..., Kaarina. "Maailma muuttuu - Kaarina toimii"

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "..., Kaarina. "Maailma muuttuu - Kaarina toimii""

Transkriptio

1 ..., Kaarina "Maailma muuttuu - Kaarina toimii"

2 ~Kaarina 1 (35) Sisällys! uettelo 1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta vuonna Arviointivuosi Tilintarkastus Tarkastuslautakunnan toiminta Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Konsernijohto Ulkomaanmatkojen arviointi Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kunnan määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Hallintopalvelut Kaarina -strategian jalkauttaminen Sisäisten Iaskutusten käytännöt ja käsittelyprosessit Henkilöstölautakunta Hyvinvointipalvelut Perusturvalautakunta Perhe- ja vammaispalvelut Koti hoito- ja vanhuspalvelut Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Kansalaistoiminnan lautakunta Hyvinvoinnin edistäminen Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus Koulutus Kirjasto Ympäristöpalvelut Tekninen lautakunta Investointien toteutuminen Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Talouden tasapainottamisen arviointi Edellisen vuoden arviointikertomuksen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus Lopuksi _.., _...._,~ p..,._., -..., \n lo!nlikl'rloml~->.!(jlj.

3 ~Kaarina 2 (35) 1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta vuonna 2014 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnin tulokset tarkastuslautakunta esittää valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Kaarinan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat valtuustokaudella : Puheenjohtaja Nina-Mari Turpela, varajäsen Piritta Laitakari Varapuheenjohtaja Tommi Leppänen, varajäsen Jarmo Lehtinen Jäsen Anneli llus, varajäsen Linda Lindholm Jäsen Henrik Jalo, varajäsen Jukka Siren Jäsen Petri Kannisto, varajäsen Janne Ylä-Poikelus Jäsen Matti Koskenmäki, varajäsen Tapio Lempinen Jäsen Silja Ristimella, varajäsen Päivi Ahlroos Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii kansliapalvelupäällikkö Pirkko Aalto. 1.1 Arviointivuosi Arviointivuotta varten lautakunta laati itselleen koko arviointivuoden kattavan työohjelman. Työohjelmassa olevat arvioinnin painopisteet ovat olleet pääsääntöisesti yhteneväiset tilintarkastajan työohjelman kanssa. Aikaisemmin hyväksyttyjä lautakunnan jäsenten työohjeita noudattaen pyrittiin edelleen vakioimaan tarkastuslautakunnan toimintaa sekä kannustamaan kaikkia osallistumaan aktiivisesti lautakuntatyöhön. Arviointikertomuksen rakennetta on viimevuotiseen nähden muutettu. Tässä kertomuksessa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~tehdyt arviointihavainnot on esitetty vihreällä kruksilla merkityissä valkoisissa laatikoissa ja toimenpidesuositwkset on mjoiella merkity,issä simisissä laatikoissa. Tarkastuslautakunta on toimikautensa alussa nimennyt kullekin lautakunnan jäsenelle kaupungin organisaatiosta vastuu lautakunnan, jonka käsittelemiä asioita ja päätöksentekoa jäsen erityisesti seuraa. Tarkastuslautakunta on myös pyytänyt lautakunnilta ao. jäsenille läsnäolo-oikeutta lautakunnan sellaisiin kokouksiin, joissa tavoitteiden toteutumista käsitellään. Perusteluna esitykselle oli yhteistyön ja avoimuuden lisääminen. Lautakunnat, ympäristönsuojelulautakuntaa lukuun ottamatta ovat suhtautuneet myönteisesti tarkastuslautakunnan jäsenen läsnäolo-oikeuteen. Tarkastuslautakunta ei ole toistaiseksi katsonut osallistumista lautakuntien kokouksiin kovin välttämättömäksi ja vain yksi tällainen läsnäolo on toteutettu...,. ~ --~... _,.,. -,.., -. -._,..., r -' -... _. _.,.._.,.-\n ioinlikl'!'lol1lli'- :.20 l..j.

4 ~Kaarina Arviointivuotena tarkastuslautakunta on tutustunut esityslistoihin, pöytäkirjoihin, taloussuunnitelmaan, kuukausiraportteihin, kolmannesvuosiraportteihin, tilinpäätökseen, tasekirjaan ja Kaarina-strategiaan. Syyskuussa tarkastuslautakunta kävi keskustelun konsernijohdon edustajien; kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan kanssa tarkastuslautakunnan työskentelyn tavoitteista ja tarkastustyön linjaamisesta. Tämän keskustelun pohjalta tarkastuslautakunta on työssään talouden ja tavoitteiden toteutumisen seurannan lisäksi erityisesti kiinnittänyt huomioita strategian jalkauttamisen toimenpiteisiin ja jalkauttamisen onnistumiseen, organisaatiomuutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämiseen kaupungissa sekä kuntalain uudistamiseen liittyen tarkastuslautakunnalle tulevaan sidonnaisuuksien valvontaan liittyviin tehtäviin. Tässä keskustelussa tarkastuslautakunta otti myös ilolla vastaan myönteisen palautteen siitä, että lautakunta on lisännyt yhteistyön ja avoimuuden kulttuuria ja että lautakunnan toimikauden ensimmäinen arviointikertomus oli koettu onnistuneeksi ja selkeäksi. Vuonna 2014 arvioinnin erityisenä painopisteenä olivat hyvinvointipalveluiden toimialan palvelut. Vuoden aikana lautakunta perehtyi ja arvioi terveyspalveluiden, kotihoidon ja vanhuspalveluiden, perhe- ja vammaispalveluiden sekä hyvinvoinnin edistämisen vastuualueiden palveluita. Käytännössä hyvinvointipalveluiden toimialan arviointi käynnistyi jo vuoden 2013 puolella, kun lautakunta kävi tutustumassa Kaarina-kodin ja Visiitin toimintaan ja joulukuun kokouksessa kuuli uuden toimialajohtajan Anna Arola-Järven näkemyksiä hyvinvointipalveluiden toimialasta. Anna Arola-järvi oli tässä vaiheessa ollut tehtävässään vasta runsaan kuukauden verran. Lautakunta kävi myös tutustumassa vastavalmistuneeseen Senioreiden perhehoitokylään. Siellä vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom ja rakennuttajan asiamies toimitusjohtaja Vesa Keskilä esittelivät hankkeen toteutusta alkumetreiltä valmistumiseen asti. Alustava hankesuunnitelma oli tehty keväällä Hankeen valmistuminen viivästyi puoli vuotta alkujaan ajatellusta aikataulusta. Idea on ainutkertainen Suomessa ja ehkä laajemmaltikin. Kohde on rakennettu energiatehokkaasti maalämmöllä Kylässä on viisi perhekotia, joissa kussakin on perhehoitajan lisäksi neljä asukasta. Toiminnan alkaessa kaikki paikat oli täytetty ja 12 hakijaa oli jäänyt jonoon. Asukasvalinta perhehoitokylään tehdään RAVA-toimintakykykriteeristöön pohjautuen. Kylässä yhteisöllisyys korostuu monin eri tavoin. Hankkeen viestinnässä oli alusta alkaen mukana kaupungin tiedottaja. Sitä pidettiin hyvänä ja viestintä on vaikuttanut onnistuneelta pidetyssä mediatilaisuudessa oli runsaasti eri tiedotusvälineiden edustajia, joten positiivista medianäkyvyyttä kaupungille saatiin..... ~ r.,., - Kielteinen asia hankkeen toteutuksessa oli, että ARAN rahoitusta ei saatu..-\1 ' \'ioilllikl't'lollll l~ ~!Jl-j.

5 ~Kaarina 4 (35) Lautakunta pitää yhtenä riskinä henkilökunnan pysymistä ja sitoutumista. Hankkeeseen liittyvät hallinnolliset työt on tehty omien töiden ohella, ilman erillistä projektin vetäjää. Palautejärjestelmiä ja seurantamalleja hyödynnetään ja näin tullaan toiminnan edetessä saamaan arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseen Kaarinan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sai lautakunnan toimikauden alussa kutsun Naantalin tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta yhteiseen seudulliseen kokoukseen. Ensimmäisessä tapaamisessa tutustuttiin, sovittiin jatkon yhteistyömuodoista ja osallistuvista tahoista ja mahdollisista muista edustajista kokouksissa. Tapaamisessa kirjattiin tulevaisuuden toimintatapoja, aikatauluja ja muita käytännön tapoja ja mietittiin mm. yhteisiä kiinnostavia käsiteltäviä asioita. Seuraavan kokouksen järjestäjäksi ilmoittautui Turku. Valitettavasti tapaaminen ei ole edelleenkään toteutunut Tilintarkastus Kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaarinan kaupungin tilintarkastuksesta vastaa JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. Kaarinan kaupungin vastuullinen tilintarkastaja vaihtui arviointivuoden aikana. Vastuullisena tilintarkastajana asti toimi JHTT, HTM Tove Lindström-Koli ja siitä eteenpäin JHTT, HTM Sinikka Niitynperä Myös muissa tilintarkastajissa tapahtui vaihdoksia, kun JHTT, KTM Anne Arvola siirtyi pois yhtiön palveluksesta. Muina Kaarinan kaupungin tilintarkastajina ovat toimineet JHTT, KHT Sari lsaksson, KTM Sami Tolonen, KTM Mark Lassfolk. Tilintarkastusyhteisö on raportoinut tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksen tavoitteista ja toteutumisesta..\l'\ iointikl i lcjlllll' :

6 ~Kaarina 5 (35) Tarkastuslautakunta on jo aiemmin antanut ohjeen kaupunkikonsernin tytäryhteisöille, että nämä valitsisivat tilintarkastajaksi saman yhteisön. Kaarinan kaupunki hallinnai seudullista STM:n rahoittamaa hanketta Hyvinvaiva lapsi ja nuori. Hankkeen kokonaisbudjetti on , johon on myönnetty valtionapua Mukana ovat Kaarinan lisäksi Turku, Raisio, Parainen ja Kemiönsaari. Hanke on alkanut vuonna 2013 ja päättyy Tilintarkastajan lausunto tulee toimittaa aluehallintovirastolle mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen. Koska hanke on iso, ennakoivana toimintana on tarkoituksenmukaista jo hankkeen aikana suorittaa hankkeen alkuosaan sisältyvän toiminnan ja talouden tarkastus. Aluehallintovirastolta on saatu kannanotto, jonka mukaan hankkeen aikana tehty tilintarkastustyö voidaan sisällyttää hankekustannuksiin. Tämän ja hyvinvointipalveluiden esityksen johdosta tarkastuslautakunta antoi toimeksiannon BDO Audiator Oy: IIe Hyvinvaiva lapsi ja nuori -hankkeen tilintarkastuksen käynnistämisestä tarpeellisessa laajuudessa jo ennen hankkeen päättymistä ja lopullisen tarkastuksen suorittamisesta ja tilintarkastajan lausunnon antamisesta jälkeen sekä, että hankkeen aikana tehty tilintarkastustyö voidaan sisällyttää hankekustannuksiin Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta jatkoi dokumentoidun tiedon keruuta arviointilomakkeella, joka toimitetaan kokoukseen kutsutuille toimialajohtajille ja/tai vastuualue-esimiehille täytettäväksi ennen kokoukseen saapumista. Näin tarkastuslautakunta pyrkii tehokkaaseen tiedonkeruuseen ja joustavaan kokouskäsittelyyn. Arviointivuoden aikana lautakunta on pyytänyt kaikilta niiltä, jotka ovat lomakkeen täyttäneet, kertomaan myös mielipiteensä siitä, miten he ovat kokeneet lomakkeen täytön soveltuvan tarkoitukseensa. Valitettavasti palautetta ei juurikaan saatu, joten lautakunta kehittää lomaketta parhaaksi katsomaliaan tavalla. Tarkastuslautakunta otti kantaa myös kuntalain uudistukseen ja antoi lausunnon valtiovarainministeriölle erityisesti tarkastuslautakunnan tehtäviin liittyviin kohtiin. Esityksen mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviä täsmennetään liittyen sen omaan toimintaan ja tarkastuslautakunnalle asetetaan tehtäväksi valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamista uutena tehtävänä. Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2014 yhteensä 11 kertaa. Tarkastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä torstaina klo alkaen. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat julkaistaan muiden toimielimien tapaan kaupungin verkkosivuilla. _,._., -,., ~ _.._.,~ -_, ~ _., _..

7 ~Kaarina 6 (35) 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu kolmannesvuosiraporteista ja tasekirjasta. Toimialoittain on eräitä toiminnallisia tavoitteita seurattu syvällisemmin. Tarkastuslautakunta on lisäksi kiinnittänyt huomiota muutamaan tärkeäksi katsomaansa asiaan varsinaisten tavoitteiden ulkopuolelta. Osa edellisen vuoden toteutumatta jääneistä tavoitteista on siirretty arviointivuodelle. Näitä ei ole kuitenkaan eritelty, vaikka osan tavoitteista työ on osittain tehty jo edellisen vuoden aikana. 2.1 Konsernijohto Konsernijohdon tavoitteina ovat olleet: Asiakkaiden tyytyväisyys Kaarinan Kehitys Oy:n toimintaan säilyy hyvällä tasolla Palveluverkon laajuuden arviointi Kaupunkiorganisaation kokonaisarviointi TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaarina sijoittui vuoden 2014 maakuntaennusteessa maakunnan parhaaksi. Taloustutkimuksen kuntien imagotutkimuksessa Kaarinalla oli Suomen paras imago yritysten keskuudessa. Asiakkaiden tyytyväisyystavoite on toteutunut. Palveluverkkoja on tarkasteltu jossain määrin erityisen kuntajakoselvityksen valmistelun yhteydessä. Kaarinan kaupunki ei ole käynnistänyt omaa selvitystyötä päällekkäisen työn välttämiseksi. Kaupungin palveluverkkoa arvioidaan vuoden 2015 alussa käynnistyneen toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamisselvityksen yhteydessä. Kevään 2014 aikana selvitettiin seuraavia organisaation toimivuuteen liittyviä asioita: henkilöstöresurssien riittävyys kanslia- ja viestintäpalveluissa taloushallinnon organisointi hyvinvoinnin edistämisen merkitys organisaatiossa osana hyvinvointipalveluita vanhuspalveluiden konserniyhtiöiden hallintorakenteen selvittäminen elämänkaarimallin edellytysten selvittäminen terveyspalvelujen organisointi _.. rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhdistäminen _.,...., _ _,._..._., n r \n ioinlikertomu" :20l..J.

8 ~Kaarina 7 (35) Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun selvitys valmistui helmikuun lopussa ja muut selvitykset huhtikuun lopussa. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun selvityksen perusteella kaupunginhallitus on päättänyt, että näitä yksikköjä ei yhdistetä. Kanslia- ja viestintäpalveluiden selvityksen lopputuloksena hallinnon asiantuntijan ja talousjohtajan virkojen hakuprosessit käynnistettiin ja uusi talousjohtaja aloitti tehtävässään Hallinnon asiantuntija puolestaan ottaa viran vastaan Kaupungissa on olemassa järjestelmä sopimusten hallintaan. Rekisteri ei kuitenkaan ole laajasti käytössä. Sopimuksia säilytetään paljolti edelleen eri yksiköissä. Sopimushallinnassa ei ole olemassa yhtenäistä ohjetta, eikä vastuuhenkilöä ole nimetty. On siis järjestelmä, mitä ei ole riittävästi edellytetty käyttämään. Sopimuksesta ja laskuista ei ilmene kaikki tarvittava tieto. Vanhuspalveluyhtiöiden konsernirakenteen selvittäminen johti siihen, että kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa Kaarinan Palvelutalot Oy:n ja Piikkiön Hoivataito Oy:n toiminnan yhdistämisestä Kaarinan kaupungin toiminnaksi vuoden 2015 alusta lukien. Elämänkaarimalliin liittyvä valtuustoseminaari pidettiin elokuussa ja asian jatkovalmistelua käsiteltiin alkusyksystä ryhmäpuheenjohtajien toimikunnassa ja kaupunginhallituksessa. Käydyn keskustelun ja esille nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta sivistyspalvelut ja hyvinvointipalvelut käynnistivät Askel-hankkeen loppuvuodesta Hankkeen tavoitteena on kehittää palveluita entistä voimakkaammin asiakkaan näkökulmasta ja irtaantua tiukasta toimiala-ajattelusta. Askel-hankkeen tulosten perusteella arvioidaan, edellyttääkö uusi toimintatapa myös muutoksia nykyiseen organisaatioon. Hanke vaikuttaa lupaavalta, mutta vaatii jälleen uusia investointeja. Hanke ei siten vastaa taloustilanteen vaatimaan nopeaan reagointiin organisaation ja palveluverkon arvioimiseksi. Palveluverkon laajuuden arviointi ei lautakunnan mielestä ole ollut riittävää. Vaikka perusteeksi on kerrottu päällekkäisen työn välttäminen, palveluverkkoja olisi ollut hyvä tarkastella jo kuluneen vuoden aikana. Tavoitteena ollut muutostarpeiden tunnistaminen ja selvitys vuoden loppuun mennessä, ei ole toteutunut. Organisaation toimivuuteen liittyneet tarkastelut eivät ole johtaneet ainakaan toistaiseksi näkyviksi säästöiksi. Säästönäkökulma ja tehokkuus tulisi pitää taustaajatuksena kaikessa organisaatioselvityksessä. Palveluverkkojen ja organisaation arviointi on toteutettava kokonaisvaltaisesti _, ~ _, ~ -- _... -:... --~...,_, -.\n ioinlikl rlollllh :.wq

9 ~Kaarina 8 (35) Ulkomaanmatkojen arviointi Kaupunginhallitus on antanut lautakunnille ohjeen ulkomaanmatkojen tekemisestä. Ohjeen mukaan matkojen tulee sisältää opinto- ja tutustumiskohteita, joista saatavaa tietoa on mahdollista hyödyntää oman toiminnan ja hankkeiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Matkan jälkeen lautakunnan tulee arvioida matkan antia ja määritellä kehittämisehdotukset, joita olisi hyvä Kaarinassa tutkia ja mahdollisesti toteuttaa. Matkasta tulee lisäksi tehdä kirjallinen raportti kaupunginhallitukselle. Tarkastuslautakunta toteutti koko organisaation kattavan selvitystyön tehdyistä ulkomaanmatkoista. Selvitystyö ulotettiin koskemaan myös henkilöstön matkoja sekä sellaisia koululaisryhmien matkoja, joista on tullut kustannuksia kaupungille. Tiedot kerättiin valtuustokauden ensimmäiseltä puoliskolta vuosilta 2013 ja Selvityksessä kerättiin tiedot matkakohteista, matkan tarkoituksesta, osallistujista, kustannuksista sekä päätöksenteosta ja raportoinnista. Konsernijohdon tekemät matkat ovat pääsääntöisesti liittyneet elinkeinopolitiikan kehittämiseen ja ovat suuntautuneet Kaarinan kaupungin ystävyyskuntiin. Viranhaltijoiden matkoja oli myös tehty vain vähäisessä määrin ja ne olivat selkeästi tähdänneet toiminnan kehittämiseen ja ammatillisen osaamisen lisäämiseen. Selvitystyön pohjalta voitiin todeta, että selvitykset oli tehty asiallisesti. Lautakunnat ol ivat noudattaneet ulkomaanmatkojen tekemisestä annettua ohjetta, joskin selvitettävänä ajanjaksona ainoastaan yksi lautakunta oli tehnyt ulkomaanmatkan. Onkin myönteistä, ettei taloudellisesti niukkana aikana tehdä ulkomaanmatkoja. Myönteisenä pidettiin oppilaitosten tekemiä ulkomaanmatkoja nuorten kansainvälisyyttä edistävänä toimintana. Matkoja tehneiden yläkoulujen osalta matkojen määrässä 0li kuitenkin huomattavia eroja eri koulujen välillä. Osassa yläkouluja matkoja ei ollut tehty lainkaan. Tasapuolisuutta koulujen välillä olisi hyvä edistää, ohjeistaa ja seurata.., ~ ~.., , -. r _, ~..., --- ~

10 .. ""Kaarina 9 (35) Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomioita kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden noudattamiseen ja erityisesti kohtaan, joka määrittelee valvonnan raportoinnista seuraavaa: "Esimiesasemassa olevien henkilöiden on raportoilava tarvittaessa ja vähintään puolivuosittain ylemmälle esimiehelle/luottamusmiesorganisaatiolle sisäisessä valvonnassa esille tulleista, toimenpiteisiin johtaneista tai johtavista asioista. Luottamusmiesorganisaatiolle tapahtuva raportointi suoritetaan aina kirjallisesti ja raportit toimitetaan myös tarkastuslautakunnalle." Tarkastuslautakunta on saanut raportoinnin vain yhdeltä toimialalta. Oletettavaa siten on, että muita asioita ei ole tullut ilmi. Kaupunginviraston johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja todennut, että toimialoilla on toimittu asianmukaisesti ohjeen edellyttämällä tavalla. Samalla johtoryhmä on todennut, että sisäisen valvonnan prosessi on parhaillaan kehittämisen alla. Tarkastuslautakunta ei ole saanut raporttia, miten em. asia on edennyt. Tarkastuslautakunta toiveo, että jatkossa sille esitetystä rrapertoinnista raportoidaan asian kulku ja toimenpiteet IOJ!lJ:lUUn asti ilman e ~ illistä pyyr~töä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2014 kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet uusien kuntalain velvoitteiden mukaan. Samalla päätettiin tarvittavista tarkistuksista myös hallintosääntöön. Kaupungin johtoryhmä on analysoinut ja määritellyt keskeisimmät kaupungin riskit. Taloussuunnitelmassa toimialat arvioivat oman toimialansa riskejä ja riskienhallintaa. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Konsernijohdon menot alittuivat eurolla budjetoidusta. - -~ --~. -\!Yioinlikcrlomu-.. 2l)L.I

11 ~t.t" Kaarina 10 (35) Kunnan määräysvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kaarinan Vuokratalot Oy:lle oli asetettu tavoitteeksi Energiatehokkuuden parantaminen vuokrataloissa ja Kaarinan Palvelutalot Oy:lle tavoitteeksi Kaarinan Palvelutalot Oy:n hallintorakenteen arviointi TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Energiatehokkuuteen tähtäävässä hankkeessa, jossa ensivaiheessa on mukana 16 yhtiön kiinteistöä, 10 vanhaa öljylämmityskiinteistöä on muutettu maalämpökiinteistöksi. Samalla on uusittu taloautomaatio, siirrytty taloteknisten järjestelmien osalta etävalvontaan sekä automaattiseen kulutuksen seurantaan. Lisäksi on valmisteltu 6 kaukolämpökohteen lämmitysjärjestelmien uudistamista- matalalämpörengaslinjan toteutus VaiMetta ei ole täysin saatu valmiiksi vuoden 2014 aikana, joten tavoite ei ele täysin totel!ltbllilut. Tämä Olil ollut tavoitteena jo vuodelle 2013, jotem mihareiden tavoitearmon realistiswuteen tulee kiinnittää huomiota. Kaarinan Palvelutalot Oy:n hallintorakenteen arviointia varten vaihtoehdot selvitettiin huhtikuun loppuun mennessä ja vanhuspalveluyhtiöiden (Kaarinan Palvelutalot Oy ja Piikkiön Hoivataito Oy) konsernirakenteen selvittäminen johti siihen, että kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa Kaarinan Palvelutalot Oy:n ja Piikkiön Hoivataito Oy:n toiminnan yhdistämisestä Kaarinan kaupungin toiminnaksi vuoden 2015 alusta lukien. Välittömästi kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen käynnistettiin tarvittavat toimenpiteet palvelutuotannon siirron toteutumiseksi alkaen. Muutosprosessissa käytiin ytneuvottelut, asiakkaita informoitiin henkilökohtaisesti ja omaisia mm. omaistenilloissa. 0 Työehtosopimukset aiheuttivat tulkintaongelmaa Muille konserniin kuuluville yhteisöille ei taloussuunnitelmassa ollut asetettu tavoitteita ,._ _, -..., --~ --~._.._., ~, \n i() illlikl rtumu-, :.! 0 t..j.

12 ~Kaarina 11 ( 35) 2.2 Hallintopalvelut Hallintopalveluiden tavoitteina ovat olleet: Sähköiseen arkistointiin siirtymisen valmistelu ja seudullisten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen Kaupungin palvelin- ja tallennusjärjestelmän uusiminen siten, että tuotantoon liittyvät kustannukset eivät nouse Hankinta-, kirjanpito- ja palkka-asioiden osaamisen lisääminen sisäisissä koulutusja infotilaisuuksissa TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, jonka mukaan Kaarinan kaupungin tietotekniset tuotantopalvelut siirretään min. 80 %:sti Tieran konesaliin mennessä. Tätä tavoitetta ei saavutettu Tablet-hankkeesta johtuvien lisätöiden vuoksi (80 %:n tavoite saavutettiin kuitenkin mennessä). Uudistettu tuotantoympäristö tullee nostamaan vuosittaisia tuotantokustannuksia vuonna 2015 noin 20 %, koska nykykustannukset perustuvat tuotantoympäristölle, joka on 7-8 vuotta vanha. Uudet vuosikustannukset perustuvat palvelin- ja levyjärjestelmien uusitaan 5 vuoden välein Tavoite tuotantoympäristöön liittyvien kustannusten pysymisestä edellisvuosien tasolla ei ole toteutunut ja mittarin tavoitearvo ei ole ollut realistinen kun samanaikaisesti tiedettiin toteutettavan uusi hanke. Koulutustilaisuuksia tiliöinnistä, hankinnoista ja ostolaskujen käsittelystä on pidetty, Tarkastuslautakunta toivoo selvitystä siihen, millaista kowlutusta julkisista hankinnoista on toteutettu. Mittarin tavo itea111o r~ a tietty määrällinen kowlutus ei ole täysilil t <Oirniva. Jatkossa koulutuksen sisältöön liittyvät vaatimukset tulisi <Olla täsmennetty mittarin tavoitearv0ssa selkeämmin Kaarina -strategian jalkauttaminen Kaarina-strategian jalkautus on aloitettu. Strategian toteuttamisen johtoajatuksena on, että henkilöstö ja luottamushenkilöt kokevat strategiset päämäärät ja toimenpiteet omikseen. Johtaminen ja eri toimialoille kohdennettu viestintä on tässä kaikessa avainasemassa. Kaupungin intranetissä on julkistettu osio "strategiareppu". Strategiareppu sisältää erityisesti esimiesten käyttöön työvälineitä ja tukimateriaalia, joita he voivat hyödyntää käsitellessään Kaarina-strategiaa yhdessä henkilöstönsä kanssa. Strategiarepusta löytyy,., ~ -..., - ---,., _. -:... --~._. -..r.-'\l'\ ioinlik'- rlomu;,.2uq

13 .., Kaarina ) mm. strategiatyökirja, johon sisältyy erilaisia ryhmätyötehtäviä ja keskusteluvinkkejä työyksikköpalaverien avuksi. Kaarina-strategia on konkretisoitunut ja tullut näkyväksi vahvasti myös kaupungin talousarviossa. Aiempien vuosien tapaan vuoden 2015 talousarviossa mm. valtuuston asettamat tavoitteet toimielimille on kytketty Kaarina-strategian neljään strategiseen päämäärään. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomioita, että strategian juurruttamissuunnitelman toteutumista organisaatiossa tulee seurata ja arvioida. Seurannan kontrollille tulee asettaa viimeistään päivä Sisäisten Iaskutusten käytännöt ja käsittelyprosessit Tarkastuslautakunta antoi tilintarkastajalle toimeksiannon selvittää kaupungin sisäisten Iaskutusten käytännöt ja laskujen käsittelyprosessit sekä laskuteltavat euromäärät ja tehtävään käytettävät resurssit. Saatu selvitys oli toteava, eikä sisältänyt päätelmiä eikä suosituksia sisäisten Iaskutusten tarkoituksenmukaisuudesta ja vaihtoehtoisista toimintatavoista. Se kuitenkin osoitti, että tilakeskuksen vuokrien laskutus on työmäärältään suuri, yksittäisiä laskuja tehdään paljon ja niitä tehdään paljolti käsityönä, terveyskeskuksessa kiinteistön aiheuttamat kustannukset kirjataan yhdelle kustannuspaikalle ja laskutetaan sitten sisäisesti, tästä aiheutuu tuplatyötä, voitaisiin jyvittää, uimahallin laskutuksissa voisi siirtyä jakoon kustannuspaikoille, työterveydenhuollon laskutuksissa on päällekkäisiä toimintoja, tulee selvittää, olisiko sisäisten Iaskutusten sijasta mahdollisuuksia jakaa kustannuksia kustannuspaikoille, jolloin toimintaa saataisiin tehostettua, kaiken kaikkiaan sisäinen laskutus on asianmukaista, mutta siinä olisi tehostamis- ja parantamismahdollisuuksia. Lautakunnan mielestä tulee selvittää, miten hyödynnetään ylimääräiset hankinnat, jos kaikkea hankittua ei käytetäkään siihen tarkoitukseen, johon hankinta on tehty. --- Tarkastuslautakunta toivoo selvitystyötä ja konkreettista toimenpideohjelmaa laskutuksen tehostamisee ~...._,.., -.,,.. ~._...,..., -..--\tyioinlikcrlomu" r._..,... _."'....;..,._., ~._..._, _... ~o q

14 4t Kaarina 13 (35) TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinnon tukipalvelujen tulot ylittyivät eurolla ja menot alittuivat eurolla, kate parani euroa Henkilöstölautakunta Henkilöstölautakunnan tavoitteina ovat olleet: Toimiva rekrytointiprosessi Työhyvinvoinnin tukeminen Henkilöstövoimavarojen arvioinnin kehittäminen TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaarinan kaupungin rekrytointisuunnittelija siirtyi lukien hyvinvointipalveluista henkilöstöhallintoon. Rekrytoinnissa on tehty henkilöstöhallinnon kanssa entistä tiiviimpää yhteistyötä. Sähköistä Kuntarekry -järjestelmää on hyödynnetty rekrytoinneissa. Tavoitteen toteutumassa ei oteta kantaa siihen, onko rekrytointiprosessi kuvattu. -~- - - Työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies ovat kiertäneet työyksikössä seuraamassa työhyvinvointikyselyn kehittämistoimien etenemistä. Työyksiköissä käynnistetyistä kehittämistoimista on kerätty yhteenveto. Kehittämistoimia tulee jatkaa ja seurata säännöllisesti. Pelkkä kehittämistoimien etenemisen seuranta ei ole vaikutuksellista. Kaarinassa sairauspoissaoloja on jo aiemmin ollut keksimääräistä enemmän ja sairauspoissaolojen määrä on edelleen kasvanut edelliseen vuoteen nähden. Työhyvinvointiin tulisi edelleen panostaa ja kiinnittää huomiota eri toimialojen välisiin eroihin. Työterveyden toimia tulisi juuri niihin kohteisiin lisätä. Työhyvimvointiin liittyvien toimien edelleen lisääminen ja oikea kolildentaminen. Henkilöstötilinpäätösraportoinnin kehittäminen ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti Henkilöstötilinpäätösraportointia tulee kehittää Kuntatyönantajien suosituksen mukaisesti. Yleisenä kielteisenä havaintona voidaan pitää sitä, että henkilöstömäärä on noussut 2013 vuodesta 5,7 %:aja se on johtunut määräaikaisen henkilöstön lisäyksestä. Tämä puolestaan on johtunut perhevapaista ja lisääntyneistä Sairauslamista sivistys- ja -..-\!Yioinlikl rlomu:-- :20 q

15 14 (35) hyvinvointipuolella. Henkilöstömenot per asukas ovat nousseet 1,9 %:a. Palkkakustannusten nousu 3 %:a jakautuu epätasaisesti, esim. hyvinvointipalveluissa prosentuaalinen muutos edelliseen vuoteen on 5,03 %:a. Kosl!a kuntatyönantajan on mahdollista saada koulutus~äivistä taloudellinen kannuste, keulutusten määrää on syytä tarkemmin seurata ja niiden kirjaaminen ohljeistaa. Myös vänennykseen oikeuttavien koulutuspäivien vu0ksi koulutustunnit on syytä suunnitella ja jaksottaa siten, että ne oikeuttavat mahdollisimman suuriin vähennyksiin. Em. syistä myös työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet. Korvausluokan 1 ja korvausluokka II välinen suhde ei ole huono, mutta silti toivottavaa olisi korvausluokan 1 suhteellinen suurempi osuus kustannuksista. Tällöin työterveyshuolto olisi sitä, mitä sen pitääkin olla, eli ennaltaehkäisevää työterveyttä. Koska sairauslomien kasvu on nimenomaan lyhyissä poissaoleissa, sairauslomien kontrollointia tulisi harkita uudelleen. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Henkilöstölautakunnan tuotot alittuivat eurolla ja menot eurolla, joten kate oli euroa budjetoitua parempi. --,...,._.._., ~ -- -.,... ~ ~ ~.,._ , -

16 15 (35) 2.3 Hyvinvointipalvelut Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan tavoitteina ovat olleet: Kaste ll:n Hyvinvaiva Lapsi ja Nuori -hankkeen onnistunut hallinnointi ja ennaltaehkäisevän lastensuojelun Olkkari-hankkeen toteuttaminen Kaarinassa niin, että korjaavan lastensuojelun palvelut vähentyvät Kotihoito-ja vanhuspalveluiden poikkihallinnollinen vastuu palveluketjun toimivuudesta, jota arvioidaan suhteessa ikäihmisten palveluiden laatusuositusten palvelurakenneindikaattoreihin Terveyspalveluissa voidaan tuottaa omaa toimintaa ja kuntalaisten terveyttä kuvaavaa tietoa nykyistä paremmin TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTETUMINEN Hyvinvointipalveluissa on ollut kolme päätavoitetta. Niiden toteutumisen lisäksi lautakunta on kiinnittänyt huomioita yhteispäivystykseen, kotisairaalaan ja terveyskeskuksen toimintaan. Yleisenä myönteisenä havaintona on, että talouden seuranta on ollut asianmukaista ja se on ollut esillä jokaisessa lautakunnan kokouksessa. Lisäksi asiakasmaksuja on vahvistettu tarpeen mukaan, kuten Seniorien perhehoitokylän aloittaessa toimintansa. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi ja tarkistukset on tehty vuosien 2010, 2012 ja 2014 alusta perusturvalautakunnan päätöksillä. Vuoden 2015 alusta ei maksuja normaalisti olisi tarkistettu. Valtioneuvosto antoi asetuksen 842/2014 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta, jonka jälkeen perusturvalautakunta tarkisti maksuja. Tarkastuslautakunta pitää menettelyä oikeana. Aikaisemmin maksutaksat eivät ole olleet ajantasaisia Perusturvalautakunta on huolehtinut siitä, että ohjeistusta pidetään ajan tasalla antamalla vuoden 2014 aikana ainakin seuraavat ohjeet: - Sosiaalihuoltolain mukaiset asunnonmuutostyöt - Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu - Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Lapsiperheiden ennaltaehkäisevä työ ja verkostoituva perhekeskus -ajattelu on vahvistunut. Olkkaritoiminnassa on ollut mukana toiminnan alusta syyskuusta 2013 vuoden 2014 loppuun mennessä yli 200 perhettä. Olkkarin työskentelytavassa keskeistä on asiakaslähtöisyys ja osallisuus. Syyskuun alussa 2014 käyttöön otettiin sähköinen palautejärjestelmä..,,.,

17 16 (35) Lastensuojeluilmoitusten määrän vähentymisestä voidaan päätellä, että perheet saavat palvelut aiemmin ja palvelut järjestyvät ilman lastensuojelun asiakkuutta, mikä on linjassa muun muassa tulevien lakiuudistusten sisältöjen kanssa. Lastensuojeluilmoituksia tuli , ja Kiireellisiä sijoituksia tehtiin vuonna , vuonna ja vuonna Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä on laskenut: lapsille tehtiin lähetettä, ja ja vastaavasti nuorille , ja Avohoitokäyntien kustannukset ovat lapsilla lisääntyneet vuoteen 2013 nähden noin kolme prosenttia, vaikka hoitokäyntien määrä on vähentynyt. Kustannusten kasvu on vuodesta 2012 ollut 17 prosenttia. Nuorten psykiatrisen avohoitokäyntien kustannukset ja hoitokäyntien määrät ovat vähentyneet. Edellä mainitut tekijät vahvistavat käsitystä siitä, että toimintaa on kehitetty oikeaan suuntaan. Hyvinvaiva lapsi ja nuori- hankkeen hallinnointi on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Merkittävä asia Kaarinassa on, että THL:n palvelutasosuositus ylitetään. Tehostamistoimiin ei ole suhtauduttu innostuneesti. Tehostaminen on edellytys säästöille. Hajasijoitetut palvelut "~taikeuttavat toimintaa ja Myvimtointipahtelwiden toiailitilojen saarnisfa yl'lteen paikkaaa olisi l:'lyvä selvittää Perhe- ja vammaispalvelut Perhepalveluiden vastuualueelta lautakunta sai viestiä, että lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet. Tämä on ristiriidassa tavoitteen toteutumisesta raportoituun tietoon nähden. Ristiriita on tässä tapauksessa myönteinen. Todettava on, että kyseisenlainen tiedottaminen on kuitenkin hiukan valitettavaa. Tällainen ristiriita voi toki olla selvitettävissä esim. tarkastelujaksoon osuneella "huipulla". Hyvä olisi kuitenkin noudattaa tiedottamisessa varovaisuuden periaatetta. Perhesijoitusten taso on tavoitetta pienempi. Lastensuojelussa ollaan kuitenkin siirtymässä ennaltaehkäisyyn korjaavan lastensuojelun sijaan, mikä on toivottava kehitys. Positiivinen kehitys on ollut lastensuojelun sijaishuollon nettokuluissa, mutta vammaisten asumispalvelujen nettokulut ovat ennustettua huonommat. Vammaispalvelun osalta kuljetuspalveluiden selvitystyö on saatu loppuun. _., - An iointikt:rlomus ~01-J.

18 17 (35) Perusturvalautakunnan syksyllä 2014 tekemä Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailutuspäätös kumoutui Markkinaoikeudessa. Kaupunginhallitus on päättänyt tehdä asiassa valituksen Korkeimpaan Hallintooikeuteen. Hankintalakiosaaminen on perusteltua arvioida. Kriittiset lflal'lkinnat tulee tunnistaa ja valmistella erityishuolellisuudella jottei palvelujen tarjonta vaarannu. Perusturvalautakunta on päättänyt osaltaan hyväksyä esitellyn hyvinvointikertomuksen. Päätöksessä ei näy mitenkään se, että hyvinvointikertomus toimisi johtamisen, suunnittelun ja seurannan välineenä. Lautakunnan olisi hyvä käyttää johtamisen välinettä ja määritellä joitain kertomuksessa esitettyjä asioita kehittämiskohteiksi tms. Perusturvalautakunnan olisi hyvä ottaa kantaa esitettyihin arviointikertomuksen johdosta annettuihin vastauksiin sekä määritellä vastausten perusteella joitain tavoitteita Kotihoito-ja vanhuspalvelut Positiivista koti- ja vanhuspalveluissa oli, että lautakunta sai hyvän ennakkomateriaalin ja täytetyn arviointilomakkeen voimaan tulleen vanhuspalvelulain edellyttämä omavalvontasuunnitelma puuttuu. Omavalvontasuunnitelma pitäisi laatia. Palvelurakenneindikaattoriseuranta toteutettiin suunnitelman mukaisesti kolme kertaa vuoden aikana. Tavoitteen mukainen muutos tapahtunut kotihoidossa, jonka osuus on kasvanut 0,55 % vuoden aikana. Kotihoidon osuus on kuitenkin vielä kaukana tavoitetasosta. Omaishoidon osuuden väheni 1,1 %. Syynä oli omaishoidon määrärahojen loppuminen.... ~ Omaishoidon osuuden merkittävä väheneminen on vastoin tavoitetta. Ympärivuorokautisessa hoidossa oli yli 75- vuotiaista vuoden lopussa yhteensä 11,1 %, mikä oli 0,72% vähemmän verrattuna huhtikuun lopun tilanteeseen. Muutos oli tavoitteen suuntainen. Perhehoidossa oli vuoden lopussa 0,71 %yli 75- vuotiasta. Huhtikuussa vastaava osuus oli 0.19 %. Kasvu perhehoidon osuudessa perustui seniorien perhehoitokylän toiminnan alkamiseen lokakuussa. Laatusuosituksessa ei ole esitetty tavoitearvoa perhehoidolle.., - ~._......, -. r _, -... ~.. -._,_..,.,. ~.-\n ioinlikcrll>llllh :2r"ll..J.

19 18 (35) Kaarinan vanhuspalveluiden palvelurakenne painottuu edelleen liikaa ympärivuorokautiseen hoitoon. Optimaalisessa tilanteessa kotona asuvien osuuden tulisi olla yli 90 %. Tarkasteltaessa eri hoitomuotoja, todettiin, että tavoitearvoihin on vielä matkaa. Tavoitearvoihin pääsemiseen tulee tehdä aktiivista työtä ja kotona asumisen turvaamista pitää jatkuvana tavoitteena. Koti- ja vanhuspalveluissa prosessikuvaukset on tehty asianmukaisesti omaishoidosta ja turvapuhelinpalvelusta sen sijaan kotihoidon osalta prosessikuvaukset eivät ole ajantasaiset Terveyspalvelut Koska perusturva on ollut lautakunnan painopistealueena, lautakunta on perusturvalautakunnan tavoitteiden lisäksi kiinnittänyt erityishuomioita terveyspalveluiden palveluprosessien toimivuuteen, yhteispäivystykseen, terveyskeskuksen toimintaan ja kotisairaalaan. Yhteispäivystys Yhteispäivystyksen käynnistymisen jälkeen on 40 % kaarinalaisten terveyskeskuksen yhteydenotoista poistunut. Nämä ovat pääsääntöisesti helpommasta päästä palveluja. Resurssit on tämän johdosta voitu suunnata päivätoimintaan. Päiväpäivystyksen kysyntä onkin lisääntynyt ja on nyt n. 200 kontaktia kuukaudessa. Yhteispäivystystoiminta on ollut käynnissä 1 % vuotta. Haasteena on ollut_päivystyskäyntien suuri määrä, jota ovat vielä lisänneet Akseli -kuntayhtymä ja Paraisten kaupunki sekä yksityispuolen asiakkaat. Turun terveystoimi ei ole pystynyt hoitamaan kaikkia omia päiväasiakkaitaan, mikä puolestaan lisää yhteispäivystykseen ohjautumista. Kaarinasta asiakkaat tulevat pääsääntöisesti vasta virka-ajan jälkeen. Kustannusten yksikköhinnat Vuosi Päivystyskäynti Laboratoriokäynti Kuvantamispalvelu e 299 e 38 e 34 e 74 e 65 e Kaarinan kustannukset ovat keskimäärin pienemmät kuin Varsinais-Suomen kunnissa yleensä. Kokonaiskustannusten arvio on kuitenkin vaikeaa. _.., -.--\r' ioinlikcrlumu-.,..2()1-j-,,

20 19 (35) Kokonaiskustannusten kasvu johtuu raskaasta investointisuunnitelmasta, uusista laitteista ja kiinteistöjen korjauskierteestä. Myös henkilöstökulut ovat kasvaneet. Tyksin kannalta suurin hyöty on ollut, että sairaalaan sisäänotto on vähentynyt ja että yhteispäivystyksestä on helpompi ohjata jatkohoitoon. Lähetteiden määrä Kaarinasta Tyksiin Vuonna kk Vuonna kk Lautakunnan saaman selvityksen mukaan kuvantamispalveluiden ja magneettikuvatusten määrä on noussut, koska siihen on kynnys matala. Päivystyshoidon erikoisosaajia tarvitaan, ammattitaito ei ole vielä ihan tarpeeksi hyvä. Etenkin nuoret lääkärit lähettävät helpommin jatkotutkimuksiin. Mitä parempi perusterveydenhuolto on, sitä pienempi on päivystyksen tarve. Tässä Kaarina toimii paremmin kuin muut kunnat. Haluttua dataa seurannasta ja raportoinnista saadaan eri tarpeisiin. Raportteja eri tarpeisiin voidaan myös räätälöidä. Kunnat pääsääntöisesti haluavat tietoja potilasmääristä ja keskihinnoista. Kuntien tarpeisiin raportteja on saatavissa netistä. Kaarina on saanut tunnukset erikoissairaanhoidon raportointeihin. Pitäisi tarkkaan miettiä, mitä tietoa halutaan ja kuka toimialalla ohjaa tietojen hyödyntämistä ja käyttöä. Terveyskeskus Yli 75-vuotiaiden hoidon tarpeen lisääntyminen on johtanut osaamisvajeeseen tähän liittyen. Geriatrin saaminen parantanee tätä tilannetta. Tosin Kaarinassa geriatrian erikoislääkärin, työterveyshuollon ylilääkärin ja psykiatrian erikoislääkärin paikkoihin ei ole ollut hakijoita. Terveyskeskuksessa lääkärit ottavat vastaan keskimäärin 10 potilasta 1 päivä. Päivittäiseen vastaanottavien potilaiden määrän vaikuttaa se, että lääkäreillä on myös asiakkaita neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa ja terveyskeskuksen sairaalassa. Vastaanottoajaksi terveyskeskuksessa yhtä käyntiä varten varataan pääsääntöisesti puoli tuntia. Kuntaliitto julkaisee vertailutietoa Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista. Seudullista vertailutietoa ei ole järjestelmistä suoraan saatavissa. Lautakunnan mielestä potilasmäärää päivässä ei vaikuta tehokkaalta. Kunnallinen vertailu asiassa on tarpeen. _., r _, ,._... -.,., _ ~ _,._._...

21 20 (35) Terveyskeskuksessa ei ole prosessikuvauksia. Tulee harkita, pitääkö tällaiset tehdä. Potilastietojärjestelmän piirissä olevien kuntalaisten terveystiedon tilastollinen käsittely ei ole vielä ole sujuvaa. Effican raportointijärjestelmän käyttöönotto on vielä kesken ja vaati henkilökunnalle koulutusta. lij Edellä mainitun perusteella tavoitteet eivät ole täysin toteutuneet. ilioiminnarn tehostaminen ja vastaanottoaikojen tiivistäminen. K~:.~stannustietoisuutta organisaatiossa con lisättävä. Kotisairaala Kotisairaalatoiminta aloitettiin maaliskuussa. Systemaattinen kotisairaalan tilastointi saatiin käyntiin elokuun alusta. Elo-syyskuun aikana hoidettiin 40 potilasta ja heidän luokseen tehtiin noin 250 hoitokäyntiä. Tilastoituja puhelinkontakteja kirjattiin yli 40 ja muita hoitoon liittyviä suoritteita (esimerkiksi kotisairaalapotilaan tiputushoidon aloittaminen pääterveysasemalla) kirjattiin 20. Terveyskeskuksen sairaala on kyennyt toimimaan kotisairaalan aikana normaalisti ilman ns. janotuspäiviä erikoissairaanhoidosta vähentyneestä potilaspaikkamäärästä huolimatta. Kotisairaalatoiminta on potilaan joustavan hoidon näkökulmasta laadukasta ja toivottua. Se pystyy kokemusten perusteella harkitusti käytettynä korvaamaan hyvin laitoshoitoa. Kotisairaala on tiedottanut toiminnasta toistuvasti terveyskeskuksen sisällä ja Kaarinassa sijaitseville hoivayksiköille. Turun yhteispäivystyksessä järjestettiin kotisairaalan toiminnasta tiedotustilaisuus yhdessä Turun ja Härkätien terveyskeskusten vastaavien toimijoiden kanssa. Yhteispäivystyksestä onkin ohjautunut kohtalaisen hyvin potilaita suoraan kotisairaalan hoitoon. Kotisairaalan merkittävä haaste on saattehoitovalmiuden lisääminen. Kahden paikan käyttö, eli hoivayksiköiden potilaiden hoito terveyskeskussairaalassa ei ole vielä vähentynyt toivotulla tavalla. Kotisairaalalla olisi valmiutta toteuttaa nykyistä enemmän hoitoja hoivayksiköissä, mutta jostain syystä hoivayksiköt ovat toistaiseksi suhtautuneet melko pidättyväisesti kotisairaalan tarjoamiin mahdollisuuksiin..,._... -,..,., ~... ~., _.....-\n ioinlikltluillu-.. :2() q

22 ~Kaarina 21 (35) Kotisairaalan seuranta ei ole ollut alusta asti riittävällä tasolla esim. asiakasmäärien seuranta ja seurantajärjestelmien toimivuus. lij Tiedottamista ja yhteistoimintaa on syytä parantaa. IIV'J Positiivista on, että ei ole aiheuttanut jonoa terveyskeskuksen sairaalaan. Asiakastyyty~äisyyttä ei ole mitattu. Tulisi mitata. Myös hel'lkilekunnan kokemuksia tulisi ktmlla. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Perusturvalautakunnan tuotot ylittyivät eurolla ja menot olivat euroa budjetoitua isommat, joten kate jäi euroa alle arvioidun Erikoissairaanhoito Valtuusto ei ole asettanut sairaanhoitopiirille sitovia tavoitteita. Tämä asettaa sairaanhoitopiirin eriarvoiseen asemaan verrattuna Kaarinan kaupungin omaan toimintaan. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettaminen olisikin perusteltua. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutus / as Ja. muu t os-% o muutos 2014 muutos Kaarina 989, ,50 9,5% 1 127,18 4,0% Raisio 972, ,99 11,0% 1 118,54 3,7% Naantali 1 038, ,24 2,9% 1 089,95 2,0% Lieto 884,21 971,17 9,8% 1 044,99 7,6% Salo 1 126, ,88 2,2% 1 190,31 3,3% 1- Turku 861,28 950,70 10,4% 985,95 3,7% VSSHP yhteen- 985, ,73 8,1% 1 097,65 3,1% sä ei sisällä 2013 sairaanhoitopiirille siirtyneen sairaankuljetuksen kustannuksia --~.. _,., ,,...,., _.,_ - ~ - --~._.._.. ~. _ An iointikc rtomth :.!ljj..t

23 41 Kaarina 22 (35) Sairaanhoitopiirin kustannukset nousivat VSSHP:n laskeman talousarviokortin mukaan TYKSin osalta 5,5 %, Salon sairaalan osalta 9,9 %, Turunmaan sairaalan osalta 7 %, ensihoidon osalta 23,5 %, Psykiatrian 6,2 %. Kustannukset laskivat Loimaan sairaalan osalta- 16,8 %ja Vakka-Suomen sairaalan osalta - 35,4 %. Kaarinalaisia potilaita on käynyt Loimaalla ja Vakka-Suomessa vain vähän. VSSHP yhteensä lisäystä 6,8 %. Sairaanhoitopiirin 2014 hyväksytty ja vuoden 2015 alussa käyttöön otettu hinnasto osiltaan alensi hintoja (toimiala 5 vuodeosasto normaalihoito ), mutta suurelta osiltaan nosti niitä (Salon sisätautiosasto ). Hinnaston mukaan laskettu käyttö muodostaa kokonaiskustannukset Kaarinan kaupungille. Hinnaston muutosten ja muuttuneen toimenpiteiden määrän seurauksena vuosittaisten kustannusten arviointi on aikaisempaa vaikeampaa. Myös erikoissairaanhoidon osalta pitää miettiä, mitä raportteja järjestelmästä halutaan. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sairaanhoitopiirin lopullinen laskutus vuodelta 2014 oli 36,2 milj. euroa eli sairaanhoitopiiri ylitti palvelusuunnitelman mukaisen arvion 1,1 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon kokonaiskulujen kasvu edellisvuoteen oli 4,9 %. Erikoissairaanhoitoon varatusta euron määrärahasta jäi käyttämättä euroa..., -.,, -.._._......,... --~ _., - -.~... _ --~,~- _ \!'\ ioinlikl'l'l(j[llll" ~OLJ-

24 23 (35) Kansalaistoiminnan lautakunta Kansalaistoiminnan lautakunnan tavoitteina ovat olleet: Erilaisten kohderyhmien tavoittaminen perustoiminnan ja kohdennetun työn avulla Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hyvinvointiohjauksen palveluketjun käynnistämiseen tähtäävä prosessi on ollut kansalaistoiminnassa käynnissä. Hyvinvointiohjauksella palveliaan kuntalaisia jatkossa koko elämänkaarella. Valmistuneen mielenterveys-ja päihdetyön suunnitelman mukaisesti myös ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä on tehty kohdennetummin mm. tiedotuskanavia uudistamalla (Wilma-viestit, nettisivut jne.). Kouluterveyskyselyn vaikuttavuuden lisäämisessä erityisesti oppilaiden omaa roolia ja eri tahojen yhteistyötä käytännön tasolla on pyritty korostamaan. Työttömien aktivoinnissa on hyödynnetty hyvinvoinnin edistämisen vastuualueen eri yksiköiden osaamista ja tarjottu mahdollisuuksia merkityksellisen työn tekemiseen. Kulttuuripalveluissa on jatkettu vaikuttavaa yhteistyötä vanhuspalveluiden kanssa, ja tehty uusi avaus koulutuksen suuntaan käynnistämällä koulujen kulttuurikasvatussuunnitelmatyö koulujen opetussuunnitelmauudistuksen rinnalla. Mittarin tavoitearvo on ollut kohderyhmien tavoittaminen. Tätä on kuitenkin vaikea todentaa, keinoja on käytetty, mutta mittarin tavoitearvoksi tavoitetut kohderyhmät eivät sovi, vaan tavoitearvon tulisi olla konkreettisempi. Kuinka monta henkilöä on esim. työttömien aktivoinnissa saavutettu jne. ja kuinka paljon kontakteja on ollut verrattuna aiempiin vuosiin. Viestintää on lisätty ja sillä ainakin useamman ihmisen tavoittaminen onnistuu Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen on toteutunut ainakin erilaisten yhteistyömuotojen määrää havainnoiden. Tarkastuslautakunta on pitänyt konkreettisten mittausten järjestämistä kuten edellisenä vuonna kouluterveyskyselyä hyvänä ja muuhunkin toimintaan soveltuvana. Ilmeisesti kyselyitä ei kuitenkaan ole suoritettu, eikä niitä ole otettu tavoitteiksi. Edelleen toimien mitattavuutta konkreettisin mittarein pidetään suotavana. Hyvinvointikyselyjä ja mittaamista tulee laajentaa ja kulloinkin mitattava k0hde 0tettava mittarin tavoitearvoon..... _..._ --~....,._... -,.., -. 7 r._., -...,.;..,. ~... _., -._.. _\1'\ i()lnlikl'rlrjtll\1:' :.!OL.J.

25 41 Kaarina 24 (35) Erityiseksi huoleksi on noussut toimiiko, kansalaistoiminnan lautakunnan asioiden valmistelu ja päätöksenteko asianmukaisessa järjestyksessä. Tähän asiaan tulee kiinnittää jatkossa erityishuomiota ja tarkastuslautakunta tulee seuraamaan päätöksenteon toimivuutta ja oikeita päätöksentekomenettelyjä Hyvinvoinnin edistäminen Nuorisopalveluiden siirtäminen sivistyspalveluiden toimialalle on ollut suunnitelmissa vuoden 2015 alusta. Tarkastuslautakunnan tämänhetkisen tiedon mukaan siirtoa ei ole tehty. Myös kirjastopalveluiden sijoittumista organisaatiossa olisi hyvä harkita uudelleen. Hyvinvoinnin edistämisessä tärkeää olisi riskiryhmiin kuuluvien tunnistaminen ja palvelujen kohdentaminen heihin myös ennalta ehkäisevästi. ltsearvioirtia tulisi vastuualueella tehdä ja myös työskentelyketjujen parantamiseen tulee kiinnittää huomiota. Saatujen tietojen perusteella myös perehdyttämisprosesseissa olisi parantamisen varaa. Hyvinvoinnin edistämisessä yleisavustuksia tullaan jatkossa myöntämään nykyistä vähemmän, avustukset myönnetään enemmän kohdeavustuksina, jolloin toiminta kohdentuu kaupungin toiveiden mukaisesti juuri siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty. Tätä voidaan pitää myönteisenä kehityksenä. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kansalaistoiminnan lautakunnan tuotot ylittyivät eurolla ja kulut alittuivat eurolla, joten kate oli euroa budjetoitua parempi. ~ _,~ ~_.,.,.,._... -,..., -. r - -- _.... ArYioinlikL rlormr~ :2lll.f

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Siilinjärven kunta Tilintarkastus 2015 Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut /

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus 31.3.2016 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS)

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot