FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa"

Transkriptio

1 FORUM3/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa Idrottsakademin sporrar till resultat i idrott och studier s. 16 Vastaa kyselyyn - voit voittaa polkupyörän! s. 23 Svara på enkäten och vinn en cykel! Työn laatu on pohjalaisten talonvalmistajien valttikortti Arbetskvaliteten är de österbottniska hustillverkarnas trumfkort s. 4 Oravais Rökeri savustaa vanhanajan kinkkua Oravais Rökeri röker skinka med gammaldags smak s. 10 1

2 PÄÄKIRJOITUS - LEDAREN Hyvät lukijat Energisen Vaasanseudun työnjako jäsentyy Uuden toiminnan kehittäminen vie aikaa ja energiaa. Siksi myös meidän on aika alkaa vakiinnuttaa hyväksi havaitsemiamme käytäntöjä rutiineiksi. VASEKin yhtenä tehtävänä on toimia seudun elinkeinopolitiikan operatiivisena toteuttajana ja yhteensovittajana. Tätä työtä olemme tehneet mm. solmimalla omistajakuntien kanssa osakassopimusta täydentäviä kuntakohtaisia sopimuksia. Sopimukset selkeyttävät rooleja ja sisältävät myös konkreettisia ja määrällisiä tavoitteita elinkeinoneuvonnalle. Valtakunnallisten ja seudullisten elinkeinopalveluiden tarjonta ja työnjako on selkeytynyt kuluneella satokaudella: VASEK keskittyy seudun mikro- ja pk-yritysten toimialakohtaiseen neuvontaan ja kehittämiseen koko Vaasanseudulla. Avustamme kehityskelpoisia ja -kykyisiä yrityksiä kohtaamaan asiantuntevat kehityspalveluiden tarjoajat ja pyrimme ohjaamaan innovatiiviset yritykset ja kehitysideat mm. teknologiakeskus Merinovan palveluiden käyttäjiksi. Marraskuun alussa tiimiämme vahvistava uusi yritysneuvoja lisää kapasiteettiamme erityisesti omistajanja sukupolvenvaihdokseen liittyvissä kysymyksissä ja myös Uusyrityskeskus Startiaa avustavassa ruotsinkielisessä uusyritysneuvonnassa. Hänen vastuullaan tulee olemaan myös muille kuin pääomistajakunnille myytävien palveluiden kehittäminen. VASEK on kuluvan syksyn aikana tukenut voimakkaasti Vaasan radan sähköistämistä. Ratahallintokeskuksen selvityksen johtopäätösten mukaisten jatkotoimenpiteiden vaikutuksesta Vaasanseudun koko kehitykseen ja imagoon on syytä huolestua! Vaasa on ainoa valtakunnalliseen aluekeskusohjelmaan kuuluva suuri kaupunkiseutu, jolla ei ole sähköistettyä rautatieyhteyttä. Toivottavasti asian merkitys ymmärretään vihdoin myös valtakunnan tasolla. Me emme anna periksi! Hyvää syksyä! Trevlig höst! Bästa läsare Arbetsfördelningen i den energiska Vasaregionen tar form Att utveckla en ny verksamhet tar tid och energi. Därför ska vi nu ta itu med att etablera rutiner. En av VASEKs uppgifter är att genomföra och samordna regionens näringspolitik. Det har vi gjort bl.a. genom att knyta avtal med ägarkommuner som kompletterar ägaravtalet. Avtalen gör rollerna tydligare och innehåller också konkreta och kvantitativa målsättningar för rådgivningen till närinsglivet. Under den gångna skördesäsongen har utbudet och arbetsfördelningen av nationala och regionala näringstjänster klarnat. VASEK koncentrerar sig på branschvis rådgivning till och utveckling av mikro- och sm-företag i hela Vasaregionen. Vi hjälper företag med utvecklingspotential och förmåga att möta sakkunniga producenter av utvecklingstjänster och sträver efter att visa innovativa företag och utvecklingsideér till teknologicentrum Merinova. I början av november får vi förstärkning till vårt team: en ny företagsombudsman kommer att öka vår kapacitet i synnerhet i frågor kring ägar- och generationsskifte och i stöd för Nyföretagscentrum Startia med nyföretagsrådgivning på svenska. Han kommer också att svara för utvecklandet av tjänster som säljs till andra än huvudägarkommunerna. VASEK har under hösten gett starkt stöd till elektrifieringen av tågbanan mellan Vasa och Seinäjoki. Banförvaltningscentralens utredning och de åtgärder som planeras ta kan ha oroväckande följder för Vasaregionens utveckling och image! Vasa är den enda stora regionen i det nationella regioncentraprogrammet som inte har en elektrifierad järnvägförbindelse. Vi hoppas att banans betydelse förstås också på riksnivån. Vi ger inte efter! Pekka Haapanen toimitusjohtaja verkställande direktör 3/2005 FORUM VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Sisältö / Innehåll Pääkirjoitus / Ledaren 2 Asiantuntijat miettivät kunta- ja palvelurakenne- 3 uudistusta Pohjanmaalla Experter ser över reformen av kommun- och 3 servicestrukturen i Österbotten Työn laatu on pohjalaisten talonvalmistajien 4 valttikortti Arbetskvaliteten är de österbottniska hustillverkarnas 5 trumfkort Hevosilla lisää asukkaita Vaasan seudulle? 6 Inflyttning till Vasaregionen med hjälp av hästar? 7 Pienimäen kaupasta löytyy jokaiselle jotakin 8 Pienimäkiaffären har någonting för alla 9 Oravais Rökeri savustaa vanhanajan kinkkua 10 Oravais Rökeri röker skinka med gammaldags smak 11 Seutu-uutiset / Regionnytt 12 VTT:n Vaasan toimipiste tärkeä energia-alan 15 yhteistyökumppani VTT:s Vasaenhet en viktig samarbetspartner inom 15 energibranschen Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin 16 urheilussa ja opinnoissa Idrottsakademin sporrar till resultat i idrott och studier 17 Turkistarhaus on tärkeä maaseudun väestön työllistäjä 18 Pälsfarmningen är en viktig sysselsättning för 19 landsbygdsbefolkningen Tulevaisuuden työmarkkinoilla pulaa ammattiosaajista 20 Brist på yrkeskunniga på framtidens arbetsmarknad 21 Yhteiset hankinnat säästävät kuntien rahoja 22 Gemensamma upphandlingar sparar in 22 kommunernas pengar Mistä ostat erikoistavarat ja -palvelut? 23 Var köper du specialvaror och -tjänster? 23 Nimityksiä / Utnämningar 23 Julkaisija / utgivare Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Vasaregionens Utveckling Ab VASEK Päätoimittaja / chefredaktör Pekka Haapanen Toimitusneuvosto / redaktionskommitté Anita Ismark Veli-Matti Laitinen Kim Mäkynen Pekka Mäkynen Anne Pennström Virpi Viertola Johanna Haveri Päivi Elina Alasjärvi Tekstit / texter Viestintä Oy Prowomedia Käännös / översättning Päivi Elina Alasjärvi, VASEK AAC Global Oy Seuraava numero ilmestyy helmikuussa Följande nummer utkommer i februari Kuvat / bilder Olli Breilin Oravais Talo - Hus Oy Ab Pekka Mäkynen Pohjanmaan Mediakomissio - Österbottens Mediakomissionen Rita Lukkarinen Tähtipyörä Oy Ab Vaasanseudun Kehitys Oy Vasaregionens Utveckling Ab Viestintä Oy Prowomedia Kari Huhta Taitto / ombrytning Mainostoimisto Pointer Paino, jakelu / tryck, distribution UPC Print Painos / upplaga kpl/st ISBN

3 Asiantuntijat miettivät kunta- ja palvelurakenneuudistusta Pohjanmaalla Sisäasiainministeriö asetti toukokuussa 2005 työryhmän selvittämään kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Hankkeen tavoitteena on selvittää kuntien vastuulla olevien palvelujen nykyinen toteuttamistapa ja tehdä ehdotuksia siitä, kuinka palvelut olisi jatkossa hoidettava. Osan tästä työstä toteuttaa Suomen Kuntaliitto yhdessä maakunnallisten liittojen kanssa. Pohjanmaan liitto on asettanut alueellisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään kuntapalveluiden järjestämistä Pohjanmaan alueella. Työryhmän jäsenet ovat eri alojen asiantuntijoita ja ryhmän puheenjohtajana toimii suurlähettiläs Ole Norrback. Asiantuntijatyöryhmä piti aloituskokouksensa Vaasassa 19. syyskuuta. Työnsä tulokset ryhmä esittää maakuntahallitukselle ensi vuoden toukokuussa. Palvelujen oikea mitoittaminen tärkeää Norrbackin mukaan ryhmän tavoitteena on miettiä, kuinka julkiset palvelut tulisi tulevaisuudessa järjestää Pohjanmaan maakunnan kunnissa, jotta palvelutaso säilyisi. Tarkoitus ei ole ryhtyä karsimaan palveluja, vaan taata niiden järjestäminen myös jatkossa. Asiantuntijaryhmä tekee suosituksia, mutta päätösten tekeminen jää kuntien ja valtiovallan tehtäväksi. Suosituksia tehdessämme pyrimme miettimään, miten niukat budjettivarat tulisi kohdentaa, jotta niiden käyttö olisi optimaalista. Jos esimerkiksi koulutuksessa on liikaa aloituspaikkoja, mutta terveydenhuollossa ei ole riittävästi hoitopaikkoja, on resursseja järkevää jakaa uusiksi, Norrback sanoo. Palvelut on mitoitettava muuttuvien tarpeiden mukaan, hän jatkaa. Suurimmat menoluokat kuntataloudessa ovat koulutus sekä sosiaali- ja terveydenhuolto, joten nämä ovat luonnollisesti tärkeimpiä kehittämisen kohteita. Muita kohderyhmiä ovat mm. hallinnon kehittäminen, kuntayhteistyö, kulttuuri, vapaaajan ja liikuntatoimen palvelut sekä elinkeinoelämän kehittäminen. VASEKin palvelustrategiatyö hyödyttää asiantuntijaryhmää VASEKin käynnissä oleva palvelustrategiatyö on hyvin samansuuntainen kuin Norrbackin johtaman asiantuntijaryhmän. VASEKin palvelustrategiatyö kattaa osittain samoja kuntia ja yhteistyömuotoja kuin liiton asettaman työryhmän työ. Olen käynyt VASEKin johdon kanssa hyödyllisiä keskusteluja ja yhteistyömme toimii hyvin. Jan-Erik Helenelund on antanut paljon arvokasta tietoa VASEKin teettämästä palvelustrategiaselvityksestä ja hyödynnämme tietenkin tätä tietoa Vaasanseudun osalta, sillä ei ole mitään järkeä keksiä pyörää uudelleen, Norrback toteaa. Olemme VASEKin kanssa samalla asialla: pyrimme molemmat siihen, että alueemme kunnat pystyisivät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja maakuntamme olisi jatkossakin hyvä paikka elää ja asua, Norrback jatkaa. Pohjanmaan liiton nimeämän asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajuus toi suurlähettiläs Ole Norrbackin hetkeksi lämpimästä Ateenasta syksyiseen Vaasaan. Österbottens förbund utnämnde ambassadör Ole Norrback till ordförande i expertarbetsgruppen och fick honom att lämna ett varmt Aten för ett höstligt Vasa för en stund. Experter ser över reformen av kommun- och servicestrukturen i Österbotten Inrikesministeriet har i maj 2005 tillsatt en arbetsgrupp för att utreda reformen av kommun- och servicestrukturen. Målet med projektet är att utreda på vilket sätt de tjänster förverkligas som kommunerna för närvarande har ansvar för och ge förslag om hur tjänsterna borde tas hand om i fortsättningen. En del av detta arbete genomförs av Finlands Kommunförbund tillsammans med landskapsförbunden. Österbottens förbund har tillsatt en regional arbetsgrupp med sakkunniga för att utreda hur de kommunala tjänsterna är ordnade inom Österbotten. Medlemmarna i arbetsgruppen är experter inom olika branscher och som ordförande för gruppen fungerar ambassadör Ole Norrback. Expertarbetsgruppen höll sitt första möte i Vasa den 19 september. Resul- tatet av sitt arbete presenterar gruppen för landskapsstyrelsen i maj nästa år. Rätt utvärdering av servicen är viktigt Enligt Norrback är gruppens uppgift att fundera på hur de offentliga tjänsterna i landskapet Österbottens kommuner bör ordnas i framtiden, så att servicenivån ska kunna bibehållas. Målet är inte att börja skära ner på servicen utan att garantera att servicen ordnas även i fortsättningen. Expertgruppen ger rekommendationer, men att fatta besluten faller på kommunerna och statsmakten. När vi utarbetar rekommendationerna strävar vi efter att tänka efter hur de knappa budgetresurserna bör riktas, så att de används på bästa möjliga sätt. Om det t.ex. inom utbildningen finns för många nybörjarplatser, men inte tillräckligt med vårdplatser inom hälsovården, är det förståndigt att omfördela resurserna. Tjänsterna bör dimensioneras efter behoven, fortsätter han. De största utgiftsposterna i kommunekonomin är utbildning samt social- och hälsovård, vilket gör att det naturligtvis är dessa som är de viktigaste områdena man bör utveckla. Övriga målgrupper är bl.a. utveckling av förvaltningen, kommunsamarbeten, kulturen, servicen inom fritid och idrott samt utveckling av näringslivet. VASEKs servicestrategiarbete gynnar expertgrupp Det servicestrategiarbete som VASEK har satt igång har i mycket samma inriktning som den expertgrupp Norrback leder. VASEKs servicestrategiarbete täcker delvis samma kommuner och samarbetsformer som den arbetsgrupp som förbundet tillsatt gör. Jag har fört nyttiga samtal med VASEKs ledning och vårt samarbete fungerar bra. Jan- Erik Helenelund har givit mycket värdefull information om den servicestrategiutredning VASEK låtit utföra och vi använder naturligtvis denna information när det gäller Vasaregionen, eftersom det inte är någon mening med att uppfinna hjulet igen, konstaterar Norrback. Vi är ute i samma ärenden som VASEK: vi strävar båda efter att kommunerna i området ska kunna svara på utmaningarna i framtiden och att vårt landskap även i framtiden ska vara ett bra ställe att leva och bo på, fortsätter Norrback. 3

4 Talotehtaan kasvatti on monessa mukana Vaasssa asuva Pia Simons on hyvä esimerkki pohjalaisen yrittäjäperheen kasvatista: lapsesta lähtien Pia on ollut mukana Oy Simons Element Ab:n toiminnassa. Äitiysloma-ajat pois laskettuna Pia on ehtinyt olla kokopäiväisesti yhtiön palveluksessa reilut viisi vuotta. Päivätyön lisäksi Pia on mukana myös luottamustoimissa. Hän on istunut varajäsenenä Österbottens Företagarföreningin hallituksessa melkein neljä vuotta ja on jäsenenä Hankenin elinkeinotoimikunnassa. Viime keväästä lähtien hän on ollut mukana myös VASEKin elinkeinotyöryhmässä. Luottamustoimet ovat mielenkiintoisia, sillä niiden perspektiivi on monesti erilainen omaan työhön verrattuna, Pia toteaa. Pia on myös innokas harrastajateatterilainen. Kahtena viime kesänä hän on esittänyt pääosaa Oravais Teaterin esityksessä Fannys första liv. Ann-Luise Bertellin kirjoittama näytelmä pohjautuu tositarinaan Fannysta, joka aikanaan asui ja vaikutti Kimon ruukissa. Näytelmä oli suosittu ensimmäisenä kesänä ja päätimme jatkaa sitä myös tänä vuonna, Pia kertoo. Onneksi toisen kauden näytelmässä ei ollut kovin paljon harjoituksia, joten keväällä syntynyt kuopuskaan ei haitannut Pian Fannyna esiintymistä. Tällä hetkellä Pia on vanhempainvapaalla ja viettää paljon aikaa kotona pienten poikiensa kanssa. Töihin meno on edessä kolmen kuukauden päästä ja Pialla on jo paljon ajatuksia siitä, mitä kaikkea hän voisi tehdä uudella tavalla. Ehkä aloitan mammaloman jälkeen työnteon tuotanto-osastolta, Pia suunnittelee. Husfabrikens dotter sysslar med mycket Vasabon Pia Simons är ett bra exempel på ett barn i en österbottnisk företagarfamilj. Ända sedan barndomen har Pia varit med i Oy Simons Element Ab: s verksamhet. Om mammaledigheterna inte räknas med, har hon hunnit vara heltidsanställd vid företaget i drygt fem år. Vid sidan om arbetet på företaget har Pia också förtroendeuppdrag: närmare fyra år i styrelsen för Österbottens företagarförening som suppleant. Hon är också medlem i Hankens Näringslivsråd. Sedan i våras är hon också med i VASEKs näringslivsarbetsgrupp. Förtroendeuppdragen är intressanta, för perspektivet är ofta ett annat jämfört med ens eget jobb, konstaterar hon. Pia är en ivrig medlem i amatörteater. De senaste två somrarna har hon spelat huvudrollen i Oravais Teaters pjäs Fannys första liv. Pjäsen som skrivits av Ann-Luise Bertell baserar sig på en sann historia om Fanny som bodde och verkade på Kimo bruk. Pjäsen var mycket populär den första sommaren och vi bestämde oss att fortsätta med den också i år, berättar Pia. Till all lycka övades pjäsen inte lika flitigt som inför den första säsongen, så familjens yngste som föddes på våren var inget hinder för Pias roll som Fanny. Nu är Pia föräldraledig och en stor del av sin tid är hon hemma med sönerna. Om tre månader är det arbetets tur och Pia har redan många ideér om vad allt hon kunde göra annorlunda. Kanske jag börjar på produktionsavdelningen efter mammaledigheten, planerar Pia. Työn laatu on pohjalaisten talonvalmistajien valttikortti Pohjanmaalla on pitkät perinteet talonvalmistuksessa. Myös Vaasanseudulla toimii useita talonvalmistajia, jotka ovat tunnettuja ympäri Suomen. Osa tehtaista vie taloja myös ulkomaille aina Kaukoitään asti. Yhä useampi omakotirakentaja valitsee avainvalmiina toimitettavan kodin, sillä harvalla on aikaa, taitoa tai halua ryhtyä itse rakentamaan. Valmistalojen uranuurtaja, Oravais Talo-Hus Oy Ab:n toimitusjohtaja Harry Backlund, näkee asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitävän valmistalon olevan vaivaton ja laadukas vaihtoehto nykyajan kiireisille ihmisille. Kun talo on muuttovalmiina parissa päivässä asennuksesta, ei rakentajalle tule kaksikertaisia asuntokuluja, Backlund toteaa. Puualan kehityskeskus yhteistyön veturina Pohjanmaan Puualan Kehityskeskus Woodpoint on mekaanisen puunjalostuksen yhteistyö- ja kehittämisverkosto, joka toimii Rannikon metsäkeskuksen yhteydessä. Kehityskeskus pyrkii vahvistamaan jäsenyritystensä välistä yhteistyötä sekä nostamaan niiden jalostusastetta, osaamistasoa, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Tätä työtä toteutetaan erilaisten hankkeiden ja selvitysten avulla. Parhaillaan selvitellään mm. pohjalaisten puutalonvalmistajien vientimahdollisuuksia Tanskaan. Meidän tehtävämme on olla positiivisessa mielessä nurkkapatriootteja ja edistää tämän alueen puuosaamisen kysyntää, tiivistää projektipäällikkö Mårten Lövdahl. Puualan kehittäjät uskovat pohjalaisen talonvalmistuksen menestykseen. Mårten Lövdahl kertoo, että ainakin suurimmilla alueen talonvalmistajilla on hyvä työtilanne ja talojen kysyntä on vilkasta. Vaikka paikalliset talonvalmistajat eivät pysty kilpailemaan hinnalla halpatuonnin kanssa, niiden valttina on asiakaskohtainen räätälöinti ja hyvä laatu. Pohjanmaalla työmoraali on korkea ja työn laatu on erinomaista, lisää Woodpointin tuotantotekninen neuvoja Juha Romppanen. Talonvalmistajat yhteistyössä Vaasan asuntomessuille Varsinkin tämänvuotisia Oulun asuntomessuja on kritisoitu siitä, että messutalojen joukossa ei ollut yhtään tyyppitaloa, vaan messutaloja leimasi linnamaisuus ja erikoiset ratkaisut. Suurin osa suomalaisista omakotiasujista valitsee asunnokseen kuitenkin perinteitä kunnioittavan talon, jossa korostuu asumisen käytännöllisyys. Puualan kehittämiskeskus on aloittanut projektin, joka tähtää siihen, että Vaasanseudun talonvalmistajat olisivat runsaslukuisina mukana tulevilla Vaasan asuntomessuilla vuonna VASEK rahoittaa tätä hanketta aluekeskusohjelmasta. Olisi erittäin tärkeää saada Vaasanseudulla toimivat talovalmistajat näkymään asuntomessuilla nyt, kun messut järjestetään näin lähellä, sanoo idean puuhamies ja kehittämiskeskuksen työvaliokunnan jäsen Harry Backlund. Pitkän linjan talonrakentajana hän näkee, että tätä hanketta kannattaa viedä yhteistyössä eteenpäin. Tavoitteenamme on kehittää toimintakonsepti, jota hyödyntämällä mahdollisimman monen Vaasanseudun talovalmistajan olisi mahdollista päästä mukaan Vaasan asuntomessuille. Todennäköisesti talotehtaat kehittelevät uuden, mallistoonsa sopivan talomallin messuja varten, kertoo Mårten Lövdahl. Ensimmäiset keskustelut Vaasan 4

5 asuntomessujen projektipäällikkö Keijo Ullakon kanssa on käyty ja hän on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti. Vaasanseudun talotehtaiden hanke liittyy läheisesti myös Puusuomi-hankkeen tavoitteeseen toteuttaa uutta, tiivistä ja matalaa puukorttelirakentamista Suvilahdessa pidettäville asuntomessuille. Asian selvittelytyö on meneillään ja asiasta keskustellaan Suomen Asuntomessujen edustajien kanssa lokakuun loppupuolella. Arbetskvaliteten är de österbottniska hustillverkarnas trumfkort Det finns en lång tradition av hustillverkning i Österbotten. Även i Vasaregionen finns det ett flertal hustillverkare som är kända runtom i Finland. En del av fabrikerna exporterar även hus utomlands ända till Fjärran Östern. Allt fler villabyggare väljer ett hus som levereras nyckelfärdigt, eftersom få har den tid, den kunskap eller den vilja som krävs för att själv börja bygga. Föregångaren när det gäller nyckelfärdiga hus, Oravais Talo-Hus Oy Ab: s verkställande direktör Harry Backlund anser att färdiga hus som planeras enligt kundens önskemål, är ett praktiskt och förstklassigt alternativ för nutidens upptagna människor. Eftersom huset är färdigt att flytta in i några dagar efter att det har monterats upp, slipper byggaren dubbla boendekostnader, konstaterar Backlund. Träbranschens utvecklingscenter som lokomotiv för samarbetet Träbranschens utvecklingscenter i Österbotten, Woodpoint, är ett samarbets- och utvecklingsnätverk inom mekanisk träförädling som fungerar i anslutning till skogscentralen Kusten. Ut- vecklingscentrumet strävar efter att stärka samarbetet mellan sina medlemsföretag, höja förädlingsgraden samt bidra till produktutveckling, internationalisering och ökat kunnande. Detta arbete förverkligas genom olika projekt och utredningar. Just nu utreds bl.a. de österbottniska trähustillverkarnas möjligheter att exportera till Danmark. Vår uppgift är att i positiv mening vara lokalpatrioter och främja efterfrågan av vårt områdes kunnande inom träbranschen, berättar projektchef Mårten Lövdahl. Utvecklarna inom träbranschen tror på den österbottniska hustillverkningens framgång. Mårten Lövdahl berättar att åtminstone de största hustillverkarna i området har en bra arbetssituation och det är en livlig efterfrågan på husen. Fastän de lokala hustillverkarna inte kan tävla med den billiga importen och deras priser, är deras trumf att planera enligt kundens behov och erbjuda god kvalitet. I Österbotten är arbetsmoralen hög och arbetskvaliteten utmärkt, tillägger Woodpoints produktionstekniska rådgivare Juha Romppanen. Hustillverkarna med på bostadsmässan i Vasa genom samarbete Årets bostadsmässa i Uleåborg har i synnerhet kritiserats för att det bland mässhusen inte fanns ett enda typhus. Mässhusen präglades av speciella lösningar och av att de var slottsliknande. Största delen av finländarna som bor i egnahemshus väljer dock ett hus med respekt för traditioner och där det praktiska boendet framhävs. Träbranschens utvecklingscenter har påbörjat ett projekt, som har som mål att husbyggarna från Vasaregionen skall vara rikligt representerade vid den kommande bostadsmässan i Vasa år VASEK finansierar detta projekt från sitt regioncentrumprogram. Det vore mycket viktigt att få de husbyggare som finns i Vasaregionen att synas på bostadsmässan nu när mässan arrangeras så här nära oss, säger Harry Backlund, mannen bakom idén och medlem i arbetsutskottet för utvecklingscentrumet. Som en husbyggare som varit med länge, ser han att det lönar sig att genom samarbete föra detta projekt vidare. Vår målsättning är att utveckla ett verksamhetskoncept som så många hustillverkare i Vasaregionen som möjligt kan utnyttja för att komma med på bostadsmässan i Vasa. Troligtvis planerar husfabrikerna en ny husmodell enbart för mässan, en modell som passar in i deras egen kollektion, berättar Mårten Lövdahl. De första diskussionerna med Keijo Ullakko, projektchef för Bostadsmässan i Vasa, har förts och han har haft en positiv inställning till projektet. Projektet för Vasaregionens husfabriker har även nära anknytning till den målsättning projektet Puusuomi (utvecklingsprogram för träbranschen) har att förverkliga ett nytt, kompakt och lågt träkvartersbyggande på bostadsmässan i Sunnanvik. Man håller på att utreda frågan och ärendet diskuteras med representanter för Finlands Bostadsmässa i slutet av oktober. 5

6 Hevosilla lisää asukkaita Vaasanseudulle? Sanna Lahdensuo kartoittaa parhaillaan Vaasanseudun kehitysyhtiössä projektityönä, olisiko hevosista vetovoimatekijäksi, jolla Vaasanseudun kuntiin saataisiin uusia asukkaita. Koska työ on tarkoitus saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä, raviharrastus on jätetty projektin ulkopuolelle ja huomio keskittyy ratsastukseen. Hevosharrastus on Suomessa kasvussa: yli suomalaista ratsastaa. Aikuisten määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Harrastajista jo lähes puolet on aikuisia. Hevosenomistajat arvostavat tonttia, jolle voi rakentaa oman tallin. Jos lähistöllä vielä on hyvät ratsastusmaastot ja maneesit ja liuta muita hevosharrastajia, seudulle voisi hyvinkin asettua asumaan. Lahdensuo selvittää, löytyykö Vaasanseudulta tällaisia alueita ja pohtii myös keinoja, joilla seudun mainetta hevosharrastajien parissa voitaisiin kasvattaa. Paras tilanne Laihian Jokikylässä Lahdensuo on kierrellyt tutustumassa alueen ratsastustalleihin elokuun puolivälistä lähtien. Alueella toimii reilut 20 ratsastuspalveluja tuottavaa tallia. Tallien keskikoko on hevosta, Lahdensuo kertoo. Hevosharrastuksen imusta kertoo se, että talleilla menee pääsääntöisesti hyvin. Osalla talleista on niin täyttä, etteivät ne voi ottaa yhtään uusia ratsastajia, vaikka tulijoita olisi. Yrittäjät ovat melko tyytyväisiä tilanteeseen, eikä monikaan suunnittele suunnittele toiminnan laajentamista. Mustasaaren Tuovilaan on kuitenkin perustettu yksi uusi ratsastustalli. Käynnit talleilla ovat antaneet Lahdensuolle käsityksen hevosharrastusmahdollisuuksista kunnissa. Laihialla, Vaasassa ja Mustasaaressa on tällä hetkellä eniten tarjottavaa hevosihmisille. Oravaisissa on innokkaita hevosharrastajia, mutta ei alan yrittäjiä. Tarjontaa ei ole myöskään Vähässäkyrössä, Lahdensuo listaa. Laihian Jokikylässä tilanne näyttää hänen mukaansa parhaimmalta: EU-hankkeena kylään on saatu täysimittainen ratsastusmaneesi, ja lähistöltä on tulossa myyntiin tontteja. Aikuisratsastajat haluaisivat vaelluksille Ratsastustuntien lisäksi kysyntää olisi muillekin tuotteille. Aikuisratsastajat lähtisivät mieluummin muutaman tunnin vaellusratsastukselle kuin kiertäisivät kehää maneesissa. Vammaisten ratsastusterapiaa Vaasanseudulla ei tarjoa yksikään talli; muutama yksityisyrittäjä kylläkin omalla hevosellaan. Pikkulasten talutusratsastukseen olisi myös tulijoita. Yrittäjillä ei ole mahdollisuutta itse lähteä kehittämään vaellusreittejä, vaan se vaatisi kuntien panostuksen, Lahdensuo sanoo. Vaasan ja Mustasaaren kuntien ratsastusreittien kehittämiseksi tehdäänkin parhaillaan työtä omassa projektissaan. Esite talleista ja tietoa internetiin Lahdensuo toivoo, että projektin tuloksena syntyisi esite, jossa esiteltäisiin kuvan kanssa kaikki tallit ja niiden ratsastustuotteet. Internetin kautta tieto leviäisi myös valtakunnallisesti. Linkki Suomen Ratsastajainliiton sivuilla tekisi seudun ratsastustarjontaa tunnetuksi hevosharrastajien parissa, Lahdensuo sanoo. Osalla talleista on niin täyttä, etteivät ne voi ottaa yhtään uusia ratsastajia, vaikka tulijoita olisi. 6

7 Inflyttning till Vasaregionen med hjälp av hästar? Sanna Lahdensuo arbetar som bäst med ett VASEK-projekt vars syfte är att klarlägga om hästar kunde vara den dragningskraft som skulle locka nya invånare till Vasaregionens kommuner. Utredningen siktar på att bli färdig före slutet av januari 2006 och huvudvikten läggs på ridsporten. Ridning som hobby blir allt populärare i Finland. Nu har vi mer än personer som rider. Antalet vuxna har stigit snabbt de senaste åren: av alla ryttare är närmare hälften vuxna. En tomt där man kan bygga ett eget stall uppskattas högt av hästägare. Bra ridterräng och maneger i omgivningen samt andra hästintresserade är faktorer som kan påverka beslutet att bosätta sig i regionen. Lahdensuos uppgift är att finna sådana områden i Vasaregionen och komma med förslag om hur man kan öka regionens attraktion bland hästintresserade. Jokikylä i Laihela ser bäst ut Sedan mitten av augusti har Lahdensuo bekantat sig med ridstallen i regionen. Här finns drygt 20 stall som erbjuder ridning av olika slag. Stallen har i medeltal hästar, berättar Lahdensuo. Ett tecken på att ridningen är populärt är att det går mestadels bra för stallen. Några av stallen har fullt upp och kan inte ta nya ryttare även om det finns intresserade. Företagarna är ganska nöjda med situationen och få av dem planerar att utvidga verksamheten. Nyligen har ett nytt ridstall grundats i Toby i Korsholm. Stallbesöken har gett Lahdensuo en uppfattning om vad det finns för ridmöjligheter i kommunerna. Laihela, Vasa och Några av stallen har fullt upp och kan inte ta nya ryttare även om det finns intresserade. Korsholm har mest att erbjuda för hästintresserade i dagens läge. I Oravais finns det ivriga hästintresserade men inga företagare i branschen. Också Lillkyro har litet att erbjuda, räknar Lahdensuo upp. Enligt henne ser läget soligast ut i Jokikylä i Laihela. Byn har fått en hellång ridmanege med stöd av ett EUprojekt och i närheten finns det tomter som kommer till salu. Vuxna ryttare vill rida i skog och mark Förutom ridlektioner efterfrågas också annan service. Vuxna vill hellre bege sig ut på några timmars vandringsritt än rida runt ridbanan i manegen. I Vasaregionen finns det inget stall som har ridterapi på sitt program, men enskilda företagare erbjuder terapeuttjänster med sina hästar. Intresset för småbarnsridning är också stort. Företagare har inga möjligheter att skapa rutter och stigar för vandringsritt. Satsningen ska komma från kommunerna, säger Lahdensuo. Som bäst planeras ridrutter i Vasa och Korsholm inom ett annat projekt. Broschyr över stallen och information på nätet Lahdensuo önskar att projektet kan utarbeta en broschyr där alla stall och deras tjänster presenteras med bilder. Internet sprider informationen effektivt också nationellt. En länk på Finlands Ryttarförbunds webbplats skulle vara bra reklam för regionens ridutbud, säger Lahdensuo. 7

8 Pienimäen kaupasta löytyy jokaiselle jotakin Kauppa se on, joka kannattaa! Näin näyttää olevan ainakin Laihialla, jossa vähittäiskaupan asiakasomavaraisuus on plussan puolella, mikä on harvinaista pienille maalaiskunnille. Se tarkoittaa, että Laihian vähittäiskaupoissa käy enemmän asiakkaita muista kunnista kuin mitä laihialaisia käy muualla asiakkaina. Vaikka laihialaisista yrityksistä puhuttaessa monelle tulevat ensimmäisenä mieleen teollisuusyritykset, kauppa ja palvelut edustavat hieman yli puolta koko kunnan elinkeinorakenteesta. Elinkeinoasiamies Rami Mattilan mukaan Laihian kunta haluaa omalta osaltaan olla kehittämässä myös kaupan ja palvelujen toimintaedellytyksiä. Laihian kunnan myönteinen suhtautuminen vaikutti yrityksen perustamispäätöksen syntymiseen, hän sanoo. Tarvittaessa Leena ja Marko Pienimäki voivat auttaa liikkeessä toinen toistaan, vaikka Leena tunnustaa, ettei ole vielä myynyt yhtään moottorisahaa. Leena och Marko kan hjälpa varandra i affären när det behövs även om Leena erkänner att hon inte ännu har sålt en enda motorsåg. Jokaiselle jotakin Marko Pienimäki Oy on yksi laihialaisista kauppaliikkeistä. Pitkään rakennusalalla toiminut Marko Pienimäki perusti koneliikkeen Laihialle kaksi vuotta sitten. Ennen kaupan perustamista Marko oli töissä kurikkalaisessa koneliikkeessä ja suunnitteli jo liikkeen ostamista. Hänen päivittäinen työmatkansa Vaasasta Kurikkaan kulki Laihian halki ja jossain vaiheessa ajatus koneliikkeen perustamisesta Laihialle kypsyi miehen mielessä. Laihian kunnan myönteinen suhtautuminen vaikutti yrityksen perustamispäätöksen syntymiseen, hän sanoo. Aluksi koneliike toimi kellaritiloissa Laihian keskustassa, mutta muutti sitten väljempiin ja käytännöllisempiin tiloihin entiseen säästöpankkiin. Avara ja tyylikäs pankkisali sai Markon miettimään, mitä muuta liiketoimintaa tiloissa voisi harjoittaa. Kellaritiloissa toimiessamme vain miehet tulivat liikkeeseen ja vaimot jäivät autoon odottelemaan. Ajattelin, että jollain täytyisi houkutella liikkeeseen myös naisasiakkaat, Marko muistelee. Vuosi sitten Marko perusti koneliikkeen yhteyteen myös Marimekon myymälän. Tasaraita-nimistä myymälää vetää Markon vaimo Leena Savolainen-Pienimäki. Aivan helposti Marimekon myymälän perustamislupa ei hellinnyt, vaan päätöksen teki toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen. Jälkeenpäin niin Marimekon edustajat kuin koneliikkeen edustamien merkkien valmistajat ja maahantuojat ovat olleet tyytyväisiä ratkaisuun. Vaikka yhteistyökonsepti on yllättävä ja erilainen, se toimii. Hyvin käyvästä kaupasta hyötyvät myös valmistajat ja maahantuojat. Koneet ja tekstiilit sulassa sovussa Marimekon tuotteet ovat sulassa sovussa pienkoneiden, pyörien ja mopojen kanssa Pienimäkien liikkeessä. Tekstiilimyymälän kyljessä sijaitseva koneliike on ja Marimekon tuotteista Leena Savolainen-Pienimäen suosikki on selkeä tasaraita ja sen kertoo myymälän nimikin. Edustamamme tuotemerkit ovat Helkaman polkupyörien tapaan vahvoja ja niillä on hyvä imago, kertoo Marko Pienimäki. Tasaraita är Leena Savolainen- Pienimäkis favorit Marimekko därefter namnet på butiken. De varumärken som vi representerar är starka och har positiv image, precis som Helkama cyklar, berättar Marko Pienimäki. 8

9 pysyy siistinä: koneita ei käynnistellä kaupassa ja pienetkin huollot suoritetaan pihan perällä olevassa huoltoliikkeessä. Molemmat myymälät edustavat alansa laatutuotteita, joten liikkeen imago on korkea. Pankkisalin marmorilattia ja myymälä valoisuus lisäävät laadukasta mielikuvaa. Liikkeen ovella tapahtuu yleensä asiakkaiden isojako: naiset suuntaavat Marimekon puolelle ihastelemaan uutuuksia ja miehet menevät koneliikkeen puolelle katsomaan teknisempiä tuotteita. Joskus on käynyt niin, että isäntä on uskaltanut ostaa uuden sahan, kun on nähnyt vaimon investoivan verhoihin ja päinvastoin, Marko myhäilee. Pienimäen koneliike tekee yhteistyötä myös edustamiensa tuotemerkkien kautta. Esimerkiksi Rinta-Joupin autoliikkeen kanssa on tehty yhteistyötä Helkaman ja Hondan tuotemerkkien alla. Pendelöintiä Vaasasta Laihialle Vaasassa asuvat Pienimäet kulkevat työmatkaansa vastavirtaan. Työmatkalaisten valtavirtahan kulkee naapurikunnista Vaasaa kohti. Laihian ja Vaasan välisen matkan aikana on hyvä miettiä työasioita ja muuttua perheenäidistä kauppiaaksi ja päinvastoin, Leena tuumaa. Leena ja Marko pitävät työstään kauppiaina. Yhdessä työskenteleminen on mielekästä ja antoisaa ja tarvittaessa he voivat auttaa toinen toisiaan. Laihia on vireä paikkakunta ja asiakkaat ovat ottaneet vaasalaispariskunnan hyvin vastaan. Myymälöiden erilaiset aukioloajat ja perheen pienet koululaiset aiheuttavat sen, että ainakaan vielä Pienimäet eivät pääse töihin samalla kyydillä. Pienimäkien liike työllistää vakituisesti neljä henkilöä. Koneliikkeen puolella Markon lisäksi palvelee hänen veljensä Markus Pienimäki ja Marimekossa työskentelee laihialainen Karita Mäkinen. Välillisesti Pienimäkien liike työllistää myös samassa pihapiirissä olevaa Juha Sparfin huoltoliikettä, joka huoltaa myös kaikki Pienimäellä myynnissä olevat konemerkit. Pienimäkiaffären har någonting för alla Det lönar sig med affärerna! Så verkar det vara i Laihela, i alla fall, där självförsörjningen i fråga om kunder inom detaljhandeln är på plus, något som inte är vanligt i små landsbygdskommuner. Antalet kunder som kommer till butikerna i Laihela är större än antalet Laihelabor som far till andra kommuner för att handla. Även om de flesta tänker först på industriföretag när man talar om Laihelaföretag, täcker handel och service en aning över hälften av kommunens näringsstruktur. Kommunens näringsombudsman Rami Mattila konstaterar att Laihela kommun vill för sin del vara med att utveckla verksamhetsförutsättningarna för handel och service. Någonting för alla En av affärerna i Laihela är Marko Pienimäki Oy. Marko Pienimäki arbetade länge inom byggbranschen innan han startade en egen maskinaffär i Laihela för två år sedan. Före grundandet arbetade han i en maskinaffär i Kurikka och hade tankar om att köpa den. Vägen från Vasa till jobbet i Kurikka for via Laihela varje dag och i något skede började tanken om att börja med en egen maskinaffär i Laihela mogna. Kommunen var positivt inställd, vilket medverkade till beslutet att grunda företaget, säger Pienimäki. Maskinaffären började i källarlokaler i centrum av Laihela men flyttade något senare till rymligare och mera praktiska lokaler som tidigare hade hört till Sparbanken. Banksalen var stor och stilig och Marko började fundera över vilken annan slags affärsverksamhet man kunde ha i lokalerna. När vi hade affären i källaren, kom endast männen dit medan fruarna stannade i bilen och väntade. Jag tänkte att någonting måste det finnas som skulle locka också damkunderna till affären, Marko berättar. För ett år sedan grundade Marko en Marimekkobutik i de samma lokalerna. Affären som heter Tasaraita drivs av Markos fru Leena Savolainen-Pienimäki. Det var inte så enkelt att få tillståndet till affären utan beslutet fattades av Marimekkos vd Kirsti Paakkanen. Efteråt har både representanterna för Marimekko samt tillverkare och importörer av de märken som maskinaffären sköter agenturen för varit nöjda med lösningen. Även om konceptet är överraskande och annorlunda jämfört med de flesta, går affärerna bra och också tillverkarna och importörerna profiterar. Maskiner och textiler sida vid sida I Pienimäkis affär bildar Marimekkoprodukter en harmonisk helhet tillsammans med småmaskiner, cyklar och mopeder. Maskinaffären är nära till textilbutiken och den hålls snygg och städad genom att maskiner inte startas inne i butiken och även mindre service utförs i serviceaffären in på gården. De båda butikerna säljer kvalitéprodukter inom sin egen bransch varför imagen på Pienimäki är hög. Marmorgolvet i banksalen och de ljusa lokalerna förstärker föreställningen om högklassighet. Vid dörren till Pienimäkis affär delar kundströmmen sig i två grupper: kvinnorna styr stegen till Marimekko för att beundra nyheter och männen går raka vägen till maskinaffären för att se på mera tekniska produkter. Någon gång har det hänt så att herrn i huset har vågat köpa en ny såg efter att han sett frugan investera i gardiner, och tvärtom, småler Marko. Pienimäki maskinaffär samarbetar med Rinta-Jouppis bilaffär, bland andra, via varumärken. Varumärken kring vilka de har samarbetat är Helkama och Honda. Hem i Vasa, arbete i Laihela Paret Pienimäki bor i Vasa och de pendlar mot strömmen. De flesta pendlar ju från närkommunerna till Vasa. Mellan Laihela och Vasa har man bra tid på sig att tänka på arbetet och byta rollen från husmor till affärskvinna och tvärtom, överväger Leena. Leena och Marko båda gillar sitt arbete som butiksägare. Att arbeta tillsammans anser de förnuftigt och givande. De kan också hjälpa varandra om så behövs. Laihela är en aktiv kommun och kunderna har bemött Vasaparet väl. På grund av affärernas olika öppettider och familjens små skolelever kan Pienimäkis inte ännu köra tillsammans till arbetet. Pienimäkis affär har fyra ordinarie anställda. Med maskinförsäljningen arbetar Marko och hans bror Markus Pienimäki medan Tasaraita har Laihelabon Karita Mäkinen i butiken. Affären sysselsätter indirekt även Juha Sparfs servicefirma på samma gård, som utför service på alla maskinmärken som Pienimäki säljer. Kommunen var positivt inställd, vilket medverkade till beslutet att grunda företaget, säger Pienimäki. 9

10 Oravais Rökerin työntekijät ovat Maksamaa Kokkola - väliltä. Vasemmalta Jan Sirén, Ulrika Biskop ja Johan Lindqvist. Anställda på Oravais Rökeri kommer från området som begränsas av Maxmo och Karleby. Från vänster Jan Sirén, Ulrika Biskop och Johan Lillqvist. Oravais Rökeri savustaa vanhanajan kinkkua Kokkolantien varressa, pari kilometriä Oravaisten keskustasta pohjoiseen on viitta, jossa lukee Rökeri. Tielle asti näkyy valkea puurakennus, jossa toimii vuonna 1999 perustettu Oravaisten savustamo, Oravais Rökeri. Savustamossa valmistetaan savulihatuotteita laatulihasta käyttämällä itse kehitettyä savustusreseptiä. Käytämme ainoastaan kokolihatuotteita ja valmistamme lähes kaiken käsityönä. Savustamme vanhanajan savustusreseptin mukaan, emmekä käytä juuri lainkaan lisäaineita, kertoo yksi savustamon perustajista, lihamestari Jan Sirén. Hänen lisäkseen savustamo työllistää seitsemän henkilöä, joista kolme on naisia. Oravais Rökeri käyttää raaka-aineena porsaan ja naudan lihaa sekä kalkkunaa. Kaikki liha tulee Atrialta, koska sen tulee olla tarkastettua. Käytämme vain parhaita osia, kuten kinkkua ja filettä. Savustamme esimerkiksi erikoisen murei- ta käsinvalmistettuja kinkkuja, Sirén kertoo. Peräti 99 prosenttia savustamon tuotannosta menee suoraan kauppaliikkeisiin. Myyntialueena on lähiseutu; pohjoisessa on rajana Oulainen, idässä Seinäjoki ja etelässä Kristiinankaupunki. Savustamosta voi myös ostaa tuotteita, ja varsinkin kesäisin siellä käy asiakkaita ostamassa grillattavaa lihaa. Jopa ruotsalaiset turistit ovat Sirénin mukaan löytäneet savustamon. Viikossa valmista Kun liha tulee Oravais Rökerille, se paloitellaan ja suolataan. Suolaus kestää yhdestä puoleentoista vuorokautta. Sen jälkeen lihat pannaan vuorokaudeksi savustumaan. Savustuksen jälkeen liha jäähdytetään, viipaloidaan ja pakataan. Koko prosessi kestää yhteensä viikon. Savustusuuni on tietokoneohjattu ja siinä on 99 erilaista ohjelmaa. Alkuun pääsimme kokeilemalla ja taas kokeilemalla. Reseptin, jonka olemme itse kehittäneet, täytyy pitää sataprosenttisesti, Sirén selvittää. Oravaisten kunta on suhtautunut savustamoyritykseen myönteisesti. Sirén osoittaa ylpeänä kunnan Oravais Rökerille vuonna 2001 myöntämää yrittäjäpalkintoa. Yritys on kuuden vuoden aikana saanut hyvin jalansijaa, mistä on osoituksena 550 neliön lisätilojen valmistuminen seuraavaksi sesongiksi. Tiloihin tulee uudet siivutus- ja pakkaustilat sekä henkilökunnan uudet sosiaalitilat. Savustamo Vaasan pohjoispuolelle Savustamolle oli Oravaisissa selvä markkinarako, sillä Vaasan pohjoispuolella ei ollut ennestään savustamoa lähialueella. Eteläpuolella lähimmät savustamot ovat Maalahdessa ja Närpiössä. On mielenkiintoista, että markkinoiden globalisoituessa ja ulkomaisten kauppaketjujen tullessa Suomeen pienten yritysten tuotteilla on silti kysyntää, kertoo Ann-Sofi Strandberg Foodiasta. Foodia toimi neuvojana ja erilaisten ratkaisujen hakijana Oravais Rökeriä perustettaessa. Foodia toteuttaa projekteja Pohjanmaan elintarvikealan kehittämiseksi. Ensisijaisen kohderyhmän muodostavat elintarvikkeiden jalostuksen, markkinoinnin ja jakelun parissa toimivat yritykset. Foodia ylläpitää alueellaan laajaa verkostoa ja tarjoaa yrityksille runsaasti erilaisia palveluja. Elintarvikealan yritys voi ottaa yhteyttä Foodiaan esimerkiksi tuotekehittelyä, tuotantojärjestelmiä, viranomaisvaatimuksia, markkinointia ja investointeja koskevissa asioissa. 10

11 Oravais Rökeri röker skinka med gammaldags smak Vid Riksåttan, ett par kilometer norr om Oravais centrum, står en skylt med texten Rökeri. En vit träbyggnad syns ända ut till vägen. Där finns Oravais Rökeri, grundat år 1999, som tillverkar rökta köttprodukter av förstklassigt kött med en rökningsmetod som de själv har utvecklat. Vi använder endast helkött och nästan allting tillverkas för hand. Vi håller fast vid ett gammalt recept för rökningen och använder ringa tillsatsämnen, berättar en av grundarna till rökeriet, köttekniker Jan Sirén. Rökeriet har sammanlagt åtta anställda, av vilka tre kvinnor. Oravais Rökeri använder gris, nöt och kalkon som råvara. Allt kött kommer från Atria, eftersom det måste vara granskat. Endast de bästa delarna, t.ex. skinkan och skinkfilén, används. Vi röker extra möra skinkor som tillverkas för hand, berättar Sirén. Till och med 99 procent av rökeriets produktion går direkt till affärerna på området mellan Oulainen i norr, Seinäjoki i öster och Kristinestad i söder. Man kan också köpa produkter i rökeriet att ta hem med sig, och speciellt på somrarna kommer kunder som köper kött för grillning. Enligt Sirén har också svenska turister hittat till rökeriet. Färdigt på en vecka När köttet kommer till Oravais Rökeri, styckas det först och saltas sedan. Saltningen tar mellan 24 och 36 timmar. Därefter röks köttet i ett dygn, och då det är färdigt, kylas det ner, skivas och packas. Hela prosessen tar en vecka. Rökugnen är datorstyrd och har 99 olika program. Vi började helt enkelt med att prova oss fram. Receptet som vi utvecklade själv måste stämma hundraprocentigt, förklarar Sirén. Oravais kommun har varit positivt inställd mot företaget. Det är inte utan stolthet Sirén pekar på företagarpriset som kommunen tilldelade Oravais Rökeri år Företaget har under sina sex verksamhetsår fått stadigt fotfäste, vilket bevisas av 550 m 2 nya utrymmen som färdigställs till nästa säsong. I lokalerna kommer det att finnas nya utrymmen för skivning och förpacking samt nya personalrum. Rökeri norr om Vasa Rökeriet hittade en ypperlig marknadsnisch i Oravais, för norr om Vasa fanns det inget rökeri från förr. De närmaste rökerierna söder om Vasa ligger i Malax och Närpes. Det är intressant att trots globalisering och etablering av utländska affärskedjor finns det ändå efterfrågan på de små företagens produkter, berättar Ann- Sofi Strandberg på Foodia. Foodia fungerade som rådgivare och hjälpte till att hitta olika lösningar vid grundandet av Oravais Rökeri. Foodia genomför projekt med syftet att utveckla livsmedelsbranschen i Österbotten. Den primära målgruppen är företag verksamma inom förädling, marknadsföring och distribution av livsmedel. Foodia är huvudmannen för ett stort nätverk i regionen och erbjuder ett stort antal tjänster till företag. Företag inom livsmedelsbranschen kan kontakta Foodia i frågor kring t.ex. produktutveckling, produktionssystem, myndighetskrav, marknadsföring och investeringar. Jan Sirén on ylpeä yrittäjäpalkinnosta, jonka Oravaisten kunta myönsi Oravais Rökerille vuonna Jan Sirén, stolt över företagarpriset som Oravais kommun tilldelade Oravais Rökeri år Oravais Rökerissä tuotteet valmistetaan Sirénin mukaan pitkälti käsityönä oman reseptin mukaan. Savustamme vanhan reseptin mukaan, emmekä käytä juuri lainkaan lisäaineita. På rökeriet tillverkas produkterna till stor del för hand och enligt ett eget recept, konstaterar Sirén. Vi håller fast vid ett gammalt recept för rökningen och använder ringa tillsatsämnen. 11

12 uutiset nyheter Vaasan kaupunki juhlii ensi vuonna Vuonna 2006 tulee kuluneeksi 400 vuotta Vaasan kaupungin perustamisesta. Vaasa juhlii merkkivuottaan monella tavalla ja myös VASEK Forum palaa aiheeseen ensi vuonna. Lisätietoja Vaasan 400-vuotisjuhlallisuuksista saa osoitteesta Vasa stad firar nästa år År 2006 har det gått 400 år sedan Vasa stad grundades. Vasa firar sitt jubileumsår på många sätt och även VASEK Forum återkommer till jubileet nästa år. Ytterligare information om Vasas 400-årsfirande fås på adressen Kuva / Foto: Olli Breilin Maailmanperintöhakemuksen kohtalo ratkeaa ensi vuonna Merenkurkun kivinen maankohoamissaaristo on ainutlaatuinen ja muodostaa yhdessä Ruotsin jyrkän Korkeanrannikon kanssa erinomaisen esimerkin siitä, miten maankohoaminen muovaa maisemaa ja vaikuttaa biologisiin prosesseihin. Suomen hallitus jätti tämän vuoden tammikuussa Unescolle FORUM Jim Thorsell on osallistunut aiemmin noin 150 maailmanperintökohteen arviointiin. Jim Thorsell har varit med om att utvärdera ca. 150 världsnaturarv. virallisen hakemuksen Merenkurkun saariston liittämisestä maailman luonnonperintökohteiden joukkoon. Hakemuksessa ehdotetaan Merenkurkun ns. sarjanimeämistä Ruotsin Korkeanrannikon maailmanperintökohteen yhteyteen. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton kanadalainen asiantuntija Jim Thorsell tutustui perusteellisesti Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotetun Merenkurkun saariston erityispiirteisiin ja tapasi paikallisten tahojen edustajia elokuussa Virallinen päätös siitä, tuleeko Merenkurkun saaristosta ensimmäinen Suomen luonnonperintökohde, tehtäneen kesäkuussa Beslutet om världsnatursarv fattas nästa år Den steniga Kvarkenskärgården med sin landhöjning är ett unikt område. Tillsammans med Höga Kusten på andra sidan Kvarken är den ett utmärkt exempel på hur landhöjningen formar landskap och inverkar på biologiska processer. Regeringen lämnade i januari i år in en officiell ansökan om att Kvarkenskärgården ska föras in i Unescos förteckning över världsnaturarv. Skärgården föreslås ingå i förteckningen som ett komplement till Höga Kusten. Jim Thorsell, den kanadensiske utvärderaren som utsetts av internationella naturvårdsunionen, besökte Kvarkenskärgården i augusti Han bekantade sig grundligt med skärgårdens särdrag och träffade representanter för lokala grupper. Ett slutgiltigt beslut om Kvarkenskärgården blir Finlands första världsnaturarv torde fattas i juni

13 Mikko Ollikainen ja Claes Olsson etsivät Dollari-Hannan synnyinkodille sopivaa paikkaa Pohjanmaan rannikolta. Mikko Ollikainen och Claes Olsson är på jakt efter en lämplig plats för Dollar-Hannas födelsehem vid Österbottniska kusten. FORUM uutiset nyheter Colorado Avenuen filmauspaikat syynissä Lars Sundin suosittuihin kirjoihin perustuvan Colorado Avenue -elokuvan kuvaukset alkavat Pohjanmaalla heinäkuussa 2006 ja ensi-iltaan se tulee syksyllä Ohjaaja Claes Olsson, kuvaaja Pertti Mutanen ja assistentti Jonas Forth ovat kierrelleet yhdessä Pohjanmaan Mediakomission Mikko Ollikaisen kanssa katsastamassa sopivia kuvauspaikkoja ja esineistöä elokuvaa ja sen pohjalta tehtävää TV-sarjaa varten. Samanaikaisesti Lars Norrgård Pohjanmaan Mediakomissiosta järjestelee yhteistyötä paikallisten yritysten ja laitosten kanssa. Pohjanmaalla on vielä paikkoja, joissa voi kuvata historiaan sijoittuvia kohtauksia. Joitakin kuvauspaikkoja vanhennetaan mm. leikkaamalla puut ja pensaat vanhaan tyyliin sekä istuttamalla puutarhaan aikakaudelle tyypillisiä kasveja. Tällaiset työt on tehtävä hyvissä ajoin ennen kuvausten alkamista, Olsson kertoo. Colorado Avenue kertoo Hannasta, joka lähti nuorena tyttönä Amerikkaan ja saapuu leskenä takaisin kotiseudulleen kahden lapsensa kanssa. Kovalla työllä rikastuneena hän perustaa kotikyläänsä kaupan ja löytää paikkansa kyläyhteisössä. Tarina seuraa Hannaa ja hänen lapsiaan ja sijoittuu ajallisesti 1900-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin, jotka olivat kuohuvaa aikaa koko Suomessa. Tämä Pohjanmaalle sijoittuva tarina on paras kuvata täällä oikeassa ympäristössä. Pohjanmaan Mediakomission mukanaolo helpottaa projektin toteuttamista: heillä on yhteyksiä ja paikallistuntemusta ja lisäksi Vaasassa on hyvät studiotilat ja teknisesti päteviä osaajia, Olsson toteaa. Elokuvan tekeminen on pitkä prosessi: yli kolmen miljoonan euron budjetilla pyörivän Colorado Avenuen toteuttamiseen menee kaikkiaan neljä ja puoli vuotta. 13 Inspelningsplatsen för Colorado Avenue synas Inspelningarna av filmen Colorado Avenue som baserar sig på de populära böckerna av Lars Sund börjar i Österbotten i juli 2006 och filmen har premiär hösten Regissör Claes Olsson, kameraman Pertti Mutanen och assistent Jonas Forth har tillsammans med Mikko Ollikainen från Österbottens mediakommission åkt runt för att se på olika inspelningsplatser och leta efter föremål för filmen och den tv-serie som görs på basis av filmen. Samtidigt håller Lars Norrgård från Österbottens mediakommission på att ordna samarbete med lokala företag och inrättningar. I Österbotten hittar man ännu platser, där man kan spela in historiska scener. Vissa inspelningsplatser ändrar man på så att de ser äldre ut bl.a. genom att klippa träd och buskar i gam- mal stil samt plantera tidstypiska växter i trädgården. Sådana här arbeten måste göras i god tid före inspelningarna börjar, berättar Olsson. Colorado Avenue handlar om Hanna, som som ung flicka for till Amerika och återvände till sin hemtrakt som änka med sina två barn. Genom att ha blivit rik på hårt arbete, startar hon en butik i sin hemby och finner sin plats i bygemenskapen. Berättelsen följer Hanna och hennes barn och tidsmässigt utspelar sig berättelsen under de första årtiondena på 1900-talet. Det var en händelserik tid i Finland. Det är bäst att spela in denna berättelse här i den rätta miljön, eftersom handlingen är förlagd till Österbotten. Att Österbottens mediakommission deltar, underlättar genomförandet av projektet: de har kontakter och lokalkännedom och dessutom finns det goda studioutrymmen och tekniskt kunniga experter i Vasa, konstaterar Olsson. Att göra filmen är en lång process: med en budget på över tre miljoner euro tar det hela fyra och ett halvt år att färdigställa Colorado Avenue.