KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVA, SAAPPAANPOHJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS ASEMAKAAVAN NUMERO 722 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELI , ja niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet KAAVA-ALUEEN SIJAINTI VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN KAAVAN HYVÄKSYMINEN KAAVAN LAATIJA KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KESKUS

2 LUETTELO OHEISMATERIAALISTA JA TAUSTASELVITYKSISTÄ 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Ruutanan yleiskaavan tarkoitus on lisätä tehokasta perheasumista Ruutanan koulun ja uimarannan läheisyydessä. Yleiskaavan mukaisesti on käynnistetty asemakaavan laatiminen koulun ympäristöön keväällä Asemakaavaehdotus tuli käsittelyyn luonnosta suppeamman kokoisena huhtikuussa Ehdotuksesta jäi pois koulun eteläpuolelle ja Jokirannantien itäpuolelle sijoittuneet korttelit, joilla ei ole näkyvissä rakentamistarpeita. Kaavakarttaa tarkistettiin maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen helmikuussa Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava jaettiin kahtia: Ruutanantien itäpuolelle tehtiin vähäisiä tarkistuksia, ja sen osalta kaava vietiin hyväksyttäväksi. Tien länsipuolella liikennejärjestelyjä päätettiin tarkistaa turvallisen liittymäpaikan löytämiseksi. 2.2 Asemakaava Asemakaavalla osoitetaan koulun etelä- ja länsipuolelle omakoti- ja rivitalokortteleita. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamiseksi on laadittu kunnan ja maanomistajien välisiä sopimuksia ja maakauppoja. 3 LÄHTÖKOHDAT Kunnan toteutettavia ovat kadut ja kunnallistekniikka. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Vesijärven rannan tuntumassa. Luonnonympäristö Lähiympäristön luontokohteita

3 Alue on viljelykäytössä ollutta, osittain metsittynyttä peltoa. Alueen ulkopuolella on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita, joilla elää mm. uhanalaisia lajeja kuten liito-orava ja tummaverkkoperhonen. Rakennettu ympäristö Alueelle on rakennettu koulu noin sata vuotta sitten Ruutanan ja Suinulan asutusalueiden puoliväliin. Koulun ympäristöön on muodostunut vähitellen uutta asutusta. Alueelle on laadittu asemakaavoja 1980-luvun alusta alkaen. Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Ruutanassa n. 1 km päässä. Joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat alueen kohdalla. Alueen maisemaa hallitseva koulurakennus on rakennuskulttuurin kannalta paikallisesti edustava kohde. Maanomistus Suunnittelualue on pääosin yksityisten omistamaa aluetta. Kunnan maanomistus rasteroituna. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaavassa alue on varattu taajamaksi.

4 Vireillä olevassa Ruutanan osayleiskaavassa suunnittelualue on varattu pientalovaltaiseen rakentamiseen lukuun ottamatta koululle lännestä johtavaa virkistysyhteyttä, jota pitkin kulkee myös kävely- ja pyöräreitti. Suunnittelualue rajoittuu voimassa oleviin asemakaavoihin.

5 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelualueen sijainti on yhdyskuntarakenteen kannalta keskeinen. Alueen viljelykäyttö on loppunut, ja maa voidaan ottaa rakentamiskäyttöön. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alueen asemakaavoitus on ollut vireillä pitkään. Maanomistajien kanssa on neuvoteltu yhteistyöstä asemakaavan laatimiseksi ja maapohjan hankkimiseksi kunnalle. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat Alueen asukkaat Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yhdyskuntatekniikka, sivistystoimi, päivähoito, tilapalvelu, Kangasalan Vesi - liikelaitos) Elisa, Elenia Viranomaiset (maakuntamuseo, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) Vireille tulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu aiempien kaavahankkeiden yhteydessä ja uudelleen Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa Ruutanan koululla Siitä saatiin seuraava palaute: Pirkanmaan ELY-keskus Suhde vireillä olevaan yleiskaavaan Asemakaavan laajentamisalue kuuluu vireillä olevaan Ruutanan osayleiskaavan alueeseen. ELY-keskus pitää tärkeänä, että asemakaavoitus noudattaa Ruutanan osayleiskaavaehdotuksen ratkaisuja, siihen liittyvän maisemaselvityksen tuloksia ja tarvetta sovittaa rakentaminen maisema-alueen erityispiirteisiin. Ruutanan yleiskaavaehdotukseen sisältyy sellaisia luontoarvoja, maisemaa ja kulttuuriympäristöä koskevia suojelutavoitteita, jotka alueen asemakaavassa on otettava huomioon. ELY-keskus katsoo, että asemakaavaan tulee merkitä Likolammenpuistossa sijaitsevan tummaverkkoperhosen esiintymisalue nro 92 yleiskaavaehdotuksen mukaisesti siten, että alue säilyy rakentamattomana ja sen luonnonarvot tulevat turvatuiksi. Yleiskaavan määräyksiä noudattaen asemakaavassa on määriteltävä sellainen rakentamisen tapa, joka ottaa huomioon ja säilyttää alueeseen sisältyvät kulttuuriset ja maisemalliset arvot sekä erityisesti rantavyöhykkeellä noudattaa alueen rakentamisperinnettä. Rannan vapaana säilymisen turvaamiseksi korttelin 6105 rajausta tulee tarkistaa etäämmälle rantaviivasta. Liikenne Kaava-alueella on tällä hetkellä laadukas kevyen liikenteen väylä Ruutanantien länsipuolella. Ruutanan koulun kohdalla on lisäksi kevyen liikenteen alikulku. Maankäytön lisääntyminen Ruutanantien itäpuolella aiheuttaa kevyen liikenteen ylitystarpeen Ruutanantiellä ja sitä kautta liikenneturvallisuus maantiellä heikkenee. Tämän vuoksi, asemakaavassa tulee osoittaa koulun etelän puoleiselta

6 pientaloalueelta houkutteleva kevyen liikenteen yhteys nykyiselle kevyen liikenteen alikululle. Ruutanantien itäpuoliselle AO-korttelialueelle esitetään kulku Jokirannantien kautta, jonka liittymä Ruutanantiellä on kaavaluonnoksen mukaan muuttumassa hieman etelämmäksi, lähelle nykyistä linja-autopysäkkiä. Liittymän siirron seurauksena tulee myös linja-autopysäkki siirtää liittymän toiselle puolelle. Ruutanantie on asemakaavaluonnoksessa esitetty katuna, aivan kuten MRL:n mukaan kuuluukin esittää. Katualueella ei kuulu esittää liittymien sijainteja nuolimerkinnällä, joten maanteiden liittymien likimääräistä sijaintia osoittavat nuolimerkinnät tulee kaava-alueelta poistaa. Koko tieverkkoa koskevan maanteiden vuoden 2013 liikennemäärään, raskaan liikenteen osuuteen ja nopeusrajoitukseen perustuvan teoreettisen melutilanneselvityksen mukaan Ruutanantien liikenteen aiheuttama 55 db:n päivämelun ohjearvon mukainen melualue ulottuu kaava-alueen kohdalla alle 40 metrin päähän maantiestä. Kuitenkin tulee huomioida, että uuden melulle herkän maankäytön edellyttämien tarkempien meluselvitysten tekeminen sekä mahdollisten meluesteiden rakentaminen kuuluu Kangasalan kunnalle tai alueiden maankäytön toteuttajille. Alueiden kuivatus on hoidettava ensisijaisesti omalla, maantien kuivatusjärjestelmästä irrallisella järjestelmällään tai alueelta tulevia kuivausvesiä on viivytettävä siten, ettei maantien sivu- ja laskuojien sekä rumpujen vesimäärät kasva. Kuivatuksen mitoituksessa on huomioitava koko laajemman alueen aiheuttamat hulevedet. Alueen rakentaminen ja kuivatus eivät saa vahingoittaa maantien kuivatusta eivätkä rakenteita. Alueen rakentamisen aiheuttamien, mahdollisten maantien kuivatusjärjestelmien, mm. lasku- ja sivuojien ja rumpujen sekä tien muiden rakenteiden muutosten toteuttaminen kuuluu alueen maankäytön toteuttajalle. Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueella ei ole mahdollisuuksia toteuttaa eikä suunnitella maankäytön kehittymisestä aiheutuvia liikenneverkon investointeja kuten maankäyttöä palvelevia liittymiä, liittymien ja maanteiden parantamista eikä kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja. Maankäytön laajenemisesta ja kehittämisestä aiheutuvien liikenneverkon huomattavienkin investointien toteuttaminen jää pääasiassa muiden tahojen vastuulle. Ruutanan Saappaanpohjan alueen asemakaavan laajennus tulee lähettää Pirkanmaan ELY -keskukseen ehdotusvaiheessa mahdollista lausuntoa varten. Pirkanmaan maakuntamuseo Kaava-alueen Ruutanantien itäpuolinen osa kuuluu Haralanharjun valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, joka edustaa keskihämäläisen maiseman ihannetta. Haralanharjun arvot keskittyvät erityisesti sieltä avautuviin näköaloihin, joissa vanha asutus ja viljelyalueet, harjut sekä vesireitit vuorottelevat. Kaava-alue on tekeillä olevan Ruutanan osayleiskaavan aluetta. Osayleiskaavaa varten on laadittu selvitykset rakennetusta ympäristöstä ja maisemista. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Ruutanan koulukeskus ja eteläpuolella Jokirannan huvila, joilla on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa. Ruutanantien ja Korvenperäntien risteyksen lähiympäristö, jolla kaava-alue sijaitsee, muodostaa maisemallisen solmukohdan. Tällä alueella Ruutanan koululla on erityistä maisemallista merkitystä. Osayleiskaavassa aluetta olaan ohjaamassa AP-alueeksi, jolla on suojeltavia arvoja.

7 Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että hankkeen selvitysaineistot ovat kulttuuriympäristön osalta riittäviä. Arkeologisen perinnön osalta museolla ei ole kaavahankkeesta huomautettavaa. Kaava-alue on luonteeltaan vanhaa torpparien ja pientilallisten aluetta, mikä näkyy selkeimmin maatalousmaisesta säilyneissä peltoalueissa. Lisäksi kaavahankkeessa kulttuuriympäristön osalta huomioitavia seikkoja ovat Haralanharjun valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman sekä läheisten Ruutanan koulujen ja Jokirannan arvojen säilyminen. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että kaavaluonnos onnistuu melko hyvin Haralanharjun maiseman ja lähialueen rakennuskannan arvojen suojelussa. Sen sijaan kaava toteutuessaan merkitsee peltomaiseman häviämistä kaava-alueelta. Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulisikin tuoda esiin se, että toteutuessaan kaava merkitsee alueen kulttuuriympäristön agraarivaiheen piirteiden häviämistä. Mikäli hanke etenee kaavaluonnoksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesta, kaavaehdotusta ei ole välttämätöntä lähettää lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. Rakennustarkastaja Asemakaavan rajausta tulisi tarkistaa ja ottaa tarkasteltavaksi myös koulun tontilla oleva ajoyhteys, jottei se ja uusi katu kulkisi rinnakkain. Korttelista 6100 puuttuu käyttötarkoitusmerkintä. Koska alueella on jo yksi omakotitalo, se olisi luontevaa osoittaa myös erillispientaloille tai varata osa alueesta virkistysalueeksi. Korttelin katuyhteys on osoitettavissa myös etelästä. Rivitalotontti korttelissa 6103 mahdollistaa läpiajon, joka saattaa häiritä viereisiä omakotitaloja. Rakennusoikeuden määrä edellyttää väestönsuojan rakentamista, minkä vuoksi alueen jakaminen kahdeksi tontiksi olisi järkevää ja mahdollista. Kortteli 7293 tulisi osoittaa pelkästään rivitalokäyttöön. Yhdyskuntatekniikka Korttelissa 7293 pitää huomioida korttelia halkova avo-oja. Kenelle ko. korttelin läpi kulkevan sähkölinjan purku tai siirto kustannuksineen kuuluu? Korttelissa 6105 (tontit 2,5 ja 7) olevien vanhojen kasvihuoneiden alueella saattaa olla saastuneita maa-aineksia. Pyörätielle, joka lähtee nykyiseltä kevyen liikenteen väylältä Haukkamiehentielle, tarvitaan leveyttä 6 m. Haukkamiehentien kääntöpaikka-aluetta ja siitä länteen lähtevää terävää katualueen kulmaa tulee vielä muotoilla. Voiko kulun koulun tontille järjestää niin, että vieressä olevaa 80 m katua ei tarvitsisi rakentaa? Onko syytä varata kääntöpaikan alue korttelin 6106 lounaisnurkassa osittain uimarannan p-alueeksi? Vesihuoltovaraus korttelin 6103 tonttien 6 ja 7 eteläreunaan. Nykyiset linjat ovat ihan rajassa kiinni. Korttelien 6103 ja 6105 väliselle tielle tarvitaan 1 m lisätilaa tien itäpuolelle. Lisätila tarvitaan sv-linjan rakentamiseen nykyisen vesihuoltoverkoston viereen. Korttelit 6105, 7291,7292 ja 7293 saattavat tarvita tonttikohtaisia jvpumppaamoita. Hulevedet pitää käsitellä tonteilla. Rakentamiskustannusten arvio Kangasalan Vesi liikelaitos

8 Kiinteästi perustettavia rakenteita ei tule rakentaa lähemmäksi kuin 4m etäisyydelle vesihuoltolinjoista. Korttelin 6104 tontilla 3 sijaitseva runkovesijohto tulee merkitä asemakaavaan johtoa varten varattu alueen osa merkinnällä. Asemakaavan toteuttaminen vaatii verkoston täydennysrakentamista Ruutanantien länsipuolella. Tilapalvelu Koulun tontin eteläpuolella oleva liittymä palvelee koulun ja päiväkodin huolto- ja saattoliikennettä ja se tulee säilyttää ennallaan. Saappaanpohjantieltä tulee järjestää koulurakennusten alapihan huoltoyhteys. Johanna Nokkonen On halukas jakamaan tonttinsa tulevaisuudessa. Rannan luovuttaminen yleiseen käyttöön ei ole mieluista. Elina Nokkonen-Raami ja Tuomo Raami, 2:214, Pitää kaavoitusta hyvänä, mikäli omat toiveet voidaan ottaa huomioon. Kaavoittaminen voisi olla luontevaa 5 10 vuoden kuluttua. Katu tulee siirtää hieman kauemmaksi tilan nykyisestä asuinrakennuksesta. Katu tulisi rakentaa viemärilinjan kohdalle naapuritilalle, jota nyt kaavoitetaan. Osa tilan viljelmistä uhkaa jäädä kääntöpaikan alle, minkä vuoksi sen kokoa tulisi tarkistaa. Tonttia jaettaessa nykyiset rakennukset tulisi säilyttää samalla tontilla. Rantaan johtavan puiston tilalle tulisi osoittaa rivitalon paikka. Alue soveltuu maaperän puolesta rakentamiseen. Rannan virkistysalue tulee korvata todellisesta arvostaan. Keijo ja Pirjo Ilola, 4:6, Tilan liittymä on merkitty suljettavaksi. Liittymä ei ole vaarallinen, ja sen siirtäminen vaikeuttaisi rakennusten käyttöä. Liittymä tulee säilyttää. Sanna ja Arttu Uusitalo 4:12, Suunniteltu Haukkamiehentien liittymä kulkisi aivan tilan pääoven editse. Tontin eteläosassa on maalämpöputkisto, jonka päälle liittymä osuisi. Kulkuyhteydet tulisi säilyttää nykyisellään. Anna ja Tero Varjoranta, 2:128, Tilan tulee säilyä virkistyskäytössä niin kuin tähänkin asti. Poikkeusluvalla tehty tila on ollut tiiviissä virkistyskäytössä yli 50 vuoden ajan. Asemakaava rikkoisi tilan ja hävittäisi sen rakennuksia. Tilan kaavoittaminen ei ole tarpeen, sillä kunnalla on virkistys- ja ranta-alueita runsaasti niiden käyttö asteeseen nähden. Leena Kauhanen, 3:10 ja 3: ja Kiinteistöille on osoitettu runsaasti katu- ja puistoalueita, jotka eivät kaikki ole kulkemisen kannalta välttämättömiä. Rannan puoleinen kääntöpaikka ei palvele tilaa. (Voitaisiin osoittaa kulkeminen tätä kautta ja poistaa toinen katu koulun viereltä) Uimarannan liikennettä ei pitäisi järjestää uuden kadun kautta. Putkiura voisi jäädä tontille. Vastikään rakennettu liiteri on osittain puistoalueella. Saatujen kommenttien vaikutus suunnitelmaan: Jatkosuunnittelussa on kaavaehdotuksesta jätetty pois Jokirannantien itäpuoliset korttelit ja kouluun liittyvä alue, joiden rakentamiselle ei ole toistaiseksi näkyvissä tarvetta. Osa mielipiteistä voidaan tämän myötä jättää käsittelemättä.

9 Haukkamiehentien liittymä on siirretty vastapäätä Korvenperäntien liittymää, mikä mahdollistaa alueelle rakennetun maalämpöputkiston säilyttämisen. Tarvittavat katuja vesihuoltolinjavaraukset on merkitty kaavaan. Turvallinen kävely- ja pyöräreitti Jokirannan alueelta koululle ja edelleen alikululle muodostuu kaavassa olevan puiston ja myöhemmin kaavoitettavan puiston ja koulun välisen alueen kautta. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Siitä saatiin seuraavat lausunnot ja muistutus: Yhdyskuntatekniikka Haukkamiehentien jätevesien hoitamiseksi Ruutanantien nykyisen alitusviemärin kautta pitää lisätä vesihuoltolinjalle varaus tonttien 1 ja 2 väliin korttelissa Haukkamiehentien liittymä Ruutanantielle pitää rakentaa liikenneturvallisuusnäkökohtiin perustuen korttelin 7292 tontin 1 pohjoispuolelle olevan nykyisen yksityisliittymän kohdalta, missä on parhaat liittymisnäkemät. Näkemät paranevat lisää kun tieluiskan koivut poistetaan. Haukkamiehentien katualue saisi olla kaikilta osiltaan vähintään 10 m leveä. Jokirannantieltä korttelin 6103 AR tontille johtava liittymä tonttien 5 ja 6 välissä tulisi olla vähintään 6 metriä leveä. Korttelin 7293 tonttien myyjän pitää huolehtia, että Lako-ojantie on tontteja rakennettaessa rakenteellisesti sellaisessa kunnossa, että se kestää rakentamisen aikaisen raskaan liikenteen rasituksen. Kangasalan Vesi liikelaitos Vesihuoltoverkosta on kaavan vuoksi täydennettävä, ja sitä suunniteltaessa tulisi tarkastella laajempaa aluekokonaisuutta, jotta verkostosta saadaan järkevä. Johtoja varten on varattava 8 m levyinen ura, jonka sijainti selviää suunnittelun myötä. Vasta suunnittelun jälkeen voidaan ottaa kantaa tonttien liittämiseen verkostoon. Sinikka Hietala, Ruutanantie 771, Valituksemme koskee tontillemme tulevaa tietä, joka uudessa kaavassa suljetaan ja pihaan ajo tulisi Haukkamiehentien kautta. Pyydämme, että tontillemme tie edelleen tulisi Ruutanantien kautta. Perusteluna: uusi tie rikkoo pihapiirin täysin. Emme myöskään halua tonttia jakaa, joten emme halua uutta rakennusta tontillemme. Eikö ole mahdollista saada liittymä talollemme Korvenperän maiden kautta, kun siihen nyt ollaan kaavaa valmistelemassa, ja siihen saakka meidän nykyinen liittymä olisi voimassa. Lausuntojen vaikutus hyväksyttävään kaavaan Ruutanantien itäpuolella: Korttelin 6103 AR-tontin kulkuyhteyttä voidaan väljentää siirtämällä omakotikorttelia kaksi metriä pohjoiseen. Lausuntojen vaikutus jatkosuunnitteluun Ruutanantien länsipuolella: Haukkamiehentielle ei tässä vaiheessa ole mahdollisuutta osoittaa parempaa liittymäpaikkaa kortteleiden 7290 tai 7292 kohdalta. Ajoneuvoliikenne Ruutanantielle voidaan ohjata vain Lako-ojantien kautta korttelin 7293 eteläpuolitse, mikä edellyttää merkittäviä tarkistuksia kaavaan.

10 Liittymärajoitus korttelissa 7290 voidaan poistaa. Turvallinen liittymä on mahdollista osoittaa korttelin länsipuolisen alueen kaavoituksen yhteydessä. Korttelissa 7290 tonteille 1 ja 2 on rakennettu maalämpökanavisto, joka estää vesihuoltolinjan sijoittamisen alueelle. Viranomaisyhteistyö Alueella ei ole sellaisia intressejä, joiden vuoksi viranomaisneuvottelun järjestäminen olisi tarpeen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaava laaditaan osayleiskaavan maankäyttötavoitteita toteuttamaan. Kaavalla mahdollistetaan riittävät alueet ja järjestelmät hulevesien käsittelylle. Alueen halki kulkeville kävely-, pyöräily- ja ulkoilureiteille osoitetaan pääsy ja niille turvataan riittävä alue. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Alueen pohjoisosan turvalliset liikennejärjestelyt. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Maankäytön kehittämisvaihtoehtoja on tutkittu Ruutanan yleiskaavoituksen yhteydessä. Vuoteen 2030 mennessä päätettiin tukea koulun lähiympäristön rakentamista rivi- ja omakotitaloilla. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Valmisteluvaiheen nähtäville pano, kaavoituslautakunta Asemakaavaluonnos nähtävillä Asemakaavaehdotuksen käsittely, kaavoituslautakunta Asemakaavaehdotus nähtävillä Asemakaavan hyväksymiskäsittely, kaav ltk ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaava mitoitetaan noin 10 uudelle omakotitalolle ja 20 rivitaloasunnolle. Palvelut Koulu ja päiväkoti sijoittuvat suunnittelualueen välittömään läheisyyteen. Kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin Ruutanassa noin kilometrin etäisyydellä. Joukkoliikenneyhteys Kangasalle kulkee alueen kautta. Laatutaso on välttävä. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Rakentaminen yhtenäistää alueen ympäristökuvaa, joka on entuudestaan hajanainen. Puoliavoimet tilat muuttuvat rakennetuiksi alueiksi. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Ruutanantiehen rajautuvat korttelit osoitetaan pääosin yksikerroksiseen rivitalorakentamiseen. Korttelien sisäosat ja vanhaan omakotiasutukseen liittyvät alueet osoitetaan täydentävään omakotiasutukseen. Muut alueet Uudisrakennusten liikenne järjestetään Ruutanantielle liittyvien asuntokatujen kautta. Haukkamiehentien katuliittymä rakennetaan vireillä olevan länsipuolisen asemakaava-alueen kautta. Alueen pohjoisosaan jää edelleen käyttöön kaksi olevaa tonttiliittymää, jotka myöhemmässä vaiheessa voidaan kytkeä tonttikatujen kautta.

11 Yleiskaavan mukaisesti koulun länsipuolelta osoitetaan virkistysalueyhteys Lakolammin suuntaan. Alueen kautta kulkee myös kävely- ja pyörätie. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnon ympäristöön Kaava muuttaa joutomaan rakennusalueeksi. Sen rakentamisella ei ole erityisiä vaikutuksia. Rakennettavilla alueilla ei ole luontoarvoja. Alueen rakentaminen ei vaikuta luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden välisiin ekologisiin yhteyksiin merkittävästi. Tummaverkkoperhosen elinpiiriksi sopiva alue jää virkistysalueeksi. Yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia on arvioitu Ruutanan yleiskaavatyön yhteydessä. Alueen rakentaminen on valittu yleiskaavan toteutuksen lähivuosien painopisteeksi. Vaikutukset asukkaiden arkeen Lähelle julkisia ja kaupallisia palveluita sijoittuvan alueen asukkaiden arkielämästä muodostuu laadukas erityisesti lasten kannalta. Joukkoliikenneyhteyksien huono laatu on heikentänyt työikäisten arkea. Yhteydet paranivat , jolloin seudun joukkoliikennelautakunnan järjestämät reiti Ruutanasta Tampereelle ja Ruutanasta keskustaan alkoivat toimia. Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämään Yhdyskuntarakenteen kannalta keskeiselle paikalle sijoittuva alueen rakentaminen on kunnan talouden kannalta edullista. Alueen täydennysrakentaminen tukee Ruutanan kaupallisten palveluiden säilymistä. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueen kohdalla Ruutanantien nopeusrajoitus on 40 km/h. Se ei aiheuta näillä liikennemäärillä asumisviihtyvyyden heikkenemistä. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.7 Nimistö Haukkamiehentien nimi juontaa alueella nuoruutensa viettäneen taiteilija Kimmo Pyykön tuotannosta.

12 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Tontinkäyttöä suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että pihamaalle kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johdetaan maastoon

13 tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan suostumus. Kunnalla ei ole alueella sadevesiverkostoa. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kunta vastaa alueen katujen ja vesihuollon rakentamisesta. Kunta luovuttaa alueelta tontteja maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti. Maanomistajat vastaavat itselleen jäävien tonttien toteuttamisesta. 6.3 Toteutuksen seuranta Toteutuksessa seurataan erityisesti Ruutanantien katuympäristön muotoutumista ja liikenneturvallisuuden kehittymistä. KANGASALA Toteutusta seuraa teknisen keskuksen kotikatutiimi. Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS SUORAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TASATALOT 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.9.20014 ASEMAKAAVAN NUMERO 665 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HARJUNSALO KYLÄ HERTTUALA JA KOIVISTO

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASARI 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 22.4.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 734 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE ASEMA/18 KYLÄ HERTTUALA/407 KORTTELIT 5022

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVA, HAAKENPOLKU 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 27.1.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 728 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KYLÄ JOKIOINEN/410 KORTTELIT

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS POHJAN ASEMAKAAVA, KOULUNMÄKI 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 18.2.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 681 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE POHJA/5 KYLÄ POHJA KORTTELIT 2100-2108 SEKÄ

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KANNISTONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 18.3.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 735 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KYLÄ LENTOLA/423 KORTTELI

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KARKAISIJANKUJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 28.1.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 617 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA KYLÄ SUORAMAA KORTTELIT

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 R a p o r t t i 1 2 3 4 5 6 7 8 Ensimmäinen palaute KUVAILULEHTI Raportin julkaisija Raportin julkaisuaika 5.5.2009 Kangasalan kunta, tekninen keskus

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 4.12.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 740 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA/19, SUINULA/20 KORTTELIT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA PÖYTYÄN KUNTA AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Auvaisten kylän asemakaava Pöytyän kunta, Auvaisten asemakaava-alue, korttelit 1, 2, 3, 4 Selostus

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot