PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA Tilahallinto TARJOUSPYYNTÖ PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN Hankinnan kohde Kirkkonummen kunta pyytää tarjouksia LV-teknisten töiden suorittamisesta puitesopimusperiaatteella Kirkkonummen kunnan korjaushankkeisiin. Kirkkonummen kunta, tilahallinto, suorittaa omana työnä tai teettää tilaajana kunnan omistamissa kiinteistöissä korjaus-ja ylläpitotöitä vuosittain hyväksytyn korjausohjelman mukaisesti. Korjausohjelmaan on vuosittain myönnetty yhteensä n. 2,0 milj. euroa korjausmäärä rahaa. Kirkkonummen kunnan tarkoituksena on valita tarjouspyynnön mukaisista ja kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista 3-4 hinnaltaan halvinta puitesopimusurakoitsijaa, katso myös jäljempänä kohta " valintaperusteet". Puitesopimuksen tarkoitus on valita kumppaneita suoriin toimeksiantoihin Kirkkonummen kunnan ja valittavien puitesopimuskumppaneiden välillä. Osapuolilla ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta osaksikaan siirtää tehtävää tai sopimusta kolmannelle osapuolelle, eikä käyttää alihankkijoita ilman tilaajan suostumusta. Tilaaja pidättää [isäksi itselleen oikeuden kilpailuttaa kohteita tarvittaessa erikseenkin kuten laajat, monialaiset ja osaamista vaativat hankkeet. Valitut toimittajat / urakoitsijat sitoutuvat suorittamaan tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisilla ehdoilla myös Kirkkonummen kunnan muiden toimialojen mahdollisesti tilaamia korjaus-ja ylläpitotöitä. Tarjoajan tulee myös tarjouksessaan huomioida, että tilaaja ei voi tarjota /tilata putkitöitä kokoaikaisesti /jatkuvasti. Hankintamenettely Kyseessä on avoin hankintamenettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä HILMA-kanavassaja tarjouspyyntö on myös julkaistu Kirkkonummen kunnan internetsivuilla osoitteessa:

2 Hankinnan suuruus Puitesopimuksen piiriin kuuluvat yksittäiset, enintään :n toimeksiannot, alv 0%. Hinnaltaan suuremmat hankinnat tilaaja kilpailuttaa harkintansa mukaan erikseed. 2(11) Putkitöiden puitesopimuksen piiriin kuuluviin toimeksiantoihin käytetään sitoumuksetta sopimuskaudella yhteensä n euroa / vuosi, vuosittain talousarviossa myönnettyjen korjausmäärärahoista riippuen. Palvelun tuottajan velvollisuudet Palveluntuottajan tulee noudattaa työssään hyvää rakennustapaa, voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja ohjeita sekä kaikkia ympäristö-, työsuojelu-ja työtun/allisuusmääräyksiä. Työsuojeluvastuu palvelutuottajan työsuorituksen osalta on palvelutuottajalla itsellään. Pääsääntöisesti työ tehdään toimeksiantokohtaisesti siten, että palvelutuottaja vastaa kokonaisuutena työn toteutukseen ja työmaan hoitoon liittyvistä tehtävistä kustannuksineen. Palvelutuottajalla tulee aina olla käytettävissään työkohteen vaatimusten mukainen pätevä työnjohto ja ko. työhön vaadittava ammattitaitoinen työvoima. Putkitöiden suorittaja = urakoitsija toimii työkohdekohtaisesti lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja hoitaa myös työhön liittyvät työsuojeluvelvoitteet. Urakoitsija vastaa ja hyväksyttää myös tarvittaessa työlleen kw - työnjohtajan. Palvelun tuottaja järjestää ja hoitaa kaikki urakoitsijalle kuuluvat YSE 1998:n mukaiset pääsuoritusvelvollisuudet, sivuvelvollisuudet, työmaapalvelutja työmaan johtovelvollisuudet projektikohtaisesti soveltuvilta kuuluvilta osin. Tilaaja voi teettää kohteessa samanaikaisesti myös muita urakoita, kunkin palvelutuottajan tai toimittajan on järjestettävä työnsä siten, etteivät ne tarpeettomasti häiritse tilaajan Ja muiden palvelutuottajan töitä. Palvelutuottaja ei saa myöskään tarpeettomasti häiritä korjattavissa / rakennettavissa tiloissa mahdollisesti samanaikaisesti olevien käyttäjien toimintaa. Töiden järjestelyissä Ja työvaiheiden ajoituksessa palvelun tuottajan on otettava huomioon myös tarjouspyynnön liitteenä olevat työtun/allisuusohjeet, muut tilaajan ja tilan käyttäjän antamat ohjeet sekä mahdolliset muiden kohteessa toimivien palvelutuottajien ohjeet ja työaikataulut. Palvelutuottajan velvollisuuksiin kuuluu myös tämän tarjouspyynnön muissa kohdissa ja liitteissä mainitut velvollisuudet.

3 3(11) Työhön osoitettavan henkilöstön vaatimukset Tämän tarjouspyynnön mukaiseen työhön osoitettavan työnjohdon Ja työntekijöiden on oltava ammattitaitoisia Ja kokeneita putkitöiden osaajia. Kaikilta töihin osallistuvilta urakoitsijan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden työntekijöiltä vaaditaan työkohteissa liikkuessaan kuvallinen henkilökortti. Henkilötunnistekortissa on henkilötietojen lisäksi oltava mahdollisia muita viranomaisten vaatimia / edellyttämiä tunnistetietoja kuten esim. veronumero. Kaikilla rakennustyömaalla toimivien ammattimiehillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tulitöitä tekevillä erikoisammattimiehillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Työntekijöillä on oltava riittävä suomen kielen taito. Tilaajan velvollisuudet Rakennustyön valvonnan suorittaa aina tilaaja tai hänen valtuuttamansa. Tilaaja ilmoittaa palvelun tuottajalle rakennustöiden valvojan nimen kunkin työn tilauksen yhteydessä. Tilaaja luovuttaa urakoitsijalle työssä tarvittavan veden ja sähkön veloituksetta kiinteistön / työkohteen olemassa olevista sähkö-ja vesipisteistä. Tilaaja luovuttaa veloituksetta tarvittaessa urakoitsijan käyttöön kiinteistöstä mahdollisesti löytyvän sosiaalitilan, urakoitsijan on luovutettava töiden päätyttyä ko. tila takaisin tilaajalle alkuperäisessä kunnossa. Mikäli sopivia tiloja ei kiinteistöstä löydy, on urakoitsijan hankittava ne omalla kustannuksellaan. Varastotiloista sovitaan erikseen kussakin tapauksessa. Sopimuskausi Sopimuskausi on vuoden optio. Option käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Osa-ja vaihtoehtotarjoukset Osa- ja vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä Töiden suoritusaika Töiden suorittamisajasta sovitaan etukäteen mahdollisimman hyvissä ajoin tilahallinnon kullekin työkohteelle nimeämän yhdyshenkilön kanssa. Työt on kuitenkin kyettävä aloittamaan viimeistään 5 arkipäivän kuluttua tilauksesta, kiireellisissä tapauksissa aikaisemminkin. Normaali päivittäinen työaika on Hinnat Tarjouksessa tulee ilmoittaa arvonlisäverottomat, kiinteät tuntiveloitushinnat ammattitehtävittäin liitteenä olevalla tarjouslomakkeella, liite 1.

4 4(11) Mahdollisissa alihankintatöissä on myös noudatettava päätoteuttajan tarjouksessaan ilmoittamaa hinnoittelua. Hintojen on oltava kiinteitä varsinaisen sopimuskauden Arvonlisäverottomien tuntiveloitushintojen tulee sisältää varsinaisesta työn suorittamisesta aiheutuvien kulujen lisäksi työnjohdon kustannukset työnjohdon ja työntekijöiden matkakulut, kilometrikon/auksetja päivärahat mahdollisten kuljetuspalvelujen kulut käytettävien materiaalin kuljetuskulut. normaalit käsityökalut. normaalit käsityökoneet tarvikkeineen kuten poranterät, paristot, lamput yms. satunnaiset pientan/ikkeet kuten esim. öljyt, rasvat, tinat, teipit yms. mahdolliset pientoimituslisät laskutuspalkkiot Korkeiden telineiden ja erikoistyökalujen käytöstä sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti tilauksen yhteydessä. Palvelun tuottajan tulee erikseen pyydettäessä antaa yksittäisistä, isommista kohteista hinta-arvio, jonka on perustuttava puitesopimuksen hintoihin. Yleiskustannuslisä materiaali-ja tarvikehinnoista: Tarjouslomakkeella, liite 1, on ilmoitettava tarvikkeiden yleiskustannuslisä. Yleiskustannuslisä lisätään arvonlisäverottomiin tarvikkeiden nettohintoihin. Nettohinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä palvelun tuottajan hankintahintaa. Yleiskustannuslisä alihankintatöistä: Palvelun tuottajan tulee eritellä laskulla alihankintatöistä syntyneet kustannukset. Alihankintatöistä ei makseta yleiskustannuslisää. Tarjoajan on tarjousta laadittaessa huomioitava, että tilaajalla on oikeus suorittaa työkohteessa tarvittavia materiaali- ja tan/ikehankintoja suoraan tilaajan omana hankintana. Lisäksi tarjoajan on tarjouksessaan huomioitava, että tilaaja voi edellyttää, että palvelun tuottaja hankki työkohteessa tarvittavia materiaali-ja tarvikehankintoja tilaajan sopimussuhteessa olevilta materiaalin ja tarvikkeiden toimittajilta.

5 5(11) Sopimusperiaatteen mukaisesti sopijaosapuolten välillä noudatetaan tarvikkeiden hinnoittelun osalta avointa ja läpinäkyvää toimintaa, jossa osapuolet varmistuvat siitä, että sopimuksen mukaisissa töissä käytetään kyseiseen työhön kokonaiskustannuksiltaan edullisimpia, mutta kuitenkin kohteen vaatiman laatutason mukaisia tarvikkeita. Edellä mainittu koskee myös mahdollista aliurakointia. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laskutus Palveluntuottaja on huomioitava, että Kirkkonummen kunta kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisävero velvollisuuden piiriin Ja että Kirkkonummen kunnan rakentamispalveluiden ostoihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Kirkkonummen kunnalle rakennuttamispalveluja myyville yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei maksa arvonlisäveroa, vaan sen maksaa Kirkkonummen kunta. Kunnan tulee siis saada kaikista ostamistaan rakentamispalveluistaan^ryonlisäveroton lasku ( alv 0% ). Kirkkonummen kunnalle lähetettävissä laskuissa tulee lisäksi olla seuraavat maininnat: Kirkkonummen kunta, kunnan Y- tunnus, on verovelvollinen ( ALV 8 c ). Laskuihin on liitettävä työtä tilanneen työnjohtajan tai työhön nimetyn valvojan allekirjoituksella viikoittain hyväksytyt tuntityölista / mittauspöytäkirjat. Laskusta on selkeästi käytävä ilmi laskutuksen perusteet ja lasku tulee kohdistaa kulloinkin tilauksessa ilmoitettuun kohteeseen. Laskuissa on ehdottomasti ilmoitettava tilausnumero, tilaaja ja merkki. Nämä tiedot on pyydettävä tilaajalta aina ennen töiden aloittamista. Laskuissa tulee lisäksi ilmetä laskutuskausi / toimitusajankohta. Työkohteeseen käytetyistä tarvikkeista toimitetaan laskun mukana tan/ikeluettelo, Josta ilmenee kappalemäärä, tuotteen tunnus ja nimi, nettohintaja yleiskustannuslisä. Tilaajalla on pyydettäessä oikeus saada nähtäväksi toimittajan kyseiseen kohteeseen hankkimien tarvikkeiden ostotositteet. Pidempiaikaisista työnsuorituksista urakoitsijan tulee laskuttaa kahden viikon jaksoissa. Laskutuksen toivotaan tapahtuvan verkkolaskutuksena. Lisätietoja antavat toimistosihteerit T. Degerlund, puh (tua.deaeriund(5)kirkkonummi.fi) tai J Helskä, puh (Johanna.helska(a)kirkkonymmj_j[i).

6 Maksuehto 6(11) Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä kun tilaajan edustajan hyväksymä lasku on toimitettu Kirkkonummen kunnan laskujen käsittelyyn. Laskujen maksuaika lasketaan alkamaan siitä, kun lasku on saapunut tilaajan talousyksikköön. Tilaajan nimeämä edustaja toteaa millein laskun perusteena oleva työ tai materiaalitoimitus on tehty. Tilaajan maksuaika on 14 vuorokautta ja viivästyskorko määräytyy voimassaolevan korkolain mukaan. Vakuudet Pääsääntöisesti rakennusaikaista vakuutta ei vaadita. Takuuajan vakuudesta sovitaan isommissa yksittäisissä kohteissa erikseen. Toiminnan vastuuvakuutus Palvelun tuottajalla on oltava voimassa oleva, riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa puitesopimuksen piiriin kuuluvissa töissä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Toiminnan vastuuvakuutuksen määrä oltava vähintään Todistus vastuuvakuutuksesta on toimitettava tilaajalle tarjouksen mukana. Työturvallisuus Palvelun tuottaja hoitaa kustannuksellaan kaikki työturvallisuusasetusten vaatimat toimenpiteet, eli hän vastaa työntekijoidensä vakuuttamisesta ja työturvallisuudesta. Katso myös työturvallisuusliite, liite 3. Alihankkijat Alihankkijan käyttäminen edellyttää tilaajan hyväksymistä. Tarjoajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Sopimuskauden aikana palvelun tuottajan tulee ilmoittaa mikäli toimeksiannossa käytettävät alihankkijat muuttuvat ja hyväksyttää alihankkijat tilaajalla. Tarjouspyynnössä vaaditut ja tarjoukseen liitettävät selvitykset ja todistukset on toimitettava myös alihankkijoista. Ympäristövaikutukset Tämän puitesopimuksen mukaisissa hankinnoissa sitoudutaan käyttämään luonnonvaroja viisaasti ja tehokkaasti sekä kannustamaan kestävään kulutukseen ja tuotantoon. Tilaaja edellyttää, että valittu urakoitsija ottaa ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassaan. Tarjoajan kelpoisuusehdot Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Toimittajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tarjoaja, Joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee ( sijoittautumismaa ) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

7 7(11) 1. Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouspyynnön liitteenä, liite 2, on yksityiskohtainen luettelo kaikista niistä tilaajavastuulain edellyttämistä selvityksistä / todistuksista, jotka tulee liittää tarjoukseen. Mikäli jokin todistus puuttuu tai se on yli 2 kuukautta vanha, tarjoaja ei täytä asetettuja kelpoisuusehtoja ja yritys voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Puitesopimuksen piiriin valitun urakoitsijan on toimitettava tilaajalle pyytämättä em. todistukset vähintään puolen vuoden välein koko" sopimuksen aikana. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittautumismaansa lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. U komaisen tarjoajan on toimitettava edellä mainitut asiakirjat alkuperäisinä sekä virallisen kielenkääntäjän vahvistamina käännöksinä suomen kielelle. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi Tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua tehtävästä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. tarjoajan soveltuvuuden arviointia varten tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraavat selvitykset: 2.1 Yritystiedot Tarjoajaa pyydetään liittämään tarjoukseensa lyhyt yritysesittely ( enintään yhden sivun mittainen ) jossa on mainittu yrityksen yhteystiedot, yrityksen yhteyshenkilöt tässä hankinnassa yhteystietoineen, tekniset valmiudet Ja kapasiteetti. Tarjoajalla tulee olla kokemusta työskennellä julkisissa rakennuksissa ( koulut, päiväkodit ja muut julkiset rakennukset). 2.2 Patvelutuottaian resurssit Selvitys henkilöstöstä, sen määrästä, koulutuksesta ja työkokemuksesta. Vähimmäisvaatimus Tarjoajalla nimettynä palveluksessaan: Tarjoajalla on tarvittavat asennusoikeudetja käytössään riittävästi ammattitaitoista työvoimaa normaalien lämmitysjärjestelmien ja vesija viemärijärjestelmien korjaus-, kunnostus-ja asennustöiden'lisäksi öljy-ja kaukolämpöjarjestelmjen korjaus-, kunnostus-ja asennustöihin.

8 8(11 ) Vähintään yksi suomenkielentaitoinen työnjohtaja, jolla on vähintään teknikon tai insinöörin koulutus ja jolla on alaltaan henkilökohtaista työkokemusta vähintään 3 vuotta tai työnjohtaja jolla on henkilökohtaista työkokemusta vähintään 5 vuotta alaltaan. 1-3 alan ammattitutkinnon suorittanutta henkilöä joilla jokaisella on työkokemusta alaltaan vähintään 3 vuotta. Tarjoaja tai sen johtohenkilöt tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei saa olla tuomittu rikosrekisterissä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta taikka hankintalain 53 :ssä sanotusta rikoksesta. Tarjoajaa ei saa koskea myöskään hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouksen allekirjoituksellaan tarjoaja vakuuttaa, ettei sillä tai mainituilla henkilöillä ole edellä mainituista rikoksista rikosrekisterimerkintää Suomessa tai muussa jäsenvaltiossa ja että sitä ei koske hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Soveltuvuuden arviointia varten tulee tarjoukseen liittää riittävä selvitys yllä esitetyistä aiheista ( kohdat 2.1 ja 2.2 ). Arviointi suoritetaan vain ja ainoastaan kirjallisen liitemateriaalin perusteella. Tarjouksen sisältö Valintaperusteet Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteenä, liite 1 ja liite 4, olevia tarjouslomakkeita käyttäen täysin tarjouspyynnön mukaisesti. Lisäksi tarjous tulee sisältää vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot yrityksestä sekä todistukset siitä, että yrityksen kelpoisuusehdot täyttyvät. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjouksen laatimiskieli tulee olla suomi. Tarjouksen antamisesta ei makseta korvausta. Tarjous ei saa sisältää ehtoja. Jättämällä tarjouksen, tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa mainittuja ehtoja. Ennen urakoitsijavalintaa tilaaja tarkistaa jätettyjen tarjousten oikeellisuuden että tarjoaja täyttää asetetut kelpoisuusehdot että tarjous on tarjouspyynnön mukainen Valinta suoritetaan kelpoisuusehdot täyttävien, tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kesken edullisimman tarjoushinnan perusteella. Tarjoushinnan vertailussa käytetään mallitarjouksen mukaisia työtunteja eri ammattiryhmittäin sekä mallitarjouksen mukaista

9 9(11 ) materiaalitoimitusta lisättynä tarjoajan antamalla yleiskustannuslisällä, liite 4. Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusehdot eivät täyty tai tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen tai jos tarjous saapuu myöhässä. Myöhässä saapunut tarjous palautetaan tarjouksen tekijälle avaamattomana. Sopimusehdot Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun valintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus laaditaan suomenkielellä ja seuraavien asiakirjojen perusteella ( asiakirjat pätevyysjärjestyksessä ): Sopimus Tarjouspyyntö liitteineen Tarjous Rakennusurakan yleiset sopimusehdot ( YSE 1998 ) Muut mahdolliset asiakirjat sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuuden ratkaistaan Länsi- Uudenmaan käräjäoikeudessa. Kaikki tilaajaa sitovat työtilaukset tehdään erikseen. ural<oitsijan on toimitettava ennen mahdollisen sopimuksen allekirjoittamista sopimusasiakirjoihin liitettäviksi uudet / päivitetyt tilaajavastuulain edellyttämiä selvityksiä / todistuksia, katso tarjouspyynnön liite, liite 2. Sopimuksen purkuperusteet Sopimuksen purkamisesta on määräykset rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa ( YSE 1998 ) Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa edellyttää sopimuksen purkaminen kuitenkin sitä. että sopimusrikkomukseen syyllistynyt osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomustaan viipymättä, tästä toiselta osapuolelta kirjallisen huomautuksen saatuaan. Jos urakoitsija joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti urakoitsijalle.

10 10(11 ) Tilaajan ja urakoitsijan välinen yhteistyö sopimusaikana yal,itunp_a'velutl' ttajantulee kehittää Yhteistyössä tilaajan kanssa korjaustoimintaaja työkohdekohtaista raportointia.' p-l".tesopimuksen mukaisten töiden toteutumista Ja yhteistyön' onnistumista seurataan kunnan ja palveluntuottajan välisissä' arviointikeskusteluissa. Asiakirjojen julkisuus yiranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella trao uksetovat Pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon "jälkeen. osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjoukset onpvrittävä iaati.taarl siten' etteivät ne sisällä liike- tai ammahisalaisuuksia" liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on'kurtenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike^tai" ammatt's,ala'su.uks'k.s.'..mäaritellyt tiedot ilmoittaa liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tuotteen hinta ja alennusprosentti'ewat'ole liikesalaisuuksia. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa asti. Hankinnan keskeyttäminen Tilaaja pidättää itselleen oikeuden keskeyttää hankinnan ilman seuraavista syistä: - elole.sa.atu.tal"jouks>ia tai mikään niistä ei vastaa tarjouspyyntöä. - on saatu vain yksi tarjous ja katsotaan, ettei todellista kilpailua ote syntynyt. suunnitelmat ovat kilpailutuksen aikana muuttuneet - tilaaja huomaa, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe kaikki tarjoukset ovat liian kalliita Tarjousten palautus Tarjoukset on toimitettava viimeistään klo mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Kirkkonummen kunta Kirjaamo Ervastintie KIRKKONUMMI SrJ uksenjättäjanvastuu"a.tar^uksen voi myös lähettää postitse. tekijän tulee tällöin ottaa huomioon, että postin jakelu postilokerosta voi kestää enemmän kuin yhden vuorokaudet

11 Postiosoite on: 11 (11) Kirkkonummen kunta Kirjaamo Ervastintie KIRKKONUMMI ^Sres^alrl..ehdo.ttomasti oltava lähettäjän nimi ja merkintä: " Tarjous, putkitöiden puitesopj'mus"2015"'; J T^jouksenvoi myös^hettää sähköpostilla osoitteeseen: /hdyskuntatekniikkafakirkknniim^fi"""" "1"TOO C"' ^ksln.,alheken"ään,onehdottomasti merkittävä:" Tarjous, putkitöiden puitesopimus 2015 " sekä lähettavan'y^sen^s' Lisätiedot ems'5e1t6ta0^^e^ad^t."itt^äuarkenfavat kysymykset on ss^ss^ssäsii^=:s;^e 3Si^SS^hdottomastl "a" Lisätietopyy"< Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. ls'lety'sta.kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan ^te^?.yastaukset ovat luettavissa ^imeistaän'^1^'^^^ sähköisesti osoitteessa: wwy^kksnl^rsunk^naut' ^^ia!ljsestlannetyna^ennyst'ed^^ ^ Ralf U vastaava talonrakennusmestari Liitteet: ^arjouslomake (tarjoaja täyttää ), LIITE 1 Tarjouksen liitelomake, Jossa on'1'ueteltu kunnan ie ;i SSr5^^ta=^s^ät todistukse' Työturvallisuusliite, LIITE 3 Tarjousvertailulomake, liite 4 YSE 1998, liite 5

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE 28.5.2015 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN Hankintamenettely Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KESKUSTABAROMETRIN LAATIMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun keskustabarometrin laadinnasta. Pyydämme jättämään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ

KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 8 KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka Liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aika- ja yksikköhintaperusteisista

Lisätiedot

MAINOSTOIMISTOPALVELUT

MAINOSTOIMISTOPALVELUT 1 (14) MAINOSTOIMISTOPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hyria koulutus Oy:n (www.hyria.fi) ja sen tytäryhtiön Hyria aikuiskoulutus Oy:n toimeksiannosta tarjoustanne mainostoimistopalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 11720 KORJAUSILMOITUS: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Marianne Nissinen Suomi puh.

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot