Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta"

Transkriptio

1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä... 3 Hallinto Keskitetyt yhteiset tukipalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidon palvelut Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Vanhuspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Kainuun Työterveys -liikelaitos... 41

2 2 (43) Johdanto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin jäsenkuntien edustajien allekirjoittaessa kuntayhtymän perussopimuksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä hoiti aiemmin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavaksi perussopimuksella annetut tehtävät.. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Puolangan kunta on osajäsenenä, jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaaluetta. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät itse järjestä tehtäviä sekä jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille sopimuksin. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita. Perussopimus, joka allekirjoitettiin , avattiin uudelleen Puolangan erikoissairaanhoidon jäseneksi tulon johdosta. Puolangan kunta ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Kainuun sote kuntayhtymältä ulkokunnan tavoin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten rahoitukseen perussopimuksessa sovittujen maksuosuusperusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on; 1. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta 2. kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 3. toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta

3 3 (43) Kainuun sote kuntayhtymä 1. Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa ja seurannassa on noudatettu organisaatiolle annettuja ohjeita. Tiukkaa talouden seurantaa ja toiminnan sopeuttamista on toteutettu koko tarkastelujakson ajan. Talouden tasapainottamissuunnitelmat on laadittu tulosalueittain kolme kertaa alkuvuoden aikana. Taloutta ja toimintaa on seurattu kuukausittaisissa johtoryhmän sekä tulos- ja vastuualueiden kokouksissa. Henkilöstön palkkauksessa on noudatettu täyttölupamenettelyohjetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2013 ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhtymävaltuustossa Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa Käyttösuunnitelmassa esitetään toimintatuottojen kasvavan talousarvioon verrattaessa 43 tuhatta euroa ja toimintakulujen pienenevän talousarvioon verrattaessa 108 tuhatta euroa. Käyttösuunnitelman toimintakate on 151 tuhatta euroa pienempi kuin talousarvion vastaava luku ja talousarvion loppusumma on ilman liikelaitoksia tappiolla -6,2 milj. euroa ja liikelaitos huomioiden -5,8 milj. euroa Toimintatuotot Käyttösuunnitelman (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2013 yhteensä 303,5 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 151 milj. euroa, joka on 49,8 % koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 4,1 milj. euroa, josta Puolangalta perittävien erikoissairaanhoidon maksujen osuus on arviolta 3,8 milj. euroa. Puolangan maksutuloja ei ole voitu arvioida talousarvioon, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei tiedetty, mistä Puolanka hankkii erikoissairaanhoidon palvelunsa Toimintakulut Henkilöstökuluja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 74,7 milj. euroa. Tämä on 48,1 % koko vuoden käyttösuunnitelmamäärärahasta, joka on 155,1 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymään sisältyvät varhaiseläke- ja eläkemenoperusteiset maksut, mutta siitä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat toteutumaan noin - 1,1 milj. euroa talousarviota suurempina. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on htv2. Kesäkuun lopun HTV2 tietoja ei ole saatavilla. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 24,0 milj. euroa. Tämä on 46,1 % budjetoidusta. Toteumasta puuttuu ostoja

4 4 (43) yhteensä 3,4 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion tämän hetken arvion mukaan n. 2,7milj. euroa. Talousarvioon verrattuna ostot ylittyvät terveyden- ja sairaudenhoidon palvelujen tulosalueella 2,5 milj. euroa ja perhepalvelujen tulosalueella 0,1 milj. euroa sekä vanhuspalveluissa 0,1 milj. euroa. Oyj:n ja Hus:n ostot ovat olleet kuluvan puolivuotiskauden osalta maltillisia verrattaessa edelliseen vuoteen (taulukot sivu 4 ja 5), mutta aiempien vuosien kokemusten perusteella ostojen ennustaminen vuositasolla on haastavaa, koska tilanne saattaa muuttua nopeasti. Muiden palvelujen ostoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 19,3 milj. euroa, joka on 44,6 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa 1 kuukausi. Kesäkuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostot ylittävät 0,1 milj. euroa annetun talousarvion. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 50,0 % budjetoidusta eli 11,8 milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden osalta ennustetaan ylitystä tapahtuvan 0,4 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Avustukset ovat toteutuneet 41,7 % budjetoidusta eli 7,2 milj. euroa. Avustuksiin kirjattava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Toimeentulotukimenojen toteumataulukko sivulla 5 on ajalta tammi-toukokuu Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 45,7 % budjetoidusta eli 6,0 milj. euroa. Muiden kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken tiedon mukaan budjetoidusti. Poistojen arvioimisen tekee haastavaksi se, että käyttöomaisuuden jako Kainuun maakunta kuntayhtymältä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle ja Kainuun kunnille on kesken. Tämän vuoksi SAP- taloushallinnon järjestelmään poistoja ei ole kirjattu vielä lainkaan vuodelle Tulosennuste Kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liitelaitosta, tulee olemaan kesäkuun ennusteen mukaan alijäämäinen -6,6 milj. euroa, kun huomioidaan käyttösuunnitelman loppusumma -6,2 milj. euroa. Alijäämä lisääntyy käyttösuunnitelmasta 0,4 milj. euroa. Alijäämää kasvattavat henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota paremmin.

5 5 (43) Kainuun sote ky KAINUUN SOTE KY TP 2012 KS 2013 KS Toteuma TOT 6 KK /KS 2013 muut.jälk KS - Toteuma 2013 Korjaus erät ENNUSTE VUOSI 2013 Ylitys/ Alitus Muutos Ks - 13/Enn * EUR * EUR * EUR % * EUR * EUR * EUR * EUR % % MYYNTITUOTOT , ,5 1,0 MAKSUTUOTOT , ,2 2,1 TUET JA AVUSTUKSET , ,0 1,2 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,2-3,2 T O I M I N T A T U O T O T , ,4 1,1 Palkat ja palkkiot , ,6 2,4 Henkilösivukulut , ,9-2,6 HENKILÖSTÖKULUT , ,7 1,3 Asiakaspalvelujen os , ,2 3,7 Muiden palvelujen os , ,2 6,7 PALVELUJEN OSTOT , ,0 5,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,7 15,2 AVUSTUKSET , ,0 3,0 Vuokrat , ,3 7,7 Muut toimintakulut , ,8 11,1 MUUT TOMINTAKULUT , ,5 8,0 T O I M I N T A K U L U T , ,5 3,8 T O I M I N T A K A T E , ,0-114,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,1-4,7 V U O S I K A T E , ,3-121,9 POISTOT JA ARVONALENNUKSET ,0 19,8 T I L I K A U D E N T U L O S , ,4-375,6 Muutos TP - 12/Enn Toimintakulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) Toteuma Tavoite

6 6 (43) Henkilöstökulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) Tehty lomapalkka + varaus jaksotus TOTEUMA 2013 TAVOITE 2013 Oys:n ostojen kehitys v:na Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Muutos% ed vuosi -99,4-32,1-2,8-10,0 1,7 16,9 Vuoden 2013 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä

7 7 (43) OYS:lta ostot, kumulatiivinen v:na Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuoden 2013 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä Hus:n ostojen kehitys vuosina Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Muutos% ed vuosi -100,0-7, , ,8-95,5-69,9 Vuoden 2013 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä

8 8 (43) Toimeentulotukimenojen kehitys yhteensä v:na Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2013 (viivadiagrammi) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 0 v v v v v v v v Kotitaloudet Huom! Puolanka mukana luvuissa asti. Vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä KS Kasvu% ed.v -11,9-5,5-9,8-1,2-11,7-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-100,0-5,8 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2013 ajettu Pro Consonasta/ajolla 'kaikki kotitaloudet' HUOM! Yhteensä luku ei ole = perus, täydent., ennaltaehk. yht., vaan 'kaikki kotitaloudet' ajon yht. luvusta on vähennetty kuntouttavan osuus TTTUKI Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim. Perustttuki Täydtttuki Enn.ehk.tttuki YHTEENSÄ (merkitty 1 luku) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä yhteensä vuonna 2013 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim. Toimintaraha Matkakorvaus Muu (palv.ostoja esim. yhdistykseltä) Organisaatiorakenne Kainuun soten johtamisjärjestelmä on noudattanut kuntayhtymän hallituksen hyväksymää organisaatiorakennetta, Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän sisältöjen ja talouden kokonaisuudesta. Tulosaluejohtajat vastaavat omien sektoreittensa palvelujen ja talouden kokonaisuuksista. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Kuntayhtymänhallitus on hyväksynyt päätösvallan delegointia viranhaltijoille koskevan päätöksen ja täydentänyt sitä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 66 :ssä on määritelty laskujen hyväksyminen ja hyväksyjän vastuu. Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuuden noudattamisesta sekä toiminnan sopeuttamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousarvion toteutumisen seurannasta.

9 9 (43) Ratkaisu- ja päätösvalta on delegoitu voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti, mm. hallintosääntö sekä hallituksen delegointivaltuuspäätös. Viranhaltijoiden toimivaltansa puitteissa tekemät päätökset on dokumentoitu ja ne ovat olleet saatavilla. Tulos- ja vastuualueiden yhteistyömuotoina on ollut johtoryhmätyö, työpaikkakokoukset, tuloskeskustelut sekä työhön sisältyvä kanssakäyminen henkilöstön ja johdon välillä. Henkilöstön suunnittelua, käyttöä, määrää, toiminta- ja osaamistarpeiden muutoksia sekä koulutus- ja kehittämistarpeita seurataan yhteisissä keskusteluissa henkilöstön kanssa. Henkilöstöhallinnosta saadaan kuukausittain henkilöstöä koskevat raportit, jotka käsitellään tulosalueittain. Laadunhallintajärjestelmän toteutus on edennyt useiden palveluprosessien kuvausten, sisäisten ja ulkoisten auditointien merkeissä. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa on noudatettu hankintatoimen ohjeita ja laadittu vuosittainen investointisuunnitelma. Hankinnat tehdään keskitetysti hankintatoimiston kautta. Hankinnoissa on noudatettu talousarvion täytäntöönpano-ohjetta. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on euroa. Tietotekniset laitteet merkitään tarralla ja laitteet ovat EfekteAsset laiterekisterissä, joissa ylläpidetään laiteiden yksilöityä sarjanumeroa ja laitteen muita tietoja. Käyttöomaisuuden ulkopuolisia pienhankintoja ei ole luetteloitu. Siirtymisellä uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään on ollut henkilöstöä kuormittava vaikutus, koska rakennetaan uutta ja sotehenkilöstölle on velvoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilinpäätös ja purkaminen. Maakunta-kuntayhtymän purkamistoimet ovat jatkuneet koko kevään ajan. Kuntayhtymän prosessikuvauksilla varmistetaan asiakkaalle laadukas palvelu ja henkilökunnalle selkeät työnjaot ja turvalliset toimintatavat. Toimintoja on johdettu tulosalueilla asetettujen tavoitteiden suuntaan. Toimintaketjujen toimivuuden osalta on jatkettu yhteistyötä tulosalueiden välillä aina niissä tilanteissa missä toiminnot ovat sitä edellyttäneet. HaiPro -raportointityökalun avulla seurataan potilaan/asiakkaan/asukkaan hoidossa tapahtuvia vaara ja läheltä piti tilanteita. Raportointimenettelyn avulla pyritään löytämään toiminnan kehittämiskohteita ja sitä kautta parantamaan potilaiden hoidon turvallisuutta Asiakaspalautejärjestelmää on kehitetty, tavoitteena on ottaa käyttöön järjestelmä, joka mahdollistaa asiakaspalautteen jatkuvalla palautejärjestelmällä.

10 10 (43) Henkilöstön saatavuuden ongelmat vaikuttivat koko terveyden- ja sairaudenhoitopalveluiden tulosalueen toimintaan. Lääkärivaje heijastui erityisesti terveysasemien ja suun terveydenhuollon toimintaan. Sairaanhoitajavaje vaikeutti pätevien sijaisten saantia kaikilla vastuualueilla ja hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvistä vaikeuksista johtuen jouduttiin toimintoja supistamaan muun muassa kirurgian osastolla 6 ja Kuhmon ja Suomussalmen arki-iltojen päivystyksissä. Kaikki terveyskeskussairaalat kärsivät paikkapulasta. Tämä heijastui ajoittaisena kuormituksena sekä nopean diagnostiikan yksikössä että erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla. Maalis-huhtikuussa toteutettiin jonottajaseuranta sekä Kainuun keskussairaalasta terveyskeskussairaaloihin pääsyä odottavien että terveyskeskussairaaloissa ympärivuorokautista hoivapaikkaa odottavien potilaiden osalta. Seuranta-aikana hoivapaikkaa odottavat potilaat käyttivät 22 % terveyskeskussairaaloiden hoitopäivistä ja erikoissairaanhoidon osastojen hoitopäivistä taas yli 10 % oli terveyskeskussairaaloihin pääsyä odottavien käytössä. Tämä heijastui koko tulosalueella sairaansijojen saatavuuteen ja vaikeutti potilaiden ohjaamista jatkohoitoon terveyskeskus-sairaaloihin päivystyspoliklinikalta, nopean diagnostiikan yksiköstä ja erikoissairaanhoidon muilta vuodeosastoilta.. Hoitotakuussa pysyminen oli ongelmallista suun terveydenhuollossa ja operatiivisessa toiminnassa. Molempien osalta ostopalveluiden hankintoja jouduttiin tehostamaan ja siitä koitui lisäkustannuksia. Kainuun erikoissairaanhoidon tulevan toiminnan toiminnallinen suunnittelu käynnistyi ja eteni suunnittelulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Terveydenhuoltolain 35 :n mukaisen perusterveydenhuollon yksikkö jatkoi terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman valmistelua. Tavoitteeksi oli asetettu suunnitelmaluonnoksen valmistuminen kuntien kommentoitavaksi mennessä. Valmistelu on edennyt suunnitellusti. Ensihoitopalvelun tehtävämäärä Kainuussa on kasvanut edellisestä vuodesta peräti noin 15 %, jonka yhteyttä päivystysjärjestelyihin ja niissä tehtäviin muutoksiin selvitetään. Leikkaustoimintaan liittyviä toiminnallisia muutoksia on selvitetty kevään 2013 aikana leikkausosaston, kirurgian ja muiden operatiivisten alojen yhteistyönä. Tavoitteena on uudistaa ja tehostaa LEIKO- (leikkaukseen kotoa) ja PÄIKI- (päiväkirurgian) tarvittavien tilojen käyttöä, millä pyritään osastohoitopäivien kautta tulevan kuormituksen vähentämiseen. Päivystysasetuksen edellyttämiä toiminnallisia vaatimuksia ja valmiuksia on arvioitu ja kehitetty erityisesti radiologian ja leikkaustoiminnan osalta. Vammaispalveluiden vastuualueella on kehitysvammapalveluissa valmisteltu Kuusanmäen tilapäishoitoyksikön muuttamista avohuollon toiminnaksi. Kajaanissa koululaisten loma-ajanhoito on siirtynyt vuoden alusta

11 11 (43) 6. Riskienhallinta kehitysvammayksiköille. Kehitysvammaisten asumisenstrategian laadinta on vielä kesken Päihdeäitien yhtenäisiä hoitolinjoja ja moniammatillista yhteistyötä on tiivistetty. Salmilan lastenkodista on valmistunut ja hyväksytty laajennussuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan omaa lastensuojelua. Sosiaalipäivystystä ollaan tarkastelemassa uudelleen. Toimeentulotukihakemusten ja lastensuojelun käsittelyaikoihin on kiinnitetty huomiota. Vammaispalveluiden osalta ongelmana on ollut luotettavien tilastotietojen saaminen. Vanhuspalveluissa kotihoitopalvelujen kysyntä on jatkunut vilkkaana. Myös kotihoidon toteutumisen osalta on olemassa kuntakohtaisia eroja. Omaishoidon tukea on alkuvuoden aikana myönnetty määrärahojen puitteissa kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Ympärivuorokautisten paikkojen jakautuminen vaihtelee eri kuntien kesken. Ympärivuorokautista paikkaa odotti kesäkuussa 73 asiakasta koko Kainuussa ja heistä yli kolme (3) kuukautta oli odottanut kesäkuun lopussa 25 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna tilanne on hyvin samankaltainen. Kaikkiaan ympärivuorokautiseen hoitoon on alkuvuoden aikana sijoittunut 106 asiakasta. Sähköinen eresepti on otettu käyttöön. Tulosalueilla on tehty riskikartoituksia ja pelastussuunnitelmat on saatettu ajan tasalle. Vahinko- ja riskitilanteita asiakaskontakteissa on seurattu. Näihin tilanteisiin on varauduttu suunnittelemalla työjärjestyksiä, henkilöresursseja, tilojen kalustamista ja turvajärjestelmiä. Työsuojelutarkastuksia on tehty useisiin yksiköihin ja näiden pohjalta on tehty tarvittavia toimenpiteitä ja korjauksia. Haipro ohjelmaan kirjataan työssä tapahtuneet haittatapahtumat. Valmiussuunnitelmaa on päivitetty tarpeen mukaan. Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja

12 12 (43) Hallinto Kuntayhtymän hallinto -vastuualueena sisältää kaksi tulosyksikköä; johdon tuen ja kehittämis- ja suunnitteluyksikön. Hallinnon tulosaluetta johtaa kuntayhtymän johtaja. 1. Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa on noudatettu organisaatiossa annettuja ohjeita, tiukkaa talouden seurantaa ja toiminnan sopeuttamista on toteutettu koko tarkastelujakson ajan. Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kuntayhtymän verkkosivustoa ja intraa on muokattu Kainuun soten tarpeita vastaavaksi. Kehittämishankkeilla on erilliset tarkat budjetit, joiden puitteissa toiminnan on toteuduttava. Talouden seurannan kannalta on huomioitava menojen ja tulojen eriaikaisuus. Tulot kirjautuvat pääsääntöisesti puolivuosittain ja ne ovat menosidonnaisia. Tavoitteena on, että hankkeissa syntyneet kustannukset ovat kaikki rahoittajan hyväksymiä. Hankkeiden maksatushakemukset väliraportteineen on toimitettu asianmukaisesti. STM ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto tekivät huhtikuussa valvonnallisen ohjauskäynnin Kainuun soten hallinnoimaan pohjoissuomalaiseen Virta-hankkeeseen. Valvojat totesivat, että hallinnointi ja talouden hoito on toteutettu esimerkillisesti ja he suosittelevat Kainuun soten hankehallinnoinnin toimintamalleja myös muiden toimijoiden käyttöön. Henkilöstön palkkaamisessa on noudatettu annettuja ohjeita. Kaikki avoimet tehtävät on viety täyttölupatyöryhmään. Terveyden edistämisen suunnittelija on aloittanut työt. 2. Organisaatiorakenne Kehittämis- ja suunnitteluyksikön organisatorinen asema muuttui vuoden alusta vastuualueesta tulosyksiköksi. Vuoden alusta täydennyskoulutus/ osaamisen vahvistaminen siirrettiin henkilöstöpalveluihin, vaikka kokemukset ko. toiminnon sijoittumisesta kehittämis- ja suunnitteluyksikköön olivat erittäin myönteiset.. 3. Vastuut ja valtuuksien jako Hallinto-tulosalueen vastuu on kuntayhtymän johtajalla ja kehittämis- ja suunnittelu -tulosyksikön osalta kehittämisjohtajalla. Projektipäälliköt vastaavat omalta osaltaan kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta toiminnasta niin talouden kuin toiminnan näkökulmasta. Kaikki päätökset tehdään sähköisen työpöydän kautta.

13 13 (43) 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa on noudatettu organisaatiossa annettuja ohjeita. Tarvittavat hankinnat on tehty hankintatoimiston kautta. Kehittämishankkeissa hankintoihin edellytetään rahoittajan hyväksyntä. Erikoissairaanhoidon kehittäminen projekti on toteutettu investointimäärärahoista sekä osittain Tekes-hankerahoituksella. Toimintoja on johdettu määrätietoisesti ja arvioitu suunnitelmallisesti. Johtamisessa korostuu vuorovaikutteisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Kehittämishankkeiden, asiatuntijatyön sekä osaamisen vahvistamisen avulla on vaikutettu mm. hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvon toteutumiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, palvelujärjestelmään liittyvien epäkohtien tunnistamiseen sekä uusien, tehokkaampien toimintatapojen luomiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kehittämistyössä on korostunut laaja yhteistyö eri toimijoiden ja alueiden kanssa. Työ on entistä enemmän vuorovaikutteista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Käynnissä olevista kehittämishankkeista, yhden Kaste-hankkeen pohjoissuomalainen kokonaisvastuu on Kainuulla. Kumppanuushankkeita on käynnissä yhdeksän ja yksi kansainvälinen hanke. 6. Riskienhallinta (henkilöstöriskit, omaisuusriskit, tietoturvariskit) Kehittämis- ja suunnitteluyksikössä aiemmin toteutettuja riskien kartoituksia päivitetään. Erityisen haasteellista on asiakastyö kuntouttavassa työtoiminnassa. Lisäksi on laadittu yhteinen työhyvinvointisuunnitelma, jota toteutetaan ja toteutumista seurataan suunnitellusti. Kehittämis- ja suunnitteluyksikön toiminta rakentuu yksittäisten asiantuntijoiden ja kehittämishankkeissa olevien henkilöiden varaan. Toiminta on haavoittuvaa, yhdenkin työntekijän poissaolo voi vaarantaa kehittämistyön etenemisen. Onnistunut rekrytointi on äärimmäisen tärkeää. Keskeistä on kilpailukykyinen palkka, kehittämisen tuki sekä organisaation osoittama arvostus kehittämistyölle. Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja

14 14 (43) Keskitetyt yhteiset tukipalvelut 1. Talouden seuranta ja raportointi Talousarvion toteutumaa ja henkilöstön määrän kehitystä seurataan kuukausittain. Ensimmäisen taloudentasapainotusohjelma kierroksella talousarviota pienennettiin. Merkittäviä poikkeamia ei ole havaittu. 2. Organisaatiorakenne Organisaatiorakenne uudistui liikkeenluovutuksen yhteydessä. Vastuualueiden lukumäärä aleni. Tulosalueella on valmisteltu ravintopalveluiden siirtoa v alusta Kajaanin kaupungin yhteistyösopimuksella hoidettavaksi. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Vastuut ja valtuudet ovat muutoin lakien ja sääntöjen mukaiset, paitsi hallitus on delegoinut päätöksien alistamisoikeutta tulosaluejohtajalle. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut 6. Riskienhallinta MAPO hankeen tulosalueelle tulleet tilat on otettu käyttöön. Lääkehuollontilojen käyttöönotto on vielä kesken. Laiterekisteri on ajan tasalla. Omasta käytöstä poistettu ajoneuvo on myyty parhaan tarjouksen tehneelle. Tärkeimmät toiminnot on turvattu järjestämällä työt työpareittain. Näin on vähintäänkin kaksi henkilöä organisaatiossa, jotka osaavat kunkin tehtävän. Vaarallisia työyhdistelmiä ei ole havaittu. Tietosuojasta ja lokitietojen seurannasta ja ietosuojarikkeiden seuraamuksista on järjestetty koulutusta. Tavanomaiset henkilöstö- ja omaisuusriskit on vakuutettu ja vakuutukset kilpailutettu. Tietoturvariskien varalta on annettu ohjeet ja kultakin tietotekniikan käyttäjältä edellytetään sitoumus, jossa he sitoutuvat näiden annettujen ohjeiden noudattamiseen. Tietosuoja- ja tietoturvapolitiikasta on tehty periaatepäätös.

15 15 (43) Kuljetuspalveluiden omavalvonnan seurauksena on havaittu myös tänä vuonna väärinkäytös, josta on tehty poliisille rikosilmoitus. Taksien laskutus tarkastetaan pistokokein ja suuret muutokset laskutuksessa tarkastetaan. Kalevi Yliniemi hallintojohtaja Perhepalvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa alkaen. Sisäisen valvonnan yksi haaste on uuden organisaation tilasto- ja seurantatietojen poikkeavuus edeltäviin vuosiin nähden, eikä täysin vertailukelpoista historiatietoa ole olemassa edeltävältä vuodelta. 1. Talouden seuranta ja raportointi Sisäinen valvonta toteutetaan tavanomaisen toiminnan yhteydessä tapahtuvana seurantana ja ohjauksena. Talouden seurannassa havaittuihin poikkeamiin reagoidaan ja niitä käsitellään tulosalueen johtoryhmässä kuukausittain. Toimintaa ja taloutta seurataan tulos-, vastuualue- ja tulosyksikkötasoilla niin ikään kuukausittain. Tarvittaessa poikkeamia ja poikkeamien syitä selvitetään tarkemmin työryhmissä ja muilla erillisillä selvityksillä. Kustannustietoisuutta on pyritty viemään myös suorittavalla työntekijätasolle. Lisäksi annetussa talousarviossa pysymiseen on pyritty vaikuttamaan ennakoiden muun muassa tarkistamalla toimintaohjeita sekä palveluiden tai etuuksien kriteerejä tarkistamalla. Tämän raportin tiedot perustuvat suurilta osin osavuosiraporttiin (4 kk) ja talouspalveluiden ( ) laatimaan kuuden kuukauden ennusteeseen. Vuoden 2013 talousarvio ja käyttösuunnitelma laadittiin erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua noudattaen, mikä ei mahdollistanut lisävakansseja, lisääntyviä asiakaspalveluostoja eikä erikoissairaanhoidon käytön lisääntymistä. Yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ( ) 5,9 M alijäämäisenä. Lisäksi talousarvion laatimisen yhteydessä laadittiin riskilista erilaisista tehtävistä ja toiminnoista, joiden vuoksi talousarvio saattaa ylittyä. Perhepalveluiden tulosalueella arvioitiin tällaisia riskejä olevan yhteensä 3,88 M. Talousarvion toteutumisen seurantaa on toteutettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti osavuosiraportin ja kuukausiraporttien avulla. Kevään aikana on valmisteltu talouden tasapainottamisohjelmaa vuodelta 2013 ja asiaa on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa ( , 155; , 218). Perhepalveluiden tulosalueelta ei löytynyt mahdollisuuksia toteuttaa tulosalueen säästötavoitetta (1,4 M ) ja tämä tavoite edellyttäisi erittäin merkittäviä ja radikaaleja heikennyksiä sosiaali- ja terveyspalveluihin, mikä osaltaan voisi vaarantaa kuntalaisten potilas- ja perusturvallisuuden ja oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja hoivanpitoon. Ainoa

16 16 (43) lakisääteinen, ei-subjektiiviseen oikeuteen perustuva määrärahasidonnainen palvelu perhepalveluissa on omaishoidon tuki. Omaishoidon tuki on kuitenkin palveluasumista edullisempi vaihtoehto ja tuen mahdollisen rajoittamisen vaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen ja huonoimmassa tilanteessa mahdollinen rajoittaminen voisi tulla kustannuksiltaan kalliimmaksi ratkaisuksi. Pitkän aikavälin säästämiskeinot perustuvat pääsääntöisesti erilaisiin rakenteellisiin muutoksiin, joiden avulla on mahdollista alentaa palveluiden järjestämisestä aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Talouden tasapainottamiseksi on noudatettu muita talousarvion täytäntöönpanoohjeisiin sisältyviä ohjeita, muun muassa täyttölupamenettelyä. Viimeisimmän talouspalveluiden neljän kuukauden ennusteen mukaan ( ) perhepalveluiden tulosalueen toimintakulut ylittyvät 1,6 miljoonalla eurolla (kasvua 2,2, %). Ennusteen mukaan henkilöstökulut ylittyvät 1,3 M. Henkilöstökulujen kirjautumista selvitetään paraikaa. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät ennusteen mukaan 0,3M. Myös toimintatuotot ylittyvät 0,25 M (kasvua 3,0 %), jota osin selittää Puolangan ulkokuntalaskutus. Talousarviota laadittaessa oli epäselvää, missä laajuudessa Puolangan kunta ostaa terveydenhuollon palveluja kuntayhtymältä. Näin ollen erityisesti henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot ovat olleet budjetoitua korkeammat. Henkilöstöhallinnon raporteissa perhepalveluiden HTV2-toteuma näyttää -15, jota ei voida pitää luotettavana, kun sitä verrataan talouspalveluiden ennusteeseen palkkamenojen kehityksestä. Palkkamenojen kirjautumisessa on ollut yksittäisiä poikkeamia ja virheellisyyksiä. Talouspalveluiden kuuden kuukauden ennusteen mukaan toimintatuotot ylittyisivät 0,39 M ja toimintakulut ylittyisivät 1,2 M käyttösuunnitelmaan nähden. Taloudenseurantaohjelman SAP:n mukaan (tilanne ) 1 6 kuukauden toteuman mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 48,5 %:sti ja toimintakulut 46,7 %:sti. SAP:n seurantatietojen perusteella ei ole mahdollista vielä tarkkaan arvioida koko vuoden tulosta, koska esimerkiksi myyntituotot, asiakaspalveluiden ostot sekä omaishoidon tuen maksatukset kirjautuvat viiveellä. Tämän vuoksi talouspalveluiden laatimat ennusteet kuvaavat talouden kehittymistä jossakin määrin luotettavammin, koska ennusteessa hyödynnetään tietoa talouden kehityksestä aikaisempina vuosina. Poikkeamien taustalla on vastuualueittain erilaisia syitä. Vammaispalveluissa muun muassa sijaismäärärahat ovat olleet tarpeeseen nähden liian vähäiset ja toisaalta on tarvittu lisähenkilöstöä kehitysvammaisten lasten hoidon järjestämiseksi. Tähän on reagoitu muun muassa sisäisin järjestelyin jättämällä vakinaisen henkilökunnan tehtäviä määräaikaisesti täyttämättä. Talousarvion toteutumiseen voivat vaikuttaa monet erilaiset asiat, vielä on epäselvää kuinka paljon esimerkiksi mahdollisesti väärin perittyjä asiakasmaksuja tullaan palauttamaan. Poikkeamien taustalla on lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa, että toimintatuotot kasvavat ennusteeseen 0,3 M (Puolangan erikoissairaanhoidon ostot, sekä ulkopaikkakuntalaisten ostoja aiempaa enemmän), palkkojen osalta ylitystä tulee saman verran. Palvelujen ostossa tulee ennusteen mukaan alitusta 0,13 M, johtuen sattumasta: erityisen kalliita

17 17 (43) pitkiä yliopistohoitojaksoja vaativia sairauksia ei ole ollut, mutta tilanne voi muuttua loppuvuodesta. Tämän ennustaminen on mahdotonta. 6/2014 talouspalvelujen tekemän ennusteen mukaan lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluissa tulisi ylitystä vain Poikkeamien taustalla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ovat ammatillisen tukihenkilötoiminnan määrärahat, joihin varattiin tälle vuodelle vain euroa, kun kulutus oli v yli e. Kyseessä olevien määrärahojen toteutuma on ollut kesäkuun loppuun mennessä , joten menoja saadaan vähennettyä huomattavasti viime vuodesta, vaikka tavoitteeseen ei päästä. Perhekuntoutusta on jouduttu ostamaan aiempaa enemmän. Henkilöstömenoissa on kasvua budjetoitua enemmän, koska perhevapaita (2 kpl) ei ole pystytty ennakoimaan. Lisäksi on palkattu täyttölupatyöryhmän luvalla määräaikainen perhetyöntekijä, jonka vaihtoehtona olisi ollut lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle, joka olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi kuin määräaikaisen työntekijän palkkaaminen perheeseen. Aikuissosiaalipalveluissa kustannusarviota valmistellessa on ollut vaikea ennakoida todellisia henkilöstökustannuksia. Suunnitelma on tehty uusien rekrytointien osalta peruspalkkojen mukaisena (ilman lisiä). Lisäksi ei ole kyetty ennakoimaan perhevapaiden ja pitkien sairauslomien edellyttämiä sijaistarpeita, joita vastuualueella on kuluvana vuonna ollut useita. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset ovat vuoden 2012 tietojen mukaan vertailun kolmanneksi suurimmat kustannukset (3,4 % keskimääräistä suuremmat). Lisätyn terveydenhuollon ikä- ja tarvevakioidussa kustannuksissa Kainuun kustannukset olivat neljänneksi pienimmät, koska palvelujen keskimääräistä suurempi tarve alentaa ikävakioituja kustannuksia. Sosiaali- ja terveystoimen ikävakioiduissa kustannuksissa Kainuun kustannukset olivat vertailun korkeimmat kehitysvammaisten palveluissa, joka korostaa erityisryhmien palveluja Kainuun osalta. Perhepalveluiden näkökulmasta vertailuluvut olivat seuraavat: vammaisten palvelut 1,01; kehitysvammaisten palvelut 1,60; toimeentuloturva 0,81; työllistämispalvelut 0,43; lastensuojelu 1,06; somaattinen erikoissairaanhoito 1,01; psykiatrinen erikoissairaanhoito 1,10 ja perusterveydenhoito 1,05. (ks. Mikkola ym. 2013, Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna Helsinki: Kuntaliitto). On myös huomioitava, että taloustilaston vertailulukuihin voi sisältyä kustannustietoa useilta tulosalueilta. 2. Organisaatiorakenne Perhepalveluiden nykyinen organisaatio on otettu käyttöön ja koko perhepalveluiden tulosalueella työskentelee 712 henkilöä, joista vakituisia 572, määräaikaisia 139 ja yksi oppisopimussuhteessa. Perhepalveluiden organisaatiokaaviossa on kuvattu ne tulosyksiköt, joissa työskentelee työntekijöitä. Perhepalvelut jakautuvat neljään vastuualueeseen (vastuualueiden henkilöstötilanne henkilöstöraportin mukaan ). Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut, mikä sisältää äitiys- ja lastenneuvolan, perhesuunnittelun, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon,

18 18 (43) perheneuvolan. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon toimintoja: naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytys; lasten somaattinen erikoissairaanhoito; lasten psykiatrinen erikoissairaanhoito sekä nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito. Vastuualueella työskentelee yhteensä 272 henkilöä. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmilan lastensuojeluyksikkö sekä perhetyö. Vastuualueella työskentelee yhteensä 77 henkilöä. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö sekä toimeentuloturva. Vastuualueella työskentelee yhteensä 60 henkilöä. Osana aikuissosiaalipalveluja järjestetään yhteistyössä asiakaspalvelua työvoiman palvelukeskuksessa sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Perhepalvelujen tuloskortissa vuosille on suunniteltu kuntouttavan työtoiminnan vakinaistaminen kuntayhtymän toiminnaksi vuoden 2013 alusta ja sen liittäminen osaksi aikuissosiaalipalveluja ei ole toteutunut alkuvuonna. Kuntouttava työtoiminta tapahtuu edelleen kehittämishankkeena ja hankehenkilöstö työskentelee kehittämis- ja suunnitteluyksikön alaisuudessa. Vammaispalvelun vastuualue on jaettu kahteen tulosyksikköön; kehitysvammayksiköt ja vammaispalvelun sosiaalityö- ja palvelut. Kehitysvammayksiköt sisältävät oman toiminnan ryhmäkodit, tukiasumisen, asumisen ohjaukset, työ- ja päivätoimintayksiköt sekä Kuusanmäen osastot. Vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut alueella on vammaisten ja kehitysvammaisten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus/palveluohjaus, mukaan lukien erityishuollon poliklinikan palvelut sekä vammaisten ja kehitysvammaisten ostopalvelut, perhehoito ja omaishoito. Vastuualueella työskentelee yhteensä 301 henkilöä. Perhepalveluiden vastuualueiden lisäksi perhepalveluiden hallinnossa työskentelee perhepalvelujohtaja ja johdon sihteeri (2 vakituista henkilöä). Huom. yllä esitettyihin lukuihin eivät sisälly avoinna olevat vakanssit. Perhepalveluiden johtaminen on keskitetty ja suuri osa työyhteisöistä toimii ilman lähiesimiehiä. Perhepalveluissa työtä johdetaan osin tiimien avulla, joissa on nimetyt tiimivastaavat. Organisaatiossa on tehty muutoksia vuonna 2013 siten, että vammaispalveluiden organisaatiota uudistettiin. Muutoksella pyritään yhdenmukaisiin ja tasa-arvoisiin palveluihin. Vastuualueen toimistotyö on siirretty yhden esimiehen (vastuualuepäällikkö) alaisuuteen. Henkilötyövuosien (kumulatiivinen HTV2) tavoite on 618 vuodelle 2013, joka perustuu pääosin vuoden 2012 henkilöstötilanteeseen, josta on vähennetty Puolangalle siirtyvät työntekijät. Vuonna 2012 toteutettiin erilaisia henkilöstöön vaikuttavia säästötoimenpiteitä (palkattomat vapaat, lomautukset, avoimien vakanssien täyttämättä jättäminen). Tavoite vuodelle 2013 on äärimmäisen tiukka, kun talousarvion pääsääntönä on se, ettei uutta henkilökuntaa palkata. Organisaatiorakenteessa ei suoraan näy perhepalveluiden tulosalueella järjestettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden monipuolisuus. Perhepalveluiden tulosalueella on kuntalaisten subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia etuuksia yli 30. Perhepalveluiden tulosalueen palvelut ovat

19 19 (43) suurelta osin korjaavia, osin kohdennettuun tukeen perustuvia ja osin lakisääteisiä universaaleja palveluja. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Perhepalveluissa noudatetaan hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden ja lainsäädännön lisäksi muun muassa perussopimusta, hallintosääntöä, tarkastussääntöä, hankintasääntöä, talousarvion täytäntöönpano-ohjetta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Kuntayhtymän hallitus on täydentänyt päätösvallan delegointia koskevaa päätöstään viimeksi ( 253). Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja niihin liittyvien asiakasta koskevien päätöksien osalta päätösvalta perhepalveluissa jakautuu delegoinnin mukaisesti. Sosiaalihuollossa viranhaltijoiden päätöksenteko perustuu useihin erilaisiin lakeihin ja asetuksiin. Lakien soveltamiseen käytännössä on laadittu ohjeita niin henkilöstölle kuin asiakkaille, jotta asiakkaiden oikeusturva toteutuu ja viranhaltijoiden päätöksenteko on yhdenmukaista. Näitä ohjeita tarkistetaan määräajoin. Osana sisäistä valvontaa on syksyllä 2012 ja keväällä 2013 kiinnitetty huomiota myös hankintaprosesseihin sekä päätöksenteon puutteellisuuksiin. Esimerkiksi yksilökohtaisin perustein tehdyistä suorahankinnoista on vuoden 2013 alusta alkaen tehty hankintapäätökset ja sopimukset. 4. Omaisuuden hankinta ja luettelointi 5. Toimintaketjut Omaisuuden hankinnassa ja luetteloinnissa noudatetaan hankintatoimen ohjeita ja vuosittain laadittua investointisuunnitelmaa. Hankinnat toteutetaan keskitetysti hankintatoimiston kautta ja hankinnoissa noudatetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjetta ja hankintasääntöä. Osana toiminnan laadunhallintaa perhepalveluissa on kuvattu keskeiset prosessit ja toimintaketjut. Perhepalveluissa 30 keskeistä prosessia ja kuusi palveluketjua on kuvattu. Prosessit on kuvattu työryhmissä ja niitä päivitetään määräajoin. Vaarallisista työyhdistelmistä saadaan välillisesti tietoa HaiPro -ohjelman avulla, jossa raportointi perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Perhepalveluissa HaiPron raportin mukaan ilmoitusten lukumäärä on jatkanut kasvua ja vuonna 2013 ilmoituksia oli tammi-kesäkuun aikana yhteensä 223 (368 ilmoitusta v. 2012; 343 v. 2011). Näistä ilmoituksista 35 koski läheltä piti tapahtumia, 75 potilaalle tapahtuneita tilanteita ja 113 henkilöstöön kohdistuvaa väkivaltaa. Yleisin jatkotoimenpide haittailmoituksesta on ollut tapahtuneesta keskustelu (70 %). Alkuvuonna tapahtuneista Haipro ilmoituksista merkittävän tai vakavan riskiluokan tapahtumia oli 2 (0,9 % kaikista).

20 20 (43) 6. Riskienhallinta (henkilöstöriskit, omaisuusriskit, tietoturvariskit) Henkilöstöriskeihin perhepalveluissa varaudutaan yhteistyössä, jota tehdään työsuojelun, työterveyshuollon, esimiesten ja henkilöstön kanssa. Osa normaalia henkilöstöriskien hallintaa on työympäristön vaarojen ja haittojen jatkuva tarkkailu ja arviointi, johon on vuonna 2012 kiinnitetty niin ikään huomiota ja se on nostettu vuoden 2013 vuosikelloon. Perhepalveluihin liittyviä henkilöstöriskejä ovat sairauspoissaolot sekä henkilöstön vaihtuvuus. Sairauspoissaolot ovat vuonna 2012 laskeneet ja ne olivat noin 11,84 työpäivää/henkilötyövuosi (14,23 työpäivää/htv vuonna 2011). Myös vuonna 2013 seurataan sairauspoissaolojen kehitystä. Selkeää mittaria sairauspoissaoloille ei tällä hetkellä ole olemassa (esim. sairauspoissaolojen osuus työajasta). Perhepalveluiden yksiköiden toimitiloissa on ollut esimerkiksi sisäilmaongelmia, joiden myötä toimintoja on siirretty eri tiloihin. Yksittäisiin ammattiryhmiin liittyviä riskejä on perhepalveluissa erityisesti lastenlääkärien vakanssien täyttämisessä. Uhkana on aikaisempina vuosina ollut, että synnytykset ja lastentautien erikoissairaanhoito siirtyvät pois Kainuusta. Osana omaisuuden riskienhallintaa toimintaprosesseja ja -ketjuja valvotaan. Aikuissosiaalipalveluiden toimeentulotukiprosessin valvontaohje on päivitetty alkuvuonna ja lisäksi on järjestetty neljä sisäistä tarkastusta, joissa on tarkastettu ennakkopankkiluetteloja, maksettuja laskuja, päätösluetteloja sekä työntekijöiden ProConsona -asiakastietojärjestelmän lokitietolistoja. Vuonna 2013 on tarkoitus käynnistää myös johdon katselmukset uudelleen perhepalveluiden tulosalueella. Osa omaisuusriskien hallintaa on talouden seuranta, jonka yhtenä haasteena on ollut taloushallinnon tietojärjestelmien vaihtuminen vuonna Osana tietoturvariskien hallintaa jokainen työntekijä allekirjoittaa tietosuojaja tietoturvasitoumuksen. Sitoumus selkeyttää salassapitoa, henkilö- ja ryhmäkohtaisia käyttäjätunnuksia, työasemien käyttöä, sähköpostin ja Internetin käyttöä sekä niihin liittyviä seuraamuksia. 7. Muut olennaiset tapahtumat ja muutokset Perhepalveluissa on toteutettu tuloskortissa vuodelle 2013 asetettuja konkreettisia toimenpiteitä, joilla on pyritty ratkaisemaan osa haasteista. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluiden vastuualueella on saatu rekrytoitua yksi lastentautien erikoislääkäri virkaan eli lääkäripula siltä osin hieman helpottanut, mutta lastentaudeilla lisälääkäritarve päivystysten osalta edelleen jatkuva. Hoitotakuu on toteutunut 100 %. Neuvola-asetuksen mukaiset lääkäritarkastukset kouluterveydenhuollossa eivät ole toteutuneet kaikilta osin neuvolalääkäreiden vajeen takia, mutta tilanne on huomattavasti aikaisempia vuosia parempi. Hoitoketjujen aktiivinen päivitys on aloitettu ja joissakin yksiköissä päivitys saatiin tehtyä kesään 2013 mennessä. Päihdeäitien hoitoketjut toimivat käytännön tasolla ja päihdeäidit tunnistetaan selvästi aiempaa paremmin, ainakin päätellen jatkuvasti kasvavasta päihdeäitien neuvola-, poliklinikka- ja sosiaalipuolen käyntien määrästä.

21 21 (43) Keväällä tarkennettiin päihdeäitien yhtenäisiä hoitolinjoja ja moniammatillista yhteistyötä tiivistettiin lastensuojelun ja lapsiperheiden terveydenhuollon välillä yhteistyökokouksissa. Sosiaalihuoltopalveluiden vastuualueella ollaan parantamassa henkilöstön turvallisuutta etenkin Kajaanin toimipisteissä, joihin ollaan uudistamassa laitteistoa ja ohjeistusta. Salmilan lastenkodista on valmistunut ja hyväksytty laajennussuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan omaa lastensuojelua. Sosiaalipäivystystä ollaan tarkastelemassa uudelleen. Vammaispalveluiden vastuualueella on kehitysvammapalveluissa valmisteltu Kuusanmäen tilapäishoitoyksikön muuttamista avohuollontoiminnaksi. Kajaanissa koululaisten loma-ajanhoito on siirtynyt vuoden alusta kehitysvammayksiköille. Kehitysvammaisten asumisenstrategian laadinta on vielä kesken. Kokouskäytänteet (johtamisjärjestelmä) on sovittu siten, että tiedonkulku mahdollistuu läpi koko vastuualueen. Uudistuksen läpivienti etenee rakenteista prosesseihin. Aikuissosiaalipalveluiden vastuualueella aloitti perhepalvelupäällikkönä Päivi Ahola-Anttonen. Kevään 2013 aikana on kiinnitetty huomiota kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoihin, koska kuntayhtymän tuli AVI:n valvontapäätöksen perusteella saattaa käsittelyajat lain mukaisiksi mennessä. Käsittelyaikojen ylittyminen oli viimeisimmän selvityksen mukaan erittäin poikkeuksellista ja vain 0,9 % kaikista hakemuksista viivästyi. Kuntouttava työtoiminta jatkuu vuoden 2013 ajan kehittämishankkeena. Perhepalveluiden osalta keskeisinä haasteina ovat edelleen olleet palvelujen tuottaminen lakien ja asetusten säätelemissä määräajoissa ja laajuudessa. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota myös lastensuojelun käsittelyaikoihin. Vammaispalveluiden osalta ongelmana on ollut luotettavien tilastotietojen saaminen. Myös hoitotakuun saatavuustiedoissa on ollut keväällä 2013 ongelmia asiakastietojärjestelmä Efficassa. Palvelutakuun seurantatiedot sosiaalihuollon osalta ovat niin ikään osin epäluotettavia (tilasto käsittelyynottoajasta päivittyy mahdollisesti marraskuussa 2013). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tiedottanut kuntia tiedonkeruujärjestelmän kehittämisestä, millä tullaan jatkossa seuraamaan sosiaalihuollon palvelutakuun toteutumista luotettavasti, kattavasti ja vertailukelpoisesti. Vuonna nimettiin myös työryhmiä kehittämään erilaisia toiminnallisia tarpeita (mm. sosiaalitoimistojen turvallisuus, sosiaalipäivystyksen kehittäminen, Salmilan lastensuojeluyksikön kehittäminen). Näiden työryhmien esitysten perusteella on tehty myös muutosesityksiä hallitukselle, esimerkiksi Salmilan toimintojen laajentamisesta ( , 292). Osa työryhmistä jatkaa työskentelyä edelleen. Siirtymisellä uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään oli henkilöstöä kuormittava vaikutus loppuvuonna 2012 ja alkuvuonna Matti Heikkinen perhepalvelujohtaja

22 22 (43) Sairaanhoidon palvelut Sairaanhoidon palveluissa on noudatettu vuonna 2013 Kainuun sote kuntayhtymän ohjeita sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on toteutettu pääasiallisesti tavanomaisen toiminnan yhteydessä tapahtuvana seurantana ja ohjauksena. Lisäksi toiminnan arviointia on tehty kuntakierroksen yhteydessä keväällä Talouden seuranta ja raportointi Talouden hoidossa ja seurannassa on noudatettu annettuja ohjeita. Vakituisten ja määräaikaisten palkkauksessa on käytetty voimassa olevaa täyttölupajärjestelmää. Taloutta ja toimintaa on seurattu kuukausittaisissa tulosalueen ja vastuualueiden johtoryhmien kokouksissa. Merkittävistä poikkeamista on tiedotettu sote johtoryhmän kautta. Sairaanhoidon palvelujen talousraportin ( ) perusteella toimintakulujen ennakoidaan ylittyvän vuoden 2013 käyttösuunnitelmaan verrattuna 2,0 %. Ostopalvelut ovat toteutuneet vuoden alkukolmanneksen aikana tavoitteessa. Henkilöstökuluissa ennakoidaan tulevan ylitystä 2,5 %, mikä johtuu pääosin ensi-hoidon ja radiologian toiminnan kasvusta. Ensihoidon tehtävämäärä on kasvanut 15,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Aineiden ja tarvikkeiden kustannuksissa arvioidaan tulevan ylitystä 3,2 %. Toimintatuottojen ennakoidaan ylittyvän alkuvuoden perusteella 0,7 %. 2. Organisaatiorakenne OYS-erityisvastuualueen laboratorioyhteistyön suunnitelman mukaisesti kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian ja soveltuvin osin kliininen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppitutkimusten yhteistyötä on käynnistynyt NordLab liikelaitoskuntayhtymässä alkaen. Keväällä 2013 on aloitettu erityisvastuualueen vastaavanlainen palveluyksikköselvitys lääkehuollon, radiologian ja patologian palvelujen osalta. Kajaanin pääterveysasemalla olleista radiologian, lääkehuollon ja patologian tiloista on luovuttu kevään 2013 aikana sote hallituksen päätöksen mukaisesti. Vastaavat toiminnat ja toimitilat on järjestetty keskussairaalan radiologian tiloihin sekä lääkehuollon ja patologian osalta MAPO rakennuksen tiloihin. Kajaanin pääterveysasemalle on varattu laboratorionäytteiden käsittelytila NordLabin tarvitsemassa laajuudessa sekä varastotila lääkehuollon käyttöön. 3. Vastuun ja valtuuksien jako Yleisellä tasolla vastuun ja valtuuksien jaossa ei ole tapahtunut vuonna 2013 oleellisia muutoksia aikaisempaan verrattuna.

SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012

SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012 Maakuntahallitus 10.9.2012/Liite 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Suunnittelu ja kehittäminen 2 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2010

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2010 Maakuntahallitus 21.2.2011 /Liite 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2010 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Suunnittelu ja kehittäminen 2 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2009

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2009 Maakuntahallitus 1.2.2010, Liite 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN RAPORTIT 2009 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Suunnittelu ja kehittäminen 2 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus 4.6. 141 Kunnanvaltuusto 18.6. 50 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Hallituksen esitys valtuustolle 11.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2009

TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.4.2009 TALOUSARVION 2009 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. KÄYTTÖTALOUSOSA 2009 2012 TULOALUEITTAIN...9 1.1 Maakuntavaltuusto...10

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 Kaupunginhallitus 8.10.2012 562 Kansilehden kuva: Elina Paavola TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2012 tot % ta 1.1.-31.8.2011 TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YLEISTÄ... 6 YLEISHALLINTO...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2013

sikatsaus tammi-elokuu 2013 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2013 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2013 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2013 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 10 MEDISIININEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot