Karhunkorven koulu OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karhunkorven koulu OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Karhunkorven koulu OPETUSSUUNNITELMA Johtokunta

2 Sisältö 1 KOULUN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET Koulun arvoperusta Koulun tehtävä Koulun toimintaympäristön muutokset Koulun painopistealueet Koulun toiminnan kannalta keskeiset strategiat Koulun kasvatus- ja opetustavoitteet OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Koulun oppimiskäsitys Oppimisympäristö Koulun tarjoamat puitteet opetuksen toteuttamiseen Fyysisen ympäristön tarkastelu Psyykkisen ympäristön tarkastelu Valvonnat Koulun järjestyssäännöt (liite) Koulussa toteutettava esiopetus Koulun tietostrategia OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN YLEINEN JA TEHOSTETTU TUKI Syrjäytymisen ehkäiseminen Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus Oppilashuoltoryhmän kokoonpano ja tehtävät Opetuksen tukipalvelut Oppilaanohjaus Tukimuodot yleisen ja tehostetun tuen aikana Oppilaskerhot OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ERITYINEN TUKI Tukimuodot erityisen tuen aikana Koulussa toteutettava luokkamuotoinen erityisopetus KOULUSSA TOTEUTETTAVA YHTEISTYÖ Esiopetuksen kanssa toteutettava yhteistyö Kodin ja koulun välinen yhteistyö... 13

3 5.3 Muiden koulujen kanssa toteutettava yhteistyö Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa Yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa OPPIMISEN ARVIOINTI Koulun arviointisuunnitelma Koulun toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi Oppilaan itsearviointi Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Maahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointi Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirretyn oppilaan arviointi Koulun antamat todistukset Koulukohtaisen opetussuunnitelman arviointi ja päivittäminen... 18

4 3 1 KOULUN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 1.1 Koulun arvoperusta Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Koulun keskeisiksi arvoiksi ovat yhteistyössä vanhempien kanssa muodostuneet seuraavat arvot, jotka ovat koulumme opetuksen perustana ja välittyvät opetuksen tavoitteisiin sekä jokapäiväiseen toimintaan. REHELLISYYS OIKEUDENMUKAISUUS VASTUUNTUNTOISUUS TYÖN ARVOSTAMINEN HYVÄ ITSETUNTO TIEDONHALUISUUS SOSIAALISUUS TOISTEN IHMISTEN KUNNIOITTAMINEN LUONNON- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 1.2 Koulun tehtävä Karhunkorven koulun tehtävänä on antaa oppilaalle tilaa ja väljyyttä kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja yksilönä turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä omien edellytystensä mukaisesti. Koulu tukee oppilaan kasvua ja kehitystä rehelliseksi, suvaitsevaiseksi ja hyvätapaiseksi yhteisön jäseneksi. Koulu tarjoaa oppilaalle sellaisia virikkeitä ja kokemuksia, joiden pohjalta hän kykenee ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan ja edistymisestään, saa valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan ja kehittää kykyään työskennellä itsenäisesti sekä osana ryhmää. Karhunkorven koulusta lähtiessään oppilaat ovat tiedonhaluisia, ympäristöään arvostavia ja siitä vastuuta kantavia sekä tuntevat omaa kulttuuriperintöään ja kansainvälistyvää maailmaa. Koulu toimii läheisessä yhteistyössä kotien kanssa.

5 4 1.3 Koulun toimintaympäristön muutokset Perusopetuksen järjestämiselle asettavat suuria haasteita yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, työelämän huoltajille asettamat vaatimukset, perheiden ja lasten ongelmien monimuotoisuus, tietotulva, kestävä kehitys, kansainvälistyminen sekä elinikäisen oppimisen haaste. Keskeisimpänä toimintaympäristön muutoksena voidaan pitää oppilasmäärän kasvun edellyttämää koulutilojen laajentamista, erityisopetuksen tarpeen jatkuvaa kasvamista sekä verkko-opetuksen lisääntymistä. 1.4 Koulun painopistealueet Koulu noudattaa vuosittain kunnan taloussuunnitelmassa opetustoimen määrittelemiä painopiste- ja strategialinjauksia. Lisäksi koulun työsuunnitelmassa täsmennetään lukuvuosittain ne tavoitteet ja painopistealueet, joita koulu noudattaa. Pitkäkestoisena painopistealueena Karhunkorven koulussa on hyvän perusopetuksen antaminen turvallisessa ja kannustavassa oppimisympäristössä oppilaiden kykyjen ja tarpeiden mukaisesti. Hyvien tapojen oppimista korostetaan jatkuvasti jokapäiväisessä koulutyössä. 1.5 Koulun toiminnan kannalta keskeiset strategiat Koulu noudattaa vuosittain kunnan taloussuunnitelmassa opetustoimen määrittelemiä painopiste- ja strategialinjauksia. Koulun painopistealueet määritellään tarkemmin vuosittaisessa koulun työsuunnitelmassa. 1.6 Koulun kasvatus- ja opetustavoitteet Perusopetuslaissa opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi yhteiskunnan jäseniksi. Lähtökohtana on elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä oman ja toisten oppimisen ja työn arvostaminen. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen sekä oppilaiden kasvu hyviin tapoihin. Koulumme pyrkii toteuttamaan kasvatus- ja opetustyönsä perusopetukselle asetettujen kasvatustavoitteiden mukaisesti niin, että se edistää oppilaiden kaikenpuolista kehittymistä, antaa oppilaille valmiuksia jatko-opintoihin sekä luo edellytykset suotuisalle sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle ottamalla huomioon oppilaiden väliset yksilölliset erot.

6 5 Koulussa oppilasta innostetaan oppimaan sekä uskomaan omiin oppimiskykyihinsä niin, että hän säilyttää oppimisen ilon ja innostuksen sekä uskaltaa rohkeasti ja luovasti kohdata uudet oppimishaasteet. Koulussa oppilas omaksuu tietoja ja taitoja eri sisältöalueilta ja aineryhmistä sivistyäkseen sekä saadakseen valmiuksia elämäänsä ja jatkuvaan oppimiseensa. Oppilas ottaa vähitellen yhä suurempaa vastuuta omasta oppimisestaan. Hän opettelee tutkimaan ja työskentelemään yksin, pareittain ja ryhmässä. Hän opettelee kriittistä tiedonhankintaa sekä käyttämään tieto- ja viestintävälineitä Koulu tukee oppilaan kasvua ahkeraksi, suvaitsevaiseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon. Hän sisäistää hyvät tavat ja käyttäytyy niiden mukaan. Koulun tehtävänä on saada oppilas ymmärtämään maapallon ja sen elämän säilyttämisen merkitys sekä ihmisen riippuvuus ja vastuu luonnosta ja ympäristöstä. Koulu pyrkii tavoitteisiin käyttämällä monipuolisesti eri opetusmetodeja sekä toimimalla läheisessä yhteistyössä kotien kanssa. 2 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Koulun oppimiskäsitys Peruskoulun oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna opettajan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa. Oppiminen perustuu opittavan aineksen ja oppilaalle aikaisemmin muodostuneiden tietorakenteiden vuorovaikutukseen. Oppilas rakentaa aikaisemmin omaksumiensa käsitysten ja uuden tietoaineksen pohjalta omaa tietorakennettaan. Oppiminen on aktiivinen ja päämääräsuuntautunut ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Karhunkorven koulun oppimiskäsitys perustuu tälle oppilaan aktiivisen roolin korostamiselle oppijana. Oppilaalla on aktiivinen rooli tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja arvioinnissa. Oppiminen perustuu omien kokemusten käyttöön ja tekemällä oppimiseen. Opettajan tehtävänä on oppilaan omaehtoisen oppimisen tukeminen. Koulutyössä painottuvat oppilaskeskeiset työmuodot.

7 6 2.2 Oppimisympäristö Koulun tarjoamat puitteet opetuksen toteuttamiseen Karhunkorven koulu sijaitsee haja-asutusalueella, maaseutumaisessa ympäristössä kuitenkin lähellä suuria taajamia. Koulun vuosina tapahtuvan laajennuksen ja peruskorjauksen jälkeen koulussa on tilat kuudelle perusopetusryhmälle, teknisen työn tilat, liikuntatila ja erillinen ruokailutila sekä kunnolliset työtilat opettajille sekä koulun muulle henkilökunnalle. Peruskorjauksen jälkeen koulun oppimisympäristö on sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallinen ja viihtyisä ja tukee oppilaiden terveyttä. Peruskorjauksen ja laajennuksen myötä hankittavat opetusvälineet ja -materiaalit ja kalusto palvelevat nykyaikaisia opetus- ja kasvatustarpeita. Koulun varustus tukee oppilaan kehittymistä myös tietoyhteiskunnan jäseneksi antamalla mahdollisuuksia tietokoneiden ja tietoverkkojen käyttämiseen Fyysisen ympäristön tarkastelu Oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja valvottavissa. Karhunkorven koulussa on ongelmana välituntipihan rajoittuminen melko vilkasliikenteiseen tiehen, mikä aiheuttaa haasteita välituntien valvontaan. Myös välituntipihalla liikennöivät tavarankuljetus ym. muut autot aiheuttavat toisinaan vaaratilanteita. Koulun puutteellisiin turvajärjestelmät tulee saada kuntoon ja toimiviksi koulun peruskorjauksen yhteydessä. Koulun eri tilojen käytössä tulee ottaa huomioon erilaiset oppimis-, työskentely- ja arviointitavat. Koulun laajennus- ja peruskorjaussuunnitelmissa on kiinnitetty huomiota edellä mainittuihin asioihin sekä myös koulun viihtyvyyteen. Koulun oppilaat tulevat laajalta alueelta, joten osalle oppilaista järjestetään koulukuljetus joko pitkän koulumatkan tai turvattomaksi katsotun koulumatkan vuoksi Psyykkisen ympäristön tarkastelu Koulun oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri. Karhunkorven koulussa oppilaasta välitetään, häntä ja hänen mielipiteitään arvostetaan ja kaikkia oppilaita kohdellaan tasapuolisesti. Koulukiusaamistapauksissa menetellään koulussa käytössä olevan koulukiusaamisen ehkäisemistä tukevan suunnitelman mukaisesti. Koulussa on käytössä KiVa-koulu, kiusaamista ennaltaehkäisevä ohjelma.

8 Valvonnat Opettajat hoitavat oppilaiden välitunti- ja ruokailuvalvonnat sekä koulukuljetusoppilaiden valvonnat vuosittaisen työsuunnitelman mukaisesti. Uintivalvonnoista on tehty sopimus uimahallin kanssa Koulun järjestyssäännöt (liite) Koulussa on käytössä johtokunnan hyväksymät järjestyssäännöt, jotka saatetaan myös huoltajien tietoon vuosittain. 2.3 Koulussa toteutettava esiopetus Karhunkorven koulussa ei anneta esiopetusta. 2.4 Koulun tietostrategia Kunnassa on yhteinen koulutoimen tietostrategian ja tietotekniikan opetussuunnitelma. Tietostrategia on kuntakohtaisen opetussuunnitelman liitteenä. Siinä on sovittu koko kunnan koulutoimea koskevista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle asetetuista tavoitteista. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä painottuu internetin hyödyntäminen. Tietostrategia korostaa Internetin merkitystä tiedon saannin välineenä. Internet-julkaisutekniikan hyödyntäminen koulun toiminnassa on yksi strategian lähtökohdista. Tavoitteena strategiassa on myös erilaisten verkko-oppimisympäristöjen hyödyntäminen. Viestintätekniikan osalta oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia omiin sähköpostiosoitteisiin ja sähköpostin kokeilemiseen viestintävälineenä. Tietotekniikan opetussuunnitelmassa on sovittu vuosiluokittain tavoitteista ja oppisisällöistä. Tietotekniikan opetussuunnitelma on osana kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa tietotekniikan opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt on jaettu eri vuosiluokille. Tietotekniikan opetuksessa huomioidaan myös tietoturvaan liittyvät asiat. Koulun n tietotekniikkaa kehitetään kunnan antaman resurssin puitteissa uudistaen ja lisäten laitteistoja ja ohjelmia.

9 8 3 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN YLEINEN JA TEHOSTETTU TUKI 3.1 Syrjäytymisen ehkäiseminen Koulussa syrjäytymisen ehkäiseminen nähdään yhdeksi toiminnan keskeiseksi tavoitteeksi. Painopisteenä on syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Tärkeää on varhainen puuttuminen tilanteisiin. Syrjäytymisen ehkäisemisessä korostuu moniammatillinen yhteistyö oppilaan, koulun, kodin ja opetushuoltohenkilöstön välillä. Syrjäytymisen riskitekijöitä ovat muun muassa heikko koulumenestys, oppimisvaikeudet, luvattomat koulusta poissaolot, sosiaalinen sopeutumattomuus, kotitausta, koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, syrjäänvetäytyneisyys, ulkomaalaisuus, päihteiden tai huumeiden käyttö, tupakointi, näpistely ja kaikenlainen rikollinen toiminta. Tukitoimia voivat olla tukiopetus, erityisopetus, pienryhmä, kasvatus- ja perheneuvolakäynnit tms. tuki. Aloitteen tukitoimien käynnistämiseksi voivat tehdä luokanopettaja, erityisopettaja, rehtori, kuraattori ja huoltajat. Moniammatillisessa yhteistyössä etsitään ko. tapauksessa oikeaa vaihtoehtoa. Ennaltaehkäisevänä toimintana ovat mm. perinteiset leikit ja pelit, kummioppilastoiminta. Koulukiusaamiseen puututaan välittömästi koulun Koulukiusaamista ehkäisevän -ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on luoda kaikille oppilaille mahdollisuus opiskella mahdollisimman pitkään omien edellytystensä mukaan omassa sosiaalisessa ympäristössään, omassa koulussaan. 3.2 Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus Koulussamme voi olla eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia oppilaita. Näiden oppilaiden opetuksessa tukeudutaan opetussuunnitelman perusteisiin. Lisäopetusta annetaan maahanmuuttajien tukiopetuskiintiöstä. Eri kulttuurien tavat otetaan huomioon koulutyössä. 3.3 Oppilashuoltoryhmän kokoonpano ja tehtävät Karhunkorven koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukauden aikana ja aina tarvittaessa. Oppilashuoltoryhmän kokoontumisesta laaditaan muistio. Kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii rehtori tai hänen määräämänsä henkilö. Oppilashuoltoryhmä tekee vuosittain arvion toiminnastaan.

10 9 Oppilashuoltoryhmän jäsenet: rehtori, koollekutsuja, puheenjohtaja laaja-alainen erityisopettaja kouluterveydenhoitaja koulukuraattori koulupsykologi tarvittaessa myös: luokanopettajat koulunkäynninohjaaja oppilaat ja/tai heidän huoltajansa muut erityistyöntekijät (sosiaalityöntekijä, lääkäri, poliisi, tms.) Oppilashuoltohenkilöstö saa antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opetuksen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot (Perusopetuslaki 40). Muilta osin pyydetään oppilaan huoltajalta lupa asioiden käsittelyyn oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmän toiminnan tavoitteet ja tehtävät on tarkemmin kerrottu Nurmijärven kunnan perusopetuksen oppilashuollon käsikirjan sivuilla Opetuksen tukipalvelut Koulumme opetuksessa hyödynnetään kaikkia saatavissa olevia opetuksen tukipalveluita. Opetuksen tukipalvelujen kautta edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä tuotetaan oppilaan koulussa tarvitsemia tukipalveluja. Ennalta ehkäiseviä tukipalveluja ovat kouluterveydenhuollon palvelut: kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja hammashuolto. Lisäksi oppilaan tukena ovat koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut. Näistä tukipalveluista on tarkemmin kerrottu kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa sekä koulun vuotuisessa työsuunnitelmassa samoin kuin kouluruokailuun ja koulukuljetukseen liittyvistä asioista. Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen edellyttämät koulunkäynnin ohjaajan palvelut. Rehtori tekee suunnitelman koulunsa yleisestä koulunkäynnin ohjaajan tarpeesta. Avustajaresurssin jaosta kouluille päättää opetuspäällikkö. 3.5 Oppilaanohjaus Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan itsenäistymistä, tasapainoisen persoonallisuuden kehittymistä ja sosiaalista kasvua. Oppilaanohjauksen avulla edistetään myös oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä. Koulussa toteutetaan oppilaanohjausta

11 10 opetussuunnitelman perusteissa sovitulla tavalla. Oppilaanohjausta annetaan eri aineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Siihen ei varata erillisiä oppitunteja. 3.6 Tukimuodot yleisen ja tehostetun tuen aikana Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin yleisen ja tehostetun tuen aikana. Ensivaiheessa oppimisvaikeuksia yritetään voittaa tukiopetuksen ja opetuksen eriyttämisen avulla. Myös koulunkäynnin ohjaaja on osaltaan tukemassa oppilasta, jolla on oppimisvaikeuksia. Tukiopetuksen lisäksi voidaan käyttää myös oppimissuunnitelmaa ja osa-aikaista erityisopetusta tukemaan oppilaan oppimista. Tuen muodot suunnitellaan ensisijaisesti opettajien ja huoltajien yhteistyönä sekä käytetään tarvittaessa muita asiantuntijoita. Oppilaalle, joilla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Karhunkorven koulussa annetaan yleisopetusta tukevaa osa-aikaista erityisopetusta yksilö- ja pienryhmäopetuksena tai samanaikaisopetuksena luokassa. Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada oppilaat, joilla on puhe-, luki tai muita oppimiseen liittyviä ongelmia. Erityisopetuksella pyritään myös ehkäisemään edellä mainittujen ongelmien syntyä sekä autetaan oppilasta edistymään edellytystensä mukaisesti. Osa-aikainen erityisopetus on ns. laaja-alaista erityisopetusta, jota etupäässä antaa koululla käyvä kiertävä erityisopettaja. Koulussa annettavan osaaikaisen erityisopetuksen määrä ja ajankohta määritellään vuosittaisessa työsuunnitelmassa. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita eri tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Pedagogisen arvion laatii oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä. Oppilaan luokanopettajalla on vastuu pedagogisen arvion laatimisesta. Vastuussa oleva opettaja huolehtii arviota varten tarvittavan tiedon keräämisestä muilta oppilasta opettavilta opettajilta. Vastuussa oleva opettaja myös kirjaa keräämänsä tiedon pedagogiseen arvioon. Arvion laatimisessa voidaan myös käyttää muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä.

12 11 Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää osana yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aikana. Oppimissuunnitelma on laadittava kuukauden kuluessa siitä, kun päätös tehostetun tuen alkamisesta on tehty. Oppimissuunnitelma tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin lukuvuoden aikana ja vähintään kerran vuodessa. Oppimissuunnitelman laatimisesta huolehtii luokanopettaja yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Tarkempaa tietoa pedagogisesta arviosta ja oppimissuunnitelmasta on Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman osiossa Oppimisen. kasvun ja koulunkäynnin tuki. 3.7 Oppilaskerhot Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan oppilaille järjestää kerhotoimintaa. Koulun kerhotyön tarkoituksena on kannustaa oppilaiden myönteisten harrastusten viriämistä. Tavoitteena on tukea myös oppilaiden sosiaalista kasvua ja itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhot ovat oppilaalle vapaaehtoisia. Kerhotoiminnan järjestämisestä tiedotetaan koulun vuotuisessa työsuunnitelmassa. 4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ERITYINEN TUKI 4.1 Tukimuodot erityisen tuen aikana Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot. Erityisen tuen antaminen edellyttää opetuspäällikön tekemää kirjallista päätöstä, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä on kuultava oppilasta ja tämän huoltajia tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys.

13 12 Pedagogisen selvityksen laatimista varten pitää olla opettajien laatima selvitys oppilaan etenemisestä sekä oppilashuoltoryhmän selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on arvioida tutkimusten/lausunnon/selvityksen tarpeellisuus. Mikäli oppilaalle tehdään erityisen tuen päätäs, tulee hänelle laatia HOJKS. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) on laadittava oppilaalle erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi. HOJKS:in laativat oppilasta opettavat opettajat yhdessä erityisopettajan kanssa silloin, kun oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä. Vastuu laatimisesta on oppilaan luokanopettajalla. Tarkemmat ohjeet asiakirjan laatimisesta ovat Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman osiossa Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Karhunkorven koulussa käytössä olevat tukimuodot erityisen tuen aikana ovat: samat tukimuodot kuin yleisessä ja tehostetussa tuessa oppilas opiskelee oman koulun yleisopetuksen luokassa siten, että yksi tai useampi oppiaine on yksilöllistetty. Integroitunutta oppilasta tuetaan yleisopetuksessa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tukimuotoina käytetään tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta, koulunkäynnin ohjaajan tukea, eriytettyä oppimateriaalia tai muita opetuksellisia järjestelyjä. oppilas siirtyy vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen oppilas siirtyy luokkamuotoiseen erityisopetukseen johonkin kunnan koulujen yhteisistä erityisluokista tai hänelle on mahdollisuus järjestää nk. tukijakso ko. erityisluokissa oppilas siirtyy erityisopetukseen Kivenpuiston kouluun, joka tarjoaa luokkamuotoista, yksilöllistä erityisopetusta oppilaille, joiden oppimisvaikeudet ovat niin laaja-alaisia, että suoriutuminen peruskoulun yleisopetukselle asetetuista tavoitteista tai oppisisällöistä ei ole oppilaalle mahdollista 4.2 Koulussa toteutettava luokkamuotoinen erityisopetus Karhunkorven koulussa ei ole luokkamuotoista erityisopetusta.

14 13 5 KOULUSSA TOTEUTETTAVA YHTEISTYÖ 5.1 Esiopetuksen kanssa toteutettava yhteistyö Esiopetushenkilöstön ja koulun välillä tehtävä yhteistyö helpottaa lapsen siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen. Alkuopetus rakentuu esiopetuksessa saavutetulle perustalle, jolla turvataan lapsen kehitystason mukainen oppiminen. Yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen välillä tehdään tilanteen ja tarpeen mukaan. Molemmat osapuolet voivat olla aloitteentekijöitä. Tehostetun ja erityisen tuen piiriin kuuluvien lasten oppilaskohtaiset nivelpalaverit pidetään toukokuun loppuun mennessä. Koulutulokkaille järjestetään tutustumispäivä toukokuussa, jolloin eskarilaiset tutustuvat kouluun parin tunnin ajan. Samaan aikaan koulutulokkaiden huoltajille pidetään infotilaisuus, jossa rehtori ja mahdollisesti myös kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi esittäytyvät. 5.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun välinen toimiva vuorovaikutus ja yhteistyö tukee lapsen ja nuoren koulunkäyntiä. Karhunkorven koulussa toteutetaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä järjestämällä vanhempainilta vähintään kerran lukuvuoden aikana. Vanhempainilloissa informoidaan koulun yhteisistä sekä luokkakohtaisista asioista. Vanhempainiltoja voidaan järjestää myös ajankohtaisista teemoista. Huoltajilla on mahdollisuus keskustella lapsensa opettajien kanssa vanhempainiltojen yhteydessä. Vanhempien, opettajan ja oppilaan välinen tapaaminen ns. arviointikeskustelutilaisuus järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa kaikilla luokka-asteilla. Noin kaksikymmentä minuuttia kestävässä keskustelussa on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja pohtia oppilaan kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Syyslukukauden alussa koteihin jaetaan lukuvuositiedote, jossa on yleisinformaatiota koulusta, opetussuunnitelmasta, koulun toiminnoista ja tapahtumista. Lisäksi vanhempia informoidaan lukuvuoden aikana koulun tapahtumista koteihin lähetettävillä tiedotteilla. Yhteydenpitoa varten on koulussa käytössä sähköinen Helmi-reissuvihkojärjestelmä. Koulussa toimii myös vanhempainkerho, joka järjestää erilaista koulua ja koteja yhdistävää toimintaa.

15 Muiden koulujen kanssa toteutettava yhteistyö Koulu tekee yhteistyötä naapurikoulujen kanssa järjestämällä esim. yhteisiä vanhempainiltoja, urheilu- ja kulttuuritapahtumia. A2-kielen opiskelun mahdollistaa yhteistyö Kirkonkylän koulujen kanssa. 6-luokan oppilaiden siirtyessä 7. vuosiluokalle, siirtymistä valmistelee opinto-ohjaaja yhdessä luokanopettajan kanssa. 5.4 Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa Koulu tekee tarvittaessa yhteistyötä kunnan eri toimialojen, paikallisten yritysten, järjestöjen, seurakunnan, kansalaisopiston, tanssi- ja musiikkiopiston kanssa. 5.5 Yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa Nurmijärven nuorisotoimi järjestää yhdessä poliisin, seurakunnan ja nuorisotyön kanssa Kantti kestää -päihdevalistusta kuudesluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Oppilashuoltoryhmä on tarvittaessa yhteydessä sosiaalitoimeen oppilaan asioissa. Rehtori sopii pelastuslaitoksen kanssa poistumisharjoitusten järjestämisestä. Pelastustoimi opastaa oppilaita ja koulun henkilökuntaa tarvittaessa mm. paloturvallisuusasioissa. Oppilaat vierailevat mahdollisuuksien mukaan kunnan ja lähialueiden yrityksissä. Koulun kasvatus- ja opetustyötä tukee tarvittaessa yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Oppitunneilla voidaan käytetään eri alojen asiantuntijoita vierailijoina. 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Koulun arviointisuunnitelma Arviointi on olennainen osa koulun kasvatus- ja opetustyötä. Arvioinnin tehtävänä on kouluyhteisön toiminnan kehittäminen ja ohjaaminen. Arvioinnilla tarkoitetaan oppilasarviointia, kouluyhteisön arviointia ja opetussuunnitelman toteutumisen arviointia. Nurmijärven kunta arvioi opetuksen järjestäjänä oman toimintansa tehokkuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta. Arviointi suoritetaan vuosittain taloussuunnitelmaan sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurantana. Arviointitulokset esitetään toimintakertomuksessa.

16 Koulun toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi Karhunkorven koulun toimintaa kehitetään ja arvioidaan opettajakokouksissa lukuvuoden aikana erilaisissa neuvotteluissa opettajien ja huoltajien välillä lukuvuosittain koulun toimintakertomuksessa tarvittaessa kyselyillä oppilaille, huoltajille tai henkilökunnalle rehtorin ja henkilöstön välillä käytävissä kehityskeskusteluissa johtokunnan kokouksissa rehtorin ja opetuspäällikön välillä käytävissä kehityskeskusteluissa 6.3 Oppilaan itsearviointi Oppilaan itsearvioinnin tarkoituksena on itsetunnon vahvistaminen, opiskelutaitojen kehittäminen ja tavoitteelliseen opiskeluun ohjaaminen. Itsearvioinnin keinoina ovat mm. arviointikeskustelut ja eri oppilaineiden yhteydessä suoritettavat arvioinnit omasta edistymisestä. 6.4 Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin Opintojen aikana annetaan riittävän usein tietoa oppilaan edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä sekä oppilaalle että hänen huoltajalleen. (Perusopetusasetus 10 ) Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan oppilaan opiskelua. Arvioinnin tulee olla monipuolista, jatkuvaa ja tavoitteellista. Sen tulee olla aina perusteltavissa. Arvioinnin perusteista annetaan etukäteen tietoa oppilaille ja heidän huoltajilleen. Tietoja oppilaan edistymisestä annetaan todistuksissa, vapaamuotoisten tiedotteiden avulla ja/tai suullisesti huoltajan ja oppilaan kanssa käytävissä arviointikeskusteluissa. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät kansallisesti sen tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta määriteltäessä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Kuvauksia oppilaan hyvästä osaamisesta löytyy oppiaineiden kohdalta kunnan opetussuunnitelmasta. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen vuosiluokan suorituksensa yhdessä tai useammassa oppiaineessa on hylätty ja arvioidaan, ettei hän selviä seuraavan vuosiluokan opinnoista. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös, jos se on yleisen koulumenestyksen vuoksi tarpeen, vaikka oppilaalla ei olisikaan hylättyjä suorituksia. Jos

17 16 oppilas aiotaan jättää vuosiluokalle yleisen koulumenestyksen vuoksi, on huoltajalle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Päätöksen oppilaan siirtämisestä seuraavalle vuosiluokalle tai luokalle jättämisestä tekevät rehtori ja oppilasta opettaneet opettajat yhdessä. Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Karhunkorven koulussa oppilaan työskentelyä arvioidaan sanallisesti luokilla luokilla työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arviointiin ja arvosanaan. Oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa otetaan mm. huomioon miten oppilas noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja tuntee vastuuta omasta ja toisten tekemisestä kykenee arvostamaan omaa ja toisten työtä ja tuloksia osaa arvostaa toisten yksityisyyttä ja hyväksyy erilaisuuden tuntee vastuuta ympäristöstä Karhunkorven koulussa oppilaan käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti luokilla ja numeroin luokilla. Käyttäytymisen arviointia ei anneta erotodistuksessa. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Hyvän käyttäytymisen kriteerit opetussuunnitelman liitteenä Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllistettyjen oppimäärien

18 17 mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Oppimista arvioitaessa tulee ottaa huomioon oppilaan vamman tai sairauden aiheuttamat esteet oppimiselle Maahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointi Koulu noudattaa arvioinnissa Nurmijärven kunnan opetussuunnitelman periaatteita Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirretyn oppilaan arviointi Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirretyn oppilaan todistukseen merkitään vain hyväksytyt suoritukset ja muilta osin hän jatkaa opintojaan seuraavalla vuosiluokalla. Erityiseen tukeen siirrretyn oppilaan opetus voidaan järjestää vuosiluokkiin sitomattomasti koko perusopetuksen ajan. 6.5 Koulun antamat todistukset Koulun antamista todistuksista on tarkemmin sovittu opetussuunnitelman perusteissa ja kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa. Nurmijärven kunnassa oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus ja lukuvuoden aikana vähintään yksi välitodistus. Arviointikeskustelu voi korvata välitodistuksen luokilla. Kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on myös määrätty, milloin käytetään sanallista arviointia ja milloin numeroarvostelua (4 10). Välitodistus Karhunkorven koulussa annetaan välitodistus luokille syyslukukauden päättyessä. Väliarviointi luokilla toteutetaan arviointikeskusteluna oppilaan, huoltajien ja opettajan kesken työsuunnitelmaan kirjattuna ajankohtana, kuitenkin ennen syyslukukauden päättymistä. Arviointikeskustelun pohjana käytetään kuntaan laadittua lomaketta, joka dokumentoidaan keskustelun jälkeen. 4. luokalla äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, A1-kieli ja ympäristö- ja luonnontieto arvioidaan numeroin. Numeroarviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Työskentely ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti luokalla arvioitavat oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroin. 5. luokalla opetettava kunnallinen valinnaisaine eli kotiseutuopetus arvioidaan sanallisesti. Uudet oppiaineet, jotka alkavat 5. vuosiluokalla (HI, FY/KE, A2-kieli) arvioidaan ensimmäisen kerran vasta kyseisen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa. Välitodistus ja -arviointi on osa jatkuvaa arviointia, ja sen tulee olla ohjaavaa ja tiedottavaa.

19 18 Lukuvuositodistus Lukuvuositodistus annetaan lukuvuoden päättyessä. Lukuvuositodistuksessa arvioidaan koko lukuvuotta, ei siis vain kevätlukukautta. Vuosiluokilla 1 3 käytetään lukuvuositodistuksessa sanallista arviointia. 4. luokalla äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, A1-kieli ja ympäristö- ja luonnontieto arvioidaan numeroin. Numeroarviointia voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Työskentely ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti Viidennellä ja kuudennella luokalla käytetään numeroarvostelua. Vuosiluokilla 5 6 arvioidaan biologia ja maantieto yhdellä arvosanalla sekä fysiikka ja kemia yhdellä arvosanalla. Viidennellä luokalla opetettava kunnallinen valinnaisaine eli kotiseutuopetus arvioidaan sanallisesti. Erotodistus Jos oppilas siirtyy toisen kunnan kouluun lukuvuoden aikana, hänelle annetaan erotodistus. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviointia. 6.6 Koulukohtaisen opetussuunnitelman arviointi ja päivittäminen Koulukohtaista opetussuunnitelmaa arvioidaan vuosittain ja päivitetään

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

LUKKARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet... 2. 2 Opetuksen toteuttaminen... 3. 3 Opiskelun yleinen tuki...

LUKKARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet... 2. 2 Opetuksen toteuttaminen... 3. 3 Opiskelun yleinen tuki... LUKKARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet... 2 1.1 Koulun arvoperusta... 2 1.2 Koulun tehtävä... 2 1.3 Koulun toimintaympäristön muutokset... 2 1.4 Koulun painopistealueet...

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Rajamäen koulun opetussuunnitelma. Luku 1.

Rajamäen koulun opetussuunnitelma. Luku 1. Rajamäen koulun opetussuunnitelma Luku 1. 1 Koulun arvoperustana on opiskelussa toisten huomioon ottaminen ja oppilaiden myönteisen minäkuvan kehittyminen. Koulutyötä ohjaa ympäristöstä, luonnosta ja ihmisistä

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

1 Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet

1 Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet 1 Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Koulun arvoperusta Palojoen koulun kasvatus- ja opetustyössä pyritään noudattamaan seuraavia arvoja: Kasvatukselliset arvot: Rehellisyys, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

1 Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet Opetuksen toteuttaminen Oppimisen ja koulunkäynnin yleinen ja tehostettu tuki...

1 Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet Opetuksen toteuttaminen Oppimisen ja koulunkäynnin yleinen ja tehostettu tuki... 1 Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet... 2 1.1 Koulun arvoperusta... 2 1.2 Koulun tehtävä... 2 1.3 Koulun toimintaympäristön muutokset... 3 1.4 Koulun painopistealueet... 3 1.5 Koulun toiminnan kannalta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 5 OPPILAAN ARVIOINTI Koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys ovat oppilaan arvioinnin pohjana. Arviointi on osa opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa.

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.4. Opetusmenetelmät ja työtavat

Lisätiedot

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä Perusopetusasetus 1998/852 10 Arviointi opintojen aikana

Lisätiedot

7. OPPILAAN ARVIOINTI

7. OPPILAAN ARVIOINTI 7. OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Koulumme arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin.

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Leppälän koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

MAANIITUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

MAANIITUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA MAANIITUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 MAANIITUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisältö 1. Koulun tehtävä ja yleiset tavoitteet 3 1.1 Koulun arvoperusta 1.2 Koulun tehtävä 1.3 Koulun toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot