Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa"

Transkriptio

1 Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien lisäämiseksi lähidemokratiassa 5/2014

2 SISÄLLYS ESIPUHE JOHDATUS OSALLISTUMINEN JA OSALLISUUS LÄHIDEMOKRATIASSA -TUTKIMUKSEEN... 5 UUSI PAIKALLISUUS -HANKE... 5 OSALLISTUMINEN JA OSALLISUUS LÄHIDEMOKRATIASSA -TUTKIMUSHANKE... 6 Tutkimuksen kehys... 6 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 6 Tutkimusprosessi, aineisto ja analyysi... 7 Raportin rakenne UUSI PAIKALLISUUS -HANKE OSALLISTUMISEN KYNNYKSIÄ MADALTAMASSA OSALLISTUMINEN JA OSALLISUUS...10 Mistä osallistumisessa ja osallisuudessa on kyse?...10 Osallisuuden edistäminen...12 LÄHIDEMOKRATIA OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ...13 Mitä lähidemokratia on?...13 KOHTI MATALAN KYNNYKSEN LÄHIDEMOKRATIAA...16 Matalan kynnyksen osallistuminen...16 Osallistumisen kynnyksiä...17 MATALAN KYNNYKSEN OSALLISTUMISEN KEHITTÄMISPROSESSI UUSI PAIKALLISUUS -HANKKEESSA KEVÄÄLLÄ Kehittämisprosessin taustaa...18 Kansalaisraati...20 Osallisuustyöpaja

3 3. KOHTI MATALAN KYNNYKSEN LÄHIDEMOKRATIAA LÄHIDEMOKRATIAN SUDENKUOPPIA...36 ESIMERKKEJÄ MATALAN KYNNYKSEN OSALLISTUMISEN TUKEMISESTA JA UUSISTA LÄHIDEMOKRATIAN MUODOISTA...39 Matalan kynnyksen lähidemokratiatoiminnan lähtökohtia ja periaatteita...39 Toimintamalleja (1): Tulevaisuusverstas...40 Toimintamalleja (2): Luovat ja toiminnalliset menetelmät...41 Toimintamalleja (3): Kansalaisten omaehtoinen toiminta ja sen tukeminen...43 Sosiokulttuurinen innostaminen toiminnan taustaorientaationa YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET YHTEENVETO...46 Yhteenvetäviä huomioita osallistumisesta, osallisuudesta ja lähidemokratiasta...46 Yhteenvetäviä huomioita Uusi paikallisuus -hankkeen kehittämisprosessista...46 MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?...50 LÄHTEET LIITTEET

4 ESIPUHE Osallisuus johonkin kuulumisen tunne ja tunne omasta merkityksellisyydestä osana yhteisöä ja yhteiskuntaa on keskeinen osa ihmisen hyvinvointia. Osallistuminen puolestaan viittaa toimimiseen, joka voi tukea ja vahvistaa osallisuuden kokemusta. Demokraattisen yhteiskunnan tehtäviin kuuluu taata kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua. Kun nykymuotoinen edustuksellisen demokratiaan osallistuminen ei tavoita kaikkia, myös osallisuuden tunne voi tältä osin heiketä. Yhteiskunnassa tulisikin pohtia entistä enemmän osallistumisen kynnysten madaltamista ja osallistumismahdollisuuksien laajentamista. Suomen Setlementtiliiton toteuttama ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama viisivuotinen Uusi paikallisuus -hanke on toiminnassaan panostanut osallisuuden vahvistamiseen paikallisyhteisöissä. Hanke tuo ihmisiä yhteen toimimaan kansalaisyhteiskunnan periaatteiden mukaisesti ja painottaa omaehtoisuutta, vapaaehtoisuutta ja yhteistä toimintaa yhteiseksi hyväksi. Lisäksi hankkeen toiminnassa kehitetään ja kokeillaan uusia paikallisvaikuttamisen menetelmiä. Keskeistä on ollut paneutua lähidemokratiaan liittyvien kysymysten kanssa työskentelyyn. Edustuksellisen demokratian rinnalle on pyritty tuomaan matalan kynnyksen osallistumista. Hanke pyrkii lähtökohtaisesti yksinäisyyden lievittämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä synnyttämään ihmiselle halun olla mukana ja osallistua ja sitä kautta saamaan osallisuuden kokemuksia elämässään. Osallisuuden vahvistamiseen tähtäävä työ on tarkoittanut hankkeen pilottipaikkakunnilla sekä olemassa olevien verkostojen ja toimintojen vahvistamista mutta monesti myös täysin uudenlaisen toiminnan käynnistämistä. Hankkeen perustana on ollut vahva usko siihen, että osallisuuden kokeminen vaikuttaa yhtäältä yksittäisen ihmisen ja toisaalta yhteisöjen hyvinvoinnin rakentumiseen. Ihmiset eri puolilla Suomea ovat osallistuneet hankkeen monimuotoisiin toimintamuotoihin ja lähidemokratian kokeiluihin ja tuottaneet osallisuutta lähiyhteisöönsä sekä kokeneet osallisuutta omassa elämässään. Konkreettisen toiminnan tason ja tavoitteiden lisäksi tähtäin on kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa ja halussa olla mukana keskustelemassa siitä, mitä ja millaista ihmisten osallisuus ja osallistuminen ovat heidän lähiyhteisöissään. Uusi paikallisuus -hanke jatkuu vielä kahden vuoden ajan. Jo nyt sen tavoitteet ovat osoittautuneet erittäin ajankohtaisiksi. Vuosi 2014 on käynnistynyt lehdistössä keskustelulla lähidemokratian kehittämisestä. Erityisesti uudistuva kuntalaki on nostanut esiin lähidemokratian ja sitä kautta osallistumisen ja osallisuuden kysymykset tässä ajassa ratkaistaviksi seikoiksi. Taustalla voi nähdä olevan laajemman yhteiskunnallisen murroksen, joka tavalla tai toisella pakottaa yhteiskunnan eri toimijat pian käsittelemään kansalaisyhteiskunnan, valtion ja yksityisen sektorin välisiä toimijuuksia. Hankkeessa jo 3

5 toteutettu toiminta on tuottanut tietoa osallisuuden kysymyksistä, ja tietoa on viety eteenpäin, laajemmille foorumeille. Uusi paikallisuus -hanke on ollut kolmen vuoden aikana myös tutkimuksen kohteena. Tutkijakumppanimme eri yliopistoista ovat tehneet sitoutuneesti ja asiantuntevasti työtään. Käsillä oleva tutkimusraportti keskittyy tarkastelemaan osallisuutta ja osallistumista matalan kynnyksen osallistumisen näkökulmasta. Tuloksena on ajatuksia herättävä tutkimuksellinen puheenvuoro, joka todentaa eri tavoin osallisuuteen liittyviä haasteita. Kiitän lämpimästi Itä-Suomen yliopiston tutkijoita Niina Rahikka-Räsästä ja Sanna Ryynästä. He ovat onnistuneet haastavan aihepiirin sanoittamisessa yhtä aikaa teoreettisesti ymmärrettävästi että käytännönläheisesti. Erityinen kiitos tutkijoille avoimuudesta ja rohkeudesta keskusteluttaa tutkimuksen kohteena olevia seikkoja hankkeen työntekijöiden ja setlementtitoimijoiden kanssa. Helsingissä 14. helmikuuta 2014 Piia Puurunen Uusi paikallisuus -hankkeen vt. johtaja 4

6 1. JOHDATUS OSALLISTUMINEN JA OSALLISUUS LÄHIDEMOKRATIASSA -TUTKIMUKSEEN UUSI PAIKALLISUUS -HANKE Kansalaistoiminta ja sen kehittäminen ovat osa Suomen Setlementtiliiton strategiaa ja läpileikkaava teema koko setlementtiliikkeen toiminnassa sen eri toimialoilla. Tähän kehykseen asettuu myös Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Uusi paikallisuus -hanke. Se toimii vuosina kolmella pilottialueella: Tampereen Hervannassa, Vaasan Palosaaressa ja Kemijärvellä. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu paikallisten kansalaisvaikuttamisen mallien ja erilaisten järjestöjen yhteistyömuotojen kehittäminen ja levittäminen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kansalaisten vaikuttamistaitoja. Hankkeessa pyritään myös tukemaan kuntien ja paikallisyhteisöjen yhteistyötä sekä paikallisyhteisöjen välistä vuorovaikutusta. Uusi paikallisuus -hanke pyrkii tukemaan paikallisten asukkaiden arkielämää omasta lähiyhteisöstä käsin. Tausta-ajatuksena on näkemys siitä, että hyvinvointi, hyvä arki ja onnellisuus rakentuvat hallinnan tunteesta ja elämän ennustettavuudesta. Sen vuoksi toimiva paikallisyhteisö ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöön ovat olennaisia ihmiselämän osa-alueita. Paikallisyhteisön sisäisten vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen myös lisää sosiaalista kanssakäymistä ja siten ehkäisee syrjäytymistä. Hyvän arjen edellytykset eivät kuitenkaan toteudu, jos hallinnon keskittämisestä johtuen paikallisen elämän piirteitä ja tarpeita ei huomioida päätöksenteossa. Ne eivät toteudu myöskään silloin, jos huomiointi toteutuu nimellisten lähidemokraattisten vaikuttamiskanavien kautta, kuten mahdollisuuksina antaa lausuntoja erilaisissa alue-elimissä tai internetissä. Uusi paikallisuus -hanke juurtuu ajatukseen siitä, että tarvitaan uusia paikallisvaikuttamisen välineitä, jotta kansalaisilla olisi todellista vaikutusvaltaa paikallisyhteisöjen asioissa. Hanke tukee kansalaisia osallistumaan asuinalueista huolehtimiseen ja vaikuttamaan niiden kehitykseen yhdessä kuntien kanssa sekä pyrkii kehittämään ja tukemaan uusia kansalaisaktiivisuuden muotoja. Hankkeen tavoitteita pyritään saavuttamaan paikallissetlementeissä tapahtuvan työskentelyn lisäksi myös järjestöjen välisellä yhteistyöllä. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä pilottialueen kuntien ja seurakuntien sekä yliopistojen ja yritysten kanssa. (Katajamäki 2010, 3 4; Uusi paikallisuus -hankkeen internetsivut.) 5

7 OSALLISTUMINEN JA OSALLISUUS LÄHIDEMOKRATIASSA -TUTKIMUSHANKE Tutkimuksen kehitys Uusi paikallisuus -hanketta on seurattu ja arvioitu Tampereen ja Vaasan yliopistojen tutkimuksin vuodesta 2012 lähtien. Tutkimuskumppanuus mainittujen yliopistojen kanssa on jatkunut omina erillisinä hankkeinaan vuonna 2013 siten, että tutkimuksissa on keskitytty hankkeessa toteutettuihin kansalaisraateihin ja niistä kerättyyn palautteeseen Tampereella, Vaasassa ja Kemijärvellä (ks. Raisio & Lindell 2013). Tutkimuskumppanuus Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteen laitoksen sosiaalipedagogiikan oppialan kanssa alkoi nyt raportoitavan tutkimuksen myötä. Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa -tutkimushanke keskittyi osallistumisen esteiden ja niiden poistamisen tarkasteluun. Tutkimushankkeen vetäjänä toimi FT Sanna Ryynänen ja tutkijana YTM Niina Rahikka- Räsänen. Tutkimushankkeella oli lisäksi Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteen laitokselta koordinoitu ohjausryhmä, johon kuuluivat hankkeen tutkijoiden lisäksi YTT Elina Nivala ja YTM Piia Puurunen Itä- Suomen yliopistosta sekä Uusi paikallisuus -hankkeen johtaja Helka Körkkö Setlementtiliiton edustajana. Tutkimushanke liittyy Uusi paikallisuus -hankkeessa talvella 2013 alkaneeseen kehitysprosessiin, jonka aikana on pyritty hakemaan vastauksia siihen, mitä matalan kynnyksen osallistuminen tarkoittaa käytännössä ja miten sitä voi tukea. Tämä tutkimushanke on kulkenut osin tuon kehitysprosessin rinnalla sitä arvioiden mutta siihen myös toimintatutkimuksellisessa hengessä osallistuen. Tutkimuksen kysymyksenasettelu Tutkimuksessa on tarkasteltu lähidemokratiaa ja kansalaisosallistumista Uusi paikallisuus -hankkeen teemojen ja toimintojen näkökulmasta. Lähidemokratialla tarkoitetaan esimerkiksi toimintoja, joita on kehitetty paikallisen päätöksenteon prosessien avaamiseksi kansalaisille. Tällaisia ovat esimerkiksi Uusi paikallisuus -hankkeessa toteutetut kansalaisraadit. Kansalaisosallistumisella viitataan puolestaan yhteisten asioiden hoitoon ja julkiseen vallankäyttöön osallistumisen ja vaikuttamisen tapoihin, jotka täydentävät edustuksellisen demokratian prosesseja tai etsivät niille vaihtoehtoja. Tutkimuksen tavoitteena on ollut löytää näkökulmia ja käytännönläheisiä ratkaisuja siihen, miten kansalaisosallistumista voi tukea ja miten osallistumiskynnystä lähidemokratian prosesseissa voisi madaltaa esimerkiksi huomioiden paremmin ihmisten moninaisuuden ja erilaiset resurssit. 6

8 Tutkimuskysymystä on lähestytty esimerkiksi seuraavien näkökulmien kautta: Mitkä tekijät rajoittavat ihmisten osallistumista lähidemokratian prosesseihin? Mitä matalan kynnyksen osallistuminen on, ja millaisia muotoja se voi saada? Millaisin keinoin taustoiltaan ja resursseiltaan erilaisten ihmisten osallistumista voi edistää paikalliseen päätöksentekoon liittyvissä prosesseissa? Tutkimuksen teemoja lähestytään osallistumisen, osallisuuden, lähidemokratian ja paikallisyhteisön käsitteiden kautta, sosiaalipedagogisesti painottuen. Tutkimuksen sosiaalipedagoginen näkökulma suuntaa ymmärtämään osallistumisen ja osallisuuden laaja-alaisiksi käsitteiksi, jotka kiinnittyvät kasvun ja kasvamisen kysymyksiin, kuten näkemykseen siitä, että osallistuminen kehittää kykyä ymmärtää yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä muokkaa suhdetta maailmaan ja toisiin ihmisiin. Johonkin kuulumisen tunne ja kokemus omasta merkityksestä osana jotakin yhteisöä ja yhteiskuntaa on yksi ihmisen hyvinvoinnin perustoista. Keskustelu osallisuudesta liittyy myös pohdintoihin demokratiasta ja demokratian elinvoimaisuudesta. Kyse ei ole tällöin yksinomaan valtaa käyttävien ja sitä jakavien instituutioiden toimintatapoihin liittyvästä asiasta tai kansalaisosallistumisen kysymyksistä vaan viime kädessä siitä, kuinka olemme yhdessä toisten ihmisten kanssa, minkälaisia suhteita muodostamme ja miten ne koemme. Demokratia koostuu ihmisistä, ja demokratian elinvoimaisuus vaatii ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen ja kehittämiseen yhdessä ja jotka kokevat kuuluvansa osaksi tuota yhteiskuntaa ja lähiyhteisöjään (esim. Nussbaum 2012; Rosanvallon 2008). Tutkimusprosessi, aineisto ja analyysi Tutkijat osallistuivat Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprosessiin havainnoiden Kemijärvellä helmikuussa 2013 esimerkinomaisesti toteutettuja kansalaisraatia ja osallisuustyöpajaa sekä yhtä Tampereen Hervannassa järjestettyä varsinaista osallisuustyöpajaa. Tutkijat osallistuivat myös Uusi paikallisuus - hankkeen henkilöstön kanssa kehitysprosessin arviointi- ja kehityskeskusteluihin keväällä 2013 tarjoten tukea toiminnan reflektointiin ja tulevien työpajojen suunnitteluun. Näin kertynyttä aineistoa täydennettiin haastattelemalla kaksi kertaa Hervannan osahankkeen projektipäällikköä, jolla oli keskeinen rooli matalan kynnyksen osallistumisen lähestymistapojen kehittämisessä ja pilotoinnissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös projektipäällikön muistiinpanoja osallisuustyöpajojen kehittämisprosessista. Lisäksi tutkimuksessa on huomioitu, joskaan ei johdonmukaisesti seuraten, muita osallistumisen kynnystä madaltavien toimintamallien käyttöönottoa. Näitä ovat olleet esimerkiksi Tampereen Hervannassa 7

9 toteutuneet taitovaihtokerhot, kaupunkiviljelytoiminta ja maahanmuuttajille sekä suomalaisille järjestetyt kokkikerhot. Tutkimusprosessi päättyi toimintatutkimuksellisessa hengessä työpajapäivään ( ), jossa työstettiin yhdessä Uusi paikallisuus -hankkeen edustajien kanssa tutkimukseen kirjattuja toimenpidesuosituksia. (Toimintatutkimuksesta ks. esim. Heikkinen & Jyrkämä 1999, 25 62; Heikkinen 2006, 16 38; Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2006, 78 93). Tutkijat olivat läsnä seuraavissa Setlementtiliiton ja Uusi paikallisuus -hankkeen työpajapäivissä: Hankkeen kansainvälisten kumppaneiden kanssa toteutettu osallisuustyöpaja ja kansalaisraadin demoversio Kemijärvellä Osallisuustyöpaja suomen- ja arabiankielisille naisille Tampereen Hervannassa Osallisuuden työkaluja -työpajapäivä Helsingissä Työpajapäivä Helsingissä Tutkimuksen empiiristä osiota täydentää kirjallisuuskatsaus yhteisöllisen osallistumisen tutkimuksesta ja projekteista. Katsaus on toteutettu tutkimuksen ydinteeman eli osallistumismahdollisuuksien laventamisen keinojen näkökulmasta. Katsauksen kulmakivinä ovat syventyminen osallistumisen, osallisuuden ja lähidemokratian käsitteisiin sekä perehtyminen osallistumisen esteisiin ja osallisuuden tukemiseen. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa on paneuduttu lähidemokratiahankkeissa yleisesti hyödynnettävien osallistumisprosessien piirteisiin, hyviin puoliin ja ongelmiin. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on ollut kriittisesti tarkastella nykyistä osallisuus- ja lähidemokratiakeskustelua, jotta lähidemokratian osallistumiskynnyksen madaltamiseen ja osallistumismahdollisuuksien tukemiseen vaikuttavat tekijät tulisivat tutkimuksessa huomioitua mahdollisimman monipuolisesti. Lähidemokratiaa ja osallistumista koskevia tutkimuksia ja hankkeita on joissain tapauksissa saattanut leimata yltiöpositiivisuus ja lähidemokratian prosesseihin kytköksissä olevien poliittisten sitoumusten käsittelemisen laiminlyönti, mikä pahimmillaan on saattanut peittää alleen lähidemokratiaan osallistumisen tukemisen ongelmakohtia (esim. Kurki 2002, 74). Näkemyksemme mukaan tarkastelemalla näitä ongelmakohtia on mahdollista löytää avauksia ja menetelmiä siihen, miten osallistumiseen motivoiminen ja osallisuuden tukeminen on mahdollista myös niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat usein jääneet poliittisen päätöksenteon ja kansalaisosallistumismahdollisuuksien ulkopuolelle. 8

10 Raportin rakenne Tutkimusraportin aluksi paneudutaan siihen, mistä osallistumisessa, osallisuudessa ja lähidemokratiassa on kyse. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä avaavan pohjustuksen jälkeen edetään pohtimaan, mitä osallistumisen esteitä on olemassa ja mitä erityinen matalan kynnyksen osallistuminen on ja voisi olla. Teoreettisen pohjustuksen jälkeen siirrytään kuvaamaan Uusi paikallisuus -hankkeen matalan kynnyksen osallistumisen tukemisen kehitysprosessia. Osiossa tarkastellaan yhdeksi hankkeen toimintamalliksi vakiintuneita kansalaisraateja matalan kynnyksen osallistumisen näkökulmasta ja kuvataan osallistumisen kynnysten mataloittamiseksi kehitettyä osallisuustyöpajamenetelmää. Raportin kolmannessa osassa huomio kohdennetaan lähidemokratian haasteisiin ja esitellään niiden ratkaisemiseksi kehiteltyjä toimintamalleja matalan kynnyksen osallistumisen tukemiseksi. Raportin neljännessä ja viimeisessä osassa edetään yhteenvetoon siitä, mitä matalan kynnyksen osallistumisen tukeminen voisi käytännön tasolla tarkoittaa. Tutkimusraportti päättyy konkreettisiin toimenpidesuosituksiin. Tutkimusraporttia rytmittää joukko yhteenvetotaulukoita. Raportin voi siis lukea myös selaillen, tekstilaatikoihin keskittyen ja niiden ohjaamana täydentäviä näkökulmia tekstistä hakien. 9

11 2. UUSI PAIKALLISUUS -HANKE OSALLISTUMISEN KYNNYKSIÄ MADALTAMASSA OSALLISTUMINEN JA OSALLISUUS 1 Uusi paikallisuus -hankkeessa on ryhdytty tukemaan paikallisten asukkaiden arkielämää omasta lähiyhteisöstä käsin. Osallistuminen ja osallisuus ovat hankkeen ydinkysymyksiä: hankkeen toimintamallit ovat osallistuvia ja osallistavia, niillä pyritään osallistumisen tukemiseen ja pitkän aikavälin tavoitteena on osallisuuden lisääntyminen. Tämän vuoksi on tärkeää tiedostaa se, mistä osallistumisessa ja osallisuudessa on kyse ja minkälaiseen osallistumisen ja osallisuuden edistämiseen hankkeessa sitoudutaan. Mistä osallistumisessa ja osallisuudessa on kyse? Osallistuminen ja osallisuus ovat käsitteinä monitulkintaisia, ja niitä myös usein käytetään ristikkäin ikään kuin samaa tarkoittaen. Molempien käsitteiden ominaislaatu on kuitenkin tärkeää tunnistaa. Osallisuus on ihmisen sosiaaliseen perusluonteeseen liittyvää kuulumista johonkin, olemista, elämistä ja toimimista yhteydessä muihin ihmisiin. Osallistuminen puolestaan on toimintaa, joka voi edistää osallisuutta mutta joka ei ole osallisuuden synonyymi ei vaikka se täyttäisi tiukatkin laatukriteerit. Osallistuminen voi mahdollistaa ja vahvistaa osallisuutta silloin, kun osallistuminen tarjoaa osallistujalle todellisia mahdollisuuksia tuoda esiin näkemyksiään, vaikuttaa ja olla päättämässä, kantaa vastuuta ja käyttää valtaa ja saada siten kokemuksia omasta merkityksestä yhteisön jäsenenä. Osallisuus tulee edellä sanotun perusteella ymmärtää ennen kaikkea kuulumiseksi johonkin (esim. Hämäläinen 2008, 26). Täsmällisemmin ilmaistuna: ihminen on osallinen yhteisössä, kun hän on osa yhteisöä (kuuluu johonkin) toimii osana yhteisöä (osallistuu) kokee olevansa osa yhteisöä (tuntee kuuluvansa). Osallisuuden toteutumisen edellytyksenä on kaikkien kolmen edellytyksen toteutuminen: osallisuus tarkoittaa yhteisön jäsenenä olemista ja toimimista sekä olemisen ja toimimisen synnyttämää kokemusta yhteisöön kuulumisesta. Yhteisöllä tarkoitetaan tässä yhtä lailla pieniä, konkreettisia ja paikallisia lähiyhteisöjä kuin abstrakteja yhteisöjä, kuten yhteiskuntaa ja laajimmillaan ihmiskuntaa. (Nivala & 1 Osallistuminen ja osallisuus -luku pohjautuu artikkeliin Nivala, E. & Ryynänen, S Kohti sosiaalipedagogista osallisuuden ideaalia. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja

12 Ryynänen 2013.) Osallisuus voi siis toteutua suhteessa hyvin eriluonteisiin ja -kokoisiin yhteisöihin, jos ne vain mahdollistavat kuulumisen, osallistumisen yhteisön elämään jossain merkityksessä sekä kuulumisen tunteen kehittymisen. Saman ihmisen osallisuus eri yhteisöissä on yleensä eri vahvuista: jossakin yhteisössä se voi olla hyvin vahvaa ja toisessa samanaikaisesti lähes olematonta. (Ks. esim. Kiilakoski 2007, ) Jotta yksilön ja yhteisön suhdetta voi kutsua osallisuudeksi, edellytetään jotain sekä yksilöltä että yhteisöltä. Kuulumisen tasolla osallisuuden edellytyksenä on, että yhteisö hyväksyy yksilön jäsenekseen ja että yksilö haluaa olla yhteisön jäsen. Toiminnan tasolla osallisuus edellyttää yhteisöltä todellisia toimintamahdollisuuksia ja yksilöltä niiden hyödyntämistä jollakin tavalla, siis jonkinlaista osallistumista yhteisön elämään, ja se puolestaan edellyttää riittäviä osallistumisvalmiuksia. Kokemisen tasolla osallisuuden edellytyksinä ovat yhteisön tarjoamat yhteenkuuluvuuden mahdollisuudet ja yksilön tietoisuuden kehittyminen kuulumisesta johonkin, mahdollisuuksista osallistua ja omasta merkityksestä osana yhteisöä. (Ks. Nivala 2008, ) Osallisuuden toteutumiseksi tarvitaan yhteisöjä, joissa on mahdollista toimia ja tulla nähdyksi, kuulluksi ja tunnustetuksi ainutlaatuisena ihmisenä, omana itsenään ja arvokkaana osana yhteisöä. Lisäksi osallisuuden toteutuminen edellyttää yhteisön jäseniltä yhdessä toimimista niin, että jokaisella on paitsi mahdollisuus toimia myös todellisia mahdollisuuksia ja valtaa vaikuttaa yhteisön asioihin. Toimintaan osallistumisen ja vallan mukana yhteisön jäsenet saavat vastuuta yhteisöstä ja sen asioista. Osallisuus edellyttää vastuun kantamista ja sitoutumista toimintaan yhteisten asioiden parantamiseksi. Osallisuus on näin ollen eettinen ideaali. Siihen sisältyy ihanne yhteisöstä, jonka jäsenet kokevat kuuluvansa yhteisöön sen arvokkaina jäseninä ja voivat ja haluavat toimia yhteisössä ja yhteisön kautta ympäröivässä maailmassa. (Kiilakoski 2007, 13 15, 17; myös Hanhivaara 2006, ) Osallisuus toteutuu tyypillisesti (pien)yhteisöissä, mutta sillä on aina väistämättä myös yhteiskunnallinen ulottuvuus: osallisuus pienyhteisöissä luo edellytykset yhteiskunnalliselle osallisuudelle. Osallisuus koskee siis paitsi ihmisen ja yhteisön myös ihmisen ja yhteiskunnan suhdetta. Yhteiskunnallisena suhteena osallisuudessa on kyse kiinnittymisestä eri yhteisöjen, kuten perheen, koulu- ja työyhteisön, kautta niihin yhteiskunnan toimintajärjestelmiin, jotka mahdollistavat ihmiselle tarpeiden tyydyttämisen, elämisen laadun, elämänhallinnan ja itsensä toteuttamisen yhteiskunnan jäsenenä. Osallisuus tässä merkityksessä tarkoittaa osuuden saamista yhteisestä hyvästä yhteiskunnan jäsenenä, ihmisen yhteiskunnallista toimintakykyä eli valmiuksia elää ja toimia yhdessä muiden yhteiskunnan jäsenten kanssa samoin kuin yhteiskunnallisen identiteetin kehittymistä, tunnetta yhteiskuntaan kuulumisesta. Tämän tunteen 11

13 kehittymiseen vaikuttavat ympäröivien yhteiskunnallisten tekijöiden lisäksi monet yksilöllisen kasvuprosessin tekijät lähiyhteisöissä. Lisäksi osallisuuteen liittyy yhteiskunnallinen subjektius eli kriittinen, vastuullinen ja tietoinen suhde yhteiskuntaan, jossa elää. (Hämäläinen 2008, 21 22, ) Osallisuuden edistäminen Vaikka osallisuus on jotain, mihin ihminen voi luonnostaan kasvaa yhteisöjen jäsenenä, niin ei kuitenkaan aina tapahdu. Kaikki yhteisöt eivät tue osallisuuden vahvistumisen prosesseja, ja varsinkin yhteiskunnallisella tasolla osallisuus voi jäädä kehittymättä moninaisista eri syistä. Silloin tarvitaan pohdintaa siitä, millä eri tavoin osallisuutta voi edistää ja sen muodostumista tukea. Tähän lähtökohtaan kiinnittyy myös Uusi paikallisuus -hanke. Osallisuuden edistämiseen tähtäävässä toiminnassa lähtökohtana on ymmärtää, että osallisuuden edistämistä ei voi pelkistää osallistumisen edistämiseksi eikä osallistuminen automaattisesti tuota osallisuutta. Osallisuus ei ole joko yksilön tai yhteisön ominaisuus vaan niiden suhteessa kehittyvä. Osallisuutta ei siten voi saada aikaiseksi tai edistää muuttamalla vain joko yksilöä tai yhteisöä, vaan osallisuuden edellytyksiä luodaan tukemalla muutoksia ja kasvua molemmissa ja edistämällä näin yksilön ja yhteisön suhteen kehittymistä (ks. Kiilakoski 2007, 12 13, 17). Perustavanlaatuista osallisuuden edistämisessä onkin yhteisöjen rakentumisen ja niiden sosiaalisten suhteiden laadullisen muutoksen tukeminen (Nivala 2008, 173, ). Osallisuus sekä yhteisöjen että yhteiskunnan tasolla edellyttää mahdollisuuksia kokea kuuluvansa johonkin ja olla arkisessa elämässään tarpeellinen ja arvostettu jäsen yhteisöissä, joissa saa jakaa kokemuksiaan, olla vuorovaikutuksessa ja tuntea yhteenkuuluvuutta muiden kanssa (ks. Sassi 2002, 71 72). Yhteiskunnallinen todellisuus asettaa osallisuuden toteutumiselle omat ehtonsa, joten osallisuuden edistämiseksi tarvitaan myös osallisuutta mahdollistavia ja tukevia toimintoja, rakenteita ja lainsäädäntöä ja tarvittaessa toimintaa niiden muuttamiseksi. (Hämäläinen 2008, 20, 28.) Edellä sanotun perusteella osallisuuden edistämisen tulee tarkoittaa moniulotteista vaikuttamista yhteiskunnallisiin suhteisiin. Poliittisiin suhteisiin vaikuttamisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun pyritään avaamaan vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia päätöksentekoprosesseissa sekä jakamaan valtaa ja vastuuta. Sosiaalisiin suhteisiin vaikuttamisesta puolestaan on kyse esimerkiksi osallisuutta edistävän ryhmätoiminnan kehittämisessä ja yhteisöllisyyden merkitystä korostettaessa. (Thomas 2007, ; ref. Kiilakoski, Gretschel & Nivala 2012, ) Osallisuuden edistäminen tulee ymmärtää poliittiseksi tehtäväksi myös sanan laajassa merkityksessä eli kaikkien ihmisten tasa-arvon ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden edistämisen näkökulmasta. 12

14 Osallisuuden edistämisessä osallistumisen tukemisella on keskeinen rooli, vaikkei osallistuminen automaattisesti tuotakaan osallisuutta. Sosiaalipedagogisesti osallistumisen voi määritellä ihmisen toiminnalliseksi läsnäoloksi inhimillisissä suhteissa. Se tarkoittaa olemista eri tavoilla mukana oman yhteisön ja yhteiskunnan elämässä ja toiminnassa siten, että sosiaalisesti köyhä rinnakkaiselo muuttuu rikkaaksi yhteiselämäksi. (Esim. Quintana 2005, , ). Osallistuminen ei siis tarkoita yksinomaan perinteisesti kansalaistoiminnaksi miellettyä vaikuttamista eikä myöskään vain radikaalia barrikadeille nousemista tai muutoin suurisuuntaista toimintaa. Se voi olla hyvin monenlaista pienimuotoista yhdessä tekemistä lähiyhteisöjen piirissä. Osallistumisen voi edellä sanotun perusteella ajatella sekä tavoitteeksi että toiminnan muodoksi. Ihmisten saaminen liikkeelle, tulemaan yhteen ja osallistumaan yhteiseen toimintaan on usein itsessään arvokasta, ja parhaimmillaan se voi vahvistaa yhteisöllisiä suhteita ja yhteisöön kuulumisen tunteita eli vahvistaa osallisuuden sosiaalista perustaa. Tavoitteena on luoda itseään vahvistava kehä, jossa osallistuminen syventää kuulumisen tunnetta ja kuulumisen tunne kannustaa osallistumaan edelleen, entistä laajemmin ja sitoutuneemmin. Osallisuuden edistämistä tavoittelevassa toiminnassa pyritään tarjoamaan ihmisille mielekkäitä konkreettisia osallistumismahdollisuuksia ja tukemaan sellaista osallistumista, jossa heidän osallistumisvalmiutensa ja -halunsa samalla kehittyvät. Osallistuminen sosiaaliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen tukee ihmisen persoonallista kasvuprosessia. (Kurki 2002, 49 54; Nivala 2008, , ) Erilaisen osallistumisen mahdollistavassa toiminnassa voi saada paitsi monenlaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia myös kokemuksia kuulumisesta, omasta arvokkuudesta, toimintakyvystä ja -mahdollisuuksista, mikä kaikki kehittää itsetuntoa, kyvykkyyden tunnetta ja vastuuntuntoa ja kasvattaa siten ympäristöstään kiinnostuneita ja toimintavalmiita kansalaisia, oman toimintansa subjekteja (Kiilakoski 2007, 15, 17; myös Horelli 1994, 46 47; Ryynänen 2012). LÄHIDEMOKRATIA OSALLISTUMISEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ Mitä lähidemokratia on? Edustukselliseen demokraattiseen yhteiskunta- ja politiikkajärjestelmään liittyy monia ongelmia, joista julkisessa keskustelussa saatetaan usein vaieta: tosiasiassa järjestelmässä vain harva pystyy käyttämään 13

15 suoraa päätöksentekovaltaa, jolloin monen kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet saattavat rajoittua esimerkiksi vain vaaleissa äänestämiseen. Lisäksi on kyseenalaistettu, pääsevätkö kaikkien väestönosien tärkeiksi kokemat kysymykset ja ongelmat todellisuudessa osaksi demokraattista keskustelua ja päätöksentekoa vai jääkö tasa-arvoon perustuva demokraattinen päätöksentekomalli vain ideaaliksi, jos päätöksenteon ja kansalaisosallistumisen ulkopuolelle jää lukuisia ihmisryhmiä ja asioita, joihin kansalaisille ei anneta mahdollisuutta vaikuttaa. (Esim. Tammi 2013, 74.) Nämä ongelmat koskevat erityisesti suuria demokraattisia yhteiskuntia, joissa hallinnon tehokkuuden nimissä poliittisten päätösten tekeminen on ohjattu suuriin yksiköihin samalla, kun valtaa on keskitetty harvoille, vaaleissa valituille tahoille ja paikallisen osallistumisen muotoja sekä kuluja on leikattu. Tämän vuoksi tarvitaan uusia tapoja, joilla voidaan hajauttaa valtaa takaisin paikalliselle tasolle, aktivoida kansalaisosallistumista ja etsiä poliittista konsensusta kaikki väestönosat tavoittavan dialogin välityksellä, jotta yhteiskunnan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja varallisuus voitaisiin taata sekä jakaa kaikille kansalaisille tasapuolisesti. (Fung & Wright 2001, 5 6.) Edustuksellisen demokratian näkökulmasta kansalaisosallistuminen, äänestämistä lukuun ottamatta, ei ole välttämätöntä poliittisen päätöksenteon toiminnan kannalta (Vázquez-García 2009, 199; Wright 2012, 5). Pekola-Sjöblom ja Sjöblom (2002, 10 11) kirjoittavatkin, että kansalaisten usko virallisten vaikuttamiskanavien ja oman yhteiskunnallisen osallistumisen tehokkuuteen näyttää laskeneen, vaikka erilaisten suorien osallistumistapojen käyttö, kuten viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin yhteyden ottaminen, vetoomusten allekirjoittaminen sekä osallistuminen julkiseen keskusteluun, mielenosoituksiin, boikotteihin ja yhdistystoimintaan, on määrällisesti lisääntynyt (ks. myös Tampere toimeenpanee strategiaa 2003, 7). Tähän taustaan liittyy ajankohtaisessa demokraattisessa keskustelussa vahvasti mukana oleva lähidemokratian käsite, joka on myös tämän tutkimushankkeen ja Uusi paikallisuus -hankkeen keskeinen teema. Lähidemokratian käsite on suhteellisen vaikea ja monitulkintainen, mistä johtuen sen määrittelyyrityksistä on luovuttu monissa tutkimuksissa (ks. Cochrane 1996, 193; Koski 1995; Linna 1993). Nousiaisen (1998, 336; ks. myös Linna 1993, 58) mukaan lähidemokratiassa on kysymys kansalaisten välittömistä mahdollisuuksista vaikuttaa jokapäiväistä elämäänsä likeisesti koskettavan hallinnon toimiin, minkä vuoksi lähidemokratia voidaan määritellä hajautetun kollektiivisen päätöksentekojärjestelmän osaksi. Cochrane (1996, 193, 204, ) näkee, että käsitteen merkitystä on mahdollista venyttää sen käyttäjän mukaan, mutta huomauttaa samalla, että turhan usein lähidemokratian tulkitaan tarkoittavan samaa kuin vaaleilla valitun paikallisen hallinnon. Cochranen mukaan tämä ei kuitenkaan riitä käsitteen ainoaksi määrittelytavaksi, vaan sen rinnalla tulee huomioida, että lähidemokratia tarkoittaa 14

16 muutakin kuin edustuksellisen demokratian osaa, ja sen roolina voidaan nähdä myös julkisen hallinto- ja päätöksentekokoneiston ulkopuolella toimiminen. Lähidemokratia onkin myös yhteisöllistä ruohonjuuritason liikehdintää, joka toisaalta pystyy vahvistamaan paikallista päätöksentekoa mutta myös tuomaan julkisen keskustelun ja toiminnan keskiöön tavallisesti politikoinnin ulkopuolelle jääviä väestöryhmiä ja asioita, joiden kautta on mahdollista muuttaa perinteisiä poliittisia rakenteita. (Ks. myös Koski 1995, ) Lähidemokratian käsite on läheisessä yhteydessä (kansalais)osallistumisen käsitteeseen (esim. Linna 1993, 58 59, 60 61). Linna kirjoittaa, että lähidemokratiaan osallistumista voi jäsentää kahdella tavalla: toisaalta osallistuminen voi olla kytköksissä edustuksellisen demokratian päätöksentekoon, jolloin se edellyttää institutionaalisten vaikuttamistapojen kuten äänestämisen tai asukaskokousten hyödyntämistä, tai osallistuminen voi liittyä myös erilaisiin hallinnollisiin tai vapaaehtoisiin järjestelyihin. Jälkimmäinen tarkoittaa Linnan mukaan sitä, että kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua esimerkiksi tietyn lähidemokratiahankkeen osoittamalla tavalla lähiyhteisön asioihin, mutta tällöin kansalainen jää syrjään todellisesta vaikutusvallasta ja tulee osallistuneeksi vain hankkeen määrittelemissä reunaehdoissa. Tutkimuksessaan Linna (mt., 61) päätyykin määrittelemään vapaan kansalaistoiminnan kuuluvan lähidemokratian ulkopuolelle sekä kuvaamaan lähidemokratiaa institutionaaliseksi järjestelmäksi ja edustuksellisen demokratian toimintatapoihin sidoksissa olevaksi kansalaisvaikuttamiseksi. Koski (1995, 32) kuitenkin asettuu lähidemokratian ja sen tukemisen määrittelytavassa toiselle kannalle, sillä hän katsoo, että ollakseen luontevaa lähidemokratiaan osallistumisen tulee lähteä liikkeelle kansalaisten omaehtoisesta ja itsenäisestä toiminnasta. Tällöin ei tarvitse kehittää uusia hallinnon tasoja tai päätöksentekojärjestelmään kytköksissä olevia osia, vaan kansalaisosallistumisen tukemisen lähtökohtana on oltava kansalaisten oma kiinnostus ja halu tarttua toimeen. Uusi paikallisuus -hanke lähidemokratian edistäjänä Uusi paikallisuus -hankkeessa lähidemokratian ymmärretään olevan kytköksissä sekä edustukselliseen demokraattiseen päätöksentekoon että yhteisölliseen ruohonjuuritason liikehdintään. Hankkeen tavoitteena onkin tukea paikallisia asukkaita ja yhteisöjä ottamaan osaa edustuksellisen demokratian prosesseihin mutta myös edistää kansalaisten omaehtoista lähidemokraattista toimintaa. Esimerkiksi hankkeessa järjestetyissä kansalaisraadeissa keskeistä ei ole ollut vain vaikuttaminen virallisten julkilausumien perusteella vaan myös osallistumisen kokemus ja raatien pohjalta syntynyt osallistujien omaehtoinen toiminta. 15

17 Uusi paikallisuus -hankkeessa on mahdollisuus tuoda lähidemokraattista toimintaa niiden ihmisten ulottuville, jotka usein jäävät kansalaistoiminnan ja poliittisen vaikuttamisen ulkopuolelle. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi maahanmuuttajat, nuoret ja kehitysvammaiset. Lähidemokratian ruohonjuuritasolla toimittaessa tulee korostaa sellaista ihmisten itsenäistä ja omaehtoista paikallisyhteisön toimintaan osallistumista sekä siihen vaikuttamista, joka lähtee liikkeelle ryhmien ja yksilöiden omista tarpeista ja resursseista ja jota voidaan tukea ammatillisesti. KOHTI MATALAN KYNNYKSEN LÄHIDEMOKRATIAA Matalan kynnyksen osallistuminen Wright (2012, 5) katsoo, että demokraattisessa yhteiskunnassa kaikki kansalaiset eivät voi koskaan tasapuolisesti osallistua poliittisten päätösten tekoon lähietäisyydeltä, mutta tärkeää demokraattisessa yhteiskuntajärjestelmässä onkin se, että kaikille taataan tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua jollakin tavoin. Pihlaja ja Sandberg (2012, 127) näkevät, että osallistuminen edustuksellisen demokratian ja paikallisten toimielimien prosesseihin ei voi enää nykyisin olla ainoa kansalaisten vaikuttamiskeino, sillä ne eivät tavoita läheskään kaikkia kansalaisia. Osallistumiskynnyksen laskemiseksi ja osallistumismahdollisuuksien laajentamiseksi täytyykin tarkastella kriittisesti kansalaisosallistumisen perinteisiä rakenteita ja sallittuja vaikuttamisen kohteita sekä sitä, motivoivatko ne ihmisiä osallistumaan. Pihlaja ja Sandberg (mt., 127) esittävät, että kynnys aktivoitumiseen ja vastuun ottamiseen saattaa laskea, jos kansalaisille tarjottaisiin uusia osallistumismuotoja, joissa he omia verkostojaan ja yhteisöjään hyödyntäen voivat toimia monipuolisia osallistumiskeinoja käyttäen tärkeiksi kokemiensa asioiden edistämiseksi osallistumiseen motivoituminen toteutuu heidän nähdäkseen erityisesti silloin, jos osallistumisella on mahdollista saada aikaan todellisia muutoksia. Kansalaiset tulisikin hallinnon taholta nähdä nykyisin oman arkensa asiantuntijoina, jotka osallistuvat omin ehdoin merkitykselliseksi kokemaansa paikalliseen toimintaan ilman byrokraattista suosittelua tai pakottamista (Tampere toimeenpanee strategiaa 2003, 7). Myös Hiedanpää, Salmi ja Ylikoski (2008, 7, 151, ) korostavat, että lähiyhteisöissä kansalaisosallistuminen syntyy aina paikallisesta, erityisestä tarpeesta ja huolesta käsin ja että paikallisyhteisöissä kansalaisosallistuminen voi saada uusia, kekseliäitä ja luovia muotoja. Matalan kynnyksen osallistumisella tarkoitetaan erilaisia toimintamalleja, joilla pyritään tukemaan erilaisten ihmisten mukanaoloa asuinpaikkansa kehittämisessä itselleen luontevilla ja mieluisilla tavoilla, joita he voivat myös itse olla suunnittelemassa. Matalan kynnyksen osallistumisen tukemisessa otetaan 16

18 huomioon yksilön mahdolliset osallistumisrajoitukset sekä henkilökohtaiset kyvyt, vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet, joiden pohjalta pyritään huomioimaan heidän osallistumisensa edellytyksiä ja toteuttamaan käytännöllisiä ratkaisuja osallistumisen helpottamiseksi osallistujien itsensä kanssa. Osallistumisen kynnyksiä Kansalaistoiminnan ja -osallistumisen ihanteena on perinteisesti pidetty yhteiskunnan hallintoa ja sen toimintakulttuuria tuntevaa yksilöä, jolla on sosiaalisia verkostoja vallanpitäjiin sekä virkamiehiin ja joka näiden verkostojensa kautta pystyy viemään asiaansa eteenpäin. Kansalaistoiminta ja -osallistuminen vaikuttavat siis vaativan yksilöltä sellaisia kommunikatiivisia ja yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja, jotka varmistavat sen, että hän pystyy vakuuttavasti perustelemaan näkemyksiään eri tahoille ja yhteistyökumppaneille, kokoamaan kannattajajoukkoa, osallistumaan julkiseen keskusteluun sekä joissain tapauksissa jopa hankkimaan rahoitusta ajamalleen hankkeelle. Vaikutusten aikaansaamiseksi perinteisen kansalaistoiminnan voidaan nähdä vaativan julkisen hallinnon byrokraattisten rakenteiden tuntemista sekä niiden hyödyntämistä, ja lisäksi kansalaisen on kyettävä toimimaan muutosten eteen pitkäjänteisesti. Tämä taas tarkoittaa sitä, että menestyksekäs kansalaistoiminta vaatii usein moottorikseen korkeasti koulutettuja tai korkeassa ammatillisessa asemassa olevia yksilöitä, joilla on edellä lueteltuja kansalaistaitoja. (Vrt. Hiedanpää ym. 2008, 151; Ylikoski 2008, 26.) Yhteiskunnallisessa ja poliittisessa osallistumisessa niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla voidaan nähdä olevan rakenteellisia esteitä, joiden vuoksi erilaiset osallistumisen ja vaikuttamisen kanavat eivät tavoita kaikkia ihmisiä (Cleaver 2001, 51; Pekola-Sjöblom & Sjöblom 2002, 12). Esimerkiksi toimeentulotasolla, sukupuolella, kansalaistaidoilla ja elämäntilanteella voi olla vaikutusta siihen, kykeneekö yksilö osallistumaan tarjolla oleviin paikallisten tai kansallisten vaikuttamiskanavien toimintaan. Osallistumisen esteinä voidaankin pitää esimerkiksi: sukupuolirooleja ja perhesuhteita, joiden vuoksi yksilöllä ei ole mahdollisuuksia, lupaa tai aikaa osallistua (esim. perheenjäsenet eivät salli osallistumista, lapsiperheiden kiireellinen elämäntilanne) puuttuvia kansalaisosallistumisen ja demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän toimintaa koskevia tietoja ja taitoja (esim. koulutuksen puute, vieras kulttuuri) vähäisiä kieli-, viestintä- ja tietotekniikan taitoja 17

19 sitä, että keskusteluun pohjautuvaa päätöksentekoa ja osallistumista (vrt. deliberatiivisen demokratian prosessit) ei koeta miellyttävänä, sillä yksilön ilmaisu- ja toimintatavat eivät ole omiaan sellaiseen rationaaliseen ja formaaliin keskusteluun, jota virallisissa vaikuttamiskanavissa yleisesti suositaan (esim. oma puhetyyli rönsyilevä, tunteikas, voimakaseleinen, toimiminen tärkeämpää kuin keskusteleminen) heikkoa taloudellista tilannetta, joka estää maksamasta osallistumisesta syntyviä kustannuksia (esim. matkakulut) ennakkoluulojen pelkoa ujoutta, huonoa itsetuntoa, itseluottamuksen ja uskalluksen puutetta kokemusta aiemman osallistumisen turhuudesta sekä siitä, että omaa mielipidettä ei ole kuultu aiemminkaan (esim. kokemus näennäisosallistumisesta ja osallistumisväsymys). (Mukaillen Abers 2009, ; Ahokas 2010, 49; Freytes Frey & Cross 2011, 70; Leinonen 2002, 108; Shier 2001, 6; Välimäki 2002, 80; Young 2000, ) Uusi paikallisuus -hankkeessa uusien vaikutus- ja osallistumistapojen luomisen ja kehittämisen tulee tapahtua yhdessä paikallisten ihmisten kanssa, jolloin osallistumisen ongelmien, esteiden, toiveiden ja mahdollisuuksien yhdessä pohtiminen sekä ratkaisujen etsiminen voi poistaa tai ainakin madaltaa osallistumisen kynnyksiä. MATALAN KYNNYKSEN OSALLISTUMISEN KEHITTÄMISPROSESSI UUSI PAIKALLISUUS HANKKEESSA KEVÄÄLLÄ 2013 Kehittämisprosessin taustaa Uusi paikallisuus -hankkeen ensimmäisinä toimintavuosina hankkeessa heräsi joukko kysymyksiä, jotka koskivat sitä, miten osallistumiskynnystä lähidemokratian prosesseihin olisi mahdollista madaltaa. Nämä pohdinnat liittyivät erityisesti Vaasassa, Kemijärvellä ja Tampereen Hervannassa toteutettuihin kansalaisraatikokeiluihin. Kansalaisraadit ovat työpajoja, joihin alueen asukkaita kutsutaan keskustelemaan jostakin asuinalueen kehittämisen näkökulmasta ajankohtaisesta asiasta ja valmistelemaan yhdessä asiaan 18

20 liittyvä toimenpidelausunto tai -ehdotus toimitettavaksi asiasta päättäville tahoille. Hankkeessa oli esimerkiksi havaittu, että kansalaisraadit olivat onnistuneet tavoittamaan vain harvoja asuinalueen asukkaita, vaikka niillä oli lähdetty tavoittelemaan laajoja osallistujajoukkoja (vrt. Raisio & Lindell 2013, 25). Lisäksi kansalaisraatien yhteydessä oli todettu muun muassa maahanmuuttajien ja kehitysvammaisten kohdalla, että kansalaisraatien työskentelytapa ei huomioi tarpeeksi erilaisista, joskus heikoistakin, osallistumisen lähtökohdista ponnistavia ihmisiä, vaikka toteutetuissa kansalaisraadeissa onkin parhaan mukaan yritetty tukea osallistujia esimerkiksi kielivaikeuksissa. Tämän vuoksi etenkin Hervannan Uusi paikallisuus -osahankkeessa on lähdetty etsimään keinoja mitä erilaisimmista lähtökohdista tulevien ihmisten osallistumisen tukemiseen. Tähän prosessiin liittyi kevään 2013 aikana tämän tutkimushankkeen aineistonkeruujakso. Tässä luvussa kuvaamme Uusi paikallisuus -hankkeen matalan kynnyksen osallistumisen tukemisen kehittämisprosessia niiltä osin kuin tämän tutkimushankkeen tutkijat ovat olleet siinä mukana. Yhtenä vastauksena edellä kuvattuihin osallistumisen mahdollisuuksien laventamiseen liittyviin kysymyksiin Uusi paikallisuus -hankkeessa ryhdyttiin kehittämään ajatusta matalan kynnyksen osallisuustyöpajasta vuoden 2012 lopulla. Osallisuustyöpajan perusajatus on, että erilaisilla ihmisillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa avoimessa ja rennossa ilmapiirissä sekä ohjatun työskentelyn avulla pohtia itselleen tärkeitä, paikallisia asumiseen ja elämiseen liittyviä kysymyksiä sekä etsiä itselle ominaisia kansalaisosallistumisen ja -vaikuttamisen tapoja. Hervannan Uusi paikallisuus -osahankkeen projektipäällikkö kuvaa osallisuustyöpajan ideaa ja toteutusta seuraavasti: Suunnitelmaan kuului, että osallisuustyöpajassa testataan muutamaa toiminnallista mallia vuorovaikutuksen alkuun saattamiseksi ja helpottamiseksi. Yksinkertaisilla keinoilla halusin avata ovia keskustelulle osallistumisesta ja ideoille alueen kehittämisestä ja kunkin ryhmän erityisistä toiveista. Osallisuustyöpajakäytäntöjä ryhdyttiin kehittämään sen jälkeen, kun Hervannassa syksyllä 2012 toteutetun kansalaisraadin myötä oli huomattu, että kansalaisraati ei tavoittanut läheskään kaikkia alueen asukkaita ja että kansalaisraatien työskentelytapa rajoitti jo lähtökohtaisesti joidenkin ihmisryhmien osallistumista. Tämä tutkimushanke tuli mukaan Uusi paikallisuus -hankkeessa aloitettuun osallisuustyöpajojen ja muiden matalan kynnyksen osallistumisen menetelmien kehitysprosessiin helmikuussa 2013, jolloin tutkijat osallistuivat Kemijärvellä järjestettyihin osallisuustyöpajan ja kansalaisraadin demoversioihin. Vaikka kansalaisraadit eivät ole tämän tutkimuksen varsinaisena kohteena, Kemijärvellä tutkijat arvioivat osallisuustyöpajan ohella myös kansainvälisille vieraille esiteltyä 19

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot