Oikaisuvaatimus arkistomateriaalin tuhoamispalvelujen hankinnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikaisuvaatimus arkistomateriaalin tuhoamispalvelujen hankinnasta 2014-2016"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus arkistomateriaalin tuhoamispalvelujen hankinnasta KH 16 Hankintapäätös Kaupungin keskushallinto on pyytänyt HILMA-palvelussa julkaistulla hankintail moituksella tarjouksia tarjouspyynnössä sanottujen toimipisteiden arkistomateriaalin tuhoamispalvelusta hankintakaudelle Kohteisiin saattaa tarjouspyynnön mukaan hankintakauden aikana tulla muutoksia. Hankintakauden jatkamiseen tarjouspyynnön mu kaisilla ehdoilla yhdellä vuodella varattiin mahdollisuus. Ratkaisu hankintakauden jatkamisesta tehdään viimeistään elokuussa Hankinnan kustannusten arvioitiin olevan hankintakaudelta ja optiovuodelta yhteensä noin euroa eli noin euroa vuodessa. Palveluun kuuluu keräysastioiden nouto sisätiloista, palauttaminen, sekä tyhjennys, tuhoami nen ja kuljetukset. Astioissa mahdollisesti käytössä oleva cd- ja dis kettilokeron tyhjennys sisältyy hintaan. Tarvittaessa materiaali kerä tään hyllystä, ja käyttökelpoiset mapit voidaan palauttaa takaisin. Keräysastiat tyhjennetään pyydettäessä; kuitenkin niin, että jokaisen toimipisteen astiat tyhjennetään vähintään yhden kerran vuodessa. Paperi, pahvi sekä sähkö- ja elektroniikkaromu toimitetaan käsittelyn jälkeen uudelleen käyttöön. Jos tarjous tehdään yhteenliittymänä, tarjouksessa tuli ilmoittaa yhteenliittymään kuuluvat yrittäjät, yhteyshenkilö, ja miten palveluntuotanto järjestetään yrittä jien kesken. Kaikki yhteenliittymässä mukana olevat yrittäjät allekir joittavat tarjouksen ja ovat vastuussa tarjouksesta. Tarjous tuli tehdä tarjouspyynnön liitteenä olevaan tarjouslomakkeeseen. Ilman arvonlisäve roa ilmoitettava tarjoushinta sisältää astiavuokran. Lomakkeessa sa nottuihin kohteisiin varattiin hankintakauden aikana mahdollisuus muutoksiin. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan tuhottavan sähkö- ja elektroniikkaromun (Ser-romu) tyhjen nyksen ja muun sähkö- ja elektroniikkaromun tyhjennyksen hinta. Tarjouspyyntö ja tarjousasiakirjat julkaistiin kaupungin internet-sivuilla kohdassa ajankohtais ta/julkiset hankinnat. Osatarjousta tai vaihtoehtoista tarjousta ei voi nut tehdä eikä alihankintaa hyväksytty. Tarjouksen tekijä sitoutui tar jouksen jättäessään tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjouspyynnön kohdassa "Hankintapäätöksen tekemisen perusteet" sanottiin, että tarjous pyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan edullisin. Tarjouksen kokonaishinta saadaan laskemalla toimipisteiden astioi den yhden tyhjennyskerran tyhjennysten

2 yhteissumma. Mikäli hin naltaan edullisimpia tarjouksia on enemmän kuin yksi, valitaan pal veluntuottaja niistä arpomalla. Tarjouspyynnöstä saatiin kysymys, joka koski Ser-romun lajikkeita ja hinnoittelua. Vastaukse na kysyjälle ilmoitettiin, että Ser-romun hinta ei vaikuta kilpailun lop putulokseen. Tämä ilmoitettiin samalla tarkennuksena kaupungin in ternet-sivulla Suomenkieliset tarjoukset tuli toimittaa Äänekosken kaupungille viimeistään kello 12. Määräaikaan saatiin tarjous Arsilppu Oy:ltä sekä Paperinkeräys Oy:n ja Keski-Suomen Tavaralähetit Oy:n yhteenliittymältä. Tarjoa jien todettiin täyttävän tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset ja tar jousten täyttävän tarjouspyynnön muodolliset vaatimukset. Hallintojohtaja päätti , että kaupungin arkistomateriaalin tuhoamispalvelujen tuottajaksi hankintakaudeksi valitaan Yhteenliittymä Pa perinkeräys Oy ja Keski-Suomen Tavaralähetit Oy. Yhteenliittymän vertailuhinta eli toimipisteiden astioiden yhden tyhjennyskerran tyhjennysten yhteissumma oli ja Arsilppu Oy:llä Oikaisuvaatimus Arsilppu Oy on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut Oikai suvaatimuksesta on sähköpostilla ilmoitettu hankintalain 81 :n mukaisesti palveluntuottajaksi valitun yhteenliittymän ilmoitta malle yhdyshenkilölle. Oikaisuvaatimuksessa ei ole mainintaa asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväk si. Arsilppu Oy vaatii, että hankintapäätös on ensisijaisesti oikaistava siten, että Arsilppu Oy vali taan arkistomateriaalin tuhoamispalvelujen tuottajaksi hankintakau deksi Toissijaisesti vaaditaan, että hankintamenettely palautetaan valmisteluun ja tarjouspyyntöä tarkennetaan oikaisuvaa timuksessa tarkemmin sanotulla tavalla. Hankintalain hankintaoikaisua koskevat säädökset Hankintayksikkö voi 80 :n mukaan itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaiku tuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudel leen (hankintaoikaisu) jos päätös tai muu hankintamenettelyssä teh ty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virhee seen. Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostumusta. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata han kintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty. Hankintayksikön on 81 :n mukaan ilmoitettava hankintaoikaisun vi-

3 reilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisuvaatimuksen perustelut keskeisiltä osiltaan Yhteenliittymä Perusteluina Arsilppu Oy esittää, että Paperinkeräys Oy:n ja Keski-Suomen Tavaralähetit Oy:n yhteenliittymän tarjousta ei olisi tullut lainkaan käsitellä ja huo mioida eikä sen tarjous täytä tarjouspyynnön ehtoja. Kyseessä on pienen hankinnan kilpailutus, joten yhteenliittymän salliminen tarjouspyynnössä on perusteetonta ja hankintalain tarkoituksen vastaista. Yhteenliitty män tarjous ei ole tarjouspyynnön ehtojen mukainen myöskään ali hankinnan osalta. Tarjouspyynnössä on nimenomaan asetettu eh doksi, että alihankintaa ei käytetä. Yhteenliittymä kuitenkin tarjouk sessaankin jo mainitusti käyttää tuhoamispalvelussa alihankkijaa Encore Turvapalvelua. Toiseksi yhteenliittymässä kuljetuksista huo lehtiva Keski-Suomen Tavaralähetit hoitaa kuljetuksensa alihankki joiden, ulkopuolisten itsenäisinä yrittäjinä toimivien autoilijoiden ja yhtiöiden kautta. Lisäksi Encore Turvapalvelu ei ole allekirjoittanut tarjousta. Alihankinta Alihankinnan kieltäminen on ollut perusteltua ja oikein nimenomaan siksi, että kyse on osin hyvinkin arkaluontoisen materiaalin tuhoamisesta. Onkin paitsi tar jouspyynnön ehtojen vastaista myös tietoturvallisuutta vaarantavaa valita tarjoaja, joka hoitaa kuljetukset lukuisten alihankkijoiden toi mesta. Paitsi, että jo alihankkijoita on useita, niin lisäksi alihankkijoil la on lukuisia työntekijöitä, vaihtuvia kuljettajia jne. Tietoturvallisuutta ei voi turvata alihankkijoiden hoitaessa kuljetukset. Tarjouspyyntö ja vertailu Vertailuperuste on alkuperäisen tarjouspyynnön mukaan kokonaishinta. Tarjouspyynnön mu kaan hankittavaan palveluun kuuluu paitsi paperien ja pahvin nouto ja hävitys myös SER-romun tuhoaminen. Tarjouspyynnössä nimen omaan vaaditaan ilmoittamaan myös SER -romun tuhoamisen hinta. Hankintayksikkö on hankintapäätöksen mukaan tiedottanut kaupun gin internetsivuilla, että SER-romun hinta ei vaikuta kilpailun loppu tulokseen. Ilmoitus on ristiriidassa tarjouspyynnössä ilmoitettuun. Hankintayksiköllä ei ole ollut mitään oikeutta valita tarjousta huo mioimatta tarjouksissa ilmoitettuja SER-romun hävityksen hintoja. Alkuperäisen tarjouspyynnön tarkentaminen on mahdollista vain uu della tarkennetulla tarjouspyynnöllä, jolla pitää pyytää uudet tarjouk set ja antaa tarjoajille todellinen mahdollisuus korjata vanhoja tar jouksia. Tarjouspyynnön keskeistä osaa muuttava maininta kaupun gin internetsivuilla ei oikeuta tekemään valintapäätöstä huomioimat ta SER -astioiden tyhjennyksen hintaa. Mikäli

4 SER-romua ei tule tyh jennettäväksi joka kerta tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja hankinta menettely ja tarjouskilpailu uusittava siten, että tarjouksessa huo mioidaan SER-romun tyhjennyskertojen määrä ja SER romun kus tannus arvioiduilla määrillä otetaan huomioon verrattaessa tarjous ten edullisuutta. Toimintatapa Yhteenliittymän tarjous ei sisällä tarjouspyynnössä mainittua materiaalin hyllyistä keräämistä ja käyttökelpoisten mappien palauttamista vaan ainoastaan astioi den tyhjennyksen. Arsilpun tarjous sisältää myös ko. materiaalin ke räämisen hyllyistä ja mappien palauttamisen. Se on huomattava ja iso työ, koska kaupungilla on useita arkistoja ja osa mm. sijaitsee hissittömissä pohjakerroksissa. Jätettyjen tarjousten perusteella ei siis tosiasiassa voi arvioida tarjousten edullisuutta, koska tarjoukset eroavat em. tavoin sisällöltään. Ero perustuu siihen, että tarjous pyyntö on epäselvä materiaalin hyllyistä keräämisen osalta. Hankintayksikön vastine oikaisuvaatimukseen Yhteenliittymä Hankintalain 61 :n mukaan toimittajat saavat tehdä tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaaksi ryhmittymänä. Tarjouspyynnössä nimenomaisesti sallittiin palvelun tarjoaminen yhteenliittymänä. Alihankinta Encore Turvapalvelu -nimistä yritystä, kuten myöskään yhteenliittymän tarjouksessa sanottua Encore Tietoturvapalvelu -nimistä yritystä, ei yritys- ja yhteisötietojär jestelmä YTJ tunne, joten sitä ei tarjouksia analysoitaessa katsottu alihankkijaksi. Tarjouspyyntö ja vertailu Hankintalain 69 :n tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan an taa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tar jouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä. Hankintalain 70 :n mukaan on varattava hankinnan laajuus ja laatu huomioon ottaen koh tuullinen aika tarjousten tekemiseen. Tarjous tuli tehdä tarjouspyynnön liitteenä olevaan tarjouslomakkeeseen. Ilman arvonlisäve roa ilmoitettava tarjoushinta sisältää astiavuokran. Lomakkeessa sa nottuihin kohteisiin varattiin hankintakauden aikana mahdollisuus muutoksiin. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan tuhottavan sähkö- ja elektroniikkaro-

5 mun (Ser-romu) tyhjen nyksen ja muun sähkö- ja elektroniikkaromun tyhjennyksen hinta. Tarjouspyynnön kohdassa "Hankintapäätöksen tekemisen perusteet" sanottiin, että tarjous pyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan edullisin. Tarjouksen kokonaishinta saadaan laskemalla toimipisteiden astioi den yhden tyhjennyskerran tyhjennysten yhteissumma. Mikäli hin naltaan edullisimpia tarjouksia on enemmän kuin yksi, valitaan pal veluntuottaja niistä arpomalla. Tarjouspyynnöstä saatiin kysymys, joka koski Ser-romun lajikkeita ja hinnoittelua. Kysyjälle vastattiin , että Ser-romun hinta ei vaikuta kilpailun loppu tulokseen. Tämä ilmoitettiin myös tarkennuksena kaupungin inter net-sivulla Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valittiin hinnaltaan edullisin. On mahdollista, että tarjouspyynnön ja sen liitteen muotoilut eivät olleet riittävän selviä ja yk siselitteisiä. Kysymykseen annettu vastaus ja vastauksen julkaisemi nen kaupungin internet-sivulla eivät perättäisinä päivinä tehtyinä mahdollisesti kohdelleet tarjoajia tasapuolisesti. Vastaaminen kol mea päivää ja vastauksen julkaiseminen internet-sivulla vain kahta päivää ennen tarjousten jättämisajan päättymistä on tapahtunut koh tuuttoman myöhään. Toimintatapa Yhteenliittymän tarjouksen mukaan palvelutuotanto järjestetään siten että Keski-Suomen Ta varalähetit Oy hoitaa astioiden toimitukset ja varastoinnin, kuljetuk set sekä täysien astioiden noudot asiakkaalla. Paperinkeräys Oy vastaa lukoista, astioiden kunnosta, materiaalin hävityksestä, lasku tuksesta sekä raportoinnista. Kaikki tuhottava aineisto kuljetetaan koko turvaketjun ajan lukituissa turvasäiliöissä, umpikorisella autolla. Luottamuksellisen aineiston kanssa tekemisiin joutuvat turvakuljetta jat ja palveluhenkilöt ovat tehneet kirjallisen vaitiolositoumuksen. Yh teenliittymän tarjouksesta ei käy ilmi, että kuljetuksissa käytettäisiin alihankkijoita. Hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä, että yhteenliittymä ei tuottaisi palvelua tarjous pyynnössä edellytetyllä tavalla. Yhteenliittymä vahvisti tarjouksensa olevan tarjouspyynnön mukainen. Yhteenveto vastineesta Oikaisuvaatimuksen yhteenliittymää, alihankintaa ja toimintatapaa koskevat väitteet eivät an na aihetta muuttaa tehtyä päätöstä. Tarjouspyynnön muotoilut eivät olleet riittävän selviä ja yksiselitteisiä. Tarjouspyynnön johdosta tehtyyn kysymykseen annettu vastaus ja vastauksen julkaiseminen kaupungin internet-sivulla eivät perättäisi-

6 Hallintojohtajan ehdotus: nä päivinä tehtyinä kohdel leet tarjoajia tasapuolisesti. Kysymykseen vastaaminen kolmea päivää ja vastauksen julkaiseminen internet-sivulla vain kahta päivää ennen tarjousten jättämisajan päättymistä on tapahtu nut kohtuuttoman myöhään. Hankintayksikön esitys Keskushallinto esittää, että edellä yhteenvedossa sanotuilla perusteilla kaupunginhallitus hy väksyy oikaisuvaatimuksen ja keskeyttää hankinnan sekä päättää, että hankinta kilpailutetaan uudelleen ja päättynyttä hankintasopi musta jatketaan väliaikaisesti siihen saakka, kun hankinta on kilpai lutettu uudelleen ja hankintapäätös on saanut lainvoiman. (Valmistelu Heli Möller, Liisa Kautto ja Tuomo Hakala) Kaupunginhallitus päättää, että 1. edellä sanotuilla perusteilla oikaisuvaatimus hyväksytään, 2. hankinta keskeytetään, 3. hankinta kilpailutetaan uudelleen ja 4. päättynyttä hankintasopimusta jatketaan vä liaikaisesti siihen saakka, kun hankinta on kilpai lutettu uudelleen ja hankintapäätös on saanut lain voiman. Päätös: Hyväksyttiin

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää 19.10.2010 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 19.10.2010 Julkisten hankintojen viimeaikainen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA TARJOUSPYYNTÖ nro 2.3/2010 1/15 TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun

Lisätiedot

JANAKKALAN MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄKUMPPANUUS

JANAKKALAN MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄKUMPPANUUS TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) 26.10.2011 JANAKKALAN MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄKUMPPANUUS Janakkalan kunta etsii markkinointi- ja viestintäalan kumppania Janakkalan viestintästrategian toteuttamiseen. Vuoden 2012

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 1 (12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymä Voimaantulo 1.4.2014 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Hankintaorganisaatio 3 Hankintavaltuudet 2 HANKINTAPERIAATTEET

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012.

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1. Yleiset ohjeet 1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot