Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala"

Transkriptio

1 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala

2 Voimassaoleva sääntely Suomessa laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (ResL 503/2008) valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 616/2008 (PEPien määritelmä) valtioneuvoston päätös 123/2009 valtioista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset säännökset eivät vastaa kansainvälisiä velvoitteita (ResL 17 ja 22 3 mom) sisäasiainministeriön päätös 78/2009 ETA alueeseen kuulumattomista valtioista, joiden rahanpesun jne. säännökset täyttävät rahanpesulain edellytykset (8 4 ja 5 mom, 11 2 mom, 13 ) EU asetus 1781/2006 maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana Fivan määräys (standardi 2.4. asiakkaan tunteminen jne. valmisteilla) Finanssivalvonta 2

3 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva sääntely perustuu EU:n direktiiviin rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (2005/60/EY) ja ja komission 2. tason direktiiviin (2006/70/EY) Lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on uusi lainsäädäntö voimassa FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering): 40 rahanpesun ja 9 terrorismin rahoittamisen vastaisiin suosituksiin EU:n asetus 1781/2006 maksajan tietojen toimittamisesta varainsiirron mukana perustuu FATF:n erityissuositukseen VII wire transfers Finanssivalvonta 3

4 Rahanpesu /terrorismin rahoittaminen (Rikoslain 32 luku ja RL 34 a luku) Rahanpesussa on kyseessä rikoksella hankitun omaisuuden tai varojen laittoman alkuperän peittäminen tai häivyttäminen epäily kohdistuu varojen alkuperään Terrorismin rahoittaminen voi tapahtua laillisesti hankituilla varoilla. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi toimintaa, jossa annetaan tai kerätään varoja terroritekojen suorittamiseksi epäily kohdistuu varojen käyttökohteeseen > Molemmissa tekotavat varojen siirroissa usein samanlaiset Tavoitteena varojen riskitön käyttö Ilmoitusvelvollisilta ei edellytetä rikosten tunnusmerkistön tuntemista, vaan riittää, että liiketoimi on epätavallinen / epäilyttävä Finanssivalvonta

5 Rahanpesulain ilmoitusvelvolliset pankit ja muut luotto ja rahoituslaitokset, vakuutustoiminta, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, valuutanvaihto ja maksunsiirtopalvelua tarjoavat, ulkomaisen luottolaitosten sivukonttorit noudattavat Suomen rahanpesunvastaista lainsäädäntöä muut vastaavaa toimintaa harjoittavat (muutkin kuin valvonnan alaiset) rahoituslaitokset itsenäiset lakimiehet (lukuun ottamatta oikeudenkäyntiasiamies ja avustajatoimintaa, esim. oikeudenkäyntiin valmistautumista ja avustamista), ulkoiset kirjanpitäjät, tilintarkastajat, kasino ja pelitoiminta, kiinteistönvälittäjät, Finanssivalvonta 5

6 Rahanpesulain soveltamisalan muutokset 8/2008 työeläkevakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset valuutanvaihto ja maksunsiirtotoimistot sekä omaisuudenhoito ja yrityspalvelujen tuottajat (trust and company service providers) rekisteröinti Etelä Suomen lääninhallitukseen johdon ja omistajien luotettavuus (uusi) E Suomen lh:lle valvonta ja tiedonsaantioikeudet (uusi) liike /ammattitoimintana pääsääntöisesti veroneuvontaa tarjoavat kaikenlainen tavarakauppa, jos yli euron käteismaksu (aikaisempi laki arvotavarakauppiaat: kulkuneuvot, taide, jalokivi ja metalli, huutokauppa) kaikkiin ilmoitusvelvollisiin kohdistuu nyt jonkinlaista valvontaa /seurantaa lääninhallituksille uusia valvontatehtäviä mm. muut kuin Fivan valvonnassa olevat rahoituslaitokset, kirjanpitäjät, veroneuvojat, kiinteistönvälitys Finanssivalvonta 6

7 Rahanpesuviranomaiset Suomessa KRP, rahanpesun selvittelykeskus (financial intelligence unit, FIU) Ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista, (epäilyt rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta), rekisteröi ja selvittää > siirtää esitutkintaan Viranomaisyhteistyö, kouluttaa ilmoitusvelvollisia v yli ilmoitusta, joista 900 Fivan valvottavien tekemiä Sähköinen ilmoituslomake: Sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, ulkoasiainministeriö SM vastaa lainsäädännöstä ja valvoo mm. kasinoita, vastuu Suomen FATFtoiminnasta VM rahoitusmarkkinalainsäädäntö, edustaa EU:n rahanpesukomiteassa UM kv. finanssipakotteet, vientilupavalvonta Finanssivalvonta ( ) Rahoitus, sijoitus ja vakuutussektorin valvonta, toimilupaviranomainen, ilmoitusvelvollisuus, koulutus ja ohjeistus Etelä Suomen lääninhallitus ja muut lääninhallitukset Eräiden toimialojen rekisteröinti, valvonta, tiedonsaanti ja tarkastusoikeus Finanssivalvonta 7

8 Rahanpesulaki edellyttää, että Fivan valvonnassa oleva yhteisö... tuntee asiakkaansa ja hankkii asiakkaasta riittävästi tietoja,... kehittää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien hallintaa varten toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät menetelmät,... ottaa käyttöön asiakassuhteiden jatkuvan seurannan riskiperusteisesti,... esittää valvovalle viranomaiselle, että sen rahanpesun estämistoimintoon luodut riskienhallintamenetelmät ovat riittävät. Velvollisuuksien laiminlyönti on rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Siirtymäaika menetelmien luomiselle päättyy

9 Rahanpesulaki edellyttää myös, että Fivan valvonnassa oleva yhteisö... päivittää myös olemassa olevat asiakassuhteet uuden lain mukaisesti,...analysoi ja seuraa asiakkaita, palveluita ja tuotteita niihin liittyvien rahanpesu tai väärinkäytösriskien mukaisesti,... seuraa ja tuntee tehostetusti sellaisia asiakassuhteita (tai palveluita ja tuotteita), joihin liittyy tavanomaista suurempi riski,... päivittää sisäiset prosessit, ohjeet ja henkilöstön koulutuksen vastaamaan uuden lain velvoitteita (ResL 34 ) > Fiva seuraa valvottavien menetelmähankkeita ja aloittaa syksyllä rahanpesulain noudattamisen tarkastamisen

10 1. asiakkaan tunteminen ResL 2 luku: Asiakkaan tunteminen koostuu seuraavista asiakkaan tunnistaminen + henkilöllisyyden todentaminen luotettavasta asiakirjasta, 7 asiakkaan edustajan tunnistaminen, todentaminen tarvittaessa tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen, henkilöllisyyden todentaminen tarvittaessa, 8 riittävien tuntemistietojen hankkiminen asiakkaan taloudellisesta asemasta, toiminnan laadusta ja laajuudesta, 9 1 mom Finanssivalvonta 10

11 2. Asiakkaan tunteminen Asiakkaan tunnistamis ja tuntemistietojen dokumentointi, säilyttäminen, tietojen päivittäminen, 10, 46 Riskienhallintamenetelmien kehittäminen, 6 Asiakas / liikesuhteen ja transaktioiden jatkuva seuranta koko liikesuhteen ajan (riskiperusteisesti), 9 2 Selonottovelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta 9 3 mom > ilmoitusvelvollisuus rahanpesun selvittelykeskukselle 23 Finanssivalvonta 11

12 Asiakkaan tunnistaminen ja todentaminen osa asiakkaan tuntemista Asiakassuhteen alussa ennen kuin asiakas voi käyttää liiketoimeen sisältyviä varoja Palvelun tarjoavan ilmoitusvelvollisen vastuulla: tunnistamisen voi suorittaa oma henkilökunta tai käyttää asiamiestä Todentaminen henkilöllisyyden varmistaminen viranomaisen myöntämästä henkilöllisyysasiakirjasta, luotettavista rekistereistä (SAT, VRK*), tai käyttämällä sähköistä varmennetta. Jos asiakas etätunnistetaan, tulee noudattaa tehostettu huolellisuutta, Tuntemistietojen hankkiminen ja säilyttäminen Jos etätunnistettu, tieto todentamismenettelystä säilytettävä SAT Suomen Asiakastieto, VRK Väestörekisteriskeskus Finanssivalvonta 12

13 Tosiasiallisen edunsaajan/omistajan tunnistaminen ja todentaminen Tosiasiallinen edunsaaja on se, jonka hyväksi liiketoimi toteutetaan TAI jos asiakas on oikeushenkilö, se, jonka määräysvallassa asiakas on enemmän kuin 25 % osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, sopimukseen, yhtiöjärjestykseen tms. tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen hallituksessa tai verrattavassa toimielimessä poikkeuksia tosiasiallisen edunsaajan tunnistamisesta julkisen kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt Suomen viranomainen todentaminen riskiperusteisesti Finanssivalvonta 13

14 Asiakkaan tuntemisen laajuus normaali asiakkaan tunteminen yrityksen asettama perustaso (sisäinen ohjeistus) yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen asiakas on luottolaitos, sipa, rahasto tai vakuutusyhtiö, julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö, Suomen viranomainen laissa määritellyt vakuutustuotteet vähemmän kuin normaali taso mutta jatkuva seuranta järjestettävä tehostettu asiakkaan tunteminen kirjeenvaihtajapankkisuhde tai vastaava liikesuhde Eta alueen ulkopuolisen tahon kanssa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, PEP etätunnistaminen tuotteet, maksut tai muu liittymäkohta valtioihin, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset toimet eivät ole riittäviä (esim. pakotteiden kohteena, VNP 123/2009) Finanssivalvonta 14

15 Yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen :t 12 soveltuu vasta kun valtioneuvosto on antanut asetuksen asiakkaista, tuotteista ja palveluista, joihin liittyy tavanomaista vähäisempi riski 13 asiakas on Suomen viranomainen tai asiakas on ETA alueella toimiluvan saanut luottolaitos, sijoituspalveluyritys, vakuutusyhtiö, rahoituslaitos, rahastoyhtiö 3:ssa valtiossa sijaitseva vastaava luotto tai rahoituslaitos, jos sitä koskevat lakia vastaavat velvollisuudet ja niiden noudattamista valvotaan (sisäasiainministeriön päätös 78/2009) pitää varmistaa (tunnistaa), että asiakas on tällainen 14 julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö jäsenvaltiossa tai 3. valtiossa, jos vastaava tiedonantovelvollisuus, ei velvollisuutta selvittää tosiasiallisia edunsaajia Finanssivalvonta 15

16 1. Tehostettu asiakkaan tunteminen 17, Jos asiakkaaseen, palveluun, tuotteeseen tai liiketoimeen liittyy tavanomaista suurempi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski tulee noudattaa tehostettua tuntemisvelvollisuutta Tehostettua tuntemis ja ilmoitusvelvollisuutta tulee noudattaa myös silloin, jos asiakkaalla on liittymäkohta valtioon, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä velvoitteita tulee Valtioneuvoston päätös 123/2009 sisältää listan valtioista, joiden lainsäädäntö tai järjestelmä ei täytä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kansainvälisiä velvoitteita. Finanssivalvonta 16

17 2. Tehostettu asiakkaan tunteminen 18 Etätunnistaminen Jos asiakasta ei tavata henkilökohtaisesti Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen luotettavasta lähteestä tai käyttäen vahvaa sähköistä tai laatuvarmennetta Asiakkaan antamien tietojen tarkistaminen luotettavasta lähteestä (esim. VRK, Suomen asiakastieto) Maksusuoritukset asiakkaan omalta tililtä Henkilöllisyys voidaan todentaa sähköisen varmenteen avulla (HST, TUPAS) RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 17

18 3. Tehostettu asiakkaan tunteminen 19 ETA rajat ylittävä kirjeenvaihtajapankki tai vastaava liikesuhde Luotto ja rahoituslaitoksen on kerättävä riittävästi tietoja, että se voi arvioida vastapuolen maineen, valvonnan laadun ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistoimet, vahvistettava kirjallisesti kullekin laitokselle kuuluvat tehtävät ja hankittava ylemmän johdon hyväksyntä liikesuhteen aloittamiselle seurattava liikesuhdetta Direktiivi: asiakassuhde pöytälaatikkopankin kanssa kielletty Finanssivalvonta 18

19 4. Tehostettu asiakkaan tunteminen 20. VNA 616/2008, 1 PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) toisessa valtiossa korkea julkinen virka mm. valtion tai hallituksen päämies, ministeri, parlamentin jäsen, korkeimman oikeuden jäsen, keskuspankin johtokunnan jäsen, suurlähettiläs, puolustusvoimien kenraali, valtion yritysten johto PEP:n perheenjäsenet PEP:in yhtiökumppanit ( lähipiiri ) Edellyttää riskiperusteista menettelyä sen toteamiseksi, onko asiakas PEP Asiakassuhteen aloittaminen edellyttää ylemmän johdon hyväksyntää liikesuhteen aloittamiseksi varojen alkuperän selvittämistä liikesuhteen jatkuvaa ja tehostettua seurantaa Finanssivalvonta 19

20 Jatkuva seuranta 9 2 mom Valvottavan on järjestettävä asiakkaan toiminnan laatuun, laajuuteen sekä riskeihin nähden riittävä seuranta sen varmistamiseksi, että asiakkaan toiminta vastaa sitä tietoa ja kokemusta, joka valvottavalla on asiakkaasta ja tämän toiminnasta Jatkuvan seurannan tavoitteena on havaita poikkeavia ja epäilyttäviä liiketoimia Jatkuvan seurannan tulee olla asiakassuhteiden riskeihin nähden riittävän säännöllistä ja toistuvaa Valvottavien toiminta poikkeaa toisistaan, joten jatkuvan seurannan tarpeet ja menetelmät voivat vaihdella. Menetelmät voivat olla esim. automatisoituja it ratkaisuja tai manuaalisia menetelmiä. Valvottavalla tulee olla riittävät resurssit ja sisäinen valvonta jatkuvan seurannan toteuttamiseksi. Finanssivalvonta 20

21 Selonottovelvollisuus 9 3 mom Valvottavan on erityisesti kiinnitettävä huomiota liiketoimiin Selonottovelvollisuus 9 3 mom kohdistuu liiketoimiin, jotka poikkeavat tavanomaisesta esimerkiksi rakenteeltaan tai suuruudeltaan ilmoitusvelvollisen koon tai toimipaikan suhteen liiketoimella ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta liiketoimet eivät sovi yhteen sen kokemuksen tai tietojen kanssa, jotka ilmoitusvelvollisella on asiakkaasta (tai verrattuna vastaavantyyppiseen asiakkaaseen) Finanssivalvonta 21

22 1. Ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle 23 Ilmoitusvelvollisuus epätavallisesta / epäilyttävästä liiketoimesta tulee tehdä viipymättä ja käyttäen rahanpesun selvittelykeskuksen sähköistä ilmoituslomaketta myös liiketoimen suorittamisen jälkeen ilmoitus ei ole rikosilmoitus, ei tarvitse tietää mistä mahdollisesta rikoksesta on kyse ilmoituksen tekoa ei saa ilmaista asiakkaalle eikä muulle taholle KRP, rahanpesun selvittelykeskus puh , faksi sähköposti: KRP Finanssivalvonta 22

23 2. Ilmoitusvelvollisuus Tiedot ilmoituksesta ja sen perusteet on säilytettävä erillään normaaleista asiakastiedoista ResL 23 4 mom poikkeus tietojen ilmaisemiskiellosta tieto ilmoituksesta mahdollista antaa samaan rahoitus ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yhteisölle ilmoitusvelvolliselle, joka osallisena samaan asiakkaaseen ja samaan liiketoimeen liittyvässä yksittäisessä liiketoimessa saa luovuttaa vain asiakkaan nimen, syntymäajan, henkilötunnuksen ja perusteen ilmoituksen tekemiselle tietojen käyttö ja säilytysaika rajoitettu Finanssivalvonta 23

24 EPÄILYN MÄÄRÄ/SÄÄDÖS RAHANPESU, RL tahallisuus S Ä Ä D Ö S TUOTTAMUKSELLINEN RAHANPESU, RL törkeä huolimattomuus selvästi tavanom. poikkeavat olosuhteet painava syy suhtautua epäillen ILMOITUSVELVOLLISUUS RESL Selonottovelvollisuuden / selvityksen jälkeenkin liiketoimi tavanomaisesta poikkeava SELONOTTOVELVOLLISUUS, RESL liiketoimi poikkeaa tavanomaisesta

25 1. EU:n finanssipakotteet EU:ssa voimassa olevat pakotteet ovat joko EU:n omia tai YK:n päätöksiä toimeenpanevia finanssipakotteet, asevientikiellot, tuonti ja vientikiellot, matkustusrajoitukset EU:n neuvoston asetus tai päätös kansalliseen lainsäädäntöön verrattava suoraan EU:n alueella velvoittava liitteet muutetaan komission asetuksella Rikoslaki 46 luku 1 3 (säännöstelyrikokset) Finanssivalvonta 25

26 2. EU:n finanssipakotteet Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen Kohdistuu henkilöihin ja/tai muihin tahoihin (yritykset, järjestöt) Nimilistat Omistus, hallinta, tai määräysvalta Pääperiaate on, että kaikki henkilön varat jäädytetään Varojen ja taloudellisten resurssien luovuttamista koskeva kielto Kohdistuu henkilöihin ja/tai muihin tahoihin (ml. yritykset, järjestöt) Nimilistat Suora ja välillinen luovuttaminen listattujen saataville tai hyödynnettäväksi Rahoituskielto Investoinnit, rahoitus, rahoitustuki, avustus, laina, vientiluottovakuus yhteys vientikieltoon Finanssivalvonta 26

27 3. EU:n finanssipakotteet Voimassa olevien finanssipakotteiden kohteet: Valko Venäjä: varojen jäädytys ja luovutuskielto Kongon demokraattinen tasavalta: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti) Norsunluurannikko: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti) Iran: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (ydinohjelman kehittämiseen liittyvät tuotteet ja teknologia) Irak: varojen jäädytys ja luovutuskielto Korean demokraattinen tasavalta: varojen jäädytys ja rahoituskielto (ydinaseohjelmaan liittyvät tuotteet ja teknologia) Liberia: varojen jäädytys ja luovutuskielto Finanssivalvonta 27

28 4. EU:n finanssipakotteet Burma/Myanmar: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti, sisäisiin tukahduttamistoimiin tarkoitetut tuotteet, puu ja kaivosteollisuus) Sudan: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti) terroristiryhmät (al Qaida ja EU:n oma lista): varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto Uzbekistan: rahoituskielto (sisäisiin tukahduttamistoimiin tarkoitetut tuotteet) Jugoslavia (Serbia ja Montenegro): varojen jäädytys ja luovutuskielto Zimbabwe: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevientikielto) Finanssivalvonta 28

29 Iranin vastaiset finanssipakotteet Iranin vastaiset pakotteet EU:n asetus 423/2007 ja sen muutokset kohteena mm. Bank Sebah ja Bank Melli (jäädytys ja muut rajoitukset) muutos , asetus 1110/2008 / liite IV korostettu huolellisuus iranilaisten luotto ja rahoituslaitosten kanssa (kotipaikka Iranissa tai ulkomainen sivukonttori) viittaus rahanpesudirektiiviin jatkuva tarkkailu, maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot täydellisesti täytetty (kieltäydyttävä jos tiedot puutteellisia), säilytysvelvollisuus 5 vuotta tehostettu ilmoitusvelvollisuus rahanpesun selvittelykeskukselle erityisesti Bank Saderat myös Bank Tejarat ja Persian International Bank Plc Finanssivalvonta 29

Kansainväliset pakotteet

Kansainväliset pakotteet Kansainväliset pakotteet EU:n vientivalvonta ja pakotteet 5.3.2013 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö OIK-10@formin.fi, p. 09 160 55742 Johdanto 1. Yleistä pakotteista Tavoitteet

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen, standardi 2.4 - Epäilyttävien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö SM048:00/2003

Lausuntopyyntö SM048:00/2003 LAUSUNTO 1 (9) Sisäasiainministeriö Poliisiosasto PL 26 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö SM048:00/2003 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITUKSEN ESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Uudistuvarahanpesusääntely. Luottomiesten seminaari, Tallinna Mika Linna, Finanssialan Keskusliitto

Uudistuvarahanpesusääntely. Luottomiesten seminaari, Tallinna Mika Linna, Finanssialan Keskusliitto Uudistuvarahanpesusääntely Luottomiesten seminaari, Tallinna 12.10.2016 Mika Linna, Finanssialan Keskusliitto Taustaksi Rahanpesu on rikoksella hankitun rahan alkuperän häivyttämistä Terrorismin rahoittaminen

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 25/2008 vp. koskevat toimet tehostetusti. Tällainen riski liittyy muun muassa kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin,

HE 25/2008 vp. koskevat toimet tehostetusti. Tällainen riski liittyy muun muassa kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin, HE 25/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Palaute saaduista lausunnoista:

Palaute saaduista lausunnoista: 1 (7) Palaute saaduista lausunnoista: Standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen ja Standardi RA 2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUITA TARJOAVILLE

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUITA TARJOAVILLE 1 (10) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.7.2015 Elinkeinovalvonta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUITA TARJOAVILLE Rahanpesu ja terrorismin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Standardi 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1

Lisätiedot

RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS 2017 PANKIN NÄKÖKULMASTA

RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS 2017 PANKIN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden Koulutusohjelma Juridiikka 2016 Saara-Maija Suominen RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS 2017 PANKIN NÄKÖKULMASTA Case Liedon Säästöpankki OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ VERONEUVONTAPALVELUJA TARJOAVILLE

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ VERONEUVONTAPALVELUJA TARJOAVILLE 1 (11) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.7.2015 Elinkeinovalvonta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ VERONEUVONTAPALVELUJA TARJOAVILLE Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ TAVARAKAUPPIAILLE

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ TAVARAKAUPPIAILLE 1 (11) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.7.2015 Elinkeinovalvonta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ TAVARAKAUPPIAILLE Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen Laissa rahanpesun

Lisätiedot

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A OSASTO OIKEUDELLINEN OSASTO MÄÄRÄYS OHJE NRO 112 KOHDERYHMÄT PÄIVÄMÄÄRÄ 14.02.2006 VOIMASSAOLOAIKA TOISTAISEKSI TOIMIVALTA Puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ KIRJANPITOTEHTÄVIÄ TOIMEKSIANNOSTA HOITAVILLE

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ KIRJANPITOTEHTÄVIÄ TOIMEKSIANNOSTA HOITAVILLE 1 (11) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.7.2015 Elinkeinovalvonta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ KIRJANPITOTEHTÄVIÄ TOIMEKSIANNOSTA HOITAVILLE Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

U 49/2016 vp. Helsingissä 1 päivänä syyskuuta Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Neuvotteleva virkamies Minna Upola

U 49/2016 vp. Helsingissä 1 päivänä syyskuuta Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Neuvotteleva virkamies Minna Upola Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2016 Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä 29.2.2016 Voimaantulopäivä 1.3.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

YHTEISÖASIAKKAAN PERUSTIEDOT 1/3

YHTEISÖASIAKKAAN PERUSTIEDOT 1/3 YHTEISÖASIAKKAAN PERUSTIEDOT 1/3 Asiakastiedot Yhteisön virallinen nimi Y-tunnus Rekisteröidyn kotipaikan osoite Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Puhelinnumero Taustatiedot Mandatum

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

LAUSUNTO RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA

LAUSUNTO RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA 22.1.2016 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi VM139:00/2014 LAUSUNTO RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA Yleistä Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Suomi pitää verotuksen läpinäkyvyyttä ja veronkierron vastaisia toimia EU-tasolla tärkeinä.

Suomi pitää verotuksen läpinäkyvyyttä ja veronkierron vastaisia toimia EU-tasolla tärkeinä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM201600436 VO Upola Minna(VM) 24.08.2016 Asia Ekirje komission tiedonannosta lisätoimenpiteistä avoimuuden lisäämiseksi ja verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi

Lisätiedot

ASIAKKAAN TUNTEMINEN

ASIAKKAAN TUNTEMINEN ASIAKKAAN TUNTEMINEN Pankin lakisääteinen velvollisuus Jussi Korjus Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus 11LIKOA TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelman

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 (sama kuin LKV-kokeen tehtävä 1) A) Ei saa. Palkkion maksaminen toimeksiantoon ja välityspalkkion maksamiseen johtavan vinkin antamisesta on kuluttajansuojalain 2 luvun 1 :n vastaista sopimatonta

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A OSASTO OIKEUDELLINEN OSASTO MÄÄRÄYS OHJE NRO 116 KOHDERYHMÄT PÄIVÄMÄÄRÄ 12.07.2007 VOIMASSAOLOAIKA TOISTAISEKSI TOIMIVALTA Puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Komission lainsäädäntöehdotus rahanpesudirektiivin muuttamisesta

Komission lainsäädäntöehdotus rahanpesudirektiivin muuttamisesta Komission lainsäädäntöehdotus rahanpesudirektiivin muuttamisesta 13.9.2016 Armi Taipale Talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Ehdotuksen tausta neljännen rahanpesudirektiivin muutos, ehdotuksen taustalla

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Epäillystä rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta ilmoittaminen

Epäillystä rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta ilmoittaminen Ohjeita henkilöille, jotka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan lain mukaan ovat velvollisia tarkistamaan epäilyttävät transaktiot ja ilmoittamaan niistä. Epäillystä

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISET JA RAHANPESU

ILMOITUSVELVOLLISET JA RAHANPESU Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten taloushallinnon ja juridiikan suuntautumisvaihtoehto Miia Miettinen ILMOITUSVELVOLLISET JA RAHANPESU Opinnäytetyö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A OSASTO OIKEUDELLINEN OSASTO MÄÄRÄYS OHJE NRO 89 KOHDERYHMÄT PÄIVÄMÄÄRÄ 15.03.2004 VOIMASSAOLOAIKA TOISTAISEKSI TOIMIVALTA Puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot