Tekla Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh ja tekninen johtaja, puh Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekla 26.03.2015 52 Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh 0400 542 062 ja tekninen johtaja, puh. 040 583 8699. Tausta ja toimintakehotuksen luonne"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kirjastotyöryhmän raportti 1684/ /2014 Tekla Valmistelija: sivistystoimen johtaja, puh ja tekninen johtaja, puh Pääkirjaston tilaratkaisujen prosessi on aikaistunut johtuen Alue hallin to vi ras ton työsuojelutarkastuksesta. AVI edellyttää Jämsän kaupungilta sel vi tys tä toimenpiteistä ja aikataulusta, joihin se ryhtyy rakennusta kos ke van selvityksen ja terveysvaaraa koskevan lausunnon pe rus teel la. Selvityksen on määrä olla AVI:n käytettävissä mennessä. Yhdyskuntatoimen tulosalue tilapalvelut vastaa kaupungin toimialojen käytössä olevista tiloista. Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan ja kau pun gin hal li tus työsuojeluviranomaisen an tamaan kehotusta. Työnantajalle annetaan kehotus toimittaa Aluehallintovirastolle pääkir jas ton sisäilmaa koskeva kirjallinen selvitys, josta tulee ilmetä: - kirjastorakennuksen rakenteiden ja materiaalien kunto ja sen vaiku tus sisäilman laatuun. Selvitykseen on liitettävä jäljennökset työym pä ris töä koskevista mittaustuloksista ja muista sisäilman laatuun liit ty vis tä selvityksistä. - työterveyshuollon em. rakenteiden selvityksen jälkeen laadittu lausun to työntekijöiden terveydelle aiheutuvasta vaarasta - selvitys toimenpiteistä aikatauluineen, joihin työnantaja ryhtyy raken nus ta koskevan selvityksen ja terveysvaaraa koskevan lau sunnon perusteella. Tarkastuskertomuksessa annetaan lisäksi toimintaohje sisäilman ai heut ta man terveysvaaran tarkkailun ja seurantaan. Työnantajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin mahdollisesta terveydelle haital li ses ta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi ja syiden pois ta mi sek si. Yhdessä työterveyshuollon kanssa on ratkaistava, kuka tai ketkä työntekijät voivat ja millä edellytyksillä jatkaa tur val lises ti työskentelyä ko. työtiloissa. Työntekijöiden, jotka eivät voi työsken nel lä ko. tilassa sairastumatta, altistuminen on välittömästi es tettä vä. Työntekijöiden terveydentilaa on tiiviisti seurattava. Kehotus on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lain säädän nön vastaiseksi ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suu rem pi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen asetetun mää rä-

2 ajan kuluessa, voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätök seen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen te hos teeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan. Toimintaohje on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsää dän nön vastaiseksi. Toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa siten kuin työsuojelun valvontalaissa (44/2006) mom. säädetään tarkastajan antamaan kehotukseen ja/tai työ suo jelu viranomai sen velvoittavaan päätökseen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyt tä mis uhan. Työsuojeluviranomainen on antanut kaupungille lisäaikaa vastata keho tuk seen mennessä (työsuojelupäällikön viesti ). Toimeksianto Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti käyn nistää välittömästi pääkirjaston kuntotutkimuksen sekä perustaa työ ryhmän pääkirjaston tilavaihtoehtojen selvittämiseksi. Työryhmään nimet tiin seuraavat henkilöt: tekninen johtaja (pj), kir jas to pal ve lu päällik kö (siht), sivistystoimenjohtaja, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja si vis tys lau ta kun nan puheenjohtaja. Kaupunginhallituksen edus ta jaksi nimettiin Sirkka Hirvelä ja kirjaston henkilökunta nimesi edus ta jakseen (läsnäolo- ja puheoikeudella) kirjastonhoitaja Johanna Elon. Työ ryh män toimeksiannon kaupunginhallitus muotoili seuraavasti: A) pääkirjaston sijoittumisen ratkaiseminen ja esityksen tekeminen seu raa vien vaihtoehtojen perusteella: - pääkirjaston peruskorjaus ja kirjastorakennuksen alakerran hyödyn tä mi nen kirjastopalvelujen tarpeisiin - pääkirjaston sijoittuminen kaupunkikeskustan ytimeen - pääkirjaston sijoittuminen Jämsänkosken virastotalolle B) edellä esitettyjen vaihtoehtojen kustannusarvio ja aikataulu kaupun gin taloudelliset edellytykset huomioon ottaen. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että vuokratilojen osalta kiin teis tön omistajan tulee osoittaa riittävät ja oikeelliset tutkimukset tilojen kunnos ta myös sisäilman osalta. Edelleen, kaupunginhallitus täydensi toimeksiantoa seu raa vas ti: kirjastotilatyöryhmä määrätään toimimaan kirjaston väistö rat kai sun suunnittelutyöryhmänä tarkoituksenmukaisessa ko koonpa nos sa. Kirjastotilatyöryhmä on kokoontunut 9 kertaa ja koonnut raportin työs ken te lys tään. Raportti on esityslistan liitteenä. Työryhmän raportti on keskeneräinen kirjastotilan pysyväisratkaisun osal ta, koska lukuisista yrityksistä huolimatta riittäviä tietoja tar kas te-

3 lus sa olleista tiloista ei ole saatu kaikilta kiinteistönomistajilta. Kehotuksen mukaiset selvitykset ja niiden tulokset / kun to tut kimus ja sisäilmatutkimus Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ovat iltakoulussa saaneet informaation kuntotutkimuksen tuloksista. ISS Pro ko on suorittanut kuntotutkimuksen joulukuussa Ra ken teis ta otettiin 40 kpl materiaalinäytteitä mikrobianalyysia varten ra ken tei den kunnon selvittämiseksi. Lisäksi suoritettiin mittaus pin ta kos teu den osoittimella. Lisäksi otettiin 6 kpl näytteitä as bes ti mää ri tys tä ja 1 kpl PAH-määritystä varten. Betonin öljyhiilivetypitoisuuden mää ri tys tä varten otettiin 1 näyte. Näytteistä 23 40:stä oli eri as tei ses ti mikrobivaurioitunut, näistä 11 luokiteltiin antavan vahvan viit teen vauriosta. Kuntotutkimuksen mukaan rakennuksessa on selkeitä kos teus tek nises ti riskialttiita rakenteita ja tehdyissä tutkimuksissa on selvinnyt, et tä riskit ovat myös toteutuneet. Rakenteista otettujen mik ro bi ma teri aa li näyt tei den tulosten perusteella rakenteet ovat suurelta osin erias tei ses ti mikrobivaurioituneet. Pohjakerroksen seinät ovat kolmelta si vul ta maapaineseiniä ja kosteusrasituksen alaisia. Ala poh ja ra kenne on tutkituissa kohdin märkä ja pintakosteusmittauksen mukaan kos teut ta esiintyy alapohjassa todennäköisesti laajalla alueella. Lattia ra ken teen liiallinen kosteus voi aiheuttaa siihen kiinnitetyn mm. muo vi ma ton ja sen kiinnitysliiman sekä alustan tasoitteen vau rioi tumis ta. Tästä sekä mm. purkamattomista muottirakenteista voi aiheu tua päästöjä sisäilmaan heikentäen sen laatua ja aiheuttaa ti lojen käyttäjille haittaa. Rakenteiden halkeamien ja rakojen kautta epäpuh tau det, hajut ja mikrobit pääsevät sisäilmaan heikentäen sen laatua. Asbestimääritystä varten otetuista näytteissä ei esiintynyt asbestia. Ra ken nuk ses sa saattaa kuitenkin ikänsä perusteella esiintyä as bestia muissa kuin tutkituissa materiaaleissa. PAH-määritystä varten otet tu näyte ei ylitä vaarallisen jätteen raja-arvoa, ei myöskään öl jyhii li ve ty pi toi suu den (VOC) näyte. Lisäksi ISS Proko toteaa raportissaan rakennuksen ongelmiksi mm. pi han painumisen ja halkeamat, tuuletusrakojen puuttumisen jul ki sivu muu rauk ses sa, ilmanvaihtokoneen ulkoilmasäleikön sijainnin liian al haal la ja rakennuksen räystäättömyyden. Kirjastorakennuksesta on otettu 5 kpl sisäilmanäytteitä Näyt teis tä yhdessä esiintyi epätavanomaista sieni-itiökasvustoa. Pesä ke mää rä oli kuitenkin alhainen eikä ylitä asumisterveysohjeen tavoi te ta soa. Tulosten johtopäätöksenä todetaan, että mittaushetkellä ei esiinny tavanomaisesta poikkeavaa mikrobien eikä sieni-itiöiden

4 osal ta. Tilanne on kuitenkin jatkuvasti elävä ja voi muuttua no peas tikin. Mittaushetkellä tilojen ylipaineistus oli käytössä ja useita il manpuh dis ti mia oli käytetty lokakuusta 2014 alkaen Kuntotutkimuksen (kts. kohta 2.2.) valmistuttua sisäilmatyöryhmä on ottanut kantaa kirjastohenkilökunnan tilanteeseen (liite 1). Työ ryh mä suosittelee koko kiinteistössä työskentelevien siirtämistä mah dol li sim man pian muihin terveisiin tiloihin, koska rakenteiden ma te ri aa li näyt teis sä esiintyy useita kosteusvaurioindikaattoreita ja mi kä merkittävintä, niiden pitoisuudet ovat runsaita. Mikrobilajeista löy tyy mikrobeja, joiden on todettu aiheuttavan sairauksia (mm. astmaa). Kehotuksen mukainen työterveyshuollon lausunto ja selvitys Työterveyshuollon lausunto (liite 2) perustuu ra ken ne tut kimuk sen, sisäilmaoirekyselyiden ja sisäilmasta johtuvien lää ke tie teellis ten löydösten tuloksiin. Lausunnossa todetaan rakennuksessa työs ken te lyyn liittyvän pysyvän sairastumisen mahdollisuuden. Työterveyshuolto on myös toimittanut yhteenvedon kirjaston si sä ilma olo suh teis ta vuosilta Siinä todetaan, että pää kir jaston työntekijöiden oireilu on jo vuodesta 2010 ollut poikkeavan runsas ta ja jatkuvasti lisääntyvää. Sairauspoissaolojen määrä on al kanut voimakkaasti lisääntyä vuonna Sairastavuuden li sään tymi nen on erittäin huolestuttavaa ja tässä tilanteessa todennäköisesti si sä il man epäpuhtauksille pitkään jatkuneen altistumisen jatkumo. Kehotuksen mukainen selvitys toimenpiteistä aikatauluineen / Vaih to eh dot /pysyväisratkaisu ja tilapäisratkaisu Tilatyöryhmä on selvittänyt kirjaston tilakysymyksen ratkaisemista ja tar kas te lus sa on ollut useita eri vaihtoehtoja. Reunaehtoina työssä ovat olleet rakenteiden kuormituksen kesto ja palonkesto, joiden tulee kirjastokäytössä olla rakentamismääräysten mukaan toi mis tokäyt töä suuremmat. Käräjäoikeuden tiloista on omistajalta saatu ilmoitus, että ra ken teiden kantavuus ei ole riittävä kirjastoksi. Lisäksi omistaja tavoittelee pit kä ai kais ta ratkaisua tilojen käyttöön, jolloin mahdollinen ly hyt ai kainen väistötilana käyttö ei ole mahdollinen. Myöskään Kivikonttori ei ole kantavuussyistä mahdollinen ratkaisu ja lyhytaikaiseen käyttöön ra ken nuk sen nykyisten käyttäjien sijoittaminen muualle ei ole tar koituk sen mu kais ta. Selvitykset Forumin liikekiinteistön osalta ovat edelleen kesken, kos ka tarpeellisia tietoja ei ole onnistuttu saamaan lukuisista yri tyksis tä huolimatta. Tiloihin tarvittaisiin laajoja muutostöitä ja ra ken nuk-

5 sen kuntotutkimus ja sisäilmatutkimus, joista ei ole saatu tietoa. Jämsänkosken virastotalon rakenteiden kantavuus ei myöskään ole riit tä vä ja pelkästään rakenteiden vahvistaminen aiheuttaisi arviolta 2,2 m kustannukset ja lisäksi muut tarvittavat muutostyöt. Väis tö ti lak si virastotaloa on mahdollista käyttää niin, että nykyinen yri tys toi min ta, laboratoriopalvelut, edunvalvonta ja kotihoidon tilat jäävät ra ken nuk seen. Virastotalon va ras to ti lo ja sekä pääkirjaston nykyistä ra ken nus ta voidaan käyttää kir jas ton varastona. Tässä ratkaisussa kir jas to ra ken nuk sen muu käyttö päät tyy Virastotalon väistöratkaisun ongelmina ovat tilojen huono val vot tavuus ja työturvallisuus sekä aineiston ja asiakaspalvelun si joit ta minen rakenteiden kantavuuden ehdoilla epäkäytännölliseen jär jes tykseen. Siirtyminen virastotalolle aiheuttaa pääkirjaston sulkemisen useak si viikoksi sekä kustannukset aineiston käsittelystä, muutosta ja välttämättömistä hankinnoista ja järjestelyistä. Lisäksi Seppolan taa ja maan on välttämätöntä järjestää ainakin lehtienlukupaikka ja tieto ko nei ta väistön ajaksi. Kirjastoauton reitit tulee järjestellä uu del leen palvelemaan ydinkeskustan aluetta. Väistön toteutus virastotalolle on mahdollista toteuttaa melko nopeas ti ja kiinteistö on kaupungin oma. Kaupungin henkilöstö- ja palk ka hal lin non sijoittumista ollaan suunnittelemassa joka ta paukses sa ydinkeskustaan ja virastotalon tilojen käyttö on jäämässä vajaak si. Väistötiloissa kirjasto voi toimia aikaisintaan , viimeis tään kuitenkin alkaen. Väistöratkaisun vaihtoehtona on työryhmässä käsitelty nykyisen kir jas to ra ken nuk sen tilapäistä jatkokäyttöä. Tilapäinen jatkokäyttö pe rus tuu sisäilmanäytteiden tuloksiin ja siitä saatuun lausun toon. Sisäilmamittaukset suorittanut ISS Proko Oy toteaa lau sunnos saan , että Jämsän kaupungin tekniseltä toimelta saadun tiedon mukaan Jämsän Pääkirjaston ilmanvaihto on sää det ty ylipaineiseksi viikolla 5/2015. Sen jälkeen vko 6, koh tees sa tehtiin sisäilman mikrobimittauksia. Näytteiden ko ko nais mik ro bi pi toisuus oli alhainen, eikä vaurioindikaattorimikrobeja ollut. Mit taus ten perusteella ylipaineistuksella on merkitystä asiaan. Mit taus tu los ten perusteella tilojen käytölle ei ole estettä. Puhtaista näytteistä huolimatta tilannetta on syytä seurata edelleen sään nöl li sin sisäilmamittauksin. Tällöin jatketaan ylipaineistusta ja ilman puh dis ti mien käyttöä, hankitaan 2-3 kpl lisäilmanvaihtokoneita ja tiivistetään rakennuksen sisävaippaa. Tilannetta on tällöin jat ku vas ti seurattava mm. työterveyshuollon kautta koska varmuutta oi reh ti misen päättymisestä ei ole.

6 Jatkokäytön aiheuttamiksi kus tan nuk sik si on arvioitu noin Tämä vaihtoehto on e dul li sem pi kuin väistö, eikä ai heu ta muutoksia kirjastopalvelun si säl töön tai saatavuuteen. Mitään eril lis tä aikataulusuunnitelmaa ei tar vi ta. Li sä il man vaih to ko neet voi daan käytännössä hankkia vaikka heti. Pe rus tu van laa tui nen ongelma tilapäisessä jatkokäytössä on, ettei esi tet ty toimenpide poista ra ken ne tut ki muk ses sa ilmenneitä ra kenteis sa olevia vauriota. Ra ken ne sisältää riskin, jos alapohjaa ei uu sita. Myös kään tiivistämisen on nis tu mi ses ta ei ole takeita tai siitä, kuin ka kau an tiivistäminen toi mi si onnistuessaan. Pysyvän sai ras tumi sen ris ki on olemassa ja vas tuun siitä kantaa työnantaja. Työryhmä on yksimielinen siitä, että pääkirjaston pysyväistilaratkaisu on tehtävä. Väistöratkaisun suhteen jäsenten äänet jakautuvat tasan vi ras to ta lol le tapahtuvan väistön ja nykyisen rakennuksen jat ko käytön kesken. Pitkäaikainen ratkaisu odottaa edelleen lopullisia tietoja Forumin liike kiin teis tön omistajilta. Uudisrakentamisesta työryhmä toteaa, että Sep po lan koulun tontille tapahtuva uudisrakentaminen voitaneen arvioi da vaikutuksiltaan parhaaksi vaihtoehdoksi, joka tukee mo ni puo lises ti Jämsän kaupungin kehittämistä. Tulevaisuuden kirjasto voi taisiin mitoittaa ja toiminta suunnitella puhtaalta pöydältä. Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki Työturvallisuuslain /738 mukaan työnantaja vastaa siitä, et tä työstä tai työympäristöstä ei aiheudu työntekijöille terveydellistä hait taa. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huo lehti maan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tar koi tuk ses sa työnantajan on otettava huomioon työhön, työ olo suhtei siin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän hen ki lökoh tai siin edellytyksiin liittyvät seikat (Työturvallisuuslaki 8 ). Jos työn an ta jal la ei ole edellä kuvattuun toimintaan tarvittavaa riittävää asian tun te mus ta, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita, ku ten työterveyshuoltoa (Työturvallisuuslaki 10 ). Työturvallisuuslain 32 :n mukana työpaikan rakenteiden, ma te ri aalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työn te ki jöil le. Niiden tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puh dis tet ta vis sa turvallisesti. Lisäksi työpaikalla tulee olla riittävästi

7 kel vol lis ta hengitysilmaa. Työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän te ho kas ja tarkoituksenmukainen (Työturvallisuuslaki 33 ). Työturvallisuuslain 40 :n mukaan työntekijän altistuminen tur val lisuu del le tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville biologisille teki jöil le (sisäilman mikrobit esimerkiksi) on rajoitettava niin vä häi sek si, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän tur val lisuu del le tai terveydelle. Työterveyshuoltolaki Työnantajaa velvoittavia säädöksiä tulee myös työ ter veys huol to lais ta ( /1383). Kyseisen lain 10 pykälässä säädetään työn te kijän suojelusta seuraavaa: Jos työntekijälle suoritettu ter veys tar kastus osoittaa, että työntekijällä henkilökohtaisten terveydellisten ominai suuk sien takia on ilmeinen alttius saada työstä vaaraa ter vey delleen, työntekijää ei saa käyttää tällaiseen työhön." Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja ter veysvaa ti muk sis ta Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja ter veys vaa timuk sis ta ( /577) tuo myös työnantajaa koskevia vel voit tei ta. Asetuksen toisessa pykälässä sanotaan, että työnantajan on huo lehdit ta va siitä, että työpaikka täyttää tämän asetuksen vaa ti muk set ja että työpaikalla havaitut viat, jotka saattavat vaikuttaa työn te ki jöi den terveyteen ja turvallisuuteen, on korjattava mah dol li sim man nopeasti. Samaisen asetuksen 9 :ssä määrätään työ pai kan ilmanvaihdosta seuraavaa: Jos työpaikalla käytetään ko neel lis ta ilmanvaihtoa, se on pidettävä toimintakunnossa. Laitteistossa ole va työntekijälle välitöntä terveyshaittaa aiheuttava lika ja muut epä puhtau det on puhdistettava. Laitteiston on toimittava niin, että työn te kijöi den terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa. Tutkimuksissa todettua Sisäilmaoireiden aiheuttaja ei selviä pelkästään henkilökunnan oi reiden perusteella, vaan tarvitaan rakennuksen tarkempaa tutkimista. Kiin teis tön rakenneteknisellä kuntotutkimuksella selvitetään kiin teistön kuntoa, vaurioitumista tai soveltuvaa korjaustapaa. Ra ken ne tekni sis sä tutkimuksissa voidaan selvittää esimerkiksi be to ni ra ken tei den tai märkätilojen kunto, rakenteiden kosteusvauriot tai ra ken tei den mahdolliset haitta-aineet. Kuntotutkimus on kiinteistön ra ken nus osan tai järjestelmän tarkempi tutkimus kiinteistön rakenteiden kun non selvittämiseksi. Kiinteistön rakenteista otettavien mik ro bio lo gis ten mittausten tarkoituksena taas on vahvistaa tai sulkea pois ra ken nuksen kosteusvaurion mahdollisuus. Ra ken nus ma te ri aa li näyt teis tä saadaan selville, onko rakenne kosteusvaurioitunut ja kas vaa ko siinä

8 mikrobeja. Lisäksi saadaan selville mikrobilajit ja pi toi suu det. Tämän pohjalta voidaan arvioida, mikä merkitys niillä on ih mi sen terveydelle. Mikrobinäytteitä voidaan ottaa myös rakennuksen sisäilmasta, mutta il ma näyt tei den tulosten tulkintaa vaikeuttaa se, että mikrobipitoisuus si sä il mas sa voi vaihdella suuresti ajan ja paikan suhteen (Mark kanen & Mieto 2015; Sisäilmaongelmien tutkiminen ul ko sei nä eris teiden mikrobit ja niiden merkitys sisäilman laatuun ja Kosteus- ja home vau riot, ratkaisuja työpaikoille. Työterveyslaitos 2014). Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet Lisäys : Jätetyt mielipiteet Pääkirjastossa olevaan asiakaspalautelaatikkoon on joulukuun 2014 aikana jätetty kaksi (2) palautetta koskien pääkirjaston sijaintia. Sivistystoimen hallinto on vastaanottanut asiakaspalautteet Kirjaston asiakkaat keräsivät adressin pääkirjaston sijoittamiseksi Seppolan taajamaan. Adressi on luovutettu kaupungille Adressilla on 1019 allekirjoittajaa. Perusteluina esitetään, että keskellä kaupunkia pääkirjasto palvelee parhaiten käyttäjiä ja tuo eloa autioituvaan keskustaan. Mielipiteiden käsittely on kesken ja toimitetaan kokoukseen. Yleinen keskustelutilaisuus järjestetään asiasta Kirjalliset mie li pi teet asiasta voi jättää klo 15 mennessä. Vaihtoehtoinen tila/koljosen Kiinteistöt Oy on lähestynyt kaupunkia seuraavasti: Julkisuudessa on kä si tel ty pääkirjaston tilaratkaisua ja työryhmän julkisuuteen piakkoin tu le vaa raporttia. On tärkeää, että kaikki vaihtoehdot kirjastolle punni taan. Siksi esitämme, että työryhmä ottaa huomioon myös Jämsän kes kus tas sa sijaitsevan liiketilan n. 800 m2 (jaettavissa myös pienem piin osiin) osoitteessa Säterintie 2/Keskuskatu 5. Tila sijaitsee erin omai sel la paikalla ydinkeskustassa torin laidalla, yhdessä ta sossa." Vireille pantu asia tulee antaa lähinnä kirjastotilatyöryhmän val mis telta vak si pysyväisratkaisua pohdittaessa.tällöin ko. kiinteistöstä tar vitaan samat tiedot kuin muistakin vaihtoehdoista. Mahdollinen pää kirjas ton väis tö voidaan toteuttaa kaupungin omistamaan kiin teis töön. Johtopäätelmä Kirjastotilatyöryhmän työskentelyssä on huolehdittu Alue hal lin to vi raston edellyttämien selvitysten teettämisestä. Näitä ovat kir jas to ra ken-

9 nuk sen kuntotutkimus, ml. työympäristöä koskevat mittaukset se kä työterveyshuollon em. selvitykseen perustuva lausunto si sä il man laadusta työntekijöiden terveydelle aiheutuvasta ter veys vaa ras ta. Yhteenvetona kuntotutkimuksesta voidaan todeta, että kirjaston raken teis ta otetuissa näytteissä oli runsaasti viitteitä mik ro bi vau riois ta. Rakennuksessa on selkeästi kosteusteknisesti riskialttiita ra ken tei ta ja tehdyissä tutkimuksissa riskit ovat myös toteutuneet. Ta lo tek niik ka on pääosin elinkaarensa lopussa. Sisäilmamittauksissa ei näyt teis tä löytynyt epätavanomaisia sieni-itiö- tai mikrobipitoisuuksia. Tu los on kuitenkin mittaushetken mukainen ja voi olosuhteiden mu ka na muuttua nopeastikin. Työterveyshuolto antoi oman lausuntonsa rakennetutkimusten, si säil ma oi re ky se lyn ja seurantakyselyn sekä sisäilmasta johtuvien lää ketie teel lis ten löydösten tulosten perusteella. Lausunnossa todetaan ra ken nuk ses sa työskentelyyn liittyvän pysyvän sairastumisen mahdol li suu den. AVI edellyttää työnantajalta selvitystä toimenpiteistä aikatauluineen, joi hin työnantaja ryhtyy rakennusta koskevan selvityksen ja ter veysvaa raa koskevan lausunnon perusteella. Kirjaston kuntotutkimuksen, työterveyshuollon selvityksen ja lau sunnon sekä työnantajaa velvoittavien säädösten perusteella on vält tämä tön tä tehdä päätökset pääkirjaston henkilökunnan työolosuhteen no peas ta ja tehokkaasta turvaamisesta. Ratkaisu on mahdollista teh dä luonteeltaan tilapäisenä. Työryhmä esittää, että kirjaston pitkäaikaisen sijoittumisen ratkaisu tu lee myös tehdä, mutta siltä osin vaihtoehtojen selvitys on vielä kesken. Sivistyslautakunnan esittelijänä toimivan sivistystoimenjohtajan näke mys on kirjaston tilatyöryhmässä ollut, että tilapäisenä ratkaisuna to teu te taan pääkirjaston väistö Jämsänkosken virastotalolle. Vastaava näkemys on kirjastotyöryhmän puheenjohtajana ja teknisen lautakunnan esittelijänä toimivalla teknisellä johtajalla. Pysy väis rat kai sun suhteen työryhmän tulee jatkaa työskentelyä ja näiltä osin pyytää lisäaikaa kaupunginhallitukselta. Työ suo je lu vi ran omaisel le annettavassa vastauksessa todetaan kau pun gin toimenpiteinä ti la päi nen ratkaisu sekä se, että kaupunki tulee te ke mään päätöksen pit kä ai kai ses ta sijoittumisesta, kun vaihtoehtojen sel vit tä mi nen on teh ty.tilapäinen ratkaisu tulee merkitsemään li sä mää rä ra ha esi tys tä. Lisäys :Työryhmän jäsen, sivistyslautakunnan pu heen johta ja Pekka Kataja on liittänyt työryhmän raporttiin eriävän mie li piteen sä ja lausunnon, jossa kannattaa nykyisen rakennuksen ti la päistä jatkokäyttöä ja kirjaston pysyvää sijoittamista Jämsänkosken vi-

10 ras to ta lol le. Mikäli väistö kuitenkin toteutetaan, tulee se suunnitella si ten, että kirjasto sijoittuu pysyvästi Jämsänkosken virastotalolle. Kaupunginhallitus on toimielin, joka antaa työsuojeluviranomaiselle vas tauk sen kehoitukseen. Vastaus tulee antaa men nessä. Ehdotus Tekninen johtaja: 1. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kirjastotyöryhmän raportin ja toteaa sen olevan keskeneräinen kirjaston pysyvän sijoittumisratkaisun osalta ja saattaa sen osaltaan kaupunginhallitukselle tiedoksi Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntää kirjastotyöryhmälle lisäaikaa raportin valmistelemiseksi siten, että kaupunginhallitus voi osaltaan päättää kirjaston sijoittumisesta toukokuun loppuun mennessä Forumin ym. mahdollisten kaupungin omistuksen ulkopuolisten kiinteistöjen omistajien on toimitettava kirjastotyöryhmälle sen tarvitsemat tiedot klo mennessä. Ilman näitä pyydettyjä tietoja ko. tilavaihtoehtoja ei voida sisällyttää raporttiin Kirjaston toiminnat siirretään väliaikaisesti väistöön Jämsänkoskelle virastotalolle (Kenraalintie 12) perusteena työturvallisuuslaista /738 johtuvat työnantajan velvoitteet työntekijöiden terveyden suojelemiseksi. Väistö toteutuu viimeistään alkaen. Väistön kestoksi on arvioitu 3 vuotta Nykyinen kirjasto toimii väistön ajan aineiston varastona. Muutoin rakennuksen käyttö lakkaa , eikä rakennusta tulla peruskorjaamaan Kaupunginhallitus hyväksyy kirjastotyöryhmän näkemyksen siitä, että erikseen tehtävällä pyväisluonteisella ratkaisulla on järjestettävä pääkirjastolle terveet ja monikäyttöiset tilat. Ratkaisun tekeminen ei olemassa olevien tietojen pohjalta ole vielä mahdollista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja on nähtävillä ke 1.4.2015 ko 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä ke 1.4.2015 ko 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 26.03.2015 klo 15:05-19:20 Tauko klo 17.30-18.15 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.krs Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si vis tystoi men joh ta ja puh 0400 542 062

Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si vis tystoi men joh ta ja puh 0400 542 062 Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si vis tystoi men joh ta ja puh 0400

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2015

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 97 15.09.2015 231 26.10.2015 108 23.05.2016 Selvitys Alahärmän alueen esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä sekä hankesuunnittelun käynnistäminen ja rakennuttamistoimikunnan

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 123 01.10.2013 Ympäristölautakunta 201 17.12.2013 Ympäristölautakunta 66 13.05.2014 Ympäristölautakunta 126 07.10.2014 Ympäristölautakunta 83 10.05.2016 Kettunen Heikki /ympäristön

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot