Liiketoimintatiedon hallinta Tietovarastointia, toimintaympärist vai molempia? Mika Hannula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintatiedon hallinta Tietovarastointia, toimintaympärist vai molempia? Mika Hannula 15.11.2007"

Transkriptio

1 Liiketoimintatiedon hallinta Tietovarastointia, toimintaympärist ristöanalyysiä vai molempia? Mika Hannula

2 CPM, BI, what else? DW Internal Information Sources Performance measurement and management (BSC)? PORTALS External Inforrmation Sources Business Intelligence

3 On olemassa kolmenlaisia organisaatioita 1. Niitä,, jotka saavat asiat tapahtumaan 2. Niitä,, jotka katsovat asioiden tapahtuvan 3. Niitä,, jotka ihmettelevät, t, mitä tapahtui

4 Mitä on tietojohtaminen? Tietojohtaminen on liiketaloustieteen alue, jolla organisaatioita ja niiden toimintaa tarkastellaan tiedon näkökulmasta. n kulmasta. Tietojohtamisen opetuksessa ja tutkimuksessa on käytössä useita erilaisia paradigmoja. Tietojohtamisen tieteenalue käyttk yttää sujuvasti sekä liiketaloustieteen, tekniikan että kasvatustieteen teorioita ja näkökulmia. n kulmia. Knowledge management, business intelligence, intellectual capital, knowledge intensive business, information security management, electronization of business etc.

5 2000-luvun kilpailuympärist ristö edellyttää tietojohtamista Perinteiset tuotannontekijät t ovat kaikkien saatavilla. Kilpailijoiden tuotteiden ja osaamisen kopiointi on aiempaa helpompaa, koska tieto leviää aiempaa nopeammin. Kilpailukykyä haetaan tiedon avulla. Kilpailussa menestyy se, joka pystyy luomaan ja omaksumaan uutta tietoa ja erityisesti oppimaan muita nopeammin.

6 Mitä on liiketoimintatiedon hallinta? Liiketoimintatiedon hallinta on prosesseja ja toimintoja, joilla liiketoimintaan liittyvää tietoa kerätää ään, jalostetaan ja käytetk ytetään hyödyksi. Liiketoimintatiedon hallinnassa käytetään n sekä organisaation sisäisi isiä että ulkoisia tietolähteit hteitä.

7 2000-luvun alun toiminta- ympärist ristön n vahvat ilmiöt Tieto- ja viestintäteknologian teknologian nopea kehitys Globalisaatio Verkostoitunut toimintatapa Kellotaajuuden kasvu

8 Analyysikuilu Organisaatioiden saatavilla on koko ajan kasvava määm äärä erilaista tietoa. tiedon eri tasot ja tyyppi tiedon laatu Johto ja muu henkilöst stö tarvitsevat korkealaatuista tietoa. Ongelmana on, miten saattaa oikea tieto oikeiden henkilöiden iden saataville oikeaan aikaan. Miten tunnistaa oikea tieto? Miten jakaa se organisaatiossa?

9 Minkälaista tietoa tarvitsemme? Suurimman potentiaalisen hyödyn alue Tieto, joka on pystytty hankkimaan Tieto, joka määritellään tarpeelliseksi. Tieto, joka todella tarvitaan Mukailtu lähteestä Agilar 1967

10 Nykyisen ja tulevan ymmärt rtäminen TULEVAISUUDEN ARVIOINTI TIEDONHALLINTA Ymmärrys Tietämys Informaatio Data Kilpailu Menestystekijät Toim.ymp. vaatimukset Epäjatkuvuuskohdat NYKYISEN TILANTEEN YMMÄRTÄMINEN Kilpailu Menestystekijät Toim.ymp. vaatimukset

11 Yrityksen strateginen kuilu Ympäristö UHAT ja MAHDOLLISUUDET STRATEGINEN KUILU Organisaation kyvyt VAHVUUDET HEIKKOUDET

12 Tietokuilu ja strateginen kuilu Mitä tietoa yrityksellä pitäisi olla? Tietokuilu Mitä tietoa yrityksellä on? Mitä yrityksen pitäisi tehdä? Strateginen kuilu Mitä yritys tekee?

13 Tiedon halu ja tiedon tarve tarpeetonta halutaan tarpeellista halutaan tiedon halu tarpeetonta ei haluta tarpeellista ei haluta tiedon tarve

14 Tiedonhallinnan eri tasot Strategic Intelligence external sources wide scope summerized future oriented Tactical Intelligence Operational Intelligence internal sources narrow scope detailed history oriented

15 Liiketoimintatiedon hallinta Käsiteanalyysiä 1(3) Engl. Business Intelligence (BI) Business Intelligence on kaksijakoinen käsite. k prosessit ja toiminnot; tekeminen tiedon taso; intelligence Liiketoimintatiedon hallinta on kääk äännös BI- toiminnalle. Ei sisäll llä BI:ä tiedon tasona. Sisält ltää tiedon kerää äämisen sekä sisäisest isestä että ulkoisesta liiketoimintaympärist ristöstä.

16 Liiketoimintatiedon hallinta Käsiteanalyysiä 2(3) Euroopassa Business Intelligence on yleinen käsite. k Pohjois-Amerikassa Competitive Intelligence on yleinen käsite. k painottaa enemmän n ulkoiseen toimintaympärist ristöön n liittyvää tietoa. Business Intelligence nähdään Pohj.- Amerikassa tietojärjestelm rjestelmä-lähtöisenä käsitteenä. Suomalaiseen BI:iin liittyy ulkoistettuja palveluja, tietovarastoja, prosesseja, analyysiohjelmistoja, portaaleja jne.

17 Liiketoimintatiedon hallinta Käsiteanalyysiä 3(3) Muita kääk äännösehdotuksia kuin liiketoimintatiedon hallinta: bisnestiedonhallinta (huonoa kieltä) kilpailijatiedonhallinta (kapea) liiketoimintavakoilu tai -tiedustelu (kapea ja turhan negatiivinen) Muita intelligence-käsitteit sitteitä: competitive i., counter i., market i. jne. Käsitteellä on yhteys tiedustelutoimintaan. Tavoitteena olkoon kokonaisvaltainen näkökulma, kulma, joka lähtee l pääp äätöksentekijästä ja hänen h tietotarpeistaan.

18 Intelligence-maailma Technology intelligence Customer intelligence Competitive intelligence Market intelligence Business intelligence Competitor intelligence Counter intelligence

19 Miksi Suomen 50 suurinta yritystä harjoittavat liiketoimintatiedon hallintaa? ,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Kasvanut tie topohja Lisääntynyt tiedon jakaminen organisaat Nopeutuneet päätöksentekoprosess Laadukkaamman tiedon saam inen päätö Kustannussäästöt Aikasäästöt Tehostunut toiminta Järkiperäistynyt tiedon kerääminen ja an Aikaistunut uhkien ja mahdollisuuksien h Jokin muu

20 Mitä 50 suurinta suomalaisyritystä tekevät? t? ,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Business Intelligence Competitive Intelligence Kilpailijaseuranta Knowledge Management Market Intelligence Markkinaseuranta Markkinatutkimus Jokin muu

21 Companies having organized business intelligence activity (TOP50) Teollisuus 96 % 88 % 82 % Kauppa & Palvelu 100 % 100 % 74 % ICT 100 % 100 % 100 % Kokonais 98 % 96 % 85 %

22 Tieto käsitteenk sitteenä Objekti Tieto on määm ääriteltävissä oleva kohde. Subjekti Tieto on dynaaminen prosessi. Hiljainen ja eksplisiittinen tieto

23 Tiedon jakaantuminen hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon Inhimillinen viestintä ja yhdessä tekeminen Hiljainen tieto 95% Eksplisiittinen tieto 5 % kysely palaute Tietoväline kysely palaute

24 Kuinka 50 suurinta yritystä kokevat onnistuneensa inhimillisen tiedon hyödynt dyntämisessä? ,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Erinomainen hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono

25 Tieto on perusteltu tosi uskomus Tieto vaati perustelua. Se ei siis voi perustua luuloon tai uskomukseen. Tieto on tosi. TämäT on ehdoista vaativin, koska jonkun asian näyttäminen todeksi on usein käytännössä työläst stä,, eikä se välttämättä ole edes tarkoituksenmukaista tai mahdollista.

26 Tieto Ymmärrys (understanding( understanding), käsitys k (insight), näkemys n (view( view), intelligence tai jotain muuta Tietämys (knowledge( knowledge) Informaatio (information( information) Data (data)

27 Levels of Information Summarization Level of Summarization Definition Problem Importance Decisions Approach Nature of Problem Truth Conformance to fact or reality Vital Consensus Structured and unstructured Wisdom Ability to judge soundly over time Critical Consensus Unstructured Intelligence A keen insight into understanding important relationships Extremely broad Advisory Unstructured and semistructured Knowledge Obtained from experts based on actual experience Major Advisory group Semistructured Information Structured data useful for analysis Major to minor Advisors Structured and semistructured Data Unstructured facts Minor or trivial Individual Structured Lähde: Thierauf 2001

28 Tiedon jalostaminen Tiedon jalostamisella tarkoitetaan sitä,, että isosta raakatiedosta tuotetaan pienempi määm äärä päätöksentekoa paremmin tukevaa tietoa. Data ja informaatio pyritää ään n jalostamaan tietämykseksi ja ymmärrykseksi. Ihmiset ja oikea tieto on saatettava yhteen. Tekniset välineet v auttavat tiedon siirtämisess misessä, varastoimisessa ja analysoinnissa, mutta ne eivät kuitenkaan korvaa tietämyst mystä ja ymmärryst rrystä,, jota kertyy kokemuksen kautta. Kysymys on Sekä määriteltyjen ongelmien ratkaisemisesta että uusien asioiden oivaltamisesta.

29 Päätöksenteko ja tiedon lajit Päätöksenteko eksplisiittisen tiedon varassa voi perustua sääntöihin, algoritmeihin, proseduureihin jne. Haen kaupasta maitoa, kun avaamattomia maitopurkkeja on jäljellä vähemmän n kuin kaksi kappaletta. Päätöksenteko hiljaisen tiedon varassa ei perustu em. asioihin, vaan on intuitiivista. Käyn kaupassa, kun jääj ääkaappi näyttn yttää riittävän tyhjält ltä. Eksplisiittistä tietoa voidaan tallentaa tulevia päätöksentekotilanteita varten. Päätöksentekotilanteessa käytetk ytetään n molempia tiedon lajeja. Painotukseen vaikuttavat ainakin organisaatiokulttuuri tai yksilön n ominaisuudet päätöksentekotilanne.

30 Tieto pääp äätöksenteossa ONGELMA TAI MAHDOLLISUUS Divergoiva vaihe TAUSTATYÖ UUDET NÄKÖKULMAT LUOVUUS Analyysi Konvergoiva vaihe RAJAUKSET PÄÄTTELY YHTEENVEDOT Synteesi JOHTOPÄÄTÖS KÄYTETTÄVÄ TIETO Alkup. Kuvan lähteenä Arthur Andersen. Ks. Myös Maula, Marjatta (1999) Multinational Companies as Learning and Evolving ystems. Multiple-Case Analysis of Knowledge- Intensive Service Companies.

31 Liiketoimintatiedon ulottuvuudet Käytännössä organisaation tietoa ja tietotarpeita voidaan tarkastella kolmessa ulottuvuudessa. lähde: organisaation sisäinen inen ja ulkoinen aihe: organisaation sisäinen inen ja ulkoinen tyyppi: hiljainen tieto ja eksplisiittinen tieto

32 Tietolähteet 1(2) Sisäiset iset Henkilöst stö Tietojärjestelm rjestelmät Organisaation omat tietotuotteet Ulkoiset Julkiset Tilaustyönä tuotettu tieto

33 Tietolähteet 2(2) Ulkoisia lähteitl hteitä Kumppanit Yritysten vuosikertomukset Tuote-esitteet esitteet Lehdistötiedotteet tiedotteet Lehdet (yleiset ja yritysten omat) Luottotiedot Analyysiraportit www-sivut Uutiset Messut ja muut näyttelytn Markkinointi Markkinatutkimukset Tilatut tutkimukset ja selvitykset Jne.

34 Kolme tärkeintt rkeintä tietotarvetta 50 suurimmassa yrityksessä Oma toimiala Kilpailijat Asiakkaat Prosenttia Teollisuus Kauppa ja palvelu ICT

35 Sensoriverkko tiedonsiirtovälineen lineenä Lähde: Nordman, M., Seppälä, J Taktiset AD HOC verkot. Viestimies 1/2006. s Kuva kopioitu tekijöiden luvalla

36 Esimerkkejä epäeettisest eettisestä tiedonkeruusta Tiedonkeruu työpaikkahaastatteluissa Kilpailijatiedon osto palkkaamalla väkev keä kilpailijoilta, asiakkailta tai toimittajilta vain tietoa saadaksemme Huijaus markkinatutkimuksen tai muun tutkimuksen avulla Potentiaalisena asiakkaana esiintyminen ja ylipää äätään n oman identiteetin salaaminen tiedonkeruumielessä Laittomat keinot

37 Liiketoimintatiedon hallinnan prosessi 7. Vaihtoehtojen muotoilu 8. Päätöksenteko 6. Analysointi ja seuranta KÄYTTÖ 9. Muutokset toiminnassa 5. Hyötykäyttö 5. Käyttö 4. Käyttöönotto 1. Tietotarve ja määrittely TOTEUTUS 2. Tiedon tunnistus 3. Työkalujen ja menetelmien valinta

38 Tekniset ratkaisut Keskeisenä elementtinä on yleensä tietovarasto. Yksittäisten isten sovellusten operatiiviset tietokannat eivät t yleensä sovellu riittävän syvällisten analyysien kohteiksi. Tietovarasto mahdollistaa eri lähteistl hteistä kerätyn tiedon yhdistämisen. Muita tärkeitt rkeitä sovelluksia ovat mm. analyysi- ja raportointiohjelmat sekä portaalit.

39 Tietovarasto liiketoimintatiedon hallinnassa OPERATIIVISET TIETOKANNAT Toiminnanohj. T&K Henkilöstöhall. Asiakk. hall. Toim.ketjun hall. TIETOTEKNISET SOVELLUKSET Tietovarasto(t) Tiedonhallinnan järjestelmät Intranet KÄYTTÖ Analyysit Ymmärrys Näkemys Uudet ideat UUSI TIETO Taloushallinto

40 (e)business Business Architecture User data warehouse CRM SCM Internal Accounting ERP HR hardware software data networks people Adapted from Farhoomand, A. 2005

41 Tietojärjestelm rjestelmät t ja organisaation tietotarpeiden tyydyttäminen Korkea Korkeat Toiminnallisuus Joustavuus Ad hoc kyselyt Muokattavat raportit Kustannukset Matala Vakioraportit Matalat

42 Liiketoimintatiedon hallinnan investointien arvioitu kehitys TOP % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kasvavat huomattavasti Kasvavat hieman Pysyvät samansuuruisina Pienenevät hieman Pienenevät huomattavasti

43 Toimivan liiketoimintatiedon hallinnan edellytykset Business Intelligence ei ole tietojärjestelm rjestelmä. Pelkkä tekninen toteutus ei riitä. Panostaminen muutosjohtamiseen. Tarpeen osoittaminen Selkeä visio Onnistuneiden kokemusten varmistaminen Älä hellitä,, ennen kuin muutos on tapahtunut. Johdon tuki, kuten kaikessa muussakin.

44 Hullut vievät t maailmaa eteenpäin, viisaat pitävät t sitä pystyssä.

Tiedolla johtamista. tiedon johtamista?

Tiedolla johtamista. tiedon johtamista? Tiedolla johtamista vai tiedon johtamista? 17.4.2013 MIKA HANNULA Tavoitteena hyvä tilannekuva Yhteinen mielikuva siitä, miten maailma makaa. Kokonaiskuvan aikaansaamiseksi tarvitaan erilaisia näkökulmia

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI LAIHONEN HARRI HANNULA MIKA HELANDER NINA ILVONEN ILONA JUSSILA JARI KUKKO MARIANNE KÄRKKÄINEN HANNU LÖNNQVIST ANTTI MYLLÄRNIEMI JUSSI

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

TIINA AUTIO TIETOJOHTAMINEN LIIKETOIMINNAN KASVUN TUKENA RAKENNUSALALLA. Diplomityö

TIINA AUTIO TIETOJOHTAMINEN LIIKETOIMINNAN KASVUN TUKENA RAKENNUSALALLA. Diplomityö TIINA AUTIO TIETOJOHTAMINEN LIIKETOIMINNAN KASVUN TUKENA RAKENNUSALALLA Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄT JOHDON STRATEGISENA TUKENA ASIAKKUUKSIEN SUHTEEN

TIETOJÄRJESTELMÄT JOHDON STRATEGISENA TUKENA ASIAKKUUKSIEN SUHTEEN Janni Riihisaari TIETOJÄRJESTELMÄT JOHDON STRATEGISENA TUKENA ASIAKKUUKSIEN SUHTEEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Riihisaari, Janni Tietojärjestelmät johdon strategisena

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Location-intelligence Ymmärrä BI-ratkaisuasi myös visuaalisesti Sosiaalinen media Filteroi tietotulvasta sinulle tärkeä tieto

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Kauppatieteiden koulutusohjelma Kandidaatintutkielma Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Analytics supporting customer relationship management 16.6.2015 Tekijä:

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto. Diplomityö Henkilöstöresurssien hallintatyökalun vaatimukset asiantuntijaorganisaatiossa

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto. Diplomityö Henkilöstöresurssien hallintatyökalun vaatimukset asiantuntijaorganisaatiossa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto Diplomityö Henkilöstöresurssien hallintatyökalun vaatimukset asiantuntijaorganisaatiossa Diplomityön aihe on hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille

Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille Meling, Jonas Moisio, Vesa 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Uuden tuoteryhmän lanseeraussuunnitelma teollisuusmarkkinoille

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

TIETOJÄRJESTELMÄN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TIETOJÄRJESTELMÄN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Ohjelmistoratkaisun vaatimusmäärittely LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Sovelluskehitys Opinnäytetyö Kevät 2009 Anni Kotiaho Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka. esimerkkinä energiayhtiö

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka. esimerkkinä energiayhtiö Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka esimerkkinä energiayhtiö Matti Vartiainen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Joulukuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI

TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI Case: Indoor Group Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2006 Virve Kiuru Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Aineettoman pääoman uudistuminen:

Aineettoman pääoman uudistuminen: ARTIKKELI Lohikoski: Aineettoman... Informaatiotutkimus 25 (2) 2006 27 Päivi Lohikoski Aineettoman pääoman uudistuminen: Tapaustutkimus it-alan yrityksessä Päivi Lohikoski: Aineettoman pääoman uudistuminen:

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN OSAAMISEN MITTAAMINEN JA OSAAMISEEN LIITTYVÄ RISKIENHALLINTA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

AKI JÄÄSKELÄINEN OSAAMISEN MITTAAMINEN JA OSAAMISEEN LIITTYVÄ RISKIENHALLINTA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA AKI JÄÄSKELÄINEN OSAAMISEN MITTAAMINEN JA OSAAMISEEN LIITTYVÄ RISKIENHALLINTA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Diplomityö Prof. Erkki Uusi-Rauva on hyväksytty tarkastajaksi osastoneuvoston kokouksessa

Lisätiedot