59 SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "59 SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Dno KYK:466 / SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ KU-YK 59/ LUPAHAKEMUS Hakija Seepsula Oy Sulantie 19, Tuusula y-tunnus: puh Lupahakemusta koskeva louhinta-alue koskee seuraavia Tuusulan Ruotsinkylä tiloja: Fågerbergmossen ; Koillismaa ; Lentomelualue ; Lentomelualue ; Länsimaa ; Vähäsuo (vaihtokirja-alue) ja Kalliola Suunnitelmaan sisältyy lisäksi alueita meluvallien tekemistä varten tiloille: Salia ; Storsvedja ; Vähäsuo (vaihtokirja-alue); Kalliola ja Degermosse Lupahakemusta koskevien kiinteistöjen omistussuhteet: , , , , , , ja Juhani ja Seppo Sjöblom; Eskelinen Elsa (vaihtokirjalla Juhani Sjöblom) ja Juhani Sjöblom. Hakija ja ottamisalue Seepsula Oy hakee vireille tulleella hakemuksella maa-aineslain (555/1981 MAL) 4 :n tarkoittamaa maa-aineslupaa kalliokiviaineksen louhimiseksi edellä mainituilta Tuusula kunnan Ruotsinkylässä sijaitsevilta tiloilta. Lupahakemus sisältää MAL 21 :n mukaisen aloituslupahakemuksen. Liite nro 59 - sijaintikartta

2 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tiivistelmä Lupahakemus koskee kallion louhintaa ja sen päällä olevan irtomaalajikerroksen poistamista Tuusulan kunnan Ruotsinkylässä olevilta tiloilta Fågerbergmossen, Koillismaa, Lentomelualue 2, Lentomelualue, Länsimaa, Vähäsuo (vaihtokirja-alue) ja Kalliola. Pintamaiden läjitystä meluvalleiksi tapahtuu hakemuksen mukaan tiloille Salia, Storsvedja, Degermosse, ja Kalliola sekä tilan Vähäsuo vaihtokirja-alue. Suunniteltu ottoalue on nykyisen louhinta-alueen luoteispuolella, pääosin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitellyllä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on 136,7 ha. Suunnittelualueen kaakkoispuolella oleville tiloille Arvo 1, Arvo (nykyisin osa tilaa Kalliola), Lentomelualue, Hannele, Degermosse ja Vähäsuo (ma) on myönnetty maa-ainesten ottolupa. Luvan mukainen sallittu kaivun pohjataso on alueen pohjoisosassa +43. Alueella tapahtuva toiminta ja sen ympäristövaikutukset sekä ympäristönsuojelutoimet on esitelty kahdessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Laitostoiminnat kuvataan lähemmin ympäristölupahakemuksessa (vireillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa AVI). Lupahakemusta koskeva ottoalue sijaitsee lupahakemuksen mukaan keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien päässä nykyisen ottoalueen luonnollisena jatkeena. Ottoalue on pääosin sama kuin mikä on esitetty päivätyssä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (rajattu punaisella YVA-selostuksen kuvassa 4.3). Lupahakemus koskee myös ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitettyä meluvallia tilan Degermosse puolella. Lupahakemuksen mukaan otettava maa-ainesmäärä on m 3 ktr, josta kalliokiviaineksia on m 3 ktr (irtomaalajeja m 3 ktr). Pintamaakerroksen paksuus kaivualueella vaihtelee runsaasti. Osin kallio on näkyvissä tai ohuen maakerroksen peittämä, alueen keskiosassa ja pehmeiköillä kalliopinta on jopa yli 10 m syvyydellä. Kalliopinnan jyrkät vaihtelut ovat alueella tyypillisiä. Lupahakemuksen mukaan kaivualueen pohja muotoillaan tasolta +45 tasolle +42 pohjoiseen kaltevaksi muualta tuotavilla puhtailla maa-aineksilla. Muotoilua ei kuitenkaan tehdä, jos alueen jälkikäyttötarkoitus muuttuu kaivutoiminnan aikana. Tuontiaineksia voidaan mahdollisesti käyttää myös luiskien viimeistelyyn. Alueelta saatavia murskeita hyödynnetään sellaisenaan ja päällystysmassojen raaka-aineina. Louheita voidaan käyttää mm. liikenneväylien ja -alueiden alusrakenteisiin ja tukikerroksiin, meluvalleihin, tukimuureihin, perustusten ja alueiden täyttöihin yms. rakenteellista lujuutta vaativiin tarkoituksiin. Alueelta löytyviä moreeneja hyödynnetään eri tavoin. Suuret luonnonkivet voidaan murskata, pienemmät käyttää sopiviksi lajitteiksi seulottuna ympä-

3 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ristörakentamisen raaka-aineena. Moreenien hienoin osa voidaan käyttää hyväksi maanjalostuksessa. Savet ja siltit käytetään pohjan muotoiluun, luiskien täyttöön, meluvalleihin tms. soveltuviin tarkoituksiin. Pintamaat käytetään meluvalleihin ja mahdollisuuksien mukaan niiden reunaluiskien viimeistelyyn. Otto-oikeutta haetaan maa-aineslain 10.2 :n tarkoittamalle 20 vuoden enimmäisajalle. Todellinen maa-ainesten ottoaika voi poiketa tästä ja suunnitelma suositellaan tarkistettavaksi viimeistään 10 vuoden kuluttua, erityisesti jälkikäyttötarkoituksen suhteen. Murskeita ja louheita toimitetaan kysynnän mukaisesti ja alueen maastonmuotoilu ja metsitys tapahtuvat toiminnan loppupuolella. Alueen topografia Suunnittelualueen pohjoisreuna vaihtelee korkeudella , itäreuna , eteläreuna ja länsireuna Alueella on useita mäkiä, joiden lakikorkeus vaihtelee Maaston ominaispiirre on kumpuileva. Alue on samankaltaista ympäristössä olevien metsäisten mäkien kanssa eikä erotu kaukomaisemassa. Hankealueen topografiaa kuvataan tarkemmin ottosuunnitelman kohdassa 3.2 ja liitekartoilla. Alueen geologia Alueella on suoritettu porakone- ja painokairauksia sekä seismisiä luotauksia. Tutkimuksilla on selvitetty kalliopinnan syvyyttä ja maaperän laatua. Irtomaakerroksen paksuus vaihtelee alueella ,5 m. Paikoin kallio on näkyvissä. Irtomaalajeiksi on kairauspaikoissa ilmoitettu savi (Sa) ja moreeni (Mr), savinen (SaMr) tai hiekkainen moreeni (HkMr). Aivan maanpinnassa on paikoin ohut humuskerros. Seismisillä taittumisluotauksilla on tutkittu maaperää Silakkaniitulla ja hieman sen pohjoispuolella. Seismisten luotausten tulokset on esitetty ottosuunnitelman kohdassa 3.3. Suunnittelualueella on tehty seismisten luotausten lisäksi myös painokairauksia. Kairauksia on tehty mm. Mosapakanniitulle suunnitellun meluvallin kohdalla. Kairauspaikat ja kairausten tulokset on esitetty ottosuunnitelman kohdassa 3.3 ja liitekartalla nykytila ja suunnitellut toimenpiteet. Kallion laatu vaihtelee alueella. Kivilajeina esiintyy mm. graniittia, kvartsija granodioriittia sekä hartsi-maasälpägneissiä, joissa on graniittijuonia ja kiillegneissiä. Rakennusteknisessä kallioluokituksessa kallion laatu katsotaan kiinteäksi, seosrakenteiseksi ja harvarakoiseksi (Se 1). Kalliossa on joitakin ruhjevyöhykkeitä.

4 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Pohjavesiolosuhteet Lupahakemusta koskeva alue ei ole pohjavesialuetta. Lähin pohjavesialue (Ruotsinkylä nro , lk II) sijaitsee kaakossa noin 1,5 km etäisyydellä ottoalueesta. YVA-selostuksen mukaan hankkeen ja pohjavesialueen välissä on yhtenäinen ehjä kallio, joten hankkeella ei ole vaikutuksia pohjavesialueeseen. Hankkeen vaikutuksista Päijänne-tunneliin ja Ruotsinkylän pohjavesialueeseen on selvitetty vuoden 2007 YVA-selostuksen sivuilla (86). Idässä olevalla Gungkärrin korpialueella arvioidaan olevan syvemmällä hiekka- ja sorakerroksia, joiden peitteenä maanpinnassa on huonosti vettä läpäisevää savea ja silttiä sekä niitä sisältäviä moreeneja. Korpialueen länsireunalle tapahtuneen pohjavesiputken HP4 asentamisen yhteydessä todettiin savea kuuden metrin syvyyteen (+45,85). Syvemmällä oli silttistä savea, karkeat maalajit olisivat syvemmällä kuin +42,25. Hydraulista yhteyttä suunnittelualueelta Gungkärrin korpialueelle ei katsota olevan, koska sen katkaisee Ojienniitun itä- ja kaakkoispuolelle jäävä kallio, jonka pohjataso on +42. Alueella tehtyä pohjaveden pinnankorkeus- ja laatutarkkailua varten ottoalueelle ja sen ympäristöön on asennettu pohjaveden havaintopisteitä. Havainnot pohjavesipintojen korkeudesta kaivualueella ja sen välittömässä läheisyydessä havaintopaikoittain on koottu taulukkoihin 1 ja 2. Selkeää ylävesipintaa ei esiinny suunnittelualueella. Sade- ja sulamisvedet valuvat kallioiden pintaa pitkin ja vajovesinä ruhjeita myöten alavammille paikoille, jotka pääosin ovat huonosti vettä läpäiseviä savikoita. Pohjaveden pinta muodostuu niissä lähelle maanpintaa, jonka korkeus vaihtelee alueella. Luotettavin tieto pohjaveden pinnan asemasta saadaan irtomaalajissa olevista putkista (taulukko 1). Pohjoisessa olevissa putkissa 16 ja 17 vesipinnan korkeus oli +42,72 ja +42,96. Ylävesipinnan arvioidaan vuosi- ja vuodenaikavaihtelut huomioon ottaen olevan noin tasolla +42, ,2. Taulukko1. Pohjaveden pinnan korkeushavaintoja maaputkissa (havaintopisteiden sijainnin osoittaa suunnittelukartta) Putki putken pään taso pv-pinnan taso maanpinnan taso HP1 46,75 44,46 ( ) 46,30 HP5 53,85 50,77 (3.4.09) 52,60 PVP16 49,78 42,72 48,98 PVP 17 46,77 42,96 45,87

5 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Taulukko 2. Pohjavesipinnan korkeushavaintoja kalliossa. (havaintopisteiden sijainnin osoittaa suunnittelukartta) Putki PVP /havaintoreikä HP putken pään taso kallion pinta vesipinnan taso ajankohta pohjataso PVP6 49,80 48,68 43, ,78 HP7 71,93 71,35 55, ,03 HP8 52,04 51,22 34, ,44 HP9 51,33 50,38 25, ,13 HP10 57,57 56,87 40, ,57 HP11 56,94 56,19 33, ,94 HP12 58,92 58,17 36, ,92 HP13 73,02 72,34 63, ,02 HP14 67,95 67,00 43, ,95 HP15 71,54 70,84 47, ,54 HP18 53,57 51,82 49, ,97 HP20 58,79 57,04 55, ,79 HP21 61,23 59,51 59, ,23 Hakemuksen mukaan alueella tapahtuneilla toiminnoilla ei ole ollut todettavaa vaikutusta pohjaveden laatuun. Suunnittelualueen eteläpuolella Koivikon asuinalueella olevat yksityiskaivot sijoittuvat Silakkaniitun suoalueen (osin kalliorinteen) taakse. Asuinaluetta ollaan liittämässä vesijohtoverkkoon, jolloin vedensaanti alueelle ei ole enää kaivojen varassa. Koillisessa olevia asuntoja ympäröivät saviset pellot muualta paitsi etelästä, josta tulevat valumat Mosapakanniitun suunnasta noin 6 ha:n alueelta muodostuvat pohja- ja kaivovesiksi. Pintavesillä on virtaussuunta pohjoiseen Silakkaniitulta Ojienniitulle ja sieltä edelleen Koivistonojan - Krapuojan kautta Vantaanjokeen. Myös pohjavesivirtauksia katsotaan esiintyvän tähän suuntaan. Pohjavesitarkkailun tulosten perusteella tiedetään nykyisen louhosalueen pohjaveden virtaavan Kiilinojan laaksoon ja Tuusulanjokea kohden. Virtauksella on ainakin kaksi purkautumisreittiä, kaakossa olevan painanteen kautta ja työmaatien suuntaisesti. Ojienniitulla olevan laskuojan pohjakorkeuksien perusteella arvioiden pohjaveden pinnan kaltevuus olisi pohjoissuunnassa noin 0,47 %. Ojienniitulle pintavedet virtaavat Silakkaniitulta. Pohjavesi on lähellä maanpintaa ja sen kaltevuuden Silakkaniitun ja Ojienniitun välillä lasketaan olevan 0,6 %. Ottoalueella olevassa kalliossa on vettä johtavia ruhjevyöhykkeitä. Seismisten luotausten mukaan alueen keskellä on kaksi selkeämpää ruhjelinjaa. Kalliopinnan korkeuden perusteella ruhjeiden katsotaan johtavan suunnittelualueen eteläosassa muodostunutta pohjavettä etelään kohti Seutulan vanhaa kaa-

6 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta topaikkaa. Suunnittelualueen pohjoisosassa muodostuvien pohjavesien arvioidaan pintavesien mukaisesti virtaavan pääasiassa pohjoiseen. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n Päijänne-tunneli sijaitsee 1,2 km etäisyydellä lupahakemusalueelta kaakkoon. Varsinaiselle kaivualueelle on etäisyyttä tunnelista noin 1,5 km. Pintavesiolosuhteet Lumien sulamis- ja sadevedet valuvat mäkien rinteillä eri ilmansuuntiin ja kertyvät mäkien välisille kosteikoille. Niistä vedet virtaavat ojia pitkin päätyen pohjoiseen Koivistonojaan, Krapuojaan ja edelleen Vantaanjokeen, jonne matkaa on noin 5 km. Kiilinojaan ei muodostu pintavesiä lupahakemusta koskevalta alueelta. Ottoalueella olevista ojista ja niiden virtaussuunnista on selvitys ottosuunnitelman kohdassa 3.4 (geohydrologia, pintavedet). Nykyisen maanoton pintavesivaikutusten tarkkailuohjelman mukaan pintavesien laatu määritetään touko- ja syyskuussa. Näytteitä on otettu louhosalueen laskeutusaltaasta, asfalttiaseman laskeutusaltaasta ja sen purkuojasta, asfalttiaseman öljynerotuskaivon purkupisteestä ja Kiilinojasta. Tulokset on esitetty vuosiraporteissa. Tutkimustulosten mukaan kiviainesten otolla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia pintavesien laatuun. Ottamisalue Lupahakemusta koskeva alue on ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (2007) esitetty suunnittelualueen pohjoisosa ja sen pinta-ala on 136,7 ha. Eteläosan (tilan 1:145) meluvallin sijoittuu YVA-selostuksen mukaisesti. Suoja-alue on suunnittelualueen ja ottoalueen välinen tila. Ottoalueen (toiminta-alueen) koko on m 2 eli noin 121 ha. Kaikki suunnittelualueella olevat tilat ovat metsätalousalueita eikä niillä ole rakennuksia. Sikakalliolla ja sen lähiympäristössä on hieman metsää, muualla istutettuja taimikoita. Noin puolet ottoalueesta sijoittuu lentomelualueelle. Tilan l itäosassa ja tilan (ent ) pohjoisosassa on lainvoimainen maa-ainesten ottolupa. Lupahakemusalue on Uudenmaan ympäristökeskuksen selvityksessä "Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteen sovittamien, Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan loppuraportti" luokiteltu laadultaan rakentamiseen soveltuvaksi kalliokiviainesten alueeksi sekä lisäksi maa-ainesten ottoon soveltuvaksi alueeksi. Ottoalue on ulotettu naapuritiloihin saakka alueella, jossa maakuntakaavaan varattu ottoalue ulottuu myös naapuritilojen puolelle. Toiminta aivan rajalla edellyttää rajasopimuksia ao. tilojen kanssa. Muualla ottoalue on 10 metrin suojaetäisyyden päässä viereisestä tilasta.

7 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Lupahakemuksessa esitetty kaivualue (louhinta-alue) on sama, kuin YVAselostuksessa esitetty louhinta-alue lisättynä tilalla 1:118 olevan vaihtokirjaalueen pohjoisosalla. Kaivualueen pinta-ala on m 2 eli noin 92,l ha. Louhinnan luiskakaltevuus on 7:l. Suunnittelualueen tiloja koskevat rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörasitukset ilmenevät kiinteistörekisteriotteista. Tilalle Koillismaa on perustettu rasitteena ns. Seitsemän veljeksen ulkoilureitti. Tilan pohjoisosassa reitti kulkee ottoalueen ulkopuolella ja voi olla sellaisenaan käytössä. Tilan itärajalla reitti sijoittuu tehtävän meluvallin kohdalle. Reitti voidaan tilapäisesti ohjata kulkemaan tilan itärajaa pitkin ottoalueen ulkopuolelle. Reitin paikkaa ollaan kaavatyön yhteydessä tarkistamassa. Ulkoilureitti leikkaa 55 metrin matkalla tilan Lentomelualue itärajaa, mutta jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet Ottoalueella ei ole rakennuksia, rakenteita, herkkiä laitteita eikä muutakaan purettavaa tai muuten huomioon otettavaa rakennettua ympäristöä. Alueen eteläpuolella kulkee kaksi voimalinjaa, 110 kv (om. Nurmijärven Sähkö Oy) ja 400 kv kv (om. Fingrid Oyj) kaakkois-luodesuuntaisesti. Lähin voimalinja sijaitsee lähimmillään 135 metrin etäisyydellä ottoalueelta. Ottoalueesta etelään Vantaan puolella sijaitseva Koivikon asuinalue jää yli 300 metrin etäisyydelle tilalla olevasta kaivualueen rajasta. Lähimmät rakennukset ovat tasolla +60. Tähän suuntaan tehdään meluvalli, jonka lakikorkeus on +70. Meluvallin lyhin etäisyys asuinrakennuksiin on noin 230 metriä. Pohjoisessa on lähin asuinrakennus 430 metrin ja koillisessa lähimmät asuinrakennukset 430 ja 485 metrin etäisyydellä kaivualueen rajasta. Metsää jää ottoalueeseen nähden pohjoisessa 310 metriä ja koillisessa metriä. Kaivualueen ja asutuksen väliin tehdään meluvalli, jonka harja tulee korkeudelle noin +80. Meluesteen lyhin etäisyys lähimpään asuintaloon on 140 metriä. Kaakkois-eteläsuunnassa olevalla tilalla harjoittaa Seepsula Oy maa-ainesten jalostusta ja varastointia. Tilan Kalliola eteläosassa sijaitsee asfalttiasemalle varattu alue. Etelässä on Silakkaniitun, idässä Mosapakanniitun suoalueet. Lounaissuunnassa oleva Seutulan vanha kaatopaikka sijaitsee lähimmillään noin 900 metrin etäisyydellä kaivualueesta etelään. Kaatopaikan lieteallas on tasolla noin +50.

8 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Luontokohteet Idässä on pieni Gungkärrin suo metsäisen kallioharjanteen takana lähimmillään noin 430 metrin etäisyydellä louhinta-alueesta. Gungkärrin luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu pähkinäpensaslehto sijaitsee kaakossa yli 860 m etäisyydellä suunnittelualueelta. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todetaan, ettei hankealueella ole merkittäviä luontoarvoja. Ympäristöselvityksen (Hannu Tammelin, Tmi Ekologinen ympäristökartoitus ) mukaan suunnittelualueelta ja sen välittömästä lähiympäristöstä ei ole löytynyt luonnonsuojelulain 29, 42, 46, 47 ja 49 :n tarkoittamia luontotyyppejä, vesilain 1:15 ja 1:17a :n kohteita eikä metsälain 10 :n tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä. Ottoalue ei sijoitu Natura-alueelle (luonnonsuojelulain 65 ) eikä muullekaan vahvistetulle luonnonsuojelualueelle. Vantaanjoki, jossa on todettu merkittävä vuollejokisimpukkaesiintymä ja jota ollaan liittämässä Natura-alueisiin, sijaitsee yli neljän virtausmatkakilometrin päässä ottoalueesta. Ottamistaso- ja määrät Lupahakemus koskee maa-ainesten ottoa maanpinnan ja tason +42 välisellä alueella yhteensä m 3 ktr. Irtomaalajeja on arvioitu olevan kaivualueella m 3 ktr. Louhittavan kallion tilavuudeksi arvioidaan m 3 ktr. Ottoaika- ja järjestys Lupaa haetaan 20 vuodelle. Vuotuinen louhinta määräytyy murske- ja louhetoimitusten edellyttämästä ainesmäärästä. Ottosuunnitelmaan kuuluu meluvallin tekeminen irtomaalajeista suunnittelualueen koillis- ja eteläpuolelle. Meluvallien asutusten puoleiset rinteet viimeistellään ja metsitetään mahdollisimman nopeasti. Maa-ainesten ottosuunnitelmassa on esitetty yksityiskohtainen kaivusuunnitelma (kappale 4). Kaivusuunnitelman mukaan ottotoiminta alkaa meluvallien rakentamisella. Sikakallion louhinta alkaa etelästä ja etenee luode-pohjoissuunnassa. Lännessä alkaneen louhinnan suunta on pohjoiseen, josta se kaartuu itään ja myöhemmin kaakkoon kohti Sikakalliota. Liikenne Kiviainesten poiskuljetukset alueelta hoidetaan päällystetyn Senkkerin metsätien kautta Hanskalliontielle ja sieltä edelleen Katriinantielle sekä Senkkerin metsätietä itään Senkkerintielle ja Myllykyläntielle. Uusia liittymiä ei

9 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta tarvita. Myllykyläntie ja Katariinantie on valaistu ja varustettu kevyen liikenteen väylillä. Kaivutoiminnan melun- ja pölyntorjunta Hankkeen ympäristövaikutuksia arviointimenetelmineen on käsitelty YVAselostuksen kohdassa 7. Kivenlouhimon melun ja pölyn torjuntaa sekä muiden haittojen vähentämistä käsitellään myös ympäristölupahakemuksessa. Kaivutoiminnan melu- ja pölypäästöjä sekä niiden leviämistä ympäristöön voidaan vähentää erilaisilla vaihtoehtoisilla tekniikoilla ja menetelmillä. Sitä mukaan kun meluvallit rakentuvat, ympäristössä kuuluva melu vähenee. Meluvaikutukset jäävät valtioneuvoston päätösten mukaisten ohjearvojen alapuolelle. Nykyisellä ottoalueella tapahtuvasta kiviainesten otosta ei ole mittausten mukaan aiheutunut Koivikon asuinalueella valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvojen (993/1992) ylityksiä. Suunniteltu louhinta ja murskaamo sijoittuvat lähimmillään samalle etäisyydelle kuin mittausten aikaiset louhinnat ja murskaamo. Odotettavat melutasot muodostuvat edellä mainittua alhaisemmiksi murskaamon tehokkaan meluntorjunnan ansiosta. Melumittauksia tehdään tarvittaessa sen toteamiseksi, että arvot jäävät sallitun arvon alapuolelle. Melun suhdetta ympäristömeluun ja häiritsevyyttä tarkkaillaan myös hiljaisina aikoina. Louhinnan pölyleijuma PM 10 jää alhaiseksi ja alittaa selvästi ilmansuojeluasetuksen salliman raja-arvon 50 µg/m 3 (24 h). Murskausaseman kanssa samanaikaisesti toimiessaan muodostuu yhteisvaikutus, mutta sekin tulee selvästi alittamaan po. raja-arvon. Kaivutoiminnan kuvaus Nykyisestä maanpinnasta louhinnan pohjatasoon +42 on 3,5-27,5 m. Kallioon poraus ja panostus toteutetaan räjäytyssuunnitelman mukaisesti. Porauksessa käytetään keskiraskaita maastossa itsekulkevia vaunuja. Työ tehdään arkisin. Poravaunun on varustettu suodatinpölynpoistolaitteistolla. Räjäytykset tehdään arkipäivisin tiettyyn kellonaikaan (klo välillä, poikkeuksellisesti klo 15-17). Panostaja hankkii jokaiseen räjäytykseen puhelimitse luvan Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohdolta. Räjäytyksistä ilmoitetaan sireenillä. Ylisuuret lohkareet rikotaan hydraulisilla iskuvasaroilla murskaamon esimurskaimeen soveltuvaan kokoon. Louhe kuormataan pyöräkuormaajalla (tai kaivukoneella) ja kuljetetaan murskauslaitokseen, jossa se murskataan ja lajitellaan. Lajitteet varastoidaan kuljettimilla kasoihin tai viedään pyöräkuormaajalla niihin.

10 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Eräistä hiekoitussepeleistä on tarve saada hienoaines pois pölyämisen estämiseksi. Hienoaines poistetaan vesiseulonnalla. Poistettu hienoaines kuljetetaan alueelta välittömästi pois käytettäväksi maanparannusaineiden valmistukseen. Kuivanapito Louhinta-alueen pintakuivatus järjestetään kaivualueen irtilouhitussa pohjassa, josta vedet pääsevät reunaojiin ja niistä edelleen Koivistonojaan, Krapuojaan ja Vantaanjokeen. Maanpinta kallistetaan kaivualueella tasolta +45 pohjoiseen tasolle +42 ja kaakosta tasolta +43 luoteeseen tasolle +42. Vesiensuojelutoimet Suunnittelualueelta purkautuvan veden laatua seurataan pohja- ja pintavesitarkkailuohjelman mukaisesti useista paikoista. Tutkimuksia tehdään toukoja syyskuussa. Tulokset analysoidaan ja raportoidaan vuosittain. Myös ympäristön kaivoista otetaan harkiten vesinäytteitä. Kaivot sijaitsevat eri vesiesiintymissä eikä suunnitellulla ottotoiminnalla arvioida olevan vaikutusta niiden veden laatuun taikka antoisuuteen. Ottoalueella varastoidaan ainoastaan työkoneiden tarvitsemia öljytuotteita, ei muita pohjavedelle vaarallisia aineita. Säiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä tai ne sijaitsevat katetussa altaassa, jonka vapaa tilavuus on vähintään säiliön tilavuus. Polttoaineen jakelu tehdään kiinteällä pumpulla. Sähkökäyttöistä pumppua käytettäessä on huolehdittava ylitäytön estymisestä. Jakelupaikan maaperän on jaettavia öljytuotteita läpäisemätöntä ainesta. Öljytuotteiden käsittelyssä noudatetaan muutoinkin erityistä varovaisuutta. Alueella ei suoriteta valmiin tuotteen kuljetuskaluston tankkausta, huoltoa tai pesua. Työkoneiden huoltoa ja korjauksia varten työmaalle tulee huoltoauto, joka vie mennessään huollon yhteydessä syntyneet jäteöljyt, trasselit, rikkoontuneet osat yms. muualla hävitettäväksi. Työkoneita säilytetään työmaalla vain töiden vaatiman ajan. Öljyvahingon torjuntaan varaudutaan. Likaantunut maa-aines poistetaan nopeasti. Alueella on imeytykseen soveltuvaa turvetta ja sen käsittelyyn soveltuvia työvälineitä sekä tilapäiseen varastointiin käytettäviä astioita (tai muu suunniteltu tilapäinen varastointitapa). Öljytuotteiden maahan pääsystä ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja saastunut maa-aines toimitetaan viranomaisen osoittamaan paikkaan. Märät porausreiät puhalletaan kuiviksi ja panostetaan veteen liukenemattomilla taikka muovipusseihin sijoitetuilla räjähdysaineilla. Räjähdysaineen liukenemismahdollisuutta veteen estetään myös muin keinoin (mm. kaksoisnallitus, varma sytytys, kentän pikainen räjäyttäminen panostuksen jälkeen ja kunnollinen etutäyte).

11 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Kaivualueen pohjalle muodostuva hienojakoinen soija muodostaa luonnostaan maaperään mahdollisesti pääseviä epäpuhtauksia pidättävän kerroksen (mm. suodatus, adheesio), jossa tapahtuvat kemialliset ja biologiset reaktiot valon ja hapen myötävaikutuksella hajottavat ne harmittomiksi aineiksi. Kaivualueelta pohjoiseen johtavaan ojaan valuvat vedet suodattuvat maaperässä. Virtaus alueelta tulee olemaan hidasta alueen tasaisuuden ja suuren puskurikapasiteetin johdosta. Rakennusten, rakenteiden ja laitteiden tärinäsuojaus Koivikon ja muiden lähialueilla olevien rakennusten, sähkölinjojen ja muiden rakenteiden suojaus tapahtuu louhintaräjäytysten huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella. Näissä töissä työnsuorittajilla on ankara vastuu. Nykyisen kaivualueen ympäristössä on mitattu tärinöitä vuodesta 1995 alkaen ja jatkuvasti alkaen. Tärinämittauspöytäkirjojen mukaan suurimmat louhinnan aiheuttamat tärinät ovat aiheuttaneet häiriintyvissä kohteissa alle 10 %:a rakenteille sallituista tärinäarvoista. Käytettävissä olevien tietojen mukaan Senkkerin alueen louhintaräjäytysten tärinöistä ei ole aiheutunut Koivikon alueen asuinrakennuksiin sellaisia rasituksia, jotka voisivat aiheuttaa normaalikuntoisille rakennuksille niiden tavanomaisesta vikaantumisesta poikkeavaa vahinkovaaraa Puuston, kasvien ja eläinten suojelu sekä muu luonnonsuojelu Hakemuksen mukaan työmaan ympäristöön jäävän puuston ei arvioida vaativan erityisiä suojatoimia, koska niille ei odotettavasti koidu haittaa. Myöskään kasvien ja eläinten suojelemiseksi ei katsota olevan tarvetta työn aikana, koska alueella ei ole suojeltavia luontotyyppejä tai luonnonvaraisten eliölajien suotuisan suojelutason saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta merkille pantavia arvoja. Ekologisia käytäviä on alueen ympäristössä. Kaivualue sijaitsee niin kaukana Gungkärrin pähkinäpensaslehdosta ja suoalueesta, ettei sillä ole vaikutusta niiden vesitalouteen eikä kasvistoon ja eläimistöön. Vantaanjoen vuollesimpukkaesiintymään hankkeella ei odoteta olevan vaikutusta. Simpukan elinolosuhteita (mm. virrat, nivat, virtasuvannot ja kosket) ei vahingoiteta luonnonsuojelulain 39 tarkoittamalla tavalla. Jätehuolto toiminnan aikana Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma esitetään ympäristölupahakemuksessa. Jätteiden käsittelyssä noudatetaan jätelakia ja jäteasetusta sekä kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Maa-aineslupahakemuksen ottosuunnitelman kohdassa 5.7 on esitetty alueen jätehuoltoa. Muiden haittojen vähentäminen ja turvallisuusnäkökohdat Tahaton putoaminen kaivualueelle estetään. Alueen ulkoreuna aidataan lujalla, korkealla verkkoaidalla ja asiaton liikkuminen alueella kielletään. Alueel-

12 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta la liikkumista valvotaan. Kaivantojen seinämien sortuminen mahdollisten ruhjeiden ja heikkojen kalliovyöhykkeiden kohdalla estetään. Kaivantoon putoaminen vahingossa työmaan puoleltakin estetään maa-ainesvalleilla, puomeilla, kivilohkareilla tms. huomiota herättävillä, rakenteellisesti vahvoilla tavoilla. Seitsemän veljeksen ulkoiluseitin paikkaa ollaan kaavoituksen yhteydessä siirtämässä lähialueella soveltuvampaan paikkaan. Koillisen meluvallin itäreunan rakentamisen ajaksi reitti ohjataan kulkemaan ottoalueen ulkopuolella. Vallin rakentamisen jälkeen reitti voidaan sijoittaa takaisin entiselle paikalleen, jos sitä pidetään tarkoituksenmukaisena. Luvan saaja ilmoittaa louhinnan aloittamisesta, pitempiaikaisesta keskeyttämisestä ja lopettamisesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ja lupapäätöksessä ilmoitetuille mahdollisille muille viranomaisille. Maisemointi ja jälkitavoitteet Ottosuunnitelmassa on maisemoinnin ja jälkihoidon tavoitteena muodostaa alueelle vielä voimassa olevan yleiskaavan mukainen metsätalousalue. Odotettavaa on, että alueen käyttötarkoitus muuttuu tarkistettavana olevassa Ruotsinkylä-Myllykylä osayleiskaavassa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan mukaiseksi. Meluvallien maisemointi muodostaa metsämaisemat sekä Koivikkoon että Lillsvedjan asutusten suuntiin. Kaivualueen pohja irtilouhitaan vähintään 1 metrin syvyyteen. Pohjalle kertyvien vesien tulee päästä purkautumaan pohjoisessa olevaan ojaan. Ojitusta kunnostetaan tarvittaessa. Alueella jo olevan maa-ainesten ottoluvan pohjataso on +43. Tältä tasolta laskeudutaan luontevasti nyt po. kaivualueen tasolle +42. Kaivualue kallistetaan ylijäämämailla tasolta +45 pohjoisreunan tasolle +42, kaakossa tasolta +43 luoteeseen tasolle +42. Reunat luiskataan 1:3 paikalle tuotavilla puhtailla ylijäämämailla. Alueen pohjoisosa yhtyy maanpinnan nykyiseen korkeustasoon. Kaivualueen pohjoisosasta valumat kootaan niskaojaan, joka yhdistetään Koivistonojaan johtavaan laskuojaan. Sinne ojitetaan meluvallin juurelta myös kaivualueen itä- ja pohjoisosan valumat. Pintavesien pääseminen kaivualueelle estetään niskaojalla alueen lounaisosassa. Oja johdetaan Koivikon meluvallin eteläpuolelta Silakkaniitun pohjoisosaan ja sieltä edelleen laskuojaa pitkin etelään. Laskuojasta tehdään yhteys nykyiselle kaivualueelle, josta vedet pääsevät valumaan Kiilinojaan. Muotoillun alueen reunalle tehdään tarvittaessa laskuoja. Kaivualueen luiskat ja pohjan maisemointi tehdään paikalle tuotavista puhtaista irtomaalajeista, jos alue viimeistellään tämän ottamissuunnitelman mukaisesti.

13 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Pohja-alueen metsitys ja meluvallien kaivualueiden puoleisten rinteiden maastonmuotoilu ja metsitys tapahtuu kaivun päätyttyä ja jos alueen jälkikäyttötarkoitus on vielä tässä vaiheessa nykyisen voimassa olevan yleiskaavan mukainen metsätalousalue. Odotettavasti 10 vuoden aikana tullaan tekemään alueen jälkikäyttöön liittyviä ratkaisuja, jotka tulevat huomioon otettaviksi. Ottosuunnitelmassa esitetty maastonmuotoilu ja jälkihoito sekä niitä koskevat lupamääräykset on tarpeellista esittää tarkistettavaksi lupamääräyksessä lausuttavan ajan kuluessa. Ilmoitukset ja katselmukset Mikäli pohjaveden laadun seurannassa tai hankkeen muutoin todetaan vaikuttavan ennalta arvaamattomalla, epäedullista kehityspiirrettä osoittavalla tavalla luontoon taikka ympäristön asutukseen, vastuuhenkilön tulee välittömästi informoida valvontaviranomaista ja yhdessä hänen kanssaan ratkaista jatkotoimenpiteet. Otetun aineksen määrästä ja laadusta ilmoitetaan lupaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi luvan saaja ilmoittaa louhinnan aloittamisesta, pitempiaikaisesta keskeyttämisestä ja lopettamisesta viranomaisille lupamääräyksen mukaisesti. Työstä pidetään työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan kaikki olennaiset työtapahtumat ja ne asiat, jotka ovat tarpeen ja hyödyllisiä oton suunnitelmanmukaisuuden ja lupaehtojen noudattamisen toteamiseksi. Louhinnan päätyttyä ja pohjan tultua viimeisteltyä pyydetään kunnan valvontaviranomaista suorittamaan katselmus niiden mahdollisten seikkojen toteamiseksi ja korjaamiseksi, jotka ovat tarpeen lupaehtojen noudattamisen ja suunnitelmanmukaisuuden toteamiseksi. Loppukatselmus pidetään suunnitelman mukaisen työn päätyttyä. Toiminnan tarkkailu Kivenjalostustoiminnan ympäristövaikutuksia on tarkkailtu ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman mukaisesti. Ympäristölupahakemuksessa Seepsula Oy on esittänyt kallion louhinnan ja murskauksen sekä oheistoimintojen ympäristövaikutusselvityksen (Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy ), jossa vuoden 2008 tarkkailuohjelmaa tarkistetaan (kohdat ) mm. seuraavasti: Melupäästöjen mittaamista ei pidetä tarpeellisena, ellei se työsuojelusyistä osoittaudu tarpeelliseksi. Jos asema-alueella todettava melutaso kohoaa tai taajuus muuttuu äkillisesti, selvitetään syy siihen ja poistetaan se (konerikko tms.) Ympäristömelun mittaaminen on tarpeellista, kun louhintaa tapahtuu alle 500 metrin etäisyydellä lähimmästä asutuksesta. Mittauksella selvitetään vallitseva melu ja muiden melujen vaikutus siihen.

14 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tärinää mitataan pääsääntöisesti Koivikon asuinalueella. Tällä hetkellä käytössä on 2 mittaria. Mittaukset tekee Oy Finnrock Ab. Mittausten tulosten ja asukkaiden haastattelun perusteella ratkaistaan räjäytyssuunnittelun tarkistamisen ja myöhempien mittausten tarve. Pölypäästömittauksia ei hakemuksen mukaan kannata tehdä. Toiminnan aiheuttamia pölypäästöjä ja niiden leviämistä lähiympäristöön voidaan tarkkailla riittävästi silmämääräisesti. Pölyleijuman suuruus lähimmän häiriintyvän kohteen pihalla selvitetään, jos siihen on perusteltu syy. Pölyleijumamittaus tehdään tuulen käydessä odotettavasti louhintatyömaalta ja murskausasemalta samanaikaisesti asuintalon suuntaan (viittaus mittausstandardiin SFS 3863 ja ympäristöministeriön ohjeeseen 7/1986). Suunnitellun kaivun pohjavesivaikutuksia tarkkaillaan lähiympäristössä olevista putkista ja kaivoista sekä kaivualueella olevista putkista. Havaintopisteiden sijainnit on esitetty maa-ainesten ottosuunnitelman selostusosan liitteinä 7a-7d ja suunnitelmapiirustuksissa. Toiminnan tulevalla vaikutusalueella etukäteen otetut näytteet tuloksineen ilmenevät lupahakemuksen erillisenä liitteenä olevasta Envimetria Oy:n vesientarkkailuraportista (havaintopisteet HP8-9, HP12, HP14-18, HP20-21, uusi piste). Kaivualueella muodostuvan pohjaveden pinnan ja laadun tarkkailemiseksi on käytettävissä koko ajan yksi havaintopaikka (putki tai rengaskaivo) alimmalla kaivutasolla. Vesinäyte otetaan keväällä ja syksyllä. Näytteestä tutkitaan (ellei tarkkailuohjelman tarkistamisen yhteydessä tai lupamääräyksissä toisin esitetä) väri, sameus, ph, happipitoisuus, sähkönjohtavuus, COD Mn, typpiyhdisteet, nitraatti, nitriitti ja ammonium, kloridi ja mineraaliöljyt. Pintaveden virtaaman ja laadun seuraamiseksi on jatkossa havaintopaikka myös suunnittelualueen pohjoisrajalla olevassa laskuojassa. Vesinäytteen ottoajankohdat ja laatumääritykset ovat samat kuin kaivualueen pohjavedelle. Tulosten tarkastelussa suoritetaan vertailua laatuominaisuuksien kesken ja päätelmien tekoa kaivun vaikutuksesta ojaveden laatuun. Kaivojen veden laatua seurataan koillisessa tiloilla RN:o 9:10 ja RN:o 9:21. Laatututkimukset ja näytteiden ottoajankohdat ovat samat kuin pohjavesiseurannassa. Ympäristövaikutusten tarkkailusta ja tehtävistä mittauksista laaditaan raportit. Tulokset tarkasteluineen ja päätelmineen esitetään valvontaviranomaiselle tammikuun loppuun mennessä, ellei lupamääräyksissä toisin edellytetä. Aloituslupahakemus Lupahakemus sisältää MAL 21 :n mukaisen aloituslupahakemuksen. Aloituslupa koskee maa-ainesten ottamista (pintakuorinta) meluvallin rakentami-

15 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta seksi pintamailla (Koivikon meluvalli) ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakija esittää aloitusvakuuden suuruudeksi euroa. Hakemusasiakirjat Seepsula Oy:n maa-aineslupa on valmistelu käyttäen seuraavia asiakirjoja: - Lupahakemus maa-ainesten ottamiseksi liitteineen (KYK 466/ ); maanomistaja- ja rajanaapuritiedot; maaomistajien suostumukset, kaavatiedot (osayleiskaava ja vaihemaakuntakaava) ja Uudenmaan liiton muistio ; - Maa-ainesten ottosuunnitelma liitteineen (Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy ja ); - yleiskartta 1: kiinteistörekisterin karttaote 1: ja rekisteriotteet - geologinen kartta - maaperätutkimustulokset - pohja- ja pintavesien tarkkailupaikat - nykytila ja suunnitellut toimenpiteet, piirustus nro /1 - tuleva tilanne, piirustus nro /2 - pituus- ja poikkileikkaukset - Seepsula Oy Senkkerin toiminta-alueen kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointiselostus ; - Seepsula Oy Senkkerin toiminta-alueen eteläosan kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointiselostus ; - Kallion louhinnan ja murskauksen sekä oheistoimintojen ympäristövaikutusselvitys (Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy , sivut 50-54, ote ympäristölupahakemuksesta); - Ympäristömeluselvitys murskauslaitoksen meluntorjunnan vaikutus, Senkkerin tuotantolaitos (Promethor Oy) ja - Envimetria Oy:n vesientarkkailuraportti Seepsula Oy on toimittanut toimivaltaiselle lupaviranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon kiviainesten ottoa koskevan ympäristölupahakemuksen. Maa-ainesluvan mukaiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen ympäristökeskuksessa. ALUEEN KAAVOITUS TILANNE JA MAANKÄYTTÖ Oikeusvaikutteiset kaavat Louhinta-alue sijaitsee vahvistetussa Ruotsinkylä - Myllykylä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (MT-3). Kaavamerkinnän mukaan alueelle sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä RakL 4 :n mukainen hajarakentaminen. Suunnittelualueen itäosa kuuluu osayleiskaavaan merkittyyn lentomeluvyöhykkeeseen (L DEN =55 db/2010). Suunnittelualueen itäpuolelta kulkee osayleiskaavaan merkitty seudullinen ulkoilureitti (Seitsemän veljeksen reitti). Otto-

16 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta alueen länsipuolelle on osayleiskaavassa osoitettu jätehuoltoalue (ek-1). Kaavamääräyksen mukaan jätehuoltoalue varataan maamassojen ja jätteiden käsittelyyn ja varastointiin. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi osayleiskaavan merkittyä esihistoriallista kiinteää muinaisjäännöstä (sm). Suunnittelualueen rajalta noin 170 metriä kaakkoon sijaitsee osayleiskaavassa kaavamerkinnällä sl-1(5) esitetty Gungkärrin korpi- ja lehtolaakso. Alue on kaavamerkinnän mukaan luonnonsuojelullisesti erityisen arvokas. Alueella on merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Aluetta pääasiallisen käyttötarkoituksen (MT-3) mukaan käytettäessä ja hoidettaessa on turvattava maiseman ja luonnon erityispiirteiden säilyminen. Tuusulan kallioselvityksessä (Tuusulan kunta, Ympäristötutkimus Oy Metsätähti, 1992) Gungkärrin korpi- ja lehtolaakson suojeluarvo on katsottu kuitenkin ojitettuna ja hakattuna vähäiseksi. Suunnittelualueelta kaakkoon, noin 490 metrin etäisyydellä sijaitsee luonnonsuojelulain nojalla suojeltu Gungkärrin pähkinäpensaslehto luontotyyppi (Uudenmaan ympäristökeskuksen suojelupäätös UUS-2005-L ). Alueen muuttaminen niin, että pähkinäpensaslehdon ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu, on kielletty. Luonnonsuojeluasetuksen 10.1 mukaan luontotyypin ominaispiirteitä ovat tietynlainen kallio- ja maaperä sekä niiden vesi- ja ravinnetalous ja näihin olosuhteisiin luontaisesti sopeutuneet eliölajit ja eliöyhdyskunnat. Vantaan yleiskaavassa 2007 on aluevaraus maanläjitykseen suunnittelualueen länsipuolella. Alue sisältyy myös 1. vaihemaakuntakaavan ylijäämämaiden loppusijoitusalueelle EJ3. Maakuntakaavat Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaehdotus vahvistettiin maakuntavaltuustossa ja ympäristöministeriössä Vaihemaakuntakaavassa lupahakemusalue on osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen (EJ3) ja jätteenkäsittelyalueeksi (EJ1) sekä alueeksi, jolla on merkittäviä kiviainesvarantoja. Suunnittelualueen itäosa on merkitty lentomelualueeksi L DEN dba. Vaihemaakuntakaavan mukaan jätteenkäsittelyalueet (EJ1) on suunniteltava siten, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinnällä osoitettu olevan maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja, mahdollinen ottotoiminta sovitetaan ajallisesti ja alueellisesti yhteen jätehuollon toimintojen kanssa. Vaihemaakuntakaavassa alueet, joilla sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä sora-, hiekka- tai kalliokiviainesvaroja on rajattu yleispiirteisenä ja ne tarkentuvat arvioitaessa ottamisedellytyksiä maa-aineslain edellyttämällä tavalla. Kaavan mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota kiviainesten ottoedellytysten säilymiseen. Vastaa-

17 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta vasti kiviainesten ottoa suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon maakuntakaavassa tai muussa oikeusvaikutteisessa suunnitelmassa osoitettu alueen varsinainen käyttötarkoitus. Vaihemaakuntakaavan louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyä, varastointia ja loppusijoitusta koskevan varauksen (EJ3) mukaan alueen käyttö on suunniteltava siten, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinnällä osoitettu olevan maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja, kyseiset toiminnot sovitetaan ajallisesti ja alueellisesti yhteen. EJ3-alueella, jolle on kohdemerkinnällä osoitettu sijoitettavaksi myös jätteenkäsittelyalue EJ1, on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turvattava EJ1-jätteenkäsittelyalueen toteuttamismahdollisuudet. Vireillä oleva osayleiskaavatyö Maa-aineslupahakemusta koskevalla alueella on Tuusulan kunnanvaltuuston asettama maankäyttö- ja rakennuslain 38 ja 128 :n mukainen rakennuskielto ja toimenpiderajoitus uuden osayleiskaavan laatimista varten (Ruotsinkylä-Myllykylä II). Toimenpiderajoitus on asetettu saakka. Tuusulan kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää osayleiskaavasta tarvittavat lausunnot. Lupahakemuksen mukainen varsinainen kaivualue sijoittuu osayleiskaavaluonnoksessa maa-ainesten ottoalueelle (EO/T), joka kaavamääräyksen mukaan asemakaavoitetaan ottamisen päätyttyä teollisuuskäyttöön. Osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue kattaa lisäksi pääosan lupahakemuksessa esitetystä kaivualueesta. Lupahakemuksen mukainen eteläinen meluvalli ja pohjoisen meluvallin kaivualueen puoleinen osa tulisi sijoittumaan kaavaluonnoksen EO/T -alueelle. Pohjoisen meluvallin pinta-alasta noin 2/3 osaa sijoittuu osayleiskaavaluonnoksen maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-11) ja suoja-alueen rajan (sv) sisäpuolelle (maa-ainesten ottoalueen ulkopuolelle noin 400 metrin etäisyydelle ulottuva ja rakentamista rajoittava suoja-alue). Osayleiskaavaluonnoksessa ottoalue sijoittuu lentomeluvyöhykkeille m1 (L DEN yli 60 db) ja m2 (L DEN db). Osayleiskaavakarttaluonnokseen on suunnittelualueelle merkitty kaksi muinaismuistolain nojalla rauhoitettua kiinteää muinaisjäännöstä (sm/1 ja sm/2). Museoviraston selvityksen (Tuusulan historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi, rakennushistorian osasto ) mukaan kaavaluonnoskarttaan esitetty kohde sm/1 (nro ) on kuitenkin tuhoutunut. Selvityksen mukaan kaavaluonnoskartan muinaisjäännös sm/2 viittaa muinaisjäännösinventoinnin kohteeseen nro (kaavakartassa kohteen tulisi siksi olla merkinnällä sm/3).

18 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Osayleiskaavassa esitetään Seitsemän veljeksen ulkoilureitille nykyistä korvaava linjaus. Nykyinen linjaus on kaavoituksen mukaan ristiriidassa kiviainesten aluevarausten kanssa. Lisäksi nykyistä reittiä häiritse lentomelu. Korvaava ulkoilureitti kulkee Vähäsuonkallion itäpuolelta suuntautuen Metsäkylän alueelle. Maankäytön suunnitteluun yms. liittyvät selvitykset Tuusulan kunnan ja Ympäristötutkimus Oy Metsätähden vuonna 1992 tehdyssä Tuusulan kallioselvityksessä lupahakemusta koskevan suunnittelualueen sisäpuolelle jää Sikakallion (20) ja osin myös Mosapakanniitun (21) ja Silakkaniitynmäen -alueet. Selvityksen mukaan kohteet luokitellaan arvoluokkiin 3 (merkityksetön kohde). Selvityksen mukaan ko. arvoluokan kohteilla ei ole kuntatasolla erityistä suojeluarvoa. Selvityksessä luontosuhteiltaan arvokkaista alueita Tuusulassa (Laamanen 1988) suunnittelualueelle ei ole sijoitettu arvokkaita kohteita. Lähinnä suunnittelualuetta oleva luontosuhteiltaan arvokas kohde on selvityksen mukaan Gungkärrin korpi- ja lehtolaakso (6). Selvityksen tekemisen jälkeen ko. alue on kuitenkin hakattu ja ojitettu. Tuusulan kunnan teettämässä kehä IV yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvityksessä (Suunnittelukeskus Oy ) on selvitetty vireillä olevaa osayleiskaavatyötä varten suunnittelualueen olennaiset luonnonpiirteet, jotta maankäyttösuunnittelussa voidaan huomioida luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden luontotyyppien, eläimistöltään ja kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä luonnonvaraiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden ominaispiirteiden säilyminen. Selvitys on tehty maankäyttösuunnitelman luontovaikutusten arvioimisen pohjaksi. Maa-aineslupahakemusta koskevalla alueella ei em. selvityksen mukaan ole arvokkaita luontokohteita tai arvokkaita kallioalueita. Alueella on havaittu maastokatselmuksella valtakunnallisesti silmällä pidettävä lintudirektiivilaji (NT) teeri. Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004) ei maa-aineslupahakemusta koskevalla alueella ole todettu valtakunnallisesti (arvoluokat 1-4) tai paikallisesti (arvoluokat 5-6) arvokkaita kohteita. Lähimmäksi maa-aineslupahakemusaluetta sijoittuu selvityksessä paikallisesti arvokkaaksi ja vähemmän merkittäväksi luokiteltu Vähäsuonkallioalue (arvoluokka 5). Suunnittelualueen linnustoa on tutkittu Tuusulan Kehä IV:n ja Sulan alueiden linnustotutkimuksessa vuodelta Tutkimuksessa selvitettiin alueilla mahdollisesti esiintyvät EU:n lintudirektiivin D1 mainitsemat lajit, ympäristöhallinnon asettaman uhanalaistoimikunnan uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi huomioimat lajit sekä Suomen vastuulajeiksi luokitellut lintulajit. Tutkimusraportin kehä IV osa-alue 1 kuvaa linnustoa maa-aineslupahake-

19 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta musta koskevalla alueella. Raportin mukaan kohteessa havaittiin 6 lintudirektiivin D1 mainitsemaa kohdelajin reviiriä (teeri, pyy, kehrääjä, palokärki, kangaskiuru ja pikkulepinkäinen). Uhanalaisluokituksen NT (silmällä pidettävä) mukaisia lajeja oli 7 (teeri, käki, kehrääjä, kangaskiuru, pensastasku, kivitasku ja pikkulepinkäinen) ja VU (vaarantuneet) lajeja yksi (käenpiika). Suomen vastuulajeja oli yksi (teeri). Alueelta havaituista lintulajeista käenpiika on mainittu luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) 21 :n mukaisena uhanalaisena lajina. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 47 :n mukaan asetuksella voidaan säätää erityisesti suojeltavaksi lajiksi sellainen uhanalainen eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Käenpiika ei ole luonnonsuojeluasetuksen liitteen 4 mukaan erityisesti suojeltava laji. Selvityksessä Suomen lajien vuoden uhanalaisuus 2010 (ns. punainen kirja) käenpiian luokitus on laskenut vaarantuneesta (VU) silmälläpidettäväksi (NT). Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo (Ilmari Valovirta) on tutkinut Tuusulanjoen vuollejokisimpukkamäärien muutoksia vuosina Tutkimus liittyy Tuusulanjoen kunnostukseen ja siitä tehtävään vaikutustarkkailuun Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 80/2002/1 (Dnro 00160) mukaisesti. Vuonna 2010 on valmistunut simpukkaseurannan väliraportti, joka täydentyy vuoden 2010 simpukkaseurantatiedoilla myöhemmin loppuraportiksi (ei valmistunut tätä kirjoitettaessa). Väliraportin mukaan inventointien perusteella Tuusulanjoen kunnostustöiden ei voida todeta aiheuttaneen vuollejokisimpukoiden määrässä näkyviä haitallisia vaikutuksia seuranta-alueella vuoteen 2008 mennessä. Väliraportin mukaan simpukkapopulaatioon vaikuttavat jokikunnostuksen lisäksi myös muut ympäristötekijät, joiden yhteisvaikutuksesta syntyvät mahdolliset muutoksen simpukkakantaan. Simpukat ovat pitkäaikaisia, joten haittavaikutukset saattavat tulla esille raportin mukaan vasta muutaman vuoden kuluessa. ALUEEN LUPATILANNE Maa- ja kiviainesten ottoa koskevat luvat Maa-aineslain mukaiset luvat alueella: - Finn-Gravel Oy, Tuusulan kunnanhallitus , ottamisalueen pinta-ala 11,6 ha, louhittava kiviainesmäärä yhteensä n m 3 ja otettavien irtomaalajien määrä n m 3. Lupa on voimassa saakka. - Finn-Gravel Oy, Tuusulan kunnanhallitus ottamisalueen pinta-ala 16,5 ha, louhittava kiviainesmäärä yhteensä n m 3 ja otettavien irtomaalajien määrä n m 3. Lupa on voimassa saakka. - Finn-Gravel Oy, Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunta , ottoalueen laajennus, pinta-ala 7,l ha, kalliokiviaineksia

20 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta m 3 sekä savea ja silttiä yhteensä m 3. Lupa on voimassa saakka. - Finn-Gravel Oy/Seepsula Oy, Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunta , Finn-Gravel Oy:n maa-aineslupien (mainittu edellä) siirto Seepsula Oy:lle. - Seepsula Oy, Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunta , kaivualueen syventäminen ja ottoalueen laajentaminen, ottoalueen pinta-ala 51 ha, kalliokiviaineksia 3,5 milj.m 3 ktr ja pintamaita n m 3 ktr. Lupa on voimassa 10 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat alueella: - Finn-Gravel Oy, Uudenmaan ympäristökeskus (No YS 1258), kivenlouhinta, louheen ja jäteasfaltin murskaus ja varastointi sekä asfaltin ja uusioasfaltin valmistus, ympäristölupa. Louhinnan ja kivenmurskauksen osalta ympäristölupa on voimassa saakka. Jäteasfaltin varastoinnin ja murskauksen sekä asfalttimassojen valmistuksen osalta ympäristölupa on voimassa toistaiseksi (lupamääräysten tarkastamishakemus mennessä). - Finn-Gravel Oy, Uudenmaan ympäristökeskus (YS 422), kivenlouhinta ja murskaus (ympäristölupa, muutoslupa). Päätös on voimassa saakka. - Finn-Gravel Oy, Uudenmaan ympäristökeskus (YS 1556), kivenlouhinta ja murskaus (ympäristölupa, muutoslupa). Päätös on voimassa saakka. - Finn-Gravel Oy/Seepsula Oy, Uudenmaan ympäristökeskus (YS 1619), Finn-Gravel Oy:n ympäristölupien siirto Seepsula Oy:lle. - Seepsula Oy, Uudenmaan ympäristökeskus (YS 1765), murskaustoiminnan olennainen muuttaminen (ympäristölupa, muutoslupa), voimassa toistaiseksi. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVOINTIMENETTELYT Vuoden 2007 YVA-menettely Seepsula Oy on toimittanut Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Tuusulan Senkkerin toimintaalueen kehittämisestä. Hankkeen YVA-menettelyn tarve on määräytynyt ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 4 :n ja ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen (713/2006) 6 :n hankeluettelon kohtien 2 b (luonnonvarojen otto ja käsittely) sekä 11 b ja d (jätehuolto) mukaan. Vuoden 2007 YVA-menettelyssä on tutkittu seuraavaa kolmea hankevaihtoehtoa: Hankevaihtoehto 0:ssa kalliokiviaineksen louhinta ja jalostus jatkuu olemassa olevien lupien mukaisesti vuoteen 2013, jonka jälkeen toiminta hankealueella loppuu kiviaineksen louhinnan osalta. Alueen pohjoisosa jää metsätalouskäyttöön.(yva-selostuksen kohta 4.1).

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki Maa-aineslupahakemus/ Lemminkäinen Infra Oy, Luhtaanmäki SSK/MRA ASIA Maa-aineslain 4 :n mukainen lupahakemus kiviaineksen ottamiseen. Ympäristölautakunta 27.4.2009 Ympäristöjohtajan esitys: Päätös: Päätetään

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 PÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 ASIA Ympäristölupapäätös toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskien Tampereen Infran jätteiden

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

Nordkalk Oy Ab:n Paraisten kaivoksen ympäristölupahakemus, Parainen.

Nordkalk Oy Ab:n Paraisten kaivoksen ympäristölupahakemus, Parainen. Etelä-Suomi Päätös Nro 174/2012/1 Dnro ESAVI/696/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2012 ASIA Nordkalk Oy Ab:n Paraisten kaivoksen ympäristölupahakemus, Parainen. HAKIJA Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TIIVISTELMÄ Voimavapriikki Oy on suunnitellut Forssan ja osaksi Tammelan kuntiin Kiimassuon Envitechalueelle

Lisätiedot

Kiviaineksen ottotoiminnan ympäristöluvat Jyväskylässä

Kiviaineksen ottotoiminnan ympäristöluvat Jyväskylässä Pro Gradu Kiviaineksen ottotoiminnan ympäristöluvat Jyväskylässä Petteri Ahonen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötiede ja -teknologia 13.3.2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot