Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala"

Transkriptio

1 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala

2 Voimassaoleva sääntely Suomessa laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (ResL 503/2008) valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 616/2008 (PEPien määritelmä) valtioneuvoston päätös 123/2009 valtioista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset säännökset eivät vastaa kansainvälisiä velvoitteita (ResL 17 ja 22 3 mom) sisäasiainministeriön päätös 78/2009 ETA alueeseen kuulumattomista valtioista, joiden rahanpesun jne. säännökset täyttävät rahanpesulain edellytykset (8 4 ja 5 mom, 11 2 mom, 13 ) EU asetus 1781/2006 maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana Fivan määräys (standardi 2.4. asiakkaan tunteminen jne. valmisteilla) Finanssivalvonta 2

3 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva sääntely perustuu EU:n direktiiviin rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (2005/60/EY) ja ja komission 2. tason direktiiviin (2006/70/EY) Lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on uusi lainsäädäntö voimassa FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering): 40 rahanpesun ja 9 terrorismin rahoittamisen vastaisiin suosituksiin EU:n asetus 1781/2006 maksajan tietojen toimittamisesta varainsiirron mukana perustuu FATF:n erityissuositukseen VII wire transfers Finanssivalvonta 3

4 Rahanpesu /terrorismin rahoittaminen (Rikoslain 32 luku ja RL 34 a luku) Rahanpesussa on kyseessä rikoksella hankitun omaisuuden tai varojen laittoman alkuperän peittäminen tai häivyttäminen epäily kohdistuu varojen alkuperään Terrorismin rahoittaminen voi tapahtua laillisesti hankituilla varoilla. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi toimintaa, jossa annetaan tai kerätään varoja terroritekojen suorittamiseksi epäily kohdistuu varojen käyttökohteeseen > Molemmissa tekotavat varojen siirroissa usein samanlaiset Tavoitteena varojen riskitön käyttö Ilmoitusvelvollisilta ei edellytetä rikosten tunnusmerkistön tuntemista, vaan riittää, että liiketoimi on epätavallinen / epäilyttävä Finanssivalvonta

5 Rahanpesulain ilmoitusvelvolliset pankit ja muut luotto ja rahoituslaitokset, vakuutustoiminta, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, valuutanvaihto ja maksunsiirtopalvelua tarjoavat, ulkomaisen luottolaitosten sivukonttorit noudattavat Suomen rahanpesunvastaista lainsäädäntöä muut vastaavaa toimintaa harjoittavat (muutkin kuin valvonnan alaiset) rahoituslaitokset itsenäiset lakimiehet (lukuun ottamatta oikeudenkäyntiasiamies ja avustajatoimintaa, esim. oikeudenkäyntiin valmistautumista ja avustamista), ulkoiset kirjanpitäjät, tilintarkastajat, kasino ja pelitoiminta, kiinteistönvälittäjät, Finanssivalvonta 5

6 Rahanpesulain soveltamisalan muutokset 8/2008 työeläkevakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset valuutanvaihto ja maksunsiirtotoimistot sekä omaisuudenhoito ja yrityspalvelujen tuottajat (trust and company service providers) rekisteröinti Etelä Suomen lääninhallitukseen johdon ja omistajien luotettavuus (uusi) E Suomen lh:lle valvonta ja tiedonsaantioikeudet (uusi) liike /ammattitoimintana pääsääntöisesti veroneuvontaa tarjoavat kaikenlainen tavarakauppa, jos yli euron käteismaksu (aikaisempi laki arvotavarakauppiaat: kulkuneuvot, taide, jalokivi ja metalli, huutokauppa) kaikkiin ilmoitusvelvollisiin kohdistuu nyt jonkinlaista valvontaa /seurantaa lääninhallituksille uusia valvontatehtäviä mm. muut kuin Fivan valvonnassa olevat rahoituslaitokset, kirjanpitäjät, veroneuvojat, kiinteistönvälitys Finanssivalvonta 6

7 Rahanpesuviranomaiset Suomessa KRP, rahanpesun selvittelykeskus (financial intelligence unit, FIU) Ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista, (epäilyt rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta), rekisteröi ja selvittää > siirtää esitutkintaan Viranomaisyhteistyö, kouluttaa ilmoitusvelvollisia v yli ilmoitusta, joista 900 Fivan valvottavien tekemiä Sähköinen ilmoituslomake: Sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, ulkoasiainministeriö SM vastaa lainsäädännöstä ja valvoo mm. kasinoita, vastuu Suomen FATFtoiminnasta VM rahoitusmarkkinalainsäädäntö, edustaa EU:n rahanpesukomiteassa UM kv. finanssipakotteet, vientilupavalvonta Finanssivalvonta ( ) Rahoitus, sijoitus ja vakuutussektorin valvonta, toimilupaviranomainen, ilmoitusvelvollisuus, koulutus ja ohjeistus Etelä Suomen lääninhallitus ja muut lääninhallitukset Eräiden toimialojen rekisteröinti, valvonta, tiedonsaanti ja tarkastusoikeus Finanssivalvonta 7

8 Rahanpesulaki edellyttää, että Fivan valvonnassa oleva yhteisö... tuntee asiakkaansa ja hankkii asiakkaasta riittävästi tietoja,... kehittää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien hallintaa varten toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät menetelmät,... ottaa käyttöön asiakassuhteiden jatkuvan seurannan riskiperusteisesti,... esittää valvovalle viranomaiselle, että sen rahanpesun estämistoimintoon luodut riskienhallintamenetelmät ovat riittävät. Velvollisuuksien laiminlyönti on rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Siirtymäaika menetelmien luomiselle päättyy

9 Rahanpesulaki edellyttää myös, että Fivan valvonnassa oleva yhteisö... päivittää myös olemassa olevat asiakassuhteet uuden lain mukaisesti,...analysoi ja seuraa asiakkaita, palveluita ja tuotteita niihin liittyvien rahanpesu tai väärinkäytösriskien mukaisesti,... seuraa ja tuntee tehostetusti sellaisia asiakassuhteita (tai palveluita ja tuotteita), joihin liittyy tavanomaista suurempi riski,... päivittää sisäiset prosessit, ohjeet ja henkilöstön koulutuksen vastaamaan uuden lain velvoitteita (ResL 34 ) > Fiva seuraa valvottavien menetelmähankkeita ja aloittaa syksyllä rahanpesulain noudattamisen tarkastamisen

10 1. asiakkaan tunteminen ResL 2 luku: Asiakkaan tunteminen koostuu seuraavista asiakkaan tunnistaminen + henkilöllisyyden todentaminen luotettavasta asiakirjasta, 7 asiakkaan edustajan tunnistaminen, todentaminen tarvittaessa tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen, henkilöllisyyden todentaminen tarvittaessa, 8 riittävien tuntemistietojen hankkiminen asiakkaan taloudellisesta asemasta, toiminnan laadusta ja laajuudesta, 9 1 mom Finanssivalvonta 10

11 2. Asiakkaan tunteminen Asiakkaan tunnistamis ja tuntemistietojen dokumentointi, säilyttäminen, tietojen päivittäminen, 10, 46 Riskienhallintamenetelmien kehittäminen, 6 Asiakas / liikesuhteen ja transaktioiden jatkuva seuranta koko liikesuhteen ajan (riskiperusteisesti), 9 2 Selonottovelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta 9 3 mom > ilmoitusvelvollisuus rahanpesun selvittelykeskukselle 23 Finanssivalvonta 11

12 Asiakkaan tunnistaminen ja todentaminen osa asiakkaan tuntemista Asiakassuhteen alussa ennen kuin asiakas voi käyttää liiketoimeen sisältyviä varoja Palvelun tarjoavan ilmoitusvelvollisen vastuulla: tunnistamisen voi suorittaa oma henkilökunta tai käyttää asiamiestä Todentaminen henkilöllisyyden varmistaminen viranomaisen myöntämästä henkilöllisyysasiakirjasta, luotettavista rekistereistä (SAT, VRK*), tai käyttämällä sähköistä varmennetta. Jos asiakas etätunnistetaan, tulee noudattaa tehostettu huolellisuutta, Tuntemistietojen hankkiminen ja säilyttäminen Jos etätunnistettu, tieto todentamismenettelystä säilytettävä SAT Suomen Asiakastieto, VRK Väestörekisteriskeskus Finanssivalvonta 12

13 Tosiasiallisen edunsaajan/omistajan tunnistaminen ja todentaminen Tosiasiallinen edunsaaja on se, jonka hyväksi liiketoimi toteutetaan TAI jos asiakas on oikeushenkilö, se, jonka määräysvallassa asiakas on enemmän kuin 25 % osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, sopimukseen, yhtiöjärjestykseen tms. tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen hallituksessa tai verrattavassa toimielimessä poikkeuksia tosiasiallisen edunsaajan tunnistamisesta julkisen kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt Suomen viranomainen todentaminen riskiperusteisesti Finanssivalvonta 13

14 Asiakkaan tuntemisen laajuus normaali asiakkaan tunteminen yrityksen asettama perustaso (sisäinen ohjeistus) yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen asiakas on luottolaitos, sipa, rahasto tai vakuutusyhtiö, julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö, Suomen viranomainen laissa määritellyt vakuutustuotteet vähemmän kuin normaali taso mutta jatkuva seuranta järjestettävä tehostettu asiakkaan tunteminen kirjeenvaihtajapankkisuhde tai vastaava liikesuhde Eta alueen ulkopuolisen tahon kanssa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, PEP etätunnistaminen tuotteet, maksut tai muu liittymäkohta valtioihin, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset toimet eivät ole riittäviä (esim. pakotteiden kohteena, VNP 123/2009) Finanssivalvonta 14

15 Yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen :t 12 soveltuu vasta kun valtioneuvosto on antanut asetuksen asiakkaista, tuotteista ja palveluista, joihin liittyy tavanomaista vähäisempi riski 13 asiakas on Suomen viranomainen tai asiakas on ETA alueella toimiluvan saanut luottolaitos, sijoituspalveluyritys, vakuutusyhtiö, rahoituslaitos, rahastoyhtiö 3:ssa valtiossa sijaitseva vastaava luotto tai rahoituslaitos, jos sitä koskevat lakia vastaavat velvollisuudet ja niiden noudattamista valvotaan (sisäasiainministeriön päätös 78/2009) pitää varmistaa (tunnistaa), että asiakas on tällainen 14 julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö jäsenvaltiossa tai 3. valtiossa, jos vastaava tiedonantovelvollisuus, ei velvollisuutta selvittää tosiasiallisia edunsaajia Finanssivalvonta 15

16 1. Tehostettu asiakkaan tunteminen 17, Jos asiakkaaseen, palveluun, tuotteeseen tai liiketoimeen liittyy tavanomaista suurempi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski tulee noudattaa tehostettua tuntemisvelvollisuutta Tehostettua tuntemis ja ilmoitusvelvollisuutta tulee noudattaa myös silloin, jos asiakkaalla on liittymäkohta valtioon, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä velvoitteita tulee Valtioneuvoston päätös 123/2009 sisältää listan valtioista, joiden lainsäädäntö tai järjestelmä ei täytä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kansainvälisiä velvoitteita. Finanssivalvonta 16

17 2. Tehostettu asiakkaan tunteminen 18 Etätunnistaminen Jos asiakasta ei tavata henkilökohtaisesti Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen luotettavasta lähteestä tai käyttäen vahvaa sähköistä tai laatuvarmennetta Asiakkaan antamien tietojen tarkistaminen luotettavasta lähteestä (esim. VRK, Suomen asiakastieto) Maksusuoritukset asiakkaan omalta tililtä Henkilöllisyys voidaan todentaa sähköisen varmenteen avulla (HST, TUPAS) RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 17

18 3. Tehostettu asiakkaan tunteminen 19 ETA rajat ylittävä kirjeenvaihtajapankki tai vastaava liikesuhde Luotto ja rahoituslaitoksen on kerättävä riittävästi tietoja, että se voi arvioida vastapuolen maineen, valvonnan laadun ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistoimet, vahvistettava kirjallisesti kullekin laitokselle kuuluvat tehtävät ja hankittava ylemmän johdon hyväksyntä liikesuhteen aloittamiselle seurattava liikesuhdetta Direktiivi: asiakassuhde pöytälaatikkopankin kanssa kielletty Finanssivalvonta 18

19 4. Tehostettu asiakkaan tunteminen 20. VNA 616/2008, 1 PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) toisessa valtiossa korkea julkinen virka mm. valtion tai hallituksen päämies, ministeri, parlamentin jäsen, korkeimman oikeuden jäsen, keskuspankin johtokunnan jäsen, suurlähettiläs, puolustusvoimien kenraali, valtion yritysten johto PEP:n perheenjäsenet PEP:in yhtiökumppanit ( lähipiiri ) Edellyttää riskiperusteista menettelyä sen toteamiseksi, onko asiakas PEP Asiakassuhteen aloittaminen edellyttää ylemmän johdon hyväksyntää liikesuhteen aloittamiseksi varojen alkuperän selvittämistä liikesuhteen jatkuvaa ja tehostettua seurantaa Finanssivalvonta 19

20 Jatkuva seuranta 9 2 mom Valvottavan on järjestettävä asiakkaan toiminnan laatuun, laajuuteen sekä riskeihin nähden riittävä seuranta sen varmistamiseksi, että asiakkaan toiminta vastaa sitä tietoa ja kokemusta, joka valvottavalla on asiakkaasta ja tämän toiminnasta Jatkuvan seurannan tavoitteena on havaita poikkeavia ja epäilyttäviä liiketoimia Jatkuvan seurannan tulee olla asiakassuhteiden riskeihin nähden riittävän säännöllistä ja toistuvaa Valvottavien toiminta poikkeaa toisistaan, joten jatkuvan seurannan tarpeet ja menetelmät voivat vaihdella. Menetelmät voivat olla esim. automatisoituja it ratkaisuja tai manuaalisia menetelmiä. Valvottavalla tulee olla riittävät resurssit ja sisäinen valvonta jatkuvan seurannan toteuttamiseksi. Finanssivalvonta 20

21 Selonottovelvollisuus 9 3 mom Valvottavan on erityisesti kiinnitettävä huomiota liiketoimiin Selonottovelvollisuus 9 3 mom kohdistuu liiketoimiin, jotka poikkeavat tavanomaisesta esimerkiksi rakenteeltaan tai suuruudeltaan ilmoitusvelvollisen koon tai toimipaikan suhteen liiketoimella ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta liiketoimet eivät sovi yhteen sen kokemuksen tai tietojen kanssa, jotka ilmoitusvelvollisella on asiakkaasta (tai verrattuna vastaavantyyppiseen asiakkaaseen) Finanssivalvonta 21

22 1. Ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle 23 Ilmoitusvelvollisuus epätavallisesta / epäilyttävästä liiketoimesta tulee tehdä viipymättä ja käyttäen rahanpesun selvittelykeskuksen sähköistä ilmoituslomaketta myös liiketoimen suorittamisen jälkeen ilmoitus ei ole rikosilmoitus, ei tarvitse tietää mistä mahdollisesta rikoksesta on kyse ilmoituksen tekoa ei saa ilmaista asiakkaalle eikä muulle taholle KRP, rahanpesun selvittelykeskus puh , faksi sähköposti: KRP Finanssivalvonta 22

23 2. Ilmoitusvelvollisuus Tiedot ilmoituksesta ja sen perusteet on säilytettävä erillään normaaleista asiakastiedoista ResL 23 4 mom poikkeus tietojen ilmaisemiskiellosta tieto ilmoituksesta mahdollista antaa samaan rahoitus ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yhteisölle ilmoitusvelvolliselle, joka osallisena samaan asiakkaaseen ja samaan liiketoimeen liittyvässä yksittäisessä liiketoimessa saa luovuttaa vain asiakkaan nimen, syntymäajan, henkilötunnuksen ja perusteen ilmoituksen tekemiselle tietojen käyttö ja säilytysaika rajoitettu Finanssivalvonta 23

24 EPÄILYN MÄÄRÄ/SÄÄDÖS RAHANPESU, RL tahallisuus S Ä Ä D Ö S TUOTTAMUKSELLINEN RAHANPESU, RL törkeä huolimattomuus selvästi tavanom. poikkeavat olosuhteet painava syy suhtautua epäillen ILMOITUSVELVOLLISUUS RESL Selonottovelvollisuuden / selvityksen jälkeenkin liiketoimi tavanomaisesta poikkeava SELONOTTOVELVOLLISUUS, RESL liiketoimi poikkeaa tavanomaisesta

25 1. EU:n finanssipakotteet EU:ssa voimassa olevat pakotteet ovat joko EU:n omia tai YK:n päätöksiä toimeenpanevia finanssipakotteet, asevientikiellot, tuonti ja vientikiellot, matkustusrajoitukset EU:n neuvoston asetus tai päätös kansalliseen lainsäädäntöön verrattava suoraan EU:n alueella velvoittava liitteet muutetaan komission asetuksella Rikoslaki 46 luku 1 3 (säännöstelyrikokset) Finanssivalvonta 25

26 2. EU:n finanssipakotteet Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen Kohdistuu henkilöihin ja/tai muihin tahoihin (yritykset, järjestöt) Nimilistat Omistus, hallinta, tai määräysvalta Pääperiaate on, että kaikki henkilön varat jäädytetään Varojen ja taloudellisten resurssien luovuttamista koskeva kielto Kohdistuu henkilöihin ja/tai muihin tahoihin (ml. yritykset, järjestöt) Nimilistat Suora ja välillinen luovuttaminen listattujen saataville tai hyödynnettäväksi Rahoituskielto Investoinnit, rahoitus, rahoitustuki, avustus, laina, vientiluottovakuus yhteys vientikieltoon Finanssivalvonta 26

27 3. EU:n finanssipakotteet Voimassa olevien finanssipakotteiden kohteet: Valko Venäjä: varojen jäädytys ja luovutuskielto Kongon demokraattinen tasavalta: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti) Norsunluurannikko: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti) Iran: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (ydinohjelman kehittämiseen liittyvät tuotteet ja teknologia) Irak: varojen jäädytys ja luovutuskielto Korean demokraattinen tasavalta: varojen jäädytys ja rahoituskielto (ydinaseohjelmaan liittyvät tuotteet ja teknologia) Liberia: varojen jäädytys ja luovutuskielto Finanssivalvonta 27

28 4. EU:n finanssipakotteet Burma/Myanmar: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti, sisäisiin tukahduttamistoimiin tarkoitetut tuotteet, puu ja kaivosteollisuus) Sudan: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti) terroristiryhmät (al Qaida ja EU:n oma lista): varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto Uzbekistan: rahoituskielto (sisäisiin tukahduttamistoimiin tarkoitetut tuotteet) Jugoslavia (Serbia ja Montenegro): varojen jäädytys ja luovutuskielto Zimbabwe: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevientikielto) Finanssivalvonta 28

29 Iranin vastaiset finanssipakotteet Iranin vastaiset pakotteet EU:n asetus 423/2007 ja sen muutokset kohteena mm. Bank Sebah ja Bank Melli (jäädytys ja muut rajoitukset) muutos , asetus 1110/2008 / liite IV korostettu huolellisuus iranilaisten luotto ja rahoituslaitosten kanssa (kotipaikka Iranissa tai ulkomainen sivukonttori) viittaus rahanpesudirektiiviin jatkuva tarkkailu, maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot täydellisesti täytetty (kieltäydyttävä jos tiedot puutteellisia), säilytysvelvollisuus 5 vuotta tehostettu ilmoitusvelvollisuus rahanpesun selvittelykeskukselle erityisesti Bank Saderat myös Bank Tejarat ja Persian International Bank Plc Finanssivalvonta 29

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet Standardi 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt

Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt Kiinteistönvälittäjän eettiset säännöt 1. Johdanto Kiinteistönvälittäjä palvelee yhteiskuntaa ja sen jäseniä kaikille tärkeissä asumiseen ja oman kodinhankkimiseen liittyvissä kysymyksissä. Kiinteistönvälittäjä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5. KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS TEHDÄ RIKOSILMOITUS 1 YLEISTÄ 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.4 :n mukaan: Jos on syytä epäillä, että velallinen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot