Sisällysluettelo. 433 Raportti työllistämistoiminnasta Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3. 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 433 Raportti työllistämistoiminnasta Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Aloitusluvan myöntäminen Naavakujan investointihankkeelle Pysyvä asuminen ranta-asemakaavassa Kotihoidon toiminnanohjaushanke Koulutuslautakunnan talousarvion 2014 määrärahamuutokset Lausunto koulutuksen rahoituslain muutoksesta Lausunto toisen asteen koulutuksen järjestämisverkkoa koskevasta lakiuudistuksesta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Keskustakorttelien asemakaavamuutos Ilmoitusasiat 86

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Aika kello 17:30-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja Aho Kimmo Hannu Aallon varajäsen Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Tavio Tero jäsen Vienonen Hannele Arja Savolaisen varajäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Björkskog Tommy valtuuston 2. vpj., Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Alm Pekka kiinteistöpäällikkö, Suonpää Kimmo tekninen johtaja, , Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heini Jalkanen ja Jan Lindström. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 17. marraskuuta 2014 Heini Jalkanen Jan Lindström

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Raportti työllistämistoiminnasta /13.05/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Kaupunginhallitus 433 Naantalin kaupungin työllisyystilanne Naantalin kaupungin työllisyystilanne on ELY -keskuksen julkaiseman syyskuun kuukausikatsauksen mukaan edelleen heikompi kuin vuosi sit ten, mutta hieman parantunut tämän vuoden kesäkuun tilanteeseen nähden. Nyt työt tö miä on yh teen sä 947 (10,4 %), kun vuosi sit ten työttö miä oli 731 (8,0 %). Koko Varsi nais-suo men työttö myys aste oli syyskuussa 1,2 % suurempi kuin vuosi sit ten ollen nyt 12,2 %. Työttömyyden rakenteen kuntavertailun mukaan Naantalissa nuorten (al le 25 vuoti aiden) osuus työttömistä on verrokkikuntien pienim piä (11,4 %), kun taas yli 50-vuotiaiden osalla tilanne on selkeästi huonom pi (41,8 %). Yli vuo den työttömänä olleiden osuus on kunnissa suurin piir tein sa mal la tasolla. Listan liitteenä on raportti työllistämistoiminnasta LIITE B3, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan työllistämistoimin taa koskevan raportin ajalta ja saattaa sen edelleen kau pun ginhallitukselle tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Raportti työllistämistoiminnasta on liitetty esityslistaan (KH ).

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi työllistämistoimintaa koskevan raportin Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 35/ /2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelustrategian vuosille Palvelustrategiaan on kirjattu kaupungin eri tehtäväalueille kehittämiskohteita ja strategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeita. Ateria- ja siivouspalveluita koskevassa painopistehankkeessa tulee laatia selvitys ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistamisesta. Selvitystyö aloitettiin tilapalveluissa pian strategian hyväksymisen jälkeen. Selvitystä tekemään perustettiin oma työryhmä. Ateria- ja Siivouspalveluiden työryhmä: Ateria- ja siivouspalveluiden esimies Heli Ran tala Siivouspalveluhenkilöstö Anne-Marie Silanterä (varalla Riitta Muli) Ateriapalveluhenkilöstö Tanja Inttilä (varalla Anne Virtanen) JHL Eliisa Ansamaa (varalla Anja Kettunen) Jyty Irja Vihermä (varalla Eija Westerlund) KTN Arja Rantala (varalla Jukka Kylmäoja) puheenjohtaja Kimmo Suonpää työryhmätyöskentelyn vastaava, varapuheenjoh taja Pekka Alm sihteeri Maria Wallenius Työryhmätyöskentelyn tarkoituksena oli saada aikaan helposti ymmärrettävä, rehellinen ja eri näkökohdat monipuolisesti huomioonottava raportti, joka antaa selkeän kuvan omasta toiminnasta ja jonka avulla voidaan oikeudenmukaisesti verrata omaa palvelua ja mahdollisia ulkopuolisia toimijoita. Selvityshankkeesta on järjestetty henkilöstölle tiedotustilaisuudet , ja Tiedotustilaisuuksissa hanketta esiteltiin avoimesti ja henkilöstöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus vaikuttaa suoraan selvityshankkeeseen. Selvityshankkeen ohjausryhmänä toimii Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto. Tilapalvelujaosto on käsitellyt selvityshankkeita kokouksissaan ( 14), ( 26) ja ( 35).

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Valmis selvitysehdotus asetetaan tilapalvelujaoston arvioitavaksi asetetun aikataulun mukaisesti. Vertailtavuuden tavoitteen takia selvitystyön lähtökohdaksi asetettiin palvelun laatutason säilyttäminen nykyisellään. Selvitystyössä kuvattiin sen takia tarkasti ateria- ja siivouspalveluiden tehtävät ja vastuualueet perustiedot koh teineen ja erityispiirteineen. Selvitys jaettiin kahdeksi erilliseksi selvityk seksi että kuvaukset eivät sekoittuisi keskenään. Selvityksissä avataan ateria- ja siivouspalveluiden kustannukset ja verra taan niitä muiden vertailukuntien yksiköihin. Ateriapalveluista ennustetaan eläköityvän selvityksen mukaan 20 työntekijää vuoteen 2023 mennessä ja siivouspalveluissa 15. Selvityksen varsinaisessa ulkoistusmahdollisuuksia käsittelevässä osassa esitellään seitsemän vaihtoehtoista palvelujen tuottamistapaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa VE0 toimintaa tehostetaan nykyisen toimintamallin pohjalta. Tehostamistoimenpiteinä ovat toiminnan mitoittaminen ja keskittyminen sisäisiin asiakkaisiin. Vaihtoehdossa jatketaan laadukasta toimintaa erittäin ammattitaitoisella yksiköllä. Etenkin siivouspalvelut -yksikköä käytetään kaupungille edullisena uudelleensijoitusyksikkönä. Toimintavaihtoehdossa VE1 ostopalveluja lisätään eläköitymisten mukaan. Ateriapalveluissa tehostamiseen pyritään lisäksi joko yhden tai kahden keskuskeittiön mallilla. Siivouspalveluissa ulkoistetaan erityislaitteita vaativia tai ydintehtävään kuulumattomia kohteita. Ateria- ja siivouspalveluiden toiminnan laatu on nykyisellään korkea. Asiakastyytyväisyys on myös erittäin hyvällä tasolla. Laadun alentaminen on yksi toimintavaihtoehdon tehostamiskeinoista. Siivouksen osalta laadun alentaminen on vähäisessä määrin mahdollista. Haasteeksi tulee pintojen kuluminen ja sisäilmaongelmien lisääntymisriskit. Ateriapalveluiden osalta ruokatarvikehankintojen edullistamisen keinoja ei ole helposti löydettävissä. Toimintavaihtoehdossa VE2 ateria- ja siivouspalveluista muodostetaan yhtiö yhdessä tai erikseen. Naantalin kaupungin kiinteistöissä toimiva palveluyhtiö olisi kuitenkin pieni toimija markkinoilla, jonka tulisi toimia joustavasti alueellaan. Yhtiö voisi kilpailla vapaasti alueellaan myös ulkopuolisista kohteista.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Toimintavaihtoehdossa VE3 ateria- ja siivouspalveluista ulkoistetaan selkeärajaisia osatoimintoja tai osakokonaisuuksia. Osakokonaisuus tulisi valita siten, että siinä on ulkoistettuna selvä mahdollisuus laadun säilyttämiseen ja säästöjen löytymiseen nykyiseen toimintamalliin verrattuna. Osakilpailutukseen tulisi valita vaihtoehto, jota voidaan verrata lisäksi nykyiseen toimintaan asianmukaisesti. Osakilpailutuksen etuna on, että ratkaisussa jää paluumahdollisuus omaan tuotantomalliin. Saaristoalueen ateria- ja siivouspalvelukokonaisuus voisi olla yksi mahdollinen ulkoistuskokonaisuus, joka on laajuudeltaan 15,5 henkilötyövuoden kokonaisuus (15,5 htv). Saaristoalueeseen laskettaisiin tällöin Luonnonmaa, Rymättylä, Merimasku ja Velkua. Ulkoistuksen yhteydessä olisi tarpeen selvittää lisäksi kiinteistönhoitopalvelujen ja mahdollisesti yhdyskuntateknisten alueidenhoitopalveluiden ulkoistamista samanaikaisesti. Järjestelyllä olisi mahdollista rakentaa pitkien etäisyyksien saaristoalueelle monitoimipalveluyksikkö, joka voisi sopia hyvin asiaan erikoistuneelle yritykselle. Erillisinä kilpailutuskohteina voisi tulla kyseeseen myös esimerkiksi vapaa-ajantilojen (3 htv), terveysasematilojen (5,1 htv) tai terveysasema ja hoivatilojen (9,6 htv) siivouspalvelujen ulkoistus. Terveyskeskus ja hoivakeittiöiden ateriapalveluiden ulkoistaminen (15,3 htv) olisi myös mahdollista. Esitetyt osaulkoistusvaihtoehdot ovat kokonaisuuksia, jotka poikkeavat tehtäväsisällöiltä toisistaan ja muusta oman toiminnan perustyöstä. Näiden kokonaisuuksien osalta ulkoistuksen kannattavuusvertailu tapahtuisi kaupungin saman kokonaisuuden entiseen toteutustapaan verrattuna. Myös toteutuvien työtuntien kustannuksia on mahdollista verrata. Perustyyppisestä ateria- ja siivoustyöstä ei ole selvityksissä esitetty muodostettavaksi osaulkoistusvaihtoehtoa, koska sen pilkkominen pienempiin osiin vähentäisi toiminnan tuottavuutta. Toisaalta perustyön kokonaisuuden ulkoistaminen on liian suuri kokonaisuudessaan ulkoistettavaksi omaan toimintamalliin paluumahdollisuuden säilyttämisen ja eläköitymisvauhdin näkökulmista. Vertailtavuuden tavoitteen takia on kuitenkin mahdollista ulkoistaa jokin perustyyppinen ateria- tai siivouspalvelukohde. Toimintavaihtoehdossa VE4 ateria- ja siivouspalveluiden palveluliiketoiminta luovutetaan markkinoilla toimivalle yritykselle. Kaupungin palvelukseen jää kuitenkin riittävästi valvontahenkilöstöä. Liikkeenluovutuksessa henkilökunta siirtyy uuteen yritykseen vanhoina työntekijöinä. Samoin laitekanta siirtyy yritykselle. Vaihtoehdossa kaupunki toimii tilaajana ja yritys tuottajana.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Toimintavaihtoehdossa VE5 ateria- ja siivouspalveluiden palvelutoiminta kilpailutetaan vapaasti. Vaihtoehdossa koko henkilöstö jää kaupungin palvelukseen. Kaupunki päättää jäävän henkilöstön mahdollisista tehtävämuutoksista erillisesti. Vaihtoehdossa kaupunki toimii tilaajana ja yritys tuottajana. Toimintavaihtoehdossa VE6 ateria- ja siivouspalveluiden toimintaa tehostetaan kuntayhteistyön mahdollistamin keinoin. Mikäli meneillään olevat kuntaliitosselvitykset johtavat liitosten toteutumiseen, voitaisiin toimintaa tehostaa yhdistettävän alueen toiminnan keskittämistoimenpiteiden kautta. Yhteisen keskuskeittiön toteuttaminen kuntien kanssa yhdessä voisi lisäksi tulla kyseeseen. Mahdollisiin ulkoistusratkaisuihin vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten osalta valtakunnallisen sote-alueratkaisun toteutustapa. Val takun nallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamistavan uudis tamishankkeen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut siirtyvät sote-alueiden vastuulle Sote-ratkaisua ei ole huomioitu selvi tyksessä, koska siitä ei ole vielä saatavissa riittävästi tietoa. Niissä kilpailutuksissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon tilapalveluita, tulee sote-alueratkaisu ottaa huomioon. Ateria- ja Siivouspalveluiden ulkoistusselvitysraportit oheistetaan esityslistalle. LIITE B3-B4, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditun ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitykset ja esittää tekniselle lau takunnalle, että tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että 1. sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistamises ta saaristoalueen osalta valmisteltaisiin kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa annettaisiin mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen sa manaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista laadittaisiin lisäksi kustannusarviot, jotka käsiteltäisiin samassa yhteydessä tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa kilpailutusasia kirjojen kanssa.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: 2. Ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valittaisiin lisäksi sellainen yksittäinen mahdol linen ulkoistettava kohde, jo ka antaisi mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteu tettavalle palvelulle. Tästä kohteesta laadittaisiin myös tarjouspyyntöasia kirjat ja kustannusarvio vuoden 2015 aikana tilapalvelujaoston ja tek nisen lautakunnan käsiteltäviksi. 3. Yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laadittaisiin hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen vuo den 2015 aikana. KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditut ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitykset ja esittää tekniselle lautakunnalle, että tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että 1. sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistamisesta saaristoalueen osalta valmistellaan kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakir joissa annetaan mahdollisuus ateriaja siivouspalveluiden tarjoamiseen sa manaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista laaditaan lisäksi kustannusarviot, jotka käsitellään samassa yhteydessä tilapalvelujaostossa ja teknises sä lau takunnassa kilpailutusasiakirjojen kanssa. 2. Ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valitaan li säksi sellainen yksittäinen mahdollinen ulkoistettava kohde, joka antaa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteutettavalle palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan myös tarjouspyyntöasiakirjat ja kustan nusarvio vuoden 2015 aikana tilapalvelujaoston ja teknisen lautakunnan käsiteltäviksi. 3. Yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laaditaan hankesuunnitelmat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana. Samalla varmistetaan, että kaupungin ateria- ja siivouspalveluiden organisaatioiden hnkilöstöresurssit vä he nevät kil pailutuk sen myötä ainakin samassa suhteessa, kun henikilöstö-

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: resurssia nyt käyte tään omana työnä tehtäessä kil pailu tettavalla osa-aleella. Tästä henkilöstöresurssin vähentä mi sestä teh dään erilli nen tar kennettu selvitys kilpailutus kokonaisuuden kus tannussel vi tyk sen kans sa. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Ateria- ja Siivouspalveluiden ulkoistusselvitysraportit oheistetaan esityslistalle. LIITTEET B2-B3, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen laaditut ateria- ja sii vous pal ve luiden ulkoistusselvitykset ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et tä ti la laitos jatkaa asian sel vit tä mistä siten, et tä sekä ateria- että siivouspalvelujen ulkoistami sesta saaristo alueen osalta valmistellaan kilpailutusasia kirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakir joissa an netaan mah dollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoa miseen sa man aikaisesti. Kilpailu kokonaisuuksista laadi taan lisäksi kustan nusarviot, jotka käsi tellään samassa yhteydessä tilapalvelu jaostossa ja teknisessä lau takun nassa kilpailutusasiakirjojen kanssa ateria- ja siivouspalveluiden Kanta-Naantalin toimialueelta valitaan li säksi sellainen yksittäinen mah dolli nen ulkoistettava kohde, joka antaa mahdollisim man hyvän vertailukohdan omana toimintana toteutetta valle palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan myös tarjous pyyntöasiakirjat ja kus tan nusarvio vuo den 2015 aikana tilapalvelujaoston ja teknisen lautakunnan kä siteltäviksi

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus yhden ja kahden keskuskeittiön tilaratkaisuista laadi taan han kesuunnitel mat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 ai kana. KOKOUSKÄSITTELY: Samalla varmistetaan, että kaupungin ateria- ja siivouspalveluiden organi saatioiden henkilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä aina kin sa massa suhteessa, kun henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä teh täessä kilpailutettaval la osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämises tä tehdään erillinen tar ken nettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kus tan nusselvi tyksen kanssa. Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henkilöitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 434 Ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistusselvitysraportit ovat esityslistan liitteinä (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm olivat läsnä kokouksessa tä män asian kä sit te lyn ajan.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Markku Tuunan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle asti.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 35/ /2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi palvelustrategian vuosille Palvelustrategiaan on kirjattu kaupungin eri tehtäväalueille kehittämiskohteita ja strategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeita. Kiinteistönhoitoa koskeva painopistehankkeessa laaditaan selvitys: Mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa vuonna 2014? Selvitystyö aloitettiin tilapalveluissa pian strategian hyväksymisen jälkeen. Selvitystä tekemään perustettiin oma työryhmä. Kiinteistönhoidon työryhmä: Kiinteistönhoidon esimies Jari Nordlund Kiinteistönhoitohenkilöstö Harri Viholainen (va ralla Jaakko Riippi) JHL Eliisa Ansamaa (varalla Harri Viholainen) Jyty Petri Vaara-aho (varalla Irja Vihermä) puheenjohtaja Kimmo Suonpää työryhmätyöskentelyn vastaava, varapuheenjoh taja Pekka Alm sihteeri Maria Wallenius Työryhmätyöskentelyn tarkoituksena oli saada aikaan helposti ymmärrettävä, rehellinen ja eri näkökohdat monipuolisesti huomioonottava raportti, joka antaa selkeän kuvan omasta toiminnasta ja jonka avulla voidaan oikeudenmukaisesti verrata omaa palvelua ja mahdollisia ulkopuolisia toimijoita. Selvityshankkeesta on järjestetty henkilöstölle tiedotustilaisuudet , ja Tiedotustilaisuuksissa hanketta esiteltiin avoimesti ja henkilöstöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus vaikuttaa suoraan selvityshankkeeseen. Selvityshankkeen ohjausryhmänä toimii teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto. Tilapalvelujaosto on käsitellyt selvityshankkeita kokouksissaan ( 14), ( 26) ja ( 35). Valmis selvitysehdotus asetetaan tilapalvelujaoston arvioitavaksi asetetun aikataulun mukaisesti.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vertailtavuuden tavoitteen takia selvitystyön lähtökohdaksi asetettiin palvelun laatutason säilyttäminen nykyisellään. Selvityksessä kuvataan sen takia tarkasti kiinteistönhoidon tehtävän ja tulosyksikön perustiedot kohteineen ja erityispiirteineen. Siinä avataan kiinteistönhoidon kustannukset ja verrataan niitä muihin kiinteistönhoitoyksiköihin. Selvityksen varsinaisessa ulkoistusmahdollisuuksia käsittelevässä osassa todetaan, että koko kiinteistönhoitoyksikön ulkoistaminen on periaatteessa mahdollista, koska markkinoilta löytyy kaikkia kiinteistönhoidon palveluja. Ulkoistamiselle ei ole myöskään laillisuuden näkökulmasta esteitä. Kiinteistönhoidon henkilökunnasta ennustetaan eläköityvän seuraavan viiden vuoden aikana kolme kiinteistönhoitajaa ja yksi työpäällikkö. Kiinteistönhoidon ulkoistaminen kokonaisuudessaan koettiin kuitenkin haasteelliseksi kiinteistönhoidon pitkäkestoisten velvoitteiden takia, jotka ulottuvat huomattavasti pidemmälle kuin, mihin ulkoistus pisimmilläänkään voi ulottua. Kiinteistönhoitoon liittyvään omistajavastuuseen liittyviä tehtäviä on myös vaikea ulkoistaa. Kiinteistönhoitotehtävissä on myös osia, joiden arvo tilojen hallinnalle on selvästi suurempi kuin, mitä on kiinteistönhoitoyritykselle maksettava korvaus kiinteistönhoitotyöstä. Näiden syiden takia selvityksessä esitetään, että kiinteistönhoidossa säilytettäisiin ulkoistustilanteissa riittävän suuri oma yksikkö, jotta mm. päivystys-, avainhallinta-, taloautomaatio- ja omistajavastuutehtävät voidaan toteuttaa omana toimintana koko rakennuskannassa. Kiinteistönhoito on nykyisellään jo ulkoistettu hyvin pitkälle muilta osin kuin varsinaisen kiinteistönhoitotyön osalta. Kiinteistönhoidon aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelut hankitaan ulkoa tai kaupungin muilta yksiköiltä konserniohjauksen mukaisesti. Sesonkiluontoisten tehtävien, erikoistehtävien tai erikoisvälineitä edellyttävien tehtävien osalta on mahdollista löytää vielä jotakin lisäkilpailutettavaa. Mahdollisia kilpailutettavia tehtäviä ovat mm. piha-alueiden talvihoito- ja vihertyöt sekä leikkipuistojen hoitopalvelut. Kiinteistönhoidon osalta alueellinen edellä esitettyjen kriteerien mukainen osakilpailutus on myös mahdollinen. Osakilpailutuksen tulisi olla selkeärajainen osakokonaisuus, jolla olisi selvä mahdollisuus laadun säilyttämiseen ja säästöjen löytymiseen nykyiseen toimintamalliin verrattuna. Osakilpailutukseen tulisi valita vaihtoehto, jota voidaan verrata lisäksi nykyiseen toimintaan asianmukaisesti. Osakilpailutuksen etuna on, että ratkaisussa jää paluumahdollisuus omaan tuotantomalliin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Osakilpailutuksella olisi mahdollista ulkoistaa selvityksen mukaan esimerkiksi saaristoalueen kiinteistönhoito. Saaristoalueeseen laskettaisiin tällöin Luonnonmaa, Rymättylä, Merimasku ja Velkua. Ulkoistuksen yhteydessä olisi tarpeen selvittää lisäksi siivouksen, ateriapalveluiden ja mahdollisesti yhdyskuntateknisten alueidenhoitopalveluiden ulkoistamista samanaikaisesti. Järjestelyllä olisi mahdollista rakentaa pitkien etäisyyksien saaristoalueelle monitoimipalveluyksikkö, joka voisi sopia hyvin asiaan erikoistuneelle yritykselle. Mahdollisiin ulkoistusratkaisuihin vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten osalta valtakunnallisen sote-alueratkaisun toteutustapa. Val takun nallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamistavan uudis tamishankkeen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut siirtyvät sote-alueiden vastuulle Sote-ratkaisua ei ole huomioitu selvi tyksessä, koska siitä ei ole vielä saatavissa riittävästi tietoa. Niissä kilpailutuksissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon tilapalveluita, tulee sote-alueratkaisu ottaa huomioon. Kiinteistönhoidon ulkoistusselvitysraportti oheistetaan esityslistalle. LIITE B2, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditun kiinteistönhoidon ulkois tusselvityksen ja esittää tekniselle lautakunnalle, että Tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että kiinteistönhoidon ulkoistamisesta saaristoalueen se kä kiinteistöjen piha-aluehoidon osalta valmisteltaisiin kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa tulisi antaa mahdollisuus ate ria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Kilpailukokonai suuksista tulisi lisäksi samaan aikaan laatia kustannusarvio, jonka tulee olla lähtökohtana omassa toiminnassa tavoiteltaville säästöille. Tarkennetaan esittelytekstissä olevaa kohtaa "Kiinteistönhoidon ulkoistami nen kokonaisuudessaan koettiin kuitenkin haasteelliseksi kiinteistönhoidon pitkäkestoisten velvoitteiden takia, jotka ulottuvat huomattavasti pidemmäl le kuin, mihin (ulkoistus) kilpailutuskausi voi pisimmilläänkään ulottua".

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen laaditun kiinteistönhoidon ulkois tusselvityksen ja esittää tekniselle lautakun nalle, että tilalaitos jatkaa asian selvittämistä siten, että kiinteistönhoidon ulkoistamisesta saaristoalueen se kä kiinteistö jen piha-aluehoidon osalta valmistellaan kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana. Kilpailutusasiakirjoissa tulee antaa mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista tulee lisäksi samaan aikaan laatia kustannus arvio, jonka tulee olla lähtökohtana omassa toiminnassa tavoiteltaville säästöille. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiinteistönhoidon organisaation hen kilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutetta valla osa-alueel la. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erilli nen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kans sa. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistönhoidon ulkoistusselvitysraportti oheistetaan esityslistalle. LIITE B1, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen laaditun kiinteistön hoi don ulkoistusselvityksen ja esittää kau pun ginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ti la laitos jat kaa asian selvittä mis tä si ten, että kiin teistön hoidon ulkois ta mi sesta saaristo alueen se kä kiinteistöjen pi ha-alue hoidon osal ta valmistellaan kilpai lu tus asiakirjat vuo den 2015 aikana.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 435 KOKOUSKÄSITTELY: Kilpailutusasiakirjoissa tulee antaa mahdollisuus ateria- ja siivouspalveluiden tarjoamiseen samanaikaisesti. Kilpailukokonaisuuksista tulee lisäksi samaan aikaan laatia kustannusarvio, jonka tulee olla lähtökohtana omassa toiminnassa tavoiteltaville säästöille. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiinteistönhoidon organisaation henkilöstöresurssit vähenevät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin henkilöstöresurssia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettavalla osa-alueella. Tästä henkilöstöresurssin vähentämisestä tehdään erillinen tarkennettu selvitys kilpailutuskokonaisuuden kustannusselvityksen kanssa. Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan henki löitä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomi oon mahdollisesti tuleva palvelutavan muutos. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Kiinteistönhoidon ulkoistusselvitysraportti on esityslistan liitteenä (KH ). KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm olivat läsnä kokouksessa tä män asian kä sit te lyn ajan.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Markku Tuunan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle asti.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2014 Kaupunginhallitus 436 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman investoin nit 2 Kulttuurilautakunta Sivistystoimen toimintaraportti ajalta Hankeavustukset 27 Kulttuurin tekijä -palkinto Ilmoitusasiat 1 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 30/2014 Kassalainan ottaminen Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen 51/2014 Muutokset johdon tuen sijaisjärjestelyissä KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma / /2014 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi on valmistunut. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi (sisältäen mm. sitovuusmääräyksiä ja lainanottovaltuuksien järjestämisen) sekä sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa. Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä henkilöstösuunnitelmaksi on sähköisessä kokoushallinnassa. Kaupunginhallitus antoi toimielimille vuoden 2015 talousarvion laadintaa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toimintakateluvun. Toimialojen talousarvioehdotusten vertailu raamilukuun on talous ar vio kirjan liitteenä. Satamalle ei annettu enää raamilukua, mutta sen yh tiöit tä misen vaikutus talousarvion rakenteisiin valmistellaan erikseen ja lii tetään oheisaineistoon. Kaupunginjohtaja valmistelee investointisuunnitelmaa edelleen ja tarvittaessa tekee täsmennetyn ehdotuksen kaupunkisuunnittelujaostoon viikolla 43. Samassa yhteydessä tehdään tarvittaessa täsmennetty ehdotus avustuk sista ja jäsenmaksuista. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju, kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja erityisasiantuntija Martti Sipponen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn. Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina kello 15 alkavassa ko kouksessa. Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus lähettää investointisuunnitelman kaupunkisuun nit te lu jaos tolle ja henkilöstösuunnitelman yleisjaostolle edel leen kä sitel täväk si. Merkittiin, että henkilö kun nan edus taja Mar ja-terttu Paju, kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja erityisasiantuntija Mart ti Sip po nen oli vat läs nä ko kouk ses sa tämän asian käsittelyn ajan. Lisäksi merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina seuraavat viranhaltijat: sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki kello tekninen johtaja Kimmo Suonpää kello perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen kello Merkittiin, että Mikko Rönnholm poistui kokouksesta tämän asian käsitte lyn aikana kello

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman sekä päätti lähettää investointisuunnitelman kau punki suunnittelujaostolle ja henkilöstösuunnitelman yleisjaos tolle edelleen käsi teltäväksi. Kaupunginjohtajan päivitetty ehdotus talousar vioksi 2015 ja ta lous suunnitelmaksi valmistuu perjantaina , jolloin se tal lennetaan sähköiseen kokoushallintaan. Talousarvioehdotusta on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa Yleis jaosto on käsitellyt henkilöstö suun nitel man ko kouk sessaan In vestointisuunnitelma on käsitel ty kau punki suun nitte lujaos tossa Em. käsittelyt on tallennettu säh köi seen kokoushallintaan, kuten myös kooste kaupunginhallituksen talousarvion 1. käsittelykierroksella sekä jaos to jen käsittelyissä esitetyistä selvityspyynnöistä ja niihin saaduista vastauksista. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kau pungin talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus nimeää tehtäväalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju ja kaupunginkamreeri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian kä sit te lyn ajan.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaehdotustaan seuraavasti: Käyttötalousosa Erikoissairaanhoito Tehtäväalueen nimeksi muutetaan "Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä". Investointiosa Soinistentien saneeraus Hankkeen otsikoksi muutetaan "Soinistentien peruskorjaus ja lii ken ne tur val li suu den pa rantaminen". Lisätään uutena hankkeena: Ulos vuokrattavat kiinteistöt Merisalin wc-tilojen ja keittiön saneeraaminen ja laajentami nen. Hankemääräraha on euroa vuodelle 2015 KH-mer kinnällä. Esteellisyydet Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet: Arja Savolainen käsiteltäessä matkailupalvelujen ostoa Naan talin Matkailu Oy:ltä Jan Lindström käsitel täessä Kaukoläm pöä ja energiahuoltoa Heini Jalkanen ja Mikko Rönnholm käsiteltäessä avustuk set-liitteen kohtaa Kulttuurilautakunta / Naanta lin Musiikkijuhlat Elina Salokangas ja Anne Linja käsitel täessä Raina-säätiötä koskevia kohtia.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyä tiistaina alkaen kello Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kau pungin talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus nimeää tehtäväalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat. Läsnäolomuutokset Henkilökunnan edustaja Mar ja-terttu Pa ju ja kau pungin kam reeri Juha Heinonen olivat läs nä ko kouk ses sa tämän asian kä sittelyn ajan. Arja Savolainen poistui kokouksesta esteellisenä käsiteltäessä määrärahan lisäämistä kaupunkisuunnittelun tehtäväalueelle. Elina Salokangas poistui kokouksesta esteellise nä käsiteltäes sä määrärahan lisäämistä aikuissosiaalityön tehtäväalueelle.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Määrärahamuutokset Kaupunkisuunnittelu Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaehdotustaan siten, et tä pal ve lui den os toon va ra taan li sää eu roa. Mää räraha va rus te taan KH-merkinnällä ja käytetään mat kai lun yh teismark ki noin tiin ja kana voidaan Naanta lin Matkai lu Oy:n kautta. Aikuissosiaalityö Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaehdotustaan si ten, että teh tä vä alu een mää rä ra haa lisätään eu rol la käy tettäväk si työl listä mi seen. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Markku Tuuna esitti Heini Jalkasen kannattamana, että tehtäväalueen määrärahaa lisätään eurolla. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut / Henkilöstösuunnitelma Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaehdotustaan si ten, että kou lu psy ko login vir ka pe rus te taan lu kien. Tehtäväalueen määrärahaa ei lisätä. Verotulot Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaehdotustaan si ten, että verotuloihin lisätään vuodelle 2015 Pöytäkirjamerkinnät Kaupunginjohtaja esitti kokouksessa seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Terveyspalvelut Kaupunginhallitus edellyttää, että Naantalin oman virka-ajan ul ko puo li sen päivystyksen korvaamisesta alueel-

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lisen yhteis päi vys tys keskuksen palveluilla lukien tehdään perus teelli nen selvitys, jossa arvioidaan kokemuksia ajalla seuraavasti: 1 Potilasmäärien lisääntyminen alueellisessa yhteispäi vystyskeskuksessa vuoden 2014 vastaa vaan ajankoh taan verrattuna 2 Potilasmäärien mahdollinen lisääntyminen ter veyskeskuksen päiväaikaisessa toiminnassa vuoden 2014 vas taavaan ajankohtaan verrattuna 3 Miten laajennetulla hoitajavastaanotolla on kyet ty vas taamaan terveyskeskuksen mahdollisesti li sääntyneisiin potilasmääriin? 4 Miten Naantalin asukkaiden pääsy terveyskeskuksen lääkärille / omalääkärille toteutuu (hoitotakuuvelvoit teiden toteutuminen)? Selvitys tuodaan kaupunginhallitukseen huhtikuun 2015 lop puun mennessä ja kaupunginhallitus päättää selvityksen perus teel la tar vittavista toimenpiteistä perusterveydenhuollon pal velui den saatavuuden turvaamiseksi. Lisäksi selvitetään marraskuun 2014 aikana mahdollisuudet jär jes tää kokeiluluontoisesti terveyskeskuksen iltavastaanotto toi mintaa vuoden 2015 alusta lukien. Kaupunginhallitus päätti kokouskäsittelyn aikana yksimielisesti tehdä seuraavat pöytäkirjamerkinnät: Aikuisten psykososiaaliset palvelut ja vammaispalvelut Maaliskuun 2015 loppuun mennessä selvitetään, miten osto palvelujen kustannusnousua saadaan hillittyä. Samalla tulee etsiä uusia toimintamalleja. Varhaiskasvatus Laaditaan huhtikuun 2015 loppuun mennessä kokonaistarve-, talous- ja vaihtoehtoselvitys yhden päiväko din sulkemisesta vuonna 2015 (Suovuori / joku muu päivä-

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus koti). Selvitetään pe rusteet sekä se, mitä ko. ra ken nuksel le tehdään päiväkodin sulkemisen jälkeen. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Koulupsykologin rekrytoinnin yhteydessä selvitetään, miten psykologien toimenkuvia voidaan muuttaa varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnan varhaista puuttumista ja ennaltaeh käisevää toimintatapaa tukevaksi. Vapaa-aikapalvelut Kaupunginhallitus teettää tarvittavat selvitykset kesäjään käyt töön ottamiseksi Aurinkoareenalla. Selvitetään VG-62 ry:n to dellinen jääajan tarve, seuran osallistuminen kustannuksiin, jääajan optimointiin, yhteismarkkinointiin ja markkinointivas tuuseen sekä yhteistyömahdollisuudet Raision kanssa. Käyttö kustannukset selvitetään käyttöajan pidentämiseksi saakka arkipäivisin klo 15-21, jonka jälkeen halli on suljettu loppukesäksi. Lisäksi selvitetään erikseen käyttökustannukset hallin avaamiseksi alkaen. Mahdollinen määräraha osoitettaisiin erillisenä muista käyttökustannuksista. Ampumarata- ja ampuma-aselakiin on tulossa muutoksia ja uusi ohjeistus ampumaratojen ympäristöluvista. Ampumaseu rat pelkäävät, että lupakäytännöt uhkaavat lopettaa useita am pumaratoja. Selvitetään milloin Haijaisten ampumarata on vii meksi tarkastettu, millaisia edellytyksiä lupien myöntämiseen kohdistuu jatkossa ja miten ampumaradan toiminta voidaan jatkossa turvata. Tilalaitos Kaupunginhallitukselle toimitetaan tammikuussa 2015 luette lo ja aikataulutus purettavien rakennusten osalta.

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 437 KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kokouskäsittelyn aikana esi te tyt mää rä ra hamuutokset ja pöytäkirjamerkinnät. Kaupunginhallituksen eh do tus ta lous ar vioksi vuo del le 2015 ja ta lous suunni tel maksi vuo sille on liitetty esityslistaan (KH ). Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus nimesi tehtäväalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat. Kaupunginhallituksen hyväksyttyä ehdotuksensa olen sen jälkitarkastuksessa havainnut teknisen virheen, joka vaikuttaa vuoden 2015 tuloslaskelman kahteen tuloriviin. Talousarvioehdotuksen 2015 määrärahoihin, tuloarvioihin tai lainamäärään ei tällä virheellä ole vaikutuksia. Tuloslaskelman selvitysosan mukaan Tilalaitoksen vuokratuotot esitetään tuloslaskelmassa rivillä "Myyntituotot" ja samalla summalla vähennetään riviä "Vuokratuotot". Näin on nytkin menetelty, mutta summa oli liian pieni. Sama menettelyvirhe koskee myös TE-ehdotuksen sisältöä. Koska vuosien tulorivit johdetaan vuoden 2015 talousarvion luvuista eri prosenteilla, vaikuttaa edellä selostettu virheen korjaus näiden kahden tulorivin vuotuisiin summiin ja toimintatuottojen yhteismäärään vuosina Nämä muutokset vaikuttavat välisummiin (toimintakate, käyttökate, vuosikate, tilikauden tulos, tilikauden ylijäämä) ja viime kädessä rahoituslaskelman viimeiseen riviin eli lainamäärään per / 2017 / Korjauksen seurauksena lainamäärä per kasvaa 0,2 miljoonaa euroa.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sähköisessä kokoushallinnassa oleva materiaali on korjattu KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ehdotuksessa olleen teknisen virheen ja esittää valtuustolle Naan talin kaupun gin ta lousar vion vuo delle 2015 ja ta lous suunni telman vuosille hyväksymistä korjatussa muodossa. Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille on liitteenä ja se säilytetään erillisenä asiakirjana. LIITE B1, KH Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 110/ /2014 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Liikenneväylät ja venesatamat -tulosyksikölle on palvelustrategiassa määritelty seuraavaa: "Siirrytään täyskatteelliseen toimintaan ja yksittäisiä venesatamia ulkoiste taan liittyen olemassa olevaan yritystoimintaan. 1-3 venesatamaa yksityis tetään strategiakauden aikana." Vanhan kaupungin rannan venesatamassa oli kesällä 2013 vuokrattuna 184 venepaikkaa kaupungin toimesta. Määrään ei sisälly ns. altaiden pienve ne- ja soutuvenepaikkoja. Vuokratuloja kausivuokratuista paikoista kertyi noin (ALV 0 %)euroa. Naantalin Matkailulla on hallinnassa noin 180 venepaikkaa vierasvenesatamakäytössä. Satamaoperaattorina toimi kaudella 2013 Sunny Boats Oy. Yöpymisvuorokausia kesällä 2013 kertyi noin 2 200, joista muodostui tulo ja Naantalin Matkailulle noin euroa (ALV 0 %). Lisäksi Naantalin Mat kai lu vuok ra si 10 kau si paik kaa, joista se sai tuloja euroa (ALV 0 %). Kaupungin kustannukset vanhan kaupungin vierasvenepaikkojen hoidosta on ollut vuosikustannuksiltaan luokkaa euroa. Vastaavasti Naantalin Matkailu on maksanut kaupungille vuokraa näistä venepaikoista vuositasolla noin euroa. Liikenneväylät ja venesatamat -tulosyksikön vastuulla on ylläpitää venesataman laitureita ja kiinnitysvälineitä. Uusimmat kelluvat laiturit ovat vuodelta 1997 ja vanhimmat 1980-luvulta. Osa laitureista tulisi uusia välittömästi.

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tavoitteena on löytää ulkopuolinen toimija ylläpitämään ja kehittämään Naantalin vanhan kaupungin pienvenesatamaa sekä tuottamaan lisäarvoa Naantalille. Käyttöoikeussopimusta on valmisteltu seuraavien periaatteiden mukaisesti: Vuokrakausi Sopimus on mahdollista irtisanoa päät tymään , mikäli laitureille ei saada sijoittamis lupaa tai vuokralai nen ei täytä velvollisuuksiaan tai vuokralainen ha luaa irrottau tua sopimuk sesta omista lähtökohdistaan. Sopimuksen kohteena ovat pienvenelaiturit ja kartassa määri telty vesialue. Vierasvenesataman suihku- ja saunatilat vuokrataan vuoden irtisanomis ajalla kuitenkin niin, että kaupunki sitoutuu järjes tämään kor vaavat tilat alueelta. Vesialueelta peritään vuokraa euroa/vuosi. Laitureiden in vestointi kus tannukset alentavat vuokraa 10 ensimmäisen sopimus vuoden aika na 30 %:lla investoinnin kokonaiskustannuksista. Esim. investointi kustannus euroa, vaikutus vuokraan x 30 %= euroa, jol loin vuokra on euroa. Minimivuokra on kuiten kin vä hintään euroa/vuosi. Jälkimmäisen 10 sopimusvuoden vuok ra on 5 % sopi muksen mukaisen liiketoiminnan liikevaihdosta lasket tu na, kui tenkin vähin tään euroa/vuosi. Vuokralainen sitoutuu ylläpitämään vierasvenesatamaa välise nä aikana. Sopimuskauden päättyessä kaupunki lunastaa laiturit niiden hankintahin nalla vähennettynä 15 %:n vuosittaisella menojäännös poistolla. Huoltoasema kilpailutetaan samanaikaisesti erillisenä kohtee na Hankkeesta järjestetään avoin kilpailu, jossa arvioinnin kohteena ovat: satama-alueen kehittämissuunnitelma sitova investointisuunnitelma aikatauluineen tarjoajan kokemus vastaavasta toiminnasta. Oheismateriaali: Alustava käyttöoikeussopimus

32 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun esittelyn pohjalta ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa lautakunnan kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Venesatamatoiminnan käyttöoikeussopimuksen valmistelua on jatkettu teknisessä lautakunnassa käydyn keskustelun perusteella ja käyttöoikeussopimusta on tarkennettu mm. seuraavasti: Käyttöoikeusalueeseen on lisätty merihuoltamoalue sekä maa-alu eet ve nesataman jätehuollon järjestämiseksi. Käyttöoikeus alue on ulotet tu myös ns. venealtaiden edustalle. Vesialueelta peritään vuokraa euroa. Investointikus tannukset alen tavat vuokraa 50 % -osuudella, minimivuokra on kui tenkin vähintään euroa/vuosi Kiinteistöjen vuokran suuruus on tarkennettu Laadittu lista luovutettavista laitureista Tarkennettu käyttöoikeusalueella sallittua toimintaa Lisätty hallinnan rajoitteet käyttöoikeusalueelle Vuokra-ajaksi esitetään 20 vuotta, joten hallintosäännön mukaan käyttöoikeussopimuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yhdyskuntatekniikan päällikkö esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa. Liitteinä tarjouspyyntö Vanhankaupungin venesatama- ja Rantakadun me rihuolta motoiminnasta sekä käyttöoikeussopimusluonnos liitteineen. LIITTEET B15-B16, TEKLA

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta

Sisällysluettelo. 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginhallitus 20.01.2014 Sisällysluettelo Sivu 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta 3 28 Vastine aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.05.2015 Sisällysluettelo Sivu 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5 32 Manner-Naantalin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Sosiaalilautakunta 27.02.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 13 SOSIAALITOIMEN MAKSUJEN JA TAKSOJEN TARKISTAMI- NEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot