taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements"

Transkriptio

1 taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements

2 Taideteollinen korkeakoulu Tutkintovaatimukset University of Art and Design Helsinki Degree Requirements Julkaisija/Publisher: TaiK/Opetus- ja opiskelijapalvelut TaiK/Teaching and Learning Support Services Toimitus/Editing: Noora Jaakkola, Aura Linnapuomi Taitto ja kuvitus/layout and illustration: Jaakko Suomalainen Käännökset/Translations: Nouveau Language Oy Paperi/Papers: Edixion 80 g / Edixion 250 g Painopaikka/Printing: Vammalan kirjapaino ISSN

3

4 Sisällys Contents Tutkintovaatimukset käyttöösi - ole hyvä! Here Are the Degree Requirements for Your Information! Rehtorin puheenvuoro Preface by the Rector...13 Tervetuloa TOKYOn jäseneksi Welcome to Be Member of TOKYO Muuttuva korkeakoulu The Developing Univeristy Korkeakoulun tehtävät ja tavoitteet Duties and Aims of the University Taideteollinen korkeakoulu osana Aalto-yliopistoa University of Art and Design Helsinki as a Part of Aalto University...18 Tutkintoja, opetusta ja opiskelua ohjaavat säännökset Regulations Governing Degrees, Teaching and Studies Opetussuunnittelu Curriculum Planning Tutkinnot ja opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa Degrees and Studies at the University of Art and Design Helsinki Opiskelu Taideteollisessa korkeakoulussa Studying at the University of Art and Design Helsinki AHOT: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen APEL: Accretitation and Recognition of Prior and Experimental Learning Sivuaineopinnot ja opinnot muissa yliopistoissa Minor Studies and Studies at Other Universities Valmistuminen Graduation Muu kuin tutkintoon johtava koulutus Taideteollisessa korkeakoulussa Non-degree Studies at the Univeristy Yhteiset opinnot Joint Studies...50 Taideteollisen korkeakoulun perustutkintoihin kuuluvat yhteiset pakolliset perusopinnot Joint Compulsory Unregratduate Basic Studies of the University ot Art and Design Taide- ja teoriaopinnot Art and Theory Studies Kieli- ja viestintäopinnot Language and Communication Studies...60 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto School of Motion Picture, Television and Production Design Elokuvakoulu Department of Film and Television Elokuvataiteen koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Degree Programmes and Areas of Specialisation in Film and Television Lavastuskoulu Department of Production Design and Scenography Lavastustaiteen koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Degree Programmes and Areas of Specialisation in Design for Theatre, Film and Television

5 MEDIALABORATORIO Medialab Master s Degree Programme in New Media Master s Degree Programme in Sound in New Media Muotoilun osasto School of Design Muotoilun osaston sivuainekokonaisuudet Minor Subject Studies at the School of Design Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Ceramic and Glass Design Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Applied Art and Design Tila- ja kalustesuunnittelun koulutusohjelmat Degree Programmes in Spatial and Furniture Design Tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelmat Degree Programmes in Textile Art and Design and in Fashion and Clothing Design Teollisen muotoilun koulutusohjelma Degree Programme in Industrial and Strategic Design Porin taiteen ja median -osasto Shool of Art and media Pori Creative Business Management -maisteriohjelma Master s Degree Programme in Creative Business Managemet Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma Master s Degree Programme in Visual Culture Taidekasvatuksen osasto Shool of Art Education Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opinnot Studies included un the Degree Programme in Art Education Erilliset kuvataiteen opetettavan aineen opinnot Non-degree Studies in Art as a Teaching Subject Prgramme Master s Degree Programme in epedagogy Design Visuaalisen kulttuurin osasto School of Visual Culture Graafinen suunnittelu Graphic Design Kuvataide Fine Arts Environmental Art Valokuvataide Photography Visuaalinen journalismi Visual Journalism Visuaalisen kulttuurin osaston sivuainekokonaisuudet Minor Study Modules at the School of Visual Culture...300

6

7 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 11 Tutkintovaatimukset käyttöösi - ole hyvä! Here are the degree requirements for your information! taik Käsissäsi on Taideteollisen korkeakoulun tutkintovaatimukset lukuvuosille ja Tutkintovaatimukset määrittelevät Taideteollisessa korkeakoulussa opiskelevien tutkintoihin kuuluvat opinnot. Kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintovaatimuksista päättää Taideteollisen korkeakoulun opetusneuvosto, nojaten yliopistolakiin ja asetuksiin. Tutkintovaatimukset paitsi määrittelevät tutkintoosi kuuluvat pakolliset opinnot, myös antavat sinulle vapauden valita itse, mitä haluat Taideteollisessa korkeakoulussa opiskella. Vapaasti valittaviin opintoihin voit sijoittaa opintoja oman koulutusohjelmasi lisäksi muista koulutusohjelmista tai muista yliopistoistakin. Käytä mahdollisuuttasi rakentaa tutkinnosta juuri se, millaisen siitä haluat! Aalto-yliopisto aloittaa toimintansa Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) muodostama uusi yliopisto. Myös kaikki opiskelijat siirtyvät tammikuussa Aalto-yliopiston opiskelijoiksi. Voimassa olevat tutkintovaatimukset antavat silloinkin puitteet opiskeluun Taideteollisessa korkeakoulussa ja valinnan vapaus mahdollistaa liikkumisen yli koulurajojen sekä Aalto-yliopiston sisällä että muihin yliopistoihin Suomessa ja kansainvälisesti. Lukuvuosien ja tutkintovaatimusten mukaan opiskelijoita suositellaan sisällyttämään opintoihinsa vähintään 15 opintopistettä kansainvälisiä opintoja. Voit lähteä maailmalle vaihtoon tai harjoitteluun tai osallistua kansainvälisiin projekteihin, kilpailuihin ja näyttelyihin. Kansainvälisyyteen ja kulttuurien kohtaamiseen tarjoutuu mahdollisuus joka päivä, sillä opiskelijat tulevat Taideteolliseen korkeakouluun kymmenistä eri maista. Vuonna 2008 Taideteollisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoista lähes viidennes oli kansainvälisiä opiskelijoita. Myös kestävän kehityksen ja ympäristön hyvinvoinnin teemat näkyvät tutkintovaatimuksissa. Näiden tutkintovaatimusten mukaan kandidaatin tutkintoa opiskelevien tutkintoon kuuluu opinto- You are holding in your hands the degree requirements of the University of Art and Design Helsinki for and The degree requirements specify the studies included in all the degrees offered at TaiK. The BA and MA degree requirements are set by the TaiK Teaching Council, with a basis in the Universities Act and related decrees. The degree requirements not only determine the compulsory studies included in your degree, but also give you the freedom to choose what you would like to learn while at TaiK. Your elective studies can include courses not only from your own degree programme but also from other degree programmes and even from other universities. Seize this opportunity to build up your degree exactly as you want it! Aalto University starts operating 1 January Aalto University is a new university created through a merger between Helsinki School of Economics, University of Art and Design Helsinki and Helsinki University. On that same date, all students will become students of Aalto University. These degree requirements will continue to be in force, forming the basis for studies at TaiK and allowing you to move freely between schools both within Aalto University and nationally, even internationally. The degree requirements for and recommend that students include at least 15 ECTS credits of international studies in their degrees. This means you can travel abroad to take part in an exchange, a work placement or an international project, or to enter a competition or exhibition. Other opportunities for international activities and cultural encounters happen every day, as there are dozens of nationalities studying at TaiK. In 2008, nearly one fifth of TaiK s degree students were non-finnish. The degree requirements also reflect the themes of sustainable development and the well-being of the environment. Accordingly, all Bachelor s degrees include the Shared Environment course, whose aim is to familiarise students with

8 12 jakso Yhteinen ympäristö, jonka tavoitteena on tutustuttaa opiskelijan kestävän kehityksen käsitteisiin ja elinkaariajatteluun niin ympäristön, sosiaalisten ja taloudellisten kysymysten kannalta. Tutkintovaatimukset kertovat myös oikeuksistasi opiskelijana. Tutkinnon rakenne on syytä tuntea, jotta tiedät vapautesi ja vastuusi. Luvussa Tutkinnot ja opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa käydään läpi myös opiskeluun, tutkinnon suorittamiseen ja opiskelijan oikeusturvaan liittyviä keskeisiä kysymyksiä. Opiskelua ohjaavat säädökset ja käytännöt on hyvä tuntea, jotta tutkinnon suorittaminen sujuisi ongelmitta. Yliopistomaailma elää muutoksen aikaa. Näiden tutkintovaatimusten mennessä painoon on uusi yliopistolaki juuri hyväksytty eduskunnassa. Aalto-yliopistoon siirtymisen kautta myös Taideteollisen korkeakoulun säädökset uudistuvat. Luvun Tutkinnot ja opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa tiedot voivat muuttua tutkintovaatimuskauden aikana. Yliopisto tiedottaa mahdollisista muutoksista. Neuvoja ja apua saat tämän oppaan lisäksi Opetus- ja opiskelijapalveluiden palvelupisteestä. Nämä tutkintovaatimukset ovat syntyneet opetushenkilöstön, amanuenssien, opetusneuvoston ja Opetus- ja opiskelijapalveluiden henkilökunnan yhteistyönä. Kiitos kaikille työhön osallistuneille! Noora Jaakkola Koulutussuunnittelija Opetus- ja opiskelijapalvelut the concept of sustainable development and with life cycle-oriented thinking in terms of environmental, social and financial questions. The degree requirements contain information of your rights as a student. Familiarise yourself with the structure of the degree, so that you know the extent of your freedom and responsibilities. The section on Degrees and Studies at the University of Art and Design Helsinki considers some of the central issues related to studying, degree completion and legal protection for students We also recommend becoming acquainted with the regulations and practices governing studies, to ensure a problem-free stay at TaiK. The Finnish university institution is undergoing major changes. At the time of these degree requirements going to print, a new Universities Act had just been approved in Parliament. The merger into Aalto University will also mean a revision of TaiK s regulations. The information contained in Degrees and Studies at the University of Art and Design Helsinki may change during the degree requirement period. The University will inform you of any changes. For further information and advice, contact the Teaching and Learning Support Services desk. These degree requirements are the fruit of collaboration between teaching staff, amanuenses, the Teaching Council and Teaching and Learning Support Services personnel. I want to thank every one who participated in the effort. Noora Jaakkola Coordinator. Educational planning Teaching and Learning Support Services

9 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 13 Rehtorin TERVEHDYS Preface by the Rector taik Joskus isot haasteet tuntuvat mahdottomilta toteuttaa kunnes saa ne tehtyä ja tuotettua Major challenges can sometimes feel impossible to carry through - until they are put into practice and produced Taideteollisessa korkeakoulussa toteutetaan, opitaan ja oivalletaan asioita, joissa pääsee kokeilemaan omia, yhteisön ja yhteiskunnan rajoja. Ensin se tuntuu mahdottomalta ja seuraavassa hetkessä se on mahdollista. Tänään korkeakouluumme, tulevaan Aaltoyliopistoon, hakeutuu yhteisöllisyydestä, yhteiskunnan, kulttuurin ja taiteen kehittämisestä kiinnostuneita lahjakkaita ihmisiä. Tämän päivän taikkilaiset eivät ole omaan työhuoneeseensa sulkeutuneita yksilöneroja vaan yhteistyön ammattilaisia., sanoi korkeakoulun lopputyönäyttelyn kuraattori Juha Huuskonen valmistuneista maistereista. Erilaisten toimintakulttuurien kohtaaminen ja monimuotoisuutta ymmärtävän vuoropuhelun luominen on tammikuussa 2010 aloittavan Aalto-yliopiston suuri mahdollisuus ja haaste. Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyvät yhdeksi monialaiseksi yliopistoksi. Aaltoyliopiston osaaminen teknisellä, taloudellisella sekä taiteen ja muotoilun alueilla tuottaa uutta tietoa ja taitoa koulutus- ja tutkimusaloilla, joita emme osaa vielä edes ennustaa. Yliopiston uudistumisen ytimenä ovat osaaminen, tutkimus ja sivistys. Mitä sitten tavoittelemme Aalto-yliopiston perustamisella? Haluamme luoda opiskelijakeskeisen kulttuurin ja panostaa opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaukseen. Tarjoamme tulevaisuudessa monitieteisiä ja -taiteisia opinto- sekä tutkimuskokonaisuuksia. Mainitsen tässä vain kaksi esimerkkiä: International Design Business Management (IDBM) sekä Creative Sustainability. IDBM on poikkitieteellinen ohjelma, joka kouluttaa maailmanluokan liike-elämän kehittäjiä, ohjelmassa on vahva globaali- ja liiketoimintasisältö. Creative Sustainability on Aaltoyliopiston uusi, poikkitieteellinen kestävän The University of Art Design implements, learns and perceives things that allow to push individual, communal and social boundaries. What at first seems impossible becomes achievable. Today our University - the future Aalto University - is joined by talented people interested in developing communality, society, culture and art. Our present-day students are not individual geniuses seeking solitude in their own studios, but experts in teamwork., according to the view on recent graduates of Juha Huuskonen, Curator of the University s diploma work exhibition. Confronting different operating cultures and creating dialogue that promotes diversity pose a great opportunity and challenge for Aalto University, opening in January Helsinki School of Economics, University of Art and Design Helsinki and Helsinki University of Technology will be joining to form a single, cross-disciplinary university. Aalto University s competence in the areas of technology, economy, art and design will generate an unforeseeable level of new knowledge and skills for the benefit of education and research. Competence, research and civilisation lie at the heart of the reform. So what do we aspire for with the establishment of Aalto University? We want to create a student-centred culture with a focus on individual guidance for students. In the future, we will offer multidisciplinary and -artistic study and research modules. Two of many examples include the International Design Business Management (IDBM) and Creative Sustainability programmes. IDBM is a cross-disciplinary programme that coaches world-class business developers; the programme has a strong global and business operational emphasis. Creative Sustainability is Aalto University s new cross-disciplinary minor study

10 14 suunnittelun sivuaineohjelma Aalto-yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoille. Ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävien periaattein tuotetuille tuotteille ja palveluille on olemassa hyvät markkinat. Opiskelijat ovat itse olleet hyvin aloitteellisia tämän aihealueen opetuksen kehittämisessä. Yhteiset, pakolliset kestävän kehityksen opinnot tulevat tutkintovaatimuksiin syksyllä Opiskelijoille aiheen opinnot eivät ole koskaan olleet pakkopullaa, päinvastoin, niille on koko ajan ollut kysyntää. Valmistuneet ja jatko-opiskelijat hakevat tiedoillaan, taidoillaan jatkuvasti vastauksia ihmiskeskeisen ja luovan yhteiskunnan rakentamiseen. Onnistuneita tekoja ja yksilöiden valintoja on paljon. EKOLOGINEN KESTÄVYYS toteutuu muun muassa ympäristöopetuksessa, joka ulottuu kaikkiin opintokokonaisuuksiin, tutkimusprojekteissa joko osa-alueena tai kehitetyissä tuotteissa sekä palveluissa. TALOUDELLINEN KESTÄVYYS toteutuu tuotantotapojen kehittämisessä ja tehostamisessa ja uusien palvelurakenteiden suunnittelussa. SOSIAALINEN KESTÄVYYS toteutuu mm. Design for All -tutkimusprojekteissa pyrkimyksenä esteettömyyteen sekä sosiaalisen median tutkimuksessa. KULTTUURINEN KESTÄVYYS toteutuu suomalaisen taideteollisen perinteen ylläpitämisessä, yhteisprojekteissa kansallisten kulttuurialan toimijoiden kanssa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Kulttuurista kestävyyttä edustavat myös World Design -tutkimusprojektit, joissa tutkitaan muotoilun teorian ja työpajojen keinoin globalisaation vaikutusta paikallisiin muotoiluperinteisiin vähemmän kehittyneissä yhteisöissä. Me taikkilaiset, professorit, opettajat ja henkilökunta sekä minä rehtorina haluamme mahdollistaa kaikille hyvän opiskelun ja varmistaa, että opiskelijat saavat parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuden rakentamiseen. Haluan pitää yliopistojen muutoksessa kuitenkin erityistä huolta opiskelijoiden ja opettajien itsetunnosta sekä identiteetistä, hengestä. Taideyliopiston joskus kaoottiselta tuntuva tapa toimia on itse asiassa voimavara. Taideyliopiston omaleimaisuus on sen herkkyydessä. Muutokset on tehtävä niin, että tuo herkkyys säilyy. Taideteollisella korkeakoululla on vankka yhteys maailmaan, kansainvälisyyteen. Kansainvälisyys programme in sustainable design for degree and postgraduate students. There is a strong market for products and services that are produced on economically, socially and culturally sound principles. Students themselves have taken a great deal of initiative to develop teaching in the area. Joint compulsory studies in sustainable development will be included in the degree requirements in autumn The topic is in eager demand and has never needed to be force-fed to students. Graduates and postgraduate students continuously apply their knowledge and skills to seek answers for constructing a human-centred, creative society. There is a vast quantity of successful deeds and individual choices. ECOLOGICAL SUSTAINABILITY is implemented for example in environmental teaching, which is integrated into all study entities, and as an element or developed products and services in research projects. ECONOMIC SUSTAINABILITY is carried out in developing and enforcing production methods and in planning new service structures. SOCIAL SUSTAINABILITY is realised for example in the Design for All research project, which aspires for accessibility, as well as in researching social media. CULTURAL SUSTAINABILITY is fulfilled in maintaining the Finnish tradition in industrial art, joint projects with national cultural actors and international cooperation. Cultural sustainability is also represented by World Design research projects, which explore by means of theory and workshops the impact of globalisation on local design traditions in less developed communities. All of us at the University, professors, teachers, staff and I as the Rector, wish to ensure a successful time of studying and that students are equipped in the best possible ways for building the future. As the universities face a time of change, I want to take specific care of the confidence and identity - the spirit - of students and teachers. The operating method of art universities that sometimes seems chaotic is actually a resource. Art universities are unique because of their sensitiveness. Changes need to be made in a way where that particular sensitiveness is preserved. The University of Art and Design Helsinki has a solid connection with the world and internation-

11 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 15 on arkipäivää opiskelussa ja se on ehdoton edellytys selviytymiseen tulevaisuuden taiteilijan, muotoilijan ammatissa. Suomen kansainvälisimmässä yliopistossa luodut opiskeluaikojen verkostot kantavat parhaimmillaan läpi elämän. Muistutan kuitenkin usein opiskelijoille: jotta voi olla kansainvälinen, on aina ensin oltava jostain kotoisin. ality. The international aspect is part of everyday life whilst studying and a vital precondition for the profession as an artist or designer in the future. At best, networks created while studying in Finland s most international University last a lifetime. Yet I often remind students: to be international, you must first have roots. taik Helena Hyvönen rehtori, professori Helena Hyvönen Rector, Professor

12 16 TErvetuloa tokyon jäseneksi welcome to be member of tokyo TaiKin opiskelijana sinusta tulee myös Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta TOKYOn jäsen. Onnittelut! Akateemisen urakkasi alkutaipaleella sinusta voi tuntua, että mahdollisuutesi osallistua opetuksen, tiedonkulun tai yhteisöllisyyden parantamiseen ovat vähissä. Vaikuttaminen onkin helpompaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa - Juuri sitä varten Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta TOKYO on olemassa. TOKYO toimii opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä etuja palvelujärjestönä. Ylioppilaskuntatoiminta on vaatimista ja vaikuttamista, opiskelumahdollisuuksien edistämistä, yhteisöllisyyttä sekä hauskanpitoa. Toimimme yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti korkeakoulun kanssa parempien opiskeluolosuhteiden puolesta. Puolustamme opintojen taidepohjaisuutta ja jokaisen opiskelijan mahdollisuutta vaikuttaa opintojen sisältöön sekä heidän mahdollisuuteen syventyä opinnoissaan vapaasti. TOKYO yhdistyy vuoden 2010 alussa Aaltoyliopiston ylioppilaskunnaksi (AYY:ksi) Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntien kanssa, mutta TOKYOn toimintaa jatkaa vuonna 2010 TOKYO ry. Olet etuoikeutettu ja lämpimästi tervetullut liittymään TOKYO ry:hyn! Tule ideoimaan ja toteuttamaan TOKYOn toimintaa: käväise TOKYOn wikisivustolla, liity sähköpostilistoille, tai tule mukaan tapahtumien järjestämiseen! Neuvomme ja opastamme sinua kaikissa opiskeluun liityvissä pulmissasi TOKYOn toimistolla, joka sijaitsee Taideteollisen korkeakoulun pohjoispäädyn kellarikerroksessa, opiskelijaravintola Kipsarin vieressä. TOKYO olet sinä! Henna Immonen TOKYOn puheenjohtaja As a student at TaiK, you also become a member of University of Art and Design Helsinki Student Union, TOKYO. Congratulations! At the start of your academic path you may feel lacking in opportunities for improving teaching, communication or communality. Making an impact is easier together with other students - and that is why TOKYO, Student Union of the University of Art and Design Helsinki, exists. TOKYO functions as a link for students and as a representation and service organisation. Student union activities include appealing and impacting, promoting study opportunities, communality and having fun. We work in cooperation and interaction with the University to promote improved conditions for studying. We defend studies being established on art and the possibility of each student to affect the contents and decide freely on the orientation of their studies. At the beginning of 2010, TOKYO will join the student unions of Helsinki School of Economics and Helsinki University of Technology to form the Aalto University Student Union (AYY), but the operations of TOKYO will be continued by TOKYO ry. You have the privilege and are warmly welcome to join TOKYO ry! Come and bring your ideas and carry out TOKYO s activities: visit TOKYO s wiki pages, join the electronic mailing list or come along to arrange events! You can receive advice and guidance for any study-related problems at TOKYO s office, situated on the basement floor next to student restaurant Kipsari on the north-end of the University of Art and Design Helsinki. TOKYO is you! Henna Immonen TOKYO Chair of Board

13 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 17 Muuttuva korkeakoulu The Developing University taik Korkeakoulun tehtävät ja tavoitteet Duties and Aims of the University Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijaa palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Taideteollinen korkeakoulu määrittää oman toiminta-ajatuksensa seuraavasti: Taideteollinen korkeakoulu on osaamisalansa dynaaminen ja kansainvälinen toimija. Korkeakoulun toiminta edistää luovuutta, kansallisen kulttuurin uudistumista, taiteellista sivistystä sekä innovaatioihin perustuvaa kestävää kehitystä, joka tukee yhteiskunnallista ja yritystoimintaa sekä parempaa elinympäristöä. Taideteollinen korkeakoulu on osa Aaltoyliopistoa, joka tarjoaa kansainvälisen tason edellytykset korkeatasoiselle tutkimukselle, opetukselle, taiteelliselle toiminnalle ja tehokkaalle innovaatiotoiminnalle. Taideteollinen korkeakoulu tekee aktiivista yhteistyötä muiden taiteen, tieteen, tekniikan ja talouden alojen, elinkeinoelämän, kulttuuri- ja koulutusalojen ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Aalto-yliopistossa Taideteollinen korkeakoulu verkottuu parhaiden kansainvälisten yliopistojen ja osaamiskeskittymien kanssa tavoitteidensa toteuttamiseksi. Aalto-yliopistossa Taideteollinen korkeakoulu on vahva ja monialainen muotoilun, media ja av-alan, visuaalisen kulttuurin, digitaalisen kulttuurin, taiteen ja taidekasvatuksen koulutus- ja tutkimusyksikkö (school). Innovaatio- ja yritystoiminnan edistäminen sekä käyttäjälähtöisen tietoyhteiskunnan edistäminen vahvistavat Taideteollisen korkeakoulun profiilia ja monipuolistavat sen mahdollisuuksia osaamispohjan kehittämisessä Aalto-yliopistossa. According to the Finnish Universities Act, it is the duty of Finnish universities to promote independent research and scientific and artistic edification, to provide higher education based on research, and to educate students to serve humanity and their native country. The University of Art and Design Helsinki defines its own mission as follows: The University of Art and Design Helsinki is a dynamic and international operator in its field of expertise. The University s operations promote creativity, the progress of Finnish culture, artistic edification and innovation-based sustainable development, which supports social and business operations and enhances the living environment. The University of Art and Design Helsinki is a part of Aalto University, which offers international-level conditions for high-class research, teaching, artistic activity and effective innovation. The University of Art and Design Helsinki cooperates actively with other fields of art, science, technology and finance, as well as operators in industry and commerce, culture and education, and the surrounding society. As a member of Aalto University, the University of Art and Design Helsinki networks with top international universities and skill hubs in order to achieve its targets. Within Aalto University, the University is a strong, multidisciplinary school of education and research in design, media, AV, visual culture, digital culture, art and art education. The act of promoting innovation and business operations and fostering a user-driven information society strengthens the University s profile and diversities its opportunities for developing the competence base of Aalto University. Taideteollisen korkeakoulun strategian toimeenpanosuunnitelma vuosille University of Art and Design Helsinki Strategy Implementation Plan for

14 18 Taideteollinen korkeakoulu osana Aalto-yliopistoa University of Art and Design Helsinki as a Part of Aalto University Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostama uusi yliopisto. Se aloittaa toimintansa Myös kaikki opiskelijat siirtyvät Aalto-yliopiston opiskelijoiksi Aalto-yliopisto on opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö. Uudesta yliopistosta valmistuu kauppatieteiden kandidaatteja ja maistereita, taiteen kandidaatteja ja maistereita sekä tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä ja maisemaarkkitehtejä. Aalto-yliopisto on säätiöyliopisto. Sen toiminnasta vastaa ylimpänä päättävänä elimenä hallitus. Yliopiston toimintaa ohjaa rehtori. TKK:n, TaiKin ja HSE:n nykyisiä vahvuuksia voimistetaan. Aalto-yliopiston tavoitteena on edelleen syventää kunkin korkeakoulun omaa osaamista. Tavoitteena on myös tarjota entistä parempi mahdollisuus sisällyttää tutkintoon opintoja muissa Aalto-yliopiston korkeakouluissa sekä mahdollistaa opiskelijoiden kohtaaminen yhteisissä monitieteisissä ja -taiteisissa opinnoissa. Liikkuvuuden mahdollisuuksia parannetaan jo syksyllä Opiskelija voi suorittaa toisissa korkeakouluissa yksittäisiä opintojaksoja tai esimerkiksi sivuaineen. Aalto-yliopiston yhteisiä sivuaineita ovat Creative Sustainability ja IDBM (International Design Business Management). Yhteistä opiskelua tukevat myös Aallon Factoryt eli Design Factory, Media Factory ja Service Factory. Ne ovat oppimis-, opetus-, tutkimus- ja yhteistyöympäristöjä, joissa akateemiset tiimit ja projektit sekä yritykset tai julkiset yhteisöt toimivat yhdessä. Pajat tukevat kansainvälisyyttä ja uusia opetuksen ja oppimisen tapoja sekä alojen välistä kohtaamista. Design Factory painottuu tuotekehitykseen ja muotoiluun, Media Factory media-alaan ja Service Factory korkean lisäarvon palveluihin. Lisää tietoa Aalto-yliopistosta saat perustamisvaiheessa osoitteesta: Aalto University is a new university formed of Helsinki School of Economics, the University of Art and Design Helsinki and Helsinki University of Technology. It will begin operating on 1 January All students will become students of Aalto University on January 1, Aalto University is an international community of students and personnel. Graduates from the new university will be Bachelors or Masters of Science in Economics and Business Administration; Bachelors or Masters of Arts; and Bachelors or Masters of Science in Technology, Architecture or Landscape Architecture. Aalto University operates as a trust fund. Its highest decision-making body is the University Board. Operations are overseen by a Rector. The merger will enhance the existing strengths of TKK, TaiK and HSE and is designed to deepen further the individual expertise of each university. The aim is also to improve opportunities for including courses from other parts of Aalto in students degrees and to facilitate encounters between students in shared multidisciplinary studies. Student mobility will be improved from the autumn of 2009, meaning that students will be able to select individual courses or for example entire minor subjects from one of the other universities. Aalto University also offers joint minor study modules in Creative Sustainability and IDBM (International Design Business Management). Shared studies are also supported by Aalto s factories, i.e. the Design Factory, the Media Factory and the Service Factory. They are learning, teaching, research and team work environments in which academic teams and projects come together with companies and public bodies. The workshops support internationality, new ways of teaching and learning, as well as a cross-disciplinary approach. The Design Factory focuses on product development and design, the Media Factory on media, and the Service Factory on high-value-added services. Further information on Aalto University:

15 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 19 Tutkintoja, opetusta ja opiskelua ohjaavat säännökset Regulations Governing Degrees, Teaching and Studies taik Tutkinnot, opetus ja opiskelu Taideteollisessa korkeakoulussa perustuvat yliopisto-opetusta sääteleviin lakeihin, asetuksiin ja korkeakoulun johtosääntöihin. Keskeisimmät säädökset ovat: Yliopistolaki (645/1997) ( alkaen uusi yliopistolaki) Yliopistoasetus (115/1998) (uuden yliopistolain nojalla annettava yliopistoasetus tulee voimaan erikseen ilmoitettavana aikana.) Asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) Asetus yliopistojen maisteriohjelmista (767/2008) Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998) Hallintolaki (434/2003) (koskee Aalto-yliopistoa julkisten hallintotehtävien osalta) Taideteollisessa korkeakoulun toimintaa ohjaa myös korkeakoulun johtosääntö ja sen nojalla annetut johtosäännöt ja ohjeet. Tutkintovaatimuksia määrittävät Taideteollisen korkeakoulun opetusneuvoston päätökset korkeakoulun tutkintovaatimuksista: Taideteollisen korkeakoulun johtosääntö ( ) Voimassa saakka Taideteollisen korkeakoulun opetusneuvoston päätös kaikille pakollisista yhteisistä opinnoista ( ) Taideteollisen korkeakoulun opetusneuvoston päätös tutkintovaatimuksista lukuvuosille ja ( ) aloittavan Aalto-yliopiston toimintaa ohjaavat edellisten lakien ja asetusten lisäksi seuraavat säännökset: Säätiölaki (109/1930) ja -asetus Aalto-korkeakoulusäätiön säädekirja ( ) ja säännöt Aalto-yliopiston johtosääntö Degrees, teaching and studies at the University of Art and Design Helsinki are governed by laws, decrees and university ordinances regulating higher education at universities. The most important Finnish regulations are: Universities Act (645/1997) (The new Universities Act as of 1 January 2010) Universities Decree (115/1998) (A new decree based on the amended Universities Act will become valid on a separately specified date.) Government Decree on University Degrees (794/2004) Government Decree on University Master s Degrees (767/2008) Government Decree on the System of Higher Education (464/1998) Administrative Procedure Act (434/2003) (Applies to Aalto University as regards its public administration duties) The operations of the University of Art and Design Helsinki are also governed by the University Ordinance and other regulations and instructions based on the Ordinance. Degree requirements are determined by the relevant decisions of the University of Art and Design Helsinki Teaching Council: Ordinance of the University of Art and Design Helsinki (30 January 2007) Valid until 31 December 2009 Decision of the Teaching Council on Compulsory Joint Studies for All Students (25 November 2008) Decision of the Teaching Council on Degree Requirements for and (31 March 2009) In addition to the abovementioned laws and decrees, the following regulations will govern the operations of Aalto University as of 1 January 2010: Foundations Act (109/1930) and Foundations Decree

16 20 Opiskelijan oikeusturvaa koskevat säännökset Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin erillisiin opintoihin sovelletaan opintosuorituksia ja opiskelijan oikeusturvaa koskevaa johtosääntöä. Johtosäännön määräysten lisäksi korkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista on voimassa, mitä yliopistolaissa, yliopistoasetuksessa, valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja muissa tutkintoihin ja opintoihin vaikuttavissa laeissa ja asetuksissa sekä korkeakoulun johtosäännössä säädetään. Taideteollisen korkeakoulun opiskelijan oikeusturvaa koskevat säännökset ovat voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Aalto-yliopiston opiskelijoiden oikeusturvaa koskevat säännökset tulevat päätettäviksi myöhemmin. Yliopisto tiedottaa oikeusturvaa koskevien säädösten muuttumisesta. Tarkista tarvittaessa ajankohtaiset säännökset voimassa olevasta opiskelijan oikeusturvaa koskevasta säännöstöstä. Aalto University Charter of Foundation (25 June 2008) and regulations Aalto University Ordinance Regulations Concerning Legal Protection for Students A university ordinance concerning study attainments and the legal protection of students applies to degrees completed at the University of Art and Design Helsinki, as well as to the related studies, and, where applicable, to any non-degree studies. In addition to this ordinance, higher education degrees and studies are governed by the stipulations of the Universities Act, the Universities Decree, the Government Decree on University Degrees (794/2004) and any other applicable laws, decrees and university ordinances. Regulations concerning the legal protection of students at the University of Art and Design Helsinki are currently valid until the end of Decisions on legal protection for students of Aalto University are yet to be made; the University will inform its students of any changes. If in doubt, please check what regulations are valid on legal protection for students at the time.

17 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 21 Opetussuunnittelu Curriculum Planning taik Tutkintoon johtava koulutus tapahtuu koulutusohjelmissa. Opetus pohjautuu opetussuunnitelmatyöhön. Kaksivuotisten tutkintovaatimusten pohjalta tehdään vuosittain koulutusohjelmakohtaiset opetusohjelmat. Näihin perustuen opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Tutkintovaatimus- ja opetussuunnitelmatyötä ohjaa ja johtaa korkeakoulun opetusneuvosto. Se päättää Taideteollisen korkeakoulun opintoja ja opiskelua koskevista linjauksista. Tutkintovaatimukset Tutkintovaatimukset laaditaan koulutusohjelmakohtaisesti ja ne tarkistetaan joka toinen vuosi. Tutkintovaatimuksissa kuvataan tutkinnon tavoitteet, keskeiset opiskeltavat sisällöt ja opintokokonaisuudet sekä niiden laajuudet. Lisäksi voidaan kuvata opintojaksojen suoritusmuoto, niiden erityinen painotus, vaadittavat edeltävät opinnot, kirjallisuus ja opintojakson arviointi. Tutkintovaatimusten suunnittelusta vastaavat osastoneuvostot Opetusohjelma Koulutusohjelmat laativat lukuvuosittain opetusohjelman opetuksen toteuttamisesta. Opetusohjelma tarkentaa tutkintovaatimusten yleisemmän opintojaksokuvauksen opintojaksotasolle. Opetusohjelmasta käy ilmi opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot, niiden tavoitteet, opintopisteet, opettajat, aikataulut, työskentely- ja opetusmenetelmät sekä arviointi. Opetusohjelmat julkaistaan korkeakoulun verkkosivuilla. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka pohjautuu tutkintovaatimuksiin sekä opetusohjelmaan. HOPS tehdään ja hyväksytään opiskelijan ja koulutusohjelmajohtajan yhteistyönä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma sisältää koulutusohjelma- Education leading to a degree is provided within degree programmes. This education is based on curriculum planning. It consists of drawing up biennial degree requirements, on the basis of which the annual syllabuses are prepared. A personal study plan (HOPS) is worked out for the students in accordance with the degree requirements and the syllabus. The Teaching Council is the highest educational body guiding and supervising curriculum planning. The council decides on the general policy concerning studies at the University. Degree Requirements The degree requirements are drawn up separately for each degree programme and are revised on a biennial basis. The degree requirements include a description of the objectives of the degree, the central contents, the courses and their respective extent. The degree requirements may further include descriptions of the execution of study modules, and of core areas and their orientation, required previous studies, set literature and the grading of courses The Faculty Councils are in charge of drawing up degree requirements. Syllabus Each degree programme draws up a syllabus for carrying out the teaching during each year s terms. The syllabus further specifies the generic degree requirements into course-level descriptions. It details the courses included in modules, as well as their objectives, ECTS extents, teachers, schedules, teaching and work methods, and evaluation. Syllabuses are published on the University s website. Personal Study Plan A personal study plan (HOPS/PSP) is drawn up for every student, in accordance with the degree requirements and the syllabus. The personal study plan is made and approved together by the student and the head of the degree programme.

18 22 kohtaisen tutkintorakenteen mukaiset yksittäiset opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa ja joihin hänellä on opinto-oikeus. Lisäksi HOPSista käy ilmi suoritusajankohdat lukukausittain. Opintosuunnitelmassa lukuvuoden työmäärä on noin 1600 tuntia, ellei muusta sovita. Henkilökohtainen opintosuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen. Maisteriopintoja koskeva HOPS hyväksytään opiskelijan suoritettua kandidaatin tutkinnon. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa tulee huomioida kaikki opiskelu, kuten sivuaineopinnot, JOO-opinnot, vaihto-opiskelu kotimaassa tai ulkomailla, työharjoittelu ja projekteissa suoritettava opiskelu. Opintojen sisällyttämisestä tutkintoon tulee sopia ennen opintojen aloittamista. Osastot antavat yksityiskohtaisemmat ohjeet opintosuunnitelman laatimisesta. Each student must have a study entitlement for the degree programme in question. The study plan includes courses in accordance with the degree requirements of each degree programme, as well as the scheduled examination dates for every term. The approximate annual workload is 1,600 hours, unless otherwise agreed. Personal study plans are revised annually. The study plan is degree-specific. The personal study plan for Master s studies is only approved after completion of Bachelor s studies. All studies must be taken into account in the personal study plan, including minor subject studies, JOO studies, exchange studies in Finland or abroad, work placements and studies through projects. The inclusion of any such studies in the degree must be agreed on before the studies begin. Each School provides more detailed information on drawing up the study plan.

19 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 23 Tutkinnot ja opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa Degrees and studies at the University of Art and Design Helsinki taik Tutkinnot ja koulutusohjelmat Degrees and Programmes OSASTO SCHOOL Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto School of Motion Picture, Television and Production Design Medialaboratorio Media Lab Muotoilun osasto School of Design TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO BACHELOR OF ARTS DEGFREES Elokuvataiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Film and Television Lavastustaiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Ceramic and Glass Design Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Interior Architecture and Furniture Design Tekstiilitaiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Textile Art and Design Teollisen muotoilun koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Industrial Design Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Fashion and Clothing Design TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO MASTER OF ARTS DEGREES Elokuvataiteen maisteriohjelma Master s Degree Programme in Film and Television Lavastustaiteen maisteriohjelma Master s Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television Uuden median maisteriohjelma Master s Degree Programme in New Media Master s Degree Programme in Sound in New Media Oikeus jatkaa opintoja taideteollisen muotoilun maisteriohjelmassa Right to go on to take the Master s Degree Programme in Applied Art and Design Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Applied Art and Design Oikeus jatkaa opintoja tilasuunnittelun tai kalustesuunnittelun maisteriohjelmissa Right to go on to take the Master s Degree Programme in Spatial Design or Furniture Design Tilasuunnittelun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Spatial Design Kalustesuunnittelun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Furniture Design Tekstiilitaiteen maisteriohjelma Master s Degree Programme in Textile Art and Design Teollisen muotoilun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Industrial and Strategic Design Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen maisteriohjelma Master s Degree Programme in Fashion and Clothing Design Porin taiteen ja median osasto School of Art and MediaPori Taidekasvatuksen osasto School of Art Education Visuaalisen kulttuurin osasto School of Visual Culture Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Art Education Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Graphic Design Valokuvataiteen koulutusohjelma Bachelor s Degree Programme in Photography Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma Master s Degree Programme in Visual Culture Master s Degree Programme in Creative Business Management Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma* Master s Degree Programme in Art Education* Kuvataidekasvatuksen Art Education MA-programme for Master s Degree Programme in epedagogy Design Graafisen suunnittelun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Graphic Design Valokuvataiteen maisteriohjelma Master s Degree Programme in Photography Kuvataiteiden maisteriohjelma Master s Degree Programme in Fine Arts Ympäristötaiteen maisteriohjelma Master`s Degree Programme in Environmental Art Visuaalisen journalismin maisteriohjelma Master s Degree Programme in Visual Journalism

20 24 Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettavia tutkintoja ovat: Taiteen kandidaatin tutkinto Bachelor of Arts (Art and Design) Taiteen maisterin tutkinto Master of Arts (Art and Design) Taiteen tohtorin tutkinto Doctor of Arts (Art and Design) Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Taiteen kandidaatin ja taiteen maisterin tutkinnot ovat perustutkintoja. Jatkotutkinnolla tarkoitetaan taiteen tohtorin tutkintoa. Qualifications available from the University of Art and Design Helsinki: Bachelor of Arts (Art and Design) Master of Arts (Art and Design) Doctor of Arts (Art and Design) Government Decree on University Degrees 794/2004. The Bachelor of Arts (BA) and Master of Arts (MA) degrees are undergraduate degrees. Postgraduate degree refers to the Doctor of Arts (PhD) degree. Undergraduate Degrees Perustutkinnot ja opinnot Taiteen kandidaatin tutkinto (TaK) Taiteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Alempi korkeakoulututkinto voidaan suorittaa päätoimisena opiskeluna kolmessa lukuvuodessa. Taideteollisessa korkeakoulussa kandidaatintutkintoon sisältyvät opinnot muodostuvat tutkintoasetuksen edellyttämistä koulutusohjelman perusja aineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Lisäksi kandidaatin tutkintoa suorittavien tulee opiskella muutamia pakollisia yhteisiä perusopintoja koulutusohjelmasta riippumatta. Näitä ovat muun muassa kieli- ja viestintäopinnot sekä taideopinnot. Kaikille pakolliset yhteiset perusopinnot on kuvattu tämän kirjan kohdassa Taideteollisen korkeakoulun perustutkintoihin kuuluvat yhteiset pakolliset perusopinnot. Nämä on huomioitu myös osastokohtaisissa tutkintovaatimuskuvauksissa. Taiteen kandidaatin opinnäyte voi olla portfolio, kirjallinen raportti, itsenäinen harjoitus- tai suunnittelutyö. Opinnäytteen laajuus on 6 10 opintopistettä. Lisäksi kandidaattikokelas tekee kypsyysnäytteen. Opinnäyte on ohjeistettu taiteen kandidaatin opinnäyteohjeessa. Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettu kandidaatin tutkinto antaa oikeuden ilman erillistä karsintaa jatkaa opintojaan vastaavassa koulutusohjelmassa taiteen maisterin tutkintoon. Taiteen maisterin tutkinto (TaM) Taiteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Korkeakoulun on järjestettävä opinnot niin, että ylempi korkeakoulututkinto voidaan Bachelor of Arts Degrees (BA) The extent of a Bachelor of Arts degree is 180 ECTS. It is possible for a full-time student to complete the Bachelor s degree in three years. Bachelor s studies at the University of Art and Design Helsinki contain the basic and subject studies required by the Decree on University Degrees, as well as including optional studies. BA students must also take certain compulsory basic studies common to all students, regardless of their degree programme. These include language and communication studies and art studies. These studies are described in the section Compulsory Joint Basic Studies for Undergraduate Degrees at the University of Art and Design Helsinki. They are also included in each school s degree requirement descriptions. The diploma work for the Bachelor s degree can be a portfolio, a written report, or an independent assignment or plan. The extent of the Bachelor s diploma work is 6 10 ECTS. In addition the candidate must take a maturity test. Further details are provided in the Bachelor s Diploma Work Instructions. Bachelor s degrees from the University of Art and Design Helsinki give students the right to continue their studies in the corresponding Master s programmes without separate application. Master of Arts Degrees (MA) The extent of a Master of Arts degree is 120 ECTS. The University must organise the studies in a manner that makes it possible for a full-time student to complete the Master s degree in two years.

21 TUTKINTOVAATIMUKSET DEGREE REQUIREMENTS 25 suorittaa päätoimisena opiskeluna kahdessa lukuvuodessa. Taiteen maisterin opintojen keskeinen sisältö muodostuu tutkimusvalmiuksia kehittävistä ja koulutusalan syventävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Tutkimusvalmiuksia kehittävät ja koulutusalaa syventävät opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä sisältäen 40 opintopisteen laajuisen opinnäytteen. Taiteen maisterin opinnäyte voi olla suunnittelullinen, taiteellinen tai pedagoginen työ osaston koulutusaloista riippuen. Tällöin työ koostuu tyypillisesti produktio-osasta tai muusta käytännön kokeilusta esimerkiksi opetuskokeilusta ja kirjallisesta osasta. Opinnäyte voi myös olla teoreettinen, kirjallinen tutkielma. Lisäksi maisterin tutkinnon suorittamiseen kuuluu kypsyysnäyte. Opinnäyte on ohjeistettu taiteen maisterin opinnäyteohjeessa. Mikäli maisterin tutkintoa suorittava opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkintoon vaadittuja pakollisia opintoja kuten kieliopintoja, hänen tulee suorittaa ne maisterin tutkintoon johtavien opintojensa lisäksi. Opiskelijavalintojen yhteydessä voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Opiskelijan tulee saada tieto täydentämisvaatimuksesta ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Opinnoista sovitaan yksityiskohtaisesti HOPSin teon yhteydessä. Jatkotutkinto Taiteen tohtorin tutkinto (TaT) Tutkimus ja jatkokoulutus ovat viime vuosina kehittyneet voimakkaasti Taideteollisessa korkeakoulussa, ja tutkijanurasta on tullut houkutteleva vaihtoehto opiskelijoille. Vuoden 2009 alussa korkeakoulussa oli yli 200 jatko-opiskelijaa ja 72 henkilöä oli suorittanut taiteen tohtorin tutkinnon. Jatkokoulutus on kansainvälistä. Osana väitöstutkimusta, seminaarien ja konferenssien lisäksi, jatko-opiskelijoita kannustetaan lähtemään tutkijavieraiksi ulkomaiseen yliopistoon. 17 prosenttia jatko-opiskelijoista on ulkomaalaisia. Oikeus taiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseen on henkilöllä, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa tai toisessa yliopistossa Suomessa tai vastaavan tutkinnon ulkomailla. The main content of Master s studies involves advanced studies in the relevant field, studies that develop research skills, and a thesis (40 ECTS). Researchrelated studies and advanced studies account for at least 60 ECTS, including the 40-ECTS thesis. The Master s thesis can be either design-oriented, artistic or pedagogical, depending on the field. It typically consists of a production or other practical experiment (such as a teaching experiment), as well as a written section. The thesis can also be a theoretical written study. A maturity test must be completed for all Master s degrees. Each School has specific instructions for theses. If an MA student has not completed the compulsory studies, such as language studies, required for the Bachelor s degree, these studies must be completed in addition to those specified for the Master s programme. Possible supplementary studies might also be required if an applicant is found to have incomplete prior studies. Students must be informed of the supplementary studies required prior to accepting the place. A detailed plan for Master s studies is made in connection to the personal study plan (HOPS). Postgraduate Degrees Doctor of Arts Degrees (PhD) Research and postgraduate education have become increasingly popular at the University of Art and Design Helsinki. At the beginning of 2009 there were more than 200 students working towards doctoral degree, and in total 72 Doctors of Arts had completed the degree. In terms of percentages, the University is the most international of all Finnish universities, especially in its postgraduate programmes: in 2007 the University had 17 per cent foreign doctoral students. In addition to attending international seminars and conferences, doctoral students are encouraged to include a period abroad in their research project. Studies leading to the Doctor of Arts degree can be taken in any field represented at the University. Graduates of Master s degrees or of a corresponding degree in Finland or abroad may continue towards the doctoral degree. To take a Doctor of Arts degree, postgraduate students in art and design must demon- taik