OPPISOPIMUSKOULUTTAJIEN LAATUPALKINTOKILPAILU JA KILPAILUSSA MENESTYNEIDEN TYÖNANTAJA- ORGANISAATIOIDEN HYVÄT KOULUTUSKÄYTÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPISOPIMUSKOULUTTAJIEN LAATUPALKINTOKILPAILU JA KILPAILUSSA MENESTYNEIDEN TYÖNANTAJA- ORGANISAATIOIDEN HYVÄT KOULUTUSKÄYTÄNNÖT"

Transkriptio

1 Aila Korpi ja Kirsti Stenvall (toim.) OPPISOPIMUSKOULUTTAJIEN LAATUPALKINTOKILPAILU JA KILPAILUSSA MENESTYNEIDEN TYÖNANTAJA- ORGANISAATIOIDEN HYVÄT KOULUTUSKÄYTÄNNÖT OPETUSHALLITUS

2 Opetushallitus Kannen suunnittelu: Mainostoimisto Adverbi Oy Kannen kuva: Studio Sami Kulju Taitto: Sirpa Ropponen ISBN X (nid.) ISBN (pdf) Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2005

3 SISÄLTÖ ALKUSANAT JOHDANTO 1 OPPISOPIMUSKOULUTTAJIEN LAATUPALKINTOKILPAILUN LÄHTÖKOHDAT Laatupalkintokilpailun tausta Kilpailun toteuttaminen Toimijoiden roolit Laatupalkintoarvioinnin eettiset periaatteet Arvioinnin vaiheet Mihin kilpailussa menestyminen velvoittaa? Miksi kilpailuun kannattaa osallistua? ARVIOINNIN VIITEKEHYS Yleistä Arvioinnin kohteet vuoteen 2004 saakka EFQM malli käyttöön vuonna LAATUPALKINTOVOITTAJIEN KOULUTUSTOIMINNAN ESITTELY Boliden Kokkola Oy Outokumpu Stainless Oy Onninen Oy:n keskusvarasto Työvalmennussäätiö TEKEVÄ Fenestra Oy, Kuopio Rovaniemen Keskuspesula Oy Helsingin kaupungin rakennusvirasto HKR Tekniikka, konepajan rakennustekniset palvelut Primalco Oy (nykyisin ALTIA OYJ) Taidetyöhuone Oy Snellman (nykyisin Kultaus Oy Snellman) OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinta LIITE 1 Hakemuslomake LIITE 2 Ohjeita hakemuksen laatimiseen LIITE 3 Arviointikäynnin ohjelma LIITE 4 Laatupalkintovoittajien ja koulutuksen järjestäjien yhteystiedot

4 ALKUSANAT Oppisopimuskoulutus on vaihtoehtoisena työpainotteisena koulutusmuotona lisännyt jatkuvasti suosiotaan. Koulutusmuoto tarjoaa laajat ja monipuoliset mahdollisuudet niin nuorille kuin aikuisillekin ammatillisen osaamisen hankkimiseen ja edelleen kehittämiseen. Lisäksi koulutus tukee yrityksiä ja muita organisaatioita henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä ja uudistamisessa. Oppisopimuskoulutus on myös erinomainen keino siirtää kokeneiden työntekijöiden tietoa ja osaamista (hiljainen tieto) nuoremmille ja luoda yritykseen oppivan organisaation toimintakulttuuria. Oppisopimuskoulutuksen ohella ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvä työssäoppiminen on tuonut uusia haasteita yrityksille ja niissä toimivalle henkilöstölle sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Työpaikalla annettavan koulutuksen laatu ja sen kehittäminen sekä toimijoiden välinen hyvä yhteistyö ovat nousseet keskeiseen asemaan ammatillisessa koulutuksessa viime vuosien aikana. Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailun tavoitteena on vuodesta 2000 lähtien ollut kannustaa työnantajia ja koulutuksen järjestäjiä kehittämään oppisopimuskoulutuksen ja erityisesti työpaikalla annettavan koulutuksen laatua. Kilpailulla halutaan myös lisätä oppisopimuskoulutuksen yleistä tunnettavuutta, arvostusta ja käyttöä. Tätä julkaisua varten tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan tyytyväisinä todeta, että mainitut tavoitteet on saavutettu. Julkaisun tarkoituksena on innostaa oppisopimuskouluttajina toimivia yrityksiä ja muita organisaatioita sekä koulutuksen järjestäjiä koulutustoiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen ja kilpailuun osallistumiseen myös tulevina vuosina. Toivomme, että julkaisu antaa oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen parissa toimiville uusia ideoita ja ajatuksia työpaikalla annettavan koulutuksen kehittämiseen. Julkaisun tekemiseen ovat osallistuneet opetusneuvos Mika Tammilehto (opetusministeriö) ja oppisopimusjohtaja Sirpa Nurmela (Suomen Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry.) sekä Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailun arviointiryhmän jäsenet: asiantuntija Manu Altonen (Elinkeinoelämän keskusliitto), johtaja Antti Kauppi (Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia), koulutus- ja työvoima-asiamies Hannu Koski (Rakennusliitto), johtaja Arja Niittynen (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto, SuPer), rehtori Aarne Voutilainen (Turun Sanomain ammattioppilaitos). Kiitämme kaikkia työryhmän jäseniä. 4

5 Kiitos myös kaikille kilpailussa menestyneille työnantajaorganisaatioille ja koulutuksen järjestäjille, joita olemme haastatelleet tätä julkaisua varten. Aila Korpi Opetusneuvos Kirsti Stenvall Erikoissuunnittelija 5

6 JOHDANTO Tämä julkaisu on laadittu opetusministeriön ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen aloitteesta osana Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailun 2005 valmistelutyötä. Julkaisun tavoitteena on lisätä laatupalkintokilpailun tunnettavuutta oppisopimuskouluttajina toimivien työnantajaorganisaatioiden ja koulutuksen järjestäjien keskuudessa sekä jakaa kilpailussa tähän mennessä menestyneiden työnantajaorganisaatioiden hyviä koulutuskäytäntöjä. Julkaisu on laadittu laajassa yhteistyössä opetusministeriön, Opetushallituksen, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, koulutuksen asiantuntijoiden sekä kilpailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Mainitut tahot ovat toiminnallaan olleet mahdollistamassa myös sen, että Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailu on voitu toteuttaa vuodesta 2000 lähtien vuosittain ja, että kilpailusta on vuosien varrella muodostunut kiinteä osa oppisopimuskoulutuksen jatkuvaa laadun kehittämistä. Julkaisun ensimmäinen luku käsittelee Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailun yleisiä lähtökohtia kuten kilpailun taustaa, kilpailuprosessin eri vaiheita ja laatupalkintoarvioinnin eettisiä periaatteita. Lisäksi ensimmäisessä luvussa tuodaan esille ne hyödyt, joita kilpailuun osallistuminen tuottaa sekä se, mihin kilpailussa menestyminen velvoittaa. Julkaisun toisessa luvussa esitellään ne perusteet, joilla kilpailuun osallistuneiden työnantajien koulutustoimintaa on eri vuosina arvioitu ja jotka ovat lähtökohtana kilpailuhakemuksen laatimiselle. Kolmannessa luvussa on kuvattu vuosina laatupalkintokilpailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden oppisopimuskoulutustoiminta, joka perustuu työantajaorganisaation ja koulutuksen järjestäjän yhdessä laatimaan kilpailuhakemukseen. Edellisen lisäksi kolmanteen lukuun on sisällytetty koulutuksen järjestäjän ja arviointiryhmän perustelut laatupalkinnon myöntämiselle sekä hakijoiden kokemukset kilpailuun osallistumisesta ja sen tuomasta hyödystä. Julkaisun neljäs luku sisältää katsauksen oppisopimuskoulutuksen tulevaisuuden haasteisiin. 6

7 1 OPPISOPIMUSKOULUTTAJIEN LAATU- PALKINTOKILPAILUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Laatupalkintokilpailun tausta Ajatus Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailusta sai alkunsa Opetushallituksen vuosina toteuttaman valtakunnallisen Oppisopimuskoulutuksen laatu -projektin yhteydessä, jossa kehitettiin erilaisia laadunhallintaa tukevia työkaluja koulutuksen järjestäjien tarpeisiin. Tässä yhteydessä tuli esille mm. se, että koulutuksen järjestäjät olivat toteuttaneet omalla alueellaan vastaavanlaisia kilpailuja, joiden laajentamisesta valtakunnallisiksi oli keskusteltu ja johon liittyvä aloite oli jo tehty opetusministeriölle. Osaltaan asiaan oli vaikuttamassa myös se, että opetusministeriö oli avannut ensimmäinen koulutuksen järjestäjille suunnatun Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun v Samana vuonna opetusministeriö antoi toimeksiannon Opetushallitukselle ensimmäisen Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailun järjestämisestä, jonka jälkeen kilpailuja on järjestetty vuosittain tähän päivään saakka. 1.2 Kilpailun toteuttaminen Laatupalkintokilpailu perustuu keskeisiltä osin kouluttajina toimivien työnantajaorganisaatioiden ja koulutuksen järjestäjien hyvään ja tiiviiseen yhteistyöhön kilpailun eri vaiheissa. Muiden kilpailuun osallistuvien tehtävänä on tukea ja kannustaa mainittuja osapuolia, tuottaa riippumatonta tietoa koulutustoiminnan edelleen kehittämiseksi sekä luoda puitteet, joissa toimijat voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia toinen toisiltaan Toimijoiden roolit Keskeisiä toimijoita laatupalkintokilpailussa ovat: opetusministeriö, Opetushallitus, kolmikantaperiaatteella valittu arviointiryhmä sekä oppisopimuskouluttajana toimivat työnantajaorganisaatiot ja koulutuksen järjestäjät. Toimijoiden rooleja on havainnollistettu kuviossa 1. Opetusministeriö päättää vuosittain toteutettavan kilpailun painopisteistä sekä hyväksyy arvioinnissa käytettävät kriteerit ja aikataulun. Opetusministeriö päättää myös, kuultuaan arviointiryhmää, vuosittain myönnettävien laatupalkintojen ja kunniamainintojen saajista sekä vastaa kilpailuun liittyvästä tiedottamisesta. 7

8 Opetushallituksen tehtävänä on vastata kilpailun käytännön järjestelyistä. Tähän kuuluu mm. kilpailun valmisteluun, toteuttamiseen ja raportointiin liittyvät tehtävät sekä yhteydenpito hakijoihin kilpailun aikana. Opetushallituksen tehtävänä on myös asettaa arviointiryhmä kolmikantaperiaatteen mukaisesti (työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä opetusalan edustat) ja tukea arviointiryhmää työssään. Arviointiryhmän vastuulla on varsinaisten arviointien tekeminen, johon kuuluu kirjallisten hakemusten arviointi, työnantajaorganisaatioihin tehtävät arviointikäynnit sekä perustellun esityksen tekeminen opetusministeriölle laatupalkintojen ja kunniamainintojen saajista. Arviointiryhmä vastaa myös hakijoille toimitettavista palauteraporteista. Työnantajaorganisaation ja koulutuksen järjestäjän yhteisenä tehtävänä on laatia kilpailuhakemus. Lisäksi työnantajaorganisaatio vastaa arviointikäyntien valmistelusta yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. KUVIO 1. Laatupalkintokilpailun toteuttamiseen osallistuvat tahot 8

9 1.2.2 Laatupalkintoarvioinnin eettiset periaatteet Laatupalkintoarviointia ohjaavat tietyt ennalta sovitut eettiset periaatteet, jotka sitovat kaikkia arviointiin osallistuvia. Luottamuksellisuus Puolueettomuus Tasapuolisuus Avoimuus Rehellisyys Sitoutuminen Arvioinnista vastaavat eivät ilmaise kenellekään ulkopuoliselle arvioinnin aikana saamiaan luottamuksellisia tai sen kaltaisena pidettäviä tietoja. Arvioinnista vastaavat sellaiset henkilöt, jotka eivät itse ole vastuussa arvioitavasta toiminnasta. Kaikkien arviointiin osallistuvien näkemykset ovat yhtä arvokkaita. Arvioitavat voivat tuoda avoimesti esille käsityksensä arvioinnin kohteena olevista asioista. Arvioitavat esittävät organisaation koulutustoiminnan sellaisena, kuin se arviointihetkellä on. Arvioinnin toteuttaminen edellyttää arviointiin osallistuvien ja arvioinnin kohteena olevien sitoutumista arvioinnin eri vaiheisiin. 9

10 1.2.3 Arvioinnin vaiheet Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailun toteuttaminen vie eri vaiheineen aikaa noin puoli vuotta. Arviointiprosessi on muotoutunut viime vuosien aikana kuviossa 2 esitetyn mukaiseksi. Opetushallitus Kilpailun avaaminen Tiedotustilaisuus loka-marraskuu Oppisopimuskouluttajat Koulutuksen järjestäjät Hakemusten laatiminen lokatammikuu Opetushallitus Esikarsinta tammikuu Arviointiryhmä Hakemusten arviointi kirjalliset arviot helmikuu pisteytys 6 parhaan valinta Arviointiryhmä Ulkoinen arviointi arviointikäynnit (6) kirjallisten arviointien täydentäminen maalis-huhtikuu Arviointiryhmä Esitys opetusministeriölle laatupalkintojen ja kunniamainintojen saajista huhti-toukokuu Opetusministeri Palkintojen jakotilaisuus toukokuu Opetushallitus Palauteraportit touko-kesäkuu 10 KUVIO 2. Arvioinnin vaiheet.

11 Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa opetusministeriö avaa kilpailun ja järjestää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa hakijoille tiedotustilaisuuden. Tilaisuuden tavoitteena on motivoida ja kannustaa työnantajaorganisaatioita ja koulutuksen järjestäjiä kilpailuun osallistumiseen ja antaa ohjeita kilpailuhakemuksen laatimiseen. Vaihe ajoittuu loka-marraskuulle. Toisessa vaiheessa hakijat laativat kilpailuhakemuksen annettujen ohjeiden (liitteet 1, 2) mukaan. Hakemus sisältää yleiskuvauksen ja toimintakuvauksen työantajaorganisaation koulutustoiminnasta sekä koulutuksen järjestäjän perustelut laatupalkinnon myöntämiselle. Lisäksi hakemukseen liitetään toimintakertomus, mutta ei muita liitteitä. Hakemuksen laatimiseen on aikaa keskimäärin 2 3 kuukautta. Vaihe ajoittuu marras-tammikuulle. Kilpailun kolmannessa vaiheessa Opetushallitus toimittaa arviointiryhmän jäsenille yhdeksän parasta hakemusta, joista arviointiryhmän jäsenet tekevät oman arvionsa opetusministeriön hyväksymien arviointikriteerien perusteella. Arviointi kohdistuu hakemukseen ja sen liitteenä olevaan kuvaukseen työnantajaorganisaation koulutustoiminnasta (yleiskuvaus ja toimintakuvaus). Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota myös siihen, miten hyvin hakemus vastaa hakuohjeita ja arviointikriteeristössä määriteltyjä tavoitteita. Hyvin laadittu hakemus viestii osaltaan työantajaorganisaation toiminnan laadusta. Hakemusten arvioinnin perusteella arviointiryhmä valitsee jatkoon kuusi organisaatiota, joihin tehdään arviointikäynti. Opetushallitus vastaa arviointikäyntien valmistelusta ja yhteydenpidosta työnantajaorganisaation suuntaan. Vaihe ajoittuu helmikuulle. Kilpailun neljännessä vaiheessa arviointiryhmä tekee arviointikäynnin paikan päälle. Arviointikäynnin tarkoituksena on saada kokonaiskuva organisaation koulutustoiminnasta ja tarkentaa hakemusten arviointivaiheessa epäselväksi jääneitä asioita. Ensisijaisena tavoitteena on löytää työnantajaorganisaation koulutustoiminnasta erinomaisena pidettäviä tunnuspiirteitä, jotka ovat esimerkiksi muille oppisopimuskouluttajina toimiville työantajaorganisaatioille. Arviointikäyntiä ohjaa ennalta laadittu ohjelma (liite 3), jossa koulutustoiminnassa mukana olevia tahoja haastatellaan erillisinä ryhminään. Haastattelujen ohella arviointikäynnin aikana tutustutaan koulutustoiminnassa käytettäviin oppimisja työympäristöihin laitteineen. Vuoden 2005 laatupalkintokilpailussa otetaan 11

12 käyttöön uusi toimintatapa, jossa hakijalle annetaan alustavaa palautetta arviointikäynnin yhteydessä. Vaihe ajoittuu maalis-huhtikuulle. Kilpailun viidennessä vaiheessa arviointiryhmän jäsenet tarkentavat henkilökohtaisia arviointejaan arviointikäynneillä saamansa tiedon perusteella. Tämän jälkeen arviointiryhmä kokoontuu ja tekee laatupalkintojen ja kunniamainintojen saajista esityksen, joka toimitetaan opetusministerin käsittelyyn. Opetusministerin tehtyä päätöksensä opetusministeriö tiedottaa asiasta kilpailussa menestyneille organisaatioille ja järjestää palkintojenjakotilaisuuden. Vaihe ajoittuu huhti-toukokuulle. Arviointiprosessin kuudennessa vaiheessa Opetushallitus kokoaa arviointiryhmän jäsenten arviointeihin perustuvan palauteraportin, joka annetaan niille työnantajaorganisaatioille, joihin on tehty arviointikäynti. Palauteraportti sisältää laatupalkinnon myöntämisen yleiset perustelut sekä vahvuudet ja kehittämiskohteet arviointialueittain. Lisäksi Opetushallitus tiedottaa tässä vaiheessa arvioinnin tuloksista kaikille hakijoille. Vaihe ajoittuu touko-kesäkuulle. 1.3 Mihin kilpailussa menestyminen velvoittaa? Koska kilpailun tavoitteena on lisätä oppisopimuskoulutuksen tunnettavuutta ja arvostusta sekä tuoda esille ja jakaa hyviä koulutuskäytäntöjä, kilpailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden velvollisuutena on esitellä koulutustoimintaansa aktiivisesti eri yhteyksissä. Opetusministeriö ja Opetushallitus järjestävät vuosittain yhteistyössä sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa laatuseminaareja ja koulutustilaisuuksia, joissa kilpailussa menestyneet organisaatiot voivat esitellä koulutustoimintaansa. Tilaisuuksien tavoitteena on tehdä oppisopimuskoulutusta tunnetuksi, edistää hyvien käytäntöjen käyttöön ottoa sekä kannustaa ja motivoida työnantajaorganisaatioita ja koulutuksen järjestäjiä oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämiseen. Myös paikallisella tasolla tehty työ oppisopimuskoulutukseen liittyvien hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja koulutusmuodon tunnetuksi tekemiseksi on tehtyjen haastattelujen mukaan ollut laajaa. 12

13 Opetushallituksen tekemien selvitysten perusteella kilpailussa menestyneet työnantajaorganisaatiot ovat tiedottaneet aktiivisesti hyvistä koulutuskäytännöistään mm. omissa tiedotustilaisuuksissaan, paikallislehdissä sekä erilaisissa yhteistyökumppaneiden (esim. kauppakamari, työhallinto) järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi oppisopimuskoulutustoimintaa on tuotu esille organisaatioiden sisäisissä tiedotusvälineissä kuten henkilöstölehdissä ja intranetissä. Myös koulutuksen järjestäjät ovat tehneet merkittävää työtä tiedottamalla kilpailussa menestyneiden organisaatioiden hyvistä käytännöistä oman organisaationsa sisällä ja erilaisissa sidosryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa. Lisäksi koulutuksen järjestäjät ovat hyödyntäneet hyviä käytäntöjä oman toimintansa kehittämisessä sekä kannustaessaan työnantajaorganisaatioita koulutustoiminnan laadun kehittämiseen. 1.4 Miksi kilpailuun kannattaa osallistua? Useimmille kilpailuun osallistuville työnantajaorganisaatioille menestys kilpailussa ei ole päätavoite, vaan tieto siitä, mikä koulutustoiminnassa on erityisen hyvää ja miten sitä tulisi jatkossa kehittää. Hakemuksen laatiminen ja koko kilpailu ovat saatujen kokemusten mukaan erinomainen oppimisprosessi, joka sitoo oppisopimuskoulutuksen eri toimijat yhteiseen kehittämistyöhön. Hakemuksen laatiminen auttaa toimijoita tarkastelemaan koulutustoimintaa eri näkökulmista sekä löytämään yhteyksiä koulutustoiminnan ja aikaansaatujen oppimis- ym. tulosten välillä. Edellisen lisäksi se tekee näkyväksi systemaattiseen laadunhallintaan liittyvät näkökohdat kuten sen, miten oppisopimuskoulutustoiminnalle asetetaan tavoitteita, miten toimintaa ohjataan näiden tavoitteiden suunnassa, miten oppisopimuskoulutukselle asetetut tavoitteet on saavutettu ja miten koulutustoimintaa parannetaan mainittujen tulosten, oppimisen tai seurantatiedon perusteella jatkuvasti. Hakemuksen laatiminen mahdollistaa myös erilaisiin yleisesti käytössä oleviin laadunhallinnan malleihin kuten EFQM malli perehtymisen, josta on hyötyä niin työnantajaorganisaatiolle kuin koulutuksen järjestäjällekin oman toiminnan ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisessä. 13

14 Kilpailuun liittyvät arviointikäynnit työpaikoille ovat myös keino edistää oppisopimuskoulutuksen eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja toisilta oppimista, kun arviointikäyntien yhteydessä toimijoille avautuu mahdollisuus tuoda esille ja jakaa kokemuksiaan oppisopimuskoulutukseen liittyvistä käytännöistään. Myös arvioitsijoiden arviointikäynneillä esittämillä kysymyksillä ja arviointiryhmän antamilla palauteraporteilla on saatujen palautteiden perusteella koulutustoimintaa ohjaavaa ja kehittävää vaikutusta. Kilpailumenestys itsessään tuo julkisuutta niin valtakunnallisella kuin alueellisellakin tasolla, kun kilpailussa menestyneet organisaatiot esittelevät koulutustoimintaansa eri foorumeilla. Julkisuus auttaa oppisopimuskoulutuksen tunnetuksi tekemistä ja edistää työelämän ja oppilaitosten sekä eri koulutusmuotojen välistä vuoropuhelua. 14

15 2 ARVIOINNIN VIITEKEHYS 2.1 Yleistä Oppisopimuskouluttajien laatupalkintoarvioinnin keskeisenä tavoitteena on tukea osapuolia systemaattisessa laadun kehittämisessä, jossa koulutustoimintaa ja siihen liittyviä toimintatapoja kehitetään jatkuvasti aikaansaatujen oppimisja muiden tulosten perustella. Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailussa erityisen huomion kohteena on ollut työpaikalla tapahtuva koulutus ja sen vaikuttavuus sekä toimijoiden välinen yhteistyö. Seuraavassa on tarkasteltu aiempina vuosina käytössä ollutta arviointikehystä sekä vuoden 2005 laatupalkintokilpailussa käyttöön otettua Euroopan laatupalkintomallia. 2.2 Arvioinnin kohteet vuoteen 2004 saakka Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailun viitekehys on pysynyt vuoteen 2004 saakka lähes muuttumattomana. Arviointi on perustunut työpaikalla tapahtuvan oppisopimuskoulutuksen keskeisiin osa-alueisiin seuraavasti: - oppisopimuskoulutuksen käyttö yrityksen ja yksilön kehittämisessä - henkilökohtaisten opiskeluohjelmien (HOPS) laadinta ja opiskelijoiden ohjaus ja arviointi - näyttötutkintojen/näyttöjen suunnittelu ja toteuttaminen - työpaikkaohjaajien toiminta - oppimisympäristöt - yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa - oppisopimuskoulutuksen tulokset - oppisopimuskoulutustoiminnan arviointi ja parantaminen Kilpailussa hakijan keskeisenä tehtävänä on ollut osoittaa, miten systemaattisesti oppisopimuskoulutusta on järjestetty, millaisia tuloksia koulutuksella on saavutettu ja miten näitä tuloksia on hyödynnetty oppisopimuskoulutuksen arvioinnissa ja kehittämisessä. Tavoitteena on myös tuoda esille koulutuskäytäntöjä, jotka voivat toimia esimerkkeinä muille kouluttajina toimiville työnantajaorganisaatioille. 15

16 2.3 EFQM malli käyttöön vuonna 2005 Vuodesta 2005 lähtien Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailussa siirryttiin Euroopan laatupalkintomallin (EFQM malli) käyttöön. Mallin keskeisenä tavoitteena on kannustaa organisaatioita kehittämään toimintaansa kohti erinomaisuutta. Malli auttaa organisaatiota tarkastelemaan toimintaansa erinomaisuudelle tyypillisten tunnuspiirteiden näkökulmasta, mutta antaa organisaatiolle itselleen vapauden määritellä sen, miten näihin tavoitteisiin päästään. Mallia käytetään tänä päivänä varsin laajasti sekä yrityksissä että julkisella sektorilla toiminnan arvioinnin ja kehittämisen välineenä. EFQM mallin etuna voidaan pitää mm. sitä, että se luo toiminnan tarkastelemiseen ja kehittämiseen yhtenäisen viitekehyksen riippumatta siitä, mitä toimialaa organisaatio edustaa. Laatupalkintokilpailussa oppisopimuskoulutustoimintaa tarkastellaan seuraavien EFQM mallin arviointialueiden näkökulmasta: 1. Johtajuus 2. Toimintaperiaatteet ja strategia 3. Henkilöstö 4. Kumppanuudet ja resurssit 5. Prosessit 6. Asiakastulokset 7. Henkilöstötulokset 8. Yhteiskunnalliset tulokset 9. Keskeiset suorituskykytulokset. Arviointialueista viisi (alueet 1 5) liittyy toimintaan ja neljä (alueet 6 9) tuloksiin. Molemmilla osa-alueilla on yhtä suuri painoarvo. Mallin keskeisenä periaatteena on ns. TUTKA logiikka: miten organisaatio asettaa toiminnalleen tavoitteita, miten tavoitteista johdetaan järkevät ja yhtenäiset toimintatavat sekä miten nämä toimintatavat viedään systemaattisesti käytäntöön. Lisäksi TUT- KA logiikka edellyttää, että toiminnalla ja tuloksilla on selkeä yhteys toisiinsa ja että tulokset ohjaavat toiminnan arviointia ja parantamista. 16

17 Laatupalkintokilpailussa hakijan tehtävänä on kuvata oppisopimuskoulutustoimintansa nykytila edellä mainitun yhdeksän arviointialueen näkökulmasta TUTKA logiikan periaatteet huomioon ottaen. Kuvaus luo perustan arvioinnin eri vaiheille ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän yhteiselle keskustelulle koulutustoiminnan nykytilasta. Opetushallitus on tukenut hakemusten laatimista järjestämällä siihen liittyvää koulusta sekä laatimalla ohjeet, joiden tarkoituksena on helpottaa kuvausten laatimista. 17

18 3 LAATUPALKINTOVOITTAJIEN KOULUTUSTOIMINNAN ESITTELY Seuraavassa esitellään Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailussa vuosina menestyneiden työnantajaorganisaatioiden oppisopimuskoulutustoimintaa. Kuvaukset perustuvat työnantajaorganisaation ja koulutuksen järjestäjän yhdessä laatimaan kilpailuhakemukseen ja siitä laadittuun tiivistelmään. Kuvaukset sisältävät myös koulutuksen järjestäjän ja arviointiryhmän perustelut laatupalkinnon myöntämiselle sekä työnantajaorganisaatioiden ja koulutuksen järjestäjien kokemuksia siitä, mitä vaikutuksia kilpailuun osallistumisella ja siinä menestymisellä on ollut heidän toiminnalleen. 18

19 3.1 Boliden Kokkola Oy Oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon voittaja vuonna 2004 Yrityksen esittely Boliden Kokkola Oy kuuluu uuden Boliden-konsernin Sulatot-liiketoimialueeseen. Yrityksen päätuote on korkealaatuinen SHG-sinkki. Boliden Kokkola Oy:n palveluksessa työskentelee noin 700 sinkkialan ammattilaista. Vuonna 2004 vakituisia työntekijöitä oli 483 ja toimihenkilöitä 201. Vastaavat luvut vuodelta 2003 olivat 472 ja 197. Boliden Kokkola Oy:n johtamisjärjestelmään sisältyy kolme kansainvälistä standardia: ympäristöjärjestelmä ISO 14001, laatujärjestelmä ISO 9001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä OHSAS Kilpailukyky ja kannattavuus ovat yrityksen avainasioita. Sen vuoksi yritys kannustaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan. Henkilöstöpäällikkö vastaa henkilöstöosaston toiminnasta. Osasto hoitaa uuden henkilöstön rekrytoinnin ja koulutuksen, työsuhde- ja palkkausasiat, eläkeasiat, henkilöstöpalvelut sekä palkanlaskennan. Työministeriö palkitsi Boliden Kokkola Oy:n vuonna 2004 Hyvä työnantaja - palkinnolla. Koulutustoiminnan esittely Boliden Kokkola Oy osallistuu henkilöstön tutkintotavoitteeseen koulutukseen aina koulutuksen suunnittelusta tutkinnon suorittamiseen. Tiimityön ja työkierron avulla koulutuksessa ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen saadaan siirtymään koko työyhteisöön. Yritys räätälöi koulutusta jatkuvasti sinkinvalmistuksen kasvutarpeisiin. Oppisopimuskoulutus on olennainen osa yrityksen toimintakulttuuria. Uuden henkilöstön rekrytoimiseksi on kehitetty yhdessä työvoimaviranomaisten ja Keski-Pohjanmaan aikuisopiston kanssa ns. sinkkikurssimenettely. Vuodesta 1996 alkaen kurssilla on ollut mahdollisuus suorittaa kemiantekniikan perustutkinto. 19

20 Kaikki sinkkikurssien kautta tulleet noin 180 uutta työntekijää ovat jatkaneet tutkintotavoitteiseen oppisopimuskoulutukseen. Tavoitteena on joko kemianteollisuuden tai kunnossapidon ammattitutkinto. Myös kokeneemmille työntekijöille on annettu mahdollisuus suorittaa ammattitutkinto. Yrityksessä on myös aloitettu oppisopimuskoulutuksena johtamisen erikoisammattitutkinto. Muuntokoulutuksena oppisopimuskoulutusta käytetään uudelleen suuntamaan henkilöstön ammattitaitoa ja työtehtäviä. Vuodesta 2004 saakka yrityksen työntekijä on voinut aloittaa myös kemianteollisuuden erikoisammattitutkintoon tähtäävät opiskelut oppisopimuskoulutuksessa. Henkilökohtaiset opiskeluohjelmat tehneiden työntekijöiden yhteismäärä oli vuoden 2003 lopussa 319, vuotta myöhemmin luku oli 359. Kemianteollisuuden ja kunnossapidon ammattitutkinnon oli saanut valmiiksi vuoden 2003 loppuun mennessä 221 henkilöä. Vuoden 2004 lopussa tutkinnon suorittaneita oli 247. Uusia, sinkkikurssien kautta tulleita työntekijöitä oli tässä joukossa 87. Tavoitteena on, että 100 prosentilla sinkkitehtaan työntekijöistä olisi kemian tai kunnossapidon ammattitutkinto vuonna Oppisopimuskoulutus on yrityksessä toimintamalli, jolla varmistetaan tiedon ja taidon siirtyminen kokeneilta työntekijöiltä uusille. Henkilöstöä kannustetaan uusien työntekijöiden perehdyttämiseen maksamalla erityistä opastusrahaa kaikille oppisopimuskoulutuksessa oleville opastajille. Työpaikkakouluttajat ja tietopuolista opetusta antavat opettajat tapaavat vuosittain oppisopimuskoulutusta koskevissa kysymyksissä. Yrityksessä arvioidaan myös henkilökohtaisten opiskeluohjelmien toteutumista ja opetuksen sisältöä räätälöidään opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Henkilökohtaisia opiskeluohjelmia (HOPS) tehdään kehityskeskusteluissa esimiehen kanssa. Työssä oppiminen on järjestetty sinkkitehtaan työpisteisiin. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiset näyttösuunnitelmat ja näytöt järjestetään yrityksen pisteissä. 20 Yritys tekee yhteistyötä tiiviisti muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutuksen arviointi ja palautteet ovat osa yhteistyötä. Kemian ja kunnossapidon tietopuolisesta koulutuksesta ovat vastanneet Keski-Pohjanmaan aikuisopisto ja Pohto. Oppisopimusten hallinnoinnista on vastannut Keski-Pohjanmaan Oppisopimustoimisto. Johtamisen erikoisammattitutkintoon liittyvää koulutusta taas on järjestetty Kokkolan kauppaopiston ja Johtamistaidon opiston kanssa. Yritys antaa palautetta koulutusta järjestäville organisaatiolle oppisopimuskoulutuksen ja ammattitutkintojen kehittämiseksi. Palautteita annetaan opiskelijoiden, esimiesten ja työntekijöiden antamien palautteiden pohjalta. Yrityksessä on tehty kysely henkilöstön osaamisen ja työtehtävien kehittämisestä.

21 Yrityksen edustaja on ollut mukana kunnossapidon erikoisammattitutkintoa kehittävässä Opetushallituksen työryhmässä. Oppimisympäristössä halutaan korostaa hyvää koulutusilmapiiriä sekä henkilöstön ja yrityksen osaamisen kehittämistä. Yritys on investoinut koulutustiloihin, laitteisiin ja välineisiin. Yrityksen koulutustilassa on myös verkkoopiskelumahdollisuus. Koulutuksen järjestäjän perustelut palkinnon myöntämiselle Koulutuksen toteuttaminen perustuu laajaan yhteistyöhön yrityksen, oppisopimus- ja työvoimaviranomaisten ja koulutusorganisaatioiden kesken. Yritys on kouluttanut oppisopimuskoulutuksella suuren osan työntekijöistään ja koulutuksen kehittämistä tuetaan vahvasti. Yrityksellä on valmis koulutus- ja kehitysjärjestelmä. Sen ja henkilökohtaisten opiskeluohjelmien avulla uusi työntekijöitä ohjataan suunnitelmallisesti koulutukseen, ammattitutkinnon suorittamiseen ja työssä oppimiseen. Koulutus on vaikuttanut myönteisesti henkilöstön sitoutumiseen työhönsä ja omaehtoiseen osaamisen kehittämiseen. Yritys on suunnitellut koulutuksen pitkällä tähtäimellä tulokselliseksi. Yritys on jatkuvasti kasvattanut yhteistyötään koulutuksen järjestäjän kanssa. Työnantaja on sitoutunut koulutuksen kehittämiseen ja oppisopimus on sidottu työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Oppisopimuskoulutuksen toteutuksesta tulee opiskelijoilta ja kouluttajilta hyvää palautetta. Yrityksen henkilöstö on tyytyväinen oppisopimuskoulutukseen ja sen keskeiseen asemaan osaamisen kehittämisessä. Oppimisessa ja koulutuksen järjestämisessä huomioidaan myös työtiimien tarpeet. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden ja alan tutkintotoimikunnan kanssa. Yritys on ollut valmis investoimaan koulutustiloihin ja verkko-opiskelumahdollisuuksiin. Oppisopimuskoulutuksen onnistumiseen ovat vaikuttaneet toiminnan strategialähtöisyyden lisäksi yhteistyö yrityksen koulutus- ja linjaorganisaation, oppisopimus- ja työvoimaviranomaisten sekä koulutuslaitosten kesken. 21

22 Arviointiryhmän perustelut palkinnon myöntämiselle Boliden Kokkola Oy on yhtenä maailman johtavana sinkin valmistajana kehittänyt oppisopimuskoulutuksella henkilöstön osaamista suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Yritys on kouluttanut oppisopimuskoulutuksen kautta suuren osan työntekijöistään ja koulutuksen kehittämistä on tuettu voimakkaasti. Koulutus on vaikuttanut myönteisesti henkilöstön sitoutumiseen ja omaehtoiseen osaamisen kehittämiseen. Yli puolella yrityksen työntekijöistä on ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavat henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat. Ammattitaidon kehittämiseen on myös kannustanut yrityksen kehittämä, ammatillista osaamista kuvaaviin pätevyyden tasoihin perustuva palkkausjärjestelmä. Koulutus on myös vaikuttanut myönteisesti työtehtävien vaativuuteen. Esimiehillä on tärkeä asema oppisopimuskoulutuksen kehittämisessä sekä oppisopimusopiskelijoiden henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laatimisessa sekä opiskelun tukemisessa. Myös yrityksessä toimivien tiimien kehittämistarpeet on otettu hyvin huomioon henkilökohtaisten opiskeluohjelmien suunnittelussa. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä oppisopimuskoulutuksen järjestäjän, KeskiPohjanmaan koulutuskuntayhtymän ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Yrityksen edustajat ovat olleet mukana alan ammattitutkintojen kehittämisessä. Yritys on myös investoinut koulutustiloihin ja verkko-opiskelumahdollisuuksiin. 22

23 Kokemukset ja tulevaisuuden haasteet Boliden Kokkola Oy, Kokkola Laatupalkintokilpailuun osallistuminen antoi yritykselle ulkopuolisen palautteen oppisopimuskoulutusjärjestelmästä. Kilpailussa menestyminen on lisännyt Boliden Kokkola Oy:n ja oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta alueella ja vaikuttanut sinkkitehtaan maineeseen myönteisesti. - Kiinnostus sinkkitehtaan koulutusjärjestelmää kohtaan on kasvanut selvästi ja useita ryhmiä on käynyt tutustumassa toimintaan. - Oppisopimuskoulutuksesta on oltu kiinnostuneita myös muissa Bolidenkonsernin yksiköissä aina konsernitasoa myöten. - Yrityksen sisäisissä tiedotteissa on mainittu ammattitutkinnon suorittaneet. Kaikille taloon tulleille työntekijöille on tiedotettu mahdollisuudesta tehdä HOPS ja suorittaa ammattitutkinto oppisopimuskoulutuksen avulla. - Erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus on aloitettu. Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimiston kanssa suunnitellaan oppisopimuksen kansainvälistämistä ja tutkinnon suorittamista kansainvälisessä työyhteisössä. - Tulevaisuuden haasteena on, että oppisopimuskoulutusta voitaisiin kehittää kasvattamalla yritysten vastuuta ja sitouttamalla niitä nykyistä voimakkaammin osallistumaan koulutuksen suunnitteluun ja sisältöön. Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto, Kokkola - Kilpailussa menestyminen on tuottanut paljon myönteistä julkisuutta myös koulutuksen järjestäjälle. - Osallistuminen kilpailuun lisää oppisopimuskoulutuksen tuntemista. Prosessi auttaa myös oman organisaation kehittämistä. - Saatu palkinto on aina hyvä viitekehys keskustelulle. Julkisuus on vaikuttanut positiivisesti koulutusmuodon kehittämiseen. 23

24 Ammattitutkintojen määrän kehittyminen (tt) tilanne Työntekijävahvuus %:lla työntekijöistä hops %:lla työntekijöistä ammattitutkinto / Tutkinnot Vahvuus (tt) HOPS it PÄTEVYYDEN TASOT JA KASVUN PORTAAT Boliden Kokkola Oy E = SINKKIMESTARI D = MONIALAOSAAJA/ SPESIALISTI käytettävyys vaativissa, kokemusta ja asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä erikoisammattitutkinto C = SINKINTEKIJÄ käytettävyys tiimin ulkopuolella tai kehittynyt asiantuntemus erityisosaamiset B = MONIOSAAJA perusteellinen osaaminen toiminta erikoistilanteissa ammattitutkinto muut työryhmän tehtävät sijaisuudet ja opastus A = PERUSOSAAJA yksittäinen tehtävä käytettävyys työryhmän jäsenenä rajallinen 24

25 3.2 Outokumpu Stainless Oy Oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon voittaja vuonna 2004 Yrityksen esittely Outokumpu Stainless Oy Tornion tehtaat on maailman suurimpia ruostumattoman teräksen tuottajia. Ruostumattoman teräksen kulutus maailmalla kasvaa ja suurin osa tuotteista käytetään Euroopan alueella. Tärkeimpiä käyttökohteita ovat prosessiteollisuus, kuljetusala, koti- ja suurtaloudet, rakentaminen ja erikoistuotteet. Vuonna 2003 Tornion tehtailla otettiin käyttöön laajennustöiden seurauksena maailman suurin yksittäisen ruostumattoman teräksen tuotantolaitos. Laajennuksen myötä tehtaan tuotanto kaksinkertaistuu yli miljoonalla tonnilla. Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtailla työskentelee runsaat 2000 työntekijää. Koulutustoiminnan esittely Uudet työntekijät yrityksessä valmennetaan tehtäviinsä pääasiallisesti oppisopimuskoulutuksen avulla. Yrityksen visiona on olla paras ruostumattoman teräksen tuottaja maailmassa. Tavoitteena on luoda yritykseen toimintakulttuuri, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen. Se edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä ja vastaamista elinikäisen oppimisen haasteeseen. Yritykseen on tullut tuotannon laajentumisen jälkeen 320 henkilöä. Suurin osa heistä on ollut oppisopimuskoulutuksessa. Yrityksellä on tiiviit yhteistyösuhteet paikkakunnan ammattioppilaitoksen kanssa, jossa suurin osa koulutuksesta annetaan. Koulutettavilla on käytössään osaamiskansiot ja he voivat käyttää myös verkko-oppimisympäristöä. Yrityksessä on 130 henkilöä, jotka ovat saaneet työpaikkaohjaajakoulutuksen ja tietopuolista koulutusta antavassa oppilaitoksessa on useita näyttötutkintomestareita. Näytöt on kytketty osaksi opiskelijan opintoja ja niihin liittyvä yhteistyö tietopuolisen koulutuksen järjestäjän kanssa on tiivistä. Opiskelijoiden HOPS:aan sisältyvän näyttösuunnitelman laatimiseen osallistuvat myös työpaikkaohjaajat ja tietopuolisesta koulutuksesta vastaavat henkilöt. 25

26 Koulutuksen järjestäjän perustelut palkinnon myöntämiselle Yritys käyttää oppisopimuskoulutusta järjestelmällisesti oman toimintansa kehittämiseen ja koulutuksella on uusien työntekijöiden rekrytoinnissa tärkeä sija. Koulutus on hyvin järjestetty ja koulutuksen aloittaneiden ja valmistuneiden määrä on suuri. Työssä oppimista halutaan kehittää avoimena oppimisympäristönä. Opiskelu etenee joustavasti ja kaikille opiskelijoille tehdään suunnitelmallisesti HOPS:t. Yritys käyttää omia asiantuntijoitaan kouluttajina ja lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus verkko-opiskeluun. Yhteistyö yrityksen ja oppilaitosten välillä on tiivistä. HOPS:t laaditaan yhteistyössä opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja kouluttajan yhteistyönä. Suunnitelmat opinnoista ja aikataulusta tehdään myös yhdessä. Kunnossapidon ammattitutkinnoissa on otettu käyttöön raportoiva portfolio. Siihen kerätään raportit opiskelijan työtehtävistä sekä työpaikkaohjaajan ja työnjohtajan arvioinnit. Työpaikkaohjaajien koulutuksessa ohjaajille on annettu valmiuksia kehittää työssä oppimista. Työssä oppimisen suunnitelman tekemiseen osallistuvat opiskelijan lisäksi mestarit ja kouluttajat. Arviointiryhmän perustelut palkinnon myöntämiselle Jaloterästä tuottava Outokumpu Stainless Oy on noudattanut useamman vuoden ajan jatkuvan parantamisen toimintakulttuuria, jossa korostetaan osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Oppisopimuskoulutuksella on tässä ollut merkittävä osa. Yritykseen on laajennusten yhteydessä otettu yli 300 uutta työntekijää, joista suurin osa on oppisopimuskoulutuksessa. Esimiehillä on keskeinen rooli opiskelun tukihenkilönä koko oppimisprosessin ajan. Käytännön opetus, tietopuolinen koulutus ja tutkintoon kuuluvien näyttöjen toteuttaminen ja yhteensovittaminen on luontevaa. Myös työpaikkaohjaajien koulutus on ollut yrityksessä laajamittaista ja yrityksellä on erinomaiset yhteistyösuhteet koulutuksen järjestäjänä toimivaan Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymään. 26

27 Kokemukset ja tulevaisuuden haasteet Outokumpu Stainless Oy, Tornio Oppisopimuskoulutus on osa yrityksen jatkuvan parantamisen toimintakulttuuria. Vuonna 2005 yrityksessä arviointiin, että - Kilpailuun osallistuminen on lisännyt työntekijöiden uskoa omaan työhönsä; kaikki oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen osallistuneet ovat olleet vilpittömästi iloisia saamastamme huomiosta. - Järjestämämme oppisopimuskoulutus on saanut julkisuutta yrityksessä ja yrityksen ulkopuolella. Paikallislehti on huomioinut palkinnon hyvin. - Tulevaisuuden haasteena on työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppilaitoksen yhteistyön kehittäminen. Länsi-Lapin ammatti-instituutti, Tornio - Kilpailuun osallistuminen on vahvistanut toimijoiden välistä yhteistyötä ja oppilaitoksen maine on parantunut. - Oppisopimustoiminnan rooli ja asema kuntayhtymän sisällä on parantunut ja koulutusmallia on levitetty muille toimialoille, esimerkiksi autoja kunnossapitotekniikkaan. - Laatutietoisuus on lisääntynyt ja oppilaitokseen on kehitetty oma laatujärjestelmä. Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia on vaihdettu oppisopimustoimistojen verkostossa. - Kilpailussa menestymistä on hyödynnetty asiakastilaisuuksissa ja erilaisissa kumppanuusverkostoissa sekä oppisopimuskoulutuksen markkinointitilaisuuksissa. - Tulevaisuuden haasteena on oppisopimuksen palautejärjestelmän sekä verkko-opetuksen kehittäminen. 27

28 3.3 Onninen Oy:n keskusvarasto Oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon voittaja vuonna 2003 Yrityksen esittely Onninen Oy on LVI tukkukauppaan, sähkötukkukauppaan ja teollisuustukkukauppaan erikoistunut kansainvälinen yritys. Onninen konserni toimii kahdeksassa maassa ja työllistää 2600 henkilöä. Heistä noin tuhat toimii Suomessa. Konsernilla on 130 toimipaikkaa. Niistä 40 sijaitsee Suomessa. Varastotekijöiden määrä Hyvinkäällä on 80. Koulutustoiminnan esittely Onninen Oy:n keskusvarasto Hyvinkäällä on käyttänyt oppisopimuskoulutusta nuorten kouluttamisessa ja organisaation kehittämisessä jo vuodesta 1997 alkaen. Koulutusta on annettu logistiikan perustutkintoon ja varastonhoitajan ammattitutkintoon. Tavoitteena on ollut yrityksen ja henkilöstön osaamisen parantaminen. Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksen logistiikkakouluttajat ovat luoneet tutkintoon etenemisen ohjausmallin, jossa koulutus ja työssä oppiminen on liitetty yrityksessä varastotoiminnan työprosessiin. Henkilökohtaiset opiskeluohjelmat pohjautuvat lähtötason kartoitukseen. Opiskeluohjelmaan kuuluvat tietopuolisen oppimisen suunnitelma, työssä oppimisen suunnitelma ja näyttösuunnitelma. Vastuukouluttaja ja työpaikkaohjaaja tukevat työssä oppimista mm. suunnittelemalla työkierron. Työpaikkaohjaajia on koulutettu vuodesta 2000 lähtien. Oppisopimuskoulutuksessa korostuu tiivis yhteistyö Onninen Oy:n, Hyvinkään oppisopimustoimiston, Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksen sekä Hyvinkään työvoimatoimiston kanssa. 28

29 Koulutuksen järjestäjän perustelut palkinnon myöntämiselle Onninen Oy käyttää oppisopimuskoulutusta monipuolisesti oman toimintansa kehittämisessä. Koulutuksen myötä oppimisen prosessit tapahtuvat pääosin työpaikalla. Työympäristö on kokonaisuudessaan hyvässä käytössä ja palvelee näin tuotantotoimintaa ja uuden oppimista. Myös oppimistehtävät ovat olennainen osa työprosessia. Ne auttavat opiskelijaa syventämään käytännön työllä koulutuksessa saatua tietopohjaa. Työntekijät ovat opintoihinsa liittyen kehittäneet mm. työssä oppimista tukevaa materiaalia kuten perehdyttämiskansio sekä osallistuneet laatujärjestelmän kehittämiseen. Oppisopimus on synnyttänyt todellista ammattiosaamista. Tutkinnon suoritettuaan varastonhoitajat ovat sijoittuneet työhön oppisopimuspaikkaansa. Koulutus ja eri toimijoiden yhteistyö edistävät nuorten työllistymistä Hyvinkään alueelle. Arviointiryhmän perustelut palkinnon myöntämiselle Yritys on kouluttanut nuoria oppisopimuskoulutuksella vuodesta 1997 lähtien. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa yhteistyö Onninen Oy:n, Hyvinkään oppisopimustoimiston, Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksen sekä Hyvinkään työvoimatoimiston kanssa on ollut esimerkillistä. Koulutustoiminta on laajaa ja työpaikkakouluttajat ovat motivoituneita ja asiantuntevia. Oppisopimustoiminta ja sen tulokset ovat esimerkillisiä. Kokemukset ja tulevaisuuden haasteet Onninen Oy:n Keskusvarasto, Hyvinkää Kilpailussa menestyminen on lisännyt mielenkiintoa oppisopimuskoulutusta kohtaan yrityksen eri tasoilla. - Yrityksemme henkilöstö on motivoitunut koulutukseen ja kehittämiseen. Oppisopimuskoulutuksesta on puhuttu eri tilaisuuksissa ja myös esimiespalavereissa se on otettu esille. - Haasteena on työopastajakoulutuksen kehittäminen. Jatkossa oppisopimuskoulutusta voitaisiin kehittää ammattikorkeakoulutukseen. 29

30 Hyvinkään oppisopimustoimisto, Hyvinkää Kilpailussa menestyminen on motivoinut arvioimaan ja kehittämään työn laatua edelleen. Olemme työssämme saavuttaneet maaliskuussa 2005 uuden laatupalkinnon. Nyt toimintamme täyttää standardien ISO 9001:2000, ISO sekä OHSAS vaatimukset. Myös oppisopimuskoulutuksen tunnettavuus ja arvostus ovat lisääntyneet. - Laatupalkinnon mukaisesta toimintatavasta on laadittu esittelyjuliste posteri, jota on käytetty paljon koulutuksissa ja eri tilaisuuksissa joko asiakkaille jaettavana esitteenä tai sähköisissä muodoissa. - Kilpailussa menestymistä on tuotu ahkerasti esille alueen sanomalehdissä, ammattilehdissä, henkilöstölehdissä, internet sivuilla ja asiakastilaisuuksissa. - Jatkossa haasteita on paljon. Työssä oppimista ja HOPS prosessia on tarpeellista kehittää kokonaisuutena ja eri toimijoiden yhteistyönä. Työpaikkaohjaajakoulutusta on tavoitteena laajentaa kiinteäksi ja systemaattiseksi osaksi oppisopimuskoulutusta sekä räätälöidä joustavia työpaikkakohtaisia toteutusmalleja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Oppisopimustoiminnassa voisimme ylipäätään lisätä innovatiivisuutta. 30

31 31

32 3.4 Työvalmennussäätiö TEKEVÄ Oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon voittaja vuonna 2003 Koulutustoiminnan esittely Tekevä on monialainen työnantaja- ja koulutusorganisaation, joka tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille oppijoille. Tekevä tarjoaa työtä, joka kehittää ihmisen työ- ja toimintakykyä hänen itsensä ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Valmennusta tarjotaan yksilöllisesti pitkäaikaistyöttömille, mielenterveyskuntoutujille, lievästi kehitys- ja aistivammaisille sekä koulutusta vailla oleville nuorille. Työvalmennus on valmentautujan elämäntilanteesta riippuen joko työelämätavoitteista, mielekkääseen elämään tukevaa tai opiskelua ja ammatillista koulutusta tukevaa. Tekevässä työskentelee noin 45 toimihenkilöä ja runsaat 200 valmentautujaa. Oppisopimusopiskelijoita on henkilöä. Valmentautujille tehdään henkilökohtaisten tarpeiden mukaisia, tavoitteellisia ja arvioitavissa olevia valmennussuunnitelmia. Tekevän oppisopimuskoulutuksessa on pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia ja kouluttamattomia, työttömiä nuoria aikuisia. Työvalmennusta kehitetään myös projektitoiminnan avulla. Koulutuksen järjestäjän perustelut palkinnon myöntämiselle Tekevä on toteuttanut monipuolisesti eri ammattialojen oppisopimuskoulutusta ja kehittänyt hyvin erityisesti nuorten sekä erityisryhmien oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutukseen on luotu palveleva toimintaverkosto, jossa on mukana yksityisiä työnantajia, koulutusorganisaatiota sekä työhallinto. Tekevässä on rakennettu yksittäisiä tutkintotavoitteisia koulutusohjelmia monien toimijoiden yhteistyönä. Valmentautujia ja valmentajia on koulutettu toiseen asteen koulutuksiin. Opiskelijat ovat edenneet hyvin HOPS:ien mukaan opinto-ohjaajien ja työvalmentajien avustuksella. Opintosuunnitelmat ovat monipuolisia, ja niissä hyödynnetään usein eri oppilaitosten koulutuksia ja eri työnantajien luona toteutettuja harjoittelujaksoja. Tekevässä järjestetään myös omaa koulutusta, esimerkiksi asiakaspalvelussa, markkinoinnissa ja tulitöissä. Työvalmentajat osallistuvat työpaikkaohjaajakoulutuksiin. Oppisopimuskoulutusta arvioidaan Tekevän muiden valmennustoimintojen arvioinnin yhteydessä. 32

33 Arviointiryhmän perustelut palkinnon myöntämiselle Tekevän tarkoituksena on edistää sosiaalisena palveluna vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä, kuntouttamista ja kouluttamista. Oppisopimuskoulutus muodostaa osan Tekevän toiminnasta ja sen laatuun sekä nuorten tarpeita vastaaviin toteutustapoihin on kiinnitetty hyvin huomiota. Yhteistyö oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa on tiivistä ja luontevaa. Koulutusta järjestetään usealla toimialalla tiiviissä yhteistyössä tietopuolista koulutusta antavien oppilaitosten kanssa. Myös yhteistyö työvoimatoimiston kanssa on tiivistä. Tekevän toimintamallia voidaan pitää esimerkillisenä syrjäytymisvaarassa olevien ja työttömien nuorten kouluttamisessa. Kokemukset ja tulevaisuuden haasteet Työvalmennussäätiö Tekevä, Jyväskylä Tekeväläinen oppisopimuskoulutus on saanut hyvää palautetta sekä organisaation sisällä että yhteistyökumppaneilta; toiminnan kehittämiseen tarvitaan jatkuvasti palautetta ja kommentteja. - Kilpailuprosessiin osallistuminen on ollut tärkeää, sillä se on auttanut näkemään, missä mennään. Tekevässä on käytetty oppisopimuskoulutusta jo useita vuosia ja kilpailuun osallistuminen on tuonut toimintaan uuttaa, ulkopuolista ja jäsenneltyä näkökulmaa. Kilpailu toimii hyvänä reflektoinnin välineenä. - Yhteistyökumppanit ovat huomanneet palkinnon ja se on osaltaan lisännyt heidän sitoutumistaan. Pienehkön ja tavallaan vaihtoehtoisen organisaation osaamista on alettu arvostaa. - Kilpailussa nyt todetun laadun säilyttäminen alati muuttuvassa arkitodellisuudessa on Tekevässä haaste, kuten myös se, kuinka oppisopimuksen hyviä käytänteitä saadaan siirrettyä muuhunkin työvalmennukseen. Isona haasteena on myös, miten voimme edelleen kehittää tutkintoon johtavaa koulutusta varsinkin erityisopetuksen puolella. Kuinka erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille saadaan tukea tietopuoliseen koulutukseen ja opiskeluun? Oppisopimusopiskelijoiden yhteisyyttä pyritään myös kehittämään eräänlaisen organisoidun tutor-kulttuurin avulla. 33

34 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä oppisopimuskeskus Oppisopimuskeskuksessa kilpailuun osallistuminen johti koulutustoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. - Kilpailuprosessiin osallistuminen oli tärkeää, ja oman toiminnan kriittinen tarkasteleminen toi lisäpanosta myös omaan laatutyöhön. Yhteistyö yritysten kanssa syveni. - Olemme kehittäneet oppisopimuskoulutuksen toimintatapoja mm. tiivistämällä yhteistyötä yritysten kanssa. Henkilökohtaiset suhteet ovat yhteistyössä tärkeät. Hyviksi koettuja malleja on laajennettu koskemaan muitakin yrityksiä. Tärkeänä asiana on edelleen työpaikalla tapahtuva oppiminen. Työpaikkakouluttaja Esko Hietanen ohjaa metalliopiskelija Uolevi Karhusta. 34

35 3.5 Fenestra Oy Oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon voittaja vuonna 2001 Yrityksen esittely Fenestra Oy on Suomen johtava ikkunantoimittaja. Vuosittain Fenestra valmistaa yli ikkunaa. Ikkunaratkaisut ovat kokonaisuuksia, jotka sisältävät tarvittaessa kaiken suunnittelu- ja mittauspalvelusta takuutyönä tehtävään asennukseen. Tärkeimpiä asiakkaita ovat rakennusliikkeet, rakennuttajat, kiinteistönomistajat, pientaloteollisuus ja henkilöasiakkaat. Fenestra on ensimmäinen suomalainen ikkunantoimittaja, jolla on sertifioitu ISO laatujärjestelmä. Vuonna 2003 Fenestran liikevaihto ylitti 80 miljoonaa euroa. Fenestra työllistää noin 700 henkilöä. Kotimaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Forssassa ja Kuopiossa. Fenestra kuuluu Paloheimo-konserniin, joka on vuonna 1889 perustettu monialainen perheyritys. Koulutustoiminnan esittely Yritys on käyttänyt oppisopimuskoulutusta pitkään valmistuksen henkilöstön koulutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on puusepän, teollisuussepän, puualan terähuoltajan sekä teollisen pintakäsittelijän ammattitutkintojen suorittaminen. Koulutuksen merkitys on yrityksen osaamisen ja henkilöstön ammattitaidon kehittämisessä. Koulutus tarjoaa myös henkilöstölle mahdollisuuden siirtyä tehtävästä toiseen ja aiempaa vaativampiin tehtäviin. Koulutuksen ja henkilökohtaisen opiskeluohjelman perustana on opiskelijan aiempi koulutus, opetuksen tavoitteet ja opiskelijan toiveet. Opiskelija ja esimies käyvät yhdessä läpi työssä oppimista koskevat periaatteet ja käytännön toteutuksen. Opiskelijoita ohjataan ja oppimista arvioidaan yhdessä. Yhteistyö yrityksen ja oppisopimustoimijoiden kanssa on toimivaa. Opetuksen suunnittelu ja kehittämistyö tehdään yhdessä Pohjois-Savon ammattioppilaitoksen opettajien kanssa. Yritys on ollut mukana oman toimialansa tutkinnon perusteiden uudistamisessa. Oppisopimusopiskelijoiden ohjauksesta vastaavat työpaikkaohjaajat ovat toimialan esimiestehtävissä toimineita ammattilaisia, insinöörejä, teknikoita ja puualan osaajia. Muutamalla ohjaajalla on myös ammattiopettajan pätevyys. 35

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto laatupalkinnon tavoitteena on

Lisätiedot

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013. Erityisteema: Yrittäjyys. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Erityisteema: Yrittäjyys Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Laatupalkinnon tavoitteena on kannustaa ammatillisen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 8.4.2016 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon arviointiperusteet ja erityisteema Tiedotustilaisuus 3.2.2012 Opetusneuvos www.oph.fi

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska 2 2016 Me olemme Skanska Skanska maailmalla Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso- Britannia Tanska Puola Tsekin tasavalta Slovakia Unkari

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2013 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnossa hakemuksen laatiminen ja kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 38,9 % Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Arvioinnilla luottamusta

Arvioinnilla luottamusta Arvioinnilla luottamusta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet Elina Harjunen, Risto Hietala, Laura Lepola, Anu Räisänen ja Aila Korpi Pohjois-Suomen AVI-alueen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot