ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS Asianumero 2509/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013"

Transkriptio

1 Asianumero 509/0.0.0/0 ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO SELOSTUS EHDOTUS.8.04 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus..0. Lainvoima

2 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 SSÄLLYSLUETTELO PERUS- JA TUNNSTETEDOT.... Tunnistetiedot.... Kaava-alueen sijainti.... Kaavan nimi ja tarkoitus... TVSTELMÄ.... Kaavaprosessin vaiheet (valmistelun olennaiset vaiheet).... Asemakaavan sisältö... SUUNNTTELUN LÄHTÖKOHDAT.... Alueen yleiskuvaus..... Luonnonympäristö ja maisema..... Rakennettu ympäristö..... Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset... 5 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Satama-alue Yleiset määräykset koko kaava-alueelle Kaavamerkinnät ja määräykset KAAVAN VAKUTUKSET hmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset... 0

3 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 5. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Kulttuuriympäristö, maisema- ja kaupunkikuva Muut vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus...

4 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite : Liite : Tilastolomake Asemakaavakartta (:000) merkintöineen ja määräyksineen Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 99, päivitys 009 MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, 006 KUKUSE Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 005 Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, 007

5 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 PERUS- JA TUNNSTETEDOT. Tunnistetiedot 68/Akm Rantakasino asemakaavan muutos. Selostus koskee.8.04 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaava koskee (.) kaupunginosan korttelin 5 tonttia sekä yleistä aluetta L400.. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Heinolan keskustassa Kymenvirran rannalla. Aluetta rajaavat pohjoisessa Maaherranpuisto ja etelässä Kymeen virta, idässä alue rajautuu kylpylän uimarantaan.. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimeksi on valittu Rantakasino. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,65 hehtaaria. Kaavamuutoksen tavoite on mahdollistaa ravitsemustilojen yhteyteen rakennettavat sauna- ja kabinettitilat sekä katettu terassi. Kaavamuutoksen perusteluna on, että kaupunki edellisellä kerralla tehdessään kaavamuutosta, jolla pienennettiin vuokraaluetta, vähensi samalla epähuomiossa tontin rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä oli ilmoitettu tehokkuuslukuna. Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu tämä asia ja kaupunki on luvannut korjata virheensä. Kyseessä on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos. TVSTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet (valmistelun olennaiset vaiheet) Tekninen lautakunta päätti aloittaa kaavan laatimisen ja asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalon maankäyttöosaston kaavoitusyksikön ilmoitustaululla ja Kirkonkylän Kyläpirtillä sekä kaupungin internet-sivulla alkaen ehdotuksen nähtävillä oloon saakka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö on tarkistettu Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen Kaavaluonnos oli nähtävillä em. paikoissa Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen Kaavaehdotus oli nähtävillä kaupungintalolla maankäyttöosaston kaavoitusyksikön ilmoitustaululla ja Kirkonkylän Kyläpirtillä sekä kaupungin kotisivuilla

6 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta..0. Lainvoimaiskuullutus..0.. Asemakaavan sisältö Asemakaavalla osoitetaan liikennerakennusten korttelialue (KL-) tontille sekä satama-alue (LS-) yleiselle alueelle L400. Kaavalla muodostuu yksi tontti liikerakennusten korttelialueelle, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 750 k-m². Asemakaavan muutoksen yhteydessä päivitetään myös alueen maanalaisten kaapeleiden merkinnät ja osoitetaan suojeltavia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita ja rakennuksia. SUUNNTTELUN LÄHTÖKOHDAT. Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Heinolan keskustassa Kymenvirran rannalla. Aluetta rajaa puistoalueet sekä Kymenvirta. Alue on yhteydessä Maaherranpuistoon, Kylpylänpuistoon ja Rantapuistoon. Alueella toimii ravintola, kahvila sekä polttoaineen jakeluasema. Alue sijoittuu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Ruokaravintola RantaCasino sijaitsee Heinolan kesäteatterin läheisyydessä ja sen sisällä on n. 00 asiakaspaikkaa ja ulkona terassipaikkoja on n. 00. Kahvila Tyyrpuuri on A-oikeuksin toimiva kesäkahvila. Polttoaineenjakeluasema palvelee veneliikennettä välisenä aikana ja sen yhteydessä on myös veneiden laskupaikka sekä septityhjennyspiste. Suunnittelualue ja arvioitu vaikutusalue.

7 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0.. Luonnonympäristö ja maisema Suunnittelualue sijaitsee Jyrängönvirran rannalla. Virtaa reunustavat puistot sekä virran yli kaareutuvat sillat muodostavat kokonaisuuden, joka on oleellinen osa keskustan maisemakuvaa. Suunnittelualueelle aukeaa näkymät Savontien silloilta ja Rautatiesillalta tultaessa kaupunkiin etelästä päin ja se sijoittuu Heinolan kaupungin tärkeimmälle porttikohdalle tultaessa kaupunkiin. Alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja... Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella ei ole asutusta. Alue kuuluu Heinolan kaupungin keskustaalueeseen jonka yhdyskuntarakenne on tiivis. Kaava-alueella toimii Ruokaravintola Rantacasino, Kahvila Tyyrpuuri sekä polttoaineenjakeluasema joka on auki välisenä aikana. Suunnittelualueella sijaitsevat yritykset työllistävät noin 0 henkilöä. Lähialueella on useita virkistysalueita, suunnittelualue on yhteydessä Maaherranpuistoon, Kylpylänpuistoon ja Rantapuistoon. Kylpylänpuistossa sijaitsee uimaranta ja kahvila Tyyrpuurin kohdalla toimii Heinolan henkilövesiliikenteen satama. Rantapuiston yhteydessä on kaupungin vierasvenelaiturit, joidenka palvelupiste sijaitsee Ravintola Rantacasinon päädyssä. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaava-alue kuuluu Heinolan Perspeiivi, nykyinen Maaherranpuisto valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön, joka tulee säilyttää. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä..009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta..00 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan ja sen tarkistus (RKY Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Heinolan Perspeiivi alueen rajaus.

8 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Kaava-alue sijoittuu Maaherranpuiston ja Rantapuiston maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön rajausten sisälle. Alueen maisemakokonaisuus tulee säilyttää. (MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen Liitto,006). Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet, Heinolan keskustan ympäristössä. Kansallinen kaupunkipuisto Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on sitoutunut. Tekninen huolto Suunnittelualue on liitetty kaupungin vesi ja viemäriverkkoon. Alueella sijaitsevat veneliikennettä palvelevat septityhjennyspisteet ovat myös liitetty Heinolan kaupungin viemäriverkkoon. Erityistoiminnat Aluella sijaitsee Heinolan kaupungin henkilöliikennesatama ja suunnittelualueen läheisyydessä vierasvenelaiturit. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella sijaitsee polttoaineen jakeluasema. Heinolan kaupunki ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan..00. Polttoaine varastoidaan maanalaisessa säiliössä ja jakelualueen ja täyttöpaikan pintavedet viemäröidään öljyn ja bensiininerottimen kautta sadevesiviemäriin. Säiliöauto käy veneilykauden aikana -4 kertaa kuukaudessa täyttämässä maanalaiset polttoainesäiliöt. 4

9 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Sosiaalinen ympäristö Alue sijaitsee kolmen puiston risteämiskohdassa. Alue on suosittu kohtaamispaikka paikallisille ja houkutteleva matkailukohde ulkopaikkakuntalaisille. Lähialueella järjestetään säännöllisesti konsertteja ja yleisötapahtumia.. Maanomistus Suunnittelualueen maapohja on Heinolan kaupungin omistuksessa. Korttelin 5 tontti numero on vuokrattu RantaCasinon kiinteistön omistajalla..045 asti. Kiinteistön omistus on siirtynyt Arto Mussalolta Stephen ja Marika Cronin lle Ravintolan ulkoterassialueen laajennus on rakennettu osittain yleiselle alueelle L400. Tästä on tehty erillinen vuokrasopimus kiinteistön omistajan kanssa. Satama-alueella sijaitseva polttoaineenjakeluaseman alueet vuokrataan yrittäjälle vuosi kerrallaan. Heinolan kaupunki omistaa Kahvila Tyyrpuurin kiinteistön ja vuokraa sitä ravintolayrittäjälle. Rakennuksen kerrospinta-ala on 05 m²..4 Suunnittelutilanne.4. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset Päijät-Hämeen maakuntakaava 006 (..008) Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnos 04 (.6.0) Heinolan strateginen yleiskaava 05 ehdotus (4..0) Heinolan kaupungin rakennusjärjestys (8.6.0). RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 99, päivitys 009 MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, 006 KUKUSE Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 005 Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, 007 Pohjakarttana käytetään Heinolan kaupungin maankäyttöosaston kiinteistö- ja mittausyksikön ylläpitämää veorimuotoista pohjakarttaa. Aluetta ei ole määrätty rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi. ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET. Asemakaavan suunnittelun tarve Kaupunki edellisellä kerralla tehdessään kaavamuutosta, jolla pienennettiin vuokraaluetta, vähensi samalla epähuomiossa tontin rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä oli ilmoitettu tehokkuuslukuna. Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu tämä asia ja kaupunki on luvannut korjata virheensä. Nyt voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 5 tontin numero rakennusoikeus on kaupungin virheen vuoksi 540 kerrosalaneliömetriä, aikaisemmin vuokra-alueen 5

10 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 rakennusoikeus oli 750 kerrosalaneliömetriä, sama rakennusoikeus, jota myös tässä asemakaavan muutoksessa ehdotetaan.. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat Korttelin 5 tontin numero kiinteistön vuokraoikeuden haltija on tehnyt kaavamuutosanomuksen.9.008, jossa hän pyytää oikaisemaan vuoden 00 kaavamuutoksessa epähuomiossa tapahtuneen tontin rakennusoikeuden vähennyksen sekä samalla lisäämään rakennusoikeutta siten, että rakennukseen voidaan toteuttaa matkailijoita palveleva saunaosasto sekä terassin laajennus, jonka tulisi olla myös tarpeen mukaan rajattavissa ulkoilmasta. Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen aloittamisesta Osallistuminen ja yhteistyö.. Osalliset Osallisia tässä kaavassa ovat: Kiinteistöjen omistajat naapurikiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yrittäjät Elenia Sähkö Oy Sonera Oyj Dna Oy Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (satama-alue) Ympäristöministeriö (kansallinen kaupunkipuisto) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Heinolan kaupunki: ympäristö- ja rakennuslautakunta, kunnallistekninen osasto, vesihuoltolaitos.. Vireilletulo Kaava on tullut virallisesti vireille kuulutuksella tä-häme -lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla... Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheen palaute ja niiden vastineet: Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. 6

11 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus, Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Hämeen ELY-keskus,..0 Lausunnon pääkohdat: Alueella tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen rakennustavaltaan ja sijainniltaan liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja että alueen puusto säilyy mahdollisimman hyvin. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) katsoo, että asemakaavaa muutettaessa tulee pitää maankäyttö- ja rakennuslain 66 mukainen viranomaisneuvottelu. Neuvotteluun tulee kutsua osallisina kansallisen kaupunkipuiston takia myös ympäristöministeriö. Vastine: Viranomaisneuvottelu järjestettiin Hämeen ELY-keskuksen kanssa ja paikalla oli ympäristöministeriön edustaja. Kokous pidettiin Hämeen Ely-keskuksen Lahden toimipisteessä. Liikennevirasto, Lausunnon pääkohdat: Kaava-alueen lähistössä sijaitsee valtion ylläpitämä julkinen vesiväylä. Rakennusten ja rantarakenteiden suunnittelussa, sijoittamisessa ja toteuttamisessa tulee huomioida vesiliikenteen aiheuttama aallokko ja rantaeroosio. Vastine: Ei aiheuta muutoksia asemakaavan muutoksen sisältöön. Lahden kaupunginmuseo, Lausunnon pääkohdat: Suunnittelualue sijaitsee Kymenvirran rannalla Heinolan satamassa Perspeiivin, nykyisen Maaherran puiston päätteenä. Satama sisältyy kokonaisuudessaan yhdessä viereisen Kylpylänpuiston ja Rantapuiston kanssa Perspeiivin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 009) ja Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Päivitetty valtakunnallinen inventointi (RKY 009) ja rajaus tulee mainita osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä merkitä kaavaan. Alueelle suunniteltua lisärakentamista tulee ohjata Keskustan osayleiskaavan (008) hengessä niin, että rantacasinon laajennusosa ja katettu 7

12 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 terassi sopeutuvat kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöön eivätkä sulje näkymiä Kymenvirralle. Vastine: RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt selvitys on lisätty osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Asemakaavakarttaan on lisätty RKY rajaus sekä määräyksiin kansallisen kaupunkipuiston rajaus..4 Asemakaavan tavoitteet.4. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Alueella pyritään säilyttämään ennallaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö eli Heinolan Perspeiivin alue (nykyinen Maaherranpuisto). Alue sijoittuu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Kaavoituksessa huomioidaan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteet..4. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavan tavoitteisiin ei ole tullut muutoksia. Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen Kaavan luonnosvaiheessa jo olleita määräyksiä on muokattu ja uusia on lisätty sekä kaavakartan merkintöihin on lisätty kansallisen kaupunkipuiston rajaus..5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Tekninen lautakunta teki kaavoituspäätöksen. Valmisteluvaiheessa tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. Ehdotusvaiheessa tekninen lautakunta päätti (.8.04) asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4. Kaavan rakenne 4.. Mitoitus Kaava-alueen pinta-ala on 0,65 hehtaaria. Alueen kokonaisrakennusoikeus on 750 kerrosalaneliömetriä. Tilastolomake LTE 4.. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan toteutuksessa tulee noudattaa kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa. 8

13 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 4. Aluevaraukset 4.. Korttelialueet Kortteli 5 KL- Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Tonttia ei saa aidata. Autopaikkoja on varattava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaaditut autopaikoikat pitää sijoittaa viereiselle satama-alueelle LS- (yleinen alue L400). Tontilla ei sallita pysäköintiä. 4.. Satama-alue LS- Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia, ravitsemukseen liittyviä liiketiloja sekä polttoainejakeluaseman. Alueelle varataan myös 9 pysäköintipaikkaa palvelemaan viereistä liikerakennusten korttelialuetta KL- (--5-). 4.. Yleiset määräykset koko kaava-alueelle Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa (MRL 4 ja 7.). Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus MRL 8). Puuston säilymiseen yleisillä alueilla kuten mm. katualueilla ja korttelialueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaadetun tai tuhoutuneen puun tilalle tulee istuttaa riittävän kokoinen samaa puulajia oleva puu. Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan, ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen, kaupunkikuvaan soveltuva kokonaisuus. Uudisrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota katutason julkisivun, räystäslinjan ja kattomaiseman suunnitteluun siten, että katutilojen ominaispiirteet säilyvät. Rakentamattomat korttelin osat on istutettava puistomaiseksi. 4. Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset LTE 9

14 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 5 KAAVAN VAKUTUKSET 5. hmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia alueen terveellisyyteen tai turvallisuuteen. Alueen sosiaaliset olot paranevat ravitsemusliiketilojen maltillisen kasvun ja vierasveneilijöiden palvelupisteen paranevien palvelujen myötä. 5. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei muodostu merkittäviä ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. 5. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset Alueen yhdyskuntarakenne ei tule muuttumaan asemakaavan muutoksen myötä. 5.4 Liikenteelliset vaikutukset Asemakaavanmuutos parantaa henkilöliikennesataman palveluja. 5.5 Kulttuuriympäristö, maisema- ja kaupunkikuva Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueen suojelumerkintöjä on vahvistettu, joten alueen rakennettu kulttuuriympäristö säilyminen on taattu. Kaavassa osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt sekä osoitetaan alueiden sisällä yksittäinen kohde suojelu-merkinnällä. Kaupunki- ja maisemakuva Korttelin 5 tontin numero maltillinen rakennusoikeuden korotus ei tule kasvattamaan rakennuksen massaa niin paljon että se vaikuttaisi merkittävästi kaupunki- tai maisemakuvaa. 5.6 Muut vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei tule uusia yhdyskuntateknisiä rakennusvelvoitteita kaupungille. Ravitsemusliiketilojen maltillinen kasvu ja uudelleen järjestely nostaa alueen houkuttelevuutta ja samalla alueella olevien yritysten taloudellista tulosta. Ympäristöhäiriöt Asemakaavan muutoksella ei osoiteta toimintaa, joka aiheuttaisi ympäristöhäiriöitä. 0

15 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kaavakartan ja määräysten lisäksi ei ole vielä muita suunnitelmia. 6. Toteuttaminen ja ajoitus Alueen toteutuksen hoitaa yksityinen ravintolayrittäjä omalla aikataulullaan ja kustannuksellaan. Heinolassa Marko Luukkonen Ossi Lukkaroinen va. kaavoituspäällikkö suunnittelija Heinolan kaupunki Tekninen toimi / Maankäyttöosasto / Kaavoitusyksikkö Rauhankatu 800 HENOLA

16 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO Keskustan () kaupunginosan korttelin 5 tontti ja yleinen alue L400 OSALLSTUMS- JA ARVONTSUUNNTELMA TARKSTETTU

17 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM. SUUNNTTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Keskustan () kaupunginosassa Kymenvirran rannalla. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,65 hehtaaria. -alustava suunnittelu- ja vaikutusalue KANSKUVA. SUUNNTTELUN TARVE JA TAVOTTEET Arto Mussalo on jättänyt kaavoitusaloitteen alueen osalta Kaavamuutoksen tavoite on mahdollistaa ravitsemustilojen yhteyteen rakennettavat sauna- ja kabinettitilat sekä katettu terassi. Kaavamuutoksen perusteluna on, että kaupunki edellisellä kerralla tehdessään kaavamuutosta, jolla pienennettiin vuokra-aluetta, vähensi samalla epähuomiossa tontin rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä oli ilmoitettu tehokkuuslukuna. Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu tämä asia ja kaupunki on luvannut korjata virheensä. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin rakennusoikeus on 540 kerrosalaneliömetriä, aikaisemmin vuokra-alueen rakennusoikeus oli 750 kerrosalaneliömetriä. Alue kuuluu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sekä on osa Heinolan kansallista kaupunkipuistoa. Kaavamuutoksen yhteydessä päivitetään kaavamääräykset näiltä osin.. SUUNNTTELUN LÄHTÖKOHDAT.. Kaavoituspäätös Varsinainen kaavoituspäätös tehdään tämän asiakirjan käsittelyn yhteydessä teknisessä lautakunnassa. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen. Kaavamuutos tehdään Heinolan kaupungin aloitteesta... Maanomistus Suunnittelualue on Heinolan kaupungin omistuksessa. Korttelin 5 tontti numero on vuokrattu kiinteistön omistajalle..045 asti... Kaavatilanne Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY) Kaava-alue kuuluu Heinolan Perspeiivi -nimiseen valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön, joka tulee säilyttää. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä..009 otettu maankäyttöja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta..00 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut maan ja sen tarkistus..009.

18 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Alueen kuvaus: Heinolan Perspeiivi, nykyinen Maaherranpuisto, on 785 asemakaavaan merkityn maaherran residenssin keskeinen kaupunkitila. Uuden, vastaperustetun hallintokaupungin edustavaksi asemakaavalliseksi ratkaisuksi toteutettu Perspeiivi on Suomen ensimmäisiä uudentyyppisiä julkisia puistoalueita. Perspeiivin toisena päätepisteenä on nykyinen Heinolan kylpyläpuisto ja toisena seminaarin alue. Puistokadun (nyk. Maaherrankatu) varrella on säilynyt yksi lääninhallinnon virkamiehille varatuille tonteille rakennetuista 700-luvun lopun taloista, Lääninkivalteri Aschanin talo puutarhoineen. Heinolan kaupunginmuseon käytössä olevat puurakennukset sijaitsevat Maaherrankadun varrella, aivan puiston vieressä. Heinolan Perspeiivi on Vaasan Hovioikeudenpuistikon ohella toinen Suomessa 700-luvun lopulla toteutetuista merkittävistä puistosommitelmista. Puiston nykyinen asu on 800-luvun lopulta. Maaherranpuistikkoon liittyvät Jyrängönkosken rannalla 800-luvun loppupuolella perustetut Kylpyläpuisto, Rantapuisto ja Heinolan satama. Residenssiajalta Rantapuistossa ovat säilyneet entisen maaherran puutarhan huvimajat, joista vanhempi on 80-luvulta. Heinolan Perspeiivi, alueen rajaus. (RKY Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt,

19 Heinolan kansallinen kaupunkipuisto Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu Sen hoito- ja käyttösuunnitelma on vahvistettu ympäristöministeriössä Hoito- ja käyttösuunnitelman kaupungin keskustaa koskevassa analyysikartassa on satama-alue rakennuksineen merkitty maamerkiksi. Ote Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta: Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 006 suunnittelualue on osoitettu Keskustatoimintojen alueena (C). Merkinnällä osoitetaan palveluiltaan kaupunkitasoisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen sekä asumisen alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. Suunnittelualue sijoittuu myös Heinolan kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisälle. 4

20 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Ote maakuntakaavasta 006, suunnittelualue sijaitsee keltaisen ympyrän keskellä. Ydinkeskustan osayleiskaavassa 00 suunnittelualueella on osoitettu liikerakennusten alue, jonka ympäristö säilytetään (KL/s ). S -lisämerkinnällä varustetuilla alueilla tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen rakennustavaltaan ja sijainniltaan liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja että alueen puusto säilyy mahdollisimman hyvin. Alueella on myös satama-alue, jonka ympäristö säilytetään (LS/s). S-lisämerkinnällä varustetuilla alueilla suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne. Suunnittelualue sijoittuu Heinolan kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisälle. Suunnittelualueen läheisyydessä on yleinen pysäköintialue, virkistysaluetta sekä uimaranta-alue. Ote Ydinkeskustan osayleiskaavasta 00, suunnittelualue sijaitsee keltaisen ympyrän sisällä. 5

21 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Yleiskaavan kaavamääräykset: Liikerakennusten alue. Satama-alue. Rakentamismääräys: Alueelle voidaan rakentaa alueen käyttöön liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Alue, jolla ympäristö säilytetään. Suunnittelumääräys: Suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne. Rakennushistoriallisesti merkittävä kohde. Suojelumääräys: Satamamakasiini tulee säilyttää. Kansallinen kaupunkipuisto. Suunnittelumääräys: Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu siihen sisältyvien erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi (ympäristöministeriön päätös nro 4/554/000). Muut aluetta koskevat määräykset on annettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa (ympäristöministeriön päätös Dnro YM/554/007). Näiden arvojen säilyminen on varmistettava jatkosuunnittelu- ja toteuttamisratkaisuissa. Kaupunkikuvallisesti arvokas alue. Suojelumääräys: Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö Jyrängön kulttuurimaisema tulee säilyttää (Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, valtioneuvoston päätös ). Maisemallisesti arvokas alue. Suojelumääräys: Maakunnallisesti arvokas Jyrängönvirran kulttuuriympäristö ja maisemakokonaisuus tulee säilyttää. 6

22 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM 7

23 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Voimassa olevassa asemakaavassa (vahvistettu ) muutosalueella on liikerakennusten korttelialue (KL-h), satama-alue (LSa) ja vesialue (W). KL-h Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Tontille saa sijoittaa yhden asuinhuoneiston kiinteistönhoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Autopaikkoja on rakennettava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaadituista autopaikoista 9 autopaikkaa voidaan sijoittaa satama-alueen yläkirjaimella osoittamalle ohjeelliselle pysäköimispaikalle. Tonttia ei saa aidata. LSa Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia sekä polttoainejakeluaseman. e=0.0 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. s-5 Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. 8

24 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM.4. Rakennusjärjestys Heinolan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Selvitykset Aluetta koskevat selvitykset: RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 99, päivitys 009 MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, 006 KUKUSE Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 005 Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, VAKUTUSALUE Asemakaavan muutoksen vaikutusalueeseen kuuluu (ks. kansikuva). 5. KAAVALUONNOS Kaavaluonnos on osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. LTE 6. OSALLSET Osallisia ovat ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia tässä asemakaavassa ovat: Heinolan kaupunki Elenia Oy DNA Oy Sonera Oyj Keskustan kehittämisyhdistys, Heinolan Kaupunkisydän ry vaikutus- ja lähialueen omistajat, asukkaat, yhdistykset ja yrittäjät Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (satama-alue) Liikennevirasto (satama-alue) Päijät-Hämeen liitto Ympäristöministeriö (Kansallinen kaupunkipuisto) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Heinolan kaupungin elinkeinotoimikunta Heinolan kaupungin ympäristöosasto (ympäristönsuojelusihteeri ja rakennustarkastaja) 7. VRANOMASYHTESTYÖ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi Hämeen ELY-keskukseen ja sen riittävyydestä keskustellaan ELY:n edustajien kanssa kuukausikokouksessa. Viranomaisneuvottelu järjestetään ennen kaavaehdotuksen laatimista, koska alueella on valtakunnallista merkittävyyttä (RKY-alue ja kansallinen kaupunkipuisto). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot kaupungin ympäristösuojelusihteeriltä ja rakennustarkastajalta sekä muilta asianosaisilta viranomaisilta tarpeen mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen. 9

25 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM 8. SELVTETTÄVÄT VAKUTUKSET Asemakaavan muutoksen pienimuotoisuuden vuoksi, sillä ei ole arvioitavia vaikutuksia. 9. KAAVOTUKSEN KULKU, AKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Kaavamuutoksen käsittelyn aikana saadut huomautukset ja muistutukset huomioidaan ja katsotaan, aiheuttavatko ne mahdollisesti muutoksia ja tarkennuksia kaavaan. Kaavoituksen kulku, alustava aikataulu ja osallisten osallistumismahdollisuudet: Vaihe Ajankohta Osallistuminen OAS / nähtävillä ehdotukseen asti* Mielipiteen esittäminen* Kaavaluonnos / nähtävillä 4 pv* syksy 0 Huomautuksen esittäminen* Kaavaehdotus / tekninen lautakunta syksy 04 Kaupunginhallituksen hyväksymispäätös / nähtävillä 4 pv* Muistutuksen esittäminen* Muutoksenhaku kaavan hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeudelle * Huomautukset ja muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävillä oloaikojen päättymistä osoitteella Heinolan kaupunki, Rauhankatu, 800 Heinola tai sähköpostilla: 0. OSALLSTUMNEN JA TEDOTTAMNEN Asemakaavan muutoksen viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja tä-häme -lehdessä. Asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus) ovat valmistuttuaan nähtävillä kaupungintalolla Teknisen toimen maankäyttöosaston suunnitteluyksikössä, Rauhankatu,. kerros ja Kirkonkylän Kyläpirtillä, Vanhatie 4 sekä YHTEYSTEDOT Heinolan kaupunki / Teknisen toimen kirjaamo / Rauhankatu, 800 HENOLA Lisätietoja antavat: Ossi Lukkaroinen, suunnittelija, puh Ritva-Maija Kuuskoski, suunnitteluarkkitehti, puh. (0) PALAUTE OSALLSTUMS- JA ARVONTSUUNNTELMASTA Palaute kaavaa koskevista asioista tulee antaa Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosastolle. Kirjallisen palautteen tueksi on saatavilla kaavaote piirrosta varten. Osallisella on mahdollisuus esittää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä vielä ennen kuin kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 64 ). Heinola , tarkistettu Ritva-Maija Kuuskoski Ossi Lukkaroinen va. kaavoituspäällikkö suunnittelija 0

26 P00 K P00 K U00 L400 P500 L500 K : : :86 : M M Ojakatu Kymenkartano Kirkkokatu Kauppakatu Maaherrankatu Kymenkartanonpolku a ar var kri ar a ar tr ar Wpk:n talo Kesäteatteri al ar V ar mlä mlä Taidemuseo mlä tr tr Ravintola kri tr ar ar Ravintola ki Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras 5 Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras HAN RANTA U SEPÄNNEMENPUSTO MAAHERRANKA MAAHERRAN- PUSTO PUSTO KYLPYLÄN- KYMENKARTANONK KAUPPA KAUPPAKATU MAAHERRANKATU KYMEN KARTANONPOLKU RANTAPUSTO KYMEN VRTA 7 8 VL VP- PL e=0.85 PALLOLUALUE e=0, V =0 max p a pp hu-s pp =0 pp LEKKALUE sr =0 pp pp ma- pp/t 9.0 m (/0/) 9 m kl =0 s p sr- pp p d pp sr UV W W LS LP-6 LP- LV P VP VP- VL P K-7 Y-5d ALK-9 ALK-9 AK-7 AL- ALK-9 AL- AL AK-7 AK-7 KESKUSTA p z s KL-0 LS-

27 ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KL-0 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Tontille saa sijoittaa yhden asuinhuoneiston kiinteistönhoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Autopaikkoja on varattava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaaditut autopaikoikat pitää sijoittaa viereiselle satama-alueelle LS- (yleinen alue L400). Tontilla ei sallita pysäköintiä. LS- Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia, ravitsemukseen liittyviä liiketiloja sekä polttoainejakeluaseman. Alueelle varataan 9 pysäköintipaikkaa palvelemaan viereistä liikerakennusten korttelialuetta KL-0 (--5-). m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. KES 5 Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. 750 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. p Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Johtoa varten varattu alueen osa. (s = sadevesiviemäri, z = sähkökaapeli, p = puhelinkaapeli)

28 68/AKM ASEMAKAAVAN MUUTOS - RANTAKASNO KESKUSTA Asemakaava koskee Keskustan (.) kaupunginosan korttelin 5 tonttia ja yleistä aluetta L400. LUONNOS MTTAKAAVA :000 Luonnos.07.0 suunnittelija Ossi Lukkaroinen Tekninen lautakunta, vireilletulo xx.xx.xxxx xx Tekninen lautakunta, OAS xx.xx.xxxx xx Tekninen lautakunta, luonnos xx.xx.xxxx xx Valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos xx.xx.-xx.xx.xxxx Tekninen lautakunta, ehdotus xx.xx.xxxx xx Nähtäville asettaminen, ehdotus xx.xx.-xx.xx.xxxx Kaupunginhallitus, hyväksyminen xx.xx.xxxx xx Lainvoimaisuuskuulutus xx.xx.xxxx..0 va. kaavoituspäällikkö Ritva-Maija Kuuskoski Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 84/999 vaatimukset...0 maankäyttöinsinööri Juho Lumme Heinolan kaupunginhallituksen/valtuuston hyväksymä xx..0 kansliapäällikkö Sinikka Malin HENOLAN KAUPUNK TEKNNEN TOM MAANKÄYTTÖOSASTO KAAVOTUSYKSKKÖ

29 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta Heinola Täyttämispvm Kaavan nimi 68/Akm Rantakasino Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus -68/Akm Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,654 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,654 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,654 00, , 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,700 4, ,8 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,84 58,6 0,0000 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

30 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,654 00, , 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,700 4, ,8 0, KL 0,700 00, ,8 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,84 58,6 0,0000 LS 0,84 00,0 0,0000 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä Asemakaava

31 P00 K P00 K U00 L400 P500 L500 K : : :86 : M M Ojakatu Kymenkartano Kirkkokatu Kauppakatu Maaherrankatu Kymenkartanonpolku ar var kri a ar tr ar Wpk:n talo Kesäteatteri al ar V ar mlä mlä Taidemuseo mlä tr tr Ravintola kri tr ar ar Ravintola ki Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras 5 Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras HAN RANTA SEPÄNNEMENPUSTO MAAHERRAN- PUSTO PUSTO KYLPYLÄN- KAUPPA RANTAPUSTO KYMEN VRTA 7 8 VL VP- PL e=0.85 PALLOLUALUE e=0, V =0 max p a pp hu-s pp =0 pp LEKKALUE sr =0 pp pp ma- pp/t 9.0 m (/0/) 9 m kl =0 s p sr- pp p d pp sr UV W W LS LP-6 LP- LV P VP VP- VL P K-7 Y-5d ALK-9 ALK-9 AK-7 AL- ALK-9 AL- AL AK-7 AK-7 KESKUSTA p z s sr kmv- kmm- kmp- kp kp KL- LS-

32 ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KL- Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Tonttia ei saa aidata. Autopaikkoja on varattava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaaditut autopaikoikat pitää sijoittaa viereiselle satama-alueelle LS- (yleinen alue L400). Tontilla ei sallita pysäköintiä. LS- Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia, ravitsemukseen liittyviä liiketiloja sekä polttoainejakeluaseman. Alueelle varataan 9 pysäköintipaikkaa palvelemaan viereistä liikerakennusten korttelialuetta KL- (--5-). m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. KES Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. s Johtoa varten varattu alueen osa. (s = sadevesiviemäri, z = sähkökaapeli, p = puhelinkaapeli) sr Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus tai rakennelma. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

33 kmv- Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka ominaispiirteet ja luonne tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sopeutuminen tyyliltään, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäröivään rakennuskantaan. kmm- Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka ominaispiirteet ja luonne tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sopeutuminen tyyliltään, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäröivään rakennuskantaan. kmp- Paikallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka ominaispiirteet ja luonne tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sopeutuminen tyyliltään, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäröivään rakennuskantaan. kp Kansallinen kaupunkipuisto Alue kuuluu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Suunnittelumääräys: Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu siihen sisältyvien erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi (ympäristöministeriön päätös nro 4/554/000). Muut aluetta koskevat määräykset on annettu kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa (ympäristöministeriön päätös Dnro YM/554/007). Näiden arvojen säilyminen on varmistettava jatkosuunnittelu- ja toteuttamisratkaisuissa. Yleiset määräykset: Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa (MRL 4 ja 7.). Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus MRL 8). Puuston säilymiseen yleisillä alueilla kuten mm. katualueilla ja korttelialueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaadetun tai tuhoutuneen puun tilalle tulee istuttaa riittävän kokoinen samaa puulajia oleva puu. Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan, ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen, kaupunkikuvaan soveltuva kokonaisuus. Uudisrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota katutason julkisivun, räystäslinjan ja kattomaiseman suunnitteluun siten, että katutilojen ominaispiirteet säilyvät. Rakentamattomat korttelin osat on istutettava puistomaiseksi.

34 68/AKM ASEMAKAAVAN MUUTOS - RANTAKASNO KESKUSTA Asemakaava koskee Keskustan (.) kaupunginosan korttelin 5 tonttia ja yleistä aluetta L400. MTTAKAAVA :000 Luonnos suunnittelija Ehdotus Ossi Lukkaroinen Tekninen lautakunta, vireilletulo Tekninen lautakunta, OAS Tekninen lautakunta, luonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos Tekninen lautakunta, ehdotus Nähtäville asettaminen, ehdotus Kaupunginhallitus, hyväksyminen Lainvoimaisuuskuulutus..0 va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 84/999 vaatimukset...0 maanmittausinsinööri Timo Strandén Heinolan kaupunginhallituksen hyväksymä xx..0 hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin HENOLAN KAUPUNK TEKNNEN TOM MAANKÄYTTÖOSASTO KAAVOTUSYKSKKÖ

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3. ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.2016 Kaavan muutosalue ja arvioitu vaikutusalue. 1. OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM SILTAKODIN LAAJENNUS Keskustan (1.) kaup.osan korttelin 24 tontit 3 ja 11 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.04.2014.

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM SILTAKODIN LAAJENNUS Keskustan (1.) kaup.osan korttelin 24 tontit 3 ja 11 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.04.2014. ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM SILTAKODIN LAAJENNUS Keskustan (1.) kaup.osan korttelin 24 tontit 3 ja 11 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.04.2014. 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee keskustan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 686/AKM REUMANMÄKI Rainion (9) kaupunginosan kortteli 24 sekä vesi- ja viheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.

ASEMAKAAVAN MUUTOS 686/AKM REUMANMÄKI Rainion (9) kaupunginosan kortteli 24 sekä vesi- ja viheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8. Asianumero 1983/10.02.03/2012 ASEMAKAAVAN MUUTOS 686/AKM REUMANMÄKI Rainion (9) kaupunginosan kortteli 24 sekä vesi- ja viheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2015 Asianumero 1983/10.02.03/2012

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE SELOSTUS LUONNOS 28.09.2015. Asianumero xxxx/41/000/20xx

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE SELOSTUS LUONNOS 28.09.2015. Asianumero xxxx/41/000/20xx Asianumero xxxx/41/000/20xx ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE SELOSTUS LUONNOS 28.09.2015 HYVÄKSYMISPÄIVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 22.09.2015. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta..20. Kaupunginhallitus..20.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.2.2016. Kaavan muutosalue ja arvioitu vaikutusalue. 1. OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Vireilletulo: xx.xx.xxxx Versio: 11.6.2015, AK Anttila HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualueen likimääräinen

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26

KIRKONSEUTU. yk - 4-5. ajo. ajo/h. 140 + t 50. t 25. sa 25. lv-1 50. lv-1 50 1:149 1:148 1:147 1:81 1:2 1:103. Vesijärvi 1:67 1:66 1:146 1:18 1:26 94 98 405 372 407 372 90 409 rp411 374 94 376 413 378 386 380 415 382 429 431 3 417 427 425 419 423 421 60 11 3 1 4 5 6 7 8 59 9 76 67 86 2 24 62 1 1:155 1 43 53 49 26464800 6776200 95 69 96 1290 80 1:81

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot