Köyliön kunnanviraston kahvio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Köyliön kunnanviraston kahvio"

Transkriptio

1 Viranomainen No 5/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 111 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön kunnanviraston kahvio puheenjohtaja Mika Männistö Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Riitta Sianoja Veli-Pekka Suni Heli Vanha-Rauvola MUUT SAAPUVILLA OLLEET Marko Pelttari, valtuuston puheenjohtaja Timo Lehtonen, valtuuston I varapuheenjohtaja Hannu Rantala, valtuuston II varapuheenjohtaja Jari Laaksonen, valtuuston III varapuheenjohtaja Seppo Saarinen, esittelijä Tarja Syvänen, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Laillinen ja päätösvaltainen, 84 ASIAT :t (sivut ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Mika Männistö Tarkastusaika Köyliö Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Tarja Syvänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Henri Kantola Riitta Sianoja Aika ja paikka Köyliön kunnanvirasto kello Virka-asema Allekirjoitus Todistaa pöytäkirjanpitäjä

2 Kunnanhallitus SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN RAUMAN KANSLIAN LAKKAUTTAMISESTA LAUSUNTO/SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN KÖYLIÖN KUNNAN LAUSUNTO HUITTISTEN KIIMASUON ALUEEN TUULIVOIMA-OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA KANSANELÄKELAITOKSEN PÄÄTÖS TYÖTERVEYSHUOLLON VUODEN 2014 KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA SEKÄ OIKAISU VUODEN 2013 KUSTANNUSTEN KORVAUSPÄÄTÖKSEEN ASUNTOJEN VUOKRAT LUKIEN SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄLLE VUOKRATTUJEN TILOJEN VUOKRAT LUKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENTEEN UUDISTAMINEN SATAKUNNASSA KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTALIITOS VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN MUUT ASIAT ILMOITUSASIAT

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 84 Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kunnanjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall 85 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokousten pöytäkirjat vuonna 2015 tarkastetaan kahden tehtävään valitun kunnanhallituksen jäsenen toimesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Henri Kantola ja Riitta Sianoja. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Henri Kantola ja Riitta Sianoja.

4 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN RAUMAN KANSLIAN LAKKAUT- TAMISESTA Khall 86 Oikeusministeriö pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa otsikkoasiasta: Vuoden 2010 alussa voimaan tulleessa käräjäoikeuksien rakennemuutoksessa Satakunnan käräjäoikeuden Rauman kanslia kuului myöhemmin lakkautettavaksi päätettyihin kanslioihin. Satakunnan käräjäoikeus on esittänyt oikeusministeriölle, että käräjäoikeuden Rauman kanslia lakkautettaisiin. Raumalle jäisi käräjäoikeuden istuntopaikka. Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne käräjäoikeuden tekemän esityksen johdosta. Käräjäoikeus on perustellut esitystään seuraavasti: Käräjäoikeus on viimeksi vuotta 2015 koskevan tulossuunnitelman yhteydessä tuonut esille, että käräjäoikeuden toiminnan kehittäminen sekä taloudellisuusnäkökohdat edellyttävät käräjäoikeuden toiminnan keskittämistä yhdelle paikkakunnalle, tässä tapauksessa Poriin, jossa pääosa asiamäärästä jo nyt käsitellään ja jossa myös pääosa henkilökunnasta jo on. Perusteiden merkitys korostuu jatkuvasti toimintaan käytettävissä olevien resurssien supistumisen myötä. Jo nyt on Rauman kanslian asiakaspalvelun aukioloaikaa jouduttu kuluvan vuoden alusta lähtien supistamaan, koska asiakaspalvelupisteeseen ei ole osoitettavissa henkilökuntaa viraston koko aukioloajaksi. Henkilökunnan vähenemisen johdosta myös kaikki Rauman kanslian henkilöstö- ja taloushallintoasiat on jouduttu keskittämään Porin kansliaan. Toiminnan jakaantuminen kahteen eri paikkakunnilla sijaitsevaan kansliaan vaikeuttaa toiminnan järjestämistä ja muun ohella tuomareiden erikoistumista ja aiheuttaa jatkuvasti sekä henkilöiden kulkemis- että asiakirjojen lähettämistarvetta kanslioiden välillä. Esimiestoiminnan kannalta toiminta kahdella paikkakunnalla aiheuttaa jatkuvasti ylimääräistä työtä. Rauman kanslian turvallisuusjärjestelyt ovat edelleen, istuntosaliturvallisuutta lukuun ottamatta, puutteelliset eikä niitä ole saatu useista esityksistä huolimatta olennaisesti parannettua. Kansliatoimitilojen ylläpitäminen kahdella paikkakunnalla lisää tuntuvasti toimitilakustannuksia. Kanslioiden välinen 50 kilometrin välimatka ei ole asiakkaiden asiointimatkojen kannalta kohtuuttoman pitkä. Porin nykyisen oikeustalon istuntosalitilat eivät riitä sekä Porin että Rauman kanslioiden nykyisille istuntomäärille, minkä vuoksi istuntosalitilojen säilyttäminen Raumalla on toistaiseksi tarpeen.

5 Kunnanhallitus Haastemiesten tiedoksiannoista huomattava osa menee Rauman talousalueelle, jolloin kahden haastemiehen toimipisteen säilyttäminen Raumalla on tiedoksiantotoiminnan tehokkuuden kannalta perusteltua ja tällä vältetään turhaa edestakaisin ajamista kaupunkien välillä. Kanslioiden toiminnan yhdistäminen siten, että nykyisen Rauman kanslian henkilökunta sijoitetaan Porin oikeustalon tiloihin, on tilojen riittävyyden puolesta mahdollista. Porin oikeustalolla on myös riittävät tilat Rauman kanslian arkiston sijoittamiseen. Porin oikeustalo on valmistunut ja otettu käyttöön vuonna Rakennusta ei tiettävästi ole käyttöönoton jälkeen peruskorjattu, mutta rakennus on säännöllisellä kiinteistöhuollolla pidetty kunnossa. Tarvittavien muutosten suunnittelulle ja toteutukselle on varattava riittävästi aikaa. Rauman kanslian lakkauttaminen ja henkilökunnan siirtyminen Poriin edellyttää, että käräjäoikeudella on terveelliset, toimivat ja turvalliset toimitilat Porissa. Luonnollisin ajankohta käräjäoikeuden toiminnan aloittamiseen yhdessä kansliassa olisi vuodenvaihde. Kanslioiden yhdistämisasia on ollut pitkään ja laajalti esillä käräjäoikeuden henkilökunnan keskuudessa jo aikaisemman, maaliskuussa 2013 keskeytetyn toimitilahankkeen yhteydessä. Muutoksen jälkeen Satakunnan käräjäoikeudella olisi kanslia Porissa ja istuntopaikat Porissa ja Raumalla. Käräjäoikeuksien istuntopaikkojen sijainnista määrää käräjäoikeuslain 18 :n nojalla oikeusministeriö. Oikeusministeriö pyytää toimittamaan lausunnon viimeistään perjantaina sähköpostitse oikeusministeriön kirjaamoon osoitteeseen word-, open office (odt)- tai rtf -tiedostona. Lausuntoa ei tarvitse erikseen lähettää postitse. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Heikki Liljeroos (p ) ja hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi (p ). Oikeusministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)om.fi. Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa esitykseen. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus LAUSUNTO/SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 87 Syksyllä 2014 Satakuntaliitto käynnisti vuonna 2011 laaditun edunvalvontastrategiansa päivittämisen. Maakuntahallitus nimesi edunvalvontastrategiatyöryhmän valmistelemaan asiaa. Strategian päivitystä varten työryhmä on kerännyt näkemyksiä maakunnan edunvalvontaan liittyviltä sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta, mm. elinkeinoelämän edustajilta. Päivitystyö on edennyt luonnosvaiheeseen ja luonnoksesta Satakuntaliiton päivitetyksi edunvalvontastrategiaksi pyydetään nyt laajasti näkemyksiä kirjallisella lausuntomenettelyllä. Lausuntoa laatiessa pyydetään huomioimaan, että edunvalvontastrategian ei ole tarkoitus sisältää konkreettisia edunvalvonnan kohteita tai hankkeita vaan toimia maakunnan liiton edunvalvonta- ja sidosryhmäyhteistyötä ohjaavana ja jäsentävänä asiakirjana. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 1. Strategian sisältö oman toimintaympäristönne näkökulmasta? 2. Ovatko strategiassa esitetyt toimintatavat oikeansuuntaisia maakunnan tavoitteiden ja toimijoiden yhteistyön kannalta? 3. Ovatko strategiassa sidosryhmätapaamisten osalta esitetyt tavoitteet realistisia ja tarkoituksenmukaisia? Lausuntoa pyydetään mennessä. Satakuntaliiton edunvalvontastrategian luonnos on esityslistan liitteenä nro 1. Kunnanjohtaja: Lausuntonaan kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa edunvalvontastrategiasta. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus KÖYLIÖN KUNNAN LAUSUNTO HUITTISTEN KIIMASUON ALUEEN TUULIVOIMA- OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Khall 88 Huittisten kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavaluonnoksen MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville asetettavaksi. Suunnittelualue sijaitsee 10 km:n etäisyydellä Huittisten keskustasta lounaaseen Korvenkyläntien varrella, rajoittuen Köyliön kunnan rajaan. Alueen laajuus on noin 18 km 2. Tavoitteena on laatia MRL 77 a :n mukainen oikeusvaikutteinen tuulivoimayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentamisen suoraan osayleiskaavan perusteella. Luonnoksessa on osoitettu rakennuspaikat 7 tuulivoimalalle. Kaavaluonnos ja -selostus ovat nähtävillä välisenä aikana Huittisten kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa/suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut, Risto Rytin katu 36 sekä internetissä osoitteessa Mahdolliset lausunnot tulee toimittaa Huittisten kaupunginhallitukselle mennessä. Kiimasuolle kaavoitettava alue sijoittuu Köyliön kunnan rajanpintaan ja lähimmät tuulimyllyt sijaitsevat n. kahden kilometrin etäisyydellä Salonpäänkulman kiinteistöistä. Kaavoitettavana oleva tuulivoima-alue ei sisältynyt Satakunnan vaihemaakuntakaava 1:een, jonka ympäristöministeriö vahvisti Valmistelu ja lisätietoja: tekninen johtaja Pertti Ollikka Kunnanjohtaja: Köyliön kunta ei näe estettä Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavan laatimiselle, mutta haluaa korostaa, että tämän kaavan hyväksyminen ei saa vaarantaa tai vaikeuttaa Köyliön kunnan alueelle Satakunnan maakuntakaava 1:ssä määriteltyä Korpilevonmäen alueen kaavan valmistelua ja toteutusta. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus KANSANELÄKELAITOKSEN PÄÄTÖS TYÖTERVEYSHUOLLON VUODEN 2014 KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA SEKÄ OIKAISU VUODEN 2013 KUSTANNUSTEN KORVAUSPÄÄTÖKSEEN Khall 89 Kansaneläkelaitos on antanut päätöksen kunnan lähettämään tilitykseen, joka koski työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista tilikaudelta Päätöksessä on vahvistettu hyväksyttäviksi kustannuksiksi I korvausluokassa 7 440,94 euroa (lakisääteinen työterveyshuolto) ja II korvausluokassa ,00 euroa (sairaanhoito). Korvauksen määrä I korvausluokassa on 4 464,56 euroa ja II korvausluokassa 9 936,00 euroa eli yhteensä ,56 euroa. Hyväksytyistä kustannuksista on korvattu 60 % korvausluokassa I ja 50 % korvausluokassa II. Korvauksen määräytymisen perusteena on ollut kummassakin korvausluokassa 107 työntekijää. Työntekijäkohtainen korvaus on I korvausluokassa 41,72 euroa ja II korvausluokassa 92,86 euroa. Kansaneläkelaitos on oikaissut antamaansa päätöstä työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta Tuolloin annetussa päätöksessä on hyväksytty kustannuksia korvausluokassa I 9 559,00 euroa ja korvausluokassa II ,10 euroa annetulla päätöksellä kustannuksia hyväksytään lisää korvausluokassa I 756,00 euroa ja korvausluokassa II 1 134,00 euroa. Muilta osin aikaisemmin annettu päätös on voimassa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä on työterveyshuollon tuloksi kirjattu ,83 euroa, joten kuluvan vuoden tuloksi kirjataan saadusta korvauksesta 2 615,33 euroa. Päätöksiin voidaan hakea muutosta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta viimeistään 30. päivänä siitä, kun päätöksestä on saatu tieto (saapunut ). Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee Kansaneläkelaitoksen päätöksen työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta sekä oikaistun päätöksen työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudella tietoonsa saatetuiksi ja tyytyy päätöksiin. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus ASUNTOJEN VUOKRAT LUKIEN Khall 90 Köyliön kunnan vuokra-asuntojen vuokrankorotus toteutetaan yleistä vuokratason muutosta vastaavasti. Tarkistusajankohta on vuosittain 1.6. Tilastokeskuksen mukaan asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2014 keskimäärin 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain 27 :n mukaan vuokranantajan on ennen korotetun vuokran voimaantuloa kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantuloajankohta. Selvitys vuoden 2014 keskimääräistä asuinhuoneistojen vuokrannousua vastaavasti tarkistetuista vuokrista lukien on esityslistan liitteenä nro 2. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää toteuttaa kunnan vuokraasuntojen osalta asuinhuoneistojen vuoden 2014 keskimääräiseen 3,2 %:n vuokrien nousuun perustuvat vuokrantarkistukset lukien liitteen mukaisesti. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 2.

10 Kunnanhallitus SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄLLE VUOKRATTUJEN TILOJEN VUOKRAT LUKIEN Khall 91 Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä on sovittu, jollei tästä tai muusta laista muuta johdu. Vuokran tarkistamisesta voidaan sopia ottaen huomioon, mitä indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetussa laissa säädetään. Jos on sovittu, että vuokranantaja saa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksen ajankohdan tai määrän, tällainen sopimusehto on mitätön, jos ei ole myös sovittu perusteesta, jonka mukaan vuokraa sopimussuhteen aikana saadaan korottaa. Vuokranantajan on ennen korotetun vuokran voimaantuloa kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantuloajankohta. Valtioneuvoston päätöksiä vapaarahoitteisten asuinhuoneistojen vuokrien korottamisesta on vuokrasopimuksen mukaan sovellettu sellaisenaan myös Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymälle vuokrattujen toimitilojen vuokrien määräytymisessä. Kuluttajahintaindeksi (perusindeksi 2005 = 100) maaliskuu ,6 helmikuu ,1 Indeksin muutos maaliskuusta 2014 helmikuuhun 2015 oli 0,4 %. Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymälle vuokrattujen toimitilojen vuokria on edellisen kerran korotettu lukien. Nykyinen vuokra, esitettävä vuokrankorotus ja uusi vuokra lukien on seuraava: Köyliön terveysasematilat, 299 m 2 - nykyinen vuokra 8,71 /m ,20 /kk - korotus 0,03 /m 2 10,40 /kk - vuokra lukien 8,74 /m ,60 /kk Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää korottaa Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymälle vuokrattujen toimitilojen vuokraa lukien edellä esitetyn mukaisesti. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENTEEN UUDISTAMINEN SATAKUNNASSA Khall 92 Porin kaupunki on lähettänyt asiaa koskevan kirjelmän: Päättymässä olevan hallituskauden keskeisiä kansallisia tavoitteita oli uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne säätämällä uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Hallituksen lakiesitys raukesi tunnetulla tavalla. Palvelurakenteen uudistamista koskeva lainsäädäntö on myös tulevan hallituksen ohjelmassa ja sen valmistelu on myös tulevan hallituksen yksi keskeisimpiä tavoitteita. Lain aikataulu on auki ja riippuu vahvasti myös siitä yhdistetäänkö samaan tai rinnakkaiseen valmisteluun myös rahoitusta koskeva kokonaisuudistus. Myös tulevan järjestämislain hallintomalli jäi odottamaan uuden hallituksen linjausta. Vaikka sote-uudistus tässä vaiheessa kaatui eräisiin perustuslain kanssa ristiriidassa olleisiin kysymyksiin, on palvelujärjestelmän kokoamisesta ja palveluiden tasa-arvoisen saatavuuden parantamisesta laaja poliittinen ja toimijoiden keskeinen yhteisymmärrys. Julkisen talouden kestävyysvajeen pysäyttämisestä ja velkaantumiskehityksen katkaisemisesta on uutta lainsäädäntöä, jolla valtiovallan ohjauksella pyritään vaikuttamaan myös sote-palveluiden kustannuskehitykseen odottamatta tulevia sote-ratkaisuja. Eduskunnan käsittelyssä arvioitiin perustuslain kannalta mahdollisia tulevia hallintomalleja, ja tulevan lain-säädännön kannalta kelvolliseksi todettiin ainakin seuraavat; 1. aluehallintotyömalli, 2. yksitasoinen kuntayhtymä ja 3. tehtävien siirtäminen valtiolle tai muulle kansalliselle toimijalle. Annetuista vaihtoehtoesimerkeistä ainoastaan kuntayhtymä on kuntalähtöinen toimija. Se on myös ainoa vaihtoehto, joka on mahdollista toteuttaa nykyisellä lainsäädännöllä. Toimiva esimerkki tästä on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, EKSote. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokoaminen on erittäin laaja ja vaativa hanke. Suurin työ liittyy palvelurakenteen kokoamiseen, toimintaprosessien uudistamiseen, talouden järjestelmien kokoamiseen ja henkilöstöä koskeviin kysymyksiin. Arvion mukaan tämä osuus työstä on kaikissa tulevista hallinto-vaihtoehdoissa ja rahoitusratkaisuissa samankaltainen tehtävä. Käynnistämällä valmistelu odottamatta uutta järjestämislakia, on mahdollista toteuttaa uudistus useita vuosia nopeammalla aikataululla. Satakunnan kuntien seminaarissa todettiin hyväksi etenemismalliksi, että Pori lähettää kaikille maakunnan kunnille kyselyn omaehtoisen maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelun käynnistämisestä. Vastaukset arvioidaan kuntien edustajien uudessa tapaamisessa,

12 Kunnanhallitus joka pyritään ajoittamaan niin, että uusi hallitus ja sen ohjelma ovat tiedossa. Ohessa on kuntaliiton maaliskuussa 2015 kokoama tieto valmistelutilanteesta maakunnissa järjestämislain rauettua, sekä Aulis Laaksosen tiivistelmä sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista, keinoista ja integraatioista. Toivomme vastauksianne kysymyksiin mennessä. Toivomme myös, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin ja esitettyihin perustelupyyntöihin. Kysely on alustava ja sen linjausten perusteella arvioidaan vielä yhdessä edellytykset käynnistää omaehtoinen sote-kuntayhtymän valmistelu Satakunnassa. Esityslistan liitteenä nro 3 on vastaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Satakunnassa -kyselyyn. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa kysymyksiin liitteen mukaiset vastaukset. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 3.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTALIITOS Khall 64 Köyliön ja Säkylän kunnanvaltuustot ovat kokouksissaan hyväksyneet Köyliön ja Säkylän alustavan yhdistymissopimuksen. Tällöin todettiin, että esitys valtioneuvostolle kuntaliitoksen toteuttamisesta käsitellään myöhemmin. Kuntien asukkaita kuullaan näistä asioista erikseen. Kuntien keskinäisissä neuvotteluissa on liitossopimuksen sisältö täsmentynyt ja muutoinkin sen sisältö on täydennetty vastaaman tämän hetken tilannetta. Yhdistymissopimuksen mukainen kuntajaon muutos on tarkoitus toteuttaa siten, että Köyliön kunta lakkaa ja se liitetään Säkylän kuntaan lukien. Näin syntyneen uuden Säkylän kunnan vaakunana käytetään nykyistä Köyliön vaakunaa. Kuntien yhdistymisen tavoitteena on koota yhteiset voimavarat ja pyrkiä turvaamaan lähipalveluja Köyliössä ja Säkylässä. Kuntatalouden yleinen tiukkeneminen ja valtiovallan toimet synnyttävät tilanteen, jossa kuntien menot ovat tuloja suuremmat. Liitoksen yhteydessä joudutaan toimintaa ja palveluja sopeuttamaan kuntien taloudelliseen tilanteeseen. Kuntaliitoksen tärkeimpiä lähtökohtia on kuntatalouden realiteettien tunnistaminen ja tarjottavien palvelujen laajuutta tulee asukkaiden tarpeiden lisäksi arvioida tämän peilin kautta. Uuden Säkylän kunnan itsenäisenä säilyminen edellyttää talouden kunnossapitämistä. Kuntataloutta hoidetaan myös ennen yhdistymistä askeettisten periaatteiden mukaisesti yhdessä sopien. Yhdistymisen aikataulu: kunnanhallitukset asettavat aineiston (yhdistymissopimus, johdon organisaatiokaavio, työryhmäraportit sekä esiselvitys) nähtäville, asukkaiden ym. kuuleminen ja asian kuuluttaminen Kuulemiseen liittyvä selostustilaisuus asukkaille Säkylässä valtuustosalissa tiistaina klo 18 ja Köyliössä kunnanhallitukset käsittelevät saadut kannanotot ja huomautukset sekä tekevät esitykset valtuustoille kunnanvaltuustot käsittelevät lopullisen sopimuksen ja esityksen tekemisen valtioneuvostolle kuntajaon muuttamiseksi. Esityslistan liitteenä nro 6: - Yhdistymissopimus Johdon organisaatiokaavio - Sektorikohtaisten työryhmien raportit (sivistys, sote ja tekninen) (raportit on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille jo aikaisemmin)

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntaliitoksen esiselvitys (selvitys on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille jo aikaisemmin) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kuulla asukkaita ja muita, joita asia koskee ja asettaa julkisesti nähtäville Köyliön ja Säkylän kuntaliitoksen käsittelyyn tulossa olevan aineiston ajalle Asiasta julkaistaan julkinen kuulutus ja aineisto asetetaan myös kunnan nettisivuille. Kunnanhallitus pyytää kirjallisia kannanottoja asiasta Köyliön kunnalle klo 15 mennessä. Kirjelmät tulee toimittaa osoitteella: Köyliön kunta, Kunnanhallitus, Köyliöntie 9, Köyliö tai sähköpostilla osoitteeseen Kuntaliitoksen selostustilaisuus asukkaille ja muille sidosryhmille järjestetään Köyliön kunnan osalta Köyliön kunnanvirastolla (Köyliöntie 9) valtuustosalissa keskiviikkona klo 18 alkaen. Tilaisuudessa on mahdollista jättää kirjallisia kannanottoja ja mielipiteitä kuntaliitoksesta. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 6. Khall 93 Köyliön kunnan yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää johtoryhmälle henkilöstökyselyn järjestämistä. Johtoryhmä päätti kokouksessaan esittää Säkylän kunnalle ja perusterveydenhuollon kuntayhtymälle vastaavaa osaamiskartoitusta tehtäväksi kaikissa yhdistyvissä organisaatioissa. Kuntaliitoksen aineiston ja sisällön selostustilaisuus järjestettiin Köyliön kunnanviraston valtuustosalissa Liitoksen aineistoa tilaisuudessa esittelivät kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Tilaisuudessa oli 32 kuulijaa ja tiedotusvälineiden edustajaa. Tilaisuudessa ei jätetty kirjallisia muistutuksia tai muita kirjelmiä. Kuntaliitoksen kuulemisvaihe päättyy perjantaina klo 15. Mahdollisesti kertyvän aineiston ja siihen liittyvät vastineet Säkylän ja Köyliön kunnanjohtajat valmistelevat kunnanhallituksille kokoukseen mennessä. Päätösehdotusta täydennetään kokouksessa. Liitteenä nro 4 on Köyliön ja Säkylän yhdistymissopimus. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Köyliön ja Säkylän kuntien yhdistymissopimuksen liitteen mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Sopimuksen mukaan Köyliön kunta lakkaa ja liittyy Säkylän kuntaan alkaen. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto tekee valtioneuvostolle esityksen kuntajaon muuttamisesta yhdistymissopimuksen mukaisesti. Kokouksessa kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Köyliön ja Säkylän kuntaliitoksen aineistosta ei ollut määräaikaan klo mennessä jätetty yhtään kannanottoa. Kunnanjohtaja Seppo Saarinen ilmoitti olevansa esteellinen yhdistymissopimuksen 6. kohdan käsittelyyn ja tältä osin asia käsiteltiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Männistön selostuksen pohjalta. Maarit Markkula ehdotti, että valtuustolle ei esitetä Köyliön ja Säkylän kuntien yhdistymissopimuksen hyväksymistä. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa täydentämän päätösehdotuksen.

16 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall 94 Kuntalain 51 :n määräykset otto-oikeudesta viranhaltijoiden siirretyn ratkaisuvallan nojalla tekemiin päätöksiin ovat samansisältöiset kuin hallintokuntienkin tekemiin päätöksiin. Hallintosäännön 20 :n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta saman säännön 27 :ssä mainittuja kunnanjohtajan, osastopäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita, kuten vuosilomat, eräät virka- ja työvapaat, virkamatkamääräykset, lisä- yli-, lauantai- ja sunnuntaityöt sekä varallaolot, koulutukset, oman auton käyttöoikeudet ja virkapuhelinetuudet. Viranhaltijapäätösten ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanjohtajaa, Lallin koulun rehtoria, palkka-asiamiestä (palkkasihteeri), perusturvajohtajaa ja teknistä johtajaa siltä osin kuin heille on kunnan johtosäännöissä annettu ratkaisuvaltaa. Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset: Kunnanjohtaja 1/9, 11 :t Merkkipäivien huomioiminen 1/10 Tilapäislainan ottaminen/kuntarahoitus Oyj Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa viranhaltijoiden tekemät päätökset sekä päättää, etteivät tehdyt päätökset anna aihetta kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämiseen ja asioiden siirtämiseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätökset todetaan näin ollen täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall KÖYLIÖN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY JA KIINTEISTÖ OY KÖYLIÖN VUOKRA-ASUNNOT, TILINPÄÄTÖS - kunnanjohtaja selvitti kunnanhallitukselle Köyliön vanhustenkotiyhdistys ry:n ja Kiinteistö Oy Köyliön Vuokra-asuntojen tilinpäätöksen sisältöä vuodelta KÖYLIÖN LASTEN UIMAKOULU - esitettiin toivomus, että sivistyslautakunta selvittäisi uimakoulujen uintiajan pidentämistä

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 96 Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysministeriö - ohje , sosiaalipäivystys ja VIRVE:n käyttö - kirje , uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät keskeiset muut lainsäädäntömuutokset 2. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirjanotteet: 50 ; Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin selvitys ostopalveluista vuodelta 2014 ja sairaanhoidon ostopalveluiden raportti 1 2 kk/2015 sekä pyyntö palveluiden raportoinnista, 53 ; toiminnan ja talouden raportti 1 2 kk/2015, 58 ; kumppanuussopimukset vuodelle Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjajäljennös ja pöytäkirjanotteet 4 kpl 4. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y:n kokouskutsu , sääntömääräinen kevätkokous Turussa 5. Satakunnan syöpäyhdistys r.y:n kokouskutsu , sääntömääräinen vuosikokous Porissa 6. Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 8/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 180 KOKOUSAIKA Maanantai 7.9.2015 kello 18.00 19.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 06/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot