Henkilöstöopas Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöopas Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2006"

Transkriptio

1 Henkilöstöopas Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2006

2 S I S Ä L L Y SL U E T T E L O 1 Lukijalle Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Seurakuntien alue ja väestö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintokaavio Yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvostot Palvelevat toiminnot Seurakuntayhtymän strategia Henkilökunta Seurakuntien liittyminen kirkon yleishallintoon Virka ja työsuhteeseen liittyvät asiat Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöasioista päättävät seurakuntien elimet Kirkon työmarkkinalaitos Palvelussuhteet Virkasuhde Työsopimussuhde Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen Lomauttaminen Virka ja työehtosopimukset Palkkaus Virka ja työsuhteisten kuukausipalkat Kokemuslisät Tuntipalkat Lastenohjaajien ja iltapäiväkerhonohjaajien palkat Palkanmaksu Työaika Varsinainen työaika Vapaapäivät Vuosiloma Lomakorvaus Virkavapaudet ja työlomat Sairausloma Perhevapaat Erityisäitiys, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa Hoitovapaa Osittainen hoitovapaa Tilapäinen hoitovapaa Muut palkalliset vapaapäivät Harkinnanvarainen virka ja työvapaa...25

3 3.11 Matkakustannusten korvaukset Matkakustannukset VR matkakortti Päivärahat Majoittumiskorvaus Yömatkaraha Leirikorvaukset Puhelinkorvaukset Palvelussuhteeseen liittyviä etuja Eläkkeet Tapaturmavakuutus Ryhmähenkivakuutus Hautausapu Julkisyhteisön vastuuvakuutus Virkamatkavakuutus Muut vakuutukset Henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta Työpaikkaterveydenhuolto Työsuojelu Suositussopimukset Työpaikkaruokailu Sisäinen tiedotus Henkilöstökoulutus Perehdyttäminen Täydennyskoulutus Uudelleenkoulutus Ammattijärjestöt ja luottamusmiestoiminta Muuten hyvä tietää Mistä kysyn? Perehdyttäjän muistilista

4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän H E N K I L Ö S T Ö O P A S 1 Lukijalle Seurakuntatyön perimmäinen tarkoitus on evankeliumin julistaminen kaikelle kansalle. Selvimmin tämä näkyy jumalanpalveluksen toimittamisessa ja lähetystyössä. Suurten seurakuntayhtymien tehtävät ovat nykyisin varsin monipuoliset ja niitä suorittava työntekijäkunta on suuri. Tästä on aiheutunut välttämätön töiden eriytyminen niin, ettei seurakuntatyön keskeinen tarkoitus aina näy käytännön toimissa. Tämän vuoksi on syytä korostaa, että palveluspaikastamme riippumatta työmme saa oikeutuksensa ja motivaationsa seurakuntatyön tarkoituksen toteuttamisesta. Henkilöstöoppaan tarkoituksena on auttaa Sinua tutustumaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään työnantajana ja antaa Sinulle perustiedot virka ja työsuhteen ehdoista ja työhön liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista. Tervetuloa työyhteisöömme! Mia Fager

5 2 2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2.1 Seurakuntien alue ja väestö Kirkon jäsenet kuuluvat seurakuntiin, joilla kullakin on määrätty alueensa. Kielellisellä perusteella voi samalla alueella olla useampia seurakuntia. Näillä sanoin määrittelee kirkkolaki kirkon organisaation perusyksikön, seurakunnan. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluu yhdeksän seurakuntaa. Maantieteellisesti seurakuntayhtymä käsittää Turun kaupungin ja Kaarinan kaupungin. Yksi seurakunnista on ruotsinkielinen ja toimii koko seurakuntayhtymän alueella. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien läsnä oleva väestö : Turun tuomiokirkkoseurakunta Turun Mikaelinseurakunta Turun Martinseurakunta Turun Katariinan seurakunta Maarian seurakunta Turun ruotsalainen seurakunta Turun Henrikinseurakunta Paattisten seurakunta Kaarinan seurakunta yhteensä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintokaavio Turun ja Kaarinan seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Yhtymän toimesta hoidetaan kirkkolain määräysten nojalla tehtävät, jotka koskevat: 1. kirkollisverotusta 2. kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakamista seurakuntien kesken 3. maksuja kirkon keskusrahastoon sekä 4. talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta. Seurakuntayhtymä hoitaa lisäksi eräät tärkeät henkilöstöasiat kuten henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelun ja palkkauspolitiikan, perustaa ja lakkauttaa virat sekä päättää kiinteästä omaisuudesta ja sen luovuttamisesta.

6 3 Kirkkovaltuuston hyväksymän perussäännön nojalla yhtymän toimintapiiriä on laajennettu kirkkolain määrittämistä perustehtävistä. Niinpä yhtymä hoitaa seurakuntien puolesta yleishallinnon, taloushallinnon, kiinteistö, rakennus ja hautaustoimen, väestörekisteriasiat, yhteisen tiedotustoiminnan sekä seurakunnallisista tehtävistä yhteisen lapsi, nuoriso ja opiskelijatyön, diakoniatyön yleissuunnittelun, erityisdiakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen. Paikallisseurakunnat hoitavat seurakuntatyön keskeiset perustehtävät. Näitä ovat jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset kuten kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaus. Lisäksi seurakunnat huolehtivat kukin alueellaan seurakunnallisesta diakoniatyöstä, opetustyöstä, nuorisotyöstä ja seurakunnallisesta musiikkikasvatuksesta. Paikallisista ratkaisuista johtuen eri seurakuntayhtymien hallintomallit poikkeavat jossain määrin toisistaan. Nykyinen organisaatio ei ole ainoa mahdollinen. Sitä voidaan kehittää havaittujen tarpeiden mukaan. Seurakuntayhtymän organisaatio voidaan havainnollistaa seuraavan kaavion avulla:

7 4

8 5 2.3 Yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvostot Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän päätösvaltaa. Siihen kuuluu 61 kirkollisilla vaaleilla valittua edustajaa, joiksi ovat kelpoisia kristillisestä vakaumuksesta tunnetut seurakunnan konfirmoidut jäsenet, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Jäseneksi ei kuitenkaan voida valita seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa tai työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. Valtuutettujen toimikausi kestää neljä vuotta. Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat mm. kirkon ja seurakunnan omaisuudesta päättäminen, seurakunnalle tarpeellisten rakennusten rakentaminen, hautausmaan perustaminen ja laajentaminen, maksujen määrääminen hautapaikoista, seurakuntien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, talousarvion vahvistaminen, seurakunnan omaisuuden, hallinnon ja hoidon valvonta sekä kaikki määräenemmistöä tai alistusta vaativat päätökset. Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin. Siihen kuuluu tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja, kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän yhteiseksi työmuodoksi otettua hengellistä työtä, huolehtia seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat sekä mikäli kirkkovaltuusto ei toisin päätä, panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja määräykset. Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu. Kussakin seurakunnassa on seurakuntaneuvosto. Sen puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja seurakunnan koosta riippuen kahdeksasta kuuteentoista vaaleilla neljäksi vuodeksi valittua jäsentä. Seurakuntaneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä työtä ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. 2.4 Palvelevat toiminnot Yhteistä hallintoa varten kirkkoneuvoston alaisena toimii hallintovirasto, johon kuuluu kiinteistötoimisto ja taloustoimisto. Hallintoviraston johdossa on hallintojohtaja. Hänen tehtävänään on johtaa ja suunnitella seurakuntayhtymään hallintoa ja taloutta sekä tehdä niiden kehittämistä koskevia esityksiä. Hän toimii kirkkovaltuuston sihteerinä ja on hallintoviraston toimistopäällikköjen esimies.

9 6 Lakimiehen tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän lainkäyttöön liittyvistä tehtävistä, hallinnon lainmukaisuudesta ja seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnosta. Lakimies toimii kirkkoneuvoston sihteerinä ja on palkka asiamies. Hänelle kuuluvat työ ja virkaehtosopimusten tulkinta ja soveltaminen sekä paikallisneuvottelujen käyminen. Kiinteistötoimiston johtajana on kiinteistöjohtaja. Kiinteistötoimiston tehtävänä on huolehtia seurakuntayhtymän kiinteistöjen rakentamiseen, kaavoitukseen, kunnossapitoon, hoitoon ja käyttöön liittyvistä asioista. Hautaustoimi kuuluu kiinteistötoimistoon ja se vastaa hautaustoimen käytännön järjestelyistä kuten hautauksista, hautausmaiden istutuksista, yleishoidosta ja seurakuntien huoltokeskukseen liittyvistä talousja henkilöstöasioista. Hautaustoimen päällikkö vastaa seurakuntien huoltokeskuksen ja hautausmaiden johtamisesta kiinteistöjohtajan alaisena. Taloustoimiston johtajana on talous ja suunnittelujohtaja. Taloustoimisto hoitaa seurakuntayhtymän taloushallintoon ja hautainhoitorahastoon kuuluvat tehtävät, vastaanottaa kassa ja tilivirastona seurakuntien tulot ja suorittaa niiden menot, huolehtii kirjanpidosta, palkanlaskennasta, taloussuunnittelusta ja tietojenkäsittelystä. Suoraan kirkkoneuvoston alaisena on keskusrekisteri. Keskusrekisteriä johtaa keskusrekisterin johtaja. Keskusrekisterin tehtävänä on väestökirjanpidon hoito Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Se antaa virkatodistuksia ja palvelee yleisöä kaste, avioliitto ja hautaustoimituksiin liittyvissä asioissa. Keskusrekisterin yhteydessä toimivassa kirkkoherranvirastojen yhteisessä kansliassa eli seurakuntatoimistossa varataan papit, kanttorit ja toimipaikat kirkollisiin toimituksiin sekä avustetaan seurakuntia toimistopalveluin.

10 7 2.5 Seurakuntayhtymän strategia Kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakuntayhtymälle seuraavan strategian: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategia Ihmisen hyväksi Jeesuksen opetuksen ja esimerkin mukaan 1. Seurakuntien tehtävä Seurakuntien tehtävänä on evankeliumin julistaminen, kirkon pyhien toimitusten hoitaminen ja lähimmäisen palveleminen. 2. Seurakuntien arvot Kristilliset arvot nousevat uskosta sekä siitä lähtevästä toivosta ja rakkaudesta. Seurakuntien keskeisiä arvoja ajassamme ovat: avoimuus oikeudenmukaisuus rehellisyys lähimmäisen kunnioittaminen luomakunnan eheys 3. Toiminta ajatus Turun ja Kaarinan seurakuntien tarkoituksena on toimia ihmisen hyväksi Jeesuksen opetuksen ja esimerkin mukaan. 4. Toimintatavat 4.1. Seurakunnat Seurakuntien vetovoimaisuuden lisäämiseksi toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti jumalanpalvelukseen, rukoustoimintaan, rippikouluun ja sielunhoitoon. Seurakuntien tehtävät, arvot ja toiminta ajatus ohjaavat seurakuntalaisia kokemaan seurakunnan omakseen, osallistumaan ja kantamaan vastuuta sen toiminnasta. Luottamushenkilöt ja vapaaehtoistyöntekijät ovat seurakuntien välttämätön voimavara Työntekijät Työntekijöitten ammatillista osaamista ja tehtävien innostunutta hoitamista tuetaan järjestämällä mahdollisuuksia koulutukseen ja työnohjaukseen. Työntekijöitten jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista huolehditaan sekä yhteistyötaitoja kehitetään.

11 Yhteiskunta Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon niin, että seurakuntien arvot voisivat toteutua kansalaisten keskuudessa Muu maailma Seurakunnat osallistuvat kansainväliseen ja ekumeeniseen toimintaan erityisesti yhteistyössä lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. 5. Strategian toteuttaminen Jokaisessa toimintayksikössä laaditaan oma toimintasuunnitelma tämän strategian toteuttamiseksi. 2.6 Henkilökunta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on keskisuuri työnantaja. Vuoden 2005 lopussa seurakunnan henkilöstön kokonaismäärä oli 453 työntekijää, joista virkasuhteessa oli 271 ja työsopimussuhteessa 182 työntekijää. Kesäkaudella hautausmailla oli 137 kausityöntekijää ja leirikeskuksissa oli 83 leiriavustajaa. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain oli seuraava: papisto 84 kirkkomuusikot 23 diakoniatyöntekijät 35,5 nuorisotyönohjaajat 28,5 lastenohjaajat 51 muu seurakuntatyö 25 toimistohenkilökunta 71 leirikeskusten henkilökunta 13 kiinteistöjen henkilökunta 74 hautausmaiden henkilökunta 39 muut 9 yhteensä 453 Vuonna 2005 seurakuntayhtymän maksamat palkat sivukuluineen olivat 18,3 milj. euroa.

12 9 2.7 Seurakuntien liittyminen kirkon yleishallintoon Kirkon yleishallinto voidaan parhaiten ja pelkistetysti esittää kaavakuvana. KIRKOLLISKOKOUS Kirkolliskokous käsittelee asioita, jotka koskevat kirkon oppia sekä kirkkolainsäädäntöä, hallintoa ja työtä PIISPAINKOKOUS KIRKKOHALLITUS HIIPPAKUNNAT ROVASTIKUNNAT Kirkkohallitus jakaantuu osastoihin, jotka ovat hallinto, henkilöstö ja talousosasto, toiminnallinen osasto, ulkoasiainosasto, kirkon tiedotuskeskus ja kirkon tutkimuskeskus piispa tuomiokapituli hiippakuntavaltuusto lääninrovasti SEURAKUNNAT Turun suomenkieliset seurakunnat ja Kaarinan seurakunta muodostavat rovastikunnan, joka on osa Turun arkkihiippakuntaa. Turun ruotsalainen seurakunta kuuluu Åbolands prosteriet nimiseen rovastikuntaan ja se vuorostaan Porvoon hiippakuntaan, kuten muutkin maamme ruotsinkieliset seurakunnat. Seurakuntaa ja rovastikuntaa laajempia hallintoyksiköitä ovat hiippakunnat, joihin maa on jaettu kirkollista hallintoa varten. Hiippakunnan hallintoa hoitavat piispat ja tuomiokapituli. Turun arkkihiippakunnan hallintoa ja toimintaa johtaa arkkipiispa ja piispa. Tuomiokapitulin tehtävät painottuvat hiippakunnallisen hallinnon ja toiminnan suunnitteluun. Tuomiokapitulin hyväksyttäväksi tai ratkaistavaksi alistetaan seurakunnan päätöksiä ja sille kuuluu seurakuntien hallinnon laillisuusvalvonta. Kirkon ylintä päätösvaltaa käyttää kirkolliskokous, joka on kirkon "parlamentti". Sen tärkeimpiä tehtäviä ovat oikeus hyväksyä kirkolliset kirjat, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säätämisoikeus ja Kirkon keskusrahaston talousarvion hyväksyminen. Kirkkohallitus vuorostaan on kirkolliskokouksen alainen täytäntöönpano ja alistusviranomainen. Kirkkohallituksessa on mm. eläketoimisto ja Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto.

13 10 3 Virka ja työsuhteeseen liittyvät asiat 3.1 Henkilöstöpolitiikka Hyvällä henkilöstöpolitiikalla edistetään seurakuntayhtymän perustehtävän korkealaatuista suorittamista. Henkilöstöhallinnon pyrkimyksenä on mahdollisimman hyvien edellytysten luominen seurakunnan työn päämäärän saavuttamiseksi. Henkilöstöpolitiikalla tarkoitetaan niitä suuntalinjoja, joita pyritään noudattamaan ja kehittämään henkilökuntaa koskevissa kysymyksissä. Henkilöstöhallinto taas on se kokonaisuus, joka pyrkii toteuttamaan henkilöstöpolitiikan päämäärät. Henkilöstöhallintoa hoitavat kaikki seurakuntien toimielimet joko päätyönään tai muun työnsä ohella. Henkilöstöhallinnon kehittyessä eräät seurakuntien toimielimet erikoistuvat henkilöstöasioihin. Esimerkkinä näistä voidaan mainita lakimies palkka asiamiehen tehtävässään, taloustoimiston palkanlaskenta ja työympäristötoimikunta. Henkilöstöhallintoon katsotaan sisältyvän mm. seuraavia asioita: henkilöstösuunnittelu henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen työhön henkilöstökoulutus palkkahallinto henkilöstöohjaus henkilöstöpalvelut sisäinen tiedotus Kyseisestä luettelosta havaitaan kuinka monitahoinen ja jokaista viranhaltijaa ja työntekijää koskettava on henkilöstöhallinnon kenttä. Henkilöstöhallinto on sektori, joka jatkuvasti kehittyy ja muuttuu. 3.2 Henkilöstöasioista päättävät seurakuntien elimet Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Sillä on keskeinen merkitys henkilöstöhallinnon resursseista päätettäessä. Kirkkovaltuusto vahvistaa seurakuntayhtymän organisaation perussäännöllä, perustaa ja lakkauttaa seurakuntien virat, osoittaa varat henkilökunnan palkkoihin, koulutukseen ja henkilöstöpalveluihin. Kirkkovaltuuston myöntämistä määrärahoista viime kädessä riippuu myös työtilojen, sosiaalitilojen, työvälineiden ja työkoneiden hankkiminen. Luettelo ei ole täydellinen. Sen tarkoituksena on vain antaa kuva kirkkovaltuuston keskeisestä asemasta henkilöstöhallinnossa. Keskeiset henkilöstöhallintoa koskevat hallintopäätökset tehdään yhteisessä kirkkoneuvostossa, jonka toimialaan kuuluvat mm. virka ja työehtosopimusten täytäntöönpanokysymykset ja palkkaneuvottelujen

14 11 tulosten paikallinen hyväksyminen. Kirkkoneuvosto päättää myös henkilöstökoulutuksesta, vuosi ja sairauslomista, virkavapauksista ja muista vastaavista hallintoasioista elleivät ne kuulu paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen, tuomiokapitulin tai viranhaltijoiden päätettäviin asioihin. Kirkkoneuvosto täyttää useimmat yhtymän virat. Myös johtokunnilla ja eräillä viranhaltijoilla on oikeus tehdä henkilöstöhallintoon liittyviä päätöksiä johto ja ohjesääntöjen perusteella. Lakimies päättää kokemuslisistä ja yksikköjen päälliköt eräistä sijaisuuksista ja virkavapauksista. Toimivaltuudet käyvät ilmi yksikön ja viran johtosäännöstä. Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan omien virkojen täyttämisestä kirkkolain tai virkasäännön mukaan. Se käsittelee ja osittain myös ratkaisee seurakunnan omien viranhaltijoiden ja työntekijöiden koulutukseen, virkavapauteen ja vuosilomaan liittyvät kysymykset. Henkilöstöhallintoon liittyviä riita ja tulkinta asioita käsitellään paikallisneuvotteluissa, joissa seurakuntia edustavat neuvottelijoiksi asetetut virkamiehet, palkka asiamies pääneuvottelijana ja eri pääsopijajärjestöjä edustavat neuvottelijat, jotka kuuluvat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kirkon alan unioni ry sekä Seurakuntien Viran ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry nimisiin yhdistyksiin. Kirkon alan unioni ry:een kuuluvat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Julkis ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry. 3.3 Kirkon työmarkkinalaitos Henkilöstöhallintoon liittyviä keskeisiä päätöksiä tehdään myös seurakunnan omien hallintoelinten ulkopuolella. Yksi tärkeimmistä tällaisia päätöksiä tekevistä viranomaisista on Kirkon työmarkkinalaitos. Kirkolliskokous valitsee siihen yksitoista jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Työmarkkinalaitoksen käsittelemät asiat valmistelee panee täytäntöön Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto. Seurakuntien palvelussuhteen ehdot määrätään virka ja työehtosopimuksilla. Sopimukset syntyvät neuvotteluissa, joissa työnantajaa eli seurakuntia edustaa Kirkon työmarkkinalaitos ja viranhaltijoita ja työntekijöitä viranhaltija ja työntekijäjärjestöt siten kuin kirkon pääsopimuksessa tarkemmin selvitetään. Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto huolehtii virka ja työehtosopimusten painamisesta ja tiedottamisesta seurakunnille. Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto on Helsingissä. Puhelin (09) ja osoite Satamakatu 11 A, Helsinki.

15 Palvelussuhteet Palvelussuhteen toisena osapuolena on seurakunta ja toisena osapuolena viranhaltija tai työntekijä. Palvelussuhteet ovat laadultaan joko virkasuhteita tai työsopimussuhteita. Ne eroavat toisistaan syntytapansa, luonteensa ja oikeudellisen asemansa puolesta. Virkasuhteen ja työsopimussuhteen erottaminen toisistaan on tärkeää sen vuoksi, että niihin sovelletaan osittain eri säännöksiä ja sopimuksia Virkasuhde Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde. Virkasuhde syntyy viranomaisen yksipuolisella toimella, virkaan nimittämällä. Nimittäminen edellyttää nimitettävän suostumuksen. Virkasuhteessa voidaan käyttää julkista valtaa tai tehtävät ovat luonteeltaan julkishallinnollisia, mikä tarkoittaa mm. hallintopäätösten tekemistä ja esittelyä. Virkasuhteen julkisoikeudellista luonnetta korostaa viran perustamis ja täyttämismenettely. Seurakuntien virat perustaa ja lakkauttaa kirkkovaltuusto, joka samalla vahvistaa viran pätevyysvaatimukset ja palkkauksen. Viran täyttäminen tapahtuu hakumenettelyn jälkeen nimittävän viranomaisen yksipuolisella hallintotoimella. Työnantaja määrää viranhaltijan velvollisuudet ja tehtävät. Virkasuhteen luonteeseen kuuluu edelleen, että virkamies antaa koko työvoimansa seurakunnan käytettäväksi ja on laajennetun oikeudellisen vastuun alainen. Virkasuhteen erityislaatuisuudesta johtuen siihen liittyvistä eduista ja velvollisuuksista on perinteisesti omat säännökset. Näitä määräyksiä on kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä, Kirkon yleisessä virka ja työehtosopimuksessa, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän virkasäännössä sekä ohje ja johtosäännöissä Työsopimussuhde Toisin kuin virkasuhde, työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä sitoutuu palkasta tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhde syntyy, kun työntekijä työsopimukseen perustuen ryhtyy työtä suorittamaan. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava ainakin työsuhteen kestoaika, mahdollinen koeaika, työn laatu tai pääasialliset tehtävät, työtekopaikka tai työpiiri, palkka, työaika ja sovellettava työehtosopimus.

16 13 Jos sopimus tehdään määräajaksi, on sopimukseen kirjattava määräaikaisuuden peruste. Seurakuntien työsopimukset laaditaan vahvistetulle lomakkeelle, jonka työnantajan edustaja ja työntekijä allekirjoittavat. Lomakepohja löytyy NaakkaNetistä Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen Virkasuhde alkaa siitä päivästä, josta lukien asianomainen on otettu virkaan ja työsuhde, kun työtä sopimuksen mukaan ryhdytään tekemään. Virkasuhteeseen otetaan yleensä toistaiseksi. Viransijainen, avoimen viran hoitaja, määräaikaiseen virkaan nimitetty ja tilapäinen viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen määräajaksi. Määräaikaisuudelle on oltava lain mukainen perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus. Myös työn luonne, esimerkiksi projektityö, voi edellyttää määräaikaisuutta. Virkasäännön alainen viranhaltija voidaan ottaa myös koeajaksi, joka on enintään 6 kuukautta. Työsopimus tehdään joko toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikaisuudelle on oltava työsopimuslaissa tarkoitettu laillinen peruste, esimerkiksi sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava seikka. Työsopimukseen voidaan liittää enintään 4 kuukauden pituinen koeaika, jonka aikana sopimus voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa. Työsuhteen perusteella palkka voidaan maksaa joko kuukausipalkkana tai tuntipalkkana. Palvelussuhde voidaan irtisanoa molemmin puolin päättymään irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisajoista ja irtisanomisen perusteista on säännökset virkasuhteitten osalta virkaehtosopimuksessa ja kirkkolaissa sekä työsopimussuhteitten osalta työsopimuslaissa. Virkaehtosopimuksen mukaan vakinaisen viranhaltijan irtisanomisaika on 1) 14 kalenteripäivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään 1 v, 2) 1 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 1 v, mutta enintään 10 v, ja 3) 2 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 10 v. Seurakunnan irtisanoessa vakinaisen viranhaltijan irtisanomisaika on 1) 1 kk, jos palvelussuhde on jatkunut enintään 1v, 2) 2 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 1 v, mutta enintään 5 v, 3) 3 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 5 v, mutta enintään 9 v, 4) 4 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 9 v, mutta enintään 12 v, 5) 5 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 12 v, mutta enintään 15 v, ja 6) 6 kk, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 15 v. Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempääkin irtisanomisaikaa. Tilapäisen viranhaltijan irtisanomisaika on molemmin puolin yksi kuukausi.

17 14 Väliaikaisen viranhaltijan irtisanomisaika on molemmin puolin 14 kalenteripäivää. Koeaikainen virkasuhde voidaan kuitenkin päättää ilman irtisanomisaikaa samoin perustein kuin koeaikainen työsopimussuhde työsopimuslain mukaan. Työntekijän irtisanomisaika on 14 vrk, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta ja 1 kk, jos se on jatkunut yli viisi vuotta. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, eikä muuta ole sovittu, on työnantajan irtisanoessa työsopimuksen noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja: 1) 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt enintään 1 v, 2) 1 kk, jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, mutta enintään 4 v, 3) 2 kk, jos työsuhde on kestänyt yli 4 v 8 v, 4) 4 kk, jos työsuhde on kestänyt yli 8 v 12 v ja 5) 6 kk, jos työsuhde on kestänyt yli 12 v. Irtisanomismenettelyssä on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka käyvät ilmi kirkkolaista, työsopimuslaista, Kirkon yleisestä virka ja työehtosopimuksesta sekä yhteistoimintasopimuksesta. Työnantaja, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on velvollinen suorittamaan työntekijälle täyden palkan irtisanomisajalta ja työntekijä vastaavasti työnantajan sitä vaatiessa irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän. Määräajaksi tehty työsopimus ja virkasuhde päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua loppuun. Virka ja työsuhde päättyy myös henkilön siirtyessä eläkkeelle joko henkilökohtaisessa eläkeiässä tai joustavasti vuoden iässä Lomauttaminen Viranhaltija voidaan tiettyjen kirkkolaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä lomauttaa siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään määräajaksi, enintään kolmeksi viikoksi kalenterivuoden aikana. Työsopimussuhteinen voidaan työnantajan aloitteesta lomauttaa toistaiseksi tai määräajaksi työsopimuslain mukaisin edellytyksin.

18 Virka ja työehtosopimukset Virka ja työehtosopimukset otettiin seurakunnissa käyttöön vuonna Siirtyminen sopimusjärjestelmään oli viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeuksien kannalta perustavaa laatua. Sopimusmenettelyllä tunnustettiin heille oikeus vaikuttaa omiin palvelussuhteen ehtoihinsa. Seurakuntien työ ja virkaehtosopimus perustuu lakeihin evankelis luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista (968/74) ja työehtosopimuksista (969/74). Niiden mukaan viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteen ehdoista on voimassa mitä virka ja työehtosopimuksilla määrätään. Kirkon yleisessä virka ja työehtosopimuksessa sovitaan palkkauksesta, virka ja työvapaista, vuosilomasta, matkakustannusten ym. korvauksista, työ ja vapaa ajasta sekä muista taloudellisista ja sosiaalisista etuuksista. Palvelussuhteen ehtoja eivät ole ja siten virkaehtosopimusmenettelyn ulkopuolelle jäävät seurakunnan virastojen ja laitosten järjestysmuodon perusteet, virkakoneiston järjestely, viran perustaminen ja lakkauttaminen, viranomaisen tehtävät ja sisäinen työnjako, työn johtaminen ja virkasuhteen syntyminen. Lisäksi on säädetty, että sopia ei saa virkaan vaadittavista kelpoisuusehdoista, virkaylennysperusteista, viranhaltijan velvollisuuksista, kurinpidosta, eläkkeistä, virka ja työsuhdeasuntojen vuokrista eikä seurakunnan omaisuuden käyttämisestä. Virka ja työehtosopimukset tehdään valtakunnallisesti ja ne koskevat kaikkia kirkon toimielimiä ja seurakuntia. Voimassa oleva Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa Virkaehtosopimus määrittelee palvelussuhteen ehtojen sekä ylä että alarajan eikä sitä parempia tai huonompia etuja saa paikallisesti antaa. Työehtosopimuksen rakenne on toinen. Työehtosopimuksessa on määrätty annettavat vähimmäisehdot. Sopimusjärjestelmän luonne asettaa kuitenkin useimmiten esteen työehtosopimuksessa määritellyn edun ylittämiselle.

19 Palkkaus Palkka on epäilemättä viranhaltijan ja työntekijän saama tärkein korvaus työstään. Palkka maksetaan rahapalkkana. Luontoisetupalkkauksesta luovuttiin lukien, kun kirkon palkkauslaki kumottiin. Viranhaltijan ja työntekijöiden työstään saamiin etuihin voi vaikuttaa, onko tehtävä päätoiminen vai ei. Pää ja sivutoimisuuden erolla on merkitystä eräissä erillisissä virka ja työehtosopimuksissa ja suositussopimuksissa, esimerkiksi työterveyshuoltosopimuksen soveltamisalassa. Palvelussuhde on päätoiminen, jos viranhaltijan tai kuukausipalkkaisen työntekijän määritelty työaika on keskimäärin vähintään 19 tuntia viikossa. Hengellisen työn viranhaltijan palvelussuhde on päätoiminen, kun tehtävämäärä on vähintään 50 % viran täydestä tehtävämäärästä. Lyhyempää työaikaa tekevät ovat sivutoimisia. Jäljempänä esitetyt palkkausta koskevat määräykset koskevat päätoimisia työntekijöitä Virka ja työsuhteisten kuukausipalkat Kirkkoherrojen virat ovat E hinnoitteluryhmissä. Kirkkoherralle, joka on vakinaisena hoitanut päätoimisesti kirkkoherranvirkaa yhteensä vähintään 6 vuotta, maksetaan euromääräinen määrävuosilisä. E palkkahinnoitteluun ei kuulu kokemuslisiä. Muut virat kuuluvat H tai R palkkaluokkiin. H palkkataulukkoon kuuluvat lähinnä ne viranhaltijat, jotka tekevät hengellistä työtä. R palkkataulukkoon kuuluvat lähinnä toimisto ja hallintotehtävissä olevat ja kirkonpalveluskuntaan kuuluvat henkilöt sekä työsopimussuhteiset työntekijät. Työntekijän säännöllistä palkkaa kutsutaan varsinaiseksi palkaksi. Palkka muodostuu peruspalkasta ja kokemuslisistä. Siihen voi kuulua myös muita vakioerinä kuukausittain suoritettavia palkanlisiä. Varsinaiseen palkkaan ei sen sijaan lueta satunnaisia palkkioita, korvausta lisätyöstä tai kokouspalkkioita Kokemuslisät Kokemuslisiä maksetaan H ja R taulukon mukaan määräytyvään palkkaan neljän, kuuden, kahdeksan, 10 ja 13 palvelusvuoden perusteella. Lastenohjaajien kokemuslisät määräytyvät neljän, kuuden, kahdeksan, 11 ja 15 työvuoden perusteella. Kokemuslisät ovat valmiiksi laskettu palkkataulukoihin. Kokemuslisään oikeuttavaa palvelusta on kokonaisuudessaan 17 vuoden täyttämisen jälkeen kertynyt

20 17 seurakunnan palvelu, jos työaika on vähintään 19 tuntia viikossa tai tehtävämäärä vähintään 50 % kokoaikaisen viran tehtävämäärästä. Sivutoimisesta palveluksesta luetaan hyväksi enintään puolet. Myös muun työnantajan palvelus luetaan hyväksi, jos se on tapahtunut vastaavalla ammattialalla tai siitä on muuten olennaista hyötyä virka tai työtehtävien hoidossa. Palvelus luetaan harkinnan mukaan hyväksi joko kokonaan tai osittain. Kokemuslisään luetaan hyväksi myös asevelvollisuusaika tai 240 päivää aseettomasta palveluksesta tai siviilipalveluksesta. Viranhaltija, jonka palkkaus määräytyy H taulukon mukaan, saa lukea hyväkseen kokemuslisää varten kaksi vuotta viran tehtäväalaa välittömästi koskevasta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja yhden vuoden erikoissairaanhoitajan tutkinnosta. Oikeus kokemuslisään alkaa lisään oikeuttavan palvelusajan täyttymistä seuraavan kuukauden alusta. Kokemuslisä myönnetään automaattisesti oman seurakunnan palveluksen perusteella. Muusta palveluksesta on esitettävä kirjallinen selvitys. Kokemuslisän hakemista varten on erillinen lomake, jota saa kirjaamosta, taloustoimistosta ja NaakkaNetistä. Varsinaisen palkan lisäksi viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa lisä ja ylityökorvausta, euromääräistä ilta ja yötyökorvausta, sunnuntai ja aattotyökorvausta, varallaolokorvausta, vastuulisää, johtajalisää, viittomakielentaitolisää ja kokouspalkkiota. Virka ja työehtosopimukseen liittyy laaja palkkahinnoittelu (palkkaryhmittely), joka määrää siinä mainittujen virkojen palkka asteikon. Jos kuukausipalkkainen työntekijä suorittaa sellaisia tehtäviä, joita hinnoittelussa ei ole mainittu, määritellään tällaisen työntekijän alkupalkka vaativuudeltaan vastaavantasoisia tehtäviä suorittavan hinnoittelussa mainitun työntekijän palkkauksen perusteella. Yhteinen kirkkoneuvosto voi virka ja työehtosopimuksessa mainituilla perusteilla korottaa viranhaltijan/työntekijän palkkaa palkkahinnoittelun rajoissa. Kirkkoherran, palkkahinnoittelun ulkopuolisen viran haltijan ja virkaehtosopimuslain 5.2 :n mukaisten virkojen palkkausmuutoksista päätetään kirkon sopimusvaltuuskunnassa. Virkaa uudelleen täytettäessä kirkkoneuvostolla on harkintamahdollisuus palkan tarkistuksen muodossa Tuntipalkat Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkka määräytyy työehtosopimuksen liitteen 8 palkkahinnoittelun perusteella. Hinnoittelussa on määritelty peruspalkka ja mahdolliset lisät. Tuntipalkkaus on poikkeuksellinen palkkausmuoto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.

21 Lastenohjaajien ja iltapäiväkerhonohjaajien palkat Kirkon lastenohjaajien palkkaus määräytyy työehtosopimuksen liitteen 7 palkkahinnoittelun perusteella. Lastenohjaajan maksupalkka määräytyy palkkaryhmien L3a L3d tai L5a L5d mukaisesti ottaen huomioon lastenohjaajan koulutus, työtehtävien laatu, laaja alaisuus ja vastuullisuus sekä tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Lastenohjaajat ovat kuukausipalkkaisia työsopimussuhteisia työntekijöitä, joiden säännöllinen työaika määräytyy työsopimuksen mukaan. Viikoittainen työtuntimäärä määräytyy pääsääntöisesti seuraavasti: 28 tuntia/ viikko lastenohjaaja, jolla on ns. vanhanmuotoinen koulutus (lastenohjaajakurssi tai muu vastaava) ja 34 tuntia/ viikko lastenohjaaja, jolla on lastenohjaajan ammattitutkinto. Viikkotuntimäärään on kaikille lastenohjaajille varattu yksi tunti yhteistä kerättäväksi yhteistä koulutusta varten. Syksyllä ja keväällä järjestettävät vanhempainillat sisältyvät suunnittelutunteihin. Perhekirkoista ja sunnuntaitapahtumista maksetaan korvausta erikseen Palkanmaksu Taloustoimisto maksaa palkan pankkiin asianomaisen tilille. Palkan maksamista varten viranhaltijan ja työntekijän on työhön ryhtyessään annettava esimiehelleen palkanlaskijalle toimittamista varten verokortti pankkiosoite valtakirja mahdollisen ammattiyhdistyksen jäsenmaksun perimistä varten Siinä tapauksessa, että uusi työntekijä haluaa saada kokemuslisäaikaan luetuksi muun työnantajan palveluksessa hankitun työkokemuksen, tulee hänen huolehtia siitä, että kokemuslisäanomus liitteineen on tehty ja annettu joko esimiehelle tai kirjaamoon. Vakinaisen viranhaltijan varsinainen palkka suoritetaan kuukausittain etukäteen kuukauden 4. arkipäivä. Muu kuin varsinainen palkka, väliaikaisen viranhaltijan palkka ja työsopimussuhteessa olevan kuukausipalkka maksetaan kuukausittain jälkikäteen kunkin kuun 28. päivänä. Palkkatilityksestä tehdään palkanmaksukausittain viranhaltijoille ja työntekijöille jaettava palkkalaskelma.

22 Työaika Varsinainen työaika Viranhaltijain ja työntekijöiden työaikojen pituudet määräytyvät jäljempänä mainitulla tavalla virka ja työtehtävien laadun ja määrän mukaan. Yleinen säännöllinen työaika on 6 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virasto ja muussa toimistotyössä säännöllinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastoissa päivittäinen työaika on kello , ellei kirkkoneuvosto ole vahvistanut muuta työaikaa. Toimistotyössä on käytössä liukuva työaika, joka hoidetaan kortinlukijalla. Liukuma ajat ovat klo 7 9 ja klo Liukuman puitteissa tehtyjen työtuntien määrä ei saa ylittää täyttä säännöllistä työaikaa enemmällä kuin 20 tunnilla eikä alittaa enemmällä kuin 10 tunnilla joka perjantai päättyvällä seurantajaksolla. Työajasta vähennetään automaattisesti puolen tunnin ruoka aika. Säännöllisen työajan katkaisee ruokailutauko, joka on puoli tuntia, ellei muuta ole paikallisesti sovittu. Ruokailutaukoa ei lueta työaikaan. Työaikana annetaan yksi l5 minuutin pituinen kahvitauko, joka tarvittaessa on pidettävä vuorottain ja muutoinkin niin, ettei siitä aiheudu haittaa työnteolle. Eräiden vahtimestareiden, vahtimestari siivoojien ja leirikeskusten työntekijöiden osalta noudatetaan neljän viikon pituista jaksotyöaikaa, jossa työaika on 153 tuntia. Myös kahden viikon tai kolmen viikon jakso on mahdollinen. Jaksotyössä ei päivittäistä työaikaa ole määritelty, mutta viranhaltijalle/työntekijälle on annettava vähintään yhdeksän tunnin pituinen keskeytymätön vuorokautinen lepoaika. Jaksotyöstä on etukäteen laadittava työtuntijärjestelmä. Edellä mainitut työajat eivät koske pappia, lehtoria, kanttoria, diakonian viranhaltijaa, nuorisotyönohjaajaa eikä muutakaan hengellisen työn viranhaltijaa. Hengellisen työn viranhaltijoihin sovelletaan hengellisen työn viranhaltijan vapaa aika, leirityö ja leirityöaikahyvityksestä annettuja määräyksiä. Jos viranhaltijan virkatehtävistä osa on hengellistä työtä ja osa muuta työtä, sovelletaan työaikamääräyksiä ainoastaan muuhun kuin hengelliseen työhön. Tuntipalkan jakaja on 163 paitsi virastotyössä 152.

23 20 Ylityöllä tarkoitetaan säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä. Se voi olla vuorokautista ylityötä, viikoittaista ylityötä tai ylityötä jaksotyön johdosta. Ylityöllä tarkoitetaan yleisessä säännöllisessä työajassa ja jaksotyössä määrätyn säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä. Virastotyössä ja osa aikatyössä vuorokautinen ylityökynnys on pääsääntöisesti kahdeksan tuntia ja viikoittainen ylityökynnys 38 tuntia 15 minuuttia. Lisätyöllä tarkoitetaan sellaista vahvistetun tai sovitun säännöllisen työajan lisäksi tehtävää työtä, joka ei ole ylityötä. Lisätyöstä maksetaan sama palkka kuin varsinaiselta työajalta. Lisätyötä ja ylityötä voidaan tehdä vain esimiehen suostumuksella Vapaapäivät Sekä virastotyössä että työssä, jota tehdään säännöllisen työtuntijärjestelmän mukaan, on yleensä kaksi viikoittaista vapaapäivää. Ne ovat useimmiten lauantai ja sunnuntai, ellei työn laadusta ja annetuista määräyksistä muuta johdu. Seurakuntapappien vapaa ajasta on voimassa virkaehtosopimus vuosille Sopimuksen mukaan seurakuntapapeille annetaan kaksi yhden kalenterivuorokauden kestävää vapaapäivää kalenteriviikossa. (VES Liite 13.) Vapaapäivä voidaan siirtää tarkoituksenmukaisuussyystä (yhden vapaapäivän siirto) tai pakottavasta syystä (molempien vapaapäivien siirto). Menetetty vapaapäivä voidaan korvata uudella vapaapäivällä, jos sen pitäminen on estynyt "yllättävästä syystä olennaisessa määrin". Kanttorilla ja diakonia ja nuorisotyön viranhaltijalla sekä yhtymään kuuluvalla papilla on oikeus saada kaksi vapaapäivää kalenteriviikossa, mikäli välttämättömät ja kiireelliset virkatehtävät eivät sitä estä. Vapaapäivät sekä tiedossa olevat leirityöaikahyvityspäivät, vuosilomat ja virkavapaudet merkitään vapaaaikasuunnitelmaan, jonka kirkkoherra laatii neuvoteltuaan pappien ja kanttorien kanssa (Kirkon säännöskokoelma 68 ja 74). Leirityöaikahyvitys, ks. kohta Vuosiloma Vuosiloma kertyy lomanmääräytymisvuoden aikana ( ). Lomaan oikeuttaa jokainen sellainen kalenterikuukausi, jona viranhaltija/työntekijä on ollut työssä vähintään 35 työtuntia tai 14 työpäivää ja

24 21 hänen yhtäjaksoinen palvelussuhde on kestänyt kalenterikuukautena vähintään 16 kalenteripäivää (VES 102 ). Hengellisen työn viranhaltijalle kertyy lomaa kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työssä vähintään 14 työpäivänä tai vähintään 3/4 säännönmukaisista työpäivistään ja hänen yhtäjaksoinen palvelussuhde on kestänyt kalenterikuukautena vähintään 16 kalenteripäivää. Viranhaltijan/työntekijän lomaoikeus lomanmääräytymiskuukautta kohden määräytyy taulukon 1 mukaan, kun hänelle on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä kertynyt kokemuslisään oikeuttavaa aikaa on vähintään 15 vuotta. Vakinaisen kirkkoherran vuosiloma määräytyy aina taulukon 1 mukaan. Taulukko 1 Täydet lomanmääräytymiskuukaudet A Vuosiloma Lomapäivien määrä B Lomakorvaus Lomapäivien määrä Loma määräytyy taulukon 2 mukaan, jos palvelussuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden tai kokemuslisään oikeuttavaa aikaa on kertynyt vähintään 3 vuotta. Taulukko 2 Täydet lomanmääräytymiskuukaudet A Vuosiloma Lomapäivien määrä B Lomakorvaus Lomapäivien määrä Muissa tapauksissa loma määräytyy taulukon 3 mukaan. Taulukko 3

25 22 Täydet lomanmääräytymiskuukaudet A Vuosiloma Lomapäivien määrä B Lomakorvaus Lomapäivien määrä Lomaa laskettaessa vuosilomapäiviä kuluttavat pääsääntöisesti kaikki vuosiloma aikaan sisältyvät säännölliset työpäivät. Täydellä kalenteriviikolla tai sitä vastaavana viikon mittaisena ajanjaksona vuosilomapäiviä voi kulua kuitenkin enintään 5. Maanantain ja perjantain välillä sijoittuvat arkipyhät eivät kuluta lomaa.. Loma ajan palkan lisäksi lomalle lähtevä saa lomarahaa. Viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työsopimussuhteisen työntekijän lomaraha on 4 6 % maaliskuun palkasta jokaista täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti. 3.9 Lomakorvaus Virka ja työsuhteen päättyessä pitämättömästä lomasta annetaan lomakorvaus ja lomaraha Virkavapaudet ja työlomat Sairausloma Viranhaltija ja kuukausipalkkainen työsopimussuhteinen työntekijä saa saman kalenterivuoden aikana todistetun sairauden vuoksi virkavapaata yhteensä 60 kalenteripäivää täydellä palkalla edellyttäen, että palvelussuhde on jatkunut ennen sairausloman alkamista vähintään 60 kalenteripäivää. Tämän ylittävän sairausloman ajalta hänelle maksetaan 2/3 palkkaa 120 kalenteripäivän ajalta. Tämän jälkeiseltä sairausloman ajalta voidaan harkinnan mukaan maksaa enintään puolet palkasta enintään 185 kalenteripäivän ajalta. Kun yhdenjaksoinen sairausloma on jatkunut yli 365 kalenteripäivää, palkanmaksu keskeytetään, ellei kirkkoneuvosto toisin päätä.

26 23 Alle 30 kalenteripäivää kestäneissä palvelussuhteissa sairausajan palkkana on oikeus saada 1/2 palkasta 14 kalenteripäivältä kalenteripäivää kestäneissä palvelussuhteissa sairausajan palkkana on oikeus saada täysi palkka 14 kalenteripäivältä. Sairauden sattuessa ilmoita siitä välittömästi lähimmälle esimiehellesi. Sairaus on pääsääntöisesti osoitettava seurakuntien työterveyspalvelun antamalla todistuksella tai muulla lääkärintodistuksella. Työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttaman sairausloman ajalta maksetaan täysi palkka 120 kalenteripäivän ajalta ja sen jälkeen 2/3 palkasta enintään 120 kalenteripäivän ajalta. Jos sairausloma jatkuu pidempään, on työntekijällä oikeus saada 1/2 palkastaan enintään 125 päivän ajalta ja tämän jälkeen erityisestä syystä harkinnan mukaan enintään 1/2 palkasta. Tavallinen sairausloma ei vähennä oikeutta saada työtapaturman tai ammattitaudin nojalla sairausajan palkkaa. Taloustoimistosta saa vakuutus ja vahinkoilmoituslomakkeita, jotka täytetään. Vakuutustodistus lähetetään sinne, missä työntekijä olet saanut ensiavun. Sieltä toimitetaan yksi vakuutustodistuksen osa vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiölle tehdään vahinkoilmoitus. (Ks. s.33 Tapaturmavakuutus.) Perhevapaat Erityisäitiys, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa Viranhaltijalle ja työntekijälle myönnetään hakemuksesta virkavapautta/työlomaa raskauden ja synnytyksen vuoksi ajaksi, johon sairausvakuutuslain mukaisen erityisäitiysrahan, äitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan. Edellytyksenä on, että palvelussuhde seurakuntaan on jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää. Äitiysrahaa suoritetaan 105 arkipäivältä ja vanhempainrahaa 158 arkipäivältä. Äitiysvapaa alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Palkallisen äitiysvapaan pituus on 72 arkipäivää vapaan alkamisesta lukien. Se alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Äitiysvapaan voi kuitenkin aloittaa jo 50 arkipäivää ennen laskettua synnytystä. Palkallisen äitiysvapaan ajalta äitiysraha maksetaan seurakunnille, mikäli se on palkkaa pienempi. Palkallisen äitiysvapaan jälkeen äitiys ja vanhempainraha maksetaan vanhemmille. Äitiysvapaaseen liittyvä äitiysrahahakemus on toimitettava neuvolatodistuksen kanssa taloustoimistoon hyvissä ajoin ja viimeistään 2 1/2 kuukautta (sairausvakuutuslaki 2 kk) ennen laskettua synnytysaikaa

27 24 uhalla, että työntekijä menettää palkkaedut, jotka vastaavat hylätyksi tullutta äitiysraha anomusta. Jos äitiysvapaa aloitetaan aikaisemmin kuin 30 arkipäivää lasketusta synnytyksestä, hakemus on toimitettava työnantajalle viimeistään 3 kuukautta ennen synnytystä. Isällä on oikeus 18 arkipäivän isyysvapaaseen äitiys ja vanhempainrahakaudella. Jos isää pitää vanhempainvapaasta sen 12 viimeistä arkipäivää, on hänellä lisäksi oikeus 1 12 arkipäivän isyysvapaaseen vanhempainrahakauden jälkeen. Viranhaltijan tai työntekijän on ilmoitettava työnantajalle perhevapaiden käyttämisestä viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista Hoitovapaa Työntekijälle myönnetään hakemuksesta palkatonta virkavapautta/työlomaa hoitovapaata varten kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Hoitovapaan pitämisestä ja pituudesta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista Osittainen hoitovapaa Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan palveluksessa yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, voi saada osittaista hoitovapaata lapsen toisen lukuvuoden päättymiseen saakka. Lapsen molemmat vanhemmat tai huoltajat voivat olla osittaisella hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti. Esitys osittaisesta hoitovapaasta on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Osittainen hoitovapaa toteutetaan työaikaa lyhentämällä siten, että työaika on 6 h/vrk ja 30 h/vko, jollei muusta ole sovittu. Palkka maksetaan suhteessa entiseen työaikaan Tilapäinen hoitovapaa Viranhaltijalle ja työntekijälle voidaan myöntää virkavapautta/työlomaa enintään neljä työpäivää, joista kaksi on palkallista, kerrallaan hänen alle 10 vuoden ikäisen äkillisesti sairastuneen lapsensa hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Tilapäisestä hoitovapaasta ja sen kestosta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin se on mahdollista. Palkkauksen suorittamisen edellytyksenä on, että sairastumisesta ja hoitovapaan

28 tarpeesta annetaan luotettava selvitys. Molemmat vanhemmat eivät voi saada vapautusta samanaikaisesti Muut palkalliset vapaapäivät Viranhaltijan ja työntekijän työpäiviksi sattuvat 50 ja 60 vuotispäivä, oman avioliiton vihkimispäivä, lähiomaisen kuolin ja hautajaispäivä, asunnon muuttopäivä ja asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä ovat palkallisia vapaapäiviä. Jos luottamusmiehelle on myönnetty virkavapaata/työlomaa JUKO ry:n, Kirkon alan Unioni ry:n tai Seurakuntien viran ja toimenhaltijain liitto SVTL ry:n luottamusmiestehtävien hoitamista tai luottamusmieskoulutusta varten, maksetaan sanotuilta virkavapausajoilta varsinainen palkka. Luottamusmieskoulutuksen ajalta maksetaan palkkaa enintään 15 päivältä kalenterivuodessa. Reservin kertausharjoituksiin, maanpuolustuskurssille tai väestönsuojelukoulutukseen määrätylle viranhaltijalle ja työntekijälle suoritetaan kyseiseltä ajalta hänen palkkauksensa vähennettynä asianomaisella reserviläispalkalla tai sitä vastaavan korvauksen määrällä. Viranhaltijan ja työntekijän on toimitettava reserviläispalkkaa tai sitä vastaavaa korvausta koskeva todistus taloustoimistolle. Viranhaltijalla/ työntekijällä on oikeus saada työstään vapautta työnantajan määräämän työnohjauksen ajaksi. Sanotulta ajalta hän on oikeutettu saamaan palkkansa ja matkakustannusten korvausta. Kirkkohallituksen tai Kelan myöntämän varhaiskuntoutuksen ajalta maksetaan palkkaa, enintään kuitenkin 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa. Palkalliselle ajalle myönnetty kuntoutustuki maksetaan työnantajalle Harkinnanvarainen virka ja työvapaa Harkinnanvaraisilla virka ja työvapailla tarkoitetaan vapaita, joiden myöntäminen ei perustu lainsäädäntöön tai Kirkon yleiseen virka ja työehtosopimukseen. Virka ja työvapautta haetaan kirjallisesti ja sen myöntää seurakunnan asianomainen viranomainen. Pääsääntönä on harkinnanvaraisen virka ja työvapauden palkattomuus. Harkinnanvaraista virka ja työvapautta myönnettäessä noudatetaan seuraavia määräyksiä, jollei virkasäännössä tai kirkon virka ja työehtosopimuksessa ole toisin säädetty, määrätty tai sovittu. Sääntely ei koske

29 26 henkilökohtaisesta tai muusta syystä haettavia lyhytaikaisia palkattomia lomia. 1. Harkinnanvaraista virka tai työvapautta myönnetään pääsääntöisesti vain vähintään kaksi vuotta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa olleelle viranhaltijalle tai työntekijälle. 2. Harkinnanvaraista virka tai työvapautta myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi seurakuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta ja projektiluonteista työskentelyä varten. Edellytyksenä on lisäksi, että koulutuksesta tai työstä on hyötyä työnantajalle. 3. Kirkon erityisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi lähetystyöhön ja työhön Kirkon ulkoasiain piirissä, voidaan myöntää virka tai työvapautta pidempikin aika. 4. Uusi harkinnanvarainen virka tai työvapaus myönnetään pääsääntöisesti vasta, kun edellisestä harkinnanvaraisesta virka tai työvapaudesta on kulunut viisi vuotta. 5. Kun viranhaltija tai työntekijä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen vakituiseksi viranhaltijaksi tai työntekijäksi, ei hänelle myönnetä harkinnanvaraista virka tai työvapautta Matkakustannusten korvaukset Palkan ohella seurakuntayhtymän viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan kustannusten korvauksia virka ja työehtosopimuksen mukaan. Korvausten määrät ovat sopimuksen liitteessä 9. Matkakustannuksina suoritetaan 1. virka ja työmatkasta matkustuskustannusten korvausta, päivärahaa, majoituskorvausta ja yömatkarahaa 2. leirien ajalta matkustuskustannusten korvausta ja leiripäivärahaa sekä johtajalisää. Lisäksi leirin ajalta annetaan leirityöaikahyvitystä. Matkustuskustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita työmatkasta aiheutuu. Matka asunnosta virka tai työpaikkaan ja takaisin ei ole sopimuksessa tarkoitettu korvattava matka. Matkakustannusten korvausta haetaan matkalaskulomakkeilla, joita on saatavana taloustoimistosta ja NaakkaNetistä. Leiripäivärahasta on matkalaskuun liitettävä erillinen tätä tarkoitusta varten valmistettu lomake. Matkalaskut on toimitettava taloustoimistoon kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä (VES 2 kk).

H E N K I L Ö S T Ö O P A S

H E N K I L Ö S T Ö O P A S 1 2005 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän H E N K I L Ö S T Ö O P A S 1 Lukijalle Seurakuntatyön perimmäinen tarkoitus on evankeliumin julistaminen kaikelle kansalle. Selvimmin tämä näkyy jumalanpalveluksen

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville. Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry

Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville. Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Ulkoasu: Jussi Forsström Norfello Oy Kansikuva:

Lisätiedot

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Sivuille 9-99 on koottu Kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta 2007-2010 vastaavaan sopimukseen

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON TYÖEHTOSOPIMUS... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Voimassaolo... 3 3 Työnjohto-oikeus, työsuhteen alkaminen ja päättyminen... 3 4 Palkkaus... 4 5 Osa-ajan

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Asiantuntija

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY ry:n välinen SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala 1.1 Sopimus

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011 KELAN TYÖEHDOT 1.2.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n välinen METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1 Sopimuksen soveltamisala 1 2 Järjestäytymisoikeus 1 3 Työsuhteen alkaminen, työn

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014 Airpro Oy SISÄLLYS SOVELTAMISALA 5 1 Soveltamisala 5 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 5

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5 3 Työsuhteen päättyminen... 5 4 Työaika... 6 5 Lepoajat... 8

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 31.10.2007

VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 31.10.2007 VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 31.10.2007 1 SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden

Lisätiedot

Sisällys. Kansallisgallerian työehtosopimus

Sisällys. Kansallisgallerian työehtosopimus Sisällys Kansallisgallerian työehtosopimus 1 Luku - Yleiset määräykset... 2 2 Luku - Vuosilomaa koskevat määräykset... 8 3 Luku - Poissaolot... 14 SAIRAUSPOISSAOLOT... 14 LÄÄKÄRINTARKASTUKSET JA LÄÄKÄRISSÄ

Lisätiedot

VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 31.10.2007

VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 31.10.2007 VALTION YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 31.10.2007 1 SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 KELAN TYÖEHDOT 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen ulottuvuus Tässä sopimuksessa on sovittu Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen työntekijöiden

Lisätiedot

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen ulottuvuus Tässä sopimuksessa on sovittu Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen työntekijöiden

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014 KELAN TYÖEHDOT 1.1.2012 31.1.2014 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

Metsäkeskuksia koskeva Työehtosopimus

Metsäkeskuksia koskeva Työehtosopimus Metsäkeskuksia koskeva Työehtosopimus 1.2.2010 29.2.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys METO - Metsäalan Asiantuntijat ry Metsänhoitajaliitto

Lisätiedot