taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements"

Transkriptio

1 taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements

2 Taideteollinen korkeakoulu Tutkintovaatimukset University of Art and Design Helsinki Degree Requirements Julkaisija/Publisher: TaiK/Opetus- ja opiskelijapalvelut TaiK/Teaching and Learning Support Services Toimitus/Editing: Noora Jaakkola, Aura Linnapuomi Taitto ja kuvitus/layout and illustration: Jaakko Suomalainen Käännökset/Translations: Nouveau Language Oy Paperi/Papers: Edixion 80 g / Edixion 250 g Painopaikka/Printing: Vammalan kirjapaino ISSN

3

4 Sisällys Contents Tutkintovaatimukset käyttöösi - ole hyvä! Here Are the Degree Requirements for Your Information! Rehtorin puheenvuoro Preface by the Rector...13 Tervetuloa TOKYOn jäseneksi Welcome to Be Member of TOKYO Muuttuva korkeakoulu The Developing Univeristy Korkeakoulun tehtävät ja tavoitteet Duties and Aims of the University Taideteollinen korkeakoulu osana Aalto-yliopistoa University of Art and Design Helsinki as a Part of Aalto University...18 Tutkintoja, opetusta ja opiskelua ohjaavat säännökset Regulations Governing Degrees, Teaching and Studies Opetussuunnittelu Curriculum Planning Tutkinnot ja opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa Degrees and Studies at the University of Art and Design Helsinki Opiskelu Taideteollisessa korkeakoulussa Studying at the University of Art and Design Helsinki AHOT: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen APEL: Accretitation and Recognition of Prior and Experimental Learning Sivuaineopinnot ja opinnot muissa yliopistoissa Minor Studies and Studies at Other Universities Valmistuminen Graduation Muu kuin tutkintoon johtava koulutus Taideteollisessa korkeakoulussa Non-degree Studies at the Univeristy Yhteiset opinnot Joint Studies...50 Taideteollisen korkeakoulun perustutkintoihin kuuluvat yhteiset pakolliset perusopinnot Joint Compulsory Unregratduate Basic Studies of the University ot Art and Design Taide- ja teoriaopinnot Art and Theory Studies Kieli- ja viestintäopinnot Language and Communication Studies...60 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto School of Motion Picture, Television and Production Design Elokuvakoulu Department of Film and Television Elokuvataiteen koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Degree Programmes and Areas of Specialisation in Film and Television Lavastuskoulu Department of Production Design and Scenography Lavastustaiteen koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Degree Programmes and Areas of Specialisation in Design for Theatre, Film and Television

5 MEDIALABORATORIO Medialab Master s Degree Programme in New Media Master s Degree Programme in Sound in New Media Muotoilun osasto School of Design Muotoilun osaston sivuainekokonaisuudet Minor Subject Studies at the School of Design Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Ceramic and Glass Design Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Applied Art and Design Tila- ja kalustesuunnittelun koulutusohjelmat Degree Programmes in Spatial and Furniture Design Tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelmat Degree Programmes in Textile Art and Design and in Fashion and Clothing Design Teollisen muotoilun koulutusohjelma Degree Programme in Industrial and Strategic Design Porin taiteen ja median -osasto Shool of Art and media Pori Creative Business Management -maisteriohjelma Master s Degree Programme in Creative Business Managemet Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma Master s Degree Programme in Visual Culture Taidekasvatuksen osasto Shool of Art Education Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opinnot Studies included un the Degree Programme in Art Education Erilliset kuvataiteen opetettavan aineen opinnot Non-degree Studies in Art as a Teaching Subject Prgramme Master s Degree Programme in epedagogy Design Visuaalisen kulttuurin osasto School of Visual Culture Graafinen suunnittelu Graphic Design Kuvataide Fine Arts Environmental Art Valokuvataide Photography Visuaalinen journalismi Visual Journalism Visuaalisen kulttuurin osaston sivuainekokonaisuudet Minor Study Modules at the School of Visual Culture...300

6

7 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 11 Tutkintovaatimukset käyttöösi - ole hyvä! Here are the degree requirements for your information! taik Käsissäsi on Taideteollisen korkeakoulun tutkintovaatimukset lukuvuosille ja Tutkintovaatimukset määrittelevät Taideteollisessa korkeakoulussa opiskelevien tutkintoihin kuuluvat opinnot. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintovaatimuksista päättää Taideteollisen korkeakoulun opetusneuvosto, nojaten yliopistolakiin ja asetuksiin. Tutkintovaatimukset paitsi määrittelevät tutkintoosi kuuluvat pakolliset opinnot, myös antavat sinulle vapauden valita itse, mitä haluat Taideteollisessa korkeakoulussa opiskella. Vapaasti valittaviin opintoihin voit sijoittaa opintoja oman koulutusohjelmasi lisäksi muista koulutusohjelmista tai muista yliopistoistakin. Käytä mahdollisuuttasi rakentaa tutkinnosta juuri se, millaisen siitä haluat! Aalto-yliopisto aloittaa toimintansa Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) muodostama uusi yliopisto. Myös kaikki opiskelijat siirtyvät tammikuussa Aalto-yliopiston opiskelijoiksi. Voimassa olevat tutkintovaatimukset antavat silloinkin puitteet opiskeluun Taideteollisessa korkeakoulussa ja valinnan vapaus mahdollistaa liikkumisen yli koulurajojen sekä Aalto-yliopiston sisällä että muihin yliopistoihin Suomessa ja kansainvälisesti. Lukuvuosien ja tutkintovaatimusten mukaan opiskelijoita suositellaan sisällyttämään opintoihinsa vähintään 15 opintopistettä kansainvälisiä opintoja. Voit lähteä maailmalle vaihtoon tai harjoitteluun tai osallistua kansainvälisiin projekteihin, kilpailuihin ja näyttelyihin. Kansainvälisyyteen ja kulttuurien kohtaamiseen tarjoutuu mahdollisuus joka päivä, sillä opiskelijat tulevat Taideteolliseen korkeakouluun kymmenistä eri maista. Vuonna 2008 Taideteollisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoista lähes viidennes oli kansainvälisiä opiskelijoita. Myös kestävän kehityksen ja ympäristön hyvinvoinnin teemat näkyvät tutkintovaatimuksissa. Näiden tutkintovaatimusten mukaan kandidaatin tutkintoa opiskelevien tutkintoon kuuluu opinto- You are holding in your hands the degree requirements of the University of Art and Design Helsinki for and The degree requirements specify the studies included in all the degrees offered at TaiK. The BA and MA degree requirements are set by the TaiK Teaching Council, with a basis in the Universities Act and related decrees. The degree requirements not only determine the compulsory studies included in your degree, but also give you the freedom to choose what you would like to learn while at TaiK. Your elective studies can include courses not only from your own degree programme but also from other degree programmes and even from other universities. Seize this opportunity to build up your degree exactly as you want it! Aalto University starts operating 1 January Aalto University is a new university created through a merger between Helsinki School of Economics, University of Art and Design Helsinki and Helsinki University. On that same date, all students will become students of Aalto University. These degree requirements will continue to be in force, forming the basis for studies at TaiK and allowing you to move freely between schools both within Aalto University and nationally, even internationally. The degree requirements for and recommend that students include at least 15 ECTS credits of international studies in their degrees. This means you can travel abroad to take part in an exchange, a work placement or an international project, or to enter a competition or exhibition. Other opportunities for international activities and cultural encounters happen every day, as there are dozens of nationalities studying at TaiK. In 2008, nearly one fifth of TaiK s degree students were non-finnish. The degree requirements also reflect the themes of sustainable development and the well-being of the environment. Accordingly, all Bachelor s degrees include the Shared Environment course, whose aim is to familiarise students with

8 12 jakso Yhteinen ympäristö, jonka tavoitteena on tutustuttaa opiskelijan kestävän kehityksen käsitteisiin ja elinkaariajatteluun niin ympäristön, sosiaalisten ja taloudellisten kysymysten kannalta. Tutkintovaatimukset kertovat myös oikeuksistasi opiskelijana. Tutkinnon rakenne on syytä tuntea, jotta tiedät vapautesi ja vastuusi. Luvussa Tutkinnot ja opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa käydään läpi myös opiskeluun, tutkinnon suorittamiseen ja opiskelijan oikeusturvaan liittyviä keskeisiä kysymyksiä. Opiskelua ohjaavat säädökset ja käytännöt on hyvä tuntea, jotta tutkinnon suorittaminen sujuisi ongelmitta. Yliopistomaailma elää muutoksen aikaa. Näiden tutkintovaatimusten mennessä painoon on uusi yliopistolaki juuri hyväksytty eduskunnassa. Aalto-yliopistoon siirtymisen kautta myös Taideteollisen korkeakoulun säädökset uudistuvat. Luvun Tutkinnot ja opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa tiedot voivat muuttua tutkintovaatimuskauden aikana. Yliopisto tiedottaa mahdollisista muutoksista. Neuvoja ja apua saat tämän oppaan lisäksi Opetus- ja opiskelijapalveluiden palvelupisteestä. Nämä tutkintovaatimukset ovat syntyneet opetushenkilöstön, amanuenssien, opetusneuvoston ja Opetus- ja opiskelijapalveluiden henkilökunnan yhteistyönä. Kiitos kaikille työhön osallistuneille! Noora Jaakkola Koulutussuunnittelija Opetus- ja opiskelijapalvelut the concept of sustainable development and with life cycle-oriented thinking in terms of environmental, social and financial questions. The degree requirements contain information of your rights as a student. Familiarise yourself with the structure of the degree, so that you know the extent of your freedom and responsibilities. The section on Degrees and Studies at the University of Art and Design Helsinki considers some of the central issues related to studying, degree completion and legal protection for students We also recommend becoming acquainted with the regulations and practices governing studies, to ensure a problem-free stay at TaiK. The Finnish university institution is undergoing major changes. At the time of these degree requirements going to print, a new Universities Act had just been approved in Parliament. The merger into Aalto University will also mean a revision of TaiK s regulations. The information contained in Degrees and Studies at the University of Art and Design Helsinki may change during the degree requirement period. The University will inform you of any changes. For further information and advice, contact the Teaching and Learning Support Services desk. These degree requirements are the fruit of collaboration between teaching staff, amanuenses, the Teaching Council and Teaching and Learning Support Services personnel. I want to thank every one who participated in the effort. Noora Jaakkola Coordinator. Educational planning Teaching and Learning Support Services

9 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 13 Rehtorin TERVEHDYS Preface by the Rector taik Joskus isot haasteet tuntuvat mahdottomilta toteuttaa kunnes saa ne tehtyä ja tuotettua Major challenges can sometimes feel impossible to carry through - until they are put into practice and produced Taideteollisessa korkeakoulussa toteutetaan, opitaan ja oivalletaan asioita, joissa pääsee kokeilemaan omia, yhteisön ja yhteiskunnan rajoja. Ensin se tuntuu mahdottomalta ja seuraavassa hetkessä se on mahdollista. Tänään korkeakouluumme, tulevaan Aaltoyliopistoon, hakeutuu yhteisöllisyydestä, yhteiskunnan, kulttuurin ja taiteen kehittämisestä kiinnostuneita lahjakkaita ihmisiä. Tämän päivän taikkilaiset eivät ole omaan työhuoneeseensa sulkeutuneita yksilöneroja vaan yhteistyön ammattilaisia., sanoi korkeakoulun lopputyönäyttelyn kuraattori Juha Huuskonen valmistuneista maistereista. Erilaisten toimintakulttuurien kohtaaminen ja monimuotoisuutta ymmärtävän vuoropuhelun luominen on tammikuussa 2010 aloittavan Aalto-yliopiston suuri mahdollisuus ja haaste. Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyvät yhdeksi monialaiseksi yliopistoksi. Aaltoyliopiston osaaminen teknisellä, taloudellisella sekä taiteen ja muotoilun alueilla tuottaa uutta tietoa ja taitoa koulutus- ja tutkimusaloilla, joita emme osaa vielä edes ennustaa. Yliopiston uudistumisen ytimenä ovat osaaminen, tutkimus ja sivistys. Mitä sitten tavoittelemme Aalto-yliopiston perustamisella? Haluamme luoda opiskelijakeskeisen kulttuurin ja panostaa opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tarjoamme tulevaisuudessa monitieteisiä ja -taiteisia opinto- sekä tutkimuskokonaisuuksia. Mainitsen tässä vain kaksi esimerkkiä: International Design Business Management (IDBM) sekä Creative Sustainability. IDBM on poikkitieteellinen ohjelma, joka kouluttaa maailmanluokan liike-elämän kehittäjiä, ohjelmassa on vahva globaali- ja liiketoimintasisältö. Creative Sustainability on Aaltoyliopiston uusi, poikkitieteellinen kestävän The University of Art Design implements, learns and perceives things that allow to push individual, communal and social boundaries. What at first seems impossible becomes achievable. Today our University - the future Aalto University - is joined by talented people interested in developing communality, society, culture and art. Our present-day students are not individual geniuses seeking solitude in their own studios, but experts in teamwork., according to the view on recent graduates of Juha Huuskonen, Curator of the University s diploma work exhibition. Confronting different operating cultures and creating dialogue that promotes diversity pose a great opportunity and challenge for Aalto University, opening in January Helsinki School of Economics, University of Art and Design Helsinki and Helsinki University of Technology will be joining to form a single, cross-disciplinary university. Aalto University s competence in the areas of technology, economy, art and design will generate an unforeseeable level of new knowledge and skills for the benefit of education and research. Competence, research and civilisation lie at the heart of the reform. So what do we aspire for with the establishment of Aalto University? We want to create a student-centred culture with a focus on individual guidance for students. In the future, we will offer multidisciplinary and -artistic study and research modules. Two of many examples include the International Design Business Management (IDBM) and Creative Sustainability programmes. IDBM is a cross-disciplinary programme that coaches world-class business developers; the programme has a strong global and business operational emphasis. Creative Sustainability is Aalto University s new cross-disciplinary minor study

10 14 suunnittelun sivuaineohjelma Aalto-yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoille. Ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävien periaattein tuotetuille tuotteille ja palveluille on olemassa hyvät markkinat. Opiskelijat ovat itse olleet hyvin aloitteellisia tämän aihealueen opetuksen kehittämisessä. Yhteiset, pakolliset kestävän kehityksen opinnot tulevat tutkintovaatimuksiin syksyllä Opiskelijoille aiheen opinnot eivät ole koskaan olleet pakkopullaa, päinvastoin, niille on koko ajan ollut kysyntää. Valmistuneet ja jatko-opiskelijat hakevat tiedoillaan, taidoillaan jatkuvasti vastauksia ihmiskeskeisen ja luovan yhteiskunnan rakentamiseen. Onnistuneita tekoja ja yksilöiden valintoja on paljon. EKOLOGINEN KESTÄVYYS toteutuu muun muassa ympäristöopetuksessa, joka ulottuu kaikkiin opintokokonaisuuksiin, tutkimusprojekteissa joko osa-alueena tai kehitetyissä tuotteissa sekä palveluissa. TALOUDELLINEN KESTÄVYYS toteutuu tuotantotapojen kehittämisessä ja tehostamisessa ja uusien palvelurakenteiden suunnittelussa. SOSIAALINEN KESTÄVYYS toteutuu mm. Design for All -tutkimusprojekteissa pyrkimyksenä esteettömyyteen sekä sosiaalisen median tutkimuksessa. KULTTUURINEN KESTÄVYYS toteutuu suomalaisen taideteollisen perinteen ylläpitämisessä, yhteisprojekteissa kansallisten kulttuurialan toimijoiden kanssa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Kulttuurista kestävyyttä edustavat myös World Design -tutkimusprojektit, joissa tutkitaan muotoilun teorian ja työpajojen keinoin globalisaation vaikutusta paikallisiin muotoiluperinteisiin vähemmän kehittyneissä yhteisöissä. Me taikkilaiset, professorit, opettajat ja henkilökunta sekä minä rehtorina haluamme mahdollistaa kaikille hyvän opiskelun ja varmistaa, että opiskelijat saavat parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuden rakentamiseen. Haluan pitää yliopistojen muutoksessa kuitenkin erityistä huolta opiskelijoiden ja opettajien itsetunnosta sekä identiteetistä, hengestä. Taideyliopiston joskus kaoottiselta tuntuva tapa toimia on itse asiassa voimavara. Taideyliopiston omaleimaisuus on sen herkkyydessä. Muutokset on tehtävä niin, että tuo herkkyys säilyy. Taideteollisella korkeakoululla on vankka yhteys maailmaan, kansainvälisyyteen. Kansainvälisyys programme in sustainable design for degree and postgraduate students. There is a strong market for products and services that are produced on economically, socially and culturally sound principles. Students themselves have taken a great deal of initiative to develop teaching in the area. Joint compulsory studies in sustainable development will be included in the degree requirements in autumn The topic is in eager demand and has never needed to be force-fed to students. Graduates and postgraduate students continuously apply their knowledge and skills to seek answers for constructing a human-centred, creative society. There is a vast quantity of successful deeds and individual choices. ECOLOGICAL SUSTAINABILITY is implemented for example in environmental teaching, which is integrated into all study entities, and as an element or developed products and services in research projects. ECONOMIC SUSTAINABILITY is carried out in developing and enforcing production methods and in planning new service structures. SOCIAL SUSTAINABILITY is realised for example in the Design for All research project, which aspires for accessibility, as well as in researching social media. CULTURAL SUSTAINABILITY is fulfilled in maintaining the Finnish tradition in industrial art, joint projects with national cultural actors and international cooperation. Cultural sustainability is also represented by World Design research projects, which explore by means of theory and workshops the impact of globalisation on local design traditions in less developed communities. All of us at the University, professors, teachers, staff and I as the Rector, wish to ensure a successful time of studying and that students are equipped in the best possible ways for building the future. As the universities face a time of change, I want to take specific care of the confidence and identity - the spirit - of students and teachers. The operating method of art universities that sometimes seems chaotic is actually a resource. Art universities are unique because of their sensitiveness. Changes need to be made in a way where that particular sensitiveness is preserved. The University of Art and Design Helsinki has a solid connection with the world and internation-

11 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 15 on arkipäivää opiskelussa ja se on ehdoton edellytys selviytymiseen tulevaisuuden taiteilijan, muotoilijan ammatissa. Suomen kansainvälisimmässä yliopistossa luodut opiskeluaikojen verkostot kantavat parhaimmillaan läpi elämän. Muistutan kuitenkin usein opiskelijoille: jotta voi olla kansainvälinen, on aina ensin oltava jostain kotoisin. ality. The international aspect is part of everyday life whilst studying and a vital precondition for the profession as an artist or designer in the future. At best, networks created while studying in Finland s most international University last a lifetime. Yet I often remind students: to be international, you must first have roots. taik Helena Hyvönen rehtori, professori Helena Hyvönen Rector, Professor

12 16 TErvetuloa tokyon jäseneksi welcome to be member of tokyo TaiKin opiskelijana sinusta tulee myös Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta TOKYOn jäsen. Onnittelut! Akateemisen urakkasi alkutaipaleella sinusta voi tuntua, että mahdollisuutesi osallistua opetuksen, tiedonkulun tai yhteisöllisyyden parantamiseen ovat vähissä. Vaikuttaminen onkin helpompaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa - Juuri sitä varten Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta TOKYO on olemassa. TOKYO toimii opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä etuja palvelujärjestönä. Ylioppilaskuntatoiminta on vaatimista ja vaikuttamista, opiskelumahdollisuuksien edistämistä, yhteisöllisyyttä sekä hauskanpitoa. Toimimme yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti korkeakoulun kanssa parempien opiskeluolosuhteiden puolesta. Puolustamme opintojen taidepohjaisuutta ja jokaisen opiskelijan mahdollisuutta vaikuttaa opintojen sisältöön sekä heidän mahdollisuuteen syventyä opinnoissaan vapaasti. TOKYO yhdistyy vuoden 2010 alussa Aaltoyliopiston ylioppilaskunnaksi (AYY:ksi) Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntien kanssa, mutta TOKYOn toimintaa jatkaa vuonna 2010 TOKYO ry. Olet etuoikeutettu ja lämpimästi tervetullut liittymään TOKYO ry:hyn! Tule ideoimaan ja toteuttamaan TOKYOn toimintaa: käväise TOKYOn wikisivustolla, liity sähköpostilistoille, tai tule mukaan tapahtumien järjestämiseen! Neuvomme ja opastamme sinua kaikissa opiskeluun liityvissä pulmissasi TOKYOn toimistolla, joka sijaitsee Taideteollisen korkeakoulun pohjoispäädyn kellarikerroksessa, opiskelijaravintola Kipsarin vieressä. TOKYO olet sinä! Henna Immonen TOKYOn puheenjohtaja As a student at TaiK, you also become a member of University of Art and Design Helsinki Student Union, TOKYO. Congratulations! At the start of your academic path you may feel lacking in opportunities for improving teaching, communication or communality. Making an impact is easier together with other students - and that is why TOKYO, Student Union of the University of Art and Design Helsinki, exists. TOKYO functions as a link for students and as a representation and service organisation. Student union activities include appealing and impacting, promoting study opportunities, communality and having fun. We work in cooperation and interaction with the University to promote improved conditions for studying. We defend studies being established on art and the possibility of each student to affect the contents and decide freely on the orientation of their studies. At the beginning of 2010, TOKYO will join the student unions of Helsinki School of Economics and Helsinki University of Technology to form the Aalto University Student Union (AYY), but the operations of TOKYO will be continued by TOKYO ry. You have the privilege and are warmly welcome to join TOKYO ry! Come and bring your ideas and carry out TOKYO s activities: visit TOKYO s wiki pages, join the electronic mailing list or come along to arrange events! You can receive advice and guidance for any study-related problems at TOKYO s office, situated on the basement floor next to student restaurant Kipsari on the north-end of the University of Art and Design Helsinki. TOKYO is you! Henna Immonen TOKYO Chair of Board

13 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 17 Muuttuva korkeakoulu The Developing University taik Korkeakoulun tehtävät ja tavoitteet Duties and Aims of the University Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijaa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Taideteollinen korkeakoulu määrittää oman toiminta-ajatuksensa seuraavasti: Taideteollinen korkeakoulu on osaamisalansa dynaaminen ja kansainvälinen toimija. Korkeakoulun toiminta edistää luovuutta, kansallisen kulttuurin uudistumista, taiteellista sivistystä sekä innovaatioihin perustuvaa kestävää kehitystä, joka tukee yhteiskunnallista ja yritystoimintaa sekä parempaa elinympäristöä. Taideteollinen korkeakoulu on osa Aaltoyliopistoa, joka tarjoaa kansainvälisen tason edellytykset korkeatasoiselle tutkimukselle, opetukselle, taiteelliselle toiminnalle ja tehokkaalle innovaatiotoiminnalle. Taideteollinen korkeakoulu tekee aktiivista yhteistyötä muiden taiteen, tieteen, tekniikan ja talouden alojen, elinkeinoelämän, kulttuuri- ja koulutusalojen ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Aalto-yliopistossa Taideteollinen korkeakoulu verkottuu parhaiden kansainvälisten yliopistojen ja osaamiskeskittymien kanssa tavoitteidensa toteuttamiseksi. Aalto-yliopistossa Taideteollinen korkeakoulu on vahva ja monialainen muotoilun, media ja av-alan, visuaalisen kulttuurin, digitaalisen kulttuurin, taiteen ja taidekasvatuksen koulutus- ja tutkimusyksikkö (school). Innovaatio- ja yritystoiminnan edistäminen sekä käyttäjälähtöisen tietoyhteiskunnan edistäminen vahvistavat Taideteollisen korkeakoulun profiilia ja monipuolistavat sen mahdollisuuksia osaamispohjan kehittämisessä Aalto-yliopistossa. According to the Finnish Universities Act, it is the duty of Finnish universities to promote independent research and scientific and artistic edification, to provide higher education based on research, and to educate students to serve humanity and their native country. The University of Art and Design Helsinki defines its own mission as follows: The University of Art and Design Helsinki is a dynamic and international operator in its field of expertise. The University s operations promote creativity, the progress of Finnish culture, artistic edification and innovation-based sustainable development, which supports social and business operations and enhances the living environment. The University of Art and Design Helsinki is a part of Aalto University, which offers international-level conditions for high-class research, teaching, artistic activity and effective innovation. The University of Art and Design Helsinki cooperates actively with other fields of art, science, technology and finance, as well as operators in industry and commerce, culture and education, and the surrounding society. As a member of Aalto University, the University of Art and Design Helsinki networks with top international universities and skill hubs in order to achieve its targets. Within Aalto University, the University is a strong, multidisciplinary school of education and research in design, media, AV, visual culture, digital culture, art and art education. The act of promoting innovation and business operations and fostering a user-driven information society strengthens the University s profile and diversities its opportunities for developing the competence base of Aalto University. Taideteollisen korkeakoulun strategian toimeenpanosuunnitelma vuosille University of Art and Design Helsinki Strategy Implementation Plan for

14 18 Taideteollinen korkeakoulu osana Aalto-yliopistoa University of Art and Design Helsinki as a Part of Aalto University Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostama uusi yliopisto. Se aloittaa toimintansa Myös kaikki opiskelijat siirtyvät Aalto-yliopiston opiskelijoiksi Aalto-yliopisto on opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö. Uudesta yliopistosta valmistuu kauppatieteiden kandidaatteja ja maistereita, taiteen kandidaatteja ja maistereita sekä tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä ja maisemaarkkitehtejä. Aalto-yliopisto on säätiöyliopisto. Sen toiminnasta vastaa ylimpänä päättävänä elimenä hallitus. Yliopiston toimintaa ohjaa rehtori. TKK:n, TaiKin ja HSE:n nykyisiä vahvuuksia voimistetaan. Aalto-yliopiston tavoitteena on edelleen syventää kunkin korkeakoulun omaa osaamista. Tavoitteena on myös tarjota entistä parempi mahdollisuus sisällyttää tutkintoon opintoja muissa Aalto-yliopiston korkeakouluissa sekä mahdollistaa opiskelijoiden kohtaaminen yhteisissä monitieteisissä ja -taiteisissa opinnoissa. Liikkuvuuden mahdollisuuksia parannetaan jo syksyllä Opiskelija voi suorittaa toisissa korkeakouluissa yksittäisiä opintojaksoja tai esimerkiksi sivuaineen. Aalto-yliopiston yhteisiä sivuaineita ovat Creative Sustainability ja IDBM (International Design Business Management). Yhteistä opiskelua tukevat myös Aallon Factoryt eli Design Factory, Media Factory ja Service Factory. Ne ovat oppimis-, opetus-, tutkimus- ja yhteistyöympäristöjä, joissa akateemiset tiimit ja projektit sekä yritykset tai julkiset yhteisöt toimivat yhdessä. Pajat tukevat kansainvälisyyttä ja uusia opetuksen ja oppimisen tapoja sekä alojen välistä kohtaamista. Design Factory painottuu tuotekehitykseen ja muotoiluun, Media Factory media-alaan ja Service Factory korkean lisäarvon palveluihin. Lisää tietoa Aalto-yliopistosta saat perustamisvaiheessa osoitteesta: Aalto University is a new university formed of Helsinki School of Economics, the University of Art and Design Helsinki and Helsinki University of Technology. It will begin operating on 1 January All students will become students of Aalto University on January 1, Aalto University is an international community of students and personnel. Graduates from the new university will be Bachelors or Masters of Science in Economics and Business Administration; Bachelors or Masters of Arts; and Bachelors or Masters of Science in Technology, Architecture or Landscape Architecture. Aalto University operates as a trust fund. Its highest decision-making body is the University Board. Operations are overseen by a Rector. The merger will enhance the existing strengths of TKK, TaiK and HSE and is designed to deepen further the individual expertise of each university. The aim is also to improve opportunities for including courses from other parts of Aalto in students degrees and to facilitate encounters between students in shared multidisciplinary studies. Student mobility will be improved from the autumn of 2009, meaning that students will be able to select individual courses or for example entire minor subjects from one of the other universities. Aalto University also offers joint minor study modules in Creative Sustainability and IDBM (International Design Business Management). Shared studies are also supported by Aalto s factories, i.e. the Design Factory, the Media Factory and the Service Factory. They are learning, teaching, research and team work environments in which academic teams and projects come together with companies and public bodies. The workshops support internationality, new ways of teaching and learning, as well as a cross-disciplinary approach. The Design Factory focuses on product development and design, the Media Factory on media, and the Service Factory on high-value-added services. Further information on Aalto University:

15 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 19 Tutkintoja, opetusta ja opiskelua ohjaavat säännökset Regulations Governing Degrees, Teaching and Studies taik Tutkinnot, opetus ja opiskelu Taideteollisessa korkeakoulussa perustuvat yliopisto-opetusta sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja korkeakoulun johtosääntöihin. Keskeisimmät säädökset ovat: Yliopistolaki (645/1997) ( alkaen uusi yliopistolaki) Yliopistoasetus (115/1998) (uuden yliopistolain nojalla annettava yliopistoasetus tulee voimaan erikseen ilmoitettavana aikana.) Asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) Asetus yliopistojen maisteriohjelmista (767/2008) Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998) Hallintolaki (434/2003) (koskee Aalto-yliopistoa julkisten hallintotehtävien osalta) Taideteollisessa korkeakoulun toimintaa ohjaa myös korkeakoulun johtosääntö ja sen nojalla annetut johtosäännöt ja ohjeet. Tutkintovaatimuksia määrittävät Taideteollisen korkeakoulun opetusneuvoston päätökset korkeakoulun tutkintovaatimuksista: Taideteollisen korkeakoulun johtosääntö ( ) Voimassa saakka Taideteollisen korkeakoulun opetusneuvoston päätös kaikille pakollisista yhteisistä opinnoista ( ) Taideteollisen korkeakoulun opetusneuvoston päätös tutkintovaatimuksista lukuvuosille ja ( ) aloittavan Aalto-yliopiston toimintaa ohjaavat edellisten lakien ja asetusten lisäksi seuraavat säännökset: Säätiölaki (109/1930) ja -asetus Aalto-korkeakoulusäätiön säädekirja ( ) ja säännöt Aalto-yliopiston johtosääntö Degrees, teaching and studies at the University of Art and Design Helsinki are governed by laws, decrees and university ordinances regulating higher education at universities. The most important Finnish regulations are: Universities Act (645/1997) (The new Universities Act as of 1 January 2010) Universities Decree (115/1998) (A new decree based on the amended Universities Act will become valid on a separately specified date.) Government Decree on University Degrees (794/2004) Government Decree on University Master s Degrees (767/2008) Government Decree on the System of Higher Education (464/1998) Administrative Procedure Act (434/2003) (Applies to Aalto University as regards its public administration duties) The operations of the University of Art and Design Helsinki are also governed by the University Ordinance and other regulations and instructions based on the Ordinance. Degree requirements are determined by the relevant decisions of the University of Art and Design Helsinki Teaching Council: Ordinance of the University of Art and Design Helsinki (30 January 2007) Valid until 31 December 2009 Decision of the Teaching Council on Compulsory Joint Studies for All Students (25 November 2008) Decision of the Teaching Council on Degree Requirements for and (31 March 2009) In addition to the abovementioned laws and decrees, the following regulations will govern the operations of Aalto University as of 1 January 2010: Foundations Act (109/1930) and Foundations Decree

16 20 Opiskelijan oikeusturvaa koskevat säännökset Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin erillisiin opintoihin sovelletaan opintosuorituksia ja opiskelijan oikeusturvaa koskevaa johtosääntöä. Johtosäännön määräysten lisäksi korkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista on voimassa, mitä yliopistolaissa, yliopistoasetuksessa, valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja muissa tutkintoihin ja opintoihin vaikuttavissa laeissa ja asetuksissa sekä korkeakoulun johtosäännössä säädetään. Taideteollisen korkeakoulun opiskelijan oikeusturvaa koskevat säännökset ovat voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Aalto-yliopiston opiskelijoiden oikeusturvaa koskevat säännökset tulevat päätettäviksi myöhemmin. Yliopisto tiedottaa oikeusturvaa koskevien säädösten muuttumisesta. Tarkista tarvittaessa ajankohtaiset säännökset voimassa olevasta opiskelijan oikeusturvaa koskevasta säännöstöstä. Aalto University Charter of Foundation (25 June 2008) and regulations Aalto University Ordinance Regulations Concerning Legal Protection for Students A university ordinance concerning study attainments and the legal protection of students applies to degrees completed at the University of Art and Design Helsinki, as well as to the related studies, and, where applicable, to any non-degree studies. In addition to this ordinance, higher education degrees and studies are governed by the stipulations of the Universities Act, the Universities Decree, the Government Decree on University Degrees (794/2004) and any other applicable laws, decrees and university ordinances. Regulations concerning the legal protection of students at the University of Art and Design Helsinki are currently valid until the end of Decisions on legal protection for students of Aalto University are yet to be made; the University will inform its students of any changes. If in doubt, please check what regulations are valid on legal protection for students at the time.

17 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 21 Opetussuunnittelu Curriculum Planning taik Tutkintoon johtava koulutus tapahtuu koulutusohjelmissa. Opetus pohjautuu opetussuunnitelmatyöhön. Kaksivuotisten tutkintovaatimusten pohjalta tehdään vuosittain koulutusohjelmakohtaiset opetusohjelmat. Näihin perustuen opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Tutkintovaatimus- ja opetussuunnitelmatyötä ohjaa ja johtaa korkeakoulun opetusneuvosto. Se päättää Taideteollisen korkeakoulun opintoja ja opiskelua koskevista linjauksista. Tutkintovaatimukset Tutkintovaatimukset laaditaan koulutusohjelmakohtaisesti ja ne tarkistetaan joka toinen vuosi. Tutkintovaatimuksissa kuvataan tutkinnon tavoitteet, keskeiset opiskeltavat sisällöt ja opintokokonaisuudet sekä niiden laajuudet. Lisäksi voidaan kuvata opintojaksojen suoritusmuoto, niiden erityinen painotus, vaadittavat edeltävät opinnot, kirjallisuus ja opintojakson arviointi. Tutkintovaatimusten suunnittelusta vastaavat osastoneuvostot Opetusohjelma Koulutusohjelmat laativat lukuvuosittain opetusohjelman opetuksen toteuttamisesta. Opetusohjelma tarkentaa tutkintovaatimusten yleisemmän opintojaksokuvauksen opintojaksotasolle. Opetusohjelmasta käy ilmi opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot, niiden tavoitteet, opintopisteet, opettajat, aikataulut, työskentely- ja opetusmenetelmät sekä arviointi. Opetusohjelmat julkaistaan korkeakoulun verkkosivuilla. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka pohjautuu tutkintovaatimuksiin sekä opetusohjelmaan. HOPS tehdään ja hyväksytään opiskelijan ja koulutusohjelmajohtajan yhteistyönä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma sisältää koulutusohjelma- Education leading to a degree is provided within degree programmes. This education is based on curriculum planning. It consists of drawing up biennial degree requirements, on the basis of which the annual syllabuses are prepared. A personal study plan (HOPS) is worked out for the students in accordance with the degree requirements and the syllabus. The Teaching Council is the highest educational body guiding and supervising curriculum planning. The council decides on the general policy concerning studies at the University. Degree Requirements The degree requirements are drawn up separately for each degree programme and are revised on a biennial basis. The degree requirements include a description of the objectives of the degree, the central contents, the courses and their respective extent. The degree requirements may further include descriptions of the execution of study modules, and of core areas and their orientation, required previous studies, set literature and the grading of courses The Faculty Councils are in charge of drawing up degree requirements. Syllabus Each degree programme draws up a syllabus for carrying out the teaching during each year s terms. The syllabus further specifies the generic degree requirements into course-level descriptions. It details the courses included in modules, as well as their objectives, ECTS extents, teachers, schedules, teaching and work methods, and evaluation. Syllabuses are published on the University s website. Personal Study Plan A personal study plan (HOPS/PSP) is drawn up for every student, in accordance with the degree requirements and the syllabus. The personal study plan is made and approved together by the student and the head of the degree programme.

18 22 kohtaisen tutkintorakenteen mukaiset yksittäiset opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa ja joihin hänellä on opinto-oikeus. Lisäksi HOPSista käy ilmi suoritusajankohdat lukukausittain. Opintosuunnitelmassa lukuvuoden työmäärä on noin 1600 tuntia, ellei muusta sovita. Henkilökohtainen opintosuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen. Maisteriopintoja koskeva HOPS hyväksytään opiskelijan suoritettua kandidaatin tutkinnon. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa tulee huomioida kaikki opiskelu, kuten sivuaineopinnot, JOO-opinnot, vaihto-opiskelu kotimaassa tai ulkomailla, työharjoittelu ja projekteissa suoritettava opiskelu. Opintojen sisällyttämisestä tutkintoon tulee sopia ennen opintojen aloittamista. Osastot antavat yksityiskohtaisemmat ohjeet opintosuunnitelman laatimisesta. Each student must have a study entitlement for the degree programme in question. The study plan includes courses in accordance with the degree requirements of each degree programme, as well as the scheduled examination dates for every term. The approximate annual workload is 1,600 hours, unless otherwise agreed. Personal study plans are revised annually. The study plan is degree-specific. The personal study plan for Master s studies is only approved after completion of Bachelor s studies. All studies must be taken into account in the personal study plan, including minor subject studies, JOO studies, exchange studies in Finland or abroad, work placements and studies through projects. The inclusion of any such studies in the degree must be agreed on before the studies begin. Each School provides more detailed information on drawing up the study plan.

19 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 23 Tutkinnot ja opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa Degrees and studies at the University of Art and Design Helsinki taik Tutkinnot ja koulutusohjelmat Degrees and Programmes OSASTO SCHOOL Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto School of Motion Picture, Television and Production Design Medialaboratorio Media Lab Muotoilun osasto School of Design TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO BACHELOR OF ARTS DEGFREES Elokuvataiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Film and Television Lavastustaiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Ceramic and Glass Design Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Interior Architecture and Furniture Design Tekstiilitaiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Textile Art and Design Teollisen muotoilun koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Industrial Design Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Fashion and Clothing Design TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO MASTER OF ARTS DEGREES Elokuvataiteen maisteriohjelma Master s Degree Programme in Film and Television Lavastustaiteen maisteriohjelma Master s Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television Uuden median maisteriohjelma Master s Degree Programme in New Media Master s Degree Programme in Sound in New Media Oikeus jatkaa opintoja taideteollisen muotoilun maisteriohjelmassa Right to go on to take the Master s Degree Programme in Applied Art and Design Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Applied Art and Design Oikeus jatkaa opintoja tilasuunnittelun tai kalustesuunnittelun maisteriohjelmissa Right to go on to take the Master s Degree Programme in Spatial Design or Furniture Design Tilasuunnittelun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Spatial Design Kalustesuunnittelun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Furniture Design Tekstiilitaiteen maisteriohjelma Master s Degree Programme in Textile Art and Design Teollisen muotoilun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Industrial and Strategic Design Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen maisteriohjelma Master s Degree Programme in Fashion and Clothing Design Porin taiteen ja median osasto School of Art and MediaPori Taidekasvatuksen osasto School of Art Education Visuaalisen kulttuurin osasto School of Visual Culture Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Art Education Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Graphic Design Valokuvataiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Photography Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma Master s Degree Programme in Visual Culture Master s Degree Programme in Creative Business Management Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma* Master s Degree Programme in Art Education* Kuvataidekasvatuksen Art Education MA-programme for Master s Degree Programme in epedagogy Design Graafisen suunnittelun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Graphic Design Valokuvataiteen maisteriohjelma Master s Degree Programme in Photography Kuvataiteiden maisteriohjelma Master s Degree Programme in Fine Arts Ympäristötaiteen maisteriohjelma Master`s Degree Programme in Environmental Art Visuaalisen journalismin maisteriohjelma Master s Degree Programme in Visual Journalism

20 24 Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettavia tutkintoja ovat: Taiteen kandidaatin tutkinto Bachelor of Arts (Art and Design) Taiteen maisterin tutkinto Master of Arts (Art and Design) Taiteen tohtorin tutkinto Doctor of Arts (Art and Design) Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Taiteen kandidaatin ja taiteen maisterin tutkinnot ovat perustutkintoja. Jatkotutkinnolla tarkoitetaan taiteen tohtorin tutkintoa. Qualifications available from the University of Art and Design Helsinki: Bachelor of Arts (Art and Design) Master of Arts (Art and Design) Doctor of Arts (Art and Design) Government Decree on University Degrees 794/2004. The Bachelor of Arts (BA) and Master of Arts (MA) degrees are undergraduate degrees. Postgraduate degree refers to the Doctor of Arts (PhD) degree. Undergraduate Degrees Perustutkinnot ja opinnot Taiteen kandidaatin tutkinto (TaK) Taiteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Alempi korkeakoulututkinto voidaan suorittaa päätoimisena opiskeluna kolmessa lukuvuodessa. Taideteollisessa korkeakoulussa kandidaatintutkintoon sisältyvät opinnot muodostuvat tutkintoasetuksen edellyttämistä koulutusohjelman perusja aineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Lisäksi kandidaatin tutkintoa suorittavien tulee opiskella muutamia pakollisia yhteisiä perusopintoja koulutusohjelmasta riippumatta. Näitä ovat muun muassa kieli- ja viestintäopinnot sekä taideopinnot. Kaikille pakolliset yhteiset perusopinnot on kuvattu tämän kirjan kohdassa Taideteollisen korkeakoulun perustutkintoihin kuuluvat yhteiset pakolliset perusopinnot. Nämä on huomioitu myös osastokohtaisissa tutkintovaatimuskuvauksissa. Taiteen kandidaatin opinnäyte voi olla portfolio, kirjallinen raportti, itsenäinen harjoitus- tai suunnittelutyö. Opinnäytteen laajuus on 6 10 opintopistettä. Lisäksi kandidaattikokelas tekee kypsyysnäytteen. Opinnäyte on ohjeistettu taiteen kandidaatin opinnäyteohjeessa. Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettu kandidaatin tutkinto antaa oikeuden ilman erillistä karsintaa jatkaa opintojaan vastaavassa koulutusohjelmassa taiteen maisterin tutkintoon. Taiteen maisterin tutkinto (TaM) Taiteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Korkeakoulun on järjestettävä opinnot niin, että ylempi korkeakoulututkinto voidaan Bachelor of Arts Degrees (BA) The extent of a Bachelor of Arts degree is 180 ECTS. It is possible for a full-time student to complete the Bachelor s degree in three years. Bachelor s studies at the University of Art and Design Helsinki contain the basic and subject studies required by the Decree on University Degrees, as well as including optional studies. BA students must also take certain compulsory basic studies common to all students, regardless of their degree programme. These include language and communication studies and art studies. These studies are described in the section Compulsory Joint Basic Studies for Undergraduate Degrees at the University of Art and Design Helsinki. They are also included in each school s degree requirement descriptions. The diploma work for the Bachelor s degree can be a portfolio, a written report, or an independent assignment or plan. The extent of the Bachelor s diploma work is 6 10 ECTS. In addition the candidate must take a maturity test. Further details are provided in the Bachelor s Diploma Work Instructions. Bachelor s degrees from the University of Art and Design Helsinki give students the right to continue their studies in the corresponding Master s programmes without separate application. Master of Arts Degrees (MA) The extent of a Master of Arts degree is 120 ECTS. The University must organise the studies in a manner that makes it possible for a full-time student to complete the Master s degree in two years.

21 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 25 suorittaa päätoimisena opiskeluna kahdessa lukuvuodessa. Taiteen maisterin opintojen keskeinen sisältö muodostuu tutkimusvalmiuksia kehittävistä ja koulutusalan syventävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Tutkimusvalmiuksia kehittävät ja koulutusalaa syventävät opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä sisältäen 40 opintopisteen laajuisen opinnäytteen. Taiteen maisterin opinnäyte voi olla suunnittelullinen, taiteellinen tai pedagoginen työ osaston koulutusaloista riippuen. Tällöin työ koostuu tyypillisesti produktio-osasta tai muusta käytännön kokeilusta esimerkiksi opetuskokeilusta ja kirjallisesta osasta. Opinnäyte voi myös olla teoreettinen, kirjallinen tutkielma. Lisäksi maisterin tutkinnon suorittamiseen kuuluu kypsyysnäyte. Opinnäyte on ohjeistettu taiteen maisterin opinnäyteohjeessa. Mikäli maisterin tutkintoa suorittava opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkintoon vaadittuja pakollisia opintoja kuten kieliopintoja, hänen tulee suorittaa ne maisterin tutkintoon johtavien opintojensa lisäksi. Opiskelijavalintojen yhteydessä voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Opiskelijan tulee saada tieto täydentämisvaatimuksesta ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Opinnoista sovitaan yksityiskohtaisesti HOPSin teon yhteydessä. Jatkotutkinto Taiteen tohtorin tutkinto (TaT) Tutkimus ja jatkokoulutus ovat viime vuosina kehittyneet voimakkaasti Taideteollisessa korkeakoulussa, ja tutkijanurasta on tullut houkutteleva vaihtoehto opiskelijoille. Vuoden 2009 alussa korkeakoulussa oli yli 200 jatko-opiskelijaa ja 72 henkilöä oli suorittanut taiteen tohtorin tutkinnon. Jatkokoulutus on kansainvälistä. Osana väitöstutkimusta, seminaarien ja konferenssien lisäksi, jatko-opiskelijoita kannustetaan lähtemään tutkijavieraiksi ulkomaiseen yliopistoon. 17 prosenttia jatko-opiskelijoista on ulkomaalaisia. Oikeus taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseen on henkilöllä, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa tai toisessa yliopistossa Suomessa tai vastaavan tutkinnon ulkomailla. The main content of Master s studies involves advanced studies in the relevant field, studies that develop research skills, and a thesis (40 ECTS). Researchrelated studies and advanced studies account for at least 60 ECTS, including the 40-ECTS thesis. The Master s thesis can be either design-oriented, artistic or pedagogical, depending on the field. It typically consists of a production or other practical experiment (such as a teaching experiment), as well as a written section. The thesis can also be a theoretical written study. A maturity test must be completed for all Master s degrees. Each School has specific instructions for theses. If an MA student has not completed the compulsory studies, such as language studies, required for the Bachelor s degree, these studies must be completed in addition to those specified for the Master s programme. Possible supplementary studies might also be required if an applicant is found to have incomplete prior studies. Students must be informed of the supplementary studies required prior to accepting the place. A detailed plan for Master s studies is made in connection to the personal study plan (HOPS). Postgraduate Degrees Doctor of Arts Degrees (PhD) Research and postgraduate education have become increasingly popular at the University of Art and Design Helsinki. At the beginning of 2009 there were more than 200 students working towards doctoral degree, and in total 72 Doctors of Arts had completed the degree. In terms of percentages, the University is the most international of all Finnish universities, especially in its postgraduate programmes: in 2007 the University had 17 per cent foreign doctoral students. In addition to attending international seminars and conferences, doctoral students are encouraged to include a period abroad in their research project. Studies leading to the Doctor of Arts degree can be taken in any field represented at the University. Graduates of Master s degrees or of a corresponding degree in Finland or abroad may continue towards the doctoral degree. To take a Doctor of Arts degree, postgraduate students in art and design must demon- taik

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

PORIN TAITEEN JA MEDIAN OSASTO SCHOOL OF ART AND MEDIA PORI

PORIN TAITEEN JA MEDIAN OSASTO SCHOOL OF ART AND MEDIA PORI N TAITEEN JA MEDIAN OSASTO SCHOOL OF ART AND MEDIA 233 N TAITEEN JA MEDIAN OSASTO SCHOOL OF ART AND MEDIA 234 Porin taiteen ja median -osasto School of Art and Media Pori www.taik.fi/pori Porin yliopistokeskus,

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Täydentävien opintojen vaihtoehdot

Täydentävien opintojen vaihtoehdot Täydentävien opintojen vaihtoehdot Tommi Haapaniemi projektipäällikkö Walmiiksi Wiidessä Wuodessa ohjattu opintopolku Kuopion yliopisto Oppimiskeskus 8.6.2004 Walmiiksi Wiidessä Wuodessa Tutkintorakenneuudistuksen

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 Eemeli Workshop 2.2.2015 Otaniemi Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy VTT Technical Research Centre of Finland Ltd CONTENTS 1. Why?

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2003-2005

Tutkintovaatimukset 2003-2005 1 Taideteollinen korkeakoulu Tutkintovaatimukset 2003-2005 Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C 00560 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 75631 Telefax (09) 7563 0223 http://www.uiah.fi 2 3 Sisältö Taideteollinen

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa

ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa ECVET osaamisperusteisuutta vahvistamassa Hanna Autere Opetushallitus ECVET Café, Seinäjoki 22.9. 2015 ECVET-aikataulu Lähtökohtana 20 vuotta osaamisperusteisuutta ECVET TWG 2002 Konsultaatio 2007 FINECVET

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN (HuK) TUTKINNON RAKENNE 180 op uusi tutkintorakenne 1.8.2005 alkaen

HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN (HuK) TUTKINNON RAKENNE 180 op uusi tutkintorakenne 1.8.2005 alkaen 250 Liitteet HUMANISTISTEN TIETEIDEN KANDIDAATIN (HuK) TUTKINNON RAKENNE 180 op uusi tutkintorakenne 1.8.2005 alkaen PÄÄAINEET: nykysuomi, modern finska, ruotsin kieli, pohjoismaiset kielet, svenska, englannin

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Ajankohtaista jatkokoulutuksesta. ENG 15.5.2012 Ilkka Niemelä Vararehtori

Ajankohtaista jatkokoulutuksesta. ENG 15.5.2012 Ilkka Niemelä Vararehtori Ajankohtaista jatkokoulutuksesta ENG 15.5.2012 Ilkka Niemelä Vararehtori Ajankohtaista jatkokoulutuksesta Strategia Kehittämiskohteet OKM:n tulossopimus Rahoitusmalli Kansallisten tutkijakoulujen rahoitus

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op)

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op) Tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2007 2008 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2006 2007 jälkeen siirtyneet opiskelijat.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot