Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Evaluation of the quality systems of the maritime training units in Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2013. Evaluation of the quality systems of the maritime training units in Finland"

Transkriptio

1 Evaluation of the quality systems of the maritime training units in Finland Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Suunnittelu Arvioitavat kohteet ja aikataulu Arviointiryhmä ja arvioinnin toteutus Arviointiaineisto Itsearviointi ja ulkoinen arviointi Arviointiraportit Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ABOA MARE ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO EKAMI WINNOVA LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY Ålands yrkesgymnasium Korkeakoulut Högskolan på Åland KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SUOMEN PUOLUSTUSVOIMAT SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Yrkeshögskolan Novia MERENKULUN TURVALLISUUSKOULUTUSKESKUS (MERITURVA) Viestintävirasto List of auditors selected to perform audits in accordance with stcw regulation i/ Alternative certificates (STCW A-I/7 paragraph 3.3)... 1

3 1 Yleistä Merenkulkualan koulutuksen arviointi on toteutettu Suomessa edellisen kerran vuosina 1998, 2002 ja Arvioinnit on aikaisemmin tehty silloisen Merenkulkulaitoksen, nykyisen Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin ja Opetushallituksen yhteistyönä. Uudessa STCW-arvioinnissa opetus- ja kulttuuriministeriö velvoitti suunnittelun ja toteuttamisen Korkeakoulujen arviointineuvoston KKA ja Koulutuksen arviointineuvoston KAN tehtäväksi. Lähtökohtana toimijoiden valinnalla oli se, että merenkulkualan koulutus koostuu sekä korkeakoulujen että ammatillisen opetuksen väylistä. Direktiivin vaatimus lisäksi edellytti, että varsinaisesta toiminnasta riippumaton taho arvioi merenkulun koulutuksen vähintään viiden vuoden välein. Arviointi toteutettiin tälläkin kertaa kiinteässä yhteistyössä liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa. Arvioinnista annetun asetuksen mukaisesti arviointineuvostot yhteistyössä Trafin kanssa huolehtivat myös Ahvenanmaan maakunnan alueella toteutettavan merenkulun koulutuksen STCW-arvioinnista. Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA arvioi Liikenteen turvallisuusviraston pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten myöntämiseen ja tunnustamiseen liittyvän järjestelmän ja säädöspohjan vuonna 2011 direktiivin 2008/106/EC nojalla (Dossier number: 2011.INSP.STCW.00216). Viestintäviraston (Ficora) meriradioliikenteen pätevyyksiin liittyvän laatujärjestelmän riippumattomasta arvioinnista vastasi NHG Audit Oy. 2 Suunnittelu Toteutettavan arvioinnin tarkoituksena oli varmistaa, että suomalaista merenkulkualan koulutusta tarjoavilla organisaatioilla on toimivat laatujärjestelmät ja menettelyt vähintään STCW- yleissopimuksen laatukriteerit täyttävän koulutuksen toteuttamiseksi ja että koulutusyksikkö täyttää STCW-yleissopimuksen vaatimukset. Arvioinnissa tärkeänä tavoitteena oli lisäksi tunnistaa koulutuksen kehittämiskohteita ja antaa kehittämissuosituksia koulutuksen järjestäjälle. Arvioinnista vastaavat neuvostot päättivät joulukuun kokouksissaan vuonna 2010 perustaa koulutuksen arvioinnin ja merenkulun osaajista koostuvan suunnitteluryhmän, joka teki esityksen merenkulkualan koulutuksen arvioinnin projektisuunnitelmaksi. Suunnitelmassa lähdettiin siitä, että arviointineuvostot vastasivat vastuualueidensa osalta arviointihanketta koskevista päätöksistä, kuten suunnitteluryhmän ja arvioijien nimittämisestä sekä projektisuunnitelman hyväksymisestä. Arviointia koskeva päätöksenteko edellytti käytännössä molempien neuvostojen rinnakkaiskäsittelyä. Lisäksi lähdettiin sitä, että kutakin arvioitavaa koulutusyksikköä kohden nimettiin oma arviointiryhmä, joka vastasi koulutusyksikön arvioinnista ja hyväksymisestä sekä mahdollisten korjaavien toimenpiteiden määrittämisestä. Arvioijiksi valittiin kokeneita merenkulkualan, koulutuksen ja pedagogiikan sekä arvioinnin asiantuntijoita. Lisäksi kuhunkin arviointiryhmään valittiin opiskelijaedustaja.

4 Arvioinnin kohteet määräytyivät edellä mainituista STCW:stä ja EU:n merenkulkualan koulutusta ohjaavasta direktiivistä 2008/106/EC. Arvioitavia yksiköitä oli yhteensä 12, joista viisi ruotsinkielisiä. Arviointi kohdistui myös Ahvenanmaalla sijaitseviin merenkulun koulutusyksiköihin sekä puolustusministeriön alaiseen Merisotakouluun. 3 Arvioitavat kohteet ja aikataulu Arvioitavia merenkulkualan koulutusta toteuttavia koulutusyksiköitä oli arvioinnin suunnitteluvaiheessa Suomessa 12. Suunnitteluvaiheessa kuitenkin Työterveyslaitoksen merenkulkualaan liittynyt koulutus päätettiin toteuttajan päätöksestä toistaiseksi lopettaa, joten varsinaisia arvioitavia kohteita oli lopulta yhteensä 11. Arvioitavana oli seuraavien koulutusyksiköiden merenkulkualan koulutus: Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset - Axxell Utbildning Ab - Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto - WinNova - Ålands sjömansskola/ålands yrkesgymnasium Korkeakoulut - Högskolan på Åland - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Merisotakoulu - Satakunnan ammattikorkeakoulu - Yrkeshögskolan Novia Pelastautumis- ja turvallisuuskoulutusta tai laivaväen ensiapu- ja terveydenhuoltokoulutusta antavat koulutusyksiköt - Maritime Safety Center/Ålands Sjösäkerhetscentrum - Meriturva - Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste: Inhimillinen työ -osaamiskeskuksen Liikenne ja logistiikka (ei arvioitu) Arviointi koski edellä lueteltujen koulutusyksiköiden kaikkea merenkululliseen pätevyyteen johtavaa koulutusta, jossa on noudatettava STCW-yleissopimusta. Edellä mainittujen koulutusyksiköiden lisäksi arviointiin sisällytettiin myös muiden koulutusyksiköiden tai organisaatioiden tarjoama yleissopimuksessa (luvut IV VI) kuvattu ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus. Arviointivierailut edellä lueteltuihin 11 kohteeseen toteutettiin kesäkuun 2011 ja maaliskuun 2012 välisenä aikana.

5 4 Arviointiryhmä ja arvioinnin toteutus Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakouluyksikköjen arviointiryhmissä oli aina neljä jäsentä, jotka edustivat merenkulkualaa, merenkulkualan koulutusta sekä arviointiasiantuntemusta. Lisäksi mukana oli yksi opiskelijajäsen muilta osin, paitsi Maritime Safety Centerin ja Meriturvan arvioinnissa, jotka eivät antaneet tutkintoperusteista koulutusta. Arviointiryhmää avusti arviointineuvostojen sihteeristöistä 1-2 raportoijaa. Kaikki arviointiryhmän jäsenet olivat riippumattomia arvioitavasta koulutusyksiköstä. Arviointiryhmien jäsenet nimitettiin arviointineuvostoissa. Ryhmien jäsenet perehdytettiin koulutuksen laadunarvioinnin käsitteistöön ja menettelytapoihin. Merenkulkualan koulutuksen arviointi koostui koulutusyksikön toimittamasta ko. yksikköä kuvaavasta tausta-aineistosta, koulutusyksikön itsearvioinnista, arviointiryhmän tekemästä ulkoisesta arvioinnista, arviointiryhmän laatimasta koulutusyksikkökohtaisesta arviointiraportista, arviointituloksen vahvistamisesta ao. neuvostossa sekä palautteesta ja maakohtaisesta raportista. 5 Arviointiaineisto Arvioitavat koulutusyksiköt toimittivat arviointiryhmän käyttöön yleissopimuskoulutusta koskevan laatukäsikirjan tai vastaavan sekä itsearviointiraportin. Tausta-aineistossa edellytettiin olevan selvät viittaukset kyseisiin laatukäsikirjan kohtiin. Aineisto toimitettiin arviointineuvostoille noin kaksi kuukautta ennen sovittua arviointia sisältäen kuvauksen seuraavista asioista: - merenkulun koulutuksen opiskelijamäärät, opetushenkilöstö, muu henkilöstö, opetustilat ja -välineet sekä toiminnan rahoitus - koulutusyksikön toiminta-ajatus, ylläpitäjän organisaatio ja oman koulutusyksikön organisaatio - opiskelijavalinnan perusteet ja toteutus, opetussuunnitelmaprosessi sekä näyttö- ja näyttökoejärjestelmä, opetuksen toteuttamisen periaatteet ja lähtökohdat - STCW-yleissopimuksessa kuvattujen sisältöalueiden opetuksen ja ohjatun harjoittelun kehittämis-, seuranta ja toimeenpanovastuut sekä opiskelija-arviointi - opetus- ja muun henkilöstön valintaperiaatteiden kehittäminen sekä arviointi - palautekäytännöt, kehittämishankkeet ja opetushenkilöstön perehdyttäminen uuteen alusja varustetekniikkaan - merenkulun pätevyyksiin johtavan koulutuksen koulutusohjelmien opetussuunnitelmat ja mahdollista lisäkoulutusta koskeva aineisto (STCW luvut II, III, V ja VI) - selvitys kehittämistoimenpiteistä, jotka on toteutettu edellisen ulkoisen arvioinnin yhteydessä saatujen kehittämissuositusten pohjalta

6 6 Itsearviointi ja ulkoinen arviointi Koulutusyksikkö toteutti arviointiryhmää varten itsearvioinnin, jossa se arvioi vähintään myöhemmin lueteltavien asiakokonaisuuksien nykytilaa, niissä tapahtunutta muutosta edelliseen ulkoiseen arviointiin ja muutoksen suuntaa. Arviointi toteutettiin suhteessa STCW-yleissopimukseen ja koulutusyksikön omaan laatujärjestelmään kirjattuihin vaatimuksiin ja menettelyihin. Itsearvioinnin osa-alueita olivat: - koulutusyksikön sisäisen laadunhallinta ja sen toimivuus - STCW-yleissopimuksen tavoitteiden toteutuminen koulutusohjelmissa ja niiden opetussuunnitelmissa - STCW-alueen opetuksen suunnittelu, toteutus ja oppimistulosten arviointi - opetushenkilöstön pätevyystaso sekä ammatillisen ja pedagogisen osaamisen varmistaminen ja jatkuva kehittäminen - opiskelijoiden yleiset oppimisvalmiudet ja oppimistulokset erityisesti suhteessa STCWyleissopimuksen tavoitteisiin - opiskelijoilta ja merenkulkuelinkeinolta saatu palaute, palautteen käsittely ja vaikutukset - opetustilojen, -välineiden ja varusteiden tila Ulkoisessa arvioinnissa arviointiryhmä selvitti koulutusyksikön laatujärjestelmän käytännön toimivuutta ja STCW-yleissopimukseen kirjattujen vaatimusten toteutumista. Arvioinnin pohjamateriaalina ryhmä käytti koulutusyksiköiden toimittamaa tausta-aineistoa ja itsearviointiraporttia. Arviointiryhmän vierailulla koulutusyksiköissä perehdyttiin yksiköiden toimintaan ja haastateltiin johtoa, opettajien ja opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajia. Arviointivierailun lopuksi arviointiryhmä antoi koulutusyksikölle alustavan palautteen, joka sisälsi havaitut poikkeamat sekä mahdolliset korjaus- ja kehittämisehdotukset. 7 Arviointiraportit 7.1 Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ABOA MARE Yrkeshögskolan Novia och Axxell Utbildning Address: Malmgatan 5, Åbo /

7 Training provided by the unit name 1.1A- II/4 & III/4, vaktman 1.2 A-II/1, vaktstyrman 1.3 A-II/2, sjökapten 1.4 A-III/1, vaktmaskinmästare 1.4 A-III/2, ingenjör (utbildningsprogrammet som ger behörighet som övermaskinmästare) Kapitel IV. Sjöradiotrafik A-IV/2 SRC Radiooperatör inom sjöfarten (ROC) Radiooperatör inom sjöfarten (GOC) A-V/ Tanker familiarization course A-V/ Oil tanker training programme A-V/2 o. 3 Crowd and Crisis Management A-VI/4-2 Medical care A-VI/6 Ship Security Officer B-I/ Radar observation and plotting B-I/ Automatic radar plotting aids (ARPA) B-V/c Dangerous and hazardous substances in packaged form Bridge resource management (BRM & ERM) Date of Evaluation Turku 8 January 2012 Auditors Hannu Kotila, överlärare, HAAGA-Helia yrkeshögskolan, huvudutvärderade Bo Gyllenberg, sjökapten Leif Wickström, verksamhetsledare, Finlands maskinbefälförbund Christoffer Andersson, student, Arcada Reporters Karl Holm, pääsuunnittelija, Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality system Kvalitetssystem grundar sig på kvalitetshandbok som inkluderar: 1. revisionsmatris 2. ledningens förbindelse 3. kvalitetspolicy 4. definitioner 5. kvalitetssystem 6. organisationen 7. undervisning och inlärning 8. avdelningsrutinbeskrivningar 9. Otnäs simulationscenter 9. miljöledning 10 kommersiella kursser Evaluation

8 Arviointi perustui korkeakoulun toimittamalle itsearviointimateriaalille sekä haastatteluille, jossa haastateltiin korkeakoulun ja koulutusyksikön johtoa, opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Observations made through the evaluation OBSERVATIONER OM UTBILDNINGSENHETENS KVALITETSHANTERING Strenghts - Kvalitetspolicy, huvudmannens, ledningens och personalens engagemang i kvaliteten och genom kvaliteten i utbildningsmålen som omfattas av STCW95 - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet för att utbildningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt (kvalitetspolicy, kvalitetsansvarsfördelning, kvalitetsplanering, kvalitetsledning, kvalitetssäkring och förbättring av kvaliteten) - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet för att förvaltningen och stödåtgärderna för undervisningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt (kvalitetspolicy, kvalitetsansvarsfördelning, kvalitetsplanering, kvalitetsledning, kvalitetssäkring och förbättring av kvaliteten) - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet i fråga om handledd praktik, utvärdering av lärandet och prov på kunskaper - Omfattning av utbildningsenhetens kvalitetsledning och kvalitetsledningens funktion och effektivitet i styrningen av de egna funktionerna DE STUDERANDES UTLÅTANDE OM EFFEKTIVITETEN I UTBILDNINGSENHET- ENS KVALITETSHANTERING - Studenterna upplever organisationen som flexibel. - Feedback-systemet fungerar också i fall av öppen respons. Studenterna betonar responsens betydelse. - Som en utmaning upplever studenterna den handledda praktikens framgång och mängden av närundervisning. - I lärarnas pedagogiska- och yrkeskunniga färdigheter är det enligt studenterna stor spridning. KVALITETSHANTERINGENS STYRKOR OCH UTVECKLINGSPUNKTER Styrkor - Bakgrundsorganisationens ledning, enhetens lärare och studenter är motiverade att utveckla verksamheten. - Simulerings-undervisningen är stark. - STCW-ansvaren är tydligt utstakade. Utvecklingspunkter - Det finns överlappande funktioner i feedbacksystemet, men i intervjun kunde man inte fastställa utvecklingsområden.

9 - Kursernas anmälningspraxis bör utvecklas. Handledningen bör utvecklas sålunda att inträde till kursen är bunden till individuell läroplan, inte till om man hinner anmäla sig innan kursen är fullbokad. KVALITETSHANTERING AV HANDLEDD PRAKTIK (LÄRANDE I ARBETET): STYRKOR OCH UT- VECKLINGSPUNKTER - Utvecklingsområden som uppdagats genom den handledda praktiken kunde inte nämnas. Dokumentation för denna del saknas. - Praktikens roll i feedbacksystemet känner man inte till ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO EKAMI Merenkulku-, logistiikka ja autoala Address: Kymenlaaksonkatu 29, FI Kotka Finland Training provided by the unit name A-V/ Tanker familiarization course A-V/ Oil tanker training programme A-V/ Chemical tanker training programme A-V/ Liquefied gas tanker training programme A-V/3.5 Crisis management and human behaviour training A-VI/2-1 Proficiency in survival craft and rescue boats A-VI/2-2 Proficiency in fast rescue boats A-VI/4-1 Medical first aid A-VI/4-2 Medical care Lisättävä 2011 aluksen turvapäällikön koulutus B-I/ Radar observation and plotting B-I/ Automatic radar plotting aids (ARPA).36.1 Navigation and watchkeeping.36.2 Ship handling and manoeuvring.36.3 Cargo handling and stowage.36.5 Main and auxiliary machinery operation B-V/a Large ships and ships with unusual manoeuvring characteristics B-V/b Dangerous and hazardous substances in solid form in bulk B-V/c Dangerous and hazardous substances in packaged form Maritime resource management (BRM & ERM) Date of Evaluation

10 Kotka 13 February 2012 Auditors Kotila Hannu, koulutuspäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, pääauditoija Pekka Partanen, merikapteeni, toiminnanjohtaja, Suomen laivanpäällystöliitto Ilpo Minkkinen, merikapteeni, toimitsija/itf-tarkastaja, Suomen merimiesunioni Tomi Hyppänen, puolimatruusi, konevahtimies (opiskelijajäsen) Reporters Ville Pietiläinen, pääsuunnittelija, Koulutuksen arviointineuvosto Observer Markku Karkama, johtava asiantuntija, Trafi Quality system Ekamin merenkulkukoulutuksella kokonaisuudessaan ISO 9001:2008 standardin mukainen sertifioitu järjestelmä (Inspecta) / Noudattaa STCWlinjauksia Evaluation Arviointi perustui koulutuksen järjestäjän toimittamaan itsearviointimateriaaliin sekä haastatteluihin, joihin osallistui koulutuksen järjestäjän ja koulutusyksikön johtoa, opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Observations made through the evaluation OPISKELIJOIDEN LAUSUNTO KOULUTUSORGANISAATION LAADUNHALLINNAN TOIMIVUUDESTA - Opiskelijat pitävät opetushenkilöstön asiantuntemusta korkeana. - Opiskelijoiden käsitys palautejärjestelmää koskevista menettelytavoista vastaa laatukäsikirjassa esitettyä kuvausta. Palautteenannon käytännöt tunnistettiin ja niitä pidettiin toimivina. Annetun palautteen koettiin myös vaikuttavan toimintakäytäntöihin. Myös vapaamuotoinen palaute toimii hyvin. - Opiskelijat tunnistavat laatuvastaavan roolin laatujärjestelmässä. - Opiskelijat tiedostavat STCW-säädösten merkityksen. - Opiskelijoiden kirjallisessa lausunnossa määritellyt asiat on käsitelty edelleen ryhmässä. - Oppilaitoksessa saadun opetuksen ja harjoittelussa vaadittavan osaamisen vastaavuutta pidettiin hyvänä. - Opiskelun lisätuen mahdollisuuksia pidettiin erinomaisina (tuplaopetus, lisäopetus). - Opiskelijat toivoivat lisää aika- ja laitteistoresursseja työsaleille. LAADUNHALLINNAN VAHVUUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET Strenghts - Laatukäsikirja on hyvin laadittu, samoin menettelytapaohjeet.

11 - Laadunhallinnan käytännöt ovat kehittyneet aiempaan verrattuna, samoin palautteen käsittely opiskelijoiden kanssa. - Opiskelijoiden erilaiset taustat ja lähtökohdat huomioidaan joustavasti opetuksen järjestämisessä. Esimerkiksi tuplaopetusta ja lisäopetusta järjestetään tarpeen mukaan. - Opiskelijoiden poissaoloihin puututaan tehokkaasti. Opintojen läpäisyasteen ongelmat on tunnistettu ja niihin pyritään vaikuttamaan aktiivisesti (esim. amisuraprojekti). - Aiemman STCW-arvioinnin kehittämiskohteiden haasteet on huomioitu erinomaisesti. - Yhteinen neuvottelukunta KyAMKin kanssa Minor deficiencies / recommendations - Sisäisten auditointien dokumentointikäytännöt näkyviksi - Opintojen läpäisyasteen tehostamiseen liittyvät toimenpiteet ovat vielä kesken. - Tiedonkulun kehittäminen: palautejärjestelmän tuottaman tiedon mukaan opiskelijat kokevat ongelmaksi tiedonkulun. - Opettajien laatujärjestelmään koskevan tietoisuuden lisääminen OHJATUN HARJOITTELUN LAADUNHALLINTA Strenghts - Oppilaitoksessa annettu opetus ja ohjatun harjoittelun osaamisvaatimukset vastaavat hyvin toisiaan. Koululaiva ja siellä tapahtuva harjoittelu on suuri vahvuus. - Opiskelijat korostavat oman aktiivisuuden merkitystä harjoittelussa. - Harjoittelun menettelytapaohjeet selkeät ja yhtenevät Minor deficiences / recommendations - Simulaattoriympäristöjä ollaan vasta kehittämässä, opettajien koulutus niihin kesken. - Konealan työsalipuolta voisi kehittää. - Konevalvomoympäristön kehittäminen, esimerkiksi yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. - Ei erillistä harjoitteluvastaavaa, olisiko syytä olla.

12 7.1.3 WINNOVA LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY Merenkulku- ja turvallisuusala Address: Suojatie 2, FI Rauma Finland Training provided by the unit name A-V/ Tanker familiarization course A-V/ Oil tanker training programme A-V/ Chemical tanker training programme A-V/ Liquefied gas tanker training programme A-V/3.5 Crisis management and human behaviour training A-VI/2-1 Proficiency in survival craft and rescue boats A-VI/2-2 Proficiency in fast rescue boats A-VI/4-1 Medical first aid A-VI/4-2 Medical care Lisättävä 2011 aluksen turvapäällikön koulutus B-I/ Radar observation and plotting B-I/ Automatic radar plotting aids (ARPA).36.1 Navigation and watchkeeping.36.2 Ship handling and manoeuvring.36.3 Cargo handling and stowage.36.5 Main and auxiliary machinery operation B-V/a Large ships and ships with unusual manoeuvring characteristics B-V/b Dangerous and hazardous substances in solid form in bulk B-V/c Dangerous and hazardous substances in packaged form Maritime resource management (BRM & ERM) Date of Evaluation Rauma 6 February 2012 Auditors Kotila Hannu, koulutuspäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, pääauditoija Veikko Engren, merikapteeni, päällikkö, Silja Serenade Matti Nurmi, ylikonemestari, konepäällikkö, Silja Europa Tomi Hyppänen, puolimatruusi, konevahtimies (opiskelijajäsen) Reporters Ville Pietiläinen, pääsuunnittelija, Koulutuksen arviointineuvosto Quality system Pääosin ISO standardi Evaluation

13 Arviointi perustui koulutuksen järjestäjän toimittamaan itsearviointimateriaaliin sekä haastatteluihin, joihin osallistui koulutuksen järjestäjän ja koulutusyksikön johtoa, opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Observations made through the evaluation OPISKELIJOIDEN LAUSUNTO KOULUTUSORGANISAATION LAADUNHALLINNAN TOIMIVUUDESTA - Opettajien ammattitaitoa merenkulkualan sisältöjen hallinnassa kiitettiin ja arvostettiin kovasti. Opettajat seuraavat myös hyvin alan kehitystä. - Opiskelijat toivoivat lisää simulaatio-opetusta ja koululaivatyöskentelyä. Myös simulaatio-opetuksen sisältöjen kehittämistä pidettiin tärkeänä. Luokkatilojen vaihtelevaan kuntoon kiinnitettiin huomiota. - Joustavuutta opintojen suorittamisaikaan ja opiskelijoiden erilaisten taustojen huomioimiseen toivottiin lisää (esim. tyhjät kohdat opinnoissa). - Laivalla tapahtuvan harjoittelun ohjaajien parempaan perehdytykseen pyydettiin kiinnittämään huomiota. Myös harjoittelupaikkojen tutkintokohtaista profilointia pyydettiin painottamaan selkeämmin jatkossa. - Merenkulkualan substanssiaineiden selkeämpää painottamista toivottiin opiskelun alkuvaiheessa. - Opiskelijoilla oli vaikeuksia hahmottaa laatujärjestelmän merkitys ja oma roolinsa laatujärjestelmässä. Poikkeamaraportti oli ainoa vaikuttamiskeino, jonka opiskelijat tunnistivat. Laatujärjestelmän merkitys olisi tarpeellista selkiyttää ja terävöittää opiskelijoiden näkökulmasta. - Yleisesti opiskelijat kokivat, että annettuun palautteeseen reagoidaan hyvin ja asioita kehitetään annetun palautteen perusteella. Palaute oli kuitenkin pääasiassa suullista. Kehittämiskohteet kohdistuvat palautetiedon dokumentoituun käsittelyyn (Inka-järjestelmän kehittäminen). - Oppilaitoksen tasolla kurssien tavoitteiden ja arviointiperusteiden yhdenmukaista käsittelypataa korostetaan. Käytännön menettelytavat vaihtelevat kuitenkin yksittäisten kurssien ja opettajien välillä. Tavoitteiden ja arviointiperusteiden käsittelyn yhdenmukaisuutta tulisi lisätä. - Oppilaitoksen tasolla läsnäolovelvollisuutta korostetaan, mutta opetuksessa siitä lipsutaan. Poissaolokäytännöt olisi syytä kehittää yhdenmukaisemmiksi kaikkien opettajien ja opiskelijoiden kohdalla. LAADUNHALLINNAN VAHVUUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET Strenghts - Edellisen arvioinnin palaute hyödynnetty yksikössä hyvin. - Yksikössä toimii hyvin epämuodollinen ja avoin palautekulttuuri. Minor deficiencies / recommendations - Palautteiden käsittelyn kehittäminen systemaattiseksi ja säännönmukaiseksi. Opiskelijoiden roolin selkiyttäminen laatu- ja palautejärjestelmässä. - Laatukäsikirjan ja sen päivitysten kehittäminen osaksi normaalia toimintaa. Laatujärjestelmän paperiversion ja sähköisen version synkronointi.

14 - Oppilaitoksen roolin selkiyttäminen keskeyttämisen ehkäisemisessä: mihin voidaan vaikuttaa ja mihin ei? Nyt keskeyttäminen nähtiin lähes yksinomaan ulkoisena ongelmana. - Yhteistyön kehittämistä SAMKin kanssa voisi tiivistää resurssien paremmaksi hyödyntämiseksi. - Oppilaitos voisi ottaa aktiivimman roolin simulaatio-opetuksen kehittämisessä. - Winnova-oppilaitoskokonaisuuden rakentaminen kesken myös laatujärjestelmän osalta. OHJATUN HARJOITTELUN LAADUNHALLINTA Strenghts - Oppilaitoksella tapahtuvan opetuksen käytännönläheisyys valmistaa hyvin ohjattuun harjoitteluun ja sen tavoitteiden saavuttamiseen. - Ohjatun harjoittelun haasteet on tunnistettu. - Työharjoitteluraporttien sisältö on hyödynnetty opetuksen kehittämisessä. Minor deficiences / recommendations - Opiskelijahaastattelussa opiskelijat toivoivat selkeämpää priorisointia harjoittelupaikkojen suhteet. Hyvät paikat parempaan käyttöön. - Saatekirjeet, joista käy ilmi opiskelijoiden aiemmat opinnot (ei vain harjoittelut) mukaan kaikkiin harjoitteluihin. Näin harjoittelupaikkaan muodostuisi parempi kuva opiskelijan osaamisesta.

15 7.1.4 Ålands yrkesgymnasium Address: Neptunigatan 6, AX MARIEHAMN Training provided by the unit Kapitel IV. Sjöradiotrafik A-IV/2 SRC Radiooperatör inom sjöfarten (ROC) Radiooperatör inom sjöfarten (GOC) A-V/ Tanker familiarization course A-VI/1.1 Familiarization training A-VI/1.2 Basic training A-VI/1-1 Personal survival techniques A-VI/1-2 Fire prevention and fire fighting A-VI/1-3 Elementary first aid A-VI/1-4 Personal safety and social responsibilities A-VI/2-1 Proficiency in survival craft and rescue boats A-VI/2-2 Proficiency in fast rescue boats A-VI/3 Advanced fire fighting A-VI/4-1 Medical first aid B-I/ Radar observation and plotting B-I/ Automatic radar plotting aids (ARPA) Radiocommunications (GMDSS).36.5 Main and auxiliary machinery operation Bridge resource management (BRM) Date of Evaluation Mariehamn 12 March 2012 Auditors Hannu Kotila, överlärare, HAAGA-Helia yrkeshögskolan, huvudutvärderade Bo Gyllenberg, sjökapten Leif Wickström, verksamhetsledare, Finlands maskinbefälförbund Christoffer Andersson, student, Arcada Reporters Karl Holm, pääsuunnittelija, Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality system Kvalitetssystem grundar sig på kvalitetshandbok som inkluderar: 1. Ålands gymnasiums sjöfartsprogrammet 2. verksamhetsidé och kvalitetspolicy 3. kva-

16 litetssystem 4. dokumentation 5. organisation 6. verksamhet 7. resurser 8. personal 9. studerande 10. utvärdering av verksamheten 11. köpta tjänster Evaluation Arviointi perustui korkeakoulun toimittamalle itsearviointimateriaalille sekä haastatteluille, jossa haastateltiin korkeakoulun ja koulutusyksikön johtoa, opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Observations made through the evaluation UTVÄRDERARNAS OBSERVATIONER OM KVALITETSHANTERINGENS OMFATT- NING OCH EFFEKTIVITET, SOM KRÄVS I STCW95 REKOMMENDATION B I/8 (B- I/ ) Avvikelser 7.4. Personalens kompetensuppgifter och ansvar för STCW fattades. Flera register bristfälliga, uppföljningssystemen likaså Uppdateringen av läroplanen pågår Feedback-information saknas från studerandena och näringslivet. Systemen för feedback odokumenterade och oprövade OBSERVATIONER OM UTBILDNINGSENHETENS KVALITETSHANTERING Strenghts - Kvalitetspolicy, huvudmannens, ledningens och personalens engagemang i kvaliteten och genom kvaliteten i utbildningsmålen som omfattas av STCW95 - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet för att utbildningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt (kvalitetspolicy, kvalitetsansvarsfördelning, kvalitetsplanering, kvalitetsledning, kvalitetssäkring och förbättring av kvaliteten) - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet för att förvaltningen och stödåtgärderna för undervisningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt (kvalitetspolicy, kvalitetsansvarsfördelning, kvalitetsplanering, kvalitetsledning, kvalitetssäkring och förbättring av kvaliteten) - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet i fråga om handledd praktik, utvärdering av lärandet och prov på kunskaper - Omfattning av utbildningsenhetens kvalitetsledning och kvalitetsledningens funktion och effektivitet i styrningen av de egna funktionerna Recommendations - Kvalitetshandboken har just blivit färdig. Kontinuerligt bevis saknas. Uppfyller inte emedan kvalitetssystemet är så nytt och oprövat, att dokumentationen är närmast teoretisk. - Kvalitetshandboken har just blivit färdig. Kontinuerligt bevis saknas. Kvalitetshanteringen i behov av en koordinerad resurs, som kunde säkerställa kvalitetsfunktionen i sin helhet. - Kvalitetshandboken har just blivit färdig. Kontinuerligt bevis saknas. Kvalitetssystemet teoretiskt på plats. Dokumentation om den praktiska tillämpningen saknas - Den handledda praktiken saknar kontinuerlig utvärdering. Handledd praktik på skolfartyget bristfällig

17 - Kvalitetshandboken har just blivit färdig. Kontinuerligt bevis saknas. Kvalitetsledningens kunskap om STCW bristfällig. UTVÄRDERARNAS OBSERVATIONER OM KVALITETSHANTERINGENS OMFATT- NING OCH EFFEKTIVITET, SOM KRÄVS I LANDSRAPPORTENS STCW KOD A- I/8 Avvikelser 3.1 Kvalitetshandboken har just blivit färdig. Kontinuerligt bevis saknas. Kvaliteten i teorin acceptabel. Den praktiska tillämpningen saknas. DE STUDERANDES UTLÅTANDE OM EFFEKTIVITETEN I UTBILDNINGSENHET- ENS KVALITETSHANTERING - Samrådsmöte (deltagare, huvudsakliga ärenden) - Studentkårens uttalande fattades. - De studerande klagade på brister på STCW innehåll och undervisningen i engelska. - De studerande önskade mera undervisning på skolfartyg och i simulatorer. - Lärarna hade en kollegial relation till de studerande. - I lärarnas pedagogiska och yrkeskunniga färdigheter är det enligt studenterna stor spridning. KVALITETSHANTERINGENS STYRKOR OCH UTVECKLINGSPUNKTER Styrkor - En ny kvalitetshandbok är färdig. - En liten enhet med stark sammanhållning Utvecklingspunkter - Bevis på kvalitetsystemets funktionalitet fattas. - Självutvärderingen var bristfällig. - De studerande upplevde att deras feedback har inte inverkan. - Bevis och dokumentation på den kontinuerliga utvecklingen fattas. - En liten enhet som sammanslagits till en större, utan att ha funnit sin plats. KVALITETSHANTERING AV HANDLEDD PRAKTIK (LÄRANDE I ARBETET): STYRKOR OCH UT- VECKLINGSPUNKTER Styrkor - Lärarna har satsat i att skaffa praktikantplatser. - Elevernas närhet till näringen Utvecklingspunkter

18 - Den handledda praktiken saknar kontinuerlig utvärdering. - Användningen av skolningsfartyget brister i koordineringen med läseordningen och de övriga sjöskolningsenheterna i regionen. UTVÄRDERINGSGRUPPENS UTLÅTANDE Ålands yrkesgymnasium bör göra upp en plan för att korrigera avvikelserna i kvalitetshanteringen senast den 14 maj 2012 och skicka den till Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) och Rådet för utbildningsutvärdering. De korrigeringsförslag som ingår i planen bör förverkligas inom ett år från och med godkännandet av planen. Den 14 maj 2012 utvärderingsgruppen godkände planen av Ålands yrkesgymnasium

19 7.2 Korkeakoulut Högskolan på Åland Address: PB 1010, AX MARIEHAMN Training provided by the unit name 1.1A- II/4 & III/4, vaktman 1.2 A-II/1, vaktstyrman 1.3 A-II/2, sjökapten 1.4 A-III/1, vaktmaskinmästare 1.4 A-III/2, ingenjör (utbildningsprogrammet som ger behörighet som övermaskinmästare) Kapitel IV. Sjöradiotrafik A-IV/2 SRC Radiooperatör inom sjöfarten (ROC) Radiooperatör inom sjöfarten (GOC) A-V/ Tanker familiarization course A-V/ Oil tanker training programme A-V/ Chemical tanker training programme A-V/ Liquefied gas tanker training programme A-V/2 o. 3 Crowd and Crisis Management A-V/3.1 Crowd management training A-V/3.5 Crisis management and human behaviour training A-VI/1-1 Personal survival techniques A-VI/1-2 Fire prevention and fire fighting A-VI/1-3 Elementary first aid A-VI/1-4 Personal safety and social responsibilities A-VI/2-1 Proficiency in survival craft and rescue boats A-VI/3 Advanced fire fighting A-VI/4-1 Medical first aid A-VI/4-2 Medical care A-VI/6 Ship Security Officer B-I/ Automatic radar plotting aids (ARPA) Radiocommunications (GMDSS) Bridge resource management (BRM)/(MRM)

20 Date of Evaluation Mariehamn 11 March 2012 Auditors Hannu Kotila, överlärare, HAAGA-Helia yrkeshögskolan, huvudutvärderade Bo Gyllenberg, sjökapten Leif Wickström, verksamhetsledare, Finlands maskinbefälförbund Christoffer Andersson, student, Arcada Reporters Karl Holm, pääsuunnittelija, Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality system Kvalitetssystem grundar sig på kvalitetsmanual som inkluderar: 1. kvalitetsledningssystem 2. kvalitetspolicy 3. vision och verksamhetsidé 4. exameninriktad verksamhet 5. fristående kursverksamhet 6.forsknings- och utvecklingsarbete 7.samverkan med samhället 8. organisation 9. högskolans kunder 10. kvalitetsledningssystemets dokumentation 11. ledningens genomgång och ständiga förbättringar Evaluation Arviointi perustui korkeakoulun toimittamalle itsearviointimateriaalille sekä haastatteluille, jossa haastateltiin korkeakoulun ja koulutusyksikön johtoa, opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Observations made through the evaluation OBSERVATIONER OM UTBILDNINGSENHETENS KVALITETSHANTERING Strenghts - Kvalitetspolicy, huvudmannens, ledningens och personalens engagemang i kvaliteten och genom kvaliteten i utbildningsmålen som omfattas av STCW95 - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet för att utbildningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt (kvalitetspolicy, kvalitetsansvarsfördelning, kvalitetsplanering, kvalitetsledning, kvalitetssäkring och förbättring av kvaliteten) - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet för att förvaltningen och stödåtgärderna för undervisningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt (kvalitetspolicy, kvalitetsansvarsfördelning, kvalitetsplanering, kvalitetsledning, kvalitetssäkring och förbättring av kvaliteten) - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet i fråga om handledd praktik, utvärdering av lärandet och prov på kunskaper - Omfattning av utbildningsenhetens kvalitetsledning och kvalitetsledningens funktion och effektivitet i styrningen av de egna funktionerna

21 DE STUDERANDES UTLÅTANDE OM EFFEKTIVITETEN I UTBILDNINGSENHET- ENS KVALITETSHANTERING - Studeranden vid Högskolan på Åland anser att en viss samordning mellan studielinjerna är att föredra, t.ex. allmänna ämnen - Önskvärt att ha tillgång till examenarbetets grunddata tidigare - Även önskat att arbetsbelastningen under fjärde året minskas.

22 KVALITETSHANTERINGENS STYRKOR OCH UTVECKLINGSPUNKTER Styrkor - Personalen har en genuin vilja att samverka att utveckla högskolans kvalitetssystemet - Tillgängligt för alla, bra visualiserat - Nytt kvalitetssystem som alla känner till och är färdiga att implementera Utvecklingspunkter - Uppdragsgivaren skall på ett mera aktivt sätt förbinda sig till verksamheten. - Större autonomi i verksamheten KVALITETSHANTERING AV HANDLEDD PRAKTIK (LÄRANDE I ARBETET): STYRKOR OCH UT- VECKLINGSPUNKTER - Fungerande - Tillgänglig för var och en - Öppen - Skolan stöder studerande KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala Address: PL 9, FI Kotka Finland Training provided by the unit name A-V/ Tanker familiarization course A-V/ Oil tanker training programme A-V/ Chemical tanker training programme A-V/ Liquefied gas tanker training programme A-V/3.5 Crisis management and human behaviour training A-VI/2-1 Proficiency in survival craft and rescue boats A-VI/2-2 Proficiency in fast rescue boats A-VI/4-1 Medical first aid A-VI/4-2 Medical care Lisättävä 2011 aluksen turvapäällikön koulutus B-I/ Radar observation and plotting B-I/ Automatic radar plotting aids (ARPA).36.1 Navigation and watchkeeping.36.2 Ship handling and manoeuvring.36.3 Cargo handling and stowage.36.5 Main and auxiliary machinery operation

23 B-V/a Large ships and ships with unusual manoeuvring characteristics B-V/b Dangerous and hazardous substances in solid form in bulk B-V/c Dangerous and hazardous substances in packaged form Maritime resource management (BRM & ERM) Date of Evaluation Kotka 14 February 2012 Auditors Kotila Hannu, koulutuspäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, pääauditoija Pekka Partanen, merikapteeni, toiminnanjohtaja, Suomen laivanpäällystöliitto Ilpo Minkkinen, merikapteeni, toimitsija/itf-tarkastaja, Suomen merimiesunioni Tomi Hyppänen, puolimatruusi, konevahtimies (opiskelijajäsen) Reporters Ville Pietiläinen, pääsuunnittelija, Koulutuksen arviointineuvosto Observer Markku Karkama, johtava asiantuntija, Trafi Quality system European Foundation for Quality Management (EFQM) Evaluation Arviointi perustui koulutuksen järjestäjän toimittamaan itsearviointimateriaaliin sekä haastatteluihin, joihin osallistui koulutuksen järjestäjän ja koulutusyksikön johtoa, opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Observations made through the evaluation OPISKELIJOIDEN LAUSUNTO KOULUTUSORGANISAATION LAADUNHALLINNAN TOIMIVUUDESTA - Merenkulkualan opiskelijayhdistyksen yhteistyö toimii AMK:n suuntaan. - Opiskelijat kokivat oppimis- ja työympäristöjen siirron ongelmana. - Ongelmaksi koettiin myös se, että osa yhteisistä insinööriopinnoista on irrallaan merenkulun sisällöistä. - EKAMI-yhteistyö koettiin vahvuutena. - Koululaivayhteistyötä kiiteltiin. - Opetuksen tasossa, opettajien valmistautumisessa opetukseen ja pedagogisissa taidoissa on suurta vaihtelua. Laivakonepuolen opetus koettiin hyväksi. - Opettajien olisi syytä tehdä kurssien ja sisältöjen synkronointi. Samalla tulisi tehdä myös osaan opetusainesta selkeä sisältöjen päivitys. LAADUNHALLINNAN VAHVUUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET Strenghts - STCW-vastuut on määritelty selkeästi.

24 - Valmistumispalautteen (OPALA) mukaan vahvuuksia on opetuksen korkeatasoisuus ja opinto- ja ohjauspalvelut. - EKAMI-yhteistyö koululaivan osalta. Minor deficiencies / recommendations - Aiempi STCW-arvointi huomioitu, mutta prosessi ilmeisesti kesken. - Työelämäpalautteen systematiikka puuttuu. - Läpäisyasteen parantamistoimenpiteet kesken. - Vetovoimassa kehitettävää. - Simulaattoriympäristöjen rakentuminen ja opettajien koulutus simulaattoriympäristöihin kesken. Vahvuutena oma radiosimulaattori. OHJATUN HARJOITTELUN LAADUNHALLINTA Strenghts - Valmistumispalautteen (OPALA) mukaan harjoittelun ohjaus ja sisältö on kohtuullisen hyvää. - Opiskelijat kokevat ohjatun harjoittelun oppilaitoksen vahvuutena. Minor deficiences / recommendations - Harjoitteluraporttien taso on heikentynyt vuosien varrella. Olisiko syytä palata aiempaan harjoitteluraporttikäytäntöön. - Laajempien harjoitteluraporttien kautta voitaisiin saada myös palautetta oppilaitoksessa annetun opetuksen sisällöistä ja kehitysideoita opetuksen SUOMEN PUOLUSTUSVOIMAT Merisotakoulu Address: PL 5, FI Helsinki Finland Training provided by the unit name A-V/ Tanker familiarization course A-V/ Oil tanker training programme A-V/ Chemical tanker training programme A-V/ Liquefied gas tanker training programme A-V/3.5 Crisis management and human behaviour training A-VI/2-1 Proficiency in survival craft and rescue boats A-VI/2-2 Proficiency in fast rescue boats A-VI/4-1 Medical first aid (ostopalvelu) A-VI/4-2 Medical care (ostopalvelu) Lisättävä 2011 aluksen turvapäällikön koulutus B-I/ Radar observation and plotting (ostopalvelu)

25 B-I/ Automatic radar plotting aids (ARPA).36.1 Navigation and watchkeeping.36.2 Ship handling and manoeuvring (ostopalvelu).36.3 Cargo handling and stowage.36.5 Main and auxiliary machinery operation (ostopalvelu) B-V/a Large ships and ships with unusual manoeuvring characteristics B-V/b Dangerous and hazardous substances in solid form in bulk B-V/c Dangerous and hazardous substances in packaged form Maritime resource management (BRM & ERM) (ostopalvelu) Date of Evaluation Helsinki 8 February 2012 Auditors Kotila Hannu, koulutuspäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, pääauditoija Veikko Engren, merikapteeni, päällikkö, Silja Serenade Matti Nurmi, ylikonemestari, konepäällikkö, Silja Europa Christoffer Andersson (opiskelijajäsen, Arcada) Reporters Ville Pietiläinen, pääsuunnittelija, Koulutuksen arviointineuvosto Quality system Sovellus ISO järjestelmästä, pyrkimyksenä varmistaa merenkulkukoulutuksen STCW-yleissopimuksen kriteerien täyttäminen Evaluation Arviointi perustui koulutusyksikön toimittamaan itsearviointimateriaaliin sekä haastatteluihin, joihin osallistui koulutuksen koulutusyksikön johtoa, opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Observations made through the evaluation OPISKELIJOIDEN LAUSUNTO KOULUTUSORGANISAATION LAADUNHALLINNAN TOIMIVUUDESTA - Opiskelijat kokivat, että palautetta voi antaa rehellisesti ja avoimesti. - Opiskelijat ilmaisivat erilaisia palautemuotoja olevan runsaasti. Tämä nähtiin myönteisenä asiana, sillä annetulla palautteella koettiin olevan merkitystä toimintakäytäntöjen kehittämiseen. - Opiskelijoiden tietämys laatujärjestelmästä vaihtelee. Opiskelijat pystyivät nimeään antamiaan palautemuotoja, mutta jatkossa on mietittävä, miten opiskelijoiden perustiedot laatujärjestelmästä saataisiin samalle tasolle. - Opiskelijoiden mukaan oppilaitoksessa annettu teoreettinen opetus vastasi hyvin käytännön tilanteissa vaadittavaa osaamista. LAADUNHALLINNAN VAHVUUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET Strenghts

26 - Aiempi STCW-arviointi oli kattavasti huomioitu ja tehdyt muutokset olivat havaittavissa. - Laatujärjestelmä vaikutti hyvin toimivalta. Käsitykset laatukäsikirjan merkityksestä olivat yhteneviä. - Palauteilmapiiri vaikutti aidosti avoimelta. - Viivästetystä arvioinnista (työelämäpalaute) ja sen vaikuttavuudesta oli selkeätä näyttöä. - Itsearviointeja käytettiin systemaattisesti toimintojen kehittämisen välineenä. Minor deficiencies / recommendations - Laatukäsikirjan seuraaminen oli jokaisen omalla vastuulla. Laatukäsikirjan muutoksista tiedottamiseen olisi syytä luoda jokin menettelytapa. - Laatuvastuu oli nimetty hyvin pieneltä osalta yhden työntekijän tehtäväksi. Jatkossa on syytä miettiä jotain muuta tapaa organisoida laatuvastuu. - Siitä, saavatko opiskelijat STCW vastaavuuksista erillisen todistuksen, tuli hyvin erilaisia vastauksia. Loppukeskustelussa kävi ilmi, että todistus tulee. Jos näin on, niin siitä olisi syytä tiedottaa henkilökuntaa ja opiskelijoita. OHJATUN HARJOITTELUN LAADUNHALLINTA Strenghts - Hyvät, käytännön oppimisympäristöt. - Oppilaitoksessa annettava opetus vastaa sota-aluksilla vaadittavia osaamistavoitteita. - Toimiva opintokirja / harjoittelukirjakäytäntö. - Selkeät ja yhdenmukaiset menettelytavat käytännön harjoittelussa. - Keskitytty strategisesti omiin vahvuusalueisiin ja hankittu muilla alueilla onnistuneesti kumppaneita. Minor deficiences / recommendations - Jatkohaasteena on laivaväen perehdyttäminen ohjaukseen. - Opiskelijat toivoivat enemmän erilaisia (vaihtelevia) oppimisympäristöjä.

27 7.2.4 SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Faculty of Technology and Maritime Management Address: Suojatie 2, FI Rauma Finland Training provided by the unit name A-II/2 Management level A-III/2 Management level A-II/1 Operational level A-III/1 Operational level A-II/4 Support level A-V/ Tanker familiarization course A-V/ Oil tanker training programme A-V/ Chemical tanker training programme A-V/ Liquefied gas tanker training programme A-V/3.5 Crisis management and human behaviour training A-VI/2-1 Proficiency in survival craft and rescue boats A-VI/2-2 Proficiency in fast rescue boats A-VI/4-1 Medical first aid A-VI/4-2 Medical care Lisättävä 2011 aluksen turvapäällikön koulutus B-I/ Radar observation and plotting B-I/ Automatic radar plotting aids (ARPA).36.1 Navigation and watchkeeping.36.2 Ship handling and manoeuvring.36.3 Cargo handling and stowage.36.5 Main and auxiliary machinery operation B-V/a Large ships and ships with unusual manoeuvring characteristics B-V/b Dangerous and hazardous substances in solid form in bulk B-V/c Dangerous and hazardous substances in packaged form Maritime resource management (BRM & ERM) Date of Evaluation Rauma 20 September 2011 Auditors Kotila Hannu, koulutuspäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, pääauditoija Otto Vuorinen, turvallisuuspäällikkö, DPA Arctia Shipping Oy

28 Ilpo Minkkinen, merikapteeni, toimitsija/itf-tarkastaja, Suomen Merimiesunioni Tomi Hyppänen, puolimatruusi, konevahtimies (opiskelijajäsen) Reporters Karl Holm, pääsuunnittelija, Korkeakoulujen arviointineuvosto Ville Pietiläinen, pääsuunnittelija, Koulutuksen arviointineuvosto Observer Markku Karkama, johtava asiantuntija, Trafi Quality system Laatujärjestelmä on kiteytetty laatukäsikirjaan, joka koostuu seitsemästä osasta: 1) kuvaus, 2) menettelyohjeet, 3) hallinnolliset ohjeet, 4) sisäiset säännöt, 5) strategiat, 6) laatutallenteet ja 7) prosessikuvaukset. Evaluation Arviointi perustui korkeakoulun toimittamalle itsearviointimateriaalille sekä haastatteluille, jossa haastateltiin korkeakoulun ja koulutusyksikön johtoa, opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Observations made through the evaluation OPISKELIJOIDEN LAUSUNTO KOULUTUSORGANISAATION LAADUNHALLINNAN TOIMIVUUDESTA - Vahvuudet navigaatio- ja simulaatio-opetuksessa - Käytännön opetusta (esim. pajatyöskentely) ja ammattiaineita toivottiin selkeästi lisää - Haasteet opiskelijapalautejärjestelmässä ja opettajatutoroinnissa. Toteutuuko tutorointi SAMK:in edellyttämällä tavalla? - Opiskelua koskevien tiedotusten välittyminen nopeammin opiskelijoille - Koululaiva ei käytettävissä - Ammatilliselta ja ylioppilaspuolelta tulevien erityispiirteisiin tulee kiinnittää enemmän huomiota LAADUNHALLINNAN VAHVUUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET Strenghts - Työelämäyhteistyötä tehdään ja osaamistarpeiden tunnistamiseen on luotu mekanismi - Yhteistyötä tehdään jonkin verran muiden alan oppilaitosten kanssa - Komentosilta navigointisimulaatio-opetus on korkeatasoista ja käytössä on hyvä Transasin laitteisto - Supporting-, operational- ja management level -koulutus saadaan samassa oppilaitoksessa - Dokumentaatio yksityiskohtaista - Kehityskeskustelukäytännöt ja osaamisen kehittämismahdollisuudet tarkkaan ohjeistettuja - Osaamisen kehittämiseen on olemassa systemaattinen seurantajärjestelmä

29 Minor deficiencies / recommendations - Työelämäyhteyksien selkeämpi dokumentointi - Työelämäyhteistyö henkilösuhteiden varassa - Parempi ajan hermolla pysyminen muuttuvassa merenkulun toimintakentässä ja osaamistarpeissa (esim. sekamiehitykset) - Kiinteämpi yhteys varustamoihin ja merenkulun työmarkkinaosapuoliin - Neuvottelukuntatoiminnan parempi hyödyntäminen OPS:in kehittämisessä - Yhteistyöresurssien parempi hyödyntäminen muun merenkulun koulutuksen suuntaan (esim. pelastusvenemieskoulutuksessa, aluskäsittelyssä ja muissa resursseissa kuten laitekannan kehittämisessä) - AHOT-käytäntöjen kehittäminen opiskelijaystävällisempään suuntaan - Palautejärjestelmän ja opettajatutorointijärjestelmän parempi näkyminen opiskelijalle - Opetussuunnitelman ja STCW-vaatimusten vastaavuustaulukon luominen - Oppilaille on tarjottava käytännön läheistä opetusta tai simulaattori toimintaa siten, että heillä on pätevyys valmistella käyttöä varten, käyttää, havaita häiriöt ja varmistaa ettei laitteistolle aiheudu vauriota käytössä. STCW chapter III. Opiskelija haastattelun tulosten jälkeen ei voitu varmuudella sanoa, että oppilaat olisivat saaneet riittävän määrän käytännön läheistä opetusta tämän pätevyystason saavuttamiseksi. - STCW CHAPTER III o Standards regarding engine department Training o 1The education and training required by paragraph 2.4 of regulation III/1 shall include training in mechanical and electrical workshop skills relevant to the duties of an engineer officer. Competence o Operate main and auxiliary machinery and associated control systems (continued) Knowledge, understanding and proficiency o Preparation, operation, fault detection and necessary measures to prevent damage for the following machinery items and control systems: o.1 main engine and associated auxiliaries o.2 steam boiler and associated auxiliaries and steam systems o Dokumentaatio osittain vanhentunutta (viittauksia vanhoihin asetuksiin) o STCW-vastaavan nimeäminen yksiselitteisesti o Viitteitä siitä, että kehityskeskustelut eivät aina toteudu tavoitellussa aikataulussa OHJATUN HARJOITTELUN LAADUNHALLINTA Strenghts - Opetusharjoittelun organisointi on tehty periaatteessa hyvin ja vastuuhenkilö nimetty - Kaikille järjestetään ensimmäinen harjoittelu koulun puolesta - Vastuuhenkilö hoitaa käytännön järjestelyt keskitetysti ja tämä tuo toimintaan tehoa - Ohjatun harjoittelun seurantakirja on hyvä ja selkeä eri opintolinjoilla Minor deficiences / recommendations - Ohjatun harjoittelun prosessit dokumentoitava paremmin - Vastuuhenkilö on erittäin pätevä, mutta harjoittelu on liikaa hänen varassaan

30 - Harjoittelusta tulleen palautteen ja kehittämistarpeiden tunnistamisen prosessit avattava, erityisesti viestinkulku opettajille - Käytettävästä harjoittelun seurantakirjasta oltava yksiselitteinen kuvaus myös dokumentoinnissa - Oppilaitosyhteistyö merikapteenien aluskäsittelyharjoittelussa ja meri-insinöörien konehuoneharjoittelussa Yrkeshögskolan Novia Katso Aboa Mare:n arviointiraportti Pelastautumis- ja turvallisuuskoulutusta tai laivaväen ensiapu- ja terveydenhuoltokoulutusta antavat koulutusyksiköt ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM / MARITIME SAFETY CENTER Address: Neptunigatan 6, AX MARIEHAMN Training provided by the unit name Kapitel IV. Sjöradiotrafik A-IV/2 SRC Radiooperatör inom sjöfarten (ROC) Radiooperatör inom sjöfarten (GOC) A-VI/1.1 Familiarization training A-VI/1.2 Basic training A-VI/1-1 Personal survival techniques A-VI/1-2 Fire prevention and fire fighting A-VI/1-3 Elementary first aid A-VI/1-4 Personal safety and social responsibilities A-VI/2-1 Proficiency in survival craft and rescue boats A-VI/2-2 Proficiency in fast rescue boats A-VI/3 Advanced fire fighting A-VI/4-1 Medical first aid A-VI/4-2 Medical care

31 A-VI/3 Advanced fire fighting Date of Evaluation Mariehamn 14 March 2012 Auditors Bo Gyllenberg, sjökapten Leif Wickström, verksamhetsledare, Finlands maskinbefälförbund Christoffer Andersson, student, Arcada, huvudutvärderare Reporters Karl Holm, pääsuunnittelija, Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality system Kvalitetssystem grundar sig på kvalitetsmanual som inkluderar: 1. kvalitetspolicy 2. kvalitetsmål 3. ledningens ansvar 4. kvalitetshandbok 5. styrning av dokument och data 5. intern utbildning 6. beredning 7. genomförande 8. kontroller 9. utbildningsverifikat 10. avvikelser och klagomål Evaluation Arviointi perustui korkeakoulun toimittamalle itsearviointimateriaalille sekä haastatteluille, jossa haastateltiin korkeakoulun ja koulutusyksikön johtoa, opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. Observations made through the evaluation OBSERVATIONER OM UTBILDNINGSENHETENS KVALITETSHANTERING Strenghts - Kvalitetspolicy, huvudmannens, ledningens och personalens engagemang i kvaliteten och genom kvaliteten i utbildningsmålen som omfattas av STCW95 - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet för att utbildningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt (kvalitetspolicy, kvalitetsansvarsfördelning, kvalitetsplanering, kvalitetsledning, kvalitetssäkring och förbättring av kvaliteten) - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet för att förvaltningen och stödåtgärderna för undervisningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt (kvalitetspolicy, kvalitetsansvarsfördelning, kvalitetsplanering, kvalitetsledning, kvalitetssäkring och förbättring av kvaliteten) - Kvalitetshanteringens omfattning och tillräcklighet i fråga om handledd praktik, utvärdering av lärandet och prov på kunskaper - Omfattning av utbildningsenhetens kvalitetsledning och kvalitetsledningens funktion och effektivitet i styrningen av de egna funktionerna

AUDITOInTI 2015. Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Hiltunen. Julkaisut 2015:16

AUDITOInTI 2015. Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Hiltunen. Julkaisut 2015:16 Jyväskylän yliopiston AUDITOInTI 2015 Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Levä Kirsi Kirsi Hiltunen Julkaisut 2015:16 Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN AUDITOINTI 2015 Pertti Puusaari Sakari Heikkilä Neea Liinpää Päivi Myllykangas Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Kirsi Mustonen Jani Goman Julkaisut 2015:12 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Pekka Auvinen Antti Kauppi Hannu Kotila Aura Loikkanen Arja Markus Niko Peltokangas Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Korkeakoulutuksen laadunvarmistus Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:6 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Undervisningsministeriets

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

NÄYTTÖÄ ON! Ammattiosaamisen näyttöjen toteutuminen käytännössä

NÄYTTÖÄ ON! Ammattiosaamisen näyttöjen toteutuminen käytännössä Pirkko Anttila Päivi Kukkonen Petri Lempinen Carina Nordman Byskata Keijo Pesonen Soili Tuomainen Risto Hietala Anu Räisänen NÄYTTÖÄ ON! Ammattiosaamisen näyttöjen toteutuminen käytännössä K o u l u t

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pentti Rauhala Hannu Kotila Linnéa Linko Outi Mulari Markku Rautonen Sirpa Moitus Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Krusberg, J.-E., Heikkilä, J., Höynälänmaa, M., Lindblom-Ylänne, S., Matikka, O.& Moitus, S. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa. Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista

Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa. Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista Kirsti Karila Heidi Harju-Luukkainen Armi Juntunen Sakari Kainulainen Kati Kaulio-Kuikka Virpi Mattila Krister

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Aimo Virtanen Mailis Aaltonen Arja Markus Jukka Oresto Petri Rytkönen Marja-Liisa Saarilammi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi Heikki Turunen Sinikka Herajärvi Sirkku Kupiainen Lauri Pirkkalainen Satu Syyrakki Ville Virtanen Thomas Öhman Gunnel Knubb- Manninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

maailman parasta insinööriosaamista

maailman parasta insinööriosaamista suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista Tekniikan yhteistyöryhmä suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista Julkaisija: toimittanut: ulkoasu: Kannen kuva: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten

Lisätiedot

Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys

Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys 0 Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys Riku Anttila & Jarno Laine Opetushallituksen päätös 77/023/2008 Opetushallitus, Oy Master Mariner Ltd. ja tekijät ISBN 978-952-13-4104-5 (pdf)

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi

Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi 1 U. Sarala & H. Seppälä (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 9:2003 2 ISBN 951-37-3961-9 ISSN 1457-3121 Kustantaja: Edita Publishing Oy Kansi:

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:9

Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:9 Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:9 Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

HYVÄÄ VOINTIA. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa

HYVÄÄ VOINTIA. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa Saara Kotamäki Marja Niemi Helmi Sirkiä Elise Virnes Anu Räisänen Risto Hietala HYVÄÄ VOINTIA Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN

AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN 28/2006 AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELIJAN SILMIN -Opinnot, opintojen ohjaus ja vaikuttamismahdollisuudet Jaana Markkula OTUS Jaana Markkula Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin -Opinnot, opintojen ohjaus

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI MERENKULKUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Kirsi Uola 2012 2 TIIVISTELMÄ Uola, Kirsi 2012. Merenkulkualan koulutuksen laadullinen ennakointi. Opetushallitus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Merenkulkualan

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Eero Puolanne Maarit Sorvisto Milla Suomalainen Minna Takala Kirsi Mustonen Kim Östman Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jari Niemelä Jussi Kivistö Petra Lindblad Anu Räisänen Asta Wahlgrén Karl Holm Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi Ellen Piesanen, Ulla Kiviniemi & Sakari Valkonen Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2005 JA SEURANTA 1998 2005 OPPIAINEITTAIN JA OPPIALOITTAIN ERI

Lisätiedot