuoltoa. Luetaan nykykirjallisuutta. 3. vuoden opiskelijoille. SOVELTAVAT KURSSIT 10. Elokuvakurssi (ÄI10) Kurssilla katsotaan erityyppisiä (genre) elokuvia ja tutustutaan tarkkailutehtävien avulla elokuvan keinoihin. Opitaan huomioimaan myös elokuvan rakenne ja leikkauksen merkitys. Lopputyönä ovat ryhmissä tehtävät lyhytanimaatiot. Ei numeroarvostelua vaan suoritusmerkintä ja oppilaan halutessa kirjallinen todistus. 11. Lehtityön kurssi (ÄI11) Kirjoitetaan juttuja lukion omaan Pailu-nettilehteen. Toimitaan yhteistyössä Kunnallislehden kanssa. Tutustutaan lehtityöskentelyssä vaadittaviin taitoihin: erilaisten lehtitekstityyppien hallintaan, valokuvaukseen ja taittoon. Ei numeroarvostelua, vaan suoritusmerkintä ja sanallinen todistus. KIELET ENGLANTI A-kieli Suoritusjärjestys: Suositellaan numerojärjestystä. Ensimmäisenä vuonna on suoritettava kurssit (J), 1-3, toisena 4-6 ja kolmantena 7-8. Muusta järjestyksestä on neuvoteltava opettajan kanssa. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI Perusrakenteiden harjoituskurssi EN E(Extra) ks. ENA 11 PAKOLLISET KURSSIT 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, harrastuksiin, perheeseen ja ihmissuhteisiin. Kurssi vahvistaa aiemmin opittua sanastoa ja perusrakenteita, erityisesti verbioppia. Samalla painotetaan myös keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Kurssilla tutustutaan mm. eri kansallisuuksiin ja matkustamiseen. Harjoitellaan kirjoittamista viestinnällisten tehtävien avulla ja tutustutaan erilaisiin opiskelustrategioihin. Painotetaan edelleen myös puhumista ja puheen ymmärtämistä.

3 5 3. Opiskelu, työ ja yhteiskunta (ENA3) Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten tulevaisuuden toiveisiin, opintoihin ja työelämään. Kurssilla harjoitetaan niille ominaista suullista ja kirjallista viestintää ja mm. työelämässä tarvittavaa muodollisempaa kieltä voidaan harjoitella. Perehdytään erilaisiin ymmärtävän lukemisen strategioihin. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitetaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssi käsittelee erityisesti brittiläistä yhteiskuntarakennetta ja siihen kuuluvia yhteisöjä sekä yksilön valintoja ja vaikutusmahdollisuuksia. 5. Kulttuuri (ENA5) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti eri taidemuotojen kannalta. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. Tavoitteena on vahvistaa eri taiteen alojen, erityisesti kaunokirjallisen tekstin ymmärtämistä sekä omaa minäkuvaa kulttuurin heijastajana. Kurssi korostaa eri lähteiden kriittistä tarkastelua ja laajojen tekstikokonaisuuksien ymmärtämistä ja tuottamista. Itsenäisen työskentelyn merkitys korostuu. 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua laatimalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia, tyyliltään vaihtelevia tekstejä. Kurssilla käsitellään mm. arkielämän ilmiöitä, huipputeknologiaa, keksintöjä, mainontaa ja yrittäjyyttä. 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7 ) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Aiheet käsittelevät yksilön ja luonnon vuorovaikutusta eri puolilla maailmaa sekä erityisesti ihmisen vastuullisuutta ympäristöstään. Vaativien tekstien ymmärtäminen ja laaja sanavaraston kartuttaminen korostuvat. Kurssi myös kertaa lukion keskeisiä rakenteita ja valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. 8. Viestintää monipuolisesti (ENA8) Kurssilla harjoitellaan erityisesti sujuvaa suullista, mutta myös kirjallista ilmaisua. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit, joten opit uutta sanastoa, mutta myös aiemmin käsiteltyä tulee kerrattua. Kurssi on erittäin suositeltava kaikille kirjoittajille, sillä sen aikana valmistaudutaan myös yo-kokeeseen harjoittelemalla kuullun ja luetun ymmärtämistä, eri tyyppisiä rakennetehtäviä sekä kirjoitelman laadintaa. SOVELTAVA KURSSI 10. Englannin kielen verkkokurssi (ENA10) Kurssi harjoituttaa ylioppilaskirjoituksiin ja on tarkoitettu abiturienteille. Kerrataan yo-kirjoituksissa vaadittavia rakenteita ja sanontoja, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä aineen kirjoittamista. Suoritus itsenäisesti verkkokurssina. Sopii erityisesti syksyn kirjoittajille.

4 6 KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 11. Perusrakenteiden harjoituskurssi (ENA11) ½ kurssia. Lähinnä englannin kielen perusrakenteiden ja taitojen harjoitteluun. Erittäin suositeltava kaikille oppilaille, joiden yläkoulun päättöarvosana on Englannin kielen abikurssi kirjoituksiin valmentautuvalle (ENA 12) Kurssi valmistaa ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan yo-kirjoituksissa vaadittavia rakenteita, sanastoa ja sanontoja, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistaitoja sekä aineen kirjoittamista. Suoritetaan hajautettuna useammalle jaksolle ja sopii erityisesti kevään kirjoittajille. RUOTSI A-kieli Suoritusjärjestys: Suositellaan numerojärjestystä. Muusta järjestyksestä on neuvoteltava opettajan kanssa. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI Johdantokurssi A-kieleen vaihtajalle (RUJ) ks. RUA9 PAKOLLISET KURSSIT 1. Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) Opitaan kertomaan ulkonäöstä, perheestä, kodista ja ystävyydestä. Jatketaan perusrakenteiden ja keskeisen sanaston kertausta sekä harjoitellaan viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia tehtäviä. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB2 kurssille (=RUA1). 2. Ihmiset ympärillämme (RUA2) Ihmissuhteet, sukupolvien ja eri kulttuurien väliset kohtaamiset, elämänarvot ja median maailma. Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista aihepiireihin liittyen. Kieliopissa kerrataan ja syvennetään erilaisia verbirakenteita. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB4 kurssille (=RUA2). 3. Suomi osa Pohjolaa (RUA3) Tutustutaan Suomeen eri näkökulmista, kaksikielisyys, suomalainen ja suomenruotsalainen kulttuuri sekä Suomi monikulttuurisena maana. Esitellään myös oma kotikunta. Laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. Laaditaan aiheeseen liittyviä tekstejä. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB3 kurssille (=RUA3). 4. Elinympäristömme (RUA4) Käsitellään liikennettä, ympäristöä ja kestävää kehitystä. Tiedotusvälineiden ja mainonnan rooli sekä työelämä ovat myös keskeisiä aiheita. Rakenteissa perehdytään passiivi- ja partisiippirakenteisiin sekä erilaisiin prepositioilmauksiin. Harjoitellaan erityisesti oman mielipiteen ilmaisemista. 2. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB5 kurssille (=RUA4). 5. Opiskelu ja työ (RUA5) Aihepiireinä ovat työelämä, elinkeinot ja opiskelu. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys näkyvät myös käsiteltävissä teksteissä. Harjoitellaan eri palvelutilanteille tyypillistä kirjallista ja suullista

5 7 viestintää. Kielioppiasioiden syventävää käsittelyä valikoivasti. 2. vuoden opiskelijoille, vain A- kielen lukijoille. 6. Kulttuuri ja sen tekijöitä (RUA6) Kurssilla tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja sen eri osa-alueisiin. Käsitellään kulttuuria laajaalaisesti ja työstetään kulttuuriin liittyvästä aiheesta kirjallinen tuotos. Myös suullista esittämistä harjoitellaan. Kieliopista syvennetään aiemmin käsiteltyjä asioita. 2. vuoden opiskelijoille, vain A- kielen lukijoille. 7. Ruotsia sujuvasti (RUA7) Kurssilla harjoitellaan erilaisia arkielämän suullisia kielenkäyttötilanteita pari- ja ryhmäkeskustelujen avulla huomioiden aikaisempien kurssien aihepiirit ja ajankohtaiset uutiset. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kuunteluharjoituksilla, perusrakenteita kertaamalla ja erilaisia tekstejä lukemalla. Myös omaa kirjallista tuottamista harjoitellaan. Kurssin lopussa pidetään valtakunnallinen suullinen koe, josta saa erillisen todistuksen. Lähinnä 3. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-ruotsin RUB6-kurssille (=RUA7). 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUA8) Aihepiireinä ovat yhteiskunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen, jatko-opinnot ja työelämä. Kehitetään tekstinymmärtämistaitoa, kuullunymmärtämistä ja kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat. 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB7 kurssille (=RUA8). Kursseja 7 ja 8 ei voi suorittaa tenttimällä. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 9. Johdantokurssi A-kieleen vaihtajille (RUJ = RUA9) Suositellaan B-kielestä A-kieleen siirtyjille. Kurssilla keskitytään vahvistamaan kielitaidon eri osaalueita, erityisesti sanastoa ja suullista vuorovaikutusta. Päättötavoitteena on antaa A-ruotsiin siirtyjille valmius suorittaa yo-kokeessa kaksi A-kieltä tai parantaa arvosanamahdollisuuksia, mikäli opiskelija haluaakin kirjoittaa B-tasonkokeen. Aihepiireinä koulu, opiskelu, vapaa-aika ja harrastukset. Nivelletään peruskoulun ja lukion kielenopetusta. Aloitetaan perusrakenteiden kertaus. Kurssilla painotetaan keskusteluharjoituksia. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla B-kielen RUB1 kurssille (=RUJ) Abikurssi (RU). Tarkemmat tiedot katso B-kieli. RUOTSI B-kieli Ruotsin johdantokurssi (ks. ruotsi A-kieli) A-kieleen vaihtajille antaa mahdollisuuden kahden A- kielen (englanti ja ruotsi) suorittamiseen. Yo-kokeessa voi valita silti B-tason. Suoritusjärjestys: Suositellaan numerojärjestystä, muusta järjestyksestä on aina neuvoteltava opettajan kanssa. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI Perusrakenteiden harjoituskurssi RU E(xtra) (ks. RUB8)

6 8 PAKOLLISET KURSSIT 1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Aihepiireinä koulu, opiskelu, vapaa-aika ja harrastukset. Nivelletään peruskoulun ja lukion kielenopetusta. Aloitetaan perusrakenteiden kertaus. Kurssilla painotetaan keskusteluharjoituksia. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-kielen RUJ-kurssille (=RUB1). 2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) Opitaan kertomaan ulkonäöstä, perheestä, kodista ja ystävyydestä. Jatketaan perusrakenteiden ja keskeisen sanaston kertausta sekä harjoitellaan viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia tehtäviä. 1. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-kielen RUA1 kurssille (=RUB2). 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) Tutustutaan Suomeen eri näkökulmista, suomalainen ja suomenruotsalainen kulttuuri sekä Suomi monikulttuurisena maana. Esitellään myös oma kotikunta. Laajennetaan perusrakenteiden hallintaa. Laaditaan aiheeseen liittyviä, lyhyitä tekstejä. 2. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-kielen RUA3 kurssille (=RUB3). 4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) Ihmissuhteet, sukupolvien ja eri kulttuurien väliset kohtaamiset, elämänarvot ja median maailma. Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista aihepiireihin liittyen. Kieliopissa kerrataan ja syvennetään erilaisia verbirakenteita. 2. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A- kielen RUA2 kurssille (=RUB4). 5. Elinympäristömme (RUB5) Käsitellään liikennettä, ympäristöä ja kestävää kehitystä. Tiedotusvälineiden ja mainonnan rooli sekä työelämä ovat myös keskeisiä aiheita. Rakenteissa perehdytään passiivi- ja partisiippirakenteisiin sekä erilaisiin prepositioilmauksiin. Harjoitellaan erityisesti oman mielipiteen ilmaisemista. 2. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-kielen RUA4 kurssille (=RUB5). 6. Ruotsia sujuvasti (RUB6) Kurssilla harjoitellaan erilaisia arkielämän suullisia kielenkäyttötilanteita pari- ja ryhmäkeskustelujen avulla huomioiden aikaisempien kurssien aihepiirit ja ajankohtaiset uutiset. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kuunteluharjoituksilla, perusrakenteita kertaamalla ja erilaisia tekstejä lukemalla. Myös omaa kirjallista tuottamista harjoitellaan. Kurssin lopussa pidetään valtakunnallinen suullinen koe, josta saa erillisen todistuksen. Lähinnä 3. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-ruotsin RUA 7-kurssille (=RUB6). 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Aihepiireinä ovat yhteiskunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen, jatko-opinnot ja työelämä. Kehitetään tekstinymmärtämistaitoa, kuullunymmärtämistä ja kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä. Kerrataan keskeiset kielioppiasiat. 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Kurssi voidaan myös suorittaa osallistumalla A-kielen RUA8 kurssille (=RUB7). Kursseja 6 ja 7 ei voi suorittaa tenttimällä.

7 9 KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 8. Perusrakenteiden harjoituskurssi (RU E = RUB8) ½ kurssia. Suositellaan perusrakennekertauksena oppilaille, joiden yläasteen päättöarvosana on 5-7. Kurssille voi osallistua seuraavinakin vuosina, mikäli ongelmia ilmenee. Harjoitellaan kieliopin perusrakenteita. Suoritusmerkintä. Abikurssi (RU) Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina, käyttäen Moodle-oppimisalustaa. Kurssilla kerrataan keskeisimmät rakenteet ja aikaisempien aihepiirien sanastoa. Harjoitellaan yo-kokeen eri tehtävätyyppejä: kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä erityylisten kirjoitelmien kirjoittamista. Kurssi sopii kevään ja seuraavan syksyn kirjoittajille. Suoritusmerkintä. PERUSKOULUN YLÄLUOKILLA ALKANUT VIERAS KIELI (B2) LUKIOSSA ALKAVA VIERAS KIELI (B3) Kahdella johdantokurssilla opetellaan kielen alkeet. Niille voivat tulla myös aiemmin kieltä opiskelleet, mikäli haluavat kerrata ja vahvistaa oppimaansa. Opinnot voi aloittaa kolmannesta kurssista, jos kielen perusteet ovat hallussa. Johdantokurssit soveltuvat myös 2. tai 3. vuoden opiskelijoille matkailukielen kursseiksi. Kahdesta ensimmäisestä kurssista voi ottaa todistukseensa joko arvosanan tai pelkän suoritusmerkinnän. SAKSA ( B2/B3) Suoritusjärjestys: Suositellaan numerojärjestystä 1. Hauska tutustua (SAB1J, johdantokurssi) Kurssilla opit vuorovaikutustaidot, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Opit kertomaan ja kysymään perheestä ja lähipiiristä. Selviydyt arkipäivän tilanteista. Ohessa opit tärkeimmät kieliopin rakenteet, mutta puhuminen on ensisijaisen tärkeää. Kurssi soveltuu 1. vuoden opiskelijoille, ja myös muille harrastuskurssina tai kertauskurssina ennen kieltä lukeneille. 2. Näin asiat hoituvat saksaksi (SAB2J, johdantokurssi) Harjoitellaan puhetilanteita, joita turistina kohtaat saksaa puhuvissa maissa matkaillessasi kuten majoitus- ja liikennepalvelujen käyttäminen sekä ostoksilla selviytyminen. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, perusrakenteita unohtamatta. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB3) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään Itämeren rannalla, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin sekä niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla on paljon puheharjoituksia ja mielipiteen ilmaisemista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Kieltä jo yläasteella lukeneet viimeistään nyt mukaan.

8 10 4. Meillä ja muualla (SAB4) Kurssin aihepiireinä ovat sekä Suomen että saksankielisten maiden maantiede, historia ja nähtävyydet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. 5. Ennen ja nyt (SAB5) Kurssilla tutustutaan saksalaisten elämään ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat myös terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan arkipäivän puheviestintää omassa elinympäristössä ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB6) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten toiveisiin ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin liittyvää viestintää, laaditaan CV ja erilaisia hakemuksia. 7. Kulttuuri (SAB7) Kurssi esittelee monipuolisesti saksankielistä kulttuuria, kuten kuvataide, kirjallisuus, elokuva ja urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 8. Yhteinen maapallomme (SAB8) Lähtökohtana ovat Suomen ja Keski-Euroopan yhteiskunnalliseen toimintaan sekä maapallon nykytilaan liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä, kuvausten ja selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 9. Tiede ja tekniikka (SAB9) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista, pidetään yo-kokeet mielessä kertaamalla rakenteita sekä harjoittelemalla kuullunymmärtämistehtäviä. 10. Luonto ja kestävä kehitys (SAB10) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista ja valmistaudutaan yo-kokeisiin. RANSKA (B2/B3) Suoritusjärjestys: Suositellaan numerojärjestystä. 1. Ranskaa matkailijoille (RAB1J, johdantokurssi) Tässä kurssissa tutustut ranskaa puhuviin nuoriin. Opit tervehtimään, esittäytymään, kertomaan itsestäsi. Harjoittelet selviytymistä erilaisissa matkailuun liittyvissä tilanteissa, mm. hotellissa, kahvilassa, kaupassa ja metrossa. Opit ranskan ääntämisen perusteet. Lähinnä 1. vuoden opiskelijoille, mutta soveltuu hyvin muillekin harrastuskurssina. Sopii sekä vasta-alkajille että kieltä jo aiemmin lukeneille kertaukseksi.

9 11 2. Ranskaa matkailijoille (RAB2J, johdantokurssi) Tutustumme Pariisiin ja sen upeisiin nähtävyyksiin. Opitaan asioimaan ravintolassa ja käydään ostoksilla. Harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kehitetään ääntämistä. Lähinnä 1. vuoden opiskelijoille, mutta soveltuu muillekin kieltä hiukan lukeneille harrastuskurssina. Suositeltava myös aiemmin kieltä lukeneille kertaukseksi. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB3) Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään ja harrastuksiin. Myös matkailuteema jatkuu. Harjoitellaan mm. mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan perusrakenteiden tuntemusta. Kieltä jo yläkoulussa lukeneet viimeistään nyt mukaan. 4. Meillä ja muualla (RAB4) Kurssin teemoina ovat mm. omasta elämästä ja opinnoista kertominen, arkiasioiden hoitaminen sekä kulttuurierot Suomen ja Ranskan välillä. Teksteissä tutustutaan Ranskan Rivieran kauniisiin kaupunkeihin. Laajennetaan sanavarastoa. Harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä ranskaksi. 5. Ennen ja nyt (RAB5) Kurssin aihepiireinä ovat asuminen, suomalaisuus, muuttaminen maasta toiseen ja siirtolaisuus. Samalla tutustumme useisiin eri maihin, joissa puhutaan ranskaa, mm. Marokkoon, Sveitsiin ja Kanadaan. Pyritään edelleen parantamaan ranskan ääntämistä, opitaan lisää rakenteita ja kehitetään kirjoittamistaitoja viestinnällisten tehtävien avulla. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB6) Kurssin teemat liittyvät nuorten arkielämään. Pohditaan myös perhesuhteita, erilaisia elämäntapoja sekä terveyteen liittyviä valintoja. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. 7. Kulttuuri (RAB7) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. 8. Yhteinen maapallomme (RAB8) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 9. Tiede ja tekniikka (RAB9) Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Valmistaudutaan yo-kokeeseen. 10. Luonto ja kestävä kehitys (RAB10) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kerrataan aiemmin opittua ja valmistaudutaan yo-kokeeseen.

10 12 VENÄJÄ (B3) 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB1) 2. Näin asiat hoituvat (VEB2) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB3) 4. Meillä ja muualla (VEB4) 5. Ennen ja nyt (VEB5) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB6) 7. Kulttuuri (VEB7) 8. Yhteinen maapallomme (VEB8) ESPANJA (B3) 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (ESP1) 2. Näin asiat hoituvat (ESP2) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (ESP3) 4. Meillä ja muualla (ESP4) 5. Ennen ja nyt (ESP5) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (ESP6) 7. Kulttuuri (ESP7) 8. Yhteinen maapallomme (ESP8)

11 13 MATEMATIIKKA MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Matematiikan kurssit on syytä suorittaa numerojärjestyksessä, ellei kurssin kohdalla toisin ilmoiteta. Jos järjestyksestä haluaa poiketa, on syytä neuvotella matematiikan opettajan kanssa. PAKOLLISET KURSSIT 1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Kurssilla vahvistetaan yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitoja, syvennetään verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistä, totutaan käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä, syvennetään funktiokäsitteen ymmärtämistä tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita sekä opitaan ratkaisemaan potenssiyhtälöitä. 2. Polynomifunktiot (MAA2) Harjaannutaan käsittelemään polynomifunktioita, opitaan ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää. Edelleen opitaan ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua sekä opitaan ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. 3. Geometria (MAA3) Harjaannutaan hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. Opitaan muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita. Ratkaistaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. 4. Analyyttinen geometria (MAA4) Opitaan ymmärtämään kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille ja ymmärtämään pistejoukon yhtälön käsite sekä tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja. Lisäksi syvennetään itseisarvokäsitteen ymmärtämystä ja opitaan ratkaisemaan itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä. Edelleen vahvistetaan yhtälöryhmän ratkaisemisen taitoja. 5. Vektorit (MAA5) Opitaan ymmärtämään vektorikäsite ja perehdytään vektorilaskennan perusteisiin. Tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla sekä kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. 6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) Kurssilla opitaan havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja. Tutustutaan todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin. Opitaan ymmärtämään diskreetin todennäköisyysjakauman käsite sekä määrittämään jakauman odotusarvo ja soveltamaan sitä sekä perehdytään kombinatorisiin menetelmiin. Perehdytään jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja opitaan soveltamaan normaalijakaumaa.

12 14 7. Derivaatta (MAA7) Opitaan määrittämään rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaisemaan yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä. Omaksutaan havainnollinen käsitys funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta. Määritetään yksinkertaisten funktioiden derivaattoja. Tutkitaan derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määritetään sen ääriarvot. Opitaan määrittämään rationaalifunktion suurin ja pienin arvo sovellusongelmien yhteydessä. 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) Tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja opitaan ratkaisemaan niihin liittyviä yhtälöitä sekä tutkitaan niitä derivaatan avulla. Opitaan yhdistetyn funktion derivoiminen sekä tutkitaan aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita. Kurssilla tarvitaan MAA 7:n tietoja. 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) Tutkitaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla, ratkaistaan trigonometrisia yhtälöitä sekä tutkitaan trigonometrisia funktioita derivaatan avulla. Tutustutaan lukujonon käsitteeseen, opitaan määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen avulla sekä ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. 10. Integraalilaskenta (MAA10) Opitaan integraalifunktion käsite ja määritetään alkeisfunktioiden integraalifunktioita. Opitaan ymmärtämään määrätyn integraalin käsite ja sen yhteys pinta-alaan. Määritetään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla ja perehdytään integraalilaskennan sovelluksiin. 11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11) Kurssilla opitaan formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja sekä harjoitellaan todistamista. Lisäksi tutustutaan lukuteorian peruskäsitteisiin ja alkulukujen ominaisuuksiin sekä tutkitaan kokonaislukujen jaollisuutta. 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) Kurssilla opitaan ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja niiden avulla likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa sekä perehdytään iteroinnin käsitteeseen ja opitaan ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti. Edelleen tutkitaan polynomien jaollisuutta, opitaan algoritmista ajattelua sekä määritetään numeerisesti muutosnopeuksia ja pinta-aloja. Kurssille osallistumista suositellaan vasta, kun kurssit MAA7 ja MAA8 on suoritettu. 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemusta, täydennetään integraalilaskennan taitoja sekä tutkitaan lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia. Kurssille voi osallistua vasta, kun kurssit MAA7 MAA10 on suoritettu. 3. vuoden opiskelijoille. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 14. Talousmatematiikka (MAA14) Sama kuin lyhyen matematiikan MAB7.

13 Kertaus I (MAA15) Kurssilla kerrataan osa pakollisista kursseista silmällä pitäen ylioppilaskirjoituksia. Haluttaessa suoritettu-merkintä. 16. Kertaus II (MAA16) Jatkoa kurssille 15. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien kertaamista. Haluttaessa suoritettu-merkintä. MATEMATIIKKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ Matematiikan kurssit on syytä suorittaa numerojärjestyksessä, ellei kurssin kohdalla toisin ilmoiteta. Jos järjestyksestä haluaa poiketa, on syytä neuvotella matematiikan opettajan kanssa PAKOLLISET KURSSIT 1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) Kurssilla ratkaistaan jokapäiväisen elämän ongelmia matematiikan avulla käyttäen hyväksi lineaarista riippuvuutta, verrannollisuutta ja yhtälöitä. Lisäksi tutustutaan toisen asteen polynomifunktioon. 2. Geometria (MAB2) Kurssilla tutkitaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden ominaisuuksia, määritetään kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia sekä ratkotaan käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen 3. Matemaattisia malleja I (MAB3) Kurssilla tutkitaan reaalimaailman ilmiöiden säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia sekä kuvataan niitä lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin avulla. 4. Matemaattinen analyysi (MAB4) Kurssilla tutustutaan derivaatan käsitteeseen, tutkitaan derivaatan avulla polynomifunktion kulkua sekä suurinta ja pienintä arvoa. 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) Kurssilla määritetään tilastollisista aineistoista tunnuslukuja sekä tutustutaan normaalijakaumaan. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin, keskeisiin laskulakeihin ja niitä havainnollistavien mallien käyttöön. 6. Matemaattisia malleja II (MAB6) Kurssilla ratkaistaan kahden muuttujan lineaarisia yhtälöitä ja yhtälöpareja sekä tutustutaan lineaariseen optimointiin. Lisäksi ratkaistaan käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla. 7. Talousmatematiikka (MAB7) Kurssilla suoritetaan indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia sekä sovelletaan taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja.

14 16 8. Matemaattisia malleja III (MAB8) Kurssilla tutustutaan trigonometrisiin funktioihin ja ratkaistaan trigonometrisia yhtälöitä sekä tutustutaan vektoreiden perusominaisuuksiin. 3. vuoden opiskelijoille. KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 9. Kertauskurssi (MAB9) Kurssin tarkoituksena on kerrata aiempien kurssien asiat, muodostaa niistä kokonaisuuksia sekä valmentautua ylioppilaskirjoitusten lyhyen matematiikan kokeeseen. Haluttaessa suoritettumerkintä. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET BIOLOGIA PAKOLLISET KURSSIT 1. Eliömaailma (BI1) biologia tieteenä ja sen tutkimusmenetelmät nykyinen eliökunta ja sen kehittyminen evoluutiossa luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen luonnossa toimivat vuorovaikutussuhteet elottoman ja elollisen luonnon sekä eliöiden välillä 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) solu elämän perusyksikkönä solun energiatalous solujen toiminnan ohjaaminen solujen lisääntyminen periytymisen perusmekanismit ja lainalaisuudet 3. Ympäristöekologia (BI3) ekologisen tutkimuksen suunnittelu ja toteutus biodiversiteetti ja sen merkitys ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet Suomen luonnon haavoittuvuus ekosysteemeittäin kestävä tulevaisuus 4. Ihmisen biologia (BI4) ihmisen evoluutio ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys elintoimintojen säätely ihmisen lisääntyminen, elämänkaari ja yhteisöllisyys elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit

15 17 5. Bioteknologia (BI5) solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä geenien rakenne ja toiminta geeniteknologian menetelmät ja mahdollisuudet mikrobit ja niiden merkitys biotekniikka teollisuudessa kasvien ja eläinten jalostus geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö SOVELTAVAT KURSSIT 6. Biologian työkurssi (BI6) biologian pakollisiin ja syventäviin kursseihin liittyviä käytännön harjoitustöitä solun ja eliöiden rakenteesta ja toiminnasta aiheina mm. mikroskopointi, solukalvon toiminta, entsyymien toiminta, veren tutkiminen, banaanikärpästen risteyttäminen, DNA:n eristäminen, fotosynteesi, ihmisen aistit ja eläinten käyttäytyminen sekä eliöiden (mm. ravun, kalan ja rotan) preparointi 7. Ekologian ja luonnontuntemuksen kenttäkurssi (BI7) luontoon ja luonnontieteisiin perehtyminen vierailujen ja eri alojen asiantuntijoiden avulla aihealueina esim. linnut, lepakot, sienet, tähtitaivas, Itämeri ja kasvitieteellinen puutarha suoritetaan koulupäivän ulkopuolella kerhotyyppisenä kurssista saa suoritusmerkinnän MAANTIEDE PAKOLLISET KURSSIT 1. Sininen planeetta (GE1) maantieteellinen ajattelu ja tutkimusmenetelmät Maan planetaarinen luonne ilma- ja vesikehän liikkeet, sää ja ilmasto maapallon muuttuvat pinnanmuodot maapallon kasvillisuusvyöhykkeet luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla 2. Yhteinen maailma (GE2) ihmis- eli kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät väestö ja asutus luonnonvarat ja ihminen niiden käyttäjänä liikkuminen ja vuorovaikutus alueiden välillä, globalisaatio ihmistoiminnan alueellinen rakenne ja aluesuunnittelu kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla kestävä kehitys

16 18 3. Riskien maailma (GE3) erilaisten riskien luokittelu ja merkitys sekä riskeihin varautuminen ja niiden vaikutusten lieventäminen luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet ihmiskunnan riskit ja riskialueet tekniset riskit riskiuutisten seuraaminen eri medioissa ja niiden kriittinen arviointi 4. Aluetutkimus (GE4) kartografian perusteet painetun ja digitaalisen lähdekirjallisuuden, karttojen, tilastojen ja diagrammien käyttö paikkatietojärjestelmän perusteet ja sovellusmahdollisuudet oman aluetutkimuksen avulla perehtyminen maantieteellisen tutkimuksen menetelmiin: tietojen keräämiseen, tulkintaan, visualisointiin ja raportointiin SOVELTAVAT KURSSIT 5. Kehitysmaakurssi (GE5) kehitysmaiden ryhmittely ja ominaispiirteet kehittyneisyyden ja hyvinvoinnin mittaaminen sekä siihen liittyvät ongelmat kehitysmaiden sijainti ja luonnonolot kehitysmaiden historia, talous ja rooli maailmankaupassa kehitysmaiden väestötilanne, naisten ja lasten asema Suomen ja kehitysmaiden suhteet, kehitysyhteistyö kehitysmaat mediassa syventyminen jonkin kehitysmaan tilanteeseen yksityiskohtaisemmin 6. Geofysiikka (GE6) maantieteen 1 kurssin tietojen syventäminen maapallon rakenteesta ja toiminnasta kivi- ja vesi-, ilma- ja plasmakehän sekä niiden vuorovaikutuksien tarkastelu geofysikaalisesta näkökulmasta paneutuen samalla ilmiöiden taustalla oleviin fysiikan perusteisiin verkkokurssi FYSIIKKA PAKOLLINEN KURSSI 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) Sisältö: Ohjataan oppilasta ymmärtämään fysiikkaa luonnontieteenä ja herätetään mielenkiintoa fysiikan opiskeluun. Kokeelliseen fysiikkaan perehdytään omakohtaisen havaintojen ja mittausten avulla tutkimalla mekaniikkaan ja radioaktiivisuuteen sekä säteilyyn liittyviä ilmiöitä. Perehdytään maailmankaikkeuden rakenteeseen.

17 19 2. Lämpö (FY2) Keskeiset sisällöt: kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine, hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen ja jäähtyminen. Olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia, energiavarat. 3. Aallot (FY3) Keskeiset sisällöt: harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peilit ja linssit, ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. 4. Liikkeen lait (FY4) Keskeiset sisällöt: liikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä liike sekä Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate, värähdysliikkeen energia. 5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5) Keskeiset sisällöt: momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen. Pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike, satelliitit ja niiden käyttö. 6. Sähkö (FY6) Keskeiset sisällöt: sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät, Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi. 7. Sähkömagnetismi (FY7) Keskeiset sisällöt: magneettinen voima, magneettikenttä, aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus, energiateollisuus. 8. Aine ja säteily (FY8) Keskeiset sisällöt: sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily. Planckin säteilylaki, valosähköilmiö. Säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, Bohrin atomimalli, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia, aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu. 9. Kertauskurssi (FY9) Keskeiset sisällöt: Kurssin tarkoitus on fysikaalisen laskuvalmiuden parantaminen koko lukiofysiikan osalta. 3. vuoden opiskelijoille. Haluttaessa suoritettu -merkintä.

18 20 SOVELTAVAT KURSSIT 10. Fysiikan työkurssi (FY10) Keskeiset sisällöt: Tutkitaan fysiikan eri ilmiöitä oppilastöitä ja opettajajohtoisia mittauksia tekemällä. Opitaan suunnittelemaan tutkimus, mittaamaan ja käsittelemään mittaustuloksia sekä raportoimaan tutkimustuloksia. Pyritään parantamaan opiskelijan edellytyksiä fysiikan ilmiöiden matemaattisten mallien, erityisesti graafisten esitysten hallintaan. Kurssiin kuuluu aiheeltaan vapaavalintainen projektityö- tutkimus, joka suunnitellaan ja toteutetaan pienryhmissä ja josta laaditaan työselostus. Projektityö toimii samalla kurssin loppukokeena. Kurssista on haluttaessa mahdollisuus saada suoritettu -merkintä. Suositellaan 2.vuoden opiskelijoille. 11. Fysiikan harjoitustyökurssi (yliopistolla) (FY11) Kurssi järjestetään yhdessä Turun yliopiston kanssa. Kurssin tarkoituksena on edistää oppilaiden tietoja ja taitoja fysiikan tutkimisessa. Kurssi koostuu perehdytysjaksosta, Turun yliopistossa tehtävistä neljästä harjoitustyöstä sekä kokoavasta jaksosta. Kurssin arviointi perustuu harjoitustyöosastolla työskentelyn ja työraporttien arviointiin. Kurssin suorittaneilla on valmiiksi tehtynä puolet Turun yliopiston fysiikan koulutusohjelman ensimmäisen vuoden pakollisista harjoitustöistä. Kurssista on mahdollista saada suoritettu-merkintä. Kurssi on tarkoitettu 3. vuoden opiskelijoille. KEMIA Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Jos se ei onnistu, voi tulla keskustelemaan vaihtoehdoista. PAKOLLINEN KURSSI 1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita 1.vuoden opiskelijoille tai myöhemmin, ellei aio suorittaa muita kemian kursseja 2. Kemian mikromaailma (KE2) alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne isomeria 1.vuoden opiskelijoille 3. Reaktiot ja energia (KE3) kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia

19 21 stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät 2.vuoden opiskelijoille 4. Metallit ja materiaalit (KE4) sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi hapettumis-pelkistymisreaktiot metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit 2.vuoden opiskelijoille 5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) reaktiotasapaino happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys liukoisuus ja liukoisuustasapaino tasapainoon liittyvät graafiset esitykset 3.vuoden opiskelijoille KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI 6. Lukion keskeinen kemia (KE6) kerrataan lukion kemian kurssien keskeiset sisällöt tutustuen erilaisiin tehtävätyyppeihin, joita ainereaalikokeessa voi esiintyä vahvistetaan laskutaitoa varsinkin tehtävätyypeissä, joissa joudutaan yhdistelemään eri kurssien tietoja 3.vuoden opiskelijoille, edellyttää kurssien 1-5 suorittamista SOVELTAVAT KURSSIT 7. Kemian työkurssi (KE7) Kurssilla tutustutaan keskeisimpiin kemian tutkimusmenetelmiin ja tehdään laboratoriotöitä kemian eri osa-alueilta. Töistä tehdään työselostukset. Tavoitteena on syventää teorian osaamista kokeellisen kemian avulla. Mahdollinen vierailukäynti alan yritykseen tai oppilaitokseen. KE1 ja KE2-kurssit oltava suoritettu ennen työkurssia. 8. Biokemia (KE8) Kurssilla perehdytään biokemiaan tieteenalana sekä nykyaikaisiin biokemiallisiin tutkimusmenetelmiin. Tutustutaan solun rakenteiden kemiaan, aineenvaihduntaan ja solujen energiatalouteen. Syvennetään tietämystä DNA:n rakenteesta ja proteiinisynteesistä. Kurssilla tehdään biokemian laboratoriotöitä. Oppiainerajat ylittävä kurssi. Kurssin suoritusedellytykset: BI1, BI2 sekä KE1.

20 22 USKONTO/Evankelis-luterilainen uskonto PAKOLLISET KURSSIT 1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1) uskonnon määrittely ja tutkiminen uskonnon ydinkysymykset uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa Raamattu pyhänä kirjallisuutena yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin 2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) kristillisen kirkon synty alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon lännen kirkko keskiajalla idän kirkon kehitys reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu 3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta hyvän ja pahan käsitteet kristillinen etiikka ja etiikan teoriat yksilöeettisiä kysymyksiä yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä 4. Uskontojen maailmat (UE4) Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä. uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät uskontojen pyhät kirjat ja oppi uskontojen eettiset ohjeet uskontojen kultit ja rituaalit uskontojen suuntaukset uskonnot ja yhteiskunta 5. Mihin suomalainen uskoo? (UE5) muinaissuomalainen uskonto Suomen kirkkohistorian yleislinjat luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa ei-kristilliset yhteisöt Suomessa

21 23 kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan ELÄMÄNKATSOMUSTIETO PAKOLLISET KURSSIT 1. Hyvä elämä (ET1) Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. Tavoitteet kasvattaa kykyä sitoutua valittuihin moraalisiin periaatteisiin ja halua toimia arvostusten mukaisesti kasvattaa valmiutta ja halua välittää ja kantaa vastuuta itsestä, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta kehittää kykyä nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja näin vahvistaa kykyä muodostaa omaa identiteettiä ja elämänkatsomusta oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä kehittää taitoja ilmaista identiteettiä ja elämänkatsomusta sekä niihin liittyviä näkemyksiä ja tuntemuksia suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti. 2. Maailmankuva (ET2) Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. Tavoitteet oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä kasvattaa tietämystä niiden perustalla olevista uskomusjärjestelmistä oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja kehittää ymmärrystä eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja välittäjinä jäsentää omaa maailmankuvaa samalla pitäen sen avoimena mielekkäälle keskustelulle. 3. Yksilö ja yhteisö (ET3) Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. Tavoitteet ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille oppii arvioimaan omaa asemaa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa osana yhteiskunnallista vallankäyttöä oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa kykyä ja halua rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen

22 24 ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta. FILOSOFIA PAKOLLINEN KURSSI 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) mitä filosofia on, filosofian keskeiset osa-alueet todellisuuden luonnetta koskevia perusnäkemyksiä tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: tieto, totuus ja perustelu yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä hyvä ja oikea, toimintaa ohjaavat hyvä elämä ja onnellisuus etiikan peruskysymyksiä 2. Filosofinen etiikka (FI2) (syventäviä kursseja ei tarvitse suorittaa numerojärjestyksessä) moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3) ontologian keskeisiä kysymyksiä universaaliongelma totuusteoriat tiedon mahdollisuus, rationalismi ja empirismi tiedon ymmärtäminen ja tulkinta tieteen filosofisia ongelmia kielifilosofian ja semantiikan merkityssuhteita 4. Yhteiskuntafilosofia (FI4) vapaus ja oikeudenmukaisuus yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus yhteiskuntasopimusteoriat, vallan ja omistamisen oikeuttaminen yhteiskuntafilosofisia suuntia, eksistentialismi, feminismi, postmodernismi monikulttuurisuus ja identiteettikysymys SOVELTAVA KURSSI 5. Estetiikan filosofia (FI5) (toteutetaan kiinnostuksen mukaan) eri taidelajien estetiikka esteettinen elämys

23 25 taiteen ja kauneuden idea taiteen vaikutus arkielämään taiteen kritiikkiä PSYKOLOGIA PAKOLLINEN KURSSI 1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit 2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2) yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen psyykkisen kehityksen tutkiminen 3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3) kognitiiviset perusprosessit vireystilan säätely, nukkuminen ja uni hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia 4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, ellei toisin mainita. PAKOLLISET KURSSIT 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1 u) Kurssilla syvennetään käsitystä monimuotoisista

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

5.9 FYSIIKKA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.9 FYSIIKKA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.9 FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Lukion kemian OPS 2016

Lukion kemian OPS 2016 Lukion kemian OPS 2016 Tieteellisen maailmankuvan rakentuminen on lähtökohtana. muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden (ao. muutoksien jälkeen). Orgaaninen kemia pois KE1-kurssilta - yhdisteryhmät KE2-kurssiin

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

Kemia. Opetuksen tavoitteet

Kemia. Opetuksen tavoitteet Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016 Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2017-2018, LOPS2016 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, ellei toisin mainita. PAKOLLISET KURSSIT 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Kurssilla syvennetään tekstikäsitystä

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

FY1 Fysiikka luonnontieteenä Ismo Koponen 10.12.2014 FY1 Fysiikka luonnontieteenä saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Suoritusjärjestys: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, ellei toisin mainita. PAKOLLISET KURSSIT 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Kurssilla syvennetään tekstikäsitystä

Lisätiedot