Tekla Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh ja tekninen johtaja, puh Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekla 26.03.2015 52 Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh 0400 542 062 ja tekninen johtaja, puh. 040 583 8699. Tausta ja toimintakehotuksen luonne"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kirjastotyöryhmän raportti 1684/ /2014 Tekla Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh ja tekninen johtaja, puh Pääkirjaston tilaratkaisujen prosessi on aikaistunut johtuen Alue hallin to vi ras ton työsuojelutarkastuksesta. AVI edellyttää Jämsän kaupungilta sel vi tys tä toimenpiteistä ja aikataulusta, joihin se ryhtyy rakennusta kos ke van selvityksen ja terveysvaaraa koskevan lausunnon pe rus teel la. Selvityksen on määrä olla AVI:n käytettävissä mennessä. Yhdyskuntatoimen tulosalue tilapalvelut vastaa kaupungin toimialojen käytössä olevista tiloista. Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan ja kau pun gin hal li tus työsuojeluviranomaisen an tamaan kehotusta. Työnantajalle annetaan kehotus toimittaa Aluehallintovirastolle pääkir jas ton sisäilmaa koskeva kirjallinen selvitys, josta tulee ilmetä: - kirjastorakennuksen rakenteiden ja materiaalien kunto ja sen vaiku tus sisäilman laatuun. Selvitykseen on liitettävä jäljennökset työym pä ris töä koskevista mittaustuloksista ja muista sisäilman laatuun liit ty vis tä selvityksistä. - työterveyshuollon em. rakenteiden selvityksen jälkeen laadittu lausun to työntekijöiden terveydelle aiheutuvasta vaarasta - selvitys toimenpiteistä aikatauluineen, joihin työnantaja ryhtyy raken nus ta koskevan selvityksen ja terveysvaaraa koskevan lau sunnon perusteella. Tarkastuskertomuksessa annetaan lisäksi toimintaohje sisäilman ai heut ta man terveysvaaran tarkkailun ja seurantaan. Työnantajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin mahdollisesta terveydelle haital li ses ta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi ja syiden pois ta mi sek si. Yhdessä työterveyshuollon kanssa on ratkaistava, kuka tai ketkä työntekijät voivat ja millä edellytyksillä jatkaa tur val lises ti työskentelyä ko. työtiloissa. Työntekijöiden, jotka eivät voi työsken nel lä ko. tilassa sairastumatta, altistuminen on välittömästi es tettä vä. Työntekijöiden terveydentilaa on tiiviisti seurattava. Kehotus on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lain säädän nön vastaiseksi ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suu rem pi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen asetetun mää rä-

2 ajan kuluessa, voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätök seen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen te hos teeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan. Toimintaohje on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsää dän nön vastaiseksi. Toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa siten kuin työsuojelun valvontalaissa (44/2006) mom. säädetään tarkastajan antamaan kehotukseen ja/tai työ suo jelu viranomai sen velvoittavaan päätökseen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyt tä mis uhan. Työsuojeluviranomainen on antanut kaupungille lisäaikaa vastata keho tuk seen mennessä (työsuojelupäällikön viesti ). Toimeksianto Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti käyn nistää välittömästi pääkirjaston kuntotutkimuksen sekä perustaa työ ryhmän pääkirjaston tilavaihtoehtojen selvittämiseksi. Työryhmään nimet tiin seuraavat henkilöt: tekninen johtaja (pj), kir jas to pal ve lu päällik kö (siht), sivistystoimenjohtaja, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja si vis tys lau ta kun nan puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen edus ta jaksi nimettiin Sirkka Hirvelä ja kirjaston henkilökunta nimesi edus ta jakseen (läsnäolo- ja puheoikeudella) kirjastonhoitaja Johanna Elon. Työ ryh män toimeksiannon kaupunginhallitus muotoili seuraavasti: A) pääkirjaston sijoittumisen ratkaiseminen ja esityksen tekeminen seu raa vien vaihtoehtojen perusteella: - pääkirjaston peruskorjaus ja kirjastorakennuksen alakerran hyödyn tä mi nen kirjastopalvelujen tarpeisiin - pääkirjaston sijoittuminen kaupunkikeskustan ytimeen - pääkirjaston sijoittuminen Jämsänkosken virastotalolle B) edellä esitettyjen vaihtoehtojen kustannusarvio ja aikataulu kaupun gin taloudelliset edellytykset huomioon ottaen. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että vuokratilojen osalta kiin teis tön omistajan tulee osoittaa riittävät ja oikeelliset tutkimukset tilojen kunnos ta myös sisäilman osalta. Edelleen, kaupunginhallitus täydensi toimeksiantoa seu raa vas ti: kirjastotilatyöryhmä määrätään toimimaan kirjaston väistö rat kai sun suunnittelutyöryhmänä tarkoituksenmukaisessa ko koonpa nos sa. Kirjastotilatyöryhmä on kokoontunut 9 kertaa ja koonnut raportin työs ken te lys tään. Raportti on esityslistan liitteenä. Työryhmän raportti on keskeneräinen kirjastotilan pysyväisratkaisun osal ta, koska lukuisista yrityksistä huolimatta riittäviä tietoja tar kas te-

3 lus sa olleista tiloista ei ole saatu kaikilta kiinteistönomistajilta. Kehotuksen mukaiset selvitykset ja niiden tulokset / kun to tut kimus ja sisäilmatutkimus Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ovat iltakoulussa saaneet informaation kuntotutkimuksen tuloksista. ISS Pro ko on suorittanut kuntotutkimuksen joulukuussa Ra ken teis ta otettiin 40 kpl materiaalinäytteitä mikrobianalyysia varten ra ken tei den kunnon selvittämiseksi. Lisäksi suoritettiin mittaus pin ta kos teu den osoittimella. Lisäksi otettiin 6 kpl näytteitä as bes ti mää ri tys tä ja 1 kpl PAH-määritystä varten. Betonin öljyhiilivetypitoisuuden mää ri tys tä varten otettiin 1 näyte. Näytteistä 23 40:stä oli eri as tei ses ti mikrobivaurioitunut, näistä 11 luokiteltiin antavan vahvan viit teen vauriosta. Kuntotutkimuksen mukaan rakennuksessa on selkeitä kos teus tek nises ti riskialttiita rakenteita ja tehdyissä tutkimuksissa on selvinnyt, et tä riskit ovat myös toteutuneet. Rakenteista otettujen mik ro bi ma teri aa li näyt tei den tulosten perusteella rakenteet ovat suurelta osin erias tei ses ti mikrobivaurioituneet. Pohjakerroksen seinät ovat kolmelta si vul ta maapaineseiniä ja kosteusrasituksen alaisia. Ala poh ja ra kenne on tutkituissa kohdin märkä ja pintakosteusmittauksen mukaan kos teut ta esiintyy alapohjassa todennäköisesti laajalla alueella. Lattia ra ken teen liiallinen kosteus voi aiheuttaa siihen kiinnitetyn mm. muo vi ma ton ja sen kiinnitysliiman sekä alustan tasoitteen vau rioi tumis ta. Tästä sekä mm. purkamattomista muottirakenteista voi aiheu tua päästöjä sisäilmaan heikentäen sen laatua ja aiheuttaa ti lojen käyttäjille haittaa. Rakenteiden halkeamien ja rakojen kautta epäpuh tau det, hajut ja mikrobit pääsevät sisäilmaan heikentäen sen laatua. Asbestimääritystä varten otetuista näytteissä ei esiintynyt asbestia. Ra ken nuk ses sa saattaa kuitenkin ikänsä perusteella esiintyä as bestia muissa kuin tutkituissa materiaaleissa. PAH-määritystä varten otet tu näyte ei ylitä vaarallisen jätteen raja-arvoa, ei myöskään öl jyhii li ve ty pi toi suu den (VOC) näyte. Lisäksi ISS Proko toteaa raportissaan rakennuksen ongelmiksi mm. pi han painumisen ja halkeamat, tuuletusrakojen puuttumisen jul ki sivu muu rauk ses sa, ilmanvaihtokoneen ulkoilmasäleikön sijainnin liian al haal la ja rakennuksen räystäättömyyden. Kirjastorakennuksesta on otettu 5 kpl sisäilmanäytteitä Näyt teis tä yhdessä esiintyi epätavanomaista sieni-itiökasvustoa. Pesä ke mää rä oli kuitenkin alhainen eikä ylitä asumisterveysohjeen tavoi te ta soa. Tulosten johtopäätöksenä todetaan, että mittaushetkellä ei esiinny tavanomaisesta poikkeavaa mikrobien eikä sieni-itiöiden

4 osal ta. Tilanne on kuitenkin jatkuvasti elävä ja voi muuttua no peas tikin. Mittaushetkellä tilojen ylipaineistus oli käytössä ja useita il manpuh dis ti mia oli käytetty lokakuusta 2014 alkaen Kuntotutkimuksen (kts. kohta 2.2.) valmistuttua sisäilmatyöryhmä on ottanut kantaa kirjastohenkilökunnan tilanteeseen (liite 1). Työ ryh mä suosittelee koko kiinteistössä työskentelevien siirtämistä mah dol li sim man pian muihin terveisiin tiloihin, koska rakenteiden ma te ri aa li näyt teis sä esiintyy useita kosteusvaurioindikaattoreita ja mi kä merkittävintä, niiden pitoisuudet ovat runsaita. Mikrobilajeista löy tyy mikrobeja, joiden on todettu aiheuttavan sairauksia (mm. astmaa). Kehotuksen mukainen työterveyshuollon lausunto ja selvitys Työterveyshuollon lausunto (liite 2) perustuu ra ken ne tut kimuk sen, sisäilmaoirekyselyiden ja sisäilmasta johtuvien lää ke tie teellis ten löydösten tuloksiin. Lausunnossa todetaan rakennuksessa työs ken te lyyn liittyvän pysyvän sairastumisen mahdollisuuden. Työterveyshuolto on myös toimittanut yhteenvedon kirjaston si sä ilma olo suh teis ta vuosilta Siinä todetaan, että pää kir jaston työntekijöiden oireilu on jo vuodesta 2010 ollut poikkeavan runsas ta ja jatkuvasti lisääntyvää. Sairauspoissaolojen määrä on al kanut voimakkaasti lisääntyä vuonna Sairastavuuden li sään tymi nen on erittäin huolestuttavaa ja tässä tilanteessa todennäköisesti si sä il man epäpuhtauksille pitkään jatkuneen altistumisen jatkumo. Kehotuksen mukainen selvitys toimenpiteistä aikatauluineen / Vaih to eh dot /pysyväisratkaisu ja tilapäisratkaisu Tilatyöryhmä on selvittänyt kirjaston tilakysymyksen ratkaisemista ja tar kas te lus sa on ollut useita eri vaihtoehtoja. Reunaehtoina työssä ovat olleet rakenteiden kuormituksen kesto ja palonkesto, joiden tulee kirjastokäytössä olla rakentamismääräysten mukaan toi mis tokäyt töä suuremmat. Käräjäoikeuden tiloista on omistajalta saatu ilmoitus, että ra ken teiden kantavuus ei ole riittävä kirjastoksi. Lisäksi omistaja tavoittelee pit kä ai kais ta ratkaisua tilojen käyttöön, jolloin mahdollinen ly hyt ai kainen väistötilana käyttö ei ole mahdollinen. Myöskään Kivikonttori ei ole kantavuussyistä mahdollinen ratkaisu ja lyhytaikaiseen käyttöön ra ken nuk sen nykyisten käyttäjien sijoittaminen muualle ei ole tar koituk sen mu kais ta. Selvitykset Forumin liikekiinteistön osalta ovat edelleen kesken, kos ka tarpeellisia tietoja ei ole onnistuttu saamaan lukuisista yri tyksis tä huolimatta. Tiloihin tarvittaisiin laajoja muutostöitä ja ra ken nuk-

5 sen kuntotutkimus ja sisäilmatutkimus, joista ei ole saatu tietoa. Jämsänkosken virastotalon rakenteiden kantavuus ei myöskään ole riit tä vä ja pelkästään rakenteiden vahvistaminen aiheuttaisi arviolta 2,2 m kustannukset ja lisäksi muut tarvittavat muutostyöt. Väis tö ti lak si virastotaloa on mahdollista käyttää niin, että nykyinen yri tys toi min ta, laboratoriopalvelut, edunvalvonta ja kotihoidon tilat jäävät ra ken nuk seen. Virastotalon va ras to ti lo ja sekä pääkirjaston nykyistä ra ken nus ta voidaan käyttää kir jas ton varastona. Tässä ratkaisussa kir jas to ra ken nuk sen muu käyttö päät tyy Virastotalon väistöratkaisun ongelmina ovat tilojen huono val vot tavuus ja työturvallisuus sekä aineiston ja asiakaspalvelun si joit ta minen rakenteiden kantavuuden ehdoilla epäkäytännölliseen jär jes tykseen. Siirtyminen virastotalolle aiheuttaa pääkirjaston sulkemisen useak si viikoksi sekä kustannukset aineiston käsittelystä, muutosta ja välttämättömistä hankinnoista ja järjestelyistä. Lisäksi Seppolan taa ja maan on välttämätöntä järjestää ainakin lehtienlukupaikka ja tieto ko nei ta väistön ajaksi. Kirjastoauton reitit tulee järjestellä uu del leen palvelemaan ydinkeskustan aluetta. Väistön toteutus virastotalolle on mahdollista toteuttaa melko nopeas ti ja kiinteistö on kaupungin oma. Kaupungin henkilöstö- ja palk ka hal lin non sijoittumista ollaan suunnittelemassa joka ta paukses sa ydinkeskustaan ja virastotalon tilojen käyttö on jäämässä vajaak si. Väistötiloissa kirjasto voi toimia aikaisintaan , viimeis tään kuitenkin alkaen. Väistöratkaisun vaihtoehtona on työryhmässä käsitelty nykyisen kir jas to ra ken nuk sen tilapäistä jatkokäyttöä. Tilapäinen jatkokäyttö pe rus tuu sisäilmanäytteiden tuloksiin ja siitä saatuun lausun toon. Sisäilmamittaukset suorittanut ISS Proko Oy toteaa lau sunnos saan , että Jämsän kaupungin tekniseltä toimelta saadun tiedon mukaan Jämsän Pääkirjaston ilmanvaihto on sää det ty ylipaineiseksi viikolla 5/2015. Sen jälkeen vko 6, koh tees sa tehtiin sisäilman mikrobimittauksia. Näytteiden ko ko nais mik ro bi pi toisuus oli alhainen, eikä vaurioindikaattorimikrobeja ollut. Mit taus ten perusteella ylipaineistuksella on merkitystä asiaan. Mit taus tu los ten perusteella tilojen käytölle ei ole estettä. Puhtaista näytteistä huolimatta tilannetta on syytä seurata edelleen sään nöl li sin sisäilmamittauksin. Tällöin jatketaan ylipaineistusta ja ilman puh dis ti mien käyttöä, hankitaan 2-3 kpl lisäilmanvaihtokoneita ja tiivistetään rakennuksen sisävaippaa. Tilannetta on tällöin jat ku vas ti seurattava mm. työterveyshuollon kautta koska varmuutta oi reh ti misen päättymisestä ei ole.

6 Jatkokäytön aiheuttamiksi kus tan nuk sik si on arvioitu noin Tämä vaihtoehto on e dul li sem pi kuin väistö, eikä ai heu ta muutoksia kirjastopalvelun si säl töön tai saatavuuteen. Mitään eril lis tä aikataulusuunnitelmaa ei tar vi ta. Li sä il man vaih to ko neet voi daan käytännössä hankkia vaikka heti. Pe rus tu van laa tui nen ongelma tilapäisessä jatkokäytössä on, ettei esi tet ty toimenpide poista ra ken ne tut ki muk ses sa ilmenneitä ra kenteis sa olevia vauriota. Ra ken ne sisältää riskin, jos alapohjaa ei uu sita. Myös kään tiivistämisen on nis tu mi ses ta ei ole takeita tai siitä, kuin ka kau an tiivistäminen toi mi si onnistuessaan. Pysyvän sai ras tumi sen ris ki on olemassa ja vas tuun siitä kantaa työnantaja. Työryhmä on yksimielinen siitä, että pääkirjaston pysyväistilaratkaisu on tehtävä. Väistöratkaisun suhteen jäsenten äänet jakautuvat tasan vi ras to ta lol le tapahtuvan väistön ja nykyisen rakennuksen jat ko käytön kesken. Pitkäaikainen ratkaisu odottaa edelleen lopullisia tietoja Forumin liike kiin teis tön omistajilta. Uudisrakentamisesta työryhmä toteaa, että Sep po lan koulun tontille tapahtuva uudisrakentaminen voitaneen arvioi da vaikutuksiltaan parhaaksi vaihtoehdoksi, joka tukee mo ni puo lises ti Jämsän kaupungin kehittämistä. Tulevaisuuden kirjasto voi taisiin mitoittaa ja toiminta suunnitella puhtaalta pöydältä. Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki Työturvallisuuslain /738 mukaan työnantaja vastaa siitä, et tä työstä tai työympäristöstä ei aiheudu työntekijöille terveydellistä hait taa. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huo lehti maan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tar koi tuk ses sa työnantajan on otettava huomioon työhön, työ olo suhtei siin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän hen ki lökoh tai siin edellytyksiin liittyvät seikat (Työturvallisuuslaki 8 ). Jos työn an ta jal la ei ole edellä kuvattuun toimintaan tarvittavaa riittävää asian tun te mus ta, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita, ku ten työterveyshuoltoa (Työturvallisuuslaki 10 ). Työturvallisuuslain 32 :n mukana työpaikan rakenteiden, ma te ri aalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työn te ki jöil le. Niiden tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puh dis tet ta vis sa turvallisesti. Lisäksi työpaikalla tulee olla riittävästi

7 kel vol lis ta hengitysilmaa. Työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän te ho kas ja tarkoituksenmukainen (Työturvallisuuslaki 33 ). Työturvallisuuslain 40 :n mukaan työntekijän altistuminen tur val lisuu del le tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville biologisille teki jöil le (sisäilman mikrobit esimerkiksi) on rajoitettava niin vä häi sek si, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän tur val lisuu del le tai terveydelle. Työterveyshuoltolaki Työnantajaa velvoittavia säädöksiä tulee myös työ ter veys huol to lais ta ( /1383). Kyseisen lain 10 pykälässä säädetään työn te kijän suojelusta seuraavaa: Jos työntekijälle suoritettu ter veys tar kastus osoittaa, että työntekijällä henkilökohtaisten terveydellisten ominai suuk sien takia on ilmeinen alttius saada työstä vaaraa ter vey delleen, työntekijää ei saa käyttää tällaiseen työhön." Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja ter veysvaa ti muk sis ta Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja ter veys vaa timuk sis ta ( /577) tuo myös työnantajaa koskevia vel voit tei ta. Asetuksen toisessa pykälässä sanotaan, että työnantajan on huo lehdit ta va siitä, että työpaikka täyttää tämän asetuksen vaa ti muk set ja että työpaikalla havaitut viat, jotka saattavat vaikuttaa työn te ki jöi den terveyteen ja turvallisuuteen, on korjattava mah dol li sim man nopeasti. Samaisen asetuksen 9 :ssä määrätään työ pai kan ilmanvaihdosta seuraavaa: Jos työpaikalla käytetään ko neel lis ta ilmanvaihtoa, se on pidettävä toimintakunnossa. Laitteistossa ole va työntekijälle välitöntä terveyshaittaa aiheuttava lika ja muut epä puhtau det on puhdistettava. Laitteiston on toimittava niin, että työn te kijöi den terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa. Tutkimuksissa todettua Sisäilmaoireiden aiheuttaja ei selviä pelkästään henkilökunnan oi reiden perusteella, vaan tarvitaan rakennuksen tarkempaa tutkimista. Kiin teis tön rakenneteknisellä kuntotutkimuksella selvitetään kiin teistön kuntoa, vaurioitumista tai soveltuvaa korjaustapaa. Ra ken ne tekni sis sä tutkimuksissa voidaan selvittää esimerkiksi be to ni ra ken tei den tai märkätilojen kunto, rakenteiden kosteusvauriot tai ra ken tei den mahdolliset haitta-aineet. Kuntotutkimus on kiinteistön ra ken nus osan tai järjestelmän tarkempi tutkimus kiinteistön rakenteiden kun non selvittämiseksi. Kiinteistön rakenteista otettavien mik ro bio lo gis ten mittausten tarkoituksena taas on vahvistaa tai sulkea pois ra ken nuksen kosteusvaurion mahdollisuus. Ra ken nus ma te ri aa li näyt teis tä saadaan selville, onko rakenne kosteusvaurioitunut ja kas vaa ko siinä

8 mikrobeja. Lisäksi saadaan selville mikrobilajit ja pi toi suu det. Tämän pohjalta voidaan arvioida, mikä merkitys niillä on ih mi sen terveydelle. Mikrobinäytteitä voidaan ottaa myös rakennuksen sisäilmasta, mutta il ma näyt tei den tulosten tulkintaa vaikeuttaa se, että mikrobipitoisuus si sä il mas sa voi vaihdella suuresti ajan ja paikan suhteen (Mark kanen & Mieto 2015; Sisäilmaongelmien tutkiminen ul ko sei nä eris teiden mikrobit ja niiden merkitys sisäilman laatuun ja Kosteus- ja home vau riot, ratkaisuja työpaikoille. Työterveyslaitos 2014). Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet Lisäys : Jätetyt mielipiteet Pääkirjastossa olevaan asiakaspalautelaatikkoon on joulukuun 2014 aikana jätetty kaksi (2) palautetta koskien pääkirjaston sijaintia. Sivistystoimen hallinto on vastaanottanut asiakaspalautteet Kirjaston asiakkaat keräsivät adressin pääkirjaston sijoittamiseksi Seppolan taajamaan. Adressi on luovutettu kaupungille Adressilla on 1019 allekirjoittajaa. Perusteluina esitetään, että keskellä kaupunkia pääkirjasto palvelee parhaiten käyttäjiä ja tuo eloa autioituvaan keskustaan. Mielipiteiden käsittely on kesken ja toimitetaan kokoukseen. Yleinen keskustelutilaisuus järjestetään asiasta Kirjalliset mie li pi teet asiasta voi jättää klo 15 mennessä. Vaihtoehtoinen tila/koljosen Kiinteistöt Oy on lähestynyt kaupunkia seuraavasti: Julkisuudessa on kä si tel ty pääkirjaston tilaratkaisua ja työryhmän julkisuuteen piakkoin tu le vaa raporttia. On tärkeää, että kaikki vaihtoehdot kirjastolle punni taan. Siksi esitämme, että työryhmä ottaa huomioon myös Jämsän kes kus tas sa sijaitsevan liiketilan n. 800 m2 (jaettavissa myös pienem piin osiin) osoitteessa Säterintie 2/Keskuskatu 5. Tila sijaitsee erin omai sel la paikalla ydinkeskustassa torin laidalla, yhdessä ta sossa." Vireille pantu asia tulee antaa lähinnä kirjastotilatyöryhmän val mis telta vak si pysyväisratkaisua pohdittaessa.tällöin ko. kiinteistöstä tar vitaan samat tiedot kuin muistakin vaihtoehdoista. Mahdollinen pää kirjas ton väis tö voidaan toteuttaa kaupungin omistamaan kiin teis töön. Johtopäätelmä Kirjastotilatyöryhmän työskentelyssä on huolehdittu Alue hal lin to vi raston edellyttämien selvitysten teettämisestä. Näitä ovat kir jas to ra ken-

9 nuk sen kuntotutkimus, ml. työympäristöä koskevat mittaukset se kä työterveyshuollon em. selvitykseen perustuva lausunto si sä il man laadusta työntekijöiden terveydelle aiheutuvasta ter veys vaa ras ta. Yhteenvetona kuntotutkimuksesta voidaan todeta, että kirjaston raken teis ta otetuissa näytteissä oli runsaasti viitteitä mik ro bi vau riois ta. Rakennuksessa on selkeästi kosteusteknisesti riskialttiita ra ken tei ta ja tehdyissä tutkimuksissa riskit ovat myös toteutuneet. Ta lo tek niik ka on pääosin elinkaarensa lopussa. Sisäilmamittauksissa ei näyt teis tä löytynyt epätavanomaisia sieni-itiö- tai mikrobipitoisuuksia. Tu los on kuitenkin mittaushetken mukainen ja voi olosuhteiden mu ka na muuttua nopeastikin. Työterveyshuolto antoi oman lausuntonsa rakennetutkimusten, si säil ma oi re ky se lyn ja seurantakyselyn sekä sisäilmasta johtuvien lää ketie teel lis ten löydösten tulosten perusteella. Lausunnossa todetaan ra ken nuk ses sa työskentelyyn liittyvän pysyvän sairastumisen mahdol li suu den. AVI edellyttää työnantajalta selvitystä toimenpiteistä aikatauluineen, joi hin työnantaja ryhtyy rakennusta koskevan selvityksen ja ter veysvaa raa koskevan lausunnon perusteella. Kirjaston kuntotutkimuksen, työterveyshuollon selvityksen ja lau sunnon sekä työnantajaa velvoittavien säädösten perusteella on vält tämä tön tä tehdä päätökset pääkirjaston henkilökunnan työolosuhteen no peas ta ja tehokkaasta turvaamisesta. Ratkaisu on mahdollista teh dä luonteeltaan tilapäisenä. Työryhmä esittää, että kirjaston pitkäaikaisen sijoittumisen ratkaisu tu lee myös tehdä, mutta siltä osin vaihtoehtojen selvitys on vielä kesken. Sivistyslautakunnan esittelijänä toimivan sivistystoimenjohtajan näke mys on kirjaston tilatyöryhmässä ollut, että tilapäisenä ratkaisuna to teu te taan pääkirjaston väistö Jämsänkosken virastotalolle. Vastaava näkemys on kirjastotyöryhmän puheenjohtajana ja teknisen lautakunnan esittelijänä toimivalla teknisellä johtajalla. Pysy väis rat kai sun suhteen työryhmän tulee jatkaa työskentelyä ja näiltä osin pyytää lisäaikaa kaupunginhallitukselta. Työ suo je lu vi ran omaisel le annettavassa vastauksessa todetaan kau pun gin toimenpiteinä ti la päi nen ratkaisu sekä se, että kaupunki tulee te ke mään päätöksen pit kä ai kai ses ta sijoittumisesta, kun vaihtoehtojen sel vit tä mi nen on teh ty.tilapäinen ratkaisu tulee merkitsemään li sä mää rä ra ha esi tys tä. Lisäys :Työryhmän jäsen, sivistyslautakunnan pu heen johta ja Pekka Kataja on liittänyt työryhmän raporttiin eriävän mie li piteen sä ja lausunnon, jossa kannattaa nykyisen rakennuksen ti la päistä jatkokäyttöä ja kirjaston pysyvää sijoittamista Jämsänkosken vi-

10 ras to ta lol le. Mikäli väistö kuitenkin toteutetaan, tulee se suunnitella si ten, että kirjasto sijoittuu pysyvästi Jämsänkosken virastotalolle. Kaupunginhallitus on toimielin, joka antaa työsuojeluviranomaiselle vas tauk sen kehoitukseen. Vastaus tulee antaa men nessä. Ehdotus Tekninen johtaja: 1. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kirjastotyöryhmän raportin ja toteaa sen olevan keskeneräinen kirjaston pysyvän sijoittumisratkaisun osalta ja saattaa sen osaltaan kaupunginhallitukselle tiedoksi Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntää kirjastotyöryhmälle lisäaikaa raportin valmistelemiseksi siten, että kaupunginhallitus voi osaltaan päättää kirjaston sijoittumisesta toukokuun loppuun mennessä Forumin ym. mahdollisten kaupungin omistuksen ulkopuolisten kiinteistöjen omistajien on toimitettava kirjastotyöryhmälle sen tarvitsemat tiedot klo mennessä. Ilman näitä pyydettyjä tietoja ko. tilavaihtoehtoja ei voida sisällyttää raporttiin Kirjaston toiminnat siirretään väliaikaisesti väistöön Jämsänkoskelle virastotalolle (Kenraalintie 12) perusteena työturvallisuuslaista /738 johtuvat työnantajan velvoitteet työntekijöiden terveyden suojelemiseksi. Väistö toteutuu viimeistään alkaen. Väistön kestoksi on arvioitu 3 vuotta Nykyinen kirjasto toimii väistön ajan aineiston varastona. Muutoin rakennuksen käyttö lakkaa , eikä rakennusta tulla peruskorjaamaan Kaupunginhallitus hyväksyy kirjastotyöryhmän näkemyksen siitä, että erikseen tehtävällä pyväisluonteisella ratkaisulla on järjestettävä pääkirjastolle terveet ja monikäyttöiset tilat. Ratkaisun tekeminen ei olemassa olevien tietojen pohjalta ole vielä mahdollista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 12.05.2014 klo 17:00-20:52 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-20:52 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot