Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä , Virolahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä 27.1.2015 16, Virolahti"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä , Virolahti 119/11.111/2014 Rakla Rakennusvalvonta on katselmuksessaan todennut Rantala 3:119 ( ), että rakennuslupa loma-asunnon rakentamisesta seuraavaa. Rakennus on vesikatovaiheessa ja savuhormi on muurattu. Rakenteilla oleva rakennus ei vastaa tehtyä rakennuslupapäätöstä loma-asunnon rakentamisesta. Hyväksytyissä suunnitelmissa rakennus on esitetty hirsirakenteisena, mutta se on tehty puurunkoisena ns. pitkästä tavarasta ja vuorattu tuulensuojalevyllä. Rakennuksen korkeus on korkeampi ja kattokaltevuus on jyrkempi, kuin suunnitelmissa on hyväksytty. Hyväksytyissä suunnitelmissa oleva avokuistiin on rakennettu seinät ja ikkuna-aukot. Rakennukseen tehty runkoratkaisu ei vastaa hyvää rakentamistapaa. Rakennushankkeesta ei ole tehty luvan edellyttämiä katselmuksia, kuten sijaintikatselmusta eikä luvan edellyttämiä rakennesuunnitelmia ole esitetty ja työmaan aloittamisilmoitusta ole tehty (työt aloitettava ja työt oltava valmiit ). Rakennustarkastaja on kirjeessä keskeyttänyt (MRL 180 ) ja pyytänyt selvityksen tehdystä rakentamisesta mennessä. Rakentaja on antanut sähköpostilla vastineensa, jossa todetaan seuraavaa. "Suoritetut viranomaistarkastukset: Sijaintikatselmus suoritettu yhdessä rak. tarkastaja, työmaan vastaava tj. ja rakennuttaja Kantavat rakenteet ja hormi, tarkastus , rak. tarkastaja ja vast. tj. Ilmoitukset: Töiden aloittamisilmoitus on tehty sähköisesti rak. tarkastajalle. Ilmoitus annetaan kirjallisena rakennusluvan mukana seuranneella

2 lomakkeella. Muutokset: Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakentaja päätti tehdä rakennuksen sahatavarasta. Puutavaran menekki on huomattavasti pienempi, eikä tarvittavia hirsiä ollut saatavana edullisesti siihen aikaan. Rakennus tullee näyttämään jokseenkin samannäköiseltä kuin että se tehtäisiin hirsirakenteisena. Ulkoseinät tulee verhoiltavaksi leveällä vaakapaneelilla, mikä tulee näyttämään ulospäin hirreltä. Terassille tullee laitettavaksi ikkunat, koska terassi rajoittuu suoraan avoimella merelle. Tällä ehkäistään veden ja lumen pääsy terassin rakenteisiin. Varsinkin talvella lumi lentää suoraan aavalta mereltä ja kinostuisi terassille. Runkorakenteen muutoksesta on ilmoitettu vastaavalle, joka on hyväksynyt muutoksen ehdolla, että rak. tarkastuksen hyväksyntä muutokseen haetaan. Rakennuksen sisäkorkeutta on kasvatettu, jotta sisälle asennettavat riippuvalaisimet eivät osuisi asujiin. Yläpohjan korkeutta, h1 on kasvatettu 0,4 metriä riittävän eristevaran asentamiseksi rakennetun vesikaton alle. Rakennuksen päämitat ovat rakennusluvan mukaisissa mitoissa. Rakennustapa: Käydyssä kantavien tarkastuksessa havaitut rakenteet ovat väliaikaisia tukia, välituet tullaan rakentamaan myöhemmin. Suunnitelmat: Pääpiirustukset tullaan muuttamaan / uusimaan myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisiksi. Rakennuslupa: Rakennusluvalle haetaan jatkoaikaa rakentajan toimesta. Rakentaminen on tehty ns. hartiapankki - rakentamisena. Päätyö on estänyt projektin saattamisen valmiiksi rakennusluvan mukaisessa aikataulussa". Liitteet Liite 5a, työmaan keskeytyskirje ja 5b, vastinekirje. Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää MRL 180 :n mukaisesti pysyttää rakennustöiden keskeytyspäätöksen Rantala 3:119 kiinteistöllä voimassa, kunnes rakentaja on esittänyt hyväksytyt muutosasiakirjat tarvittavine liitteineen, jotka mahdollistavat rakennustöiden jatkamisen. Mahdolliset muutosrakennuslupa-asiakirjat kaikkine liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan mennessä. Tässä vaiheessa asiasta ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten.

3 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sovellettava lainkohta MRL 180 Rakennustyön keskeyttäminen Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ. Rakla Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Rakennuslautakunnan ( 76) tekemän rakennustyön keskeytyspäätöksessä edellytettyyn määräaikaan on rakennusvalvontaan tulleet seuraavat asiakirjat. - rakennustyönaloitusilmoitus (saapunut ) - rakennusluvan jatkoaikahakemus (saapunut ) Rakennusvalvonta on pyytänyt kirjeitse vastinetta rakentajalta rakennuslautakunnan päätöksen määräajan umpeutumisesta. Rakentaja on antanut vastineen , jossa kerrotaan seuraavaa. "Rakennustyön muutossuunnitelmat toimitetaan tarvittavine asiakirjoineen myöhemmin. Asia on valmistelussa, mutta ei ehdi mennessä. Vastaavana työnjohtajana toimii Petri Alastalo". Valmistelu Rakennusluvan jatkoaikahakemusta ei voida käsitellä, ennen kuin rakennusluvan keskeytyspäätös on poistunut. Rakennusluvassa hankkeelle on hyväksytty eri henkilö, joka nyt vastineessa ilmoitetaan hankeen vastaavaksi työnjohtajaksi. Vastaavan työnjohtajan vaihtamista ei voida käsitellä eikä hyväksyä,ennen kuin rakennusluvan keskeytyspäätös on poistunut. Vastaavan työnjohtajan on täytettävä MRL 122 c :n vaatimukset ja vastaavan työnjohtajan (MRL 122 d ) hakemus on tehtävä ko. tarkoitukseen olevalla erillisellä hakemuskaavakkeella. Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Liitteet Liite 8 vastinepyyntö Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta jatkaa MRL 180 :n mukaista päättämäänsä ra-

4 kennustöiden keskeyttämispäätöstä Rantala 3:119 kiinteistöllä, kunnes rakentaja on esittänyt hyväksytyt muutosasiakirjat tarvittavine liitteineen, jotka mahdollistavat rakennustöiden jatkamisen. Muutosrakennuslupa-asiakirjat kaikkine liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan mennessä. Mikäli määräaikaan mennessä ko. asiakirjoja ei ole toimitettu antaa rakennuslautakunta asian poliisille esitutkintaan. Päätös Rakla Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakentajan edustaja on sähköpostilla pyytänyt rakennusvalvontaa suorittamaan rajanaapurien kuulemisen ko. asiassa. Rakennusvalvonta on vastannut ko. sähköpostiin, "ettei voi kuulla rajanaapureita kunnan toimesta, koska muutossuunnitelmia ei ole rakennusvalvontaan toimitettu. Rakennuslautakunta käsittelee rakennustyön keskeyttämispäätösasiaa kokouksessa. Tällöin kyseinen naapurin kuulemin olisi oltava suoritettuna". Rakentaja on sähköpostilla ilmoittanut seuraavaa. "Todennäköisesti en pysty toimittamaan vaadittuja asiakirjoja määräajassa. Muutossuunnitelmat ovat melkein valmiit. Pyydän, että rakennuslautakunta ei siirrä rakennustyön keskeytysasiaa poliisitutkintaan seuraavilla perusteilla: Virhe menettelyssäni ei perustu tuottamuksellisuuteen vaan tarkoituksena on ollut saattaa muutossuunnitelmat ajan tasalle". Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta jatkaa MRL 180 :n mukaista päättämäänsä rakennustöiden keskeyttämispäätöstä Rantala 3:119 kiinteistöllä, kunnes rakentaja on esittänyt hyväksytyt muutosasiakirjat tarvittavine liitteineen, jotka mahdollistavat rakennustöiden jatkamisen. Muutosrakennuslupa-asiakirjat kaikkine liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan mennessä. Mikäli määräaikaan mennessä ko. asiakirjoja ei ole toimitettu antaa rakennuslautakunta asian poliisille esitutkintaan. Päätös Rakla Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hankeen muutossuunnitelmat (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset) on toimitettu sekä uusi jätevesisuunnitelma on toimitettu rakennusvalvontaan.

5 rakennusvalvonta on kirjeitse uusien suunnitelmien pohjalta kuullut Rantala 3:119 tilan rajanaapurit (3 kpl). Rantala 3:119 tilan poikkeamisluvalla myönnetty rakennusoikeus on 150 k-m²: josta oli käytetty 36 k-m² myönnetyssä ( ) rakennusluvassa lomarakennuksen kerrosala on 52,8 k-m² ja joka on suunniteltu tehtäväksi 100 mm "pelkkahirrestä". Uusissa suunnitelmissa rakennus poikkeaa myönnetystä luvasta seuraavasti: - rakennuksen harjakorkeus on 6,261 m sokkelin yläpinnasta (4,663 m on 1,6 m korkeampi) - kattokaltevuus 1:2,5 (1:3, jyrkkyys kasvanut 0,5:llä) - ulkoseinän paksuus 278 mm (100 mm) - ulkoseinän rakenne on 125 mm + 50 mm eristetty puurunko, paneeli verhoiltu (hirsi 100 mm) - pohjan pinta-ala 61,5 k-m² (52,8 k-m²) - parvi 39 k-m² (ei ole) - kerrosala yhteensä 104,1 k-m² (52,8 k-m²) Käyttötarkoitus on muuttunut mm. varastosta on tehty pukuhuone, johon on sijoitettu wc -istuin (vesikäymälä) ja tupaan sijoitettu sähköliesi ja tiskiallas (vesihanalla). Rakennuksen käyttöaste parven, varustuksen ja lämpöeristeen osalta on kasvanut. Huomautus Yksi rajanaapuri on ottanut yhteyttä rakenusvalvontaan koska on saanut kuulemiskirjeen vasta Rakennusvalvonta on sopinut tapaamisen rakennustarkastajan rajanaapurin edustajan kanssa Tapaamisessa on annettu rajanaapureille mahdollisuus jättää kirjallinen huomautus viikon 3 aikana. Kirjallinen huomautus asiasta on saapunut , jossa todetaan seuraavaa. "Poikkeusluvalla haettu 1 kerroksinen ja kerrosalaltaan noin 40 neliön suuruista lomarakennusta. Nyt rakenteilla oleva 2 kerroksinen ja neliöitä reilusti enemmän. Rakennus liian hallitseva (maisemaan). Pitää tehdä alkuperäisen luvan mukainen. Rakennettu jo monta vuotta, onko rakennuslupa vielä voimassa, Kun rakennetaan erilainen kun lupa ja jos muutos hyväksytään. Voivatko silloin kaikki rakentaa mitä haluavat tämän kunnan alueella". Jatkoaika Rakentaja on jättänyt jatkoaikahakemuksen, jossa esitetään seuraavaa. "Haen jatkoaikaa kolmeksi vuodeksi työn loppuunsaattamiseksi seuraavasti: Rakentaminen on tapahtunut varsinaisen ansiotyön sivussa ns. hartiapankkirakentamisena. Työ on edistynyt kuitenkin sillä tavoin, että rakennus on vesikatossa ja savupiippu on valmis. Jatkossa rakennustyö

6 tulee valmistumaan arvioni mukaan kolmessa vuodessa. Alkuperäisestä suunnitelmasta rakentaa rakennus hirsirakenteisena luovuttiin, koska sopivaa puutavaraa ei ollut saatavilla kohtuullisesti. Tilalle tuli suorasta puutavarasta rakennettu ratkaisu. Käytössä ollut tiukkasyinen hieman kieroon kasvanut tukkipuu soveltuu paremmin suoraksi puutavaraksi ja pintaratkaisuna hirsipaneeli antaa saman ulkoisen vaikutelman. Hirsistä tulee helposti käyriä, mutta suorana puutavarana puu toimii hyvin. Taloudellisesti suorasta puutavarasta rakentaminen on kustannustehokkaampi ratkaisu. Tällä hetkellä rakennus on Virolanden rakennuslautakunnan asettamassa rakennuskiellossa. Esitämme uudet suunnitelmat lähiaikoina. Suunnittelu on työn alla. Teemme tarvittavat muutokset rakennusluvan suunnitelmiin lähiaikoina. Nyt on tarkoituksena saada kolmen vuoden jatkoaika rakennuslupaan, jottei rakennuslupa mene vanhaksi." Jätevesisuunnitelma Uusista suunnitelmissa (asemapiirros) jätevedet (wc- ja pesuvedet) on esitetty johdettavaksi kolmiosaisen saostuksen kautta maaperäkäsittelyyn (imeytyskenttä). Asemapiirroksessa esitettyä jätevesien käsittelyä ei voida hyväksyä, koska wc- vedet on alueen kaavamääräysten mukaan johdettava umpisäiliöön ja harmaiden vesien käsittely (imeytyskenttä) ei täytä kunnan jätevesioppaan vähimmäissuojaetäisyyksiä (tiehen, vesikaivoon). Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Liitteet Liite 10a otteet pohjapiirroksista Liite 10b otteet julkisivupiirustuksista Liite 10c otteet leikkauspiirustuksista Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta kumoaa (76 ) tekemänsä MRL 180 :n mukaisen rakennustyön keskeytyspäätöksen ja myöntää rakennusluvalle jatkoaikaa yhden vuoden, jona aikana rakennuksen harjakorkeutta on madallettava 1 metrillä (= 5,261 m) esitettävien uusien hyväksyttyjen suunnitelmien (arkki- ja rakennesuunnitelmat) mukaisesti. Rakennustyötä voidaan jatkaa, kun uudet suunnitelmat on hyväksytty rakennuslautakunnan päätöksen mukaisiksi. Jätevesien käsittelyn osalta on esitettävä uusi jätevesisuunnitelma käsittelyn toteuttamiseksi hyväksytetysti. Perustelut. Lomarakennus on rakennettu ranta-alueen korkeimmalle kohdalle, jolloin yleiskaavan RA merkinnän lisämääräys kohta 5. edellyttämä rakennuksen sopeuttamisesta ympäröivään rakennuskantaan. Rakennuksen korkeus on hallitseva muistuttaen 50-luvun rintamiestaloa. Yleiskaavan lisämääräys kohta 5. "Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että rakennukset muodoiltaan, väreiltään ja materiaaliltaan sopeutuvat ympäristöön sekä ympäröivään rakennuskantaan".

7 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakla Itä-Suomen hallinto-oikeus on lähettämällään lähetteellä (000468/15/4122) kehottanut rakennuslautakuntaa Maire Alastalon ja Petri Alastalon valituksen johdosta: 1. Antamaan lausuntonsa kaikista valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat. 3. Laatimaan luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. ASIA Valitus Virolahden kunnan rakennuslautakunnan päätöksestä dnro päätöspäivä , nähtäväksi asetettu , koskien rakennuspaikkaa Rantala, R:no 3:119, kiinteistötunnus Valitus perustuu rakennuslautakunnan alla esitettyihin kokouksiin ja niiden pohjalta tehtyyn päätökseen: Valituksessa on esitetty seuraavat vaatimukset. Valittajat pyytävät, että rakennuslautakunnan myöntämä jatkoaika pidennetään kolmeksi vuodeksi ja määräys rakennuksen madaltamisesta kumotaan. Perusteluina vaatimukselle on esitetty seuraavaa: "PERUSTELUT 1. jatkoaika Vuoden mittainen jatkoaika ei riitä uusien suunnitelmien tekemiseen, hyväksyttämiseen ja loppuun rakentamiseen. Keskeneräinen rakennus on vesikatossa ja muuraustyöt tehty. Jos jäljempänä käsiteltävä madaltamisvaatimus pysytetään, johtaa se siihen, että rakennus pitäisi purkaa pois ja rakentaa uusi. Yksinomaan tämän seikan selvittäminen ei onnistu vuoden kuluessa. Muutoinkaan rakennustyön loppuun saattaminen ei onnistu vuodessa, koska rakentaminen tehdään hartiapankkirakentamisena. 2. rakennuksen madaltamisvaatimus Lautakunta katsoo, että rakennuksen korkeus olisi korkeampi ja kattokaltevuus jyrkempi kuin suunnitelmissa on hyväksytty. Rakennuslautakunta siis edellyttää harjalinjan madaltamista noin metrillä.

8 Madaltaminen on käytännössä mahdotonta purkamatta koko rakennusta, joka on siis nyt vesikattovaiheessa ja muuraukset tehtyinä. Rakennus ei ylitä vuonna 2009 annetun rakennusluvan ehtoja: (1) rakennuksen harjan alla olevaa kylmää varastotilaa ei pitäisi laskea kerrosalaan, joka on mainittu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätöksessä (n. 40 m²), (2) rakennuslupa on haettu ja saatu vuonna ,8 m²:n rakennukselle, (3) tilalla on rakennusoikeutta 150 m². Rakennus on myös (4) täysin maisemaan sopeutuva, (5) rakennus ei sijaitse tilan tai koko alueen korkeimmalla kohdalla, (6) alueella on muita rakennuksia, joiden harjakulma on sama. On myös otettava huomioon, että ympäristökeskus ei ole asettanut enimmäiskorkeutta alueen rakennuksille. Näin ollen tulisi mahdollista rakennuksen tämän määräistä poikkeamista piirustuksissa esitetystä korkeudesta käsitellä rakennuslain 175 :n tarkoittaman vähäisenä poikkeamisena. Kuten edellä on todettu, ei rakennuksen nykyisestä korkeudesta aiheudu ympäristöllisiä tai esteettisiä haittoja naapureille tai muillekaan tahoille. Nykyinen korkeus on rakennusteknisesti ja talvikunnossa pidon (lumi ei kerry katolle) kannalta perusteltu. 3. muuta Lautakunnan kirjausten mukaan vaikuttaa siltä, että rakentamisessa ei olisi noudatettu mitään määräyksiä, olisi rakentanut vastoin hyvää rakennustapaa ja olisi lyönyt laimin pitää lainmukaista katselmuksia. Näin ei ole asian laita. Ainoa epäselvyys on liittynyt aloittamisilmoitukseen saiko sen tehdä sähköpostilla vai ei. Vuonna 2010 sähköpostilla tehtyä aloittamisilmoitusta täydennettiin vuonna 2014, kun selvisi, että sähköpostilla ei aloittamisilmoitusta voinut tehdä vaan kaavakkeella. Aloittaminen oli kuitenkin rakennuslautakunnan tiedossa, koska rakennustarkastaja Poikolainen kävi naapuritontilla aloittamisen aikaan. Rakennuksen käyttötarkoitus ei myöskään ole muuttunut miltään osiltaan siten kuin rakennuslautakunta moittii (varastosta olisi tehty pukuhuone, sinne sijoitettu wc-istuin ja tupaan sähköliesi ja tiskiallas vesihanalla, jolloin käyttöaste parven, varustuksen ja lämpöeristeen osalta olisi kasvanut). Kuten ennenkin varasto toimii varastona, pukuhuoneena ja kuivakäymälänä. Muista huomautuksista on todettava, että tiskialtaaseen ei tule vesijohtoa, parvea ei tule ja käynti yläkerran kylmään varastotilaan tulee ulkokautta. Väite hyvän rakennustavan vastaisesta runkorakentamisesta on myös aiheeton: Suusanallisessa keskustelussa runkokatselmuksen yhteydessä rakennustarkastaja Risto Poikolainen totesi, että väliseinien tolpat eivät olleet riittävällä tavalla kiinnitetyt ylhäältä välipohjan parruihin. Runkorakenne olikin katselmuksen aikana vielä hiukan keskeneräinen. Runkorakenne tulee olemaan valmiissa rakennuksessa hyvän rakennustavan mukainen.

9 Moitteesta koskien katselmusten puuttumista vielä muutama yksityiskohta: Väitetään, että rakennuksesta ei olisi tehty luvan edellyttämiä katselmuksia, kuten sijaintikatselmusta eikä luvan edellyttämiä rakennesuunnitelmia olisi esitetty ja työmaan aloittamisilmoitusta ei olisi tehty (työt aloitettava , ja työt oltava valmiit ). Tuolloinen vastaava työnjohtaja Petri Alastalo on töiden aloituksen jälkeen tehnyt pohjatarkastuksen ja anturaraudoituksen tarkastuksen. Hän on tehnyt asianmukaiset merkinnät työmaakorttiin. Aloitusilmoituksen yhteydessä ilmoitettiin, että anturat on valettu. Petri Alastalo ilmoitti syksyllä 2014 Risto Poikolaiselle, että runkotyöt ja hormin voi tarkastaa. Rakennuksen muutosilmoitus, runkokatselmus ja hormikatselmus oli tarkoitus suorittaa työmaalla samalla kertaa. Rakennuslautakunta määräsi runko- ja hormikatselmuksen jälkeen työt keskeytettäväksi ja pyysi uusia suunnitelmia, jotka toimitettiin. Rakennustarkastaja Poikolainen on suorittanut runkokatselmuksen ja suullisesti moittinut väliseinien pystytolppien kiinnitystä em. tavalla. Rakennustarkastaja Poikolainen on suorittanut hormikatselmuksen. Moitittavaa ei hormissa ollut. Tekemättä on loppukatselmus, joka tehdään, kun rakennus on valmis. Työmaan valvontakortti on työmaalla. Rakennustarkastaja Poikolainen ei ole voinut merkitä katselmuksistaan työmaakorttiin mitään, koska paikalla ei ollut ilmeisesti ketään, joka olisi tiennyt missä työmaan valvontakortti on. Rakennustarkastajan katselmuksista rakennuksen sijainnin tarkastaminen on saattanut jäädä muodollisesti tekemättä, mutta sijainti on jo aikaisemmin Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen määräämä. Moite jätevesien käsittelystä on perusteeton: Suunnitelman mukana tullut jätevesisuunnitelma on ollut virheellinen. Rakennukseen tulee kuivakäymälä ja kaikki jätevedet menevät umpisäiliöön. Rakennukseen ei tule vesijohtoa. Oikeat suunnitelmat on toimitettu kirjattuna kirjeenä Virolahden rakennuslautakunnalle Virolahden rakennuslautakunta on vastaanottanut oikeat suunnitelmat ". Lausunnon valmistelu MRL 143 :ssä (Luvan voimassaolo ja jatkaminen) on, että rakennustöiden loppuunsaattamiseksi voimassaolon määräaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Ei ole itsestään selvyys, että jatkoaikaa myönnetään, kun sitä vain haetaan. Kyseisen rakennusluvan ( ) jatkoajalle perusteena on ollut vain vastoin rakennuslupaa rakennetun loma-asunnon toteutuksesta tehdyt (ei hyväksytyt) muutossuunnitelmat, jotka poikkesivat myönnetystä rakennusluvasta oleellisesti. Myönnetyssä rakennusluvassa lomarakennuksen kerrosala oli 52,8 k-m² ja joka on suunniteltu tehtäväksi 100 mm "pelkkahirrestä". Tulleissa suunnitelmissa lomarakennus poikkesi myönnetystä luvasta mm. seuraavasti: - rakennuksen harjakorkeus oli 1,6 m korkeampi - kattokaltevuus oli (1:2,5) jyrkentynyt 0,5:llä asteella

10 - ulkoseinän paksuus oli kasvanut 178 mm (eristetty puurunkorakenne) - pohjan pinta-ala oli kasvanut 8,7 k-m² - parven lisäyksellä (39 k-m²), jolloin kerrosala oli kasvanut 51,3 k-m²:llä Käyttötarkoitus oli osassa rakennusta muuttunut mm. varastosta oli tehty pukuhuone, johon on sijoitettu wc -istuin (vesikäymälä) ja tupaan sijoitettu sähköliesi ja tiskiallas (vesihanalla). Rakennuksen käyttöaste, lisätyn parvitilan, varustuksen ja lämpöeristeen osalta, on muuttunut myönnettyyn rakennuslupaan nähden oleellisesti. Asiakirjoista on saanut sellaisen käsityksen, että rakentajalla on ollut olettamus että, kun rakennat rakennuksen valmiiksi on se hyväksyttävä sellaisenaan valmiiksi. Vuoden jatkoaika on perustunut siihen, että madaltamisesta saadaan suunnitelmat, jotka voidaan hyväksyä MRL edellyttämin vaihein (rakennuksen soveltuminen alueen rakentamiseen, rajanaapurin kuuleminen jne.). Rakennuksen valmistumiselle voidaan MRL 143 :n mukaan myöntää lisää jatkoaikaa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisen rakennushankeen loppuun saattamiseksi. Tämä oli varotoimi sille, ettei rakentaja vaan rakenna ko.rakennusta kokonaan valmiiksi siinä uskossa, että siihen saadaan hyväksyntä, kun rakennus on valmis ja aiheuttaisi mahdollisesti näin itselleen haittaa ja lisäkustannuksia toiminnallaan. Vuoden jatkoajasta on tehty erillinen viranhaltiapäätös ( 9), josta on tehty oma oikaisuvaatimus, jonka rakennuslautakunta käsitellyt ( 26) kokouksessaan. Valituksessa on myös esitetty, ettei madaltamista voida tehdä muutoin, kuin koko rakennus on purettava pois, ei pidä paikkaansa. Rakennus on toteutettu ns. pitkästä tavarasta rakentamalla. Kattorakenne on toteutettu ns. irtovasoilla, jotka toimivat kattotuoleina. Kattotuoleina toimivat vasat tukeutuvat ulkoseinään ja keskeltä rakennusta olevaan ns. harjaorteen. Harjaorren korkeuden madaltamisen jälkeen voidaan samat kattovasat, kattopellit, ruoteet jne. käyttää uudelleen. Materiaali ei tuhoudu poistamisen seurauksena, koska ne vain irrotetaan ja asennetaan eri kulmaan uudelleen. Savupiipun madaltaminen ei ole kohtuuton työ, koska piipun "kaulusta" ja "hattuakaan" ei oltu vielä tehty. Valituksessa on myös esitetty, että hankeen vastaava työnjohtaja Petri Alastaloa on tehnyt katselmukset ja merkinnyt ne valvontakorttiin. Petri Alastaloa ei ole hyväksytty kyseisen rakennusluvan vastaavaksi työnjohtajaksi, niin kuinka sellainen henkilö voi tehdä vastaavalle työnjohtajalle edellytettyjä katselmuksia ja merkitä ne vielä valvontakorttiin. Katselmukset, jotka kuuluivat MRL 122 :n mukaan hyväksytyn vastaavan työnjohtajan Markku Yläkkään tehtäviksi. Vastaavantyönjohtajalle kuuluvat tehtävät on tuotu esille MRA 73 :ssä, mitkä ovat ammattitaitoisen vastaavan työnjohtajan tiedossa tehtävään

11 sitoutuessaan (allekirjoittaessaan vastaavan työnjohtajan hakemuksen). Valituksessa esitetään, että rakennusluvan runko- ja hormikatselmukset olisi suoritettu. Esitettyjä työvaiheita ei ole voitu hyväksyä suoritetuksi, koska ne eivät vastaa hyväksyttyjä suunnitelmia. Työvaiheet hyväksytään rakennustarkastajan tekemällä hyväksymistä osoittavalla katselmuspöytäkirjalla. Maire Alastalon rakennusluvan lomarakennuksen rakentaminen vastaavaksi työnjohtajaksi on ( 104) hyväksytty rakennusmestari Markku Yläkäs. Vastaava työnjohtaja Markku Yläkäs oli sopinut katselmuksen tehtäväksi ja kyseisellä rakennekatselmuksella rakennustarkastaja totesi, ettei rakennusta ole tehty myönnetyn rakennusluvan ( ) mukaisesti. Havaitun perusteella, rakennustarkastaja keskeytti MRL 180 :n mukaisesti rakennustyön ja ilmoitti asiasta kunnan rakennusvalvonta viranomaiselle. Petri Alastalo on kyllä hakenut vastaavaa työnjohtajuutta rakennusluvan rakennustyön loppuunsaattamisen jatkoajaksi. Kyseinen hakemus on hylätty päätöksellä, koska hakija ei täytä MRL 122 c pykälän vaatimuksia. Perusteluna, ettei hakemuksessa ole esitetty hakijan MRL 122 c pykälän koulutus- ja kokemusvaatimuksia. Rakennusluvan voimassaolon jatkamiselle on esitetty vastaavaksi työnjohtajaksi rakennusmestari Markku Yläkästä. Yläkäs on hyväksytty rakennustyön jatkoajalle vastaavaksi työnjohtajaksi rakennustyön loppuunsaattamiseksi saakka. Esitettyyn rakennustarkastajan suusanalliseen esitykseen ei voida ottaa kantaa, eteenkään, kun valituksen tekijätkään eivät ole olleet paikalla katselmusta tehtäessä. Valituksessa esitetty moite jätevesien käsittelystä on perusteeton, koska jätevesisuunnitelma on ollut virheellinen. Kun esitetään ristiriitaisia suunnitelmia ja joita sitten vielä nyt valituksessa ilmoitetaan virheellisiksi. Niin voidaan todeta, että rakennushankkeeseen ryhtynyt ei ole käyttänyt hankkeen alussa esittämiensä pääsuunnittelijan ja vastaavantyönjohtajan ammattitaitoa hyväkseen hankkeen edetessä ollenkaan. Määräysten noudattamisesta voidaan vain todeta, jos määräyksiä olisi noudatettu ei tähän työmaankeskeytykseen olisi päädytty. Valituksessa esitetyt muutoksen syyt olisi voinut esittää rakennusvalvontaan silloin, kun niiden tarve on ilmentynyt. On aivan normaalia, että muutoksia rakennushankeen etenemisen aikana tulee ja ne voidaan ratkaista hyväksytyllä muutossuunnitelmilla tarvittavine liiteasiakirjoineen (esimerkiksi rajanaapureiden kuuleminen muutoksen johdosta, päivitetty jätevesisuunnitelma ja rakennushankeilmoitus jne.) Esitettyjen suunnitelmien ristiriitaisuutta on ilmennyt mm. tulkittaessa jätevesisuunnitelmaa pohja- ja asemapiirrokseen.

12 Rakennustarkastajan päätösehdotus Esitettyihin päivämääriin ja ajankohtiin, jolloin rakennustarkastaja olisi ollut työmaalla tai käynyt jossain lähellä hanketta jollain toisella katselmuksella ei voida tukeutua. Esitetty päivämäärä, jolloin rakennustarkastaja olisi ollut kohteella on täysin virheellinen, koska kyseisenä päivämääränä rakennustarkastaja on todisteellisesti ollut toisaalla. Valittajan kohdistamia virheellisyyksiä rakennusvalvontaa kohtaan voidaan pitää oman osuuden peittelynä jolloin asian uskottavuus joutuu koetukselle. Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Edellä esitetyn perusteella rakennuslautakunta lausuu, että hallinto-oikeus hylkää tehdyn valituksen aiheettomana ja pitää rakennuslautakunnan päätöksen voimassa. Perustelut. Rakennuslautakunta ei pidä päätöstään kohtuuttomana toteuttaa. Olettamus, että kun rakennat rakennuksen mielestäsi valmiiksi, niin se on rakennusvalvonnan hyväksyttävä sellaisenaan valmiiksi, ei ole maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaista. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Käytetyt lain- ja asetusten kohdat (otettu huomioon luvan myöntöhetken lainsäädännön voimassa olo). MRL 175 Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 ja 172 :ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, milloin on kysymys vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen poikkeuksen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä. MRA 73 (vastaavan työnjohtaja hyväksytty ko. asetuksen voimassa ollessa) Rakennustyön johto Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että: 1) rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle; 2) rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä; 3) rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta; 4) luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa; 5) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat. Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin erityisalan työnjohtajaa.

Rakennustyön keskeytys tilalla Rantala 935-426-3-119, Virolahti

Rakennustyön keskeytys tilalla Rantala 935-426-3-119, Virolahti Rakennuslautakunta 76 16.09.2014 Rakennuslautakunta 88 21.10.2014 Rakennuslautakunta 93 18.11.2014 Rakennuslautakunta 16 27.01.2015 Rakennustyön keskeytys tilalla Rantala 935-426-3-119, Virolahti 119/11.111/2014

Lisätiedot

Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti Rakennuslautakunta 26 17.03.2015 Rakennuslautakunta 42 19.05.2015 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti 14/11.111/2015, 119/11.111/2014,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA

ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA ITÄ-SUOMEN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 4368/14 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 7.7.2014 10758/14/4114 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta 1 Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta Lupa-arkkitehti on 9.2.2015 40 ja 41 myöntänyt YYja YYn hakemat rakennusluvat 2015-45 ja 2015-46. Naapuri XX on 23.2.2015 jättänyt

Lisätiedot

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE OPAS PIENTALORAKENTAJILLE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN SANASTO KVV IV Kerrosala Hulevedet Kiinteistön vesi- ja viemäri Ilmanvaihto Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Aika: 09.04.2014 klo 17:30-18:15 Paikka: Kokoushuone 3, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 16 Kokouksen järjestäytyminen 3 17 Viranhaltijan päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) RAKENNUSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) RAKENNUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) 13.8.2013 HENKILÖTIEDOT POISTETTU RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI 13.8.2013 KLO 9.00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone Siltasaarenkatu

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29

Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29 Espoon kaupunki Kokouskutsu Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29 Kokoustiedot Aika 07.06.2012 torstai klo 17:00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Lisätietoja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 16:25 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21 Sisällysluettelo Karkkilan kaupungin rakentamisopas 3 Viraston aukioloajat 3 Karkkilan kaupungin tonttitarjonta 4 Rakentamisen edellytykset 4 Rakennussuunnitelmat 5 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Aika 08.08.2013 torstai klo 14:15-15:25

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Aika 08.08.2013 torstai klo 14:15-15:25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Kokoustiedot Aika torstai klo 14:15-15:25 Paikka Suonenjoen kaupungin tekninen osasto, Sairaalapolku 3 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 33/2015 1 (41) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 Yliarkkitehti on 7.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 185 194 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot