KYLPYLÄKASINO OYJ TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLPYLÄKASINO OYJ TASEKIRJA"

Transkriptio

1 Ikaalinen 1 KYLPYLÄKASINO OYJ TASEKIRJA

2 Ikaalinen 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 1. Toimintakertomus Tunnusluvut, konserni 9 3. Tilinpäätös Konsernitilinpäätös (IFRS) Tase 10 Tuloslaskelma 11 Rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 13 Laadintaperiaatteet Liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tase Tuloslaskelma 32 Rahavirtalaskelma 33 Liitetiedot Tunnuslukuinformaatio 39 Tiedot osakkeista ja omistajista Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista 43

3 Ikaalinen 3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS LIIKETOIMINTA Liiketoiminta käsittää Ikaalisissa sijaitsevan Maininki-kiinteistön vuokrauksen. Tytäryhtiö Ikaalisten Kylpylä Oy harjoittaa liiketoimintaa, mikä koostuu hotelli-, ravintola-, kuntoutus- ja viihdekylpylä-toiminnasta. Emoyhtiö omistaa Maininkikiinteistön ja tytäryhtiö omistaa kuntoutumiskeskus- ja huoltokiinteistöt sekä muut yhtiön liiketoimintaa palvelevat kiinteistöt. KONSERNIRAKENNE Kylpyläkasino Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa, Apteekkarien Osuuskunta sekä Uhvena Oy:n konkurssipesä myivät kaikki omistamansa Kylpyläkasino Oyj:n osakkeet, K-sarjan osaketta ja A-sarjan osaketta Restel Oy:lle, jonka osuus osakkeista kaupan johdosta nousi 92,84 %:iin ja äänimäärästä 99,12 %:iin. Kylpyläkasino Oyj on siten osa Restel-konsernia. Kylpyläkasino Oyj omistaa kaikki Ikaalisten Kylpylä Oy:n osakkeet ja Ikaalisten Kylpylä Oy omistaa 100 %:sti Kylpyläparatiisi Oy:n osakkeet ja 60 % Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy:n osakkeista. Kylpyläparatiisi Oy omistaa Maininkikiinteistön lähialueella kaavoitettuja maa-alueita. Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy:llä ei ole vielä ollut liiketoimintaa. OSAKKEET Liikkeelle laskettujen osakkeiden kokonaismäärä on kpl, joista A- osakkeita, joilla on 1 ääni per. osake, on kpl ja K-osakkeita, joilla on 20 ääntä per. osake, on kpl. Osakkeilla ei ole muita yhtiöoikeudellisia eroavuuksia. A-osakkeita on 62,5% koko osakekannasta ja 7,7% koko äänimäärästä. K- osakkeita on 37,5% koko osakemäärästä ja 92,3% koko äänimäärästä. Osakkeilla ei ole muita yhtiöoikeudellisia erovaisuuksia eikä osakkeisiin kohdistu muitakaan Valtiovarainministeriön asetuksessa arvopaperin liikkeellelaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun asetuksen (538/2202) 2 luvun 5 a :n kohdissa 3-10 ja 13 tarkoitettuja määräyksiä tai mitkä muutoin poikkeaisivat Osakeyhtiölain säädöksistä.

4 Ikaalinen 4 Vapaaehtoisella tytäryhtiön velkajärjestelyllä on rajoitettu yhtiön osingonjakoa emoyhtiö Kylpyläkasino Oyj:lle vuoteen 2016, minkä lisäksi Kylpyläkasino Oyj on sitoutunut siihen, että se myydessään edelleen tytäryhtiön osakkeita ottaa ostajalta sitoumuksen em. sopimuksen ehtojen noudattamiseksi. Sekä emoyhtiön, että tytäryhtiön pitkäaikaisten rahalaitoslainojen ehtoihin sisältyy omistuksen muuttumiseen kohdistuvia kovenantteja, joista kaikista on Restel Oy:n kaupan yhteydessä velkojien kanssa sovittu. Yhtiön A-sarjan osake on noteerattu alkaen Pohjoismaisen Pörssin (OMX) Pre-listalla, mitä ennen A-sarjan osake noteerattiin Helsingin Pörssin I- listalla (tarkkailulistalla). Yhtiöllä ei ole liikkeelle laskettuja vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia. Hallituksella ei ole käyttämättömiä antivaltuutuksia eikä valtuutuksia omien osakkeiden ostoon. Kylpyläkasino Oyj:llä tai sen tytäryhtiöllä ei ole eikä ole ollut Osakeyhtiölain 8 luvun 8 :ssä tarkoitettuja omistuksia. Pre-listalla noteerattuja A-osakkeita vaihdettiin yhteensä kpl, mistä määrästä suurin kauppa oli edellä mainittu Restel Oy:n kauppa. Muilta osin vaihtoa oli kpl (v / kpl), eli 92,06 % (0,44 %) osakekannasta, kurssin ollessa välillä 3,50 6,50 euroa (2,58 4,15 euroa), kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin ollessa 4,44 euroa (3,13 euroa). Listattujen A- osakkeiden markkina-arvo päätöskurssin (5,10 euroa)mukaan oli euroa ( euroa). Koko osakekanta, mukaan lukien K- osakkeet, vaihto oli 95,04 %. Restel Oy käynnisti ajalla julkisen ostotarjousmenettelyn A- osakkeiden osalta ja sen tuloksena osakkeiden määrä kohosi 94,41 %:iin osakkeista ja ääniosuus 99,31 %:iin. Joulukuun 27. päivänä 2006 Restel Oy sai tiedoksi joidenkin Kylpyläkasino Oyj:n vähemmistöosakkaiden Keskuskauppakamarille osoittaman hakemuksen koskien Osakeyhtiölain 18 luvun mukaista lunastusmenettelyä. Restel Oy on päättänyt samassa yhteydessä käynnistää lunastusmenettelyn koskien kaikkia vähemmistöosakkeenomistajien omistamia Kylpyläkasino Oyj:n osakkeita. SISÄPIIRI Yhtiössä on hallituksen vahvistama sisäpiiriohje, joka noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton hyväksymää sisäpiiriohjetta. CORPORATE COVERNANCE Yhtiössä noudatetaan soveltuvin osin suositusta listayhtiöiden hallinnointija ohjausjärjestelmistä (Corporate Covernance).

5 Ikaalinen 5 PÖRSSITIEDOTTEET JA ILMOITUKSET Yhtiön vuoden 2006 aikana antamat pörssitiedotteet ja pörssi-ilmoitukset ovat vuosikoosteena internetissä osoitteessa: IFRS-STANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTTO. Konsernin tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. LIIKEVAIHTO, TULOS JA OMA PÄÄOMA Konserni Konsernin liikevaihto oli 19,83 M (19,35 M /18,70 M ). Liikevaihdosta oli ravintolatoiminnan osuus 8,17 M (7,94 M /7,56 M ), majoituksen 6,22 M (6,02 M /5,83 M ), hyvinvointi- ja terveyspalvelujen 4,16 M (4,22 M /4,14 M ) ja liikuntapalveluiden 1,28 M (1,18 M /1,17 M ). Asiakasryhmistä hyvinvointiterveyssegmentin osuus oli 32 % (34 / 35) ja vapaa-ajan sekä yrityssegmentin osuus 68 % (66 / 65). Varsinaisen liikevaihdon kasvu oli 2,5 % (3,5 %). Liikevoitto oli 1,23 M (0,28 M /0,16 M ) ja tilikauden voitto oli 0,54 M (0,21 M /-0,36 M ). Pääasiallinen syy voiton kasvuun oli tytäryhtiön vuokrakulujen vähentyminen 0,40 M :lla ja poistojen pienentyminen 0,30 M :lla. Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 7,40 M (6,95 M /6,75 M ). Emoyhtiö Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti. Emoyhtiön liikevaihto oli 1,20 M (1,21 M /1,20 M ) ja se koostui edelleen lähinnä tytäryhtiöltä saaduista Maininki -kiinteistön vuokrista. Liikevoitto oli 0,61 M (0,51 M /0,44 M ). Rahoitustuotot ja kulut olivat 0,38 M (-0,29 M /-0,33 M ). Yhtiön tilikauden voitto oli ,97 euroa ( ,85 euroa/ ,15 euroa). Voiton vähentyminen johtui pääosin siitä, ettei satunnaisia tuottoja ollut kuin 140 t :n konserniavustus tytäryhtiöltä (edellisenä vuonna oli 0,48 M :n tuloutus lyhytaikaisen velan palautuksena. Emoyhtiön oma pääoma oli 3,65 M (3,39 M /2,71 M ), osakepääoman ollessa 2,83 M (2,83 M /2,83 M ).

6 Ikaalinen 6 HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 143 (144 / 149) henkilöä. Naisten osuus henkilöstöstä on n. 75 %. Henkilöstön keski-ikä on n. 42,5 vuotta ja pysyvyys vuonna 2006 oli 95 % (95 / 96). Sairauspoissaolojen osuus tehdystä työajasta oli n. 3,8 % (3,5 %). Poissaolojen määrässä ei ole viime vuosina tapahtunut merkittävää muutosta. Konsernissa valmistui marraskuussa työilmapiiriselvitys koskien koko henkilöstöä. Selvityksen osastokohtaiset purkutilaisuudet on aloitettu 1/2007. Tytäryhtiössä on laadittu tasa-arvosuunnitelma. TUTKIMUS JA KEHITYS Tuotekehityksen lähtökohtana on asiakkaiden tarpeita tyydyttävien, monipuolisten ja ympärivuotisten palvelukokonaisuuksien luominen. Konsernin omasta henkilöstöstä nimetyt tuotekehitysryhmät koordinoivat tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, johon omalta osaltaan osallistuvat kaikki asiakaspalveluketjussa mukana olijat. Toiminnasta johtuvat kustannukset sisältyvät palkkakustannuksiin. RISKITEKIJÄT Liiketoiminnan riskejä seurataan useasta näkökulmasta. Markkinoihin ja asiakaskuntaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat valtion budjettiin sisältyvien harkinnanvaraiseen kuntoutukseen kohdistettavien määrärahojen kehittyminen tulevaisuudessa sekä sotaveteraanien ja invalidien kuntoutuksesta vapautuvien määrärahojen tuleva kohdentuminen, mistä ei ole viranomaispäätöksiä. Elintarvike- ja ruokatuotantoon liittyvää ruoka-aine-epidemiariskiä hallitaan ruokatuotannon hygienian ylläpidolla ja siihen liittyvällä omavalvonnalla. Vesitropiikkiosaston veden puhtautta tarkkaillaan jatkuvilla vesinäyteotoksilla ja allastilojen turvallisuutta valvotaan jatkuvasti. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan jatkuvasti. Myyntisaataviin kohdistuvaa riskiä pienentää niiden kohdistuminen merkittävältä osin institutionaalisiin maksajatahoihin. Kylpyläkasino Oyj:n ja tytäryhtiö Ikaalisten Kylpylä Oy:n hallitukset ovat vahvistaneet rahoituspolitiikan, joka perustuu jatkuvaan hyvään maksuvalmiuteen ja kassavarojen riskittömään sijoittamiseen. Vakuutusturvan riittävyyttä arvioidaan vuosittain.

7 Ikaalinen 7 YMPÄRISTÖ Ikaalisten Kylpylä Oy:llä on ollut oma ympäristönhuoltojärjestelmä vuodesta Liiketoiminnassa syntyvä ympäristöjäte lajitellaan ja toimitetaan lajiteltuna kylpyläalueen keskitettyyn ympäristöhuoltokeskukseen, josta jätteet kuljetetaan Tampereelle jätteenkäsittelylaitokseen. Yhtiön toiminta ei tuota mainittavaa määrää ongelmajätettä. Yhtiö pyrkii käyttämään energiaa ja luontoa säästävää tekniikkaa ja ympäristöystävällistä energiaa. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin nettoinvestoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat 0,39 M (1,07 M / 2,27 M ). Merkittävimmät investoinnit olivat Vesitropiikin kuntosalilaitteiston uusiminen ja ravintola Violetan lattiamaton uusiminen sekä keittiön pakastevaraston kunnostaminen ja ulkoalueiden kohentaminen. Investoinnit rahoitettiin omin varoin. Konsernin likviditeetti on ollut koko vuoden hyvä. HALLITUS JA YHTIÖN JOHTO Emoyhtiön hallitus kokoontui 14 (12) kertaa. Hallitukseen kuuluivat asti varatuomari Risto Malinen, liikkeenjohdon konsultti Hannu Sillanpää ja hallintojohtaja Pentti Tarkkanen, joista Risto Malinen toimi hallituksen puheenjohtajana. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin varatuomari Juha Sivenius, hallintonotaari Seppo Salonen ja toimitusjohtaja Ritva Ohmeroluoma; heistä Juha Sivenius toimi hallituksen puheenjohtajana. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja, OTK Ari Anttonen, talousjohtaja Kenneth Rantala, kauppaneuvos Ralf Sandström ja hotellidivisioonan johtaja Jari Laine, heistä puheenjohtajaksi valittiin Ari Anttonen. Kylpyläkasino Oyj:n toimitusjohtajana toimii oikeustieteen kandidaatti Antti Kokki ja tytäryhtiö Ikaalisten Kylpylä Oy:n toimitusjohtajana Marjatta Teliranta. YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ikaalisten Kylpylässä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,06 euroa osakkeelta.

8 Ikaalinen 8 TILINTARKASTAJAT Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet asti KHT Henrik Sormunen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti, varatilintarkastajina KHT Hannu Pellinen ja KHT Pekka Kaasalainen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Jukka Rajala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Mari Hopeaharju, varatilintarkastajiksi valittiin KHT Karoliina Tiainen ja KHT Mauri Palvi. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tilikauden varsinaisen liiketoiminnan liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Toimintavuoden 2007 alusta Ikaalisten Kylpylä Oy on liittynyt Restel-konsernin kanta-asiakasjärjestelmiin. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Tilinpäätöksen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat ,65 euroa, josta tilikauden voitto on ,97 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään Osakeyhtiölain 13 luvun 2 :n maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A- ja K-osakkeille 0,07 euroa eli ,25 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään ,72 euroa.

9 Ikaalinen 9 IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS TUNNUSLUKUINFORMAATIO KONSERNI Tunnusluvut 1000 Liikevaihto Muutos % 2,47 3,48-5,04-5,04-5,93 3,19 Liikevoitto % liikevaihdosta 6,21 1,45 0,88 0,87 4,74 6,00 Tulos ennen veroja % liikevaihdosta 3,73 1,60-1,66-1,66 1,90 1,61 Oman pääoman tuotto-% 7,53 3,02-5,18-5,33 4,83 11,86 Sijoitetun pääoman tuotto-% 5,28 3,54 1,30 1,34 4,11 5,77 Omavaraisuusaste-% 27,12 24,68 21,88 19,39 19,77 18,45 Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin % liikevaihdosta 8,11 5,68 17,76 17,76 8,09 7,36 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/hlö Osakekohtaiset tunnusluvut: IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS Osakkeiden lukumäärä Tulos/osake 0,31 0,12-0,20-0,18 0,16 0,13 Osinko/osake *) 0,07 0,06 Oma pääoma/osake 4,19 3,94 3,82 3,28 3,46 3,29 Kylpyläkasino Oyj ei ole jakanut osinkoa vuosilta Yhtiö jakoi osinkoa vuodelta ,06 /osake, yhteensä ,00. *) Hallitus on tehnyt esityksen, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa ,25. Jos osingonjako toteutuu esityksen mukaisesti, tulee osinko olemaan 0,07 /osake ja 33,9% emoyhtiön tuloksesta. A-osakekannan markkina-arvo vuoden päätöskurssiin 5,10 mukaan on 5,6 m (4,6 m ). K-osakkeilla ei ole julkista noteerausta. Kun K-osakkeet arvostetaan A-osakkeita vastaavalla tavalla, on koko yhtiön markkina-arvo 9,0 m (7,3 m ). Osakkeilla on, lukuunottamatta tehtyä yksittäistä kauppaa, viime vuonna tehty kauppoja niin vähän, ettei kauppahintojen ja lukumäärien esittämistä tunnuslukuina ole nähty tarpeelliseksi. Tunnuslukuinformaatioon on sisällytetty viimeiset viisi vuotta.

10 Ikaalinen 10 KONSERNITASE TILINPÄÄTÖS euroa Varat liite Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Saamiset 26 1 Laskennallinen verosaaminen Yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Myytävissä olevat sijoitukset Rahavarat Yhteensä VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Ed. tilikausien voitto Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset korolliset velat Muut pitkäaikaiset velat Yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikaiset, korolliset velat Ostovelat ja muut velat Yhteensä Vieras pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

11 Ikaalinen 11 KONSERNITULOSLASKELMA 1000 euroa liite LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut Tuloverot TILIKAUDEN TULOS Osakekohtainen tulos, euroa: Laimentamaton ja laimennettu 0,31 0,12

12 Ikaalinen 12 RAHAVIRTALASKELMA euroa Liite LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Verot Muut oikaisut 8 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Osto- ja muiden velkojen muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot 0-17 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 18 4 Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin Luovutustulot myytävissä olevista sijoituksista INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot Osingonjako -105 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS lisäys (+)/vähennys (-) RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

13 Ikaalinen 13 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 euroa liite Osake- Ylikurssi- Käyvän Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto arvon voittovarat rahasto Yhteensä IFRS Myytävissä olevat sijoitukset: 15 voitot ja tappiot käypään arvoon arvostuksesta Omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot 3 3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot -9-9 Tilikauden tulos Yhteensä kauden tuotot ja kulut Yhteensä IFRS Myytävissä olevat sijoitukset: 15 voitot ja tappiot käypään arvoon arvostuksesta 1 1 Omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot 0 0 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot 1 1 Siirretty ylikurssirahastoon Osingonjako Tilikauden tulos Yhteensä kauden tuotot ja kulut Yhteensä IFRS

14 Ikaalinen 14 LAADINTAPERIAATTEET 1. Yleisiä tietoja Kylpyläkasino Oyj on suomalainen osakeyhtiö, joka toimii Suomen valtion lainsäädännön alaisena. Yhtiön kotipaikka on Ikaalinen ja sen rekisteröity osoite on c/o Antti Kokki Hiirikatu 2, HARJAVALTA, Suomi. Emoyhtiön nimi on Restel Oy Hämeentie 19, HEL- SINKI, Suomi. Kylpyläkasino Oyj:n A-sarjan osake on noteerattu alkaen Pohjoismaisen Pörssin (OMX) Pre-listalla, mitä ennen A-sarjan osake noteerattiin Helsingin Pörssin I-listalla (tarkkailulistalla). Kylpyläkasino-konsernin liiketoiminta koostuu Ikaalisten Kylpylässä harjoitettavasta hotelli-, ravintola-, kuntoutus- ja viihdekylpylätoiminnasta. 2. Yhteenveto merkittävimmistä laadintaperiaatteista Konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetut merkittävimmät laadintaperiaatteet on selostettu alla: Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Vuoden 2005 aikana konserni on siirtynyt kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön. Konsernin IFRS-standardeihin siirtymispäivä oli IFRS-raportointiin siirtyminen on aiheuttanut muutoksia aikaisemmin raportoituihin tilinpäätöksiin. Ennen siirtymistä IFRSraportointiin yrityksen tilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia sijoituksia. Tämä konsernitilinpäätös on laadittu olettaen, että yrityksen toiminta on jatkuvaa ja yritys realisoi varansa ja vapautuu veloistaan normaalin liiketoiminnan kautta. Konsernitilinpäätöksen laatiminen standardien mukaisesti edellyttää tiettyjen arvioiden ja oletusten käyttämistä. Näiden oletusten ja arvioiden käyttäminen vaikuttaa tilinpäätöksessä tilinpäätöspäivänä raportoituihin varoihin ja velkoihin, ehdollisten varojen ja velkojen esittämiseen liitetiedoissa sekä tilikaudelta raportoituihin tuottoihin ja kuluihin. Nämä arviot perustuvat johdon parhaaseen tietoon tapahtumista ja siten lopulliset toteutuvat tulokset voivat erota tehdyistä arvioista. Osa-alue, joka on edellyttänyt suurimman harkinnan käyttöä on laskennallisten verosaamisten kirjaaminen verotuksellisista tappioista ja muista tilapäisistä eroista (liitetieto 21).

15 Ikaalinen 15 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisällytetään yritykset, joista konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta yrityksen toimintaan. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä päivästä alkaen, jolloin määräysvalta siirtyy yritykselle ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. Tytäryritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin laadintaperiaatteita. Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Kylpyläkasino Oyj:n ja sen 100 % omistaman tytäryrityksen, Ikaalisten Kylpylä Oy tilinpäätökset, sekä puolestaan Ikaalisten Kylpylä Oy:n 100% omistaman Kylpyläparatiisi Oy:n. Sen sijaan Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy:n tilinpäätöstä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty suhteellisen yhdistelyn menetelmällä tilojen hallintaoikeuden perusteella 11,6% osuus Hotelli Terme Oy:n taseesta ja tuloslaskelmasta sekä vastaavasti 8,3 % osuus Kylpylä-Hotelli Oy:n taseesta ja tuloslaskelmasta. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Hankintameno sisältää hankinnasta välittömästi aiheutuvat kustannukset. Myöhemmin syntyneet menot sisällytetään hyödykkeen kirjanpitoarvoon tai kirjataan erillisenä hyödykkeenä vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti sille kaudelle, kun ne ovat toteutuneet. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot seuraavien arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa: Rakennukset vuotta Koneet ja kalusto 3-15 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Hyödykkeiden arvoa alennetaan vastaamaan niiden kerrytettävissä olevaa rahamäärää, mikäli hyödykkeen kirjanpitoarvo ylittää niiden kerrytettävissä olevan rahamäärän. Hyödykkeiden luovutuksesta aiheutunut voitto tai tappio määräytyy niistä saatavan rahamäärän ja kirjanpitoarvon erotuksen mukaan ja se sisällytetään liikevoittoon. Hyödykkeen hankkimisesta aiheutuneet korkokustannukset kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

16 Ikaalinen 16 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet sisältää lähinnä ATK-ohjelmistoja. Ne arvostetaan hankintamenoon vähennettynä kirjatuilla poistoilla ja arvonalentumisilla. Ne poistetaan arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa (3-5 vuoden aikana). Liikearvo Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden jälkeen hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Tätä aiempien liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankintamenona. Näiden hankintojen luokittelua tai tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu konsernin avaavaa IFRS-tasetta laadittaessa. Liikearvoista (ja muista taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä) ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Arvonalentumiset Liikearvo ja muut hyödykkeet, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Poiston kohteena olevien hyödykkeiden osalta arvioidaan, onko viitteitä siitä, että omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä arvonalentumisesta ilmenee, arvioidaan kyseisen hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä siitä saatavan nettomyyntihinnan tai sitä korkeamman käyttöarvon kautta. Mikäli kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, erotus kirjataan tuloslaskelmaan arvonalentumistappioksi. Aikaisemmin kirjattu arvonalentumistappio perutaan, mikäli kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioinnissa käytetyt oletukset muuttuvat. Arvonalentumistappiota ei peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ollut ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei koskaan peruuteta. Rahoitusvarat ja -velat Sijoitukset Yritys luokittelee vieraan ja oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin tehdyt sijoituksensa seuraaviin luokkiin; lainat ja muut saamiset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu riippuu siitä, mitä tarkoitusta varten sijoitus on hankittu. Johto määrittelee luokittelun sijoituksen hankinta-ajankohtana ja arvioi luokittelua uudelleen säännöllisesti. Tällä hetkellä yritys on luokitellut kaikki rahoitusvaransa luokkiin lainat ja muut saamiset tai myytävissä olevat sijoitukset. Myytävissä olevat sijoitukset sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin. Mikäli johdolla on aikomus pitää sijoituksia alle 12 kuukautta tilinpäätöspäivästä, ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin.

17 Ikaalinen 17 Sijoitusten ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä, mikä on se päivä, jolloin yritys sitoutuu ostamaan tai myymään sijoituksen. Sijoitusten hankintahinta sisältää hankinnasta aiheutuneet transaktiokustannukset. Myytävissä olevat sijoitukset arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon. Käypään arvoon arvostamisesta aiheutuneet realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan omaan pääomaan. Mikäli myytävissä olevat rahoitusvarat myydään tai niiden arvo pysyvästi alentuu, kertyneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja kuluihin. Myyntisaamiset Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään arvoon ja arvostetaan myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen korkokannan menetelmää ja vähennettynä arvonalentumisilla. Arvonalentuminen kirjataan, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että yritys ei pysty keräämään saamisiaan alkuperäisten ehtojen mukaisesti. Arvonalentumisen määrä on saamisten kirjanpitoarvon ja niistä kerrytettävissä olevan rahamäärän erotus ja se vastaa odotettavissa olevien rahavirtojen nykyarvoa. Rahavarat Rahavarat kirjataan taseeseen hankintamenoonsa. Rahavirtalaskelmassa rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, rahasta pankkitileillä sekä vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista. Rahoitusvelat Lainat merkitään alun perin kirjanpitoon saadun vastikkeen määräisenä vähennettynä transaktiomenoilla. Myöhemmin rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Transaktiomenoilla vähennetyn vastikkeen ja takaisin maksettavan lainamäärän erotus kirjataan tuloslaskelmaan laina-ajan kuluessa. Vuokrasopimukset Vuokrasopimukset, joissa olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista jää vuokranantajan kannettavaksi, luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi. Ne vuokrasopimukset, joissa yrityksellä on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Konsernilla ei tällä hetkellä ole rahoitusleasingiksi luokiteltavia vuokrasopimuksia. Konsernilla on useita muiksi vuokrasopimuksiksi luokiteltuja sopimuksia, joiden perusteella maksettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä sopimusajan kuluessa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään painotetun keskihinnan menetelmällä. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty myynnistä aiheutuvat menot. Osakepääoma Osakepääoma muodostuu yksinomaan K- ja A-sarjaan kuuluvista kantaosakkeista. Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta välittömästi aiheutuvat verolla vähennetyt kustannukset kirjataan omaan pääomaan pienentämään liikkeeseen laskusta saatua vastiketta.

18 Ikaalinen 18 Tuloverot Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassaolevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä verokantaa, josta on tilinpäätöspäivään mennessä säädetty tai jonka hyväksytystä määrästä on ilmoitettu. Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti, kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Työsuhde-etuudet Eläkevastuut Yrityksen eläkejärjestelyt on luokiteltu maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisessa eläkejärjestelyssä yritys maksaa kiinteitä maksuja järjestelyyn. Yrityksellä ei ole laillista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksuihin, mikäli eläkeyhteisöllä ei ole riittävästi varoja maksaa työntekijöiden nykyisiltä tai aikaisemmilta kausilta ansaitsemia etuuksia. Maksupohjaisessa eläkejärjestelyssä järjestelyihin maksetut suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus koskee. Julkiset avustukset Julkiset avustukset kirjataan niiden käyvän arvon mukaisesti, kun on kohtuullisen varmaa, että avustukset tullaan saamaan ja yritys täyttää niihin liittyvät ehdot. Käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan myönnetyt avustukset kirjataan käyttöomaisuushyödykettä vastaan. Varaukset Varaukset kirjataan kun yrityksellä on aikaisempien tapahtumien seurauksena laillinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varauksena kirjattava määrä vastaa parasta arviota menoista, joita olemassa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää tilinpäätöspäivänä. Jos rahan aika-arvon vaikutus on olennainen, varauksen määränä kirjataan odotettujen menojen nykyarvo. Tuloutus Kirjattavan tuoton määrä muodostuu myydystä tavarasta tai palvelusta saadun tai saatavan vastikkeen käyvän arvon perusteella vähennettynä arvonlisäveroilla sekä paljous- ja muilla alennuksilla. Myynti tuloutetaan kun tavara luovutetaan tai kun palvelu on suoritettu. Korkotuotot kirjataan efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot kun oikeus osinkoon on syntynyt.

19 Ikaalinen 19 Segmenttiraportointi Liiketoimintasegmentti tuottaa tuotteita tai palveluita, joiden riskit ja kannattavuus eroavat toisten liiketoimintasegmenttien riskeistä ja kannattavuudesta. Yrityksellä on hotelli-, ravintola-, kuntoutus- ja liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa. Ne raportoidaan yhtenä segmenttinä, sillä niihin liittyvät riskit ja kannattavuus eivät olennaisesti eroa toisistaan. Maantieteellinen segmentti tuottaa tuotteita ja palveluita taloudellisessa ympäristössä, jonka riskit ja kannattavuus eroavat toisenlaisissa taloudellisissa ympäristöissä toimivien yksiköiden riskeistä ja kannattavuudesta. Yhtiö toimiin vain yhdellä paikkakunnalla joten maantieteellisiä segmenttejä ei ole. Liikevoitto Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen summasta vähennetään materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Uudet standardit IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, joiden soveltaminen on pakollista vuonna 2007 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt olla soveltamatta näitä standardeja aikaisemmin ja ottaa ne käyttöön tulevina tilikausina. Seuraavilla vuonna 2007 voimaan tulevilla uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei tule olemaan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen*: - IFRIC 8, IFRS 2:n soveltamisala - IFRIC 9, Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi - IFRIC 10, Interim Financial Reporting and Impairment ** Konserni ottaa käyttöön vuonna 2007 seuraavan IASB:n julkistaman standardin: - IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures, and a complementary amendment ot IAS 1. Standardi tuo uusia liitetietovaatimuksia rahoitusinstrumentteihin liittyen. Se edellyttää kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tietojen antamista yhtiön altistumisesta rahoitusinstrumenteista aiheutuville riskeille, mukaan lukien määritetyt minimiliitetietovaatimukset koskien luottoriskiä, maksuvalmiusriskiä ja markkinariskiä sekä vaatimuksen herkkyysanalyysin esittämisestä markkinariskin osalta. IAS 1 standardin muutokset tuovat lisäliitetietovaatimuksia koskien yhtiön pääomien tasoa ja niiden hallintaa. Konsernin johto on selvittämässä standardin ja sen tuomien muutosten vaikutuksia ja tämän hetkisen arvion mukaan konsernin kannalta merkittävimmät uudet liitetiedot tulevat olemaan laajentuvat kvantitatiiviset analyysit, herkkyysanalyysin esittäminen ja pääomiin liittyvät lisäliitetiedot. * Ne standardien ja tulkintojen nimet, joista ei ole olemassa virallista käännöstä, esitetään englanninkielisinä. ** EU ei vielä ole hyväksynyt kyseistä standardia/tulkintaa käyttöön. Konserni ottaa käyttöön vuonna 2009 seuraavan standardin: - IFRS 8, Operating Segments, Vaikuttaa segmenttiraportoinnin esittämistapaan. **

20 Ikaalinen 20 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1000 euroa 1. Segmentti-informaatio Yhtiöllä on eri liiketoimintasegmenttejä (majoitus-, ravintola-, hyvinvointi- ja terveyspalvelut sekä liikuntapalvelut), mutta ne yhdistetään IFRS-tilinpäätöksessä yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi, sillä niihin liittyvät riskit ja kannattavuus ovat samanlaisia. Yhtiö toimii vain yhdellä paikkakunnalla joten maantieteellisiä segmenttejä ei ole. 2. Myyntituotot Majoituspalvelut Ravintolapalvelut Hyvinvointi- ja terveyspalvelut Liikuntapalvelut Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 8 1 Energian myynti Vuokratuotot Muut Yhteensä Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet - Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuolisilta ostetut palvelut Yhteensä Henkilöstökulut Tuloslaskelman henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Maksupohjaiset järjestelyt Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstö Henkilöstö Vakinaiset kokoaikaiset Vakinaiset osa-aikaiset Määräaikaiset Lepäävät työsuhteet Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin (ilman lepääviä työsuhteita)

21 Ikaalinen Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja laitteet Muu aineellinen käyttöomaisuus 2 Yhteensä Hankinnat Tarkastelujaksolla ei ole tapahtunut yrityshankintoja. 9. Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Energia Myynti- ja markkinointikulut Puhtaanapito Hallinto Muut kulut Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut Korkotuotot Myytävissä olevien sijoitusten myyntivoitot Myytävissä olevien sijoitusten myyntitappiot -4 Velan tuloutus (akordi) 480 Muut rahoitustuotot 16 Yhteensä

22 Ikaalinen Tuloverot Varsinaisesta toiminnasta, tilikaudelta Varsinaisesta toiminnasta, aikaisemmilta kausilta Laskennallisten verojen muutos Yhteensä Omaa pääomaa veloittaen (-) tai hyvittäen (+) kirjattuihin eriin liittyvien tilikauden verotettavaan tuloon perustuvien verojen ja laskennallisten verojen yhteismäärä 0 3 Selvitys toteutuneen verokulun ja teoreettisen kirjanpidon tuloksen välisestä suhteesta: Tulos ennen veroja Vero laskettuna 26 %:n mukaan Verokantojen muutoksen vaikutus Verovapaat tuotot Vähennyskelvottomat menot Verot aikaisemmilta tilikausilta Muut erät -12 Konsernin verokulu Osakekohtainen tulos Tilikauden tulos Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä Laimennettu osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,31 0,12 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,31 0,12 Yhtiöllä ei ole instrumentteja, joilla olisi laimentava vaikutus

23 Ikaalinen Aineettomat hyödykkeet Aineettomat Aineettomat oikeudet Liikearvo hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineettomat Liikearvo Aineettomat oikeudet hyödykkeet Hankintameno Lisäykset 4 4 Vähennykset 0 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot 0 0 Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Liikearvo Liikearvon jakaantuminen rahavirtaa tuottaville yksiköille: Hotelli Terme Oy Kylpylä-Hotelli Oy Liikearvon arvonalentumistestaus on suoritettu vertaamalla rahavirtaa tuottavien yksiköiden liikearvoja sisältäviä kirjanpitoarvoja yksiköiden kerrytettävissä olevaan rajamäärään. Kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käypään arvoon vähennettynä myynnistä johtuvilla menoilla. Käypä arvo on määritetty käyttäen todettavissa olevia markkinahintoja. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole ollut tarpeen kirjata liikearvosta arvonalentumista.

24 Ikaalinen Aineelliset hyödykkeet Maa- ja Rakennukset Koneet ja Muut aineell. Yhteensä vesialueet ja rakennel. kalusto hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Muut vähennykset Muut siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Maa- ja Rakennukset Koneet ja Muut aineell. Yhteensä vesialueet ja rakennel. kalusto hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

25 Ikaalinen Myytävissä olevat sijoitukset Sijoitukset ei-julkisesti noteerattuihin arvopapereihin Sijoitukset julkisesti noteerattuihin arvopapereihin: - Sijoitusrahasto-osuudet Joukkovelkakirjalainat Yhteensä Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Yhteensä Myyntisaamiset ja muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset - Myyntisaamiset Siirtosaamiset Yhteensä Rahavarat Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Osakk.lkm. Osakep.eur Osakk.lkm. Osakep.eur Osakk.lkm Osakep.eur A-osakkeet A-osakkeet K-osakkeet K-osakkeet Yhteensä Yhteensä K-sarjan osakkeiden yhtiöjärjestyksen mukainen enimmäislukumäärä on kpl ja A-sarjan osakkeiden enimmäislukumäärä kpl. Sekä A- että K-osakkeen nimellisarvo on 1,60 euroa. K-sarjan osakkeilla on 20 ääntä/osake ja A-sarjan osakkeilla 1 ääni/osake. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Oman pääoman rahastojen kuvaukset Ylikurssirahasto sisältää osakkeiden uusmerkinnän yhteydessä maksetun nimellisarvon ylittävän määrän. Käyvän arvon rahastoon kirjataan myytävissä olevien sijoitusten realisoitumaton käyvän arvon muutos Osingot Yhtiö jakoi osinkoa tilikaudelta ,06 euroa/osake, yhteensä ,00. Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,07 euroa/osake, yhteensä ,25.

26 Ikaalinen Konsernin jakokelpoiset varat Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Jakokelpoinen oma pääoma Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskennalliset verosaamiset Verotuksessa vähentämättä Verotuksel- Yhteensä jätetyt poistot liset tappiot Kirjanpitoarvo Kirjattu tuloslaskelmaan Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Kirjattu tuloslaskelmaan Kirjanpitoarvo Laskennalliset verovelat Tuloslaskelmaan Omaan pääomaan Yhteensä kirjatut erät kirjatut erät Kirjanpitoarvo Käyvän arvon muutokset -3-3 Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Käyvän arvon muutokset -1-1 Kirjanpitoarvo Laskennallisen verosaamisen 1020 tuhatta euroa hyödyntäminen riippuu vastaisen verotettavan tulon kertymisestä. Näiden laskennallisten verosaamisten kirjaaminen perustuu tulosennusteisiin, jotka osoittavat kyseisten laskennallisten verosaamisten realisoitumisen olevan todennäköistä. 22. Pitkäaikaiset korolliset velat Pitkäaikaiset korolliset velat - Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Yhteensä Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma *) Yhteensä - Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma *) Yhteensä - Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat jälkeen erääntyvä osuus muodostuu erääntyvästä kertalyhenteisestä lainasta *) lyhennykset sisältyvät lyhytaikaisiin velkoihin Pitkäaikaisten lainojen efektiivisten korkojen vaihteluväli on 1,0-5,0 %. Pitkäaikaisten rahalaitoslainojen lainaehtoihin sisältyy omistuksen vaihtoon kohdistuvia kovenantteja. Pitkäaikaiset korolliset velat Kiinteäkorkoiset Muuttuvakorkoiset Yhteensä

27 Ikaalinen Lyhytaikaiset korolliset velat Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen lyhennykset Eläkelainojen lyhennykset Muut lyhytaikaiset korolliset velat 15 Yhteensä Ostovelat ja muut velat Saadut ennakkomaksut Ostovelat Siirtovelat Muut velat Yhteensä Siirtovelkoihin sisältyvät oilennaiset erät Henkilöstökulujaksotukset muut siirtovelat Yhteensä Rahoitusvarojen ja -velkojen tasearvot ja käyvät arvot tasearvo käypä arvo tasearvo kaypä arvo Pitkäaikaiset varat: Saamiset 1 1 Lyhytaikaiset varat: Myyntisaamiset ja muut saamiset Myytävissä olevat sijoitukset Rahavarat Pitkäaikaiset velat: Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat: Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut lyhytaikaiset korolliset velat Ostovelat ja muut velat Myytävissä olevat sijoitukset koostuvat pääosin sijoitusrahasto-osuuksista ja joukkovelkakirjalainoista ja ne arvostetaan käypään arvoon perustuen julkisiin hintanoteerauksiin. Myytävissä oleviin sijoituksiin sisältyy lisäksi ( 75 tuhatta euroa ) sijoituksia, jotka on arvostettu hankintahintaan, koska niille ei ole ollut saatavissa noteerattua markkinahintaa. Velkojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla konserni saisi vastaavaa lainaa ulkopuolelta tilinpäätöshetkellä. Lyhytaikaisten varojen ja velkojen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole lyhyt maturiteetti huomioiden olennainen.

28 Ikaalinen Rahoitusriskien hallinta Valuuttakurssiriski Yhtiö toimii vain Ikaalisissa. Asiakkaat ovat pääosin kotimaasta eikä konsernilla ole olennaisia ulkomaanrahan määräisiä transaktioita tai saldoja. Konserni ei siten olennaisessa määrin altistu valuuttakurssiriskille. Korkoriski Konsernin muuttuvakorkoiset lainat erääntyvät pääosin 2008 loppuun mennessä jälkeen erääntyvät lainat ovat kiinteäkorkoisia. Luottoriski Asiakaskunnan laajuuden johdosta konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Konsernilla on toimintaperiaatteet sen varmistamiseksi, että tuotteita ja palveluita myydään vain asiakkaille, joilla on asianmukainen luottohistoria. Yhtiön johdon ja hallituksen näkemyksen mukaan myyntisaamisiin ei liity merkittäviä luottoriskejä. Yli 30 pv myöhässä olevien myyntisaamisten määrä oli 29 tuhatta euroa. Maksuvalmiusriski Konserni noudattaa huolellista maksuvalmiusriskin hallintaa, koska kassavirrat vaihtelevat liiketoiminnan liuonteesta johtuen. Johdannaisinstrumentit ja suojaus Konserni ei käytä johdannaisia 28. Suhteellisen yhdistelyn menetelmällä käsitellyt omistukset Konsernin omistukset Hotelli Terme Oy:ssä ja Kylpylä-Hotelli Oyssä on käsitelty suhteellisen yhdistelyn menetelmällä. Alla on esitetty yhteenlaskettuna osuudet näiden yhtiöiden varoista, veloista ja tuloksesta, jotka on yhdistelty hallintaoikeusosuuden suhteessa konserniin. Konsernin osuus Hotelli Terme Oy:n hallintaoikeudesta on 11,6 % ja Kylpylä-Hotelli Oy:stä vastaavasti 8,3 % Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat 7 7 Pitkäaikaiset velat 9 22 Lyhytaikaiset velat Tulos verojen jälkeen 0 0

29 Ikaalinen Lähipiiritapahtumat Konsernisuhteet Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus ja äänivalta % ja äänivalta % Konserniyhtiöt Kylpyläkasino Oyj Emoyhtiö Ikaalisten Kylpylä Oy, Ikaalinen 100/ /100 Kylpyläparatiisi Oy, Ikaalinen 100/100 0/0 Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy, Ikaalinen 60/60 0/0 Kylpyläkasino Oyj:n emoyhtiö on Restel Oy. Johdon työsuhde-etuudet Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Yhtiöllä ei ole johdolle tai osakkeenomistajille myönnettyjä lainoja. 30. Vakuudet ja vastuusitoumukset Annetut vakuudet Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat Yhteensä Yllä olevien velkojen ja vastuusitoumusten vakuudeksi on annettu kiinnityksiä Kiinteistökiinnityksiä Yrityskiinnityksiä Muu vakuudeksi annettu omaisuus Osakkeet Pantatut talletukset Vastuut ja riita-asiat Emoyhtiön taseeseen sisältyy jako-osuusennakkoa ,48 euroa Venator Invest Oy:n konkurssipesältä. Ennakkoon liittyy takaisinmaksuvelvollisuus tiettyjen ehtojen täyttyessä. Vuonna 2004 Hyvinvointi- ja terveysosastolla alkanut työntekijöiden nostama 0,55 m määräinen kanne ulkoistuksen perusteista on käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa hylätty, mutta asian käsittely jatkuu Korkeinpaan Oikeuteen tehdyllä valituslupahakemuksella. 31. Muut vuokrasopimukset Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuosi vuotta Yhteensä

30 Ikaalinen 30 Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,86 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Muut aineelliset hyödykkeet 8 094, ,43 Aineelliset hyödykkeet , ,96 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,73 Muut osakkeet ja osuudet 689,57 689,57 Sijoitukset , ,30 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset 0, ,00 Siirtosaamiset , ,54 Lyhytaikaiset saamiset , ,54 Rahoitusarvopaperit ,74 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 6 028, ,90 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,44 VASTAAVAA , ,70

31 Ikaalinen 31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,31 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,17 Tilikauden voitto (tappio) , ,85 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,99 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,11 Velat saman konsernin yrityksille 0, ,15 Muut pitkäaikaiset velat , ,12 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,38 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Velat saman konsernin yrityksille 4 305, ,69 Ostovelat , ,08 Saadut ennakkomaksut , ,48 Muut velat 1 251, ,12 Siirtovelat 6 406, ,96 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,33 VIERAS PÄÄOMA , ,71 VASTATTAVAA , ,70