VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ"

Transkriptio

1 1 VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISPROSESSIA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ Kirkkonummen kunnan sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne jäljempänä tässä tarjouspyynnössä tarkoitetusta laadun ja työhyvinvoinnin kehittämisprosessin toteuttamisesta. Kirkkonummen kuntastrategiasta johdettu työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen liittyvä päämäärä on sitoutunut ja osaava henkilökunta. Kriittisenä menestystekijä on henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen. Vuoden 2012 sitovana tavoitteena on työhyvinvointiohjelman valmistuminen ja sairauslomapäivien väheneminen. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen painopistealueena on systemaattinen henkilöstön osaamisen lisääminen. Toiminnallisena tavoitteena on henkilöstön poissaolopäivien vähentäminen. Koulutus- ja kehittämisprosessin pitkäntähtäimen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen laatua ja henkilöstön työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin lisääntymisen kautta sairauspoissaoloja on tavoitteena vähentää 21 työpäivästä 14 työpäivään henkilöä kohden vuodessa vuoteen 2014 mennessä. Lyhyen tähtäimen tavoitteina on mm. muutoksen tunnistaminen varhaiskasvatuksen sisällössä ja toimintakonseptissa, ratkaista arjen työhäiriöitä ja haasteita, tuottaa ratkaisuja työssä jaksamisen ongelmiin sekä luoda kehittämismalli ja menetelmä, jota voidaan soveltaa Kirkkonummen kunnan muihin työyksiköihin ja mahdollisesti muihin kuntiin. Kirkkonummen kunnalla on vapaa ja rajoitukseton käyttöoikeus kehittämisprosessin tuloksena syntyvään kehittämismalliin/ -menetelmään sekä prosessissa syntyvään aineistoon / dataan. Prosessin ja menetelmien tulee perustua kehittävän työntutkimuksen metodologiaan ja se on toteutettava ohjatun työntutkimisen kautta osallistavin menetelmin. Johtamisen kehittäminen tulee nähdä tärkeänä osana kehittämisprosessia.

2 2 Hankintayksikkö Hankinnan kohde Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut PL KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö: Ari Hasu Puh Tarjouspyynnön kohteena on Kirkkonummella toteutettava varhaiskasvatuksen laadun ja työhyvinvoinnin kehittämisprosessin toteuttaminen Hankittavan koulutus- ja kehittämisprosessin kohderyhmänä on Kirkkonummen kunnan suomenkielisen varhaiskasvatuksen henkilökunta, esimiehet ja mahdolliset hankkeen sidosryhmät. Kirkkonummen kunnalla on 19 suomenkielistä päiväkotia. Näissä on lisäksi 13 sivutoimipistettä. Päiväkodinjohtajia on 15 ja perhepäivähoidon ohjaajia on kolme. Henkilökuntaa on suomenkielisessä päivähoidossa n.500. Hankkeen suunnittelu on alkanut vuoden 2011 aikana. Tavoitteena on käynnistää hanke vuoden 2012 aikana. Toteutusajankohta on vuosien aikana. Hanke on tarkoitus toteuttaa neljän pilotin kautta ja levittää menetelmät koskemaan koko suomenkielistä varhaiskasvatusta. Tarjottavan palvelun tulee sisältää a) kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen yhteistyössä palvelun tilaajan kanssa b) prosessista tehtävien raporttien ja hankesuunnitelman valmistelun ja tuottamisen kirjallisessa muodossa. o tarkennetun hankesuunnitelman (bi) laatiminen kirjallisessa muodossa tilaajan antamien ohjeiden ja tilaajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella mennessä. Hankesuunnitelman tulee sisältää ainakin alkukartoituksen, kehittämistarpeet, kehittämissuunnitelman ja prosessikuvauksen, hankkeen etenemisen seurantatapojen määrittämisen ja arviointisuunnitelman (hankkeen väliarvioinnit ja loppuarviointi). o palvelun tuottajan tulee tuottaa hankkeesta väliraportti (bii) mennessä sekä loppuraportti (biii) mennessä. Raporttien tulee sisältää selvitys määrärahojen käytöstä ja

3 hankeen etenemisen konkretisointi (suunnitelmat, mahdolliset muutokset suunnitelmiin, tavoitteet, edistyminen, seuranta, yhteistyö, vaikutukset, tuotokset, tulokset ja niiden hyödyntäminen / levittäminen) rahoittajan pyytämällä tavalla. Raportti tuotetaan kirjalliseen muotoon erikseen sovittavalla tavalla. 3 c) Kirkkonummen kunnan alueella toteutettavat koulutus- ja kehittämispalvelut, joiden laajuus on 40 lähikoulutus- / kehittämispäivää. Kunkin lähikoulutus-/kehittämispäivän kesto on 8 tuntia. Koulutus- ja kehittämispäivistä noin puolet pidetään vuoden 2012 syksyn aikana ja loput noin puolet vuoden 2013 kevään aikana yhdessä sovittavan tarkemman aikataulun mukaan. d) Tarjouksissa pyydetään ilmoittamaan myös lisäpalvelua koskevan konsulttipäivän (konsulttipäivä= 8 h kestoiselle konsultin työskentelylle Kirkkonummella), mikäli tilaaja päätyy tilaamaan palvelun toimittajaksi valitulta edellä kohdissa a-c sanotusta sisällöstä poikkeavaa tai laajempaa konsultaatiota. Tämän tarjouspyynnön perusteella hankittavien lisäpalvelua koskevien konsultointipäivien enimmäismäärä on 5 konsultointipäivää. Palvelun toimittaja ja tilaaja voivat sopia konsultointipäivän keston jakamisesta 8 h kestoa pienempiin osiin keskenään sopimalla hinnalla, joka määräytyy suhteuttamalla lyhyempi (8 h lyhyempi) konsulttipäivän hinta erikseen sovittuun konsulttipäivän kestoon. Tarjouksen tekeminen ja sisältö Tarjoukseen tulee liittää liite 3/ Liite tarjoukseen ko. asiakirjassa pyydetyin tiedoin täytettynä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Osatarjouksia ei hyväksytä Tarjoukset tulee tehdä tarjouskilpailuasiakirjoissa sanotussa vähimmäislaajuudessa. Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

4 4 Hankinnassa sovelletaan siihen sovellettavan kynnysarvon ylittävää avointa hankintamenettelyä. Tarjouskilpailuasiakirjat ja niiden saatavuus Tarjouskilpailua koskevia tarjouskilpailuasiakirjat ovat: - Liite 1/ Sopimusmalli (tarjouksen tekijältä edellytetään sitoutumista liitteen 1 mukaiseen sopimuksen hankinnan kohteena olevan palvelun tuottamisessa - Liite 2/ Liite tarjoukseen (täytetään ja liitetään tarjoukseen) Tarjouskilpailuasiakirjat ovat saatavana tarjousten jättämistä edeltävänä aikana sähköisesti Kirkkonummen kunnan www-sivuilta osoitteesta Hankinnat. Asiakirjat ovat saatavissa vain suomenkielisinä. Hinnan ilmoittaminen tarjouksissa Tarjoushinta tulee ilmoittaa tarjoukseen liitettävällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen eriteltynä siten. kuin tarjoushinnat on ko. liitteellä edellytetty eriteltäviksi. Tarjoushinnat tulee ilmoittaa kullekin kohdassa Hankinnan kohde hankittavaksi sanotun palvelun osalle (kohdassa Hankittavan palvelun kohde tarkoitetut osat a-d) siten, että hintoihin sisältyy kaikki tilaajalta veloitettavat kustannukset. Siten tarjouksessa ilmoitettaviin hintoihin tulee kussakin hankittavan palvelun osassa sisällyttää kaikki ko.osan toteuttamisesta tilaajalta veloitettavat kustannukset mukaan lukien kouluttajien palkkiot, päiväraha-, ateria-, matka- ja yöpymiskustannukset sekä monistuskulut, laskutuslisät, toimituskustannukset tms. kulut. Tarjouksen tekijällä ei ole oikeutta veloittaa tilaajalta mitään muita kustannuksia tarjouspyynnön kohteena olevan kehittämisprosessin toteuttamisesta kuin tämä on tarjouksessaan ilmoittamiinsa hintoihin sisällyttänyt. Hinnat ilmoitetaan tarjouksissa kaikilta osin ilman arvonlisäveroa.. Hinnat tulee ilmoittaa tarjouksissa kaikilta osin kiinteinä hintoina, hinnan varaumia eli tarjoukseen sisältyviä ehtoja tarjoushinnan muuttumiselle ei hyväksytä. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet

5 5 Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaan vertailuun otetaan kelpoiset soveltuvat tarjoajat, joiden tarjous vastaa tarjouspyyntöä.. Koulutuksen toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellinen edullisuutta koskevina arviointiperusteina käytetään hintaa (painoarvo 60%) ja laatua (painoarvo 40% ). Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa tarjoukseensa liittämällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen jäljempänä tarkoitetut tarjoushintaa ja laatua koskevat tiedot. Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa ja selostaa tarjoukseensa liittämällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen jäljempänä tarkoitetut, tarjoukseen sisältyvät hintaa ja laatua koskevat tiedot HINTA Hinnan osalta vertailuhintana käytetään kokonaishintaa, jolla tarkoitetaan tarjouksen tekijän tarjouksessaan ilmoittamaa, edellä kohdassa Hankinnan kohde sanottujen hankittavaan palveluun sisältyvien a-d osien yhteishintaa (tarjouksessa osille a-d ilmoitettujen hintojen summa). Kokonaishinnassa huomioidaan kohdan d lisäpalvelua koskevan konsultointipäivän yhden (1) päivän hinta. Edullisinta kokonaishintaa tarjonneelle annetaan tarjousten vertailussa 60 vertailupistettä, muiden vertailupisteet lasketaan kaavalla 60 x edullisin tarjottu kokonaishinta / tarjottu kokonaishinta. LAATU Laadun osalta arvioidaan jäljempänä sanotut kohdat Konsultin kokemus (A) ja Palvelun toteuttamistapa (B). Konsultin kokemus (A): Konsulttien kokemuksen osalta arvioidaan tarjouksen tekijän tarjouspyynnön kohteena olevan kehittämisprosessin toteuttamiseen nimeämän konsultin/ konsulttien työkokemus kehittävän työntutkimuksen viitekehyksessä toteutetuista kehittämisprosesseista 1) varhaiskasvatuksen viitekehyksessä/ max. 30 peruspistettä seuraavasti (h=60 minuuttia) työkokemus tuntia > 5 peruspistettä työkokemus tuntia > 20 peruspistettä työkokemus 300 tuntia tai enemmän > 30 peruspistettä 2) muussa kuin varhaiskasvatuksen viitekehyksessä/ max. 20 peruspistettä (h=60 minuuttia) työkokemus tuntia > 5 peruspisteetä

6 työkokemus tuntia > 10 peruspistettä työkokemus 300 tuntia tai enemmän > 20 peruspistettä Edellä kohdissa 1 ja 2 kehittävän työntutkimuksen viitekehyksessä toteutetuilla kehittämisprojekteilla tarkoitetaan: Tämän lisäksi noudatetaan kohdan 1 osalta seuraavaa: osallistavia, aineistoperusteisia ja muutoslaboratoriomenetelmällä toteutettuja kehittämisprojekteja (kehittämistyön lähtökohtana kohteena olevan toimintakonseptin häiriöt ja häiriöiden rekisteröinti sekä henkilöstön osallistaminen havaittujen häiriöiden poistamiseen) kohdassa 1 sanotulla varhaiskasvatuksen viitekehyksellä tarkoitetaan kuntien tai yksityisen palveluntuottajan järjestämään päivähoitoon kohdistuvaa kehittävän työntutkimuksen työkokemusta. Kohtaan 1 voi sisällyttää työkokemusta vain siltä osin kuin työkokemus on liittynyt puhtaasti varhaiskasvatukseen kohdistuvaan kehittävään työntutkimukseen. Muu kehittävän työntutkimuksen työkokokemus tai monialaisissa (samanaikaisesti päivähoitoa ja jotain muuta palveluntuotannnon alaa koskeva) kehittävän työntutkimuksen hankkeissa saatu kehittävän työntutkimuksen työkokemus luokitellaan edellä kohdan 2 mukaiseksi muuksi kuin varhaiskasvatuksen viitekehystä koskevaksi työkokemukseksi ja ilmoitetaan tarjouksissa kohdan 2 mukaisena muuna kuin varhaiskasvatuksen viitekehystä koskevana saaduksi työkokemukseksi 6 Mikäli tarjouksen tekijä nimeää tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun toteuttajaksi useampia konsultteja, tulee jokaisen palvelun suorittamiseen osallistuvan konsultin osalta ilmoittaa edellä kohdissa 1 ja 2 tarkoitettu työkokemus erikseen. Konsulttien kokemusta koskevat peruspisteet lasketaan (nimettäessä palvelun suorittamiseen useita konsultteja) konsulttien työkokemuksen keskiarvona ilman painotusta. Hankinnan kohteena oleva palvelu tulee suorittaa tarjouksessa palveluna suorittajiksi nimettyjen konsulttien toimesta. Varsinaisen sopimuskauden aikana palvelun suorittajaksi tarjouksessa nimetty konsultti voi vaihtua tai jäädä pois vain tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä). Konsultin vaihtumisen tai pois jäämisen jälkeen palvelun suorittamiseen osallistuvien konsulttien kohdan

7 A mukaisen työkokemuksen pistemäärän tulee olla vähintään sama kuin alkuperäisessä tarjouksessa ko. kohdan mukainen pistemäärä oli. Sopimuskumppaniksi valitun yrityksen tulee sopimuskauden aikana ilmoittaa viipymättä palvelun tilaajalle konsultin vaihtumisesta ja vaihtumisen syistä. Palvelun tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä esitettyä vaihdosta mikäli edellä esitetyt perustelut konsultin vaihdokselle eivät täyty. 7 Palvelun toteuttamistapa (B) Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa sisältyykö ominaisuus tarjottavaan palveluun B1/ Työhyvinvoinnin ja työn laadun rinnakkainen kehittäminen / max 20 peruspistettä Yksilön, tiimin ja johtajan työhyvinvoinnin kehittäminen samaan aikaan yhdessä työntekijän / yksikön työn laadun kehittämisen kanssa. Työhyvinvointia ja työn laatua mitataan Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa mm. erilaisilla kyselyillä ja työpaikkakatselmuksilla. Pisteytyksessä arvioidaan tarjottavaan palveluun sisältyvien keinojen käyttökelpoisuus (toteutettavuus ja sovellettavuus varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä) sekä se kuinka hyvin tarjoukseen sisältyvät keinot varmistavat yksilön, tiimin ja johtajan työhyvinvoinnin kehittämisen rinnakkain työntekijän / yksikön työn laadun kehittämisen kanssa. B2 Dialogiperustainen toimintatapa/ 10 peruspistettä mikäli tarjous sisältää kohdan 2 mukaisen dialogiperusteisen toimintatavan Muutoslaboratoriossa tarjotaan mahdollisuus dialogiperusteiseen toimintatapaan, jossa saatujen tulosten perusteella palvelun tuottaja ohjaa prosessia toimintakonseptin kehittämiseen. Dialogiperustainen toimintatapa, jota tässä arvioidaan sisältää reagoivan vuoropuhelun, jossa palvelun tarjoaja ja yksittäinen pilotti hakevat yhdessä muutosta työyksiköittäin esiin nostettuihin ongelmiin toimintakonseptissa. B3 Yhteistyötahojen integroiminen / max. 10 peruspistettä Yhteistyötahona toimivan työterveyshuollon huomioiminen koulutussuunnitelmassa kun yhteistyötahona on työterveyshuolto. Kirkkonummen työterveyshuollosta vastaa Diacor Oy. Työterveyshuolto tarjoaa lähinnä sairaahoidon, työkyvyn arvioinnin ja toiminnan Varhaisen välittämisen mallin mukaisesti ja työpaikkaselvitykset ( vuonna 2011 sopimuksessa 20 kpl). Vuodelle 2012 on tulossa Aslak-kuntoutusryhmä päivähoidon työntekijöille. Arvioidaan tarjottavien palvelujen monipuolisuus ja teho yhteistyötahona toimivan työterveyshuollon integroimiseksi palveluprosessiin.

8 8 Vertailupisteideet laadun perusteella Laatutekijän osalta kohtien A ja B perusteella annetut peruspisteet lasketaan yhteen ja eniten peruspisteitä saanut tarjoaja saa 40 vertailupistettä, muiden vertailupisteet lasketaan kaavalla 40 x tarjoajan peruspisteiden määrä kohdista A ja B / suurin peruspisteiden summa samassa tarjouksessa kohdista A ja B. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on se, jonka hinnan- ja laadun perusteella saamien vertailupisteiden määrä on suurin. Mikäli kaksi tai useampaa tarjousta päätyy samaan vertailupisteiden määrään, tehdään valinta näiden välillä ensisijaisesti enemmän vertailupisteitä laadun perusteella saaneen tarjoajan eduksi, ja edelleen laadun perusteella saatujen vertailupistemäärien ollessa samat toissijaisesti arpomalla. Tarjouksen tekijän tulee sitoutua edellä kohdissa A ja B liittyvään tarjouksessaan ilmoittamaan tasoon. Negatiivisia poikkeamia hankinnan kohteena olevan palvelun suorittamisessa käsitellään sopimusrikkomuksena. Tarjoajan soveltuvuus ja soveltuvuutta koskevat todistukset Tarjoajan soveltuvuus Tarjouksen tekijä suljetaan pois tarjouskilpailusta, mikäli tarjoaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu hankintalain 53 :ssä mainituista rikoksista. Hankintayksikkö voi sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajan joka on konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka jonka velkoja vahvistetulla akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädännössä määrätyllä tavalla järjestelty, jonka konkurssiin asettaminen tai purkaminen tai muu edellisessä kohdassa tarkoitettu menettely on vireillä, joka on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion, joka on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä,

9 joka on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle hankintalain 8. luvun soveltamista koskevia tietoja tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen joka on laiminlyönyt sijoittautumismaansa lainsäädännön edellyttämän rekisteröitymisen kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 9 Tarjoukseen liitettävät asiakirjat o Tarjouskilpailuasiakirja liite 2/ Liite tarjouksen liitteillä pyydetyin tiedoin täytettynä o Koulutussuunnitelma/ Tarjouksen tekijän tulee liittää tarjoukseensa tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun toteuttamista koskeva koulutussuunnitelma, joka sisältää tarjouksen tekijän suunnitelman edellä olevan kohdan Hankinnan kohde mukaisten kohtien a-d mukaisten hankittavan palvelun osien toteuttamisesta huomioiden alussa esitetyt pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet hankkeelle. Tarjouksen tekijän tulee sitoutua tuottaman tarjouspyynnön kohteena oleva palvelu tarjouspyynnössä sanottujen ehtojen ja tarjoukseensa liittämän koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelman tulee sisältää ainakin: tarjouksen tekijän tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun tuottamisessa käytettävät kehittävän työn tutkimuksen tutkimusotteen mukainen: o Peiliaineiston käsittelytapa o Muutoslaboratorion soveltamismalli varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä huomioiden erityisesti varhaiskasvatuksen toimintamallit (tiimiorganisaatiot ) o Tarjouksen tekijän ehdottamat toimintakonseptin muokkaamismenetelmät Tarjouksen tekijän kelpoisuuden/ soveltuvuuden osoittamista koskevat asiakirjat: kaupparekisterinote * verottajan todistus suoritetuista veroista tai verovelkatodistus * (mikäli tarjouksen tekijällä on verovelkaa todistuksesta tulee ilmetä verovelkojen määrä ja/ tai mahdolliset velkajärjestelyt) työeläkekassan, vakuutusyhtiön/ -öiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta * Mikäli tarjouksen tekijä käyttää tai tulee käyttämään alihankintatyötä, tai vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa tähän

10 10 tarjouspyynnön perusteella tehtävän sopimuksen mukaisista velvoitteista suoriutuakseen, tulee tarjoukseen liittää selvitys alihankintatyöhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ennen sopimuksen allekirjoittamista sekä tarjoajan vakuutus siitä, että alihankkija täyttää kohdassa Tarjoan soveltuvuus sanotut ehdot (alihankkijan tulee täyttää samat ehdot kuin tarjoajankin) * Todistukset voivat olla enintään kolme (3 ) kuukautta vanhoja tarjouksen jättöpäivästä lukien. Mikäli tarjouksen tekijä on yhteenliittymä, tutkitaan edellä tarkoitetut tarjoajan soveltuvuutta koskevat edellytykset jokaisen tarjousyhteenliittymään osallistuvan osalta erikseen, kelpoisuuden tai soveltuvuuden puutteilla yhden tai useamman tarjousyhteenliittymään osallistuvan kohdalla voi olla vaikutusta tarjouksen hyväksyttävyyteen. Tarjousten avaus Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneista tarjouksista merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjouksen saapumisaika ja tarjoushinta sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. Asiakirjojen julkisuus Hankintamenettelyn asiakirjoihin sovelletaan lakia, joka koskee viranomaisen toiminnan julkisuutta (621/1999). Tarjouspyyntö tulee julkiseksi silloin, kun se on allekirjoitettu. (Julkisuuslain 6 :n 1 momentin 2 kohta). Viranomaiselle toimitetut hankinta- ja urakkatarjousasiakirjat sekä muut tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjousasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, mutta ne luovutetaan tiedon pyytäjälle seuraavasti: Asianosainen saa halutessaan asiakirjat jo päätöksenteon jälkeen (Julkisuuslain 11 ). Asianosaisena pidetään esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuneita tarjoajia. Asianosaisellakaan ei kuitenkaan ole oikeutta toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuuksia koskeviin tietoihin. Muu kuin asianosainen (esim. kuntalainen) saa tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat vasta, kun hankintasopimus on tehty (Julkisuuslain 7 :n 2 momentti).

11 11 Liike- ja ammattisalaisuudet pysyvät salaisina tämänkin jälkeen (Julkisuuslain 11 :n 1 mom. 6 kohta, 24 :n 20 kohta). Tarjouksen hinta ei ole salassa pidettävä asia. Tarjouksessa esiintyvät liike- tai ammattisalaisuuksia koskevat tiedot tulee merkitä selkeästi ja esittää omina liitteinään. Ilmoitukset päätöksistä Kaikille tarjouksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Tarjouksen tekijää pyydetään mainitsemaan tarjouksessaan, mikäli tällä on mahdollisuus vastaanottaa hankintapäätös sähköpostilla. Sähköpostiosoite ilmoitetaan tarjoukseen liitettävällä liitteellä 2/ Liite tarjoukseen. Hankintapäätös ja sopimuksen syntyminen Hankintapäätös toimitetaan kirjallisesti tarjouksen tehneille. Hankintayksikön ja tarjouskilpailun voittaneen kesken syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta sopimuksen allekirjoituksella. Sopimus voidaan allekirjoittaa kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Maksuehto Palvelun tilaaja maksaa (ja palvelun suorittajaksi valittu yritys laskuttaa tilaajalta) korvauksen palvelun tuottajaksi valitulle yritykselle korvauksen hankintasopimuksen mukaisesta suorituksesta neljässä (4) erässä seuraavasti palvelun tuottajaksi tarjouksessaan ilmoittamin hinnoin (jäljempänä sanotut kirjain tunnisteet ja niitä koskevat palvelun osat kohdan Hankinnan kohde mukaiset): I ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta b) tarkennetun hankesuunnitelman (bi) laatimisen tarjoushinta kokonaisuudessaan

12 c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti mennessä toteutetut lähikoulutus- ja kehittämispäivät 12 II ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta b väliraportin (bii) tarjottu laatimishinta kokonaisuudessaan c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti välisenä aikana toteutuneet lähikoulutus- ja kehittämispäivät III ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti ajalla toteutuneet lähikoulutus- ja kehittämispäivät IV ERÄ a) 1/4 kehittämisprosessin suunnittelun ja prosessin johtamisen tarjoushinnasta b loppuraportin (biii) tarjottu laatimishinta kokonaisuudessaan c) Kirkkonummen kunnan alueella sopimuksen mukaisesti mahdollisesti toteutuneet lähikoulutus- ja kehittämispäivät ajalta Edellä tarkoitettuja eriä I-V koskeva maksuehto: 14 vrk sopimuksen mukaisella tavalla laskun toimitushetkestä lukien kun kuhunkin erään kuuluvaksi sanotut palvelun osat on sopimuksen mukaisella tavalla toimitettu.

13 13 Muut suoritukset d) lisäpalvelua koskevat konsulttipäivät (konsulttipäivä= 8 h, maksuehto 14 vrk sopimuksen mukaisella tavalla tilatun ja toimitetun lisäpalvelua koskevan konsulttipäivän jälkeen esitetyn laskun toimitushetkestä lukien Sopimuksen mukainen korvaus maksetaan 14 vrk hyväksytyn konsultointipalvelun jälkeen tapahtuvan laskun esittämisestä. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta maksaa korvausta sellaisisista kohdan Hankittava palvelu kohdan c mukaisista lähikoulutus- tai kehittämispäivistä, jotka on palvelun tuottajaksi valitulta hankintasopimuksen mukaisella tavalla tilattu, mutta ne ovat jääneet palvelun tuottajasta johtuneesta syystä toteutumatta, tai muusta edellä kohdassa Hankittava palvelu tarkoitetusta palvelusta, joka on palvelun tuottajasta johtuvasta syystä jäänyt toteutumatta tai toteutettu hankintasopimuksen vastaisella tavalla. Muut ehdot Kirkkonummen kunta / sivistyspalvelut pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään saaduista tarjouksista, mikäli näiden hintataso on liian korkea suhteessa tarjouspyynnön kohteena olevan palvelun käytettävissä olevaan määrärahaan tai rahoitus evätään. Tarjouksen voimassaolo Tarjoukset tulee tehdä kokonaisuudessaan suomen tai ruotsin kielellä. Tähän tarjouspyyntöön liittyvien tarjousten tulee olla voimassa ainakin asti. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja tiedoksiannot Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä talouspäällikkö Ari Hasulle sähköpostitse osoitteella klo mennessä. Muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin emme tasavertaisuusperiaatteen vuoksi voi vastata. Vastaukset sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin ja muut tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot ovat luettavissa klo mennessä osoitteessa:http://www.kirkkonummi.fi/ajankohtaista/hankinnat.

14 14

15 15 Tarjousten jättäminen Tätä tarjouspyyntöä koskevat tarjoukset liitteineen tulee toimittaa Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluyksikköön suljetussa kirjekuoressa klo15.00 mennessä osoitteeseen: Kirkkonummen kunta/ Sivistyspalvelukeskus, PL 20, KIRKKONUMMI. Kirjekuoressa tulee olla merkintä " Tarjous/ kehittävä työntutkimus". Ari Hasu talouspäällikkö

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista.

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista. Tarjouspyyntö 1 (8) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilintarkastuspalvelut 1 Johdanto 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA TARJOUSPYYNTÖ nro 2.3/2010 1/15 TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun

Lisätiedot