SISÄLLYSLUETTELO. LIITE: Lempäälän seurakunnan henkilöstö tehtäväryhmittäin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. LIITE: Lempäälän seurakunnan henkilöstö tehtäväryhmittäin 31.12.2014."

Transkriptio

1 Lempäälän seurakunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä Henkilöstön rakenne Tehtäväryhmärakenne Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön palvelusaika HENKILÖSTÖN TILA Henkilöstön työkyky ja terveys Työaika ja sen seuranta Työaikaa koskevat määräykset Perhevapaiden ja muiden virkavapaiden tai työlomien käyttö HENKILÖSTÖKULUT 4.1 Palkka- ja henkilöstökustannukset Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton valmistelu Henkilöstön kehittäminen ja koulutus TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Työterveyshuolto Työkykyä ylläpitävä (TYKY) toiminta ja virkistys Työntekijöiden hengellinen ohjaus 5.4 Työpaikkaruokailu Työsuojelutoiminta ja työympäristötoimikunta Tasa-arvo JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... LIITE: Lempäälän seurakunnan henkilöstö tehtäväryhmittäin

3 1. JOHDANTO Lempäälän seurakunnassa on laadittu henkilökertomus osana tilinpäätöstä vuodesta 2008 lähtien. Tämä henkilöstökertomus on Lempäälän seurakunnan kuudes. Vuonna 2010 henkilöstökertomusta ei tehty. Henkilöstökertomukseen on koottu keskeistä tilastollista tietoa ja tunnuslukuja seurakunnan henkilöstöstä sekä kuvattu myös sanallisesti henkilöstöhallinnon eri osa-alueiden toimintaa. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on antaa luottamushenkilöille ja johdolle kokonaiskuva ja tietoa työntekijöiden kehittämistä ja suunnittelua koskevan päätöksenteon pohjaksi. Myös henkilöstö itse voi antaa kertomuksen avulla seurakunnan toiminnasta kiinnostuneille tietoja seurakunnan henkilöstön rakenteesta ja henkilöstöön tehdyistä investoinneista. Tässä henkilöstökertomuksessa on käytetty vuoden 2013 kertomuksen tietoja vertailuaineistona. Vuosittain laadittuna vertailujen tekeminen edellisten vuosien tietoihin on mahdollista, ja henkilöstökertomus luo osaltaan kuvaa myös pidemmän aikavälin henkilöstöä koskevista muutoksista.

4 2. HENKILÖSTÖ 2.1 Henkilöstön määrä Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaan henkilöstön määrällä tarkoitetaan raportointiajankohtana seurakuntaan palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärää. Tässä henkilöstökertomuksessa esitetyissä henkilöstöä koskevissa lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde (ks. liite). Henkilöstön lukumäärään sisältyvät myös erilaisilla virka- tai työvapailla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Lempäälän seurakunnan henkilöstöön kuuluvat viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät. Seurakunnan palveluksessa oli yhteensä 53 viranhaltijaa ja työsopimussuhteista työntekijää, joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 42 henkilöä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 11 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön osuus työntekijöistä 79 prosenttia. Määräaikaiset toimivat pääosin vakituisten työntekijöiden sijaisina. Naisia oli 40 henkilöä ja miehiä 13 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön rinnalla seurakunnan eri työaloilla työskenteli joukko vapaaehtoisia ja palkkiotoimisia työntekijöitä. Palkkioita on maksettu kertaluontoisista tai lyhytaikaisista tehtävistä esim. ulkopuolisille musiikkiesiintyjille ja luennoitsijoille, puhujille sekä luottamushenkilöille. Myös rippikoulun isosille ja varhaisnuorisontyön kausityöntekijöille on maksettu palkkioita. Pääsääntöisesti vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa tai palkkioita. Seurakunnassa maksettiin vuonna 2014 palkkoja ja palkkioita kaikkiaan 349 eri saajalle. Heistä 115 henkilöä oli erimittaisissa palvelussuhteissa. Erilaisia palkkioita maksettiin 198:lle lyhytaikaista työtä tehneelle henkilölle. Palkkioita maksetaan esiintyjille, isosille, lastenohjaajille, toimituspalkkiolaisille, papiston ja kanttoreiden sijaisille. Luottamusmiespalkkioita maksettiin 36 henkilölle. Kokonaispalkkasumma vuonna 2014 oli euroa. Tämä jakautui siten, että vakinaisille viranhaltijoille maksettiin euroa, määräaikaisille viranhaltijoille euroa, vakinaisille työsuhteisille työntekijöille euroa ja määräaikaisille työsuhteisille euroa. Palkkioita maksettiin yhteensä euroa ja luottamushenkilöpalkkioita euroa. Vuonna 2014 erilaisissa vapaaehtoistehtävissä työskenteli yhteensä noin 200 seurakuntalaista. Vapaaehtoistyö on erittäin arvokasta seurakunnille ja sitä kannattaa vaalia ja kehittää. Vapaaehtoisten työpanos merkitsee tulevaisuudessa seurakuntien toiminnalle yhä enemmän. Tässä henkilöstökertomuksessa keskitytään kuitenkin pääasiassa palkattua henkilöstöä koskevien tietojen esittämiseen. Henkilöstön jakautumista eri palvelussuhdelajeihin kuvaa seuraava taulukko:

5 A Taulukko 1. Henkilöstön jakautuminen eri palvelussuhdelajeihin. Palvelussuhdelaji Virkasuhteet Työsopimussuhteet Yhteensä Kesäkaudella Lempäälän seurakunnan henkilöstömäärä kasvaa kesä- k kausityöntekijöiden myötä. Vuonna 2014 hautausmaan kausityöntekijöiden määrä oli 12 henkilöä. h Näistä puolen vuoden mittaisissaa palvelussuhteissa oli neljä henkilöä. Rippikoulu- ja nuorisotyöhn hön palkattiin kesäksi yhteensä neljä henkilöä tilapäisiin virkasuhteisiin. Kirkon oppaana toimi yksi henkilö. Lempäälän seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa Lisäksi poissaolevana oli 375 seurakunnan jäsentä.. ulkomaillaa Seuraavassa kaaviossa on kuvattu henkilöstön ja seurakunnan läsnä olevan väestön suhdetta vuosina Vuoden 2014 lopussa jokaista seurakunnan työntekijää kohden oli 324 seurakuntalaista. Vastaava luku vuonna 2013 oli 312. Kuva 1. Henkilöstönn määrä suhteessa seurakunnann väkilukuun Henkilöstön rakenne Tehtäväryhmärakenne Seuraavassa taulukossa ja kuvassa onn kuvattu päätoimisen henkilöstön jakautuminenn sukupuolittain eri tehtäväryhmiin vuonna 2014 sekä heidän osuutensaa eri tehtäväryhmien naisten ja miesten yhteismäärästä. Mukana ovat työntekijät, joiden palvelussuhde oli voimassaa

6 Taulukko 2. Päätoimisen henkilöstön jakautumien sukupuolen mukaan eri tehtäväryhmissä. Tehtäväryhmä Miehet Naiset Yhteensä Miehet % Naiset % Yhteensä % Seurakuntapapit ja -lehtorit Kirkkomuusikot Diakoniatyöntekijät Nuorisotyöntekijät Lapsityöntekijät , Lähetyssihteeri ,0 2 2 Tiedottaja ,0 2 2 Hallinto- ja toimistotyöntekijät , Hautausmaa- ja kiinteistötyöntekijät Majakkayhteisötyöntekijä ,0 2 Yhteensä Kuva 2. Tehtäväryhmärakenne ja päätoimisen henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmiin sukupuolen mukaan vuonna Majakkayhteistötyöntekijä 2 % Hautausmaa ja kiinteistötyöntekijät 17 % Tehtäväryhmärakenne 2014 Seurakuntapapit ja lehtorit 13 % Kirkkomuusikot 6 % Hallinto ja toimistotyöntekijät 11 % Diakoniatyöntekijät 9 % Tiedottaja 2 % Nuorisotyöntekijät 9 % Lähetyssihteeri 2 % Lapsityöntekijät 30 % Tarkastelu osoittaa, että miesvaltaisin ala oli nuorisotyöntekijät sekä seurakuntapapit ja -lehtorit. Naisvaltaisimpia aloja olivat kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät, hallinto- ja toimistotyöntekijät sekä diakoniatyö ja lastenohjaajat.

7 Suurin työntekijäryhmä vuonna 2014 oli lapsityöntekijät ja seuraavaksi suurin kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät. Sukupuolirakenteen yksipuolistuminen on yksi seurakuntatyöyhteisöjen haaste tulevina vuosina Henkilöstön ikärakenne Alla olevassa kuviossa työntekijöiden ikärakennetta on tarkasteltu sukupuolittain vuonna Kuva 3: Työntekijöiden ikärakenne sukupuolen mukaan vuonna Miehet Naiset Päätoimisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 47,5 vuotta. Seurakunnan henkilöstö on naisvaltaista ja keski-ikäistä. Naisia henkilöstöstä oli 79 prosenttia ja miehiä 21 prosenttia. Naisten keski-ikä oli 49,4 vuotta ja miesten keski-ikä 41,8 vuotta. Keski-ikä vaihtelee jonkin verran tehtäväryhmittäin. Keski-ikä on korkein hautausmaa- ja kiinteistötyöntekijöillä ja lapsityöntekijöillä. Kuten kuva osoittaa, työntekijöitä oli eniten ikäryhmässä vuotiaat, yhteensä 16 henkilöä. Eniten on yli 51-vuotiaita, joiden osuus oli 31 prosenttia. Yli 60-vuotiaiden osuus oli 13 prosenttia. Nuorempien alle 30-vuotiaiden osuus oli 1,6 prosenttia. Esimiehet seuraavat ja arvioivat työntekijöiden siirtymistä eläkkeelle. Tiedon avulla voidaan ennakoida ja suunnitella työtehtävien resursointia. Lempäälän seurakunnan henkilöstön eläketurvasta vastaa Kirkon keskusrahasto. Eläketurvan toimeenpanosta huolehtii Kuntien eläkevakuutus (Keva). Arvion mukaan Lempäälän seurakunnan henkilöstöstä tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana jäämään eläkkeelle 16 henkilöä eli 30 prosenttia työntekijöistä. Vuonna 2014 seurakunnan palveluksessa oli seitsemän yli 60-vuotiasta. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi kaksi henkilöä.

8 A Henkilöstön palvelusaika Henkilöstön työhistoriaa ja vaihtuvuutta tarkastellaan henkilöstön palvelussuhteen keston sekä palveluksessa aloittaneiden ja palveluksesta lähteneiden määrän m avulla. Keskimääräinenn palvelussuhteen pituus vuonna 2014 oli 11,4 vuotta. Vuonna 2014 seurakunnassa oli suurinn osa, 20 henkilöä ja 36 prosenttia 1 5 vuotta palveluksessa olleita. Toiseksi suurin s ryhmä oli yli 20 vuotta palveluksessp sa olleita, joita j oli 12 henkilöä (22 %). Alle vuoden palveluksessaa olleiden määrä oli 9 prosenttia. p Edellisten vuosien tapaan työntekijöiden vaihtuvuus ei ollut seurakunnassa suurta. Vuoden 2014 aikana seurakunnan palvelukseen tuli yksi uusi henkilö. Vakinaisen henkilöstön poistuma oli samoin yksi henkilö. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi kaksi henkilöä. Opinto- ja vuorotteluvapaita ei ollut vuonna Alla olevassa kuviossa on esitetty päätoimisen, yli 6 kuukauden palvelussuhteessa olevan henkilöstön palvelusaika vuonna Kuva 4. Päätoimisen henkilöstön palvelusaika vuonna Henkilöstön palvelusaikaa % 2 % 2 % 10 % alle 1 v 1 5 v 9 % 26 % 6 15 v v v 422 % v yli 36 v

9 3. HENKILÖSTÖN TILA 3.1. Henkilöstön työkyky ja terveys Esimiehet seuraavat ja analysoivat työntekijöiden sairauspoissaoloja. Se on tärkeää, jotta voitaisiin toimia ennaltaehkäisevästi ja vaikuttaa sairauslomien syihin ja siten vähentää sairauspoissaolojen ja niistä aiheutuvien ongelmien määrää. Sairauspoissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 20 prosentilla. Sairauden vuoksi poissa työstä oli 49 henkilöä. Heillä oli yhteensä 97 sairauslomajaksoa, jotka yhteensä olivat 484 sairauspäivää kalenteripäivinä laskettuna. Laskelmassa ovat mukana kaikki vuoden 2014 aikana seurakunnan palveluksessa olleet työntekijät, myös kausityöntekijät. Koko henkilöstöön suhteutettuna sairauspäiviä oli henkilöä kohden keskimäärin seitsemän. Työtapaturmasta johtuvia sairauslomia oli yhdellä henkilöllä. Poissaolopäiviä hänelle kertyi yhteensä 32 kalenteripäivää. Sairauspoissaoloista 68 oli lyhyitä, 1 3 päivän mittaisia. Yli 60 päivää kestäneitä poissaoloja ei ollut lainkaan vuonna Seuraavan taulukkoon on koottu yhteismäärät sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuneista poissaoloista. Taulukko 3. Sairauspoissaolot niiden keston mukaan vuonna Sairauspoissaolo/päivää yli 60 Yhteensä Poissaolokerrat Työpäiviä Sairaudesta johtuvia poissaoloja oli vuonna 2014 keskimäärin 9,3 kalenteripäivää työntekijää kohden Työaika ja sen seuranta Työaikaa koskevat määräykset Kirkon palveluksessa olevat viranhaltijat ja työntekijät voidaan työaikamääräysten osalta jakaa pääosin kolmeen eri ryhmään: 1) hengellisen työn viranhaltijoihin, 2) hengellisen työn työsopimussuhteisiin työntekijöihin ja 3) muihin kuin hengellisen työn viranhaltijoihin ja työntekijöihin sekä 4) palkkion saajiin. Viimeksi mainittu ryhmä jakautuu vielä niihin, joihin sovelletaan työaikalakia ja niihin, joihin työaikalakia ei sovelleta (virkaehtosopimuksen tarkoittamat johtavat viranhaltijat). Hengellisen työn työajattomuutta koskevia määräyksiä sovelletaan uskonnollisia toimituksia ja välittömästi julistus-, kasvatus-, opetus-, lähetys- ja diakoniatyötä tekeviin viranhaltijoihin.

10 Pääosa seurakunnan viranhaltijoista ja työntekijöistä, esim. toimistotyöntekijät, kirkonpalvelijat, kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijät sekä lastenohjaajat (leirityötä lukuun ottamatta) kuuluvat normaalien työaikamääräysten piiriin. Viranhaltijan ja työntekijän yleinen säännöllinen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa sekä ja 6 8 tuntia vuorokaudessa paitsi virasto- tai muussa toimistotyössä, jossa viranhaltijan säännöllinen työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa ja 7 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa. Toimistotyössä on käytössä liukuva työaika. Työaikalain alaisten työntekijöiden työaikaa seurataan työtuntilistoilla. Seurakunnalla ei ole käytössä sähköistä työajan seurantajärjestelmää. Henkilötyövuosi sopii henkilöstön määrän kuvaamiseen etenkin silloin, kun henkilöstöllä on erilaisia työaikoja tai henkilöstössä on paljon tuntityötä tekeviä. Henkilötyövuosia laskettaessa summasta vähennetään palkattomat poissaolot. Osa-aikaisten henkilötyövuodet lasketaan osaaikaisuuden suhteessa. Lempäälän seurakunnassa tehtiin vuonna 2014 yhteensä 44,19 henkilötyövuotta. Hautausmaan kausi- ja kesätyöntekijät tekivät 3,23 henkilötyövuotta ja rippikoulun sekä nuorisotyön kausityöntekijät tekivät 0,48 henkilötyövuotta Perhevapaiden ja muiden virkavapaiden tai työlomien käyttö Työehtosopimuksen ja työlainsäädännön säännösten nojalla henkilöstöllä on oikeus erilaisten perhevapaiden käyttöön. Perhevapaita käytti yhteensä kolme henkilöä. Perhevapaisiin luetaan äitiys-, vanhempain-, isyys- ja hoitovapaa. Perhevapaita käytettiin yhteensä 1023 työpäivää. Virkavapaalla toisen tehtävän hoidossa muualla oli kaksi henkilöä. Vapaiden kesto oli yhteensä 307 työpäivää. Työvapaalla toisen tehtävän hoidossa muualla oli yksi henkilö. Vapaan kesto oli 136 työpäivää. 4. HENKILÖSTÖKULUT 4.1 Palkka- ja henkilöstökustannukset Palkkakustannuksilla tarkoitetaan säännöllistä palkkaa, lisä- ja ylityökorvauksia, muita lisäpalkkioita tai palkanlisiä sekä lomapalkkaa ja lomarahaa. Henkilöstökustannuksilla tarkoitetaan palkkakustannuksiin liittyviä sivukuluja eli sosiaaliturvamaksuja ja muita välillisiä kustannuksia, esim. eläke- ja vakuutusmaksuja. Seurakunta on hyvin työvoimavaltainen yhteisö, mikä näkyy erityisesti palkka- ja henkilöstökustannuksissa. Vuonna 2014 henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli 62 prosenttia.

11 Taulukko 4. Vakinaisten palvelussuhteiden kustannukset vuosina 2014 ja vertailuvuonna Kustannuslaji Palkkakustannukset Muut palkat Henkilöstökustannukset Yhteensä Taulukossa on ilmoitettu palkkoihin liittyvät menoerät yhteensä sekä sivukulut yhteensä. Vuonna 2014 Lempäälän seurakunnassa oli mahdollisuus vaihtaa lomarahat vapaaksi lomakaudella, joka alkoi Lomarahavapaa-oikeutta käytti yhteensä 12 henkilöä. Vapaina otettiin 3 15 päivää henkilöä kohti. Rahallinen säästö oli euroa. 4.2 Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käyttöönoton valmistelu Toimintavuonna 2014 seurakunnassa jatkettiin harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käyttöönoton valmisteluja. Valmistelun etenemisestä vastasi työryhmä, johon kuului talousjohtaja, kirkkoherra sekä luottamusmiehet. Harkinnanvarainen palkanosa on osa kirkon vuonna 2007 voimaan tullutta uutta palkkausjärjestelmää. Se perustuu lähiesimiehen tekemään viranhaltijan tai työntekijän työsuorituksen arviointiin. Harkinnanvaraisen palkanosan myöntämisestä päättävät kirkkoherra ja talousjohtaja. 4.3 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Henkilöstön kehittämisellä edistetään henkilöstön tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia, jotta se pystyy suoriutumaan nykyisistä ja muuttuvista tehtävistään entistä paremmin. Lisäksi seurakunta järjestää henkilöstölle ammattitaidon ylläpitämiseen tähtäävää koulutusta. Vuosittainen henkilöstökoulutus toteutetaan kirkkoneuvoston hyväksymän henkilöstönkehittämissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 koulutuksista aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat euroa. Koulutuksista aiheutuneet kulut suhteessa kokonaishenkilöstökuluihin olivat prosentin verran. Vuonna 2013 koulutuksista aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat euroa. Koulutuksista aiheutuneet kulut suhteessa kokonaishenkilöstökuluihin olivat 0,7 prosenttia.

12 5. TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen ja sisältö eivät ole muuttuneet edellisestä vuodesta. Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut tuotti toimintavuoden aikana Työterveyspalvelu Viisari. Työterveyshuoltoon sisältyi ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (KELA:n korvausluokka I) sekä työterveyshuoltosopimuksen mukainen sairaanhoito (KELA:n korvausluokka II). Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto käsittää työpaikan olosuhteisiin kohdistuvan toiminnan, lakisääteisen tietojen antamisen, ohjauksen ja terveysneuvonnan, terveystarkastukset, vajaakuntoisen terveydentilan seurannan, työkykyä ylläpitävän toiminnan, tapaturmien torjunnan sekä ensiapuvalmiuden ylläpidon. Sairaanhoitopalveluihin kuuluvat työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanotot niihin liittyvine laboratorio- ja röntgenpalveluineen, työfysioterapeutin sekä psykologin vastaanotot ja erikoislääkärin konsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä. Työterveyshuollon kustannukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 21 prosenttia. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat euroa (vuonna 2013 ne olivat euroa). Kelan korvauksen jälkeen nettomenoksi jäi 8606 euroa. Työterveyshuollon kustannukset henkilöä kohden olivat 391 euroa. Kela korvaa vuosittain 50 prosenttia hyväksymistään työterveyshuollon kustannuksista. Osalta ennaltaehkäisevää toimintaa korvataan 60 prosenttia. Lempäälän seurakunnan vuoden 2014 Kelalta saamat korvaukset olivat euroa. 5.2 Työkykyä ylläpitävä (TYKY) toiminta ja virkistys Vuoden 2014 aikana työntekijöillä oli käytettävissä Smartum-liikunta- ja kulttuurisetelit, joka on joustava ja taloudellinen tapa huolehtia työtekijöiden hyvinvoinnista. Seteleitä voi käyttää sekä liikuntaan että kulttuuriin oman valinnan mukaan. Niitä tilattiin vuonna 2014 yhteensä kappaletta ja niitä käytti lähes kaikki työntekijät. Kuntoutusta työkykyä ylläpitävänä, terveyttä edistävänä tai terveydenhoitoon liittyvänä käytti yhteensä kahdeksan henkilöä. Kuntoutusten kesto oli yhteensä 87 työpäivää. Lisäksi seurakunnan työntekijöille pidettiin joulukuussa joulujuhla Lempoisten seurakuntalolla. Yhteistyötoimikunta ja kirkkoneuvosto ovat päättäneet tsemppipäivästä. Vuoden 2014 alusta lähtien oli kaikilla vähintään 55-vuotiailla vakituisilla työntekijöillä tai pitkäaikaisilla sijaisilla (työhistoria jatkunut seurakunnassa vähintään kaksi vuotta) mahdollisuus pitää yksi ylimääräinen lomapäivä rennoissa merkeissä. Lempäälän seurakunta kustansi vapaapäivän lisäksi viidenkymmenen euron vapaavalintaisen hoidon tai muun virkistymiskeinon yksin tai yhdessä muiden kanssa. Työalat ovat myös tehneet myös omia virkistysretkiä.

13 Henkilöstön muistamisessa noudatettiin hyväksyttyä muistamiskäytäntöä. Työntekijöitä muistetaan täysistä palvelusvuosista, 50- ja 60-vuotispäivinä sekä palvelussuhteen päättyessä. Käytännössä noudetaan verohallinnon henkilökuntalahjoista antamaa ohjeistusta. Lisäksi henkilökuntaa muistettiin joululahjalla, joka jaettiin henkilökunnalle joulujuhlan yhteydessä. Henkilöstö on seurakuntatyönantajan tärkein voimavara. Päämääränä on hyvän työympäristön ja yhteishengen sekä riittävän resursoinnin varaan rakentuva henkilöstön hyvinvointi. Jatkuvat muutokset ovat haastaneet entistä enemmän pohtimaan, kenen tehtävä on huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja mitkä tekijät aiheuttavat työn ja työhyvinvoinnin ongelmia. 5.3 Työntekijöiden mentorointi- ja työnohjaussuhteet Seurakunnan yksittäisillä työntekijöillä oli mentorointi- ja työnohjaussuhteita. 5.4 Työpaikkaruokailu Työntekijät ovat voineet halutessaan käyttää lounasseteleitä ja ruokailla itse valitsemassaan lounaspaikassa. Lounasseteleitä tilattiin yhteensä 1400 kpl ja seurakunnan maksama osuus oli 4511 euroa. 5.5 Työsuojelutoiminta ja työympäristötoimikunta Laissa tarkoitettua työsuojelun yhteistoimintaa sekä muuta työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja sen seurakunnissa määrittelee yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Yleissopimuksen mukaan yhteistoimintaa varten seurakunnassa on työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettuja sekä työympäristötoimikunta. Yleissopimuksen mukaisena yhteistyöelimenä toimii työympäristötoimikunta. Sen jäseninä vuonna 2014 oli yhteensä kahdeksan henkilöä, joista kolme oli työnantajan edustajaa (työsuojelupäällikkö, kirkkoherra sekä talousjohtaja). Työntekijöiden edustajina olivat kaksi työsuojeluvaltuutettua varavaltuutettuineen sekä kolme seurakunnan työntekijää. Nykyinen työympäristötoimikunta aloitti toimikautensa vuoden 2013 alusta. Yhteistoiminnan tarkoituksena on turvata henkilöstön tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuudet omaa työtä ja työolosuhteita koskevien päätösten valmistelussa ja seurannassa sekä edistää seurakunnan palvelukykyä ja sen toiminnan tuloksellisuutta. Työolosuhteisiin vaikuttamalla pyritään edistämään työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä henkilöstön työssä jaksamista. Työympäristötoimikunta kokoontui neljä kertaa vuonna Tasa-arvo Tasa-arvosuunnitelma laadittiin ensimmäisen kerran vuonna Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus on kiinnittää huomiota siihen, että sekä miehet että naiset voisivat hakeutua seurakuntaan töihin. Samoin eri ammattiryhmien sisällä on pyrittävä jakamaan työt tasaisesti. Palkkauksessa on noudatettava samapalkkaisuutta samoista tehtävistä. Koulutuksessa ja kohtelussa sekä työaikojen joustoissa on noudatettava tasapuolisuutta.

14 7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Lempäälän seurakunnan henkilöstö on ammattitaitoista ja sen koulutustaso on korkea. Vaihtuvuutta tehtävissä on tarkasteluvuoden aikana esiintynyt jonkin verran, mutta toisaalta seurakunnan viran- ja toimenhaltijoista suuri osa on palvellut seurakuntaa pitkään. Vuosien varrella henkilöstön vaihtuvuus on ollut suhteellisen pientä. Tästä johtuen on tyypillistä, että seurakunnan palvelussuhteet ovat keskimäärin pitkiä. Henkilöstöä on kannustettu koulutuksiin ja annettu mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Työssä jaksamisen elementteihin on kiinnitetty huomiota. Lempäälän seurakunnassa on luotu myös olosuhteet, joissa työntekijät ovat voineet vaikuttaa työympäristönsä muutoksiin ja kehittämiseen. Henkilöstösuunnittelussa tulee aina pyrkiä huomioimaan tilanteet, joissa työyhteisöön tulee uusia työntekijöitä. Pitkä työkokemus on suuri voimavara ja tuo mukanaan vakautta työn tekemiseen. Lähes kaikkiin ammatteihin sisältyy paljon ns. hiljaista tai näkymätöntä tietoa, jota on usein hyvin vaikea pukea sanoiksi. Tämä tekee uusien työntekijöiden tehtäviin perehdyttämisen joskus haasteelliseksi. Yhtäältä tulee voida kunnioittaa perinteen ja tradition arvoa ja toisaalta nähdä osaamisen kehittämisen välttämättömyys muuttuvissa työolosuhteissa. Kysymykset työvoiman saatavuudesta ja seurakunnan vetovoimasta työnantajana saattavat tulla lähitulevaisuudessa ajankohtaisiksi. Tällöin joudutaan pohtimaan miten saadaan palvelukseen ammatillisesti osaavaa, motivoitunutta ja kirkon työhön sitoutunutta henkilöstöä. Tällöin korostuvat työyhteisön ja työntekijöiden hyvinvointi, palkkauksen tasapuolisuus ja palkkausjärjestelmän palkitsevuus, oikeudenmukaisuus, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstön johtaminen sekä tasa-arvon toteutuminen käytännön työn tasolla. Samalla on huolehdittava siitä, että jokaisen työntekijän tehtävänkuva on mielekäs ja työkuormitus sopiva. Henkilöstösuunnittelun haasteellisuutta lisää samanaikaisesti kokonaiskirkon tasolla käynnissä olevat väestökirjanpitoa ja taloushallintoa koskevat muutoshankkeet (Kirjuri ja KiPa), jotka tulevat vaikuttamaan erityisesti tukipalveluiden henkilöstön asemaan ja työnkuvaan. Laatutyöskentelyn edistämisessä ja laatuprosessien kehittämisessä keskeisenä tiedon keräämisen muotona ovat erilaiset palautejärjestelmät. Palautteen antamisen mahdollisuuksiin on perusteltua kiinnittää huomiota. Palautetta voidaan kerätä työyhteisön sisällä, mutta myös seurakuntalaisilta. Tehokas palautejärjestelmä helpottaa toiminnan laadun tarkastelua ja tukee liikkuvien resurssien suuntaamista toiminnan painopisteisiin. Seurakunnan mahdollinen jäsenmäärän lasku ja taloustilanteen tiukentuminen asettavat paineita henkilöstömäärän vähentämiselle pidemmällä tähtäimellä. Henkilöstön ikärakenne mahdollistaa sen, että tähän voidaan pyrkiä ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta. Seuraavan kymmenen vuoden ( ) aikana eläkkeelle siirtyy arvioilta 16 henkilöä eli 30 prosenttia Lempäälän seurakunnan nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä.

15 LIITE Lempäälän seurakunnan henkilöstö tehtäväryhmittäin Nimike Nimi Virkasuhde = V Työsuhde = T YLEISHALLINTO Talousjohtaja Puntola Aulikki V Kirjanpitäjä Backman Marja-Leena V Palkanlaskija Lähdekorpi Arja, osa-aikainen T Seurakuntasihteeri Tukiainen Kristiina V Tiedottaja Miettinen Marita T Toimistosihteeri Lehtikuusi Pia, vs T Toimistosihteeri Räihä Hanna, työvapaa T Toimistosihteeri Salo Päivi V SEURAKUNTATYÖ Kirkkoherra Oikarinen Mikko V Kappalainen Partanen Ensio V Kappalainen Vehviläinen Matti V Seurakuntapastori Aikasalo Päivi V Seurakuntapastori Kasari Eija, vs. V Seurakuntapastori Karvinen Henri V Seurakuntapastori Korpi Emmi V Seurakuntapastori Sorsa Leena, virkavapaa V B-kanttori Keränen Terhi-Tuulia, osa-aikainen V B-kanttori Korhonen Pietari V B-kanttori Naukkarinen Kaisa V LAPSITYÖ Työalajohtaja Blomqvist Lea V Vastaava lastenohjaaja Tanni Regina T Lastenohjaaja Aaltonen Lotta T Lastenohjaaja Ahtosaari Vuokko T Lastenohjaaja Haapaniemi Leila T Lastenohjaaja Heikkilä Pirjo T Lastenohjaaja Huusko Mari, osa-aikainen T Lastenohjaaja Lampi Sanna, osa-aikainen T Lastenohjaaja Lumirae Päivi, osa-aikainen T Lastenohjaaja Malmström Elina, työvapaalla T Lastenohjaaja Mäki Ritva T Lastenohjaaja Palander-Singh Tuija T Lastenohjaaja Perttu Marja, osa-aikainen T

16 Lastenohjaaja Perälä Taina, osa-aikainen T Lastenohjaaja Rantamäki Tarja T Lastenohjaaja Rintamäki Heli T Lastenohjaaja Virtanen Merja, osa-aikainen T KIINTEISTÖ - ja HAUTAUSMAAHALLINTO Kiinteistönhoitaja Hämäläinen Veli-Pekka T Seurakuntamestari Lindqvist Krista T Seurakuntapuutarhuri Solja Petri V Vahtimestari Aavajoki Minna T Vahtimestari Finsk Kaija, osa-aikainen T Vahtimestari Hänninen Kirsti T Vahtimestari Kuusjärvi Pirkko T Vahtimestari Moilanen Erja T Vahtimestari Peltonen Seija T DIAKONIA JA LÄHETYS Diakonian työalajohtaja Tarri Henriikka V Diakoni Haavisto Tom V Diakoni Kettunen Irene V Diakoni Kylmälahti Johanna V Lähetyssihteeri Paul Raili V NUORISOTYÖ (nuoriso-, tyttö- ja poikatyö) Erityisnuorisotyönohjaaja Lämsä Kimmo V Nuorisotyönohjaaja Koskinen Tiina, virkavapaa V Nuorisotyönohjaaja Vaitniemi Jussi, vs. V Nuorisotyöntekijä Orre Heli V Nuorisotyöntekijä Salo Jussi V Nuora-projekti Leijo Tatu V

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖ... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Henkilöstön rakenne... 5 2.2.1 Tehtäväryhmärakenne... 5 2.2.2 Henkilöstön ikärakenne... 6 2.2.3

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 7.6.2016, klo 17.30 19.47 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 89 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden KiEL eläkehakemusten määrä eläkelajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet 837 814 2,8

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 215 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 215... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Tässä tutkimuksessa kerättäviä tietoja yrityksestä ja vuonna 2015 järjestetystä koulutuksesta on raportoitu yleensä mm. yrityksen tilinpäätöksen yhteydessä, henkilöstökertomuksessa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 26.5.2015, klo 18.00 20.06 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Käsiteltävät asiat 19 KOKOUKSEN AVAUS 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 21 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Espoon kaupungin henkilöstösääntö 5.1 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu 7.12.2015 Voimaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 31 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

97. KOKOUKSEN AVAUS Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi.

97. KOKOUKSEN AVAUS Kokous aloitetaan alkuhartaudella, jonka jälkeen puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi. SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 6/2016 Kokous 7.6.2016 Aika Tiistai 7.6.2016 klo 7.30 17.30 METSÄRETKEN AIKANA n. 13.30 Paikka lähtö Savonlinnan seurakuntakeskukselta klo 7.30

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 3/2016 Kirkkoneuvosto 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 3/2016 Kirkkoneuvosto 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 08.3.2016, klo 17.30 20.25 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 23 KOKOUKSEN AVAUS 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ JUMALANPALVELUSUUDISTUKSEN KOKOMEUKSIA PAJAN JÄSENILTÄ

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ JUMALANPALVELUSUUDISTUKSEN KOKOMEUKSIA PAJAN JÄSENILTÄ Kokousaika Keskiviikkona 14.9.2011 kello 15.00 Kokouspaikka Puistolinna, Himminpolku 13 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ 10.9.2011 KOULUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.30) Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone

Aika klo (kahvi klo 17.30) Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7 / 2012 Aika 2.10.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Luukkonen, Elsa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 1/2014 Kirkkovaltuusto

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 1/2014 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 25.02.2014, klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot