VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ"

Transkriptio

1 1 VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Kirkkonummen kunnan sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne jäljempänä tässä tarjouspyynnössä tarkoitetusta laadun ja työhyvinvoinnin kehittämisprosessin toteuttamisesta. Kirkkonummen kuntastrategiasta johdettu työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen liittyvä päämäärä on sitoutunut ja osaava henkilökunta. Kriittisenä menestystekijä on henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen. Vuoden 2012 sitovana tavoitteena on työhyvinvointiohjelman valmistuminen ja sairauslomapäivien väheneminen. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen painopistealueena on systemaattinen henkilöstön osaamisen lisääminen. Toiminnallisena tavoitteena on henkilöstön poissaolopäivien vähentäminen. Koulutus- ja kehittämisprosessin pitkäntähtäimen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen laatua ja henkilöstön työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin lisääntymisen kautta sairauspoissaoloja on tavoitteena vähentää 21 työpäivästä 14 työpäivään henkilöä kohden vuodessa vuoteen 2014 mennessä. Lyhyen tähtäimen tavoitteina on mm. muutoksen tunnistaminen varhaiskasvatuksen sisällössä ja toimintakonseptissa, ratkaista arjen työhäiriöitä ja haasteita, tuottaa ratkaisuja työssä jaksamisen ongelmiin sekä luoda kehittämismalli ja menetelmä, jota voidaan soveltaa Kirkkonummen kunnan muihin työyksiköihin ja mahdollisesti muihin kuntiin. Kirkkonummen kunnalla on vapaa ja rajoitukseton käyttöoikeus kehittämisprosessin tuloksena syntyvään kehittämismalliin/ -menetelmään sekä prosessissa syntyvään aineistoon / dataan. Prosessin ja menetelmien tulee perustua kehittävän työntutkimuksen metodologiaan ja se on toteutettava ohjatun työntutkimisen kautta osallistavin menetelmin. Johtamisen kehittäminen tulee nähdä tärkeänä osana kehittämisprosessia.

2 2 Hankintayksikkö Hankinnan kohde Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut PL KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö: Ari Hasu Puh Tarjouspyynnön kohteena on Kirkkonummella toteutettava varhaiskasvatuksen laadun ja työhyvinvoinnin kehittämisprosessin toteuttaminen Hankittavan koulutus- ja kehittämisprosessin kohderyhmänä on Kirkkonummen kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen henkilökunta, esimiehet ja mahdolliset hankkeen sidosryhmät. Kirkkonummen kunnalla on 19 suomenkielistä päiväkotia. Näissä on lisäksi 13 sivutoimipistettä. Päiväkodinjohtajia on 15 ja perhepäivähoidon ohjaajia on kolme. Henkilökuntaa on suomenkielisessä päivähoidossa n.500. Hankkeen suunnittelu on alkanut vuoden 2011 aikana. Tavoitteena on käynnistää hanke vuoden 2012 aikana. Toteutusajankohta on vuosien aikana. Hanke on tarkoitus toteuttaa neljän pilotin kautta ja levittää menetelmät koskemaan koko suomenkielistä varhaiskasvatusta. Tarjottavan palvelun tulee sisältää a) kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen yhteistyössä palvelun tilaajan kanssa b) prosessista tehtävien raporttien ja hankesuunnitelman valmistelun ja tuottamisen kirjallisessa muodossa. o tarkennetun hankesuunnitelman (bi) laatiminen kirjallisessa muodossa tilaajan antamien ohjeiden ja tilaajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella mennessä. Hankesuunnitelman tulee sisältää ainakin alkukartoituksen, kehittämistarpeet, kehittämissuunnitelman ja prosessikuvauksen, hankkeen etenemisen seurantatapojen määrittämisen ja arviointisuunnitelman (hankkeen väliarvioinnit ja loppuarviointi). o palvelun tuottajan tulee tuottaa hankkeesta väliraportti (bii) mennessä sekä loppuraportti (biii) mennessä. Raporttien tulee sisältää selvitys määrärahojen käytöstä ja

3 hankeen etenemisen konkretisointi (suunnitelmat, mahdolliset muutokset suunnitelmiin, tavoitteet, edistyminen, seuranta, yhteistyö, vaikutukset, tuotokset, tulokset ja niiden hyödyntäminen / levittäminen) rahoittajan pyytämällä tavalla. Raportti tuotetaan kirjalliseen muotoon erikseen sovittavalla tavalla. 3 c) Kirkkonummen kunnan alueella toteutettavat koulutus- ja kehittämispalvelut, joiden laajuus on 40 lähikoulutus- / kehittämispäivää. Kunkin lähikoulutus-/kehittämispäivän kesto on 8 tuntia. Koulutus- ja kehittämispäivistä noin puolet pidetään vuoden 2012 syksyn aikana ja loput noin puolet vuoden 2013 kevään aikana yhdessä sovittavan tarkemman aikataulun mukaan. d) Tarjouksissa pyydetään ilmoittamaan myös lisäpalvelua koskevan konsulttipäivän (konsulttipäivä= 8 h kestoiselle konsultin työskentelylle Kirkkonummella), mikäli tilaaja päätyy tilaamaan palvelun toimittajaksi valitulta edellä kohdissa a-c sanotusta sisällöstä poikkeavaa tai laajempaa konsultaatiota. Tämän tarjouspyynnön perusteella hankittavien lisäpalvelua koskevien konsultointipäivien enimmäismäärä on 5 konsultointipäivää. Palvelun toimittaja ja tilaaja voivat sopia konsultointipäivän keston jakamisesta 8 h kestoa pienempiin osiin keskenään sopimalla hinnalla, joka määräytyy suhteuttamalla lyhyempi (8 h lyhyempi) konsulttipäivän hinta erikseen sovittuun konsulttipäivän kestoon. Tarjouksen tekeminen ja sisältö Tarjoukseen tulee liittää liite 3/ Liite tarjoukseen ko. asiakirjassa pyydetyin tiedoin täytettynä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Osatarjouksia ei hyväksytä Tarjoukset tulee tehdä tarjouskilpailuasiakirjoissa sanotussa vähimmäislaajuudessa. Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

4 4 Hankinnassa sovelletaan siihen sovellettavan kynnysarvon ylittävää avointa hankintamenettelyä. Tarjouskilpailuasiakirjat ja niiden saatavuus Tarjouskilpailua koskevia tarjouskilpailuasiakirjat ovat: - Liite 1/ Sopimusmalli (tarjouksen tekijältä edellytetään sitoutumista liitteen 1 mukaiseen sopimuksen hankinnan kohteena olevan palvelun tuottamisessa - Liite 2/ Liite tarjoukseen (täytetään ja liitetään tarjoukseen) Tarjouskilpailuasiakirjat ovat saatavana tarjousten jättämistä edeltävänä aikana sähköisesti Kirkkonummen kunnan www-sivuilta osoitteesta Hankinnat. Asiakirjat ovat saatavissa vain suomenkielisinä. Hinnan ilmoittaminen tarjouksissa Tarjoushinta tulee ilmoittaa tarjoukseen liitettävällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen eriteltynä siten. kuin tarjoushinnat on ko. liitteellä edellytetty eriteltäviksi. Tarjoushinnat tulee ilmoittaa kullekin kohdassa Hankinnan kohde hankittavaksi sanotun palvelun osalle (kohdassa Hankittavan palvelun kohde tarkoitetut osat a-d) siten, että hintoihin sisältyy kaikki tilaajalta veloitettavat kustannukset. Siten tarjouksessa ilmoitettaviin hintoihin tulee kussakin hankittavan palvelun osassa sisällyttää kaikki ko.osan toteuttamisesta tilaajalta veloitettavat kustannukset mukaan lukien kouluttajien palkkiot, päiväraha-, ateria-, matka- ja yöpymiskustannukset sekä monistuskulut, laskutuslisät, toimituskustannukset tms. kulut. Tarjouksen tekijällä ei ole oikeutta veloittaa tilaajalta mitään muita kustannuksia tarjouspyynnön kohteena olevan kehittämisprosessin toteuttamisesta kuin tämä on tarjouksessaan ilmoittamiinsa hintoihin sisällyttänyt. Hinnat ilmoitetaan tarjouksissa kaikilta osin ilman arvonlisäveroa.. Hinnat tulee ilmoittaa tarjouksissa kaikilta osin kiinteinä hintoina, hinnan varaumia eli tarjoukseen sisältyviä ehtoja tarjoushinnan muuttumiselle ei hyväksytä. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet

5 5 Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaan vertailuun otetaan kelpoiset soveltuvat tarjoajat, joiden tarjous vastaa tarjouspyyntöä.. Koulutuksen toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellinen edullisuutta koskevina arviointiperusteina käytetään hintaa (painoarvo 60%) ja laatua (painoarvo 40% ). Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa tarjoukseensa liittämällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen jäljempänä tarkoitetut tarjoushintaa ja laatua koskevat tiedot. Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa ja selostaa tarjoukseensa liittämällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen jäljempänä tarkoitetut, tarjoukseen sisältyvät hintaa ja laatua koskevat tiedot HINTA Hinnan osalta vertailuhintana käytetään kokonaishintaa, jolla tarkoitetaan tarjouksen tekijän tarjouksessaan ilmoittamaa, edellä kohdassa Hankinnan kohde sanottujen hankittavaan palveluun sisältyvien a-d osien yhteishintaa (tarjouksessa osille a-d ilmoitettujen hintojen summa). Kokonaishinnassa huomioidaan kohdan d lisäpalvelua koskevan konsultointipäivän yhden (1) päivän hinta. Edullisinta kokonaishintaa tarjonneelle annetaan tarjousten vertailussa 60 vertailupistettä, muiden vertailupisteet lasketaan kaavalla 60 x edullisin tarjottu kokonaishinta / tarjottu kokonaishinta. LAATU Laadun osalta arvioidaan jäljempänä sanotut kohdat Konsultin kokemus (A) ja Palvelun toteuttamistapa (B). Konsultin kokemus (A): Konsulttien kokemuksen osalta arvioidaan tarjouksen tekijän tarjouspyynnön kohteena olevan kehittämisprosessin toteuttamiseen nimeämän konsultin/ konsulttien työkokemus kehittävän työntutkimuksen viitekehyksessä toteutetuista kehittämisprosesseista 1) varhaiskasvatuksen viitekehyksessä/ max. 30 peruspistettä seuraavasti (h=60 minuuttia) työkokemus tuntia > 5 peruspistettä työkokemus tuntia > 20 peruspistettä työkokemus 300 tuntia tai enemmän > 30 peruspistettä 2) muussa kuin varhaiskasvatuksen viitekehyksessä/ max. 20 peruspistettä (h=60 minuuttia) työkokemus tuntia > 5 peruspisteetä

6 työkokemus tuntia > 10 peruspistettä työkokemus 300 tuntia tai enemmän > 20 peruspistettä Edellä kohdissa 1 ja 2 kehittävän työntutkimuksen viitekehyksessä toteutetuilla kehittämisprojekteilla tarkoitetaan: Tämän lisäksi noudatetaan kohdan 1 osalta seuraavaa: osallistavia, aineistoperusteisia ja muutoslaboratoriomenetelmällä toteutettuja kehittämisprojekteja (kehittämistyön lähtökohtana kohteena olevan toimintakonseptin häiriöt ja häiriöiden rekisteröinti sekä henkilöstön osallistaminen havaittujen häiriöiden poistamiseen) kohdassa 1 sanotulla varhaiskasvatuksen viitekehyksellä tarkoitetaan kuntien tai yksityisen palveluntuottajan järjestämään päivähoitoon kohdistuvaa kehittävän työntutkimuksen työkokemusta. Kohtaan 1 voi sisällyttää työkokemusta vain siltä osin kuin työkokemus on liittynyt puhtaasti varhaiskasvatukseen kohdistuvaan kehittävään työntutkimukseen. Muu kehittävän työntutkimuksen työkokokemus tai monialaisissa (samanaikaisesti päivähoitoa ja jotain muuta palveluntuotannnon alaa koskeva) kehittävän työntutkimuksen hankkeissa saatu kehittävän työntutkimuksen työkokemus luokitellaan edellä kohdan 2 mukaiseksi muuksi kuin varhaiskasvatuksen viitekehystä koskevaksi työkokemukseksi ja ilmoitetaan tarjouksissa kohdan 2 mukaisena muuna kuin varhaiskasvatuksen viitekehystä koskevana saaduksi työkokemukseksi 6 Mikäli tarjouksen tekijä nimeää tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun toteuttajaksi useampia konsultteja, tulee jokaisen palvelun suorittamiseen osallistuvan konsultin osalta ilmoittaa edellä kohdissa 1 ja 2 tarkoitettu työkokemus erikseen. Konsulttien kokemusta koskevat peruspisteet lasketaan (nimettäessä palvelun suorittamiseen useita konsultteja) konsulttien työkokemuksen keskiarvona ilman painotusta. Hankinnan kohteena oleva palvelu tulee suorittaa tarjouksessa palveluna suorittajiksi nimettyjen konsulttien toimesta. Varsinaisen sopimuskauden aikana palvelun suorittajaksi tarjouksessa nimetty konsultti voi vaihtua tai jäädä pois vain tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä). Konsultin vaihtumisen tai pois jäämisen jälkeen palvelun suorittamiseen osallistuvien konsulttien kohdan

7 A mukaisen työkokemuksen pistemäärän tulee olla vähintään sama kuin alkuperäisessä tarjouksessa ko. kohdan mukainen pistemäärä oli. Sopimuskumppaniksi valitun yrityksen tulee sopimuskauden aikana ilmoittaa viipymättä palvelun tilaajalle konsultin vaihtumisesta ja vaihtumisen syistä. Palvelun tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä esitettyä vaihdosta mikäli edellä esitetyt perustelut konsultin vaihdokselle eivät täyty. 7 Palvelun toteuttamistapa (B) Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa sisältyykö ominaisuus tarjottavaan palveluun B1/ Työhyvinvoinnin ja työn laadun rinnakkainen kehittäminen / max 20 peruspistettä Yksilön, tiimin ja johtajan työhyvinvoinnin kehittäminen samaan aikaan yhdessä työntekijän / yksikön työn laadun kehittämisen kanssa. Työhyvinvointia ja työn laatua mitataan Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa mm. erilaisilla kyselyillä ja työpaikkakatselmuksilla. Pisteytyksessä arvioidaan tarjottavaan palveluun sisältyvien keinojen käyttökelpoisuus (toteutettavuus ja sovellettavuus varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä) sekä se kuinka hyvin tarjoukseen sisältyvät keinot varmistavat yksilön, tiimin ja johtajan työhyvinvoinnin kehittämisen rinnakkain työntekijän / yksikön työn laadun kehittämisen kanssa. B2 Dialogiperustainen toimintatapa/ 10 peruspistettä mikäli tarjous sisältää kohdan 2 mukaisen dialogiperusteisen toimintatavan Muutoslaboratoriossa tarjotaan mahdollisuus dialogiperusteiseen toimintatapaan, jossa saatujen tulosten perusteella palvelun tuottaja ohjaa prosessia toimintakonseptin kehittämiseen. Dialogiperustainen toimintatapa, jota tässä arvioidaan sisältää reagoivan vuoropuhelun, jossa palvelun tarjoaja ja yksittäinen pilotti hakevat yhdessä muutosta työyksiköittäin esiin nostettuihin ongelmiin toimintakonseptissa. B3 Yhteistyötahojen integroiminen / max. 10 peruspistettä Yhteistyötahona toimivan työterveyshuollon huomioiminen koulutussuunnitelmassa kun yhteistyötahona on työterveyshuolto. Kirkkonummen työterveyshuollosta vastaa Diacor Oy. Työterveyshuolto tarjoaa lähinnä sairaahoidon, työkyvyn arvioinnin ja toiminnan Varhaisen välittämisen mallin mukaisesti ja työpaikkaselvitykset ( vuonna 2011 sopimuksessa 20 kpl). Vuodelle 2012 on tulossa Aslak-kuntoutusryhmä päivähoidon työntekijöille. Arvioidaan tarjottavien palvelujen monipuolisuus ja teho yhteistyötahona toimivan työterveyshuollon integroimiseksi palveluprosessiin.

8 8 Vertailupisteideet laadun perusteella Laatutekijän osalta kohtien A ja B perusteella annetut peruspisteet lasketaan yhteen ja eniten peruspisteitä saanut tarjoaja saa 40 vertailupistettä, muiden vertailupisteet lasketaan kaavalla 40 x tarjoajan peruspisteiden määrä kohdista A ja B / suurin peruspisteiden summa samassa tarjouksessa kohdista A ja B. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on se, jonka hinnan- ja laadun perusteella saamien vertailupisteiden määrä on suurin. Mikäli kaksi tai useampaa tarjousta päätyy samaan vertailupisteiden määrään, tehdään valinta näiden välillä ensisijaisesti enemmän vertailupisteitä laadun perusteella saaneen tarjoajan eduksi, ja edelleen laadun perusteella saatujen vertailupistemäärien ollessa samat toissijaisesti arpomalla. Tarjouksen tekijän tulee sitoutua edellä kohdissa A ja B liittyvään tarjouksessaan ilmoittamaan tasoon. Negatiivisia poikkeamia hankinnan kohteena olevan palvelun suorittamisessa käsitellään sopimusrikkomuksena. Tarjoajan soveltuvuus ja soveltuvuutta koskevat todistukset Tarjoajan soveltuvuus Tarjouksen tekijä suljetaan pois tarjouskilpailusta, mikäli tarjoaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu hankintalain 53 :ssä mainituista rikoksista. Hankintayksikkö voi sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajan joka on konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka jonka velkoja vahvistetulla akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädännössä määrätyllä tavalla järjestelty, jonka konkurssiin asettaminen tai purkaminen tai muu edellisessä kohdassa tarkoitettu menettely on vireillä, joka on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion, joka on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä,

9 joka on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle hankintalain 8. luvun soveltamista koskevia tietoja tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen joka on laiminlyönyt sijoittautumismaansa lainsäädännön edellyttämän rekisteröitymisen kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 9 Tarjoukseen liitettävät asiakirjat o Tarjouskilpailuasiakirja liite 2/ Liite tarjouksen liitteillä pyydetyin tiedoin täytettynä o Koulutussuunnitelma/ Tarjouksen tekijän tulee liittää tarjoukseensa tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun toteuttamista koskeva koulutussuunnitelma, joka sisältää tarjouksen tekijän suunnitelman edellä olevan kohdan Hankinnan kohde mukaisten kohtien a-d mukaisten hankittavan palvelun osien toteuttamisesta huomioiden alussa esitetyt pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet hankkeelle. Tarjouksen tekijän tulee sitoutua tuottaman tarjouspyynnön kohteena oleva palvelu tarjouspyynnössä sanottujen ehtojen ja tarjoukseensa liittämän koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelman tulee sisältää ainakin: tarjouksen tekijän tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun tuottamisessa käytettävät kehittävän työn tutkimuksen tutkimusotteen mukainen: o Peiliaineiston käsittelytapa o Muutoslaboratorion soveltamismalli varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä huomioiden erityisesti varhaiskasvatuksen toimintamallit (tiimiorganisaatiot ) o Tarjouksen tekijän ehdottamat toimintakonseptin muokkaamismenetelmät Tarjouksen tekijän kelpoisuuden/ soveltuvuuden osoittamista koskevat asiakirjat: kaupparekisterinote * verottajan todistus suoritetuista veroista tai verovelkatodistus * (mikäli tarjouksen tekijällä on verovelkaa todistuksesta tulee ilmetä verovelkojen määrä ja/ tai mahdolliset velkajärjestelyt) työeläkekassan, vakuutusyhtiön/ -öiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta * Mikäli tarjouksen tekijä käyttää tai tulee käyttämään alihankintatyötä, tai vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa tähän

10 10 tarjouspyynnön perusteella tehtävän sopimuksen mukaisista velvoitteista suoriutuakseen, tulee tarjoukseen liittää selvitys alihankintatyöhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ennen sopimuksen allekirjoittamista sekä tarjoajan vakuutus siitä, että alihankkija täyttää kohdassa Tarjoan soveltuvuus sanotut ehdot (alihankkijan tulee täyttää samat ehdot kuin tarjoajankin) * Todistukset voivat olla enintään kolme (3 ) kuukautta vanhoja tarjouksen jättöpäivästä lukien. Mikäli tarjouksen tekijä on yhteenliittymä, tutkitaan edellä tarkoitetut tarjoajan soveltuvuutta koskevat edellytykset jokaisen tarjousyhteenliittymään osallistuvan osalta erikseen, kelpoisuuden tai soveltuvuuden puutteilla yhden tai useamman tarjousyhteenliittymään osallistuvan kohdalla voi olla vaikutusta tarjouksen hyväksyttävyyteen. Tarjousten avaus Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneista tarjouksista merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjouksen saapumisaika ja tarjoushinta sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. Asiakirjojen julkisuus Hankintamenettelyn asiakirjoihin sovelletaan lakia, joka koskee viranomaisen toiminnan julkisuutta (621/1999). Tarjouspyyntö tulee julkiseksi silloin, kun se on allekirjoitettu. (Julkisuuslain 6 :n 1 momentin 2 kohta). Viranomaiselle toimitetut hankinta- ja urakkatarjousasiakirjat sekä muut tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjousasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, mutta ne luovutetaan tiedon pyytäjälle seuraavasti: Asianosainen saa halutessaan asiakirjat jo päätöksenteon jälkeen (Julkisuuslain 11 ). Asianosaisena pidetään esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuneita tarjoajia. Asianosaisellakaan ei kuitenkaan ole oikeutta toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuuksia koskeviin tietoihin. Muu kuin asianosainen (esim. kuntalainen) saa tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat vasta, kun hankintasopimus on tehty (Julkisuuslain 7 :n 2 momentti).

11 11 Liike- ja ammattisalaisuudet pysyvät salaisina tämänkin jälkeen (Julkisuuslain 11 :n 1 mom. 6 kohta, 24 :n 20 kohta). Tarjouksen hinta ei ole salassa pidettävä asia. Tarjouksessa esiintyvät liike- tai ammattisalaisuuksia koskevat tiedot tulee merkitä selkeästi ja esittää omina liitteinään. Ilmoitukset päätöksistä Kaikille tarjouksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Tarjouksen tekijää pyydetään mainitsemaan tarjouksessaan, mikäli tällä on mahdollisuus vastaanottaa hankintapäätös sähköpostilla. Sähköpostiosoite ilmoitetaan tarjoukseen liitettävällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen. Hankintapäätös ja sopimuksen syntyminen Hankintapäätös toimitetaan kirjallisesti tarjouksen tehneille. Hankintayksikön ja tarjouskilpailun voittaneen kesken syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus voidaan allekirjoittaa kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Maksuehto Palvelun tilaaja maksaa (ja palvelun suorittajaksi valittu yritys laskuttaa tilaajalta) korvauksen palvelun tuottajaksi valitulle yritykselle korvauksen hankintasopimuksen mukaisesta suorituksesta neljässä (4) erässä seuraavasti palvelun tuottajaksi tarjouksessaan ilmoittamin hinnoin (jäljempänä sanotut kirjain tunnisteet ja niitä koskevat palvelun osat kohdan Hankinnan kohde mukaiset): I ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta b) tarkennetun hankesuunnitelman (bi) laatimisen tarjoushinta kokonaisuudessaan

12 c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti mennessä toteutetut lähikoulutus- ja kehittämispäivät 12 II ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta b väliraportin (bii) tarjottu laatimishinta kokonaisuudessaan c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti välisenä aikana toteutuneet lähikoulutus- ja kehittämispäivät III ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti ajalla toteutuneet lähikoulutus- ja kehittämispäivät IV ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta b loppuraportin (biii) tarjottu laatimishinta kokonaisuudessaan c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti mahdollisesti toteutuneet lähikoulutus- ja kehittämispäivät ajalta Edellä tarkoitettuja eriä I-V koskeva maksuehto: 14 vrk sopimuksen mukaisella tavalla laskun toimitushetkestä lukien kun kuhunkin erään kuuluvaksi sanotut palvelun osat on sopimuksen mukaisella tavalla toimitettu.

13 13 Muut suoritukset d) lisäpalvelua koskevat konsulttipäivät (konsulttipäivä= 8 h, maksuehto 14 vrk sopimuksen mukaisella tavalla tilatun ja toimitetun lisäpalvelua koskevan konsulttipäivän jälkeen esitetyn laskun toimitushetkestä lukien Sopimuksen mukainen korvaus maksetaan 14 vrk hyväksytyn konsultointipalvelun jälkeen tapahtuvan laskun esittämisestä. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta maksaa korvausta sellaisisista kohdan Hankittava palvelu kohdan c mukaisista lähikoulutus- tai kehittämispäivistä, jotka on palvelun tuottajaksi valitulta hankintasopimuksen mukaisella tavalla tilattu, mutta ne ovat jääneet palvelun tuottajasta johtuneesta syystä toteutumatta, tai muusta edellä kohdassa Hankittava palvelu tarkoitetusta palvelusta, joka on palvelun tuottajasta johtuvasta syystä jäänyt toteutumatta tai toteutettu hankintasopimuksen vastaisella tavalla. Muut ehdot Kirkkonummen kunta / sivistyspalvelut pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään saaduista tarjouksista, mikäli näiden hintataso on liian korkea suhteessa tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun käytettävissä olevaan määrärahaan tai rahoitus evätään. Tarjouksen voimassaolo Tarjoukset tulee tehdä kokonaisuudessaan suomen tai ruotsin kielellä. Tähän tarjouspyyntöön liittyvien tarjousten tulee olla voimassa ainakin asti. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja tiedoksiannot Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä talouspäällikkö Ari Hasulle sähköpostitse osoitteella klo mennessä. Muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin emme tasavertaisuusperiaatteen vuoksi voi vastata. Vastaukset sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin ja muut tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot ovat luettavissa klo mennessä osoitteessa:http://www.kirkkonummi.fi/ajankohtaista/hankinnat.

14 14

15 15 Tarjousten jättäminen Tätä tarjouspyyntöä koskevat tarjoukset liitteineen tulee toimittaa Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluyksikköön suljetussa kirjekuoressa klo15.00 mennessä osoitteeseen: Kirkkonummen kunta/ Sivistyspalvelukeskus, PL 20, KIRKKONUMMI. Kirjekuoressa tulee olla merkintä " Tarjous/ kehittävä työntutkimus". Ari Hasu talouspäällikkö

Tarjouksen tekijällä on valmius ottaa hankintapäätös vastaan sähköpostitse

Tarjouksen tekijällä on valmius ottaa hankintapäätös vastaan sähköpostitse 1 Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LIITE 2/ liite tarjoukseen TIEDOT TARJOUKSEN TEKIJÄSTÄ Tarjouksen tekijä : LY-tunnus Sähköposti: Yhteyshenkilö: Postiosoite, puhelin: HANKINTAPÄÄTÖKSEN VASTAANOTTAMINEN

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ ERÄISIIN KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA AV-VÄLINEISTÄ

TARJOUSPYNTÖ ERÄISIIN KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA AV-VÄLINEISTÄ TARJOUSPYNTÖ ERÄISIIN KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA AV-VÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne tarjouskilpailuasiakirjojen HANKITTAVAT

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan järjestämistä koskeva tarjouspyyntö

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan järjestämistä koskeva tarjouspyyntö Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 21.6.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan järjestämistä koskeva tarjouspyyntö HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 25.9.2009 RUOTSINKIELINEN PUHETERAPIA VUOSILLE 2010 2011

TARJOUSPYYNTÖ 1 25.9.2009 RUOTSINKIELINEN PUHETERAPIA VUOSILLE 2010 2011 TARJOUSPYYNTÖ 1 25.9.2009 RUOTSINKIELINEN PUHETERAPIA VUOSILLE 2010 2011 Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan sivistyspalvelut (hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö) päivähoitoyksikkö (jäljempänä

Lisätiedot

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA LIIKUNTAVÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen KARTANONRAAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot

Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM

Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM Hankintayksikkö TARJOUSPYYNTÖ Dnro 445/05.10.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 20.4.2012 PL 20 02401 KIRKKONUMM TARJOUSPYYNTÖ SUOMENKIELISESTÄ PÄIVÄHOITOPALVELUSTA HANKINNAN YLEISKUVAUS Kirkkonummen

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN ERÄISIIN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA

TARJOUSPYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN ERÄISIIN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA 8.1.2010 TARJOUSPYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN ERÄISIIN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne tarjouskilpailuasiakirjan

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013 2 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ 30.9.2011 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVAT OPPIKIRJAT

KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVAT OPPIKIRJAT 1 LIITE 0 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVAT OPPIKIRJAT Tarjouspyynnön kohteet Tarjouspyyntö on jaettu kahteen kohteeseen. Kohteet ovat: Kohde

Lisätiedot

Sopimuskauden alkaessa hankittava palvelu koskee

Sopimuskauden alkaessa hankittava palvelu koskee Dnro 1027/05.10.00/2013 TARJOUSPYYNTÖ SUOMENKIELISESTÄ PÄIVÄHOITOPALVELUSTA HANKINNAN YLEISKUVAUS Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (hankintalain tarkoittama hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kirkkonummen

Lisätiedot

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta.

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta. 1 Sivistyspalvelut Hallinto- ja talous TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liikenneluvan voimassaolo Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään tarjouksessa tarkoitetun tilausliikenteen harjoittamiseen oikeuttava

Lisätiedot

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ SODANKYLÄN KUNTA Sivistyspalvelut 16.6.2010 UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. OSTAJA... 3 2. HANKINTAMENETTELY...

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Päivitetty 27.11.2015 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn siivouspalvelun hoitamisesta alla mainittujen

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

/2008. Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä

/2008. Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä Tarjouspyyntö 1(5) IR-spektrofotometri Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä Hankintayksikkö Utinkatu 44-48, PL 43 puh. (05) 744 8000 Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Pertti Lindroos pertti.lindroos@ksao.fi

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km.

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km. 1(5) KINNULAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Tekninen toimisto PL 1 01.04.2014 43900 KINNULA KIINTEÄN POLTTOAINEEN TOIMITTAMINEN Kinnulan kunta pyytää tarjousta kiinteän polttoaineen (hake) toimittamisesta Kinnulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut 29.9.2011 TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN PÄIVÄKOTEIHIN JA KOULUIHIN HANKITTAVISTA VERHOISTA Hankintayksikön yhteystiedot Hankinnan kohde Hankinnan yksilöinti Kirkkonummen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Liite C. Suomen Terveysmaail ma Oy. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun.

Liite C. Suomen Terveysmaail ma Oy. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun. Tarjoajien soveltuvuus JARDno-2017-1166 / Hoivasängyt, laitapehmusteet, hygieniapatjat ja yöpöydät Saapuneita tarjouksia yhteensä: 6 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 6 Soveltuvuusvaatimukset Respecta Oy

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö. Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto

Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö. Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 1 2. Hankintamenettely... 1 3. Tarjouspyynnön kohde... 1 4. Tarjoajan kelpoisuus...

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSKÄYTTÖÖN HANKITTAVASTA FLYYGELISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSKÄYTTÖÖN HANKITTAVASTA FLYYGELISTÄ TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSKÄYTTÖÖN HANKITTAVASTA FLYYGELISTÄ Yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kirkkonummen kunnan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA 8.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA 1. Hankinnan kuvaus Riihimäen kaupunki pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

1 822/ /2013. Hankintayksikön ja sen yhteyspisteen yhteystiedot ovat. Tähän tarjouspyyntöön liittyviä asiakirjoja ovat:

1 822/ /2013. Hankintayksikön ja sen yhteyspisteen yhteystiedot ovat. Tähän tarjouspyyntöön liittyviä asiakirjoja ovat: 1 822/02.08.00/2013 VITRIININ HANKKIMISTA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Kirkkonummen kunta pyytää tarjouksia Kirkkonummen kunnanvirastoon sijoitettavasta, valaistuksella ja kosteudensäädöllä varustetusta vitriinikaapista,

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 1 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Kh 20.3.2017 Hankinnan kohde Hankintayksikkö Hankinnan tarjouspyyntö koskee Loimaan kaupungin ja Koski Tl:n kunnan henkilökunnan sekä näiden kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT)

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT) Sopimusluonnos LIITE 3 Jäljempänä mainittavat sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavaa Sopijaosapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut Yhteystiedot: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Ostajan edustaja:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vuodeosaston siirtokuljetuksista

TARJOUSPYYNTÖ Vuodeosaston siirtokuljetuksista Tarjouskilpailu asiakirja nro 1 17.9.2013 TARJOUSPYYNTÖ Vuodeosaston siirtokuljetuksista Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määriteltyjen vuodeosastojen siirtokuljetusten hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

163/ /2012. KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut PL KIRKKONUMMI

163/ /2012. KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut PL KIRKKONUMMI 1 163/02.08.00/2012 KIRKKONUMMEN KUNTA Sivistyspalvelut PL 20 02401 KIRKKONUMMI 9.2.2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN OPISKELUTARVIKKEIDEN, KUVAAMATAIDON TARVIKKEIDEN JA KÄSITYÖASKARTELUN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.3.2017 KEITTIÖLAITEHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA Utsjoen Kunta Tarjouspyyntö Utsjoen uimahalli 28.10.2011 Utsjoentie 48 A 99980 Utsjoki TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UINNINVALVONNASTA HANKINNAN KOHDE Utsjoen kunta/ sivistyslautakunta pyytää

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot