Kulttuuria perinnöksi Suomen Tammi projektista verkostoksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuria perinnöksi Suomen Tammi projektista verkostoksi"

Transkriptio

1 Kulttuuria perinnöksi Suomen Tammi projektista verkostoksi

2

3 Kulttuuria perinnöksi

4 Suomen Tammi on Museoviraston, Opetushallituksen ja ympäristöministeriön yhteinen kulttuuriperinnön opetuksen kehittämisverkosto MUSEOVIRASTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

5 Kulttuuria perinnöksi Suomen Tammi projektista verkostoksi Raportti

6 Kulttuuria perinnöksi Suomen Tammi projektista verkostoksi Raportti Toimituskunta: Pekka Elo, Heljä Järnefelt, Eero Kaila, Antti Lönnblad Ulkoasu: Tyko Elo Reproduktio: TykoGrafi Suomen Tammi ja kirjoittajat: Pekka Elo, ylitarkastaja, Opetushallitus; Inari Grönholm, ylitarkastaja, Opetushallitus; Heljä Järnefelt, suunnittelija, Opetushallitus; Eero Kaila, harjoittelija, Opetushallitus; Marjut Lamminen, tutkija, Museovirasto; Seija Linnanmäki, tutkija, Museovirasto; Antti Lönnblad, harjoittelija, Opetushallitus; Ilkka Niiniluoto, rehtori, Helsingin yliopisto; Minna Perähuhta, yliarkkitehti, ympäristöministeriö; Kaija Salmio, opetusneuvos, Opetushallitus; Marja-Liisa Visanti, ylitarkastaja, Opetushallitus; Mari Vuoriheimo, harjoittelija, Opetushallitus. Kuvat Jyrki Aikko: 66, 67; Per Båsk: 17, 128; Pekka Elo: 5, 6, 9, 10, 13, 91, 96, 113, 129 Tyko Elo: kansi, 12, 15, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 95, 102, 115, 117, 130, 137; Minna Hautio: 61; Heidi Hummelstedt: 59; Leena Järnfors: 64, 65; Inka Kivi: 54, 55; Kauko Kyynäräinen: 49; Marjut Lamminen: 52, 53, 100; Maria Lampinen: 58; Anna Louekari: 46, 47; Kirsti Merta: 48; Tero Pajukallio: 105; Mirja Ramstedt-Salonen: 60; Jaakko Rekola: 50, 51; Anne Rousku: 56, 57; Leena Thornberg: 62, 63 Kirjaintyypit: Berthord Garamond ja Univers Paperi: Munken pure Painotyö: F.G. Lönnberg, Helsinki 2005 ISBN

7 Aluksi Kulttuuria perinnöksi, Suomen Tammi projektista verkostoksi kirja on arvio ja kuvaus vuosina tehdystä kulttuuriperintöopetuksen kehittämistyöstä. Kirjan tavoite on olla enemmän kuin pelkkä raportti tai luettelo tehdystä työstä. Tavoite on kertoa ja jakaa se miten ja millaiseksi kulttuuriperintöopetus on kehittynyt. Toiveemme on, että se innostus ja voima, jolla projektia on viety eteenpäin, tarttuisi lukijaan. Kirjan esimerkit ja kuvaukset on tarkoitettu vapaasti käytettäväksi ja sovellettavaksi omiin tarpeisiin. Toimivimmat esimerkit löytyvät paikallisverkoston omista kuvauksista. Kirjassa on sekä luettelo mukana olleista osahankkeista, niin kuin ne on aikoinaan ilmoitettu, että yhteenvetoja aikaansaannoksista. Tämä kaikki on vaatinut valtavan määrän työtä, tietoa, taitoa ja sydämen mukana oloa. Monet ihmiset, eri tahoilta, ovat antaneet aikaansa ja asiantuntijuuttaan tämän kaiken toteuttamisessa ja onnistumisessa. Kiitokset kehitystyöstä kuuluvat juuri heille. Opetusneuvos Kaija Salmio, Opetushallituksen arviointiryhmästä on suorittanut ja koonnut projektin arvioinnin. Työ on merkittävää tulevaisuuden toimintaa ajatellen. Projektimme toimintavuosien aikana tietoisuus koulutuksen, kasvatuksen ja kulttuuriperintöalan yhteisistä velvoitteista ja tavoitteista on lisääntynyt. Kulttuuriperintöopetuksen merkityksen ymmärtämiseksi tulee kuitenkin vielä ponnistella. Tulevaisuuden rakentamisessa kouluopetus välittää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Tarkoituksena ei ole katsoa vain taaksepäin. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida kriittisesti, luoda uutta kulttuuriperintöä sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Tällaisen opetuksen kehittämistyö jatkuu Suomen Tammen verkostossa. Kulttuuriperintömme katsoo tulevaisuuteen. Toimituskunta

8

9 Sisältö Ilkka Niiniluoto Aika, muisti ja kulttuuriperintö Pekka Elo Hyvä verkko toimiva tulos Hankkeet Suomen Tammen hankkeet Inari Grönholm ja Mari Vuoriheimo Toimintamalleja Tuki Marja-Liisa Visanti Johtoryhmän mietteitä Pekka Elo ja Heljä Järnefelt Projektiryhmän työstä Minna Perähuhta Kulttuurisesti kestävää kehitystä Marjut Lamminen Museo-opetusta ajassa Seija Linnanmäki Rakennetun ympäristön näkökulma Arviointi Kaija Salmio Arviointiraportti Summary

10 Ilkka Niiniluoto Aika, muisti ja kulttuuriperintö Kulttuurityö ja ajan filosofia Kulttuurilla tarkoitetaan ihmisen harjoittamaa hengen viljelyä (cultura animi), luovaa toimintaa, jonka tuloksena syntyy aatteita ja ajattelua, tiedettä ja taidetta, kuvia ja kirjallisuutta, käyttöesineitä ja rakennuksia, tapoja ja sosiaalisia instituutioita. Kulttuuri on läpikotaisin aikaan sidottua, sillä sitä tuotetaan, ylläpidetään ja välitetään sukupolvien välisessä ketjussa. Ajan filosofian tärkeä kiistakysymys on se, missä mielessä aika on todellista. Ajan käsitteellä on fysikaalinen ulottuvuus, jossa se merkitsee ihmisestä riippumatonta maailman tapahtumien ja muutosten järjestystä. Tämän aikakäsityksen puitteissa voimme objektiivisesti puhua maailmankaikkeuden historiasta aina 15 miljardin vuoden päähän. Ajalla on myös subjektiivinen ulottuvuus, jossa se merkitsee ihmisen tapaa kokea ja jäsentää tapahtumia menneisiin, nykyisiin ja tuleviin. Aikakokemuksen keskeinen elementti on muisti, jonka avulla ihminen voi säilyttää oman elämänkaarensa tapahtumien jälkiä omassa mielessään - ja näin ymmärtää omaa itseään ja identiteettiään aikaan sidottuna ja muuttuvana kulttuuriolentona. Ajan filosofiassa kiistellään myös siitä, missä mielessä menneisyys on todellista. Tulevaisuuden osalta voimme olla jokseenkin yksimielisiä, että se ei vielä ole todellista, vaan avautuu eteemme erilaisten kehityspolkujen mahdollisuuksina. Presentismiksi kutsuttu oppi väittää, että vain nykyhetken asiat ovat todellisia. Tämä ajattelutapa sopii postmodernismiin, jolle on tyypillistä tarrautuminen ohikiitävään nykyhetkeen ilman kaihoa eiliseen ja vailla huolta huomisesta. Presentismiä vastaan voidaan kuitenkin esittää, että menneisyys on jo tapahtuneena objektiivisesti määräytynyt: vaikka voimme edelleen tutkia ja tulkita menneitä tapahtumia, emme voi enää vaikuttaa niiden kulkuun. Sen sijaan menneisyys jatkuvasti monin tavoin vaikuttaa omaan elämäämme. Vaikka me emme enää elä menneisyydessä, menneisyys on läsnä nykyhetkessä jättämiensä jälkien ja muistojen muodossa. Sivistyksen tuntomerkkinä onkin pidetty sen tunnustamista, että menneisyys elää meissä. Ihmisen muisti voi ulottua hänen oman elämänsä ensimmäisiin ikävuosiin saakka. Ihmiskunnan muistitieto voi myös ketjuna ulottua kauaksi esihistoriaan saakka, sillä meille voi säilyä ihmisen suunnittelemia ja rakentamia työkaluja ja käyttöesineitä. Vastaavasti perinneaineistot saattavat välittyä sukupolvelta toiselle yksilöiden mielissä säilyvinä kertomuksina, runoina ja tarinoina. Tämän kulttuurin välityksen muotona on puhekieli ja siihen perustuva oraalinen muistitraditio. Inhimillisen kulttuurin menestyksen avaimena on kuitenkin ollut se, että kulttuurityön tu- 8

11 loksia on opittu tallentamaan ja välittämään julkisesti havaittavien merkkien muodossa. Esimerkkejä tästä ovat varhaiset työkalut, joiden käyttötavat siirtyivät perimätietona vanhemmilta lapsille tai mestareilta oppipojille. Varhain kehittynyt analoginen tiedonvälitys käytti hyväkseen kuvia. Tärkeä askel, josta on tapana aloittaa historiallisen ajan mittaaminen, on kirjoitustaidon keksiminen: kirjoitettu kieli teki kumouksellisella tavalla mahdolliseksi kulttuurin digitaalisen tallennuksen ja siirtämisen ylittämällä ajan, paikan ja yksilöllisen muistikyvyn rajoitukset. Ihmisen luoma kulttuuri ja tutkimuksen kautta syntynyt inhimillinen tieto voitiin näin kirjoittaa muistiin papyrus- ja pergamenttikääröihin, painaa kirjapainon avulla paperille, levittää painettuina kirjoina. Saman kehityskulun jatkoja ovat 1900-luvun lopun uudet elektroniset julkaisut, joiden alustoina ovat tietokoneiden muistien virtapiirit ja piisirut. Muistiorganisaatiot ja kulttuurin eroosio Museoita, arkistoja ja kirjastoja on tapana kutsua muistiorganisaatioiksi, jotka toimivat ihmiskunnan muistina. Tämä ajattelutapa on 9

12 osuva, kun otetaan huomioon edellä kuvattu kulttuurityön ja ajan suhde, sillä näiden laitosten tehtävänä on tallentaa, dokumentoida ja esitellä menneisyydessä luotuja kulttuurin tuloksia. Vanhat rakennukset, joiden kunnosta on pidetty huolta, toimivat jo sellaisenaan itsensä dokumentaatioina. Toisaalta museo, joka asettaa esille ja katseltavaksi vanhoja käyttöesineitä, ei tavallisesti anna hauraita kapineita ihmisten käsillä kosketeltaviksi. Arkisto voi tarjota lukijalle alkuperäisen historiallisen paperin sijasta mikrofilmatun ja tietokoneelle digitoidun dokumentin. Sama rajoitus koskee kirjastoja, joiden vanhat kirjakokoelmat kuluvat käytössä ja hapertuvat ajan myötä. Samalla kun kulttuuriesineiden tehtävä on toimia nykyisyydessä menneisyyden jälkinä, niitä uhkaa eroosio -kuluminen, rapautuminen ja tuhoutuminen. Karl Popperin termejä käyttäen kulttuurin tuotteille on luonteenomaista, että ne kuuluvat kolmeen maailmaan. Maailman 1 esineenä esimerkiksi kirja on fyysinen kappale, jolla on oma rakenne, muoto, kemiallinen koostumus, paino, lujuus, haju ja väri. Tähän todellisuuden tasoon kuuluvat myös kirjaan painetut kirjaimet ja kuvat. Bibliofiilille juuri vanhat alkuperäisteokset ovat intohimoisen harrastuksen, ihailun ja keräilyn kohteita. Luonnonlakien mukaisesti tällaisissa fyysisissä kappaleissa kuitenkin tapahtuu muutoksia. Ne voivat tuhoutua tulipalossa, haurastua ja homehtua, kellas-

13 tua tai menettää värinsä. Tämän vuoksi kirjojen, filmien, äänitallenteiden ja muiden dokumenttien konservointi ja entisöinti on tärkeä kirjastojen palvelutehtävä. Maailman 2 esineenä kirja elää yksilöjen mielissä. Eroosio tällä todellisuuden tasolla merkitsee sitä, että teokset vääristyvät ihmisten muistissa tai kokonaan unohtuvat. Kirjastojen uumenissa on valtavasti kätkeytynyttä aineistoa, jota ei enää muisteta tai osata sieltä etsiä. Tätä prosessia vastaan yliopistot ja niiden kirjastot voivat taistella ylläpitämällä aateja oppihistorian harjoitusta, tuomalla julkisuuteen kokoelmiensa aarteita näyttelyissä ja julkaisuissa sekä kehittämällä tehokkaita ja kattavia tiedonhaun järjestelmiä. Maailman 3 kulttuuriesineinä kirjoissa on olennaista niiden informaatiosisältö, jota koskeva tekijänoikeus kuuluu kirjoittajalle. Jo kirjapainotaito teki mahdolliseksi valmistaa suuria määriä kopioita ja erilaisia painoksia yhdestä ja samasta teoksesta. Nykyisin sama teos voidaan tallentaa ja julkaista useissa eri muodoissa: monisteena, painettuna kirjana, cdromppuna, sähkökirjana, elektronisena kirjana nettisivuilla. Tämä esitysmuotojen runsaus on samalla merkinnyt sitä, että kulttuuriteokset informaatiopaketteina elävät entistä enemmän riippumatonta elämäänsä virtuaalisessa todellisuudessa. Tieteellinen tieto maailmassa 3 on muuttuvaa, sillä sitä alati päivitetään ja uusitaan uuden tutkimuksen ja kritiikin kautta: raja tieteen historian ja tutkimuksen nykyrintaman välillä on jatkuvasti liikkeessä. Mutta myös eroosio voi koskea maailma 3:n olioita. Myös ne ovat aikaan sidottuja ja herkkiä muutoksille sikäli, että nekin voivat hävitä inhimillisen todellisuuden piiristä. Tämä voi tapahtua, jos jonkin teoksen kaikki dokumentaatiot maailmassa 1 tuhoutuvat tai kaikki teosta koskevat ajatukset ja muistot maailmassa 2 haihtuvat. Kulttuuriesineen häviämistä merkitsee myös tilanne, jossa esimerkiksi elektronisesti säilytettyä dokumenttia ei enää kyetä avaamaan ja rekonstruoimaan uusilla tekniikoilla tai tallentamisessa käytettyä kieltä ei enää kukaan kykene tulkitsemaan ja ymmärtämään. Kulttuuriperintö haasteena Kulttuuri tarkoittaa inhimillisen luovan työn tuloksia, jotka siirtyvät tallenteina sukupolvelta toiselle. Muistiorganisaatiot huolehtivat kulttuuriesineiden ja kirjojen säilymisestä ja esilläolosta niin, että ne eivät tuhoudu ja unohdu. Tämän toiminnan kautta museot ja kirjastot ehkäisevät ja estävät luovan kulttuurityön kääntöpuolena välttämättä esiintyvää kulttuurin eroosiota. Niiden kokoelmat tulevat tulevaisuudessakin sisältämään monimuotoisesti esineitä, painettuja teoksia ja sähköisiä aineistoja. Onnistuessaan tehtävissään museot ja kirjastot säilyttävät menneisyyden elävänä ja ylläpitävät kulttuurin ajallista jatkuvuutta. 11

14 Pekka Elo Hyvä verkko toimiva tulos Kulttuuriperintöopetuksen kehittämisverkko Suomen Tammi on ollut avoin verkko. Sillä on haettu tasavartaista yhteistyötä ja mukanaolijoiden motivaatiota. Toisaalta niukka talous on ohjannut toimintaa paikallisiin ja alueellisiin hankkeisiin. Välttämättömyys voi olla myös hyve. Suomen Tammi ei kuitenkaan ole ainutlaatuinen suomalainen avoin opetuksen kehittämisverkko. Vuosina Suomessa vaikutti niin sanottu Akvaariohanke. Suomen Tammeen sitä yhdistää ei ainoastaan avoin verkostoyhteistyö tai ehkä siihen juuri vaikuttaen se että kummankin vetäjä on ollut ylijohtaja Aslak Lindström. Akvaariohanketta on huolella tutkittu: rehtori, kasvatustieteen tohtori Martti Hellström väitteli vuonna 2004 aiheesta Muutosote Akvaarioprojektin kehittämishankkeiden toteutustapa ja onnistuminen. Muutosotteiden moninaisuutta Millaisia muutosotteita sitten voisi olla olemassa? Hellström esittää nelikentän: Kehittämisprojektiin osallistuminen Huolellinen etukäteissuunnittelu ja toiminta sen mukaan Ei pyrkimystä osallistaa opetuksen subjekteja Autoritäärinen ote Pyrkimystä osallistaa opetuksen subjekteja Demokraattinen yhteistyöote Kehittämisprojektin suunnitelmallisuus 12 Ei tarkkaa etukäteissuunnittelua, prosessimaista toimintaa Mielijohdeote Hybridinen ote Systemaattinen ote

15 Autoritäärinen ote: Suunnittelu on johdon tehtävä ja opetuksen toimijat ovat ohjauksen kohteita. Muutos on yksinkertainen kohdasta y kohtaan q. Muutosta hallitaan strategisen, rationaalisen suunnittelun ja toiminnan avulla. Metafora olisi laivanrakentaminen. Hyvillä piirustuksilla ja asiantuntijaohjauksella puusepät tekevät laivan, vaikkei heillä jokaisella ole kokonaiskuvaa miksi eri työvaiheet ovat tarpeen. Demokraattinen yhteistyöote: Suunnittelu on yhteinen tehtävä. Kuten autoritäärisessä otteessa ollaan matkalla suhteellisen yksinkertaisesti kohteesta y kohtaan q. Edellä kuvattu laivanrakennus metafora toimii, mutta piirustukset on tehty yhdessä pyrkien ottaa huomioon toimijoiden asiantuntemus. Mielijohdeote: Muutoksen johtajilla on oikeus ja mahdollisuus improvisointiin. Tätä perustellaan muutoksen nopeudella ja monimutkaisuudella, joka vaatii reagointiherkkyyttä. Laivaa rakennetaan ulkomuistista; kaikki onnistuu, kunhan rakennusmestari on taitava ja valvoo työtä tarkasti. Hybridinen muutosote Tässä yhdistetään strategista suunnittelua ja itseohjautuvuutta. Päätöksenteko on jaksottaista ja lisäyksellistä päättämistä. Organisaatiossa luodaan suuntaviivoja, kun samalla varisnaiset toimijat ottavat kehittämisvastuun. Laiva rakennetaan kahdessa vaiheessa: perusrunko toimitetaan valmiina, mutta muuten rakentajat voivat toteuttaa omia näkemyksiään. Systemaattinen muutosote: Suunnittelu ja toimeenpano vuorottelevat. Kehittäminen ja kehittyminen ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Opetuksen toteuttajat mukana muotoamassa hanketta. Laivaa rakennetaan merellä, siihen on varauduttu, mutta rakentamista ei voida hallita ennakkosuunnittelulla. 13

16 Useiden tutkimusten mukaan koulu on jähmeä muuttumaan. Sanotaan, että innovaatiot tulevat ja menevät, mutta koulu säilyy. Lisäksi reformit liudentuvat vanhetessaan varjoiksi alkuperäisestä. Martti Hellström päättää väitöskirjansa toteamalla, että hänen tutkimuksensa tulokset puhuvat humaanin ja vuorovaikutteisen muutosotteen puolesta. Keskushallinnon, kuntien, koulujen ja opettajien sekä kansalaisjärjestöjen pitää kohdata. Hänen tutkimuksessaan Akvaarioprojektin koulukohtaiset hankkeet todettiin poikkeuksellisen onnistuneiksi. Rakenteellisesti Akvaarioprojekti muistutti läheisesti Suomen Tammen avointa rakennetta: työ tehdään alueellisesti ja paikallisesti, mutta kansallisella tasolla tuotetaan, kohdataan ja pyritään levittämään tuloksia. Kehittämisprojektin onnistuminen Martti Hellström listaa tutkimuksensa tuloksena joukon onnistumisen ehtoja, tässä muutamia: Pohjustakaa hankettanne kehittämällä koulunne toimintaa tavoitteelliseksi ja suunnitelmalliseksi. Pitäkää huolta opettajien jaksamisesta ja vahvistakaa rehtorin pedagogista johtajuutta. Käynnistäkää hanke, jolla on hyvä aihe, sellainen, josta olette innostuneita ja josta teillä on asiantuntemusta. Harkitkaa, että koulunne ja oppilaat aidosti tarvitsevat hanketta. Tehkää päätös yhdessä. Muutosidean tulisi olla radikaali. Määritelkää tavoitteet konkreettisesti Suunnitelkaa hanketta yhdessä oppilaiden kanssa, tehkää aikataulu välitavoitteineen ja budjetti. Hanke tarvitsee vetäjän. Onnistuminen edellyttää yhteistyötä, toimikaa tiiminä ja etsikää yhteistyötahoja. Jokaisen tulee tietää omat tehtävänsä ja vastuualueensa. Varmistakaa, että muutosideanne toimii käytännössä ennen kuin laajennatte toimintaa. Varmistakaa, että havaitsette ongelmat ja tiedätte miten ratkotte ongelmia. Nähkää vaivaa hyvän ilmapiirin ja me-hengen eteen. Onnistuminen edellyttää ahkeraa ja kovaa työtä. Onnistuminen edellyttää tukea ja huomiota. Palkitkaa itseänne onnistumisista. Mutta mikä oikeasti on onnistuminen? Tuntuu selkeästi, että monet Martti Hellströmin erittämät onnistumisen neuvot sopivat erittäin hyvin Suomen Tammeen. Ei varmasti joka suhteessa, mutta kyllä monessa tapauksessa. Toisaalta hän on halunnut laajentaa hyvän hankkeen arviota arvoihin seuraillen Eero Ojasen ajatuksia. Onnistuneessa hankkeessa on 14

17 neljä tasoa. Ensinnäkin se toimii. Tälle kustannustehokkuuden tasolle hakkeiden arviointi useimmiten jääkin. Toisena tasona on hankkeen tuottama kokemus: ovatko mukana olleet tyytyväisiä, onko työ tuottanut mielihyvää. Mutta sitten kolmannelle tasolla tuodaan kentällä arvojen voimaa. Joudumme pohtimaan ja vastaamaan siihen miten hankkeen tulokset ovat toteuttaneet todella syviä arvoja kuten oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Syytä on aika-ajoin kysyä millainen arvo kulttuuriperintö on. Se palauttaa Suomen Tammen juurilleen. Neljäntenä ehkäpä hiukan mystisenä onnistumisen tasona voidaan ajatella sitoutumisen ja oikein tekemisen tunnetta. Ihmisen vain kuuluu tehdä niin. Lähde Martti Hellström: Muutosote - Akvaarioprojektin kehittämishankkeiden toteutustapa ja onnistuminen. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 249. Helsinki

18 Hankkeet

19 Suomen Tammen hankkeet Suomen Tammi -projekti oli avoin kaikille kulttuuriperintöopetusta kehittäville tahoille. Osaksi projektia ilmoittauduttiin vapaamuotoisella hankekuvauksella. Tämä luettelo perustuu niissä annettuihin aloitustietoihin. Sen jälkeen hankkeet ovat eläneet ja kasvaneet huomattavasti. Luettelo on aakkosjärjestyksessä järjestävän tahon nimen mukaan. Aboa Vetus&Ars Nova -museot, Juhana Herttuan lukio Framtionsvisioner - Vägval! -projekti Projekti tutkii oppilaiden ja museoiden välisen yhteistyön kautta, miten kolme pohjoismaata ovat valinneet tulevaisuutensa historiallisessa käännekohdassa. Käännekohdat ovat: luku, luku, 1800/1900 -lukujentaite, tulevaisuus (2000). Käsiteltävänä: Kuinka tulevaisuus ja nykyisyys on koettu, mitä samanlaisuuksia ja eroja eri alueilla oli/on, kuinka pohjoismainen ajattelu on muuttunut vuosisatojen kuluessa, mentaliteettien eroavaisuus, vaihtelut aikojen kuluessa, onko olemassa pohjoismaista mentaliteettia, mitä se merkitsee tulevaisuuden suunnittelun kannalta? Aboa Vetus&Ars Nova -museot Lasten ja taiteilijoiden suora vuorovaikutus -sisältö Koulu-Museo-Teatteri -kolmikannan yhteistyö, jossa ala-asteen 3-luokka työstävät teatterin kanssa keskiaikaan perustuvan näytelmällisen esityksen nimeltä Kuninkaan juhla, joka esitetään Aboa Vetus tiloissa. näyttelijöiden kanssa oppilaat oppivat draaman ja itseilmaisun keinoja. Museo tehtävänä on luoda tunnelmakuvia ja tietoa keskiajasta ja tuolloin eläneistä ihmisistä. Museon tiloihin pystytetään pienoismalli näytelmän miljööstä ja tapahtumista. Aboa Vetus&Ars Nova-museot, Luolavuoren ala-aste Pienoismalli (6x3,6 m) Turun kaupungista Valmistetaan pienoismalli ennen viimeistä Turun paloa. Pohjana on käytetty v:n 1743 karttaa. Työ tehdään vanerialustan päälle kanaverkosta ja liisteristä muotoillusta 3-ulotteisesta alustasta ja talojen pienoismalleista. Työ asetetaan esille ABOAN -museoihin helmikuussa Pienoismallien lisäksi oppilaat tutustuvat Turun historiaan mm. tekemällä vierailuja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Aboa Vetus & Ars Nova Museot Taiteilija -lapsi - vuorovaikutuksen vahvistamiseksi Koulun, museon ja nykytaiteilijoiden yhteistyö, joka pyrkii tutustuttamaan lapset (6-12 v.) nykytaiteilijoihin ja heidän tapaansa ilmaista itseään ja kommunikoida taiteillaan. Tavoitteena oli lähentää oppilaita ja taidemuseoinstituutioita. Yhteisessä projektissa taiteilijat vierailivat kouluilla ja päiväkodeissa heidän kanssaan toteutettiin 2 projektia joista tehtiin näyttelyt Aboa Vetus&Ars Nova museon tiloihin. Alvar Aalto - museo 1) URBS - Arkkitehtuurityöpajat koululaisille, 2) SILMÄNRÄPÄYS (IN ONE BREATH) - ympäristövaikutus, 4) ARKKI- TEHTUURIROISKEET - projekti, 5) OPE- TUSPAKETTI arkkitehtuurikasvatukseen 1) URBS - Arkkitehtuurityöpajat koululaisille, 2) KOULUPIHA- muotoilutyöpaja, 3) SILMÄNRÄPÄYS (IN ONE BREATH) - ympäristövaikutus identiteettiin, 4) ARKKITEHTUURIROISKEET -käynnistyy vuosina , 5) OPETUSPA- KETTI arkkitehtuurikasvatukseen valmistuu vuoden 2000 loppuun mennessä. Paketti sisältää diasarjan, verkko-ohjelman ja niihin liittyvät tehtävät. 18

20 Amurinkoulu/Työväen keskusmuseo 100 vuotta talon elämää Hirsitalon purun seuraaminen ja pienoismallin valmistaminen 1900-luvun tyylipiirteitten mukaisesti. Amurin koulu Amurin koulun rakennusperintöpäivät 3 Amurin koulun kulttuuriperintöopetus sisältää rakennusperintöpäivien vieton. Edelliset päivät ovat keskittyneet 50 - luvun koulurakentamiseen ja 50 - luvun sisustustekstiileihin. Opettajanhuone on entisöity 50 - luvun tyyliin oppilaiden, sisustusarkkitehtien ja tekstiilitaiteilijan avulla. Finlayson OY sponsoroinut hanketta vietettävään päivän teemana on hirsirakentaminen. Toimintaa on tarjolla luokille 1-9. Tarinateatteria Tampereen työläismuseokorttelissa ohjaajana opettaja toimii Kirsti Merta. Hirsirakennustyöpaja Tampereen työläismuseokorttelissa asiantuntijana toimii Marko Lahtinen. Puuvillasta putiikkiin -kävelykierros Tampereen keskustassa Työväen keskusmuseon, Werstaan järjestämänä. Maakuntamuseo Vapriikissa pysyvä näyttely ja luento arkeologin työstä 5. luokkalaisille. Päivänavauksen vierailija arkkitehti Eija Teivas kertoo hirsirakentamisesta ja esittelee Pirkanmaan maisemakulttuuriopetuskansiota. Kuvataidetyöpajoja yläasteen oppilaille. Amurin koulu Dali -kertomuksia keskiajalta -kirja Oppilaat ovat julkaisseet kirjan keskiajasta 5-6. luokan integroidun opetuksen perusteella Amurin koulu Kulttuuriperintöopetuksen Vaihto-projekti Kahden viime vuoden aikana syntyneen keskiaika- ja teollistumisaiheisen materiaalin pohjalle perustuva kulttuuriperinnön Vaihto-Projekti ranskalaisen koulun Albert Triboulet, Romans) ja sikäläisten museoiden kanssa. Opettajien ja museolehtoreiden yhteistyö on ensisijainen tavoite. Amurin koulu KULTTUURIPERINTÖVAIHTOPRO- JEKTI: teollistumisprojekti Kulttuuriperintövaihtoprojektiin kuuluvassa teollistumisprojektissa perehdytään Tampereen teollistumiseen ja erityisesti Finlaysonin tehtaaseen ja tehtaassa työskennelleiden ihmisten elämään. Tehtaan ja tehtaalaisten elämää opiskellaan työpajoissa, jotka luokanopettaja Kauko Kyynäräinen ja Työväen keskusmuseon museolehtori Hanna Yli-Hinkkala valmistelevat syksyllä Tarkoituksena on luoda tarinoita, joissa yhdistyvät fakta ja fiktio sekä luotujen tarinoiden vaihto ranskalaisten yhteistyötahojen kanssa. Antinkankaan koulu/saloisten koulu Raahelaisen merenkulun historia Raahen merenkulusta 1600-luvulta nykyaikaan laaditaan oppimateriaali paperille ja internettiin. Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu LASTU Arkkitehtuurikasvatus Rakennettuun ympäristöön tutustuminen arkkitehtuurin keinoin Arktinen keskus, Lapin yliopisto Työpajatoiminnan luominen arktiseen keskukseen Tarkoituksena on jatkaa toimintaa viikinkinäyttelyn yhteydessä alkanutta toimintaa syksyllä Työpajan suunnittelu ja toteutus kuuluvat sivuaineopintoihin (15 ov) josta yhden ov:n kokonaisuus Didaktinen seikkailu suoritetaan Arktisessa tiedekeskuksessa. Toiminnalla on tarkoi- 19

21 tus luoda oppilaille mahdollisuuksia tutustua näyttelyn eri aiheisiin kokemuksellisen oppimisen avulla. Oppilaat suunnittelevat lehtorin johdolla toiminnallisen työpajan Arktisen keskuksen perusja vaihtonäyttelyn aiheesta. Arktinen keskus antaa sisällöllisen johdatuksen, hankkii tarvittavan materiaalin ja varaa tilan työpajalle. Aronahteen ya & lukio / Rauman Taidemuseo Yhteiskoulusta Aronahteelle 40 vuotta Kartoittaa koulusta valmistuneita (valmistuvia) kuvataiteilijoiksi päätyneitä oppilaita ja esitellä heidän tuotantoaan taidenäyttelyssä. Opettaja Arja Punkarin johdolla oppilaat kartoittavat näyttelyyn osallistuvat taiteilijat, suunnittelevat näyttelyn kokoonpanon, tiedotuksen, avajaiset sekä mahdollisen luettelon. Einari Junttila -Taidemuseo Taidemuseo (Taiteilijan kotimuseo) Taidekotimuseo oli taiteilijan koti ja työympäristö alkaen Museona toiminut yli 10-vuotta. Taidetta neljässä huoneessa. Kerron taulujen tarinat. Kerron taiteilijasta. Taidemuseossani olevat maalaukset kertovat vuosisadanvaihteen (alkukymmenien) rauhallisesta ja luonnonläheisestä elämänmenosta, joka rauhoittaa nykyajan kiireistä kulkijaa. Pysähdyttää mietityttää. Espoon kaupunginmuseo Keskiaika (kevät 1999), tonttuprojekti eli espoolainen uskomus- ja kertomusperinne, internet-opetuspaketit em. aiheista. Espoon kaupunki: Kaitaan koulu ja lukio, Tuomarilan koulu, Siuntion kunta: Päivärinteen koulu Viikinkiaika Suomessa Viikinkiaika Suomessa -projekti on opetussuunnitelmauudistuksen ja modernin teknologian mahdollisuuksien yhdistelemisen ja monipuolisia asiantuntijayhteyksiä sisältävän opetuksen kehittämisja pilottiprojekti. Projektissa mukana olevat 3 koulua Espoosta ja Siuntiosta toteuttavat osittain yhteisen/yhtäaikaisen oman projektin liittyen viikinkiaikaan Suomessa. Viikinkiaika Suomessa -projektin puitteissa koulujen mielenkiinto kohdistuu lähinnä niiden kotiseutu-näkökulman takia etelärannikon viikinkiajan elämään ja muinaisjäännöksiin. Tarkoituksenamme on pilottiprojektina toteuttaa sekä mallintaa ja dokumentoida historian perus- ja lukio-opetuksen projekti, joka tosiasiallisesti noudattaa uusien opetussuunnitelmien henkeä ja toimintatapoja. Yhtenä keskeisenä pyrkimyksenämme on laatia toiminnastamme konkreettinen selonteko, joka voisi olla apuna muille kouluille eri laajuisten historian opetukseen liittyvien teemojen toteuttamiseen ja laajaan integroimiseen muihin oppiaineisiin. Espoonlahden lukio Juuret -kurssi maahanmuuttajaopiskelijoille oman kielen- ja kulttuurituntemuksen vahvistamiseksi Espoonlahden lukiossa on paljon maahanmuuttajaopiskelijoita. Koemme heidän sopeutumisensa suomalaiseen lukioon ja koko yhteiskuntaan helpottuvan, jos heidän oman kulttuuritaustansa tunteminen vahvistuisi. Tällaista tuntemusta suomalainen opetussuunnitelma ei kuitenkaan huomioi. Kurssilla jokainen opiskelija tutustuu lähtömaansa historiaan ja kulttuuriin, kuten kirjallisuuteen, ja seuraa ja arvioi median välittämää kuvaa maastaan. Kurssilla työstetään tutkielma, jonka pohjalta laaditaan suullinen esitys. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden valtakunnallisen kurssimateriaalin tekemiseen. 20

22 Etelä-Kaarelan yläaste Ryijy-opetuspaketti kouluille Tutustuttaa koululaisia suomalaiseen käsityöperinteeseen ja suomalaisen ryijyn historiaan perinneryijystä moderneihin taideryijyihin. (Diat, teksti, ryijynäyttely) Suunnitellaan ja toteutetaan pieni ommeltu ryijy. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Alastaipaleen kylä- ja koulumuseo Oppilaiden tutustuttaminen koulun, opinkäynnin ja kylän historiaan. Oppilaat ovat järjestäneet koulumuseon näyttelyn. Tarkoitus on luetteloida esineistö (atk, tietokanta), piirtää/valokuvata (kuvataide) ja koota tietoa (historia, äidinkieli). Tuote: Uusi näyttely Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Kauhajärven koulun hanke Mattojen kutominen Kauhajärvellä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Kurikan Polvenkylän menneisyys Polvenkylän nuorisoseuran vaiheitten kautta tutustuminen kylän vaiheisiin. Haastattelut, arkiston etsiminen ja kokoaminen sekä mahdollisen valokuva- ja muun materiaalin kokoaminen. Tuote: näyttely Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Täsmentämättä Kurikan Säntin koulun menneisyys. Vanhan koulurakennuksen yläkerran tiloihin vanhan luokkahuoneen sisustaminen. Etelä-Pohjanmaan museo Lappajärven lukion kotiseutuarkistokurssi Jonkun lappajärveläisen yhdistyksen arkiston järjestäminen yhdistysarkiston muotoon malliksi kotiseutuarkistoon sijoitettaville muille yhdistysarkistoille. Kurssilla opetetaan myös kotiarkiston / talonarkiston luominen. Tuote: Lappajärven kotiseutuarkisto Paikallisen arkiston järjestäminen ja käyttö paikallishistorian tutkimuksessa. Etu-Töölön lukio (yläaste) TAMMI -projekti Kivikauden esineistö ja kalliopiirrokset tehty maalaamalla ja savesta esineitä ja asioita Annantalon näyttelyä varten. Teos on tilateos -SAVI. Näyttely Annantalolla jatko Etu-Töölön yläaste Töölön helmet Perehdyttää oppilaat ja opiskelijat Töölön ainutlaatuiseen rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen rakennuksiin, katuihin ja niiden nimiin, puistoihin ja veistoksiin sekä siellä eläneisiin kulttuuripersooniin ja heidän tuotantoonsa. Tarkoitus lisätä nuorten arvostusta itseään ja ympäristöään kohtaan. Tuote on kulttuuripolun tuottaminen, joka avataan 80-näyttelyssä. Aamunavaukset Töölön historiasta. 9-luokat tekee polkua esim. opo-tunnilla. Etu-Töölön yläaste Töölön helmi Töölön rakennustaidetta kotiseututuntemusta, yhteisöllisyyttä. Kauneutta kaupungissa. Jatketaan kaupunginosaan tutustumista järjestämällä koko koulua koskeva kulttuurisisältöinen liikuntapäivä syyskauden alkajaisiksi. Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry Kulttuuriperinnön opetus elämänkatsomustiedossa ja filosofiassa * opetussuunnitelmien kehittäminen * tiedonvälitystä * koulutuksen järjestämistä opettajille Gallen-Kallelan museo Akselin kiertokulku Gallen-Kallelan museossa Perehdyttää oppilaat etukäteen valittuun, ryhmäkohtaisesti suunniteltuun ai- 21

23 hekokonaisuuteen, joka pohjautuu näyttelyn sisältöön. Valittua teemaa (myös mahdollinen tuote) työstetään koulussa sekä museokäynnillä. Alkuvuodesta näyttely kertoo kansallistaiteilijan maailmasta sata vuotta sitten. Tärkeä osa näyttelystä muodostaa sen yhteyteen ideoitu ala-asteen koululaisille suunniteltu Akselin kiertokoulu, johon kuuluu museokäynti, museokäynti suunnitellaan yhteistyössä museon, ryhmän opettajan ja työpajan/museokäynnin vetäjän kanssa. Museokäynnillä tutustutaan näyttelyn tarjoamaan primääriaineistoon, kouluissa työstetään museossa nähtyä ja opittua. Lisämateriaalina tullaan käyttämään Gallen-Kallelan Museon ja Freenet/Dipolin Opetushallituksen tuella yhdessä julkaisemaa koululaisille suunniteltua internet-ohjelmaa Kultakausi. Gallen-Kallelan museo Kalevala-koululaistapahtuma, näyttely, tutustuminen Kalevalan teemoihin Eläköön Kalevala-koululaistapahtuma, Kalevalan juhlavuoden näyttelyn kautta tutustuminen Kalevalan teemoihin. Koululaisten tulkinnat kansalliseepoksesta. Hakarinteen koulu Tammisaaren Vanhakaupunki Hakarinteen koulun lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon, joista yksi on Tammisaari kotikaupunkini. Jakso kestää 6 viikkoa. Jakson tavoitteena on jokaisella luokka-asteella perehtyä monipuolisesti omaan lähiympäristöön, Tammisaareen. Koulun painopistealueet ovat ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatus, joten työskentely painottuu erityisesti ympäristön tarkasteluun. Tammisaaren Vanhakaupunki on erityisen otollinen kohde rakennetun ympäristön tutkimiseen. Lukuvuonna Hakarinteen koulun 6. luokka on mukana Euroopan neuvoston kulttuurikomitean projektissa Ympäristö- ja kulttuurikasvatus kouluissa, jossa teemana on tutkia jotakin katua omassa kotikaupungissa. Hakarinteen koulu on valinnut projektikohteekseen Liinakankurinkadun Tammisaaren Vanhasta kaupungista. Halikon peruskoulu 9:nnet luokat Kartanoelämää ennen ja nyt Halikon peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat tutustuvat Halikon kartanoiden (Joensuu, Wiurila, Vuorentaka) elämään tekemällä tutkielmia ja postereita sekä valmistamalla tekstiilitöissä rengin ja piian puvut. Lisäksi kirjallisen aineiston ja haastattelujen avulla on tarkoitus tehdä pikkukuvaelmia kartanon työntekijöiden päivien kulusta. Haminan Ammattiopisto, Käsi- ja taideteollisuus Elämää luvulla linnoituskaupungeissa (Hamina,Ruotsinsalmi, Kotka) Esineiden hankkiminen, esineiden dokumentointi, Portfolio, tuotekehittely museon myyntituotteeksi Lyseonmäen lukio Heinolan lukio Heinolan kaupunkipuisto-, kierrätysja v.2004 asuntomessuhankkeet Yhteistyötä kaupungin toimijoiden kanssa Helsingin kaupunginmuseo Hesanet Saattaa Helsingin kaupunginmuseon kokoelmat koulujen ja opiskelijoiden tehokkaaseen käyttöön. Opetusviraston kanssa luodaan tietopankki digitoimalla kuva-arkiston materiaali ajaa informaatiota verkon avulla opetuskäyttöön. Koululaisten paikallishistorian tuntemuksen lisääminen. Kuvamateriaali siirretään Museon Maria-tietokantaan museon tutkijoiden luetteloitavaksi. Helsingin kaupunki, Roihuvuoren ala-aste Kulttuuriperintö teemaopetuksessa Koulun teemaopetuksen neljään teemaan 22

24 sisällytetään aina kulttuuriperintöopetusta. Esim. lukuvuoden teemat ovat Suomi, Keskiaika, Aika ja avaruus sekä Minä ja maailmana. Teemaopetus on sinällään kulttuuriperintöopetuksen tehostamisen hanke, jossa on haettu luontevaa tapaa liittää kulttuuriperintö osaksi koulun opetussuunnitelmaa. Teemaopetus tuottaa runsaasti oppilastöitä ja esityksiä, joista on rakennettu vuosittain neljä tapahtumaa tai näyttelyä. Teemaopetuksen tukena koulussa pyörii kv-tv, jossa kukin luokkatiimi vuorollaan tekee lyhyen videon jostakin kulttuuriaiheesta, joko suomalaisesta tai oppilaan kotimaahan liittyen. Videot näytetään koko koululle yhteisessä tilaisuudessa, jossa samalla kerrotaan lisää kyseisestä aiheesta mm. yhteislaulujen avulla. Kv-tv -vuoro kulkee viestihaasteena Helsingin kuvataidelukio Itämeren seudun maailmanperintöprojekti Tehdä tutuksi maailmanperintökohteita ja säilytettävää ympäristöä. Yhteistyötahojen kanssa kesken tallennetaan Itämeren seudun maailmanperintökohteita eri tavoin. Tutustutaan eri maiden kohteisiin. Järjestetään kiertävä taidenäyttely mahdollisuuksien mukaan sekä muuta yhteistoimintaa. Tutustutaan kohteiden historiaan ja mahdollisesti esitetään uusia kohteita. Helsingin kuvataidelukio Multimediaohjelmat Katajanokasta ja Tapiolasta, Suomen Rakennustaiteen museon perusnäyttelyn yhteyteen. Suomen rakennustaiteen museoon pystytettävään perusnäyttelyyn kuvataidelukion multimedianopiskelijat ovat valmistamassa Katajanokasta ja Tapiolasta multimediaohjelmaa. Ryhmän jäsenet tehneet oman ehdotuksensa visuaaliseksi käyttöliittymäksi ja ehdotuksista on valittu ryhmästä sopivimmat työstettäviksi. Museo kuva-arkistosta valittu kuvamateriaalia, jota skannattu ja muokattu. Ohjelmointi ja testaus aloitettu, testattu QTVR-ohjelmaa, joka mahdollistaa 360-asteisen panoraaman yhdistämisen yksittäisistä kuvista. Helsingin käsi- ja taideteollisuus ry Merihenkiset kädentaitojen työpajat Suomenlinnassa Meriperinteen, Suomen talonpoikaispurjehduksen ja niihin liittyvän käsityöperinteen pohjalta iloista oppimista ja itse tekemistä. Vuonna 2002: työpajoja peruskoululaisille päivittäin telakka-alueella Suomenlinnassa sekä Viikonlopputyöpajoja lapsille ja vanhemmille. Elo-lokakuun aikana koululaisryhmille työpajoja. Vuonna 2003: luokkaretket toukokuussa, kesällä käden taitojen työpajoja. Vuonna : luokkaretket toukokuussa, kesällä käden taitojen pajoja, syksyllä koululaisryhmille työpajoja, esittäytyminen World Skills Competition -tapahtumassa 2005 Helsingin normaalilyseo TURNARIT 125 v. vuonna 2003 Helsingin normaalilyseon urheiluseura TURNARIT täyttää kunnioitettavat 125 v. vuonna Turnarit on vanhin suomenkielinen urheiluseura. Näin urheiluseurojen toimintahistoria liittyy keskeisesti kouluun, koululiikuntaan ja nykyiseen Helsingin normaalilyseoon. Tavoitteena on saada ko. ajankohtaan liittyen Turnareiden musiikkiliikuntaäänite, joka sisältäisi koulujen liikunnan opetuksen tarpeisiin kaksi helposti ohjattavaa kuntovoimisteluohjelmaa ja näytösvoimistelu-ohjelman. Turnareiden juhlavuoden merkeissä ko. äänite lähetettäisiin postimaksua vasten lahjaksi halukkaille koulujen opettajille. 23

25 Helsingin yliopiston museo, Arppeanum Museokokoelmat tutuksi Tehdään tunnetuksi yliopistonmuseon kokoelmia ja toimintaa Hyrynsalmen lukio Aikamatka rakennus- ja kulttuuriperintöön - vanhat myllyt Projekti kuuluu Euroopan kulttuuri hankkeeseen Promenade in time - a learning experience in architectural and cultural heritage. Tavoitteena on lisätä nuorten tietoa Euroopan arkkitehtuuri- ja kulttuuriperinnöstä. Hankkeen vetäjänä on Ateenassa sijaitseva Institute of the Hellenic Mills ja mukana on Hyrynsalmen lukion ohella mm. kouluja Kreikasta, Espanjasta ja Ranskasta. Suomessa hankkeen vetäjänä on ollut Suomen ympäristökeskus. Koulukohtaisten projektien lisäksi tavoitteena on tuottaa mediatuote (CD-ROM + kirja) Euroopan koulujen käytettäväksi. Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo / Vankilamuseo Opetuspaketti vankilamuseosta Peruskoulun käyttöön valmistunut opetuspaketti Hämeenlinnan Taidemuseo Aluetaidemuseo NYTKY - nykytaiteen taidekasvatusyhteistyö -hanke taidemuseon ja koulujen välillä Ensimmäinen vaihe ja - toinen vaihe Lahden taidemuseon alue museotoiminnassa syyslukukaudella 1999, mukana ala-asteen 4 luokkaa, - kolmas vaihe jatkoa NYTKYlle Hämeenlinnan seudulla joko Hml:n taidemuseon toimesta tai jos rahoitus järjestyy, laajempana yhteistyöhankkeena Ilmajoen museo Kulttuurireitti 2003 Kulttuurireitti 2003-hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten kotiseututietoutta ja kulttuuriperinnön tuntemusta. Hankkeen avulla tullaan lisäämään Ilmajoella toimivien museoiden ja muun kulttuuriväen sekä oppilaitosten yhteistyötä ja verkostoitumista. Hanke antaa museo-opetusta ja tuottaa internetsivut, joita koulut pystyvät hyödyntämään kotiseutu- ja kulttuuriperintöopetuksessaan. Hankkeen tavoitteena on myös suunnitella kulttuuritapahtumien sarja vuodeksi 2003, jolloin tulee kuluneeksi 200 vuotta maamme ensimmäisen maamiesseuran, Ilmajoen maamiesseuran perustamisesta. Juhlavuoden tapahtumissa tulee lapsilla ja nuorilla aktiivisina osallistujina olemaan keskeinen rooli. Ilomantsin lukio Draama Ilomantsin lukio KALAPERI (karjalainen lastenperinne) Kerätään lasten leikkiperinteeseen liittyvää aineistoa haastattelemalla ihmisiä ja lähettämällä tietoa lasten mukana koteihin. Saadusta materiaalista toimitetaan vihkossa (tietoa yl.käyttöön) suunnitellaan leikkipaikkoja ja museoon katseltavaa lapsille. Valmistetaan oppilaiden kanssa esityksiä koulua ja museoita varten. Inarin yläaste Museo opetussuunnitelmassa Saamelaisen kulttuuriperinnön tutkiminen Iston yläaste PETTU-projekti Toukokuussa 2003 Hyrynsalmen yläasteen luokat 7A, 7B ja 7C kaatoivat museonhoitaja Kalle Juntusen opastuksella kotiseutumuseon metsästä kolme mäntyä, joista irrotettiin ns. pettuliinat. Koululla liinat kaavittiin puhtaaksi pihkasta ja kuivattiin. Loppu pihka poltettiin pois leivinuunissa hiilien päällä. Syksyllä 24

26 2003 oppilaat hienonsivat kuivatut liinat mahdollisimman pieniksi palasiksi, ja erään oppilaan isä otti tehtäväkseen petun jauhamisen Komulankönkään vesimyllyssä. Jauhaminen talletettiin CD-romille. Historian tunnilla teimme ryhmätöinä kuvasarjoja petun teon vaiheista seinätauluiksi. Tämän jälkeen oppilaat valmistivat kotitaloustunnilla lehtori Tuula Väisäsen johdolla leipää sekä puhtaasta petusta että ruisjauhoihin sekoitettuna. Oppilaat olivat oikein innostuneita ja ainakin voin kanssa petäjäleipä maistui oikein hyvältä. Paikallislehti Ylä- Kainuu teki projektistamme artikkelin. Jakobstads Museum-Pietarsaaren kaupu.museo K.H: Renlunds museum, Karleby(Paula Hyttinen) Barnevenemanget 1999: Kungstärgerna Barnevenemanget Lastentapahtuma 1999; Kuningasvärit, valo ja väri Lastentapahtuma 2000; muoto ja väri Joensuun yliop. / Pielisjoen koulu / P-K Museo/ Maakuntam.Carelium Museopedagogiikkaa draaman keinoin Museon näyttelytiedon syventäminen kokemuksellisesti yksilöhistoriallisesta näkökulmasta. Oppilasryhmä tekee museovierailun. Museokäyntiin kytketään draamapedagogisia työtapoja, joiden avulla pyritään elävöittämään ja tekemään tiedollinen aineisto oppilasta koskettavaksi ja hänelle läheiseksi. Virikkeenä käytetään museon kuva-aineistoa, esineistöä, multimediaa ja dokumenttifilmejä. Oppilaat eläytyvät tarinoihin ja ihmiskohtaloihin, joita kulloisenkin näyttelyn aineisto tarjoaa. Vierailuun on mahdollista liittää orientoivia ja motivoivia ennakkotehtäviä sekä syventävää jälkityöskentelyä koulussa eri oppiaineissa. Juuan lukio Puu-Juuan historia, tarinaperinne Jyväskylän normaalikoulu /yläaste KULTTUURILUOKKAKOKEILU yläasteella Kadun risteys projekti Tekeillä on esim. Kadun risteys projekti: yhteistyö etnologian laitoksen kanssa Jyväskylän keskustan kävelykadun ja kompassikeskuksen suunnittelemiseksi. Jyväskylän taidemuseo Elämäpeli - Jyväskylän taidemuseon nuoriso-ohjelma Hanke koostuu useasta osaprojektista: Viikko elämästäni -dokumentointiprojekti työttömille nuorille; Paperiverstas-työpaja; Työelämään tutustumisharjoittelu taidemuseossa; Elämän reunalla -näyttely; Irti kehyksistä, koulujen ja museoiden opintoprojekti Tavoitteena on tavoittaa sellaisia nuoria, jotka edustavat marginaalisia ryhmiä. Tarkoituksena on edistää elämänhallintaa ja taiteen harrastusta elämän rikastuttajana sekä lisätä ymmärrystä itseä, kulttuuria ja taidetta kohtaan. Jyväskylän yliopisto / Okl, Keski-Suomen museo World Heritage Education -projekti Perehdytään WHE -opetukseen ja integroituun pedagogiikkaan; luodaan uusia opetusmenetelmiä; ohjataan maailmanperinnön suojelemista; luodaan tietoverkko; kehitetään yhteistyöverkostoja; edistetään maailmanperintöasiaa; tutustutaan WHE -kohteisiin; suunnitellaan WHE -projekti yhdessä UNESCO -koulujen ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa; tehdään näyttely, raportti ja ehkä www-sivut Jyväskylän yliopiston museo / kulttuurihist. osasto Museo tutuksi Yhteistyö opettajainkoulutuslaitoksen kanssa 25

27 Jyväskylän yliopiston OKL, Normaalikoulun a-a, Yliopiston museo Meidän koulu Hanke antaa mahdollisuuden tarkastella ja pohtia koulun ja kasvatuksen tavoitteita, keinoja ja menetelmiä yhdessä lasten ja perheiden, koulu- ja yliopistoväen ja ylipäätään kansalaisten kesken. Meidän koulu hankkeessa normaalikoulun ala-asteen oppilaat syventävät ymmärrystään koulutyöstä vertaamalla nykyisen koulunsa toimintaa harjoittelukoulun historiaan. Opettajankoulutuslaitoksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden toivotaan osallistuvan tähän hakkeeseen harjoittelun puitteissa, jolloin he toimisivat oman luokkansa oppaina tai muissa ohjaus- ja järjestelytehtävissä. Oppilaiden tutkimusten tuloksina dokumenteista kootaan näyttely keväällä monitoimipäivänä, jolloin se osaltaan täydentää Pinacothecassa olevaa yliopiston 100-vuotisnäyttelyä ja antaa oman säväyksensä kasvatuskeskusteluihin. Kaarilan lukio Kaarilan neito Tampereen museoissa olevien tyylihistoriallisten pukujen saaminen pedagogisesti käyttökelpoiseen muotoon sekä paikallishistorian tuntemuksen vahvistaminen. Hankkeeseen on valittu aluksi viisi pukua eri aikakausilta ottaen huomioon oppilaiden omat lähtökohdat ja museon tavoitteet. Puvuille laaditaan kertojan muodossa oleva Tampereen historiaan liittyvä kehyskertomus, joka liitetään www-sivuille. Kainuun museo RIHMA-projekti Karjalaisen tekstiiliperinteen keruu Kaitaan koulu ja lukio Kadonneet laivat Merihistorian tutkiminen, aiheena majakat. Tuotetaan maalauksia, keramiikkatöitä ja runokirjoja. Kaitaan koulu Lappeenrannan linnoitus multimediakioski Multimediakioski, joka tulee sijaitsemaan Etelä-Karjalan museossa. Sisältää kuvaa, tekstiä, ääntä, animaatioita, videodippejä. Esityksessä voi edetä oman mielenkiinnon mukaan tutustuen kaupungin perustamiseen, rakennuksiin, taisteluihin, merkkihenkilöihin ym. 2) esitellään linnoituksen nykyisyyttä. 3) tutustumistapa on diashow opastettu kiertokäynti linnoituksessa. Tuote CD-rom syksyllä -99. Kallahden peruskoulu Vuosaari vuonna 1000 Teemapäivä koko koulua koskevana. 1) Draamatuokioita Vuosaaren rannassa: viikinkien ja hämäläisten kohtaaminen. 2) Näyttely koulun tiloissa: v.1000 esineistöä, pukeutuminen, ruoka, elinkeinot 3) Teematyöskentelyä luokissa Kannelmäen ala-aste Kulttuuriperintöprojektin jatko Lasten perehdyttäminen omiin juuriinsa sekä kotiseutuhistorian tuntemuksen lisääminen. Projektin lähtökohtana Kannelmäen alueelta löydetty 5000 vuotta vanha keramiikkaruukku. Kansallismuseossa käynti ja asiantuntijoiden avulla tutustuttu menneiden aikojen mm. kankaankudontaan ja ruukunvalaminen. Kannelmäen ala-aste Elämää viikinkiajalla Kirjoitelmia, näytelmiä, musiikkia, kuvaamataitoa (kuvataide), käsitöitä Merimuseolta saadun tiedon, kirjastoja internetlähteiden pohjalta työskentelyä Aikakautena viikinkiaika Mahdollinen tuote viikinkilaiva siihen liittyvine asioineen 26

28 Karan koulu LASIASIA Motto Lasi on läheinen aihe riihimäkeläisille, tehdään se tutuksi myös nuorisolle Lasinpuhalluksen ja reliefien kautta yritämme herättää mielenkiinnon lasiin, niin historiaan kuin nykymuotoiluunkin. Karinaisten koulu, Riihikosken koulu, Isonperän koulu, Asemanseudun koulu Kulttuuriympäristöohjelmat koulujen ympäristökasvatuksessa Pöytyän, Mellilän ja Karinaisten kulttuuriympäristöohjelmat valmistuivat syksyllä Jatkohankkeen tavoitteena on tutkia, miten ohjelmia voidaan käyttää 1-6. luokkien ympäristökasvatuksessa. Hankkeeseen osallistuu 5 koulua em. kunnista. Oman kunnan kulttuuriympäristöön tutustutaan eri oppiaineiden yhteydessä kulttuuriympäristöohjelman internet-sivujen kautta (www.lpv.fi/lsk) ja tehtävien avulla. Opetellaan arvottamaan kulttuuriympäristöä ja pohditaan sen tulevaisuutta. Työryhmässä, johon kuuluu opettajia 5 koulusta ja hankkeen vetäjänä kulttuuriympäristö ohjelman laatimiseen osallistunut arkkitehti, valmistellaan retki paikalliseen arvokohteeseen, vanhaan pihapiiriin. Tarkoituksena on kehittää opetusjaksosta vuosittain toistuva perinne. Arkkitehti laatii hankkeesta arvioivan raportin ympäristöministeriölle joka on hankkeen rahoittaja. Kartanon yläaste Järvenpää 50 vuotta 2001 Kartanon koulun näkökulmasta Järvenpään paikallishistoria tutuksi Karviaistien koulu Kadonneet laivat Pienimuotoinen musiikkiprokkis (Meri-aiheisia lauluja) Esitys toukokuun näyttelyn yhteydessä Kempeleen lukio Kempeleen perinteinen rakennuskulttuuri www:lle eri oppiaineiden integraationa Keravan museo Arkeologian menetelmiä Koululaiset tutkivat ympäristöä arkeologisin menetelmin Keravan museo Päiväkirjoista kirjaksi Museo oppimiskeskuksena Hankeen tarkoituksena on että oppilaat pitävät ns. museopäiväkirjaa, johon kirjataan kaikki museo- ja kulttuurikohdekäynnit + pajatyöskentely. Tavoitteena on julkaisu. Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Vinkkeli - huopakeskus ja residenssi Keskisuomalaisesta perinteestä ja osaamisesta kehitetään uutta käsi- ja taideteollisuus alan koulutusta erikoistuen huopaan. Koska Keski-Suomessa sijaitsevat maamme ainoat huopatehtaat oppilaitoksen erikoisosaaminen perustuu maakunnan perinteeseen ja sen hyödyntämiseen. Lähtökohtana keskisuomalaisen huopaperinteen tunteminen ja tallentaminen. Vahvojen verkostojen luominen alkutuotannosta markkinointiin koulutusta ja kulttuuria painottaen, minkä pohjalta voidaan kehittää kansainvälistä koulutusta tulevaisuutta ennakoiden. Kansainvälisen yhteistyön tukemiseksi on perustettu Huopakeskus ja taiteilijaresidenssi, jossa alan huiput voivat tutustua paikalliseen perinteeseen ja osaamiseen. Residenssivieraat kartuttavat huopakeskuksen kokoelmia ja osaamista työskennellessään ja kouluttaessaan. Keski-Suomen museo Keski-Suomen historia Museon ja koulujen yhteistyön kehittäminen 27

29 Kestilän koulutoimi / Hyvölänrannan ala-aste Kestilän kotiseutumuseon perustaminen. Museoesineiden luettelointi, kartoitus ja osittain myös kuvaus. Kuvattujen vanhojen työkalujen ja työmenetelmien siirtäminen joiltakin osin internetin kautta verkkoihin. Näyttelyiden ja työnäytösten järjestäminen yhdessä koulun kanssa. Hyvölänrannan tietotupa, joka on ko. ala-asteella. Kilens Hembygdsgård i Sideby Pettuleivän valmistus ja vanhat käsityötaidot Kielikylpy sivutuote SU-RU Tutustuminen käytännössä vanhoihin käsityötaitoihin, pettuleivän valmistukseen sekä keväisen petun keräämiseen. Erilaiset taideleirit nuorille kesäisin, jotka toimivat kaksikielisenä kielikylpynä ja auttavat kielirajojen madaltumiseen nuorten keskuudessa. Viedä perinteitä eteenpäin nuorille sukupolville. Siis käytännön toimet ja kaksikielisyys. Kilon koulu Lillklobbin tila ja sen lähiympäristö opetuskohteeksi Luoda työtapoja ja opetusmateriaalia lähiympäristön ja kulttuuriperinnön opetusta varten oppimiskohteena Lillklobbin tilan ympäristö rakennuksineen koulun läheisyydessä. Nyt menossa suunnitteluja kokeiluvaihe. Kilon koulun lukuvuoden on salainen puutarha, jonka puitteissa käynnistyvät eri hallintokuntien yhteistyöprojekti Lillklobb kilolaisten yhteiseksi puistoksi. Kirkonkylän koulu Kotipaikkakunnan Kulttuuriperinnön ja perinteen siirtäminen 1) Kotipaikkakunnan arvokkaan kulttuuri perinnön ja perinteen siirtäminen osaksi koulun opetussuunnitelmaa ja oppiainesisältöä 2) Tuottaa, koota ja julkaista maailmanperintöopetuksen materiaalia 3) Saattaa yhteistyökoulut vireään yhteistoimintaan Kulttuurien museo Aasia.net Virtuaalimatkaaja Keski-Aasiassa Aasia.net on osa Mannerheim Keski-Aasiassa näyttelyn ympärille syntyvää koululaistoimintaa. Aasia.net tulee välittämään internetin kautta jatkuvasti päivitettävää, mm. maantiedon, historian, uskonnon, musiikin ja kuvaamataidon opetukseen soveltuvaa tietoa. Kulttuurien museo / Museovirasto Siperia Taigan ja tundran kansojen näyttely Kulttuurien museon näyttely esittelee Siperian alkuperäiskansojen kulttuureita museon esinekokoelmien valossa. Ekologisten kysymysten käsitteleminen eli ajankohtaisuus nousee esille DVD-aineistossa Kulttuurien museo Näyttely Volgan mutka. Kielisukulaistemme elämää ennen ja nyt Näyttelyssä esitellään suomalais-ugrilaista kieltä puhuvien marien perinteistä kulttuuria ja nykyisyyttä. Venäjällä vähemmistönä asuvien marilaisten kulttuuri on hyvä esimerkki erikielisten kansojen kulttuurien kohtaamisesta. Näyttely esittelee marilaiskylän arkea ja juhlaa suomalaisten tutkimusmatkailijoiden silmin. V suomalainen taiteilija Agathon Reinholm on tallentanut kylän elämää piirustuksin ja akvarellein. Kansantieteellisiä tutkimusmatkoja on tehty alueelle v välisenä aikana ja dokumentoitu kansanpukuja ja kansanomaista arkkitehtuuria. Teollistuminen ja etenkin öljyteollisuus on vaikuttamassa marilaisten elämään, miten käy marinkielen? 28

aailmanperintökohteet Suomen KulttuuriperintöKaSvatuKSen Seuran julkaisuja 3

aailmanperintökohteet Suomen KulttuuriperintöKaSvatuKSen Seuran julkaisuja 3 m suomen aailmanperintökohteet perusopetuksessa Suomen KulttuuriperintöKaSvatuKSen Seuran julkaisuja 3 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 3 www.kulttuuriperintokasvatus.fi 2012 Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen

Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen Irmeli Halinen & Ritva Järvinen (toim.) Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen Opetushallitus Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen 2007 Lukijalle On suuri ilo seurata sellaisen työn etenemistä ja

Lisätiedot

pedafooni 2b opastamisen historiaa

pedafooni 2b opastamisen historiaa pedafooni 2b opastamisen historiaa 1 Julkaisutyöryhmä: Marjut Lamminen Marjatta Levanto Nana Salin Erja Salo Leena Tornberg Päivi Venäläinen pedafooni 2b opastamisen historiaa Julkaisun toimitus: Erja

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Laurea-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

Toteuttaja/hakija: Nivala-Seura ry. Rahoittajaviranomainen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttaja/hakija: Nivala-Seura ry. Rahoittajaviranomainen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Katvalan kehittämishanke Raportti Toteuttaja/hakija: Nivala-Seura ry. Rahoittajaviranomainen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ohjelma: Pohjois-Suomi Toimintalinja: Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

pedafooni 2a opastamisen nykypäivää

pedafooni 2a opastamisen nykypäivää pedafooni 2a opastamisen nykypäivää Julkaisun kokoaminen ja toimitus: Kaija Kaitavuori, Marjatta Levanto, Nanne Raivio, Päivi Venäläinen, Johanna Wahlbeck / Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry Graafinen

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TÄHTIOPETTAJA JOKA KUNTAAN -KOULUTUSOHJELMAN LYHYT ESITTELY

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TÄHTIOPETTAJA JOKA KUNTAAN -KOULUTUSOHJELMAN LYHYT ESITTELY 6 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TÄHTIOPETTAJA JOKA KUNTAAN -KOULUTUSOHJELMAN LYHYT ESITTELY Auli Ojala Taustaa Suomessa on kaikkiaan noin 236.000 yritystä. Niistä alle 10 työntekijän pienyrityksiä on 220.000 eli

Lisätiedot

Koulu kohtaa maailman

Koulu kohtaa maailman Liisa Jääskeläinen ja Tarja Repo (toim.) Koulu kohtaa maailman Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee? Oppaat ja käsikirjat 2011:16 Oppaat ja käsikirjat 2011:16 Maailmankansalaisena Suomessa -hanke

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä

Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä 1 Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä Mari Honkuri, A. Koivistoinen, Sanna Savolainen, Teija Viljanmaa, Lauri Kurkela, Marja Koukkari Tämän artikkelin luominen liittyy Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Museoiden verkkonäyttelyt historian oppimateriaaleina

Museoiden verkkonäyttelyt historian oppimateriaaleina 124 Museoiden verkkonäyttelyt historian oppimateriaaleina Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos Kasvatustiede Pro gradu -tutkielma 1.4.2005 Kalle Kallio 125 Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Mitä verkkonäyttelyt

Lisätiedot

SEINÄJOEN AALTO-KESKUKSEN PAIKAN HENKEÄ ETSIMÄSSÄ

SEINÄJOEN AALTO-KESKUKSEN PAIKAN HENKEÄ ETSIMÄSSÄ Aila Taivalmäki SEINÄJOEN AALTO-KESKUKSEN PAIKAN HENKEÄ ETSIMÄSSÄ Alvarin askelissa -teemalukuvuoden suunnitteluprosessin kuvaus Pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Taidekasvatus

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä

Lisätiedot

OMASTA ÄIDINKIELESTÄ VOIMAVARA! Seminaariraportti 2002

OMASTA ÄIDINKIELESTÄ VOIMAVARA! Seminaariraportti 2002 OMASTA ÄIDINKIELESTÄ VOIMAVARA! Seminaariraportti 2002 Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry Kansainvälinen Kohtauspaikka Turun Naiskeskus Turun seudun äidinkielen opettajat ry Raportin ovat toimittaneet

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla

VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla 1 VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla Maija Kantola Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke 2013 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013

Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013 Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013 TAIKALAMPPU-VERKOSTON JÄSENYYS- JA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Toimintakaudelle 2009-2013 Hakija Oulun kaupunki

Lisätiedot

KUNNON KULTTUURIYMPÄRISTÖT EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVIEN 2012 OPPIMATERIAALI

KUNNON KULTTUURIYMPÄRISTÖT EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVIEN 2012 OPPIMATERIAALI KUNNON KULTTUURIYMPÄRISTÖT EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVIEN 2012 OPPIMATERIAALI SiSällyS ESipuhE 3 Kunnon KulttuuriympäriStöt oppimateriaalin SiSältö ja tavoitteet 5 KulttuuriympäriStö uusin Silmin 7 Kierrellään

Lisätiedot

Lukuinto-arviointiraportti pilotoijien kehittämishankkeista. 2014 Leena Kultalahti

Lukuinto-arviointiraportti pilotoijien kehittämishankkeista. 2014 Leena Kultalahti Lukuinto-arviointiraportti pilotoijien kehittämishankkeista 2014 Leena Kultalahti Sisältö 1 Johdanto... 2 1.1 Pilotointi... 2 1.2 Kehittävä arviointi... 4 1.3 Lukuinto-ohjelman käsitteistö... 6 2 Pilottien

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Pirjo Sinko Asta Pietilä Pia Bäckman (toimittaneet) Luku-Suomessa taottua. Opetushallituksen Luku-Suomi-kärkihankkeen (2001 2004) raportti

Pirjo Sinko Asta Pietilä Pia Bäckman (toimittaneet) Luku-Suomessa taottua. Opetushallituksen Luku-Suomi-kärkihankkeen (2001 2004) raportti Pirjo Sinko Asta Pietilä Pia Bäckman (toimittaneet) Luku-Suomessa taottua Opetushallituksen Luku-Suomi-kärkihankkeen (2001 2004) raportti Kun työkirjan täyttää huolellisesti, siitä on helppo lukea kokeisiin,

Lisätiedot