AI08 Tekstitaitojen syventäminen Kurssi käy syventäen läpi oikeinkirjoituksen säännöt ja ohjaa selkeän kielen tuottamiseen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AI08 Tekstitaitojen syventäminen Kurssi käy syventäen läpi oikeinkirjoituksen säännöt ja ohjaa selkeän kielen tuottamiseen."

Transkriptio

1 ESPOONLAHDEN LUKIO KURSSIESITE Koulukohtaiset syventävät kurssit on merkitty lyhenteellä kk. Ä I D I N K I E L I JA K I R J A L L I S U U S AI Tavoitteet harjaannuttaa opiskelijan suullista ja kirjallista ilmaisua kehittää ajattelua, viestinnän ja vaikuttamisen taitoja syventää lukemisen taitoja kehittää oman kirjoittamisen tyyliä auttaa ymmärtämään kansallista kulttuuria ja kansainvälistä vuorovaikutusta vahvistaa kielentuntemusta ja kielenkäytänteiden hallintaa PAKOLLISET KURSSIT AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Tekstit ja vaikuttaminen Teksti, tyyli ja konteksti Kieli, kirjallisuus ja identiteetti SYVENTÄVÄT KURSSIT AI07 Puheviestinnän taidot Analysoimme vuorovaikutustilanteita ja kommunikointitaitoja. Teemme erilaisia harjoituksia: neuvottelemme, väittelemme, pidämme puheita ja kokouksia. AI08 Tekstitaitojen syventäminen Kurssi käy syventäen läpi oikeinkirjoituksen säännöt ja ohjaa selkeän kielen tuottamiseen. AI09 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kurssin tavoitteena on saavuttaa ylioppilaskokeissa vaadittava lukemisen ja kirjoittamisen taito. Päämääränä on virheetön kirjoittaminen, tyylin ja sisällön yhteyden ymmärtäminen sekä rohkaiseminen. AI10 Luovan kirjoittamisen kurssi (kk) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vapautuu luomaan fiktiota. Tiedostaa proosan, lyriikan ja draaman rakenteet. Ymmärtää lisää itsestään ja ilmaisee tunteitaan kirjoittamalla sekä löy-

2 tää uusia tapoja tarkastella maailmaa. Kurssilla laaditaan kirjoitelmia, harjoitellaan palautteen antamista ja ottamista. AI23 Kielenhuollon kurssi (kk) Kurssilla opiskellaan keskeiset oikeinkirjoituksen periaatteet ja tutustutaan uusimpiin kielenhuollon trendeihin. Kurssilla omaksutut tiedot ja taidot parantavat opiskelijan edellytyksiä menestyä kaikissa oppiaineissa ja ylioppilastutkinnossa. SOVELTAVAT KURSSIT A120 Draaman ja teatterityöskentelyn kurssi (1/1) Kurssin tavoitteena on voimistaa itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihin, antaa esiintymisvarmuutta ja rohkaista ilmaisemaan itseään kielellisesti ja fyysisesti. A121 Prosessi ja produktio draaman / teatterin keinoin (1/1) Kurssin tavoitteena on syventää edellisellä kurssilla hankittuja taitoja. Kurssilla luodaan, harjoitellaan ja esitetään näytelmä. S U O M I T O I S E N A K I E L E N Ä SU Tavoitteet: tukea vieraskielisten opiskelijoiden opintoja kehittää kielitaitoa ja antaa kulttuuritietoutta PAKOLLISET KURSSIT SU01 SU02 SU03 SU04 SU05 SU06 Perusteet hallintaan Kieli käyttöön Kielellä vaikutetaan Syvemmät tekstitaidot Suomalainen kulttuuri tutuksi Kohti toimivaa kaksikielisyyttä K I E L E T Ylioppilastutkinto pohjautuu A- ja B1-kielissä pakollisiin kursseihin sekä valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. E N G L A N T I EA

3 Peruskoulun ala-asteelta alkanut A1- ja A2-englanti EA Kurssien edetessä kieliaines vaikeutuu, joten pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. PAKOLLISET KURSSIT EA01 EA02 EA03 EA04 EA05 EA06 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kulttuuri Tiede, talous ja tekniikka SYVENTÄVÄT KURSSIT EA07 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi käsittelee monipuolisesti eri teemoja, joiden yhteisenä piirteenä on ekologia ja ympäristökysymykset. Kieliopista kerrataan verbioppi. Lisäksi aihepiiriin sopivia ylioppilaskokeen tasoisia kuullun- ja luetunymmärtämistehtäviä sekä erityyppisiä rakennekokeen osia. EA08 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Keskeistä on puheentuottamisen ja kuuntelutaitojen kehittämisen ohella suulliseen vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen, mukaan lukien viestinnän eroja selittävät kulttuuritekijät. Kurssilla käytetään mahdollisimman paljon autenttista, haasteellista materiaalia. Aiheissa kertautuvat aikaisempien kurssien teemat, joita lähestytään vaativien tekstien, kuunteluiden, ajankohtaisten tapahtumien ja ao. aihepiiriin liittyvien suullisten kielenkäyttötilanteiden näkökulmasta. Kurssiarvosana perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin käyttämällä asteikkoa Lisäksi Opetushallituksen kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä. Todistuksessa oleva arvosana on pelkästään suullisen kokeen arvosana, ei kurssiarvosana. EA09 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (kk) Tavoitteena on antaa valmiudet seurata ajankohtaisia asioita eri medioiden välityksellä. Aihepiireinä on muun muassa ulkomaille opiskelemaan hakeutuminen, muuttuva maailma, kansainvälistyminen ja politiikka. Kurssilla käsitellään myös lehtiartikkeleita ja seurataan ajankohtaisia tapahtumia internetin välityksellä. Kurssin aikana myös harjoitellaan ylioppilaskokeeseen vaihtelevien tehtävien avulla. EA11 Kuuntelukurssi (kk) Kurssilla keskitytään kuuntelu- ja vastaustekniikan kehittämiseen. Huom! Pakollisilla kursseilla on studiotunteja huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Lähinnä toisen vuoden opiskelijoille.

4 EA14 Abikurssi (kk) Tavoitteena on harjoitella kaikkia ylioppilastutkinnon tehtävätyyppejä, kerrata kieliopin keskeisiä kohtia, harjoitella vastaustekniikkaa. Suositus 6 pakollisen kurssin jälkeen. EA15 Lukio-opintoihin valmentavakurssi (kk) Suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat kerrata peruskoulun oppimäärän sekä opiskelijoille, joiden englannin arvosana peruskoulun päättötodistuksessa oli 7 tai sen alle. EA16 Populaarikulttuuri Amerikassa (kk) Perehdytään amerikkalaisen populaarikulttuurin eri aloihin. Opiskelija laatii valitsemastaan aiheesta portfolioartikkelin tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen. Tietoa haetaan kirjoista, tietoverkoista ja Internetistä. EA17 Kulttuurien välistä viestintää (kk) Perehdytään eri kulttuurien tyypillisiin piirteisiin, kulttuurien välisiin eroihin ja väärinkäsityksiin, joita erot voivat aiheuttaa. Opiskelija laatii valitsemastaan erityisalasta suullisen tai kirjallisen esityksen. Edellytyksenä on vähintään 5 pakollista kurssia. R U O T S I BA, BB Kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi tässä numeroidussa järjestyksessä, koska kieliaines vaikeutuu kurssien edetessä. Pakolliset kurssit ovat pohjana syventäville kursseille. Peruskoulun ala-asteelta alkanut A1-ruotsi BA BA01 BA02 BA03 BA04 BA05 BA06 Arkielämää Pohjoismaissa Ihmiset ympärillämme Suomi - osa Pohjolaa ja Eurooppaa Elinympäristömme Opiskelu ja työ Kulttuuri ja sen tekijöitä SYVENTÄVÄT KURSSIT BA07 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit, joiden sanastoa kurssilla on tarkoitus kerrata. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla on myös ääntämisharjoituksia ja kuunteluita, joiden pohjalta tehdään suullisia harjoituksia. Kurssiarvosana perustuu Opetushallituksen tuottamas-

5 ta suullisesta kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvostellaan arvosanoilla 4-10 ja suullisesta kokeesta saa erillisen todistuksen. BA08 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esim. eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. BA09 Ruotsin abikurssi (kk) Kurssin tavoitteena on harjoitella kaikkia ylioppilastutkinnon tehtävätyyppejä, kerrata kielioppia, laajentaa sanavarastoa ja harjoitella vastaustekniikkaa. Täysimittainen YO-koe päättää kurssin. Peruskoulun yläasteelta alkanut B1-ruotsi BB BB01 BB02 BB03 BB04 BB05 Koulu ja vapaa-aika Arkielämää Pohjoismaissa Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Elämää yhdessä ja erikseen Elinympäristömme SYVENTÄVÄT KURSSIT BB06 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit, joiden sanastoa kurssilla on tarkoitus kerrata. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla on myös ääntämisharjoituksia ja kuunteluita, joiden pohjalta tehdään suullisia harjoituksia. Kurssiarvosana perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisesta kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvostellaan arvosanoilla 4-10 ja suullisesta kokeesta saa erillisen todistuksen. BB07 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. BB08 Tänker du bli student? (kk)

6 Tehovalmennusta yo-kokeeseen. Kerrataan koko kielioppi ja laajennetaan sanastoa. Lisäksi tekstin- ja kuulonymmärtämisharjoituksia ja ainekirjoitusopetusta. Kurssin lopussa täyspitkä yo-koe. Kurssi soveltuu myös A-ruotsin lukijoille. BB09 Kuuntelukurssi (kk) Kurssilla tehdään monipuolisia kuunteluharjoituksia, myös yo-kokeeseen valmentavia tehtäviä ja laajennetaan sanastoa. kurssi sopii sekä A- ja B-ruotsin lukijoille. BB11 Finland är svenskt (kk) Ruotsalaisuus näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa monessa asiassa: musiikissa, rakentamisessa, pukeutumisessa, ruokakulttuurissa, taloudessa, koulutuksessa jne. Tällä kurssilla tutustutaan lähemmin ja konkreettisemmin siihen, miten Ruotsi on vaikuttanut Suomeen. Kurssin työtapoina ovat vierailijaluennot ja elokuvat sekä tutustumiskäynnit esim. ruotsalaiseen yritykseen, suomenruotsalaiseen kouluun, teatteriin. Kurssilla tehdään mahdollisesti myös retki Ahvenanmaalle. Kurssi järjestetään keväällä 5. jaksossa ja se on suunnattu niille keskipitkän ruotsin lukijoille, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti neljä ensimmäistä kurssia. R A N S K A FA, FC, FD Peruskoulun ala-asteelta alkanut A1-ranska FA Koska kieliaines vaikeutuu kurssien edetessä, ne on tarkoitettu suoritettaviksi seuraavassa järjestyksessä: FA01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ja 09. FA01 FA02 FA03 FA04 FA05 FA06 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kulttuuri Tiede, talous ja tekniikka FA07 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kieliopissa painotutaan laaja-alaisesti koko verbioppiin. FA08 Puhu ja ymmärrä paremmin Ranskan suullisen kielitaidon kurssi, jolla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Keskeistä on puheentuottamisen ja kuuntelutaitojen kehittämi-

7 nen. Myös oikeaa ääntämistä, intonaatiota ja vuorovaikutustaitoja hiotaan. Kurssilla hyödynnetään eri tavoin autenttista ja ajankohtaista materiaalia. Aikaisempien kurssien aiheita, sanastoa ja rakenteita kerrataan ja niitä lähestytään suullisen kielenkäytön näkökulmasta. Kurssista saa numeroarvosanan, joka muodostuu yhdessä kurssin aikana annetuista näytöistä ja kurssin lopussa suoritettavasta Opetushallituksen suullisen kielitaidon kokeen arvosanasta. Opetushallituksen kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. FA09 Abikurssi (kk) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään runsaasti kuunteluharjoituksia, tekstinymmärtämistehtäviä ja kirjoitelmia. Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi viimeisenä. B-kielen oppilaat voivat taitojensa mukaan osallistua kurssille (1/2-1 kurssia) ja suorittaa sen soveltavana tai syventävänä. Perusopetuksessa alkanut B2-ranska FC C- ja D-kielten kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi numerojärjestyksessä, koska uusi kieliaines pohjautuu aina edellä opittuun. FC01 FC02 FC03 FC04 FC05 FC06 FC07 FC08 FC09 Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kulttuuri Yhteinen maapallomme Tiede ja tekniikka Luonto ja kestävä kehitys Ranskan abikurssi (kk) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään runsaasti kuunteluharjoituksia, tekstinymmärtämistehtäviä ja kirjoitetaan viestinnällisiä tehtäviä. Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi viimeisenä. Lukiossa alkava B3-ranska FD FD01 FD02 FD03 FD04 FD05 FD06 FD07 Hyvää päivää, hauska tutustua Näin asiat hoituvat Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kulttuuri

8 FD08 FD09 Yhteinen maapallomme Ranskan abikurssi (kk) Katso FC09 Ranskan abikurssi. SOVELTAVAT KURSSIT: FA12 Ranskan kulttuurikurssi Kurssilla on tarkoitus perehdyttää opiskelijat ranskalaiseen kulttuuriin: kieleen, tapoihin, taiteeseen, musiikkiin, muotiin, ruokaan, sekä Ranskan maantieteellisiin eroihin. Kurssi on yhteinen A- ja B-kielille. Kurssille voivat osallistua kaikki ranskalaisuudesta ja ranskan kielestä kiinnostuneet. Vähäinen ranskan kielen taito suotavaa. FA14 Ranskan ja toisen aineen yhteiskurssi Kurssi on ranskan ja jonkun muun oppiaineen yhteinen soveltava kurssi. Se soveltuu niin A- ranskan kuin B-ranskan opiskelijalle. Kurssiin kuuluu opintomatka ranskankieliseen maahan. Kurssisuoritus muodostuu ennen matkaa ja matkan aikana tehtävistä projektitöistä sekä niiden tulosten yhteisestä jakamisesta matkan jälkeen. SAKSA SA, SC, SD Peruskoulun ala-asteelta alkanut A1-saksa SA Kurssien edetessä kieliaines vaikeutuu, joten kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi seuraavassa järjestyksessä: SA01, 02, 03, 04, 05, 06, syventävät kurssit SA07 Luonto ja kestävä kehitys ja SA08 Puhu ja ymmärrä paremmin ja SA09 Abikurssi. SA01 SA02 SA03 SA04 SA05 SA06 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kulttuuri Tiede, talous ja tekniikka SA07 Luonto ja kestävä kehitys Nykymaailmaa tarkastellaan kestävän kehityksen, geeniteknologian ja tietotekniikan valossa.

9 SA08 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Keskeistä on suullinen vuorovaikutus, puheen tuottaminen ja kuuntelutaitojen kehittäminen. Kurssilla hyödynnetään runsaasti erilaista autenttista ja ajankohtaista materiaalia, vieraillaan saksankielisissä tapahtumissa ja tutustutaan äidinkielen puhujiin. Aiheina kertautuvat aikaisempien kurssien teemat, joita lähestytään suullisten kielenkäyttö-tilanteiden näkökulmasta. Kurssiarvosana muodostuu kurssin lopussa suoritettavasta Opetushallituksen suullisen kielitaidon kokeen arvosanasta ja muista kurssin aikaisista näytöistä. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Opetushallituksen kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä. SA09 Abikurssi (kk) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Tavoitteena on harjoitella kaikkia ylioppilastutkinnon tehtävä-tyyppejä, kieliopin keskeisiä kohtia ja vastaustekniikkaa. SOVELTAVAT KURSSIT: (A- JA B-KIELET) Kursseja tarjotaan noin joka toinen vuosi. SA13 *Sprachdiplom (1/2-1) Kurssilla harjoitellaan Saksan korkeakouluopintoihin vaadittavaa kielitutkintoa varten. Sisältö koostuu monipuolisista kielen rakenteita ja tyylin tunnistamista sekä hallintaa harjoittavista tehtävistä. Tavoitteena kurssin lopussa suorittaa Sprachdiplom-tutkinto. SA14 Saksan ja toisen aineen yhteiskurssi (kk) Kurssi on saksaa muihin oppiaineisiin (esim. maantiede, kuvataide, historia) yhdistävä soveltava kurssi. Se on suunnattu etupäässä A-kielen opiskelijoille ja se toteutetaan Berliinin matkakurssina. Kurssisuoritus muodostuu ennakkotehtävistä, projektityöstä Berliinissä ja projektin tulosten yhteisestä jakamisesta matkan jälkeen. Perusopetuksessa alkanut B2-saksa SC B2(C) ja B3(D)-kielten kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi numerojärjestyksessä, koska uusi kieliaines pohjautuu aina edellä opittuun. SC01 SC02 SC03 SC04 SC05 SC06 SC07 SC08 Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kulttuuri Yhteinen maapallomme Tiede ja tekniikka Luonto ja kestävä kehitys

10 SC09 Saksan abikurssi (kk) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Tavoitteena on harjoitella kaikkia ylioppilastutkinnon tehtävä-tyyppejä, kieliopin keskeisiä kohtia ja vastaustekniikkaa. Lukiossa alkava B3-saksa SD SD01 SD02 SD03 SD04 SD05 SD06 SD07 SD08 SD09 Hyvää päivää, hauska tutustua Näin asiat hoituvat Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kulttuuri Yhteinen maapallomme Saksan abikurssi (kk) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Tavoitteena on harjoitella kaikkia ylioppilastutkinnon tehtävä-tyyppejä, kieliopin keskeisiä kohtia ja vastaustekniikkaa. E S P A N J A PD Lukiossa alkava B3-kieli. Kielen kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi järjestyksessä, koska uusi kieliaines pohjautuu aina edellä opittuun. PD01 PD02 PD03 PD04 PD05 PD06 PD07 PD08 Hyvää päivää, hauska tutustua Näin asiat hoituvat Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kulttuuri Yhteinen maapallomme SOVELTAVAT KURSSIT:

11 PD09 Curso intensivo (1/1) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään tekstin- ja kuullunymmärtämisen harjoituksia sekä kirjoitelmia. V E N Ä J Ä VA, VC, VD Peruskoulun ala-asteelta alkanut A1-venäjä (VA) VA01 VA02 VA03 VA04 VA05 VA06 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kulttuuri Tiede, talous ja tekniikka VA07 Luonto ja kestävä kehitys VA08 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Keskeistä on puheentuottamisen ja kuuntelutaitojen kehittämisen ohella suulliseen vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen. Kurssilla käytetään jonkin verran autenttista materiaalia. Aiheissa kertautuvat aikaisempien kurssien teemat, joita lähestytään muun muassa tekstien ja kuunteluiden näkökulmasta. Kurssiarvosana perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin käyttämällä asteikkoa Lisäksi Opetushallituksen kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä. Todistuksessa oleva arvosana on pelkästään suullisen kokeen arvosana, ei kurssiarvosana. SOVELTAVAT KURSSIT: VD10 Turistivenäjää (1/1) Kurssilla opetellaan tunnistamaan venäläisiä kirjaimia sekä selviytymään turistin perustilanteista venäjäksi. Paljonko kengät maksavat? Missä on lähin metroasema? Haluaako kaunis tyttö tanssia? Nämä tilanteet ratkeavat tällä kurssilla venäjäksi. Tutustumme myös venäläiseen kulttuuriin. Kuka on Gogol? Mikä on Vladimir Putinin vaimon nimi? Nämäkin seikat selviävät tällä kurssilla.

12 B2- ja B3-venäjän kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi järjestyksessä, koska uusi kieliaines pohjautuu aina edellä opittuun. Perusopetuksessa alkanut B2-venäjä VC Katso kurssikuvaukset B3-venäjästä. VC03 VC04 VC05 VC06 VC07 VC08 Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kulttuuri Yhteinen maapallomme SOVELTAVAT KURSSIT: ks. venäjä A1! Lukiossa alkava B3-venäjä VD VD01 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opitaan esittäytymään, tervehtimään, kiittämään ja pyytämään anteeksi. Tutustutaan venäjän kielen äänteisiin ja aloitetaan kirjoittamisen opettelu. Opitaan tunnistamaan substantiivin suku sekä taivuttamaan verbejä. VD02 Näin asiat hoituvat Opitaan kysymään ja kertomaan kuulumisia ja samalla käyttämään olla-verbin mennyttä aikamuotoa. Opitaan kuvailemaan ihmisiä ja paikkoja. Tutustutaan akkusatiiviin ja genetiiviin. VD03 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssilla opetellaan ravintoloissa, kahviloissa ja kaupoissa tarvittavaa kieltä. Opetellaan myös keskustelemaan ja selviytymään kaupunkiliikenteessä. Tutustutaan venäjän liikeverbien käyttöön. VD04 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa.

13 VD05 Ennen ja nyt Tällä venäjän kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä nuoren että yhteiskunnan kannalta. Lisäksi tarkastellaan venäläisen ja suomalaisen arkielämää ja juhlia. Kieliopista tutkitaan substantiivien monikon sijoja ja verbien aspekteja. VD06 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Tämän kurssin aihepiirinä ovat koulutus ja työelämä sekä tulevaisuuteen liittyvät unelmat ja toiveet. Harjoitellaan aiheisiin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Kieliopista harjoitellaan muun muassa liikeverbejä. VD07 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä ovat venäläinen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva ja teatteri. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. VD08 Yhteinen maapallomme Kurssin aihepiirejä ovat Suomen ja Venäjän yhteiskuntiin liittyvät asiat sekä maapallon nykytilaan liittyvät teemat. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä. SOVELTAVAT KURSSIT: ks. kurssiesittelyt venäjä A1! VD10 Turistivenäjää (1/1) M A T E M A T I I K K A MA, NB Matematiikan merkittävä asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää ja hyödyntää matemaattisesti esitettyä informaatiota. Tätä valmiutta tarvitaan niin työssä, opinnoissa kuin jokapäiväisessä elämässäkin. P I T K Ä M A T E M A T I I K K A (MA) Opetuksen tehtävä on tarjota opiskelijoille mahdollisuudet hankkia sellaiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan erityisesti matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan ammatillisissa ja korkeakouluopinnoissa. Samalla pyritään siihen, että opiskelijat saavat kuvan matematiikasta kehittyvänä tieteenalana, näkemyksen matematiikan rakenteesta ja teorianmuodostuksesta sekä käsityksen matematiikan merkityksestä ja soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa. MA01 Funktiot ja yhtälöt MA02 Polynomifunktiot MA03 Geometria

14 MA04 Analyyttinen geometria MA05 Vektorit MA06 Todennäköisyys ja tilastot MA07 Derivaatta MA08 Juuri ja logaritmifunktiot MA09 Trigonometriset funktiot ja lukujonot MA10 Integraalilaskenta MA11 Lukuteoria ja logiikka Kurssilla tutustutaan loogisen päättelyn perusteisiin ja lukuteorian alkeisiin. Lukuteoriassa käsitellään pääsääntöisesti kokonaislukujen ominaisuuksia. MA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (Numeerisessa matematiikassa kehitellään laskennallisia menetelmiä matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi tutkitaan polynomien jaollisuutta sekä tutustutaan erilaisiin algoritmeihin mm. Newtonin menetelmään. MA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisia perusteita sekä täydennetään ongelmanratkaisutaitoja sovellusten avulla. MA14 Pitkän matematiikan kokoava ja syventävä kurssi (kk) (Opiskellaan viimeisenä kurssina.) Tavoitteena on, että opiskelija kertaa syventäen lukion pitkän oppimäärän ja tutustuu entistä laajempiin, eri aihepiirien alueilta tietoja vaativiin tehtäviin sekä muodostaa jäsentyneen ja syvällisen kuvan lukion kurssien asioista ja harjaantuu niiden soveltamiseen. MA15 Laskuharjoitus- ja ongelmanratkaisukurssi (kk) (Suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena.) Kurssilla harjoitellaan ylioppilastehtäviä ja joidenkin oppilaitosten pääsykoetehtäviä sekä matemaattista ongelmanratkaisua. L Y H Y T M A T E M A T I I K K A NB Opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijoiden yleisiä kansalaisvalmiuksia matemaattisen tiedon hankkimisessa, käsittelyssä ja ymmärtämisessä sekä matematiikan käytössä elämän eri tilanteissa. Lisäksi tähdätään yleisten jatko-opintovalmiuksien hankkimiseen lähinnä humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä ja kaupallisia aloja varten. NB01 NB02 Lausekkeet ja yhtälöt Geometria

15 NB03 Matemaattisia malleja 1 NB04 Matemaattinen analyysi NB05 Tilastot ja todennäköisyys NB06 Matemaattisia malleja 2 NB07 Talousmatematiikkaa (Voidaan suorittaa milloin tahansa.) Kurssin tarkoituksena on antaa tiedot arkielämän rahan käyttöön liittyvästä matematiikasta. NB08 Matemaattisia malleja 3 Kurssin tarkoituksena on laajentaa käsitystä yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta. Kurssilla tutustutaan mm. jaksollisiin ilmiöihin sekä vektorilaskennan perusteisiin. NB09 Lyhyen matematiikan kokoava ja syventävä kurssi (kk) (Suoritetaan 3. vuotena viimeisenä kurssina.) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa syventäen lukion lyhyen oppimäärän, tutustuu entistä laajempiin, eri aihepiirien alueilta tietoja vaativiin tehtäviin sekä muodostaa jäsentyneen ja syvällisen kuvan lukion kurssien asioista ja harjaantuu niiden soveltamiseen. NB10 Laskuharjoitus- ja ongelmanratkaisukurssi (kk) (Suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena) Kurssilla harjoitellaan ylioppilastehtäviä ja matemaattista ongelmanratkaisua. Y M P Ä R I S T Ö J A L U O N N O N T I E T E E T B I O L O G I A BI Tavoitteena on oppia ymmärtämään elämän perusteita kaikilla biologisilla tasoilla sekä oppia käyttämään biologisia tutkimusmenetelmiä ja tiedonhankintakeinoja. Lisäksi pyritään siihen, että opiskelija oppii arvostamaan luonnon moninaisuutta ja ymmärtämään sitä ohjaavia säätelymekanismeja sekä evoluutiovoimia. BI01 BI02 Eliömaailma Solu ja perinnöllisyys BI03 Ympäristöekologia

16 Harjoitellaan ekologisen tutkimuksen tekoa, syvennetään ekologisia peruskäsitteitä sekä perehdytään ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Tutustutaan yksilön ja yhteisöjen mahdollisuuksiin vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen sekä Suomen luontoon ja sen erityispiirteisiin. BI04 Ihmisen biologia Tutustutaan peruskoulua syvällisemmin ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin sekä ihmisen koko elämänkaareen ja sen kuluessa tapahtuviin biologisiin muutoksiin. Lisäksi käsitellään ihmisen puolustusmekanismeja ja terveyttä uhkaavia tekijöitä sekä ihmisen evoluutiota ja ihmisiä lajina. BI05 Bioteknologia Esitellään mikrobiologiaa, geenien toimintaa ja sen säätelyä sekä geenitekniikan ja uuden biotekniikan perusmenetelmiä. Selvitetään näiden menetelmien hyväksikäyttöä mm. ihmisen perinnöllisten sairauksien tutkimisessa ja hoidossa, kasvi- ja eläin-jalostuksessa, uusien lääkkeiden kehittelyssä ja elintarviketuotannossa. Arvioidaan myös modernin biologisen tutkimuksen riskejä ja ihmisen eettistä vastuuta. BI07 Biologian kertauskurssi (kk) Kerrataan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskeiset asiat. M A A N T I E T O GE Maantieto kuvaa luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia järjestelmiä ja näiden välisiä vuorovaikutussuhteita ottaen huomioon, että alueet muuttuvat ihmisestä riippumatta ja ihmisen vaikutuksesta. Sen opiskelussa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet ja se tarjoaa aineksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävien ratkaisujen etsimiseen. GE01 Sininen planeetta GE02 Yhteinen maailma GE03 Riskien maailma Sisältyykö kaikkeen jännittävältä tuntuvaan riski? Onko ihmisellä taipumus hakeutua riskeihin? Elämmekö vaarallisia aikoja? Millaista on hyvä ja turvallinen elämä? Kurssilla perehdytään maapallon eri alueille sijoittuviin ajankohtaisiin tapahtumiin ja ongelmatilanteisiin, ympäristöriskeihin ja ihmiskunnan konfliktitilanteisiin sekä arvioidaan ihmisen mahdollisuuksia ennakoida ja ratkaista niitä. GE04 Aluetutkimus

17 Tutustutaan kartografian perusteisiin ja maantieteellisiin lähdeaineistoihin sekä perehdytään paikkatietojärjestelmiin ja niiden sovellutusmahdollisuuksiin. Kurssilla tehdään oma aluetutkimus maantieteellisesti rajatusta alueesta (esim. valtio, kunta, kylä). Saaduista tuloksista laaditaan tutkielma. GE05 Euroopan aluemaantiede (kk) Syvennetään ja sovelletaan GE01 ja GE02 -kurssien yleismaantieteellisiä tietoja Euroopan ja sen aluekokonaisuuksien avulla. Harjoitellaan edelleen aluemaantieteellistä tarkastelutapaa ja kohennetaan Euroopan yleisluonteen ja alueellisten erojen tuntemusta ja perusnimistön osaamista. Huomioidaan erityisesti ihmisen rooli luonnonvarojen hyödyntäjänä sekä yhteiskunnan ja ympäristön suunnittelijana. GE06 Kehitysmaiden maantiedettä (kk) Tutkimme kehitysmaiden kohtaamia haasteita, erityisesti Afrikassa. Yhteiskurssi historian kanssa. GE07 Maantieteen kertauskurssi (kk) Kurssilla kerrataan maantieteen keskeisiä asioita soveltavien harjoitusten avulla. Tulkitaan karttoja, harjoitellaan alueellisen tiedon esittämistä maantieteellisin työtavoin mm. kartogrammien, karttojen ja paikkatietojärjestelmien avulla. F Y S I I K K A FY Fysiikka on empiirinen luonnontiede, ja fysiikan opetuksen tehtävänä on auttaa ymmärtämään ja selittämään luonnon perusrakennetta ja ilmiöitä käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina. Fysiikan opintokokonaisuuden suorittaminen antaa valmiudet jatkoopintoihin teknisille ja muille luonnontieteellisille aloille. Fysiikan pakollisesta kurssista annetaan arvosana, joka voidaan opiskelijan pyynnöstä muuttaa suoritusmerkinnäksi, jos syventäviä kursseja ei ole. Syventävistä kursseista annetaan aina arvosana ja soveltavista kursseista suoritusmerkintä. Kaikilla kursseilla joitakin oppilastöitä tarkastellaan sähköisinä versioina. PAKOLLINEN KURSSI: FY01 Fysiikka luonnontieteenä FY02 Lämpö Kurssilla perehdytään lämpöön liittyviin ilmiöihin, kuten lämpölaajenemiseen ja olomuodonmuutoksiin sekä energiaan. Kurssilla tarkastellaan myös energiaan liittyviä globaaleja kysymyksiä kuten energiavaroja ja niiden riittävyyttä. FY03 Aallot

18 Kurssilla opitaan värähtelyn ja aaltoliikkeen perusteet, kuten esimerkiksi aaltojen synty, eteneminen ja interferenssi tarkastelemalla mekaanisia aaltoja, ääntä ja valoa. Aaltojen sovelluksina mainittakoon melu ja melulta suojautuminen sekä valon kulku ja kuvan muodostuminen peileissä ja linsseissä. FY04 Liikkeen lait Kurssilla tarkastellaan suoraviivaista liikettä ja statiikan ja dynamiikan perusteita mukaan lukien vuorovaikutukset ja Newtonin lait. Kurssilla opitaan ymmärtämään voiman tekemän työn ja siihen tarvittavan energian yhteys ja tutustutaan makromaailman esimerkein liikemäärän säilymiseen. Vektoreiden käyttö on keskeistä koko kurssin ajan. Kurssilla syvennetään kokeellisten menetelmien hallintaa. FY05 Pyöriminen ja gravitaatio Kurssilla tarkastellaan pyörimis- ja ympyräliikettä sekä sovelletaan Newtonin lakeja käyräviivaisessa liikkeessä. Kurssilla perehdytään voiman momentin kiertovaikutukseen ja pyörimiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Taivaankappaleiden liikkeen ja heittoliikkeen avulla tutustutaan gravitaatiovuorovaikutukseen, ja siten täydennetään mekaanista maailman kuvaa. Pyörimiseen liittyviä ilmiöihin tutustutaan kokeellisesti. FY06 Sähkö Kurssilla perehdytään sähköön liittyviin ilmiöihin, käsitteisiin ja tekniikkaan sekä sähköturvallisuuteen. Rakennetaan ja tutkitaan erilaisia virtapiirejä ja tutustutaan mittaustekniikkaan. Opitaan sähkökentän käsite ja sen sovelluksia esimerkiksi kondensaattoria tarkastelemalla. Sähkönkulkuun tutustutaan myös puolijohteissa kuten esimerkiksi diodissa. FY07 Sähkömagnetismi (Sähkökurssin jälkeen.) Kurssilla tutkitaan sähkömagneettisia ilmiöitä (myös kokeellisesti), kuten sähkömagneettista induktiota, muuttuvia kenttiä sekä sähköenergian tuottamista ja siirtämistä. FY08 Aine ja säteily (Sähkömagnetismi-kurssin jälkeen.) Kurssilla tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin, aineen ja energian ekvivalenssiin sekä aineen pienimpiin rakenneosasiin ja muihin hiukkasiin. Perehdytään atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin sekä ionisoivan säteilyn syntyyn ja vaikutuksiin. Selvitetään fysiikan pätevyysalueita luonnonilmiöiden tulkitsijana. FY09 Fysiikan kokoava ja syventävä kurssi (kk) (Sopii opiskeltavaksi viimeisenä fysiikan kurssina.) Kurssilla syvennetään matematiikan menetelmien käyttöä fysiikassa. Lisäksi rakennetaan kokonaiskuvaa fysiikasta osoittamalla yhteyksiä fysiikan eri osa-alueiden välillä. Kurssilla opiskellaan itsenäisesti ja ryhmissä opettajan laatiman aikataulun mukaisesti. SOVELTAVAT KURSSIT FY11 Fysiikan ja kemian työkurssi (1/1) Fysiikan ja kemian yhteinen soveltava kurssi on tarkoitettu niille, joiden tavoitteena on suorittaa kaikki fysiikan ja kemian syventävät kurssit.

19 Kurssi koostuu fysiikan mittauksista ja kemian töistä sekä niihin liittyvistä raporteista, työselostuksista ja luennoista. Mittaukset ja työt tehdään koulussa tai muualla esim. HY:ssä tai Aalto-yliopistolla. Myös erilaiset vierailut voivat olla osa kurssin suoritusta. Mittaukset, raportit ja työselostukset tehdään pääsääntöisesti pareittain. Suoritetaan 2. vuoden keväällä kahden viimeisen jakson aikana, esitiedoiksi vaaditaan kurssit FY01 FY04 ja KE01-KE02(-KE03). K E M I A KE Kemian opiskelu tukee luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Yleisenä tavoitteena on nähdä kemia perusluonnontieteenä ja ymmärtää kemiallisen tiedon keskeinen merkitys ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen selittäjänä. Syventävien kurssien (KE02 - KE06) tavoitteena on syventää kemiallisia tietoja, lisätä laskuvarmuutta ja luoda mahdollisimman hyvä perusta jatko-opinnolle. Kemian kursseilla pyritään normaalin tuntityöskentelyn lisäksi harjoittelemaan kokeellista työskentelyä, projektitöitä ja suorittamaan vierailuja. PAKOLLINEN KURSSI: KE01 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE02 Kemian mikromaailma Kurssilla tutustutaan atomin elektroniverhon rakenteeseen, jaksolliseen järjestelmään ja alkuaineiden ominaisuuksiin. Lisäksi tarkastellaan vahvoja ja heikkoja sidoksia, yhdisteiden kaavoja sekä orgaanisten yhdisteiden isomeriaa. KE03 Reaktiot ja energia Kurssin keskeinen käsite on kemiallinen reaktio. Kurssilla harjoitellaan kirjoittamaan kemiallisia reaktioita, tunnistamaan eri reaktiotyyppejä, suorittamaan stoikiometrisiä laskuja, ymmärtämään reaktion nopeuteen vaikuttavat seikat sekä reaktioihin liittyvät energian muutokset. KE04 Metallit ja materiaalit Kurssin keskeistä sisältöä ovat sähkökemia sekä metallit ja epämetallit, erityisesti niiden vetyja happiyhdisteet. Lisäksi tutustutaan erilaisiin materiaaleihin kuten bio- ja synteettisiin polymeereihin. KE05 Reaktiot ja tasapaino Kurssilla käsitellään kemiallista tasapainoa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja tasapainoon liittyviä graafisia esityksiä. Happo-emästasapainon yhteydessä käsitellään vahvoja ja heikkoja protolyyttejä, ph-käsitettä sekä puskuriliuoksia. Lisäksi tarkastellaan liukoisuutta ja liukoisuustasapainoa.

20 KE06 Kemian laskut (kk) Kokoava ja syventävä tarkastelu kemian kursseista. Hiotaan kemiallista lasku- ja vastaustekniikkaa harjoittelemalla kertaus-, preliminääri-, yo-kirjoitus- ja pääsykoetehtäviä. Harjoittelu itsenäisesti ja ryhmissä aikataulun mukaan. SOVELTAVAT KURSSIT FY11 Fysiikan ja kemian työkurssi (1/1) Fysiikan ja kemian yhteinen soveltava kurssi on tarkoitettu niille, joiden tavoitteena on suorittaa kaikki fysiikan ja kemian syventävät kurssit. Kurssi koostuu fysiikan mittauksista ja kemian töistä sekä niihin liittyvistä raporteista, työselostuksista ja luennoista. Mittaukset ja työt tehdään koulussa tai muualla esim. HY:ssä tai Aalto-yliopistolla. Myös erilaiset vierailut voivat olla osa kurssin suoritusta. Mittaukset, raportit ja työselostukset tehdään pääsääntöisesti pareittain. Suoritetaan 2. vuoden keväällä kahden viimeisen jakson aikana, esitiedoiksi vaaditaan kurssit FY01 FY04 ja KE01-KE02(-KE03). K A T S O M U S A I N E E T E V A N K E L I S L U T E R I L A I N E N U S K O N T O UE Uskonnon opetuksen tavoitteena on tarjota aineksia opiskelijan oman uskonnollisen elämänkatsomuksen rakentamiseen ja kehittymiseen perehtymällä omaan uskontoon ja erilaisiin uskontoihin. UE01 UE02 UE03 Uskonnon luonne ja merkitys Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta Ihmisen hyvä ja paha UE04 Uskontojen maailmat Kurssin aiheita ovat juutalaisuuden, islamin, hindulaisuuden, buddhalaisuuden ja muiden maailmanuskontojen synty, perusteet, oppi ja kulttuurivaikutukset. UE05 Mihin suomalainen uskoo? Kurssilla käydään läpi Suomen kirkkohistoria ja Suomesta löytyvät erilaiset uskonnolliset liikkeet. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan myös siihen, miten uskonto on vaikuttanut kulttuurin eri alueisiin (mm. musiikkiin, elokuvataiteeseen, kuvataiteeseen ja kirjallisuuteen). UE06 Uskonnon kertauskurssi (kk)

21 Kurssilla kerrataan uskonnon kurssien keskeisimpiä sisältöjä sekä syvennetään tietoja ryhmän valitsemista aihepiireistä. Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilaskysymyksiä ja valmistaudutaan vastaamaan uskonnon ainereaaliin. Oppikirjana käytetään uskonnon kertauskirjoja. O R T O D O K S I N E N U S K O N TO UO UO01 Ortodoksinen maailma UO02 Uskonoppi ja etiikka UO03 Raamattutieto UO04 Uskontojen maailmat UO05 Ortodoksinen suomi E L Ä M Ä N K A T S O M U ST I E T O ET Tavoitteena on auttaa opiskelijaa syventämään ja ymmärtämään omaa elämänkatsomusta sekä selventää opiskelijalle erilaisia ratkaisumalleja elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin eettisen arvomaailman pohjalta. Lisäksi pyritään tarkastelemaan ja oppimaan eri kulttuurialueiden elämänkatsomusten piirteitä. ET01 ET02 ET03 Hyvä elämä Maailmankuva Yksilö ja yhteisö ET04 Kulttuuriperintö ja identiteetti Tutustutaan erilaisiin kulttuuriperintöihin sekä elämäntapoihin niissä. Kehitetään suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja kohtaan. Perehdytään suomalaisen yhteiskunnan moniin kulttuureihin keskittyen erityisesti suomalaiseen identiteettiin. ET05 Maailman selittäminen katsomusperinteissä Miten myytit, uskonnot ja katsomukselliset perinteet ovat selittäneet maailmaa ja ilmiöitä eri aikoina?

22 F I L O S O F I A FF Filosofian opetus auttaa opiskelijaa avartamaan ja tarkentamaan käsityksiään todellisuuden luonnetta, omaa itseä, arvoja sekä tiedon perusteita koskevissa kysymyksissä. PAKOLLINEN KURSSI: FF01 Johdatus filosofiseen ajatteluun FF02 Filosofinen etiikka Käydään läpi etiikan peruskäsitteet ja erilaiset eettiset järjestelmät sekä tutkitaan niiden käytännön sovelluksia esimerkkitapausten avulla. FF03 Tiedon ja todellisuuden filosofia Kurssilla kerrataan tietoteorian perusteet ja syvennytään tieteenfilosofian kysymyksiin. Selvitetään tieteen ja pseudotieteen välisiä eroja sekä pohditaan tieteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Kurssilla käsitellään myös tiedon saannin rajoihin liittyviä metafysiikan eri tulkintoja. Muita teemoja ovat esim. avaruuteen, aikaan ja ihmiseen liittyvät filosofiset kysymykset. FF04 Yhteiskuntafilosofia Kerrataan yhteiskuntafilosofian perusteet ja tutustutaan erilaisiin yhteiskuntautopioihin ja - malleihin. Lisäksi pohditaan mm. vallankäyttöä ja tasa-arvoa. FF05 Filosofian kertauskurssi (kk) Kurssilla kerrataan filosofian kurssien keskeisimpiä sisältöjä sekä syvennetään filosofian tietoja. Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilaskysymyksiä ja valmistaudutaan vastaamaan filosofian ainereaaliin. P S Y K O L O G I A PS Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu perustiedot psykologiasta tieteenä ja sen mahdollisuuksista ja rajoituksista sekä oppii tuntemaan itsensä ja muut ihmiset paremmin, ymmärtää ihmisen käyttäytymisen syitä ja seurauksia sekä soveltaa saatua tietoa käytännön elämässä. Lisäksi pyritään siihen, että opiskelija saa taitoa suunnitella omaa opiskeluaan ja kehittää ajatteluaan sekä soveltaa psykologista tietoa sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan sekä kulttuuriin. PAKOLLINEN KURSSI: PS01 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

23 PS02 Ihmisen psyykkinen kehitys Kurssilla käydään läpi ihmisen persoonallisuuden, kognitiivisten toimintojen, seksuaalisuuden ym. kehitys. Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoisuutta omasta kehityksestään elämänkaaren eri vaiheissa. PS03 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet Kurssin pääsisältönä on kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toimintaan tutustuminen. Kurssilla käydään läpi myös hermoston toimintojen perusteet ja niiden yhteydet psyykkisiin toimintoihin. Muita teemoja ovat esim. vireystila, nukkuminen ja aivovauriot. PS04 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Kurssin tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ihmisen toiminnan motivaatioperustaa sekä tunteiden ja kognitiivisten toimintojen yhteyttä siihen. Kurssilla tutustutaan myös kielen merkitykseen ihmisen toiminnassa sekä ajattelun eri lajeihin (luovuus, ongelmanratkaisu...). PS05 Persoonallisuus ja mielenterveys Kurssilla tutustutaan erilaisiin teorioihin persoonallisuudesta. Kurssilla käydään läpi mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä, mielenterveyden keskeisimmät häiriöt sekä erilaiset psyykkiset hoitomuodot. PS06 Sosiaalipsykologia (kk) Sosiaalipsykologia on ihmisten välisiä suhteita tutkiva tiede. Kurssilla käsitellään arkielämään kuuluvia ilmiöitä kuten ryhmän muodostusta, rooleja, auktoriteetteja, aggressiota yhteiskunnassa, sosiaalista vaikuttamista jne. sosiaalipsykologian kannalta. Kurssilla tehdään paljon käytännön kokeita ja testejä. PS07 Psykologian kertauskurssi (kk) Kurssilla kerrataan psykologian kurssien keskeisimpiä sisältöjä sekä syvennetään tietoja ryhmän valitsemista aihepiireistä. Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilaskysymyksiä ja valmistaudutaan vastaamaan psykologian ainereaaliin. Oppikirjana käytetään psykologian kertauskirjoja H I S T O R I A HI Historia tarjoaa aineksia opiskelijan henkilökohtaisen maailmankuvan rakentamiselle ja historiallisen jatkuvuuden ymmärtämiselle. Historia ohjaa opiskelijaa tiedon hakuun ja kriittiseen tietolähteiden arviointiin. HI01 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

24 HI02 HI03 HI04 Eurooppalainen ihminen Kansainväliset suhteet Suomen historian murroskausia HI05 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (Suositellaan ennen kurssia 4.) Tutustutaan Suomen ja suomalaisten vaiheisiin kivikaudelta 1800-luvulle. Suomalaisen identiteetin kehittyminen. Tehdään tutustumiskäyntejä lähialueen historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön. HI06 Kulttuurien kohtaaminen Kurssilla käsitellään ulkoeurooppalaisia kulttuureja, esimerkiksi kiinalaisen, japanilaisen, intialaisen, afrikkalaisen tai jonkun muun ulkoeurooppalaisen kulttuurin perusteita ja olemusta. Opiskelija tutkii erilaisten kulttuurien yhteisiä ja eroavia piirteitä. Näkökulmana on myös tarkastella eurooppalaisen ja ulkoeurooppalaisen kulttuurin kohtaamista. Kurssilla tehdään tutkielma. HI07 Maailmantilanne nyt (kk) Kurssilla käsitellään ajankohtaisia maailman kriisipesäkkeitä reaaliajassa. Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti tutkielmakurssina, johon liittyy esitelmän pitäminen omasta aiheestaan. HI09 Historian kertauskurssi abeille (kk) Kurssilla käydään läpi historian keskeiset aihekokonaisuudet ja tehtävätyypit sekä laaditaan mallivastauksia yo-kysymyksiin. Y H T E I S K U N T A O P P I YH Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Se luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. YH01 Yhteiskuntatieto YH02 Taloustiede YH03 Kansalaisen lakitieto

25 Kurssilla käsitellään Suomen oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita ja hallinnon muotoja: perheoikeutta (mm. avioliittoa, avio-oikeutta, perintöä, testamenttia) ja rikosoikeuden pääkohtia. Tutustutaan oikeuslaitokseen ja kansalaisen kannalta tärkeimpien hallintoelinten toimintaan. Vieraillaan käräjäoikeudessa. YH04 Eurooppalaisuus ja EU Euroopan ja Euroopan Unionin ajankohtaisia kysymyksiä opiskelijoiden painotustoiveiden mukaisesti. Kurssiin kuuluu tutustuminen johonkin Euroopan maahan syvällisesti esim. kulttuurimatkan avulla. YH05 Yhteiskuntaopin kertauskurssi (kk) Käydään läpi yhteiskuntaopin keskeiset aihekokonaisuudet. Harjoitellaan erityyppisiä tehtäviä yhteiskuntaopin yo-kokeen näkökulmasta. SOVELTAVAT KURSSIT: YH06 Yrittäjätieto (1/1) Kurssilla tutustutaan yrittäjyyden perustermistöön sekä sisäisen yrittäjyyden käsitteeseen. Kurssisuorituksena laaditaan portfolio jossa hyödynnetään opittua sekä useiden yritysvierailujen antia. T A I D E A I N E E T M U S I I K K I MU Musiikissa ja kuvaamataidossa opiskelija suorittaa pakollisista kursseista molemmista 1-2 kurssia, kuitenkin taideaineita yhteensä ainakin 3. Opiskelija voi lisäksi valita syventäviä kursseja. Musiikin opiskelussa on tavoitteena laajentaa musiikin tuntemusta sekä kehittää opiskelijasta musiikkia harrastava kulttuuripersoona. MU01 Musiikki ja minä MU02 Moniääninen Suomi MU03 Ovet auki musiikille Kurssin tarkoituksena on tutustua myös itselle vieraisiin musiikkilajeihin. Jokainen säveltää atonaalisen sävellyksen ja toteuttaa sen esim. nuotinnosohjelmalla. Lisäksi tutustutaan keskeisiin koti - ulkomaisiin viihde-, jazz- ja rockmusiikin tyyleihin ja teoksiin.

26 MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa Kurssilla tutustutaan musiikin osuuteen eri taidemuodoissa ja mediassa. Tuntien musiikillisena materiaalina käytetään näyttämömusiikkia. Kurssin aikana pyritään käymään esim. oopperassa tai musikaalissa. MU05 Musiikkiprojekti Kurssilla pyritään suunnittelemaan ja valmistamaan musiikkiohjelmaa johonkin koulussa järjestettävään juhlaan. Kysymykseen voi tulla myös pienimuotoinen konsertti, musikaali tai vastaava. SOVELTAVAT KURSSIT: MU09 Musiikin lukiodiplomi (1/1) Diplomin suorittamisen edellytyksenä vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. MU06 Kuoro (1/1) Kuoro / yhtyelaulu / bändi Kursseilla keskitytään moniääniseen lauluun a cappella ja säestyksen kanssa. Esiintymisiä erilaisissa koulun tilaisuuksissa. Kursseja on mahdollisuus suorittaa kolme kappaletta. K U V A T A I D E KU Kuvataiteen opetus, kehittää kykyä arvioida ja arvottaa omaa ja muiden kulttuuria, taiteen ilmiöitä, kuvaviestinnän ilmiöitä ja ympäristöä osana yleissivistystä. KU01 KU02 Minä, kuva ja kulttuuri Ympäristö, paikka ja tila KU03 Media ja kuvien viestit Kurssilla tutustutaan laajasti visuaaliseen viestintään ja graafiseen suunnitteluun. Eritellään ja tulkitaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen. Käytetään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisun välineenä. Kehitellään ja analysoidaan omaa mediasuhdetta. KU04 Taiteen kuvista omiin kuviin Kurssilla syvennytään taidekuvan tutkimiseen. Taidekuvaa tulkitaan ja analysoidaan kuvin ja sanoin. Perehdytään kuvataiteen sisältöihin ja ilmaisukeinoihin eri aikoina ja eri kulttuureissa. Käytetään omassa ilmaisussa hyväksi taiteen tuntemusta. Perehdytään itsenäiseen työskentelyyn ja pohdiskelevaan sanalliseen itsearviointiin.

27 KU05 Nykytaiteen työpaja Kurssilla tutustutaan nykytaiteeseen ja tehdään, kokeilullisia, mahdollisesti monitaiteellisia kuvallisia tuotoksia. KU06 Nyrkit saveen (kk) Perehdytään kolmiulotteiseen hahmottamiseen ja ilmaisemiseen ja opitaan tuntemaan materiaalia esim. savi ja hallitsemaan sitä. Käytetään käsinrakennustekniikoita. Mahdollisuuksien mukaan kokeillaan erilaisia materiaaleja. Tutkitaan ja analysoidaan taideteoksia. KU07 Valokuva (kk) Kurssilla perehdytään valokuvauksen mahdollisuuksiin ympäristön havainnoinnissa ja hahmottamisessa. Tutkitaan valokuvan ilmaisukeinoja ja käytetään valokuvaa oman ilmaisun välineenä. Tehdään kuva-analyysejä. Työskennellään valoherkillä materiaaleilla ja työstetään digitaalista kuvaa. KU08 Löydä oma kuvamaailmasi (kk) Kolmasluokkalaisille suunniteltu aiempien kurssien sisältöjä yhdistävä kurssi. Pääpaino on oman, itselle sopivan ilmaisumuodon löytämisessä. Pyritään ehjän kokonaisuuden tai tehtäväsarjan tuottamiseen. SOVELTAVAT KURSSIT: KU09 Kuvataiteen lukiodiplomi Opetushallitus vuosittain asettaa tavoitteet. L I I K U N T A LI LI01 Taitoa ja kuntoa LI02 Liikuntaa yhdessä ja erikseen Liikunnan syventävät kurssit ovat erikseen tytöille ja pojille, paitsi kurssi Tanssin taikaa. LI03 Virkisty liikunnasta Kurssilla pyritään lisäämään opiskeluvireyttä erilaisten rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta, sekä tutustutaan myös uusiin ja harvinaisempiin liikuntamuotoihin. Kurssin sisältö tarkennetaan yhdessä opettajan kanssa. LI04 Yhdessä liikkuen

28 Kurssin sisältönä ovat erilaiset yhteisliikuntalajit kuten joukkuepalloilu. Tavoitteena on edistää yhteisiä liikuntaharrastuksia. Lajit valitaan yhdessä opettajan kanssa opiskelijoiden toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. LI05 Kuntoliikunta Kurssilla perehdytään oman kunnon kehittämiseen ja säännöllisen liikunnan tehostamiseen. Kurssilla laaditaan henkilökohtainen liikuntasuunnitelma, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Lajit suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa. Mahdollisuuksien mukaan kunnon kehittymistä seurataan suorituskykyä mittaavilla testeillä. LI06 Tanssin taikaa (kk) Kurssilla tutustutaan eri tanssilajeihin (mm. hip-hop, jazz, showtanssi ja afro) sekä muihin musiikkiliikunnan muotoihin opiskelijoiden toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. Myös omia koreografioita on mahdollisuus luoda, sekä ohjata toisia opiskelijoita. Yhteiskurssi tytöille ja pojille. SOVELTAVAT KURSSIT: Kurssit yhteiskursseja tytöille ja pojille. LI07 Sporttikurssi (1/1) Kurssilla tutustutaan uusiin liikuntalajeihin ja -paikkoihin sekä osallistutaan monipuoliseen liikuntaan omaa taitoa ja kuntoa parantaen. Tavoitteena opiskelijoiden liikuntaideoiden toteuttaminen olosuhteiden mukaan yhdessä opettajan kanssa. LI08 Wanhat tanssit 1 (1/1) Kurssilla opiskellaan vanhoja tansseja sekä joitakin tavallisia vakiotansseja. Kevättalvella järjestetään Wanhojen tanssien esitys. LI09 Wanhat tanssit 2 (1/1) Kurssilla opiskellaan vanhoja tansseja sekä joitakin tavallisia vakiotansseja. Kevättalvella järjestetään Wanhojen tanssien esitys. Edeltävinä opintoina Wanhat tanssit 1. LI10 Liikunnan lukiodiplomi (1/1) Kurssin tavoitteena on oppilaan omien liikunnallisten valmiuksien syventäminen valtakunnallisen liikuntadiplomin kriteerein. Edeltävinä opintoina neljän liikuntakurssin suoritukset. T E R V E Y S T I E T O TE TE01 Terveystieto

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

AI08 Tekstitaitojen syventäminen Kurssi käy syventäen läpi oikeinkirjoituksen säännöt ja ohjaa selkeän kielen tuottamiseen.

AI08 Tekstitaitojen syventäminen Kurssi käy syventäen läpi oikeinkirjoituksen säännöt ja ohjaa selkeän kielen tuottamiseen. ESPOONLAHDEN LUKIO KURSSIESITE 2015-2016 Koulukohtaiset syventävät kurssit on merkitty lyhenteellä kk. Ä I D I N K I E L I JA K I R J A L L I S U U S AI Tavoitteet harjaannuttaa opiskelijan suullista ja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

kurssi 3 Escalier 2 SanomaPro FC3 (=FD5) Escalier 3 Sanomapro

kurssi 3 Escalier 2 SanomaPro FC3 (=FD5) Escalier 3 Sanomapro KIRJALISTA LUKUVUOSI 2013-2014 1 VUOSITASO Äidinkieli kurssi 1-3 Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva SÄRMÄ. Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava AI Korhonen-Maijala-Saarikivi-Salo-Torkki tietokirja kurssi

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen)

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen) VIHDIN LUKIO LUKUVUODEN 2010 2011 OPPIKIRJAT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Käsikirja ÄI 2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA Myös oppikirjojen sähköiset versiot ovat vaihtoehto perinteiselle oppikirjalle, jollei toisin mainita ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

KIRJALISTA LUKUVUOSI 2008-2009 1 VUOSITASO

KIRJALISTA LUKUVUOSI 2008-2009 1 VUOSITASO 1 KIRJALISTA LUKUVUOSI 2008-2009 1 VUOSITASO Äidinkieli kurssi 1 Mikkola-Julin-Kauppinen-Koskela-Valkonen Äidinkieli ja kirjallisuus/ AI Käsikirja ja kurssivihko 1, uusi WSOY kurssi 2 - - - - kurssivihko

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI6 Kieli ja tekstit (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI6 Kieli ja tekstit (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2017-2018 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2017_fi.pdf

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2013-2014

Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2013-2014 Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2013-2014 Huom! Kustantajat Tammi ja WSOY ovat yhdistyneet SanomaProksi. Huom!! Osa oppikirjoista on saatavilla sähköisenä. Voit hankkia sähköisen oppikirjan edellyttäen,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Vihdin lukion oppikirjat 2012-13

Vihdin lukion oppikirjat 2012-13 Vihdin lukion oppikirjat 2012-13 Huom! Kustantajat Tammi ja WSOY ovat yhdistyneet SanomaProksi. Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) ÄI 1: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen /suoritusvuosi 1) OPPIKIRJAT:

Lisätiedot

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 RANTASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018 I lk Äidinkieli Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1 Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2 Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 A1-Englanti

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot