Raseborgs stads energi- och klimatprogram. Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raseborgs stads energi- och klimatprogram. Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma"

Transkriptio

1 Raseborgs stads energi- och klimatprogram Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma

2 Trycksak Kontaktuppgifter: Raseborgs stad, växel , Yhteystiedot: Raaseporin kaupunki, vaihde , Innehåll: En sammanfattning av Raseborgs stads energi- och klimatprogram Sisältö: Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma, yhteenveto Fotografier/valokuvat: Lehikoinen Aleksi, Leinonen Tuomas, Pihlajaniemi Mari, Savolainen Esa, Raseborgs stad/raaseporin kaupunki Layout: ADD Grafisk byrå Tryckmäkleri/painomeklari: ADD Broschyren är tryckt på 100% returpapper. Esite on painettu 100% uusiopaperille. Raseborgs stads energi- och klimatprogram finns i sin helhet på webbplatsen samt för påseende vid stadens front-office och bibliotek. Raaseporin kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa sekä nähtävillä kaupungin front-officessa ja kirjastoissa

3 Raseborgs stads energi- och klimatprogram Programmet stöder de nationella målsättningarna för energi- och klimatpolitiken. Finland har som nationell målsättning att minska sina utsläpp med 20 % till Det är i kommunerna målsättningarna konkret skall förverkligas. Raseborgs stad tar sitt ansvar och deltar i det nationella klimattalkot. Huvudmålsättningen för energioch klimatprogrammet är att effektivera energianvändningen inom stadens förvaltningssektorer och på så sätt minska mängden av koldioxidutsläpp. Målsättning Målsättningarna för energi- och klimatprogrammet blir en del av stadens strategi och integreras i beslutsfattandet. Stadens beslutsfattare och förvaltning utvecklar stadens verksamhet inom alla sektorer för att minska på Raseborgs klimatbelastning. Företagen och industrin är ansvarstagande och motiverade att delta i utvecklandet av innovativa metoder och teknik. Stadens invånare är engagerade i utvecklandet av en utsläppsnål stad. Förverkligande Programmet har utarbetats som ett samarbete mellan staden och forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia. De konkreta åtgärderna som bildar stommen i programmet har utarbetats tillsammans med kontaktpersoner inom stadens förvaltning. Styrgruppen, som är tillsatt av stadsstyrelsen och består av representanter för staden och för Aronia, har organiserat arbetet att utforma programmet och handlingsplanerna för alla sektorer inom staden. Styrgruppen fortsätter med att organisera arbetet för att omsätta åtgärderna i praktiken. Programmet är ett levande dokument, som kommer att uppdateras med jämna mellanrum. I programmet ingår en uppföljning av hur åtgärderna förverkligas och vilken effekt de har. En rapport över de åtgärder som genomförts överlämnas årligen till stadsstyrelsen. Raaseporin kaupungin energiaja ilmasto-ohjelma Ohjelma tukee kansallisia energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita. Suomen kansallisena tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä nämä tavoitteet toteutetaan konkreettisesti kunnissa. Myös Raaseporin kaupunki haluaa kantaa vastuunsa ja osallistua kansallisiin ilmastotalkoisiin. Energia- ja ilmasto-ohjelman päätavoitteena on tehostaa energian käyttöä kaupungin eri hallintosektoreilla ja sen myötä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteet Energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitteista tehdään osa kaupungin strategiaa ja ne integroidaan päätöksentekoon. Kaupungin päättäjät ja hallinto kehittävät toimintaa kaikilla sektoreilla Raaseporin ilmastokuormituksen vähentämiseksi ja yrityksiä ja teollisuuslaitoksia motivoidaan ottamaan vastuuta ja osallistumaan innovatiivisten metodien ja tekniikan kehittämiseen. Myös kaupungin asukkaat osallistuvat vähäpäästöisen kaupungin kehittämiseen. Toteutus Ohjelma on toteutettu kaupungin ja Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronian yhteistyönä. Ohjelman rungon muodostavat konkreettiset toimenpiteet, jotka on suunniteltu yhteistyössä kaupungin hallinnosta valittujen yhteyshenkilöiden kanssa. Kaupunginhallituksen asettama, Aronian ja kaupungin edustajista koostuva ohjausryhmä on organisoinut ohjelman ja kaikille kaupungin sektoreille tehtyjen toimintasuunnitelmien valmistelutyötä. Ohjausryhmä jatkaa työtään ja organisoi työtä toimenpiteiden toteuttamiseksi käytännössä. Itse ohjelma on muunneltava dokumentti, jota päivitetään jatkossa tasaisin väliajoin. Ohjelmaan myös sisältyy toimenpiteiden toteuttamisen ja vaikutusten seuranta. Raportti jo toteutetuista toimenpiteistä luovutetaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

4 Ett långsiktigt arbete tillsammans når vi målsättningarna I och med energi- och klimatprogrammet har ett mer systematiskt och organiserat arbete börjat i Raseborg för att nå de nationella målsättningarna. För detta krävs ett långsiktigt arbete. Bland annat behövs ett gott samarbete som inkluderar och aktiverar stadens beslutsfattare och personal samt företag och industrier i staden. Invånarnas intresse och insats är viktig. Tillsammans kan arbetet för att nå målsättningarna för en klimatvänlig stad uppnås. Ett genomgående tema i energi- och klimatprogrammet är att energianvändningen effektiveras. Därmed uppnås på sikt ekonomiska inbesparingar, som går hand i hand med minskade utsläpp. Utgångspunkten har varit att åtgärderna som föreslås för att minska på energianvändningen och utsläppen är praktiska och realiserbara. De kan variera från ganska små, t.ex. ändringar i de dagliga rutinerna, till större och mera omfattande, t.ex. byte av energiformer, uppvärmningssätt eller -teknik. Någonting kan göras inom varje sektor, smått eller stort. Det praktiska arbetet är fortlöpande och långsiktigt. Växthusgasutsläpp i Raseborg ton koldioxidekvivalenter En kartering över utsläpp av växthusgaser inom Raseborgs stads gränser visar att utsläppen år 2007 var totalt ton koldioxidekvivalenter. Medräknat är all verksamhet inom staden, även annan verksamhet än stadens egen. De största utsläppskällorna var trafiken och separatuppvärmning av byggnader. Työtä pitkällä tähtäimellä tavoitteet saavutetaan yhdessä Energia- ja ilmasto-ohjelman myötä kaupungissa on aloitettu systemaattisempi ja organisoitu työ kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Kaupungin päättäjien ja henkilökunnan, sekä yritysten ja teollisuuslaitosten mukaan ottamiseksi ja aktivoimiseksi tarvitaan mm. hyvää yhteistyötä. Myös asukkaiden kiinnostus ja panostus on tärkeää. Tavoitteet ilmastoystävällisestä kaupungista voidaan saavuttaa yhdessä. Energia- ja ilmasto-ohjelman ydinteema on energiankäytön tehostaminen. Sen myötä saavutetaan pitkällä aikavälillä taloudellisia säästöjä, samalla kun päästöt vähenevät. Lähtökohtana ohjelmassa on ollut, että energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi ehdotettavat toimenpiteet ovat käytännöllisiä ja mahdollisia toteuttaa. Ne voivat vaihdella hyvin pienistä, esim. päivittäisten rutiinien muuttamisesta, suurempiin ja kattavampiin, kuten energiamuodon, lämmitystavan tai tekniikan vaihtamiseen. Jotain voidaan tehdä kaikilla sektoreilla, suurta tai pientä. Käytännön työ on jatkuvaa ja pitkäkestoista. Kasvihuonekaasupäästöt Raaseporissa t hiilidioksidiekvivalentteja Raaseporin alueella toteutettu kasvihuonekaasupäästöjen kartoitus osoitti vuoden 2007 kokonaispäästöjen määräksi tonnia hiilidioksidiekvivalentteja. Laskennoissa ovat mukana kaikki kaupungin rajojen sisäpuolella olevat toiminnot, joten myös muut kuin kaupungin omista toiminnoista aiheutuvat päästöt on huomioitu. Suurimmat päästölähteet olivat liikenne ja rakennusten erillislämmitys.

5 En energisparmålsättning på 9% Att spara in 9% på kommunens energianvändning är den målsättning som ställts upp i det energieffektivitetsavtal som kommunerna frivilligt sluter med Arbets- och näringsministeriet. De totala utsläppen av växthusgaser inom Raseborgs område skulle då minska med ton koldioxidekvivalenter räknat med nivån är I fall staden skulle minska sin elförbrukning med nio procent, skulle en energibesparing på ca MWh och ekonomisk inbesparing på ca nås. En nioprocentig värmeinbesparing i stadens egna separatuppvärmda byggnader skulle ge en energibesparing på närmare 4000 MWh; då kommer man till en reducering av utsläpp med, grovt uppskattat, över tusen koldioxidekvivalenter. Energiansäästötavoite 9% Energiankulutuksen vähentäminen yhdeksällä prosentilla on tavoite, jonka Työ- ja elinkeinoministeriön kuntien vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus asettaa kunnille. Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähenisivät Raaseporissa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina, verrattuna vuoden 2007 päästötasoon. Mikäli kaupunki vähentäisi omien toimintojensa sähkönkulutusta yhdeksällä prosentilla, olisi energiansäästö n MWh ja taloudellinen säästö lähes Yhdeksän prosentin energiansäästö kaupungin omien erillislämmitettävien rakennusten lämmityksessä säästäisi energiaa lähes 4000 MWh ja sen myötä päästöt vähenisivät karkeasti arvioituna yli tuhannella hiilidioksidiekvivalentilla.

6

7 Konkreta åtgärder Programmets konkreta åtgärder är både sådana som inverkar på de dagliga rutinerna och sådana som kräver investeringar. Åtgärderna tas fram i de sektorvisa handlingsplanerna och utgör stommen i programmet. Inom varje sektor har en ansvarsperson utsetts. Ansvarspersonen skall se till att åtgärderna förverkligas. Programmet är alltså uppgjord som en handlingsplan för stadens alla verksamhetssektorer enligt följande fördelning: Allmän och koncernförvaltning Stadskansliet Personalavdelningen Ekonomiavdelningen (IT, upphandling) Intern service (fastighetsskötsel, kosthåll, städservice) Utvecklingsavdelningen (näringslivstjänster, turistbyrån, landsbygdskansliet, kollektivtrafik) Grundtrygghetsproduktion Bildningssektorn Barndagvård och förskola Grundläggande och gymnasieutbildning Biblioteksverksamhet och medborgarinstitutet Musikinstitutet Raseborg, museiverksamhet, kulturverksamhet, ungdomsverksamhet Idrottsverksamhet och hälsomotion Samhällstekniska sektorn Administrativa avdelningen Samhällstekniska avdelningen Mätningsavdelningen (inkl. Skogsbruk) Stadsplaneringsavdelningen (planläggningsenheten, byggnadstillsyn, miljövård) Grundtrygghetssektorn Ekenäs Energi Raseborgs Vatten

8

9 Konkreettisia toimenpiteitä Ohjelmassa esitetyt konkreettiset toimenpiteet voivat koskea joko päivittäisten työrutiinien muuttamista, tai olla suurempia, investointeja vaativia toimenpiteitä. Toimenpiteet esitetään sektorikohtaisissa toimintasuunnitelmissa, jotka muodostavat ohjelman rungon. Jokaiselle sektorille on nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että toimenpiteet toteutetaan. Ohjelma on muodostettu hallintosektorikohtaisista toiminta suunnitelmista seuraavan jaottelun mukaisesti: Yleis- ja konsernihallinto Kaupunginkanslia Henkilöstöosasto Talousosasto (IT, hankinta) Sisäiset palvelut (kiinteistönhoito, ruokapalvelut, siivouspalvelut) Kehitysosasto (elinkeinopalvelut, matkailutoimisto, maaseututoimisto, julkinen liikenne) Perusturvatuotanto Sivistystoimi Lasten päivähoito ja esikoulu Perus- ja lukio-opetus Kirjastot ja kansalaisopisto Raaseporin musiikkiopisto, kulttuuri- ja museotoimi, nuorisotoimi Urheilutoimi ja terveysliikunta Yhdyskuntatekninen sektori Hallinto-osasto Yhdyskuntatekninen osasto Mittausosasto (mukana metsätalous) Kaupunkisuunnitteluyksikkö (kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu) Perusturvasektori Tammisaaren Energia Raaseporin Vesi

10

11 I handlingsplanerna har konkreta åtgärder tagits fram för varje sektor i staden. Sammanlagt rör det sig om närmare hundra åtgärder med vilka staden effektiverar sin energiförbrukning och minskar på klimatbelastning. Samma eller liknande åtgärder finns med i flera avdelningars handlingsplaner, eftersom det krävs samarbete mellan olika aktörer för att nå gemensamma målsättningar. Här några plock ur förslagen i sektorernas handlingsplaner: Upphandling och konsumtion energieffektivitet används som ett kriterium vid upphandling leverantören skall redogöra för produkternas och verksamhetens energiförbrukning och utsläpp den upphandlande varans kostnader under dess livscykel utreds Trafik, samhällsteknik, kollektivtrafik trygga och funktionella cykelleder byggs ut en plan för gatu- och vägbelysningen läggs upp, förnyandet (energieffektiveringen) av gatu- och vägbelysningen påskyndas stadsbiljett och servicetrafik med kollektivtrafik tas i bruk Markanvändning och samhällsstrukturen vid planering av nya bostadsområden beaktas invånarnas möjligheter att röra sig till fots, med cykel och med kollektivtrafik till servicepunkter och arbetsplatsen, skolor och daghem vid planering av tomter för näringslivet beaktas områdets energieffektivitet och -försörjning I försäljningsvillkoren för tomter och områden inkluderas rekommendationer för energieffektiva och klimatvänliga uppvärmningssätt för fastigheten som planeras där en långsiktig skogsbruksplan utarbetas med särskild hänsyn till energieffektivitet, klimatvänlighet och möjlighet att öka användningen av bioenergi Energieffektivitet i kontor IT-utrustningen är energieffektiv papperslös mötesteknik utarbetas och tas i bruk den elektronisk arkivering utökas Avfallshantering uppkomsten av avfall minimeras avfallssorteringen granskas och anvisningar utarbetas Energiförbrukning i byggnader energiförbrukningen följs upp och energisyner utförs termostat och radiatorer regleras inomhustemperaturen och varmvattentemperaturen regleras byte till energieffektiva lampor värmen från ventilationsluften tas till vara Energieffektivt byggande vid grundrenoveringar förbättras byggnadens energieffektivitet och förses med uppvärmningssystem med förnybara energikällor Övriga aktörer i näringslivet uppmuntras att ingå ett energieffektiveringsavtal med ansvarigt ministerium kriterier för klimatvänligt turismföretagande utarbetas för att bättre kunna erbjuda kunder klimatvänlig turismservice skolor och daghem uppmuntras till att ansluta sig till Grön flagg antalet energiförbrukningsmätare som finns vid biblioteken för utlåning utökas och kunderna meddelas om detta

12 Toimintasuunnitelmissa on esitetty konkreettisia toimenpiteitä kaikille kaupungin eri sektoreille. Yhteensä ohjelmassa on lähemmäs sata toimenpidettä, joilla kaupunki voi tehostaa energiankulutustaan ja vähentää ilmastokuormitusta. Samoja tai samankaltaisia toimenpiteitä on useammissa eri osastojen toimintasuunnitelmissa, sillä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Poimintoja toimenpidesuunnitelmissa esitetyistä toimenpiteistä: Hankinnat ja kulutus Energiatehokkuutta käytetään hankintojen kriteerinä Tavarantoimittajan on annettava selvitys tuotteidensa ja toimintansa energiankulutuksesta ja päästöistä Hankittavien tavaroiden elinkaaren aikaiset kustannukset selvitetään Liikenne, kunnallistekniikka, julkinen liikenne Rakennetaan turvallisia ja toimivia pyöräteitä Katu- ja tievalaistuksesta tehdään suunnitelma ja valaistuksen uusimista joudutetaan Kaupunkilippu ja julkisella liikenteellä hoidettava palveluliikenne otetaan käyttöön Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne Uusia asuinalueita suunniteltaessa huomioidaan asukkaiden mahdollisuudet liikkua jalan, pyörällä ja julkisen liikenteen kulkuneuvoilla palvelupisteisiin ja työpaikoille, kouluihin ja päiväkoteihin Tonttien ja alueiden myyntiehtoihin lisätään suositukset alueelle suunniteltavaan kiinteistöön sopivista energiatehokkaista ja ilmastoystävällisistä lämmitysvaihtoehdoista Luodaan metsänhoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon energiatehokkuus, ilmastoasiat ja mahdollisuus lisätä bioenergian käyttöä Energiatehokkuus toimistoissa Käytettävä tietotekniikka on energiatehokasta Paperiton kokoustekniikka otetaan käyttöön Sähköistä arkistointia lisätään Jätteiden käsittely Jätteiden syntyminen minimoidaan Jätteiden lajittelua järkeistetään ja lajitteluun tehdään ohjeet Energiankulutus rakennuksissa Energiankulutusta seurataan ja tehdään energiakatselmuksia Termostaattien ja lämpöpatterien toiminta optimoidaan Sisälämpötiloja ja lämpimän veden lämpötiloja säädellään ohjeiden mukaisiksi Siirrytään käyttämään energiansäästölamppuja Poistoilman lämpö otetaan talteen Energiatehokas rakentaminen Peruskorjausten yhteydessä parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja varustetaan rakennukset uusiutuvilla energiamuodoilla toimivalla lämmitysjärjestelmällä Muut toimenpiteet Elinkeinoelämän toimijoita kannustetaan solmimaan energiatehokkuussopimus asiasta vastaavan ministeriön kanssa Ilmastoystävällisille matkailuyrityksille luodaan kriteerit, jotta mahdollistetaan ympäristöystävällisten matkailupalveluiden tarjonta asiakkaille kouluja ja päiväkoteja kannustetaan liittymään Vihreä lippu-ohjelmaan Kirjastoissa lainattavissa olevien energiankulutusmittareiden määrää lisätään ja asiakkaille tiedotetaan asiasta

13

14 Invånarna en viktig resurs För att nå våra målsättningar är invånarnas insats i arbetet för att förbättra energieffektiviteten och reducera utsläpp av växthusgaser i staden viktig. Under år 2011 utfördes en invånarförfrågan med syfte att ge invånarna möjlighet att påverka programmets innehåll och dela med sig av egna tips och knep för hur de gjort sin vardag mer klimatvänlig och energieffektiv. Invånarnas energispartips gav en grund för att utarbeta en handbok med energispartips som finns på webben: Handboken finns också tillgänglig vid Raseborgs alla bibliotek och vid stadens front-office. Energispartips Släck lamporna och stäng av datorn, tv:n och andra elektroniska apparater när du inte behöver dem lämna dem inte på energisparläge Köp miljövänligt och tänk på energieffektiviteten när du handlar mat, hushållsmaskiner, kläder etc. Tillred mat av säsongsprodukter, släng inte bort mat Samåk, promenera, cykla eller åk med kollektivtrafik till jobbet/affären Planera din körrutt och uträtta flera ärenden under samma bilfärd Använd motorvärmare då utomhustemperaturen blir mindre än 5 C Reglera din inomhustemperatur enligt utrymmets behov Täta fönster och dörrar Använd persienner, gardiner och markiser för att reglera inomhustemperaturen Vädra effektivt och snabbt Se till att värmeaggregaten inte är täckta rengör och reglera Tvätta fulla disk- och tvättmaskiner Reglera användningen av varmvatten och varmvattenboilerns temperatur Använd duschmunstycke med lågt flöde och snåltspolande toalett Värm inte bastun i onödan bada genast då bastun blivit varm Minimera uppkomsten av avfall, sortera och återvinn avfall Semestra lokalt

15 Asukkaat tärkeä voimavara Asukkaiden panos työssä energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi on tärkeää yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2011 aikana toteutettiin asukaskysely, jonka tavoitteena oli antaa asukkaille mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön ja jakaa omia kokemuksia ja vinkkejä siitä miten oman arjen ilmastovaikutusta voi pienentää ja energiankäyttöä tehostaa. Annettuja energiansäästövinkkejä käytettiin perustana asukkaille tarkoitetussa ohjekirjassa, jossa annetaan käytännöllisiä energiansäästövinkkejä. Ohjekirja on saatavilla osoitteessa sekä Raaseporin kirjastoissa ja kaupungin front-officessa. Energiansäästövinkkejä Sammuta valot ja sulje tietokone, tv ja muut elektroniset laitteet silloin kun et tarvitse niitä älä jätä niitä energiansäästötilaan Osta ympäristöystävällisiä tuotteita ja ota huomioon tuotteen energiatehokkuus kun ostat ruokaa, kodinkoneita, vaatteita, jne. Käytä sesonkituotteita ruoanvalmistuksessa, älä heitä ruokaa pois Käytä kimppakyytejä, kävele, pyöräile tai kulje julkisen liikenteen kulkuneuvoilla töihin/kauppaan Suunnittele ajoreitit etukäteen ja hoida useita asioita samalla automatkalla Käytä moottorilämmitintä kun ulkoilman lämpötila laskee alle viiden asteen Säädä sisäilman lämpötila käyttötarpeen mukaan Tiivistä ovet ja ikkunat Käytä sälekaihtimia, verhoja ja markiiseja apuna sisäilman lämpötilan säätelyssä Tuuleta tehokkaasti ja nopeasti Varmista, että lämmityslaitteet eivät ole peitettynä puhdista ja säädä tarpeen mukaiseksi Pese täysiä tiski- ja pyykkikoneellisia Säännöstele lämpimän veden käyttöä ja säädä lämminvesivaraajan lämpötilaa Käytä suihkun vettä säästävää suutinta, sekä vettä säästävää wc:tä Älä lämmitä saunaa turhaan kylve heti kun sauna on lämmin Minimoi jätteiden syntyminen, lajittele ja kierrätä Lomaile lähellä

16

INGÅ KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATPROGRAM INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA

INGÅ KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATPROGRAM INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA INGÅ KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATPROGRAM INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA INKOON KUNNAN ENERGIA- JA ILMASTO-OHJELMA Kommunfullmäktige / Kunnanvaltuusto 24.3.2011 INLEDNING JOHDANTO Ingå kommuns

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Raportteja 84 2012 Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Pohjanmaan ja KESKI-POHJANMAAN maakunta LANDSKAPET österbotten OCH mellersta österbotten Maaseudun hanketuet 2007-2011

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020 Kommunikationsministeriet Ministry of Transport and Communications Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2011 4 12 Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 VAASAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA VASA STADS REVISIONSNÄMND ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Puheenjohtajan katsaus Ordförandens

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 213/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 213/2010 Uusiutuvien

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica»Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv,

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000. Kunnallispoliittinen ohjelma. Kommunalpolitiskt program 2014-2016

Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000. Kunnallispoliittinen ohjelma. Kommunalpolitiskt program 2014-2016 Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000 Kunnallispoliittinen ohjelma Kommunalpolitiskt program 2014-2016 SisältöInnehåll Johdanto Johdanto Työpaikkoja korkeakoulutetuille Hyvinvointi Kaupunkiympäristö Inledning Arbetsplatser

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Ohjelmia ja strategioita 2/2009 4 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO 2013 BUDGET TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 EKONOMIPLAN Talousarvio 2013 Budget, Taloussuunnitelma 2014-2016 Ekonomiplan Julkaisija: Siuntion kunta Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Personalrapport Henkilöstöraportti

Personalrapport Henkilöstöraportti Personalrapport Henkilöstöraportti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SISÄLLYSLUETTELO Del I 1. Inledning/ Johdanto....3 2. Personalstrategi och åtgärdsprogram Henkilöstöstrategia ja toimenpideohjelma... 4 3. Personalens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 KV hyväksynyt 10.6.2013 46 STF godkänt 10.6.2013 46 TILINPÄÄTÖS 2012 BOKSLUT 2012 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI. Personalrapport 2005. Henkilöstöraportti

STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI. Personalrapport 2005. Henkilöstöraportti STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI Personalrapport 2005 Henkilöstöraportti 2005 1. JOHDANTO foto/kuva: Ben Griep 1. INLEDNING Stadsfullmäktige i Jakobstad godkände staden Jakobstads strategiplan för

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Hajajätevesityöryhmän loppuraportti

Hajajätevesityöryhmän loppuraportti Ympäristöministeriön raportteja 4 2010 Hajajätevesityöryhmän loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 4 2010 Hajajätevesityöryhmän loppuraportti Helsinki 2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA Vuosikertomus 2013 BORGÅ ENERGI Årsberättelse 2013 1 Sisältö 2-3 Porvoon Energia -yhtiöt 4-7 Toimitusjohtajan ja hallituksen

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 7/2014 Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet Erkka Ryynänen, Laura Oja

Lisätiedot