Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa"

Transkriptio

1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1

2 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 SISÄLTÖ 2/ Pääkirjoitus...3 MIKESin strategia uudistui...4 Strategiatyötä tehtiin yhdessä HAUS Kehittämiskeskuksen kanssa. Tulossopimus toimii ohjausvälineenä...6 Tulossopimus kattaa ensi kertaa seuraavat neljä vuotta. Akkreditoinnin merkitys kasvaa...8 Viranomaiset ovat yhtä mieltä akkreditoinnin merkityksestä pätevyyden osoittajana. Loistavia tuloksia EMRP-projekteissa...10 LONGDISTA ja NANOEMRP ovat erinomaisesti päättyneitä imera Plus-projekteja. Uusi opas metrologian opetukseen...13 Kirja ilmestyy sähköisenä ja paperiversiona vuoden lopussa. Ympäristömittaukset tarkentuvat...14 MIKES-Kajaanin nestevirtausmittareiden kalibrointipalvelu auttaa alan toimijoita. Uusi mittauslaitelaki tuli voimaan Uusi laki parantaa erityisesti kuluttajien oikeusturvaa Ajankohtaisia tapahtumia...18 Valokeilassa mielenkiintoiset ihmiset ja ilmiöt. Päätoimittaja: Jenni Kuva Toimitus: Jenni Kuva, MIKES Irja Nurmi-Rättö, COCO Viestintä Oy Taitto: COCO Viestintä Oy Paino: Multiprint Oy Osoitteenmuutokset: puh Mittatekniikan keskus PL 9 (Tekniikantie 1) Espoo (Otaniemi) puh fax MIKES varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt ja pätevyyden arviointipalvelut elinkeinoelämän käyttöön. MIKES-metrologia toteuttaa SI-järjestelmän mittayksiköt Suomessa, tekee metrologista huippututkimusta ja kehittää mittaussovellutuksia teollisuuden kanssa. FINAS akkreditoi eli toteaa päteviksi laboratorioita, tarkastuslaitoksia, sertifiointielimiä ja erityisalojen edustajia, esim. vertailumittausten järjestäjiä sekä arvioi toimielinten toiminnan pätevyyttä säädösten tai erityisvaatimusten mukaan. Toiminta perustuu kansainvälisiin standardeihin ja sopimuksiin. 2

3 PÄÄKIRJOITUS Akkreditointi ja metrologia luotettavan tiedon perusta Jyrki Kataisen hallitusohjelman yksi keskeisistä tavoitteista on hallinnonrajat ylittävä toiminta. Oiva esimerkki hallinnonrajat ylittävästä teemasta on tieto. Kun tietoa tuotetaan yhtenäisin menettelyin, samaa tietoa voidaan käyttää monen päätöksen pohjana. Yhtenäiset menettelyt parantavat tiedon laatutasoa. Toistaiseksi ei ole kovin yleistä, että samaa tietoa hyödynnettäisiin eri tarpeisiin. Edelleenkin tietoa tuotetaan hyvin kapea-alaisesti, jolloin sitä voidaan käyttää vain spesifisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja elintarvikkeisiin liittyvään päätöksentekoon on erilliset tiedon tuottamisen tavat. Kapeaan tarpeeseen tuotettu tieto lisää kustannuksia ja aiheuttaa turhaa päällekkäisyyttä. Moneen käyttöön sopivan tiedon tuottaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä eri osapuolten välillä. Hyvin suunnitellen pystytään tilaamaan ja tuottamaan sellaista palvelua, joka sopii useaan eri tarkoitukseen. Esimerkiksi mm. ympäristön tilaa kuvaava tietoaineisto ja luotettavasti mitattu elohopeapitoisuus voi palvella monia tiedonkäyttäjiä. Laaja-alaisen ympäristötiedon hyödyntäminen vähentää terveyteen, tuvallisuuteen ja elintarvikkeiden laatuun liittyvien yksittäisten mittausten tarvetta. Erilaisiin tarpeisiin tuotetun tiedon on oltava varmennetusti luotettavaa. Mittaustiedon on oltava lisäksi metrologisesti jäljitettävää. Tämä tarkoittaa, että mittaustulosten mittausepävarmuus on arvioitu, mittausmenetelmät ovat tarkoituksenmukaisia ja tulokset vertailukelpoisia. Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on akkreditoinnin ja metrologian kautta varmistaa päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta. Viime keväänä uudistetun strategiamme keskeisenä tavoitteena on toimiminen yli hallinnonrajojen. Tämä sopii hyvin nykyisen hallituksen tavoitteisiin horisontaalisuuden lisäämisestä. Uudistetun strategiamme tavoite on parantaa päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta ja jäljitettävyyttä. Päämääränämme on, että Suomessa sekä halutaan että osataan mitata ja testata oikein. Tämä tarkoittaa tarkoituksenmukaisten asioiden mittaamista tarkoituksenmukaisella tarkkuudella. Tässä lehdessä käsitellään laajasti tiedon luotettavuutta. Akkreditointia käsittelevässä artikkelissa on haastateltu eri hallinnonalojen tiedon käyttäjiä. Haastateltavat ovat yksimielisiä siitä, että akkreditointi on tehokas tapa osoittaa palvelun laadukkuutta. Akkreditoinnin vaikutuksesta viranomaisten työ vähenee ja päätöksen teko saa kansainvälisesti vertailukelpoisen pohjan. Akkreditointi tuo mittaamiseen metrologisen jäljitettävyyden. Usein ajatellaan, että akkreditointi ja tulosten metrologinen jäljitettävyys aiheuttavat vain kustannuksia. Oikein käytettynä molemmat ovat tuottavuutta parantavia investointeja. Luotettava ja tarkoitukseensa sopiva tieto varmistaa oikeat päätökset; se on palvelujen tuottajien, päättäjien ja kuluttajien yhteinen etu. Ylijohtaja Timo Hirvi 3

4 MIKESin strategia uudistui Tavoitteena innostava visio Oman roolin selkeyttäminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii määräajoin päivitettävää strategiaa. Kesän kynnyksellä valmistunut Mittatekniikan keskuksen (MIKES) uusi strategia laadittiin yhteistyössä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa. Strategian päivitys suoritettiin MIKESissä huolella ja strategiatyöskentelyyn käytettiin lähes vuosi. Tavoitteeksi asetettiin tuottaa selkeät, fokusoidut skenaariot MIKESin kehityssuunnista ja rakentaa innostava visio sekä strategian toimeenpanosuunnitelma MIKESin uudesta roolista ja organisoitumisesta. Uutta strategiatyöskentelyssä oli henkilöstön entistä vahvempi sitouttaminen työhön. Onnistunut strategia edellyttää sekä onnistunutta strategian luomista että sen toteuttamista. Siksi strategiaprosessissa hyödynnettiin erityisesti johtoryhmän osaamista, mutta myös muulla henkilöstöllä oli vuorovaikutteisessa prosessissa merkittävä rooli. Yksi ylitse muiden MIKES-metrologia oli jo vuosi sitten aloittanut oman strategiaprosessinsa, mutta HAUS kehittämiskeskuksen mukaantulon myötä ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin koko Mittatekniikan keskuksen kattavan strategian luominen. Tästä syystä strategiatyöskentelyssä unohdettiin hallintorajat ja keskityttiin miettimään, kuinka MIKESistä luodaan ulospäin mahdollisimman yhtenäinen kuva. Työ eteni vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa joulukuusta 2010 tämän vuoden maaliskuuhun saakka määriteltiin MIKESin tahtotila, strategiset tavoitteet ja strategiset valinnat. Kakkosvaihe ajoittui kuluvan vuoden loppukevääseen ja siinä keskityttiin strategian toimeenpanon suunnitteluun. Lähes vuoden kestäneessä prosessissa luotiin HAUSin konsultointia apuna käyttäen kaikkiaan kolme strategiaa: Mittatekniikan keskusta kokonaisuutena käsittelevä strategia sekä sen osaksi omat strategiat MIKES-metrologialle ja FINASakkreditointipalvelulle. Kokonaisstrategian määrittelyssä käytettiin apuna mm. nykytilanteen arviointia, jossa listattiin MIKESin vahvuudet ja mahdollisuudet sekä heikkoudet ja uhat. Vahvuuksien ja mahdollisuuksien lista oli paljon pidempi, joten lähtötilanne määritellyn vision toteuttamiselle on hyvä. Parannettavaakin silti löytyi, mm. hallintorajat ylittävä verkostoituminen vaatii panostusta ja toiminnan vaikuttavuuden markkinointia tulisi lisätä. Skenaarioanalyysi MIKESin tulevaisuuden suunnasta osoittaa, että toiminnan painospisteitä tulisi siirtää tutuista uomista uusille urille. Entistä vahvempi verkostoituminen ja yhteistoiminta muiden organisaatioiden kanssa luovat kaivattua uutta tarjontaa. Pääkartta havainnollistaa tavoitteet Strategian määrittelyssä ylimmän johdon rooli on merkittävä, mutta strategian toimeenpanossa jokainen mikesläinen on avainasemassa. Strategian toimeenpanosuunnitelmaan pyydettiin palautetta kahdessa henkilöstötilaisuudessa. Tämän lisäksi yksiköiden tiimit antoivat palautetta strategian sisällöstä. Strategian toimeenpanosta laadittiin yhteen kuvaan kiteytetty toimeenpanokartta, jossa kuvataan MIKESin tärkeimmät kehittämiskohteet ja toimenpiteet seuraaville vuosille. Kartan sisällön perusta on osaava henkilöstö ja toimivat tilat. Sen päälle rakentuvat metrologian ja FINASin omat kehittämiskohteet. Kartan ylimmäksi osaksi määriteltiin MIKESin kehittämisen tärkeimmät alueet, verkostoituminen yli hallintorajojen sekä johtamisen vahvistaminen. MIKESin uuden strategian toteutus tapahtuu päivittäisen työn kautta. Henkilöstön kuulemisiin perustunut strategiaprosessi luonee entistä eheämmän työyhteisön, jolle MIKESin lähivuosien tavoitteet näyttäytyvät innostavana visiona. Teksti: Irja Nurmi-Rättö Kuvat: Jenni Kuva 4

5 MIKESin tavoitteet vuosille Metrologia ja akkreditointi kilpailukykyä ja toimivuutta yhteiskuntaan 1. Mittatekniikan keskuksella on vahva rooli markkinoiden ja yhteiskunnan toimivuuden takaamisessa 2. Suomessa osataan ja halutaan mitata ja testata oikein 3. Uudistuva akkreditointi on ikkuna pätevyyteen 4. Mittatekniikan keskus toimii yli hallintorajojen ja kasvaa verkostojen kautta 5. Mittatekniikan keskus on aktiivinen kansainvälinen vaikuttaja 6. Mittatekniikan keskus on yhteisöllinen ja uudistuskykyinen organisaatio, jonka kehittymistä tukevat osaava henkilökunta ja laadukas johtaminen Olemme pohtineet strategian soveltumista käytäntöön ryhmämme aamupalavereissa ja käyneet hyödyllisiä kahvipöytä- ja käytäväkeskusteluita. Odotan, että johdon sitoutuminen työhyvinvointiin edesauttaa strategian toteutumista. Omassa työssäni tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat viestinnän kehittäminen erityisesti informaatiotekniikan keinoin ja entistä tiiviimpi verkottuminen sekä MIKESin sisällä että asiakkaiden kanssa. Tutkija Risto Rajala, MIKES-metrologia Johtoryhmän jäsenenä osallistuin intensiivisesti MIKESin strategiaprosessin kaikkiin vaiheisiin. Sen rinnalla laadittiin FINASille oma strategia ja tähän työhön osallistui koko FINASin henkilökunta työpajojen muodossa. Strategiaprosessi oli innostava ja antoisa. Mielestäni kaikki MIKESin ja FINASin strategiaan nostetut kehittämiskohteet ja painopistealueet ovat tärkeitä ja nyt keskitymme niiden onnistuneeseen toteutukseen. Johtaja Leena Tikkanen, johtoryhmän jäsen Osallistuin strategiatyöhön vain henkilöstöpäivien yhteydessä. Työskentely vaikutti ammattimaiselta, mutta hiukan etäiseltä. Uuden strategian tärkein painopistealue oman työni kannalta on sähköisen asioinnin ja siihen liittyvien työvälineiden ja järjestelmien kehittäminen. MIKESin verkostoitumisen laajentuessa tarvitaan myös työkalukehitystä. IT-päällikkö Olli Alajoki Konsulttimme johti FINAS-akkreditointipalvelun neljän strategiatyöpajan työskentelyä sujuvasti. Meidän osaltamme vuoden 2012 kehityshankkeet liittyvät FINASin asiakkaiden ja palveluiden segmentointiin, tiedotuksen uusiin välineisiin, prosessien hallinnan työvälineisiin ja kannustavaan työilmapiiriin. Työnkuvani mukaisesti vastaan näiden hankkeiden etenemisestä. Pääarvioija Päivi Kähkönen, FINASin laatu- ja kehityspäällikkö 5

6 - MIKES toimii Suomessa yli hallintorajojen ja on myös kansainvälisesti arvostettu toimija, ylitarkastaja Mia Jacobsson TEMin innovaatio-osastolta arvioi. ta tavoitteista, henkisten voimavarojen ja laadun kehittämisestä sekä taloudellisista resursseista. Lisäksi määritellään tavoitteiden seurannassa käytettävät mittarit, sanoo ylitarkastaja Mia Jacobsson TEMin innovaatio-osastolta. Hän on toiminut kuluvan vuoden alusta MIKESin tulosohjaajana. Tulossopimus toimii ohjausvälineenä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) innovaatio-osasto vastaa kaikkiaan kahdenkymmenen viraston, laitoksen ja sopimusyhteisön ohjauksesta. Yksi ohjattavista on Mittatekniikan keskus (MIKES), jonka yksivuotista tulossopimusta kaavaillaan pidennettäväksi nelivuotiseksi. TEM-konsernin ohjaamiseksi rakennetun ohjausmallin mukaisesti TEM laatii ja täsmentää vuosittain konsernistrategian, jossa määritellään tavoitelinjaukset ja ajankohtaisimmat toimenpidealueet työ- ja elinkeinopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian lähtökohtana on hallitusohjelma ja toimintaympäristön muutosten vaatimukset työ- ja elinkeinopolitiikalle. Konserniohjauksen välineitä ovat tulosohjaus, säädösohjaus, informaatioohjaus, kehitystoiminnan ohjaus sekä hallitus- ja johtokuntatyö. Tulosohjauksen tärkein väline valtion talousarvion lisäksi on ministeriön ja ohjattavan yksikön kesken tehtävä tulossopimus. - Tulossopimuksessa sovitaan seuraavan budjettivuoden vaikuttavuutta ja toiminnallista tuloksellisuutta koskevis- 4-vuotissopimus tulossa TEMin hallinnonalaan kuuluvien laitosten ja virastojen sekä sopimusyhteisöjen tulos- ja budjettiohjaus perustuu talousarviolakiin ja sitä koskevaan asetukseen. Ohjauksen lähtökohtina ovat strategisuus, sopimuksenvaraisuus sekä asetettujen tavoitteiden ja annettujen voimavarojen tasapaino. - Tähän saakka tulossopimukset ovat olleet yksivuotisia, mutta nyt TEM on päättänyt pilotoida nelivuotisten tulossopimusten käyttöä nimenomaan tutkimustoiminnoissa, jotka ovat perusluonteeltaan pitkäjänteisiä. Syksyn 2011 tulosohjauskierroksella TEMin pilotissa ovat mukana MIKES, GTK ja VTT, Jacobsson kertoo. Nelivuotiset tulossopimukset ovat tarpeen, sillä tutkimuslaitosten projektit ovat yleensä monivuotisia. Tästä syystä toiminnan arviointi pelkästään vuositasolla ei välttämättä anna oikeaa kuvaa tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Esimerkiksi pitkistä projekteista käyvät mm. MIKESin EMRP-tutkimushankkeet (European Metrology Research Programme), jotka ovat tänä päivänä merkittävä osa MIKES-metrologian toimintaa. Jacobsson pitää MIKESiä merkittävänä Suomen innovaatiopolitiikan toimeenpanijana ja nimeää MIKESin erityispiirteeksi laaja-alaisen, koko yhteiskuntaan vaikuttavan toiminnan. - MIKES toimii Suomessa yli hallintorajojen ja on myös kansainvälisesti arvostettu toimija. Osaava henkilöstö ja tutkimustoimintaa silmällä pitäen rakennetut tilat mahdollistavat jatkuvan uudistumiskyvyn ja toiminnan kehittämisen. Menestystä kaikilla tavoitealueilla Ministeriö arvioi aina keväisin MIKESin edellisvuoden toiminnan. Arvio viime vuoden tuloksellisuudesta ja sen kehi- 6

7 tyksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta oli tavanomaisen hyvä. Jacobssonin mielestä MIKES on hyvin johdettu organisaatio, joten ei ole mikään ihme, että toiminnalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet poikkeuksetta. MIKES on korkeatasoinen tieteellisen metrologian tutkimusorganisaatio. Menestyksellinen osallistuminen EMRPhankkeisiin on vahvistanut MIKES-metrologian strategista tavoitetta olla viiden parhaan metrologiainstituutin joukossa valituilla alueilla Euroopassa. Samaan aikaan kansainvälisten vertailumittausten tulokset ovat olleet erinomaisia. Kansallista verkottumista on vahvistettu mm. CEMIS-yhteistyön (Centre for Measurement and Information Systems) muodossa sekä energia- ja ympäristöalan SHOK:iin perustetussa CLEEN Oy:ssä. Viimeisimpänä laajennuksena on NorNet-konsortioon (Pohjoisen ympäristötutkimuksen yhteistyöverkosto) liittyminen. Alueellinen toiminta vahvistui Kajaaniin perustetun voiman, vääntömomentin ja virtauksen mittanormaalilaboratorion myötä. FINAS-akkreditointi on tehnyt yhteistyötä useiden eri hallinnonaloilla toimivien virastojen kanssa ja jatkanut edelleen kaikissa kansainvälisissä vastavuoroisissa tunnustamissopimuksissa. - Uusina arvioinnin osa-alueina ovat olleet ilmailualan päästökauppatodentaminen ja rautatieturvallisuus. Uutena alueena on akkreditoitu ensimmäinen kemian alan kalibrointilaboratorio, Jacobsson kuvailee. Arviossaan ministeriö toteaa MIKESin toiminnan olleen vuonna 2010 hallinnonalan strategisten tavoitteiden mukaista. Tämän vuoden aikana on kehitetty toiminnallisen tehokkuuden mittareita Tilastokeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa. MIKES varmistaa luotettavuuden Yli hallintorajojen toimiminen on yksi MIKESin strategisista tavoitteista. Horisontaalisuus on ylijohtaja Timo Hirven mukaan päivän puheenaihe ja sitä myös MIKES aikoo toteuttaa uuden nelivuotisen tulossopimuksensa mukaisesti. - Käymme läpi kaikki ministeriöt yksi kerrallaan akkreditointipainotteisesti. Akkreditointi on menossa säädöksiin kaikilla hallinnonaloilla, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ministeriöiden alai- silla testauslaitoksilla tulee olla metrologinen jäljitettävyys ja muut oleelliset metrologiset elementit käytössä. Tämä vähentää ministeriöiden omaa osaamisen tarvetta, kun tiedon luotettavuus on jo varmistettu säädösperusteisesti. Hallinnonalat ylittävässä toiminnassa Hirvi korostaa MIKESin riippumatonta asemaa niin metrologiassa kuin akkreditoinnissa. MIKES ei ole ministeriöiden kumppani, vaan tuo hallinnonaloille vain luotettavuuden menetelmät ja suorittaa arvioinnin. FINASilla on jo nyt paljon yhteistyötä mm. liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa, mutta nyt toiminnasta kehitetään vielä järjestelmällisempää. Tulokset näkyvät kustannustehokkuutena ja tiedon laadun parantumisena. - Merkittävä asia on tiedon luotettavuuden yhtenäistyminen ja saman tiedon käytettävyys eri tarkoituksiin. Esimerkiksi käy vaikkapa elohopea, josta saatu tieto on kaikkien viranomaisten käytettävissä, olipa kyseessä ympäristö tai elintarvikkeet, ylijohtaja Hirvi arvioi. Ensimmäisenä MIKESin vierailulistalla on oma työ-ja elinkeinoministeriö (TEM) ja heti perään vuoronsa saavat muut ministeriöt. Tavoitteena on saada järjestelmä valmiiksi nelivuotisen tulossopimuksen päätteeksi eli vuonna Teksti: Irja Nurmi-Rättö Kuvat: Marko Rättö Innovaatio-osaston tavoitteita vuosille TEMin innovaatio-osasto on laatinut hallinnonalan virastoille, laitoksille ja sopimusyhteisöille tavoitteet seuraavalle nelisvuotiskaudelle. Päätavoitteita ovat Innovaatioperustan vahvistaminen Innovaatioympäristön kansainvälistyminen ja innovaatiokeskittymien vahvistaminen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Toimialojen uudistaminen ja äkillisiin rakennemuutostilanteisiin reagointi 7

8 Akkreditoinnin merkitys kasvaa Akkreditointi on tulossa lainsäädäntöön yhä vankemmin eri hallinnonaloilla. Sen merkitys on oivallettu myös valvontavirastoissa, jotka pitävät akkreditointia luotettavan toiminnan sekä pätevän ja laadukkaan toiminnan merkkinä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo monien eri lainsäädäntöjen alueilla hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia. Näiden hyväksyntään liittyy ulkopuolisen tahon tekemä arviointi lainsäädännön vaatimustenmukaisuudesta ja joissakin lainsäädännöissä on akkreditointivaatimus. Monet hakijat ovat kuitenkin hankkineet akkreditoinnin myös vapaaehtoisuuteen perustuen. - Vapaaehtoinen akkreditoinnin hakeminen on ymmärrettävää, sillä akkreditointi nähdään kaikkein luotettavimpana ja tehokkaimpana osoituksena pätevyydestä. Sitä pidetään eräänä merkittävänä kilpailukeinona markkinoilla. Akkreditoinnin ansiosta tuotetut palvelut ovat luotettavia ja laadukkaita, mistä tietysti hyötyvät viime kädessä palveluiden käyttäjät, ylitarkastaja Urho Säkkinen Tukesista sanoo. Akkreditointi lisää luottamusta Tukesin alaisten toimialojen akkreditoinnit vaikuttavat suotuisasti käytännön työhön, sillä virasto hyödyntää akkreditointia täysimääräisesti hyväksymis- ja valvontatoiminnassaan. - Toisin sanoen pystymme välttämään - Turvallisuus on yksi Tukesin toiminnan ydinasioista, ja luotettavien ja ammattitaitoisten palvelujen tarjonta voidaan taata akkreditoinnin avulla, Urho Säkkinen arvioi. päällekkäistä työtä ja näin säästämään resurssejamme. Emme pidä erityisiä rekistereitä akkreditointiin liittyen, vaan toiminnanharjoittajat toimittavat meille tiedot akkreditoinnista sekä siihen liittyvistä määräaikaisarvioinneista, Säkkinen kuvailee. Hän korostaa akkreditoinnin merkitystä luotettavuuden ja pätevyyden osoituksena. Turvallisuus on yksi Tukesin toiminnan ydinasioista, ja luotettavien ja ammattitaitoisten palvelujen tarjonta voidaan taata akkreditoinnin avulla. Säkkisen mielestä akkreditointia on viraston alaisilla toimialoilla hyödynnetty riittävässä määrin, vaikka jossain tapauksessa sillä saattaa olla myös kielteisiä puolia. - Pienillä toimialoilla akkreditointi koetaan joskus sangen raskaaksi ja ehkä myös kalliiksi. Akkreditointi on menettelynä sangen vaativa, joten kustannukset muodostavat joissakin tapauksissa esteen vapaaehtoiselle akkreditoinnin haulle, ylitarkastaja arvioi. Tietoturva akkreditoinnin alaiseksi Viestintävirasto (Ficora) ja sen NCSA-FI -yksikkö (National Communications Security Authority) toimii kansainvälisistä tietoturvavelvoitteista annetun lain mukaisena määrättynä turvallisuusviranomaisena ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) mukaisena kansallisena tietoturvaviranomaisena. Kansainvälisiin tietoturvavelvoitteisiin liittyen, NCSA-FI vastaa muun muassa niiden tietojärjestelmien akkreditoinnista, joissa käsitellään kansainvälistä erityissuojattavaa tietoaineistoa (Security Accreditation Authority, SAA). Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle, joissa ehdotetaan säädettäväksi laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista sekä laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista. 8

9 - Viestintävirasto suorittaa yritysten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen arviointia osana kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa säädetyn yhteisöturvallisuusselvityksen laadintaa, Rauli Paananen toteaa. - Viestintävirasto suorittaa yritysten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen arviointia jo osana kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa säädetyn yhteisöturvallisuusselvityksen laadintaa. Sen sijaan ehdotettava laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista olisi kokonaan uutta, viranomaisohjauksessa tapahtuvaa toimintaa, NCSA-FI-yksikön päällikkö Rauli Paananen kertoo. Vaikka arviointilaitoksen hyväksyntä ja valvonta tulisikin olemaan Viestintäviraston tehtävä, suoritettaisiin hyväksyntään liittyvä arviointi yhteistyössä viraston, FINAS-akkreditointipalvelun ja Suojelupoliisin kanssa. Suojelupoliisi mukaan arviointiin Yritysturvallisuudella on kasvava merkitys muun ohella kansainvälisten hankintakilpailujen vuoksi sekä yritysten innovaatiotoiminnan ja muun toiminnan verkottuessa. Siten arviointilaitosten hyväksyntä ja valvonta on myös yritysten intressissä. - Arviointilaitoksen hyväksymiseen liittyen Suojelupoliisi antaisi lausuntonsa arviointilaitoksen vastuuhenkilöiden luotettavuudesta ja sen toimitilojen turvallisuudesta. On selvää, että arviointilaitoksen henkilökunnalla tulisi olla hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan kuuluvista tehtävistä ja laitoksella toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät, Paananen päättelee. Hän myös toteaa, että laitoksen vastuuhenkilöiden luotettavuus tulisi olla varmistettu ja laitoksella tulisi lisäksi olla luotettavaksi arvioitu ja valvottu menetelmä, jonka avulla yhteisön toimitilojen ja tietojenkäsittelyn turvallisuus varmistetaan. Lisäksi tarvitaan asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten. - Näiden vaatimusten täyttäminen olisi osoitettava vaatimuksenmukaisuuden arviointipalvelusta annetun lain mukaisen menettelyn avulla ja sen mahdollistamassa laajuudessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mainitut seikat olisi selvitetty FINAS-akkreditointipalvelun toimenpitein yhteistyössä Viestintäviraston kanssa, Paananen toteaa. Akkreditointi kansainvälisesti pätevä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) hallinnonalan toiminnoissa kolmannen osapuolen tekemä tarkastus- ja laadunvarmistustyö on runsasta ja monimuotoista. - Esimerkkejä tarkastus- ja laadunvarmistustyöstä ovat laivojen tekniset vaatimukset, tieliikenteen ajoneuvojen ja niiden komponenttien vaatimukset, tuotannon vaatimustenmukaisuus sekä liikenteenharjoittajien pätevyys. On tietenkin todettava, että kun puhutaan tietystä toiminnasta, vaatimukset ovat kaikille toimijoille samanlaiset, ajoneuvotekniikkaosaston johtaja Björn Ziessler sanoo. Hän kuvailee akkreditoinnista koituvia hyötyjä merkittäviksi niin palveluntuottajalle kuin loppukäyttäjille. - Akkreditointi mahdollistaa yleensä kansainvälisesti erittäin vertailukelpoisen laatupohjan. Yleisesti voi sanoa, että toiminnoissa, joissa haetaan nimenomaan kansainvälistä vertailukelpoisuutta, akkreditointi on kaikkein selkein menettely tämän varmistamiseksi. Loppukäyttäjät tietenkin hyötyvät tuotteiden tai palveluiden tasavertaisesta vertailukelpoisuudesta. Ziessler kuitenkin huomauttaa, että yleensä ketjut, joissa on valmistaja, hyväksyjä, valmistajan edustaja, jälleenmyyjä, palveluntuottaja sekä sertifioitua toimintaa joissain osissa ja akkreditoitua testausta joissain toisissa osissa, ovat kuluttajalle lähes mahdoton viidakko. Tässä tilanteessa alan toimivaltaisen viranomaisen tehtävä on varmistaa kokonaisuuden tasapuolisuus ja toimivuus. Akkreditoinnin käyttö kasvussa Akkreditointivaatimuksen valvontatyötä helpottava vaikutus on havaittu myös Trafissa. Viraston resursseja vapautuu merkittävässä määrin muihin toimintoihin. - Vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa Trafin käytössä on menettelytapoja valmistajan vakuutuksesta aina akkreditoituun toimintaan asti. Erilaisia välimuotoja on lisäksi kuviteltavissa lähes rajattomasti. Kun jollakin kohdealueella on päädytty akkreditointivaatimukseen, yhteistyö FINASin kanssa on lähtökohta, Ziessler toteaa. Hän pitää akkreditointia erinomaisena keinona saavuttaa kansainvälisesti vertailukelpoinen pätevyys ja varmistaa jonkin toiminnan korkealaatuisuus. Kuitenkin joissain toiminnoissa hinta on laatua suurempi kriteeri, ja tällöin akkreditointivaatimus saattaa heikentää toimijoiden kilpailukykyä. - Kehotan punnitsemaan akkreditointimenettelyyn lähtemistä puhtaasti omista lähtökohdista käsin. On varmaa, että joihinkin kohteisiin akkreditointi sopisi aivan erinomaisesti, mutta mahdollisuutta ei ole ymmärretty vielä hyödyntää oikealla tavoin. Toisaalta akkreditointi tuo prosessille aina kustannuksia ja lisävaiheita, ja siksi on mietittävä, olisiko toiminnoissa mahdollista päästä riittävän hyvään lopputulokseen jollain kevyemmällä tapaa, Ziessler pohtii. Trafin hallinnonalalla on ollut viime vuosina vahva trendi kohti monimutkaisempia ja kansainvälisempiä kokonaisuuksia ja malleja. Björn Ziesslerin mielestä tämä pikemminkin tukee akkreditoinnin käytön lisäämistä kuin sen vähentämistä. Teksti: Irja Nurmi-Rättö Kuvat: Marko Rättö sekä Tukesin ja Ficoran arkistot - Akkreditointi on erinomainen keino saavuttaa kansainvälisesti vertailukelpoinen pätevyys ja varmistaa jonkin toiminnan korkealaatuisuus, Björn Ziessler vakuuttaa. 9

10 Ryhmäpäällikkö Martti Heinonen (vas.) ja ryhmäpäällikkö Mikko Merimaa ovat tuloksellisten EMRPprojektien vastuuhenkilöitä MIKESissä. Loistavia tuloksia EMRP-projekteissa Euroopan metrologiaohjelmassa (EMRP) päättyneet imera Plus -projektit ovat osoittautuneet tuloksellisiksi, jopa odotukset ylittäviksi. Lisää EMRP-hankkeita on käynnistymässä Mittatekniikan keskuksessa (MIKES) loppuvuoden aikana. 10

11 EMRP-ohjelman tavoitteena on yhdistää projekteissa kansallinen ja eurooppalainen mittausosaaminen. Näin poistetaan tutkimusten päällekkäisyyttä, nopeutetaan innovaatioita ja parannetaan eurooppalaista kilpailukykyä. Samalla tuotetaan tietoa ja taitoa laadukkaaseen elämään, tiedeyhteisön tarpeita unohtamatta. Hyvä esimerkki kansainvälisestä yhteistyöstä on päättynyt Long Distance Pitkien etäisyyksien mittaus ilmassa -projekti. Kyseisessä projektissa kehitettiin pitkien etäisyyksien mittauksia varten synteettisiin aallonpituuksiin perustuvaa interferometriaa. Oleellista oli ilman taitekertoimen mittaus, jossa apuna käytettiin spektroskopian keinoja. - Idea projektiin virisi kahvipöytäkeskustelussa erään toisen pituusmittaushankkeen seurauksena. Niin sitten päätimme kokeilla eurooppalaisessa tutkimushankkeessa, onko mahdollista mitata ilman lämpötilaa happispektroskopialla käyttäen kahden spektriviivan tasapainoa. Tavoitteena oli pääsy yhden asteen sisälle, mutta lopputulos yllätti. Absoluuttitarkkuus oli alle 0,1 astetta ja resoluutio 10 millikelviniä, ryhmäpäällikkö Mikko Merimaa kuvaa erinomaista tulosta. spektroskooppinen menetelmä käyttää anturinaan ilmaa eli ainetta, jonka taitekerrointa halutaan mitata. Näin saatiin koko mitattavalta 240 metrin matkalta ilman keskimääräinen lämpötila, Merimaa valottaa tilannetta. Tiheäkään perinteisten antureiden verkko ei olisi nähnyt mittauksessa ilmenneitä nopeita ja paikallisia lämpötilan vaihteluita, mutta spektroskooppisella menetelmällä tämä oli mahdollista. Mittaustulos oikeasta asiasta Projektissa osoitettiin, että tarkka taitekertoimen kompensointi on mahdollista tehdä sekä sisällä että ulkona. Tulos ylitti odotukset, sillä tilastollinen kohina on lähes samaa luokkaa kuin perinteisillä antureilla tehdyissä mittauksissa. - Oleellinen projektin tulos on se, että spektroskooppisella menetelmällä voidaan mitata lämpötilaa halutusta aineesta eli ilmasta. Mittaustulos saadaan samalta matkalta kuin optinen pituusmittauskin. Tarkkuus ei tosin ole aivan yhtä hyvä kuin perinteisillä antureilla, ryhmäpäällikkö Martti Heinonen selventää. Hän kiteyttää mittausprojektin hyödyn vertaamalla spektroskooppista menetelmää perinteisen anturin käyttöön. Spektroskooppisella menetelmällä saadaan mittaus oikeassa paikassa oikeasta asiasta, kun taas perinteisillä antureilla saadaan selville vain anturien itsensä lämpötila, mikä ilman lämpötilan tapauksessa antaa usein jonkin verran virheellisen kuvan todellisuudesta. - Projektin erinomaisten tulosten ansiosta kaksi isoa eurooppalaista yritystä on kiinnostunut menetelmästä, koska kaupallisissa mittalaitteissa juuri lämpötilan mittaaminen aiheuttaa suurimman epävarmuuden. Myös geodeetit ovat olleet kiinnostuneita, Merimaa kertoo. Hänen lisäkseen projektin tutkimusryhmässä työskentelivät erikoistutkija Markku Vainio ja tutkija Tuomas Hieta, joka väittelee Projekti muodostaa pääosan hänen väitöstyöstään. Lämpötilan nopeat vaihtelut esiin LONGDISTA-nimellä kulkevassa projektissa rakennettiin ensin järjestelmä, jonka todettiin toimivan sisätiloissa. Järjestelmää kehitettiin edelleen ja lopulta sitä päästiin testaamaan hyvin tuloksin ulkona Geodeettisen laitoksen Nummelan perusviivalla. - Testasimme eurooppalaisten kollegojemme kanssa uusia menetelmiä ja onnistuimme mittaamaan sekä kosteuden että lämpötilan. Lämpötila mitattiin 0,2 asteen epävarmuudella vallinneissa olosuhteissa. Tuloksista rohkaistuneina kehitystyö jatkui ja loimme entistä yksinkertaisemman mittausjärjestelmän. Mittauksemme osoittivat, että ilman kosteuden mittaaminen ei ole ongelma ja voimme keskittyä pelkkään lämpötilan mittaukseen, Merimaa kertoo. Seuraavaksi tutkimusryhmä suuntasi omalla autolla Innsbruckiin testaamaan BEVin (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) perusviivalle yhdessä ranskalaistutkijoiden kanssa. - Mittaus osoitti, että perinteiset anturit eivät pysyneet lainkaan mukana lämpötilamuutoksissa, jotka vuorilta tulevat ilmavirtaukset aiheuttivat. Sen sijaan MIKESin spektroskooppinen lämpötilan mittaus suoritettiin Innsbruckissa BEVin perusviivalla, joka sijaitsee vilkasliikenteisen moottoritien varressa. Häiriöiden minimoimiseksi mittaukset tehtiin öisin. Aerosolipartikkelit luupin alla Toinen EMRP-menestystarina on Nanopartikkelien jäljitettävä karakterisointi eli NANOEMRP. Projektissa MIKESin tutkimusryhmä toteutti yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa hiukkasten sähköiseen varaamiseen perustuvan mittanormaalin nanometrikokoluokan hiukkasille. - Projektin lähtökohtana oli TTY:n kehittämä uusi menetelmä aerosolipartikkelilaskureiden kalibrointiin. Halusimme kehittää innovaatiota eteenpäin ja luoda siitä primäärinormaalin. Tavoitteena oli parantaa sähkövirran ja kaasuvirtauksen mittausten luotettavuutta. Femtoampeeritason sähkövirran mittauksia varten > 11

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011 Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus Espoo 2006 Julkaisu J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/2013 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Liha-ala kehittynyt huimasti Virusten hallinta vaatii monia keinoja HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot