Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta"

Transkriptio

1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä... 3 Hallinto Keskitetyt yhteiset tukipalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidon palvelut Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Vanhuspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Kainuun Työterveys -liikelaitos... 41

2 2 (43) Johdanto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin jäsenkuntien edustajien allekirjoittaessa kuntayhtymän perussopimuksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä hoiti aiemmin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavaksi perussopimuksella annetut tehtävät.. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Puolangan kunta on osajäsenenä, jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaaluetta. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät itse järjestä tehtäviä sekä jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille sopimuksin. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita. Perussopimus, joka allekirjoitettiin , avattiin uudelleen Puolangan erikoissairaanhoidon jäseneksi tulon johdosta. Puolangan kunta ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Kainuun sote kuntayhtymältä ulkokunnan tavoin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten rahoitukseen perussopimuksessa sovittujen maksuosuusperusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on; 1. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta 2. kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 3. toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta

3 3 (43) Kainuun sote kuntayhtymä 1. Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa ja seurannassa on noudatettu organisaatiolle annettuja ohjeita. Tiukkaa talouden seurantaa ja toiminnan sopeuttamista on toteutettu koko tarkastelujakson ajan. Talouden tasapainottamissuunnitelmat on laadittu tulosalueittain kolme kertaa alkuvuoden aikana. Taloutta ja toimintaa on seurattu kuukausittaisissa johtoryhmän sekä tulos- ja vastuualueiden kokouksissa. Henkilöstön palkkauksessa on noudatettu täyttölupamenettelyohjetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2013 ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhtymävaltuustossa Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa Käyttösuunnitelmassa esitetään toimintatuottojen kasvavan talousarvioon verrattaessa 43 tuhatta euroa ja toimintakulujen pienenevän talousarvioon verrattaessa 108 tuhatta euroa. Käyttösuunnitelman toimintakate on 151 tuhatta euroa pienempi kuin talousarvion vastaava luku ja talousarvion loppusumma on ilman liikelaitoksia tappiolla -6,2 milj. euroa ja liikelaitos huomioiden -5,8 milj. euroa Toimintatuotot Käyttösuunnitelman (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2013 yhteensä 303,5 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 151 milj. euroa, joka on 49,8 % koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,1 milj. euroa, josta Puolangalta perittävien erikoissairaanhoidon maksujen osuus on arviolta 3,8 milj. euroa. Puolangan maksutuloja ei ole voitu arvioida talousarvioon, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei tiedetty, mistä Puolanka hankkii erikoissairaanhoidon palvelunsa Toimintakulut Henkilöstökuluja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 74,7 milj. euroa. Tämä on 48,1 % koko vuoden käyttösuunnitelmamäärärahasta, joka on 155,1 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymään sisältyvät varhaiseläke- ja eläkemenoperusteiset maksut, mutta siitä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat toteutumaan noin - 1,1 milj. euroa talousarviota suurempina. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on htv2. Kesäkuun lopun HTV2 tietoja ei ole saatavilla. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 24,0 milj. euroa. Tämä on 46,1 % budjetoidusta. Toteumasta puuttuu ostoja

4 4 (43) yhteensä 3,4 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion tämän hetken arvion mukaan n. 2,7milj. euroa. Talousarvioon verrattuna ostot ylittyvät terveyden- ja sairaudenhoidon palvelujen tulosalueella 2,5 milj. euroa ja perhepalvelujen tulosalueella 0,1 milj. euroa sekä vanhuspalveluissa 0,1 milj. euroa. Oyj:n ja Hus:n ostot ovat olleet kuluvan puolivuotiskauden osalta maltillisia verrattaessa edelliseen vuoteen (taulukot sivu 4 ja 5), mutta aiempien vuosien kokemusten perusteella ostojen ennustaminen vuositasolla on haastavaa, koska tilanne saattaa muuttua nopeasti. Muiden palvelujen ostoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 19,3 milj. euroa, joka on 44,6 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa 1 kuukausi. Kesäkuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostot ylittävät 0,1 milj. euroa annetun talousarvion. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 50,0 % budjetoidusta eli 11,8 milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden osalta ennustetaan ylitystä tapahtuvan 0,4 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Avustukset ovat toteutuneet 41,7 % budjetoidusta eli 7,2 milj. euroa. Avustuksiin kirjattava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Toimeentulotukimenojen toteumataulukko sivulla 5 on ajalta tammi-toukokuu Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 45,7 % budjetoidusta eli 6,0 milj. euroa. Muiden kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken tiedon mukaan budjetoidusti. Poistojen arvioimisen tekee haastavaksi se, että käyttöomaisuuden jako Kainuun maakunta kuntayhtymältä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle ja Kainuun kunnille on kesken. Tämän vuoksi SAP- taloushallinnon järjestelmään poistoja ei ole kirjattu vielä lainkaan vuodelle Tulosennuste Kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liitelaitosta, tulee olemaan kesäkuun ennusteen mukaan alijäämäinen -6,6 milj. euroa, kun huomioidaan käyttösuunnitelman loppusumma -6,2 milj. euroa. Alijäämä lisääntyy käyttösuunnitelmasta 0,4 milj. euroa. Alijäämää kasvattavat henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota paremmin.

5 5 (43) Kainuun sote ky KAINUUN SOTE KY TP 2012 KS 2013 KS Toteuma TOT 6 KK /KS 2013 muut.jälk KS - Toteuma 2013 Korjaus erät ENNUSTE VUOSI 2013 Ylitys/ Alitus Muutos Ks - 13/Enn * EUR * EUR * EUR % * EUR * EUR * EUR * EUR % % MYYNTITUOTOT , ,5 1,0 MAKSUTUOTOT , ,2 2,1 TUET JA AVUSTUKSET , ,0 1,2 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,2-3,2 T O I M I N T A T U O T O T , ,4 1,1 Palkat ja palkkiot , ,6 2,4 Henkilösivukulut , ,9-2,6 HENKILÖSTÖKULUT , ,7 1,3 Asiakaspalvelujen os , ,2 3,7 Muiden palvelujen os , ,2 6,7 PALVELUJEN OSTOT , ,0 5,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,7 15,2 AVUSTUKSET , ,0 3,0 Vuokrat , ,3 7,7 Muut toimintakulut , ,8 11,1 MUUT TOMINTAKULUT , ,5 8,0 T O I M I N T A K U L U T , ,5 3,8 T O I M I N T A K A T E , ,0-114,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,1-4,7 V U O S I K A T E , ,3-121,9 POISTOT JA ARVONALENNUKSET ,0 19,8 T I L I K A U D E N T U L O S , ,4-375,6 Muutos TP - 12/Enn Toimintakulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) Toteuma Tavoite

6 6 (43) Henkilöstökulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) Tehty lomapalkka + varaus jaksotus TOTEUMA 2013 TAVOITE 2013 Oys:n ostojen kehitys v:na Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Muutos% ed vuosi -99,4-32,1-2,8-10,0 1,7 16,9 Vuoden 2013 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä

7 7 (43) OYS:lta ostot, kumulatiivinen v:na Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuoden 2013 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä Hus:n ostojen kehitys vuosina Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Muutos% ed vuosi -100,0-7, , ,8-95,5-69,9 Vuoden 2013 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä

8 8 (43) Toimeentulotukimenojen kehitys yhteensä v:na Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2013 (viivadiagrammi) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 0 v v v v v v v v Kotitaloudet Huom! Puolanka mukana luvuissa asti. Vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä KS Kasvu% ed.v -11,9-5,5-9,8-1,2-11,7-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-5,8 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2013 ajettu Pro Consonasta/ajolla 'kaikki kotitaloudet' HUOM! Yhteensä luku ei ole = perus, täydent., ennaltaehk. yht., vaan 'kaikki kotitaloudet' ajon yht. luvusta on vähennetty kuntouttavan osuus TTTUKI Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim. Perustttuki Täydtttuki Enn.ehk.tttuki YHTEENSÄ (merkitty 1 luku) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä yhteensä vuonna 2013 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim. Toimintaraha Matkakorvaus Muu (palv.ostoja esim. yhdistykseltä) Organisaatiorakenne Kainuun soten johtamisjärjestelmä on noudattanut kuntayhtymän hallituksen hyväksymää organisaatiorakennetta, Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän sisältöjen ja talouden kokonaisuudesta. Tulosaluejohtajat vastaavat omien sektoreittensa palvelujen ja talouden kokonaisuuksista. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Kuntayhtymänhallitus on hyväksynyt päätösvallan delegointia viranhaltijoille koskevan päätöksen ja täydentänyt sitä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 66 :ssä on määritelty laskujen hyväksyminen ja hyväksyjän vastuu. Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeuttamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousarvion toteutumisen seurannasta.

9 9 (43) Ratkaisu- ja päätösvalta on delegoitu voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti, mm. hallintosääntö sekä hallituksen delegointivaltuuspäätös. Viranhaltijoiden toimivaltansa puitteissa tekemät päätökset on dokumentoitu ja ne ovat olleet saatavilla. Tulos- ja vastuualueiden yhteistyömuotoina on ollut johtoryhmätyö, työpaikkakokoukset, tuloskeskustelut sekä työhön sisältyvä kanssakäyminen henkilöstön ja johdon välillä. Henkilöstön suunnittelua, käyttöä, määrää, toiminta- ja osaamistarpeiden muutoksia sekä koulutus- ja kehittämistarpeita seurataan yhteisissä keskusteluissa henkilöstön kanssa. Henkilöstöhallinnosta saadaan kuukausittain henkilöstöä koskevat raportit, jotka käsitellään tulosalueittain. Laadunhallintajärjestelmän toteutus on edennyt useiden palveluprosessien kuvausten, sisäisten ja ulkoisten auditointien merkeissä. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa on noudatettu hankintatoimen ohjeita ja laadittu vuosittainen investointisuunnitelma. Hankinnat tehdään keskitetysti hankintatoimiston kautta. Hankinnoissa on noudatettu talousarvion täytäntöönpano-ohjetta. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on euroa. Tietotekniset laitteet merkitään tarralla ja laitteet ovat EfekteAsset laiterekisterissä, joissa ylläpidetään laiteiden yksilöityä sarjanumeroa ja laitteen muita tietoja. Käyttöomaisuuden ulkopuolisia pienhankintoja ei ole luetteloitu. Siirtymisellä uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään on ollut henkilöstöä kuormittava vaikutus, koska rakennetaan uutta ja sotehenkilöstölle on velvoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilinpäätös ja purkaminen. Maakunta-kuntayhtymän purkamistoimet ovat jatkuneet koko kevään ajan. Kuntayhtymän prosessikuvauksilla varmistetaan asiakkaalle laadukas palvelu ja henkilökunnalle selkeät työnjaot ja turvalliset toimintatavat. Toimintoja on johdettu tulosalueilla asetettujen tavoitteiden suuntaan. Toimintaketjujen toimivuuden osalta on jatkettu yhteistyötä tulosalueiden välillä aina niissä tilanteissa missä toiminnot ovat sitä edellyttäneet. HaiPro -raportointityökalun avulla seurataan potilaan/asiakkaan/asukkaan hoidossa tapahtuvia vaara ja läheltä piti tilanteita. Raportointimenettelyn avulla pyritään löytämään toiminnan kehittämiskohteita ja sitä kautta parantamaan potilaiden hoidon turvallisuutta Asiakaspalautejärjestelmää on kehitetty, tavoitteena on ottaa käyttöön järjestelmä, joka mahdollistaa asiakaspalautteen jatkuvalla palautejärjestelmällä.

10 10 (43) Henkilöstön saatavuuden ongelmat vaikuttivat koko terveyden- ja sairaudenhoitopalveluiden tulosalueen toimintaan. Lääkärivaje heijastui erityisesti terveysasemien ja suun terveydenhuollon toimintaan. Sairaanhoitajavaje vaikeutti pätevien sijaisten saantia kaikilla vastuualueilla ja hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvistä vaikeuksista johtuen jouduttiin toimintoja supistamaan muun muassa kirurgian osastolla 6 ja Kuhmon ja Suomussalmen arki-iltojen päivystyksissä. Kaikki terveyskeskussairaalat kärsivät paikkapulasta. Tämä heijastui ajoittaisena kuormituksena sekä nopean diagnostiikan yksikössä että erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla. Maalis-huhtikuussa toteutettiin jonottajaseuranta sekä Kainuun keskussairaalasta terveyskeskussairaaloihin pääsyä odottavien että terveyskeskussairaaloissa ympärivuorokautista hoivapaikkaa odottavien potilaiden osalta. Seuranta-aikana hoivapaikkaa odottavat potilaat käyttivät 22 % terveyskeskussairaaloiden hoitopäivistä ja erikoissairaanhoidon osastojen hoitopäivistä taas yli 10 % oli terveyskeskussairaaloihin pääsyä odottavien käytössä. Tämä heijastui koko tulosalueella sairaansijojen saatavuuteen ja vaikeutti potilaiden ohjaamista jatkohoitoon terveyskeskus-sairaaloihin päivystyspoliklinikalta, nopean diagnostiikan yksiköstä ja erikoissairaanhoidon muilta vuodeosastoilta.. Hoitotakuussa pysyminen oli ongelmallista suun terveydenhuollossa ja operatiivisessa toiminnassa. Molempien osalta ostopalveluiden hankintoja jouduttiin tehostamaan ja siitä koitui lisäkustannuksia. Kainuun erikoissairaanhoidon tulevan toiminnan toiminnallinen suunnittelu käynnistyi ja eteni suunnittelulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Terveydenhuoltolain 35 :n mukaisen perusterveydenhuollon yksikkö jatkoi terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman valmistelua. Tavoitteeksi oli asetettu suunnitelmaluonnoksen valmistuminen kuntien kommentoitavaksi mennessä. Valmistelu on edennyt suunnitellusti. Ensihoitopalvelun tehtävämäärä Kainuussa on kasvanut edellisestä vuodesta peräti noin 15 %, jonka yhteyttä päivystysjärjestelyihin ja niissä tehtäviin muutoksiin selvitetään. Leikkaustoimintaan liittyviä toiminnallisia muutoksia on selvitetty kevään 2013 aikana leikkausosaston, kirurgian ja muiden operatiivisten alojen yhteistyönä. Tavoitteena on uudistaa ja tehostaa LEIKO- (leikkaukseen kotoa) ja PÄIKI- (päiväkirurgian) tarvittavien tilojen käyttöä, millä pyritään osastohoitopäivien kautta tulevan kuormituksen vähentämiseen. Päivystysasetuksen edellyttämiä toiminnallisia vaatimuksia ja valmiuksia on arvioitu ja kehitetty erityisesti radiologian ja leikkaustoiminnan osalta. Vammaispalveluiden vastuualueella on kehitysvammapalveluissa valmisteltu Kuusanmäen tilapäishoitoyksikön muuttamista avohuollon toiminnaksi. Kajaanissa koululaisten loma-ajanhoito on siirtynyt vuoden alusta

11 11 (43) 6. Riskienhallinta kehitysvammayksiköille. Kehitysvammaisten asumisenstrategian laadinta on vielä kesken Päihdeäitien yhtenäisiä hoitolinjoja ja moniammatillista yhteistyötä on tiivistetty. Salmilan lastenkodista on valmistunut ja hyväksytty laajennussuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan omaa lastensuojelua. Sosiaalipäivystystä ollaan tarkastelemassa uudelleen. Toimeentulotukihakemusten ja lastensuojelun käsittelyaikoihin on kiinnitetty huomiota. Vammaispalveluiden osalta ongelmana on ollut luotettavien tilastotietojen saaminen. Vanhuspalveluissa kotihoitopalvelujen kysyntä on jatkunut vilkkaana. Myös kotihoidon toteutumisen osalta on olemassa kuntakohtaisia eroja. Omaishoidon tukea on alkuvuoden aikana myönnetty määrärahojen puitteissa kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Ympärivuorokautisten paikkojen jakautuminen vaihtelee eri kuntien kesken. Ympärivuorokautista paikkaa odotti kesäkuussa 73 asiakasta koko Kainuussa ja heistä yli kolme (3) kuukautta oli odottanut kesäkuun lopussa 25 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna tilanne on hyvin samankaltainen. Kaikkiaan ympärivuorokautiseen hoitoon on alkuvuoden aikana sijoittunut 106 asiakasta. Sähköinen eresepti on otettu käyttöön. Tulosalueilla on tehty riskikartoituksia ja pelastussuunnitelmat on saatettu ajan tasalle. Vahinko- ja riskitilanteita asiakaskontakteissa on seurattu. Näihin tilanteisiin on varauduttu suunnittelemalla työjärjestyksiä, henkilöresursseja, tilojen kalustamista ja turvajärjestelmiä. Työsuojelutarkastuksia on tehty useisiin yksiköihin ja näiden pohjalta on tehty tarvittavia toimenpiteitä ja korjauksia. Haipro ohjelmaan kirjataan työssä tapahtuneet haittatapahtumat. Valmiussuunnitelmaa on päivitetty tarpeen mukaan. Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja

12 12 (43) Hallinto Kuntayhtymän hallinto -vastuualueena sisältää kaksi tulosyksikköä; johdon tuen ja kehittämis- ja suunnitteluyksikön. Hallinnon tulosaluetta johtaa kuntayhtymän johtaja. 1. Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa on noudatettu organisaatiossa annettuja ohjeita, tiukkaa talouden seurantaa ja toiminnan sopeuttamista on toteutettu koko tarkastelujakson ajan. Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymän verkkosivustoa ja intraa on muokattu Kainuun soten tarpeita vastaavaksi. Kehittämishankkeilla on erilliset tarkat budjetit, joiden puitteissa toiminnan on toteuduttava. Talouden seurannan kannalta on huomioitava menojen ja tulojen eriaikaisuus. Tulot kirjautuvat pääsääntöisesti puolivuosittain ja ne ovat menosidonnaisia. Tavoitteena on, että hankkeissa syntyneet kustannukset ovat kaikki rahoittajan hyväksymiä. Hankkeiden maksatushakemukset väliraportteineen on toimitettu asianmukaisesti. STM ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto tekivät huhtikuussa valvonnallisen ohjauskäynnin Kainuun soten hallinnoimaan pohjoissuomalaiseen Virta-hankkeeseen. Valvojat totesivat, että hallinnointi ja talouden hoito on toteutettu esimerkillisesti ja he suosittelevat Kainuun soten hankehallinnoinnin toimintamalleja myös muiden toimijoiden käyttöön. Henkilöstön palkkaamisessa on noudatettu annettuja ohjeita. Kaikki avoimet tehtävät on viety täyttölupatyöryhmään. Terveyden edistämisen suunnittelija on aloittanut työt. 2. Organisaatiorakenne Kehittämis- ja suunnitteluyksikön organisatorinen asema muuttui vuoden alusta vastuualueesta tulosyksiköksi. Vuoden alusta täydennyskoulutus/ osaamisen vahvistaminen siirrettiin henkilöstöpalveluihin, vaikka kokemukset ko. toiminnon sijoittumisesta kehittämis- ja suunnitteluyksikköön olivat erittäin myönteiset.. 3. Vastuut ja valtuuksien jako Hallinto-tulosalueen vastuu on kuntayhtymän johtajalla ja kehittämis- ja suunnittelu -tulosyksikön osalta kehittämisjohtajalla. Projektipäälliköt vastaavat omalta osaltaan kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta toiminnasta niin talouden kuin toiminnan näkökulmasta. Kaikki päätökset tehdään sähköisen työpöydän kautta.

13 13 (43) 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa on noudatettu organisaatiossa annettuja ohjeita. Tarvittavat hankinnat on tehty hankintatoimiston kautta. Kehittämishankkeissa hankintoihin edellytetään rahoittajan hyväksyntä. Erikoissairaanhoidon kehittäminen projekti on toteutettu investointimäärärahoista sekä osittain Tekes-hankerahoituksella. Toimintoja on johdettu määrätietoisesti ja arvioitu suunnitelmallisesti. Johtamisessa korostuu vuorovaikutteisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Kehittämishankkeiden, asiatuntijatyön sekä osaamisen vahvistamisen avulla on vaikutettu mm. hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvon toteutumiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, palvelujärjestelmään liittyvien epäkohtien tunnistamiseen sekä uusien, tehokkaampien toimintatapojen luomiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kehittämistyössä on korostunut laaja yhteistyö eri toimijoiden ja alueiden kanssa. Työ on entistä enemmän vuorovaikutteista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Käynnissä olevista kehittämishankkeista, yhden Kaste-hankkeen pohjoissuomalainen kokonaisvastuu on Kainuulla. Kumppanuushankkeita on käynnissä yhdeksän ja yksi kansainvälinen hanke. 6. Riskienhallinta (henkilöstöriskit, omaisuusriskit, tietoturvariskit) Kehittämis- ja suunnitteluyksikössä aiemmin toteutettuja riskien kartoituksia päivitetään. Erityisen haasteellista on asiakastyö kuntouttavassa työtoiminnassa. Lisäksi on laadittu yhteinen työhyvinvointisuunnitelma, jota toteutetaan ja toteutumista seurataan suunnitellusti. Kehittämis- ja suunnitteluyksikön toiminta rakentuu yksittäisten asiantuntijoiden ja kehittämishankkeissa olevien henkilöiden varaan. Toiminta on haavoittuvaa, yhdenkin työntekijän poissaolo voi vaarantaa kehittämistyön etenemisen. Onnistunut rekrytointi on äärimmäisen tärkeää. Keskeistä on kilpailukykyinen palkka, kehittämisen tuki sekä organisaation osoittama arvostus kehittämistyölle. Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja

14 14 (43) Keskitetyt yhteiset tukipalvelut 1. Talouden seuranta ja raportointi Talousarvion toteutumaa ja henkilöstön määrän kehitystä seurataan kuukausittain. Ensimmäisen taloudentasapainotusohjelma kierroksella talousarviota pienennettiin. Merkittäviä poikkeamia ei ole havaittu. 2. Organisaatiorakenne Organisaatiorakenne uudistui liikkeenluovutuksen yhteydessä. Vastuualueiden lukumäärä aleni. Tulosalueella on valmisteltu ravintopalveluiden siirtoa v alusta Kajaanin kaupungin yhteistyösopimuksella hoidettavaksi. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Vastuut ja valtuudet ovat muutoin lakien ja sääntöjen mukaiset, paitsi hallitus on delegoinut päätöksien alistamisoikeutta tulosaluejohtajalle. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut 6. Riskienhallinta MAPO hankeen tulosalueelle tulleet tilat on otettu käyttöön. Lääkehuollontilojen käyttöönotto on vielä kesken. Laiterekisteri on ajan tasalla. Omasta käytöstä poistettu ajoneuvo on myyty parhaan tarjouksen tehneelle. Tärkeimmät toiminnot on turvattu järjestämällä työt työpareittain. Näin on vähintäänkin kaksi henkilöä organisaatiossa, jotka osaavat kunkin tehtävän. Vaarallisia työyhdistelmiä ei ole havaittu. Tietosuojasta ja lokitietojen seurannasta ja ietosuojarikkeiden seuraamuksista on järjestetty koulutusta. Tavanomaiset henkilöstö- ja omaisuusriskit on vakuutettu ja vakuutukset kilpailutettu. Tietoturvariskien varalta on annettu ohjeet ja kultakin tietotekniikan käyttäjältä edellytetään sitoumus, jossa he sitoutuvat näiden annettujen ohjeiden noudattamiseen. Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikasta on tehty periaatepäätös.

15 15 (43) Kuljetuspalveluiden omavalvonnan seurauksena on havaittu myös tänä vuonna väärinkäytös, josta on tehty poliisille rikosilmoitus. Taksien laskutus tarkastetaan pistokokein ja suuret muutokset laskutuksessa tarkastetaan. Kalevi Yliniemi hallintojohtaja Perhepalvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa alkaen. Sisäisen valvonnan yksi haaste on uuden organisaation tilasto- ja seurantatietojen poikkeavuus edeltäviin vuosiin nähden, eikä täysin vertailukelpoista historiatietoa ole olemassa edeltävältä vuodelta. 1. Talouden seuranta ja raportointi Sisäinen valvonta toteutetaan tavanomaisen toiminnan yhteydessä tapahtuvana seurantana ja ohjauksena. Talouden seurannassa havaittuihin poikkeamiin reagoidaan ja niitä käsitellään tulosalueen johtoryhmässä kuukausittain. Toimintaa ja taloutta seurataan tulos-, vastuualue- ja tulosyksikkötasoilla niin ikään kuukausittain. Tarvittaessa poikkeamia ja poikkeamien syitä selvitetään tarkemmin työryhmissä ja muilla erillisillä selvityksillä. Kustannustietoisuutta on pyritty viemään myös suorittavalla työntekijätasolle. Lisäksi annetussa talousarviossa pysymiseen on pyritty vaikuttamaan ennakoiden muun muassa tarkistamalla toimintaohjeita sekä palveluiden tai etuuksien kriteerejä tarkistamalla. Tämän raportin tiedot perustuvat suurilta osin osavuosiraporttiin (4 kk) ja talouspalveluiden ( ) laatimaan kuuden kuukauden ennusteeseen. Vuoden 2013 talousarvio ja käyttösuunnitelma laadittiin erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua noudattaen, mikä ei mahdollistanut lisävakansseja, lisääntyviä asiakaspalveluostoja eikä erikoissairaanhoidon käytön lisääntymistä. Yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ( ) 5,9 M alijäämäisenä. Lisäksi talousarvion laatimisen yhteydessä laadittiin riskilista erilaisista tehtävistä ja toiminnoista, joiden vuoksi talousarvio saattaa ylittyä. Perhepalveluiden tulosalueella arvioitiin tällaisia riskejä olevan yhteensä 3,88 M. Talousarvion toteutumisen seurantaa on toteutettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti osavuosiraportin ja kuukausiraporttien avulla. Kevään aikana on valmisteltu talouden tasapainottamisohjelmaa vuodelta 2013 ja asiaa on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa ( , 155; , 218). Perhepalveluiden tulosalueelta ei löytynyt mahdollisuuksia toteuttaa tulosalueen säästötavoitetta (1,4 M ) ja tämä tavoite edellyttäisi erittäin merkittäviä ja radikaaleja heikennyksiä sosiaali- ja terveyspalveluihin, mikä osaltaan voisi vaarantaa kuntalaisten potilas- ja perusturvallisuuden ja oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja hoivanpitoon. Ainoa

16 16 (43) lakisääteinen, ei-subjektiiviseen oikeuteen perustuva määrärahasidonnainen palvelu perhepalveluissa on omaishoidon tuki. Omaishoidon tuki on kuitenkin palveluasumista edullisempi vaihtoehto ja tuen mahdollisen rajoittamisen vaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen ja huonoimmassa tilanteessa mahdollinen rajoittaminen voisi tulla kustannuksiltaan kalliimmaksi ratkaisuksi. Pitkän aikavälin säästämiskeinot perustuvat pääsääntöisesti erilaisiin rakenteellisiin muutoksiin, joiden avulla on mahdollista alentaa palveluiden järjestämisestä aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Talouden tasapainottamiseksi on noudatettu muita talousarvion täytäntöönpanoohjeisiin sisältyviä ohjeita, muun muassa täyttölupamenettelyä. Viimeisimmän talouspalveluiden neljän kuukauden ennusteen mukaan ( ) perhepalveluiden tulosalueen toimintakulut ylittyvät 1,6 miljoonalla eurolla (kasvua 2,2, %). Ennusteen mukaan henkilöstökulut ylittyvät 1,3 M. Henkilöstökulujen kirjautumista selvitetään paraikaa. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät ennusteen mukaan 0,3M. Myös toimintatuotot ylittyvät 0,25 M (kasvua 3,0 %), jota osin selittää Puolangan ulkokuntalaskutus. Talousarviota laadittaessa oli epäselvää, missä laajuudessa Puolangan kunta ostaa terveydenhuollon palveluja kuntayhtymältä. Näin ollen erityisesti henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot ovat olleet budjetoitua korkeammat. Henkilöstöhallinnon raporteissa perhepalveluiden HTV2-toteuma näyttää -15, jota ei voida pitää luotettavana, kun sitä verrataan talouspalveluiden ennusteeseen palkkamenojen kehityksestä. Palkkamenojen kirjautumisessa on ollut yksittäisiä poikkeamia ja virheellisyyksiä. Talouspalveluiden kuuden kuukauden ennusteen mukaan toimintatuotot ylittyisivät 0,39 M ja toimintakulut ylittyisivät 1,2 M käyttösuunnitelmaan nähden. Taloudenseurantaohjelman SAP:n mukaan (tilanne ) 1 6 kuukauden toteuman mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 48,5 %:sti ja toimintakulut 46,7 %:sti. SAP:n seurantatietojen perusteella ei ole mahdollista vielä tarkkaan arvioida koko vuoden tulosta, koska esimerkiksi myyntituotot, asiakaspalveluiden ostot sekä omaishoidon tuen maksatukset kirjautuvat viiveellä. Tämän vuoksi talouspalveluiden laatimat ennusteet kuvaavat talouden kehittymistä jossakin määrin luotettavammin, koska ennusteessa hyödynnetään tietoa talouden kehityksestä aikaisempina vuosina. Poikkeamien taustalla on vastuualueittain erilaisia syitä. Vammaispalveluissa muun muassa sijaismäärärahat ovat olleet tarpeeseen nähden liian vähäiset ja toisaalta on tarvittu lisähenkilöstöä kehitysvammaisten lasten hoidon järjestämiseksi. Tähän on reagoitu muun muassa sisäisin järjestelyin jättämällä vakinaisen henkilökunnan tehtäviä määräaikaisesti täyttämättä. Talousarvion toteutumiseen voivat vaikuttaa monet erilaiset asiat, vielä on epäselvää kuinka paljon esimerkiksi mahdollisesti väärin perittyjä asiakasmaksuja tullaan palauttamaan. Poikkeamien taustalla on lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa, että toimintatuotot kasvavat ennusteeseen 0,3 M (Puolangan erikoissairaanhoidon ostot, sekä ulkopaikkakuntalaisten ostoja aiempaa enemmän), palkkojen osalta ylitystä tulee saman verran. Palvelujen ostossa tulee ennusteen mukaan alitusta 0,13 M, johtuen sattumasta: erityisen kalliita

17 17 (43) pitkiä yliopistohoitojaksoja vaativia sairauksia ei ole ollut, mutta tilanne voi muuttua loppuvuodesta. Tämän ennustaminen on mahdotonta. 6/2014 talouspalvelujen tekemän ennusteen mukaan lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa tulisi ylitystä vain Poikkeamien taustalla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ovat ammatillisen tukihenkilötoiminnan määrärahat, joihin varattiin tälle vuodelle vain euroa, kun kulutus oli v yli e. Kyseessä olevien määrärahojen toteutuma on ollut kesäkuun loppuun mennessä , joten menoja saadaan vähennettyä huomattavasti viime vuodesta, vaikka tavoitteeseen ei päästä. Perhekuntoutusta on jouduttu ostamaan aiempaa enemmän. Henkilöstömenoissa on kasvua budjetoitua enemmän, koska perhevapaita (2 kpl) ei ole pystytty ennakoimaan. Lisäksi on palkattu täyttölupatyöryhmän luvalla määräaikainen perhetyöntekijä, jonka vaihtoehtona olisi ollut lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle, joka olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi kuin määräaikaisen työntekijän palkkaaminen perheeseen. Aikuissosiaalipalveluissa kustannusarviota valmistellessa on ollut vaikea ennakoida todellisia henkilöstökustannuksia. Suunnitelma on tehty uusien rekrytointien osalta peruspalkkojen mukaisena (ilman lisiä). Lisäksi ei ole kyetty ennakoimaan perhevapaiden ja pitkien sairauslomien edellyttämiä sijaistarpeita, joita vastuualueella on kuluvana vuonna ollut useita. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset ovat vuoden 2012 tietojen mukaan vertailun kolmanneksi suurimmat kustannukset (3,4 % keskimääräistä suuremmat). Lisätyn terveydenhuollon ikä- ja tarvevakioidussa kustannuksissa Kainuun kustannukset olivat neljänneksi pienimmät, koska palvelujen keskimääräistä suurempi tarve alentaa ikävakioituja kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen ikävakioiduissa kustannuksissa Kainuun kustannukset olivat vertailun korkeimmat kehitysvammaisten palveluissa, joka korostaa erityisryhmien palveluja Kainuun osalta. Perhepalveluiden näkökulmasta vertailuluvut olivat seuraavat: vammaisten palvelut 1,01; kehitysvammaisten palvelut 1,60; toimeentuloturva 0,81; työllistämispalvelut 0,43; lastensuojelu 1,06; somaattinen erikoissairaanhoito 1,01; psykiatrinen erikoissairaanhoito 1,10 ja perusterveydenhoito 1,05. (ks. Mikkola ym. 2013, Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna Helsinki: Kuntaliitto). On myös huomioitava, että taloustilaston vertailulukuihin voi sisältyä kustannustietoa useilta tulosalueilta. 2. Organisaatiorakenne Perhepalveluiden nykyinen organisaatio on otettu käyttöön ja koko perhepalveluiden tulosalueella työskentelee 712 henkilöä, joista vakituisia 572, määräaikaisia 139 ja yksi oppisopimussuhteessa. Perhepalveluiden organisaatiokaaviossa on kuvattu ne tulosyksiköt, joissa työskentelee työntekijöitä. Perhepalvelut jakautuvat neljään vastuualueeseen (vastuualueiden henkilöstötilanne henkilöstöraportin mukaan ). Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut, mikä sisältää äitiys- ja lastenneuvolan, perhesuunnittelun, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon,

18 18 (43) perheneuvolan. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon toimintoja: naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytys; lasten somaattinen erikoissairaanhoito; lasten psykiatrinen erikoissairaanhoito sekä nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vastuualueella työskentelee yhteensä 272 henkilöä. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmilan lastensuojeluyksikkö sekä perhetyö. Vastuualueella työskentelee yhteensä 77 henkilöä. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö sekä toimeentuloturva. Vastuualueella työskentelee yhteensä 60 henkilöä. Osana aikuissosiaalipalveluja järjestetään yhteistyössä asiakaspalvelua työvoiman palvelukeskuksessa sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Perhepalvelujen tuloskortissa vuosille on suunniteltu kuntouttavan työtoiminnan vakinaistaminen kuntayhtymän toiminnaksi vuoden 2013 alusta ja sen liittäminen osaksi aikuissosiaalipalveluja ei ole toteutunut alkuvuonna. Kuntouttava työtoiminta tapahtuu edelleen kehittämishankkeena ja hankehenkilöstö työskentelee kehittämis- ja suunnitteluyksikön alaisuudessa. Vammaispalvelun vastuualue on jaettu kahteen tulosyksikköön; kehitysvammayksiköt ja vammaispalvelun sosiaalityö- ja palvelut. Kehitysvammayksiköt sisältävät oman toiminnan ryhmäkodit, tukiasumisen, asumisen ohjaukset, työ- ja päivätoimintayksiköt sekä Kuusanmäen osastot. Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut alueella on vammaisten ja kehitysvammaisten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus/palveluohjaus, mukaan lukien erityishuollon poliklinikan palvelut sekä vammaisten ja kehitysvammaisten ostopalvelut, perhehoito ja omaishoito. Vastuualueella työskentelee yhteensä 301 henkilöä. Perhepalveluiden vastuualueiden lisäksi perhepalveluiden hallinnossa työskentelee perhepalvelujohtaja ja johdon sihteeri (2 vakituista henkilöä). Huom. yllä esitettyihin lukuihin eivät sisälly avoinna olevat vakanssit. Perhepalveluiden johtaminen on keskitetty ja suuri osa työyhteisöistä toimii ilman lähiesimiehiä. Perhepalveluissa työtä johdetaan osin tiimien avulla, joissa on nimetyt tiimivastaavat. Organisaatiossa on tehty muutoksia vuonna 2013 siten, että vammaispalveluiden organisaatiota uudistettiin. Muutoksella pyritään yhdenmukaisiin ja tasa-arvoisiin palveluihin. Vastuualueen toimistotyö on siirretty yhden esimiehen (vastuualuepäällikkö) alaisuuteen. Henkilötyövuosien (kumulatiivinen HTV2) tavoite on 618 vuodelle 2013, joka perustuu pääosin vuoden 2012 henkilöstötilanteeseen, josta on vähennetty Puolangalle siirtyvät työntekijät. Vuonna 2012 toteutettiin erilaisia henkilöstöön vaikuttavia säästötoimenpiteitä (palkattomat vapaat, lomautukset, avoimien vakanssien täyttämättä jättäminen). Tavoite vuodelle 2013 on äärimmäisen tiukka, kun talousarvion pääsääntönä on se, ettei uutta henkilökuntaa palkata. Organisaatiorakenteessa ei suoraan näy perhepalveluiden tulosalueella järjestettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden monipuolisuus. Perhepalveluiden tulosalueella on kuntalaisten subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia etuuksia yli 30. Perhepalveluiden tulosalueen palvelut ovat

19 19 (43) suurelta osin korjaavia, osin kohdennettuun tukeen perustuvia ja osin lakisääteisiä universaaleja palveluja. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Perhepalveluissa noudatetaan hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden ja lainsäädännön lisäksi muun muassa perussopimusta, hallintosääntöä, tarkastussääntöä, hankintasääntöä, talousarvion täytäntöönpano-ohjetta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Kuntayhtymän hallitus on täydentänyt päätösvallan delegointia koskevaa päätöstään viimeksi ( 253). Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja niihin liittyvien asiakasta koskevien päätöksien osalta päätösvalta perhepalveluissa jakautuu delegoinnin mukaisesti. Sosiaalihuollossa viranhaltijoiden päätöksenteko perustuu useihin erilaisiin lakeihin ja asetuksiin. Lakien soveltamiseen käytännössä on laadittu ohjeita niin henkilöstölle kuin asiakkaille, jotta asiakkaiden oikeusturva toteutuu ja viranhaltijoiden päätöksenteko on yhdenmukaista. Näitä ohjeita tarkistetaan määräajoin. Osana sisäistä valvontaa on syksyllä 2012 ja keväällä 2013 kiinnitetty huomiota myös hankintaprosesseihin sekä päätöksenteon puutteellisuuksiin. Esimerkiksi yksilökohtaisin perustein tehdyistä suorahankinnoista on vuoden 2013 alusta alkaen tehty hankintapäätökset ja sopimukset. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa noudatetaan hankintatoimen ohjeita ja vuosittain laadittua investointisuunnitelmaa. Hankinnat toteutetaan keskitetysti hankintatoimiston kautta ja hankinnoissa noudatetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjetta ja hankintasääntöä. Osana toiminnan laadunhallintaa perhepalveluissa on kuvattu keskeiset prosessit ja toimintaketjut. Perhepalveluissa 30 keskeistä prosessia ja kuusi palveluketjua on kuvattu. Prosessit on kuvattu työryhmissä ja niitä päivitetään määräajoin. Vaarallisista työyhdistelmistä saadaan välillisesti tietoa HaiPro -ohjelman avulla, jossa raportointi perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Perhepalveluissa HaiPron raportin mukaan ilmoitusten lukumäärä on jatkanut kasvua ja vuonna 2013 ilmoituksia oli tammi-kesäkuun aikana yhteensä 223 (368 ilmoitusta v. 2012; 343 v. 2011). Näistä ilmoituksista 35 koski läheltä piti tapahtumia, 75 potilaalle tapahtuneita tilanteita ja 113 henkilöstöön kohdistuvaa väkivaltaa. Yleisin jatkotoimenpide haittailmoituksesta on ollut tapahtuneesta keskustelu (70 %). Alkuvuonna tapahtuneista Haipro ilmoituksista merkittävän tai vakavan riskiluokan tapahtumia oli 2 (0,9 % kaikista).

20 20 (43) 6. Riskienhallinta (henkilöstöriskit, omaisuusriskit, tietoturvariskit) Henkilöstöriskeihin perhepalveluissa varaudutaan yhteistyössä, jota tehdään työsuojelun, työterveyshuollon, esimiesten ja henkilöstön kanssa. Osa normaalia henkilöstöriskien hallintaa on työympäristön vaarojen ja haittojen jatkuva tarkkailu ja arviointi, johon on vuonna 2012 kiinnitetty niin ikään huomiota ja se on nostettu vuoden 2013 vuosikelloon. Perhepalveluihin liittyviä henkilöstöriskejä ovat sairauspoissaolot sekä henkilöstön vaihtuvuus. Sairauspoissaolot ovat vuonna 2012 laskeneet ja ne olivat noin 11,84 työpäivää/henkilötyövuosi (14,23 työpäivää/htv vuonna 2011). Myös vuonna 2013 seurataan sairauspoissaolojen kehitystä. Selkeää mittaria sairauspoissaoloille ei tällä hetkellä ole olemassa (esim. sairauspoissaolojen osuus työajasta). Perhepalveluiden yksiköiden toimitiloissa on ollut esimerkiksi sisäilmaongelmia, joiden myötä toimintoja on siirretty eri tiloihin. Yksittäisiin ammattiryhmiin liittyviä riskejä on perhepalveluissa erityisesti lastenlääkärien vakanssien täyttämisessä. Uhkana on aikaisempina vuosina ollut, että synnytykset ja lastentautien erikoissairaanhoito siirtyvät pois Kainuusta. Osana omaisuuden riskienhallintaa toimintaprosesseja ja -ketjuja valvotaan. Aikuissosiaalipalveluiden toimeentulotukiprosessin valvontaohje on päivitetty alkuvuonna ja lisäksi on järjestetty neljä sisäistä tarkastusta, joissa on tarkastettu ennakkopankkiluetteloja, maksettuja laskuja, päätösluetteloja sekä työntekijöiden ProConsona -asiakastietojärjestelmän lokitietolistoja. Vuonna 2013 on tarkoitus käynnistää myös johdon katselmukset uudelleen perhepalveluiden tulosalueella. Osa omaisuusriskien hallintaa on talouden seuranta, jonka yhtenä haasteena on ollut taloushallinnon tietojärjestelmien vaihtuminen vuonna Osana tietoturvariskien hallintaa jokainen työntekijä allekirjoittaa tietosuojaja tietoturvasitoumuksen. Sitoumus selkeyttää salassapitoa, henkilö- ja ryhmäkohtaisia käyttäjätunnuksia, työasemien käyttöä, sähköpostin ja Internetin käyttöä sekä niihin liittyviä seuraamuksia. 7. Muut olennaiset tapahtumat ja muutokset Perhepalveluissa on toteutettu tuloskortissa vuodelle 2013 asetettuja konkreettisia toimenpiteitä, joilla on pyritty ratkaisemaan osa haasteista. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluiden vastuualueella on saatu rekrytoitua yksi lastentautien erikoislääkäri virkaan eli lääkäripula siltä osin hieman helpottanut, mutta lastentaudeilla lisälääkäritarve päivystysten osalta edelleen jatkuva. Hoitotakuu on toteutunut 100 %. Neuvola-asetuksen mukaiset lääkäritarkastukset kouluterveydenhuollossa eivät ole toteutuneet kaikilta osin neuvolalääkäreiden vajeen takia, mutta tilanne on huomattavasti aikaisempia vuosia parempi. Hoitoketjujen aktiivinen päivitys on aloitettu ja joissakin yksiköissä päivitys saatiin tehtyä kesään 2013 mennessä. Päihdeäitien hoitoketjut toimivat käytännön tasolla ja päihdeäidit tunnistetaan selvästi aiempaa paremmin, ainakin päätellen jatkuvasti kasvavasta päihdeäitien neuvola-, poliklinikka- ja sosiaalipuolen käyntien määrästä.

21 21 (43) Keväällä tarkennettiin päihdeäitien yhtenäisiä hoitolinjoja ja moniammatillista yhteistyötä tiivistettiin lastensuojelun ja lapsiperheiden terveydenhuollon välillä yhteistyökokouksissa. Sosiaalihuoltopalveluiden vastuualueella ollaan parantamassa henkilöstön turvallisuutta etenkin Kajaanin toimipisteissä, joihin ollaan uudistamassa laitteistoa ja ohjeistusta. Salmilan lastenkodista on valmistunut ja hyväksytty laajennussuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan omaa lastensuojelua. Sosiaalipäivystystä ollaan tarkastelemassa uudelleen. Vammaispalveluiden vastuualueella on kehitysvammapalveluissa valmisteltu Kuusanmäen tilapäishoitoyksikön muuttamista avohuollontoiminnaksi. Kajaanissa koululaisten loma-ajanhoito on siirtynyt vuoden alusta kehitysvammayksiköille. Kehitysvammaisten asumisenstrategian laadinta on vielä kesken. Kokouskäytänteet (johtamisjärjestelmä) on sovittu siten, että tiedonkulku mahdollistuu läpi koko vastuualueen. Uudistuksen läpivienti etenee rakenteista prosesseihin. Aikuissosiaalipalveluiden vastuualueella aloitti perhepalvelupäällikkönä Päivi Ahola-Anttonen. Kevään 2013 aikana on kiinnitetty huomiota kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoihin, koska kuntayhtymän tuli AVI:n valvontapäätöksen perusteella saattaa käsittelyajat lain mukaisiksi mennessä. Käsittelyaikojen ylittyminen oli viimeisimmän selvityksen mukaan erittäin poikkeuksellista ja vain 0,9 % kaikista hakemuksista viivästyi. Kuntouttava työtoiminta jatkuu vuoden 2013 ajan kehittämishankkeena. Perhepalveluiden osalta keskeisinä haasteina ovat edelleen olleet palvelujen tuottaminen lakien ja asetusten säätelemissä määräajoissa ja laajuudessa. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota myös lastensuojelun käsittelyaikoihin. Vammaispalveluiden osalta ongelmana on ollut luotettavien tilastotietojen saaminen. Myös hoitotakuun saatavuustiedoissa on ollut keväällä 2013 ongelmia asiakastietojärjestelmä Efficassa. Palvelutakuun seurantatiedot sosiaalihuollon osalta ovat niin ikään osin epäluotettavia (tilasto käsittelyynottoajasta päivittyy mahdollisesti marraskuussa 2013). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tiedottanut kuntia tiedonkeruujärjestelmän kehittämisestä, millä tullaan jatkossa seuraamaan sosiaalihuollon palvelutakuun toteutumista luotettavasti, kattavasti ja vertailukelpoisesti. Vuonna nimettiin myös työryhmiä kehittämään erilaisia toiminnallisia tarpeita (mm. sosiaalitoimistojen turvallisuus, sosiaalipäivystyksen kehittäminen, Salmilan lastensuojeluyksikön kehittäminen). Näiden työryhmien esitysten perusteella on tehty myös muutosesityksiä hallitukselle, esimerkiksi Salmilan toimintojen laajentamisesta ( , 292). Osa työryhmistä jatkaa työskentelyä edelleen. Siirtymisellä uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään oli henkilöstöä kuormittava vaikutus loppuvuonna 2012 ja alkuvuonna Matti Heikkinen perhepalvelujohtaja

22 22 (43) Sairaanhoidon palvelut Sairaanhoidon palveluissa on noudatettu vuonna 2013 Kainuun sote kuntayhtymän ohjeita sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on toteutettu pääasiallisesti tavanomaisen toiminnan yhteydessä tapahtuvana seurantana ja ohjauksena. Lisäksi toiminnan arviointia on tehty kuntakierroksen yhteydessä keväällä Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa ja seurannassa on noudatettu annettuja ohjeita. Vakituisten ja määräaikaisten palkkauksessa on käytetty voimassa olevaa täyttölupajärjestelmää. Taloutta ja toimintaa on seurattu kuukausittaisissa tulosalueen ja vastuualueiden johtoryhmien kokouksissa. Merkittävistä poikkeamista on tiedotettu sote johtoryhmän kautta. Sairaanhoidon palvelujen talousraportin ( ) perusteella toimintakulujen ennakoidaan ylittyvän vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna 2,0 %. Ostopalvelut ovat toteutuneet vuoden alkukolmanneksen aikana tavoitteessa. Henkilöstökuluissa ennakoidaan tulevan ylitystä 2,5 %, mikä johtuu pääosin ensi-hoidon ja radiologian toiminnan kasvusta. Ensihoidon tehtävämäärä on kasvanut 15,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Aineiden ja tarvikkeiden kustannuksissa arvioidaan tulevan ylitystä 3,2 %. Toimintatuottojen ennakoidaan ylittyvän alkuvuoden perusteella 0,7 %. 2. Organisaatiorakenne OYS-erityisvastuualueen laboratorioyhteistyön suunnitelman mukaisesti kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja soveltuvin osin kliininen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppitutkimusten yhteistyötä on käynnistynyt NordLab liikelaitoskuntayhtymässä alkaen. Keväällä 2013 on aloitettu erityisvastuualueen vastaavanlainen palveluyksikköselvitys lääkehuollon, radiologian ja patologian palvelujen osalta. Kajaanin pääterveysasemalla olleista radiologian, lääkehuollon ja patologian tiloista on luovuttu kevään 2013 aikana sote hallituksen päätöksen mukaisesti. Vastaavat toiminnat ja toimitilat on järjestetty keskussairaalan radiologian tiloihin sekä lääkehuollon ja patologian osalta MAPO rakennuksen tiloihin. Kajaanin pääterveysasemalle on varattu laboratorionäytteiden käsittelytila NordLabin tarvitsemassa laajuudessa sekä varastotila lääkehuollon käyttöön. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Yleisellä tasolla vastuun ja valtuuksien jaossa ei ole tapahtunut vuonna 2013 oleellisia muutoksia aikaisempaan verrattuna.

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan väliraportti tammi-kesäkuu 2015

Sisäisen valvonnan väliraportti tammi-kesäkuu 2015 Kainuun sosiaali- ja Sisäisen valvonnan väliraportti tammi-kesäkuu 2015 Johdanto... 1 Hallinto... 13 Keskitetyt yhteiset tukipalvelut... 15 Perhepalvelut... 17 Sairaanhoidon palvelut... 24 Terveyden ja

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä Kuntayhtymän hallituksen esitys Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen

Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä Kuntayhtymän hallituksen esitys Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen Tiedotustilaisuus Kainuun soten talousarvioesityksestä 27.11.2014 Kuntayhtymän hallituksen esitys 19.11.2014 Maire Ahopelto / Eija Tolonen-Manninen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Ahopelto,

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta Maakuntahallitus I 180 10.10.2011 Maakuntavaltuusto 53 24.10.2011 Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. - 31.8.2011 MH 180 Taloussäännön ohjeiden mukaisesti maakunnan tulee tehdä talouden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2011

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2011 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 (Ilman liikelaitoksia) Seurantaraportti 1.1. 31.10. TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10. Maakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2014 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Liite 6, 15, 15.11.2004 Kainuun maakuntavaltuusto SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1. luku Toimiala ja organisaatio 1 Toiminta-ajatus 2 Tulosalueet Sosiaali- ja terveystoimen toimiala vastaa maakunnan

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet 155/02.02 02 00/2014 H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpano Kainuun soten vammaispalveluissa Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpano Kainuun soten vammaispalveluissa Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpano Kainuun soten vammaispalveluissa Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen Esitys sisältää 1) Kainuun soten esittely 2) Kehitysvammaisten erityishuollosta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI KH Etelä-Karjalan kuntajohtajien työvaliokunnan kokouksessa 6.6.2012 on käsitelty alla olevan kokouspöytäkirjan otteen mukaisesti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot