ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja"

Transkriptio

1 ASUKAS INVÅNAREN A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 Pääkirjoitus l Ledare Passiivitalot nousevat ja opiskelijatalon rakennuslupa hakuun A -yhtiöissä on paiskittu ahkerasti töitä. A-passiivikivitalot nousevat kohinalla, opiskelijatalon rakennuslupa haetaan vielä tänä vuonna ja Hansatie 10:n julkisivu- ja ikkunanvaihtourakka lähti käyntiin. Edellisten lisäksi Joukahaisentie 3:n perusparannuksen avustukset ARA:sta on myönnetty ja rakennuslupa haussa. A-passiivitalojen asunnot tulevat hakuun kesän 2014 aikana ja uudet aktiiviset asukkaat pääsevät muuttamaan koteihinsa alkusyksyyn mennessä. A-yhtiöiden asukastyytyväisyyttä mitattiin syksyllä 443 huoneiston otoksella, joista saatiin vastaus noin 40 prosentilta kyselyn saaneista. Yhtiön palveluista saatiin hyvä arvosana niin huollon, siivouksen, jätehuollon kuin isännöinnin osalta. Arvosanat olivat suunnilleen samat kuin edellisenäkin vuonna. Mielipiteet omasta asunnosta vaihtelivat asunnon kunnon ja varustetason mukaan. Luonnollisesti vanhempien huoneistojen osalta arvosanat olivat heikompia kuin uudehkojen asuntojen, mutta kaiken kaikkiaan arvosanaksi tuli hyvä. Samalla tavalla ikään korreloi tyytyväisyys asuintalosta. Kyselyssä tiedusteltiin myös huoneistoon kuuluvan internet yhteyden käyttöönottoa, noin 56 prosenttia vastanneista ilmoitti ottaneensa yhteyden käyttöön. Internetyhteys on asukkaille palvelu, jonka yhtiö tuottaa joka huoneistoon. Toivottavasti mahdollisimman moni yhteyden tarvitsija on huomioinut palvelun. A-yhtiöiden uudet järjestyssäännöt astuvat voimaan vuodenvaihteessa. Uutta järjestyssäännöissä on tupakoinnin kieltäminen huoneistojen sisätiloissa. Lisäksi järjestyssäännöt täsmentyvät jätehuollon osalta, koska ikävä kyllä yhtiön kustannukset väärin lajitellulle tai väärään paikkaan jätetyille jätteille ovat nostaneet jätemaksua kuluneena vuonna kymmenillä tuhansilla euroilla. Lisäksi jätehuollon osalta yhtiön jäteastioihin kuuluu vain talousjäte. Kaikki muut jätteet asukkaiden on itse hoidettava niille kuuluvaan paikkaan. Nyt järjestyssäännöissä on huomioitu kustannusten periminen väärin jätettyjen jätteiden siivouksesta. Vastaavanlaiset täsmennykset on tehty kotieläinten pitämisen osalta. Joulu on jo kolkuttelemassa ovea, kun lehtemme ilmestyy. Toivotan kaikille yhteistyökumppaneille, työntekijöille ja asukkaille oikein rauhallista joulua ja onnellista tulevaa vuotta Mika Vuori, toimitusjohtaja Passivhusen reser sig och bygglov söks för studenthuset D et har jobbats hårt inom A-bolagen. Passivstenhusprojektet går framåt med stormsteg, bygglov för studenthuset söks ännu före årsskiftet och fasad- och fönsterreparationerna på Hansavägen 10 har inletts. Dessutom har Joukahainenvägen 3 beviljats grundförbättringsstöd av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA. Ansökan om bygglov för projektet är inlämnad. Bostäderna i A-passivstenhusen utannonseras sommaren 2014 och de nya aktiva invånarna kan A-bolagen mätte i höstas invånartillfredsställelsen med ett 443 lägenheters sampel. Svarsprocenten var ca 40. Gott betyg gavs för såväl underhåll, städning, sophantering som fastighetsförvaltning. Inga större skillnader noterades jämfört med föregående års resultat. Åsikterna om den egna bostaden varierade beroende på bostadens skick och utrustningsnivå. Helt nyare, men allt som allt gavs bostäderna gott betyg. Tillfredsställelsen med bostadshusen korrelerade på samma sätt med åldern. I enkäten förhörde man sig också om den internetuppkoppling, som hör till lägenheten. Ca 56 procent av de, som svarade, meddelade att de tagit internetuppkopplingen i bruk. Internetuppkopplingen är en service, som bolaget erbjuder i varje lägenhet. Förhoppningsvis har det noterats av dem, som behöver tillgång till internet. A-bolagens nya ordningsregler träder i kraft vid årsskiftet. Nytt i reglerna är förbudet att röka i lägenheterna. Dessutom preciseras reglerna i fråga om sophanteringen för tyvärr har bolagets avfallsutgifter stigit med tiotusentals euro under det gångna året på grund av att avfall sorterats fel eller lagts i fel kärl. Det är dessutom bara hushållsavfall, som det hör bolaget till att ta hand om. Allt annat avfall bör invånarna själva se till att kommer dit det skall. Enligt de nya ordningsreglerna kan en invånare faktureras för städningskostnader föranledda av feldeponerat avfall. Motsvarande preciseringar har gjorts i fråga om husdjur. Julen står redan för dörren, då vår tidning utkommer. Jag önskar alla samarbetspartner, anställda och invånare en riktigt fridfull jul och ett gott nytt år Mika Vuori, verkställande direktör YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Katarina Stenström asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Anne Hannus kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Päivi Nousiainen kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Rami Niemi isännöitsijä disponent Jukka Sulin isännöitsijä disponent henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Toimittaja Svensk text Summary Paino KANNESSA ASUKAS INVÅNAREN Mika Vuori Kaisa Viitanen Rolf Gabrielsson Jörgen Wollsten Painotalo tt-urex Porvoo 2013 A-passiivitalojen rakennustyömaa Peippolankaarella 2

3 Asukastyytyväisyyskysely l Enkätundersökning A-yhtiöiden vuokralaiset arvostavat asumistaan A-yhtiöt toteutti syksyllä asukastyytyväisyyskyselyn. Sen tulokset kertovat A-yhtiöiden palveluiden ja oman asumisen arvostuksesta. A-yhtiöt on viime vuosina toteuttanut joka syksy asukastyytyväisyyskyselyn otantana. Tänä vuonna otantaan valittiin kymmenen eri-ikäistä ja eri kaupunginosissa sijaitsevaa kiinteistöä. Otantakohteista yhdeksän on aravayhtiö Porvoon A-asuntojen omistaa, yksi on vapaarahoitteinen konsernin tytäryhtiö A-Lukaalin kiinteistö. Taloissa on yhteensä 443 asuntoa, eli yli kolmannes A- yhtiöiden koko asuntomäärästä. Vuokralaisten tämän syksyn vastaukset antoivat erittäin samanlaisen kuvan kuin viime vuoden kysely: hyvässä ja hyvin palvelevassa vuokrataloyhtiössä asutaan. Kyselyssä oli käytössä kuusiportainen numeroasteikko, jossa 0 merkitsi, ettei osaa tai halua sanoa, 1 heikko, 2 välttävä, 3 tyydyttävä, 4 hyvä ja 5 kiitettävä. Tulosten vuosittainen keskiarvo lasketaan A-yhtiöissä kahden desimaalin tarkkuudella. Ihan jokaisessa kysytyssä kohdassa A-yhtiöt vuokranantaja yltää vähintään tyydyttävään arvosanaan. Jos tulokset pyöris- tetään tasalukuihin jota yleensä käytetään vastaavissa kyselyissä, A-yhtiöt saa asukkaiden mielestä valtaosin hyvän arvosanan. Ehkä kaikkein vakuuttavin tunnustus A-yhtiöille on se, että peräti vastanneista 92,09 % suosittelisi ystävilleen yhtiötä vuokranantajana. Tämän vuoden kyselyn tulokset sekä vertailuna myös viime vuoden vastaavat löydät alta. A-bolagens invånare uppskattar sitt boende A-bolagen kartlade också denna höst invånarnas tillfredsställelse med sitt boende. Det har varje år gjorts med hjälp av ett sampel bostäder. I år valde man tio fastigheter av olika ålder belägna i olika delar av staden. Nio av fastigheterna ägs av aravabolaget Borgå A-bostäder medan den tionde är en fritt finansierad fastighet tillhörig koncernens dotterbolag A-Lukaali. Det finns sammanlagt 443 bostäder i dessa fastigheter, vilket är över en tredjedel av A-bolagens hela bostadsbestånd. Hyresgästernas svar gav den här hösten i hög grad en likadan bild, som i fjol höstas: det är i ett bra hyreshusbolag med god betjäning man bor. I enkäten användes en sexsiffrig skala, där 0 betydde att man inte kan eller vill svara, 1 svag, 2 acceptabel, 3 tillfredsställande, 4 bra och 5 berömlig. Det årliga medeltalet anges med två decimalers noggrannhet. A-bolagen får som hyresvärd på precis varje punkt minst betyget tillfredsställande. Om resultaten avrundas till jämna tal vilket vanligen är kutym i enkäter av det här slaget får A-bolagen av sina invånare i huvudsak betyget bra. Det kanske allra mest övertygande erkännandet, som A-bolagen ges, är det faktum att hela 92,09 procent av dem, som svarat på enkäten, säger sig kunna rekommendera A-bolagen som hyresvärd åt sina vänner. Årets enkätresultat jämte jämförelse med fjolårets motsvarande resultat återges nedan. ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN YHTEENVETO A-yhtiöiden asiakaspalvelu x) Yleisarvosanani A-yhtiöiden asiakaspalvelusta 3,70 3,65 (4) A-yhtiöiden kiinteistönhoito Yleisarvosanani A-yhtiöiden kiinteistönhuollosta 3,58 3,49 (3) Yleisarvosanani A-yhtiöiden kiinteistöjen siivouksesta 3,46 3,54 (4) Mitä mieltä olet jätehuollosta 4,05 3,91 (4) A-yhtiöiden isännöinti Yleisarvosanani A-yhtiöiden isännöinnistä 3,59 3,45 (3) A-yhtiöiden tiedottaminen ja viestintä Yleisarvosanani tiedottamisesta ja viestinnästä 3,83 3,80 (4) Asumispalvelut Oletteko ottaneet käyttöön huoneistoonne kuuluvan internetyhteyden? Kyllä 55,4 % en 42,4 % tyhjä 2,3 % Oma asuntoni x) Yleiskunto 3,39 3,52 (4) Varustetaso 3,35 3,31 (3) Yleisarvosanani asunnostani 3,43 3,51 (4) Oma asuintaloni Talon julkisivu 3,62 3,86 (4) Yhteiset tilat (saunat, pesulat) 3,49 3,46 (3) Porraskäytävät 3,52 3,50 (4) Yleisarvosanani asuintalostani 3,65 3,64 (4) Suositteletko? Suosittelisitko ystävillesi A-yhtiöitä vuokranantajana? kyllä 92,09 % en 5,08 % tyhjä 2,83 % x) Vuoden 2013 luvun perässä suluissa keskiarvo pyöristettynä tasaluvuksi. 3

4 Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering A-passiivitalojen rakentaminen on iso urakka myös henkilöstöltään. Eri urakoitsijoiden palveluksessa rakennustyömaalla työskentelee henkilöä. A-passiivitalot nousivat harjaan A-yhtiöiden paljon kiinnostusta herännyt uudisrakennushanke, A-passiivitalot, vietti harjannostajaisia viime viikolla. Rakennustyöt edistyvät erinomaisesti, ja uudet vuokrakodit tulevat hakuun ensi kesänä. A-yhtiöt rakennuttaa parasta aikaa viittä luhtitaloa Tolkkistentien varteen osoitteeseen Peippolankaari 2-4. Talot rakennetaan passiivikivitaloina eli ne kuluttavat mahdollisimman vähän lämmitysenergiaa. A-yhtiöille rakennushanke on historiallinen, nousemassa ovat konsernin ensimmäiset passiivitalot. Rakennushanke on valtakunnallisestikin uraauurtava. A-yhtiöiden hanke on Suomen ensimmäinen isompia rakennuksia sisältävä passiivikivitalokohde. A-passiivitaloissa on myös monia muita erikoisratkaisuja, jotka A-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Torolf Bergström harjannostajaisjuhlassa. edesauttavat niin mahdollisimman pihiä energiataloutta kuin myös asukkaiden aktiivista asumismallia. Asukkaat pystyvät omilla toimillaan vaikuttamaan suoraan huoneistokohtaisiin sähkö- ja vesilaskuihin. Hankkeen harjannostajaisissa 12. joulukuuta muistutettiin monella suulla hankkeen erikoisuutta, haastavuutta ja palkitsevuutta. On ollut ilo ja ylpeys seurata, miten A-yhtiöiden henkilökunta on kaikkien muiden töiden ohessa rakentanut näin monipuolisen ja ainutlaatuisen projektin. Koskaan aikaisemmin ei tällä tavalla ole tuotettu passiiviluokan asuntoja vuokra-asumiseen. Tulevaisuuden suunnitelmat kohteen asumistavoista muotoutuivat hankkeen edessä, ja tavoitteena on koko ajan aktiivinen asukas, sanoi A- yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Torolf Begström. A-yhtiöiden aktiivisuutta ja asiantuntevuutta rakennuttajana korostivat myös useat urakoitsijat omissa puheenvuoroissa. Bergström toi puheessaan esiin myös sen, että näin Porvoon kaupungin omistama A-yhtiöt täyttää osaltaan sekä asuntotuotannollisia tavoitteita että niitä energiatehokkuustavoitteita, joihin kaupunki on itse sitoutunut. Energiatehokkuudesta kertoi myös A-yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Vuori. Kun nyt rakenteilla oleva kohde liittyy valmistuttuaan osaksi A- yhtiöiden kiinteistökantaa, koko konsernin energiankulutus neliötä kohden tulee laskemaan. A-passiivitalojen rakentaminen maksaa noin 7 miljoonaa euroa. 40 asuntoa, haku kesällä A-passiivitaloihin valmistuu 40 erikokoista asuntoa. Kaikissa asunnoissa on oma sauna. Isommissa asunnoissa on myös takka, jonka käyttöön A-yhtiöt tarjoaa puut. A-passiivitalojen tavoitellaan valmistuvan loppukesästä tai alkusyksystä 2014, jopa hieman edellä urakkasopimusten mukaisesta aikataulusta. Haku asuntoihin vuokralaiseksi julkistetaan kesällä Sitä ennen ei hakemuksia oteta vastaan. 4

5 LYHYESTI I KORTHET Vädret var grått, men stämningen på topp när taklagsöl firades på A-bolagens passivhus. Bygget har framskridit utmärkt. Joukahaisentie 3:n korjaukseen rakennuslupa haussa Hansatie 10:n julkisivuremontti etenee mallikkaasti Kevätkummun ykkösosassa sijaitsevat Hansatie 10:n talot ovat parasta aikaa peruskorjauksessa. Ikkunaremontit saatiin tehtyä täysin ajallaan syksyn mittaan, ja parasta aikaa käynnissä ovat julkisivutyöt. Vuonna 1974 valmistuneisiin taloihin rakennetaan lisälämmöneristykset ja uudet julkisivulevytyk- Joukahaisentie 3:n A-talojen peruskorjaussuunnittelu on edennyt siihen vaiheeseen, että A-yhtiöt on jättänyt rakennuslupahakemuksen Porvoon kaupungille. Remonttiaikataulu varmistuu, kun rakennuslupa on saatu. Kahdessa Kevätkummussa sijaitsevassa kolmekerroksisessa talossa tehdään mittava peruskorjaus, jossa talot saavat sekä hissit että uudet julkisivut lisälämmöneristyksineen. Samalla taloista tehdään mahdollisimman pitkälle esteettömät. A-yhtiöt on syksyllä hakenut ja saanut peruskorjausta varten rahoituksen. Joukahaisentie 3:n peruskorjaus on niin mittava, että talot tyhjennetään vuorotellen asukkaista. Asukkaita informoidaan muutoista ja muuttojen järjestelyistä hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen töiden alkua. A-yhtiöt on tehnyt koko ajan niin suuria kuin pienempiä peruskorjauksia taloissaan. Joukahaisentie 3:n vuonna 1977 valmistuneita taloja on viimeksi korjattu vuonna Kun sekä jo nyt käynnissä oleva Hansatie 10:n talojen peruskorjaus että tuleva Joukahaisentie 3:n saneeraus on tehty, kaikissa ennen vuotta 1980 A-yhtiöille valmistuneissa taloissa on tehty vähintään yksi peruskorjaus. set. Julkisivutyöt valmistuvat kesällä Julkisivutyöt eivät aiheuta vuokralaisille asumishaittaa. Hansatie 10 on A-yhtiöiden vapaarahoitteinen vuokra-asuntokohde, jossa on yhteensä 37 erikokoista asuntoa. A-yhtiöt osti kiinteistön vuonna 2008 Oslalta. A-passivhusen nådde takhöjd Taklagsöl firades senaste vecka på A-bolagens uppmärksammade nybyggnadsprojekt, passivhusen. Byggnadsarbetena framskrider utmärkt. Nästa sommar kan man börja ansöka om en hyreslägenhet i de nya husen. A-bolagen bygger som bäst fem lofthus vid Tolkisvägen på adressen Pepotbågen 2-4. Husen byggs som passivstenhus, det vill säga att de behöver så litet uppvärmningsenergi som möjligt. För A-bolagen är projektet historiskt. Husen är koncernens första passivhus. Också nationellt sett är det fråga om ett banbrytande byggnadsprojekt. A-bolagens projekt är det första passivhusobjektet i Finland med större byggnader. Det finns också många andra speciallösningar i husen, vilka främjar både en så snål energihushållning som möjligt och en aktiv boendeform. Invånarna kan själva direkt påverka el- och vattenförbrukningen i lägenheterna och därmed sina boendekostnader. Byggandet av A-passivhusen kostar ca 7 miljoner euro. Ansökan på sommaren A-passivhusen rymmer 40 bostäder av olika storlek. Alla har egen bastu. I de större bostäderna finns det också en öppen spis, ved tillhandahålls av A-bolagen. Strävan är att få husen klara i slutet på sommaren eller början på hösten 2014, rent av något tidigare än vad tidtabellen i entreprenadavtalen förutsätter. Processen med att ansöka om bostad i de nya hyreshusen startar på sommaren. Före det tas inga ansökningar emot. Julkisivulevytykset ovat jo käynnissä Hansatie 10:ssä. Grundreparationen av Hansavägen 10 framskrider föredömligt Husen vid Hansavägen 10 i den första delen av Vårberga grundrepareras som bäst. Fönsterreparationen kunde genomföras helt tidtabellsenligt under höstens lopp och för närvarande pågår fasadarbeten. De år 1974 byggda husen får tilläggsisolering och ny fasadbekläd- nad. Fasadarbetena blir färdiga sommaren De förorsakar inte hyresgästerna några boendeolägenheter. Hansavägen 10 är ett fritt finansierat hyresbostadsobjekt med totalt 37 olika stora bostäder. 5

6 Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering Viimeisteltyjen suunnitelmien visualisoinnit osoittavat, miten opiskelijatalo tulee sijoittumaan paikalleen ja osaksi Näsin kaupunkikuvaa. Opiskelijatalolle haetaan lupaa A-yhtiöiden seuraava uudisrakennushanke, opiskelijatalon rakentaminen Porvoonjoen länsirannalle, lähti joulukuussa Porvoon kaupungille rakennuslupahakemuksena. A-yhtiöt täsmensi talon lopullisia suunnitelmia aiemmin tänä vuonna käydyn kuulemiskierroksen jälkeen Perusfaktat talosta pysyivät kuitenkin ennallaan. Porvoonjoen Ett hyresbostadshus för studerande är A-bolagens följande nybyggnadsprojekt. Bygglovsansökan för huset, som uppförs på västra åstranden, lämnades till byggnadstillsynsbyrån i Borgå i december. A-bolagen har preciserat de slutliga planerna efter den höranderunda, som ordnades tidigare i år. Projektets grundfakta förblev länsirannalle, Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien kulmaukseen, tulevaan taloon on tulossa yhteensä 119 opiskelija-asuntoa. Niistä valtaosa on opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti pieniä yksiöitä. Asuntojen ohella taloon tulee katutasoon vuokrattavia liiketiloja. A-yhtiöiden tavoitteena on käynnistää opiskelijatalon rakennustyöt ensi vuonna. Byggnadslov söks för studiebostadshuset dock oförändrade. Huset byggs i hörnet av Alexandersbågen och Tolkisvägen och kommer att inrymma totalt 119 studiebostäder. Största delen är i enlighet med de studerandes önskemål och behov små enrummare. Husets gatuplan får affärsutrymmen för uthyrning. A-bolagen strävar efter att kunna starta bygget nästa år. Asunnot on suunniteltu opiskelijoiden tarpeisiin. Kuvan kalustus on viitteellinen. Illustrationen visar hur fint studentbostadshuset kommer att komplettera stadsvyn i hörnet av Alexandersbågen och Tolkisvägen. Visualisointi: FisionDesign Visualisointi: FisionDesign Visualisointi: FisionDesign 6

7 A-yhtiöiden henkilöstö l A-bolagens personal Kari Lahti on 2013 lukaalilainen A-konserni palkitsi tänä vuonna kiinteistönhoitaja Kari Lahden Vuoden lukaalilainen -palkinnolla. Vuoden lukaalilainen on A- yhtiöiden vuosittain jakama henkilöstön kannustinpalkinto, jolla kiitetään erinomaisesta työpanoksesta. Palkintoa on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Kari, joka on koulutukseltaan rakennusmestari, tuli Porvoon A-asuntoihin töihin vuonna Aluksi hän työskenteli yhtiön toimistossa huoltoesimiehenä mutta vaihtoi myöhemmin oman halunsa mukaisesti kentälle, talonmiestehtäviin. Vuonna 2007 Kari Lahti vaihtoi neljäksi vuodeksi toisen työnantajan palvelukseen, mutta palasi vuonna 2011 takaisin A-yhtiöihin. Huomasin, ettei maailma parane työnantajaa vaihtamalla. Oli mukava palata tuttuun paikkaan, kun siihen tarjoutui tilaisuus, sanoo Kari. Onnittelut Karille! Kari Lahti Årets lokalist A-koncernen belönade i år fastighetsskötare Kari Lahti med Årets lokalist -priset. Årets lokalist är ett pris, med vilket A-bolagen årligen vill tacka för en utmärkt arbetsinsats. Priset utdelades första gången år Kari, som till sin utbildning är byggmästare, anställdes på A- bostäder år Till en början jobbade han som underhållsförman på bolagets kontor, men ville senare ut på fältet för att jobba som gårdskarl. År 2007 bytte Kari Lahti arbetsgivare, men återvände efter fyra år till A-bolagen. Gratulerar Kari! Katarina Stenström liittyi A-tiimiin A-yhtiöiden asiakaspalvelusihteeri vaihtui marraskuussa. Konsernin toimistossa työskentelee nyt Katarina Stenström. Katarina Stenström, 35, on porvoolainen tradenomi, jolla on takanaan monipuolinen työkokemus ennen muuta vakuutus- ja pankkialalta erilaisista käsittelijän ja assistentin tehtävistä. Eräs työn suola niistä kuitenkin tuntui puuttuvan. A-yhtiöissä saan tehdä asiakaspalvelua, ja se oli tärkeä tekijä, miksi kiinnostuin A-yhtiöiden työpaikkahakemuksesta, Katarina Stenström kertoo. Myös työn monipuolisuus kiinnosti minua. A-yhtiöiden uusi asiakaspalvelusihteeri on kaksikielinen, äidinkieli on ruotsi. Lisäksi hänen kanssaan onnistuu vaivatta englanniksi asiointi. Katarina Stenström aloitti työt A-yhtiöissä 25. marraskuuta. Aiempi asiakaspalvelusihteeri Pernilla Kastrén siirtyi konsernista uusiin haasteisiin. Alkuviikot ovat olleet Katarinalle luonnollisesti opiskelua, mutta ensitunnelmat ovat hyvin positiiviset. Viihdyn todella hyvin. Minulla on erittäin mukavat kollegat, ja asukkaat ovat olleet ystävällisiä ja kohteliaita. He ovat myös ymmärtäneet todella hyvin sen, että näin alussa minulla saattaa jonkin tehtävän kanssa mennä vähän enemmän aikaa kuin tottuneemmalla. Katarina är nu en av A-teamet I november skedde ett byte på posten som kundbetjäningssekreterare i A-bolagen då Katarina Stenström började jobba på koncernbyrån. Katarina Stenström, 35, är borgåbo och tradenom till professionen. Hon har en mångsidig yrkeserfarenhet från framförallt försäkringsoch banksektorn, där hon skött olika handläggnings- och assistentsuppgifter. Någonting tyckte hon sig ändå sakna. I A-bolagen får jag betjäna kunder och det var en viktig orsak till att jag blev intresserad av A-bolagens platsannons, säger Katarina Stenström. Också mångsidigheten i jobbet intresserade mig. A-bolagens nya kundbetjäningssekreterare är tvåspråkig med svenska som modersmål. Några problem med betjäning på engelska har hon inte heller. Katarina Stenströms anställning började den 25 november. Hennes företrädare, Pernilla Kastrén lämnade koncernen för nya utmanande uppgifter. 7

8 LYHYESTI I KORTHET Bygglov söks för Joukahainenvägen Planeringen av A-husens grundreparation vid Joukahainenvägen 3 har avancerat till bygglovsskedet. A-bolagen har lämnat in ansökan om bygglov till Borgå stad. Reparationstidtabellen klarnar när bygglov beviljats. De två trevåningshusen i Vårberga blir föremål för en omfattande grundreparation. Husen förses med hissar och fasaderna tilläggsisoleras. De skall också göras så hinderfria som möjligt. A-bolagen har i höstas sökt och fått finansiering för grundreparationen. Grundreparationen är så omfattande att de två husen i tur och ordning kommer att utrymmas. Invånarna informeras i god tid om flyttningarna och flyttningsarrangemangen, senast tre månader innan arbetena inleds. A-bolagen har hela tiden gjort både större och mindre grundreparationer i sina hus. Husen vid Joukahainenvägen 3 är från år 1977 och har senast reparerats år När både den pågående grundreparationen av husen vid Hansavägen 10 och den kommande saneringen av husen vid Joukahainenvägen 3 är genomförda har alla A-bolagshus, som byggts före år 1980, grundreparerats åtminstone en gång. Talous ja vuokrat l Ekonomi och hyror A-yhtiöiden aravavuokrat nousevat vain parilla prosentilla A-yhtiöiden vuokralaiset saivat tänä syksynä varsin ilahduttavaa postia vuokranantajaltaan. A-yhtiöt korotti aravavuokriaan vuodeksi 2014 vain 1,97 prosentilla. A-yhtiöiden aravavuokrat ovat vuonna 2014 keskimäärin 10,65 euroa neliöltä. A-konsernissa aravavuokrat määritellään tasausryhmittäin. Joka talokunnalle ei lasketa yksitellen vuokria, vaan samanikäiset/- kuntoiset ja samansuuruisia kuluja aiheuttavat talot saavat saman neliövuokran. Vuonna 2014 A-yhtiöissä on käytössä seitsemän tasausryhmää. Edullisimmassa tasausryhmässä, johon kuuluu taloja Kevätkummusta ja Johannesbergistä, asukkaat maksavat vuokraa 9,70 euroa neliötä. Uusimmissa A- taloissa on luonnollisesti korkein vuokratalo. Reilu vuosi sitten valmistuneen Aleksanterinkaari 6:n neliövuokra on 14,20 euroa. A-yhtiöiden aravavuokraasunnot omistaa konsernin emoyhtiö Porvoon A-asunnot Oy. Ara-yhtiönä se ei voi tavoitella liikevoittoa, vaan vuokrien korotukset perustuvat ainoastaan kulujen kasvuun. A-yhtiöiden vapaarahoitteiset asunnot omistaa tytäryhtiö A-Lukaali. Sen puolella vuokrat perustuvat kunkin vuokralaisen ja vuokranantajan keskinäisiin sopimuksiin. A-Lukaalissa vuokrankorotukset noudattavat samaa maltillista yleislinjaa kuin aravayhtiössä. A-yhtiöt on pystynyt viime vuosina pitämään vuokrankorotukset pieninä, vaikka valtakunnallisesti vuokrahintoihin on ollut suuria korotuspaineita. A-konsernilla on moniin vastaaviin vuokranantajiin nähden monta etua puolellaan. Konserni on koko ajan sekä peruskorjannut että korjannut kiinteistökantaansa ja panostanut paljon energiaa säästäviin ratkaisuihin. A-yhtiöissä ei ole lainkaan asuntojen tyhjäkäyntiä, jokaisen asunnon vuokrarahat ovat siis tuloa. A-yhtiöt on myös järkeistänyt ja järjestänyt rakennus- ja peruskorjauslainojaan systemaattisesti korkokulujen minimoimiseksi. Näistä aineksista on syntynyt myös ensi vuotta koskeva vuokranmäärittely. Seuraamme kuluja entistä tarkemmin ja haemme koko ajan uusia säästömahdollisuuksia. Lähdimme budjetoidessamme siitä, että lainakorot eivät lähde vuonna 2014 huimaan nousuun, sanoo A-yhtiöiden talouspäällikkö Carola Gustafsson. Äkkitilanteita varten vuokranantajalla on mahdollisuus tehdä ylimääräinen vuokrankorotus. Siihen ei Carola Gustafsson usko. Vaikka korot nousisivatkin, selviämme maltillisista nousuista ilman ylimääräisiä vuokrankorotuksia. PORVOON A-ASUNNOT OY, VUOKRAT ALKAEN Luottamushenkilöille yhteistapaaminen tammikuussa A-asukasyhdistys kutsuu koolle kaikki A-yhtiöiden nykyiset ja myös aiempien vuosien talokohtaiset luottamushenkilöt lauantaina 25. tammikuuta Paikkana on Omenamäen palvelukeskus, Tulliportinkatu 4, ja tilaisuuden aika klo Avoin kutsu koskee kaikkia aina 1990-luvun alusta eri taloissa vaikuttaneita luottamushenkilöitä. Tilaisuudessa keskustellaan pääasiallisesti asukastoiminnan tulevaisuudesta A-yhtiöissä. A-asukasyhdistys pyytää kaikkia mukaan haluavia luottamushenkilöitä ennakkoilmoittautumaan mennessä puheenjohtaja Aarne Laaksolle Tasausryhmä 1 Ilmarisentie/ Ilmarinenvägen 2b Johannisbergintie/ Johannisbergsvägen 10 Fredrika Runebergin katu/ Fredrika Runebergs gata 5 Jousitie/ Pilbågsvägen 8 Jousitie/ Pilbågsvägen 4, 6 *) Ilmarisentie/ Ilmarinenvägen 4, 6, 8 *) Joukahaisentie/ Joukahainenvägen 3 Tasausryhmä 2 Joukahaisentie/ Joukahainenvägen 11 Lähdepolku/ Källstigen 3-4 Kesätuulentie/ Sommarvindsvägen 8 Karhupolku/ Björnstigen 2-4 Tap. Löfvingin katu/ St. Löfvings gatan 6-8, Sammontie/ Sampovägen 4 Tasausryhmä 3 9,70 (m 2 /kk) 10,30 (m 2 /kk) 11,40 (m 2 /kk) Mannerheiminkatu/ Mannerheimgatan 36 Nordenskiöldinkatu/ Nordenskiöldsgatan 24 *) Mannerheiminkatu/ Mannerheimgatan 25 Sibeliuksenbulevardi / Sibeliusbulevarden Tulliportinkatu/ Tullportsgatan 4 Linjatie 34/ Linjevägen 34 Galgbackantie/ Galgbacksvägen 9 Tasausryhmä 4 11,10 (m 2 /kk) F. E. Sillanpään katu/ F.E. Sillanpääs gata 4 Huuhkajantie/ Uvvägen 5 - Kurjentie/ Tranvägen 6 Tasausryhmä 5 Sibeliuksenbulevardi/ Sibeliusbulevarden 6 12,40 (m 2 /kk) Tasausryhmä 6 13,40 (m 2 /kk) Laamanninpolku / Lagmansstigen 2 Tasausryhmä 7 14,20 (m 2 /kk) Aleksanterinkaari / Alexandersbågen 6 14,20 * vapautuneet rajoituksista / befriade från begränsningar Asunnoissa, joissa on vapaa vuokranmääritys, vuokrantarkistus tehdään vuokrasopimuksen mukaisesti. I de bostäder, som inte längre följer aravabestämmelserna, justeras hyran enligt hyreskontraktet. 8

9 A-ASUNTOJEN TUNNUSLUVUT A-BOSTÄDERNAS NORMVÄRDEN KÄYTTÖASTE / ANVÄNDNINGSGRAD Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Genomsnittlig användningsgrad (bostäder) Tuloutetut vuokratuotot 1-9/ ,43 Redovisade hyresintäkter Laskennalliset vuokratuotot 1-9/ ,23 99,44 % Kalkylerade hyresintäkter VAIHTUVUUS / OMSÄTTNING Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) 118 9,54 % Antal uppsägningar (också bostadsbyten) Asuntojen lukumäärä yhteensä 1237 Totalantal bostäder SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA / HYRESFORDRINGAR (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Yksi A-yhtiöiden aravakohteista on Nordenskilödinkatu 24. A-bolagens aravahyror stiger bara ett par procent A-bolagens hyresgäster fick den här hösten rätt så glädjande post av sin hyresvärd. A-bolagen höjde sina aravahyror för år 2014 med bara 1,97 procent. Bolagens aravahyror är år 2014 i medeltal 10,65 per kvadratmeter. I A-koncernen bestäms aravahyrorna per utjämningsgrupp. Hyrorna räknas inte separat ut för varje hus utan de hus, som är ungefär lika gamla och i samma skick och vilka förorsakar utgifter av samma storlek, får samma kvadratmeterhyra. År 2014 finns det sju utjämningsgrupper i A-bolagen. I den fördelaktigaste gruppen, dit hus i Vårberga och Johannisberg hör, betalar invånarna 9,70 euro per kvadratmeter i hyra. I de nyaste A-husen på västra åstranden är hyresnivån naturligt nog högst. I husen vid Alexandersbågen 6, som blev färdiga för drygt ett år sedan, är hyran 14,20 euro per kvadratmeter. Koncernens moderbolag Borgå A-bostäder Ab äger A-bolagens aravahyreshus. I egenskap av Ara-bolag kan det inte eftersträva affärsvinst utan hyreshöjningarna grundar sig enbart på utgiftsökningar. A-bolagens fritt finansierade bostäder ägs av dotterbolaget A-Lukaali. I dessa baserar sig hyrorna på avtal, som respektive hyresgäst ingått med hyresvärden. A-Lukaalis hyreshöjningar för nästa år följer samma moderata allmänna linje som på aravasidan. A-bolagen har lyckats hålla hyreshöjningarna på en låg nivå de senaste åren fastän det funnits nog så stora tryck på hyrorna i hela landet. A-koncernen har jämfört med många motsvarande hyresvärdar många fördelar på sin sida. Koncernen har hela tiden både grundrenoverat och reparerat sitt fastighetsbestånd och satsat mycket på energisparande lösningar. Någon som helst tomgång existerar inte i A-bolagens bostäder, varje bostad ger hyresintäkter. A-bolagen har också systematiskt rationaliserat och omstrukturerat sina byggnadsoch grundrenoveringslån för att minimera ränteutgifterna. Allt detta ligger också till grund för uträkningen av nästa års hyror. Vi följer allt noggrannare med utgifterna och söker hela tiden efter nya möjligheter att spara. I budgeteringen utgick vi ifrån att låneräntorna inte börjar stiga brant under år 2014, berättar A- bolagens ekonomichef Carola Gustafsson. Uppstår plötsliga behov har hyresvärden rätt att göra en extra hyreshöjning. Det tror Carola Gustafsson inte att skall bli nödvändigt. Även om räntorna skulle stiga, klarar vi oss utan extra hyreshöjningar så länge ränteökningarna är måttliga. Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset ,48 0,68 /m 2 Hyresfordringar Vuokralla olevat huoneistoneliöt / Uthyrda lokal-kvm ,00 KESKINELIÖVUOKRA / MEDELHYRA PER KVM asunnot, lasketaan huhtikuun mukaan / bostäder, räknas per april Huhtikuun 2013 laskenn. vuokratuotot ,87 110,45 / m 2 /kk Kalkylerade hyresintäkter Huoneistoneliöt per / Lägenhets-kvm ,50 KESKIMÄÄRÄISET HOITOKULUT / GENOMSN. SKÖTSELKOSTNAD (myös liikehuoneistot, mukaan ei lasketa pääoma-, korjaus- ja tontinvuokrakuluja / inkl. affärsutrymmen, icke inkl. kostnader för kapitel, reparationer och arrende) Hoitokulut ,66 4,48 /m 2 /kk Skötselkostnader Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,00 KORJAUSKUSTANNUKSET / REPARATIONSKOSTNADER (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Korjauskustannukset Reparationskostnader ,65 0,90 /m 2 /kk Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,00 A-bolagen har ett brett urval hyreshöghus på olika håll i Borgå. Bilden visar Lagmansstigen 2. 9

10 Isännöinti ja huolto l Disponentverksamhet och service Jätteiden lajittelu taas kuriin A-yhtiöissä on havaittu yllättävä ongelma. Asukkaiden tarmo ja osaaminen jätteiden lajittelussa on tämän syksyn aikana repsahtanut. Asiaa korjataan eri keinoin. A-yhtiöiden kiinteistöissä on käytössä jätteiden lajittelu. Sekajätteiden lisäksi kerätään omiin astioihin biojätteet sekä keräyspaperi ja pahvi. Lajittelu on toiminut hyvin ja se on ollut osaltaan pitämässä asumiskulut kohtuullisina. Aloimme kiinnittää huomiota yhtiölle tuleviin jätelaskuihin, joiden summat olivat yhtäkkiä nousseet. Selvisi, että laskuissa oli ylimääräisiä kuluja siitä, että jätteitä oli pantu väärään astiaan, kertoo A- yhtiöiden isännöitsijä Rami Niemi. Jos biojäteastiassa on yhtään sinne kuulumatonta jätettä, astia jätetään tyhjentämättä ja paikalle kutsutaan erikseen sekajäteauto. Rahaa kuluu niin tyhjennystarkastukseen, uuden tyhjennyksen järjestämiseen kuin siihen, että jäteasemalla maksetaankin yhtäkkiä kalliista sekajätteestä eikä edullisesta biojätteestä. Hinta lakuperäiseen on kolminkertainen. A-yhtiöt teki tarkan jätelaskuseurannan kolmelta kuukaudelta. Niiden aikana oli kirjattu 118 jäterikettä siis käytännössä yksi päivässä. Me puhumme nyt euron kulusta vuositasolla, joten on selvää, että asiaan pitää puuttua heti. Näin isot summat vaikuttavat jo kaikkien vuokriin, Rami Niemi sanoo. Ensi töikseen A-yhtiöt toimitti jokaiseen kotiin lyhyen tiedotteen, jossa muistutettiin biojätteiden lajittelun tarkkuudesta. Samalla annettiin helppo vinkki: jos olet vähänkään epävarma, mitä voit biojätteisiin viedä, pane roskat mieluummin sekajätteisiin. Lajittelusta ei aiota luopua. A-yhtiöt ryhtyy sen sijaan uudestaan tehostamaan lajitteluohjeista tiedottamista. Käytännön apuna A-yhtiöiden biojäteastioihin asennetaan pienemmät kannet, jolloin astioihin on vaikeaa saada roskakassia, biojätepussi toki edelleen mahtuu sutjakasti. Osa suurentuneista jätelaskuista sisältää myös muita huolimattomuuksia. Heti, jos joku asukas jättää jotakin tavaraa keräysastioiden viereen, siitä kilahtaa yhtiölle kympin lisälasku. Kaikki muu kuin normaali kotitalousjäte, kuten jätesäkit tai huonekalut, kuuluvat asukkaiden itse hävitettäviksi, Niemi muistuttaa. A-yhtiöiden huolto seuraa näitä dumppauksia, ja jos/kun asukas tavoitetaan, häneltä laskutetaan ylimääräiset jätekulut. Kaikkiin A-yhtiöiden biojäteastoihin asennetaan kuvan kaltaiset, aiempaa pienemmät suuaukot. Näin lajittelet kotisi jätteesi oikein Sekajäte Kyllä kiitos Ei kiitos patjat, huonekalut Biojäte Kyllä kiitos munien kuoret Ei kiitos Kartonki Kyllä kiitos Ei kiitos Huom! Huuhtele ja valuta likaiset pakkaukset. Taita pakkaukset litteiksi ja pakkaa sisäkkäin. Paperi Kyllä kiitos Ei kiitos Lasi ja pienmetalli kannattaa lajitella pois kotitalon sekajätteestä ja viedä lähimpään hyötyjätepisteeseen. Lähde: Itä-Uudenmaan Jätehuolto 10

11 Avfallssorteringsdisciplinen måste återställa Ett överraskande problem har uppdagats inom A-bolagen. Invånarnas energi och kunnande när det gäller att sortera avfall har under höstens lopp dalat. Problemet åtgärdas på olika sätt. I A-bolagens fastigheter sorteras allt avfall. Sorteringen har fungerat bra och bidragit till att hålla boendekostnaderna på en måttlig nivå. Vi fäste oss vid att avfallsutgifterna plötsligt började skjuta i höjden. Det visade sig att räkningarna innehöll extra kostnader för att avfall lagts i fel sopkärl, berättar A-bolagens disponent Rami Niemi. Om det finns alltid så litet sådant avfall i bioavfallskärlet, som inte hör dit, lämnas kärlet otömt och en sopbil avsedd för tömning av blandavfallskärl kallas skilt till platsen. Det betyder extra kostnader, inte bara för tömningsgranskningen och arrangerandet av ny tömning, men också för att man på avfallsstationen plötsligt betalar dyrt för blandavfall och inte enligt den förmånligare taxan för bioavfall. Priset är tredubbelt högre. A-bolagen gjorde en noggrann utgiftsuppföljning under tre månader. Under den tiden bokfördes 118 avfallsbrott, alltså i praktiken ett dagligen. Vi talar nu om en extra utgift på euro på årsnivå och därför är det klart att vi måste ta i det här genast. Så här stora summor inverkar redan på alla hyror, konstaterar Rami Niemi. Som första steg gav A-bolagen ut ett meddelande till varje hem med en påminnelse om be- Hyödynnä Porvoon ekopisteet Itäisellä Uudellamaalla, Itä-Uudenmaan Jätehuollon toiminta-alueella on kaikkiaan 96 ekopistettä, joihin voi tuoda maksutta paperia, kartonkia, metallia ja lasia. Osassa ekopisteistä on myös UFF:n vaatekeräys. Alta löydät lueteltuna ne ekopisteet, jotka ovat lähellä A-yhtiöiden kiinteistöjä. Keskusta - Jernböle - Pappilanmäki Huhtinen Keskusta, Rauhankatu 20, P-alue kaupungintalon takana Keskusta, Laivurinkatu/Gezeliuksenkatu Myllymäki, Werner Söderströminkatu 22, R-kioski Pappilanmäki, Itäinen Pitkäkatu 30 Jernböle, Suomenkyläntie 20 Huhtinen, Huhtisentie 7, koulu tydelsen av noggrann bioavfallssortering. Samtidigt gavs ett lätt tips: om du är det minsta osäker på vad som kan läggas i bioavfallskärlet lönar det sig att hellre lägga soporna i blandavfallskärlet. Avfallet skall sorteras också i fortsättningen. A-bolagen kommer att igen effektivera informationen om sorteringsprinciperna. För att rent praktiskt hjälpa invånarna på traven förses bioavfallskärlen med mindre lock, som gör det svårare att lägga i sopkassar medan en bioavfallspåse som hittills behändigt slinker ner. De större avfallsräkningarna förklaras också till en del med annat slarv. Om någon invånare lägger någonting bredvid avfallskärlet betyder det genast en extra utgift för bolaget på tio euro. Allt annat är normalt hushållsavfall, till exempel avfallssäckar eller möbler skall föras bort av invånarna själva, påminner Niemi. A-bolagens underhållspersonal följer med dumpningen av sådant avfall i eller bredvid avfallskärlen och om och när någon invånare blir tagen på bar gärning faktureras personen i fråga för de extra avfallskostnaderna. Tarmola Kevätkumpu Tarmola, Loviisantie 8, Mikrokulma (käytössä liikkeen aukioloaikoina) Tarmola, Teollisuustie/Kipinätie Kevätkumpu, Sammontie 1, ostoskeskus Kuninkaanportti - Näsi - Eestinmäki Kuninkaanportti, K-Raudan P-alue Hornhattula, Hornhattulantie Katajamäki, Vanha Helsingintie/Katajamäentie Näsi, Lidl P-alue Näsi, S-Marketin takana, Hellbergin halli Domargårdin jätekeskus sijaitsee osoitteessa Ritamäentie 20 Porvoo Se on avoinna ma-pe 7-18 ja la 9-14 LYHYESTI I KORTHET Juha Kemppainen kiinteistönhoitajaksi A-yhtiöiden huoltotiimi täydentyi marraskuun alussa uudella kiinteistönhoitajalla. Työyhteisössä aloittanut Juha Kemppainen, 28, on koulutukseltaan automaatiosähköasentaja, mutta hän on jo ennen A-yhtiöitä hankkinut kokemusta myös huoltomiehen hommista. A-yhtiöiden oma huoltohenkilöstö jakautuu kahteen työskentelytiimiin, joista toista johtaa Keijo Mikkonen ja toisen johtajaksi siirtyi lokakuussa kiinteistönhoitajan tehtävistä Kristian Tuomala. Juha Kemppainen anställdes i november på A-bolagen som fastighetsskötare. Järjestyssäännöt uusiksi Kuten tässä lehdessä on jo aiemmin kerrottu, A-yhtiöt uudisti tänä vuonna yhteistyössä asukastoimikunnan kanssa konsernin järjestyssäännöt. Merkittävin yksittäinen muutos entisiin järjestyssääntöihin nähden on se, että nyt huoneistoissa tupakointi on kielletty. Kannattaa kuitenkin lukea uudet järjestyssäännöt kauttaaltaan huolella läpi, sillä myös muita tärkeitä täsmennyksiä on. Järjestyssäännöt löydät tästä lehdestä seuraavalta aukeamalta. Järjestyssäännöt kuitenkin painetaan asianmukaisesti myös erikseen ja ne jaetaan jokaiseen A-yhtiöiden huoneistoon. 11

12 A-bolagens ordningsstadga A-bolagens ordningsstadga På fastighetsområdet och i husen iakttas utöver lagstiftning och kommunens ordningsstadga det som sägs i denna ordningsstadga eller i särskilda av hyresvärden fattade beslut. Ingen får med sitt beteende eller på annat sätt onödigt störa andras boendetrivsel. Husets invånare bör också i övrigt uppföra sig i enlighet med normala hemfridskrav. Husets invånare bör se till att också deras gäster följer allmän ordning och denna ordningsstadga. 1. Gemensamma utrymmen Ytterdörrarna är öppna kl Då man öppnar låsta ytterdörrar bör man se till att de stängs ordentligt. I gemensamma utrymmen bör man röra sig utan att föra oljud, och onödig vistelse där är förbjuden. Saker får förvaras endast i för dem avsedda utrymmen. Det är förbjudet att förvara saker i trapphusen och i källarkorridorerna. Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att i gemensamma utrymmen förvara bränsle och andra brännbara vätskor samt avfallspapper. Tvättstugan står till invånarnas förfogande enligt en reserveringslista. Tvättstugan bör lämnas i snyggt skick efter användning och maskinerna rengöras från tvättmedelsrester. Bastuutrymmena bör städas omsorgsfullt efter användning. Det är förbjudet att i bastuutrymmena färga håret, bränna ljus och använda aromatiska bastudofter. För åverkan på konstruktioner liksom för sönderslagna fönster, repade väggar, skadegörelse på gräsmattor och planteringar o.a. vandalism debiteras den skyldige full ersättning enligt reparationsräkning eller av hyresvärden uppgjord prislista. 2. Lägenheterna I lägenheterna och på fastighetsområdet bör man undvika högljudd verksamhet. I synnerhet mellan kl och 7.00 bör man ge grannarna nattro. Det är artigt att på förhand informera grannarna om eventuella familjefester eller liknande. Lägenheterna bör skötas omsorgsfullt. För att undvika fuktskador bör badrummen luftas efter användning. Ventilationskanalerna får inte täppas till och ventilationsventilerna bör rengöras regelbundet. Lägenheterna får inte vädras ut i trapphuset. Hyresvärden bör omedelbart informeras om läckande kranar, WC:n, rör och radiatorer. I avloppsystemet får inte läggas sådant avfall, som kan förorsaka skada eller tilltäppning. Ändringar får inte utan hyresvärdens tillstånd göras i lägenheterna eller utrymmen, som hör till lägenheterna. Balkongerna och vattendräneringshålen där bör hållas rena och snön röjas bort snarast efter snöfall. Balkongerna får inte tvättas med rinnande vatten. Det är förbjudet att grilla med kol- eller gasgrill på balkongerna. Ifall det hör en egen gårdsandel till lägenheten bär hyresgästen ansvar för dess skötsel inklusive grönarbeten och snöröjning För vandalisering av lägenhet eller söndring av någonting i den, liksom för skadegörelse på konstruktioner, debiteras den skyldige full ersättning enligt reparationsräkning eller av hyresvärden uppgjord prislista. 3. Rökning Rökning i lägenheterna är förbjuden. Hyresgästen är skyldig att ersätta lägenhetsskador, som förorsakats av rökning, t.ex. renoveringskostnader. Rökning är även förbjuden i trapphusen, källarkorridorerna samt i andra gemensamma utrymmen. 4. Damning Damning av mattor och sängkläder är tillåten endast på för ändamålet reserverade platser från måndag till fredag kl Damning av mattor och sängkläder på balkongerna är förbjuden. 5. Fordon och parkering Parkering av motorfordon är tillåten endast på för ändamålet reserverade platser. På andra ställen på gården och på trafikleder är parkering förbjuden. Oregistrerade fordon får inte förvaras på fastigheten tillhörigt område. Gästparkering är avsedd endast för kortvarig parkering för gästerna. 6. Husdjur Hundar, katter och andra husdjur bör hållas kopplade. De får inte störa husets invånare med skall, jamande eller andra ljud. Det är förbjudet att rasta husdjur på barnens lekplatser och i omedelbar närhet till dem. Husdjuren får inte smutsa ner byggnader eller fastighetsområdet. Ägaren bör se till att djurens avföring läggs i avfallskärlen. Husdjuren får inte tas med in i tvättstugan eller bastun. Ägaren är ersättningsskyldig för skador, som husdjur förorsakat. Det är förbjudet att mata fåglar, ekorrar och andra vilt levande djur på balkonger och fastighetsområdet. 7. Avfall och sortering Invånare är skyldig att sortera sitt avfall i bioavfall, blandavfall, pappersavfall och kartong i fastighetens avfallskärl. Ifall man är osäker på vart avfallet hör, bör man lägga det i kärlet för blandavfall. Det är förbjudet att lägga annat än hushållsavfall i fastighetens avfallskärl eller någon annanstans på fastighetens område. Invånarna ansvarar själva för borttransport av annat avfall samt för därav föranledda kostnader. 8. Brott mot ordningstadgan Brott mot ordningsstadgan kan resultera i skadeståndsskyldighet och/ eller uppsägning av hyresavtalet. 12

13 A-yhtiöiden järjestyssäännöt A-yhtiöiden järjestyssäännöt Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön ja kunnan järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestyssäännöissä tai vuokranantajan erillisissä päätöksissä on sanottu. Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat yleistä järjestystä ja näitä järjestyssääntöjä. 1. Yhteiset tilat Ulko-ovet pidetään avoinna klo Kun ulko-ovet ovat lukittuina, on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne sulkeutuvat kunnolla. Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Porraskäytävissä ja kellarikäytävillä on tavaroiden säilyttäminen kielletty. Polttoaineiden ja muiden palavien nesteiden sekä jätepaperin säilyttäminen yhteisissä tiloissa on paloturvallisuussyistä kielletty. Pesutupa on talon asukkaiden käytössä varauslistan mukaan. Pesutupa tulee jättää käytön jälkeen siistiksi, ja koneet tulee puhdistaa pesuainejäämistä. Saunatilat tulee puhdistaa huolellisesti käytön jälkeen. Hiusten värjääminen, kynttilöiden polttaminen ja löylytuoksujen käyttö on saunatiloissa kielletty. Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden särkemisestä, seinien raapimisesta, nurmialueen ja istutusten vahingoittamisesta ym. ilkivallanteoista peritään tekijältä täysi korvaus korjauslaskun tai vuokranantajan laatiman hinnaston mukaan. 2. Huoneistot Huoneistoissa ja kiinteistön alueella on vältettävä kovaäänistä toimintaa. Erityisesti klo välisenä aikana naapureille on annettava yörauha. Mahdollisista perhejuhlista tai muista erityistilanteista on kohteliasta ilmoittaa naapureille. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Kosteusvaurioiden välttämiseksi kylpyhuone on kuivattava käytön jälkeen. Ilmanvaihtokanavia ei saa tukkia ja ilmanvaihtoventtiilit on puhdistettava säännöllisesti. Huoneistoja ei saa tuulettaa porrashuoneeseen. Hanojen, wc-altaiden, putkien ja pattereiden vuodot on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle. Viemäriverkostoon ei saa päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa sen tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Huoneistoissa ja huoneistoihin kuuluvissa tiloissa ei saa tehdä muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa. Parvekkeet ja siellä olevat vedenpoistoaukot on pidettävä puhtaina ja lumi poistettava pian lumentulon jälkeen. Parveketta ei saa pestä juoksevalla vedellä. Parvekkeilla grillaaminen hiili- tai kaasugrillillä on kielletty. Mikäli huoneistoon kuuluu oma asuntopiha, on vuokralaisen vastattava pihan hoidosta viher- ja lumitöineen. Huoneistojen tärvelemisestä, särkemisestä ja rakenteisiin kohdistuvista vahingonteoista peritään tekijältä täysi korvaus korjauslaskun tai vuokranantajan laatiman hinnaston mukaan. 3. Tupakointi Huoneistoissa tupakointi on kielletty. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan tupakoinnista aiheutuneet vahingot huoneistolle, esim. remonttikulut. Tupakointi on kielletty myös porraskäytävissä, kellarikäytävissä sekä muissa yhteisissä tiloissa. 4. Tomuttaminen Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla maanantaista lauantaihin klo välisenä aikana. Parvekkeilla mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on kielletty. 5. Ajoneuvot ja pysäköinti Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla paikoilla. Muualla piha-alueella ja kulkuväylillä ajoneuvojen pysäköinti on kielletty. Rekisteristä poistettuja ajoneuvoja ei saa säilyttää kiinteistön alueella. Vieraspaikat on tarkoitettu vieraille vain lyhytaikaista pysäköintiä varten. 6. Kotieläimet Koirat, kissat ja muut kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita haukunnalla, maukumisella ym. äänillä. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimet eivät saa liata rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Omistajan on huolehdittava eläinten jätökset roska astioihin. Kotieläimiä ei saa viedä pesutupaan eikä saunaan. Omistaja on korvausvelvollinen kotieläinten aiheuttamista vahingoista. Lintujen, oravien ja muiden villieläinten ruokkiminen parvekkeilla ja kiinteistön alueella on kielletty. 7. Jätteet ja lajittelu Asukas on velvollinen lajittelemaan talousjätteensä biojätteeseen, sekajätteeseen, jätepaperiin ja kartonkiin, jotka tulee toimittaa niille varattuihin keräysastioihin kiinteistön jätteenkeräyspisteessä. Mikäli asukas ei ole täysin varma, mihin astiaan jäte kuuluu, on jäte laitettava sekajätteeseen. Muiden kuin talousjätteiden jättäminen kiinteistön jätteenkeräyspisteeseen tai muualle kiinteistön alueelle on kielletty. Poiskuljettamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista on asukkaiden huolehdittava itse. 8. Järjestyssääntöjen rikkominen Järjestyssääntöjen rikkominen voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai vuokrasopimuksen purkamisen. Viralliset järjestyssäännöt painetaan erikseen ja jaetaan jokaiseen A-yhtiöiden huoneistoon vuoden alussa

14 Joulun ajan muistio l Julens minneslista Joulun ajan muistio A-yhtiöiden vuokralaisille A-yhtiöiden toimistoajat A-yhtiöiden toimisto, Vuorikatu 3, palvelee joulun ja vuodenvaihteen aikaan seuraavasti: Joulun aatonaattona, ma toimisto on avoinna klo , puhelinpalvelu klo Jouluaattona toimisto on suljettu. Perjantaina toimisto on avoinna normaalisti klo , puhelinpalvelu klo Uudenvuoden aattona, ti toimisto on avoinna klo , puhelinpalvelu klo A-yhtiöiden toimiston puhelinnumero on (019) , sähköposti Kiinteistönhoito A-yhtiöiden huolto palvelee asukkaita normaalisti myös joulun ja vuodenvaihteen aikaan. Toimistoaikoina asukkaat ottavat huoltoa koskevissa asioissa yhteyttä A-yhtiöiden toimistoon, Vuorikatu 3, puhelinnumero (019) Toimiston aukioloaikojen ulkopuolella päivystävän huoltomiehen saa hätätapauksissa kiinni huollon päivystysnumerosta Kiireettömät huoltoilmoitukset voit tehdä kätevästi myös sähköpostilla tai hyödyntämällä A-yhtiöiden www-sivujen vikailmoituslomaketta Kiinteistösiivous Kiinteistösiivous hoidetaan A-yhtiöiden taloissa arkipäivisin normaalin siivousrytmin mukaisesti. Jouluun ja vuodenvaihteeseen osuu kuitenkin paljon pyhäpäiviä, joten asukkaiden omalla huolenpidolla on suuri vaikutus asumisviihtyvyyteen. Itse aiheutettu roskaus kuten kuusen sisään tuonnista tippuneet neulaset asukkaan on siivottava. Jätehuolto Myös jätehuolto pyrkii toimimaan joulun ja vuodenvaihteen aikaan mahdollisimman tehokkaasti. Monien pyhien vuoksi tyhjennysvälit kuitenkin pakosti pitkittyvät jossain määrin. Huolellinen lajittelu ja jätteiden tarkka pakkaaminen vähentävät jäteastioiden kuormitusta. Jos keräysastiat ovat pyhien aikaan täpösen täynnä, puhtaita lahjapapereita ja pakkauksia on parempi säilyttää pari päivää omassa kodissa tai vaikkapa varastokomerossa. Jätteiden laittaminen jäteastioiden viereen pihamaalle on kielletty. A-asukas, muistathan, että lahjapaperit kuuluvat sekajäteastiaan, eivät paperinkeräykseen. Joulukuuset Itä-Uudenmaan jätehuolto kerää joulukuuset A- yhtiöiden kiinteistöistä energiahyötykäyttöön loppiaisen jälkeen, viikon 2 aikana. Kuuset tulee laittaa sellaisinaan, ilman pakkausta syväkeräysastioiden viereen. Jos asukas haluaa itse kuljettaa joulukuusensa jäteasemalle, ne otetaan vastaan puujätteenä, minkä tuomien on kotitalouksille veloituksetonta. Julens minneslista för A-bolagens hyresgäster A-bolagens kanslitider A-bolagens kansli, Berggatan 3, betjänar under jul- och nyårstiden enligt följande: Dagen före julafton, måndagen öppet kl , telefonbetjäning kl Julafton, tisdagen stängt liksom också juldagen och julannandagen. Fredagen öppet som vanligt kl , telefonbetjäning kl Nyårsafton, tisdagen öppet kl , telefonbetjäning kl Telefonnumret till A-bolagens kansli är (019) , adressen Fastighetsservice A-bolagens service betjänar invånarna alldeles som vanligt också under julen och vid årsskiftet. Under kansliets öppethållningstider skall hyresgästerna i serviceärenden kontakta A-bolagens kansli, Berggatan 3, telefon (019) Vid andra tider nås jourhavande fastighetsskötare i nödfall på journumret Icke brådskande anmälningar om servicebehov kan göras också per e-post, eller genom att använda felanmälningsblanketten på A-bolagens www-sidor, dit den direkta länken är Fastighetsstädning A-bolagens hus städas på vardagar enligt normal städningsrytm. Julen och nyåret för emellertid med sig många helgdagar, varför invånarna genom att själva hålla rent främjar trivseln för alla. Självförvållad nedskräpning t.ex. i trappuppgångar i samband med att julgranar bärs in skall man alltid själv städa upp. Avfallsservice Strävan är att också avfallshanteringen skall fungera så effektivt som möjligt även i jul- och nyårstider. På grund av de många helgerna kan något längre tömningsintervaller ändå inte undvikas. A-bolagen ber invånarna beakta detta. En omsorgsfull avfallssortering och noggrann förpackning av soporna minskar avfallskärlens belastning. Om avfallskärlen är fulla till bristningsgränsen är det bättre att förvara rena gåvopapper och -förpackningar några dagar hemma eller till exempel i förrådsskrubben. Det är absolut förbjudet att lägga sopor bredvid avfallskärlen på gården. Gåvopapper skall läggas i blandavfallskärlet. Julgranar Östra Nylands Avfallsservice samlar in julgranar för energianvändning från A-bolagens fastigheter efter trettondagen, vecka 2. Granen skall som sådan, utan förpackning, ställas bredvid de djupa avfallskärlen. Du kan, om du så önskar, också själv föra granen till avfallsstationen, där den kostnadsfritt tas emot som träavfall. Julbastu A-bolagen bjuder som vanligt sina invånare på gratis julbastu. Bastuturerna är i år huvudsakligen på julaftonen, tisdagen den med början kl

15 Joulusaunaan A-yhtiöt tarjoaa tuttuun tapaan asukkaille mahdollisuuden ilmaisiin joulusaunavuoroihin. Yhtiön tarjoamat perhesaunavuorot ovat tänä vuonna pääsääntöisesti jouluaattona, tiistaina klo alkaen. Joulusaunavuorot varataan erillisin varauslistoin, jotka ovat saunojen ovissa. Tarkemmat tiedot kunkin kiinteistön joulusaunavuoroista löytyvät talojen ilmoitustauluilta. Vakiosaunavuorot ovat käytössä myös joulun ja uudenvuoden aikaan aivan normaalisti. A-asukas, muistathan, että erilaisten saunatuoksujen ja vastaavien käyttäminen on A-yhtiöiden järjestyssäännöissä kielletty. Vieraspysäköinti Osassa A-yhtiöiden kiinteistöistä on parkkialueella vieraspaikka. Vieraspaikat on tarkoitettu ainoastaan lyhytaikaiseen pysäköintiin. Vieraiden pysäköinti talon asukkaan paikalla on sallittu ainoastaan, jos naapurukset ovat keskenään erikseen näin sopineet. Muualla kiinteistön alueella kuin merkityillä pysäköintipaikoilla on kielletty. Pelastustiet on pidettävä koko ajan vapaina. Suojaa omaisuutesi Joulun alla murrot varastokomeroihin ovat valitettavan yleisiä. Mieti siis tarkkaan, säilytätkö lahjoja joulua odottamassa verkkokomerossasi. Yksityisomaisuus myös talon varastokomeroissa on aina asukkaan omalla vastuulla. Paloturvallisuus Jos parvekkeellasi on pistorasia, voit kytkeä siihen sähköisiä, ulkokäyttöön tarkoitettuja jouluvaloja. Kun hankit ja liität valoja tai valosarjoja, muista aina paloturvallisuus. Tarkista sähkölaitteiden ja johtojen kunto. Älä tee omatoimisia asennuksia. Älä koskaan jätä kynttilää vartioimatta palamaan edes parvekkeella. Moni huoneistopalo on alkanut huolimattomuudesta juuri parvekkeella. Keittiössä Älä koskaan jätä ruokia valmistumaan liedelle tai uuniin valvomatta. Esimerkiksi kinkkua tai kalkkunaa paistettaessa uunista voi valua ulos rasvaa ja kosteutta, joka voi pilata uunin edustan lattian. Omasta huolimattomuudesta johtuvat vahingot maksaa asukas itse. Muista tärkeä sääntö: älä koskaan kaada sulaa rasvaa viemäriin. Jähmettyessään rasva tukkii viemärin. Jäähdytä rasva, kaada tai kaavi se vietäväksi jäteastiaan. Jos aiot laittaa rasvan biojäteastiaan, myös pakkauksen on oltava maatuva, biojätepussi tai sanomalehdestä taiteltu paketti. Muihin kuin maatuviin astioihin säilötty rasva kuuluu sekajätteisiin. Anna joulurauha A-yhtiöiden järjestyssäännöissä muistutetaan, että huoneistoissa ja kiinteistöissä on vältettävä kovaäänistä toimintaa. Erityinen yörauha on voimassa klo Kiinteistön asukas vastaa siitä, että myös hänen vieraansa noudattavat sääntöjä. A-asukas, jos naapurisi häiritsee, sinulla on oikeus ilmoittaa siitä A-yhtiöiden huoltoon. Toimistoaikaan häiriöilmoitus tehdään toimistoon, numero (019) Toimistoajan ulkopuolella otetaan yhteys huollon päivystykseen Julbastuturerna reserveras på särskilda reservations- Närmare uppgifter om julbastuturerna i res- Invånarnas fasta bastuturer gäller som vanligt också under julen och nyåret. A-bolagens ordningsregler förbjuder användning av allehanda bastudofter och liknande. Skydda din egendom! Det är tyvärr bara alltför vanligt att det inför julen görs inbrott i fastigheternas förvaringsutrymmen. Tänk alltså efter två gånger om det lönar sig att förvara julgåvor i din nätskrubb. Förvaring av privat egendom också i husets förrådsskrubbar sker alltid på ägarens eget ansvar. Gästparkering En del av A-bolagens fastigheter har en parkeringsplats för gäster. Dessa platser är endast avsedda för kortvarig parkering. Parkering på en invånares plats är tillåten endast i det fall att invånarna sinsemellan kommit överens om det. Att parkera på andra än markerade platser är förbjudet. Räddningsvägarna bör alltid hållas fria. Brandsäkerhet det användas för inkoppling av ljus och ljusserier avsedda för utomhusbruk. Beakta alltid brandsäkerheten då du skaffar ljus eller ljusserier och kopplar dem till elnätet. Kontrollera att de liksom ledningar och dosor är i skick. Gör inga egna installationer. Lämna aldrig brinnande ljus utan tillsyn ens på balkongen. Många lägenhetsbränder har på grund av oförsiktighet fått sin början just på balkonger. I köket Lämna aldrig mat vid tillagning utan tillsyn på spisen eller i ugnen. Då man steker en skinka eller en kalkon kan det rinna ut fett eller vätska ur ugnen och förstöra golvet framför ugnen. Skador, som uppstått på grund av eget slarv, står man alltid själv för. Kom ihåg en viktig regel: häll aldrig smält fett i avloppet! När fettet stelnar täpper det till avloppet. Kyl av fettet och häll det eller skrapa av det för att läggas i avfallskärlet. Om du tänker lägga fettet i bioavfallskärlet skall också förpackningen vara av förmultnande slag, en bioavfallspåse eller ett paket gjort av tidningspapper. På annat sätt förpackat fett är blandavfall. Ge julfrid Enligt A-bolagens ordningsregler bör man undvika högljuddhet i lägenheterna och fastigheterna. Nattro gäller kl Invånarna svarar för att också deras gäster följer reglerna. Om du som A-invånare störs av din granne har du rätt att anmäla saken till A-bolagen, vardagar under kanslitid (019) och utanför kanslitid till servicejournumret

16 Christmas memo A Christmas memo for A-company tenants The A-company office hours tween Christmas and New Year as follows: The day before Christmas, Monday December ephone is closed - telephone is open from to Service by telephone Property Maintenance The A-company maintenance personnel also services residents during the Christmas and New Year period. katu 3, or by telephone at (019) hours, on-call maintenance service number is Non-urgent service requests can easily be made by at the address Property Cleaning Property-cleaning on weekdays follows the normal cleaning schedule. A-company reminds, that this Christmas will have several days without normal weekly cleaning, so during the Christmas season, residents are kindly asked to be extra careful with the cleanliness. This way we will all have a nice holiday season. Residents are kindly asked to clean any waste resulting from moving Christmas trees into and out of the apartments. Waste disposal During the Christmas season the waste bins will be extra full of waste. Because of the holidays, the waste bins will not be emptied according to normal schedule. Please be extra careful when sorting waste, as this will help reduce the load. Christmas gift paper and packaging boxes for a couple of days in your own home. Do not place them next to the collection containers in the yard, as the wind will blow them around the environment. Christmas present wrapping paper is to be placed in the mixed waste container, not in the waste paper container. Christmas Trees Itä-Uudenmaan Jätehuolto collects the Christmas trees for recycling during week 2 of the new year. The Christmas trees are to be placed next to the garbage bins. Please place any packaging for the Christmas tree into the normal waste bins. If you want to transport your own Christmas trees to the waste station, they are received free of charge as wood waste. Christmas sauna The A-Group traditionally offers its residents free Christmas sauna. The sauna times this year are mainly on Christmas Eve, Tuesday starting at a.m. More detailed information on the Christmas saunas for the individual houses, as well as reservation lists for the Christmas saunas, can be found on house sauna doors. Residents who have regular sauna hours during the Christmas and New Year time use their normal sauna hours. Please remember that the use of sauna fragrances is prohibited for allergy reasons. Guest parking The parking lots are mainly reserved for residents, guest parking is specially marked. Guest parking facilities are intended for short-term parking only. Guest parking in the house resident parking lots is permitted only if you have permission from the other resident. Parking is prohibited in other places than in the marked positions. The rescue routes must be kept clear at all times. Protect your property Break-ins into the storage lockers are unfortunately common during Christmas season. Do not leave your gifts to thieves. Keep in mind that the items stored in these lockers is property under the responsibility of the owner. Fire Safety If there is an electrical socket on your balcony, you may only connect outdoor lights or light kits. When you connect your electrical Christmas that the equipment, the cords and connectors are in good condition. Do not make any electrical installations of your own. Never leave a burning candle unattended. Only burn candles in secure and safe candle holders. left unattended and unsafely on balconies. The kitchen Never leave your Christmas dishes cooking unattended on the stove or in the oven. For example, when cooking the Christmas ham or turkey, fat or moisture may seep out from the oven and ruin own negligence will be under your responsibility. Important reminder: never pour fat down the drains! Do not pour the ham fat or any other fat in the kitchen sink or into the toilet or the bathroom the fat, then pour or scrape it for example into an empty milk carton and take the fat to the waste container in the yard. If you plan to place the cooled down fat into the organic waste container, remember that the packaging must also be organic waste. If you pack the cooled down fat into other than organic packaging material, they must be put into the normal waste bin, not the organic waste container. Give Christmas peace Please remember the house rules during the holidays. Peace is to be kept from to The resident is also responsible for the actions of the house guests. If your neighbour disturbs you, you have the right to call and complain to the A-company maintenance services. On weekdays, please call dur- hours to the hotline number A-yhtiöt toivottaa kaikille asukkailleen rauhallista, kodikasta joulun aikaa 2013 A-bolagen tillönskar alla sina invånare en fridfull, hemtrevlig juletid 2013 A-companies wishes a peaceful Christmas 2013 to all residents 16

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l Ledare Asumispalveluita

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 2 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 4 2011 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.

ASUKAS INVÅNAREN. Rauhallista Joulua Fridfull Jul. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen. ASUKAS INVÅNAREN 4 2009 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Rauhallista Joulua Fridfull Jul A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 2 2013 www.a-yhtiot.fi A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 3 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 2 2011 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2009 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 3 2011 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi. A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 2 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING FORUM3/2006 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 6 Maailmanperintöstatuksen uskotaan tuovan turisteja Världsarvsstatusen tros locka turister s.

Lisätiedot

MUOVI- MITÄ TEHDÄ JÄTTEELLE MED ALLT PLAST- AVFALL VAD SKALL MAN GÖRA S. 4 S. 4 JÄTEPOLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S.

MUOVI- MITÄ TEHDÄ JÄTTEELLE MED ALLT PLAST- AVFALL VAD SKALL MAN GÖRA S. 4 S. 4 JÄTEPOLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S. ROSKIS Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 2/2012 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 2/2012 MITÄ TEHDÄ MUOVI- JÄTTEELLE S. 4 VAD SKALL MAN GÖRA MED

Lisätiedot

Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb. Sekä valonpilkahduksia että välttämätöntä sopeuttamistyötä LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 2/2014

Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb. Sekä valonpilkahduksia että välttämätöntä sopeuttamistyötä LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 2/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb Den lågkonjunktur som fick sin början med Lehman Brothers fall hösten 2008 fortgår fortfarande. Finanskrisen har fått tilläggskryddor

Lisätiedot

Kongolainen Mokambo on yksi Kauniaisiin saapuneista kiintiöpakolaisista. LUE LISÄÄ SIVUILTA 8 9

Kongolainen Mokambo on yksi Kauniaisiin saapuneista kiintiöpakolaisista. LUE LISÄÄ SIVUILTA 8 9 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ARKKITEHTITOIMISTO ARKITEKTBYRA STEFAN AHLMAN Mitä

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK Yrkeskunskap som inte rostar Vaasan ammattiopisto, 12. toimintavuosi Vaasan ammattiopisto on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta

Lisätiedot

Avaa luukut luovuuteen s. 10. Majakka. kysyntä. Testaa asuntosi kiinnostavuus. KoeKaupassa s. 8. hallituksen verraton työkalu s. 16.

Avaa luukut luovuuteen s. 10. Majakka. kysyntä. Testaa asuntosi kiinnostavuus. KoeKaupassa s. 8. hallituksen verraton työkalu s. 16. Testaa asuntosi kiinnostavuus KoeKaupassa s. 8 Majakka hallituksen verraton työkalu s. 16 Vuokra -asuntojen kysyntä kasvussa s. 30 Avaa luukut luovuuteen s. 10 3 4 6 8 9 10 12 13 14 16 18 19 20 22 24 26

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Sähkö o vaikkia ymmärttä

Sähkö o vaikkia ymmärttä KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1/2006 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING Sähkö o vaikkia ymmärttä Ann ja Chrystal Suomessa Sähkönhinta monien asioiden summa Elpriset summan av många faktorer Kokkolan ilmanlaatu

Lisätiedot

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8.

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8. Kaupungin tiedotuslehti - Stadens informationstidning Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas s. 4-5 Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem s. 8-9 Vaasan Marssi 9. - 11. 8. 2002 s. 12 2/2002

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA Vuosikertomus 2013 BORGÅ ENERGI Årsberättelse 2013 1 Sisältö 2-3 Porvoon Energia -yhtiöt 4-7 Toimitusjohtajan ja hallituksen

Lisätiedot

Tervetuloa! Välkommen!

Tervetuloa! Välkommen! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Torstaina 8.9.2011 kello 18-21 Psst! Katso liikkeiden

Lisätiedot

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4 Harrastukset Purseri Vappu Klemetti vaeltaa ja valokuvaa Lapissa s. 18 Hobbyer Pursern Vappu Klemetti vandrar och fotograferar i Lappland s. 19 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

Lisätiedot

Ministeri Suvi Lindén Kauniaisissa: Opetusta on modernisoitava. Varför lockar hushållslära fortfarande mer flickor än datateknik?

Ministeri Suvi Lindén Kauniaisissa: Opetusta on modernisoitava. Varför lockar hushållslära fortfarande mer flickor än datateknik? Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/4. 17.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Ministeri Suvi Lindén Kauniaisissa: Opetusta

Lisätiedot