Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 28 Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2002

2 ISBN ISSN X Öhrling, Tampere

3 Esipuhe Ajoneuvojen taka- ja sivulaitanostimia koskeva tarkastusvelvoite on säädetty valtioneuvoston päätöksessä työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998) Päätöksen 77 edellyttää: Ajoneuvoon kiinnitetty taka- ja sivulaitanostin on sen asianmukaisen toimintakunnon varmistamiseksi tarkastettava vuoden väliajoin, jollei turvallisuusperustein työvälineen käytön rasittavuuden johdosta tätä lyhyempi tai pidempi tarkastusväli ole perusteltavissa. Tarkastuksessa ilmenneet turvallisuuteen vaikuttavat viat ja puutteellisuudet sekä suoritetun tarkastuksen ajankohta on kirjattava sopivalla tavalla. Päätöksen 79 määrittelee tarkastuksen suorittajan pätevyyden: Tarkastuksen suorittajan tulee olla tarkastuksen kohteena olevan työvälineen rakenteeseen, käyttöön ja tarkastamiseen riittävästi perehtynyt henkilö, joka pystyy havaitsemaan mahdolliset viat ja puutteet sekä arvioimaan niiden vaikutuksen työturvallisuuteen. Tarkastajalla tulee olla myös riittävästi taka- ja sivulaitanostimien tekniikkaan liittyvää käytännön kokemusta, joka voi olla esim. nostimien suunnittelua, valmistusta, asennusta, huoltoa, korjausta tai tarkastusta. Tarkastajan on oman koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella pystyttävä tunnistamaan nostimen rakenteeseen ja käyttöön liittyvät vaarat ja arvioimaan havaitsemiensa puutteiden ja vikojen aiheuttaman riskin suuruutta. Tarkastuksesta laadittavassa pöytäkirjassa on kullekin korjaustoimenpiteelle määriteltävä aikaraja, johon mennessä korjaavat toimenpiteet on hänen arvionsa mukaan tehtävä. 5

4 Taka- ja sivulaitanostimet Yleistä Takalaitanostin on maalla tai kiskoilla kulkevan ajoneuvon taakse asennettu, sen kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu nostin, jonka nostotason avulla suoritetaan ajoneuvon kuormaus tai kuorman purkaminen. Nostin voi olla asennettu myös ajoneuvon eteen tai sivulle. Valmistajan tai yhteisöön sijoittautuneen valmistajan edustajan on todistaakseen, että koneet (nostimet) ovat direktiivin mukaisia, laadittava kustakin koneesta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä koneeseen CE-merkintä. Säädökset Euroopan yhteisöjen konedirektiivi 98/7/EY, VNp 114/1994 koneiden turvallisuudesta, VNp 856/1998 työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, VNp 976/1994 työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä. Taka- ja sivulaitanostimien tarkastus Taka- ja sivulaitanostin on sen asianmukaisen toimintakunnon varmistamiseksi tarkastettava vuoden väliajoin, jollei käytön rasittavuuden johdosta tätäkin lyhyempi tai pidempi tarkastusväli ole perusteltavissa. Tarkastuksessa selvitetään, onko nostimen käyttö aiheuttanut turvallisuuden kannalta merkittäviä muutoksia, käsittäen niiden osien tarkastuksen, joilla on merkitystä turvallisuudelle ja ottaen huomioon käytön aiheuttama materiaalin väsyminen, kuluminen, korroosio tai muut vauriot. Turvallisuudeltaan nostimen tulee olla sillä tasolla kuin se uutena on ollut. Nostimen rakenteisiin ja toimintaan liittyvät standardit ovat ohjeellisia, joista voidaan poiketa. Rakenteen ja toiminnan turvallisuuden tulee kuitenkin olla vähintään samalla tasolla kuin valmistusajankohtana voimassa olleissa standardeissa on esitetty. Arvioinnin perustana käytetään vuonna 1984 voimaantullutta SFS standardia. Poikkeamasta tehdään maininta tarkastuspöytäkirjaan. Tarkastuksessa ilmenneet turvallisuuteen vaikuttavat viat ja puutteellisuudet sekä suoritetun tarkastuksen ajankohta on kirjattava sopivalla tavalla tarkastuspöytäkirjaan. Pöytäkirja tulee säilyttää vähintään kaksi vuotta ja sen on oltava nostimen mukana tai sen välittömässä läheisyydessä. Liitteessä 1 on malli tarkastuspöytäkirjasta. 6

5 Taka- ja sivulaitanostimien rakenne ja turvallisuus Turvallisuusvarusteet: Nostotason pituussuuntaiset sekä sivulaitanostimissa myös leveyssuuntaiset sivut merkitään musta/keltaisella, puna/valkoisella tai puna/keltaisella turvaraidoituksella. Raitojen tulee olla n. 45 asteen kulmassa ja suunnilleen yhtä suuret. Takalaitanostin varustetaan kahdella vaakatasossa näkyvällä merkinnällä (esim. lipulla), jotka varoittavat vaakatasossa olevasta nostimesta. Merkinnät sijoitetaan symmetrisesti nostotason pituusakselin suhteen n. 250 mm:n etäisyydelle nostotason takareunasta. Värit ovat samat kuin sivujen merkinnässä. (VNp 976/1994 työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä). Nostin tulee voida lukita mekaanisesti kuljetusasentoon. Lukinta voidaan tehdä joko nostotasosta kuormakoriin tai lukitsemalla nostovarret. Takalaitanostimeen tulee olla saatavana kuormakorin sivuseinämien päätyihin asennettavat suojalistat, jotka estävät sormien jäämistä puristuksiin sivuseinämän ja nostotason väliin. Mikäli listoja ei asenneta, asennetaan nostin siten, että kuormakorin ja nostotason väliin jää, nostotason ollessa kuljetusasennossa, vähintään 20 mm:n väli. Nostotason pinnan ja rakenteen tulee olla sellainen, joka mahdollisimman paljon vähentää liukastumisvaaraa. Jalan puristumisvaara ajettaessa nostinta yläasentoon estetään esim. kuvan mukaisella rakenteella. Takalaitanostin tulee voida lukita mekaanisesti kuormaussillaksi. Suurin sallittu trukin akselipaino on ilmoitettava suurinta sallittua kuormitusta osoittavassa kilvessä. Lukinta on voitava suorittaa ajoneuvon sivulta. Valmistajan ohjeet ja merkinnät: Nostimessa tulee olla luotettavasti kiinnitetty kilpi, jossa ilmenee nostimen tyyppimerkintä, valmistajan nimi ja osoite, sekä valmistenumero ja vuosi. Maahan tuodun nostimen kilvestä on lisäksi ilmettävä maahantuojan nimi ja osoite. 7

6 Nostimesta tulee olla saatavina suomen- ja ruotsinkieliset: käyttö- ja huolto-ohjeet tarkastusohjeet asennusohjeet Käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet on toimitettava jokaisen nostimen mukana. Nostimen käyttöpaikalle kiinnitetään pysyvästi kilpi, josta ilmenee nostimen suurin sallittu kuormitus eri etäisyyksillä nostotason ajoneuvonpuoleisesta reunasta takalaitanostimilla ja nostotason päädystä sivulaitanostimilla. Takalaitanostimen suurin sallittu kuorma ilmoitetaan 600 mm:n etäisyydellä nostotason ajoneuvon puoleisesta reunasta. Runkorakenteet: 1 nostotaso 2 runko nostovarret 4 nostosylinteri 5 asettelusylinteri 6 voimayksikkö 7 alleajosuoja 8 laitalukko CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuus tulee olla jälkeen valmistetuissa ja maahantuoduissa nostimissa. Nostimen tulee olla rakenteeltaan tarkoituksenmukainen ja lujuudeltaan riittävä. Käytettävien rakenneaineiden on oltava tarkoitukseen sopivia kaikissa niissä käyttöolosuhteissa, joihin nostin on tarkoitettu. Nostin mitoitetaan suurimman sallitun kuormituksen mukaan soveltaen standardeja SFS 4020, SFS 402 SFS4026 ja SFS 4029 tai muita vastaavia standardiyhdistelmiä. Nostimen tulee olla siten suunniteltu, että epätasaisesta kuormituksesta tai eri osien joustavuudesta johtuva nostimen tahaton kallistuma ei ylitä 2 astetta. Kallistumaan ei oteta huomioon mahdollista ajoneuvosta johtuvaa kallistumaa. Koekuormituksessa epätasaisen kuormituksen vaikutus todetaan sijoittamalla suurin sallittu kuorma siten, että sen painopisteen etäisyys nostotason sivusta on 500 mm. Nosto- ja laskujärjestelmän tulee olla sellainen, että nosto- ja laskunopeus on 8

7 enintään 0,15 m/s. Nosto- ja laskuliike rajoitetaan ylä- ja ala-asennossa mekaanisin rajoittimin. Käytettäessä rajoittimina hydraulisylintereitä, huomioidaan tämä niiden mitoituksessa ja valmistuksessa. Nostotason kääntöliikkeessä nopeus sen asettelualueella saa olla kuormattuna enintään 6 astetta/s ja kuormaamattomana sekä muulla alueella enintään 10 astetta/s. Nostimen rakenteiden tarkastus suoritetaan silmämääräisenä tarkastuksena niiltä osin, kuin se rakenteita purkamatta on mahdollista. Tarkastajalla tulee olla käytettävissä tarkoituksenmukainen valaisin ja tarpeelliset työkalut esim. kiinnityspulttien kireyden ja mahdollisten repeämien havaitsemiseksi (katso liite 2). Hydraulijärjestelmä: Hydraulijärjestelmän paineenalaisten osien tulee ilman pysyviä muodonmuutoksia kestää vähintään kaksi kertaa suurin sallittu työpaine. Hydrauliletkujen räjähdyspaineen tulee olla vähintään 4-kertainen suurimpaan sallittuun työpaineeseen nähden. Letkujen asennuksessa noudatetaan letkun valmistajan antamia ohjeita. Öljysäiliön hyötyöljytilavuuden tulee olla vähintään 10 % suurempi kuin työkierron vaatima öljymäärä. Öljysäiliön öljyn määrä tulee voida helposti tarkistaa. Hydraulijärjestelmä tulee voida riittävästi suojata epäpuhtauksilta. Hydraulijärjestelmässä tulee olla liitäntämahdollisuus tarkastuspainemittarille. Hydraulijärjestelmässä tulee olla ylipaineventtiili, joka suojaa hydraulijärjestelmän osia. Venttiilin avautumispaine saa olla korkeintaan 10 % suurempi kuin suurin sallittu työpaine. Mikäli venttiili on säädettävää mallia, tulee sen olla rakenteeltaan sellainen, että se voidaan säätää ainoastaan työkaluilla ja sen tulee olla sinetöitävissä. Kuormaa kantavissa sylintereissä tulee olla laite, joka paineletkun rikkoutuessa lukitsee sylinterin. Nostotaso ei suurimmalla sallitulla kuormituksella saa laskea pystysuorassa suunnassa viiden minuutin aikana enempää kuin 10 mm. Hydraulijärjestelmä tarkastetaan silmämääräisesti niiltä osin, kuin se rakenteita purkamatta on mahdollista. Ylipaineventtiilin toiminta tarkastetaan painemittari kytkettynä ajamalla nostotasoa liikerajaa vasten. Lukkoventtiilin toiminta tarkastetaan mittaamalla kuormitetun nostotason laskeutuminen. Koekäytössä nostin kuormataan n. 50 % suurimmasta sallitusta kuormasta (katso liite 2). 9

8 Köysi- ja ketjukäyttöiset laitteet: Nostimen suurimman sallitun kuormituksen aiheuttama staattinen vetojännitys teräsköyteen saa olla enintään 1/10 köyden murtokuormasta ja ketjuun enintään 1/8 ketjun murtokuormasta. Nostimeen kiinnitetään tarkoituksenmukaiseen paikkaan köysikilpi, josta ilmenee käytettävien köysien rakennetiedot, murtolujuudet, nimellishalkaisijat ja pituudet. Käytettäessä kahta tai useampaa rinnakkaista teräsköyttä tai ketjua tulee kukin köysi erikseen mitoittaa enimmäiskuormalle, ellei kiinnityksessä ole käytetty hyväksyttävää köysikuorman tasauslaitetta. Kokonaan tai osittain teräsköyden tai ketjun varassa oleva nostotaso on varustettava tarraimella, tai nostimen tulee olla rakenteeltaan sellainen, että köyden tai ketjun katketessa tai löystyessä nostotaso ei tahattomasti laskeudu eikä putoa. Teräsköydet ja ketjut tulee voida helposti tarkastaa koko pituudeltaan. Köydet ja ketjut tarkastetaan pääosin silmämääräisesti niiltä osin kuin se rakenteita purkamatta on mahdollista. Tarkastus- ja hylkäysperusteina käytetään SFS - ISO 409 Nosturit ja teräsköydet. Tarkastus- ja hylkäämisohjeet ja SFS 5614 Hissien teräsketjut. Ketjujen hylkäämisperusteet -standardeja (katso liite 2). Hallinta- ja sähkölaitteet: Sähkölaitteet suunnitellaan ja asennetaan sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. Ohjausvirtapiiri suojataan sulakkeilla tai muulla vastaavalla tavalla ja asennukset sekä laitteet suojataan sään vaikutukselta. Johtimien ja kaapeleiden tulee olla monisäikeisiä ja öljynkestäviä. Nostimen osia ei saa käyttää paluupuolen maajohtimina ilman riittävää galvaanista yhteyttä. (On otettava huomioon myös nostinta hitsattaessa) Hallintalaitteet sijoitetaan siten, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja että käyttöpaikalta on mahdollisuus seurata nostotason liikkeitä koko sen liikeradalla. Hallintalaitteiden tulee palautua 0-asentoon ohjausotteen irrotessa. Hallintalaitteet suojataan tai järjestetään siten, että kallistusliikkeen hallintaelimeen ei voi tahattomasti vaikuttaa. Hallintalaitteessa tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla selvä ja pysyvä merkintä, josta selviää yksiselitteisesti hallintalaitteen käyttötarkoitus. Nostimessa tulee olla asiaankuulumattoman käytön estävä laite, esim. lukittava tai ajoneuvon ohjaamossa oleva merkkivalolla oleva kytkin. Painonappityyppisen hallintalaitteen vähimmäiskoon ja järjestyksen tulee olla kuvan mukainen. Sormivahinkojen estämiseksi kuormakorin ulkosivulle asennettujen hallintalaitteiden etäisyyden kuormakorin päädystä tulee olla vähintään 250 mm. Hallinta- ja sähkölaitteet tarkastetaan pääosin silmämääräisenä tarkastuksena niiltä osin kuin se rakenteita purkamatta on mahdollista. Käyttökytkimien toiminta tarkastetaan kokeilemalla. Sähköasennukset tarkastetaan SFS-EN standardista olevan tiivistelmän mukaan (katso liite 2). 10

9 Liite 1 Esimerkkejä arviointiperusteista liitteessä 2 11

10 Liite 2 Esimerkkejä arviointiperusteista 1 Kunnossa 2 Korjattava kk:n kuluessa Korjattava ennen käyttöä Turvallisuusvarusteet Turvaraidoitus ja -liput: 2 puuttuvat tai kuluneet Kuljetusasennon lukitus tai merkkivalo: 2 ei ole tai vialliset, merkkivalo ei toimi vaarassa aueta itsekseen Sormisuojaus: 2 ei ole Poikkeama standardista: on alkuperäisasennus Nostotason pinnan liukkaus: 2 aivan tasaiseksi kulunut Jalan puristumisvaara: 2 rikkoutunut, ei toimiva Poikkeama standardista: on alkuperäisasennus Kuormaussillaksi lukitus (trukkilukko) 2 puuttuu, ei toimi, trukilla ajon kieltävä kilpi puuttuu Valmistajan ohjeet ja merkinnät Tunnistekilpi: 2 puuttuu, ei luettavissa, ei kuulu tarkastettavaan nostimeen (meistetään numero) Kuormituskilpi: 2 puuttuu, ei ole luettavissa, tiedot virheellisiä Turvaliput ja teipit: 2 puuttuu, vioittuneet Käyttö- ja huolto-ohjeet: 2 puuttuu, eivät kuulu ko. nostimeen Käyttösymbolit: 2 ei tunnistettavissa, ei toiminnan mukaisia Runkorakenteet Runkokiinnitys ja runkorakenteet: 2 joitain kiinnityspulttia löysällä, pultti puuttuu, kulmakohdissa alkavaa repeämää, runsasta korroosiota. Korjatut kohdat eivät vastaa lujuudeltaan alkuperäistä. useita kiinnityspulttia löysällä tai puuttuu, kriittisissä kohdissa repeämiä, runkoputki tai nostovarret vääntyneitä, nostovarsiin tai mekanismiin tehty vaarallisia korjauksia. Äkillinen nostotason aukeaminen, romahtaminen tai nostimen irtoaminen mahdollista. Hitsaukset: 2 alkavaa repeytymistä, kylmiä korjaushitsauksia, korjaushitsaukset eivät vastaa alkuperäistä 12

11 pitkälle ulottuvia repeämiä, kylmiä - vajaita hitsaussaumoja. Äkillinen hitsauksen irtoaminen mahdollista. Nostotaso: 2 lieviä taipumia ja koteloiden muodonmuutoksia, ruostunut huomattavia muodonmuutoksia, koteloiden kokoonpainumisen vaara, huomattavaa ruostumista, mitoitusta muutettu alkuperäisestä poikkeavaksi. Niveltapit/lukitukset: 2 huomattavaa välystä, lukitukset löysällä nostimen toimintaa haittaavia välyksiä, lukitus puuttuu ja tappi on vaarassa irrota. Laakeristaan kiinni leikkautunut niveltappi. Laitalukot: 2 laitalukon käyttö raskasta ja palautuminen tahmeaa, tapit eivät ulotu reikään. Jos laitalukkoa ei ole, tulee olla ohjaamossa näkyvä aukeamisen ilmaiseva varoitusvalo. laitalukot puuttuvat tai ne eivät toimi ja ohjaamon varoitusvalo puuttuu. Poikkeama standardista: puuttuvat alkuperäisasennuksesta. Liukukiskot: 2 liukukiskot lievästi vioittuneet, runsaasti ruostuneet, kiinnitys löysällä vioittuneet toimintaa haittaavasti, miltei puhki ruostuneet. Äkillinen rakenteiden pettäminen mahdollista. Trukkilukko: 2 kiinnityksessä alkavaa repeämää, käyttösymbolit puuttuvat ei toimi, äkillisen pettämisen vaara, toiminta epävarmaa. Alleajosuoja: 2 lievästi vääntynyt, kiinnitys löysällä, mitoitus ei hyväksyttävä vaurioitunut ja haittaa nostimen toimintaa, vaarassa pudota. Hydraulijärjestelmä Pumppuyksikkö: 2 lieviä öljyvuotoja, epätavallista ääntä toiminnassa, teho ei riitä pääpaineen tuottamiseksi, runsasta öljyvuotoa. Tiiveys: 2 lievää kostumista sylinterien varsien tiivisteistä, sylinterit vuotavat runsaasti, letkun pinta kostuu kudosten läpi aiheutuvasta vuodosta, liittimet vuotavat. Sylinterit: 2 varsi vääntynyt, ulkoisia vaurioita sylinterin pinnassa, vaihdettu mitoitukseltaan alkuperäisestä poikkeava sylinteri, murtumia kiinnityskorvakkeissa. Letkut: 2 murtumia letkun pintakumissa, hankautunut siten, että kudokset näkyvät, hankaa rakenteisiin, litistynyt tai kiertynyt virheellisen asennustavan vuoksi, kudokset vaurioituneet, letkun äkillinen rikkoutumisvaara. Pääpaine: 2 sallitun vaihtelurajan ulkopuolella, paineventtiilin toiminta takertelee paineventtiili ei toimi Poikkeama standardista: paineenmittausliitin puuttuu. 1

12 Lukkoventtiilit: 2 nostotason painuma lievästi yli sallitun nostotason painuma runsaasti yli sallitun, ulkoisia vaurioita. Köysi- ja ketjukäyttöiset laitteet Köydet ja ketjut: 2 katso liitestandardit, hankaavat rakenteisiin, äkillinen köyden tai ketjun rikkoutumisvaara. Köysi- ja ketjuliitokset, tasaimet: 2 äkillinen murtumis- tai irtoamisvaara Tarraimet: 2 eivät toimi Köysi- ja ketjupyörät: 2 lievää välystä runsaasti välystä, laakeri kiinnileikkautunut, murtumia, köysiura kulunut, äkillinen rikkoutumisvaara. Hallinta- ja sähkölaitteet Päävirtakytkin: 2 ei toimi, ei ole käyttökunnossa lyhytsulku mahdollista Poikkeama standardista: puuttuu 1995 tai sen jälkeen käyttöönotetusta nostimesta. Ohjausvirtakytkin: 2 ei toimi, merkkivalo epäkunnossa, ei ole. Johdot / liitännät: 2 hapettuneet, hankautuneet, lyhytsulkuvaara akkukaapelissa, Käyttökytkimet: 2 toiminta takeltelee, ulkoisia vaurioita, aikaansaatu liike hallitsematonta, mahdollisuus toimia itsestään. 14

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2005 7. painos ISBN 952-479-018-1

Lisätiedot

Mastotyön työturvallisuusohje 2013

Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Mastotyön työturvallisuusohje 2013 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, sähköalojen työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Paino: Nykypaino Oy 1. painos 2013 ISBN 978-951-810-495-0

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ

TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ 21.6.2004 TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ Tekijät: Tilaaja: Mika Yli-Marttila, Jorma Järvenpää, Pekka Kivinen, Vesa Hämäläinen ja Heikki Marjamäki Työsuojelurahasto

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

Huoltotyön turvallisuus

Huoltotyön turvallisuus Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 34 Huoltotyön turvallisuus ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2001 Hermes Oy, Tampere 2001 ISBN 952-00-1041-6

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneen elinkaari Laki

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 2554-> 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Jälleenmyyjä: Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Päällekkäissaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E2 Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A. 29027

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Yksisaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E1 / Ergolift Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A.

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Nostoapuvälineiden tarkastaminen

Nostoapuvälineiden tarkastaminen Nostoapuvälineiden tarkastaminen Tiina Ahava Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Konetekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2014 ALKUSANAT 2 Tämä opinnäytetyö on tehty Outokumpu Stainless

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Langasta köydeksi 1:68

Langasta köydeksi 1:68 Langasta köydeksi 1:68 Teräsköyden valinta Teräsköyden tilauksen yhteydessä tulee varmistaa oikea köysityyppi, köyden rakenne, halkaisija ja pituus. Noudata konevalmistajan suosituksia ja varmista, että

Lisätiedot

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Ohjeet kuormalavahyllystön tarkastamiseen!!! Turvallisuutta, taloudellisuutta ja toimintavarmuutta Saatteeksi Tämä opas on suunnattu varastoissa toimiville

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

Saatteeksi. Helsingissä 25.4.2011 LOGY, Varastokalusteklusteri

Saatteeksi. Helsingissä 25.4.2011 LOGY, Varastokalusteklusteri 1 Saatteeksi Varaston optimaalinen toimivuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseensa on yksi logistiikan tärkeimpiä osa-alueita. Asianmukainen kokonaisuus kuormalavahyllystöineen takaa kiireistenkin varastotoimintojen

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10

ERD 220. Käyttöohjeet 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Käyttöohjeet s 50428254 09.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus Päällerakenne... 2 Turvallisuus... 2 Vaatimukset ja vastuut... 2 Ympäristötekijät... 3 Laadunvarmistus... 3 Turvalliset työtavat... 4 Putoamisvaara... 4 Kaatumisvaara... 5 Sähkövaara... 5 Paineilmavaara...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA 2 1.1 Vastuu turvallisuudesta kuuluu jokaiselle...2 1.2 Henkilölupa, kulkulupa, työturvallisuus- ja tulityökortti...2 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot