Laajennettu ajoterveystarkastus ikääntyville Markku Sainio, neurologian erikoislääk, dos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajennettu ajoterveystarkastus ikääntyville Markku Sainio, neurologian erikoislääk, dos"

Transkriptio

1 Laajennettu ajoterveystarkastus ikääntyville Markku Sainio, neurologian erikoislääk, dos 1

2 Kysymys? Voiko lääkäri vaikuttaa liikenneturvallisuuteen? Punainen = EI Vihreä = KYLLÄ

3 Kysymys? Oletko käyttänyt ilmoitusvelvollisuutta? Punainen = EI Vihreä = KYLLÄ

4 Uudet lait ja asetukset EU:n direktiivi ajokorteista 2006/126/EY Otettu kansallisesti täytäntöön ajokorttilailla (386/2011). Ajokorttilaki tulee voimaan STM:n asetus ajoterveydestä (1181/2011) Ajoterveysasetukseen lisätään a, joka koskee iäkkäiden henkilöiden laajennettua lääkärintarkastusta STM soveltamisohjeet (v. 2006) koskien lääkärin ilmoitusvelvollisuutta ajoterveysasioissa on tarkoitus päivittää mahdollisimman pian. Noudatettava uusia säädöksiä, jos ristiriitaa ajoterveysasetuksen ja ohjeen välillä

5 Uusi Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1181/2011) Ajoterveydestä 25 a Ikääntyneiden henkilöiden laajennettu lääkärintarkastus Ajokorttilain 27 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa ajoterveysvaatimusten täyttyminen edellyttää laajennettua lääkärintarkastusta, jossa otetaan erityisesti huomioon ikääntymiseen liittyvät vaikutukset psyykkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn ja ajoterveyteen. Ikääntyneiden henkilöiden laajennetussa lääkärintarkastuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota sellaisiin toimintakykyyn vaikuttaviin sairauksiin ja lääkityksiin, joiden vaikutus yhdessä tai erikseen voi heikentää henkilön ajokykyä. Asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta

6 Miksi ikääntyvät erityistarkkailuun? Ikääntyneillä on todettu merkittävä onnettomuusriskin kohoaminen suhteessa ajokilometreihin Onnettomuustutkintalautakuntien tilastojen mukaan 2011 Suomessa oli 290 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta: Aiheuttajista yli 65-vuotiaita 13,8 prosenttia (40 onnettomuutta) Yleisimmät onnettomuustyypit iäkkäillä tieltä suistuminen (37,5 %) risteysonnettomuudet (20 %) vastakkaisiin suuntiin ajaneiden kohtaaminen (20 %) Iäkkäiden onnettomuuksien syistä yleisin oli henkilön havainnointivirhe, sitten ennakointi- ja arviointivirhe, sairauskohtaus, ajoneuvon käsittelyvirhe tai ajotoiminnot sekä nukahtaminen

7 Miksi ikääntyvät erityistarkkailuun? Iäkkäiden autoilijoiden määrä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä yli 70-v ajokortillisia v noin , v ja v arviolta yli yli 90-vuotiasta ajokortillista oli v yli 1700 Vuonna 2030 arvioidaan jopa joka 1/3 autoilijoista on ikäkuljettaja Ikääntymiseen liittyy sairauksien ja lääkitysten lisääntyminen Äkilliset tai hitaasti etenevät toimintakyvyn heikentymiset Kuolemaan johtaneet sairauskohtaukset aiheuttavat noin 20 prosenttia ajonaikaisista kuolemista Noin 40 prosenttia 75-vuotiaista käyttää > 5 reseptilääkettä ja joka kolmas käyttää PKV-lääkkeitä Haasteena tunnistaa ne iäkkäät, joille sairaus ja muut tekijät aiheuttavat toimintakyvyn merkittävän heikkenemisen, mutta jotka eivät itse lopeta ajamista

8 Milloin laajennettu lääkärintarkastus Ryhmän 1 ajokorttiluokat: ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään yleensä vuoden iässä ja sen jälkeen 5 vuoden välein. Ryhmän 2 ajokorttiluokat: ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään useimmiten vuotiaana ja sen jälkeen 2 vuoden välein

9 Mikä muuttuu kaikille tarkoitetussa lomakkeessa 6 Laajennettu ajoterveystarkastus

10 Esitiedot - kaikille yhteinen

11 Muistin tutkiminen Tuleeko haastattelussa esiin selviä vaikeuksia elämänhistorian tärkeiden tapahtumien tai aikojen muistamisessa tai kuvailemisessa? Onko tutkittava orientoitunut tutkimuspäivään ja paikkaan? Muistihäiriöepäilyissä suositellaan jatkotutkimuksena MMSE ja CERAD - tehtäväsarjaa

12 Kellotaulu-tehtävän pisteytys 1. Kellotaulu on suunnilleen ympyrä 2. Numerot 1-12 sijoitettu ympyrän sisäpuolelle 3. Numerot sijoitettu oikein ja kohtuullisen tasaisesti suhteessa toisiinsa 4. Toinen viisari on oikeaan suuntaan 5. Toinenkin viisari oikeaan suuntaan 6. Viisareiden pituudet oikein (vain kun osoittavat oikeaan suuntaan) Ohje tuloksen tulkintaan: Kellotaulu-testin tulkinnan apuna voidaan käyttää CERAD:n mukaista pisteytystä. Katkaisuraja seulonnassa on < 5 pistettä. Testi on herkkä toiminnanohjauksen häiriön osoittaja - kellon kopiointi mallista: voi erotella hahmotuksen ja suunnittelun osuutta heikossa suorituksessa

13 Johtopäätösosa kaikille yhteinen

14 LAAJENNETTU LÄÄKÄRINLAUSUNTO IÄKKÄÄN HENKILÖN AJOTERVEYDESTÄ Lomake jää potilasasiakirjoihin eikä sitä lähetetä poliisille ESITIEDOT AJOKYVYN ARVIOINTIA VARTEN Tutkittava täyttää etukäteen kaikille ikäryhmille tarkoitetun esitietolomakkeen, jonka lisäksi hän täyttää tämän vastaanoton yhteydessä (lääkärin tai hoitajan valvonnassa)

15 1. Pystyttekö ajamaan turvallisesti yksin ilman vieressä istuvan ohjeita ja tukea? aina joskus ei koskaan 2. Oletteko eksynyt ajaessanne tutussa paikassa? usein joskus ei koskaan 3. Onko poliisi pysäyttänyt teitä liikenteessä ajo-ongelmien vuoksi? usein joskus ei koskaan 4. Ovatko läheisenne olleet huolissaan ajokyvystänne? usein joskus ei koskaan 5. Tuleeko Teille rintatuntemuksia tai hengenahdistusta a) vastamäkeä tai rappusia kävellessä? usein joskus ei koskaan b) tasamaalla kävellessä? usein joskus ei koskaan c) kotiaskareissa, riisuessa, pukiessa, peseytyessä? usein joskus ei koskaan

16 6. Onko Teillä vaikeuksia pysyä hereillä ajaessanne? usein joskus ei koskaan 7. Oletteko ollut auton kuljettajana peltikolarissa tai muussa liikenneonnettomuudessa kolmen viime vuoden aikana? KYLLÄ EI Vakuutan antamani tiedot oikeiksi paikka päiväys tutkittavan allekirjoitus

17 AJOKYVYN TUTKIMINEN JA ARVIOINTI Lääkäri täyttää osana iäkkään henkilön laajennettua ajoterveystarkastusta Olen perehtynyt tutkittavan sairauskertomustietoihin riittävässä laajuudessa, jotta voin tehdä päätöksiä ikääntyneen ajokyvystä KYLLÄ EI, tarvitaan lisätietoja Tutkittavan kyky ymmärtää kysymykset ja ohjeet on normaali lievästi heikentynyt selvästi heikentynyt Keskustelun perusteella tutkittavan muisti ja orientaatio on normaali lievästi heikentynyt selvästi heikentynyt Tutkittavan arvostelukyky, oiretiedostus ja toiminta vastaanotolla on normaali lievästi heikentynyt selvästi heikentynyt Tutkittavan toimintakyky yhteisöllisiin asioihin, kotiaskareisiin ja Harrastuksiin sekä itsestä huolehtimiseen liittyen on normaali lievästi heikentynyt selvästi heikentynyt Esitietojen perusteella tutkittavan ajaminen on aiemmin sujunut normaalisti KYLLÄ EI

18 Kognitiivinen testi tehty, mikä (+tulos): ei tehty Ajokyky on riittävä ikääntymisen, sairauksien tai lääkitysten yhteisvaikutuksista huolimatta KYLLÄ EI

19 Kognitiiviset seulontatestit Mini-Mental State Examination- karkea kuva mahdollisesta kognitiivisen toimintakyvyn sairausperustaisesta heikentymisestä ei herkkä varhaisessa Alzheimerin taudissa, koska ei sis. viivästettyjä muistitehtäviä. Iän ja koulutuksen merkitys huomioitava. CERAD-kognitiivinen tehtäväsarja on laajasti käytössä Viivästettyä muistamista mittaavat osiot hyödyllisiä varhaisen Alzheimerin taudin tunnistamisessa. CERADia voidaan käyttää seurantamenetelmänä etenevää muistisairautta epäiltäessä Taustatietojen (ikä, koulutus, sukupuoli) suhteen on olemassa suomalaiseen aineistoon perustuvia korjauslukuja ensisijaisesti > 55-vuotiaiden henkilöiden tutkimiseen; voi suos. myös jnkv. nuorempien muistin&keskittymisen oireita valittavien työntekijöiden kognitiivisen suoriutumisen ensivaiheen arviointiin ja Esittäjän nimi

20 CERAD-kognitiivinen tehtäväsarja Esittäjän nimi

21 Muita kognitiotestejä Trail Making Test on yksi eniten käytetyistä neuropsykologisista tehtäväsarjoista neuropsykologian yleisvälineistöä ; kopiointi on sallittua ilman erillistä lupaa Testattava henkilö/potilas yhdistää mahdollisimman nopeasti viivalla joukon A4-arkille piirrettyjä numeroituja ympyröitä (TMT-A) numerojärjestyksessä ja kynää välillä nostamatta. MoCA (Montreal Cognitive Assessment) ja Nämä eivät Suomessa laajasti käytössä mutta testimateriaaleja ja ohjeistuksia on saatavissa internetistä. Etenkin nuorempia henkilöitä tutkittaessa on hyvä muistaa, ettei normaali tulos seulontatestissä poissulje lievempiä kognitiivisia häiriötä Esittäjän nimi

22 Muistisairauksissa käytettyjä toimintakyvyn arviointimenetelmiä Toimintakykyä arvioidaan haastatellen: CDR-luokitus (Clinical Dementia Rating scale) tai ADCS-ADL CDR: otetaan huomioon toimintakyvyn lasku vain, mikäli se johtuu kognitiivisten kykyjen heikkenemisestä. 6 osiota: muisti, orientaatio, arvostelukyky, yhteisölliset toiminnot, koti ja harrastukset, itsestä huolehtiminen. Asteikko: 0-3. ADCS-ADL-mittarissa jokainen päivittäinen toiminto kuvataan tarkasti ja haastateltavaa pyydetään kuvaamaan tutkittavan siitä selviytyminen Global Deterioration Scale (GDS) / Functional Assessment Staging (FAST)- Alzheimerin taudin kliinisten oireiden etenemistä kuvaava arviointiasteikko 1. Ei subjektiivista muistihäiriötä, 2. Hyvin lievä subjektiivinen muistihäriö ei toimintakyvyn heikkenemistä, 3. Vähäinen kognitiivinen häiriö vähäinen toimintakyvyn heikkeneminen, 4. Kohtalainen kognitiivinen häiriö kohtalainen toimintakyvyn heikkeneminen, 5. Kohtalaisen vaikea, 6. Vaikea, 7. Hyvin vaikea kognitiivinen häiriö Esittäjän nimi

23 Kiitos! 23

24 Hyödyllisiä lisäkyselyjä Itsearvioitu muisti, keskittymiskyky ja uuden oppimisen kyky 1/18/kyselylomake_itsearvioitu_muisti.pdf Toimia-asiantuntijaverkoston mittareita Kognitiivisesta ja Psyykkisestä toimintakyvystä Työssä muistamisen kysymyssarja in_toiminnasta/documents/tyossa_muistaminen_kysymyssarja.pdf Muistikysely potilaalle ja Muistikysely läheiselle, esim Esittäjän nimi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE- RIÖN AJOTERVEYDESTÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE- RIÖN AJOTERVEYDESTÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos 7.1.2013 Anne Koskela SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE- RIÖN AJOTERVEYDESTÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Johdanto

Lisätiedot

Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE

Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE Ajoterveysohjeet LÄÄKÄREILLE 10.6.2013 2 SISÄLLYS 1 Yleiset säännökset... 3 1.1 johdanto... 3 1.2 Ajoiterveyssäännökset... 3 1.3 Ajoterveyslomakkeet... 3 1.4 Ajoterveysvaatimusten arviointi... 4 1.5 Määräaikaiset

Lisätiedot

Ohjeet testin tekemiseen

Ohjeet testin tekemiseen Raimo Sulkava, Ulla Vuori, Raija Ylikoski Mini-Mental State Examination -testi (MMSE) Ohjeet testin tekemiseen SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT 1 Sisällysluettelo Yleistä testaamisesta ja MMSE-testistä s. 3

Lisätiedot

Muistipotilaan ajoterveyden arviointi terveyskeskuksessa

Muistipotilaan ajoterveyden arviointi terveyskeskuksessa tieteessä Minna Löppönen LT, yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Liedon terveyskeskus, Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut minna.lopponen@lieto.fi Muistipotilaan ajoterveyden

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

AIVOJEN TERVEYS IKÄÄNTYESSÄ. Voimaseniorit 13.3.2014 Muistisairaudet Aivohalvaus Sairauksien ehkäisy

AIVOJEN TERVEYS IKÄÄNTYESSÄ. Voimaseniorit 13.3.2014 Muistisairaudet Aivohalvaus Sairauksien ehkäisy AIVOJEN TERVEYS IKÄÄNTYESSÄ Voimaseniorit 13.3.2014 Muistisairaudet Aivohalvaus Sairauksien ehkäisy NORMAALI IKÄÄNTYMINEN Uuden oppiminen hidastuu ja vaatii enemmän kertausta ja toisaalta keskittymiskyky

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Trail Making Test (TMT) TMT:n taustaa

Trail Making Test (TMT) TMT:n taustaa Trail Making Test (TMT) Oheinen aineisto on syntynyt Ruotsin kognitiivisten sairauksien yhdistyksen ja Novartis Finland Oy:n yhteistyön tuloksena. Tavoitteena on tuoda TMT kokeneiden lääkärien, sairaanhoitajien

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

ALZHEIMERIN TAUTI Lääkkeetön hoito ja lääkehoito

ALZHEIMERIN TAUTI Lääkkeetön hoito ja lääkehoito ALZHEIMERIN TAUTI Lääkkeetön hoito ja lääkehoito Pirkko Jäppinen & Tiina Teittinen Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia ammattikorkeakoulu Diak Itä, Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä MUISTISAIRAUDET Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä dementiaoireesta kärsivää 95 000 vähintään keskivaikeasta

Lisätiedot

Sairaudet, lääkkeet ja iäkkäiden toimintakyky liikenteessä

Sairaudet, lääkkeet ja iäkkäiden toimintakyky liikenteessä Sairaudet, lääkkeet ja iäkkäiden toimintakyky liikenteessä Sairaudet, lääkkeet ja iäkkäiden toimintakyky liikenteessä Suomalainen väestö ikääntyy ja entistä useampi liikenteessä liikkuja on yli 65-vuotias.

Lisätiedot

LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA

LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA LIEVÄÄ MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN JA HÄNEN OMAISENSA KOKEMUKSIA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA Hannele Patjas PRO GRADU - TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu 2010 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Lait ja viranomaisohjeet koskien ajokykyarviota. Professori Kaija Seppä Tampereen yliopisto

Lait ja viranomaisohjeet koskien ajokykyarviota. Professori Kaija Seppä Tampereen yliopisto Lait ja viranomaisohjeet koskien ajokykyarviota Professori Kaija Seppä Tampereen yliopisto Luennon sisältö Eurooppalainen lainsäädäntö Kotimainen lainsäädäntö Tulkintoja Lait ja viranomaisohjeet Eurooppalainen

Lisätiedot

Ei yhtään kaatumista. Yksi kaatuminen. Kaksi kaatumista. Kolme kaatumista tai enemmän

Ei yhtään kaatumista. Yksi kaatuminen. Kaksi kaatumista. Kolme kaatumista tai enemmän IKINÄ 1 KAATUMISVAARAN ARVIOINTI Nimi: Syntymäaika: Osoite/osasto/huone: Asumismuoto: yksin/itsenäisesti/tuetusti/hoivakoti/laitos Arvioinnin tekijä (nimikirjaimet) Arviointipäivämäärä (pp/kk/vv) / / /

Lisätiedot

Apteekkisopimus ja päihderiippuvaisen ajo oikeus

Apteekkisopimus ja päihderiippuvaisen ajo oikeus Apteekkisopimus ja päihderiippuvaisen ajo oikeus LL Elina Jussila, päihdelääketieteen erityispätevyys, yleislääketieteen erikoistuva lääkäri 16.12.2011 Apteekkisopimus On sopimus hoitavan lääkärin, potilaan

Lisätiedot

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin?

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Näin hoidan Kimmo Määttä ja Timo Strandberg Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Alzheimerin tauti on tavallisin vanhuusiän dementian muoto, ja sen etiologia on monitekijäinen.

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ Neuropsykologisten testien ja itsearvioinnin yhteydet käytännön ajamiseen Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja

Lisätiedot

Alzheimerin tauti työikäisellä

Alzheimerin tauti työikäisellä Tieteessä katsaus Merja Hallikainen LT, kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Anne M. Remes professori,

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter.

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. 3.2008 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti Syyskokous Vaasassa: Terveydenhuoltolakiesitys keskipisteenä Ministeri Risikko: Ensihoidolla ja sairaankuljetuksella entistä suurempi

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Kuljetusyrittäjät kuntoon

Kuljetusyrittäjät kuntoon Saarni Kuljetusyrittäjät kuntoon Liikennealan työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen ammattiliikenteen mikroyritysten työhyvinvoinnin edistämiseksi Varsinais-Suomessa Suvinen Susanna Visuri, tutkija

Lisätiedot

MUISTISAIRAIDEN IHMISTEN PUHETERA- PIAPALVELUT SUOMESSA

MUISTISAIRAIDEN IHMISTEN PUHETERA- PIAPALVELUT SUOMESSA MUISTISAIRAIDEN IHMISTEN PUHETERA- PIAPALVELUT SUOMESSA Johanna Kohonen Logopedian pro gradu -tutkielma Käyttäytymistieteiden laitos Helsingin yliopisto Ohjaaja: FT, dos. Seija Pekkala Huhtikuu 2014 Tiedekunta

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

ACTA IKÄÄNTYNEIDEN KUUNTELIJOIDEN PUHEEN YMMÄRTÄMINEN KOGNITIIVISESTI VAATIVASSA TILANTEESSA. Terhi Hautala UNIVERSITATIS OULUENSIS B 114 OULU 2013

ACTA IKÄÄNTYNEIDEN KUUNTELIJOIDEN PUHEEN YMMÄRTÄMINEN KOGNITIIVISESTI VAATIVASSA TILANTEESSA. Terhi Hautala UNIVERSITATIS OULUENSIS B 114 OULU 2013 OULU 2013 B 114 ACTA Terhi Hautala UNIVERSITATIS OULUENSIS B HUMANIORA IKÄÄNTYNEIDEN KUUNTELIJOIDEN PUHEEN YMMÄRTÄMINEN KOGNITIIVISESTI VAATIVASSA TILANTEESSA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU; OULUN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:34 Rolig Kaisa, Kurki Merja, Ojanen Ville Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen Tutkimuksen raportointi Muista Pääasia Ikääntyvän

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Yhteystiedot Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Hämeenkatu 9 A 23 15110 Lahti (Maakuntatalo, 5 krs.) Puh/Fax (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot