ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS Asianumero 2509/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013"

Transkriptio

1 Asianumero 509/0.0.0/0 ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO SELOSTUS EHDOTUS.8.04 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus..0. Lainvoima

2 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 SSÄLLYSLUETTELO PERUS- JA TUNNSTETEDOT.... Tunnistetiedot.... Kaava-alueen sijainti.... Kaavan nimi ja tarkoitus... TVSTELMÄ.... Kaavaprosessin vaiheet (valmistelun olennaiset vaiheet).... Asemakaavan sisältö... SUUNNTTELUN LÄHTÖKOHDAT.... Alueen yleiskuvaus..... Luonnonympäristö ja maisema..... Rakennettu ympäristö..... Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset... 5 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Satama-alue Yleiset määräykset koko kaava-alueelle Kaavamerkinnät ja määräykset KAAVAN VAKUTUKSET hmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset... 0

3 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 5. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Kulttuuriympäristö, maisema- ja kaupunkikuva Muut vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus...

4 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite : Liite : Tilastolomake Asemakaavakartta (:000) merkintöineen ja määräyksineen Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 99, päivitys 009 MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, 006 KUKUSE Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 005 Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, 007

5 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 PERUS- JA TUNNSTETEDOT. Tunnistetiedot 68/Akm Rantakasino asemakaavan muutos. Selostus koskee.8.04 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaava koskee (.) kaupunginosan korttelin 5 tonttia sekä yleistä aluetta L400.. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Heinolan keskustassa Kymenvirran rannalla. Aluetta rajaavat pohjoisessa Maaherranpuisto ja etelässä Kymeen virta, idässä alue rajautuu kylpylän uimarantaan.. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimeksi on valittu Rantakasino. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,65 hehtaaria. Kaavamuutoksen tavoite on mahdollistaa ravitsemustilojen yhteyteen rakennettavat sauna- ja kabinettitilat sekä katettu terassi. Kaavamuutoksen perusteluna on, että kaupunki edellisellä kerralla tehdessään kaavamuutosta, jolla pienennettiin vuokraaluetta, vähensi samalla epähuomiossa tontin rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä oli ilmoitettu tehokkuuslukuna. Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu tämä asia ja kaupunki on luvannut korjata virheensä. Kyseessä on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos. TVSTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet (valmistelun olennaiset vaiheet) Tekninen lautakunta päätti aloittaa kaavan laatimisen ja asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalon maankäyttöosaston kaavoitusyksikön ilmoitustaululla ja Kirkonkylän Kyläpirtillä sekä kaupungin internet-sivulla alkaen ehdotuksen nähtävillä oloon saakka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö on tarkistettu Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen Kaavaluonnos oli nähtävillä em. paikoissa Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen Kaavaehdotus oli nähtävillä kaupungintalolla maankäyttöosaston kaavoitusyksikön ilmoitustaululla ja Kirkonkylän Kyläpirtillä sekä kaupungin kotisivuilla

6 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta..0. Lainvoimaiskuullutus..0.. Asemakaavan sisältö Asemakaavalla osoitetaan liikennerakennusten korttelialue (KL-) tontille sekä satama-alue (LS-) yleiselle alueelle L400. Kaavalla muodostuu yksi tontti liikerakennusten korttelialueelle, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 750 k-m². Asemakaavan muutoksen yhteydessä päivitetään myös alueen maanalaisten kaapeleiden merkinnät ja osoitetaan suojeltavia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita ja rakennuksia. SUUNNTTELUN LÄHTÖKOHDAT. Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Heinolan keskustassa Kymenvirran rannalla. Aluetta rajaa puistoalueet sekä Kymenvirta. Alue on yhteydessä Maaherranpuistoon, Kylpylänpuistoon ja Rantapuistoon. Alueella toimii ravintola, kahvila sekä polttoaineen jakeluasema. Alue sijoittuu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Ruokaravintola RantaCasino sijaitsee Heinolan kesäteatterin läheisyydessä ja sen sisällä on n. 00 asiakaspaikkaa ja ulkona terassipaikkoja on n. 00. Kahvila Tyyrpuuri on A-oikeuksin toimiva kesäkahvila. Polttoaineenjakeluasema palvelee veneliikennettä välisenä aikana ja sen yhteydessä on myös veneiden laskupaikka sekä septityhjennyspiste. Suunnittelualue ja arvioitu vaikutusalue.

7 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0.. Luonnonympäristö ja maisema Suunnittelualue sijaitsee Jyrängönvirran rannalla. Virtaa reunustavat puistot sekä virran yli kaareutuvat sillat muodostavat kokonaisuuden, joka on oleellinen osa keskustan maisemakuvaa. Suunnittelualueelle aukeaa näkymät Savontien silloilta ja Rautatiesillalta tultaessa kaupunkiin etelästä päin ja se sijoittuu Heinolan kaupungin tärkeimmälle porttikohdalle tultaessa kaupunkiin. Alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja... Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella ei ole asutusta. Alue kuuluu Heinolan kaupungin keskustaalueeseen jonka yhdyskuntarakenne on tiivis. Kaava-alueella toimii Ruokaravintola Rantacasino, Kahvila Tyyrpuuri sekä polttoaineenjakeluasema joka on auki välisenä aikana. Suunnittelualueella sijaitsevat yritykset työllistävät noin 0 henkilöä. Lähialueella on useita virkistysalueita, suunnittelualue on yhteydessä Maaherranpuistoon, Kylpylänpuistoon ja Rantapuistoon. Kylpylänpuistossa sijaitsee uimaranta ja kahvila Tyyrpuurin kohdalla toimii Heinolan henkilövesiliikenteen satama. Rantapuiston yhteydessä on kaupungin vierasvenelaiturit, joidenka palvelupiste sijaitsee Ravintola Rantacasinon päädyssä. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaava-alue kuuluu Heinolan Perspeiivi, nykyinen Maaherranpuisto valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön, joka tulee säilyttää. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä..009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta..00 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan ja sen tarkistus (RKY Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Heinolan Perspeiivi alueen rajaus.

8 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Kaava-alue sijoittuu Maaherranpuiston ja Rantapuiston maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön rajausten sisälle. Alueen maisemakokonaisuus tulee säilyttää. (MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen Liitto,006). Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet, Heinolan keskustan ympäristössä. Kansallinen kaupunkipuisto Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on sitoutunut. Tekninen huolto Suunnittelualue on liitetty kaupungin vesi ja viemäriverkkoon. Alueella sijaitsevat veneliikennettä palvelevat septityhjennyspisteet ovat myös liitetty Heinolan kaupungin viemäriverkkoon. Erityistoiminnat Aluella sijaitsee Heinolan kaupungin henkilöliikennesatama ja suunnittelualueen läheisyydessä vierasvenelaiturit. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella sijaitsee polttoaineen jakeluasema. Heinolan kaupunki ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan..00. Polttoaine varastoidaan maanalaisessa säiliössä ja jakelualueen ja täyttöpaikan pintavedet viemäröidään öljyn ja bensiininerottimen kautta sadevesiviemäriin. Säiliöauto käy veneilykauden aikana -4 kertaa kuukaudessa täyttämässä maanalaiset polttoainesäiliöt. 4

9 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Sosiaalinen ympäristö Alue sijaitsee kolmen puiston risteämiskohdassa. Alue on suosittu kohtaamispaikka paikallisille ja houkutteleva matkailukohde ulkopaikkakuntalaisille. Lähialueella järjestetään säännöllisesti konsertteja ja yleisötapahtumia.. Maanomistus Suunnittelualueen maapohja on Heinolan kaupungin omistuksessa. Korttelin 5 tontti numero on vuokrattu RantaCasinon kiinteistön omistajalla..045 asti. Kiinteistön omistus on siirtynyt Arto Mussalolta Stephen ja Marika Cronin lle Ravintolan ulkoterassialueen laajennus on rakennettu osittain yleiselle alueelle L400. Tästä on tehty erillinen vuokrasopimus kiinteistön omistajan kanssa. Satama-alueella sijaitseva polttoaineenjakeluaseman alueet vuokrataan yrittäjälle vuosi kerrallaan. Heinolan kaupunki omistaa Kahvila Tyyrpuurin kiinteistön ja vuokraa sitä ravintolayrittäjälle. Rakennuksen kerrospinta-ala on 05 m²..4 Suunnittelutilanne.4. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset Päijät-Hämeen maakuntakaava 006 (..008) Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnos 04 (.6.0) Heinolan strateginen yleiskaava 05 ehdotus (4..0) Heinolan kaupungin rakennusjärjestys (8.6.0). RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 99, päivitys 009 MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, 006 KUKUSE Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 005 Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, 007 Pohjakarttana käytetään Heinolan kaupungin maankäyttöosaston kiinteistö- ja mittausyksikön ylläpitämää veorimuotoista pohjakarttaa. Aluetta ei ole määrätty rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi. ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET. Asemakaavan suunnittelun tarve Kaupunki edellisellä kerralla tehdessään kaavamuutosta, jolla pienennettiin vuokraaluetta, vähensi samalla epähuomiossa tontin rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä oli ilmoitettu tehokkuuslukuna. Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu tämä asia ja kaupunki on luvannut korjata virheensä. Nyt voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 5 tontin numero rakennusoikeus on kaupungin virheen vuoksi 540 kerrosalaneliömetriä, aikaisemmin vuokra-alueen 5

10 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 rakennusoikeus oli 750 kerrosalaneliömetriä, sama rakennusoikeus, jota myös tässä asemakaavan muutoksessa ehdotetaan.. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat Korttelin 5 tontin numero kiinteistön vuokraoikeuden haltija on tehnyt kaavamuutosanomuksen.9.008, jossa hän pyytää oikaisemaan vuoden 00 kaavamuutoksessa epähuomiossa tapahtuneen tontin rakennusoikeuden vähennyksen sekä samalla lisäämään rakennusoikeutta siten, että rakennukseen voidaan toteuttaa matkailijoita palveleva saunaosasto sekä terassin laajennus, jonka tulisi olla myös tarpeen mukaan rajattavissa ulkoilmasta. Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen aloittamisesta Osallistuminen ja yhteistyö.. Osalliset Osallisia tässä kaavassa ovat: Kiinteistöjen omistajat naapurikiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yrittäjät Elenia Sähkö Oy Sonera Oyj Dna Oy Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (satama-alue) Ympäristöministeriö (kansallinen kaupunkipuisto) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Heinolan kaupunki: ympäristö- ja rakennuslautakunta, kunnallistekninen osasto, vesihuoltolaitos.. Vireilletulo Kaava on tullut virallisesti vireille kuulutuksella tä-häme -lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla... Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheen palaute ja niiden vastineet: Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. 6

11 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus, Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Hämeen ELY-keskus,..0 Lausunnon pääkohdat: Alueella tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen rakennustavaltaan ja sijainniltaan liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja että alueen puusto säilyy mahdollisimman hyvin. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) katsoo, että asemakaavaa muutettaessa tulee pitää maankäyttö- ja rakennuslain 66 mukainen viranomaisneuvottelu. Neuvotteluun tulee kutsua osallisina kansallisen kaupunkipuiston takia myös ympäristöministeriö. Vastine: Viranomaisneuvottelu järjestettiin Hämeen ELY-keskuksen kanssa ja paikalla oli ympäristöministeriön edustaja. Kokous pidettiin Hämeen Ely-keskuksen Lahden toimipisteessä. Liikennevirasto, Lausunnon pääkohdat: Kaava-alueen lähistössä sijaitsee valtion ylläpitämä julkinen vesiväylä. Rakennusten ja rantarakenteiden suunnittelussa, sijoittamisessa ja toteuttamisessa tulee huomioida vesiliikenteen aiheuttama aallokko ja rantaeroosio. Vastine: Ei aiheuta muutoksia asemakaavan muutoksen sisältöön. Lahden kaupunginmuseo, Lausunnon pääkohdat: Suunnittelualue sijaitsee Kymenvirran rannalla Heinolan satamassa Perspeiivin, nykyisen Maaherran puiston päätteenä. Satama sisältyy kokonaisuudessaan yhdessä viereisen Kylpylänpuiston ja Rantapuiston kanssa Perspeiivin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 009) ja Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Päivitetty valtakunnallinen inventointi (RKY 009) ja rajaus tulee mainita osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä merkitä kaavaan. Alueelle suunniteltua lisärakentamista tulee ohjata Keskustan osayleiskaavan (008) hengessä niin, että rantacasinon laajennusosa ja katettu 7

12 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 terassi sopeutuvat kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöön eivätkä sulje näkymiä Kymenvirralle. Vastine: RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt selvitys on lisätty osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Asemakaavakarttaan on lisätty RKY rajaus sekä määräyksiin kansallisen kaupunkipuiston rajaus..4 Asemakaavan tavoitteet.4. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Alueella pyritään säilyttämään ennallaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö eli Heinolan Perspeiivin alue (nykyinen Maaherranpuisto). Alue sijoittuu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Kaavoituksessa huomioidaan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteet..4. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavan tavoitteisiin ei ole tullut muutoksia. Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen Kaavan luonnosvaiheessa jo olleita määräyksiä on muokattu ja uusia on lisätty sekä kaavakartan merkintöihin on lisätty kansallisen kaupunkipuiston rajaus..5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Tekninen lautakunta teki kaavoituspäätöksen. Valmisteluvaiheessa tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. Ehdotusvaiheessa tekninen lautakunta päätti (.8.04) asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4. Kaavan rakenne 4.. Mitoitus Kaava-alueen pinta-ala on 0,65 hehtaaria. Alueen kokonaisrakennusoikeus on 750 kerrosalaneliömetriä. Tilastolomake LTE 4.. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan toteutuksessa tulee noudattaa kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa. 8

13 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 4. Aluevaraukset 4.. Korttelialueet Kortteli 5 KL- Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Tonttia ei saa aidata. Autopaikkoja on varattava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaaditut autopaikoikat pitää sijoittaa viereiselle satama-alueelle LS- (yleinen alue L400). Tontilla ei sallita pysäköintiä. 4.. Satama-alue LS- Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia, ravitsemukseen liittyviä liiketiloja sekä polttoainejakeluaseman. Alueelle varataan myös 9 pysäköintipaikkaa palvelemaan viereistä liikerakennusten korttelialuetta KL- (--5-). 4.. Yleiset määräykset koko kaava-alueelle Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa (MRL 4 ja 7.). Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus MRL 8). Puuston säilymiseen yleisillä alueilla kuten mm. katualueilla ja korttelialueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaadetun tai tuhoutuneen puun tilalle tulee istuttaa riittävän kokoinen samaa puulajia oleva puu. Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan, ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen, kaupunkikuvaan soveltuva kokonaisuus. Uudisrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota katutason julkisivun, räystäslinjan ja kattomaiseman suunnitteluun siten, että katutilojen ominaispiirteet säilyvät. Rakentamattomat korttelin osat on istutettava puistomaiseksi. 4. Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset LTE 9

14 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 5 KAAVAN VAKUTUKSET 5. hmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia alueen terveellisyyteen tai turvallisuuteen. Alueen sosiaaliset olot paranevat ravitsemusliiketilojen maltillisen kasvun ja vierasveneilijöiden palvelupisteen paranevien palvelujen myötä. 5. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei muodostu merkittäviä ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. 5. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset Alueen yhdyskuntarakenne ei tule muuttumaan asemakaavan muutoksen myötä. 5.4 Liikenteelliset vaikutukset Asemakaavanmuutos parantaa henkilöliikennesataman palveluja. 5.5 Kulttuuriympäristö, maisema- ja kaupunkikuva Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueen suojelumerkintöjä on vahvistettu, joten alueen rakennettu kulttuuriympäristö säilyminen on taattu. Kaavassa osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt sekä osoitetaan alueiden sisällä yksittäinen kohde suojelu-merkinnällä. Kaupunki- ja maisemakuva Korttelin 5 tontin numero maltillinen rakennusoikeuden korotus ei tule kasvattamaan rakennuksen massaa niin paljon että se vaikuttaisi merkittävästi kaupunki- tai maisemakuvaa. 5.6 Muut vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei tule uusia yhdyskuntateknisiä rakennusvelvoitteita kaupungille. Ravitsemusliiketilojen maltillinen kasvu ja uudelleen järjestely nostaa alueen houkuttelevuutta ja samalla alueella olevien yritysten taloudellista tulosta. Ympäristöhäiriöt Asemakaavan muutoksella ei osoiteta toimintaa, joka aiheuttaisi ympäristöhäiriöitä. 0

15 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kaavakartan ja määräysten lisäksi ei ole vielä muita suunnitelmia. 6. Toteuttaminen ja ajoitus Alueen toteutuksen hoitaa yksityinen ravintolayrittäjä omalla aikataulullaan ja kustannuksellaan. Heinolassa Marko Luukkonen Ossi Lukkaroinen va. kaavoituspäällikkö suunnittelija Heinolan kaupunki Tekninen toimi / Maankäyttöosasto / Kaavoitusyksikkö Rauhankatu 800 HENOLA

16 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO Keskustan () kaupunginosan korttelin 5 tontti ja yleinen alue L400 OSALLSTUMS- JA ARVONTSUUNNTELMA TARKSTETTU

17 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM. SUUNNTTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Keskustan () kaupunginosassa Kymenvirran rannalla. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,65 hehtaaria. -alustava suunnittelu- ja vaikutusalue KANSKUVA. SUUNNTTELUN TARVE JA TAVOTTEET Arto Mussalo on jättänyt kaavoitusaloitteen alueen osalta Kaavamuutoksen tavoite on mahdollistaa ravitsemustilojen yhteyteen rakennettavat sauna- ja kabinettitilat sekä katettu terassi. Kaavamuutoksen perusteluna on, että kaupunki edellisellä kerralla tehdessään kaavamuutosta, jolla pienennettiin vuokra-aluetta, vähensi samalla epähuomiossa tontin rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä oli ilmoitettu tehokkuuslukuna. Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu tämä asia ja kaupunki on luvannut korjata virheensä. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin rakennusoikeus on 540 kerrosalaneliömetriä, aikaisemmin vuokra-alueen rakennusoikeus oli 750 kerrosalaneliömetriä. Alue kuuluu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sekä on osa Heinolan kansallista kaupunkipuistoa. Kaavamuutoksen yhteydessä päivitetään kaavamääräykset näiltä osin.. SUUNNTTELUN LÄHTÖKOHDAT.. Kaavoituspäätös Varsinainen kaavoituspäätös tehdään tämän asiakirjan käsittelyn yhteydessä teknisessä lautakunnassa. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen. Kaavamuutos tehdään Heinolan kaupungin aloitteesta... Maanomistus Suunnittelualue on Heinolan kaupungin omistuksessa. Korttelin 5 tontti numero on vuokrattu kiinteistön omistajalle..045 asti... Kaavatilanne Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY) Kaava-alue kuuluu Heinolan Perspeiivi -nimiseen valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön, joka tulee säilyttää. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä..009 otettu maankäyttöja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta..00 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut maan ja sen tarkistus..009.

18 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Alueen kuvaus: Heinolan Perspeiivi, nykyinen Maaherranpuisto, on 785 asemakaavaan merkityn maaherran residenssin keskeinen kaupunkitila. Uuden, vastaperustetun hallintokaupungin edustavaksi asemakaavalliseksi ratkaisuksi toteutettu Perspeiivi on Suomen ensimmäisiä uudentyyppisiä julkisia puistoalueita. Perspeiivin toisena päätepisteenä on nykyinen Heinolan kylpyläpuisto ja toisena seminaarin alue. Puistokadun (nyk. Maaherrankatu) varrella on säilynyt yksi lääninhallinnon virkamiehille varatuille tonteille rakennetuista 700-luvun lopun taloista, Lääninkivalteri Aschanin talo puutarhoineen. Heinolan kaupunginmuseon käytössä olevat puurakennukset sijaitsevat Maaherrankadun varrella, aivan puiston vieressä. Heinolan Perspeiivi on Vaasan Hovioikeudenpuistikon ohella toinen Suomessa 700-luvun lopulla toteutetuista merkittävistä puistosommitelmista. Puiston nykyinen asu on 800-luvun lopulta. Maaherranpuistikkoon liittyvät Jyrängönkosken rannalla 800-luvun loppupuolella perustetut Kylpyläpuisto, Rantapuisto ja Heinolan satama. Residenssiajalta Rantapuistossa ovat säilyneet entisen maaherran puutarhan huvimajat, joista vanhempi on 80-luvulta. Heinolan Perspeiivi, alueen rajaus. (RKY Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt,

19 Heinolan kansallinen kaupunkipuisto Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu Sen hoito- ja käyttösuunnitelma on vahvistettu ympäristöministeriössä Hoito- ja käyttösuunnitelman kaupungin keskustaa koskevassa analyysikartassa on satama-alue rakennuksineen merkitty maamerkiksi. Ote Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta: Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 006 suunnittelualue on osoitettu Keskustatoimintojen alueena (C). Merkinnällä osoitetaan palveluiltaan kaupunkitasoisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen sekä asumisen alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. Suunnittelualue sijoittuu myös Heinolan kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisälle. 4

20 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Ote maakuntakaavasta 006, suunnittelualue sijaitsee keltaisen ympyrän keskellä. Ydinkeskustan osayleiskaavassa 00 suunnittelualueella on osoitettu liikerakennusten alue, jonka ympäristö säilytetään (KL/s ). S -lisämerkinnällä varustetuilla alueilla tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen rakennustavaltaan ja sijainniltaan liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja että alueen puusto säilyy mahdollisimman hyvin. Alueella on myös satama-alue, jonka ympäristö säilytetään (LS/s). S-lisämerkinnällä varustetuilla alueilla suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne. Suunnittelualue sijoittuu Heinolan kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisälle. Suunnittelualueen läheisyydessä on yleinen pysäköintialue, virkistysaluetta sekä uimaranta-alue. Ote Ydinkeskustan osayleiskaavasta 00, suunnittelualue sijaitsee keltaisen ympyrän sisällä. 5

21 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Yleiskaavan kaavamääräykset: Liikerakennusten alue. Satama-alue. Rakentamismääräys: Alueelle voidaan rakentaa alueen käyttöön liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Alue, jolla ympäristö säilytetään. Suunnittelumääräys: Suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne. Rakennushistoriallisesti merkittävä kohde. Suojelumääräys: Satamamakasiini tulee säilyttää. Kansallinen kaupunkipuisto. Suunnittelumääräys: Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu siihen sisältyvien erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi (ympäristöministeriön päätös nro 4/554/000). Muut aluetta koskevat määräykset on annettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa (ympäristöministeriön päätös Dnro YM/554/007). Näiden arvojen säilyminen on varmistettava jatkosuunnittelu- ja toteuttamisratkaisuissa. Kaupunkikuvallisesti arvokas alue. Suojelumääräys: Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö Jyrängön kulttuurimaisema tulee säilyttää (Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, valtioneuvoston päätös ). Maisemallisesti arvokas alue. Suojelumääräys: Maakunnallisesti arvokas Jyrängönvirran kulttuuriympäristö ja maisemakokonaisuus tulee säilyttää. 6

22 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM 7

23 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Voimassa olevassa asemakaavassa (vahvistettu ) muutosalueella on liikerakennusten korttelialue (KL-h), satama-alue (LSa) ja vesialue (W). KL-h Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Tontille saa sijoittaa yhden asuinhuoneiston kiinteistönhoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Autopaikkoja on rakennettava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaadituista autopaikoista 9 autopaikkaa voidaan sijoittaa satama-alueen yläkirjaimella osoittamalle ohjeelliselle pysäköimispaikalle. Tonttia ei saa aidata. LSa Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia sekä polttoainejakeluaseman. e=0.0 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. s-5 Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. 8

24 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM.4. Rakennusjärjestys Heinolan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Selvitykset Aluetta koskevat selvitykset: RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 99, päivitys 009 MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, 006 KUKUSE Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 005 Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, VAKUTUSALUE Asemakaavan muutoksen vaikutusalueeseen kuuluu (ks. kansikuva). 5. KAAVALUONNOS Kaavaluonnos on osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. LTE 6. OSALLSET Osallisia ovat ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia tässä asemakaavassa ovat: Heinolan kaupunki Elenia Oy DNA Oy Sonera Oyj Keskustan kehittämisyhdistys, Heinolan Kaupunkisydän ry vaikutus- ja lähialueen omistajat, asukkaat, yhdistykset ja yrittäjät Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (satama-alue) Liikennevirasto (satama-alue) Päijät-Hämeen liitto Ympäristöministeriö (Kansallinen kaupunkipuisto) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Heinolan kaupungin elinkeinotoimikunta Heinolan kaupungin ympäristöosasto (ympäristönsuojelusihteeri ja rakennustarkastaja) 7. VRANOMASYHTESTYÖ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi Hämeen ELY-keskukseen ja sen riittävyydestä keskustellaan ELY:n edustajien kanssa kuukausikokouksessa. Viranomaisneuvottelu järjestetään ennen kaavaehdotuksen laatimista, koska alueella on valtakunnallista merkittävyyttä (RKY-alue ja kansallinen kaupunkipuisto). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot kaupungin ympäristösuojelusihteeriltä ja rakennustarkastajalta sekä muilta asianosaisilta viranomaisilta tarpeen mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen. 9

25 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM 8. SELVTETTÄVÄT VAKUTUKSET Asemakaavan muutoksen pienimuotoisuuden vuoksi, sillä ei ole arvioitavia vaikutuksia. 9. KAAVOTUKSEN KULKU, AKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Kaavamuutoksen käsittelyn aikana saadut huomautukset ja muistutukset huomioidaan ja katsotaan, aiheuttavatko ne mahdollisesti muutoksia ja tarkennuksia kaavaan. Kaavoituksen kulku, alustava aikataulu ja osallisten osallistumismahdollisuudet: Vaihe Ajankohta Osallistuminen OAS / nähtävillä ehdotukseen asti* Mielipiteen esittäminen* Kaavaluonnos / nähtävillä 4 pv* syksy 0 Huomautuksen esittäminen* Kaavaehdotus / tekninen lautakunta syksy 04 Kaupunginhallituksen hyväksymispäätös / nähtävillä 4 pv* Muistutuksen esittäminen* Muutoksenhaku kaavan hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeudelle * Huomautukset ja muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävillä oloaikojen päättymistä osoitteella Heinolan kaupunki, Rauhankatu, 800 Heinola tai sähköpostilla: 0. OSALLSTUMNEN JA TEDOTTAMNEN Asemakaavan muutoksen viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja tä-häme -lehdessä. Asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus) ovat valmistuttuaan nähtävillä kaupungintalolla Teknisen toimen maankäyttöosaston suunnitteluyksikössä, Rauhankatu,. kerros ja Kirkonkylän Kyläpirtillä, Vanhatie 4 sekä YHTEYSTEDOT Heinolan kaupunki / Teknisen toimen kirjaamo / Rauhankatu, 800 HENOLA Lisätietoja antavat: Ossi Lukkaroinen, suunnittelija, puh Ritva-Maija Kuuskoski, suunnitteluarkkitehti, puh. (0) PALAUTE OSALLSTUMS- JA ARVONTSUUNNTELMASTA Palaute kaavaa koskevista asioista tulee antaa Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosastolle. Kirjallisen palautteen tueksi on saatavilla kaavaote piirrosta varten. Osallisella on mahdollisuus esittää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä vielä ennen kuin kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 64 ). Heinola , tarkistettu Ritva-Maija Kuuskoski Ossi Lukkaroinen va. kaavoituspäällikkö suunnittelija 0

26 P00 K P00 K U00 L400 P500 L500 K : : :86 : M M Ojakatu Kymenkartano Kirkkokatu Kauppakatu Maaherrankatu Kymenkartanonpolku a ar var kri ar a ar tr ar Wpk:n talo Kesäteatteri al ar V ar mlä mlä Taidemuseo mlä tr tr Ravintola kri tr ar ar Ravintola ki Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras 5 Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras HAN RANTA U SEPÄNNEMENPUSTO MAAHERRANKA MAAHERRAN- PUSTO PUSTO KYLPYLÄN- KYMENKARTANONK KAUPPA KAUPPAKATU MAAHERRANKATU KYMEN KARTANONPOLKU RANTAPUSTO KYMEN VRTA 7 8 VL VP- PL e=0.85 PALLOLUALUE e=0, V =0 max p a pp hu-s pp =0 pp LEKKALUE sr =0 pp pp ma- pp/t 9.0 m (/0/) 9 m kl =0 s p sr- pp p d pp sr UV W W LS LP-6 LP- LV P VP VP- VL P K-7 Y-5d ALK-9 ALK-9 AK-7 AL- ALK-9 AL- AL AK-7 AK-7 KESKUSTA p z s KL-0 LS-

27 ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KL-0 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Tontille saa sijoittaa yhden asuinhuoneiston kiinteistönhoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Autopaikkoja on varattava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaaditut autopaikoikat pitää sijoittaa viereiselle satama-alueelle LS- (yleinen alue L400). Tontilla ei sallita pysäköintiä. LS- Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia, ravitsemukseen liittyviä liiketiloja sekä polttoainejakeluaseman. Alueelle varataan 9 pysäköintipaikkaa palvelemaan viereistä liikerakennusten korttelialuetta KL-0 (--5-). m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. KES 5 Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. 750 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. p Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Johtoa varten varattu alueen osa. (s = sadevesiviemäri, z = sähkökaapeli, p = puhelinkaapeli)

28 68/AKM ASEMAKAAVAN MUUTOS - RANTAKASNO KESKUSTA Asemakaava koskee Keskustan (.) kaupunginosan korttelin 5 tonttia ja yleistä aluetta L400. LUONNOS MTTAKAAVA :000 Luonnos.07.0 suunnittelija Ossi Lukkaroinen Tekninen lautakunta, vireilletulo xx.xx.xxxx xx Tekninen lautakunta, OAS xx.xx.xxxx xx Tekninen lautakunta, luonnos xx.xx.xxxx xx Valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos xx.xx.-xx.xx.xxxx Tekninen lautakunta, ehdotus xx.xx.xxxx xx Nähtäville asettaminen, ehdotus xx.xx.-xx.xx.xxxx Kaupunginhallitus, hyväksyminen xx.xx.xxxx xx Lainvoimaisuuskuulutus xx.xx.xxxx..0 va. kaavoituspäällikkö Ritva-Maija Kuuskoski Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 84/999 vaatimukset...0 maankäyttöinsinööri Juho Lumme Heinolan kaupunginhallituksen/valtuuston hyväksymä xx..0 kansliapäällikkö Sinikka Malin HENOLAN KAUPUNK TEKNNEN TOM MAANKÄYTTÖOSASTO KAAVOTUSYKSKKÖ

29 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta Heinola Täyttämispvm Kaavan nimi 68/Akm Rantakasino Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus -68/Akm Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,654 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,654 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,654 00, , 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,700 4, ,8 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,84 58,6 0,0000 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

30 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,654 00, , 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,700 4, ,8 0, KL 0,700 00, ,8 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,84 58,6 0,0000 LS 0,84 00,0 0,0000 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä Asemakaava

31 P00 K P00 K U00 L400 P500 L500 K : : :86 : M M Ojakatu Kymenkartano Kirkkokatu Kauppakatu Maaherrankatu Kymenkartanonpolku ar var kri a ar tr ar Wpk:n talo Kesäteatteri al ar V ar mlä mlä Taidemuseo mlä tr tr Ravintola kri tr ar ar Ravintola ki Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras 5 Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras HAN RANTA SEPÄNNEMENPUSTO MAAHERRAN- PUSTO PUSTO KYLPYLÄN- KAUPPA RANTAPUSTO KYMEN VRTA 7 8 VL VP- PL e=0.85 PALLOLUALUE e=0, V =0 max p a pp hu-s pp =0 pp LEKKALUE sr =0 pp pp ma- pp/t 9.0 m (/0/) 9 m kl =0 s p sr- pp p d pp sr UV W W LS LP-6 LP- LV P VP VP- VL P K-7 Y-5d ALK-9 ALK-9 AK-7 AL- ALK-9 AL- AL AK-7 AK-7 KESKUSTA p z s sr kmv- kmm- kmp- kp kp KL- LS-

32 ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KL- Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Tonttia ei saa aidata. Autopaikkoja on varattava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaaditut autopaikoikat pitää sijoittaa viereiselle satama-alueelle LS- (yleinen alue L400). Tontilla ei sallita pysäköintiä. LS- Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia, ravitsemukseen liittyviä liiketiloja sekä polttoainejakeluaseman. Alueelle varataan 9 pysäköintipaikkaa palvelemaan viereistä liikerakennusten korttelialuetta KL- (--5-). m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. KES Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. s Johtoa varten varattu alueen osa. (s = sadevesiviemäri, z = sähkökaapeli, p = puhelinkaapeli) sr Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus tai rakennelma. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

33 kmv- Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka ominaispiirteet ja luonne tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sopeutuminen tyyliltään, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäröivään rakennuskantaan. kmm- Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka ominaispiirteet ja luonne tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sopeutuminen tyyliltään, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäröivään rakennuskantaan. kmp- Paikallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka ominaispiirteet ja luonne tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sopeutuminen tyyliltään, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäröivään rakennuskantaan. kp Kansallinen kaupunkipuisto Alue kuuluu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Suunnittelumääräys: Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu siihen sisältyvien erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi (ympäristöministeriön päätös nro 4/554/000). Muut aluetta koskevat määräykset on annettu kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa (ympäristöministeriön päätös Dnro YM/554/007). Näiden arvojen säilyminen on varmistettava jatkosuunnittelu- ja toteuttamisratkaisuissa. Yleiset määräykset: Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa (MRL 4 ja 7.). Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus MRL 8). Puuston säilymiseen yleisillä alueilla kuten mm. katualueilla ja korttelialueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaadetun tai tuhoutuneen puun tilalle tulee istuttaa riittävän kokoinen samaa puulajia oleva puu. Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan, ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen, kaupunkikuvaan soveltuva kokonaisuus. Uudisrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota katutason julkisivun, räystäslinjan ja kattomaiseman suunnitteluun siten, että katutilojen ominaispiirteet säilyvät. Rakentamattomat korttelin osat on istutettava puistomaiseksi.

34 68/AKM ASEMAKAAVAN MUUTOS - RANTAKASNO KESKUSTA Asemakaava koskee Keskustan (.) kaupunginosan korttelin 5 tonttia ja yleistä aluetta L400. MTTAKAAVA :000 Luonnos suunnittelija Ehdotus Ossi Lukkaroinen Tekninen lautakunta, vireilletulo Tekninen lautakunta, OAS Tekninen lautakunta, luonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos Tekninen lautakunta, ehdotus Nähtäville asettaminen, ehdotus Kaupunginhallitus, hyväksyminen Lainvoimaisuuskuulutus..0 va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 84/999 vaatimukset...0 maanmittausinsinööri Timo Strandén Heinolan kaupunginhallituksen hyväksymä xx..0 hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin HENOLAN KAUPUNK TEKNNEN TOM MAANKÄYTTÖOSASTO KAAVOTUSYKSKKÖ

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 29.10.2014 Diaari nro AKAA 689/2013 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot