VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ"

Transkriptio

1 1 VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Kirkkonummen kunnan sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne jäljempänä tässä tarjouspyynnössä tarkoitetusta laadun ja työhyvinvoinnin kehittämisprosessin toteuttamisesta. Kirkkonummen kuntastrategiasta johdettu työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen liittyvä päämäärä on sitoutunut ja osaava henkilökunta. Kriittisenä menestystekijä on henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen. Vuoden 2012 sitovana tavoitteena on työhyvinvointiohjelman valmistuminen ja sairauslomapäivien väheneminen. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen painopistealueena on systemaattinen henkilöstön osaamisen lisääminen. Toiminnallisena tavoitteena on henkilöstön poissaolopäivien vähentäminen. Koulutus- ja kehittämisprosessin pitkäntähtäimen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen laatua ja henkilöstön työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin lisääntymisen kautta sairauspoissaoloja on tavoitteena vähentää 21 työpäivästä 14 työpäivään henkilöä kohden vuodessa vuoteen 2014 mennessä. Lyhyen tähtäimen tavoitteina on mm. muutoksen tunnistaminen varhaiskasvatuksen sisällössä ja toimintakonseptissa, ratkaista arjen työhäiriöitä ja haasteita, tuottaa ratkaisuja työssä jaksamisen ongelmiin sekä luoda kehittämismalli ja menetelmä, jota voidaan soveltaa Kirkkonummen kunnan muihin työyksiköihin ja mahdollisesti muihin kuntiin. Kirkkonummen kunnalla on vapaa ja rajoitukseton käyttöoikeus kehittämisprosessin tuloksena syntyvään kehittämismalliin/ -menetelmään sekä prosessissa syntyvään aineistoon / dataan. Prosessin ja menetelmien tulee perustua kehittävän työntutkimuksen metodologiaan ja se on toteutettava ohjatun työntutkimisen kautta osallistavin menetelmin. Johtamisen kehittäminen tulee nähdä tärkeänä osana kehittämisprosessia.

2 2 Hankintayksikkö Hankinnan kohde Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut PL KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö: Ari Hasu Puh Tarjouspyynnön kohteena on Kirkkonummella toteutettava varhaiskasvatuksen laadun ja työhyvinvoinnin kehittämisprosessin toteuttaminen Hankittavan koulutus- ja kehittämisprosessin kohderyhmänä on Kirkkonummen kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen henkilökunta, esimiehet ja mahdolliset hankkeen sidosryhmät. Kirkkonummen kunnalla on 19 suomenkielistä päiväkotia. Näissä on lisäksi 13 sivutoimipistettä. Päiväkodinjohtajia on 15 ja perhepäivähoidon ohjaajia on kolme. Henkilökuntaa on suomenkielisessä päivähoidossa n.500. Hankkeen suunnittelu on alkanut vuoden 2011 aikana. Tavoitteena on käynnistää hanke vuoden 2012 aikana. Toteutusajankohta on vuosien aikana. Hanke on tarkoitus toteuttaa neljän pilotin kautta ja levittää menetelmät koskemaan koko suomenkielistä varhaiskasvatusta. Tarjottavan palvelun tulee sisältää a) kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen yhteistyössä palvelun tilaajan kanssa b) prosessista tehtävien raporttien ja hankesuunnitelman valmistelun ja tuottamisen kirjallisessa muodossa. o tarkennetun hankesuunnitelman (bi) laatiminen kirjallisessa muodossa tilaajan antamien ohjeiden ja tilaajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella mennessä. Hankesuunnitelman tulee sisältää ainakin alkukartoituksen, kehittämistarpeet, kehittämissuunnitelman ja prosessikuvauksen, hankkeen etenemisen seurantatapojen määrittämisen ja arviointisuunnitelman (hankkeen väliarvioinnit ja loppuarviointi). o palvelun tuottajan tulee tuottaa hankkeesta väliraportti (bii) mennessä sekä loppuraportti (biii) mennessä. Raporttien tulee sisältää selvitys määrärahojen käytöstä ja

3 hankeen etenemisen konkretisointi (suunnitelmat, mahdolliset muutokset suunnitelmiin, tavoitteet, edistyminen, seuranta, yhteistyö, vaikutukset, tuotokset, tulokset ja niiden hyödyntäminen / levittäminen) rahoittajan pyytämällä tavalla. Raportti tuotetaan kirjalliseen muotoon erikseen sovittavalla tavalla. 3 c) Kirkkonummen kunnan alueella toteutettavat koulutus- ja kehittämispalvelut, joiden laajuus on 40 lähikoulutus- / kehittämispäivää. Kunkin lähikoulutus-/kehittämispäivän kesto on 8 tuntia. Koulutus- ja kehittämispäivistä noin puolet pidetään vuoden 2012 syksyn aikana ja loput noin puolet vuoden 2013 kevään aikana yhdessä sovittavan tarkemman aikataulun mukaan. d) Tarjouksissa pyydetään ilmoittamaan myös lisäpalvelua koskevan konsulttipäivän (konsulttipäivä= 8 h kestoiselle konsultin työskentelylle Kirkkonummella), mikäli tilaaja päätyy tilaamaan palvelun toimittajaksi valitulta edellä kohdissa a-c sanotusta sisällöstä poikkeavaa tai laajempaa konsultaatiota. Tämän tarjouspyynnön perusteella hankittavien lisäpalvelua koskevien konsultointipäivien enimmäismäärä on 5 konsultointipäivää. Palvelun toimittaja ja tilaaja voivat sopia konsultointipäivän keston jakamisesta 8 h kestoa pienempiin osiin keskenään sopimalla hinnalla, joka määräytyy suhteuttamalla lyhyempi (8 h lyhyempi) konsulttipäivän hinta erikseen sovittuun konsulttipäivän kestoon. Tarjouksen tekeminen ja sisältö Tarjoukseen tulee liittää liite 3/ Liite tarjoukseen ko. asiakirjassa pyydetyin tiedoin täytettynä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Osatarjouksia ei hyväksytä Tarjoukset tulee tehdä tarjouskilpailuasiakirjoissa sanotussa vähimmäislaajuudessa. Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

4 4 Hankinnassa sovelletaan siihen sovellettavan kynnysarvon ylittävää avointa hankintamenettelyä. Tarjouskilpailuasiakirjat ja niiden saatavuus Tarjouskilpailua koskevia tarjouskilpailuasiakirjat ovat: - Liite 1/ Sopimusmalli (tarjouksen tekijältä edellytetään sitoutumista liitteen 1 mukaiseen sopimuksen hankinnan kohteena olevan palvelun tuottamisessa - Liite 2/ Liite tarjoukseen (täytetään ja liitetään tarjoukseen) Tarjouskilpailuasiakirjat ovat saatavana tarjousten jättämistä edeltävänä aikana sähköisesti Kirkkonummen kunnan www-sivuilta osoitteesta Hankinnat. Asiakirjat ovat saatavissa vain suomenkielisinä. Hinnan ilmoittaminen tarjouksissa Tarjoushinta tulee ilmoittaa tarjoukseen liitettävällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen eriteltynä siten. kuin tarjoushinnat on ko. liitteellä edellytetty eriteltäviksi. Tarjoushinnat tulee ilmoittaa kullekin kohdassa Hankinnan kohde hankittavaksi sanotun palvelun osalle (kohdassa Hankittavan palvelun kohde tarkoitetut osat a-d) siten, että hintoihin sisältyy kaikki tilaajalta veloitettavat kustannukset. Siten tarjouksessa ilmoitettaviin hintoihin tulee kussakin hankittavan palvelun osassa sisällyttää kaikki ko.osan toteuttamisesta tilaajalta veloitettavat kustannukset mukaan lukien kouluttajien palkkiot, päiväraha-, ateria-, matka- ja yöpymiskustannukset sekä monistuskulut, laskutuslisät, toimituskustannukset tms. kulut. Tarjouksen tekijällä ei ole oikeutta veloittaa tilaajalta mitään muita kustannuksia tarjouspyynnön kohteena olevan kehittämisprosessin toteuttamisesta kuin tämä on tarjouksessaan ilmoittamiinsa hintoihin sisällyttänyt. Hinnat ilmoitetaan tarjouksissa kaikilta osin ilman arvonlisäveroa.. Hinnat tulee ilmoittaa tarjouksissa kaikilta osin kiinteinä hintoina, hinnan varaumia eli tarjoukseen sisältyviä ehtoja tarjoushinnan muuttumiselle ei hyväksytä. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet

5 5 Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaan vertailuun otetaan kelpoiset soveltuvat tarjoajat, joiden tarjous vastaa tarjouspyyntöä.. Koulutuksen toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellinen edullisuutta koskevina arviointiperusteina käytetään hintaa (painoarvo 60%) ja laatua (painoarvo 40% ). Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa tarjoukseensa liittämällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen jäljempänä tarkoitetut tarjoushintaa ja laatua koskevat tiedot. Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa ja selostaa tarjoukseensa liittämällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen jäljempänä tarkoitetut, tarjoukseen sisältyvät hintaa ja laatua koskevat tiedot HINTA Hinnan osalta vertailuhintana käytetään kokonaishintaa, jolla tarkoitetaan tarjouksen tekijän tarjouksessaan ilmoittamaa, edellä kohdassa Hankinnan kohde sanottujen hankittavaan palveluun sisältyvien a-d osien yhteishintaa (tarjouksessa osille a-d ilmoitettujen hintojen summa). Kokonaishinnassa huomioidaan kohdan d lisäpalvelua koskevan konsultointipäivän yhden (1) päivän hinta. Edullisinta kokonaishintaa tarjonneelle annetaan tarjousten vertailussa 60 vertailupistettä, muiden vertailupisteet lasketaan kaavalla 60 x edullisin tarjottu kokonaishinta / tarjottu kokonaishinta. LAATU Laadun osalta arvioidaan jäljempänä sanotut kohdat Konsultin kokemus (A) ja Palvelun toteuttamistapa (B). Konsultin kokemus (A): Konsulttien kokemuksen osalta arvioidaan tarjouksen tekijän tarjouspyynnön kohteena olevan kehittämisprosessin toteuttamiseen nimeämän konsultin/ konsulttien työkokemus kehittävän työntutkimuksen viitekehyksessä toteutetuista kehittämisprosesseista 1) varhaiskasvatuksen viitekehyksessä/ max. 30 peruspistettä seuraavasti (h=60 minuuttia) työkokemus tuntia > 5 peruspistettä työkokemus tuntia > 20 peruspistettä työkokemus 300 tuntia tai enemmän > 30 peruspistettä 2) muussa kuin varhaiskasvatuksen viitekehyksessä/ max. 20 peruspistettä (h=60 minuuttia) työkokemus tuntia > 5 peruspisteetä

6 työkokemus tuntia > 10 peruspistettä työkokemus 300 tuntia tai enemmän > 20 peruspistettä Edellä kohdissa 1 ja 2 kehittävän työntutkimuksen viitekehyksessä toteutetuilla kehittämisprojekteilla tarkoitetaan: Tämän lisäksi noudatetaan kohdan 1 osalta seuraavaa: osallistavia, aineistoperusteisia ja muutoslaboratoriomenetelmällä toteutettuja kehittämisprojekteja (kehittämistyön lähtökohtana kohteena olevan toimintakonseptin häiriöt ja häiriöiden rekisteröinti sekä henkilöstön osallistaminen havaittujen häiriöiden poistamiseen) kohdassa 1 sanotulla varhaiskasvatuksen viitekehyksellä tarkoitetaan kuntien tai yksityisen palveluntuottajan järjestämään päivähoitoon kohdistuvaa kehittävän työntutkimuksen työkokemusta. Kohtaan 1 voi sisällyttää työkokemusta vain siltä osin kuin työkokemus on liittynyt puhtaasti varhaiskasvatukseen kohdistuvaan kehittävään työntutkimukseen. Muu kehittävän työntutkimuksen työkokokemus tai monialaisissa (samanaikaisesti päivähoitoa ja jotain muuta palveluntuotannnon alaa koskeva) kehittävän työntutkimuksen hankkeissa saatu kehittävän työntutkimuksen työkokemus luokitellaan edellä kohdan 2 mukaiseksi muuksi kuin varhaiskasvatuksen viitekehystä koskevaksi työkokemukseksi ja ilmoitetaan tarjouksissa kohdan 2 mukaisena muuna kuin varhaiskasvatuksen viitekehystä koskevana saaduksi työkokemukseksi 6 Mikäli tarjouksen tekijä nimeää tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun toteuttajaksi useampia konsultteja, tulee jokaisen palvelun suorittamiseen osallistuvan konsultin osalta ilmoittaa edellä kohdissa 1 ja 2 tarkoitettu työkokemus erikseen. Konsulttien kokemusta koskevat peruspisteet lasketaan (nimettäessä palvelun suorittamiseen useita konsultteja) konsulttien työkokemuksen keskiarvona ilman painotusta. Hankinnan kohteena oleva palvelu tulee suorittaa tarjouksessa palveluna suorittajiksi nimettyjen konsulttien toimesta. Varsinaisen sopimuskauden aikana palvelun suorittajaksi tarjouksessa nimetty konsultti voi vaihtua tai jäädä pois vain tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä). Konsultin vaihtumisen tai pois jäämisen jälkeen palvelun suorittamiseen osallistuvien konsulttien kohdan

7 A mukaisen työkokemuksen pistemäärän tulee olla vähintään sama kuin alkuperäisessä tarjouksessa ko. kohdan mukainen pistemäärä oli. Sopimuskumppaniksi valitun yrityksen tulee sopimuskauden aikana ilmoittaa viipymättä palvelun tilaajalle konsultin vaihtumisesta ja vaihtumisen syistä. Palvelun tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä esitettyä vaihdosta mikäli edellä esitetyt perustelut konsultin vaihdokselle eivät täyty. 7 Palvelun toteuttamistapa (B) Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa sisältyykö ominaisuus tarjottavaan palveluun B1/ Työhyvinvoinnin ja työn laadun rinnakkainen kehittäminen / max 20 peruspistettä Yksilön, tiimin ja johtajan työhyvinvoinnin kehittäminen samaan aikaan yhdessä työntekijän / yksikön työn laadun kehittämisen kanssa. Työhyvinvointia ja työn laatua mitataan Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa mm. erilaisilla kyselyillä ja työpaikkakatselmuksilla. Pisteytyksessä arvioidaan tarjottavaan palveluun sisältyvien keinojen käyttökelpoisuus (toteutettavuus ja sovellettavuus varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä) sekä se kuinka hyvin tarjoukseen sisältyvät keinot varmistavat yksilön, tiimin ja johtajan työhyvinvoinnin kehittämisen rinnakkain työntekijän / yksikön työn laadun kehittämisen kanssa. B2 Dialogiperustainen toimintatapa/ 10 peruspistettä mikäli tarjous sisältää kohdan 2 mukaisen dialogiperusteisen toimintatavan Muutoslaboratoriossa tarjotaan mahdollisuus dialogiperusteiseen toimintatapaan, jossa saatujen tulosten perusteella palvelun tuottaja ohjaa prosessia toimintakonseptin kehittämiseen. Dialogiperustainen toimintatapa, jota tässä arvioidaan sisältää reagoivan vuoropuhelun, jossa palvelun tarjoaja ja yksittäinen pilotti hakevat yhdessä muutosta työyksiköittäin esiin nostettuihin ongelmiin toimintakonseptissa. B3 Yhteistyötahojen integroiminen / max. 10 peruspistettä Yhteistyötahona toimivan työterveyshuollon huomioiminen koulutussuunnitelmassa kun yhteistyötahona on työterveyshuolto. Kirkkonummen työterveyshuollosta vastaa Diacor Oy. Työterveyshuolto tarjoaa lähinnä sairaahoidon, työkyvyn arvioinnin ja toiminnan Varhaisen välittämisen mallin mukaisesti ja työpaikkaselvitykset ( vuonna 2011 sopimuksessa 20 kpl). Vuodelle 2012 on tulossa Aslak-kuntoutusryhmä päivähoidon työntekijöille. Arvioidaan tarjottavien palvelujen monipuolisuus ja teho yhteistyötahona toimivan työterveyshuollon integroimiseksi palveluprosessiin.

8 8 Vertailupisteideet laadun perusteella Laatutekijän osalta kohtien A ja B perusteella annetut peruspisteet lasketaan yhteen ja eniten peruspisteitä saanut tarjoaja saa 40 vertailupistettä, muiden vertailupisteet lasketaan kaavalla 40 x tarjoajan peruspisteiden määrä kohdista A ja B / suurin peruspisteiden summa samassa tarjouksessa kohdista A ja B. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on se, jonka hinnan- ja laadun perusteella saamien vertailupisteiden määrä on suurin. Mikäli kaksi tai useampaa tarjousta päätyy samaan vertailupisteiden määrään, tehdään valinta näiden välillä ensisijaisesti enemmän vertailupisteitä laadun perusteella saaneen tarjoajan eduksi, ja edelleen laadun perusteella saatujen vertailupistemäärien ollessa samat toissijaisesti arpomalla. Tarjouksen tekijän tulee sitoutua edellä kohdissa A ja B liittyvään tarjouksessaan ilmoittamaan tasoon. Negatiivisia poikkeamia hankinnan kohteena olevan palvelun suorittamisessa käsitellään sopimusrikkomuksena. Tarjoajan soveltuvuus ja soveltuvuutta koskevat todistukset Tarjoajan soveltuvuus Tarjouksen tekijä suljetaan pois tarjouskilpailusta, mikäli tarjoaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu hankintalain 53 :ssä mainituista rikoksista. Hankintayksikkö voi sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajan joka on konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka jonka velkoja vahvistetulla akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädännössä määrätyllä tavalla järjestelty, jonka konkurssiin asettaminen tai purkaminen tai muu edellisessä kohdassa tarkoitettu menettely on vireillä, joka on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion, joka on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä,

9 joka on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle hankintalain 8. luvun soveltamista koskevia tietoja tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen joka on laiminlyönyt sijoittautumismaansa lainsäädännön edellyttämän rekisteröitymisen kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 9 Tarjoukseen liitettävät asiakirjat o Tarjouskilpailuasiakirja liite 2/ Liite tarjouksen liitteillä pyydetyin tiedoin täytettynä o Koulutussuunnitelma/ Tarjouksen tekijän tulee liittää tarjoukseensa tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun toteuttamista koskeva koulutussuunnitelma, joka sisältää tarjouksen tekijän suunnitelman edellä olevan kohdan Hankinnan kohde mukaisten kohtien a-d mukaisten hankittavan palvelun osien toteuttamisesta huomioiden alussa esitetyt pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet hankkeelle. Tarjouksen tekijän tulee sitoutua tuottaman tarjouspyynnön kohteena oleva palvelu tarjouspyynnössä sanottujen ehtojen ja tarjoukseensa liittämän koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelman tulee sisältää ainakin: tarjouksen tekijän tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun tuottamisessa käytettävät kehittävän työn tutkimuksen tutkimusotteen mukainen: o Peiliaineiston käsittelytapa o Muutoslaboratorion soveltamismalli varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä huomioiden erityisesti varhaiskasvatuksen toimintamallit (tiimiorganisaatiot ) o Tarjouksen tekijän ehdottamat toimintakonseptin muokkaamismenetelmät Tarjouksen tekijän kelpoisuuden/ soveltuvuuden osoittamista koskevat asiakirjat: kaupparekisterinote * verottajan todistus suoritetuista veroista tai verovelkatodistus * (mikäli tarjouksen tekijällä on verovelkaa todistuksesta tulee ilmetä verovelkojen määrä ja/ tai mahdolliset velkajärjestelyt) työeläkekassan, vakuutusyhtiön/ -öiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta * Mikäli tarjouksen tekijä käyttää tai tulee käyttämään alihankintatyötä, tai vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa tähän

10 10 tarjouspyynnön perusteella tehtävän sopimuksen mukaisista velvoitteista suoriutuakseen, tulee tarjoukseen liittää selvitys alihankintatyöhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ennen sopimuksen allekirjoittamista sekä tarjoajan vakuutus siitä, että alihankkija täyttää kohdassa Tarjoan soveltuvuus sanotut ehdot (alihankkijan tulee täyttää samat ehdot kuin tarjoajankin) * Todistukset voivat olla enintään kolme (3 ) kuukautta vanhoja tarjouksen jättöpäivästä lukien. Mikäli tarjouksen tekijä on yhteenliittymä, tutkitaan edellä tarkoitetut tarjoajan soveltuvuutta koskevat edellytykset jokaisen tarjousyhteenliittymään osallistuvan osalta erikseen, kelpoisuuden tai soveltuvuuden puutteilla yhden tai useamman tarjousyhteenliittymään osallistuvan kohdalla voi olla vaikutusta tarjouksen hyväksyttävyyteen. Tarjousten avaus Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneista tarjouksista merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjouksen saapumisaika ja tarjoushinta sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. Asiakirjojen julkisuus Hankintamenettelyn asiakirjoihin sovelletaan lakia, joka koskee viranomaisen toiminnan julkisuutta (621/1999). Tarjouspyyntö tulee julkiseksi silloin, kun se on allekirjoitettu. (Julkisuuslain 6 :n 1 momentin 2 kohta). Viranomaiselle toimitetut hankinta- ja urakkatarjousasiakirjat sekä muut tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjousasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, mutta ne luovutetaan tiedon pyytäjälle seuraavasti: Asianosainen saa halutessaan asiakirjat jo päätöksenteon jälkeen (Julkisuuslain 11 ). Asianosaisena pidetään esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuneita tarjoajia. Asianosaisellakaan ei kuitenkaan ole oikeutta toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuuksia koskeviin tietoihin. Muu kuin asianosainen (esim. kuntalainen) saa tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat vasta, kun hankintasopimus on tehty (Julkisuuslain 7 :n 2 momentti).

11 11 Liike- ja ammattisalaisuudet pysyvät salaisina tämänkin jälkeen (Julkisuuslain 11 :n 1 mom. 6 kohta, 24 :n 20 kohta). Tarjouksen hinta ei ole salassa pidettävä asia. Tarjouksessa esiintyvät liike- tai ammattisalaisuuksia koskevat tiedot tulee merkitä selkeästi ja esittää omina liitteinään. Ilmoitukset päätöksistä Kaikille tarjouksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Tarjouksen tekijää pyydetään mainitsemaan tarjouksessaan, mikäli tällä on mahdollisuus vastaanottaa hankintapäätös sähköpostilla. Sähköpostiosoite ilmoitetaan tarjoukseen liitettävällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen. Hankintapäätös ja sopimuksen syntyminen Hankintapäätös toimitetaan kirjallisesti tarjouksen tehneille. Hankintayksikön ja tarjouskilpailun voittaneen kesken syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus voidaan allekirjoittaa kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Maksuehto Palvelun tilaaja maksaa (ja palvelun suorittajaksi valittu yritys laskuttaa tilaajalta) korvauksen palvelun tuottajaksi valitulle yritykselle korvauksen hankintasopimuksen mukaisesta suorituksesta neljässä (4) erässä seuraavasti palvelun tuottajaksi tarjouksessaan ilmoittamin hinnoin (jäljempänä sanotut kirjain tunnisteet ja niitä koskevat palvelun osat kohdan Hankinnan kohde mukaiset): I ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta b) tarkennetun hankesuunnitelman (bi) laatimisen tarjoushinta kokonaisuudessaan

12 c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti mennessä toteutetut lähikoulutus- ja kehittämispäivät 12 II ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta b väliraportin (bii) tarjottu laatimishinta kokonaisuudessaan c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti välisenä aikana toteutuneet lähikoulutus- ja kehittämispäivät III ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti ajalla toteutuneet lähikoulutus- ja kehittämispäivät IV ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta b loppuraportin (biii) tarjottu laatimishinta kokonaisuudessaan c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti mahdollisesti toteutuneet lähikoulutus- ja kehittämispäivät ajalta Edellä tarkoitettuja eriä I-V koskeva maksuehto: 14 vrk sopimuksen mukaisella tavalla laskun toimitushetkestä lukien kun kuhunkin erään kuuluvaksi sanotut palvelun osat on sopimuksen mukaisella tavalla toimitettu.

13 13 Muut suoritukset d) lisäpalvelua koskevat konsulttipäivät (konsulttipäivä= 8 h, maksuehto 14 vrk sopimuksen mukaisella tavalla tilatun ja toimitetun lisäpalvelua koskevan konsulttipäivän jälkeen esitetyn laskun toimitushetkestä lukien Sopimuksen mukainen korvaus maksetaan 14 vrk hyväksytyn konsultointipalvelun jälkeen tapahtuvan laskun esittämisestä. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta maksaa korvausta sellaisisista kohdan Hankittava palvelu kohdan c mukaisista lähikoulutus- tai kehittämispäivistä, jotka on palvelun tuottajaksi valitulta hankintasopimuksen mukaisella tavalla tilattu, mutta ne ovat jääneet palvelun tuottajasta johtuneesta syystä toteutumatta, tai muusta edellä kohdassa Hankittava palvelu tarkoitetusta palvelusta, joka on palvelun tuottajasta johtuvasta syystä jäänyt toteutumatta tai toteutettu hankintasopimuksen vastaisella tavalla. Muut ehdot Kirkkonummen kunta / sivistyspalvelut pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään saaduista tarjouksista, mikäli näiden hintataso on liian korkea suhteessa tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun käytettävissä olevaan määrärahaan tai rahoitus evätään. Tarjouksen voimassaolo Tarjoukset tulee tehdä kokonaisuudessaan suomen tai ruotsin kielellä. Tähän tarjouspyyntöön liittyvien tarjousten tulee olla voimassa ainakin asti. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja tiedoksiannot Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä talouspäällikkö Ari Hasulle sähköpostitse osoitteella klo mennessä. Muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin emme tasavertaisuusperiaatteen vuoksi voi vastata. Vastaukset sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin ja muut tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot ovat luettavissa klo mennessä osoitteessa:http://www.kirkkonummi.fi/ajankohtaista/hankinnat.

14 14

15 15 Tarjousten jättäminen Tätä tarjouspyyntöä koskevat tarjoukset liitteineen tulee toimittaa Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluyksikköön suljetussa kirjekuoressa klo15.00 mennessä osoitteeseen: Kirkkonummen kunta/ Sivistyspalvelukeskus, PL 20, KIRKKONUMMI. Kirjekuoressa tulee olla merkintä " Tarjous/ kehittävä työntutkimus". Ari Hasu talouspäällikkö

Tarjouksen tekijällä on valmius ottaa hankintapäätös vastaan sähköpostitse

Tarjouksen tekijällä on valmius ottaa hankintapäätös vastaan sähköpostitse 1 Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LIITE 2/ liite tarjoukseen TIEDOT TARJOUKSEN TEKIJÄSTÄ Tarjouksen tekijä : LY-tunnus Sähköposti: Yhteyshenkilö: Postiosoite, puhelin: HANKINTAPÄÄTÖKSEN VASTAANOTTAMINEN

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ ERÄISIIN KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA AV-VÄLINEISTÄ

TARJOUSPYNTÖ ERÄISIIN KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA AV-VÄLINEISTÄ TARJOUSPYNTÖ ERÄISIIN KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA AV-VÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne tarjouskilpailuasiakirjojen HANKITTAVAT

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan järjestämistä koskeva tarjouspyyntö

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan järjestämistä koskeva tarjouspyyntö Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 21.6.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan järjestämistä koskeva tarjouspyyntö HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 25.9.2009 RUOTSINKIELINEN PUHETERAPIA VUOSILLE 2010 2011

TARJOUSPYYNTÖ 1 25.9.2009 RUOTSINKIELINEN PUHETERAPIA VUOSILLE 2010 2011 TARJOUSPYYNTÖ 1 25.9.2009 RUOTSINKIELINEN PUHETERAPIA VUOSILLE 2010 2011 Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan sivistyspalvelut (hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö) päivähoitoyksikkö (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot

Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM

Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM TARJOUSPYYNTÖ SUOMENKIELISESTÄ PÄIVÄHOITOPALVELUSTA HANKINNAN YLEISKUVAUS Kirkkonummen

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013 2 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ 30.9.2011 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN ERÄISIIN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA

TARJOUSPYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN ERÄISIIN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA 8.1.2010 TARJOUSPYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN ERÄISIIN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne tarjouskilpailuasiakirjan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVAT OPPIKIRJAT

KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVAT OPPIKIRJAT 1 LIITE 0 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVAT OPPIKIRJAT Tarjouspyynnön kohteet Tarjouspyyntö on jaettu kahteen kohteeseen. Kohteet ovat: Kohde

Lisätiedot

Sopimuskauden alkaessa hankittava palvelu koskee

Sopimuskauden alkaessa hankittava palvelu koskee Dnro 1027/05.10.00/2013 TARJOUSPYYNTÖ SUOMENKIELISESTÄ PÄIVÄHOITOPALVELUSTA HANKINNAN YLEISKUVAUS Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (hankintalain tarkoittama hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kirkkonummen

Lisätiedot

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta.

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta. 1 Sivistyspalvelut Hallinto- ja talous TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liikenneluvan voimassaolo Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään tarjouksessa tarkoitetun tilausliikenteen harjoittamiseen oikeuttava

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ SODANKYLÄN KUNTA Sivistyspalvelut 16.6.2010 UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. OSTAJA... 3 2. HANKINTAMENETTELY...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Päivitetty 27.11.2015 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn siivouspalvelun hoitamisesta alla mainittujen

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km.

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km. 1(5) KINNULAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Tekninen toimisto PL 1 01.04.2014 43900 KINNULA KIINTEÄN POLTTOAINEEN TOIMITTAMINEN Kinnulan kunta pyytää tarjousta kiinteän polttoaineen (hake) toimittamisesta Kinnulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 29.9.2011 TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA Hankintayksikön yhteystiedot Hankinnan kohde Hankinnan yksilöinti Kirkkonummen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö. Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto

Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö. Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 1 2. Hankintamenettely... 1 3. Tarjouspyynnön kohde... 1 4. Tarjoajan kelpoisuus...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA 8.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA 1. Hankinnan kuvaus Riihimäen kaupunki pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta

Lisätiedot

1 822/ /2013. Hankintayksikön ja sen yhteyspisteen yhteystiedot ovat. Tähän tarjouspyyntöön liittyviä asiakirjoja ovat:

1 822/ /2013. Hankintayksikön ja sen yhteyspisteen yhteystiedot ovat. Tähän tarjouspyyntöön liittyviä asiakirjoja ovat: 1 822/02.08.00/2013 VITRIININ HANKKIMISTA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Kirkkonummen kunta pyytää tarjouksia Kirkkonummen kunnanvirastoon sijoitettavasta, valaistuksella ja kosteudensäädöllä varustetusta vitriinikaapista,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

163/ /2012. KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut PL KIRKKONUMMI

163/ /2012. KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut PL KIRKKONUMMI 1 163/02.08.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut PL 20 02401 KIRKKONUMMI 9.2.2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN OPISKELUTARVIKKEIDEN, KUVAAMATAIDON TARVIKKEIDEN JA KÄSITYÖASKARTELUN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vuodeosaston siirtokuljetuksista

TARJOUSPYYNTÖ Vuodeosaston siirtokuljetuksista Tarjouskilpailu asiakirja nro 1 17.9.2013 TARJOUSPYYNTÖ Vuodeosaston siirtokuljetuksista Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määriteltyjen vuodeosastojen siirtokuljetusten hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT)

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT) Sopimusluonnos LIITE 3 Jäljempänä mainittavat sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavaa Sopijaosapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut Yhteystiedot: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Ostajan edustaja:

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne käytetystä akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin.

Pyydämme tarjoustanne käytetystä akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin. TARJOUSPYYNTÖ KÄYTETTY JÄÄNHOITOKONE Pyydämme tarjoustanne käytetystä akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin. 1. Ostaja Inarin kunta Y-tunnus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT 1/5 TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä työterveyshuollosta. Kuvaus hankittavista

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot