Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset."

Transkriptio

1 OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opas on tarkoitettu jo lukiossa opiskelevalle auttamaan häntä oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa niin, että opiskelusta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja oppilas pystyisi hyödyntämään koulun suomat mahdollisuudet. Opas on tarkoitettu myös lukioon pyrkivälle saamaan tarkempaa tietoa Pohjois-Tapiolan lukiossa opetettavista aineista ja niiden kursseista. Lukioon valittu opiskelija saa oppaan viimeistään sisäänottovaiheessa. Oppaassa on esitelty lyhyesti kaikki opetussuunnitelmassa olevat kurssit. YLEISTÄ Pohjois-Tapiolan lukio on vireä ja hyvän yleissivistyksen antava koulu. Se on perustettu vuonna Opiskelijoita on lukuvuonna lukiossa noin 425 ja opettajia noin 30. Lukiossa korostetaan opiskelijoiden yhteistyötaitojen kehittämistä, itsenäisen ajattelun sekä hyvien työ- ja opiskelutapojen omaksumista. ERITYISALUEET Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset. Lukion profiiliin kuuluu koulutuslautakunnan hyväksymänä ilmaisutaito ja mediakasvatus. Ilmaisutaidon opetus on alkanut jo 1960-luvun lopulla. Mediakasvatus otetaan keskeiseksi osaksi kaikkien aineiden opetusta. Lukuvuoden alussa lukiossa alkoi näiden aineiden ILMElinja, josta on erikseen selostus tässä oppaassa. Koulun perinteet näkyvät myös erityisesti matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksessa. Yhteistyötä tällä alalla on ollut esimerkiksi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa. Lukio tekee yhteistyötä paikallisen koripalloseuran kanssa ja järjestää lukujärjestyksen puolesta lahjakkaille, ikäluokkansa parhaimmistoon kuuluville nuorille mahdollisuuteen osallistua seuran ammattivalmentajien vetämiin aamuharjoituksiin, joista he voivat lukea hyväksi enintään viisi kurssia. Valmentajat valitsevat valmennettavat lukioon päässeiden joukosta. OPETUSSUUNNITELMASTA Oppilaan on suoritettava lukion oppimäärän saavuttamiseksi vähintään 75 kurssia, joista pakollisia on laajan matematiikan lukijalle 51 kurssia ja lyhyen matematiikan lukijalle 47 kurssia. Syventäviä kursseja on otettava vähintään 10 kurssia. Käytännössä syventävien kurssien määrä tulee opiskelijalla suuremmaksi, koska syventävät kurssit liittyvät läheisemmin ylioppilaskirjoituksiin. VASTUU OMASTA TYÖSTÄ Lukion opetussuunnitelma ja luokattomuus tuovat opiskelijalle lisää mahdollisuuksia tehdä omia valintojaan, mutta samalla se tuo myös vastuuta entistä enemmän. Oppilaan itsenäisyys oman työnsä suunnittelussa kasvaa ja korostuu, mikä on hyvää oppia tulevaa elämää varten. OPINTO-OHJELMAN SUUNNITTELU JA VALINTAKORTIN TÄYTTÄMINEN

2 2 Useimmat lukion oppiaineet ovat aikaisemmin opitun pohjalle rakentuvia. Sen vuoksi on syytä yleensä noudattaa varsinkin pakollisten kurssien suorittamisessa kurssien numerojärjestystä. Aineiden kohdalla on tarkemmin selitetty kurssien suoritusjärjestystä. Jos aiot suorittaa lukion kolmessa vuodessa, se voi toteutua tasaisesti niin, että valitset 1. ja 2. kouluvuonna noin kurssia ja 3. vuonna kurssia. Tavallisten kurssien lisäksi on yksi opinto-ohjauksen kurssi, joka jakaantuu kolmelle vuodelle. Useimmiten lukiolainen ei kuitenkaan tyydy kurssien minimimäärään 75 kurssia, vaan hän suorittaa niitä enemmän. Käytännössä 1. ja 2. vuositasolla on vaikea ylittää 33 kurssin ja 3. vuositasolla 22 kurssin määrää ilman itsenäistä opiskelua. Koulun oman valintakortin täyttävät jo lukiossa opiskelevat maaliskuussa. Lukioon valitut täyttävät valintakorttinsa ensimmäisen vuoden osalta sisääntulovaiheessa tutorien eli opiskelijaohjaajien avulla. Täytä valintakortin henkilötiedot mustekynällä ja ainevalinnat lyijykynällä ympäröimällä kurssin numero. Valintojaan opiskelija voi aina tarkentaa lukiokäynnin aikana. Pakollisten kurssien tunnuksena on pelkkä numero. on varustettu s-tunnuksella. Soveltavat kurssit on varustettu so-tunnuksella. ILMAISUTAITO JA MEDIAKASVATUS Pohjois-Tapiolan lukiossa alkoi syksyllä 2005 ilmaisutaidon ja mediakasvatuksen ILME -linja, jossa opiskelijat syventyvät teatteritaiteeseen ja audiovisuaaliseen ilmaisuun. Nykyajan työelämä tarvitsee työntekijöitä, jotka hyvän tiedollisen osaamisensa lisäksi pystyvät esittämään asiansa selkeästi. ILME tarjoaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden omien ilmaisu- ja viestintätaitojen kehittämiseen. Pohjois-Tapiolan lukioon valitaan kaikkiaan 125 uutta opiskelijaa, joista ILME - linjalle valitaan todistuksen keskiarvon ja erilaisten lausuntojen perusteella korkeintaan 25 oppilasta. Linjalle on oma hakukoodi. Hakukoodit näkyvät lukiolaisille jaetusta valintaoppaasta. ILME -linjalle hyväksyttyjen on suoritettava vähintään kymmenen ilmaisutaidon ja mediakasvatukseen kuuluvaa kurssia. Kiinnostuksensa mukaan opiskelija voi suuntautua jompaankumpaan oppiaineeseen, mutta ilmaisutaitoon keskittyvän on suoritettava vähintään kaksi mediakasvatuksen piiriin kuuluvaa kurssia. Samoin mediakasvatukseen keskittyvän on suoritettava vähintään kaksi ilmaisutaidon kurssia. ILME -linjalle hakijoiden on täytettävä seuraavat lomakkeet: - Espoon yhteinen ainevalintakortti - äidinkielen opettajan ja luokanvalvojan lausunto (yhteinen lomake) - kaksi harrastustoimintaan liittyvää lausuntoa o Toinen lausunnoista voi olla koulun ulkopuoliseen harrastamiseen liittyvä lausunto (taideharrastukset, viestintä ja partio) ja toinen koulun valinnaisaineen opettajan antama lausunto (ilmaisutaito, kuvataide, musiikki, viestintä, liikunta). o On myös mahdollista, että molemmat lausunnot ovat koulun ulkopuoliseen harrastukseen liittyviä lausuntoja tai koulun valinnaisaineisiin liittyviä lausuntoja. o Toisen näistä lausunnoista voi korvata mediaan tai näyttelijätyöhön liittyvällä näytetyöllä. Tarkemmat ohjeet löytyvät lukion nettisivuilta. - oma hakemus vapaamuotoisesti A4-arkille kirjoitettuna

3 3 ILME -linjan valintakriteerit: - peruskoulun lukuaineiden sekä kuvataiteen, musiikin ja liikunnan arvosanojen keskiarvo max 10 pistettä - harrastustoimintaan liittyvät lausunnot erikseen 0 3 pistettä, yhteensä kuitenkin korkeintaan 5 pistettä - äidinkielen opettajan lausunto kirjallisesta ja suullisesta ilmaisutaidosta korkeintaan 2 pistettä - luokanvalvojan antama lausunto yhteistyökyvystä ja vastuuntunnosta korkeintaan 2 pistettä - oma hakemus korkeintaan 1 piste On tärkeää täyttää kaikki vaadittavat kaavakkeet huolellisesti ja käyttää nimenomaan lukion omia hakemuskaavakkeita, jotka löytyvät myös koulun nettisivuilta ILME-LINJAN KURSSEISTA Ilmaisutaidon kurssit ja audiovisuaalisten kurssien selostukset ovat omissa osissaan kurssioppaassa. Muiden oppiaineiden viestintään ja mediaan liittyvät kurssit: Äidinkieli Kielet AI 07 Puheviestinnän taitojen kehittäminen AI 08 Tekstitaitojen syventäminen AI 09 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri AI 10 Luova kirjoittaminen AI 13 Median maailma AI 14 Journalismi-kurssi BA 07 Suullisen kielitaidon kurssi BB 06 Suullisen kielitaidon kurssi BB 10 Kirjoittamisen kurssi EA 08 Suullisen kielitaidon kurssi EA 11 Kirjoittamisen kurssi SA 08 Suullisen kielitaidon kurssi Historia Musiikki Kuvataide Psykologia Tietotekniikka Uskonto HI 07 Maailman tilanne nyt MU 05 Musiikki yhdistää KU 03 Kuvaviestintä (kurssia ennen suoritettava AI 13 - kurssi) KU 05 Nykytaiteen työpaja KU 07 Valokuvaus ja digitaalinen kuvankäsittely KU 08 Piirustus ja grafiikka PS 10 Mediapsykologia AT 01 WWW-ohjelmointi AT 02 Verkkolehden suunnittelu AT 04 WWW-ohjelmointi II UE 06 Jeesus ja media Tiedusteluihin vastaavat mielellään

4 4 rehtori Toini Rauhamäki puh , fax opinto-ohjaaja Matti Iivanainen puh lukion koulusihteeri Hertta Hakuli puh ÄIDINKIELI Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: AI 1, AI 2, AI 3 s AI 7, so 12, so 13, so opintovuotena: AI 4, AI 5 s AI 7, so AI 10, so AI 11, so AI 13, so AI opintovuotena: AI 6 s AI 8, s AI 9 Erityistä huomioitavaa äidinkielen kursseilla: Kursseilla 1, 2, 3, 4, 6 ja 9 luetaan yksi kaunokirjallinen teos ja tehdään kolme kirjallista tai puheviestintään liittyvää laajaa tehtävää. Tehtävä voi olla esimerkiksi aine, essee, tekstitaidon vastaus, novellianalyysi, puhe tai kirjallisuuskeskustelu. Kurssilla 5 luetaan kaksi teosta ja tehdään kolme laajaa tehtävää. Lähes jokaisella kurssilla vieraillaan teatterissa. Jokainen kurssi päättyy kurssikokeeseen. Pakolliset kurssit AI 01 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssi on luonteeltaan perusvalmiuksien kurssi, jonka aikana vahvistetaan vuorovaikutuksessa ja opiskelussa tarvittavaa kielitietoa ja kielenkäytön taitoja. Syvennetään lukemisessa, keskustelemisessa ja muussa tiedonkeruussa, -jäsentelyssä ja välittämisessä tarvittavia taitoja. Käsitellään puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. Opiskelijan kirjallisuuskäsitys ja lukijahistoria lähtökohtana eritellään lukemistapahtumaa. AI 02 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla harjaannutaan tekstien erittelyyn ja tulkintaan. Käyttämällä tarpeellisia teksteistä puhumisen käsitteitä opiskelijoita ohjataan oman kirjoitetun ja puhutun tekstin suunnitteluun, muokkaamiseen ja viimeistelyyn. Perehdytään kirjakielen ohjailun periaatteisiin ja opastetaan kielen omatoimiseen huoltoon. AI 03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Kurssilla tutustutaan taiteen olemukseen, fiktion ja esittävien taiteiden (teatteri ja elokuva) lajeihin sekä tutkitaan niiden ilmaisutapoja. Opiskelijoita ohjataan monipuolistamaan omia puheilmaisun ja kirjallisen ilmaisun tapoja. AI 04 Tekstit ja vaikuttaminen Tutustutaan keinoihin, joita käytetään vaikuttamiseen esim. mediassa ja kirjallisuudessa. Harjoitellaan omia mielipidetekstejä ja puheita. AI 05 Teksti, tyyli ja konteksti Tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden historiaan sekä luodaan katsaus ulkoeurooppalaiseen kaunokirjallisuuteen. Hiotaan omien tekstien tyyliä ja kirjoitetaan pohdiskelevia tekstejä. AI 06 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Tutustutaan Suomen kirjallisuuden vaiheisiin ja suomen kielen historiaan ja nykytilaan käyttämällä myös jatko-opinnoissa eteen tulevia menetelmiä.

5 5

6 6 AI 07 Puheviestinnän taitojen syventäminen (Mediakasvatus) Kurssilla perehdytään yksilö- ja ryhmäviestintätilanteisiin tutkimalla, havainnoimalla ja itse kokeilemalla. Kurssilla käsitellään mm. erilaisten puheiden pitoa sekä neuvottelu-, keskustelu- ja väittelytaitoa. Harjoitusten avulla karttuu taito ilmaista omat ajatuksensa ja perustella omat mielipiteensä. Kurssi valmistaa valtakunnallisen puheviestinnän kokeen suorittamiseen. AI 08 Tekstitaitojen syventäminen (Mediakasvatus) Harjoitellaan erityisesti äidinkielen tekstitaidon yo-kokeessa tarvittavia perustaitoja: tekstianalyysia, oman tekstin rakentamista ja kielenhuoltoa. AI 09 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kirjoitetaan ja keskustellaan nykykirjallisuudesta ja muusta nykykulttuurista sekä mediassa esiintyvistä ajankohtaisista aiheista. Kurssi valmentaa erityisesti äidinkielen esseekokeeseen. Soveltavat kurssit AI 10 Luova kirjoittaminen (Mediakasvatus) Kirjoitetaan lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä, kuten runoja ja kertomuksia, ja opetellaan muokkaamaan ja arvioimaan niitä yhdessä. AI 11 Kirjallisuus avartaa maailmaa Tutustutaan kaunokirjallisuuden eri lajeihin ja eri tyyleihin. Luetaan sekä länsimaista että ulkoeurooppalaista kirjallisuutta. Kirjoitetaan, keskustellaan ja pidetään esitelmiä kaunokirjallisuudesta. AI 12 Kielenhuolto Kerrataan kielioppi. Käydään läpi kielenhuollon säännöt ja sovelletaan niitä käytäntöön kielenhuoltoharjoituksissa ja omissa kirjoitelmissa. AI 13 Median maailma (Mediakasvatus) Kurssilla perehdytään median rakenteeseen, peruskäsitteisiin ja välineisiin sekä eri joukkotiedotusvälineiden sisällöllisiin ja ilmaisullisiin erityispiirteisiin. Kurssin aikana tutkitaan median valtaa ja vastuuta, median välittämiä mielikuvia sekä mielikuvien vaikutusta arvomaailmaan. AI 14 Journalismi-kurssi (Mediakasvatus) Kurssilla perehdytään lehden toimittamiseen käytännön harjoitusten avulla. Kurssin aikana kootaan, muokataan ja kirjoitetaan erilaisia lehtitekstejä, kuten uutinen, pääkirjoitus, kolumni, reportaasi, henkilökuva jne. Jutut julkaistaan verkkolehdessä.

7 7 Ruotsi A1-kieli Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: BA 1, BA 2, BA 3 2. opintovuotena: BA 4, BA 5, BA 6 3. opintovuotena: s BA 7, s BA 8, so BA 10 Pakolliset kurssit BA 01 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla on tavoitteena vankentaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa sekä perehdyttää oppilaat lukion työtapoihin ja erilaisten apuneuvojen käyttöön. Kurssin aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan erityisesti suullista kielitaitoa sekä puheviestinnän keskeisiä strategioita. BA 02 Ihmiset ympärillämme Kurssin aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus antavat näkökulmia aiheiden käsittelyyn. Pyritään sanaston ja rakenteiden hallinnan monipuolistamiseen sekä harjoitetaan puheviestintää kiinnittäen huomiota ilmaisuvarmuuteen. Harjoitellaan kirjoittamista viestinnällisten tehtävien avulla. BA 03 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa Kurssin tavoitteena on vaativampi suullinen ja kirjallinen viestintä. Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin erityispiirteiden esittely sekä vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Käsitellään myös Suomea monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyyttä. Aihekokonaisuuksista painottuu erityisesti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurientuntemus. Kirjoitetaan erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. BA 04 Elinympäristömme Kurssilla käsitellään monipuolisesti luontoa, ympäristöä, tekniikkaa ja viestintää käsitteleviä tekstejä. Aihekokonaisuuksista painottuvat kestävä kehitys sekä teknologia ja yhteiskunta. Harjoitellaan monipuolisesti ymmärtävän lukemisen strategioita sekä laaditaan kirjallinen tiivistelmä kuullusta. Laaditaan erilaisia kirjallisia viestejä. BA 05 Opiskelu ja työ Kurssin keskeiset aihepiirit ja tilanteet liittyvät koulunkäyntiin, ammatinvalintaan, opiskeluun sekä työelämään. Kurssilla harjoitellaan aihepiireille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää sekä tilanteiden vaatimaa kielen ymmärtämistä ja käyttöä. Kirjoitetaan virallisluontoinen kirje sekä CV erilaisia hakemuksia varten. BA 06 Kulttuuri ja sen tekijöitä Kurssilla tutustutaan pohjoismaisen kulttuurin koko kirjoon, esim. elokuvaan, musiikkiin, kuvataiteisiin sekä kirjallisuuteen. Aihekokonaisuuksista painottuu kulttuuri-identiteetti sekä kulttuurien tuntemus. Kurssilla opetellaan etsimään tietoa sekä muokkaamaan ja tiivistämään sitä. Opiskelijat laativat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen sekä esittelevät sen.

8 8 BA 07 Puhu ja ymmärrä paremmin Tällä kurssilla kehityt ruotsin kielen puhujana, lisäät keskustelutaitojasi eri tilanteissa sekä opit ilmaisemaan mielipiteitäsi ja ajatuksiasi monipuolisesti ja selkeästi. Pääset harjoittelemaan tavallisia arkitilanteita, mutta voit laajentaa suullista kielitaitoasi myös haastavampiin kielenkäyttötilanteisiin, joissa sinulta edellytetään hyvää ääntämistä, kohtalaisen laajaa sanavarastoa sekä tilanteeseen sopivien ilmaisujen sujuvaa hallintaa. Puhevalmiutta harjoittelemme kurssilla monipuolisesti ajankohtaisia tapahtumia käsittelevien suullisten tehtävien avulla mm. pareittain ja pienryhmissä. Kurssilla voit harjoitella aktiivisesti myös edellisten kurssien aihepiirejä sekä keskeisiä kieliopin kohtia ja vaikeuksia. Kurssi arvioidaan numeroin. Arvosana perustuu suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus. BA 08 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin teemoina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset sekä talouselämä. Harjoitellaan eri menetelmin vaativan kieliaineksen ymmärtämistä sekä laaditaan tiivistelmä. Kirjallista tuottamista harjoitellaan monipuolisesti laatimalla esim. mielipidekirjoitus tai valitus. Soveltavat kurssit BA 10 Kohti valkolakkia yo-valmennus Kurssi on ylioppilaskokeisiin valmistava kurssi, joka suositellaan suoritettavaksi juuri ennen ylioppilaskirjoituksiin osallistumista. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskokeiden eri osa-alueita. Arvostelu: hyväksytty/ hylätty RUOTSI B1-KIELI Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: so BB 8, BB 1, BB 2 2. opintovuotena: BB 3, BB 4, BB 5, so BB opintovuotena: s BB 6, BB 7, so BB 11 Pakolliset kurssit BB 01 Koulu ja vapaa-aika Kurssin aihepiirejä ovat koulu, vapaa-aika ja harrastukset. Tarkoituksena on vankentaa opiskelijoiden sanastoa ja perusrakenteiden hallintaa. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan erityisesti suullista kielitaitoa sekä puheviestinnän keskeisiä strategioita. BB 02 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla käsitellään pohjoismaisten nuorten arkea. Tavoitteena on oppia kertomaan mm. omasta perheestä, ystävistä, asuinympäristöstä ja kulutustottumuksista. Harjoitellaan monipuolisesti kuullunymmärtämistä sekä vahvistetaan suullista kielitaitoa. Kirjoittamista harjoitellaan lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Pyritään sanaston ja rakenteiden monipuolistamiseen.

9 9 BB 03 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Kurssilla opitaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti omasta kotimaasta sekä sen luonnosta, ihmisistä, historiasta ja kulttuurista. Käsitellään myös suomenruotsalaisuutta sekä pohditaan, mitä on olla suomalainen Pohjolassa ja Euroopassa. BB 04 Elämää yhdessä ja erikseen Kurssin aihepiirejä ovat elämänarvot, ihmissuhteet sekä sukupuolten ja sukupolvien kohtaaminen. Pohditaan myös aikuistumisen ja täysi-ikäisyyden merkitystä. Tavoitteena on oppia ilmaisemaan itseään monipuolisemmin, niin suullisesti kuin kirjallisestikin. BB 05 Elinympäristömme Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä: luonto, ympäristö, tekniikka ja Vahvistetaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. viestintä. BB 06 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla kehitetään puhe- ja keskustelutaitoja arkitilanteissa, opitaan ilmaisemaan mielipiteitä ja ajatuksia myös vaativammissa kielenkäyttötilanteissa, joissa edellytetään hyvää ääntämistä, monipuolista sanavarastoa sekä tilanteeseen sopivien ilmaisujen hallintaa. Puhevalmiutta ja puheen ymmärtämistä harjoitellaan ajankohtaisia tapahtumia käsittelevien suullisten tehtävien avulla mm. pareittain ja pienryhmissä. Kurssilla kerrataan myös edellisten kurssien aihepiirejä sekä keskeisiä kieliopin kohtia ja vaikeuksia. Kurssi arvioidaan numeroin. Arvosana perustuu suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus. BB 07 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssilla perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin: joukkotiedotusvälineet, politiikka, kansainvälistyminen Euroopassa. Kerrataan kieliopin keskeisiä rakenteita. Soveltavat kurssit BB 08 Introkurssi Kurssi on tarkoitettu lukiokäynnin alkuun peruskoulussa opittujen asioiden kertaamiseksi. Suositellaan niille, jotka tarvitsevat kertausta ennen varsinaisia kursseja. BB 10 Kirjoittamisen kurssi Kurssi on tarkoitettu lähinnä toisen vuoden opiskelijoille. Kurssilla vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Harjoitellaan erityyppisiä kirjoitelmia, tiivistelmiä sekä lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä. Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. BB 11 Kohti valkolakkia Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Käydään läpi vanhoja ylioppilastehtäviä sekä ajankohtaisia tekstejä. Harjoitellaan myös kirjallista tuottamista ja kuullunymmärtämistä.

10 10 ENGLANTI A1 -kieli Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: EA 1, EA 2, EA 3 2. opintovuotena: EA 4, EA 5, EA 6, so EA 11, s EA 8 3. opintovuotena: s EA 7, s EA 8, so EA 12 Itsenäinen opiskelu tulee myös kysymykseen, mikäli opiskelijalla on siihen edellytykset. Asiasta sovitaan etukäteen opettajan kanssa. Pakolliset kurssit EA 01 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. EA 02 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti sekä vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Kirjoittamistaitoa harjoitetaan viestinnällisten tehtävien avulla. Muuta huomioitavaa: lyhyt puhe omasta harrastuksesta tai kuuluisasta henkilöstä, jota ihailee. EA 03 Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista (työpaikkahaastattelu) ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Muuta huomioitavaa: oman CV:n ja työhakemuksen laatiminen, sanakokeet opiskelu- ja työsanastosta. EA 04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstinymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Aihepiireinä ovat rotukysymykset, siirtolaisuus, mainonta, terrorismi, uskonto ja oikeudelliset asiat. Kurssilla harjoitellaan tiivistelmän tekoa ja väittelytaitoa. EA 05 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti tutustuen englanninkielisen maailman kirjallisuuteen, kuvataiteisiin, musiikkiin, teatteriin ja elokuvaan. Muuta huomioitavaa: elokuva-arvostelun kirjoittaminen, englanninkielisen romaanin/ novellikokoelman lukeminen ja kirja-analyysin kirjoittaminen, lyhyt kulttuuriaiheinen puhe. EA 06 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestintä, liike- ja talouselämän perusasiat. Harjoitellaan haastavien tekstien ymmärtämistä ja asiatekstin tuottamista. Muuta huomioitavaa: kurssin sanasto ja kielioppi ovat vaativia.

11 11 EA 07 Luonto ja kestävä kehitys Perehdytään maapallon tähän hetkiseen tilaan, ympäristöuhkiin ja erilaisiin luonnonilmiöihin. Pohditaan kierrätyskysymyksiä, kuluttajan vastuuta ja eläinsuojelua. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävään kehitykseen liittyvää kieltä. EA 08 Puhu ja ymmärrä paremmin Tämä hyödyllinen kurssi rohkaisee puhumaan. Tavoitteena on opiskelijan suullisten taitojen kehittyminen. Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Koska puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien (1-7) aihepiirit, kurssi toimii myös yo-valmennuksena. Harjoitetaan sekä puheen tuottamista että ymmärtämistä vaativien tekstien ja äänitteiden pohjalta. Tehtävät ovat mukavia ja monipuolisia. Kurssi arvioidaan numeroin Arvosana pohjautuu sekä kurssitehtäviin että OPH:n loppukokeeseen, jonka suorittamisesta opiskelija saa erillisen todistuksen. Soveltavat kurssit EA 11 Kirjoittamisen kurssi Kurssi on tarkoitettu lähinnä toisen vuoden opiskelijoille. Kurssilla harjoitellaan erityyppisiä kirjoittamisen muotoja: kirjoitelmia, prosessikirjoittamista, arvosteluja, tiivistelmiä ja lyhyitä viestinnällisiä tekstejä. Kurssi arvioidaan merkinnällä hyväksytty / hylätty. EA 12 Abikurssi Kurssi valmentaa ylioppilaskokeisiin. Käydään läpi kaikkia ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan merkinnällä hyväksytty / hylätty. SAKSA A1-KIELI Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: SA 1, SA 2, SA 3 2. opintovuotena: SA 4, SA 5, SA 6 3. opintovuotena: s SA 7, s SA 8 Pakolliset kurssit SA 01 Nuori ja hänen maailmansa Tavoitteena on sanaston ja perusrakenteiden hallinnan vankentaminen sekä lukion työtapoihin perehdyttäminen. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin sekä henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Aihekokonaisuuksista painottuu hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla harjoitellaan ennen kaikkea keskustelua, mielipiteen ilmaisua sekä puheviestinnän tärkeimpiä strategioita. Kirjoitetaan lyhyt kuvaus omasta elämästä.

12 12 SA 02 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla pyritään sanaston ja rakenteiden monipuolisempaan hallintaan sekä harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti. Aihepiirit käsittelevät vapaa-aikaa, harrastuksia ja niihin liittyviä palveluja sekä uuden teknologian ja viestinnän mahdollisuuksia. Aihekokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä- ja mediaosaaminen korostuvat aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamista harjoitetaan viestinnällisten tehtävien avulla. SA 03 Opiskelu ja työ Kurssin keskeiset aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, tulevaisuuden suunnitelmiin, ammatin valintaan sekä työelämään. Aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Kurssilla harjoitellaan aihepiireille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää sekä muodollisten tilanteiden vaatimaa kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. SA 04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssin teemoina ovat tasa-arvo, yhteiskunnalliset epäkohdat, saksalainen arkipäivä ja kansalaistoiminta. Kurssilla painotetaan puhumista sekä vaativahkojen tekstien ymmärtämistä. Harjoitellaan myös erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä laaditaan tiivistelmä. Kirjallista ilmaisua hiotaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. SA 05 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuurin koko kirjoa: elokuvaa, musiikkia, kuvataidetta ja kirjallisuutta sekä mediaa ja mainontaa. Opiskelijat laativat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen sekä esittelevät sen. SA 06 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin teemoina ovat avaruustutkimus, ympäristöongelmat, tieteen käännekohdat sekä talouselämä. Kurssilla painotetaan vaativien tekstien ymmärtämistä sekä jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua. Kirjoittamista harjoitellaan laatimalla eri tarkoituksiin sopivia tekstejä. SA 07 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiirit käsittelevät luontoa, luonnontieteitä ja kestävää kehitystä. Omasta ympäristöstä edetään globaaliin ympäristöön, vastuuseen maapallosta ja sen ihmisistä. Kerrataan rakenteita ja vahvistetaan sanaston hallintaa sekä harjoitellaan yo-kokeiden eri osa-alueita. SA 08 Puhu ja ymmärrä paremmin Tällä kurssilla kehityt saksan kielen puhujana, lisäät keskustelutaitojasi eri tilanteissa sekä opit ilmaisemaan mielipiteitäsi ja ajatuksiasi monipuolisesti ja selkeästi. Pääset harjoittelemaan tavallisia arkitilanteita, mutta voit laajentaa suullista kielitaitoasi myös haastavampiin kielenkäyttötilanteisiin, joissa sinulta edellytetään hyvää ääntämistä, kohtalaisen laajaa sanavarastoa sekä tilanteeseen sopivien ilmaisujen sujuvaa hallintaa. Puhevalmiutta harjoittelemme kurssilla monipuolisesti ajankohtaisia tapahtumia käsittelevien vaativien tekstien ja äänitteiden avulla. Koska kurssilla voi harjoitella aktiivisesti myös edellisten kurssien aihepiirejä sekä keskeisiä kieliopin kohtia ja vaikeuksia, kurssi toimii myös yovalmennuksena. Kurssi arvioidaan numeroin. Arvosana perustuu suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus.

13 13 SAKSA B2-KIELI Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan: 1. opintovuotena: s SC 1, s SC 2, s SC 3 2. opintovuotena: s SC 4, s SC 5, s SC 6 3. opintovuotena: s SC 7, s SC 8 Itsenäinen kurssien suoritus on mahdollista poikkeustapauksissa. SC 01 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssin aihepiireinä ovat nuorten jokapäiväinen elämä, vapaa-aika ja harrastukset. Kurssin aikana kerrataan ja laajennetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita. Kurssin painopiste on puheen ymmärtämisessä ja puhumisessa. SC 02 Meillä ja muualla Kurssin aikana opitaan kertomaan omasta kotimaasta sekä vertaillaan Suomea ja saksankielisiä maita. Aihepiireinä ovat ihmiset, maantiede, historia ja nähtävyydet. Harjoitellaan kirjoittamista erilaisten viestinnällisten tehtävien avulla sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. SC 03 Ennen ja nyt Kurssilla tutustutaan asumiseen ja arkielämään Saksassa ennen ja nyt. Aihepiireinä ovat esimerkiksi terveys, asuminen ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää sekä vahvistetaan edelleen perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamista harjoitetaan viestinnällisten tehtävien avulla. SC 04 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät koulunkäyntiin, ammatinvalintaan, opiskeluun ja työelämään sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua, haastattelutilanteita sekä työnhakua. SC 05 Kulttuuri Kurssilla käsitellään saksankielisen alueen kulttuuria erilaisista näkökulmista. Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi musiikki, elokuva, teatteri, kuvataide ja kirjallisuus. Aihepiireistä kertovien tekstien, kuuntelutehtävien ja puheharjoitusten avulla pyritään lisäämään opiskelijan mielenkiintoa saksalaista kulttuuria kohtaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. SC 06 Yhteinen maapallomme Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskunnat ja niiden ongelmat, maapallon tila sekä tulevaisuuteen liittyvät tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten sekä yksinkertaisten selostusten laatimista. Kerrataan rakenteita monipuolisten harjoitusten avulla. SC 07 Tiede ja tekniikka Kurssilla läpikäydään tiedettä, viestintää ja tekniikkaa käsitteleviä monipuolisia tekstejä. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Myös suullista viestintää ja kuuntelua harjoitellaan erityyppisten tehtävien avulla.

14 14 SC 08 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen Suomessa ja saksankielisissä maissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä kerrataan rakenteita monipuolisten tehtävien avulla. SAKSA B3-KIELI SD 01 Hyvää päivää, hauska tutustua Aihepiirit liittyvät yksinkertaisiin arkipäivän viestintätilanteisiin, perheeseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla painotetaan puheviestintää kuten yksinkertaisia parikeskusteluja. Kurssin aikana keskustellaan myös saksankielisten maiden ja niiden kulttuurien merkityksestä. SD 02 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi matkalippujen ostaminen, tienneuvominen, ravintolassa ja kaupassa asioiminen. Tästä eteenpäin B3-saksan opiskelijat jatkavat opintojaan B2-saksan ryhmissä. SD 02 jälkeen valitaan siis SC 01 ryhmä. Ranska B2-kieli Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan: 1. opintovuotena: s FC 1, s FC 2, s FC 3 2. opintovuotena: s FC 4, s FC 5, s FC 6 3. opintovuotena: s FC 7, s FC 8, so FC 9 Itsenäinen kurssien suoritus on mahdollista poikkeustapauksissa. Opiskelijat perehdytetään lukion työtapoihin ja erilaisiin opiskelustrategioihin. Kaikilla kursseilla harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita, mutta kurssikohtaisesti mainitaan mitä niistä painotetaan. Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin. Suoritusjärjestystä voi muuttaa vain erityistilanteissa. Itsenäinen suorittaminen on vaativaa ja edellyttää säännöllisiä tapaamisia opettajan kanssa sekä vähintäänkin samojen näyttöjen antamista kuin kurssilla mukana olevilta. FC 01 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

15 15 FC 02 Meillä ja muualla Kurssin aiheina ovat oman maan ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoitustaitoa harjoitetaan viestinnällisten tehtävien avulla. Muuta huomioitavaa: jonkin ranskankielisen maan esittely sekä suullisesti että kirjallisesti FC 03 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. FC 04 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aiheina ovat nuorten opiskelu Ranskassa ja Suomessa, opiskeluvaihto, ammattitoiveet ja työ yleensä. Kielen eri osa-alueita harjoitellaan monipuolisesti. Muuta huomioitavaa: työhön liittyvä kirjoitustehtävä, esim. CV ja työhakemus. FC 05 Kulttuuri Tutustutaan ranskankieliseen kirjallisuuteen, elokuvaan, musiikkiin ja kuvataiteisiin. Taideteoksia käytetään suullisten harjoitusten virikkeinä. Kurssin aikana katsotaan ranskankielinen elokuva. Muuta huomioitavaa: ranskankielisen kulttuurihenkilön esittely sekä suullisesti että kirjallisesti. FC 06 Yhteinen maapallomme Aihepiirinä on oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien vertailu sekä maiden nykytila ja tulevaisuus. Oppikirjatekstien lisäksi pyritään seuraamaan kyseisia maita koskevaa uutisointia mediassa. Painotetaan tekstin ymmärtämistä. FC 07 Tiede ja tekniikka Kurssilla tutustutaan eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja mediaan yhä vaativampien tekstien avulla. Kirjoittamista harjoitellaan laatimalla eri tarkoituksiin soveltuvia lyhyitä viestejä, kuten kirjoitus yleisön osastoon, kuluttajavalitus. Kuullunymmärtämistä harjoitellaan ylioppilastehtävien tasoisella materiaalilla. FC 08 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto, sen ilmiöt ja ihmisten suhde luontoon omassa maassa ja ranskankielisissä maissa. Painopiste on vaativien tekstien ja kuuntelujen ymmärtämisessä. Kirjoittamista harjoitellaan erityyppisin tehtävin, kuten tiivistelmin, kirjoitelmien tai selostusten tekemisellä. Kuullunymmärtämistä harjoitellaan ylioppilastehtävien tasoisella materiaalilla.

16 16 Soveltava kurssi FC 09 Ajankohtaista abeille Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen tutustumalla eri tehtävätyyppeihin ja harjoittelemalla kuullunymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla seurataan myös ajankohtaisia uutisia ranskan-kielisestä mediasta (TV5, lehdet); niitä käsiteltäessä harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Arvioinnissa käytetään merkintöjä hyväksytty / hylätty. Ranska B3-KIELI B3-kielen opiskelijoille on tarjolla kaksi omaa kurssia. Sen jälkeen he liittyvät B2-kielen opiskelijoiden ryhmään. Näin heille tarjoutuu mahdollisuus opiskella sama oppimäärä kuin B2-kielessä. Aloituskursseilla perehdytään kielen ominaispiirteisiin ja harjoitellaan erityisesti ääntämistä ja perusrakenteita. FD 01 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. FD 02 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Tästä eteenpäin B3-ranskan opiskelijat jatkavat opintojaan B2-ranskan ryhmissä. FD 02 jälkeen valitaan siis FC 01 ryhmä. ESPANJA B3-KIELI Toteutetaan yhteistyössä muiden Tapiolan alueen lukioiden kanssa PD 01 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.

17 17 PD 02 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. PD 03 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. LATINA B3-KIELI Latinan kielestä tarjotaan alkavana kielenä kolmea kurssia. Latinaa tarjotaan myös kaikkien lukioiden yhteistyökurssina. Latinan kielen yleistavoitteena on, että opiskelija - tutustuu antiikin maailmankuvaan - tiedostaa latinan kielen merkityksen eurooppalaisten kielten kehitykselle - osaa tehdä havaintoja latinan kielen vaikutuksesta osaamiinsa tai opiskelemiinsa kieliin - osaa tehdä huomioita kreikkalais-roomalaisen kulttuurin vaikutuksista eurooppalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin LA 01 Ikkunat auki antiikkiin Antiikin Italiaa ja roomalaisia sekä latinan kieltä lähestytään nykyajan näkökulmasta. Perehdytään latinan kielen vaiheisiin. Sivistyssanoja ja lentäviä lauseita. Latinaa ympärillämme. LA 02 Antiikin elämää Tutustutaan yksityiseen ja julkiseen elämään sekä työntekoon antiikin aikaisessa kaupungissa. Tekstintulkintaa ja sanakirjan käyttöä. LA 03 Tietoa, taitoa ja taruperintöä Tutustutaan roomalaisten harrastuksiin, roomalaisnuorten kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä antiikin kreikkalais-roomalaiseen tarustoon.

18 18 PITKÄ MATEMATIIKKA Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: MA 1, MA 2, MA 3, MA 4 s MA opintovuotena: MA 5, MA 6, MA 7, MA 8, MA 9 s MA opintovuotena: MA 10 s MA 13, s MA 14 Pakolliset kurssit MA 01 Funktiot ja yhtälöt Kurssissa pyritään monipuolisen harjoittelun avulla kehittämään laskenta- ja päättelytaitoja. Samalla luodaan matemaattinen pohja funktio-opille. Tutustutaan monipuolisesti potenssi- ja eksponentti funktioihin ja niiden käyttöön. MA 02 Polynomifunktiot Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käyttämään, tulkitsemaan ja ratkaisemaan toisen ja korkeamman asteen yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Opitaan ratkaisemaan polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää. MA 03 Geometria Pyritään hahmottamaan kaksi- ja kolmiulotteista tilaa sekä piirtämään taso- ja avaruuskuvioita. Opitaan ratkaisemaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä kolmion trigonometriaa. MA 04 Analyyttinen geometria Pyritään siihen, että oppilas osaa muodostaa, tunnistaa, tulkita ja käsitellä tavallisimpien tasokäyrien yhtälöitä. Opitaan ratkaisemaan yhtälöryhmiä, itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä. MA 05 Vektorit Kurssilla perehdytään vektorikäsitteen ja vektorilaskennan perusteisiin sekä tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia. Kurssilla tutkitaan kaksi- ja kolmiulotteista avaruuden ominaisuuksia vektoreiden avulla. MA 06 Todennäköisyys ja tilastot Opetellaan laatimaan, tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti erilaisia tilastoja. Tutustutaan klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden käsitteisiin ja laskutoimituksiin. Perehdytään erilaisiin jakaumiin ja niiden ominaisuuksiin. MA 07 Derivaatta Kurssin aikana käsitellään raja-arvoon, jatkuvuuteen ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja tutkitaan niiden keskeisiä ominaisuuksia sekä perehdytään erilaisiin sovellusmahdollisuuksiin. Tavoitteena on oppia derivaattakäsite ja käyttämään derivaattaa monipuolisesti erilaisten funktioiden tutkimisessa ja ongelmien ratkaisemisessa.

19 19 MA 08 Juuri- ja logaritmifunktiot Kurssilla tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin sekä ratkaistaan niihin liittyviä yhtälöitä. Lisäksi syvennetään derivaatan käsitettä edellä mainittuihin funktioihin. MA 09 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Kurssilla tutkitaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla. Lisäksi tulkitaan lukujonoja ja sarjoja sekä sovelletaan niitä käytännön elämän tehtävien ratkaisuihin. MA 10 Integraalilaskenta Kurssin aikana perehdytään integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteisiin ja määrittämiseen. Opiskellaan alojen ja tilavuuksien laskeminen integrointia käyttäen. MA 11 Lukuteoria ja logiikka Kurssilla opitaan formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla ja erilaisia todistusperiaatteita. Lisäksi perehdytään lukujen ihmeelliseen maailmaan. MA 12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Kurssilla tutustutaan absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteisiin ja likiarvolaskujen tarkkuutta koskeviin sääntöihin. Kurssilla käsitellään iterointia, yhtälöiden numeerista ratkaisua sekä kehitetään loogista ajattelua. MA 13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan taitoja, joita sovelletaan muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen. MA14 Kertauskurssi Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien keskeisimmät käsitteet ja niiden sovellukset. Kurssi valmentaa yo-kirjoituksiin. LYHYT MATEMATIIKKA Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: NB 1, NB 2, NB 3 s NB 7 2. opintovuotena: NB 4, NB 5, NB 6 s NB 7, NB 8 3. opintovuotena: s NB 9 Pakolliset kurssit NB 01 Lausekkeet ja yhtälöt Tutustutaan matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä sekä lukujen välisiin yhteyksiin ja lainalaisuuksiin. Opitaan käyttämään matematiikkaa myös jokapäiväisen elämän välttämättömänä apuvälineenä.

20 20 NB 02 Geometria Opitaan hahmottamaan kaksi. ja kolmiulotteista avaruutta ja niissä olevia kuvioita ja kappaleita. Opitaan ratkaisemaan käytännön ongelmia geometrian keinoin. Kurssin keskeisenä sisältönä ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus ja suorakulmaisen kolmion trigonometria. NB 03 Matemaattisia malleja I Kurssilla opitaan sisäistämään matematiikan merkitys välineenä, jolla todellisuus voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä. Kurssin keskeisenä sisältönä ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen potenssiyhtälön ratkaiseminen eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. NB 04 Matemaattinen analyysi Kurssilla tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Kurssilla opitaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana ja tutkitaan polynomifunktion kulkua sekä suurinta ja pienintä arvoa derivaatan avulla. NB 05 Tilastot ja todennäköisyys Kurssilla tulkitaan ja käsitellään tilastollisia aineistoja sekä perehdytään todennäköisyyslaskennan peruskäsitteisiin ja laskusääntöihin. NB 06 Matemaattisia malleja II Kurssilla täydennetään yhtälöiden ratkaisutaitoja, joita tarvitaan esimerkiksi optimointi ja ongelmanratkaisutehtävissä. Lisäksi tutustutaan lukujonon käsitteeseen. NB 07 Talousmatematiikka Kurssilla perehdytään talouselämässä käytettäviin käsitteisiin. Kurssi antaa valmiuksia oman talouden ja verotuksen suunnitteluun ja hallintaan. Kurssi tukee yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelua. NB 08 Matemaattisia malleja III Kurssilla opitaan vektorilaskennan perusperiaatteet, joita sovelletaan kaksi- ja kolmiulotteisissa tilanteissa. Kurssi syventää myös trigonometrian taitoja. NB 09 Kertauskurssi Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien keskeisimmät käsitteet ja niiden sovellukset. Kurssi valmentaa yo-kirjoituksiin.

21 21 FYSIIKKA Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: FY 1 s FY 2, s FY 3 2. opintovuotena: s FY 4, s FY 5, s FY 6, s FY10 3. opintovuotena: s FY 7, s FY 8, s FY 9 Pakollinen kurssi FY 01 Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan miten fysiikan käsitteitä, lakeja ja teorioita käytetään luonnon ilmiöiden ja perusrakenteiden esittämiseen ja selittämiseen. Kurssin keskeisinä teemoina ovat vuorovaikutus kappaleiden liiketilan muutoksen aiheuttajana, vuorovaikutusten peruslait, liikkeen kuvaamisessa sekä tarvittavat käsitteet ja mallit. Samalla oppilas tutustuu kokeellisuuteen ja mallintamiseen fysiikan työtapana. FY 02 Lämpö Kurssilla tutustutaan lämpöilmiöihin sekä aineen termodynaamiseen tilan kuvaamiseen sekä lämpöopin pääsääntöihin. Kurssilla perehdytään energian tuottamisen fysikaaliseen perustaan sekä arvioidaan eri energiavarantoja ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. FY 03 Aallot Kurssilla tutustutaan luonnon aalto-ilmiöihin ja mekaanisen aaltoliikkeen perusominaisuuksiin. Aiheina ovat esimerkiksi aaltoliikkeen synnyttäminen, heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio aaltoliike-ilmiönä. Tavoitteena on, että opitaan tunnistamaan ääni, valo ja sähkömagneettinen säteily aaltoliikeilmiöiksi. FY 04 Liikkeen lait Kurssin sisältöinä ovat liikeilmiöt, niitä esittävät mallit sekä erityisesti vuorovaikutus kappaleiden liiketilan muutoksen aiheuttajana. Kurssilla opitaan kuinka vuorovaikutusten noudattamat dynaamiset peruslait sekä toisaalta energian ja liikemäärän säilymislait antavat kaksi erilaista lähtökohtaa vuorovaikutusten ymmärtämiseen. Kurssilla tutkitaan myös erilaisten vuorovaikutusten noudattamia voimien lakeja ja perehdytään statiikan tehtäviin. FY 05 Pyöriminen ja gravitaatio Kurssilla tutustutaan pyörimisliikkeen kinemaattisessa ja dynaamisessa kuvaamisessa tarvittaviin malleihin ja periaatteisiin. Keskeisenä teemana ovat myös pyörimisliikkeen ja vuorovaikutuksen vääntövaikutuksen säilyvät ominaisuudet. Kurssi parantaa opiskelijan statiikkaan sekä pyörimiseen liittyvien tilanteiden laskennallista hallintaa sekä syventää opiskelijan tuntemusta mekaniikan maailmankuvasta. FY 06 Sähkö Kurssilla opitaan sähköstatiikan ja sähkövirtailmiöiden peruskäsitteet. Oppilas tutustuu virtapiireissä käytettävien komponentteihin toimintaan, sähköpiirien perusominaisuuksiin ja niitä kuvaaviin lakeihin.

22 22 FY 07 Sähkömagnetismi Kurssilla tutustutaan sähkömagneettisiin ilmiöihin, esimerkiksi virtapiirien magneettisiin ja induktiivisiin ominaisuuksiin. Induktioilmiöt ja niitä kuvaavat lait täydentävät oppilaan käsitystä sähkömagneettisesta perusvuorovaikutuksesta. Kurssilla tutustutaan myös kuinka sähkömagneettisia ilmiöitä hyödynnetään ihmisen teknologisessa ympäristössä, esimerkiksi viestinnässä. FY 08 Aine ja säteily Kurssilla käsitellään ilmiöitä, jotka yhdessä energian ja liikemäärän säilymislakien kanssa rakentavat kuvan aineen ja säteilyn vuorovaikutuksen kvantittumisesta. Kvantittuminen yleistyy vuorovaikutusten noudattamaksi periaatteeksi, jonka avulla ymmärretään esimerkiksi atomien viivaspektrejä tai elektronien interferenssi-ilmiöitä. Lisäksi kurssilla perehdytään radioaktiivisuuteen, ydinreaktioihin ja ydinprosesseja hallitseviin vahvaan ja heikkoon perusvuorovaikutukseen. FY 09 Kertauskurssi Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien keskeisimmät käsitteet ja niiden sovellukset. Kurssi valmentaa yo-kirjoituksiin. FY 10 Fysiikan työkurssi Työkurssilla oppilaat tutustuvat yksityiskohtaisemmin muiden kurssien ilmiömaan. Kokeellisella tutkimuksella oppilaat harjoittelevat ilmiöiden mallintamista, ja tieteellistä raportointia. Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Kurssin suoritukseen voi liittyä myös vierailuja korkeakoulujen tutkimuslaitoksiin. KEMIA Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: KE 1 s KE 2 2. opintovuotena: s KE 3, s KE 4, s KE 6, so KE9 3. opintovuotena: s KE 5, s KE 6, s KE 7 Pakollinen kurssi: KE 01 Ihmisen ja elinympäristön kemia Kaikille yhteinen kurssi, jossa opiskellaan arkielämään liittyvien ja kokeellisten esimerkkien avulla kemian perustietoja. Kurssilla tutustutaan aineen rakenteeseen. Sidostyypeistä käsitellään ionisidos ja kovalenttinen sidos. Opitaan tunnistamaan orgaaniset yhdisteryhmät ja niiden ominaisuudet. Opitaan ainemäärä- ja konsentraatiokäsitteet sekä niiden laskukaavojen käyttö. Kurssilla tehdään muutamia laboratoriotöitä. : KE 02 Kemian mikromaailma Kurssilla tutustutaan atomin elektroniverhon rakenteeseen ja sen avulla päätellään alkuaineiden ominaisuuksia ja niiden sijoittumista jaksolliseen järjestelmään. Opitaan kemialliset sidokset ja sidosten vaikutus aineen ominaisuuksiin. Syvennetään orgaanisten yhdisteiden rakenteen tuntemusta atomiorbitaalien hybridisoitumisen avulla ja opitaan isomerialajit. Kurssiin kuuluu useita oppilastöitä ja opintovierailu.

23 23 KE 03 Reaktiot ja energia Kurssilla opitaan tekemään reaktioyhtälöitä. Tutustutaan epäorgaanisiin ja orgaanisiin reaktiomekanismeihin ja niiden sovellutuksiin. Opitaan reaktioyhtälöiden matemaatinen käsittely. Tehdään reaktiomekanismeihin ja reaktionopeuteen liittyviä laboratoriotöitä. KE 04 Metallit ja materiaalit Kurssilla tutustutaan metallien kemiaan ja niiden jalostusprosesseihin. Opitaan käyttämään sähkökemiallista jännitesarjaa ja normaalipotentiaaleja sähköparien ja elektrolyysin sovellutuksissa. Tutustutaan metallien ja epämetallien hapettumis-pelkistymisreaktioihin. Tehdään metalliteollisuuteen perehdyttävä opintovierailu. KE 05 Reaktiot ja tasapaino Tutustutaan reaktiotasapainoon, sen siirtymiseen eri olosuhteissa ja siihen liittyviin graafisiin esityksiin. Opitaan happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, neutraloituminen sekä puskuriliuokset. Tutustutaan suolojen liukoisuuteen ja liukoisuustasapainoon. Tehdään titraustöitä. KE 06 Kemian makromaailma Kurssi on orgaaniseen kemiaan liittyvä jatkokurssi, jonka painopiste on biokemiassa. Tutustutaan ravintoaineiden rakenteisiin ja fysiologisesti merkittäviin yhdisteisiin kuten kolesteroli, ATP, DNA ja RNA. Lisäksi tutustutaan puujalostusteollisuuteen ja paperinvalmistukseen, pesuaineiden ja muovien ominaisuuksiin ja valmistukseen. Kurssiin kuuluu useita laboratoriotöitä KE 07 Syventävä kertauskurssi Lukion kemian kokoava ja syventävä kurssi, jossa kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja syvennetään kemian lainalaisuuksien tuntemusta. Kurssi valmentaa ylioppilaskokeeseen. Soveltavat kurssit KE 09 Kemian työkurssi Kurssilla tehdään laboratoriotöitä, jolloin mittaukset ja työselostukset suoritetaan pareittain.työt tehdään koulussa tai sopimuksen mukaan muualla esim. Kemiralla Suomenojan tutkimuskeskuksessa. Töihin kuuluvat eri erotusmenetelmät, synteesitöitä kuten asperiinin valmistus, kvalitatiivi- ja kvantitatiivianalyysejä. Muuta huomioitavaa: Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän eli koeviikolla ei ole kurssikoetta.

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Lukion profiiliin kuuluu koulutuslautakunnan hyväksymänä ilmaisutaito ja mediakasvatus. ILMElinjan opinnoista on erikseen selostus tässä oppaassa.

Lukion profiiliin kuuluu koulutuslautakunnan hyväksymänä ilmaisutaito ja mediakasvatus. ILMElinjan opinnoista on erikseen selostus tässä oppaassa. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opas on tarkoitettu jo lukiossa opiskelevalle auttamaan häntä oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa niin, että opiskelusta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja oppilas

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset.

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opas on tarkoitettu jo lukiossa opiskelevalle auttamaan häntä oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa niin, että opiskelusta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja oppilas

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P Suoritusohje: Ennen muita kursseja Kurssi käsittelee äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioita. Käsiteltäviä

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 1 Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

KAARINAN LUKIO KURSSIT

KAARINAN LUKIO KURSSIT KAARINAN LUKIO 2013 2014 KURSSIT Sisällysluettelo Tervetuloa Opiskelu nykylukiossa Ylioppilaskirjoitukset Opinto-ohjaus Suositeltava etenemisjärjestys sivu 3 5 6 7 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI).

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI). IISALMEN LYSEOON AIKOVAN OPAS 2010 2 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI (A1-KIELI)... 5 RUOTSI (B1-KIELI)... 7 RANSKA (B2-KIELI)... 9 SAKSA (B2-KIELI)... 10 VENÄJÄ

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

kurssi 3 Escalier 2 SanomaPro FC3 (=FD5) Escalier 3 Sanomapro

kurssi 3 Escalier 2 SanomaPro FC3 (=FD5) Escalier 3 Sanomapro KIRJALISTA LUKUVUOSI 2013-2014 1 VUOSITASO Äidinkieli kurssi 1-3 Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva SÄRMÄ. Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava AI Korhonen-Maijala-Saarikivi-Salo-Torkki tietokirja kurssi

Lisätiedot