59 SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "59 SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Dno KYK:466 / SEEPSULA OY/ MAA-AINES- JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA, TUUSULA, RUOTSINKYLÄ KU-YK 59/ LUPAHAKEMUS Hakija Seepsula Oy Sulantie 19, Tuusula y-tunnus: puh Lupahakemusta koskeva louhinta-alue koskee seuraavia Tuusulan Ruotsinkylä tiloja: Fågerbergmossen ; Koillismaa ; Lentomelualue ; Lentomelualue ; Länsimaa ; Vähäsuo (vaihtokirja-alue) ja Kalliola Suunnitelmaan sisältyy lisäksi alueita meluvallien tekemistä varten tiloille: Salia ; Storsvedja ; Vähäsuo (vaihtokirja-alue); Kalliola ja Degermosse Lupahakemusta koskevien kiinteistöjen omistussuhteet: , , , , , , ja Juhani ja Seppo Sjöblom; Eskelinen Elsa (vaihtokirjalla Juhani Sjöblom) ja Juhani Sjöblom. Hakija ja ottamisalue Seepsula Oy hakee vireille tulleella hakemuksella maa-aineslain (555/1981 MAL) 4 :n tarkoittamaa maa-aineslupaa kalliokiviaineksen louhimiseksi edellä mainituilta Tuusula kunnan Ruotsinkylässä sijaitsevilta tiloilta. Lupahakemus sisältää MAL 21 :n mukaisen aloituslupahakemuksen. Liite nro 59 - sijaintikartta

2 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tiivistelmä Lupahakemus koskee kallion louhintaa ja sen päällä olevan irtomaalajikerroksen poistamista Tuusulan kunnan Ruotsinkylässä olevilta tiloilta Fågerbergmossen, Koillismaa, Lentomelualue 2, Lentomelualue, Länsimaa, Vähäsuo (vaihtokirja-alue) ja Kalliola. Pintamaiden läjitystä meluvalleiksi tapahtuu hakemuksen mukaan tiloille Salia, Storsvedja, Degermosse, ja Kalliola sekä tilan Vähäsuo vaihtokirja-alue. Suunniteltu ottoalue on nykyisen louhinta-alueen luoteispuolella, pääosin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitellyllä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on 136,7 ha. Suunnittelualueen kaakkoispuolella oleville tiloille Arvo 1, Arvo (nykyisin osa tilaa Kalliola), Lentomelualue, Hannele, Degermosse ja Vähäsuo (ma) on myönnetty maa-ainesten ottolupa. Luvan mukainen sallittu kaivun pohjataso on alueen pohjoisosassa +43. Alueella tapahtuva toiminta ja sen ympäristövaikutukset sekä ympäristönsuojelutoimet on esitelty kahdessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Laitostoiminnat kuvataan lähemmin ympäristölupahakemuksessa (vireillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa AVI). Lupahakemusta koskeva ottoalue sijaitsee lupahakemuksen mukaan keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien päässä nykyisen ottoalueen luonnollisena jatkeena. Ottoalue on pääosin sama kuin mikä on esitetty päivätyssä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (rajattu punaisella YVA-selostuksen kuvassa 4.3). Lupahakemus koskee myös ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitettyä meluvallia tilan Degermosse puolella. Lupahakemuksen mukaan otettava maa-ainesmäärä on m 3 ktr, josta kalliokiviaineksia on m 3 ktr (irtomaalajeja m 3 ktr). Pintamaakerroksen paksuus kaivualueella vaihtelee runsaasti. Osin kallio on näkyvissä tai ohuen maakerroksen peittämä, alueen keskiosassa ja pehmeiköillä kalliopinta on jopa yli 10 m syvyydellä. Kalliopinnan jyrkät vaihtelut ovat alueella tyypillisiä. Lupahakemuksen mukaan kaivualueen pohja muotoillaan tasolta +45 tasolle +42 pohjoiseen kaltevaksi muualta tuotavilla puhtailla maa-aineksilla. Muotoilua ei kuitenkaan tehdä, jos alueen jälkikäyttötarkoitus muuttuu kaivutoiminnan aikana. Tuontiaineksia voidaan mahdollisesti käyttää myös luiskien viimeistelyyn. Alueelta saatavia murskeita hyödynnetään sellaisenaan ja päällystysmassojen raaka-aineina. Louheita voidaan käyttää mm. liikenneväylien ja -alueiden alusrakenteisiin ja tukikerroksiin, meluvalleihin, tukimuureihin, perustusten ja alueiden täyttöihin yms. rakenteellista lujuutta vaativiin tarkoituksiin. Alueelta löytyviä moreeneja hyödynnetään eri tavoin. Suuret luonnonkivet voidaan murskata, pienemmät käyttää sopiviksi lajitteiksi seulottuna ympä-

3 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ristörakentamisen raaka-aineena. Moreenien hienoin osa voidaan käyttää hyväksi maanjalostuksessa. Savet ja siltit käytetään pohjan muotoiluun, luiskien täyttöön, meluvalleihin tms. soveltuviin tarkoituksiin. Pintamaat käytetään meluvalleihin ja mahdollisuuksien mukaan niiden reunaluiskien viimeistelyyn. Otto-oikeutta haetaan maa-aineslain 10.2 :n tarkoittamalle 20 vuoden enimmäisajalle. Todellinen maa-ainesten ottoaika voi poiketa tästä ja suunnitelma suositellaan tarkistettavaksi viimeistään 10 vuoden kuluttua, erityisesti jälkikäyttötarkoituksen suhteen. Murskeita ja louheita toimitetaan kysynnän mukaisesti ja alueen maastonmuotoilu ja metsitys tapahtuvat toiminnan loppupuolella. Alueen topografia Suunnittelualueen pohjoisreuna vaihtelee korkeudella , itäreuna , eteläreuna ja länsireuna Alueella on useita mäkiä, joiden lakikorkeus vaihtelee Maaston ominaispiirre on kumpuileva. Alue on samankaltaista ympäristössä olevien metsäisten mäkien kanssa eikä erotu kaukomaisemassa. Hankealueen topografiaa kuvataan tarkemmin ottosuunnitelman kohdassa 3.2 ja liitekartoilla. Alueen geologia Alueella on suoritettu porakone- ja painokairauksia sekä seismisiä luotauksia. Tutkimuksilla on selvitetty kalliopinnan syvyyttä ja maaperän laatua. Irtomaakerroksen paksuus vaihtelee alueella ,5 m. Paikoin kallio on näkyvissä. Irtomaalajeiksi on kairauspaikoissa ilmoitettu savi (Sa) ja moreeni (Mr), savinen (SaMr) tai hiekkainen moreeni (HkMr). Aivan maanpinnassa on paikoin ohut humuskerros. Seismisillä taittumisluotauksilla on tutkittu maaperää Silakkaniitulla ja hieman sen pohjoispuolella. Seismisten luotausten tulokset on esitetty ottosuunnitelman kohdassa 3.3. Suunnittelualueella on tehty seismisten luotausten lisäksi myös painokairauksia. Kairauksia on tehty mm. Mosapakanniitulle suunnitellun meluvallin kohdalla. Kairauspaikat ja kairausten tulokset on esitetty ottosuunnitelman kohdassa 3.3 ja liitekartalla nykytila ja suunnitellut toimenpiteet. Kallion laatu vaihtelee alueella. Kivilajeina esiintyy mm. graniittia, kvartsija granodioriittia sekä hartsi-maasälpägneissiä, joissa on graniittijuonia ja kiillegneissiä. Rakennusteknisessä kallioluokituksessa kallion laatu katsotaan kiinteäksi, seosrakenteiseksi ja harvarakoiseksi (Se 1). Kalliossa on joitakin ruhjevyöhykkeitä.

4 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Pohjavesiolosuhteet Lupahakemusta koskeva alue ei ole pohjavesialuetta. Lähin pohjavesialue (Ruotsinkylä nro , lk II) sijaitsee kaakossa noin 1,5 km etäisyydellä ottoalueesta. YVA-selostuksen mukaan hankkeen ja pohjavesialueen välissä on yhtenäinen ehjä kallio, joten hankkeella ei ole vaikutuksia pohjavesialueeseen. Hankkeen vaikutuksista Päijänne-tunneliin ja Ruotsinkylän pohjavesialueeseen on selvitetty vuoden 2007 YVA-selostuksen sivuilla (86). Idässä olevalla Gungkärrin korpialueella arvioidaan olevan syvemmällä hiekka- ja sorakerroksia, joiden peitteenä maanpinnassa on huonosti vettä läpäisevää savea ja silttiä sekä niitä sisältäviä moreeneja. Korpialueen länsireunalle tapahtuneen pohjavesiputken HP4 asentamisen yhteydessä todettiin savea kuuden metrin syvyyteen (+45,85). Syvemmällä oli silttistä savea, karkeat maalajit olisivat syvemmällä kuin +42,25. Hydraulista yhteyttä suunnittelualueelta Gungkärrin korpialueelle ei katsota olevan, koska sen katkaisee Ojienniitun itä- ja kaakkoispuolelle jäävä kallio, jonka pohjataso on +42. Alueella tehtyä pohjaveden pinnankorkeus- ja laatutarkkailua varten ottoalueelle ja sen ympäristöön on asennettu pohjaveden havaintopisteitä. Havainnot pohjavesipintojen korkeudesta kaivualueella ja sen välittömässä läheisyydessä havaintopaikoittain on koottu taulukkoihin 1 ja 2. Selkeää ylävesipintaa ei esiinny suunnittelualueella. Sade- ja sulamisvedet valuvat kallioiden pintaa pitkin ja vajovesinä ruhjeita myöten alavammille paikoille, jotka pääosin ovat huonosti vettä läpäiseviä savikoita. Pohjaveden pinta muodostuu niissä lähelle maanpintaa, jonka korkeus vaihtelee alueella. Luotettavin tieto pohjaveden pinnan asemasta saadaan irtomaalajissa olevista putkista (taulukko 1). Pohjoisessa olevissa putkissa 16 ja 17 vesipinnan korkeus oli +42,72 ja +42,96. Ylävesipinnan arvioidaan vuosi- ja vuodenaikavaihtelut huomioon ottaen olevan noin tasolla +42, ,2. Taulukko1. Pohjaveden pinnan korkeushavaintoja maaputkissa (havaintopisteiden sijainnin osoittaa suunnittelukartta) Putki putken pään taso pv-pinnan taso maanpinnan taso HP1 46,75 44,46 ( ) 46,30 HP5 53,85 50,77 (3.4.09) 52,60 PVP16 49,78 42,72 48,98 PVP 17 46,77 42,96 45,87

5 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Taulukko 2. Pohjavesipinnan korkeushavaintoja kalliossa. (havaintopisteiden sijainnin osoittaa suunnittelukartta) Putki PVP /havaintoreikä HP putken pään taso kallion pinta vesipinnan taso ajankohta pohjataso PVP6 49,80 48,68 43, ,78 HP7 71,93 71,35 55, ,03 HP8 52,04 51,22 34, ,44 HP9 51,33 50,38 25, ,13 HP10 57,57 56,87 40, ,57 HP11 56,94 56,19 33, ,94 HP12 58,92 58,17 36, ,92 HP13 73,02 72,34 63, ,02 HP14 67,95 67,00 43, ,95 HP15 71,54 70,84 47, ,54 HP18 53,57 51,82 49, ,97 HP20 58,79 57,04 55, ,79 HP21 61,23 59,51 59, ,23 Hakemuksen mukaan alueella tapahtuneilla toiminnoilla ei ole ollut todettavaa vaikutusta pohjaveden laatuun. Suunnittelualueen eteläpuolella Koivikon asuinalueella olevat yksityiskaivot sijoittuvat Silakkaniitun suoalueen (osin kalliorinteen) taakse. Asuinaluetta ollaan liittämässä vesijohtoverkkoon, jolloin vedensaanti alueelle ei ole enää kaivojen varassa. Koillisessa olevia asuntoja ympäröivät saviset pellot muualta paitsi etelästä, josta tulevat valumat Mosapakanniitun suunnasta noin 6 ha:n alueelta muodostuvat pohja- ja kaivovesiksi. Pintavesillä on virtaussuunta pohjoiseen Silakkaniitulta Ojienniitulle ja sieltä edelleen Koivistonojan - Krapuojan kautta Vantaanjokeen. Myös pohjavesivirtauksia katsotaan esiintyvän tähän suuntaan. Pohjavesitarkkailun tulosten perusteella tiedetään nykyisen louhosalueen pohjaveden virtaavan Kiilinojan laaksoon ja Tuusulanjokea kohden. Virtauksella on ainakin kaksi purkautumisreittiä, kaakossa olevan painanteen kautta ja työmaatien suuntaisesti. Ojienniitulla olevan laskuojan pohjakorkeuksien perusteella arvioiden pohjaveden pinnan kaltevuus olisi pohjoissuunnassa noin 0,47 %. Ojienniitulle pintavedet virtaavat Silakkaniitulta. Pohjavesi on lähellä maanpintaa ja sen kaltevuuden Silakkaniitun ja Ojienniitun välillä lasketaan olevan 0,6 %. Ottoalueella olevassa kalliossa on vettä johtavia ruhjevyöhykkeitä. Seismisten luotausten mukaan alueen keskellä on kaksi selkeämpää ruhjelinjaa. Kalliopinnan korkeuden perusteella ruhjeiden katsotaan johtavan suunnittelualueen eteläosassa muodostunutta pohjavettä etelään kohti Seutulan vanhaa kaa-

6 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta topaikkaa. Suunnittelualueen pohjoisosassa muodostuvien pohjavesien arvioidaan pintavesien mukaisesti virtaavan pääasiassa pohjoiseen. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n Päijänne-tunneli sijaitsee 1,2 km etäisyydellä lupahakemusalueelta kaakkoon. Varsinaiselle kaivualueelle on etäisyyttä tunnelista noin 1,5 km. Pintavesiolosuhteet Lumien sulamis- ja sadevedet valuvat mäkien rinteillä eri ilmansuuntiin ja kertyvät mäkien välisille kosteikoille. Niistä vedet virtaavat ojia pitkin päätyen pohjoiseen Koivistonojaan, Krapuojaan ja edelleen Vantaanjokeen, jonne matkaa on noin 5 km. Kiilinojaan ei muodostu pintavesiä lupahakemusta koskevalta alueelta. Ottoalueella olevista ojista ja niiden virtaussuunnista on selvitys ottosuunnitelman kohdassa 3.4 (geohydrologia, pintavedet). Nykyisen maanoton pintavesivaikutusten tarkkailuohjelman mukaan pintavesien laatu määritetään touko- ja syyskuussa. Näytteitä on otettu louhosalueen laskeutusaltaasta, asfalttiaseman laskeutusaltaasta ja sen purkuojasta, asfalttiaseman öljynerotuskaivon purkupisteestä ja Kiilinojasta. Tulokset on esitetty vuosiraporteissa. Tutkimustulosten mukaan kiviainesten otolla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia pintavesien laatuun. Ottamisalue Lupahakemusta koskeva alue on ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (2007) esitetty suunnittelualueen pohjoisosa ja sen pinta-ala on 136,7 ha. Eteläosan (tilan 1:145) meluvallin sijoittuu YVA-selostuksen mukaisesti. Suoja-alue on suunnittelualueen ja ottoalueen välinen tila. Ottoalueen (toiminta-alueen) koko on m 2 eli noin 121 ha. Kaikki suunnittelualueella olevat tilat ovat metsätalousalueita eikä niillä ole rakennuksia. Sikakalliolla ja sen lähiympäristössä on hieman metsää, muualla istutettuja taimikoita. Noin puolet ottoalueesta sijoittuu lentomelualueelle. Tilan l itäosassa ja tilan (ent ) pohjoisosassa on lainvoimainen maa-ainesten ottolupa. Lupahakemusalue on Uudenmaan ympäristökeskuksen selvityksessä "Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteen sovittamien, Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan loppuraportti" luokiteltu laadultaan rakentamiseen soveltuvaksi kalliokiviainesten alueeksi sekä lisäksi maa-ainesten ottoon soveltuvaksi alueeksi. Ottoalue on ulotettu naapuritiloihin saakka alueella, jossa maakuntakaavaan varattu ottoalue ulottuu myös naapuritilojen puolelle. Toiminta aivan rajalla edellyttää rajasopimuksia ao. tilojen kanssa. Muualla ottoalue on 10 metrin suojaetäisyyden päässä viereisestä tilasta.

7 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Lupahakemuksessa esitetty kaivualue (louhinta-alue) on sama, kuin YVAselostuksessa esitetty louhinta-alue lisättynä tilalla 1:118 olevan vaihtokirjaalueen pohjoisosalla. Kaivualueen pinta-ala on m 2 eli noin 92,l ha. Louhinnan luiskakaltevuus on 7:l. Suunnittelualueen tiloja koskevat rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörasitukset ilmenevät kiinteistörekisteriotteista. Tilalle Koillismaa on perustettu rasitteena ns. Seitsemän veljeksen ulkoilureitti. Tilan pohjoisosassa reitti kulkee ottoalueen ulkopuolella ja voi olla sellaisenaan käytössä. Tilan itärajalla reitti sijoittuu tehtävän meluvallin kohdalle. Reitti voidaan tilapäisesti ohjata kulkemaan tilan itärajaa pitkin ottoalueen ulkopuolelle. Reitin paikkaa ollaan kaavatyön yhteydessä tarkistamassa. Ulkoilureitti leikkaa 55 metrin matkalla tilan Lentomelualue itärajaa, mutta jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet Ottoalueella ei ole rakennuksia, rakenteita, herkkiä laitteita eikä muutakaan purettavaa tai muuten huomioon otettavaa rakennettua ympäristöä. Alueen eteläpuolella kulkee kaksi voimalinjaa, 110 kv (om. Nurmijärven Sähkö Oy) ja 400 kv kv (om. Fingrid Oyj) kaakkois-luodesuuntaisesti. Lähin voimalinja sijaitsee lähimmillään 135 metrin etäisyydellä ottoalueelta. Ottoalueesta etelään Vantaan puolella sijaitseva Koivikon asuinalue jää yli 300 metrin etäisyydelle tilalla olevasta kaivualueen rajasta. Lähimmät rakennukset ovat tasolla +60. Tähän suuntaan tehdään meluvalli, jonka lakikorkeus on +70. Meluvallin lyhin etäisyys asuinrakennuksiin on noin 230 metriä. Pohjoisessa on lähin asuinrakennus 430 metrin ja koillisessa lähimmät asuinrakennukset 430 ja 485 metrin etäisyydellä kaivualueen rajasta. Metsää jää ottoalueeseen nähden pohjoisessa 310 metriä ja koillisessa metriä. Kaivualueen ja asutuksen väliin tehdään meluvalli, jonka harja tulee korkeudelle noin +80. Meluesteen lyhin etäisyys lähimpään asuintaloon on 140 metriä. Kaakkois-eteläsuunnassa olevalla tilalla harjoittaa Seepsula Oy maa-ainesten jalostusta ja varastointia. Tilan Kalliola eteläosassa sijaitsee asfalttiasemalle varattu alue. Etelässä on Silakkaniitun, idässä Mosapakanniitun suoalueet. Lounaissuunnassa oleva Seutulan vanha kaatopaikka sijaitsee lähimmillään noin 900 metrin etäisyydellä kaivualueesta etelään. Kaatopaikan lieteallas on tasolla noin +50.

8 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Luontokohteet Idässä on pieni Gungkärrin suo metsäisen kallioharjanteen takana lähimmillään noin 430 metrin etäisyydellä louhinta-alueesta. Gungkärrin luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu pähkinäpensaslehto sijaitsee kaakossa yli 860 m etäisyydellä suunnittelualueelta. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todetaan, ettei hankealueella ole merkittäviä luontoarvoja. Ympäristöselvityksen (Hannu Tammelin, Tmi Ekologinen ympäristökartoitus ) mukaan suunnittelualueelta ja sen välittömästä lähiympäristöstä ei ole löytynyt luonnonsuojelulain 29, 42, 46, 47 ja 49 :n tarkoittamia luontotyyppejä, vesilain 1:15 ja 1:17a :n kohteita eikä metsälain 10 :n tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä. Ottoalue ei sijoitu Natura-alueelle (luonnonsuojelulain 65 ) eikä muullekaan vahvistetulle luonnonsuojelualueelle. Vantaanjoki, jossa on todettu merkittävä vuollejokisimpukkaesiintymä ja jota ollaan liittämässä Natura-alueisiin, sijaitsee yli neljän virtausmatkakilometrin päässä ottoalueesta. Ottamistaso- ja määrät Lupahakemus koskee maa-ainesten ottoa maanpinnan ja tason +42 välisellä alueella yhteensä m 3 ktr. Irtomaalajeja on arvioitu olevan kaivualueella m 3 ktr. Louhittavan kallion tilavuudeksi arvioidaan m 3 ktr. Ottoaika- ja järjestys Lupaa haetaan 20 vuodelle. Vuotuinen louhinta määräytyy murske- ja louhetoimitusten edellyttämästä ainesmäärästä. Ottosuunnitelmaan kuuluu meluvallin tekeminen irtomaalajeista suunnittelualueen koillis- ja eteläpuolelle. Meluvallien asutusten puoleiset rinteet viimeistellään ja metsitetään mahdollisimman nopeasti. Maa-ainesten ottosuunnitelmassa on esitetty yksityiskohtainen kaivusuunnitelma (kappale 4). Kaivusuunnitelman mukaan ottotoiminta alkaa meluvallien rakentamisella. Sikakallion louhinta alkaa etelästä ja etenee luode-pohjoissuunnassa. Lännessä alkaneen louhinnan suunta on pohjoiseen, josta se kaartuu itään ja myöhemmin kaakkoon kohti Sikakalliota. Liikenne Kiviainesten poiskuljetukset alueelta hoidetaan päällystetyn Senkkerin metsätien kautta Hanskalliontielle ja sieltä edelleen Katriinantielle sekä Senkkerin metsätietä itään Senkkerintielle ja Myllykyläntielle. Uusia liittymiä ei

9 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta tarvita. Myllykyläntie ja Katariinantie on valaistu ja varustettu kevyen liikenteen väylillä. Kaivutoiminnan melun- ja pölyntorjunta Hankkeen ympäristövaikutuksia arviointimenetelmineen on käsitelty YVAselostuksen kohdassa 7. Kivenlouhimon melun ja pölyn torjuntaa sekä muiden haittojen vähentämistä käsitellään myös ympäristölupahakemuksessa. Kaivutoiminnan melu- ja pölypäästöjä sekä niiden leviämistä ympäristöön voidaan vähentää erilaisilla vaihtoehtoisilla tekniikoilla ja menetelmillä. Sitä mukaan kun meluvallit rakentuvat, ympäristössä kuuluva melu vähenee. Meluvaikutukset jäävät valtioneuvoston päätösten mukaisten ohjearvojen alapuolelle. Nykyisellä ottoalueella tapahtuvasta kiviainesten otosta ei ole mittausten mukaan aiheutunut Koivikon asuinalueella valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvojen (993/1992) ylityksiä. Suunniteltu louhinta ja murskaamo sijoittuvat lähimmillään samalle etäisyydelle kuin mittausten aikaiset louhinnat ja murskaamo. Odotettavat melutasot muodostuvat edellä mainittua alhaisemmiksi murskaamon tehokkaan meluntorjunnan ansiosta. Melumittauksia tehdään tarvittaessa sen toteamiseksi, että arvot jäävät sallitun arvon alapuolelle. Melun suhdetta ympäristömeluun ja häiritsevyyttä tarkkaillaan myös hiljaisina aikoina. Louhinnan pölyleijuma PM 10 jää alhaiseksi ja alittaa selvästi ilmansuojeluasetuksen salliman raja-arvon 50 µg/m 3 (24 h). Murskausaseman kanssa samanaikaisesti toimiessaan muodostuu yhteisvaikutus, mutta sekin tulee selvästi alittamaan po. raja-arvon. Kaivutoiminnan kuvaus Nykyisestä maanpinnasta louhinnan pohjatasoon +42 on 3,5-27,5 m. Kallioon poraus ja panostus toteutetaan räjäytyssuunnitelman mukaisesti. Porauksessa käytetään keskiraskaita maastossa itsekulkevia vaunuja. Työ tehdään arkisin. Poravaunun on varustettu suodatinpölynpoistolaitteistolla. Räjäytykset tehdään arkipäivisin tiettyyn kellonaikaan (klo välillä, poikkeuksellisesti klo 15-17). Panostaja hankkii jokaiseen räjäytykseen puhelimitse luvan Helsinki-Vantaan lentoaseman lennonjohdolta. Räjäytyksistä ilmoitetaan sireenillä. Ylisuuret lohkareet rikotaan hydraulisilla iskuvasaroilla murskaamon esimurskaimeen soveltuvaan kokoon. Louhe kuormataan pyöräkuormaajalla (tai kaivukoneella) ja kuljetetaan murskauslaitokseen, jossa se murskataan ja lajitellaan. Lajitteet varastoidaan kuljettimilla kasoihin tai viedään pyöräkuormaajalla niihin.

10 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Eräistä hiekoitussepeleistä on tarve saada hienoaines pois pölyämisen estämiseksi. Hienoaines poistetaan vesiseulonnalla. Poistettu hienoaines kuljetetaan alueelta välittömästi pois käytettäväksi maanparannusaineiden valmistukseen. Kuivanapito Louhinta-alueen pintakuivatus järjestetään kaivualueen irtilouhitussa pohjassa, josta vedet pääsevät reunaojiin ja niistä edelleen Koivistonojaan, Krapuojaan ja Vantaanjokeen. Maanpinta kallistetaan kaivualueella tasolta +45 pohjoiseen tasolle +42 ja kaakosta tasolta +43 luoteeseen tasolle +42. Vesiensuojelutoimet Suunnittelualueelta purkautuvan veden laatua seurataan pohja- ja pintavesitarkkailuohjelman mukaisesti useista paikoista. Tutkimuksia tehdään toukoja syyskuussa. Tulokset analysoidaan ja raportoidaan vuosittain. Myös ympäristön kaivoista otetaan harkiten vesinäytteitä. Kaivot sijaitsevat eri vesiesiintymissä eikä suunnitellulla ottotoiminnalla arvioida olevan vaikutusta niiden veden laatuun taikka antoisuuteen. Ottoalueella varastoidaan ainoastaan työkoneiden tarvitsemia öljytuotteita, ei muita pohjavedelle vaarallisia aineita. Säiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä tai ne sijaitsevat katetussa altaassa, jonka vapaa tilavuus on vähintään säiliön tilavuus. Polttoaineen jakelu tehdään kiinteällä pumpulla. Sähkökäyttöistä pumppua käytettäessä on huolehdittava ylitäytön estymisestä. Jakelupaikan maaperän on jaettavia öljytuotteita läpäisemätöntä ainesta. Öljytuotteiden käsittelyssä noudatetaan muutoinkin erityistä varovaisuutta. Alueella ei suoriteta valmiin tuotteen kuljetuskaluston tankkausta, huoltoa tai pesua. Työkoneiden huoltoa ja korjauksia varten työmaalle tulee huoltoauto, joka vie mennessään huollon yhteydessä syntyneet jäteöljyt, trasselit, rikkoontuneet osat yms. muualla hävitettäväksi. Työkoneita säilytetään työmaalla vain töiden vaatiman ajan. Öljyvahingon torjuntaan varaudutaan. Likaantunut maa-aines poistetaan nopeasti. Alueella on imeytykseen soveltuvaa turvetta ja sen käsittelyyn soveltuvia työvälineitä sekä tilapäiseen varastointiin käytettäviä astioita (tai muu suunniteltu tilapäinen varastointitapa). Öljytuotteiden maahan pääsystä ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja saastunut maa-aines toimitetaan viranomaisen osoittamaan paikkaan. Märät porausreiät puhalletaan kuiviksi ja panostetaan veteen liukenemattomilla taikka muovipusseihin sijoitetuilla räjähdysaineilla. Räjähdysaineen liukenemismahdollisuutta veteen estetään myös muin keinoin (mm. kaksoisnallitus, varma sytytys, kentän pikainen räjäyttäminen panostuksen jälkeen ja kunnollinen etutäyte).

11 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Kaivualueen pohjalle muodostuva hienojakoinen soija muodostaa luonnostaan maaperään mahdollisesti pääseviä epäpuhtauksia pidättävän kerroksen (mm. suodatus, adheesio), jossa tapahtuvat kemialliset ja biologiset reaktiot valon ja hapen myötävaikutuksella hajottavat ne harmittomiksi aineiksi. Kaivualueelta pohjoiseen johtavaan ojaan valuvat vedet suodattuvat maaperässä. Virtaus alueelta tulee olemaan hidasta alueen tasaisuuden ja suuren puskurikapasiteetin johdosta. Rakennusten, rakenteiden ja laitteiden tärinäsuojaus Koivikon ja muiden lähialueilla olevien rakennusten, sähkölinjojen ja muiden rakenteiden suojaus tapahtuu louhintaräjäytysten huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella. Näissä töissä työnsuorittajilla on ankara vastuu. Nykyisen kaivualueen ympäristössä on mitattu tärinöitä vuodesta 1995 alkaen ja jatkuvasti alkaen. Tärinämittauspöytäkirjojen mukaan suurimmat louhinnan aiheuttamat tärinät ovat aiheuttaneet häiriintyvissä kohteissa alle 10 %:a rakenteille sallituista tärinäarvoista. Käytettävissä olevien tietojen mukaan Senkkerin alueen louhintaräjäytysten tärinöistä ei ole aiheutunut Koivikon alueen asuinrakennuksiin sellaisia rasituksia, jotka voisivat aiheuttaa normaalikuntoisille rakennuksille niiden tavanomaisesta vikaantumisesta poikkeavaa vahinkovaaraa Puuston, kasvien ja eläinten suojelu sekä muu luonnonsuojelu Hakemuksen mukaan työmaan ympäristöön jäävän puuston ei arvioida vaativan erityisiä suojatoimia, koska niille ei odotettavasti koidu haittaa. Myöskään kasvien ja eläinten suojelemiseksi ei katsota olevan tarvetta työn aikana, koska alueella ei ole suojeltavia luontotyyppejä tai luonnonvaraisten eliölajien suotuisan suojelutason saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta merkille pantavia arvoja. Ekologisia käytäviä on alueen ympäristössä. Kaivualue sijaitsee niin kaukana Gungkärrin pähkinäpensaslehdosta ja suoalueesta, ettei sillä ole vaikutusta niiden vesitalouteen eikä kasvistoon ja eläimistöön. Vantaanjoen vuollesimpukkaesiintymään hankkeella ei odoteta olevan vaikutusta. Simpukan elinolosuhteita (mm. virrat, nivat, virtasuvannot ja kosket) ei vahingoiteta luonnonsuojelulain 39 tarkoittamalla tavalla. Jätehuolto toiminnan aikana Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma esitetään ympäristölupahakemuksessa. Jätteiden käsittelyssä noudatetaan jätelakia ja jäteasetusta sekä kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Maa-aineslupahakemuksen ottosuunnitelman kohdassa 5.7 on esitetty alueen jätehuoltoa. Muiden haittojen vähentäminen ja turvallisuusnäkökohdat Tahaton putoaminen kaivualueelle estetään. Alueen ulkoreuna aidataan lujalla, korkealla verkkoaidalla ja asiaton liikkuminen alueella kielletään. Alueel-

12 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta la liikkumista valvotaan. Kaivantojen seinämien sortuminen mahdollisten ruhjeiden ja heikkojen kalliovyöhykkeiden kohdalla estetään. Kaivantoon putoaminen vahingossa työmaan puoleltakin estetään maa-ainesvalleilla, puomeilla, kivilohkareilla tms. huomiota herättävillä, rakenteellisesti vahvoilla tavoilla. Seitsemän veljeksen ulkoiluseitin paikkaa ollaan kaavoituksen yhteydessä siirtämässä lähialueella soveltuvampaan paikkaan. Koillisen meluvallin itäreunan rakentamisen ajaksi reitti ohjataan kulkemaan ottoalueen ulkopuolella. Vallin rakentamisen jälkeen reitti voidaan sijoittaa takaisin entiselle paikalleen, jos sitä pidetään tarkoituksenmukaisena. Luvan saaja ilmoittaa louhinnan aloittamisesta, pitempiaikaisesta keskeyttämisestä ja lopettamisesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ja lupapäätöksessä ilmoitetuille mahdollisille muille viranomaisille. Maisemointi ja jälkitavoitteet Ottosuunnitelmassa on maisemoinnin ja jälkihoidon tavoitteena muodostaa alueelle vielä voimassa olevan yleiskaavan mukainen metsätalousalue. Odotettavaa on, että alueen käyttötarkoitus muuttuu tarkistettavana olevassa Ruotsinkylä-Myllykylä osayleiskaavassa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan mukaiseksi. Meluvallien maisemointi muodostaa metsämaisemat sekä Koivikkoon että Lillsvedjan asutusten suuntiin. Kaivualueen pohja irtilouhitaan vähintään 1 metrin syvyyteen. Pohjalle kertyvien vesien tulee päästä purkautumaan pohjoisessa olevaan ojaan. Ojitusta kunnostetaan tarvittaessa. Alueella jo olevan maa-ainesten ottoluvan pohjataso on +43. Tältä tasolta laskeudutaan luontevasti nyt po. kaivualueen tasolle +42. Kaivualue kallistetaan ylijäämämailla tasolta +45 pohjoisreunan tasolle +42, kaakossa tasolta +43 luoteeseen tasolle +42. Reunat luiskataan 1:3 paikalle tuotavilla puhtailla ylijäämämailla. Alueen pohjoisosa yhtyy maanpinnan nykyiseen korkeustasoon. Kaivualueen pohjoisosasta valumat kootaan niskaojaan, joka yhdistetään Koivistonojaan johtavaan laskuojaan. Sinne ojitetaan meluvallin juurelta myös kaivualueen itä- ja pohjoisosan valumat. Pintavesien pääseminen kaivualueelle estetään niskaojalla alueen lounaisosassa. Oja johdetaan Koivikon meluvallin eteläpuolelta Silakkaniitun pohjoisosaan ja sieltä edelleen laskuojaa pitkin etelään. Laskuojasta tehdään yhteys nykyiselle kaivualueelle, josta vedet pääsevät valumaan Kiilinojaan. Muotoillun alueen reunalle tehdään tarvittaessa laskuoja. Kaivualueen luiskat ja pohjan maisemointi tehdään paikalle tuotavista puhtaista irtomaalajeista, jos alue viimeistellään tämän ottamissuunnitelman mukaisesti.

13 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Pohja-alueen metsitys ja meluvallien kaivualueiden puoleisten rinteiden maastonmuotoilu ja metsitys tapahtuu kaivun päätyttyä ja jos alueen jälkikäyttötarkoitus on vielä tässä vaiheessa nykyisen voimassa olevan yleiskaavan mukainen metsätalousalue. Odotettavasti 10 vuoden aikana tullaan tekemään alueen jälkikäyttöön liittyviä ratkaisuja, jotka tulevat huomioon otettaviksi. Ottosuunnitelmassa esitetty maastonmuotoilu ja jälkihoito sekä niitä koskevat lupamääräykset on tarpeellista esittää tarkistettavaksi lupamääräyksessä lausuttavan ajan kuluessa. Ilmoitukset ja katselmukset Mikäli pohjaveden laadun seurannassa tai hankkeen muutoin todetaan vaikuttavan ennalta arvaamattomalla, epäedullista kehityspiirrettä osoittavalla tavalla luontoon taikka ympäristön asutukseen, vastuuhenkilön tulee välittömästi informoida valvontaviranomaista ja yhdessä hänen kanssaan ratkaista jatkotoimenpiteet. Otetun aineksen määrästä ja laadusta ilmoitetaan lupaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi luvan saaja ilmoittaa louhinnan aloittamisesta, pitempiaikaisesta keskeyttämisestä ja lopettamisesta viranomaisille lupamääräyksen mukaisesti. Työstä pidetään työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan kaikki olennaiset työtapahtumat ja ne asiat, jotka ovat tarpeen ja hyödyllisiä oton suunnitelmanmukaisuuden ja lupaehtojen noudattamisen toteamiseksi. Louhinnan päätyttyä ja pohjan tultua viimeisteltyä pyydetään kunnan valvontaviranomaista suorittamaan katselmus niiden mahdollisten seikkojen toteamiseksi ja korjaamiseksi, jotka ovat tarpeen lupaehtojen noudattamisen ja suunnitelmanmukaisuuden toteamiseksi. Loppukatselmus pidetään suunnitelman mukaisen työn päätyttyä. Toiminnan tarkkailu Kivenjalostustoiminnan ympäristövaikutuksia on tarkkailtu ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman mukaisesti. Ympäristölupahakemuksessa Seepsula Oy on esittänyt kallion louhinnan ja murskauksen sekä oheistoimintojen ympäristövaikutusselvityksen (Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy ), jossa vuoden 2008 tarkkailuohjelmaa tarkistetaan (kohdat ) mm. seuraavasti: Melupäästöjen mittaamista ei pidetä tarpeellisena, ellei se työsuojelusyistä osoittaudu tarpeelliseksi. Jos asema-alueella todettava melutaso kohoaa tai taajuus muuttuu äkillisesti, selvitetään syy siihen ja poistetaan se (konerikko tms.) Ympäristömelun mittaaminen on tarpeellista, kun louhintaa tapahtuu alle 500 metrin etäisyydellä lähimmästä asutuksesta. Mittauksella selvitetään vallitseva melu ja muiden melujen vaikutus siihen.

14 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Tärinää mitataan pääsääntöisesti Koivikon asuinalueella. Tällä hetkellä käytössä on 2 mittaria. Mittaukset tekee Oy Finnrock Ab. Mittausten tulosten ja asukkaiden haastattelun perusteella ratkaistaan räjäytyssuunnittelun tarkistamisen ja myöhempien mittausten tarve. Pölypäästömittauksia ei hakemuksen mukaan kannata tehdä. Toiminnan aiheuttamia pölypäästöjä ja niiden leviämistä lähiympäristöön voidaan tarkkailla riittävästi silmämääräisesti. Pölyleijuman suuruus lähimmän häiriintyvän kohteen pihalla selvitetään, jos siihen on perusteltu syy. Pölyleijumamittaus tehdään tuulen käydessä odotettavasti louhintatyömaalta ja murskausasemalta samanaikaisesti asuintalon suuntaan (viittaus mittausstandardiin SFS 3863 ja ympäristöministeriön ohjeeseen 7/1986). Suunnitellun kaivun pohjavesivaikutuksia tarkkaillaan lähiympäristössä olevista putkista ja kaivoista sekä kaivualueella olevista putkista. Havaintopisteiden sijainnit on esitetty maa-ainesten ottosuunnitelman selostusosan liitteinä 7a-7d ja suunnitelmapiirustuksissa. Toiminnan tulevalla vaikutusalueella etukäteen otetut näytteet tuloksineen ilmenevät lupahakemuksen erillisenä liitteenä olevasta Envimetria Oy:n vesientarkkailuraportista (havaintopisteet HP8-9, HP12, HP14-18, HP20-21, uusi piste). Kaivualueella muodostuvan pohjaveden pinnan ja laadun tarkkailemiseksi on käytettävissä koko ajan yksi havaintopaikka (putki tai rengaskaivo) alimmalla kaivutasolla. Vesinäyte otetaan keväällä ja syksyllä. Näytteestä tutkitaan (ellei tarkkailuohjelman tarkistamisen yhteydessä tai lupamääräyksissä toisin esitetä) väri, sameus, ph, happipitoisuus, sähkönjohtavuus, COD Mn, typpiyhdisteet, nitraatti, nitriitti ja ammonium, kloridi ja mineraaliöljyt. Pintaveden virtaaman ja laadun seuraamiseksi on jatkossa havaintopaikka myös suunnittelualueen pohjoisrajalla olevassa laskuojassa. Vesinäytteen ottoajankohdat ja laatumääritykset ovat samat kuin kaivualueen pohjavedelle. Tulosten tarkastelussa suoritetaan vertailua laatuominaisuuksien kesken ja päätelmien tekoa kaivun vaikutuksesta ojaveden laatuun. Kaivojen veden laatua seurataan koillisessa tiloilla RN:o 9:10 ja RN:o 9:21. Laatututkimukset ja näytteiden ottoajankohdat ovat samat kuin pohjavesiseurannassa. Ympäristövaikutusten tarkkailusta ja tehtävistä mittauksista laaditaan raportit. Tulokset tarkasteluineen ja päätelmineen esitetään valvontaviranomaiselle tammikuun loppuun mennessä, ellei lupamääräyksissä toisin edellytetä. Aloituslupahakemus Lupahakemus sisältää MAL 21 :n mukaisen aloituslupahakemuksen. Aloituslupa koskee maa-ainesten ottamista (pintakuorinta) meluvallin rakentami-

15 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta seksi pintamailla (Koivikon meluvalli) ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hakija esittää aloitusvakuuden suuruudeksi euroa. Hakemusasiakirjat Seepsula Oy:n maa-aineslupa on valmistelu käyttäen seuraavia asiakirjoja: - Lupahakemus maa-ainesten ottamiseksi liitteineen (KYK 466/ ); maanomistaja- ja rajanaapuritiedot; maaomistajien suostumukset, kaavatiedot (osayleiskaava ja vaihemaakuntakaava) ja Uudenmaan liiton muistio ; - Maa-ainesten ottosuunnitelma liitteineen (Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy ja ); - yleiskartta 1: kiinteistörekisterin karttaote 1: ja rekisteriotteet - geologinen kartta - maaperätutkimustulokset - pohja- ja pintavesien tarkkailupaikat - nykytila ja suunnitellut toimenpiteet, piirustus nro /1 - tuleva tilanne, piirustus nro /2 - pituus- ja poikkileikkaukset - Seepsula Oy Senkkerin toiminta-alueen kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointiselostus ; - Seepsula Oy Senkkerin toiminta-alueen eteläosan kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointiselostus ; - Kallion louhinnan ja murskauksen sekä oheistoimintojen ympäristövaikutusselvitys (Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy , sivut 50-54, ote ympäristölupahakemuksesta); - Ympäristömeluselvitys murskauslaitoksen meluntorjunnan vaikutus, Senkkerin tuotantolaitos (Promethor Oy) ja - Envimetria Oy:n vesientarkkailuraportti Seepsula Oy on toimittanut toimivaltaiselle lupaviranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon kiviainesten ottoa koskevan ympäristölupahakemuksen. Maa-ainesluvan mukaiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen ympäristökeskuksessa. ALUEEN KAAVOITUS TILANNE JA MAANKÄYTTÖ Oikeusvaikutteiset kaavat Louhinta-alue sijaitsee vahvistetussa Ruotsinkylä - Myllykylä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (MT-3). Kaavamerkinnän mukaan alueelle sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä RakL 4 :n mukainen hajarakentaminen. Suunnittelualueen itäosa kuuluu osayleiskaavaan merkittyyn lentomeluvyöhykkeeseen (L DEN =55 db/2010). Suunnittelualueen itäpuolelta kulkee osayleiskaavaan merkitty seudullinen ulkoilureitti (Seitsemän veljeksen reitti). Otto-

16 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta alueen länsipuolelle on osayleiskaavassa osoitettu jätehuoltoalue (ek-1). Kaavamääräyksen mukaan jätehuoltoalue varataan maamassojen ja jätteiden käsittelyyn ja varastointiin. Suunnittelualueella sijaitsee kaksi osayleiskaavan merkittyä esihistoriallista kiinteää muinaisjäännöstä (sm). Suunnittelualueen rajalta noin 170 metriä kaakkoon sijaitsee osayleiskaavassa kaavamerkinnällä sl-1(5) esitetty Gungkärrin korpi- ja lehtolaakso. Alue on kaavamerkinnän mukaan luonnonsuojelullisesti erityisen arvokas. Alueella on merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Aluetta pääasiallisen käyttötarkoituksen (MT-3) mukaan käytettäessä ja hoidettaessa on turvattava maiseman ja luonnon erityispiirteiden säilyminen. Tuusulan kallioselvityksessä (Tuusulan kunta, Ympäristötutkimus Oy Metsätähti, 1992) Gungkärrin korpi- ja lehtolaakson suojeluarvo on katsottu kuitenkin ojitettuna ja hakattuna vähäiseksi. Suunnittelualueelta kaakkoon, noin 490 metrin etäisyydellä sijaitsee luonnonsuojelulain nojalla suojeltu Gungkärrin pähkinäpensaslehto luontotyyppi (Uudenmaan ympäristökeskuksen suojelupäätös UUS-2005-L ). Alueen muuttaminen niin, että pähkinäpensaslehdon ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu, on kielletty. Luonnonsuojeluasetuksen 10.1 mukaan luontotyypin ominaispiirteitä ovat tietynlainen kallio- ja maaperä sekä niiden vesi- ja ravinnetalous ja näihin olosuhteisiin luontaisesti sopeutuneet eliölajit ja eliöyhdyskunnat. Vantaan yleiskaavassa 2007 on aluevaraus maanläjitykseen suunnittelualueen länsipuolella. Alue sisältyy myös 1. vaihemaakuntakaavan ylijäämämaiden loppusijoitusalueelle EJ3. Maakuntakaavat Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaehdotus vahvistettiin maakuntavaltuustossa ja ympäristöministeriössä Vaihemaakuntakaavassa lupahakemusalue on osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen (EJ3) ja jätteenkäsittelyalueeksi (EJ1) sekä alueeksi, jolla on merkittäviä kiviainesvarantoja. Suunnittelualueen itäosa on merkitty lentomelualueeksi L DEN dba. Vaihemaakuntakaavan mukaan jätteenkäsittelyalueet (EJ1) on suunniteltava siten, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinnällä osoitettu olevan maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja, mahdollinen ottotoiminta sovitetaan ajallisesti ja alueellisesti yhteen jätehuollon toimintojen kanssa. Vaihemaakuntakaavassa alueet, joilla sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä sora-, hiekka- tai kalliokiviainesvaroja on rajattu yleispiirteisenä ja ne tarkentuvat arvioitaessa ottamisedellytyksiä maa-aineslain edellyttämällä tavalla. Kaavan mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota kiviainesten ottoedellytysten säilymiseen. Vastaa-

17 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta vasti kiviainesten ottoa suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon maakuntakaavassa tai muussa oikeusvaikutteisessa suunnitelmassa osoitettu alueen varsinainen käyttötarkoitus. Vaihemaakuntakaavan louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyä, varastointia ja loppusijoitusta koskevan varauksen (EJ3) mukaan alueen käyttö on suunniteltava siten, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinnällä osoitettu olevan maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja, kyseiset toiminnot sovitetaan ajallisesti ja alueellisesti yhteen. EJ3-alueella, jolle on kohdemerkinnällä osoitettu sijoitettavaksi myös jätteenkäsittelyalue EJ1, on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turvattava EJ1-jätteenkäsittelyalueen toteuttamismahdollisuudet. Vireillä oleva osayleiskaavatyö Maa-aineslupahakemusta koskevalla alueella on Tuusulan kunnanvaltuuston asettama maankäyttö- ja rakennuslain 38 ja 128 :n mukainen rakennuskielto ja toimenpiderajoitus uuden osayleiskaavan laatimista varten (Ruotsinkylä-Myllykylä II). Toimenpiderajoitus on asetettu saakka. Tuusulan kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää osayleiskaavasta tarvittavat lausunnot. Lupahakemuksen mukainen varsinainen kaivualue sijoittuu osayleiskaavaluonnoksessa maa-ainesten ottoalueelle (EO/T), joka kaavamääräyksen mukaan asemakaavoitetaan ottamisen päätyttyä teollisuuskäyttöön. Osayleiskaavaluonnoksessa osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue kattaa lisäksi pääosan lupahakemuksessa esitetystä kaivualueesta. Lupahakemuksen mukainen eteläinen meluvalli ja pohjoisen meluvallin kaivualueen puoleinen osa tulisi sijoittumaan kaavaluonnoksen EO/T -alueelle. Pohjoisen meluvallin pinta-alasta noin 2/3 osaa sijoittuu osayleiskaavaluonnoksen maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-11) ja suoja-alueen rajan (sv) sisäpuolelle (maa-ainesten ottoalueen ulkopuolelle noin 400 metrin etäisyydelle ulottuva ja rakentamista rajoittava suoja-alue). Osayleiskaavaluonnoksessa ottoalue sijoittuu lentomeluvyöhykkeille m1 (L DEN yli 60 db) ja m2 (L DEN db). Osayleiskaavakarttaluonnokseen on suunnittelualueelle merkitty kaksi muinaismuistolain nojalla rauhoitettua kiinteää muinaisjäännöstä (sm/1 ja sm/2). Museoviraston selvityksen (Tuusulan historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi, rakennushistorian osasto ) mukaan kaavaluonnoskarttaan esitetty kohde sm/1 (nro ) on kuitenkin tuhoutunut. Selvityksen mukaan kaavaluonnoskartan muinaisjäännös sm/2 viittaa muinaisjäännösinventoinnin kohteeseen nro (kaavakartassa kohteen tulisi siksi olla merkinnällä sm/3).

18 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta Osayleiskaavassa esitetään Seitsemän veljeksen ulkoilureitille nykyistä korvaava linjaus. Nykyinen linjaus on kaavoituksen mukaan ristiriidassa kiviainesten aluevarausten kanssa. Lisäksi nykyistä reittiä häiritse lentomelu. Korvaava ulkoilureitti kulkee Vähäsuonkallion itäpuolelta suuntautuen Metsäkylän alueelle. Maankäytön suunnitteluun yms. liittyvät selvitykset Tuusulan kunnan ja Ympäristötutkimus Oy Metsätähden vuonna 1992 tehdyssä Tuusulan kallioselvityksessä lupahakemusta koskevan suunnittelualueen sisäpuolelle jää Sikakallion (20) ja osin myös Mosapakanniitun (21) ja Silakkaniitynmäen -alueet. Selvityksen mukaan kohteet luokitellaan arvoluokkiin 3 (merkityksetön kohde). Selvityksen mukaan ko. arvoluokan kohteilla ei ole kuntatasolla erityistä suojeluarvoa. Selvityksessä luontosuhteiltaan arvokkaista alueita Tuusulassa (Laamanen 1988) suunnittelualueelle ei ole sijoitettu arvokkaita kohteita. Lähinnä suunnittelualuetta oleva luontosuhteiltaan arvokas kohde on selvityksen mukaan Gungkärrin korpi- ja lehtolaakso (6). Selvityksen tekemisen jälkeen ko. alue on kuitenkin hakattu ja ojitettu. Tuusulan kunnan teettämässä kehä IV yleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvityksessä (Suunnittelukeskus Oy ) on selvitetty vireillä olevaa osayleiskaavatyötä varten suunnittelualueen olennaiset luonnonpiirteet, jotta maankäyttösuunnittelussa voidaan huomioida luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden luontotyyppien, eläimistöltään ja kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä luonnonvaraiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden ominaispiirteiden säilyminen. Selvitys on tehty maankäyttösuunnitelman luontovaikutusten arvioimisen pohjaksi. Maa-aineslupahakemusta koskevalla alueella ei em. selvityksen mukaan ole arvokkaita luontokohteita tai arvokkaita kallioalueita. Alueella on havaittu maastokatselmuksella valtakunnallisesti silmällä pidettävä lintudirektiivilaji (NT) teeri. Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla (Husa & Teeriaho 2004) ei maa-aineslupahakemusta koskevalla alueella ole todettu valtakunnallisesti (arvoluokat 1-4) tai paikallisesti (arvoluokat 5-6) arvokkaita kohteita. Lähimmäksi maa-aineslupahakemusaluetta sijoittuu selvityksessä paikallisesti arvokkaaksi ja vähemmän merkittäväksi luokiteltu Vähäsuonkallioalue (arvoluokka 5). Suunnittelualueen linnustoa on tutkittu Tuusulan Kehä IV:n ja Sulan alueiden linnustotutkimuksessa vuodelta Tutkimuksessa selvitettiin alueilla mahdollisesti esiintyvät EU:n lintudirektiivin D1 mainitsemat lajit, ympäristöhallinnon asettaman uhanalaistoimikunnan uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi huomioimat lajit sekä Suomen vastuulajeiksi luokitellut lintulajit. Tutkimusraportin kehä IV osa-alue 1 kuvaa linnustoa maa-aineslupahake-

19 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta musta koskevalla alueella. Raportin mukaan kohteessa havaittiin 6 lintudirektiivin D1 mainitsemaa kohdelajin reviiriä (teeri, pyy, kehrääjä, palokärki, kangaskiuru ja pikkulepinkäinen). Uhanalaisluokituksen NT (silmällä pidettävä) mukaisia lajeja oli 7 (teeri, käki, kehrääjä, kangaskiuru, pensastasku, kivitasku ja pikkulepinkäinen) ja VU (vaarantuneet) lajeja yksi (käenpiika). Suomen vastuulajeja oli yksi (teeri). Alueelta havaituista lintulajeista käenpiika on mainittu luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) 21 :n mukaisena uhanalaisena lajina. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 47 :n mukaan asetuksella voidaan säätää erityisesti suojeltavaksi lajiksi sellainen uhanalainen eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Käenpiika ei ole luonnonsuojeluasetuksen liitteen 4 mukaan erityisesti suojeltava laji. Selvityksessä Suomen lajien vuoden uhanalaisuus 2010 (ns. punainen kirja) käenpiian luokitus on laskenut vaarantuneesta (VU) silmälläpidettäväksi (NT). Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo (Ilmari Valovirta) on tutkinut Tuusulanjoen vuollejokisimpukkamäärien muutoksia vuosina Tutkimus liittyy Tuusulanjoen kunnostukseen ja siitä tehtävään vaikutustarkkailuun Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 80/2002/1 (Dnro 00160) mukaisesti. Vuonna 2010 on valmistunut simpukkaseurannan väliraportti, joka täydentyy vuoden 2010 simpukkaseurantatiedoilla myöhemmin loppuraportiksi (ei valmistunut tätä kirjoitettaessa). Väliraportin mukaan inventointien perusteella Tuusulanjoen kunnostustöiden ei voida todeta aiheuttaneen vuollejokisimpukoiden määrässä näkyviä haitallisia vaikutuksia seuranta-alueella vuoteen 2008 mennessä. Väliraportin mukaan simpukkapopulaatioon vaikuttavat jokikunnostuksen lisäksi myös muut ympäristötekijät, joiden yhteisvaikutuksesta syntyvät mahdolliset muutoksen simpukkakantaan. Simpukat ovat pitkäaikaisia, joten haittavaikutukset saattavat tulla esille raportin mukaan vasta muutaman vuoden kuluessa. ALUEEN LUPATILANNE Maa- ja kiviainesten ottoa koskevat luvat Maa-aineslain mukaiset luvat alueella: - Finn-Gravel Oy, Tuusulan kunnanhallitus , ottamisalueen pinta-ala 11,6 ha, louhittava kiviainesmäärä yhteensä n m 3 ja otettavien irtomaalajien määrä n m 3. Lupa on voimassa saakka. - Finn-Gravel Oy, Tuusulan kunnanhallitus ottamisalueen pinta-ala 16,5 ha, louhittava kiviainesmäärä yhteensä n m 3 ja otettavien irtomaalajien määrä n m 3. Lupa on voimassa saakka. - Finn-Gravel Oy, Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunta , ottoalueen laajennus, pinta-ala 7,l ha, kalliokiviaineksia

20 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta m 3 sekä savea ja silttiä yhteensä m 3. Lupa on voimassa saakka. - Finn-Gravel Oy/Seepsula Oy, Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunta , Finn-Gravel Oy:n maa-aineslupien (mainittu edellä) siirto Seepsula Oy:lle. - Seepsula Oy, Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunta , kaivualueen syventäminen ja ottoalueen laajentaminen, ottoalueen pinta-ala 51 ha, kalliokiviaineksia 3,5 milj.m 3 ktr ja pintamaita n m 3 ktr. Lupa on voimassa 10 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat alueella: - Finn-Gravel Oy, Uudenmaan ympäristökeskus (No YS 1258), kivenlouhinta, louheen ja jäteasfaltin murskaus ja varastointi sekä asfaltin ja uusioasfaltin valmistus, ympäristölupa. Louhinnan ja kivenmurskauksen osalta ympäristölupa on voimassa saakka. Jäteasfaltin varastoinnin ja murskauksen sekä asfalttimassojen valmistuksen osalta ympäristölupa on voimassa toistaiseksi (lupamääräysten tarkastamishakemus mennessä). - Finn-Gravel Oy, Uudenmaan ympäristökeskus (YS 422), kivenlouhinta ja murskaus (ympäristölupa, muutoslupa). Päätös on voimassa saakka. - Finn-Gravel Oy, Uudenmaan ympäristökeskus (YS 1556), kivenlouhinta ja murskaus (ympäristölupa, muutoslupa). Päätös on voimassa saakka. - Finn-Gravel Oy/Seepsula Oy, Uudenmaan ympäristökeskus (YS 1619), Finn-Gravel Oy:n ympäristölupien siirto Seepsula Oy:lle. - Seepsula Oy, Uudenmaan ympäristökeskus (YS 1765), murskaustoiminnan olennainen muuttaminen (ympäristölupa, muutoslupa), voimassa toistaiseksi. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVOINTIMENETTELYT Vuoden 2007 YVA-menettely Seepsula Oy on toimittanut Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Tuusulan Senkkerin toimintaalueen kehittämisestä. Hankkeen YVA-menettelyn tarve on määräytynyt ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 4 :n ja ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen (713/2006) 6 :n hankeluettelon kohtien 2 b (luonnonvarojen otto ja käsittely) sekä 11 b ja d (jätehuolto) mukaan. Vuoden 2007 YVA-menettelyssä on tutkittu seuraavaa kolmea hankevaihtoehtoa: Hankevaihtoehto 0:ssa kalliokiviaineksen louhinta ja jalostus jatkuu olemassa olevien lupien mukaisesti vuoteen 2013, jonka jälkeen toiminta hankealueella loppuu kiviaineksen louhinnan osalta. Alueen pohjoisosa jää metsätalouskäyttöön.(yva-selostuksen kohta 4.1).

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9

RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 6.5.2014 KORJATTU SUUNNITELMA 16.3.2015 RUDUS OY MARKANRÄMEEN KALLIOALUEEN LOUHINTASUUNNITELMA PYHÄJOEN KUNNAN PARHALAHDEN KYLÄ TILA PARHANIEMI 625-403-17-9 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Pyhäjoen kunnan tekninen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen

Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Murron kallioalue, Pornainen Tampere 05/2012 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Murron kallioalue, Pornainen Maa-ainestenottosuunnitelma, Murron kallioalue 2 SISÄLLYS 1 TIEDOT HANKKEESTA 3 1.1 Hakija 3 1.2 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 09.03.2017 Sivu 1 / 1 526/2017 11.01.01 27 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Esbogård Ab:n hakemuksesta, joka koskee Högbergetin kallion louhinnan ja maankaatopaikan vesilain

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Kaupunkisuunnittelu

Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Kaupunkisuunnittelu Kouvolan kaupunki Lausunto 1(3) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue PL 150, 13101 Hämeenlinna ymparistoluvat.etela@avi.fi Viite: lausuntopyyntö 23.5.2017 Dnro ESAVI/4610/2017 Kouvolan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

141 LATTUNEN ARMAS / MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA, TILA MIKKOLA 858-411-9-29, TUUSULA

141 LATTUNEN ARMAS / MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA, TILA MIKKOLA 858-411-9-29, TUUSULA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.12.2012 59 Dno KYK:127 /2011 141 LATTUNEN ARMAS / MAA-AINESTEN OTTOLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA, TILA MIKKOLA 858-411-9-29, TUUSULA KU-YK 141/11.12.2012

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PL Sipoo. Saantitodistuksella. PL Helsinki 1. HANKKEESTA VASTAAVAT. Sipoon kunta ja Rudus Oy 2. HANKKEEN KUVAUS JA ALUEEN KAAVOITUS

PL Sipoo. Saantitodistuksella. PL Helsinki 1. HANKKEESTA VASTAAVAT. Sipoon kunta ja Rudus Oy 2. HANKKEEN KUVAUS JA ALUEEN KAAVOITUS Päätös Dnro UUDELY/12/07.04/2012 19.3.2013 Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Rudus Oy PL 49 00441 Helsinki Saantitodistuksella Saantitodistuksella PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA

Lisätiedot

250/ /2016 MHS. Tiivistelmä

250/ /2016 MHS. Tiivistelmä 88 Lausunto Esbogård Ab:n maa-ainesten ottolupahakemuksesta Espoon kaupungin Peringin kylässä osille kiinteistöjä RN:ot 1:15, 2:17 ja 3:21 sekä osalle kiinteistöä RN:o 3:15 Järvikylän kylässä 250/05.03.04/2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 95 12.09.2013. 95 Asianro 3673/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 95 12.09.2013. 95 Asianro 3673/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) 95 Asianro 3673/10.03.00/2013 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Jeulonen Jarmo / Vehmersalmi, Varsanmäki 5:118 (297-469-5-118) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA YLEISTÄ Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA Päivämäärä 3/7/2014 Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Selostus: Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus on 11.8.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 9141/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 9141/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 70 Asianro 9141/10.03.00.02/2015 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Morenia Oy / Heinälamminrinteen kallioalue, Lapinmäki (297-411-6-2) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi

Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi Kuva: Jyrki Vesa Raaka-aineesta rakennetuksi ympäristöksi RAKENNUKSET JA RAKENTEET, TIET, KADUT, RADAT, LENTOKENTÄT, SATAMAT, VAPAA-AJAN ALUEET, KRIISIAIKOJEN RAKENTAMINEN, RAKENNUSKANNAN KORJAUS JA KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ).

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan X Suunnitelma liittyy ympäristölupaan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula

Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula Lentomelu maankäytön suunnittelussa- Tuusula Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät 22-23.3.2017 Petteri Puputti, kaavasuunnittelija 23.3.2017 1 Tuusula Tuusula on kunta Uudenmaan maakunnassa Naapurikunnat:

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 RUDUS OY, POHJAVEDENPINNAN ALAPUOLELLE ULOTTUVAA MAA-AINEKSEN OTTAMISTA KOSKEVA HAKEMUS DNRO ESAVI/8241/2014, SONDBY, LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 37 01.06.2017 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus J.Päkkilä Oy OULYMP 37 HAKIJA Maanrakennus J. Päkkilä Oy Maalismaantie 1455 91210

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

Helsinki Dnro UUS 2007 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta

Helsinki Dnro UUS 2007 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta PÄÄTÖS Helsinki Dnro 24.11.2008 UUS 2007 R 14 531 1. ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta 2. HANKKEESTA VASTAAVA Lemminkäinen Infra Oy PL 23 00241 Helsinki

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin.

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 28 22.05.2013 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 27/8.86/2013 VALVJAOS 28 Ympäristönsuojelusihteeri 3.5.2013 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA 28.9.2016 P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA 678-418-4-137 VIHANNIN ALPUANHARJULLA 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Tmi P ja S Lumiaholle on myönnetty maa-ainesten ottolupa osalle

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA

Teknisen lautakunnan valvontajaosto 50/8.86/2014. VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA Teknisen lautakunnan valvontajaosto 45 24.09.2014 MORENIA OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS KUIKKALOUHETIN KALLIOALUE 50/8.86/2014 VALVJAOS 45 Ympäristönsuojelusihteeri 9.9.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä.

Hankkeesta vastaa NCC Roads. Yhteyshenkilönä on toiminut Riku Rousku Viita- Yhtiöt Oy:stä. LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA, OHKOLAN KIVIAINESTEN OTTOALUE, MÄNTSÄLÄ Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain (468/94, muutos 267/99) ja YVA-asetuksen (268/99) 6 :n hankeluettelon kohdan 2 b mukaan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot