Uusi lasten ja naisten sairaala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi lasten ja naisten sairaala"

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö Kati Ojala, el Työryhmät Oulu

2 2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 1 Johdanto 6 2 Taustaa Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. STM raportti Synnytyspalveluiden valtakunnallinen toteuttaminen. STM raportti Syövän hoidon kehittäminen vuosina STM raportti Väestöennusteet Väestömäärä Hedelmällisyysikäisten naisten määrä Kokonaishedelmällisyysluku Syntyneiden lasten määrä Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä Työikäisten määrä Erikoislääkärien määrä Kuvaus hankkeesta 19 4 Nykytilojen ja -toimintojen kuvaus Äitiyspoliklinikka Prenataaliosasto eli os Synnytysosasto Äiti-lapsi vuodeosasto os Naistentautien poliklinikka IVF-laboratorio Naistentautien vuodeosasto (os 15) Gynekologisen syövän hoito Naistentautien leikkausosasto ja heräämö Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Vastasyntyneitten teho-osasto (os 55) Lasten teho-osasto Lasten ja nuorten veri- ja syöpätautien osasto ja hematologinen poliklinikka (os 51) Lasten leikkausosasto Nykytoimintojen ja tilojen tärkeimmät kehittämistarpeet ja ongelmat 64 3

4 5.1 Pitkä välimatka (450 metriä) synnytysosaston ja vastasyntyneiden tehon välillä Potilasturvallisuus Hoidon aloitus viivästyy Siirto vie henkilökunnan työaikaa Tilan ahtaus Äidin ja vastasyntyneen erottaminen toisistaan Sairaalassaoloaika Leikkaustoiminta Naistentautien leikkaustoiminta Lastentautien leikkaustoiminta Prenataalipotilaan hoidon pirstaleisuus Tiivistelmä nykytoimintojen ja tilojen ongelmista Toiminnallinen suunnitelma Raskaus, synnytys, lapsivuoteus Prenataalipotilaan hoito Synnytys Äiti-lapsi parin hoito Lasten tehohoito Lasten syöpähoito Leikkaustoiminta Päiväkirurgian kehittäminen Leikkaustoiminta Päiväkirurgian kehittäminen Gynekologinen vuodeosasto Poliklinikat Gynekologinen syöpä Infertiliteettipoliklinikka ja IVF-laboratorio Perinnöllisyyspoliklinikka Kokous-, tutkimus- ja opetustilat Lähisairaaloiden tulevaisuus 98 Raahen aluesairaala Oulaskankaan sairaala Keski-Pohjanmaan keskussairaala Länsi-Pohjan keskussairaala Synnytysmäärän lisäyksen aiheuttamat resurssimuutokset OYS:ssa

5 8 Toimintaa tukevia ratkaisuja Potilashotelli Kotisairaala Potilaiden sitouttaminen omatoimisuuteen Yhteenveto Uudisrakennuksen toimintojen tehostuminen Osastojen sijoittelu uudisrakennuksessa: ehdotus Liitteet 110 Viitteet 112 5

6 1 Johdanto Nykyiset sairaalan naisten- ja lastentautiklinikoiden tilat on suunniteltu lukujen standardeihin. Neljänkymmenen vuoden aikana tilat ovat jääneet kehityksen jälkeen sekä toiminnallisesti että määrällisesti, koska hoito- ja tutkimusmenetelmät ovat muuttuneet. Potilaiden vuodeosastohoito on vähentynyt ja avohoito lisääntynyt. Perhekeskeisyyden vaatimukset ovat kasvaneet erityisesti tulosalueemme toiminnassa. Potilasturvallisuuden, alati lisääntyvän lääkintätekniikan sekä tietosuoja- ja hygienianäkökohtien huomiointi on entistä vaativampaa. Samaan aikaan yliopistollisen sairaalan edellyttämä opetus- ja tutkimustoiminta on huomioitava potilastoiminnan rinnalla. Suurin haasteemme nyt ja tulevaisuudessa on kuitenkin synnytysten määrän kasvu. Oulun seutu on kasvukeskus, jonka väestömäärän on ennustettu kasvavan tulevaisuudessakin. Samaan aikaan keskustellaan pienten, alle 1000 synnytystä vuodessa hoitavien synnytysyksiköiden toiminnan keskittämisestä suurempiin yksiköihin. Mikäli keskittäminen toteutetaan, tarkoittaa se synnytysmäärien jyrkkää lisääntymistä OYS:ssa. Toisin kuin esimerkiksi Helsingin seudulla, Oulussa ei ole mahdollisuutta sulkea täynnä olevan synnytysosaston ovea ja ohjata synnyttäjää ns. väistösairaalaan. Synnytysten lisääntyminen heijastuu luonnollisesti muuhunkin toimintaan: esimerkiksi äitiyspoliklinikan, vierihoito-osaston ja vastasyntyneitten tehohoidon tarve lisääntyy samassa suhteessa. Toiminnan volyymin kasvu antaa aihetta pohtia osaavan henkilökunnan riittävyyttä tulevaisuudessa. Uudet, paremmin nykytoimintaa palvelevaksi suunnitellut tilat mahdollistavat toimintamallien uudelleen järjestelyn, helpottavat raja-aitojen kaatamista osastojen väliltä ja siten mahdollistavat henkilökuntaresurssien tehokkaamman hyödyntämisen. 6 Naisten ja lasten sairaala hankkeella tulosalueemme pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on muodostaa tulevaisuuden tarpeita vastaava, PPSHP:n strategian mukainen toiminnallinen kokonaisuus erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamiseksi pohjoissuomalaisten asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Uuden naisten ja lasten sairaalan tilasuunnittelun näkökulma on potilaslähtöinen: tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja yksinkertaistaa potilaan hoitopolkuja; nämä tavoitteet ovat toisiaan tukevia. Rakennussuunnittelussa pitää pystyä säilyttämään nykytilan vahvuudet, tärkeimpänä esimerkkinä

7 hätäsektiovalmius leikkaussalien sijaitessa synnytyssalien vieressä. Toisaalta pitää poistaa potilasturvallisuutta haittaavat ongelmat, joista tärkeimpänä synnytyssalin ja vastasyntyneitten tehon välinen etäisyys. Oikein toteutettujen tilaratkaisujen avulla potilasprosessien toimivuus paranee, ja tilat riittävät kasvaviin potilasmääriin. Sairaansijojen ja tehohoitopaikkojen käyttöä on mahdollista tehostaa kohdentamalla potilaspaikat oikeisiin tarpeisiin. Hyvin suunnitellut tilaratkaisut tukevat potilasturvallisuutta, tietosuojaa ja henkilökunnan tehokkuutta ja työviihtyvyyttä. Työaikaa ei kulu pitkiin potilassiirtoihin tai henkilökunnan liikkumiseen toisistaan kaukana olevien yksiköiden välillä. Suunnitelmassa korostuvat myös potilaiden ja heidän omaistensa sitouttaminen aktiivisempaan rooliin hoitoprosessissa, perhekeskeisyys ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen; viimeksi mainittujen tärkeys lapsen pitkäaikaisennusteen kannalta on osoitettu viime vuosina lastenpsykiatriassa. 7

8 2 Taustaa 2.1 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. STM raportti Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän laatimaan raportin Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Raportti julkaistiin Raportissa otetaan kantaa kaikkeen päivystystoimintaan. Synnytyksiä koskevat huomiot ovat seuraavat: Synnytysten keskittäminen suurempiin yksiköihin parantaa niiden toimintaedellytyksiä ja lisää potilasturvallisuutta. Suomessa synnyttäjien riskiryhmät keskitetään jo hyvin. Toisaalta kaikki synnytysyksikkömme hoitavat myös riskiryhmiin kuulumattomia synnyttäjiä. Synnytysten hoidon kannalta sairaalan tyyppi (alue/keskussairaala) ei ole määräävä tekijä, vaan riittävä toiminnan volyymi, mikä takaa osaamisen ja vaadittavat resurssit. THL:n syntymärekisterin perusteella normaaleissa raskauksissa (yksisikiöiset raskaudet ja vastasyntyneen paino >2500g) varhaisneonataalikuolleisuus (<7 vrk) oli korkein yksiköissä, joissa oli <1000 synnytystä/v verrattuna yksiköihin, joissa hoidetaan synnytystä/v tai yli 2000 synnytystä/v. Yliopistoklinikoihin on keskitetty komplisoidut raskaudet, joka selittää korkeamman kuolleisuuden. Varhaisneonataalikuolleisuus Suomessa synnytysyksikön koon mukaan. kuolleisuus/1000synnytystä, THL syntymärekisteri 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 < <2000 >2000 yo-yksiköt Toisaalta THL:n selvityksessä naistentautien ja synnytysten hoidon kustannukset olivat asukasta kohden keskimääräistä korkeammat <1000 synnytyksen sairaanhoitopiireissä. Alle keskiarvokustannusten päässeistä sairaanhoitopiireistä kaikki olivat yli 1000 synnytystä vuodessa hoitavia 8

9 Riskisynnytyksiä on vaikea ennustaa. Jopa yli puolet synnytyskomplikaatioista on ennalta arvaamattomia: alkuvaiheessa normaali synnytys muuttuu synnytyksen kuluessa poikkeavaksi ja johtaa komplikaatioihin. On tärkeämpää, että synnytysyksikössä on hyvät valmiudet ja osaamistaso hoitaa komplisoitunutta synnytystä, kuin että synnyttävällä äidillä on lyhyt matka kotoa synnyttämään. Nopea synnytys on harvoin lääketieteellinen riski. Tällä hetkellä synnytyssairaalan saavutettavuus on pääosin 1-2 tuntia. Tämä ei toteudu haja-asutusalueilla, erityisesti Lapissa ja Kainuussa. Synnytysten keskittäminen suurempiin yksiköihin aiheuttaa matkan pidentymistä osalla synnyttäjistä. Riski matkasynnytyksiin lisääntyy, jos matka synnytyssairaalaan pitenee yli 2 tunnin. Pieni, alle 1000 vuosittaisen synnytyksen yksikkö voi olla maantieteellisesti välttämätön. Potilashotellit voivat auttaa matkasynnytysten vähentämisessä. Pidempien etäisyyksien alueella myös sairaankuljetuksen varustelutasossa matkasynnytykseen varautumista tulee huomioida. Valvira on todennut, että turvallinen synnytysten hoito edellyttää mahdollisuutta välittömään keisarileikkaukseen kaikkina vuorokauden aikoina. Yksiköissä, joissa on synnytyslääkärin sairaalapäivystys, on varhaisneonataalikuolleisuus alhaisempi kuin yksiköissä, joissa päivystävä lääkäri on kotona. Lastenlääkärin saatavuus on myös oleellista. Varhaisneonataalikuolleisuus Suomessa suhteessa synnytyspäivystysmuotoon. Kuolleisuus/1000 synnytystä, THL syntymärekisteri 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kotipäivystys Sairaalapäivystys Yo-yksikkö Synnytysten ja naistentautien erikoisalan päivystystyöstä valtaosa liittyy raskauteen tai synnytykseen. Synnytysten ja naistentautien erikoisalan kannalta päivystysrakenteita määrää siis synnytystoiminta. Päivystystoiminnan ylläpitäminen vaatii noin kaksinkertaisen määrän erikoislääkäreitä kuin virka-aikaisen toiminnan ylläpitäminen. Tämä edellyttää alle 1000 synnytyksen yksiköissä ulkopuolisia 9

10 päivystäjiä tai päivätoiminnan suhteen yliresursoitua virkapohjaa. Optimaalinen synnytysten määrä synnytyssairaalalle on yli 2000 synnytystä vuodessa, jolloin volyymi on riittävän suuri. Tällöin päivystykseen vaadittava henkilömäärä toteutuu ilman ostopalvelua. Työryhmä ehdottaa: Riskiryhmiin kuulumattomat synnytykset tulee keskittää vähintään 1000 vuosittaisen synnytyksen yksiköihin. Sairaalassa päivystävä naistentautien- ja synnytysten erikoislääkäri, anestesiologi sekä leikkaussalitiimi hätäkeisarileikkausvalmiutta varten on minimivaatimus synnytystoiminnalle. Sairaaloissa joissa hoidetaan vain riskiryhmiin kuulumattomia synnyttäjiä, voi lastenlääkäripäivystyksen järjestää vapaamuotoisena. Jos hoidetaan riskiryhmiä, tulee lastenlääkärin olla sairaalapäivystyksessä. Synnytyssairaalassa on oltava jatkuva valmius yksinkertaisiin laboratoriomäärityksiin (perusverinäytteet, verensiirron sopivuustestaus). Käytännössä toimivan synnytysyksikön ja pediatrian yksikön erikoislääkärimäärä on minimissään 7-8, loma- ja päivystysjärjestelyt huomioiden. Tällöin päivystys voidaan hoitaa ilman ostopalvelua, mikä hillitsee kustannusten kasvua. Monipuolinen työ ja kohtuullinen päivystyskuormitus parantavat ammattitaitoisen työvoiman hakeutumista yksiköihin. Riittävän suuri volyymi takaa riittävät edellytykset myös erikoislääkärikoulutukselle, hoidon kehittämiselle ja tutkimukselle sekä henkilökunnan osaamiselle hätä- ja erityistilanteissa. Alle 1000 vuosittaisen synnytyksen yksikkö voi olla maantieteellisesti välttämätön. Tällöin toiminnan taso täytyy turvata paikallisin erillisjärjestelyin, mikä vaatii päivystävän henkilökunnan lisäresursointia. 2.2 Synnytyspalveluiden valtakunnallinen toteuttaminen. STM raportti STM julkaisi raportin Synnytyspalveluiden valtakunnallinen toteuttaminen. Selvityshenkilö oli synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri Anna- Maija Tapper. Raportissa käydään läpi synnytystoiminnan kehitystä sekä tulevia haasteita alueellisen väestökehityksen valossa. Raportin pääkohdat ovat seuraavat: Tällä hetkellä Suomessa toimii 31 synnytysyksikköä. Määrä on puolittunut vuodesta 1975 vuoteen 2010 mennessä. Synnytyssairaalaverkoston keskittämisen syistä merkittävimpiä ovat olleet kustannussyyt sekä pula ammattihenkilöistä 10

11 erityisesti päivystysaikana. Niukkenevat henkilöstöresurssit ja lisääntynyt ammattihenkilöiden puute tulevat olemaan myös lähitulevaisuudessa määräävä tekijä suunniteltaessa synnytyspalveluverkkoa. Synnytystoiminta on luonteeltaan päivystyksenomaista toimintaa. Kaikista synnytyksistä 75 % tapahtuu päivystysaikana. Synnytystoiminta eroaa muusta päivystystoiminnasta siten, että synnytyksissä päivystyksellinen hätätilanne syntyy useimmiten potilaan jo ollessa sairaalassa synnyttämässä. Hätä muissa päivystystoiminnoissa (esim. traumakirurgia) sen sijaan syntyy tavallisesti sairaalan ulkopuolella, jolloin välimatka sairaalaan on merkittävä tekijä. Sairaalan ulkopuoliset synnytykset (1/1000 synnytystä). THL, Mika Gissler 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Helsinki Tampere Turku Kuopio Oulu 0, Sairaalan ulkopuolella tapahtuvien synnytysten osuus on noin 1-2/1000 synnytystä. Määrällisesti ne ovat lievästi nousseet viimeisen vuosikymmenen aikana alle sadasta noin 125 tapaukseen vuodessa. Varsinaisia matkasynnytyksiä on tapausta/vuosi koko Suomessa. Matkasynnytykset ovat lisääntyneet lievästi nimenomaan tiheään asutuilla alueilla, ei haja-asutusalueilla. Ratkaisuksi pitkän välimatkan synnytyksiin on tarjottu potilashotellitoimintaa. Riskisynnytykset ja pienten keskosten (<1500g tai <32 raskausviikkoa) hoito tulee keskittää yliopistosairaaloihin. Keskittäminen on jo käytännössä suurelta osin tapahtunut onnistuneesti. Toisaalta osa matalan riskin synnyttäjienkin vastasyntyneistä tarvitsee siirtoa tehohoitoon. Näissä tilanteissa siirtovälimatkalla vastasyntyneiden tehohoitoyksikköön on merkitystä. 11

12 Valviran suosituksen mukaan synnytysyksikön minimivaatimuksena tulee olla ympärivuorokautinen valmius hätäsektioon. Hätäsektio joudutaan tekemään vajaassa 2 %:ssa kaikista synnytyksistä. Hätäsektiovalmius edellyttää käytännössä lääkärien ja leikkausalihenkilökunnan päivystämistä sairaalassa. Eduskunnan oikeusasiamiehen pyynnöstä STM selvittää paraikaa hätäsektiovalmiuden edellytysten toteutumisen mahdollisuutta. Ennenaikaista synnytystä koskevan Käypä hoito suosituksen (viite) mukaan synnytysyksikön minimivaatimus tulee olla ympärivuorokautinen valmius vastasyntyneen elvytykseen, sisältäen asianmukaiset synnytys-, anestesia- ja lastenlääkäripalvelut. Erityisesti ennenaikaisten vastasyntyneiden ensihoidon päivystysvalmiuksia pitäisi parantaa. Mikäli synnytysyksikön päivystysvalmiusvaatimuksia tiukennetaan, turvallisuuden korostaminen johtaa synnytysten keskittämiseen. Uusi terveydenhuoltolaki ( alkaen) pyrkii vahvistamaan perusterveydenhuollon asemaa ja madaltamaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä rajaa. Erityisvastuualueille on annettu entistä vahvempi rooli alueellisina toimijoina. Lain hengen mukaisesti yliopistosairaalapiirin erityisvastuualueen tulee valmistella yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja synnytysyksiköiden kanssa varautumis- ja kustannussuunnitelma pienimpien yksiköiden synnytysten muualle siirtymisen varalta, huomioiden maantieteelliset ja kielelliset olosuhteet, väestöennusteet sekä potilaiden vapaa liikkuvuus. Lisäksi äitiyspoliklinikoiden ja neuvoloiden yhteistyötä tulee tiivistää, pyrkiä erikoisosaajien yhteiskäyttöön sekä konsultaatiomahdollisuuksien lisäämiseen. 2.3 Syövän hoidon kehittäminen vuosina STM raportti STM julkaisi onkologisen työryhmän laatiman raportin syövän hoidon kehittämisestä. Gynekologisen syövän osalta raportissa todetaan seuraavaa: Suomen Syöpärekisterin ennusteen mukaan vuosina naisten uusien syöpien vuotuinen määrä kasvaa 10 16%. Tämä johtuu keskimääräisen eliniän pitenemisestä ja suurten ikäluokkien tulosta ikään, jossa syövän ilmaantuvuus kasvaa voimakkaasti. Vuonna 2020 kirurginen hoito on edelleen useimpien syöpäkasvainten ensisijainen hoitomuoto, jota sädehoito ja sytostaattihoidot täydentävät. Jatkuvasti kehittyvä teknologia ja potilaiden pidempi elinikä johtavat tilanteeseen, jossa muiden sairauksien määrä lisääntyy myös syöpäpotilailla. Leikkauksiin liittyvien 12

13 sydän- ja verenkiertokomplikaatioiden ja syöpähoidoista johtuvien infektioiden määrän ennakoidaan kasvavan. Nämä edellyttävät lisäpanostusta tehohoitotasoiseen hoitoon. Gynekologisten syöpien kirurgia (munasarjasyöpä, kohdunkaulasyöpä, korkean riskin kohdun runko-osan syöpä, munanjohtimen syöpä, emättimen syöpä, ulkosynnytinsyöpä) tulee keskittää yliopistollisiin sairaaloihin. Poikkeuksena tästä ovat matalan riskin kohdun runko-osan syövät (kohdun runkoosaan rajoittuneet hyvin tai kohtalaisesti erilaistuneet puhtaat adenokarsinoomat ja adenoakantoomat), joita voidaan hoitaa myös keskussairaaloissa. Kohdun runko-osan syöpä lisääntyy koko ajan. Tällä hetkellä tapauksia on vajaat 800 vuodessa. Kohdunkaulasyöpää on nykyään noin 170 uutta tapausta vuosittain, joskin tauti on lisääntymässä nuorissa ikäluokissa. Kohdunkaulasyövän hoito tulisi keskittää muutamiin yliopistosairaaloihin. Robottiavusteisten leikkausten asema tulee selkiintymään, ja ne tulisi keskittää muutamaan keskukseen. Sädehoidon käyttö syövän hoitona on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Sytostaattihoidon antaminen yhtäaikaisesti sädehoidon kanssa (kemosädehoito) on parantanut sädehoidon tehoa joidenkin syöpien hoidossa, esimerkkinä kohdunkaulan syöpä. Sädehoito on tehokas, suhteellisen halpa ja melko hyvin siedetty tapa hoitaa syöpiä ja vähentää uusiutumia syöpäleikkauksen jälkeen. Siksi sädehoidon kysyntä tullee edelleen lisääntymään lähivuosina. Mahdollisuudet hoitaa syöpää lääkkeillä ovat jatkuvasti parantuneet. Monen syövän hoidossa lääkitys pidentää sairastuneen elinikää. Tämä on lisännyt syövän lääkehoidon tarvetta ja tarvetta käyttää syöpälääkitystä entistä pitempään. Nykyisin jo käytössä olevien hormonaalisten hoitojen ja perinteisten solunsalpaajien osuus syövän hoidossa tullee olemaan merkittävä myös lähitulevaisuudessa, tulevaisuudessa biologisilta syöpälääkkeiltä odotetaan paljon. Väestön vanheneminen ja syövän hoitomahdollisuuksien lisääntyminen todennäköisesti lisäävät syövän lääkehoitojen kysyntää lähivuosina. 2.4 Väestöennusteet Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Suomen väkiluvun kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Ennuste pohjautuu havaintoihin syntyvyydestä, kuolevuudesta ja muuttoliikkeestä. Vuonna 2030 Suomen väestöennuste on 5,85 miljoonaa. 13

14 Tulevaisuudessa alueelliset erot väestöennusteissa korostuvat entisestään ja keskittyminen väestökeskuksiin lisääntyy. Tämä on havaittavissa sekä toteutuneessa kehityksessä että tilastokeskuksen ennusteissa. Seuraavat luvut perustuvat Tilastokeskuksen, THL:n ja Kuntaliiton julkaisuihin. Ennustettu väkiluvun muutos P-Pohjanmaa Oulu Tilastokeskus: Väestöennuste kunnittain ja maakunnittain vuoteen Muuttoliikkeen sisältävä laskelma ( ) 14

15 2.4.1 Väestömäärä OYS:n erva-alueen väestömäärä oli vuoden 2009 lopussa Vuosien aikana väestömäärä on kasvanut 6 %. Kehitys on ollut erva-alueen sairaanhoitopiireissä erisuuntaista. Vuosien aikana PPSHP:n väkiluku on kasvanut 18 %. Samaan aikaan Kainuun väkiluku on laskenut n. 20 % ja Länsi-Pohjan n. 10 %. Vuoteen 2030 mennessä koko OYS:n erva-alueen väestömäärän ennustetaan kasvavan 6 % nykyisestä. PPSHP:n väkiluku kasvaisi 12 % ja Keski-Pohjanmaan 5 %. Länsi-Pohjan ja Lapin väkimäärän ennustetaan pysyvän ennallaan. Kainuun väkiluku laskisi 5 %. 15

16 2.4.2 Hedelmällisyysikäisten naisten määrä Hedelmällisyysikäisten naisten määrä on vähentynyt Suomessa 16 % aikana. Tänä aikana kuitenkin Pohjois-Pohjanmaan shp:ssä naisten määrä on säilynyt ennallaan. Kainuussa laskua on 60 %, Länsi-Pohjassa 45 %, Lapissa 35 % ja Keski- Pohjanmaalla 20 %. Ennusteen mukaan hedelmällisyysikäisten naisten määrä vähenisi koko OYS:n erva-alueella nykyisestä naisesta naiseen eli n. 3 % vuoteen 2030 mennessä. Kuitenkin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla määrä säilyisi nykyisellä tasolla, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiireissä naisten määrän ennustetaan vähenevän 8 % ja Kainuussa 15 % nykyisestä vuoteen 2030 mennessä Kokonaishedelmällisyysluku Kokonaishedelmällisyysluku (total fertility rate, TFR) eli lapsimäärän odote, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan, on lähes kaikissa Euroopan maissa alle väestön laskennallisen uusiutumistason (2,1). Kokonaishedelmällisyysluku Suomessa oli 1,87 vuonna Suhteellisesti eniten lapsia syntyi Pohjanmaan maakunnissa: TFR oli Pohjois-Pohjanmaalla 2,40, Keski-Pohjanmaalla 2,37, Etelä-Pohjanmaalla 2,18 ja Pohjanmaalla 2,15. Vain näissä neljässä maakunnassa syntyvyys oli v väestön uusiutumistason yläpuolella Syntyneiden lasten määrä V OYS erva-alueella syntyi 9500 lasta. Vuosien aikana syntyneiden määrä on kasvanut vain Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (9 %). Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiireissä syntyneiden määrä on vähentynyt noin 40 %. (Ks. Synnytykset sairaaloittain , Tilastokeskus, liite 2.) Mikäli syntyvyys pysyy nykytasolla, laskee syntyneiden määrä OYS:n ervaalueella vuoteen 2030 mennessä noin 5 %. Pohjois-Pohjanmaalla vähentymistä ennustetaan olevan 2 %, Keski-Pohjanmaalla, Länsi-Pohjassa ja Lapissa 5 % ja Kainuussa 15 %. Tämä edellyttää muuttotappion pysymistä 2000-luvun lopun maltillisella tasolla. 16

17 2.4.5 Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä Alle 15 vuotiaiden määrän muutos (%) kunnittain vuosina Alle 15 vuotiaiden määrän muutos (%) +25 % tai enemmän + 6 % +24 % -5 % +5 % -24 % -6 % -25 % tai enemmän Lähde: Tilastokeskus Väestötilastot Aluejako mukainen 342 kuntaa Työikäisten määrä Tilastokeskuksen ennusteen mukaan työikäisten osuus väestöstä pienenee nykyisestä 66 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuodesta 2010 lähtien työiästä poistuu enemmän ihmisiä kuin työikään tulee. Työvoiman tarjonnan pienentyessä edessä on työvoimapula. 17

18 2.4.7 Erikoislääkärien määrä 18

19 3 Kuvaus hankkeesta Naisten ja lasten sairaala hanke käynnistyi toukokuussa 2011, jolloin PPSHP:n tekninen osasto ja sairaanhoitopiirin johtaja antoivat tehtäväksi laatia tarvekartoituksen ja alustavan toiminnallisen suunnitelman uudisrakennukselle. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin 1) nykyisten toimintojen, potilasvirtojen ja hoitoprosessien kuvaus, 2) nykytoiminnan ongelmien ja kriittisten kohtien kartoitus, 3) tulevaisuuden haasteiden arviointi sekä 4) uudistettujen toimintamallien visiointi uudisrakennusta ajatellen. Projektipäälliköksi hankkeeseen nimitettiin synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri Kati Ojala alkaen. Projektipäällikön toimintaa valvoi ohjausryhmä (ks. kaaviokuva). Ohjausryhmän kokouksissa vierailivat kutsuttuina johtava ylilääkäri Aino-Liisa Oukka, teknisen keskuksen edustaja Heikki Salumäki ja hallinnollinen ylilääkäri Juha Korpelainen. Projektipäällikkö johti kolmea työryhmää, joiden kokoonpanot valitsi ohjausryhmä (kaaviokuva). Projektipäällikkö istui kaikissa kolmessa työryhmässä ja kokosi niiden tuottaman materiaalin yhteen. Synnytys- ja naistentautien klinikka on hankkeessa kokonaisuudessaan. Klinikan nykyisiä toimipisteitä ovat: Osasto 11: prenataalivuodeosasto Poliklinikka 12: gynekologisen syövän avohoitoyksikkö + prepoliklinikka Osasto 13 (I ja II): synnytysvuodeosasto Osasto 15: naistentautien vuodeosasto Naistentautien poliklinikka Äitiyspoliklinikka ja sikiötutkimusyksikkö Naistentautien leikkausosasto ja heräämö Synnytysosasto ja synnyttäjien vastaanotto Perinnöllisyyspoliklinikka Lasten ja nuorten klinikan nykyisiä toimipisteitä ovat: Osasto 51: lasten hematologian ja -onkologian yksikkö Osasto 55: vastasyntyneiden teho- ja hoitoyksikkö Osasto 60: lasten kirurgian ja -gastroenterologian yksikkö Osasto 62: lasten infektio- ja sisätautiyksikkö sekä päivystys Osasto 64: lasten teho-osasto 19

20 Osasto 65: lastenneurologian yksikkö Lasten ja nuorten ajanvarauspoliklinikka Lasten leikkausosasto Näistä hankkeeseen sisällytettiin vastasyntyneiden tehohoitoyksikkö, lasten tehohoitoyksikkö, lasten onkologian yksikkö sekä leikkausosasto. OHJAUSRYHMÄ Päivi Tapanainen Juha Tapanainen Seija Miettinen Anne Seppänen Eila Suvanto Aila Kokko, sihteeri Projektipäällikkö Kati Ojala SYLAGE Kati Ojala Aydin Tekay Tytti Raudaskoski Jukka Moilanen Tiina Kemppainen Jaana Roininen Sirkka-Liisa Hannola Raija Keränen Hilkka Määttä Tuula Kaukola Ulla Heikkinen GYN Eila Suvanto Hannu Martikainen Ulla Puistola Sari Koivurova Anne Talvensaari-Mattila Tuula Lämsä Anne-Mari Autio Seija Kukkonen Kaisu Rautionaho Merja Harjula Hilkka Määttä Anne Vuotikka LAS Tuula Kaukola Ulla Heikkinen Merja Möttönen Anna-Maija Mertaniemi Outi Peltoniemi Kristiina Piironen Willy Serlo Arja Rantanen Kati Ojala 20

21 4 Nykytilojen ja -toimintojen kuvaus 4.1 Äitiyspoliklinikka Potilaat Asiakkaina ovat naiset, joilla on raskauskomplikaatio kuten esimerkiksi ennenaikainen vedenmeno tai pre-eklampsia, monisikiöiset raskaudet, äidin krooninen sairaus kuten diabetes, huume- ja päihdeäidit, synnytyspelko, yliaikaisuus jne. Annettavat hoidot ja tutkimukset Sikiödiagnostiikka (ultraäänitutkimukset, lapsivesipunktiot, istukkabiopsiat, napaveripunktiot), diabetesneuvonta, synnytyspelkokeskustelut, synnytystavan suunnittelu, synnytyksen jälkitarkastus (esimerkkejä) Henkilöstö Ammattinimike Määrä Kätilö* 8 Sisäinen sijainen 1 Osastonsihteeri 2,5 Osastonhoitaja 1 Osatonylilääkäri 1 Erikoislääkäri 1,4 Erikoistuvalääkäri 1 Sisätautilääkäri osapäiväinen 0,2 *Yksi kätilö SITU:ssa (=sikiötutkimusyksikkö). Neljä kätilöä hallitsee diabeetikkojen hoidon. Synnytyspelkopotilaita hoitaa 2-3 kätilöä yhteistyössä synnytysosaston kanssa. Päihdepotilaita hoitaa yksi kätilö 2-3 päivänä viikossa. Päivystävä kätilö hoitaa päivystyspotilaat, yliaikaiskäynnillä olevat ja sarjahoitokäynnillä olevat potilaat, lisäksi tehtäviin kuuluu puhelinneuvonta ja läheteaikojen antaminen. Sairaalalääkäri ja kätilö toimivat työparina samassa vastaanottotilassa. Erikoislääkärille menevät potilaat käyvät ensin kätilön vastaanotolla. 21

22 Äitiyspoliklinikan ja SITU:n toimintaluvut vuodelta toimintaluvut Hyväksytyt lähetteet Lisäkäynnit* Diabeteshoitaja Sisätautilääkäri Päihdekätilö Sype**-kätilö Lääkärikäynnit *Lisäkäynti =lääkärin vastaanoton kanssa samalla kertaa tapahtuva käynti kätilön (esim. diabeteshoitaja), tai toisen lääkärin (esim. sisätautilääkäri) vastaanotolla. Potilaalla voi olla samana päivänä useita vastaanottokäyntejä varattuna. **Sype= synnytyspelko Prosessin vahvuudet potilaiden odotusaikoja saatu lyhennettyä lääkärin ja kätilön työskentely samassa huoneessa koetaan toimivaksi erikoispoliklinikoiden toiminta: diabetes-, päihde- sype-asiakkaat toimii Äitiyspoliklinikan ja SITUn nykyiset tilat -kanslia- ja arkistotilat yhteensä 50.4 m 2 -potilastilat yhteensä m 2 (lääkärin ja kätilön työpisteet) -potilas wc-tilat 12 m 2 -henkilökuntatilat 20.3 m 2 -henkilökunnan wc-tilat 10.8 m 2, pukeutumistilat 11.9 m 2 (ahdas) Äitipkl tilat vastaanottotilat muut tilat Äitipkl yhteensä 220,1 m2 377,9 m2 598 m2 Tilojen ongelmakohdat pitkä matka synnytysvastaanotolle ja synnytyssaliin poliklinikka remontoitu vanhasta vuodeosastosta, vastaanottotilat pienet ei poistumisteitä vastaanottohuoneista 22

23 4.2 Prenataaliosasto eli os 11 Osaston kuvaus Osasto 11:lla hoidetaan vuodeosastohoitoa vaativia raskaana olevia naisia, joilla on raskauskomplikaatio, esimerkkeinä raskausmyrkytys tai sikiön kasvun hidastuma, synnytyksen käynnistys, äidin krooninen sairaus, monisikiöiset raskaudet. Tarjottavia hoitoja ovat mm. ultraäänitutkimukset, sikiödiagnostiikka, raskauskomplikaatioiden hoito, synnytyksen käynnistäminen, lapsivuodehoito. Osastolla hoidetaan lisäksi synnytyksen jälkeen ne äidit, jotka tarvitsevat tarkempaa seurantaa, esim. pre-eklampsiapotilaat tai synnytyksessä runsaasti vuotaneet äidit. Osasto toimii myös vierihoito-osaston (os 13) varaventtiilinä, eli osastolle sijoitetaan ruuhka-aikoina myös terveitä synnyttäjiä. Osastolla on 25 sairaansijaa, joista 15 on ensisijaisesti prenataalipotilaiden ja 10 synnyttäneiden äitien käytössä. Osasto 11 henkilöstö Ammattinimike kpl Osastonhoitaja 1 Kätilö 22 Sairaanhoitaja 0.5 Lähihoitaja 0.5 Osastonsihteeri 1 Osastonylilääkäri 0.35 Erikoistuva lääkäri 1 Osaston toimintalukuja os hoidetut potilaat hoitopäivät hoitoaika (vrk) 2,6 2,8 2,4 2,4 23

24 Prosessin ongelmakohdat Osastolla on potilaita odottamassa paikkaa synnytyssaliin käynnistykseen ja pitkän matkan potilaita odottamassa synnytystä. Molemmat potilasryhmät ovat turhaan osastolla viemässä sairaansijan osaston kansliassa on vauvoja erityisesti yöaikaan kätilöiden valvottavina Osaston tilat Potilastilat 316,8m2 Tutkimushuone, lastenhoitohuone 38m2 Muut tilat 144m2 Käytävätila 205,8m2 yht. 704,6m2 Potilashuoneet: yhden hengen huone 4 kahden hengen huone 6 kolmen hengen huone 3 Muut tilat Päiväsali 1 Kätilökanslia 1 Lääkärintutkimushuone 1 Osastonhoitajanhuone 1 Henkilökunnan kahvihuone 1 Henkilökunnan WC 1 Osastonsihteerin huone 1 Osaston keittiö 1 Huuhteluhuone 1 Siivoushuone 1 Tilojen ongelmakohdat synnytyssaliin ja leikkaussaliin pitkä matka vastasyntyneiden teho-osastolle pitkä matka konsultoiville lääkäreille, sosiaalihoitajalle jne. ei tiloja 24

25 varastotilat puutteelliset: käytävällä paljon tavaraa lääkehoitohuone puuttuu potilashuoneet ahtaita, koneiden johdot lattialla suihkua ei yhdessäkään huoneessa, hankaloittaa eristyksen järjestämistä yhden ja kahden hengen huoneita liian vähän kokoustilat ja rauhallinen työskentelytila puuttuvat kokonaan lääkärin huone ahdas (esim. jos potilas tuodaan sängyllä, joudutaan siirtämään tuoleja käytävälle) 4.3 Synnytysosasto Potilaat synnyttäjät ja tukihenkilöt vaativaa tarkkailua tarvitsevat raskaana olevat potilaat yli 20 rv raskaana olevat päivystysasiakkaat (muut kuin synnyttäjät) ajanvarausasiakkaat (perätila, synnytystapa-arvio, synnytyspelko) Synnytysosaston toimintalukuja (myös ks. liite jossa tarkemmin) Toiminta Synnytykset Syntyneitä lapsia Elektiiviset sektiot Kiireelliset sektiot Hätäsektiot Sektiot yhteensä n (%) 643 (15.5) 701(17.1) 666 (15.8) 717 (16.4) 719 (16.3) Epiduraalipuudutus Spinaalipuudutus Verenvuoto > 1500 ml

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset No 12 24.9.2013 yritysneuvoja hilkka lydén Hoivayritys saa myos kannattaa toimivaa tiimityötä moniammatillisuus s. 14 6 x sairausloman muutokset diginuoret mikä on liikaa? mediakasvatus s. 36 Tehyn yksityissektorin

Lisätiedot

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Puhelimet eivät toimi, mikä avuksi? LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot