KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVA, SAAPPAANPOHJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS ASEMAKAAVAN NUMERO 722 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELI , ja niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet KAAVA-ALUEEN SIJAINTI VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN KAAVAN HYVÄKSYMINEN KAAVAN LAATIJA KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KESKUS

2 LUETTELO OHEISMATERIAALISTA JA TAUSTASELVITYKSISTÄ 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Ruutanan yleiskaavan tarkoitus on lisätä tehokasta perheasumista Ruutanan koulun ja uimarannan läheisyydessä. Yleiskaavan mukaisesti on käynnistetty asemakaavan laatiminen koulun ympäristöön keväällä Asemakaavaehdotus tuli käsittelyyn luonnosta suppeamman kokoisena huhtikuussa Ehdotuksesta jäi pois koulun eteläpuolelle ja Jokirannantien itäpuolelle sijoittuneet korttelit, joilla ei ole näkyvissä rakentamistarpeita. Kaavakarttaa tarkistettiin maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen helmikuussa Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava jaettiin kahtia: Ruutanantien itäpuolelle tehtiin vähäisiä tarkistuksia, ja sen osalta kaava vietiin hyväksyttäväksi. Tien länsipuolella liikennejärjestelyjä päätettiin tarkistaa turvallisen liittymäpaikan löytämiseksi. 2.2 Asemakaava Asemakaavalla osoitetaan koulun etelä- ja länsipuolelle omakoti- ja rivitalokortteleita. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamiseksi on laadittu kunnan ja maanomistajien välisiä sopimuksia ja maakauppoja. 3 LÄHTÖKOHDAT Kunnan toteutettavia ovat kadut ja kunnallistekniikka. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Vesijärven rannan tuntumassa. Luonnonympäristö Lähiympäristön luontokohteita

3 Alue on viljelykäytössä ollutta, osittain metsittynyttä peltoa. Alueen ulkopuolella on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita, joilla elää mm. uhanalaisia lajeja kuten liito-orava ja tummaverkkoperhonen. Rakennettu ympäristö Alueelle on rakennettu koulu noin sata vuotta sitten Ruutanan ja Suinulan asutusalueiden puoliväliin. Koulun ympäristöön on muodostunut vähitellen uutta asutusta. Alueelle on laadittu asemakaavoja 1980-luvun alusta alkaen. Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Ruutanassa n. 1 km päässä. Joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat alueen kohdalla. Alueen maisemaa hallitseva koulurakennus on rakennuskulttuurin kannalta paikallisesti edustava kohde. Maanomistus Suunnittelualue on pääosin yksityisten omistamaa aluetta. Kunnan maanomistus rasteroituna. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaavassa alue on varattu taajamaksi.

4 Vireillä olevassa Ruutanan osayleiskaavassa suunnittelualue on varattu pientalovaltaiseen rakentamiseen lukuun ottamatta koululle lännestä johtavaa virkistysyhteyttä, jota pitkin kulkee myös kävely- ja pyöräreitti. Suunnittelualue rajoittuu voimassa oleviin asemakaavoihin.

5 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelualueen sijainti on yhdyskuntarakenteen kannalta keskeinen. Alueen viljelykäyttö on loppunut, ja maa voidaan ottaa rakentamiskäyttöön. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alueen asemakaavoitus on ollut vireillä pitkään. Maanomistajien kanssa on neuvoteltu yhteistyöstä asemakaavan laatimiseksi ja maapohjan hankkimiseksi kunnalle. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat Alueen asukkaat Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yhdyskuntatekniikka, sivistystoimi, päivähoito, tilapalvelu, Kangasalan Vesi - liikelaitos) Elisa, Elenia Viranomaiset (maakuntamuseo, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) Vireille tulo Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu aiempien kaavahankkeiden yhteydessä ja uudelleen Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä ja sitä esiteltiin yleisötilaisuudessa Ruutanan koululla Siitä saatiin seuraava palaute: Pirkanmaan ELY-keskus Suhde vireillä olevaan yleiskaavaan Asemakaavan laajentamisalue kuuluu vireillä olevaan Ruutanan osayleiskaavan alueeseen. ELY-keskus pitää tärkeänä, että asemakaavoitus noudattaa Ruutanan osayleiskaavaehdotuksen ratkaisuja, siihen liittyvän maisemaselvityksen tuloksia ja tarvetta sovittaa rakentaminen maisema-alueen erityispiirteisiin. Ruutanan yleiskaavaehdotukseen sisältyy sellaisia luontoarvoja, maisemaa ja kulttuuriympäristöä koskevia suojelutavoitteita, jotka alueen asemakaavassa on otettava huomioon. ELY-keskus katsoo, että asemakaavaan tulee merkitä Likolammenpuistossa sijaitsevan tummaverkkoperhosen esiintymisalue nro 92 yleiskaavaehdotuksen mukaisesti siten, että alue säilyy rakentamattomana ja sen luonnonarvot tulevat turvatuiksi. Yleiskaavan määräyksiä noudattaen asemakaavassa on määriteltävä sellainen rakentamisen tapa, joka ottaa huomioon ja säilyttää alueeseen sisältyvät kulttuuriset ja maisemalliset arvot sekä erityisesti rantavyöhykkeellä noudattaa alueen rakentamisperinnettä. Rannan vapaana säilymisen turvaamiseksi korttelin 6105 rajausta tulee tarkistaa etäämmälle rantaviivasta. Liikenne Kaava-alueella on tällä hetkellä laadukas kevyen liikenteen väylä Ruutanantien länsipuolella. Ruutanan koulun kohdalla on lisäksi kevyen liikenteen alikulku. Maankäytön lisääntyminen Ruutanantien itäpuolella aiheuttaa kevyen liikenteen ylitystarpeen Ruutanantiellä ja sitä kautta liikenneturvallisuus maantiellä heikkenee. Tämän vuoksi, asemakaavassa tulee osoittaa koulun etelän puoleiselta

6 pientaloalueelta houkutteleva kevyen liikenteen yhteys nykyiselle kevyen liikenteen alikululle. Ruutanantien itäpuoliselle AO-korttelialueelle esitetään kulku Jokirannantien kautta, jonka liittymä Ruutanantiellä on kaavaluonnoksen mukaan muuttumassa hieman etelämmäksi, lähelle nykyistä linja-autopysäkkiä. Liittymän siirron seurauksena tulee myös linja-autopysäkki siirtää liittymän toiselle puolelle. Ruutanantie on asemakaavaluonnoksessa esitetty katuna, aivan kuten MRL:n mukaan kuuluukin esittää. Katualueella ei kuulu esittää liittymien sijainteja nuolimerkinnällä, joten maanteiden liittymien likimääräistä sijaintia osoittavat nuolimerkinnät tulee kaava-alueelta poistaa. Koko tieverkkoa koskevan maanteiden vuoden 2013 liikennemäärään, raskaan liikenteen osuuteen ja nopeusrajoitukseen perustuvan teoreettisen melutilanneselvityksen mukaan Ruutanantien liikenteen aiheuttama 55 db:n päivämelun ohjearvon mukainen melualue ulottuu kaava-alueen kohdalla alle 40 metrin päähän maantiestä. Kuitenkin tulee huomioida, että uuden melulle herkän maankäytön edellyttämien tarkempien meluselvitysten tekeminen sekä mahdollisten meluesteiden rakentaminen kuuluu Kangasalan kunnalle tai alueiden maankäytön toteuttajille. Alueiden kuivatus on hoidettava ensisijaisesti omalla, maantien kuivatusjärjestelmästä irrallisella järjestelmällään tai alueelta tulevia kuivausvesiä on viivytettävä siten, ettei maantien sivu- ja laskuojien sekä rumpujen vesimäärät kasva. Kuivatuksen mitoituksessa on huomioitava koko laajemman alueen aiheuttamat hulevedet. Alueen rakentaminen ja kuivatus eivät saa vahingoittaa maantien kuivatusta eivätkä rakenteita. Alueen rakentamisen aiheuttamien, mahdollisten maantien kuivatusjärjestelmien, mm. lasku- ja sivuojien ja rumpujen sekä tien muiden rakenteiden muutosten toteuttaminen kuuluu alueen maankäytön toteuttajalle. Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueella ei ole mahdollisuuksia toteuttaa eikä suunnitella maankäytön kehittymisestä aiheutuvia liikenneverkon investointeja kuten maankäyttöä palvelevia liittymiä, liittymien ja maanteiden parantamista eikä kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja. Maankäytön laajenemisesta ja kehittämisestä aiheutuvien liikenneverkon huomattavienkin investointien toteuttaminen jää pääasiassa muiden tahojen vastuulle. Ruutanan Saappaanpohjan alueen asemakaavan laajennus tulee lähettää Pirkanmaan ELY -keskukseen ehdotusvaiheessa mahdollista lausuntoa varten. Pirkanmaan maakuntamuseo Kaava-alueen Ruutanantien itäpuolinen osa kuuluu Haralanharjun valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, joka edustaa keskihämäläisen maiseman ihannetta. Haralanharjun arvot keskittyvät erityisesti sieltä avautuviin näköaloihin, joissa vanha asutus ja viljelyalueet, harjut sekä vesireitit vuorottelevat. Kaava-alue on tekeillä olevan Ruutanan osayleiskaavan aluetta. Osayleiskaavaa varten on laadittu selvitykset rakennetusta ympäristöstä ja maisemista. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Ruutanan koulukeskus ja eteläpuolella Jokirannan huvila, joilla on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa. Ruutanantien ja Korvenperäntien risteyksen lähiympäristö, jolla kaava-alue sijaitsee, muodostaa maisemallisen solmukohdan. Tällä alueella Ruutanan koululla on erityistä maisemallista merkitystä. Osayleiskaavassa aluetta olaan ohjaamassa AP-alueeksi, jolla on suojeltavia arvoja.

7 Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että hankkeen selvitysaineistot ovat kulttuuriympäristön osalta riittäviä. Arkeologisen perinnön osalta museolla ei ole kaavahankkeesta huomautettavaa. Kaava-alue on luonteeltaan vanhaa torpparien ja pientilallisten aluetta, mikä näkyy selkeimmin maatalousmaisesta säilyneissä peltoalueissa. Lisäksi kaavahankkeessa kulttuuriympäristön osalta huomioitavia seikkoja ovat Haralanharjun valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman sekä läheisten Ruutanan koulujen ja Jokirannan arvojen säilyminen. Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että kaavaluonnos onnistuu melko hyvin Haralanharjun maiseman ja lähialueen rakennuskannan arvojen suojelussa. Sen sijaan kaava toteutuessaan merkitsee peltomaiseman häviämistä kaava-alueelta. Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulisikin tuoda esiin se, että toteutuessaan kaava merkitsee alueen kulttuuriympäristön agraarivaiheen piirteiden häviämistä. Mikäli hanke etenee kaavaluonnoksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesta, kaavaehdotusta ei ole välttämätöntä lähettää lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. Rakennustarkastaja Asemakaavan rajausta tulisi tarkistaa ja ottaa tarkasteltavaksi myös koulun tontilla oleva ajoyhteys, jottei se ja uusi katu kulkisi rinnakkain. Korttelista 6100 puuttuu käyttötarkoitusmerkintä. Koska alueella on jo yksi omakotitalo, se olisi luontevaa osoittaa myös erillispientaloille tai varata osa alueesta virkistysalueeksi. Korttelin katuyhteys on osoitettavissa myös etelästä. Rivitalotontti korttelissa 6103 mahdollistaa läpiajon, joka saattaa häiritä viereisiä omakotitaloja. Rakennusoikeuden määrä edellyttää väestönsuojan rakentamista, minkä vuoksi alueen jakaminen kahdeksi tontiksi olisi järkevää ja mahdollista. Kortteli 7293 tulisi osoittaa pelkästään rivitalokäyttöön. Yhdyskuntatekniikka Korttelissa 7293 pitää huomioida korttelia halkova avo-oja. Kenelle ko. korttelin läpi kulkevan sähkölinjan purku tai siirto kustannuksineen kuuluu? Korttelissa 6105 (tontit 2,5 ja 7) olevien vanhojen kasvihuoneiden alueella saattaa olla saastuneita maa-aineksia. Pyörätielle, joka lähtee nykyiseltä kevyen liikenteen väylältä Haukkamiehentielle, tarvitaan leveyttä 6 m. Haukkamiehentien kääntöpaikka-aluetta ja siitä länteen lähtevää terävää katualueen kulmaa tulee vielä muotoilla. Voiko kulun koulun tontille järjestää niin, että vieressä olevaa 80 m katua ei tarvitsisi rakentaa? Onko syytä varata kääntöpaikan alue korttelin 6106 lounaisnurkassa osittain uimarannan p-alueeksi? Vesihuoltovaraus korttelin 6103 tonttien 6 ja 7 eteläreunaan. Nykyiset linjat ovat ihan rajassa kiinni. Korttelien 6103 ja 6105 väliselle tielle tarvitaan 1 m lisätilaa tien itäpuolelle. Lisätila tarvitaan sv-linjan rakentamiseen nykyisen vesihuoltoverkoston viereen. Korttelit 6105, 7291,7292 ja 7293 saattavat tarvita tonttikohtaisia jvpumppaamoita. Hulevedet pitää käsitellä tonteilla. Rakentamiskustannusten arvio Kangasalan Vesi liikelaitos

8 Kiinteästi perustettavia rakenteita ei tule rakentaa lähemmäksi kuin 4m etäisyydelle vesihuoltolinjoista. Korttelin 6104 tontilla 3 sijaitseva runkovesijohto tulee merkitä asemakaavaan johtoa varten varattu alueen osa merkinnällä. Asemakaavan toteuttaminen vaatii verkoston täydennysrakentamista Ruutanantien länsipuolella. Tilapalvelu Koulun tontin eteläpuolella oleva liittymä palvelee koulun ja päiväkodin huolto- ja saattoliikennettä ja se tulee säilyttää ennallaan. Saappaanpohjantieltä tulee järjestää koulurakennusten alapihan huoltoyhteys. Johanna Nokkonen On halukas jakamaan tonttinsa tulevaisuudessa. Rannan luovuttaminen yleiseen käyttöön ei ole mieluista. Elina Nokkonen-Raami ja Tuomo Raami, 2:214, Pitää kaavoitusta hyvänä, mikäli omat toiveet voidaan ottaa huomioon. Kaavoittaminen voisi olla luontevaa 5 10 vuoden kuluttua. Katu tulee siirtää hieman kauemmaksi tilan nykyisestä asuinrakennuksesta. Katu tulisi rakentaa viemärilinjan kohdalle naapuritilalle, jota nyt kaavoitetaan. Osa tilan viljelmistä uhkaa jäädä kääntöpaikan alle, minkä vuoksi sen kokoa tulisi tarkistaa. Tonttia jaettaessa nykyiset rakennukset tulisi säilyttää samalla tontilla. Rantaan johtavan puiston tilalle tulisi osoittaa rivitalon paikka. Alue soveltuu maaperän puolesta rakentamiseen. Rannan virkistysalue tulee korvata todellisesta arvostaan. Keijo ja Pirjo Ilola, 4:6, Tilan liittymä on merkitty suljettavaksi. Liittymä ei ole vaarallinen, ja sen siirtäminen vaikeuttaisi rakennusten käyttöä. Liittymä tulee säilyttää. Sanna ja Arttu Uusitalo 4:12, Suunniteltu Haukkamiehentien liittymä kulkisi aivan tilan pääoven editse. Tontin eteläosassa on maalämpöputkisto, jonka päälle liittymä osuisi. Kulkuyhteydet tulisi säilyttää nykyisellään. Anna ja Tero Varjoranta, 2:128, Tilan tulee säilyä virkistyskäytössä niin kuin tähänkin asti. Poikkeusluvalla tehty tila on ollut tiiviissä virkistyskäytössä yli 50 vuoden ajan. Asemakaava rikkoisi tilan ja hävittäisi sen rakennuksia. Tilan kaavoittaminen ei ole tarpeen, sillä kunnalla on virkistys- ja ranta-alueita runsaasti niiden käyttö asteeseen nähden. Leena Kauhanen, 3:10 ja 3: ja Kiinteistöille on osoitettu runsaasti katu- ja puistoalueita, jotka eivät kaikki ole kulkemisen kannalta välttämättömiä. Rannan puoleinen kääntöpaikka ei palvele tilaa. (Voitaisiin osoittaa kulkeminen tätä kautta ja poistaa toinen katu koulun viereltä) Uimarannan liikennettä ei pitäisi järjestää uuden kadun kautta. Putkiura voisi jäädä tontille. Vastikään rakennettu liiteri on osittain puistoalueella. Saatujen kommenttien vaikutus suunnitelmaan: Jatkosuunnittelussa on kaavaehdotuksesta jätetty pois Jokirannantien itäpuoliset korttelit ja kouluun liittyvä alue, joiden rakentamiselle ei ole toistaiseksi näkyvissä tarvetta. Osa mielipiteistä voidaan tämän myötä jättää käsittelemättä.

9 Haukkamiehentien liittymä on siirretty vastapäätä Korvenperäntien liittymää, mikä mahdollistaa alueelle rakennetun maalämpöputkiston säilyttämisen. Tarvittavat katuja vesihuoltolinjavaraukset on merkitty kaavaan. Turvallinen kävely- ja pyöräreitti Jokirannan alueelta koululle ja edelleen alikululle muodostuu kaavassa olevan puiston ja myöhemmin kaavoitettavan puiston ja koulun välisen alueen kautta. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Siitä saatiin seuraavat lausunnot ja muistutus: Yhdyskuntatekniikka Haukkamiehentien jätevesien hoitamiseksi Ruutanantien nykyisen alitusviemärin kautta pitää lisätä vesihuoltolinjalle varaus tonttien 1 ja 2 väliin korttelissa Haukkamiehentien liittymä Ruutanantielle pitää rakentaa liikenneturvallisuusnäkökohtiin perustuen korttelin 7292 tontin 1 pohjoispuolelle olevan nykyisen yksityisliittymän kohdalta, missä on parhaat liittymisnäkemät. Näkemät paranevat lisää kun tieluiskan koivut poistetaan. Haukkamiehentien katualue saisi olla kaikilta osiltaan vähintään 10 m leveä. Jokirannantieltä korttelin 6103 AR tontille johtava liittymä tonttien 5 ja 6 välissä tulisi olla vähintään 6 metriä leveä. Korttelin 7293 tonttien myyjän pitää huolehtia, että Lako-ojantie on tontteja rakennettaessa rakenteellisesti sellaisessa kunnossa, että se kestää rakentamisen aikaisen raskaan liikenteen rasituksen. Kangasalan Vesi liikelaitos Vesihuoltoverkosta on kaavan vuoksi täydennettävä, ja sitä suunniteltaessa tulisi tarkastella laajempaa aluekokonaisuutta, jotta verkostosta saadaan järkevä. Johtoja varten on varattava 8 m levyinen ura, jonka sijainti selviää suunnittelun myötä. Vasta suunnittelun jälkeen voidaan ottaa kantaa tonttien liittämiseen verkostoon. Sinikka Hietala, Ruutanantie 771, Valituksemme koskee tontillemme tulevaa tietä, joka uudessa kaavassa suljetaan ja pihaan ajo tulisi Haukkamiehentien kautta. Pyydämme, että tontillemme tie edelleen tulisi Ruutanantien kautta. Perusteluna: uusi tie rikkoo pihapiirin täysin. Emme myöskään halua tonttia jakaa, joten emme halua uutta rakennusta tontillemme. Eikö ole mahdollista saada liittymä talollemme Korvenperän maiden kautta, kun siihen nyt ollaan kaavaa valmistelemassa, ja siihen saakka meidän nykyinen liittymä olisi voimassa. Lausuntojen vaikutus hyväksyttävään kaavaan Ruutanantien itäpuolella: Korttelin 6103 AR-tontin kulkuyhteyttä voidaan väljentää siirtämällä omakotikorttelia kaksi metriä pohjoiseen. Lausuntojen vaikutus jatkosuunnitteluun Ruutanantien länsipuolella: Haukkamiehentielle ei tässä vaiheessa ole mahdollisuutta osoittaa parempaa liittymäpaikkaa kortteleiden 7290 tai 7292 kohdalta. Ajoneuvoliikenne Ruutanantielle voidaan ohjata vain Lako-ojantien kautta korttelin 7293 eteläpuolitse, mikä edellyttää merkittäviä tarkistuksia kaavaan.

10 Liittymärajoitus korttelissa 7290 voidaan poistaa. Turvallinen liittymä on mahdollista osoittaa korttelin länsipuolisen alueen kaavoituksen yhteydessä. Korttelissa 7290 tonteille 1 ja 2 on rakennettu maalämpökanavisto, joka estää vesihuoltolinjan sijoittamisen alueelle. Viranomaisyhteistyö Alueella ei ole sellaisia intressejä, joiden vuoksi viranomaisneuvottelun järjestäminen olisi tarpeen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaava laaditaan osayleiskaavan maankäyttötavoitteita toteuttamaan. Kaavalla mahdollistetaan riittävät alueet ja järjestelmät hulevesien käsittelylle. Alueen halki kulkeville kävely-, pyöräily- ja ulkoilureiteille osoitetaan pääsy ja niille turvataan riittävä alue. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Alueen pohjoisosan turvalliset liikennejärjestelyt. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Maankäytön kehittämisvaihtoehtoja on tutkittu Ruutanan yleiskaavoituksen yhteydessä. Vuoteen 2030 mennessä päätettiin tukea koulun lähiympäristön rakentamista rivi- ja omakotitaloilla. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Valmisteluvaiheen nähtäville pano, kaavoituslautakunta Asemakaavaluonnos nähtävillä Asemakaavaehdotuksen käsittely, kaavoituslautakunta Asemakaavaehdotus nähtävillä Asemakaavan hyväksymiskäsittely, kaav ltk ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaava mitoitetaan noin 10 uudelle omakotitalolle ja 20 rivitaloasunnolle. Palvelut Koulu ja päiväkoti sijoittuvat suunnittelualueen välittömään läheisyyteen. Kaupalliset palvelut sijaitsevat pääosin Ruutanassa noin kilometrin etäisyydellä. Joukkoliikenneyhteys Kangasalle kulkee alueen kautta. Laatutaso on välttävä. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Rakentaminen yhtenäistää alueen ympäristökuvaa, joka on entuudestaan hajanainen. Puoliavoimet tilat muuttuvat rakennetuiksi alueiksi. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Ruutanantiehen rajautuvat korttelit osoitetaan pääosin yksikerroksiseen rivitalorakentamiseen. Korttelien sisäosat ja vanhaan omakotiasutukseen liittyvät alueet osoitetaan täydentävään omakotiasutukseen. Muut alueet Uudisrakennusten liikenne järjestetään Ruutanantielle liittyvien asuntokatujen kautta. Haukkamiehentien katuliittymä rakennetaan vireillä olevan länsipuolisen asemakaava-alueen kautta. Alueen pohjoisosaan jää edelleen käyttöön kaksi olevaa tonttiliittymää, jotka myöhemmässä vaiheessa voidaan kytkeä tonttikatujen kautta.

11 Yleiskaavan mukaisesti koulun länsipuolelta osoitetaan virkistysalueyhteys Lakolammin suuntaan. Alueen kautta kulkee myös kävely- ja pyörätie. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnon ympäristöön Kaava muuttaa joutomaan rakennusalueeksi. Sen rakentamisella ei ole erityisiä vaikutuksia. Rakennettavilla alueilla ei ole luontoarvoja. Alueen rakentaminen ei vaikuta luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden välisiin ekologisiin yhteyksiin merkittävästi. Tummaverkkoperhosen elinpiiriksi sopiva alue jää virkistysalueeksi. Yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia on arvioitu Ruutanan yleiskaavatyön yhteydessä. Alueen rakentaminen on valittu yleiskaavan toteutuksen lähivuosien painopisteeksi. Vaikutukset asukkaiden arkeen Lähelle julkisia ja kaupallisia palveluita sijoittuvan alueen asukkaiden arkielämästä muodostuu laadukas erityisesti lasten kannalta. Joukkoliikenneyhteyksien huono laatu on heikentänyt työikäisten arkea. Yhteydet paranivat , jolloin seudun joukkoliikennelautakunnan järjestämät reiti Ruutanasta Tampereelle ja Ruutanasta keskustaan alkoivat toimia. Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämään Yhdyskuntarakenteen kannalta keskeiselle paikalle sijoittuva alueen rakentaminen on kunnan talouden kannalta edullista. Alueen täydennysrakentaminen tukee Ruutanan kaupallisten palveluiden säilymistä. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueen kohdalla Ruutanantien nopeusrajoitus on 40 km/h. Se ei aiheuta näillä liikennemäärillä asumisviihtyvyyden heikkenemistä. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.7 Nimistö Haukkamiehentien nimi juontaa alueella nuoruutensa viettäneen taiteilija Kimmo Pyykön tuotannosta.

12 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Tontinkäyttöä suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että pihamaalle kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johdetaan maastoon

13 tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan suostumus. Kunnalla ei ole alueella sadevesiverkostoa. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kunta vastaa alueen katujen ja vesihuollon rakentamisesta. Kunta luovuttaa alueelta tontteja maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti. Maanomistajat vastaavat itselleen jäävien tonttien toteuttamisesta. 6.3 Toteutuksen seuranta Toteutuksessa seurataan erityisesti Ruutanantien katuympäristön muotoutumista ja liikenneturvallisuuden kehittymistä. KANGASALA Toteutusta seuraa teknisen keskuksen kotikatutiimi. Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVA, SAAPPAANPOHJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 15.12.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 722 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELI 7290 7293, ja niihin

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KORTEKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kortesuontie 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 800 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE KORTTELI KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KARKAISIJANKUJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 28.1.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 617 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA KYLÄ SUORAMAA KORTTELIT

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, EEROLANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 798 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1007 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YLÄVAINIONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 770 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3108

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LOUKKAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.9.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 782 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1112 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LINTURINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, PIKKUTIKANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 24.1.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 778 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELI 620 OSA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HEIKKILÄNTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 15.3.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 772 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KORTTELIT 1302 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HALIMAJÄRVENTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 797 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE ASEMA KORTTELIT 5500 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TERVEYSKESKUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 11.12.2012 ASEMAKAAVAN NUMERO 710 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE KUOHUNLAHTI KYLÄ KORTTELI 3000,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SURTIKONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 771 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3114 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENTOLANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 23.8.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 784 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA/29 KORTTELI 852 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LINTURINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULORASTAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 4.12.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 751 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELI 618

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, PITKÄTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 796 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA/19 KORTTELI 7270 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VESANIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, UKINTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 774 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE VESANIEMI/10 KORTTELI 108d OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JUNATIE

NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JUNATIE w KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JUNATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 23.8.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 779 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KORTTELI KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKIOISTENTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 7.8.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 801 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3104 OSA

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LEMETYN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LINKOSUO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.3.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 750 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LEMETTY KORTTELI KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SURTIKONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.3.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 725 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI KYLÄ JOKIOINEN KORTTELIT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUOHUNHARJUNTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 21.3.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 789 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3043

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KORVENPERÄN ASEMAKAAVA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.4.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 762 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Ruutanan taajaman

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUHMARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HUHMARINTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 5.2.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 752 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE VESANIEMI/10 KORTTELI 120 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENTOLANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 23.8.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 784 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA/29 KORTTELI 852 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS SUORAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, AAKKULANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.6.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 760 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HARJUNSALO KYLÄ KORTTELIT osa KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUHMARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HUHMARINTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 30.4.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 741 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE VESANIEMI/10 KORTTELI 119b OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KORTEKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Kortesuontie 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 24.10.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 800 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE KORTTELI KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RANTA-KOIVISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ANNALANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.3.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 710 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RANTA-KOIVISTO KYLÄ KORTTELI

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS PIKKOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORPITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 25.8.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 759 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA7 KORTTELIT 400 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS

YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS KANGASALAN KUNTA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS PITKÄJÄRVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 11.2.2008 ASEMAKAAVAN NUMERO 618 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LIUTTU KYLÄ VATIALA KORTTELIT 949,

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KUOHUNLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIVENNAVANKUJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 24.10.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 802 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE KUOHUNLAHTI/31 KORTTELI 3006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot