Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala"

Transkriptio

1 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala

2 Voimassaoleva sääntely Suomessa laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (ResL 503/2008) valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 616/2008 (PEPien määritelmä) valtioneuvoston päätös 123/2009 valtioista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset säännökset eivät vastaa kansainvälisiä velvoitteita (ResL 17 ja 22 3 mom) sisäasiainministeriön päätös 78/2009 ETA alueeseen kuulumattomista valtioista, joiden rahanpesun jne. säännökset täyttävät rahanpesulain edellytykset (8 4 ja 5 mom, 11 2 mom, 13 ) EU asetus 1781/2006 maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana Fivan määräys (standardi 2.4. asiakkaan tunteminen jne. valmisteilla) Finanssivalvonta 2

3 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva sääntely perustuu EU:n direktiiviin rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (2005/60/EY) ja ja komission 2. tason direktiiviin (2006/70/EY) Lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on uusi lainsäädäntö voimassa FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering): 40 rahanpesun ja 9 terrorismin rahoittamisen vastaisiin suosituksiin EU:n asetus 1781/2006 maksajan tietojen toimittamisesta varainsiirron mukana perustuu FATF:n erityissuositukseen VII wire transfers Finanssivalvonta 3

4 Rahanpesu /terrorismin rahoittaminen (Rikoslain 32 luku ja RL 34 a luku) Rahanpesussa on kyseessä rikoksella hankitun omaisuuden tai varojen laittoman alkuperän peittäminen tai häivyttäminen epäily kohdistuu varojen alkuperään Terrorismin rahoittaminen voi tapahtua laillisesti hankituilla varoilla. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi toimintaa, jossa annetaan tai kerätään varoja terroritekojen suorittamiseksi epäily kohdistuu varojen käyttökohteeseen > Molemmissa tekotavat varojen siirroissa usein samanlaiset Tavoitteena varojen riskitön käyttö Ilmoitusvelvollisilta ei edellytetä rikosten tunnusmerkistön tuntemista, vaan riittää, että liiketoimi on epätavallinen / epäilyttävä Finanssivalvonta

5 Rahanpesulain ilmoitusvelvolliset pankit ja muut luotto ja rahoituslaitokset, vakuutustoiminta, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, valuutanvaihto ja maksunsiirtopalvelua tarjoavat, ulkomaisen luottolaitosten sivukonttorit noudattavat Suomen rahanpesunvastaista lainsäädäntöä muut vastaavaa toimintaa harjoittavat (muutkin kuin valvonnan alaiset) rahoituslaitokset itsenäiset lakimiehet (lukuun ottamatta oikeudenkäyntiasiamies ja avustajatoimintaa, esim. oikeudenkäyntiin valmistautumista ja avustamista), ulkoiset kirjanpitäjät, tilintarkastajat, kasino ja pelitoiminta, kiinteistönvälittäjät, Finanssivalvonta 5

6 Rahanpesulain soveltamisalan muutokset 8/2008 työeläkevakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset valuutanvaihto ja maksunsiirtotoimistot sekä omaisuudenhoito ja yrityspalvelujen tuottajat (trust and company service providers) rekisteröinti Etelä Suomen lääninhallitukseen johdon ja omistajien luotettavuus (uusi) E Suomen lh:lle valvonta ja tiedonsaantioikeudet (uusi) liike /ammattitoimintana pääsääntöisesti veroneuvontaa tarjoavat kaikenlainen tavarakauppa, jos yli euron käteismaksu (aikaisempi laki arvotavarakauppiaat: kulkuneuvot, taide, jalokivi ja metalli, huutokauppa) kaikkiin ilmoitusvelvollisiin kohdistuu nyt jonkinlaista valvontaa /seurantaa lääninhallituksille uusia valvontatehtäviä mm. muut kuin Fivan valvonnassa olevat rahoituslaitokset, kirjanpitäjät, veroneuvojat, kiinteistönvälitys Finanssivalvonta 6

7 Rahanpesuviranomaiset Suomessa KRP, rahanpesun selvittelykeskus (financial intelligence unit, FIU) Ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista, (epäilyt rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta), rekisteröi ja selvittää > siirtää esitutkintaan Viranomaisyhteistyö, kouluttaa ilmoitusvelvollisia v yli ilmoitusta, joista 900 Fivan valvottavien tekemiä Sähköinen ilmoituslomake: Sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, ulkoasiainministeriö SM vastaa lainsäädännöstä ja valvoo mm. kasinoita, vastuu Suomen FATFtoiminnasta VM rahoitusmarkkinalainsäädäntö, edustaa EU:n rahanpesukomiteassa UM kv. finanssipakotteet, vientilupavalvonta Finanssivalvonta ( ) Rahoitus, sijoitus ja vakuutussektorin valvonta, toimilupaviranomainen, ilmoitusvelvollisuus, koulutus ja ohjeistus Etelä Suomen lääninhallitus ja muut lääninhallitukset Eräiden toimialojen rekisteröinti, valvonta, tiedonsaanti ja tarkastusoikeus Finanssivalvonta 7

8 Rahanpesulaki edellyttää, että Fivan valvonnassa oleva yhteisö... tuntee asiakkaansa ja hankkii asiakkaasta riittävästi tietoja,... kehittää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien hallintaa varten toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät menetelmät,... ottaa käyttöön asiakassuhteiden jatkuvan seurannan riskiperusteisesti,... esittää valvovalle viranomaiselle, että sen rahanpesun estämistoimintoon luodut riskienhallintamenetelmät ovat riittävät. Velvollisuuksien laiminlyönti on rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Siirtymäaika menetelmien luomiselle päättyy

9 Rahanpesulaki edellyttää myös, että Fivan valvonnassa oleva yhteisö... päivittää myös olemassa olevat asiakassuhteet uuden lain mukaisesti,...analysoi ja seuraa asiakkaita, palveluita ja tuotteita niihin liittyvien rahanpesu tai väärinkäytösriskien mukaisesti,... seuraa ja tuntee tehostetusti sellaisia asiakassuhteita (tai palveluita ja tuotteita), joihin liittyy tavanomaista suurempi riski,... päivittää sisäiset prosessit, ohjeet ja henkilöstön koulutuksen vastaamaan uuden lain velvoitteita (ResL 34 ) > Fiva seuraa valvottavien menetelmähankkeita ja aloittaa syksyllä rahanpesulain noudattamisen tarkastamisen

10 1. asiakkaan tunteminen ResL 2 luku: Asiakkaan tunteminen koostuu seuraavista asiakkaan tunnistaminen + henkilöllisyyden todentaminen luotettavasta asiakirjasta, 7 asiakkaan edustajan tunnistaminen, todentaminen tarvittaessa tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen, henkilöllisyyden todentaminen tarvittaessa, 8 riittävien tuntemistietojen hankkiminen asiakkaan taloudellisesta asemasta, toiminnan laadusta ja laajuudesta, 9 1 mom Finanssivalvonta 10

11 2. Asiakkaan tunteminen Asiakkaan tunnistamis ja tuntemistietojen dokumentointi, säilyttäminen, tietojen päivittäminen, 10, 46 Riskienhallintamenetelmien kehittäminen, 6 Asiakas / liikesuhteen ja transaktioiden jatkuva seuranta koko liikesuhteen ajan (riskiperusteisesti), 9 2 Selonottovelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta 9 3 mom > ilmoitusvelvollisuus rahanpesun selvittelykeskukselle 23 Finanssivalvonta 11

12 Asiakkaan tunnistaminen ja todentaminen osa asiakkaan tuntemista Asiakassuhteen alussa ennen kuin asiakas voi käyttää liiketoimeen sisältyviä varoja Palvelun tarjoavan ilmoitusvelvollisen vastuulla: tunnistamisen voi suorittaa oma henkilökunta tai käyttää asiamiestä Todentaminen henkilöllisyyden varmistaminen viranomaisen myöntämästä henkilöllisyysasiakirjasta, luotettavista rekistereistä (SAT, VRK*), tai käyttämällä sähköistä varmennetta. Jos asiakas etätunnistetaan, tulee noudattaa tehostettu huolellisuutta, Tuntemistietojen hankkiminen ja säilyttäminen Jos etätunnistettu, tieto todentamismenettelystä säilytettävä SAT Suomen Asiakastieto, VRK Väestörekisteriskeskus Finanssivalvonta 12

13 Tosiasiallisen edunsaajan/omistajan tunnistaminen ja todentaminen Tosiasiallinen edunsaaja on se, jonka hyväksi liiketoimi toteutetaan TAI jos asiakas on oikeushenkilö, se, jonka määräysvallassa asiakas on enemmän kuin 25 % osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, sopimukseen, yhtiöjärjestykseen tms. tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen hallituksessa tai verrattavassa toimielimessä poikkeuksia tosiasiallisen edunsaajan tunnistamisesta julkisen kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt Suomen viranomainen todentaminen riskiperusteisesti Finanssivalvonta 13

14 Asiakkaan tuntemisen laajuus normaali asiakkaan tunteminen yrityksen asettama perustaso (sisäinen ohjeistus) yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen asiakas on luottolaitos, sipa, rahasto tai vakuutusyhtiö, julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö, Suomen viranomainen laissa määritellyt vakuutustuotteet vähemmän kuin normaali taso mutta jatkuva seuranta järjestettävä tehostettu asiakkaan tunteminen kirjeenvaihtajapankkisuhde tai vastaava liikesuhde Eta alueen ulkopuolisen tahon kanssa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, PEP etätunnistaminen tuotteet, maksut tai muu liittymäkohta valtioihin, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset toimet eivät ole riittäviä (esim. pakotteiden kohteena, VNP 123/2009) Finanssivalvonta 14

15 Yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen :t 12 soveltuu vasta kun valtioneuvosto on antanut asetuksen asiakkaista, tuotteista ja palveluista, joihin liittyy tavanomaista vähäisempi riski 13 asiakas on Suomen viranomainen tai asiakas on ETA alueella toimiluvan saanut luottolaitos, sijoituspalveluyritys, vakuutusyhtiö, rahoituslaitos, rahastoyhtiö 3:ssa valtiossa sijaitseva vastaava luotto tai rahoituslaitos, jos sitä koskevat lakia vastaavat velvollisuudet ja niiden noudattamista valvotaan (sisäasiainministeriön päätös 78/2009) pitää varmistaa (tunnistaa), että asiakas on tällainen 14 julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö jäsenvaltiossa tai 3. valtiossa, jos vastaava tiedonantovelvollisuus, ei velvollisuutta selvittää tosiasiallisia edunsaajia Finanssivalvonta 15

16 1. Tehostettu asiakkaan tunteminen 17, Jos asiakkaaseen, palveluun, tuotteeseen tai liiketoimeen liittyy tavanomaista suurempi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski tulee noudattaa tehostettua tuntemisvelvollisuutta Tehostettua tuntemis ja ilmoitusvelvollisuutta tulee noudattaa myös silloin, jos asiakkaalla on liittymäkohta valtioon, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä velvoitteita tulee Valtioneuvoston päätös 123/2009 sisältää listan valtioista, joiden lainsäädäntö tai järjestelmä ei täytä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kansainvälisiä velvoitteita. Finanssivalvonta 16

17 2. Tehostettu asiakkaan tunteminen 18 Etätunnistaminen Jos asiakasta ei tavata henkilökohtaisesti Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen luotettavasta lähteestä tai käyttäen vahvaa sähköistä tai laatuvarmennetta Asiakkaan antamien tietojen tarkistaminen luotettavasta lähteestä (esim. VRK, Suomen asiakastieto) Maksusuoritukset asiakkaan omalta tililtä Henkilöllisyys voidaan todentaa sähköisen varmenteen avulla (HST, TUPAS) RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 17

18 3. Tehostettu asiakkaan tunteminen 19 ETA rajat ylittävä kirjeenvaihtajapankki tai vastaava liikesuhde Luotto ja rahoituslaitoksen on kerättävä riittävästi tietoja, että se voi arvioida vastapuolen maineen, valvonnan laadun ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistoimet, vahvistettava kirjallisesti kullekin laitokselle kuuluvat tehtävät ja hankittava ylemmän johdon hyväksyntä liikesuhteen aloittamiselle seurattava liikesuhdetta Direktiivi: asiakassuhde pöytälaatikkopankin kanssa kielletty Finanssivalvonta 18

19 4. Tehostettu asiakkaan tunteminen 20. VNA 616/2008, 1 PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) toisessa valtiossa korkea julkinen virka mm. valtion tai hallituksen päämies, ministeri, parlamentin jäsen, korkeimman oikeuden jäsen, keskuspankin johtokunnan jäsen, suurlähettiläs, puolustusvoimien kenraali, valtion yritysten johto PEP:n perheenjäsenet PEP:in yhtiökumppanit ( lähipiiri ) Edellyttää riskiperusteista menettelyä sen toteamiseksi, onko asiakas PEP Asiakassuhteen aloittaminen edellyttää ylemmän johdon hyväksyntää liikesuhteen aloittamiseksi varojen alkuperän selvittämistä liikesuhteen jatkuvaa ja tehostettua seurantaa Finanssivalvonta 19

20 Jatkuva seuranta 9 2 mom Valvottavan on järjestettävä asiakkaan toiminnan laatuun, laajuuteen sekä riskeihin nähden riittävä seuranta sen varmistamiseksi, että asiakkaan toiminta vastaa sitä tietoa ja kokemusta, joka valvottavalla on asiakkaasta ja tämän toiminnasta Jatkuvan seurannan tavoitteena on havaita poikkeavia ja epäilyttäviä liiketoimia Jatkuvan seurannan tulee olla asiakassuhteiden riskeihin nähden riittävän säännöllistä ja toistuvaa Valvottavien toiminta poikkeaa toisistaan, joten jatkuvan seurannan tarpeet ja menetelmät voivat vaihdella. Menetelmät voivat olla esim. automatisoituja it ratkaisuja tai manuaalisia menetelmiä. Valvottavalla tulee olla riittävät resurssit ja sisäinen valvonta jatkuvan seurannan toteuttamiseksi. Finanssivalvonta 20

21 Selonottovelvollisuus 9 3 mom Valvottavan on erityisesti kiinnitettävä huomiota liiketoimiin Selonottovelvollisuus 9 3 mom kohdistuu liiketoimiin, jotka poikkeavat tavanomaisesta esimerkiksi rakenteeltaan tai suuruudeltaan ilmoitusvelvollisen koon tai toimipaikan suhteen liiketoimella ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta liiketoimet eivät sovi yhteen sen kokemuksen tai tietojen kanssa, jotka ilmoitusvelvollisella on asiakkaasta (tai verrattuna vastaavantyyppiseen asiakkaaseen) Finanssivalvonta 21

22 1. Ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle 23 Ilmoitusvelvollisuus epätavallisesta / epäilyttävästä liiketoimesta tulee tehdä viipymättä ja käyttäen rahanpesun selvittelykeskuksen sähköistä ilmoituslomaketta myös liiketoimen suorittamisen jälkeen ilmoitus ei ole rikosilmoitus, ei tarvitse tietää mistä mahdollisesta rikoksesta on kyse ilmoituksen tekoa ei saa ilmaista asiakkaalle eikä muulle taholle KRP, rahanpesun selvittelykeskus puh , faksi sähköposti: KRP Finanssivalvonta 22

23 2. Ilmoitusvelvollisuus Tiedot ilmoituksesta ja sen perusteet on säilytettävä erillään normaaleista asiakastiedoista ResL 23 4 mom poikkeus tietojen ilmaisemiskiellosta tieto ilmoituksesta mahdollista antaa samaan rahoitus ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yhteisölle ilmoitusvelvolliselle, joka osallisena samaan asiakkaaseen ja samaan liiketoimeen liittyvässä yksittäisessä liiketoimessa saa luovuttaa vain asiakkaan nimen, syntymäajan, henkilötunnuksen ja perusteen ilmoituksen tekemiselle tietojen käyttö ja säilytysaika rajoitettu Finanssivalvonta 23

24 EPÄILYN MÄÄRÄ/SÄÄDÖS RAHANPESU, RL tahallisuus S Ä Ä D Ö S TUOTTAMUKSELLINEN RAHANPESU, RL törkeä huolimattomuus selvästi tavanom. poikkeavat olosuhteet painava syy suhtautua epäillen ILMOITUSVELVOLLISUUS RESL Selonottovelvollisuuden / selvityksen jälkeenkin liiketoimi tavanomaisesta poikkeava SELONOTTOVELVOLLISUUS, RESL liiketoimi poikkeaa tavanomaisesta

25 1. EU:n finanssipakotteet EU:ssa voimassa olevat pakotteet ovat joko EU:n omia tai YK:n päätöksiä toimeenpanevia finanssipakotteet, asevientikiellot, tuonti ja vientikiellot, matkustusrajoitukset EU:n neuvoston asetus tai päätös kansalliseen lainsäädäntöön verrattava suoraan EU:n alueella velvoittava liitteet muutetaan komission asetuksella Rikoslaki 46 luku 1 3 (säännöstelyrikokset) Finanssivalvonta 25

26 2. EU:n finanssipakotteet Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen Kohdistuu henkilöihin ja/tai muihin tahoihin (yritykset, järjestöt) Nimilistat Omistus, hallinta, tai määräysvalta Pääperiaate on, että kaikki henkilön varat jäädytetään Varojen ja taloudellisten resurssien luovuttamista koskeva kielto Kohdistuu henkilöihin ja/tai muihin tahoihin (ml. yritykset, järjestöt) Nimilistat Suora ja välillinen luovuttaminen listattujen saataville tai hyödynnettäväksi Rahoituskielto Investoinnit, rahoitus, rahoitustuki, avustus, laina, vientiluottovakuus yhteys vientikieltoon Finanssivalvonta 26

27 3. EU:n finanssipakotteet Voimassa olevien finanssipakotteiden kohteet: Valko Venäjä: varojen jäädytys ja luovutuskielto Kongon demokraattinen tasavalta: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti) Norsunluurannikko: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti) Iran: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (ydinohjelman kehittämiseen liittyvät tuotteet ja teknologia) Irak: varojen jäädytys ja luovutuskielto Korean demokraattinen tasavalta: varojen jäädytys ja rahoituskielto (ydinaseohjelmaan liittyvät tuotteet ja teknologia) Liberia: varojen jäädytys ja luovutuskielto Finanssivalvonta 27

28 4. EU:n finanssipakotteet Burma/Myanmar: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti, sisäisiin tukahduttamistoimiin tarkoitetut tuotteet, puu ja kaivosteollisuus) Sudan: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevienti) terroristiryhmät (al Qaida ja EU:n oma lista): varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto Uzbekistan: rahoituskielto (sisäisiin tukahduttamistoimiin tarkoitetut tuotteet) Jugoslavia (Serbia ja Montenegro): varojen jäädytys ja luovutuskielto Zimbabwe: varojen jäädytys ja luovutuskielto, rahoituskielto (asevientikielto) Finanssivalvonta 28

29 Iranin vastaiset finanssipakotteet Iranin vastaiset pakotteet EU:n asetus 423/2007 ja sen muutokset kohteena mm. Bank Sebah ja Bank Melli (jäädytys ja muut rajoitukset) muutos , asetus 1110/2008 / liite IV korostettu huolellisuus iranilaisten luotto ja rahoituslaitosten kanssa (kotipaikka Iranissa tai ulkomainen sivukonttori) viittaus rahanpesudirektiiviin jatkuva tarkkailu, maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot täydellisesti täytetty (kieltäydyttävä jos tiedot puutteellisia), säilytysvelvollisuus 5 vuotta tehostettu ilmoitusvelvollisuus rahanpesun selvittelykeskukselle erityisesti Bank Saderat myös Bank Tejarat ja Persian International Bank Plc Finanssivalvonta 29

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA B 17.2 TIIVISTELMÄ RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN VASTUSTAMISESTA YLEISTÄ Rahanpesun ilmoitusvelvollisuus koskee liike- tai ammattitoimintana oikeudellisissa asioissa avustavia. Asianajajilla

Lisätiedot

Miksi asiakkailta kysellään kummallisia?

Miksi asiakkailta kysellään kummallisia? Miksi asiakkailta kysellään kummallisia? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.11.2013 Maarit Pihkala Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

OHJE 1 (5) Julkinen 1.12.2006 Dnro 3/002/2006. Kotimaisille vakuutusyhtiöille ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomessa toimivalle edustustolle

OHJE 1 (5) Julkinen 1.12.2006 Dnro 3/002/2006. Kotimaisille vakuutusyhtiöille ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomessa toimivalle edustustolle OHJE 1 (5) Julkinen 1.12.2006 Dnro 3/002/2006 Kotimaisille vakuutusyhtiöille ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomessa toimivalle edustustolle Voimassaoloaika: Toistaiseksi Lisää: Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille

Lisätiedot

Kansainväliset pakotteet

Kansainväliset pakotteet Kansainväliset pakotteet EU:n vientivalvonta ja pakotteet 5.3.2013 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö OIK-10@formin.fi, p. 09 160 55742 Johdanto 1. Yleistä pakotteista Tavoitteet

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen, standardi 2.4 - Epäilyttävien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö SM048:00/2003

Lausuntopyyntö SM048:00/2003 LAUSUNTO 1 (9) Sisäasiainministeriö Poliisiosasto PL 26 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö SM048:00/2003 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITUKSEN ESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

8.6.2010 OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISESTA JA SEL- VITTÄMISESTÄ

8.6.2010 OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISESTA JA SEL- VITTÄMISESTÄ 8.6.2010 Työeläkevakuuttajat TELAn vakuutusyhtiöasiain toimikunta Finanssialan Keskusliiton työeläkevakuutuksen johtokunta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISESTA JA SEL- VITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA OPAS RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ (27.2.2009)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA OPAS RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ (27.2.2009) B 17.1 OPAS RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ (27.2.2009) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAHANPESULAIN ASIANAJAJILLE ASETTAMIEN VELVOLLISUUKSIEN PÄÄKOHDAT... 3 1.1 Missä tehtävissä asianajaja ja

Lisätiedot

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy? Pankit ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa Suomen lainsäädännön mukaan pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Uudistuvarahanpesusääntely. Luottomiesten seminaari, Tallinna Mika Linna, Finanssialan Keskusliitto

Uudistuvarahanpesusääntely. Luottomiesten seminaari, Tallinna Mika Linna, Finanssialan Keskusliitto Uudistuvarahanpesusääntely Luottomiesten seminaari, Tallinna 12.10.2016 Mika Linna, Finanssialan Keskusliitto Taustaksi Rahanpesu on rikoksella hankitun rahan alkuperän häivyttämistä Terrorismin rahoittaminen

Lisätiedot

HE 25/2008 vp. koskevat toimet tehostetusti. Tällainen riski liittyy muun muassa kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin,

HE 25/2008 vp. koskevat toimet tehostetusti. Tällainen riski liittyy muun muassa kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin, HE 25/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Lisätiedot

Standardi 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUITA TARJOAVILLE

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUITA TARJOAVILLE 1 (10) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.7.2015 Elinkeinovalvonta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUITA TARJOAVILLE Rahanpesu ja terrorismin

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

Standardi 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 2.4. Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI SEKÄ PAKOTTEIDEN NOUDATTAMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI SEKÄ PAKOTTEIDEN NOUDATTAMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta 6.5.2015 KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI SEKÄ PAKOTTEIDEN NOUDATTAMISEKSI 1.

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ VERONEUVONTAPALVELUJA TARJOAVILLE

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ VERONEUVONTAPALVELUJA TARJOAVILLE 1 (11) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.7.2015 Elinkeinovalvonta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ VERONEUVONTAPALVELUJA TARJOAVILLE Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

ASIAKKAAN TUNTEMINEN RAHANPESUN, TERRORISMIN RAHOITTAMISEN SEKÄ MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTÖN ESTÄMINEN

ASIAKKAAN TUNTEMINEN RAHANPESUN, TERRORISMIN RAHOITTAMISEN SEKÄ MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTÖN ESTÄMINEN 1 (10) Finanssivalvonnalle kirjaamo@finanssivalvonta.fi Asia: Lausuntopyyntö 7/2008-19.12.2008, Dnro 6/121/2008 ASIAKKAAN TUNTEMINEN RAHANPESUN, TERRORISMIN RAHOITTAMISEN SEKÄ MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTÖN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. fr)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. fr) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS 2017 PANKIN NÄKÖKULMASTA

RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS 2017 PANKIN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden Koulutusohjelma Juridiikka 2016 Saara-Maija Suominen RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS 2017 PANKIN NÄKÖKULMASTA Case Liedon Säästöpankki OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ TAVARAKAUPPIAILLE

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ TAVARAKAUPPIAILLE 1 (11) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.7.2015 Elinkeinovalvonta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ TAVARAKAUPPIAILLE Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen Laissa rahanpesun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 31.12.2005 FI C 336/109 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005 ehdotuksesta asetukseksi (EY) maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ KIRJANPITOTEHTÄVIÄ TOIMEKSIANNOSTA HOITAVILLE

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ KIRJANPITOTEHTÄVIÄ TOIMEKSIANNOSTA HOITAVILLE 1 (11) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.7.2015 Elinkeinovalvonta OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ KIRJANPITOTEHTÄVIÄ TOIMEKSIANNOSTA HOITAVILLE Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

RAHANPESUN ESTÄMINEN Pankin näkökulma

RAHANPESUN ESTÄMINEN Pankin näkökulma Sari-Sisko Suominen - Mikko-Petteri Taivainen RAHANPESUN ESTÄMINEN Pankin näkökulma Opinnäytetyö Bioalat ja liiketalous Joulukuu 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Bioalat ja liiketalous Koulutusohjelma:

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA Heikki Karri ja Melissa Säilä Ulkoasiainministeriö, vientivalvontayksikkö (TUO-30) globaaleilla markkinoilla, 5.3.2013 KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

5933/4/15 REV 4 ADD 1 team/el/kkr 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 team/el/kkr 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: EF 26 ECON 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A OSASTO OIKEUDELLINEN OSASTO MÄÄRÄYS OHJE NRO 112 KOHDERYHMÄT PÄIVÄMÄÄRÄ 14.02.2006 VOIMASSAOLOAIKA TOISTAISEKSI TOIMIVALTA Puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA RAHOITUSTARKASTUS OHJE Nro 301.5 Dnro 3/220/97 Antopäivä: 26.3.1997 Voimassaoloaika: 23.5.1997 lukien toistaiseksi 1 (3) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN

Lisätiedot

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki

ncsz) RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET LAUSUNTO Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki LAUSUNTO ncsz) 18-5.2005 fraholtustarkaslub F2ap. 19. 05. 2005 Rahoitustarkastus Markkinavalvontaosasto PL 159 00101 Helsinki DNO viite: Lausuntopyyntö Dnro 6/121/2005, 7/121/2005 RAHANPESUA KOSKEVAT STANDARDILUONNOKSET

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

28.4.2011. Mika Linna

28.4.2011. Mika Linna LAUSUNTO 1 (3) 28.4.2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ Poliisiosasto PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö SM092:00/2008 LAUSUNTO IDENTEETTIOHJELMAN LOPPURAPORTISTA 1 Yleistä Sisäasiainministeriön poliisiosasto

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Päivän ohjelma. Eeva Granskog, markkinavalvoja Paula Kirppu, markkinavalvoja

Päivän ohjelma. Eeva Granskog, markkinavalvoja Paula Kirppu, markkinavalvoja AIFM-informaatiotilaisuus 4. ja 6.6.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 4.6.2013 AIFM-informaatiotilaisuus 4. ja 6.6.2013 Päivän ohjelma Aihe 8.45 Kahvitarjoilu Esiintyjä

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 (sama kuin LKV-kokeen tehtävä 1) A) Ei saa. Palkkion maksaminen toimeksiantoon ja välityspalkkion maksamiseen johtavan vinkin antamisesta on kuluttajansuojalain 2 luvun 1 :n vastaista sopimatonta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISET JA RAHANPESU

ILMOITUSVELVOLLISET JA RAHANPESU Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten taloushallinnon ja juridiikan suuntautumisvaihtoehto Miia Miettinen ILMOITUSVELVOLLISET JA RAHANPESU Opinnäytetyö

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

YHTEISÖASIAKKAAN PERUSTIEDOT 1/3

YHTEISÖASIAKKAAN PERUSTIEDOT 1/3 YHTEISÖASIAKKAAN PERUSTIEDOT 1/3 Asiakastiedot Yhteisön virallinen nimi Y-tunnus Rekisteröidyn kotipaikan osoite Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Puhelinnumero Taustatiedot Mandatum

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

SM/Poliisiosasto, Virpi Koivu Rahanpesulainsäädännön uudistaminen. Kysymyksiä ja vastauksia

SM/Poliisiosasto, Virpi Koivu Rahanpesulainsäädännön uudistaminen. Kysymyksiä ja vastauksia SM/Poliisiosasto, Virpi Koivu 3.11.2016 Rahanpesulainsäädännön uudistaminen Kysymyksiä ja vastauksia Hallituksen esityksellä pantaisiin täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2014

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2014 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

RAHANPESUN ESTÄMINEN JA SELVITTÄMINEN

RAHANPESUN ESTÄMINEN JA SELVITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2013 Jenny Smeds RAHANPESUN ESTÄMINEN JA SELVITTÄMINEN Työntekijän ilmoitusvelvollisuus OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2003 N:o 890 891. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 890

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2003 N:o 890 891. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 890 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2003 N:o 890 891 SISÄLLYS N:o Sivu 890 Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä... 3231 891 Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Esitämme lausuntonamme seuraavan:

Esitämme lausuntonamme seuraavan: 1 Poliisihallituksen lupahallintoyksikkö Viite: lausuntopyyntönne POHADno/2010/696 IDENTEETTIOHJELMALUONNOKSESTA Poliisihallituksen lupahallintoyksikkö on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) kommentteja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2016 Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä 29.2.2016 Voimaantulopäivä 1.3.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A OSASTO OIKEUDELLINEN OSASTO MÄÄRÄYS OHJE NRO 116 KOHDERYHMÄT PÄIVÄMÄÄRÄ 12.07.2007 VOIMASSAOLOAIKA TOISTAISEKSI TOIMIVALTA Puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 313/2015 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011. 899/2011 Laki. maksulaitoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011. 899/2011 Laki. maksulaitoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011 899/2011 Laki maksulaitoslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Ukrainan tapahtumien johdosta käyttöön otetut EU:n pakotejärjestelmät

Ukrainan tapahtumien johdosta käyttöön otetut EU:n pakotejärjestelmät Ukrainan tapahtumien johdosta käyttöön otetut EU:n pakotejärjestelmät Vientivalvontaklinikka 21.8.2014 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö Neljä pakotejärjestelmää Ukrainan

Lisätiedot

Komission lainsäädäntöehdotus rahanpesudirektiivin muuttamisesta

Komission lainsäädäntöehdotus rahanpesudirektiivin muuttamisesta Komission lainsäädäntöehdotus rahanpesudirektiivin muuttamisesta 13.9.2016 Armi Taipale Talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Ehdotuksen tausta neljännen rahanpesudirektiivin muutos, ehdotuksen taustalla

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL - Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Rahanpesu Nooa Säästöpankin näkökulmasta

Rahanpesu Nooa Säästöpankin näkökulmasta Rahanpesu Nooa Säästöpankin näkökulmasta Kumpula, Satu Kyllästinen, Lilli 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Rahanpesu Nooa Säästöpankin näkökulmasta Satu Kumpula, Lilli Kyllästinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 623/2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 623/2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014 623/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

U-JATKOKIRJELMÄ - NELJÄS RAHANPESUDIREKTIIVI JA TOINEN VARAINSIIRTOASETUS

U-JATKOKIRJELMÄ - NELJÄS RAHANPESUDIREKTIIVI JA TOINEN VARAINSIIRTOASETUS Lausunto 1 (4) TALOUSVALIOKUNNALLE U-JATKOKIRJELMÄ - NELJÄS RAHANPESUDIREKTIIVI JA TOINEN VARAINSIIRTOASETUS Finanssialan Keskusliitto (FK) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa otsikossa mainitusta

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN 1. Rekisterinpitäjä Elite Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1918955-2 Pääkonttorin osoite:, 00130 HELSINKI Puhelin:

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot