YOYO- Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YOYO- Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle"

Transkriptio

1 YOYO- Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö YOYO -hankeraportti Heidi Kettunen Kevät 2012

2 1. Hankkeen taustaa YOYO- Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle" -hanke on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opinto-ohjauksen kehittämishanke. YOYO -hanke on ollut Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteishanke, jolle myönnettiin rahoitus Helsinki on vastannut hankkeen koordinoinnista, ja projektipäällikkönä toimi Laura Savolainen. Yhteishankkeen tavoitteena on ollut kehittää lukiolaisten henkilökohtaista ohjausta ja tukea yksilöllistä urasuunnittelua. Näillä keinoilla on pyritty edistämään lukio-opintojen mutkatonta suorittamista tavoiteajassa sekä jatko-opintoihin pääsyä. Hankkeen tavoitteena on ollut täsmentää lukiokohtaisia ohjaussuunnitelmia ja ohjauksen vastuualueita sekä selkiyttää tiedonkulkua eri toimijoiden ja opiskelijoiden välillä sekä laatia jokaiselle lukiolaiselle yksilöllinen jatko-opintosuunnitelma. Tämän lisäksi tavoitteena on ollut kehittää ryhmänohjaajien ja aineenopettajien ohjausvalmiuksia sekä jatko-opinto- ja työelämätietoisuutta, joita on vahvistettu koulutusten avulla. Kunnat ovat voineet painottaa kehittämistyössään omia erityiskohteitaan, ja hankkeeseen osallistuvilla lukioilla on ollut osin yhteiset, osin omat kehittämiskohteensa. Espoossa hankkeessa on ollut mukana neljä pilottilukiota; Etelä-Tapiola, Espoonlahti, Leppävaara ja Mattlidens gymnasium. Kullakin lukiolla on ollut oma kehittämisalueensa. Espoossa kehittämistyö on alkanut jo ennen hanketta, mutta hankkeesta saadun rahoituksen kautta mahdollistui kehittämistyön tehostaminen. Leppävaaran lukiossa on hankekauden aikana kiinnitetty huomiota koko koulu ohjaa - toimintamallin vahvistamiseen muun muassa ryhmänohjaajien kouluttamisen ja ohjauksen vastuualueiden selkeyttämisen kautta. Toisena kehittämiskohteena on ollut erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen vahvistaminen. Mattlidenin lukiossa on tavoitteena ollut kehittää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Tavoitteena on ollut, että kaikki aineenopettajat käyvät vuoden 2011 aikana TET:issa (TET= työelämään tutustumisjakso) tutustumassa johonkin opettamansa aineen kannalta soveltuvaan työpaikkaan. TET:in avulla lisätään opettajien ainekohtaista työelämätietoisuutta ja luodaan työelämäkontakteja myös opiskelijoiden TETjaksoja silmällä pitäen. Etelä-Tapiolan lukion kehittämiskohteina ovat korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön toimintamallien kehittäminen sekä koko koulu ohjaa -toimintamallin vahvistaminen. Espoonlahden lukiossa on kehitetty syksystä 2010 alkaen Wilma-järjestelmään yhteensopivaa sähköistä ratkaisua opiskelijan henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnittelun tueksi. 2. Hankkeen tavoitteet ja niihin vastaaminen Espoossa kukin neljästä pilottilukosta on keskittynyt yhteen hankkeen kehittämiskohteeseen. Seuraavassa kuvataan sitä, mitä on hankekauden aikana konkreettisesti tehty, ja miten kehittämistyö jatkuu syksyllä ) Yhteistyön kehittäminen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Etelä-Tapiolan lukiossa yhtenä kehittämisen painopistealueena on ollut korkeakouluyhteistyön kehittäminen. Alla on kuvaus yhteistyön etenemisestä ja yhteenvetoa tehdystä kehittämistyöstä.

3 1. Neuvotteluissa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa keväällä 2011 käytiin neuvotteluja, joissa päädyttiin toimimaan yhteistyössä Espoon työväenopiston kanssa, sillä se tarjoaa HY:n avoimia opintoja. Meillä tarjottiin perusopintoja niin oikeustieteestä kuin psykologiasta. Lisäksi oli tarjolla tieteellisen kirjoittamisen kurssi valtiotieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaan. Fyysisten tilojen tarjoaminen (kurssit pidettiin meillä Etelä-Tapiolan lukiossa) ei kuitenkaan auttanut isompaa joukkoa opiskelijoita innostumaan näistä opinnoista, vaikka niitä mainostettiin laajasti myös Espoon muille lukioille. Avoin yliopisto on kuitenkin kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä. Yhtenä johtopäätöksenämme on, että opiskelijan on kevennettävä päivälukion ohjelmaa, jos hänellä on vaativa yliopistotasoinen kurssi menossa avoimen yliopiston puolella. Yksi idea on myös tarjota avoimen opintoja vasta sen jälkeen, kun ylioppilaskirjoitukset ovat ohi. Jos tätä ideaa lähdetään toteuttamaan, sen rinnalla täytyy seurata yliopistojen pääsykokeiden kehittämistyötä. 2. Aalto-yliopiston kanssa tehtävää yhteistyötä ollaan laajentamassa kauppakorkeakoulun suuntaan. Tällä hetkellä jo yhteiskuntaopin koulukohtaisena kurssina tarjotaan yliopistotasoista Kansantalouden peruskurssia. 3. Eri aineissa on aktiivisesti toteutettu vierailuja ja vieraita on käynyt oppitunneilla mm. seuraavasti: - laboratoriovierailut ja käynnit ao. tiedekunnissa, LUMA-keskuksissa, osallistuminen luentoihin yliopistolla(esim.aalto-yliopiston kärkikurssit) - tutkijavieraita eri kursseilla kurssin teeman mukaisesti - entinen lukiomme opiskelija teki kielitaitotutkimusta opikelijoillamme ja kävi kertomassa tutkimustuloksistaan ao. ryhmissä - BI-ryhmä seuraamassa leikkausta Biomedicumissa - YRI-kurssin vierailu Aalto-yliopiston Garage-yrityshautomoon 4. Lukiomme Studia Generalia -sarjan teemana oli Design. Luennoitsijoita siihen saimme mm. Aaltoyliopistosta. 5. Tänä vuonna järjestettiin Abiturienttien vanhempainilta, jossa oli alustamassa Aalto-yliopiston Ura- ja rekrytointipalvelujen päällikkö Aila Saloranta. Tähän tilaisuuteen myös abiturientit olivat tervetulleita. 6. Syksyllä järjestetään Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Uudenmaan abiturienteille suunnattava Koe Kampus! -tapahtuma Odotamme ohjelmaa, jotta näemme, missä laajuudessa esimerkiksi aineenopettajat voisivat tapahtumaan osallistua yhdessä abiturienttien kanssa. VESO-päivässä 5.5. aineenopettajat suunnittelivat yhteistyön laajentamista ja esille tuli monia tuoreita ideoita ja tapoja yhteistyön tekemiseen. Asenteet olivat erittäin positiivisia ja selvää innostusta oli havaittavissa. Vuoden projekti ei ole riittävä aika uusien käytäntöjen juurruttamiseen, mutta ainakin ideoiden antajana ja ajattelun herättäjänä se on toiminut omassa työyhteisössämme. Tulevana lukuvuonna toivottavasti uusia ideoita päästään toteuttamaan. 2) Opiskelijan henkilökohtaisen jatko-opintoihin orientoivan suunnitelman laatiminen Espoonlahden lukiossa on kehitetty Wilmaan ohjauslomakkeisto opiskelijoiden yksilölliseen opintojen seurantaan sekä lukio- ja jatko-opintojen suunnitteluun. Lomakkeisto on otettu käyttöön kaikissa Espoon

4 lukioissa. Käyttökokemuksia kerätään syksyn 2011 aikana. Lukiokohtaisesti päätetään ryhmänohjaajien perehdyttämisestä sivuston käyttäjiksi. Olemme Espoonlahden lukiossa kehittäneet Wilma-lomakkeita lukion opinto-ohjauksen ja jatko-opintoohjauksen tueksi. Käyttökokemuksen myötä olemme muokanneet lomakkeita toimivammiksi. Lomakkeita on siirretty muille Espoon lukioille ja aiheen ympärillä on pidetty kehittämiskokouksia Espoon opintoohjaajien kesken. Olemme myös konsultoineet muita kuntia lomakkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Pidemmän aikavälin tavoitteenamme on tehdä lukion kokonaisohjauksesta suunnitelmallista ja systemaattista sekä helpottaa ja tehostaa sitä kehittämiemme Wilma-lomakkeiden/tulosteiden avulla. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. lukion kokonaisohjauksen viemistä opetussuunnitelmatasolta käytännön tasolle. Koko projektin ajan olemme keränneet ajatuksia ja kokemuksia koulun kokonaisohjauksen järjestämisestä sekä Wilma-lomakkeiden ideoinnista ympäri Suomea. Rakennamme jatkossa koulun kokonaisohjausta suunnitelmallisesti muissa lukioissa toimivien käytäntöjen pohjalta ja samalla pyrimme lukuvuoden aikana integroimaan kehitetyt Wilma- lomakkeet/tulosteet osaksi koko koulun ohjausta. Toivomme tämän tehostavan koulun kokonaisohjausta ja hyödyttävän pitkällä tähtäimellä koko lukion toimintaa. 3) Koko koulun osallisuus opinto-ohjaukseen Leppävaaran lukiossa on järjestetty ryhmänohjaajille koulutusta ja päivitetty ryhmänohjausmateriaalia, täsmennetty kokonaisvaltaisen ohjauksen käsitettä ja laadittu yhteistyössä tulevan lukuvuoden ohjaussuunnitelma. Opiskelijahuoltoa on tehostettu. Aineenopettajat ovat osallistuneet mielen hyvinvoinnin koulutukseen. Opettajia on kannustettu osallistumaan opetet:iin. Opettajat ovat lähteneet kehittämistyöhön hyvin mukaan ja vastaanotto on ollut myönteinen. Ryhmänohjauksen tehostaminen jatkuu edelleen syksyllä Leppävaaran lukiossa on otettu myös soveltuvin osin käyttöön Wilma-lomakkeita, joiden tarkoituksena on ohjauksen tehostaminen. Etelä-Tapiolan lukiossa on kehitetty edelleen koko koulu ohjaa - suunnitelmaa, mm. täsmentämällä ohjauksen vuosikelloja ja järjestämällä aineenopettajille koulutuksia, joissa on terävöitetty aineenopettajien roolia oman osaamisalueensa jatko-opintoihin ja työelämään ohjaajana. Lisäksi erityisopettaja ja opintoohjaajat ovat osallistuneet mielen hyvinvoinnin koulutukseen. Erityisesti benchmarkkaus tuotti uusia ideoita, joita päästiin laajamittaisemmin käsittelemään VESOpäivässämme Ryhmänohjauskäytäntöä kehitetään niin, että se jo ensi lukuvuonna palvelisi tarkoituksenmukaisemmin abiturientteja ja toisen vuoden opiskelijoita. Vierailuja ja opintokäyntejä voidaan tarkastella myös Koko koulu ohjaa -idealla. Tämän opettajat havaitsivat VESO-päivässä 5.5. ja ottivat asian avoimesti esille. Sen lisäksi, että opitaan aineen sisällöstä, voidaan ottaa esille myös uratarinoita. Ihmiset yleensä puhuvat mielellään omasta työstään ja urastaan. Lisäksi diasarjat on otettu mukavasti vastaan, ja kysyttäessä vaikutti siltä, että niille löytyy tilaa omien kurssien yhteydessä. Uskonnonopettaja toi esille samantapaisen hankkeen, jonka Uskonnonopettajien liitto toteuttaa. Siinä esitellään opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien lisäksi myös teologian alan viimeaikaisia tutkimushankkeita. Hän kertoi idean olevan vapaasti muiden aineenopettajaliittojen käytettävissä. 4) Yhteistyön kehittäminen elinkeinoelämän kanssa Mattlidens Gymnasiumissa on tavoitteena ollut, että kaikki aineenopettajat käyvät vuoden 2011 aikana TET:issa tutustumassa johonkin opettamansa aineen kannalta soveltuvaan työpaikkaan. TET on

5 toteutettu yhteistyössä Taloudellisen Tiedotustoimiston kanssa, joka on ollut apuna työpaikkojen etsimisessä. TET:in avulla lisätään opettajien ainekohtaista työelämätietoisuutta ja luodaan työelämäkontakteja myös opiskelijoiden TET-jaksoja silmällä pitäen. Tavoitteena on ollut lähettää kaikki lukion opettajat 1-3 päivän tutustumiskäynnille yritykseen tai järjestöön jonka toimintaa liittyy ko. opettajan aineeseen. Tämän toiminnan tarkoitus on ollut yhteistyön kehittäminen alueen elinkeinoelämän kanssa. Yhteistyön avulla oppilaiden ja opettajien on tarkoitus saada parempi käsitys työelämästä ja työtehtävistä, joihin eri koulutukset johtavat, sekä lukioaineiden merkityksestä työelämässä. Yhteistyössä korostetaan opettajien merkitystä omien aineidensa opinto-ohjaajina. Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT) on alusta lähtien ollut mukana neuvomassa ja avustamassa. TAT:lla on pitkä kokemus OpeTET:n käytännön järjestelyistä. TAT:lla on myös valmiit yhteydet yrityksiin, joilla on valmiudet ottaa vastaan opettajia, ja kartoittaa koulun ja yrityksen yhteistyönmahdollisuudet. Suurin osa lukiomme opettajien yritys-vierailuista on saanut alkunsa TAT:n yhteyksien kautta. TAT:n asiantuntemusta, verkostoa ja valmiutta auttaa kouluja onkin syytä hyödyntää mahdollisimman paljon. Opettajan TET-jakson järjestelyt ovat kulkeneet suurin piirtein seuraavasti: opettajan kanssa pohditaan kohde-yrityksen/järjestön toiminta-aluetta yleisesti. Esimerkiksi kemian opettajamme halusi tutustua kosmetiikka- tai elintarvike-alaan, ja uskonnon opettajamme oli kiinnostunut humanitäärisesta alasta. TAT:n kautta saadaan yhteystiedot yritykseen joka vastaa opettajan toiveita. Vaihtoehtoisesti otetaan itse yhteyttä sopivaan yritykseen. TAT:n kautta saadulla yrityksellä on yleensä hyvä käsitys TET-jakson tarkoituksesta ja järjestelyistä. Nämä ei välttämättä ole yhtä selkeitä omatoimisesti järjestetylle yritykselle. Se saattaa sen sijaan paremmin vastaamaan opettajan toiveita. (Liite: Saatekirje yritykselle) Yleensä opo on ottanut ensimmäinen yhteyden yritykseen selvittämään projektin tarkoitusta. Tämän jälkeen opettaja ja yrityksen yhteyshenkilö ovat jatkaneet keskustelua, ja sopineet käytännön järjestelyistä keskenään. Ennen vierailua opettaja on vastannut muutamaan kysymykseen tulevaan TET jaksoonsa liittyen. Näiden kysymysten tarkoituksena on lähinnä yleinen reflektio jakson sisällöstä, tavoitteista ja mahdollisesta jatkosta. (Liite: Kysymyslomake) Vierailun jälkeen opettaja on saanut vastata muutamaan kysymykseen TET -jaksostaan. Opettaja on myös saanut pitää lyhyen (muutaman minuutin) yhteenvedon jakson sisällöstä opettajainkokouksessa. (Liite: Kysymyslomake) Kokemukset TET-jaksoista järjestelyistä ovat olleet vaihtelevia. Opettajan suhtautuminen ja kiinnostuneisuus vaikuttaa tietenkin kovasti tuloksiin. Ideaa ja järjestelyä kannattaa siis myydä opettajille. Koulun johdon tuella on myös suuri vaikutus. TET-jaksoja olisi nähtävä opettajakoulutuksena ja koulukehityksenä, jotka siis hyödyntävät sekä yksilöä että yhteisöä. Loppujen lopuksi opettajat ovat yleensä olleet tyytyväisiä vierailuihin, vaikka jatkoyhteistyötä ei aina ole syntynyt. Uusi näkökulma oppiaineeseen, lisätietoa alasta, mahdollinen yhteistyö ja parempi pohja opiskelijoitten ohjaukseen ovat esimerkkejä hyödyistä jotka opettajat ovat maininneet. Käytännön järjestelyt eivät ole kovin vaativia, muutama puhelinsoitto ja keskustelu riittäneet useimpien jaksojen järjestämiseen. Neuvottelut yritysten ja opettajien kanssa, ja TET-jakson sopivan ajankohdan löytäminen ja järjestäminen voivat sen sijaan olla ajanjaksollisesti aika pitkiä. Kannattaa siis aloittaa hyvissä ajoin ensimmäisestä opettaja-keskustelusta itse TET-jaksoon voi hyvinkin vierähtää kuukausi. Tässä muutama esimerkki TET-yrityksistä ja -järjestöistä: - Franck Media

6 - Schildts förlag - Panimoravintola Bruuveri - Ehjä Ry - HelsinkiMission - Hasan & Partners - TenFour CommunicationsOY - CIMO - YLE - British Council Aikataulu Lokakuu 2010 TAT vieraili koulussamme kertomassa TET-jakson tavoitteista ja mahdollisuuksista Maaliskuu 2011 ensimmäisen opettaja-ryhmän toiveita TET-jakson suhteen kartoitettiin, ja yrityksiin otettiin yhteyttä Huhti-toukokuu 2011 kymmenkunta opettajaa kävivät TET-jaksolla, arvioivat käyntiään ja jakoivat kokemuksiaan Elo-toukokuu 2012 loput opettajista (kymmenkunta) käyvät TET-jaksolla Studiepasset (opintopassi) Mattlidens gymnasium kehitti yhteistyössä Gymnasiet Grankulla Samskolan ja Kyrkslätts gymnasiumin kanssa ns. Studiepasset-kurssin (opintopassi). Kurssin sisältö ja rakenne selviävät liitetiedostosta (Liite: Studiepasset). Kurssi siis perustuu oppilaan omatoimiseen aktiivisuuteen. Käymällä messuilla, avoimilla päivillä, jne. ja dokumentoimalla vierailunsa oppilas suorittaa omassa tahdissaan kurssin lukioaikanaan. Uutta tässä kurssijärjestelyssä on kattava yhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Käytännössä kaikki ruotsinkieliset koulutustahot ovat mukana yhteistyössä, jonka perusidea on lukio-opiskelijoiden vierailu koulutuslaitoksissa ruohonjuuritasolla. Tarpeen ja halun mukaan lukio-opiskelija voi varjostaa korkeakoulu-opiskelijaa yhden aamu/iltapäivän luennoilla, seminaareilla, jne., jotta hän saisi realistisen kuvan opinnoista. Korkeakouluissa on yhteyshenkilö johon lukio-opiskelija voi ottaa yhteyttä halutessaan varjostaa opiskelijaa. Yhteyshenkilö löytää sopivan opiskelijan ja luo kontaktin lukio- ja korkeakoulu-opiskelijan välillä. Kurssi on alkuvaiheessa. Pilottivierailut ovat osoittautuneet onnistuneiksi, mutta lukio-opiskelijoiden huomion ja kiinnostuksen herättäminen vaatii jonkun verran ponnistusta. Ko. kurssin suunnittelu ja toteuttaminen tuskin onnistuvat täysin itsenäisesti lukio-opiskelijalta. Paketin räätälöiminen tapahtunee osana henkilökohtaista ohjausprosessia. Kurssin tietosivu: Näin pilottiopiskelija kirjoitti vierailuistaan Helsingin yliopistolla; Uni besöket Jag är en av de personer som inte hade någon aning om vad jag ville börja studera efter gymnasiet. Det finns så många alternativ och den bild man får av de traditionella powerpoint presentationerna är inte alltid så täckande och nätsidorna kan kännas som en svår navigerad djungel av texter! Så då jag fick förslaget om att göra en student skuggning tvekade jag inte att göra det.

7 Mitt besök gjorde jag på Soc&Kom och en person som studerar statsvetenskap visade mig omkring. Tyvärr hade han främst obligatoriska kurser vilka kanske inte är de mest intressanta, men jag var ändå med på en föreläsning vilket gav mig en bra bild om hur studierna där ser ut. Efter föreläsningen gick vi runt i skolan och jag fick ställa precis vilka frågor jag ville (allt från boende och studielivet till de egentliga studierna och möjligheterna efter dem) medan han visade mig runt i skolan. Den här sortens besök tycker jag fungerar jätte bra och ger en mera realistisk bild om hur universitetsstudierna ser ut. Det jag mest gillade var att det här var personligt; jag fick se hur de arbetade, hurudan stämningen i skolan var och jag fick veta precis det jag funderade över. Det här är något jag tror verkligen skulle hjälpa elever på traven med att hitta den studieplats som passar just en själv. -Sofia Slotte 5) Yhteistyön kehittäminen työvoimaviranomaisten kanssa Tavoitteeseen kehittää yhteistyötä paikallisten työvoimaviranomaisten kanssa vastattiin järjestämällä lukiolaisten jatko-opinto- ja urasuunnitteluiltapäivä ensisijaisesti lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille. Tilaisuudessa esitettiin alueen opiskelu- ja työuramahdollisuuksia sekä TE-toimiston palveluja. Seuraavassa kuvaus Urapiknik-tapahtumasta, joka järjestettiin Espoossa tammikuussa 2012 osana lukion opinto-ohjauksen kehittämishanketta. 5.1.) Urapiknik-päivä Espoon 2. vuosikurssin opiskelijoille Tapahtuman tavoitteena oli tarjota Espoon lukioiden 2.vuosikurssin opiskelijoille Urapiknik-päivä, missä esiteltiin lukion jälkeisiä koulutusmahdollisuuksia. Tarkoituksena oli esitellä Espoon kunnan tarjoamia palveluita niin jatkokoulutus mahdollisuuksien, työ- ja elinkeinoviranomaisten ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Toisena tavoitteena on luoda Espooseen pysyviä toimintarakenteita ja malleja lukioiden ja korkeakoulujen, työvoimaviranomaisten ja elinkeinoelämän välille. Urasuunnittelu iltapäivässä voisi mukana olla seuraavia tahoja: - Aalto-yliopiston avoin yliopisto - Aalto-yliopisto - Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola - Espoon TE-toimisto - Espoon yrittäjät - Helsingin avoin yliopisto - Helsingin yliopisto - Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK - Kauniaisten Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK - Laurea-ammattikorkeakoulu - Omnia - Taloudellinen tiedotustoimisto - Teknologiateollisuus - Työväen Akatemia -

8 Toisena kohderyhmänä olivat aineenopettajat. Koska hankkeen yhtenä tavoitteena oli lisätä aineenopettajien jatko-opintotietoutta, tarjosi tämä iltapäivä myös aineenopettajille mahdollisuuden tutustua eri koulutusmahdollisuuksin oman aineen näkökulmasta. Alueen yhteistyökumppanit lähtivät hyvin mukaan tapahtumaan. Myös lukioiden rehtorit antoivat täyden tukensa kyseiselle päivälle. Tapahtumaa työstettiin nelihenkisellä opinto-ohjaajien työryhmällä, jossa toisena sidosryhmänä olivat yllä mainitut yhteistyökumppanit. Päivä rakennettiin oppilaitosten ja yritysten puheenvuoroilla, jotka olivat Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolasalissa. Lisäksi opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus kiertää väliajalla ständityyppisesti aulatiloissa yritysten ja oppilaitosten ständeillä. Päivä oli onnistunut osanottajamäärän suhteen, sillä Tapiolasali on täynnä espoolaisia lukiolaisia. Päivään jäätiin kuitenkin kaipaamaan hiukan kevyempää ohjelmaa, sillä salitilaisuus koettiin paikka paikoin raskaaksi. Työryhmänä olemme osaltamme arvioineet tapahtumaa, ja toteamme, että päivä sujui pääpiirteittäin onnistuneesti. Mikäli samantyyppistä päivää on tarkoitus jatkossa toteuttaa, on hyvä arvioida päivän rakennetta uudelleen. Toisaalta myös tapahtuman tarpeellisuus suhteessa kohderyhmään nähden on miettiä tarkoin, jotta kohderyhmä ja tapahtuman tavoite kohtaisivat vielä paremmin. Mahdolliset resurssikysymykset niin henkilöstön kuin kulujen puolella on varmistettava, mikäli samantyyppistä tapahtumaa aiotaan jatkossa järjestää. Tällä hetkellä ei ole suunnitteilla vastaavanlaista tapahtumaa Espoossa, mutta pääkaupunkiseudulla on ensi syksynä Helsingin yliopiston järjestämänä koe kampus - päivä lukiolaisille. 3. Tapahtumista raportointia Oppilaan ohjaajien ja opinto-ohjaajien syyskauden avajaisseminaari Syyskauden aloitusseminaari oli suunnattu peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajille/oppilaan ohjaajille, missä aiheina olivat muun muassa nivelvaiheen yhteistyö, alueellisten ja opiskelijoiden yksilöllisten erojen huomioiminen ja kolmiportainen tuki ohjauksen näkökulmasta. Päivässä mietittiin alueellisen yhteistyön lisäämistä nivelvaiheyhteistyön näkökulmasta. Päivässä todettiin, että yhteistyössä on paljon kehitettävää, mutta opiskelijamäärät tuovat oman haasteensa, sekä tiedonsiirtolomakkeiden hukkuminen siirtymävaiheessa. Peruskoulussa saadut tiedot eivät aina siirry vastaanottavaan oppilaitokseen. Päivä koettiin myös tarpeelliseksi verkostoitumisen ja kollegiaalisen vuorovaikutuksen kannalta. Tällaiselle yhteiselle päivälle nähtiin tarvetta jatkossakin Rehtoreiden ja opinto-ohjaajien syysseminaari Seminaaripäivä oli suunnattu lukion rehtoreille ja opinto-ohjaajille. Päivän tavoitteena oli, että pilottilukiot esittelevät muille espoolaisille lukioille hankkeessa luotuja käytäntöjä, mutta samalla jaetaan toimivia käytäntöjä, jotta niitä voivat muut myös jalkauttaa omiin lukioihinsa. Päivässä työskenneltiin learning cafetyöskentelyä hyödyntäen. Päivässä koettiin toimiviksi pienryhmätyöskentely, jossa eri lukiot pääsivät jakamaan omia käytäntöjään. Päivästä saadun palautteen perusteella yhteiselle keskusteluille olisi jatkossakin tilausta, jotta eri lukioiden hyviä käytänteitä voi jatkossa jakaa Rehtoreiden ja peruskoulun ja lukioiden opinto-ohjaajien seminaariristeily

9 Syyskauden päätösseminaarin kohderyhmänä olivat lukion rehtorit, sekä lukion ja peruskoulujen opintoohjaajat/oppilaan ohjaajat. Seminaarissa esiteltiin lukion opinto-ohjauksen kehittämishanketta, mutta myös eri lukioiden painotuksia kevään 2012 yhteisvalintaa ajatellen. Kehittämistyön jatkuminen syksyllä 2012 Hanke päättyy virallisesti toukokuussa 2012, mutta kehittämistyö jatkuu myös Espoossa syksyllä Olemme perustaneet asiantuntijaryhmän. Työryhmän tavoitteena on lukiokoulutuksen kehittäminen ja hankkeen tavoitteiden juurruttaminen osaksi lukioiden oppilaitoskulttuuria. Tarkemmista suuntaviivoista ja tavoitteista puhumme ensimmäisessä kokouksessa. Hankkeen jälkeinen asiantuntijaryhmän kokoonpanosta päätimme seuraavalla tavalla: Elinä Rönkkö pj. Apulaisopetuspäällikkö Riina Plosila, 2. asteen suunnittelija Ismo-Olav Kjäldman, Leppävaaran lukion rehtori Antti Humalamäki, peruskoulun konsultoiva oppilaanohjaaja Kukka Tast, Lukion konsultoiva opinto-ohjaaja Mikael Eriksson, Mattlidens gymnasium Heidi Kettunen, Leppävaaran lukion opinto-ohjaaja Vaikka hankekausi loppuukin, saa hankkeen kehittämisrahoja käyttää vuoden 2012 loppuun saakka. Lukiokohtaisia kehittämisrahoja (1500 euroa/pilottilukio) saa myös käyttää vuoden 2012 loppuun saakka. Hankkeen. Kehittämisryhmässä linjasimme yhdeksi kehityksen painopistealueeksi opinto-ohjaajien ja aineenopettajien jatkokouluttamisen. Lisäksi asiantuntijaryhmän tehtävänä on laadukkaan ohjauksen mallin eteenpäin vieminen lukioiden toimintakulttuuriin.

Elinikäisen oppimisen neuvosto. 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö

Elinikäisen oppimisen neuvosto. 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö Elinikäisen oppimisen neuvosto 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle (Yoyo) Kolmen kunnan yhteinen hanke: Espoo, Helsinki, Vantaa

Lisätiedot

Yoyo-hankkeen toiminta käynnistyi joulukuussa 2010. Kolme kuntaa, 17 pilottilukiota, yhteensä noin 9 000 opiskelijaa

Yoyo-hankkeen toiminta käynnistyi joulukuussa 2010. Kolme kuntaa, 17 pilottilukiota, yhteensä noin 9 000 opiskelijaa Mitä tuli tehtyä? Yoyo-hankeen toiminta ja saavutukset Laura Savolainen Projektipäällikkö Yoyo-hanke 27.4.2012 Kuinka kaikki alkoi Yoyo-hankkeen toiminta käynnistyi joulukuussa 2010 Kolme kuntaa, 17 pilottita,

Lisätiedot

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen

Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen Jatko-opintosuunnitelman ohjaaminen 19.4.2013 Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Anu Turunen Lyseonpuiston lukio Taustaa Syksyllä 2010 OKM myönsi rahoituksen lukioiden opintoohjauksen

Lisätiedot

Opinto-ohjaus uudistuvassa lukiokoulutuksessa - kommentteja ja huomioita

Opinto-ohjaus uudistuvassa lukiokoulutuksessa - kommentteja ja huomioita Opinto-ohjaus uudistuvassa lukiokoulutuksessa - kommentteja ja huomioita Oppilaan ja Opinto-ohjaaja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio 1.8.2014 alkaen Helsingin kielilukio Lukion opinto-ohjauksen ops-historiaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen järjestäjät 37/520/2010. Asia HAKU LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKESEEN SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄÄN RAHOITUKSEEN

Lukiokoulutuksen järjestäjät 37/520/2010. Asia HAKU LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKESEEN SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄÄN RAHOITUKSEEN Pvm 26.5.2010 Lukiokoulutuksen järjestäjät Dnro 37/520/2010 Asia HAKU LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKESEEN SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄÄN RAHOITUKSEEN Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää opinto-ohjauksen

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

1. Koulutuksen järjestäjä

1. Koulutuksen järjestäjä OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Lukion opinto-ohjauksen kehittäminen Hakulomake 1. Koulutuksen järjestäjä Nimi Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki Lähiosoite PL 31 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. 135 Valmistelukehotus opinto-ohjauksen kehittämissuunnitelman laatimisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. 135 Valmistelukehotus opinto-ohjauksen kehittämissuunnitelman laatimisesta 14.05.2013 Sivu 1 / 1 1568/12.01.00/2013 135 Valmistelukehotus opinto-ohjauksen kehittämissuunnitelman laatimisesta Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. (09) 816 52002 Elina Rönkkö, puh. (09)

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni Sanna Mäkinen, KM, sanna.makinen@joensuu.fi Kehittävä arviointi, Joensuun yliopisto TAUSTALLA: Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Yoyo - Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle Lukion opinto-ohjauksen kehittämishanke Espoo Helsinki Vantaa

Yoyo - Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle Lukion opinto-ohjauksen kehittämishanke Espoo Helsinki Vantaa Pilottilukioiden toiminnan raportointi Helsinki Yoyo - Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle Lukio Yoyo-tiimin kokoonpano lukiossanne Alppilan lukio Pirkko Majakangas, rehtori Hanna

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen tilan arviointi 2004 ja 2008

Oppilaanohjauksen tilan arviointi 2004 ja 2008 2004 ja 2008 Toplake mikko.siippainen@koulut.tampere.fi Tampereen kaupunki 2004 ja 2008 2004 Opetushallituksen arviointipohja 9. luokkalaiset Opot Rehtorit 2008 muokattu Opetushallituksen pohjalta 9-luokkalaiset

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET Pääjohtaja Aulis Pitkälä Pro Lukio ry:n lukioseminaari Helsinki 6.11.2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lukiopedagogiikan arviointi Koulutuksen arviointineuvoston

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Sivu 1/8 Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Diaarinumero: 9/575/2016 1. PERUSTIEDOT Hakija (koulutuksen järjestäjä) Hakijan virallinen sähköpostiosoite

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Limingan työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Limingan työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Limingan työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Tiedon hankinnan ja soveltamisen taidot, kriittisen

Lisätiedot

ALPPILAN LUKION VÄLIRAPORTTI 31.1.2012

ALPPILAN LUKION VÄLIRAPORTTI 31.1.2012 Yoyo-tiimin kokoonpano lukiossanne (Alppilan lukio) Tähän mennessä saavutetut tulokset lukiossanne Pirkko Majakangas, rehtori Hanna Katajamäki, opinto-ohjaaja Riina Sandberg, opinto-ohjaaja Markku Lampuoti,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lappeenrannan työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lappeenrannan työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Lappeenrannan työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen:

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x Ohjaussuunnitelma Ohjaustoiminta ja sen tavoitteet Turun normaalikoulussa ohjaus on keskeinen osa koulun toimintaa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä edistää

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA. 1. Ohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN PERUSKOULUN JA LUKION OHJAUSSUUNNITELMA Jyväskylän Normaalikoulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilaanohjauksen ja lukion opinto-ohjauksen järjestämisen rakenteet,

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Jyväskylän työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen:

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien tehtävänkuvien, yhteistyön ja työnjaon kehittäminen Yhdessä-hankkeen loppuseminaari 7.11.2014 Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina

Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina Opetushallituksen rahoittama koulutushanke 2011-2013 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Liisa, Marianne Terkki-Mallat ja Leena Tervonen 23.2.2012 1 Esittäytyminen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus 1 Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Tutustuminen jatko-opintovaihtoehtoihin ja alustava jatko-opintosuunnitelma Perehtyminen valintakriteereihin TET-päivät työpaikoille jatko-opintopaikkoihin Lukiosuunnitelman

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Puheenjohtaja Teppo Säkkinen Suomen Lukiolaisten Liitto. Elinikäisen ohjauksen työseminaari, OKM 12.11.

Puheenjohtaja Teppo Säkkinen Suomen Lukiolaisten Liitto. Elinikäisen ohjauksen työseminaari, OKM 12.11. Puheenjohtaja Teppo Säkkinen Suomen Lukiolaisten Liitto Elinikäisen ohjauksen työseminaari, OKM 12.11. Taustaa: lukiolaisten siirtyminen jatkoopintoihin Tutkimustietoa opintojen ohjauksesta Opinto-ohjauksen

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA

OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmälle 27.1.2010 Helena Kasurinen Osaamisen ja sivistyksen asialla OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 23.09.2015 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2015 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Sisällys 1. Hyvän ohjauksen kriteerien tehtävä... 3 2. Hyvän ohjauksen kriteerien käyttö

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Ohjaustoiminnan tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvointi, lukio-opinnoissa eteneminen tavoitteellisesti sekä jatko-opintoihin sijoittuminen.

Ohjaustoiminnan tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvointi, lukio-opinnoissa eteneminen tavoitteellisesti sekä jatko-opintoihin sijoittuminen. Siikajoen lukion ohjaussuunnitelma Yleistä Siikajoen lukion ohjaussuunnitelma on osa opetussuunnitelmaa ja perustuu Opetushallituksen Opetussuunnitelman perusteissa (2015) määriteltyihin sisältöihin. Ohjaussuunnitelmassa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Helsinki 11.12.2017 Työhönvalmennuspäivät VATES pauliina.lampinen@vamlas.fi Lyhyesti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Vaasan työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Vaasan työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Vaasan työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Avoimuus eri näkemyksille Vahva yleissivistys

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina 1. Korkeakoulutukseen hakeutuminen, toisen asteen ja korkeaasteen nivelvaihe Työryhmässä paneudutaan erityisesti toisen asteen ja korkea-asteen nivelvaiheeseen, opinto-ohjaukseen, toisen asteen ja korkeakoulujen

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Kooste kuntakoordinaattorien ryhmäkeskustelusta. Kuntakoordinaattorien neuvottelupäivä Opetushallituksessa

Kooste kuntakoordinaattorien ryhmäkeskustelusta. Kuntakoordinaattorien neuvottelupäivä Opetushallituksessa Kooste kuntakoordinaattorien ryhmäkeskustelusta Kuntakoordinaattorien neuvottelupäivä Opetushallituksessa 15.4.2010 Iltapäivän ryhmäkeskustelu kehittämistoiminnan nykytilasta Jakakaa ryhmän kanssa hyvä

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Suomen lukiohanke

Keski-Suomen lukiohanke 20.4.2012 Keski-Suomen lukiohanke tiivistää maakunnan lukioiden yhteistyötä ja vahvistaa lukiokoulutuksen työelämäyhteyksiä ESR hanke ajalla 1.4.2010-31.3.2013, jatkohanke 1.8.2012-31.12.2013 Mukana 22

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 11.2.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio

HARJAVALLAN LUKIO KOULUN YHTEYSTIEDOT HARJAVALLAN LUKIO. Myllykatu 10 29200 Harjavalta. OSOITE Harjavallan lukio KOULUN YHTEYSTIEDOT OSOITE Harjavallan lukio YHTEYSHENKILÖT Risto Tenhunen Rehtori GSM 0444325321 Satu Metso Koulusihteeri GSM 0444325322 Riitta-Liisa Kortetjärvi Opinto-ohjaus 0444325324 SÄHKÖPOSTIT etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot