Raseborgs stads energi- och klimatprogram. Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raseborgs stads energi- och klimatprogram. Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma"

Transkriptio

1 Raseborgs stads energi- och klimatprogram Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma

2 Trycksak Kontaktuppgifter: Raseborgs stad, växel , Yhteystiedot: Raaseporin kaupunki, vaihde , Innehåll: En sammanfattning av Raseborgs stads energi- och klimatprogram Sisältö: Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma, yhteenveto Fotografier/valokuvat: Lehikoinen Aleksi, Leinonen Tuomas, Pihlajaniemi Mari, Savolainen Esa, Raseborgs stad/raaseporin kaupunki Layout: ADD Grafisk byrå Tryckmäkleri/painomeklari: ADD Broschyren är tryckt på 100% returpapper. Esite on painettu 100% uusiopaperille. Raseborgs stads energi- och klimatprogram finns i sin helhet på webbplatsen samt för påseende vid stadens front-office och bibliotek. Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa sekä nähtävillä kaupungin front-officessa ja kirjastoissa

3 Raseborgs stads energi- och klimatprogram Programmet stöder de nationella målsättningarna för energi- och klimatpolitiken. Finland har som nationell målsättning att minska sina utsläpp med 20 % till Det är i kommunerna målsättningarna konkret skall förverkligas. Raseborgs stad tar sitt ansvar och deltar i det nationella klimattalkot. Huvudmålsättningen för energioch klimatprogrammet är att effektivera energianvändningen inom stadens förvaltningssektorer och på så sätt minska mängden av koldioxidutsläpp. Målsättning Målsättningarna för energi- och klimatprogrammet blir en del av stadens strategi och integreras i beslutsfattandet. Stadens beslutsfattare och förvaltning utvecklar stadens verksamhet inom alla sektorer för att minska på Raseborgs klimatbelastning. Företagen och industrin är ansvarstagande och motiverade att delta i utvecklandet av innovativa metoder och teknik. Stadens invånare är engagerade i utvecklandet av en utsläppsnål stad. Förverkligande Programmet har utarbetats som ett samarbete mellan staden och forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia. De konkreta åtgärderna som bildar stommen i programmet har utarbetats tillsammans med kontaktpersoner inom stadens förvaltning. Styrgruppen, som är tillsatt av stadsstyrelsen och består av representanter för staden och för Aronia, har organiserat arbetet att utforma programmet och handlingsplanerna för alla sektorer inom staden. Styrgruppen fortsätter med att organisera arbetet för att omsätta åtgärderna i praktiken. Programmet är ett levande dokument, som kommer att uppdateras med jämna mellanrum. I programmet ingår en uppföljning av hur åtgärderna förverkligas och vilken effekt de har. En rapport över de åtgärder som genomförts överlämnas årligen till stadsstyrelsen. Raaseporin kaupungin energiaja ilmasto-ohjelma Ohjelma tukee kansallisia energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita. Suomen kansallisena tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä nämä tavoitteet toteutetaan konkreettisesti kunnissa. Myös Raaseporin kaupunki haluaa kantaa vastuunsa ja osallistua kansallisiin ilmastotalkoisiin. Energia- ja ilmasto-ohjelman päätavoitteena on tehostaa energian käyttöä kaupungin eri hallintosektoreilla ja sen myötä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteet Energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteista tehdään osa kaupungin strategiaa ja ne integroidaan päätöksentekoon. Kaupungin päättäjät ja hallinto kehittävät toimintaa kaikilla sektoreilla Raaseporin ilmastokuormituksen vähentämiseksi ja yrityksiä ja teollisuuslaitoksia motivoidaan ottamaan vastuuta ja osallistumaan innovatiivisten metodien ja tekniikan kehittämiseen. Myös kaupungin asukkaat osallistuvat vähäpäästöisen kaupungin kehittämiseen. Toteutus Ohjelma on toteutettu kaupungin ja Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronian yhteistyönä. Ohjelman rungon muodostavat konkreettiset toimenpiteet, jotka on suunniteltu yhteistyössä kaupungin hallinnosta valittujen yhteyshenkilöiden kanssa. Kaupunginhallituksen asettama, Aronian ja kaupungin edustajista koostuva ohjausryhmä on organisoinut ohjelman ja kaikille kaupungin sektoreille tehtyjen toimintasuunnitelmien valmistelutyötä. Ohjausryhmä jatkaa työtään ja organisoi työtä toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä. Itse ohjelma on muunneltava dokumentti, jota päivitetään jatkossa tasaisin väliajoin. Ohjelmaan myös sisältyy toimenpiteiden toteuttamisen ja vaikutusten seuranta. Raportti jo toteutetuista toimenpiteistä luovutetaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

4 Ett långsiktigt arbete tillsammans når vi målsättningarna I och med energi- och klimatprogrammet har ett mer systematiskt och organiserat arbete börjat i Raseborg för att nå de nationella målsättningarna. För detta krävs ett långsiktigt arbete. Bland annat behövs ett gott samarbete som inkluderar och aktiverar stadens beslutsfattare och personal samt företag och industrier i staden. Invånarnas intresse och insats är viktig. Tillsammans kan arbetet för att nå målsättningarna för en klimatvänlig stad uppnås. Ett genomgående tema i energi- och klimatprogrammet är att energianvändningen effektiveras. Därmed uppnås på sikt ekonomiska inbesparingar, som går hand i hand med minskade utsläpp. Utgångspunkten har varit att åtgärderna som föreslås för att minska på energianvändningen och utsläppen är praktiska och realiserbara. De kan variera från ganska små, t.ex. ändringar i de dagliga rutinerna, till större och mera omfattande, t.ex. byte av energiformer, uppvärmningssätt eller -teknik. Någonting kan göras inom varje sektor, smått eller stort. Det praktiska arbetet är fortlöpande och långsiktigt. Växthusgasutsläpp i Raseborg ton koldioxidekvivalenter En kartering över utsläpp av växthusgaser inom Raseborgs stads gränser visar att utsläppen år 2007 var totalt ton koldioxidekvivalenter. Medräknat är all verksamhet inom staden, även annan verksamhet än stadens egen. De största utsläppskällorna var trafiken och separatuppvärmning av byggnader. Työtä pitkällä tähtäimellä tavoitteet saavutetaan yhdessä Energia- ja ilmasto-ohjelman myötä kaupungissa on aloitettu systemaattisempi ja organisoitu työ kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Kaupungin päättäjien ja henkilökunnan, sekä yritysten ja teollisuuslaitosten mukaan ottamiseksi ja aktivoimiseksi tarvitaan mm. hyvää yhteistyötä. Myös asukkaiden kiinnostus ja panostus on tärkeää. Tavoitteet ilmastoystävällisestä kaupungista voidaan saavuttaa yhdessä. Energia- ja ilmasto-ohjelman ydinteema on energiankäytön tehostaminen. Sen myötä saavutetaan pitkällä aikavälillä taloudellisia säästöjä, samalla kun päästöt vähenevät. Lähtökohtana ohjelmassa on ollut, että energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi ehdotettavat toimenpiteet ovat käytännöllisiä ja mahdollisia toteuttaa. Ne voivat vaihdella hyvin pienistä, esim. päivittäisten rutiinien muuttamisesta, suurempiin ja kattavampiin, kuten energiamuodon, lämmitystavan tai tekniikan vaihtamiseen. Jotain voidaan tehdä kaikilla sektoreilla, suurta tai pientä. Käytännön työ on jatkuvaa ja pitkäkestoista. Kasvihuonekaasupäästöt Raaseporissa t hiilidioksidiekvivalentteja Raaseporin alueella toteutettu kasvihuonekaasupäästöjen kartoitus osoitti vuoden 2007 kokonaispäästöjen määräksi tonnia hiilidioksidiekvivalentteja. Laskennoissa ovat mukana kaikki kaupungin rajojen sisäpuolella olevat toiminnot, joten myös muut kuin kaupungin omista toiminnoista aiheutuvat päästöt on huomioitu. Suurimmat päästölähteet olivat liikenne ja rakennusten erillislämmitys.

5 En energisparmålsättning på 9% Att spara in 9% på kommunens energianvändning är den målsättning som ställts upp i det energieffektivitetsavtal som kommunerna frivilligt sluter med Arbets- och näringsministeriet. De totala utsläppen av växthusgaser inom Raseborgs område skulle då minska med ton koldioxidekvivalenter räknat med nivån är I fall staden skulle minska sin elförbrukning med nio procent, skulle en energibesparing på ca MWh och ekonomisk inbesparing på ca nås. En nioprocentig värmeinbesparing i stadens egna separatuppvärmda byggnader skulle ge en energibesparing på närmare 4000 MWh; då kommer man till en reducering av utsläpp med, grovt uppskattat, över tusen koldioxidekvivalenter. Energiansäästötavoite 9% Energiankulutuksen vähentäminen yhdeksällä prosentilla on tavoite, jonka Työ- ja elinkeinoministeriön kuntien vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus asettaa kunnille. Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähenisivät Raaseporissa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina, verrattuna vuoden 2007 päästötasoon. Mikäli kaupunki vähentäisi omien toimintojensa sähkönkulutusta yhdeksällä prosentilla, olisi energiansäästö n MWh ja taloudellinen säästö lähes Yhdeksän prosentin energiansäästö kaupungin omien erillislämmitettävien rakennusten lämmityksessä säästäisi energiaa lähes 4000 MWh ja sen myötä päästöt vähenisivät karkeasti arvioituna yli tuhannella hiilidioksidiekvivalentilla.

6

7 Konkreta åtgärder Programmets konkreta åtgärder är både sådana som inverkar på de dagliga rutinerna och sådana som kräver investeringar. Åtgärderna tas fram i de sektorvisa handlingsplanerna och utgör stommen i programmet. Inom varje sektor har en ansvarsperson utsetts. Ansvarspersonen skall se till att åtgärderna förverkligas. Programmet är alltså uppgjord som en handlingsplan för stadens alla verksamhetssektorer enligt följande fördelning: Allmän och koncernförvaltning Stadskansliet Personalavdelningen Ekonomiavdelningen (IT, upphandling) Intern service (fastighetsskötsel, kosthåll, städservice) Utvecklingsavdelningen (näringslivstjänster, turistbyrån, landsbygdskansliet, kollektivtrafik) Grundtrygghetsproduktion Bildningssektorn Barndagvård och förskola Grundläggande och gymnasieutbildning Biblioteksverksamhet och medborgarinstitutet Musikinstitutet Raseborg, museiverksamhet, kulturverksamhet, ungdomsverksamhet Idrottsverksamhet och hälsomotion Samhällstekniska sektorn Administrativa avdelningen Samhällstekniska avdelningen Mätningsavdelningen (inkl. Skogsbruk) Stadsplaneringsavdelningen (planläggningsenheten, byggnadstillsyn, miljövård) Grundtrygghetssektorn Ekenäs Energi Raseborgs Vatten

8

9 Konkreettisia toimenpiteitä Ohjelmassa esitetyt konkreettiset toimenpiteet voivat koskea joko päivittäisten työrutiinien muuttamista, tai olla suurempia, investointeja vaativia toimenpiteitä. Toimenpiteet esitetään sektorikohtaisissa toimintasuunnitelmissa, jotka muodostavat ohjelman rungon. Jokaiselle sektorille on nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että toimenpiteet toteutetaan. Ohjelma on muodostettu hallintosektorikohtaisista toiminta suunnitelmista seuraavan jaottelun mukaisesti: Yleis- ja konsernihallinto Kaupunginkanslia Henkilöstöosasto Talousosasto (IT, hankinta) Sisäiset palvelut (kiinteistönhoito, ruokapalvelut, siivouspalvelut) Kehitysosasto (elinkeinopalvelut, matkailutoimisto, maaseututoimisto, julkinen liikenne) Perusturvatuotanto Sivistystoimi Lasten päivähoito ja esikoulu Perus- ja lukio-opetus Kirjastot ja kansalaisopisto Raaseporin musiikkiopisto, kulttuuri- ja museotoimi, nuorisotoimi Urheilutoimi ja terveysliikunta Yhdyskuntatekninen sektori Hallinto-osasto Yhdyskuntatekninen osasto Mittausosasto (mukana metsätalous) Kaupunkisuunnitteluyksikkö (kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu) Perusturvasektori Tammisaaren Energia Raaseporin Vesi

10

11 I handlingsplanerna har konkreta åtgärder tagits fram för varje sektor i staden. Sammanlagt rör det sig om närmare hundra åtgärder med vilka staden effektiverar sin energiförbrukning och minskar på klimatbelastning. Samma eller liknande åtgärder finns med i flera avdelningars handlingsplaner, eftersom det krävs samarbete mellan olika aktörer för att nå gemensamma målsättningar. Här några plock ur förslagen i sektorernas handlingsplaner: Upphandling och konsumtion energieffektivitet används som ett kriterium vid upphandling leverantören skall redogöra för produkternas och verksamhetens energiförbrukning och utsläpp den upphandlande varans kostnader under dess livscykel utreds Trafik, samhällsteknik, kollektivtrafik trygga och funktionella cykelleder byggs ut en plan för gatu- och vägbelysningen läggs upp, förnyandet (energieffektiveringen) av gatu- och vägbelysningen påskyndas stadsbiljett och servicetrafik med kollektivtrafik tas i bruk Markanvändning och samhällsstrukturen vid planering av nya bostadsområden beaktas invånarnas möjligheter att röra sig till fots, med cykel och med kollektivtrafik till servicepunkter och arbetsplatsen, skolor och daghem vid planering av tomter för näringslivet beaktas områdets energieffektivitet och -försörjning I försäljningsvillkoren för tomter och områden inkluderas rekommendationer för energieffektiva och klimatvänliga uppvärmningssätt för fastigheten som planeras där en långsiktig skogsbruksplan utarbetas med särskild hänsyn till energieffektivitet, klimatvänlighet och möjlighet att öka användningen av bioenergi Energieffektivitet i kontor IT-utrustningen är energieffektiv papperslös mötesteknik utarbetas och tas i bruk den elektronisk arkivering utökas Avfallshantering uppkomsten av avfall minimeras avfallssorteringen granskas och anvisningar utarbetas Energiförbrukning i byggnader energiförbrukningen följs upp och energisyner utförs termostat och radiatorer regleras inomhustemperaturen och varmvattentemperaturen regleras byte till energieffektiva lampor värmen från ventilationsluften tas till vara Energieffektivt byggande vid grundrenoveringar förbättras byggnadens energieffektivitet och förses med uppvärmningssystem med förnybara energikällor Övriga aktörer i näringslivet uppmuntras att ingå ett energieffektiveringsavtal med ansvarigt ministerium kriterier för klimatvänligt turismföretagande utarbetas för att bättre kunna erbjuda kunder klimatvänlig turismservice skolor och daghem uppmuntras till att ansluta sig till Grön flagg antalet energiförbrukningsmätare som finns vid biblioteken för utlåning utökas och kunderna meddelas om detta

12 Toimintasuunnitelmissa on esitetty konkreettisia toimenpiteitä kaikille kaupungin eri sektoreille. Yhteensä ohjelmassa on lähemmäs sata toimenpidettä, joilla kaupunki voi tehostaa energiankulutustaan ja vähentää ilmastokuormitusta. Samoja tai samankaltaisia toimenpiteitä on useammissa eri osastojen toimintasuunnitelmissa, sillä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Poimintoja toimenpidesuunnitelmissa esitetyistä toimenpiteistä: Hankinnat ja kulutus Energiatehokkuutta käytetään hankintojen kriteerinä Tavarantoimittajan on annettava selvitys tuotteidensa ja toimintansa energiankulutuksesta ja päästöistä Hankittavien tavaroiden elinkaaren aikaiset kustannukset selvitetään Liikenne, kunnallistekniikka, julkinen liikenne Rakennetaan turvallisia ja toimivia pyöräteitä Katu- ja tievalaistuksesta tehdään suunnitelma ja valaistuksen uusimista joudutetaan Kaupunkilippu ja julkisella liikenteellä hoidettava palveluliikenne otetaan käyttöön Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne Uusia asuinalueita suunniteltaessa huomioidaan asukkaiden mahdollisuudet liikkua jalan, pyörällä ja julkisen liikenteen kulkuneuvoilla palvelupisteisiin ja työpaikoille, kouluihin ja päiväkoteihin Tonttien ja alueiden myyntiehtoihin lisätään suositukset alueelle suunniteltavaan kiinteistöön sopivista energiatehokkaista ja ilmastoystävällisistä lämmitysvaihtoehdoista Luodaan metsänhoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon energiatehokkuus, ilmastoasiat ja mahdollisuus lisätä bioenergian käyttöä Energiatehokkuus toimistoissa Käytettävä tietotekniikka on energiatehokasta Paperiton kokoustekniikka otetaan käyttöön Sähköistä arkistointia lisätään Jätteiden käsittely Jätteiden syntyminen minimoidaan Jätteiden lajittelua järkeistetään ja lajitteluun tehdään ohjeet Energiankulutus rakennuksissa Energiankulutusta seurataan ja tehdään energiakatselmuksia Termostaattien ja lämpöpatterien toiminta optimoidaan Sisälämpötiloja ja lämpimän veden lämpötiloja säädellään ohjeiden mukaisiksi Siirrytään käyttämään energiansäästölamppuja Poistoilman lämpö otetaan talteen Energiatehokas rakentaminen Peruskorjausten yhteydessä parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja varustetaan rakennukset uusiutuvilla energiamuodoilla toimivalla lämmitysjärjestelmällä Muut toimenpiteet Elinkeinoelämän toimijoita kannustetaan solmimaan energiatehokkuussopimus asiasta vastaavan ministeriön kanssa Ilmastoystävällisille matkailuyrityksille luodaan kriteerit, jotta mahdollistetaan ympäristöystävällisten matkailupalveluiden tarjonta asiakkaille kouluja ja päiväkoteja kannustetaan liittymään Vihreä lippu-ohjelmaan Kirjastoissa lainattavissa olevien energiankulutusmittareiden määrää lisätään ja asiakkaille tiedotetaan asiasta

13

14 Invånarna en viktig resurs För att nå våra målsättningar är invånarnas insats i arbetet för att förbättra energieffektiviteten och reducera utsläpp av växthusgaser i staden viktig. Under år 2011 utfördes en invånarförfrågan med syfte att ge invånarna möjlighet att påverka programmets innehåll och dela med sig av egna tips och knep för hur de gjort sin vardag mer klimatvänlig och energieffektiv. Invånarnas energispartips gav en grund för att utarbeta en handbok med energispartips som finns på webben: Handboken finns också tillgänglig vid Raseborgs alla bibliotek och vid stadens front-office. Energispartips Släck lamporna och stäng av datorn, tv:n och andra elektroniska apparater när du inte behöver dem lämna dem inte på energisparläge Köp miljövänligt och tänk på energieffektiviteten när du handlar mat, hushållsmaskiner, kläder etc. Tillred mat av säsongsprodukter, släng inte bort mat Samåk, promenera, cykla eller åk med kollektivtrafik till jobbet/affären Planera din körrutt och uträtta flera ärenden under samma bilfärd Använd motorvärmare då utomhustemperaturen blir mindre än 5 C Reglera din inomhustemperatur enligt utrymmets behov Täta fönster och dörrar Använd persienner, gardiner och markiser för att reglera inomhustemperaturen Vädra effektivt och snabbt Se till att värmeaggregaten inte är täckta rengör och reglera Tvätta fulla disk- och tvättmaskiner Reglera användningen av varmvatten och varmvattenboilerns temperatur Använd duschmunstycke med lågt flöde och snåltspolande toalett Värm inte bastun i onödan bada genast då bastun blivit varm Minimera uppkomsten av avfall, sortera och återvinn avfall Semestra lokalt

15 Asukkaat tärkeä voimavara Asukkaiden panos työssä energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi on tärkeää yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2011 aikana toteutettiin asukaskysely, jonka tavoitteena oli antaa asukkaille mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön ja jakaa omia kokemuksia ja vinkkejä siitä miten oman arjen ilmastovaikutusta voi pienentää ja energiankäyttöä tehostaa. Annettuja energiansäästövinkkejä käytettiin perustana asukkaille tarkoitetussa ohjekirjassa, jossa annetaan käytännöllisiä energiansäästövinkkejä. Ohjekirja on saatavilla osoitteessa sekä Raaseporin kirjastoissa ja kaupungin front-officessa. Energiansäästövinkkejä Sammuta valot ja sulje tietokone, tv ja muut elektroniset laitteet silloin kun et tarvitse niitä älä jätä niitä energiansäästötilaan Osta ympäristöystävällisiä tuotteita ja ota huomioon tuotteen energiatehokkuus kun ostat ruokaa, kodinkoneita, vaatteita, jne. Käytä sesonkituotteita ruoanvalmistuksessa, älä heitä ruokaa pois Käytä kimppakyytejä, kävele, pyöräile tai kulje julkisen liikenteen kulkuneuvoilla töihin/kauppaan Suunnittele ajoreitit etukäteen ja hoida useita asioita samalla automatkalla Käytä moottorilämmitintä kun ulkoilman lämpötila laskee alle viiden asteen Säädä sisäilman lämpötila käyttötarpeen mukaan Tiivistä ovet ja ikkunat Käytä sälekaihtimia, verhoja ja markiiseja apuna sisäilman lämpötilan säätelyssä Tuuleta tehokkaasti ja nopeasti Varmista, että lämmityslaitteet eivät ole peitettynä puhdista ja säädä tarpeen mukaiseksi Pese täysiä tiski- ja pyykkikoneellisia Säännöstele lämpimän veden käyttöä ja säädä lämminvesivaraajan lämpötilaa Käytä suihkun vettä säästävää suutinta, sekä vettä säästävää wc:tä Älä lämmitä saunaa turhaan kylve heti kun sauna on lämmin Minimoi jätteiden syntyminen, lajittele ja kierrätä Lomaile lähellä

16

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari 8.4.2014 Jubileumsseminarium Hajavesiasetus 2004 - uusi tilanne Avloppsförordningen -

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

Parempi Arki. Väli-Suomen Kaste-hanke

Parempi Arki. Väli-Suomen Kaste-hanke Parempi Arki Väli-Suomen Kaste-hanke 1.3.2015 31.10.2017 Tausta 100 % Vem är dessa kunder? Och vad består kostnaderna av? 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Ketä nämä asiakkaat ovat? Ja mistä koostuu palvelujen

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen. Mia Montonen & Laura Yliruka

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen. Mia Montonen & Laura Yliruka Tervetuloa yhteiskehittämispäivään / Välkommen till samutvecklingsdagen 1 15.5.2017 Samutvecklingsdagens bakgrund Kompetenscentrens inom det sociala området och THL:s gemensamma strävan efter ett forskningsbaserat

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO YHDISTELMÄ LIITE BILAGA 6 1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE SAMMANSTÄLLNING Asia Ärende

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO YHDISTELMÄ LIITE BILAGA 6 1 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE SAMMANSTÄLLNING Asia Ärende HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO YHDISTELMÄ LIITE BILAGA 6 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA STRATEGI FÖR GLOBALT ANSVAR Kaupunginvaltuustossa 12.9.2012 tehdyt ehdotukset I stadsfullmäktige 12.9.2012 framställda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

ÖSTERBOTTENS KLIMATSTRATEGI 2040

ÖSTERBOTTENS KLIMATSTRATEGI 2040 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO ÖSTERBOTTENS KLIMATSTRATEGI 2040 Pohjanmaan ilmastostrategia 2040 Rantasipi, Vaasa 29.10.2014 Anna-Karin Pensar www.obotnia.fi facebook.com/obotnia TEMAGRUPPER Teemaryhmät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1059/2005 vp Raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoito Eduskunnan puhemiehelle Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian sijoittua maailman kymmenen kärkimaan joukkoon alkoholin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 928/2005 vp Kouluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Eduskunnan puhemiehelle Hyvällä ja kattavalla kouluterveydenhuollolla on todistetusti suuri merkitys lasten ja nuorten terveen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, kaupungit ja yritykset. Markku Rummukainen Lundin yliopisto Markku.Rummukainen@cec.lu.se

Ilmastonmuutos, kaupungit ja yritykset. Markku Rummukainen Lundin yliopisto Markku.Rummukainen@cec.lu.se Ilmastonmuutos, kaupungit ja yritykset Markku Rummukainen Lundin yliopisto Markku.Rummukainen@cec.lu.se Ilmasto muuttuu, mutta peli ei ole vielä pelattu Lämpenee, merenpinnan taso nousee, jäät sulavat

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Viranomaistapaaminen 19-20.1.2012 Myndighetssammanträde 19-20.1.2012 Torne Älv Total area 40 157 km 2 From alpine to coastal areas climate gradient Sensitive environment

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen esprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu Pelastuslaissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma. Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi

Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma. Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi Närpiönjoen info- ja keskustelutilaisuus / Info- och diskussionsmöte

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot