AI08 Tekstitaitojen syventäminen Kurssi käy syventäen läpi oikeinkirjoituksen säännöt ja ohjaa selkeän kielen tuottamiseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AI08 Tekstitaitojen syventäminen Kurssi käy syventäen läpi oikeinkirjoituksen säännöt ja ohjaa selkeän kielen tuottamiseen."

Transkriptio

1 ESPOONLAHDEN LUKIO KURSSIESITE Koulukohtaiset syventävät kurssit on merkitty lyhenteellä kk. Ä I D I N K I E L I JA K I R J A L L I S U U S AI Tavoitteet harjaannuttaa opiskelijan suullista ja kirjallista ilmaisua kehittää ajattelua, viestinnän ja vaikuttamisen taitoja syventää lukemisen taitoja kehittää oman kirjoittamisen tyyliä auttaa ymmärtämään kansallista kulttuuria ja kansainvälistä vuorovaikutusta vahvistaa kielentuntemusta ja kielenkäytänteiden hallintaa PAKOLLISET KURSSIT AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Tekstit ja vaikuttaminen Teksti, tyyli ja konteksti Kieli, kirjallisuus ja identiteetti SYVENTÄVÄT KURSSIT AI07 Puheviestinnän taidot Analysoimme vuorovaikutustilanteita ja kommunikointitaitoja. Teemme erilaisia harjoituksia: neuvottelemme, väittelemme, pidämme puheita ja kokouksia. AI08 Tekstitaitojen syventäminen Kurssi käy syventäen läpi oikeinkirjoituksen säännöt ja ohjaa selkeän kielen tuottamiseen. AI09 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kurssin tavoitteena on saavuttaa ylioppilaskokeissa vaadittava lukemisen ja kirjoittamisen taito. Päämääränä on virheetön kirjoittaminen, tyylin ja sisällön yhteyden ymmärtäminen sekä rohkaiseminen. AI10 Luovan kirjoittamisen kurssi (kk) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vapautuu luomaan fiktiota. Tiedostaa proosan, lyriikan ja draaman rakenteet. Ymmärtää lisää itsestään ja ilmaisee tunteitaan kirjoittamalla sekä löy-

2 tää uusia tapoja tarkastella maailmaa. Kurssilla laaditaan kirjoitelmia, harjoitellaan palautteen antamista ja ottamista. AI23 Kielenhuollon kurssi (kk) Kurssilla opiskellaan keskeiset oikeinkirjoituksen periaatteet ja tutustutaan uusimpiin kielenhuollon trendeihin. Kurssilla omaksutut tiedot ja taidot parantavat opiskelijan edellytyksiä menestyä kaikissa oppiaineissa ja ylioppilastutkinnossa. SOVELTAVAT KURSSIT A120 Draaman ja teatterityöskentelyn kurssi (1/1) Kurssin tavoitteena on voimistaa itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihin, antaa esiintymisvarmuutta ja rohkaista ilmaisemaan itseään kielellisesti ja fyysisesti. A121 Prosessi ja produktio draaman / teatterin keinoin (1/1) Kurssin tavoitteena on syventää edellisellä kurssilla hankittuja taitoja. Kurssilla luodaan, harjoitellaan ja esitetään näytelmä. S U O M I T O I S E N A K I E L E N Ä SU Tavoitteet: tukea vieraskielisten opiskelijoiden opintoja kehittää kielitaitoa ja antaa kulttuuritietoutta PAKOLLISET KURSSIT SU01 SU02 SU03 SU04 SU05 SU06 Perusteet hallintaan Kieli käyttöön Kielellä vaikutetaan Syvemmät tekstitaidot Suomalainen kulttuuri tutuksi Kohti toimivaa kaksikielisyyttä K I E L E T Ylioppilastutkinto pohjautuu A- ja B1-kielissä pakollisiin kursseihin sekä valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. E N G L A N T I EA

3 Peruskoulun ala-asteelta alkanut A1- ja A2-englanti EA Kurssien edetessä kieliaines vaikeutuu, joten pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. PAKOLLISET KURSSIT EA01 EA02 EA03 EA04 EA05 EA06 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kulttuuri Tiede, talous ja tekniikka SYVENTÄVÄT KURSSIT EA07 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi käsittelee monipuolisesti eri teemoja, joiden yhteisenä piirteenä on ekologia ja ympäristökysymykset. Kieliopista kerrataan verbioppi. Lisäksi aihepiiriin sopivia ylioppilaskokeen tasoisia kuullun- ja luetunymmärtämistehtäviä sekä erityyppisiä rakennekokeen osia. EA08 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Keskeistä on puheentuottamisen ja kuuntelutaitojen kehittämisen ohella suulliseen vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen, mukaan lukien viestinnän eroja selittävät kulttuuritekijät. Kurssilla käytetään mahdollisimman paljon autenttista, haasteellista materiaalia. Aiheissa kertautuvat aikaisempien kurssien teemat, joita lähestytään vaativien tekstien, kuunteluiden, ajankohtaisten tapahtumien ja ao. aihepiiriin liittyvien suullisten kielenkäyttötilanteiden näkökulmasta. Kurssiarvosana perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin käyttämällä asteikkoa Lisäksi Opetushallituksen kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä. Todistuksessa oleva arvosana on pelkästään suullisen kokeen arvosana, ei kurssiarvosana. EA09 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (kk) Tavoitteena on antaa valmiudet seurata ajankohtaisia asioita eri medioiden välityksellä. Aihepiireinä on muun muassa ulkomaille opiskelemaan hakeutuminen, muuttuva maailma, kansainvälistyminen ja politiikka. Kurssilla käsitellään myös lehtiartikkeleita ja seurataan ajankohtaisia tapahtumia internetin välityksellä. Kurssin aikana myös harjoitellaan ylioppilaskokeeseen vaihtelevien tehtävien avulla. EA11 Kuuntelukurssi (kk) Kurssilla keskitytään kuuntelu- ja vastaustekniikan kehittämiseen. Huom! Pakollisilla kursseilla on studiotunteja huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Lähinnä toisen vuoden opiskelijoille.

4 EA14 Abikurssi (kk) Tavoitteena on harjoitella kaikkia ylioppilastutkinnon tehtävätyyppejä, kerrata kieliopin keskeisiä kohtia, harjoitella vastaustekniikkaa. Suositus 6 pakollisen kurssin jälkeen. EA15 Lukio-opintoihin valmentavakurssi (kk) Suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat kerrata peruskoulun oppimäärän sekä opiskelijoille, joiden englannin arvosana peruskoulun päättötodistuksessa oli 7 tai sen alle. EA16 Populaarikulttuuri Amerikassa (kk) Perehdytään amerikkalaisen populaarikulttuurin eri aloihin. Opiskelija laatii valitsemastaan aiheesta portfolioartikkelin tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen. Tietoa haetaan kirjoista, tietoverkoista ja Internetistä. EA17 Kulttuurien välistä viestintää (kk) Perehdytään eri kulttuurien tyypillisiin piirteisiin, kulttuurien välisiin eroihin ja väärinkäsityksiin, joita erot voivat aiheuttaa. Opiskelija laatii valitsemastaan erityisalasta suullisen tai kirjallisen esityksen. Edellytyksenä on vähintään 5 pakollista kurssia. R U O T S I BA, BB Kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi tässä numeroidussa järjestyksessä, koska kieliaines vaikeutuu kurssien edetessä. Pakolliset kurssit ovat pohjana syventäville kursseille. Peruskoulun ala-asteelta alkanut A1-ruotsi BA BA01 BA02 BA03 BA04 BA05 BA06 Arkielämää Pohjoismaissa Ihmiset ympärillämme Suomi - osa Pohjolaa ja Eurooppaa Elinympäristömme Opiskelu ja työ Kulttuuri ja sen tekijöitä SYVENTÄVÄT KURSSIT BA07 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit, joiden sanastoa kurssilla on tarkoitus kerrata. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla on myös ääntämisharjoituksia ja kuunteluita, joiden pohjalta tehdään suullisia harjoituksia. Kurssiarvosana perustuu Opetushallituksen tuottamas-

5 ta suullisesta kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvostellaan arvosanoilla 4-10 ja suullisesta kokeesta saa erillisen todistuksen. BA08 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana esim. eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. BA09 Ruotsin abikurssi (kk) Kurssin tavoitteena on harjoitella kaikkia ylioppilastutkinnon tehtävätyyppejä, kerrata kielioppia, laajentaa sanavarastoa ja harjoitella vastaustekniikkaa. Täysimittainen YO-koe päättää kurssin. Peruskoulun yläasteelta alkanut B1-ruotsi BB BB01 BB02 BB03 BB04 BB05 Koulu ja vapaa-aika Arkielämää Pohjoismaissa Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Elämää yhdessä ja erikseen Elinympäristömme SYVENTÄVÄT KURSSIT BB06 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit, joiden sanastoa kurssilla on tarkoitus kerrata. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla on myös ääntämisharjoituksia ja kuunteluita, joiden pohjalta tehdään suullisia harjoituksia. Kurssiarvosana perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisesta kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvostellaan arvosanoilla 4-10 ja suullisesta kokeesta saa erillisen todistuksen. BB07 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. BB08 Tänker du bli student? (kk)

6 Tehovalmennusta yo-kokeeseen. Kerrataan koko kielioppi ja laajennetaan sanastoa. Lisäksi tekstin- ja kuulonymmärtämisharjoituksia ja ainekirjoitusopetusta. Kurssin lopussa täyspitkä yo-koe. Kurssi soveltuu myös A-ruotsin lukijoille. BB09 Kuuntelukurssi (kk) Kurssilla tehdään monipuolisia kuunteluharjoituksia, myös yo-kokeeseen valmentavia tehtäviä ja laajennetaan sanastoa. kurssi sopii sekä A- ja B-ruotsin lukijoille. BB11 Finland är svenskt (kk) Ruotsalaisuus näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa monessa asiassa: musiikissa, rakentamisessa, pukeutumisessa, ruokakulttuurissa, taloudessa, koulutuksessa jne. Tällä kurssilla tutustutaan lähemmin ja konkreettisemmin siihen, miten Ruotsi on vaikuttanut Suomeen. Kurssin työtapoina ovat vierailijaluennot ja elokuvat sekä tutustumiskäynnit esim. ruotsalaiseen yritykseen, suomenruotsalaiseen kouluun, teatteriin. Kurssilla tehdään mahdollisesti myös retki Ahvenanmaalle. Kurssi järjestetään keväällä 5. jaksossa ja se on suunnattu niille keskipitkän ruotsin lukijoille, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti neljä ensimmäistä kurssia. R A N S K A FA, FC, FD Peruskoulun ala-asteelta alkanut A1-ranska FA Koska kieliaines vaikeutuu kurssien edetessä, ne on tarkoitettu suoritettaviksi seuraavassa järjestyksessä: FA01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ja 09. FA01 FA02 FA03 FA04 FA05 FA06 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kulttuuri Tiede, talous ja tekniikka FA07 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kieliopissa painotutaan laaja-alaisesti koko verbioppiin. FA08 Puhu ja ymmärrä paremmin Ranskan suullisen kielitaidon kurssi, jolla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Keskeistä on puheentuottamisen ja kuuntelutaitojen kehittämi-

7 nen. Myös oikeaa ääntämistä, intonaatiota ja vuorovaikutustaitoja hiotaan. Kurssilla hyödynnetään eri tavoin autenttista ja ajankohtaista materiaalia. Aikaisempien kurssien aiheita, sanastoa ja rakenteita kerrataan ja niitä lähestytään suullisen kielenkäytön näkökulmasta. Kurssista saa numeroarvosanan, joka muodostuu yhdessä kurssin aikana annetuista näytöistä ja kurssin lopussa suoritettavasta Opetushallituksen suullisen kielitaidon kokeen arvosanasta. Opetushallituksen kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen yhteydessä. FA09 Abikurssi (kk) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään runsaasti kuunteluharjoituksia, tekstinymmärtämistehtäviä ja kirjoitelmia. Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi viimeisenä. B-kielen oppilaat voivat taitojensa mukaan osallistua kurssille (1/2-1 kurssia) ja suorittaa sen soveltavana tai syventävänä. Perusopetuksessa alkanut B2-ranska FC C- ja D-kielten kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi numerojärjestyksessä, koska uusi kieliaines pohjautuu aina edellä opittuun. FC01 FC02 FC03 FC04 FC05 FC06 FC07 FC08 FC09 Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kulttuuri Yhteinen maapallomme Tiede ja tekniikka Luonto ja kestävä kehitys Ranskan abikurssi (kk) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään runsaasti kuunteluharjoituksia, tekstinymmärtämistehtäviä ja kirjoitetaan viestinnällisiä tehtäviä. Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi viimeisenä. Lukiossa alkava B3-ranska FD FD01 FD02 FD03 FD04 FD05 FD06 FD07 Hyvää päivää, hauska tutustua Näin asiat hoituvat Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kulttuuri

8 FD08 FD09 Yhteinen maapallomme Ranskan abikurssi (kk) Katso FC09 Ranskan abikurssi. SOVELTAVAT KURSSIT: FA12 Ranskan kulttuurikurssi Kurssilla on tarkoitus perehdyttää opiskelijat ranskalaiseen kulttuuriin: kieleen, tapoihin, taiteeseen, musiikkiin, muotiin, ruokaan, sekä Ranskan maantieteellisiin eroihin. Kurssi on yhteinen A- ja B-kielille. Kurssille voivat osallistua kaikki ranskalaisuudesta ja ranskan kielestä kiinnostuneet. Vähäinen ranskan kielen taito suotavaa. FA14 Ranskan ja toisen aineen yhteiskurssi Kurssi on ranskan ja jonkun muun oppiaineen yhteinen soveltava kurssi. Se soveltuu niin A- ranskan kuin B-ranskan opiskelijalle. Kurssiin kuuluu opintomatka ranskankieliseen maahan. Kurssisuoritus muodostuu ennen matkaa ja matkan aikana tehtävistä projektitöistä sekä niiden tulosten yhteisestä jakamisesta matkan jälkeen. SAKSA SA, SC, SD Peruskoulun ala-asteelta alkanut A1-saksa SA Kurssien edetessä kieliaines vaikeutuu, joten kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi seuraavassa järjestyksessä: SA01, 02, 03, 04, 05, 06, syventävät kurssit SA07 Luonto ja kestävä kehitys ja SA08 Puhu ja ymmärrä paremmin ja SA09 Abikurssi. SA01 SA02 SA03 SA04 SA05 SA06 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kulttuuri Tiede, talous ja tekniikka SA07 Luonto ja kestävä kehitys Nykymaailmaa tarkastellaan kestävän kehityksen, geeniteknologian ja tietotekniikan valossa.

9 SA08 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Keskeistä on suullinen vuorovaikutus, puheen tuottaminen ja kuuntelutaitojen kehittäminen. Kurssilla hyödynnetään runsaasti erilaista autenttista ja ajankohtaista materiaalia, vieraillaan saksankielisissä tapahtumissa ja tutustutaan äidinkielen puhujiin. Aiheina kertautuvat aikaisempien kurssien teemat, joita lähestytään suullisten kielenkäyttö-tilanteiden näkökulmasta. Kurssiarvosana muodostuu kurssin lopussa suoritettavasta Opetushallituksen suullisen kielitaidon kokeen arvosanasta ja muista kurssin aikaisista näytöistä. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa Opetushallituksen kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä. SA09 Abikurssi (kk) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Tavoitteena on harjoitella kaikkia ylioppilastutkinnon tehtävä-tyyppejä, kieliopin keskeisiä kohtia ja vastaustekniikkaa. SOVELTAVAT KURSSIT: (A- JA B-KIELET) Kursseja tarjotaan noin joka toinen vuosi. SA13 *Sprachdiplom (1/2-1) Kurssilla harjoitellaan Saksan korkeakouluopintoihin vaadittavaa kielitutkintoa varten. Sisältö koostuu monipuolisista kielen rakenteita ja tyylin tunnistamista sekä hallintaa harjoittavista tehtävistä. Tavoitteena kurssin lopussa suorittaa Sprachdiplom-tutkinto. SA14 Saksan ja toisen aineen yhteiskurssi (kk) Kurssi on saksaa muihin oppiaineisiin (esim. maantiede, kuvataide, historia) yhdistävä soveltava kurssi. Se on suunnattu etupäässä A-kielen opiskelijoille ja se toteutetaan Berliinin matkakurssina. Kurssisuoritus muodostuu ennakkotehtävistä, projektityöstä Berliinissä ja projektin tulosten yhteisestä jakamisesta matkan jälkeen. Perusopetuksessa alkanut B2-saksa SC B2(C) ja B3(D)-kielten kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi numerojärjestyksessä, koska uusi kieliaines pohjautuu aina edellä opittuun. SC01 SC02 SC03 SC04 SC05 SC06 SC07 SC08 Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kulttuuri Yhteinen maapallomme Tiede ja tekniikka Luonto ja kestävä kehitys

10 SC09 Saksan abikurssi (kk) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Tavoitteena on harjoitella kaikkia ylioppilastutkinnon tehtävä-tyyppejä, kieliopin keskeisiä kohtia ja vastaustekniikkaa. Lukiossa alkava B3-saksa SD SD01 SD02 SD03 SD04 SD05 SD06 SD07 SD08 SD09 Hyvää päivää, hauska tutustua Näin asiat hoituvat Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kulttuuri Yhteinen maapallomme Saksan abikurssi (kk) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Tavoitteena on harjoitella kaikkia ylioppilastutkinnon tehtävä-tyyppejä, kieliopin keskeisiä kohtia ja vastaustekniikkaa. E S P A N J A PD Lukiossa alkava B3-kieli. Kielen kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi järjestyksessä, koska uusi kieliaines pohjautuu aina edellä opittuun. PD01 PD02 PD03 PD04 PD05 PD06 PD07 PD08 Hyvää päivää, hauska tutustua Näin asiat hoituvat Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kulttuuri Yhteinen maapallomme SOVELTAVAT KURSSIT:

11 PD09 Curso intensivo (1/1) Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään tekstin- ja kuullunymmärtämisen harjoituksia sekä kirjoitelmia. V E N Ä J Ä VA, VC, VD Peruskoulun ala-asteelta alkanut A1-venäjä (VA) VA01 VA02 VA03 VA04 VA05 VA06 Nuori ja hänen maailmansa Viestintä ja vapaa-aika Opiskelu ja työ Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kulttuuri Tiede, talous ja tekniikka VA07 Luonto ja kestävä kehitys VA08 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Keskeistä on puheentuottamisen ja kuuntelutaitojen kehittämisen ohella suulliseen vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen. Kurssilla käytetään jonkin verran autenttista materiaalia. Aiheissa kertautuvat aikaisempien kurssien teemat, joita lähestytään muun muassa tekstien ja kuunteluiden näkökulmasta. Kurssiarvosana perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi arvioidaan numeroin käyttämällä asteikkoa Lisäksi Opetushallituksen kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä. Todistuksessa oleva arvosana on pelkästään suullisen kokeen arvosana, ei kurssiarvosana. SOVELTAVAT KURSSIT: VD10 Turistivenäjää (1/1) Kurssilla opetellaan tunnistamaan venäläisiä kirjaimia sekä selviytymään turistin perustilanteista venäjäksi. Paljonko kengät maksavat? Missä on lähin metroasema? Haluaako kaunis tyttö tanssia? Nämä tilanteet ratkeavat tällä kurssilla venäjäksi. Tutustumme myös venäläiseen kulttuuriin. Kuka on Gogol? Mikä on Vladimir Putinin vaimon nimi? Nämäkin seikat selviävät tällä kurssilla.

12 B2- ja B3-venäjän kurssit on tarkoitettu suoritettaviksi järjestyksessä, koska uusi kieliaines pohjautuu aina edellä opittuun. Perusopetuksessa alkanut B2-venäjä VC Katso kurssikuvaukset B3-venäjästä. VC03 VC04 VC05 VC06 VC07 VC08 Vapaa-aika ja harrastukset Meillä ja muualla Ennen ja nyt Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kulttuuri Yhteinen maapallomme SOVELTAVAT KURSSIT: ks. venäjä A1! Lukiossa alkava B3-venäjä VD VD01 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opitaan esittäytymään, tervehtimään, kiittämään ja pyytämään anteeksi. Tutustutaan venäjän kielen äänteisiin ja aloitetaan kirjoittamisen opettelu. Opitaan tunnistamaan substantiivin suku sekä taivuttamaan verbejä. VD02 Näin asiat hoituvat Opitaan kysymään ja kertomaan kuulumisia ja samalla käyttämään olla-verbin mennyttä aikamuotoa. Opitaan kuvailemaan ihmisiä ja paikkoja. Tutustutaan akkusatiiviin ja genetiiviin. VD03 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssilla opetellaan ravintoloissa, kahviloissa ja kaupoissa tarvittavaa kieltä. Opetellaan myös keskustelemaan ja selviytymään kaupunkiliikenteessä. Tutustutaan venäjän liikeverbien käyttöön. VD04 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa.

13 VD05 Ennen ja nyt Tällä venäjän kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä nuoren että yhteiskunnan kannalta. Lisäksi tarkastellaan venäläisen ja suomalaisen arkielämää ja juhlia. Kieliopista tutkitaan substantiivien monikon sijoja ja verbien aspekteja. VD06 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Tämän kurssin aihepiirinä ovat koulutus ja työelämä sekä tulevaisuuteen liittyvät unelmat ja toiveet. Harjoitellaan aiheisiin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Kieliopista harjoitellaan muun muassa liikeverbejä. VD07 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä ovat venäläinen kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva ja teatteri. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. VD08 Yhteinen maapallomme Kurssin aihepiirejä ovat Suomen ja Venäjän yhteiskuntiin liittyvät asiat sekä maapallon nykytilaan liittyvät teemat. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä. SOVELTAVAT KURSSIT: ks. kurssiesittelyt venäjä A1! VD10 Turistivenäjää (1/1) M A T E M A T I I K K A MA, NB Matematiikan merkittävä asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää ja hyödyntää matemaattisesti esitettyä informaatiota. Tätä valmiutta tarvitaan niin työssä, opinnoissa kuin jokapäiväisessä elämässäkin. P I T K Ä M A T E M A T I I K K A (MA) Opetuksen tehtävä on tarjota opiskelijoille mahdollisuudet hankkia sellaiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan erityisesti matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan ammatillisissa ja korkeakouluopinnoissa. Samalla pyritään siihen, että opiskelijat saavat kuvan matematiikasta kehittyvänä tieteenalana, näkemyksen matematiikan rakenteesta ja teorianmuodostuksesta sekä käsityksen matematiikan merkityksestä ja soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa. MA01 Funktiot ja yhtälöt MA02 Polynomifunktiot MA03 Geometria

14 MA04 Analyyttinen geometria MA05 Vektorit MA06 Todennäköisyys ja tilastot MA07 Derivaatta MA08 Juuri ja logaritmifunktiot MA09 Trigonometriset funktiot ja lukujonot MA10 Integraalilaskenta MA11 Lukuteoria ja logiikka Kurssilla tutustutaan loogisen päättelyn perusteisiin ja lukuteorian alkeisiin. Lukuteoriassa käsitellään pääsääntöisesti kokonaislukujen ominaisuuksia. MA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (Numeerisessa matematiikassa kehitellään laskennallisia menetelmiä matemaattisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi tutkitaan polynomien jaollisuutta sekä tutustutaan erilaisiin algoritmeihin mm. Newtonin menetelmään. MA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisia perusteita sekä täydennetään ongelmanratkaisutaitoja sovellusten avulla. MA14 Pitkän matematiikan kokoava ja syventävä kurssi (kk) (Opiskellaan viimeisenä kurssina.) Tavoitteena on, että opiskelija kertaa syventäen lukion pitkän oppimäärän ja tutustuu entistä laajempiin, eri aihepiirien alueilta tietoja vaativiin tehtäviin sekä muodostaa jäsentyneen ja syvällisen kuvan lukion kurssien asioista ja harjaantuu niiden soveltamiseen. MA15 Laskuharjoitus- ja ongelmanratkaisukurssi (kk) (Suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena.) Kurssilla harjoitellaan ylioppilastehtäviä ja joidenkin oppilaitosten pääsykoetehtäviä sekä matemaattista ongelmanratkaisua. L Y H Y T M A T E M A T I I K K A NB Opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijoiden yleisiä kansalaisvalmiuksia matemaattisen tiedon hankkimisessa, käsittelyssä ja ymmärtämisessä sekä matematiikan käytössä elämän eri tilanteissa. Lisäksi tähdätään yleisten jatko-opintovalmiuksien hankkimiseen lähinnä humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä ja kaupallisia aloja varten. NB01 NB02 Lausekkeet ja yhtälöt Geometria

15 NB03 Matemaattisia malleja 1 NB04 Matemaattinen analyysi NB05 Tilastot ja todennäköisyys NB06 Matemaattisia malleja 2 NB07 Talousmatematiikkaa (Voidaan suorittaa milloin tahansa.) Kurssin tarkoituksena on antaa tiedot arkielämän rahan käyttöön liittyvästä matematiikasta. NB08 Matemaattisia malleja 3 Kurssin tarkoituksena on laajentaa käsitystä yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta. Kurssilla tutustutaan mm. jaksollisiin ilmiöihin sekä vektorilaskennan perusteisiin. NB09 Lyhyen matematiikan kokoava ja syventävä kurssi (kk) (Suoritetaan 3. vuotena viimeisenä kurssina.) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa syventäen lukion lyhyen oppimäärän, tutustuu entistä laajempiin, eri aihepiirien alueilta tietoja vaativiin tehtäviin sekä muodostaa jäsentyneen ja syvällisen kuvan lukion kurssien asioista ja harjaantuu niiden soveltamiseen. NB10 Laskuharjoitus- ja ongelmanratkaisukurssi (kk) (Suoritetaan kolmantena opiskeluvuotena) Kurssilla harjoitellaan ylioppilastehtäviä ja matemaattista ongelmanratkaisua. Y M P Ä R I S T Ö J A L U O N N O N T I E T E E T B I O L O G I A BI Tavoitteena on oppia ymmärtämään elämän perusteita kaikilla biologisilla tasoilla sekä oppia käyttämään biologisia tutkimusmenetelmiä ja tiedonhankintakeinoja. Lisäksi pyritään siihen, että opiskelija oppii arvostamaan luonnon moninaisuutta ja ymmärtämään sitä ohjaavia säätelymekanismeja sekä evoluutiovoimia. BI01 BI02 Eliömaailma Solu ja perinnöllisyys BI03 Ympäristöekologia

16 Harjoitellaan ekologisen tutkimuksen tekoa, syvennetään ekologisia peruskäsitteitä sekä perehdytään ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin. Tutustutaan yksilön ja yhteisöjen mahdollisuuksiin vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen sekä Suomen luontoon ja sen erityispiirteisiin. BI04 Ihmisen biologia Tutustutaan peruskoulua syvällisemmin ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin sekä ihmisen koko elämänkaareen ja sen kuluessa tapahtuviin biologisiin muutoksiin. Lisäksi käsitellään ihmisen puolustusmekanismeja ja terveyttä uhkaavia tekijöitä sekä ihmisen evoluutiota ja ihmisiä lajina. BI05 Bioteknologia Esitellään mikrobiologiaa, geenien toimintaa ja sen säätelyä sekä geenitekniikan ja uuden biotekniikan perusmenetelmiä. Selvitetään näiden menetelmien hyväksikäyttöä mm. ihmisen perinnöllisten sairauksien tutkimisessa ja hoidossa, kasvi- ja eläin-jalostuksessa, uusien lääkkeiden kehittelyssä ja elintarviketuotannossa. Arvioidaan myös modernin biologisen tutkimuksen riskejä ja ihmisen eettistä vastuuta. BI07 Biologian kertauskurssi (kk) Kerrataan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskeiset asiat. M A A N T I E T O GE Maantieto kuvaa luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia järjestelmiä ja näiden välisiä vuorovaikutussuhteita ottaen huomioon, että alueet muuttuvat ihmisestä riippumatta ja ihmisen vaikutuksesta. Sen opiskelussa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet ja se tarjoaa aineksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävien ratkaisujen etsimiseen. GE01 Sininen planeetta GE02 Yhteinen maailma GE03 Riskien maailma Sisältyykö kaikkeen jännittävältä tuntuvaan riski? Onko ihmisellä taipumus hakeutua riskeihin? Elämmekö vaarallisia aikoja? Millaista on hyvä ja turvallinen elämä? Kurssilla perehdytään maapallon eri alueille sijoittuviin ajankohtaisiin tapahtumiin ja ongelmatilanteisiin, ympäristöriskeihin ja ihmiskunnan konfliktitilanteisiin sekä arvioidaan ihmisen mahdollisuuksia ennakoida ja ratkaista niitä. GE04 Aluetutkimus

17 Tutustutaan kartografian perusteisiin ja maantieteellisiin lähdeaineistoihin sekä perehdytään paikkatietojärjestelmiin ja niiden sovellutusmahdollisuuksiin. Kurssilla tehdään oma aluetutkimus maantieteellisesti rajatusta alueesta (esim. valtio, kunta, kylä). Saaduista tuloksista laaditaan tutkielma. GE05 Euroopan aluemaantiede (kk) Syvennetään ja sovelletaan GE01 ja GE02 -kurssien yleismaantieteellisiä tietoja Euroopan ja sen aluekokonaisuuksien avulla. Harjoitellaan edelleen aluemaantieteellistä tarkastelutapaa ja kohennetaan Euroopan yleisluonteen ja alueellisten erojen tuntemusta ja perusnimistön osaamista. Huomioidaan erityisesti ihmisen rooli luonnonvarojen hyödyntäjänä sekä yhteiskunnan ja ympäristön suunnittelijana. GE06 Kehitysmaiden maantiedettä (kk) Tutkimme kehitysmaiden kohtaamia haasteita, erityisesti Afrikassa. Yhteiskurssi historian kanssa. GE07 Maantieteen kertauskurssi (kk) Kurssilla kerrataan maantieteen keskeisiä asioita soveltavien harjoitusten avulla. Tulkitaan karttoja, harjoitellaan alueellisen tiedon esittämistä maantieteellisin työtavoin mm. kartogrammien, karttojen ja paikkatietojärjestelmien avulla. F Y S I I K K A FY Fysiikka on empiirinen luonnontiede, ja fysiikan opetuksen tehtävänä on auttaa ymmärtämään ja selittämään luonnon perusrakennetta ja ilmiöitä käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina. Fysiikan opintokokonaisuuden suorittaminen antaa valmiudet jatkoopintoihin teknisille ja muille luonnontieteellisille aloille. Fysiikan pakollisesta kurssista annetaan arvosana, joka voidaan opiskelijan pyynnöstä muuttaa suoritusmerkinnäksi, jos syventäviä kursseja ei ole. Syventävistä kursseista annetaan aina arvosana ja soveltavista kursseista suoritusmerkintä. Kaikilla kursseilla joitakin oppilastöitä tarkastellaan sähköisinä versioina. PAKOLLINEN KURSSI: FY01 Fysiikka luonnontieteenä FY02 Lämpö Kurssilla perehdytään lämpöön liittyviin ilmiöihin, kuten lämpölaajenemiseen ja olomuodonmuutoksiin sekä energiaan. Kurssilla tarkastellaan myös energiaan liittyviä globaaleja kysymyksiä kuten energiavaroja ja niiden riittävyyttä. FY03 Aallot

18 Kurssilla opitaan värähtelyn ja aaltoliikkeen perusteet, kuten esimerkiksi aaltojen synty, eteneminen ja interferenssi tarkastelemalla mekaanisia aaltoja, ääntä ja valoa. Aaltojen sovelluksina mainittakoon melu ja melulta suojautuminen sekä valon kulku ja kuvan muodostuminen peileissä ja linsseissä. FY04 Liikkeen lait Kurssilla tarkastellaan suoraviivaista liikettä ja statiikan ja dynamiikan perusteita mukaan lukien vuorovaikutukset ja Newtonin lait. Kurssilla opitaan ymmärtämään voiman tekemän työn ja siihen tarvittavan energian yhteys ja tutustutaan makromaailman esimerkein liikemäärän säilymiseen. Vektoreiden käyttö on keskeistä koko kurssin ajan. Kurssilla syvennetään kokeellisten menetelmien hallintaa. FY05 Pyöriminen ja gravitaatio Kurssilla tarkastellaan pyörimis- ja ympyräliikettä sekä sovelletaan Newtonin lakeja käyräviivaisessa liikkeessä. Kurssilla perehdytään voiman momentin kiertovaikutukseen ja pyörimiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Taivaankappaleiden liikkeen ja heittoliikkeen avulla tutustutaan gravitaatiovuorovaikutukseen, ja siten täydennetään mekaanista maailman kuvaa. Pyörimiseen liittyviä ilmiöihin tutustutaan kokeellisesti. FY06 Sähkö Kurssilla perehdytään sähköön liittyviin ilmiöihin, käsitteisiin ja tekniikkaan sekä sähköturvallisuuteen. Rakennetaan ja tutkitaan erilaisia virtapiirejä ja tutustutaan mittaustekniikkaan. Opitaan sähkökentän käsite ja sen sovelluksia esimerkiksi kondensaattoria tarkastelemalla. Sähkönkulkuun tutustutaan myös puolijohteissa kuten esimerkiksi diodissa. FY07 Sähkömagnetismi (Sähkökurssin jälkeen.) Kurssilla tutkitaan sähkömagneettisia ilmiöitä (myös kokeellisesti), kuten sähkömagneettista induktiota, muuttuvia kenttiä sekä sähköenergian tuottamista ja siirtämistä. FY08 Aine ja säteily (Sähkömagnetismi-kurssin jälkeen.) Kurssilla tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin, aineen ja energian ekvivalenssiin sekä aineen pienimpiin rakenneosasiin ja muihin hiukkasiin. Perehdytään atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin sekä ionisoivan säteilyn syntyyn ja vaikutuksiin. Selvitetään fysiikan pätevyysalueita luonnonilmiöiden tulkitsijana. FY09 Fysiikan kokoava ja syventävä kurssi (kk) (Sopii opiskeltavaksi viimeisenä fysiikan kurssina.) Kurssilla syvennetään matematiikan menetelmien käyttöä fysiikassa. Lisäksi rakennetaan kokonaiskuvaa fysiikasta osoittamalla yhteyksiä fysiikan eri osa-alueiden välillä. Kurssilla opiskellaan itsenäisesti ja ryhmissä opettajan laatiman aikataulun mukaisesti. SOVELTAVAT KURSSIT FY11 Fysiikan ja kemian työkurssi (1/1) Fysiikan ja kemian yhteinen soveltava kurssi on tarkoitettu niille, joiden tavoitteena on suorittaa kaikki fysiikan ja kemian syventävät kurssit.

19 Kurssi koostuu fysiikan mittauksista ja kemian töistä sekä niihin liittyvistä raporteista, työselostuksista ja luennoista. Mittaukset ja työt tehdään koulussa tai muualla esim. HY:ssä tai Aalto-yliopistolla. Myös erilaiset vierailut voivat olla osa kurssin suoritusta. Mittaukset, raportit ja työselostukset tehdään pääsääntöisesti pareittain. Suoritetaan 2. vuoden keväällä kahden viimeisen jakson aikana, esitiedoiksi vaaditaan kurssit FY01 FY04 ja KE01-KE02(-KE03). K E M I A KE Kemian opiskelu tukee luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Yleisenä tavoitteena on nähdä kemia perusluonnontieteenä ja ymmärtää kemiallisen tiedon keskeinen merkitys ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen selittäjänä. Syventävien kurssien (KE02 - KE06) tavoitteena on syventää kemiallisia tietoja, lisätä laskuvarmuutta ja luoda mahdollisimman hyvä perusta jatko-opinnolle. Kemian kursseilla pyritään normaalin tuntityöskentelyn lisäksi harjoittelemaan kokeellista työskentelyä, projektitöitä ja suorittamaan vierailuja. PAKOLLINEN KURSSI: KE01 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE02 Kemian mikromaailma Kurssilla tutustutaan atomin elektroniverhon rakenteeseen, jaksolliseen järjestelmään ja alkuaineiden ominaisuuksiin. Lisäksi tarkastellaan vahvoja ja heikkoja sidoksia, yhdisteiden kaavoja sekä orgaanisten yhdisteiden isomeriaa. KE03 Reaktiot ja energia Kurssin keskeinen käsite on kemiallinen reaktio. Kurssilla harjoitellaan kirjoittamaan kemiallisia reaktioita, tunnistamaan eri reaktiotyyppejä, suorittamaan stoikiometrisiä laskuja, ymmärtämään reaktion nopeuteen vaikuttavat seikat sekä reaktioihin liittyvät energian muutokset. KE04 Metallit ja materiaalit Kurssin keskeistä sisältöä ovat sähkökemia sekä metallit ja epämetallit, erityisesti niiden vetyja happiyhdisteet. Lisäksi tutustutaan erilaisiin materiaaleihin kuten bio- ja synteettisiin polymeereihin. KE05 Reaktiot ja tasapaino Kurssilla käsitellään kemiallista tasapainoa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja tasapainoon liittyviä graafisia esityksiä. Happo-emästasapainon yhteydessä käsitellään vahvoja ja heikkoja protolyyttejä, ph-käsitettä sekä puskuriliuoksia. Lisäksi tarkastellaan liukoisuutta ja liukoisuustasapainoa.

20 KE06 Kemian laskut (kk) Kokoava ja syventävä tarkastelu kemian kursseista. Hiotaan kemiallista lasku- ja vastaustekniikkaa harjoittelemalla kertaus-, preliminääri-, yo-kirjoitus- ja pääsykoetehtäviä. Harjoittelu itsenäisesti ja ryhmissä aikataulun mukaan. SOVELTAVAT KURSSIT FY11 Fysiikan ja kemian työkurssi (1/1) Fysiikan ja kemian yhteinen soveltava kurssi on tarkoitettu niille, joiden tavoitteena on suorittaa kaikki fysiikan ja kemian syventävät kurssit. Kurssi koostuu fysiikan mittauksista ja kemian töistä sekä niihin liittyvistä raporteista, työselostuksista ja luennoista. Mittaukset ja työt tehdään koulussa tai muualla esim. HY:ssä tai Aalto-yliopistolla. Myös erilaiset vierailut voivat olla osa kurssin suoritusta. Mittaukset, raportit ja työselostukset tehdään pääsääntöisesti pareittain. Suoritetaan 2. vuoden keväällä kahden viimeisen jakson aikana, esitiedoiksi vaaditaan kurssit FY01 FY04 ja KE01-KE02(-KE03). K A T S O M U S A I N E E T E V A N K E L I S L U T E R I L A I N E N U S K O N T O UE Uskonnon opetuksen tavoitteena on tarjota aineksia opiskelijan oman uskonnollisen elämänkatsomuksen rakentamiseen ja kehittymiseen perehtymällä omaan uskontoon ja erilaisiin uskontoihin. UE01 UE02 UE03 Uskonnon luonne ja merkitys Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta Ihmisen hyvä ja paha UE04 Uskontojen maailmat Kurssin aiheita ovat juutalaisuuden, islamin, hindulaisuuden, buddhalaisuuden ja muiden maailmanuskontojen synty, perusteet, oppi ja kulttuurivaikutukset. UE05 Mihin suomalainen uskoo? Kurssilla käydään läpi Suomen kirkkohistoria ja Suomesta löytyvät erilaiset uskonnolliset liikkeet. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan myös siihen, miten uskonto on vaikuttanut kulttuurin eri alueisiin (mm. musiikkiin, elokuvataiteeseen, kuvataiteeseen ja kirjallisuuteen). UE06 Uskonnon kertauskurssi (kk)

21 Kurssilla kerrataan uskonnon kurssien keskeisimpiä sisältöjä sekä syvennetään tietoja ryhmän valitsemista aihepiireistä. Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilaskysymyksiä ja valmistaudutaan vastaamaan uskonnon ainereaaliin. Oppikirjana käytetään uskonnon kertauskirjoja. O R T O D O K S I N E N U S K O N TO UO UO01 Ortodoksinen maailma UO02 Uskonoppi ja etiikka UO03 Raamattutieto UO04 Uskontojen maailmat UO05 Ortodoksinen suomi E L Ä M Ä N K A T S O M U ST I E T O ET Tavoitteena on auttaa opiskelijaa syventämään ja ymmärtämään omaa elämänkatsomusta sekä selventää opiskelijalle erilaisia ratkaisumalleja elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin eettisen arvomaailman pohjalta. Lisäksi pyritään tarkastelemaan ja oppimaan eri kulttuurialueiden elämänkatsomusten piirteitä. ET01 ET02 ET03 Hyvä elämä Maailmankuva Yksilö ja yhteisö ET04 Kulttuuriperintö ja identiteetti Tutustutaan erilaisiin kulttuuriperintöihin sekä elämäntapoihin niissä. Kehitetään suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja kohtaan. Perehdytään suomalaisen yhteiskunnan moniin kulttuureihin keskittyen erityisesti suomalaiseen identiteettiin. ET05 Maailman selittäminen katsomusperinteissä Miten myytit, uskonnot ja katsomukselliset perinteet ovat selittäneet maailmaa ja ilmiöitä eri aikoina?

22 F I L O S O F I A FF Filosofian opetus auttaa opiskelijaa avartamaan ja tarkentamaan käsityksiään todellisuuden luonnetta, omaa itseä, arvoja sekä tiedon perusteita koskevissa kysymyksissä. PAKOLLINEN KURSSI: FF01 Johdatus filosofiseen ajatteluun FF02 Filosofinen etiikka Käydään läpi etiikan peruskäsitteet ja erilaiset eettiset järjestelmät sekä tutkitaan niiden käytännön sovelluksia esimerkkitapausten avulla. FF03 Tiedon ja todellisuuden filosofia Kurssilla kerrataan tietoteorian perusteet ja syvennytään tieteenfilosofian kysymyksiin. Selvitetään tieteen ja pseudotieteen välisiä eroja sekä pohditaan tieteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Kurssilla käsitellään myös tiedon saannin rajoihin liittyviä metafysiikan eri tulkintoja. Muita teemoja ovat esim. avaruuteen, aikaan ja ihmiseen liittyvät filosofiset kysymykset. FF04 Yhteiskuntafilosofia Kerrataan yhteiskuntafilosofian perusteet ja tutustutaan erilaisiin yhteiskuntautopioihin ja - malleihin. Lisäksi pohditaan mm. vallankäyttöä ja tasa-arvoa. FF05 Filosofian kertauskurssi (kk) Kurssilla kerrataan filosofian kurssien keskeisimpiä sisältöjä sekä syvennetään filosofian tietoja. Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilaskysymyksiä ja valmistaudutaan vastaamaan filosofian ainereaaliin. P S Y K O L O G I A PS Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu perustiedot psykologiasta tieteenä ja sen mahdollisuuksista ja rajoituksista sekä oppii tuntemaan itsensä ja muut ihmiset paremmin, ymmärtää ihmisen käyttäytymisen syitä ja seurauksia sekä soveltaa saatua tietoa käytännön elämässä. Lisäksi pyritään siihen, että opiskelija saa taitoa suunnitella omaa opiskeluaan ja kehittää ajatteluaan sekä soveltaa psykologista tietoa sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan sekä kulttuuriin. PAKOLLINEN KURSSI: PS01 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

23 PS02 Ihmisen psyykkinen kehitys Kurssilla käydään läpi ihmisen persoonallisuuden, kognitiivisten toimintojen, seksuaalisuuden ym. kehitys. Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoisuutta omasta kehityksestään elämänkaaren eri vaiheissa. PS03 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet Kurssin pääsisältönä on kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toimintaan tutustuminen. Kurssilla käydään läpi myös hermoston toimintojen perusteet ja niiden yhteydet psyykkisiin toimintoihin. Muita teemoja ovat esim. vireystila, nukkuminen ja aivovauriot. PS04 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Kurssin tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ihmisen toiminnan motivaatioperustaa sekä tunteiden ja kognitiivisten toimintojen yhteyttä siihen. Kurssilla tutustutaan myös kielen merkitykseen ihmisen toiminnassa sekä ajattelun eri lajeihin (luovuus, ongelmanratkaisu...). PS05 Persoonallisuus ja mielenterveys Kurssilla tutustutaan erilaisiin teorioihin persoonallisuudesta. Kurssilla käydään läpi mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä, mielenterveyden keskeisimmät häiriöt sekä erilaiset psyykkiset hoitomuodot. PS06 Sosiaalipsykologia (kk) Sosiaalipsykologia on ihmisten välisiä suhteita tutkiva tiede. Kurssilla käsitellään arkielämään kuuluvia ilmiöitä kuten ryhmän muodostusta, rooleja, auktoriteetteja, aggressiota yhteiskunnassa, sosiaalista vaikuttamista jne. sosiaalipsykologian kannalta. Kurssilla tehdään paljon käytännön kokeita ja testejä. PS07 Psykologian kertauskurssi (kk) Kurssilla kerrataan psykologian kurssien keskeisimpiä sisältöjä sekä syvennetään tietoja ryhmän valitsemista aihepiireistä. Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilaskysymyksiä ja valmistaudutaan vastaamaan psykologian ainereaaliin. Oppikirjana käytetään psykologian kertauskirjoja H I S T O R I A HI Historia tarjoaa aineksia opiskelijan henkilökohtaisen maailmankuvan rakentamiselle ja historiallisen jatkuvuuden ymmärtämiselle. Historia ohjaa opiskelijaa tiedon hakuun ja kriittiseen tietolähteiden arviointiin. HI01 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

24 HI02 HI03 HI04 Eurooppalainen ihminen Kansainväliset suhteet Suomen historian murroskausia HI05 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (Suositellaan ennen kurssia 4.) Tutustutaan Suomen ja suomalaisten vaiheisiin kivikaudelta 1800-luvulle. Suomalaisen identiteetin kehittyminen. Tehdään tutustumiskäyntejä lähialueen historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön. HI06 Kulttuurien kohtaaminen Kurssilla käsitellään ulkoeurooppalaisia kulttuureja, esimerkiksi kiinalaisen, japanilaisen, intialaisen, afrikkalaisen tai jonkun muun ulkoeurooppalaisen kulttuurin perusteita ja olemusta. Opiskelija tutkii erilaisten kulttuurien yhteisiä ja eroavia piirteitä. Näkökulmana on myös tarkastella eurooppalaisen ja ulkoeurooppalaisen kulttuurin kohtaamista. Kurssilla tehdään tutkielma. HI07 Maailmantilanne nyt (kk) Kurssilla käsitellään ajankohtaisia maailman kriisipesäkkeitä reaaliajassa. Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti tutkielmakurssina, johon liittyy esitelmän pitäminen omasta aiheestaan. HI09 Historian kertauskurssi abeille (kk) Kurssilla käydään läpi historian keskeiset aihekokonaisuudet ja tehtävätyypit sekä laaditaan mallivastauksia yo-kysymyksiin. Y H T E I S K U N T A O P P I YH Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman näkökulmasta. Se luo opiskelijoille edellytyksiä aktiiviseen ja kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. YH01 Yhteiskuntatieto YH02 Taloustiede YH03 Kansalaisen lakitieto

25 Kurssilla käsitellään Suomen oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita ja hallinnon muotoja: perheoikeutta (mm. avioliittoa, avio-oikeutta, perintöä, testamenttia) ja rikosoikeuden pääkohtia. Tutustutaan oikeuslaitokseen ja kansalaisen kannalta tärkeimpien hallintoelinten toimintaan. Vieraillaan käräjäoikeudessa. YH04 Eurooppalaisuus ja EU Euroopan ja Euroopan Unionin ajankohtaisia kysymyksiä opiskelijoiden painotustoiveiden mukaisesti. Kurssiin kuuluu tutustuminen johonkin Euroopan maahan syvällisesti esim. kulttuurimatkan avulla. YH05 Yhteiskuntaopin kertauskurssi (kk) Käydään läpi yhteiskuntaopin keskeiset aihekokonaisuudet. Harjoitellaan erityyppisiä tehtäviä yhteiskuntaopin yo-kokeen näkökulmasta. SOVELTAVAT KURSSIT: YH06 Yrittäjätieto (1/1) Kurssilla tutustutaan yrittäjyyden perustermistöön sekä sisäisen yrittäjyyden käsitteeseen. Kurssisuorituksena laaditaan portfolio jossa hyödynnetään opittua sekä useiden yritysvierailujen antia. T A I D E A I N E E T M U S I I K K I MU Musiikissa ja kuvaamataidossa opiskelija suorittaa pakollisista kursseista molemmista 1-2 kurssia, kuitenkin taideaineita yhteensä ainakin 3. Opiskelija voi lisäksi valita syventäviä kursseja. Musiikin opiskelussa on tavoitteena laajentaa musiikin tuntemusta sekä kehittää opiskelijasta musiikkia harrastava kulttuuripersoona. MU01 Musiikki ja minä MU02 Moniääninen Suomi MU03 Ovet auki musiikille Kurssin tarkoituksena on tutustua myös itselle vieraisiin musiikkilajeihin. Jokainen säveltää atonaalisen sävellyksen ja toteuttaa sen esim. nuotinnosohjelmalla. Lisäksi tutustutaan keskeisiin koti - ulkomaisiin viihde-, jazz- ja rockmusiikin tyyleihin ja teoksiin.

26 MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa Kurssilla tutustutaan musiikin osuuteen eri taidemuodoissa ja mediassa. Tuntien musiikillisena materiaalina käytetään näyttämömusiikkia. Kurssin aikana pyritään käymään esim. oopperassa tai musikaalissa. MU05 Musiikkiprojekti Kurssilla pyritään suunnittelemaan ja valmistamaan musiikkiohjelmaa johonkin koulussa järjestettävään juhlaan. Kysymykseen voi tulla myös pienimuotoinen konsertti, musikaali tai vastaava. SOVELTAVAT KURSSIT: MU09 Musiikin lukiodiplomi (1/1) Diplomin suorittamisen edellytyksenä vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. MU06 Kuoro (1/1) Kuoro / yhtyelaulu / bändi Kursseilla keskitytään moniääniseen lauluun a cappella ja säestyksen kanssa. Esiintymisiä erilaisissa koulun tilaisuuksissa. Kursseja on mahdollisuus suorittaa kolme kappaletta. K U V A T A I D E KU Kuvataiteen opetus, kehittää kykyä arvioida ja arvottaa omaa ja muiden kulttuuria, taiteen ilmiöitä, kuvaviestinnän ilmiöitä ja ympäristöä osana yleissivistystä. KU01 KU02 Minä, kuva ja kulttuuri Ympäristö, paikka ja tila KU03 Media ja kuvien viestit Kurssilla tutustutaan laajasti visuaaliseen viestintään ja graafiseen suunnitteluun. Eritellään ja tulkitaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen. Käytetään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisun välineenä. Kehitellään ja analysoidaan omaa mediasuhdetta. KU04 Taiteen kuvista omiin kuviin Kurssilla syvennytään taidekuvan tutkimiseen. Taidekuvaa tulkitaan ja analysoidaan kuvin ja sanoin. Perehdytään kuvataiteen sisältöihin ja ilmaisukeinoihin eri aikoina ja eri kulttuureissa. Käytetään omassa ilmaisussa hyväksi taiteen tuntemusta. Perehdytään itsenäiseen työskentelyyn ja pohdiskelevaan sanalliseen itsearviointiin.

27 KU05 Nykytaiteen työpaja Kurssilla tutustutaan nykytaiteeseen ja tehdään, kokeilullisia, mahdollisesti monitaiteellisia kuvallisia tuotoksia. KU06 Nyrkit saveen (kk) Perehdytään kolmiulotteiseen hahmottamiseen ja ilmaisemiseen ja opitaan tuntemaan materiaalia esim. savi ja hallitsemaan sitä. Käytetään käsinrakennustekniikoita. Mahdollisuuksien mukaan kokeillaan erilaisia materiaaleja. Tutkitaan ja analysoidaan taideteoksia. KU07 Valokuva (kk) Kurssilla perehdytään valokuvauksen mahdollisuuksiin ympäristön havainnoinnissa ja hahmottamisessa. Tutkitaan valokuvan ilmaisukeinoja ja käytetään valokuvaa oman ilmaisun välineenä. Tehdään kuva-analyysejä. Työskennellään valoherkillä materiaaleilla ja työstetään digitaalista kuvaa. KU08 Löydä oma kuvamaailmasi (kk) Kolmasluokkalaisille suunniteltu aiempien kurssien sisältöjä yhdistävä kurssi. Pääpaino on oman, itselle sopivan ilmaisumuodon löytämisessä. Pyritään ehjän kokonaisuuden tai tehtäväsarjan tuottamiseen. SOVELTAVAT KURSSIT: KU09 Kuvataiteen lukiodiplomi Opetushallitus vuosittain asettaa tavoitteet. L I I K U N T A LI LI01 Taitoa ja kuntoa LI02 Liikuntaa yhdessä ja erikseen Liikunnan syventävät kurssit ovat erikseen tytöille ja pojille, paitsi kurssi Tanssin taikaa. LI03 Virkisty liikunnasta Kurssilla pyritään lisäämään opiskeluvireyttä erilaisten rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta, sekä tutustutaan myös uusiin ja harvinaisempiin liikuntamuotoihin. Kurssin sisältö tarkennetaan yhdessä opettajan kanssa. LI04 Yhdessä liikkuen

28 Kurssin sisältönä ovat erilaiset yhteisliikuntalajit kuten joukkuepalloilu. Tavoitteena on edistää yhteisiä liikuntaharrastuksia. Lajit valitaan yhdessä opettajan kanssa opiskelijoiden toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. LI05 Kuntoliikunta Kurssilla perehdytään oman kunnon kehittämiseen ja säännöllisen liikunnan tehostamiseen. Kurssilla laaditaan henkilökohtainen liikuntasuunnitelma, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Lajit suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa. Mahdollisuuksien mukaan kunnon kehittymistä seurataan suorituskykyä mittaavilla testeillä. LI06 Tanssin taikaa (kk) Kurssilla tutustutaan eri tanssilajeihin (mm. hip-hop, jazz, showtanssi ja afro) sekä muihin musiikkiliikunnan muotoihin opiskelijoiden toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. Myös omia koreografioita on mahdollisuus luoda, sekä ohjata toisia opiskelijoita. Yhteiskurssi tytöille ja pojille. SOVELTAVAT KURSSIT: Kurssit yhteiskursseja tytöille ja pojille. LI07 Sporttikurssi (1/1) Kurssilla tutustutaan uusiin liikuntalajeihin ja -paikkoihin sekä osallistutaan monipuoliseen liikuntaan omaa taitoa ja kuntoa parantaen. Tavoitteena opiskelijoiden liikuntaideoiden toteuttaminen olosuhteiden mukaan yhdessä opettajan kanssa. LI08 Wanhat tanssit 1 (1/1) Kurssilla opiskellaan vanhoja tansseja sekä joitakin tavallisia vakiotansseja. Kevättalvella järjestetään Wanhojen tanssien esitys. LI09 Wanhat tanssit 2 (1/1) Kurssilla opiskellaan vanhoja tansseja sekä joitakin tavallisia vakiotansseja. Kevättalvella järjestetään Wanhojen tanssien esitys. Edeltävinä opintoina Wanhat tanssit 1. LI10 Liikunnan lukiodiplomi (1/1) Kurssin tavoitteena on oppilaan omien liikunnallisten valmiuksien syventäminen valtakunnallisen liikuntadiplomin kriteerein. Edeltävinä opintoina neljän liikuntakurssin suoritukset. T E R V E Y S T I E T O TE TE01 Terveystieto

KURSSIOPAS LV. 2015-2016

KURSSIOPAS LV. 2015-2016 1 KURSSIOPAS LV. 2015-2016 2 LUKION KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA, joista PAKOLLISIA 47 (lyhyt mat.) tai 51 (pitkä mat.) SYVENTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 10 OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT lkm (kurssien nrot)

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2015-2016 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 13

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3-4 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 RANSKA B2 6 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6-7 SAKSA B3 7 MATEMATIIKKA, PITKÄ

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

www.leppävaaranlukio.fi

www.leppävaaranlukio.fi SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT * tähdellä merkityt ovat koulukohtaisia syventäviä kursseja 1. VUODEN SYVENTÄVÄT KURSSIT SU07 PUHEKIELI TARKASTELUUN Kurssilla käsitellään yleis- ja puhekieleen liittyviä

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen

Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen Kouvolan kaupunki / LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa 1.8.2015 alkaen LUKIO Opetussuunnitelma 2015- Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ... 1 2.

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset.

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opas on tarkoitettu jo lukiossa opiskelevalle auttamaan häntä oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa niin, että opiskelusta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja oppilas

Lisätiedot