PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA Tilahallinto TARJOUSPYYNTÖ PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN Hankinnan kohde Kirkkonummen kunta pyytää tarjouksia LV-teknisten töiden suorittamisesta puitesopimusperiaatteella Kirkkonummen kunnan korjaushankkeisiin. Kirkkonummen kunta, tilahallinto, suorittaa omana työnä tai teettää tilaajana kunnan omistamissa kiinteistöissä korjaus-ja ylläpitotöitä vuosittain hyväksytyn korjausohjelman mukaisesti. Korjausohjelmaan on vuosittain myönnetty yhteensä n. 2,0 milj. euroa korjausmäärä rahaa. Kirkkonummen kunnan tarkoituksena on valita tarjouspyynnön mukaisista ja kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista 3-4 hinnaltaan halvinta puitesopimusurakoitsijaa, katso myös jäljempänä kohta " valintaperusteet". Puitesopimuksen tarkoitus on valita kumppaneita suoriin toimeksiantoihin Kirkkonummen kunnan ja valittavien puitesopimuskumppaneiden välillä. Osapuolilla ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta osaksikaan siirtää tehtävää tai sopimusta kolmannelle osapuolelle, eikä käyttää alihankkijoita ilman tilaajan suostumusta. Tilaaja pidättää [isäksi itselleen oikeuden kilpailuttaa kohteita tarvittaessa erikseenkin kuten laajat, monialaiset ja osaamista vaativat hankkeet. Valitut toimittajat / urakoitsijat sitoutuvat suorittamaan tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisilla ehdoilla myös Kirkkonummen kunnan muiden toimialojen mahdollisesti tilaamia korjaus-ja ylläpitotöitä. Tarjoajan tulee myös tarjouksessaan huomioida, että tilaaja ei voi tarjota /tilata putkitöitä kokoaikaisesti /jatkuvasti. Hankintamenettely Kyseessä on avoin hankintamenettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä HILMA-kanavassaja tarjouspyyntö on myös julkaistu Kirkkonummen kunnan internetsivuilla osoitteessa:

2 Hankinnan suuruus Puitesopimuksen piiriin kuuluvat yksittäiset, enintään :n toimeksiannot, alv 0%. Hinnaltaan suuremmat hankinnat tilaaja kilpailuttaa harkintansa mukaan erikseed. 2(11) Putkitöiden puitesopimuksen piiriin kuuluviin toimeksiantoihin käytetään sitoumuksetta sopimuskaudella yhteensä n euroa / vuosi, vuosittain talousarviossa myönnettyjen korjausmäärärahoista riippuen. Palvelun tuottajan velvollisuudet Palveluntuottajan tulee noudattaa työssään hyvää rakennustapaa, voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja ohjeita sekä kaikkia ympäristö-, työsuojelu-ja työtun/allisuusmääräyksiä. Työsuojeluvastuu palvelutuottajan työsuorituksen osalta on palvelutuottajalla itsellään. Pääsääntöisesti työ tehdään toimeksiantokohtaisesti siten, että palvelutuottaja vastaa kokonaisuutena työn toteutukseen ja työmaan hoitoon liittyvistä tehtävistä kustannuksineen. Palvelutuottajalla tulee aina olla käytettävissään työkohteen vaatimusten mukainen pätevä työnjohto ja ko. työhön vaadittava ammattitaitoinen työvoima. Putkitöiden suorittaja = urakoitsija toimii työkohdekohtaisesti lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja hoitaa myös työhön liittyvät työsuojeluvelvoitteet. Urakoitsija vastaa ja hyväksyttää myös tarvittaessa työlleen kw - työnjohtajan. Palvelun tuottaja järjestää ja hoitaa kaikki urakoitsijalle kuuluvat YSE 1998:n mukaiset pääsuoritusvelvollisuudet, sivuvelvollisuudet, työmaapalvelutja työmaan johtovelvollisuudet projektikohtaisesti soveltuvilta kuuluvilta osin. Tilaaja voi teettää kohteessa samanaikaisesti myös muita urakoita, kunkin palvelutuottajan tai toimittajan on järjestettävä työnsä siten, etteivät ne tarpeettomasti häiritse tilaajan Ja muiden palvelutuottajan töitä. Palvelutuottaja ei saa myöskään tarpeettomasti häiritä korjattavissa / rakennettavissa tiloissa mahdollisesti samanaikaisesti olevien käyttäjien toimintaa. Töiden järjestelyissä Ja työvaiheiden ajoituksessa palvelun tuottajan on otettava huomioon myös tarjouspyynnön liitteenä olevat työtun/allisuusohjeet, muut tilaajan ja tilan käyttäjän antamat ohjeet sekä mahdolliset muiden kohteessa toimivien palvelutuottajien ohjeet ja työaikataulut. Palvelutuottajan velvollisuuksiin kuuluu myös tämän tarjouspyynnön muissa kohdissa ja liitteissä mainitut velvollisuudet.

3 3(11) Työhön osoitettavan henkilöstön vaatimukset Tämän tarjouspyynnön mukaiseen työhön osoitettavan työnjohdon Ja työntekijöiden on oltava ammattitaitoisia Ja kokeneita putkitöiden osaajia. Kaikilta töihin osallistuvilta urakoitsijan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden työntekijöiltä vaaditaan työkohteissa liikkuessaan kuvallinen henkilökortti. Henkilötunnistekortissa on henkilötietojen lisäksi oltava mahdollisia muita viranomaisten vaatimia / edellyttämiä tunnistetietoja kuten esim. veronumero. Kaikilla rakennustyömaalla toimivien ammattimiehillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tulitöitä tekevillä erikoisammattimiehillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Työntekijöillä on oltava riittävä suomen kielen taito. Tilaajan velvollisuudet Rakennustyön valvonnan suorittaa aina tilaaja tai hänen valtuuttamansa. Tilaaja ilmoittaa palvelun tuottajalle rakennustöiden valvojan nimen kunkin työn tilauksen yhteydessä. Tilaaja luovuttaa urakoitsijalle työssä tarvittavan veden ja sähkön veloituksetta kiinteistön / työkohteen olemassa olevista sähkö-ja vesipisteistä. Tilaaja luovuttaa veloituksetta tarvittaessa urakoitsijan käyttöön kiinteistöstä mahdollisesti löytyvän sosiaalitilan, urakoitsijan on luovutettava töiden päätyttyä ko. tila takaisin tilaajalle alkuperäisessä kunnossa. Mikäli sopivia tiloja ei kiinteistöstä löydy, on urakoitsijan hankittava ne omalla kustannuksellaan. Varastotiloista sovitaan erikseen kussakin tapauksessa. Sopimuskausi Sopimuskausi on vuoden optio. Option käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Osa-ja vaihtoehtotarjoukset Osa- ja vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä Töiden suoritusaika Töiden suorittamisajasta sovitaan etukäteen mahdollisimman hyvissä ajoin tilahallinnon kullekin työkohteelle nimeämän yhdyshenkilön kanssa. Työt on kuitenkin kyettävä aloittamaan viimeistään 5 arkipäivän kuluttua tilauksesta, kiireellisissä tapauksissa aikaisemminkin. Normaali päivittäinen työaika on Hinnat Tarjouksessa tulee ilmoittaa arvonlisäverottomat, kiinteät tuntiveloitushinnat ammattitehtävittäin liitteenä olevalla tarjouslomakkeella, liite 1.

4 4(11) Mahdollisissa alihankintatöissä on myös noudatettava päätoteuttajan tarjouksessaan ilmoittamaa hinnoittelua. Hintojen on oltava kiinteitä varsinaisen sopimuskauden Arvonlisäverottomien tuntiveloitushintojen tulee sisältää varsinaisesta työn suorittamisesta aiheutuvien kulujen lisäksi työnjohdon kustannukset työnjohdon ja työntekijöiden matkakulut, kilometrikon/auksetja päivärahat mahdollisten kuljetuspalvelujen kulut käytettävien materiaalin kuljetuskulut. normaalit käsityökalut. normaalit käsityökoneet tarvikkeineen kuten poranterät, paristot, lamput yms. satunnaiset pientan/ikkeet kuten esim. öljyt, rasvat, tinat, teipit yms. mahdolliset pientoimituslisät laskutuspalkkiot Korkeiden telineiden ja erikoistyökalujen käytöstä sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti tilauksen yhteydessä. Palvelun tuottajan tulee erikseen pyydettäessä antaa yksittäisistä, isommista kohteista hinta-arvio, jonka on perustuttava puitesopimuksen hintoihin. Yleiskustannuslisä materiaali-ja tarvikehinnoista: Tarjouslomakkeella, liite 1, on ilmoitettava tarvikkeiden yleiskustannuslisä. Yleiskustannuslisä lisätään arvonlisäverottomiin tarvikkeiden nettohintoihin. Nettohinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä palvelun tuottajan hankintahintaa. Yleiskustannuslisä alihankintatöistä: Palvelun tuottajan tulee eritellä laskulla alihankintatöistä syntyneet kustannukset. Alihankintatöistä ei makseta yleiskustannuslisää. Tarjoajan on tarjousta laadittaessa huomioitava, että tilaajalla on oikeus suorittaa työkohteessa tarvittavia materiaali- ja tan/ikehankintoja suoraan tilaajan omana hankintana. Lisäksi tarjoajan on tarjouksessaan huomioitava, että tilaaja voi edellyttää, että palvelun tuottaja hankki työkohteessa tarvittavia materiaali-ja tarvikehankintoja tilaajan sopimussuhteessa olevilta materiaalin ja tarvikkeiden toimittajilta.

5 5(11) Sopimusperiaatteen mukaisesti sopijaosapuolten välillä noudatetaan tarvikkeiden hinnoittelun osalta avointa ja läpinäkyvää toimintaa, jossa osapuolet varmistuvat siitä, että sopimuksen mukaisissa töissä käytetään kyseiseen työhön kokonaiskustannuksiltaan edullisimpia, mutta kuitenkin kohteen vaatiman laatutason mukaisia tarvikkeita. Edellä mainittu koskee myös mahdollista aliurakointia. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laskutus Palveluntuottaja on huomioitava, että Kirkkonummen kunta kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisävero velvollisuuden piiriin Ja että Kirkkonummen kunnan rakentamispalveluiden ostoihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Kirkkonummen kunnalle rakennuttamispalveluja myyville yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei maksa arvonlisäveroa, vaan sen maksaa Kirkkonummen kunta. Kunnan tulee siis saada kaikista ostamistaan rakentamispalveluistaan^ryonlisäveroton lasku ( alv 0% ). Kirkkonummen kunnalle lähetettävissä laskuissa tulee lisäksi olla seuraavat maininnat: Kirkkonummen kunta, kunnan Y- tunnus, on verovelvollinen ( ALV 8 c ). Laskuihin on liitettävä työtä tilanneen työnjohtajan tai työhön nimetyn valvojan allekirjoituksella viikoittain hyväksytyt tuntityölista / mittauspöytäkirjat. Laskusta on selkeästi käytävä ilmi laskutuksen perusteet ja lasku tulee kohdistaa kulloinkin tilauksessa ilmoitettuun kohteeseen. Laskuissa on ehdottomasti ilmoitettava tilausnumero, tilaaja ja merkki. Nämä tiedot on pyydettävä tilaajalta aina ennen töiden aloittamista. Laskuissa tulee lisäksi ilmetä laskutuskausi / toimitusajankohta. Työkohteeseen käytetyistä tarvikkeista toimitetaan laskun mukana tan/ikeluettelo, Josta ilmenee kappalemäärä, tuotteen tunnus ja nimi, nettohintaja yleiskustannuslisä. Tilaajalla on pyydettäessä oikeus saada nähtäväksi toimittajan kyseiseen kohteeseen hankkimien tarvikkeiden ostotositteet. Pidempiaikaisista työnsuorituksista urakoitsijan tulee laskuttaa kahden viikon jaksoissa. Laskutuksen toivotaan tapahtuvan verkkolaskutuksena. Lisätietoja antavat toimistosihteerit T. Degerlund, puh (tua.deaeriund(5)kirkkonummi.fi) tai J Helskä, puh (Johanna.helska(a)kirkkonymmj_j[i).

6 Maksuehto 6(11) Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä kun tilaajan edustajan hyväksymä lasku on toimitettu Kirkkonummen kunnan laskujen käsittelyyn. Laskujen maksuaika lasketaan alkamaan siitä, kun lasku on saapunut tilaajan talousyksikköön. Tilaajan nimeämä edustaja toteaa millein laskun perusteena oleva työ tai materiaalitoimitus on tehty. Tilaajan maksuaika on 14 vuorokautta ja viivästyskorko määräytyy voimassaolevan korkolain mukaan. Vakuudet Pääsääntöisesti rakennusaikaista vakuutta ei vaadita. Takuuajan vakuudesta sovitaan isommissa yksittäisissä kohteissa erikseen. Toiminnan vastuuvakuutus Palvelun tuottajalla on oltava voimassa oleva, riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa puitesopimuksen piiriin kuuluvissa töissä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Toiminnan vastuuvakuutuksen määrä oltava vähintään Todistus vastuuvakuutuksesta on toimitettava tilaajalle tarjouksen mukana. Työturvallisuus Palvelun tuottaja hoitaa kustannuksellaan kaikki työturvallisuusasetusten vaatimat toimenpiteet, eli hän vastaa työntekijoidensä vakuuttamisesta ja työturvallisuudesta. Katso myös työturvallisuusliite, liite 3. Alihankkijat Alihankkijan käyttäminen edellyttää tilaajan hyväksymistä. Tarjoajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Sopimuskauden aikana palvelun tuottajan tulee ilmoittaa mikäli toimeksiannossa käytettävät alihankkijat muuttuvat ja hyväksyttää alihankkijat tilaajalla. Tarjouspyynnössä vaaditut ja tarjoukseen liitettävät selvitykset ja todistukset on toimitettava myös alihankkijoista. Ympäristövaikutukset Tämän puitesopimuksen mukaisissa hankinnoissa sitoudutaan käyttämään luonnonvaroja viisaasti ja tehokkaasti sekä kannustamaan kestävään kulutukseen ja tuotantoon. Tilaaja edellyttää, että valittu urakoitsija ottaa ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassaan. Tarjoajan kelpoisuusehdot Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Toimittajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tarjoaja, Joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee ( sijoittautumismaa ) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

7 7(11) 1. Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouspyynnön liitteenä, liite 2, on yksityiskohtainen luettelo kaikista niistä tilaajavastuulain edellyttämistä selvityksistä / todistuksista, jotka tulee liittää tarjoukseen. Mikäli jokin todistus puuttuu tai se on yli 2 kuukautta vanha, tarjoaja ei täytä asetettuja kelpoisuusehtoja ja yritys voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Puitesopimuksen piiriin valitun urakoitsijan on toimitettava tilaajalle pyytämättä em. todistukset vähintään puolen vuoden välein koko" sopimuksen aikana. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittautumismaansa lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. U komaisen tarjoajan on toimitettava edellä mainitut asiakirjat alkuperäisinä sekä virallisen kielenkääntäjän vahvistamina käännöksinä suomen kielelle. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi Tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua tehtävästä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. tarjoajan soveltuvuuden arviointia varten tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraavat selvitykset: 2.1 Yritystiedot Tarjoajaa pyydetään liittämään tarjoukseensa lyhyt yritysesittely ( enintään yhden sivun mittainen ) jossa on mainittu yrityksen yhteystiedot, yrityksen yhteyshenkilöt tässä hankinnassa yhteystietoineen, tekniset valmiudet Ja kapasiteetti. Tarjoajalla tulee olla kokemusta työskennellä julkisissa rakennuksissa ( koulut, päiväkodit ja muut julkiset rakennukset). 2.2 Patvelutuottaian resurssit Selvitys henkilöstöstä, sen määrästä, koulutuksesta ja työkokemuksesta. Vähimmäisvaatimus Tarjoajalla nimettynä palveluksessaan: Tarjoajalla on tarvittavat asennusoikeudetja käytössään riittävästi ammattitaitoista työvoimaa normaalien lämmitysjärjestelmien ja vesija viemärijärjestelmien korjaus-, kunnostus-ja asennustöiden'lisäksi öljy-ja kaukolämpöjarjestelmjen korjaus-, kunnostus-ja asennustöihin.

8 8(11 ) Vähintään yksi suomenkielentaitoinen työnjohtaja, jolla on vähintään teknikon tai insinöörin koulutus ja jolla on alaltaan henkilökohtaista työkokemusta vähintään 3 vuotta tai työnjohtaja jolla on henkilökohtaista työkokemusta vähintään 5 vuotta alaltaan. 1-3 alan ammattitutkinnon suorittanutta henkilöä joilla jokaisella on työkokemusta alaltaan vähintään 3 vuotta. Tarjoaja tai sen johtohenkilöt tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei saa olla tuomittu rikosrekisterissä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta taikka hankintalain 53 :ssä sanotusta rikoksesta. Tarjoajaa ei saa koskea myöskään hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouksen allekirjoituksellaan tarjoaja vakuuttaa, ettei sillä tai mainituilla henkilöillä ole edellä mainituista rikoksista rikosrekisterimerkintää Suomessa tai muussa jäsenvaltiossa ja että sitä ei koske hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Soveltuvuuden arviointia varten tulee tarjoukseen liittää riittävä selvitys yllä esitetyistä aiheista ( kohdat 2.1 ja 2.2 ). Arviointi suoritetaan vain ja ainoastaan kirjallisen liitemateriaalin perusteella. Tarjouksen sisältö Valintaperusteet Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteenä, liite 1 ja liite 4, olevia tarjouslomakkeita käyttäen täysin tarjouspyynnön mukaisesti. Lisäksi tarjous tulee sisältää vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot yrityksestä sekä todistukset siitä, että yrityksen kelpoisuusehdot täyttyvät. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjouksen laatimiskieli tulee olla suomi. Tarjouksen antamisesta ei makseta korvausta. Tarjous ei saa sisältää ehtoja. Jättämällä tarjouksen, tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa mainittuja ehtoja. Ennen urakoitsijavalintaa tilaaja tarkistaa jätettyjen tarjousten oikeellisuuden että tarjoaja täyttää asetetut kelpoisuusehdot että tarjous on tarjouspyynnön mukainen Valinta suoritetaan kelpoisuusehdot täyttävien, tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kesken edullisimman tarjoushinnan perusteella. Tarjoushinnan vertailussa käytetään mallitarjouksen mukaisia työtunteja eri ammattiryhmittäin sekä mallitarjouksen mukaista

9 9(11 ) materiaalitoimitusta lisättynä tarjoajan antamalla yleiskustannuslisällä, liite 4. Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusehdot eivät täyty tai tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen tai jos tarjous saapuu myöhässä. Myöhässä saapunut tarjous palautetaan tarjouksen tekijälle avaamattomana. Sopimusehdot Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun valintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus laaditaan suomenkielellä ja seuraavien asiakirjojen perusteella ( asiakirjat pätevyysjärjestyksessä ): Sopimus Tarjouspyyntö liitteineen Tarjous Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ( YSE 1998 ) Muut mahdolliset asiakirjat sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuuden ratkaistaan Länsi- Uudenmaan käräjäoikeudessa. Kaikki tilaajaa sitovat työtilaukset tehdään erikseen. ural<oitsijan on toimitettava ennen mahdollisen sopimuksen allekirjoittamista sopimusasiakirjoihin liitettäviksi uudet / päivitetyt tilaajavastuulain edellyttämiä selvityksiä / todistuksia, katso tarjouspyynnön liite, liite 2. Sopimuksen purkuperusteet Sopimuksen purkamisesta on määräykset rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa ( YSE 1998 ) Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa edellyttää sopimuksen purkaminen kuitenkin sitä. että sopimusrikkomukseen syyllistynyt osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomustaan viipymättä, tästä toiselta osapuolelta kirjallisen huomautuksen saatuaan. Jos urakoitsija joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti urakoitsijalle.

10 10(11 ) Tilaajan ja urakoitsijan välinen yhteistyö sopimusaikana yal,itunp_a'velutl' ttajantulee kehittää Yhteistyössä tilaajan kanssa korjaustoimintaaja työkohdekohtaista raportointia.' p-l".tesopimuksen mukaisten töiden toteutumista Ja yhteistyön' onnistumista seurataan kunnan ja palveluntuottajan välisissä' arviointikeskusteluissa. Asiakirjojen julkisuus yiranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella trao uksetovat Pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon "jälkeen. osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset onpvrittävä iaati.taarl siten' etteivät ne sisällä liike- tai ammahisalaisuuksia" liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on'kurtenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike^tai" ammatt's,ala'su.uks'k.s.'..mäaritellyt tiedot ilmoittaa liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tuotteen hinta ja alennusprosentti'ewat'ole liikesalaisuuksia. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa asti. Hankinnan keskeyttäminen Tilaaja pidättää itselleen oikeuden keskeyttää hankinnan ilman seuraavista syistä: - elole.sa.atu.tal"jouks>ia tai mikään niistä ei vastaa tarjouspyyntöä. - on saatu vain yksi tarjous ja katsotaan, ettei todellista kilpailua ote syntynyt. suunnitelmat ovat kilpailutuksen aikana muuttuneet - tilaaja huomaa, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe kaikki tarjoukset ovat liian kalliita Tarjousten palautus Tarjoukset on toimitettava viimeistään klo mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Kirkkonummen kunta Kirjaamo Ervastintie KIRKKONUMMI SrJ uksenjättäjanvastuu"a.tar^uksen voi myös lähettää postitse. tekijän tulee tällöin ottaa huomioon, että postin jakelu postilokerosta voi kestää enemmän kuin yhden vuorokaudet

11 Postiosoite on: 11 (11) Kirkkonummen kunta Kirjaamo Ervastintie KIRKKONUMMI ^Sres^alrl..ehdo.ttomasti oltava lähettäjän nimi ja merkintä: " Tarjous, putkitöiden puitesopj'mus"2015"'; J T^jouksenvoi myös^hettää sähköpostilla osoitteeseen: /hdyskuntatekniikkafakirkknniim^fi"""" "1"TOO C"' ^ksln.,alheken"ään,onehdottomasti merkittävä:" Tarjous, putkitöiden puitesopimus 2015 " sekä lähettavan'y^sen^s' Lisätiedot ems'5e1t6ta0^^e^ad^t."itt^äuarkenfavat kysymykset on ss^ss^ssäsii^=:s;^e 3Si^SS^hdottomastl "a" Lisätietopyy"< Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. ls'lety'sta.kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan ^te^?.yastaukset ovat luettavissa ^imeistaän'^1^'^^^ sähköisesti osoitteessa: wwy^kksnl^rsunk^naut' ^^ia!ljsestlannetyna^ennyst'ed^^ ^ Ralf U vastaava talonrakennusmestari Liitteet: ^arjouslomake (tarjoaja täyttää ), LIITE 1 Tarjouksen liitelomake, Jossa on'1'ueteltu kunnan ie ;i SSr5^^ta=^s^ät todistukse' Työturvallisuusliite, LIITE 3 Tarjousvertailulomake, liite 4 YSE 1998, liite 5

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne kappaletavaranostimella ja vaihtolavalaitteella varustetusta kuorma-autosta.

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KESKUSTABAROMETRIN LAATIMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun keskustabarometrin laadinnasta. Pyydämme jättämään

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) OPISKELIJAKULJETUSPALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne opiskelijakuljetuksista eri toimipaikkoihin. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS

TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS 1. Yleistä 2 2. Hankinnan kohde 2 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 3 6. Osatarjous 3 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 3 8. Tarjouspyyntöasiakirjat 3 9. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2007 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA KOULUTUS PALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistava tietopuolinen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. KÄYTETTY PYÖRÄALUSTAINEN KAIVUKONE KKHp

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. KÄYTETTY PYÖRÄALUSTAINEN KAIVUKONE KKHp TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN PYÖRÄALUSTAISEN KAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne KÄYTETYSTÄ PYÖRÄALUSTAISESTA KAI- VUKONEESTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta.

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta. KIINTEISTÖVEROJEN TARKASTUS pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta., jäljempänä SAKKY on yksi Suomen suurimmista toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN Hankintamenettely Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Öljyntorjuntatuotteista

Tarjouspyyntö Öljyntorjuntatuotteista tp öljyntorjuntatuotteet.doc Tarjouspyyntö Öljyntorjuntatuotteista ÖLJYNTORJUNTATUOTTEIDEN HANKINTA Satakunnan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne imeytysaineiden, - liinojen, -turpeiden, keruusäkkien ja

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

MAALAUSTYÖT JA TARVIKKEET

MAALAUSTYÖT JA TARVIKKEET 2.10.2017 Sivu 1/5 Dnro: 300/2017 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Hanke: Janakkalan kunnan tuntiveloitusperusteiset maalaustyöt ja niissä käytettävät tarvikkeet 1.1.2018 31.12.2021 + 1 optiovuosi MAALAUSTYÖT

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖT JA TARVIKKEET

RAKENNUSTYÖT JA TARVIKKEET 26.9.2017 Sivu 1/5 Dnro: 290/2017 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Hanke: Janakkalan kunnan tuntiveloitusperusteiset rakennustyöt ja niissä käytettävät tarvikkeet 1.1.2018 31.12.2021 + 1 optiovuosi RAKENNUSTYÖT

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN 3D- KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN Pyydämme tarjoustanne nykyisen kaivukoneen kaivusyvyysjärjestelmän päivittämistä 3d-koneohjausjärjestelmään

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

/2008. Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä

/2008. Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä Tarjouspyyntö 1(5) IR-spektrofotometri Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä Hankintayksikkö Utinkatu 44-48, PL 43 puh. (05) 744 8000 Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Pertti Lindroos pertti.lindroos@ksao.fi

Lisätiedot

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA LIIKUNTAVÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen KARTANONRAAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg HAUSJÄRVEN KUNTA Ruokapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 3.9.2013 Arvoisa vastaanottaja Hausjärven kunnan ruokapalvelut (hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyistä tuotteista tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUSTUTKIMUKSET PERUSOPETUSIKÄISILLE LAPSILLE

OPPIMISVAIKEUSTUTKIMUKSET PERUSOPETUSIKÄISILLE LAPSILLE JAMSA TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) OPPIMISVAIKEUSTUTKIMUKSET PERUSOPETUSIKÄISILLE LAPSILLE Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun oppimisvaikeustutkimusten tekemiseen perusopetusikäisille

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille

2. Hankinnan kohde Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille KH/14.03.01/1109/2013 TARJOUSPYYNTÖ Maatalouslomituspalveluiden hankinta Huittisten lomituspalveluille 1. Hankintayksikkö Huittisten kaupunki 0203762-4 Lomituspalvelut Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä.

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä. Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 26.10.2017 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä. Kohde Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot