Vesikuljetusten tarve on suuri EU:ssa johtuen sen maantieteellisestä rakenteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesikuljetusten tarve on suuri EU:ssa johtuen sen maantieteellisestä rakenteesta"

Transkriptio

1 1 EU 2020 STRATEGIA Kuljetusjärjestelmä Vesikuljetusten tarve on suuri EU:ssa johtuen sen maantieteellisestä rakenteesta EU:n alueella on suuria niemimaita kuten Skandinavian niemimaa, Pyreneitten niemimaa, Italia ja Kreikka sekä saarivaltioista kuten Englanti, Irlanti ja Kypros. EU:n lähimeret (Itämeri, Pohjanmeri, Välimeri) ovat vilkkaasti liikennöityjä ja lähimeriliikenteen (Short Sea Shipping) suuri merkitys jäsenmaiden välisissä kuljetuksissa onkin tunnustettu EU:n liikennepolitiikassa. Jäsenmaille ovat keskinäisen, mutta myös EU:n ulkopuolisten valtioiden välisen kaupan ja tavaraliikenteen vuoksi tärkeätä hyvä, yhdenmukainen kuljetusjärjestelmä. Kun lähimeriliikenne on keskeisessä asemassa kuljetusjärjestelmässä, olisi luonnollista, että sitä täydennettäisiin tehokkaalla rannikkoliikenteellä ja rakennettaisiin jäsenmaihin ympäri vuoden liikennöitävä sisävesitieverkko. Kun asutus ja teollisuus ovat aina sijoittuneet vesistöjen äärelle, rannikolle tai sisävesistöjen äärelle, palvelisivat vesikuljetukset suurta osaa kuljetusten käyttäjiä. Rannikko- ja sisävesitieliikenteellä voitaisiin jatkaa lähimeri- ja valtamerikuljetuksia edullisesti ja ympäristöystävällisesti sisämaahan. Vertailua kotimaan tavaraliikenteen osalta EU:n, USA:n ja Japanin kesken Kansainvälisen tieyhdistyksen (International Road Federation, IRF) vuosittain julkaistavasta tilastosta (World Road Statistics 2007) ilmenee, että kotimaan tavaraliikenteessä EU käyttää paljon tiekuljetuksia (74,2 %), USA rautatiekuljetuksia (46,5 %) ja Japani vesitiekuljetuksia (38,5 %) (rannikkokuljetuksia). Voidaan sanoa, että USA:n ja Japanin kuljetusjärjestelmät ovat halvempia, ympäristöystävällisempiä ja vähemmän tieverkkoa kuluttavia kuin EU:n tiekuljetusvaltainen kuljetusjärjestelmä. Se on suuri kilpailuetu näiden maiden teollisuudelle ja elinkeinoelämälle. EU pyrkii Lissabonin sopimuksen mukaisesti maailman johtavaksi talousalueeksi. Sen tulisi selvittää, miten kotimaan tavaraliikenne on järjestetty USA:ssa ja Japanissa, jotka ovat maailman johtavat talousmahdit. USA ja Japani pystyvät suorittamaan kotimaan tavaraliikenteensä pienemmin kustannuksin, vähemmällä energian käytöllä sekä pienemmällä päästöjen, liikennemelun, liikenneonnettomuuksien ja liikenneruuhkien määrällä kuin EU. Rahallisestikin voidaan EU:n vuosittain kärsimät tappiot likimäärin laskea seuraavalla tavalla. Samalla tavalla voidaan vertailla kilpailijamaiden kotimaan tavaraliikenteen kustannuksia keskenään ja saada suuntaviivoja kilpailijamaiden liikenneverkkojen kehittämiseen. Lasketaan ensin samoin yksikköhinnoin EU:n kuljetuskustannukset sen oman kuljetusjakauman mukaisena ja sitten USA:n ja Japanin kuljetusjakauman mukaisina ja vertaamalla loppusummia keskenään. Asiasta tulisi tehdä virallinen selvitys pätevin asiantuntijavoimin, jota voitaisiin pitää todenmukaisena ja jota voitaisiin käyttää pohjana EU:n liikenneoloja kehitettäessä. Seuraavassa karkea laskelma EU:n kotimaan tavaraliikenteen kustannuksista World Road Statistics:n vuoden 2007 tilaston ja noin 10 vuoden takaisten yksikkökustannusten (tieliikenne 10 c/tkm, vesitieliikenne 1,7 c/tkm ja rautatieliikenne 3,4 c/tkm) mukaisesti. Lähtötietoina ovat alla olevat tiedot kotimaan tavaraliikenteestä liikennemuodoittain (Mio t/km) ja niiden prosenttiosuudet. Road Waterway Rail Total EU yhteensä 1`439` ,2 % 173` ,0 % 326` ,8 % 1`939`

2 2 Japan ` ,6 % 218` ,5 % 22` ,0 % 568` United States `116` ,3 % 1`000` ,2 % 2`711` ,5 % 5`828` Seuraavassa ovat EU:n kotimaan tavaraliikenteen kustannukset sen oman kuljetusjakauman mukaisesti (tieliikenne 143,9 mrd.e, vesitieliikenne 3,0 mrd.e ja rautatieliikenne 11,1 mrd. e, yhteensä 158,0 mrd.e) sekä muutettuna USA:n kuljetusjakauman mukaiseksi (tieliikenne 70,4 mrd.e, vesitieliikenne 5,7 mrd.e ja rautatieliikenne 30,7 mrd.e, yhteensä 106,8 mrd. e) ja Japanin kuljetusjakaumien mukaisina (tieliikenne 111,2 mrd.e, vesitieliikenne 12,7 mrd.e ja rautatieliikenne 2,6 mrd.e, yhteensä 126,5 mrd.e). Edullisen kuljetusketjun aikaansaaminen EU:n jäsenmaiden välille samoin kuin EU:n ja kehitysmaiden välille vaatisi EU:n vesitieverkon rakentamista ja sen rannikkoliikenteen lisäämistä. Vesitieverkon rakentamisessa tulisi liikenteen päästöjen vähentäminen kaupan päälle. Kehitysmaissa, esimerkiksi Afrikassa, jonka runsaita luonnonvaroja EU on edellä mainituista maista lähimpänä, tulisi niiden liikenneinfrastruktuurin rakentaminen aloittaa vesiteiden rakentamisella, mitä EU:n kannattaisi tukea. Nykyaikainen sisävesitieliikenne olisi ympärivuotista myös kylmissä olosuhteissa ja toimisi samoista lähtökohdista käsin tie- ja rautatieliikenteen kanssa Tulisi tehdä jäsenmaittain selvitykset tehokkaan rannikkoliikenteen ja ympäri vuotisen sisävesitieliikenteen aikaansaamisesta. Ympärivuotinen sisävesitieliikenne on mahdollista myös kylmissä olosuhteissa niin Suomessa kuin muissakin pohjoisissa maissa. Ympärivuotisena sisävesitieliikenne toimii samoista lähtökohdista kuin tie- ja rautatieliikennekin ja kilpailee näiden kanssa raskaan tavaraliikenteen kuljetuksista halvimpana ja ympäristö ystävällisimpänä kuljetusmuotona, jonka väylät ovat kulumattomia ja suurimmalta osin luonnon luomia. Sulut, joissa alukset siirtyvät järven tasolta toiselle, saadaan toimimaan ympäri vuoden käyttäen hyväksi vesistön omia lämpöenergiavaroja, sulkua ympäröivän asutuksen ja teollisuuden jätelämpöä ja näiden mahdollisuuksien puuttuessa lämmittämällä sulun vettä öljypolttimella. Hyvin lämpöeristetyn sulun energian tarve on suunnilleen sama kuin omakotitalon vastaavassa lämpötilassa. Syöttöliikenne merialuksia pienemmillä, noin junakuorman ( t) lastaavilla sisävesitieja rannikkoliikennealuksilla mahdollistaisi edulliset päätekuljetukset (alku- ja loppukuljetukset) isojen merisatamien ja sisämaan sekä rannikon pienempien satamien välillä. Tulisi pyrkiä globaaliin kuljetusjärjestelmään, joka perustuisi konteissa ja lavoilla tapahtuviin kuljetuksiin ja johon kaikki liikennemuodot osallistuisivat Vesitiekuljetukset soveltuisivat erityisesti konteissa ja lavoilla tapahtuviin hyvin erilaisiin tavarakuljetuksiin. Tavanomaisissa konteissa voitaisiin kuljettaa kappaletavaraa ja teollisuustuotteita, nestekonteissa polttoaineita ja erilaisia nesteitä, jauhekonteissa jauhemaisia aineita kuten sementtiä, lannoitteita ja kalkkia ja lavoilla kiviaineksia ja malmeja. Nestekontit olisivat sylinterimäisiä terässäiliöitä, joita ympäröisi teräskehikko, jolloin kyseisiä kontteja voitaisiin pinota päällekkäin varastoitaessa niitä ja kuljetettaessa niitä suuryksikköinä vesitiekuljetuksissa.

3 3 Neste- ja jauhekontit soveltuisivat kuljetettaviksi tie- ja rautatiekuljetuksissa tavanomaisella kalustolla. Konttikuljetuksista aikaansaataisiin globaali kuljetusjärjestelmä, jolla voitaisiin kuljettaa eniten tarvittavia tuotteita sekä neste- ja jauhemaisia aineita kaikkialle, missä ihmisasutusta on. Konttien kuljetuksiin voisivat osallistua kaikki liikennemuodot niille parhaiten soveltuvilla kuljetusosuuksilla. Lyhyet päätekuljetukset (alku- ja loppukuljetukset) pyrittäisiin tekemään tiekuljetuksin ja pitkät runkokuljetukset rautatie- ja vesitiekuljetuksin. Ympärivuotisissa sisävesitiekuljetuksissa voitaisiin kuljettaa kontteja suuryksikköinä, kaksi konttia peräkkäin ja kaksi päällekkäin teräsalustalla, paino 80 t ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Suuryksikköjä ei voida niiden painon ja suurten tilaulottumien (pituus, korkeus) vuoksi kuljettaa teillä eikä rautateillä, mutta vesitiekuljetusmahdollisuuden loputtua voidaan suuryksiköt purkaa yksittäisiksi konteiksi ja lavoiksi ja siirtää ne nopeasti ja pienin kustannuksin tie- ja rautatiekuljetukseen. Vesiteillä olisi suuri alue- ja teollisuuspoliittinen merkitys Vesitiekuljetuksilla ja ympäri vuoden liikennöitävillä vesiteillä olisi myös teollisuus- ja aluepoliittinen merkitys. Ne mahdollistaisivat ennen vain meren rannalle sijoittuneen, vesitiekuljetuksia ehdottomasti tarvitsevan teollisuuden syntymisen myös sisämaahan vesitiekuljetusmahdollisuuden äärelle. Tämä edistää maan tasapainoista taloudellista kehittämistä, mikä on jäsenmaiden ja myös EU:n tavoitteena. Suuryksiköiden tavoin mahdollistavat vesitiet myös muut ylisuuret kuljetukset, esimerkiksi suurten silta-, tehdasrakennus- ja talonrakennuselementtien samoin kuin suurten koneenrakennustuotteiden kuljetukset muihin EU- maihin. Silloin voivat edellä mainittujen tuotteiden markkinat kasvaa paljon suuremmiksi kuin jonkin pienen jäsenmaan omat markkinat ovat. Menestyville yrityksille tarjoutuu siten mahdollisuus kasvaa kooltaan suuriksi myös pienissä jäsenmaissa. Suurtuotannon eduista on mahdollisuus hyötyä myös tuotteiden ostajien muissa jäsenmaissa. Vesiteitä rakennettaessa voidaan samalla tehdä muita tärkeitä, vesistöihin liittyviä infrastruktuurihankkeita Päästötöntä säätöenergiaa tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän Sähkön kulutus on ihmiselämän rytmistä johtuen suurempaa päivällä kuin yöllä ja kun sähköä ei voida sähkönä varastoida seuraa siitä eräitä ongelmia. Päivälläkin sähkön kulutus vaihtelee ja silloin tarvitaan sellaista sähkötehoa, jota voidaan säätää sähkön kulutuksen mukaan. Tätä säädettävää sähkötehoa sanotaan säätöenergiaksi ja sen hinta on huomattavasti korkeampi kuin ympäri vuorokauden tuotettavan niin sanotun perusenergian. Vesivoima soveltuu erinomaisesti säätöenergian tuottamiseen, varsinkin jos se on siihen tarkoitukseen rakennettu. Säätöenergiaa voidaan tuottaa tarpeen mukaan myös kaasu- tai öljykäyttöisillä turpiineilla, mutta tällöin tuotetaan samalla tärkeintä kasvihuonekaasua, hiilidioksidia ja ollaan riippuvaisia kaasun ja öljyn tulevaisuudessa kohoavista hinnoista. Suuri osa sähköstä tuotetaan nyt suurissa hiili- ja ydinvoimaloissa, joita ei voida säätää sähkön kulutuksen vaihtelujen mukaan vaan niillä ajetaan yleensä täydellä teholla ympäri vuorokauden. Tästä johtuen osa tuotetusta sähköstä menee toisarvoiseen käyttöön tai peräti hukkaan.

4 4 Tulevaisuudessa tuotetaan yhä suurempi osa kasvavasta sähkön tarpeesta ydin-, tuuli- ja aaltovoimaloissa. Tuuli- ja aalto-olosuhteet vaihtelevat ja siksi nämä sähkön tuotantotavat tarvitsevat varavoimaa ja säätöenergiaa, jotta niiden tuotantokapasiteettia voitaisiin rakentaa laajemmin. Tämä on tilanne kaikkialla maailmassa, joten siihen tulisikin etsiä yhteistyönä globaalia ratkaisua. Pumppuvoimaloita suuriin kaupunkeihin käyttäen merta tai suurta järveä yläaltaana ja louhimalla ala-allas kallioon rakentaen samalla hyötyrakenteita ja hyödyntäen kiviaines liikenneväylien rakentamisessa ja betonin valmistuksessa Nimenomaan säätöenergian tuotantoon rakennettu vesivoimala olisi pumppuvesivoimala ja sen lävitse voitaisiin juoksuttaa vettä ylemmältä tasolta alemmalle tasolle ja muuttaa se samalla turpiinigeneraattori yksiköllä säätöenergiaksi. Saman vesivoimalan kautta voitaisiin samalla turpiinigeneraattori yksiköllä pumpata edullisella yösähköllä vettä alemmalta tasolta ylemmälle. Olisi mahdollista pumpata yöllä ylempään järveen sama määrä vettä, mikä päivällä juoksutetaan alas kalleimman säätöenergian aikana. Yösähköä saataisiin suurista hiili- ja ydinvoimaloista sekä tuulija aaltovoimaloista. Olisi mahdollista, että pumppuvoimalan yläaltaana olisi suuri järvi tai meri ja ala-allas louhittaisiin kallioon haluttuun syvyyteen. Liikenneinfrastruktuurien kuten teiden ja katujen, rautateiden ja lentokenttien rakentamiseen, kunnossapitoon ja perusparantamiseen samoin kuin betonin valmistukseen tarvitaan paljon kiviainesta. Kiviaines on otettu yleensä hiekka-. ja soraharjuista ja maanpäällisistä kallioleikkauksista, mutta nyt nämä esiintyvät alkavat ehtyä suurimpien käyttökohteiden kuten pääkaupunkiseudun läheisyydessä ja kiviainesta joudutaan tuomaan yhä kauempaa suuremmin kustannuksin, jotka sitten lisäävät kustannuksia kiviainesten käyttökohteissa. Pumppuvoimaloiden ala-altaiden louhimisesta saatava kiviaines voisi korvata edellä mainitut kiviainekset, mikä alentaisi ala-altaiden rakentamiskustannuksia. Ala-altaita louhittaessa voitaisiin tehdä myös muita hyötyrakenteita, kuten väestönsuojia, komento- ja viestikeskuksia sekä ympäri vuoden lämpötilan säilyttäviä tiloja niitä tarvitsevien käyttöön. Louhintakalusto on kehittynyt nykytekniikan (tietotekniikka, robotit) ansiosta hyvin paljon ja nykyään suurten maanalaisten tilojen louhinta maksaa suunnilleen saman kuin maanpäällinen louhinta. Louhetta voitaisiin kuljettaa vesiteitse edullisesti sellaisenaan tai jalostettuna vesitieverkkoa pitkin ja merikuljetuksina jopa ulkomaille saakka. Sisävesitieverkkojen rakentamisen yhteydessä voitaisiin samalla modernisoida jo rakennettu vesivoima säätöenergiaksi. Kun vesitieverkkoa rakennettaessa tarvitaan maa- ja vesirakennuskaluostoa sekä louhintakalustoa, voitaisiin samalla rakentaa yösähköllä pumppuvoimaloissa tuotettavaa säätöenergiaa. Vesitieverkon rakentaminen, vesivoiman modernisointi säätöenergiaksi ja pumppuvoimaloiden rakentaminen ja niistä saatavan kiviaineksen hyödyntäminen olisivat suuria infrastruktuurihankkeita. Ne saattaisivat kiinnostaa myös sijoittajia turvallisina ja hyvin tuottavina sijoituskohteina. Vesiteiden rakentamisen yhteydessä voitaisiin tehdä myös vesirakennustöitä, joilla varaudutaan ilmastomuutoksen myötä lisääntyviin tulviin ja kuivuuskausiin

5 5 Ilmastomuutoksen edetessä lisääntyvät myös vesistöissä myös tulvat ja kuivuuskaudet. Vesiteiden rakentamisen yhteydessä voitaisiin tehdä myös kosteikkoalueita, joihin tulvavesiä johdettaisiin. Kuivuuskausina tulisi osassa jokia säilyttää sellainen kapea uoman osa, jossa vesiliikenne vaikkapa vain vajailla lasteilla liikennöiden olisi mahdollista. Nykyisiä kaupunkien sadevesiviemäreitä ei ole mitoitettu ilmastomuutoksen aikaisia rankkasateita ajatellen. Sadevesiviemäreiden läpäisykykyä täytyy lisätä ja mahdollisesti rakentaa kosteikkoalueita kaupunkien lähelle, jonne ylimääräisiä sadevesiä johdetaan ja missä niille voidaan löytää myös hyötykäyttöä. Elinkaarimallilla voitaisiin toteuttaa hyödyllisiä ja välttämättömiä infrastruktuurihankkeita, joilla varauduttaisiin tulevaisuuden uhkakuviin ja parannettaisiin elinkeinoelämän ja teollisuuden kilpailukykyä laman jälkeistä aikaa ajatellen Elinkaarimallissa alan yritykset muodostavat työyhtymän, joka hankkii yksityissektorilta rahoituksen ja toteuttaa projektin yleensä työn tilaajan teettämän suunnitelman mukaan. Projektin valmistuttua työyhtymä huolehtii sen kunnossapidosta siksi kunnes tilaaja on valmis lunastamaan itselleen. Nykyisen laman jatkuessa on mahdollista, että jotkut valuutat menettävät arvoaan. Olisi järkevää, että rahaa sidottaisiin työhön ja rakenteisiin, jolloin se olisi turvassa rahan arvon alenemiselta. On myös huomioitava se, että työntekijöiden lomautuksista ja irtisanomisista sekä yritysten vajaatoiminnasta aiheutuu suuret menetykset kansantaloudelle. Suomessa ei ole ollut koskaan rahaa niin paljon kuin nyt. Tulisikin nimittää jokin työryhmä pohtimaan elinkaarirahoituksella tehtäviä töitä ja laatimaan tarvittaessa periaateohjeita toiminnalle. Olisi mahdollista, että elinkaarimallilla toteutettaviin hankkeisiin saataisiin runsaastikin yksityistä rahoitusta sijoittajilta ja jopa yksittäisiltä kansalaisilta. Elinkaarimallilla toteutettavissa hankkeissa, joilla torjuttaisiin tulevaisuuden uhkakuvia tai varauduttaisiin niihin ja joilla parannettaisiin elinkeinoelämän kilpailukykyä laman jälkeen, olisi mahdollista kehittää uutta teknologiaa Tulevaisuuden uhkien torjuminen ja niihin varautuminen olisivat uusia tilanteita, joita ei ole nykyisessä merkityksessään aikaisemmin esiintynyt. Niiden torjumiseen ja niihin varautumiseen liittyvän tekniikan kehittämisessä tehdään siten uusia ratkaisuja, joista osa on patentoitavissa tai muulla tavoin suojattavissa. Patentti on itse asiassa yksinoikeus, monopoli, jolloin tuotteen tai palvelun hinta voidaan kilpailun puuttuessa hinnoitella niin korkeaksi kuin mitä markkinat ovat valmiita maksamaan. Tästä johtuen tuottavuus voi olla hyvin korkea patenteilla suojatuissa tuotteissa tai palveluissa. Korkea tuottavuus voi saada sijoittajat kiinnostumaan uuden teknologian kehittämisestä. Elinkaarirahoitusta pohtiva ja sen sääntöjä määrittelevä työryhmä tulisi saada aikaan EU:ssa. Säännöissä tulisi pitää huoli etenkin jäsenmaiden eduista, etteivät säännöt tulisi olemaan liian edullisia sijoittajille. Tulisi alkaa miettiä miten useiden maiden läpi virtaavien suurten jokien tulvat ja kuivuuskaudet hoidetaan kaikkien jokien rantavaltioiden hyväksymällä tavalla. Tulisi alkaa laatia erilaisia mahdollisia malleja suurten jokien käyttäytymisestä ilmastomuutoksen tulva- ja kuivuuskausina. Näitä tietoja tarvitaan monissa käytännön torjuntatoimenpiteissä.

6 6 Uusia ratkaisuja vesiteiden suhteen Vesiteiden rakentaminen viadukteina laaksojen ylitse Roomalaiset rakensivat aikoinaan maanpäällisiä viadukteja, joilla juomavettä johdettiin painovoimaa hyväksi käyttäen maastoesteiden, kuten laaksojen ylitse. Saman periaatteen mukaisesti voitaisiin vesiteitä johtaa viadukteina laaksojen yli Vesiteiden rakentaminen vedenjakajien ja Alppien alitse Vesiteiden ongelmana on se, että ne välittävät liikennettä vesistöjen virtaussuuntaan, mutta eivät vesistöjen poikittaissuuntaan, koska vedenjakaja-alueet erottavat vesistöalueet toisistaan. Nykytekniikalla voitaisiin vedenjakajat alittaa tunneliratkaisuin, jolloin vesitieverkko toimisi myös vesistöjen poikkisuuntaan. Tällöin vesitieliikenne olisi nykyistä paljon kilpailukykyisempi. Rautatieyhteys tunnelissa Alppien alitse rakennettiin jo yli sata vuotta sitten yhdistämään Keski- ja Etelä Eurooppaan. Samoin voitaisiin rakentaa vesitieyhteys Pohjanmeren ja Välimeren välille Alppien alitse. Jos etelä- ja pohjoissuuntaiselle vesitieliikenteelle rakennetaan omat tunneliyhteytensä, on yhteyden kuljetuskapasiteetti hyvin suuri. Vesitieyhteys Alppien alitse lyhentäisi oleellisesti Pohjanmeren ja Välimeren ja niiden rantavaltioiden välisiä yhteyksiä. Louhittaessa vesitietunneleita Alppien alitse saadaan suuria määriä kalliolouhetta. Siitä voidaan jalostaa erilaista mursketta teiden ja katujen, rautateiden ja lentokenttien kiitoratojen rakentamiseen, kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Samoin saataisiin kiviainesta betonin valmistukseen. Vesitie- ja rautatiekuljetuksin voitaisiin kiviainesta kuljettaa edullisesti pitkienkin matkojen päähän. Liikenneväylissä ja betonin valmistuksessa tarvitaan suuria määriä kiviainesta. Kiviaines otetaan nyt hiekka- ja soraesiintymistä ja louhimalla maanpäällisistä kalliosta avolouhinnalla. Tästä on eräitä haittoja. Hiekka- ja sora esiintymät ovat arvokkaita makeavesi- alueita. Avokallioiden louhinnasta on melu-, pöly- ja liikennehaittoja ympäristölle. Nykytekniikalla eivät suurten maanalaisten tilojen louhinnat maksa enempää kuin kallion pintalouhinta. Liikennekäytäviä tärkeimmille kuljetusreiteille EU:n alueella EU:ssa on eräitä selkeitä, pysyviä kuljetusreittejä, kuten reitit pohjoisten ja eteläisten sekä itäisten ja läntisten jäsenmaiden väliset reitit. Ne kulkevat Saksan kautta, joka joutuu välittämään alueensa kautta yhdeksän naapurimaansa välistä liikennettä, mistä on sille oma haittansa. Selkeille kuljetusreiteille tulisi kehittää uusia teknillisiä ratkaisuja. Roomalaiset rakensivat aikoinaan maanpäällisiä viadukteja, joilla juomavettä johdettiin painovoimaa hyväksi käyttäen maastoesteiden ylitse. Saman periaatteen mukaisesti voitaisiin vesiteitä johtaa viadukteina laaksojen yli tai kallioon tai maaperään tehdyissä tunneleissa jokien välisten vedenjakajien ylitse, jolloin vesiteitä voitaisiin rakentaa myös kohtisuoraan vesistöjen virtaussuuntaan nähden ja saada vesitiet välittämään liikennettä kaikkiin suuntiin. Alppien alitse voitaisiin rakentaa tunnelissa vesitieyhteys rautateiden tapaan ja yhdistää näin Itämeri ja Pohjanmeri Välimereen, mikä lyhentäisi oleellisesti pohjoisten ja eteläisten jäsenmaiden välisiä vesitieyhteyksiä Liikennekäytäviin voitaisiin rakentaa myös uudenlaisia rautatieyhteyksiä rekkojen sekä konteista ja lavoista muodostettujen suuryksiköiden kuljetuksia varten. Näitä yhteyksiä ei olisi yhdistetty

7 7 suoraan tavallisiin rataverkkoihin vaan terminaalien välityksellä. Kun uudenlaiset yhteydet olisivat erillisiä, voitaisiin niissä noudattaa omaa, niiden välittämän rekka- ja suuryksikköliikenteen vaatimaa radan mitoitusta. Raideleveys voisi olla suurempi, samoin tilaulottumat kuten leveys ja alikulkukorkeus. Alikulkukorkeuden saamiseksi riittävän suureksi olisi mahdollista myös pienentämällä vaunujen pyöräkokoa tai sijoittamalla pyörät kuormatilan ulkopuolelle, jolloin ne voisivat olla nykyisten kokoiset. Rekkoja ja suuryksiköitä kuljettavien junien nopeus ei tarvitse olla kovin suuri kun niiden kuljetusnopeus on jo suurempi kuin vesiteiden ja rekkojen keskimääräinen nopeus kaikkine rajoituksineen. Rekkaliikenteen osalta tulee heti pohdittavaksi, kannattaako rekan kuljettajaa kuljettaa junan mukana vai olisiko parempi sellainen käytäntö, että rekan ajaa junaan eri kuljettaja kuin sieltä pois. Tietenkin olisi paras sellainen käytäntö, ettei rekan vetoautoa otettaisi lainkaan junaan vaan ainoastaan perävaunuyhdistelmä, jonka hakee junasta eri vetoauto ja kuljettaja. Konttiliikenne suurilla sukellusveneillä Pohjoisnavan alitse Konttiliikenne on lisääntynyt kaikkialla maailmassa. Voitaisiin pyrkiä globaaliin kuljetusjärjestelmään, jossa konteissa ja lavoilla kuljetettaisiin kaikkia aineita ja kuljetusketjuun voisivat osallistua kaikki liikennemuodot kullekin parhaiten soveltuvalla tavalla. Globaalilla kuljetusjärjestelmällä päästäisiin kaikkialle missä on ihmisiä. Konttiliikenne suurilla sukellusveneillä Pohjoisnavan alitse olisi tärkeä osa globaalia kuljetusjärjestelmää. Se palvelisi erityisen hyvin Pohjoisen Atlantin ja Pohjoisen Tyynen meren rantavaltioiden (USA; Kanada, EU, Venäjä, Japani, Kiina) väliseen liikenteeseen. Pohjoisnapaa peittää enimmillään noin 3 m vahva jääkerros, johon väylän avaaminen vaatii tehokkaita jäänmurtajia. Avatun väylän liikennekapasiteetti on rajallinen johtuen laivojen kohtaamis- ja ohitusvaikeuksista. Sukellusveneet voisivat jokainen valita oman reittinsä jään alla samaan tapaan kuin laivat tekevät avomerellä, jolloin yhteyden liikennekapasiteetti olisi rajaton. Kun sukellusveneet liikkuisivat aivan jään alapuolella, eivät ne joutuisi suuremman vedenpaineen alaiseksi kuin syvimmässä kulkevat pinta-alukset. Sukellusveneissä olisi kontteja ja lavoja varten monia päällekkäisiä lastaustasoja väliseinineen, jotka tekisivät niiden rakenteen pinta-aluksia jäykemmäksi. Myös sukellusveneen putkimainen rakenne lisää sen jäykkyyttä. Sukellusveneet saattavat olla rakenteeltaan jopa vastaavia pinta-aluksia halvempia. Sukellusvenereittien päätesatamat olisivat Pohjois-Norjassa ja Luoteis-Venäjällä sekä Beringin salmen alueella reitin toisessa päässä. Päätesatamissa kontit ja lavat siirrettäisiin nopeasti ja pienin kustannuksin tavallisiin pinta-aluksiin. Näin voitaisiin hyödyntää täysin myös nykyiset pintaalukset. Uusi kuljetusreitti Pohjoisnavan alitse lyhentäisi Pohjoisen Atlantin ja Pohjoisen Tyynen meren ja niiden rantavaltioiden välisiä yhteyksiä, jotka nyt kulkevat eräiltä osin Panaman ja Suezin kanavien kautta. Liikenteen vähetessä uusi yhteys myös nopeuttaisi laivojen kulkua mainittujen kanavien kautta ja siirtäisi niiden kapasiteetin lisäämistä myöhemmäksi. Raakaöljyn ja nesteytetyn kaasun kuljetukset sukellusveneillä Pohjoisnavan alitse Lähitulevaisuudessa aloitetaan Jäämerellä Norjan ja Venäjän aluevesillä olevien öljy- ja kaasuesiintyminen hyödyntäminen. Tulisi selvittää, voitaisiinko myös öljyä ja nesteytettyä

8 8 maakaasua kuljettaa pumppauspaikoilta suurilla sukellusveneillä Jäämeren alitse päätesatamiin sukellusvenereittien molemmissa päissä, missä öljy- ja nesteytetty kaasu siirrettäisiin tavallisiin tankkialuksiin, jotka kuljettaisivat ne perille. Voitaisiin ajatella, että myös öljyjalosteita kuten bensiiniä ja dieselöljyä kuljetettaisiin sukellusveneillä Pohjoisnavan alitse sukellusvenereitin molempien päiden päätesatamiin, joissa ne siirrettäisiin tavallisiin tankkereihin, joilla kuljetusta jatkettaisiin määränpäähän saakka. Raakaöljyn, nesteytetyn maakaasun ja jalostettujen öljytuotteiden kuljetukset Pohjoisnavan alitse saattaisivat kiinnostaa öljyn tuottajia, öljyn jalostajia ja öljytuotteita markkinoivia yrityksiä. Mainituilla tahoilla on paljon vaikutusvaltaa, joten he saattaisivat selvityttää perusteellisemmin erilaisia kuljetuksia sukellusveneillä Pohjoisnavan alitse. Visio uusiutuvilla, saasteettomilla polttoaineilla toimivista liikennemuodoista Polttokenno (Fuel Cell) on lupaavassa ja paljon toiveita antavassa kehitysvaiheessa. Siinä maakaasun, metaanin tai vedyn energia voitaisiin muuttaa sähköksi kulloinkin vaadittavalla teholla. Siten voitaisiin biopolttoainein tuottaa paikallisissa voimalaitoksissa sähköä kulloistakin sähkönkulutusta vastaava määrä, mikä on tärkeä näkökohta koska sähköä ei voida sellaisenaan varastoida. Jos polttokenno onnistutaan kehittämään toivotulle tasolle, voidaan biopolttoainein ja muillakin tavoin kehittää polttokennojen käyttövoima, jolla saadaan toimimaan periaatteessa kaikki liikennemuodot. Silloin junat, laivat, autot ja potkurikäyttöiset kuljetuskoneet toimisivat sähkömoottoreilla, jotka saisivat käyttövoimansa polttokennon maakaasusta, biopolttoaineista ja vedystä tuottamasta sähköstä. Joissakin liikennemuodoissa, kuten autoissa ja junissa voitaisiin myös jarrutusenergiaa ottaa talteen ja käyttää hyödyksi. Sähköä voitaisiin tuottaa polttokennossa paikallisin biopolttoainein kulloinkin tarvittava määrä. Polttokennolla voidaan siten tuottaa kalleinta sähköä, päivän kulutushuippujen aikana tarvittavaa säätöenergiaa. Silloin ei tarvita erityistä säätöenergian tuottamista ympäri vuorokauden tuotettavan niin sanotun perusenergian lisäksi. Ydinvoimalla, hiilivoimalla, tuuli- ja aaltovoimalla tuotettu sähkö vaatii rinnalleen säätöenergiaa. Polttokennolla tuotettu, kulutuksen mukaan säädettävä sähkö on siten edellä mainittuja sähkön tuotantotapoja kehittyneempi tuotantotapa. Mahdollisuudella tuottaa biopolttoainein polttokennossa sähköä kulloisenkin tarpeen mukaan olisi suuri merkitys erityisesti kehitysmaiden maaseudulla, missä kylittäin voitaisiin tuottaa paikallisin biomassoin sähkö, jota tarvitaan nykyajan kotitaloudessa ruuanlaitosta ruoka-aineiden kylmäsäilytykseen saakka. Sähkö vapauttaisi naiset nyt monin paikoin alkeellisella tasolla olevista ja paljon aikaa vaativista kotitöistä opiskeluun, ammattikoulutukseen ja työvoimaksi. Polttokennolla olisi onnistuessaan suuret mahdollisuudet korvata öljyä uusiutuvana, päästöttömänä sähkön tuotantotapana ja torjua siten ilmastomuutosta. Kehitysapuna voitaisiin kohdemaan olosuhteisiin kehitettyä uutta tekniikkaa Teollisuusmaat ovat paljon korkeammalla teknillisellä tasolla kuin useimmat kehitysmaat. Korkeata teknillistä eivät kansakunnat saavuta yhden sukupolven aikana vaan siihen tarvitaan useamman sukupolven aika, mikä teollisuusmailla onkin. Kehitysmaat eivät itse pysty kehittämään ratkaisuja nykyajan suurimpiin, niitä itseäänkin koskeviin uhkakuviin.

9 9 Teollisuusmaat voisivat kehitysapurahoituksella kehittää kehitysmaiden käyttöön niiden oloihin sopivia ratkaisuja, joilla kyseiset maat voisivat omalta osaltaan vähentää globaaleja uhkakuvia. Nykyisen laman aikana esitetyn kaltainen toimintapa toisi töitä EU-maiden suunnittelutoimistoille. Uuden teknologian kehittäminen ilmastomuutokseen sopeutumiseksi ja sen torjumiseksi voisi olla hyvin kannattavaa Uutta teknologiaa on paljon helpompi patentoida kuin elinkaarensa päässä olevaa teknologiaa. Patentti on itse asiassa monopoli, ainoa sellainen jonka EU sallii. Patentilla estetään kilpailu ja patentin suojassa tuote tai palvelu voidaan hinnoitella valmistuskustannukset niin korkeaksi kuin mitä markkinat ovat valmiit maksamaan. Kun ilmastomuutos luo tuotteelle todellisen tarpeen, ei tuotetta tai palvelua tarvitse paljon mainostaakaan. Tuottavuus voi olla paljon suurempi kuin perinteisessä teknologiassa ja voi saada sijoittajat kiinnostumaan ympäristöteknologian rahoittamisesta. Kehitys voi silloin hyvin nopeaa. Kokonaan eri asia on se, voidaanko ympäristöteknologiaa eettisistä syistä patentoida, koska ilmastomuutos on koko ihmiskuntaa koskeva uhka. Kompromissi voisi olla se, että patentit myönnettäisiin, mutta niihin voisivat halukkaat yritykset ostaa käyttöoikeuksia kohtuullista korvausta vastaan, jolloin kilpailu taas toimisi. Helsingissä 11. tammikuuta Dipl.ins. Esko Pöntynen

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TAVARALIIKENTEEN VAPAUTTAMINEN KILPAILULLE SUOMEN RAUTATEILLÄ. Selvitys vaikutuksista

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TAVARALIIKENTEEN VAPAUTTAMINEN KILPAILULLE SUOMEN RAUTATEILLÄ. Selvitys vaikutuksista LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ TAVARALIIKENTEEN VAPAUTTAMINEN KILPAILULLE SUOMEN RAUTATEILLÄ Selvitys vaikutuksista 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ JA RAUTATIETOIMIALAN KEHITYS

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy

LOGHU3. Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011. Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 Toimintaympäristön kehittyminen 30.3.2011 Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke,

Lisätiedot

KOHTI VIHREÄÄ KASVUA nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma

KOHTI VIHREÄÄ KASVUA nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma KOHTI VIHREÄÄ KASVUA nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma KOHTI VIHREÄÄ KASVUA - nuorkeskustalainen vihreän talouden ohjelma Sisällys Johdanto 4 Ei yhtä oikeaa energiantuottajaa 4 Hajautettu energia

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ 16UTS0058.TR Loppuraportti 30.1.2012 KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ Esiselvitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Kempeleen ja Limingan kunnat

Kempeleen ja Limingan kunnat Kempeleen ja Limingan kunnat Esiselvitys 24.3.2014 tarkistettu 2.4.2014 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy / Kai Tolonen SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ESIPUHE... 4 LÄHTÖKOHDAT... 5 LOGISTIIKAN

Lisätiedot

YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA

YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA Maaliskuu 2009 Merja Pakkanen & Nea Aspholm VaasaEMG Vaasan yliopisto 0 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. BIOMODE - hankeohjelma

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Ramboll Finlandin asiakaslehti 1/2008

Ramboll Finlandin asiakaslehti 1/2008 Ramboll Finlandin asiakaslehti 1/2008 Yhteistyötä ja uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi Maailma on herännyt ilmastonmuutokseen. Tutkimustulokset osoittavat kiistattomasti maapallon keskilämpötilojen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ 16UTS0058.TR Loppuraportti 30.1.2012 KOUVOLAN KAUPUNKI: KIMOLAN KANAVA-ALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA HEINOLA KUUSANKOSKI VESIVÄYLÄÄ Esiselvitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 Logistiikkastrategialuonnos v. 4.4 1.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE...3 OSA I: LOGISTIIKKASTRATEGIA...4 1 LOGISTIIKAN VISIO...5 2 JULKISEN VALLAN PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Itä-EU Itä-Euroopan talous kasvaa kohisten DSV mukana kehityksessä ASIAA LOGISTIIKASTA DSV-YHTIÖIDEN ASIAKASLEHTI 1/2007

Itä-EU Itä-Euroopan talous kasvaa kohisten DSV mukana kehityksessä ASIAA LOGISTIIKASTA DSV-YHTIÖIDEN ASIAKASLEHTI 1/2007 ASIAA LOGISTIIKASTA DSV-YHTIÖIDEN ASIAKASLEHTI 1/2007 Itä-EU Itä-Euroopan talous kasvaa kohisten DSV mukana kehityksessä Cargo DSV-yhtiöiden asiakaslehti finnforest-merkki tunnetaan myös idässä Leaf investoi

Lisätiedot

LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta. Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön

LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta. Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön Ilmaston lämpeneminen kuriin globaalilla yhteistyöllä Borlängessä valmistaudutaan maakaasun käyttöön MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 3/2014 LNG ratkaisuna kohti uutta aikakautta pääkirjoitus Gasetti

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA?

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? JULKAISUJA 1/1999 ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.1.1999 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

-il »:2 I-1 I-1 1-I I-1. (jbj I-1

-il »:2 I-1 I-1 1-I I-1. (jbj I-1 z x 0 11 z I-1 2»1 -il»:2 I-1 22 I-1 (jbj c Fr -I 0 -I Fn 2 -I 1-I»1»1 1 I-1 -I markkinapotentiaali 2 (63) MARKKINAPOTENTIAALI JA MAHDOLLISUUDET Toimeksiantaja: 6100714 Toimeksianto: Jämeren reta Asiakirjan

Lisätiedot

Sähköä luotettavasti

Sähköä luotettavasti Monipuolinen tuotanto turvaa energiansaannin Fortum 2 2008 Sijoittaja punnitsee Venäjän riskit ja mahdollisuudet Sähköä luotettavasti joka niemeen, notkoon ja saarelmaan Monipuolisuus on tulevaisuuden

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Suomen elinkeinojen tulevaisuudesta

Suomen elinkeinojen tulevaisuudesta Suomen elinkeinojen tulevaisuudesta Juha Peltoniemi 9. huhtikuuta 2015 Sisällys Johdanto...1 Uusia mahdollisuuksia...1 Suomen strategiat...2 Suomalainen osaaminen...4 Yritykset jatkuvan luovuuden taloudessa...4

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot