MOBIVISION LIIKKUVA NÄÖNTUTKIMUS- JA TERVEYDENHOITOYKSIKKÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOBIVISION LIIKKUVA NÄÖNTUTKIMUS- JA TERVEYDENHOITOYKSIKKÖ"

Transkriptio

1 1 MOBIVISION LIIKKUVA NÄÖNTUTKIMUS- JA TERVEYDENHOITOYKSIKKÖ MARKKINOINTI Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Hovilainen Jesse Keisala Noora Löfström Sara Toivonen Tiina

2 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MARKKINOINTI Kuluttajamarkkinat ja organisaationaaliset markkinat Organisaatiossa ostamiseen vaikuttavat tekijät Markkinointikeinot Henkilökohtainen myyntityö DVD tai muu taltiointi Tietopaketti Esitteet Internet Mainonta PR Yksikön ulkoasu MARKKINOINTI SAIRAANHOITOPIIREILLE Palveluiden markkinointi sairaanhoitopiireille Metropolian liikkuvan tutkimusyksikön tuomat edut julkisille terveyspalveluille Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Esimerkki: Markkinointi Lohjan sairaanhoitoalueelle Lapin sairaanhoitopiiri Kohderyhmät ja palvelut MARKKINOINTI PALVELUKESKUKSILLE Julkiset palvelukeskukset Yksityiset palvelukeskukset Senioriryhmät MARKKINOINTI YRITYKSILLE Uusimaa/ Fortum Lappi/ Outokumpu Oy JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSTOIMINTA, SÄÄTIÖT MARKKINOINTI KOULUILLE MARKKINOINTI RAHOITTAJILLE LÄHTEET... 20

3 2 1 JOHDANTO Tehtävänämme oli laatia markkinointisuunnitelma innovaatioprojektille: Mobivision - liikkuva tutkimusyksikkö. Työssämme pohdimme ja tutkimme erilaisia markkinointikeinoja ja mahdollisuuksia potentiaalisen asiakaskunnan tavoittamiseksi. Tutkimusyksikön toiminta päätettiin rajata Helsingin- ja Uudenmaan sekä Lapin sairaanhoitopiirien toiminta-alueille. Aluksi käsittelemme hieman markkinoinnin teoriaa sekä esitellään lyhyesti erilaisia Mobivisionin markkinoinnissa käytettäviä markkinointikeinoja. Pääasiallisesti työssä on kuitenkin keskitytty esimerkein kertomaan markkinoinnista eri kohderyhmille. 2 MARKKINOINTI Markkinoinnin tavoitteena on saavuttaa potentiaaliset asiakkaat sekä saada heidät ostamaan palveluita. Markkinointia käytetään ja kohdistetaan erilailla riippuen siitä kuka tai mikä on markkinoinnin kohteena. Jotta markkinointi sekä Mobivisionin toiminta olisivat mahdollisimman tehokkaita, kannattaa mahdolliset asiakkaat segmentoida maantieteellisesti eri alueisiin. Esimerkiksi Helsingin seudulla lukuisten palveluiden läheisyydessä asuvien asiakasryhmien tarpeet poikkeavat selvästi niiden asiakasryhmien tarpeista, jotka asuvat niin sanotuilla haja-asutusalueilla pidemmän matkustusajan päässä tarvittavista palveluista. 2.1 Kuluttajamarkkinat ja organisaationaaliset markkinat Markkinat voidaan jakaa kuluttaja- ja organisationaalisiin markkinoihin. Organisationaalisiin markkinoihin kuuluvat yritykset, järjestöt ja julkiset organisaatiot kuten kuntien ja valtion yksiköt. Kuluttajien ja organisaatioiden ostamistapa on erilainen ja siksi myös markkinointitoimenpiteiden tulee vastata kohderyhmän ostotapaa. Erityisesti markki-

4 3 nointi eroaa ostoprosessissa, tarveperusteissa ja ostamisen toteutuksessa. (Rope 2000:60 61) Kuva 1 Organisaatio- ja kulutusmarkkinoiden ostamisen ominaispiirteet (Rope 2000:60) 2.2 Organisaatiossa ostamiseen vaikuttavat tekijät Alla oleva kuvio kuvaa ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Kaikki tekijät vaikuttavat myös toisiinsa ja siten kaikki osa-alueet tulee huomioida. Kuva 2 Organisaatiomarkkinoilla ostamiseen vaikuttavat tekijät (Rope 2000:62) Organisaatiorakenteessa ostoprosessiin vaikuttaa monia eri tehtävissä ja rooleissa vaikuttavia henkilöitä. Markkinointi täytyy suunnitella ja toteuttaa siten, että se vaikuttaa positiivisesti ostoprosessin eri vaiheissa ostopäätökseen. Tällöin täytyy ottaa huomioon eri vaiheissa vaikuttavien henkilöiden eri roolit ja pyrkiä vaikuttamaan näiden henkilöiden tärkeiksi kokemiin asioihin. (Rope 2000:63 64)

5 4 Kuva 3 Organisationaalinen ostoprosessi ja henkilöiden osallistuminen eri rooleissa (Rope 2000:63) 2.3 Markkinointikeinot Tässä luvussa on esitelty markkinointikeinoja, joita ajattelimme voitavan hyödyntää Mobivisionin markkinoinnissa. Tulemme viittaamaan näihin markkinointikeinoihin myöhemmissä esimerkeissä Henkilökohtainen myyntityö Alussa on tärkeää keskittyä verkostoitumiseen ja se onnistuu parhaiten henkilökohtaisella myyntityöllä. Ensimmäinen askel mobivisionin markkinoinnissa julkiselle sektorille on mennä esittelemään palvelua sairaanhoitopiiriin tai kuntaan taholle, joka voi tunnistaa palvelun tarpeen. Esimerkiksi silmäpoliklinikan lääkärit tuntevat oman alueensa ja voivat nähdä palvelulle tarvetta. Tässä yhteydessä jaetut ja hyvin valmistetut markkinointimateriaalit kasvattavat luottamusta toimijaa kohtaan ja edistävät kaupan syntyä. Ostosta päättää kuitenkin ylemmällä taholla ostoryhmä tai vastaava. Organisaatiossa ostoprosessi on pitkä ja tulee varautua moniin esittelyihin ja siihen, että ostoon vaikuttavilla osapuolilla on eri intressit joko puoltaa tai olla puoltamatta kaupan syntyä.

6 DVD tai muu taltiointi Tehdään Mobivisionin toimintaa kuvaava filmi, jossa esitellään kaikki palvelut joita voidaan tarjota. Näin asiakas varmistuu tilojen toimivuudesta ja saa kokonaiskäsityksen palvelusta. Filmi toimii hyvänä markkinoinnin työvälineenä esitellessä terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille Mobivisionin toimintaa. Lyhennettynä ja kohdennettuna filmiä voi käyttää myös terveydenhuollon sisäisessä markkinoinnissa sekä nettisivuilla Tietopaketti Kootaan kansio, jossa kuvaillaan kaikki tuotettavat palvelut. Kustannuslaskelmia erilaisille palvelupaketeille sekä DVD- materiaali liitetään myös mukaan. Koska referenssejä ei ole vielä, niin voidaan kertoa muualla toteutetuista vastaavanlaisista palveluista ja niiden toimivuudesta, kuten Kajaanin Suupirssi ja Oulun Yliopistollisen Sairaalan silmäklinikan liikkuva tutkimusyksikkö Esitteet Muutaman sivun esittelyvihkosia valmistetaan jaettavaksi seminaareihin tai muihin esittelytilaisuuksiin. Lehtisiä tehdään jaettavaksi terveyskeskuksissa, järjestöissä ym. mahdollisille palvelun käyttäjille Internet Mobivisionille laaditaan omat verkkosivut, joilta yhteystietojen lisäksi on luettavissa perustietoa Mobivision- projektista sekä tutkimusyksikön toiminnasta. Myös Mobivisionin kiinteä aikataulu löytyy sivuilta, joilla on mahdollisuus myös suorittaa ajanvaraus. Verkkosivusto pidetään yksinkertaisena, sillä asiakaskohderyhmänä ovat etenkin seniorit, jotka eivät vielä nykyisin ole kovinkaan kokeneita Internetin käyttäjiä. Esimerkiksi

7 6 terveyskeskuksien sivuille laitetaan linkki Mobivisionin verkkosivuille, jotta asiakkaat löytäisivät tietoa palveluista mahdollisimman helposti. Tietoa Mobivisionin toiminnasta sekä linkki verkkosivuillemme voidaan laittaa myös esimerkiksi Sosiaaliviraston seniori-info-sivuille. Sähköposti on tehokas väline saavuttaa sekä palvelua asiakkaille suosittelevat terveydenhuollon ammattilaiset sekä mahdollisesti myös palvelun käyttäjät Mainonta Haja-asutusalueilla kylätuvat, kyläkoulut tai muut kokoontumispaikat ovat hyviä paikkoja mainostaa palvelua. Myös paikallisiin sanomalehtiin voidaan laitta ilmoitus yksikön saapumisesta paikkakunnalle. Osassa pienempiä kuntia jaetaan talouksille kuntaposti, jossa kerrotaan kyseisen alueen tapahtumista. Mobivisionin palvelut ja aikataulut voidaan liittää postin mukaan. Myös eri järjestöjen omat lehdet tavoittavat suuren osan potentiaalisesta asiakaskunnasta, minkä vuoksi mainoksia laitetaan myös kyseisiin lehtiin PR Lehdistöä on hyvä informoida uudesta palvelusta ja paikallislehdet ottavat yleensä mielellään vastaa jutunaiheita. Myös radio tai tv voi kiinnostua tekemään juttua uudesta palvelusta. Näkyvyys medioissa tuo tehokkaasti tunnettavuutta. Lisäksi tehokas keino saada palvelun olemassaolo ihmisten tietoon on puskaradio. Erilaiset koulutusseminaarit ammattilaisille tai järjestöjen teemapäivät ovat oivallisia tapahtumia käydä esittelemässä toimintaa. Näin saavutetaan ihmisjoukko, joka on jo valmiiksi kiinnostunut aiheesta. Monipuoliset messutapahtumat, kuten Kauneus- ja Terveysmessut mahdollistavat toiminnan esittelyn suurelle yleisömäärälle. Toiminnan esittely onnistuu myös käytännössä, kun asiakkaat pääsevät osallistumaan tutkimuksiin ja seulontoihin.

8 Yksikön ulkoasu Auton tai vaunun kyljet tarjoavat monta neliötä hyvää mainostilaa. Yksikön ulkoasu tulee tehdä huomiota herättäväksi ja siitä tulee heti käydä selväksi mitä palveluita se tarjoaa. 3 MARKKINOINTI SAIRAANHOITOPIIREILLE Liikkuvan näön- ja terveydenhuoltoyksikön toiminta on päätetty kohdistaa kahdelle alueelle Suomessa. Nämä kaksi aluetta ovat Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Lapin sairaanhoitopiiri. Tässä luvussa pohditaan palvelun tuomia etuja julkiseen terveydenhoitoon sekä kuvataan julkisen terveydenhoidon rakennetta näillä valituilla alueilla Palveluiden markkinointi sairaanhoitopiireille Verkostoituminen ja suhdetoiminta ovat avainasemassa, kun halutaan myydä palvelua julkiselle sektorille. On tärkeää tuntea ihmisiä, jotka voivat vaikuttaa ostopäätöksen tekoon. Julkisella sektorilla ostoista päättää usein ostoryhmä, joka koostuu ammattiostajasta ja ostokohteen asiantuntijoista. Tarpeen tiedostaa useimmiten käyttäjätaso, joten markkinointia täytyy suunnata päättäjätason lisäksi esim. silmäpoliklinikan lääkäreille ja hoitajille. Palvelun ostamisesta päättävät kuitenkin työryhmät ylemmällä tasolla. Tuotetta/palvelua esitellessä aikaisemmin mainitsemamme DVD on hyvä markkinointiväline. Kustannuslaskelmat tulee myös tehdä, jotta voidaan vakuuttaa ostaja hyödyistä. Julkiset hankinnat täytyy usein kilpailuttaa ennen päätöstä, mikä hidastaa ostopäätöksen tekemistä. Toisaalta julkiset hankinnat voidaan tehdä suorahankintana, jos vastaavaa tuotetta ei ole muilla tarjolla.

9 8 3.2 Metropolian liikkuvan tutkimusyksikön tuomat edut julkisille terveyspalveluille Tuomalla palvelut ihmistä lähelle tavoitetaan myös kauempana haja-asutusalueilla olevat ihmiset, jotka eivät muuten pääsisi palveluita käyttämään. Usein vanhemmalla väestöllä on liikkumisongelmia ja he tarvitsevat saattajaa ja kyytiä palvelun luo. Tuomalla palvelu ihmisten luo voidaan ennaltaehkäistä sairauksia sekä voidaan minimoida niiden tuomia haittoja. Palvelun ollessa helpommin saavutettavissa syrjäseuduilla ja pienillä paikkakunnilla tuetaan myös alueellista yhdenvertaisuus -periaatetta. Liikkuvan tutkimusyksikön avulla terveyskeskukset pystyvät tarjoamaan jopa erikoissairaanhoidon tasoista palvelua lähellä potilasta pienissäkin kunnissa ja kaukana keskussairaaloista. Liikkuvan tutkimusyksikön henkilökunta on hyvin koulutettua ja asiantuntevaa sekä hallitsee laitteiden käytön. Kunnat pystyvät tarjoamaan potilaille asiantuntevasti myös kunnassa harvoin tarvittuja tutkimuksia eikä terveyskeskusten ei tarvitse ostaa kalliita laitteita, jos niiden käyttö on vähäistä ja näin säästyy rahaa käytettäväksi muihin asioihin. 3.3 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on Suomen suurin sairaanhoitopiiri. Vuonna 2010 HUS -sairaaloiden palveluja käyttäneitä eri henkilöitä oli Potilastapahtumia oli noin 2,4 miljoonaa. Jäsenkuntien maksuosuudet palvelutuloista olivat 823,1 euroa asukasta kohden vuonna Valtaosa hoitoa saavista tulee sairaanhoitopiirin jäsenkunnista, joiden alueella asuu noin 1,5 miljoonaa asukasta. Lisäksi HUS vastaa joistakin valtakunnallisesti keskitetyistä erityistason erikoissairaanhoidon palveluista koko maassa. Näitä ovat muun muassa elinsiirrot. HUS on jaettu viiteen sairaanhoitoalueeseen: HYKS-sairaanhoitoalue Sairaanhoitoalue palvelee pääasiassa Helsingin, Espoon, Vantaan, Kirkkonummen, Keravan ja Kauniaisten potilaita. Sairaanhoitoalueen johtaja Jorma Lauharanta, (09)

10 9 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen jäsenkuntia ovat Hanko, Inkoo ja Raasepori. Sairaanhoitoalueen johtaja, johtava lääkäri Marianne Gripenberg-Gahmberg, (019) Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirin jäsenkunnista Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Sairaanhoitoalueen johtaja, johtava lääkäri Asko Saari, (019) Porvoon sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirin kunnista Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo. Sairaanhoitoalueen johtaja Sune Lang, (019) Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Sammatti, Siuntio ja Vihti. Sairaanhoitoalueen johtaja Raimo Kekkonen (019) Esimerkki: Markkinointi Lohjan sairaanhoitoalueelle Sairaaloita Lohjan sairaanhoitoalueella on kaksi; Lohjan sairaala ja sen psykiatrisena yksikkönä toimiva Paloniemen sairaala. Jotkut erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan HUS: n sairaaloissa. Lohjan sairaalassa silmätautien poliklinikalla tehdään silmäsairauksiin liittyviä tutkimuksia, mm. näkökenttätutkimuksia, silmänpohjakuvauksia ja pientoimenpiteitä. Silmätautien poliklinikalla hoidetaan kaihileikkauspotilaita ennen ja jälkeen leikkauksen. Kaihileikkaukset tehdään päiväkirurgisesti leikkaussalissa. Ylilääkärinä silmäklinikalla toimii Fouad Qadri. Lohjan sairaanhoitoalueen kunnat ovat perustaneet kaksi kuntayhtymää hoitamaan kuntien perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitoimea: Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä. Kuntayhtymän väestöpohja on n asukasta. Alueella toimii neljä terveysasemaa; Karkkilan terveysasema,

11 10 Nummi-Pusulan terveysasema, Vihdin kirkonkylän terveysasema ja Nummelan terveysasema. Karviaisen työikäisten palvelulinjan johtajana toimii Pirkko Hynynen ja ikäihmisten palvelulinjan johtajana Ritva Lundbom. (Kuntayhtymä Karviainen. 2011) Lohjan sosiaali- ja terveydenhuoltoalue LOSTin yhteistoiminta-alueen kuntia ovat tällä hetkellä Lohja, Siuntio, Inkoo ja Karjalohja. Asukkaita alueelle on noin Vastaanotot sijaitsevat Lohjalla Keskustan, Mäntynummen, Roution, Tynninharjun ja Virkkalan terveysasemilla sekä Sammatin terveysasemalla, Siuntion terveysasemalla, Inkoon terveysasemalla ja Karjalohjan terveysasemalla. Yhteistoiminta-alueen järjestelyihin tullee muutoksia kuntaliitosten mukana vuonna (Lohjan kaupunki. 2011) Alueella on laadittu Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille Selvityksessä on tutkittu mm. ikääntyvien asukkaiden itsenäistä selviytymistä arjessa sekä tuki- ja terveyspalvelujen tarvetta. Ohjelman kehitysehdotusten mukaan ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi on tarkoitus tiivistää yhteistyötä julkisen sektorin, vapaa-ehtoisten toimijoiden, seurakunnan, kolmannen sektorin ja yritysten välillä. Metropolian liikkuvan tutkimusyksikön kannattaakin tarjota palveluitaan tälle alueelle. Ensimmäisten asiakkaiden saaminen ilman valmista tuotetta on yleensä haastavaa. Tuotteen esittely ilman valmista tuotetta ja toiminnan referenssien puuttuminen hankaloittavat markkinointia. Jo tuotteen suunnitteluvaiheessa kannattaa käydä alustavia keskusteluja joidenkin potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Näin voidaan kehittää paremmin kohdeasiakkaalle sopiva tuote. Tässä vaiheessa voidaan esitellä muualla Suomessa toimivien vastaavien yksiköiden toimintaa, kuten Oulun sairaanhoitopiirin Liikkuvaa silmäklinikkaa tai Savon suupirssiä. Esimerkkialueella Lohjan sairaanhoitoalueella otetaan yhteyttä sairaanhoitoalueen johtajaan sekä kuntien yhteistyöliittymiin Karviaiseen sekä LOSTiin. Käyttäjätasolla tarpeen tunnistaminen silmätutkimusten kohdalla tapahtuu Lohjan sairaalan Silmäpoliklinikalla. Fysioterapian ja terveydenhoitajan palveluiden tarpeen tunnistaminen tapahtuu sairaalan lisäksi myös terveysasemilla. Näille kannattaa siis myös kohdistaa markkinointia. 3.4 Lapin sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri on laajuudeltaan mitattuna Suomen suurin sairaanhoitopiiri. Sen omistaa 15 lapin alueen kuntaa. Sairaanhoitopiiri vastaa alueella tarjottavista erikoissairaanhoidon palveluista ja päihdeongelmaisten hoidosta. Muut terveydenhuollon pal-

12 11 velut tuottaa perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto kuntakohtaisesti. (Lapin sairaanhoitopiiri ) Lapin sairaanhoitopiirin yksiköissä hoidetaan pääasiassa piirin jäsen- ja sopimuskuntien asukkaita. Jäsenkuntia ovat Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Kemijärvi, Muonio, Pello, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki sekä sopimuskuntia on tällä hetkellä Kuusamo. (Lapin sairaanhoitopiiri ) Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien kanssa kuntien asukkaita voidaan ottaa lähetteen perusteella hoitoon Lapin sairaanhoitopiiriin. Samoin Lapin sairaanhoitopiirin asukkaat voivat saada hoitoa edellä mainituissa sairaanhoitopiireissä. Lisäksi Norjan Finnmarkin suomenkieliset voidaan hoitaa Lapin sairaanhoitopiirissä ja Finnmarkin saamekieliset erikoissairaanhoidon palvelut ovat Lapin sairaanhoitopiirin väestön käytettävissä. (Lapin sairaanhoitopiiri ) Välimatkat Lapissa ovat pitkiä. Kauimmaiset kunnat sijaitsevat jopa 450 km keskussairaalasta. Tämä tuo haasteita sairaanhoidon suunnittelulle. Pitkät välimatkat tuovat kustannuksia, jos potilaiden täytyy kulkea esimerkiksi lyhytkestoista seurantatutkimusta varten satoja kilometrejä. Vanhuksilla matkanteko voi olla jopa este seurantaan osallistumiselle, sillä matka saattaa rasittaa liikaa. Peruspalvelut tuotetaan lähempänä kuntalaisia, mutta kunnan sisälläkin matkat palvelukeskukseen saattavat olla yli sata kilometriä pikkuteitä pitkin Kohderyhmät ja palvelut Asukkaita Lapin läänissä oli vuonna 2006 noin Yli 64 -vuotiaita asukkaita lapin läänissä on 17,9 % väestöstä (v.2006) eli reilut Ikääntyvä väestö tulee tarvitsemaan terveydenhoitopalveluita enenevissä määrin. Liikkuvassa terveydenhoitoyksikössä palvelut tulevat lähelle potilaita. Silmänpohjan tutkimuksille on myös tulevaisuudessa väestön ikääntyessä tarvetta nykyistä enemmän. Säännöllistä seurantaa vaativaa glaukoomaa sairastaa Suomessa noin 1,5 % väestöstä. Näin ollen Lapin alueella tutkittavia on noin Myös diabeetikoiden silmiä on jatkuvasti seurattava. Lapin alueella on 1 ja 2 tyypin diabeetikkoja noin Näiden suurien ryhmien lisäksi tarvitaan näönseulontaa, jotta mahdollisiin silmäsairauksiin pystytään puuttumaan ajoissa ja minimoimaan vahingot.

13 12 Silmänpohjankuvausten lisäksi yksikössä tehdään näöntarkastuksia. Matkaoptikko voi tehdä näöntarkastuksia yli 7 -vuotiaille, joille ei ole tehty silmäleikkausta tai joilla ei ole silmäsairauksia. Yksikössä on tarkoitus myös pitää pientä kehysmyymälää, jotta voidaan toimitta myös valmiit lasit asiakkaalle vaikka postitse. Myös lasien huoltoa on tarjolla. Yksikkö pystyy tarjoamaan myös terveydenhoitajan palvelut sekä terveysneuvontaa. Yksikössä on mahdollista mittauttaa mm. verensokeriarvot, hemoglobiinin, verenpaineen sekä virtsan u-stix arvot. Nämä ovat tarjolla kaiken ikäisille. Lisäksi yksikössä on mahdollista tuottaa fysioterapiapalveluita. Fysioterapiaan pääsee vain lääkärin lähetteellä.. 4 MARKKINOINTI PALVELUKESKUKSILLE Mobivisionin kohderyhmäksi on valittu ne ihmisryhmät, joiden on vaikea itse liikkua tarvitsemiensa palveluiden luo. Pääasiassa markkinoinnissa keskitytään ikäihmisiin, mutta huomioitava on myös esimerkiksi liikuntavammaiset, joiden pääsy palveluiden lähelle voi olla hyvinkin hankalaa. Palvelukeskukset on suunnattu niille ikääntyneille tai muuten toimintakyvyltään rajoittuneille ihmisille, jotka eivät enää pärjää yksin kotonaan, vaan tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa. Laki määrää kunnan tarvittaessa järjestämään palveluasumisen vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvaa ja jopa ympärivuorokautista hoivaa päivittäisistä toimistaan selviytyäkseen. (Invalidiliitto 2011.) 4.1 Julkiset palvelukeskukset Julkisen sektorin palvelukeskuksien tavoittaminen vaatii yhteistyötä paitsi kunnan myös sen sairaanhoitopiirin kanssa, johon kunta kuuluu. Näin ollen liikkuvan palveluyksikön tuomat edut tulee markkinoida kunnan päättäjille, jotta palvelu ostettaisiin sairaanhoitopiirin palvelukeskuksille. Toiminnan ostamista on pelkkien toimintasuunnitelmien ja laskelmien lisäksi hyvä perustella palvelukeskusten asukkaiden terveyden edistymisellä. Palvelukeskuksissa asuville henkilöille on palveluiden hakeminen usein hankalaa, sillä etenkin paikalle

14 13 pääseminen on monelle suuri haaste. Esimerkiksi silmälääkärin vastaanotolle päästäkseen tulee asukkaalle järjestää vähintäänkin kyyti, joissain tapauksissa jopa saattaja. Etenkin liikuntavammaisille on silmälääkärin tai optikon palveluiden saaminen usein haasteellista. Näöntarkastustilat ovat usein erittäin pienet, joten pyörätuolilla kulkevan voi olla erittäin vaikea mahtua tarkastushuoneeseen. Liikuntavammaisten mukana tulee näin olla avustaja, joka on tottunut kyseisen henkilön nostamiseen ja muuhun avustamiseen. Se luonnollisesti lisää henkilökunnan työtaakkaa sekä valitettavasti harventaa palvelukeskuksien asukkaiden pääsyä palveluiden luo. Esimerkiksi silmälääkärin vastaanotolle ei välttämättä mennä niin usein kuin olisi suotavaa, koska sen järjestäminen on niin hankalaa. Mobivisionin avulla palvelut tuotaisiin asiakkaiden luo, jolloin moni palvelutalon asukas voitaisiin tutkia saman päivän aikana, eikä henkilökunnan tarvitsisi uhrata resurssejaan kuljetusten ja/tai saattajien järjestämiseen. Myös terveydentilan- ja näön seulonnat voitaisiin Mobivisionin avulla toteuttaa tehokkaasti, minkä ansiosta mahdolliset ongelmat havaittaisiin nopeammin ja niihin voitaisiin puuttua tehokkaammin. Ainoastaan palvelukeskuksen työtaakka ei siis helpottuisi, vaan myös asukkaiden elämänlaatuun voitaisiin saada selkeä parannus havaittuihin ongelmiin puuttumalla. Myös palvelukeskuksien tällä hetkellä hiukan ryvettyneeseen imagoon voitaisiin tällä keinolla saada parannusta. 4.2 Yksityiset palvelukeskukset Yksityiset palvelukeskukset ovat joko yksityishenkilöiden tai erilaisten järjestöjen omistamia. Yksityisille markkinoitaessa käytetään hyvin samoja keinoja kuin julkisellekin puolelle, mutta ne kohdistetaan yksityiseen yrittäjään tai palvelukeskuksen johtajaan. Henkilökohtaiset esittelykäynnit ovat tärkeimmässä osassa myös markkinoitaessa Mobivisionia yksityisen sektorin palvelutaloille ja keskuksille. Pääargumentteina ovat asukkaiden terveyden edistäminen sekä henkilökunnan työtaakan vähentäminen, kuten myös julkisten palvelukeskuksien kohdalla. Esittelykäynneillä mukana on myös toiminnasta kertova DVD sekä tietopaketti jätettäväksi päättäjälle. Erittäin tärkeää on luonnollisesti myös palveluasumista järjestävien järjestöjen informoiminen ja Mobivisionin tarjoamien etujen kertominen näille tahoille. Esimerkiksi Vanhustyön Keskusliitto ylläpitää palvelukeskuksia ja vanhainkoteja ympäri maata. Myös liiton julkaisema Vanhustyö-lehti on oiva kanava lisätä tietoisuutta Mobivisionista potentiaalisen asiakaskunnan parissa. Mainoksien lisäksi lehdessä voidaan julkaista esimerkiksi artikkeli Mobivisionin toiminnasta ja sen tarjoamista eduista. Yksi markkinointikikka on osoittaa

15 14 palvelun tarpeellisuus ja sen tuomat edut järjestämällä esimerkiksi näönseulontatempaus palvelu- tai vanhainkodissa. Tällöin päättäjät näkevät konkreettisesti miten Mobivision toimii eikä heidän tarvitse tehdä päätöstä puhtaasti teoreettisen esityksen perusteella. Tempaus markkinointikeinona toimii parhaiten yksityisellä sektorilla, jossa päätösten teko ei edellytä samanlaista byrokratiaa kuin julkisella puolella. Palveluiden tarpeen tiheydestä riippuen palvelukeskukset voivat joko varata aina tarvittaessa päivän, jolloin Mobivision tulee palvelemaan heidän asukkaitaan. Vaihtoehtoisesti Mobivisionilla voisi olla kolmena viikkona kuukaudessa kiinteä aikataulu siten, että esimerkiksi maanantaisin se kiertää Kemin palvelukeskuksia ja tiistaisin vuorossa ovat Pellon palvelukeskukset ja niin edelleen. Palvelukeskukset voivat sitten varata kyseisille päiville aikoja tarpeen mukaan. Myös yksityisillä henkilöillä on mahdollisuus varata aika Mobivisioniin auton ollessa heidän paikkakunnallaan. Ajanvaraus tapahtuu netin kautta, mutta koska palvelu on suunnattu etenkin ikäihmisille, on ajan varaaminen mahdollista myös puhelimitse. Kuukauden jäljelle jääneellä viikolla ryhmät tai palvelukeskukset voivat tilata Mobivisionin käyttöönsä. 4.3 Senioriryhmät Potentiaalisia asiakasryhmiä ovat myös erilaiset senioriryhmät, joita esimerkiksi sosiaalivirasto ylläpitää ja järjestää yhdessä palvelukeskuksien kanssa. Aktiiviset eläkeläiset haluavat pysyä virkeinä ja terveinä mahdollisimman pitkään ja harrastavat siksi yhdessä. Seniorit kokoontuvat esimerkiksi juttutuvissa tai jumpparyhmissä. Nämä ikäihmiset haluavat huolehtia terveydestään ja ovat siksi potentiaalinen asiakasryhmä ostamaan Mobivisionin palveluita. Tutkimuksiin saataisiin näin helposti isompikin ryhmä, mikä olisi kannattavaa myös Mobivisionin kannalta. Tieto ryhmille saadaan paitsi palvelukeskuksien myös eri senioripalveluita tuottavien järjestöjen, esimerkiksi Vanhusten Keskusliiton ja Punaisen Ristin, kautta. Myös kunnat ovat merkittävässä roolissa senioritoiminnan järjestämisessä, joten myös heidän kauttaan levitetään tietoa senioriryhmille. Myös esitteitä viedään esimerkiksi juttutupien tiloihin ja kahviloihin. Senioripäivät ovat erinomainen paikka markkinoida Mobivisionia. Siellä voidaan paitsi kertoa yrityksen toiminnasta myös lisätä ihmisten tietoisuutta iän mukanaan tuomista ongelmista sekä niiden seulonnan tärkeydestä, sillä moni ikäihminen ei välttämättä tiedä iän vaikutuksia esimerkiksi silmään ja näköön. Mahdollisuuksien mukaan voidaan

16 15 senioripäivien yhteyteen järjestää myös näön ja terveydentilan seulontaa, johon senioreilla on halutessaan mahdollisuus osallistua. 5 MARKKINOINTI YRITYKSILLE Ylipäätänsä erilaiset yritykset ovat loistavan potentiaalinen asiakaskunta mobivisionin toiminnalle. Yksinkertaisesti Mobivisionin palveluita markkinoitaisiin työterveyden lisänä ja täydentäjänä. 5.1 Uusimaa/ Fortum Uudenmaan alueella toimivia yrityksiä voi periaatteessa herätellä Mobivisionin toimintaan mukaan käyttämällä paljon medianäkyvyyttä. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa laaja medianäkyvyys on kallista suhteessa saatuihin etuihin. Laajat kampanjat toimivat kuitenkin paremmin esimerkiksi Uudenmaan alueella, kuin lapissa jossa potentiaalisia yrityksiä on vähemmän suuremmalla alueella. Muutama täsmämainos televisiossa tai radiossa voisi toimia. Kuitenkin pääpainona olisi kohdistaa markkinointi kenttätoimintaan ja henkilökohtaisiin esittelykäynteihin. Otetaan esimerkkinä suurehko yritys Fortum jonka pääkonttori sijaitsee Espoon Keilaniemessä. Henkilöstöä yrityksessä kokonaisuudessaan Perusoletuksena on, että näin suuressa yrityksessä työterveyshuolto on toimiva ja se on suunniteltu tarkkaan ja kustannustehokkaasti. Markkinoinnissa täytyy pystyä todistamaan Mobivisionin tehokkuus ja sen tuomat edut yritykselle. Hintojen täytyy olla kilpailukykyiset. Fortumin kaltaisella yrityksellä työterveys on suunniteltu kokonaisuutena. Mobivisionin tärkein markkinointikikka olisi tarjota räätälöityjä ja yksilöllisiä terveyspalveluita. Toiminta voisi esimerkiksi alkaa pääkonttorilta ja siirtyä sieltä edelleen pienempiin toimipisteisiin ympäri Suomen. Esimerkkinä Mobivisionin hyödystä Fortumille voisi olla seuraavanlainen: Suuri osa pääkonttorin henkilökunnasta työskentelee näyttöpäätteen ääressä. Työntekijät saavat työterveyden lähetteen kautta fysioterapeutin mittaamaan työpisteensä ergonomian ja sieltä saadun lähetteen kautta henkilökunta voisi tutkituttaa näkönsä nopeasti ja joustavasti töiden lomassa Mobivisionissa. Henkilökunnan työaikaa säästyy eikä matkakustannuksia synny lainkaan.

17 Lappi/ Outokumpu Oy Lapin yksi suurimmista yrityksistä henkilöstömäärällä katsottuna on Outokumpu Oy. Outokummun tytäryhtiö Outokumpu Chrome Oy (kromikaivos) sijaitsee Kemissä. Yhtiön toimitusjohtaja on Ahtiainen Jaakko Taneli. Henkilöstömäärä vuonna 2009 n Toinen tytäryhtiö Outokumpu Stainless Oy (levytuotannon keskus) sijaitsee Torniossa. Yhtiön toimitusjohtaja on Hautala Hannu Olavi. Henkilöstömäärä tehtaalla oli vuonna 2010 reilu Mobivisionin markkinoinnissa Outokumpu Oy:n tytäryhtiöille käytetään jälleen kerran henkilökohtaista myyntityötä. Tavoitteena on saada asiakas innostumaan ja tekemään ostopäätös mahdollisimman nopeasti. Yritykseen otetaan yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla ja pyritään sopimaan tapaamisaika henkilökohtaiseen esittelyyn. Mobivisionista voisi olla mukana havainnollistava video eri asiakastilanteista, lyhyt powerpoint esitys sen kaikista eri käyttömahdollisuuksia ja näiden käyttämisen tuomat edut ytimekkäästi. Muistoksi käynnistä jätetään paikalle selkeitä ja innoittavia esitteitä. Esitteistä tulisi helposti löytyä yhteystiedot jonne tarjouspyynnön voi jättää. Ensimmäisen esittelykäynnin jälkeen myyntityö on aktiivista - ollaan yhteyksissä mahdolliseen asiakkaaseen sähköpostein jne. ja rohkaistaan tekemään ostopäätös ellei sitä tehty heti. Asiakas voisi Mobivisionin palveluista ostaa ns. kokeiluerän jonka jälkeen asiakas saa päättää jatketaanko yhteistyötä. Tietenkin tarkoituksena olisi saada aikaan pysyvä ja monivuotinen ratkaisu yrityksen ja Mobivisionin välille. 6 JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSTOIMINTA, SÄÄTIÖT Järjestöjen toiminnan periaatteena on jäsentensä hyvinvoinnin edistäminen. Jäsenistö on kiinnostunut parantamaan omaa terveyttään ja täten myös mahdollisesti kiinnostunut käyttämään Mobivisionin palveluita. Järjestö- ja yhdistystoiminnat sekä säätiöt voivat olla osana markkinointia yksityisille ihmisille. Järjestöt voivat toimia itse ostajana liikkuvan tutkimusyksikön palveluille sekä markkinoinnin välikappaleena jäsenilleen.

18 17 Myös järjestöt voivat hyödyntää Mobivisionia omassa markkinoinnissaan. Mobivision voi tarvittaessa tarjota tutkittavalle tietoa esimerkiksi glaukoomasta sekä oman alueen glaukoomajärjestöstä. Esimerkkejä tahoista, jotka voisivat olla kiinnostuneita Mobivisionin palveluista: - Näkövammaisten Keskusliitto Ry:n kautta Lapin Näkövammaiset ry ja Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry - Pääkaupunkiseudun glaukoomapotilaat ry - Diabetesliiton aluejärjestöt - Kuntoutussäätiö - Invalidisäätiö Keinoja, joilla Mobivision- liikkuvaa näöntutkimusyksikköä voitaisiin markkinoida kouluille ja korkeakouluille ovat mm. yhteistyö koulujen kanssa, näköongelmia ennakoivat seulonnat, peruskouluterveydenhuollon avustaminen tarpeen mukaan. Tarkoituksena on markkinoida oppilaitoksille koululle tuotavaa palvelua, jolla parantaa oppilaiden terveyttä ja lisätä tietämystä terveydestä. Opetushallituksen kouluille ohjeistamassa opetussuunnitelmien perusteissa kouluja ja oppilaitoksia kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön yritysten ja yhteisöjen kanssa osana normaalia koulutyötä ja opiskelua. Kysymys on monimuotoisten ympäristöjen käyttämisestä mahdollisimman hyvin oppimisen edistämiseen. Mobivisionia voidaan tässä mielessä markkinoida kouluille niin tutkimuksen ja hoidon näkökulmasta mutta myös opetusmielessä. Yhteistyön muotoja niin koulujen kuin korkeakoulujen ja Mobivisionin välillä voivat olla esimerkiksi: vierailut koulussa, yhteiset projektit, tapahtumat ja opinnäytetyöt. Paikalliseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä kuvaus yhteistyöstä. Tämä merkitsee sitä, että kerrotaan tutkimuksen ja hoidon menetelmistä ja mikäli yhteistyö sisältää opetusta, niin on syytä käydä läpi, mistä oppilaat saavat lisäoppia Mobivisionin avulla ja miten tämä opetus tukee esimerkiksi koulun terveyskasvatuksen opetusta. Erityisesti työelämään perehtymis- ja työssä oppimisjaksoilla sekä ammatillisen osaamisen näytöissä Mobivision voi olla oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisympäristö. Oppilaitos ympäristö asettaa myös erityisehtoja Mobivisionin markkinointiin. Jos oppilaat ja opiskelijat osallistuvat Mobivisionin järjestämiin markkinointia sisältäviin tapah-

19 18 tumiin, heille tulee selittää, mistä on kysymys. Alaikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmilta tulee pyytää osallistumislupa. Lisäksi mahdollinen jaettava materiaali tulee pitää mahdollisimman informatiivisena eli ei pelkästään mainoksena. Oppilaitosten ostaessa palveluitaan Mobivisionilta on myös muistettava tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet. Selkeintä on, että mikäli Mobivisionin palveluita myydään yhteistyössä koulujen kanssa oppilaille ja opiskelijoille, niin alaikäisten oppilaiden kohdalla myyntitarjoukset tehdään suoraan oppilaan huoltajille. Näköongelmien ennakoiminen voidaan hoitaa kouluissa tehtävillä seulonnoilla, joissa suuri määrä oppilaita tai opiskelijoita voidaan tutkia ilman, että tarvitaan erillisjärjestelyitä kuljetusten suhteen tutkimusyksikköön, koska Mobivision voidaan tuoda oppilaitosten luokse. Tällöin saavutetaan kustannussäästöjä ja samalla voidaan käytännössä myös tukea oppilaitosten terveydenhuoltoa, koska Mobivision voi olla myös varustuksellaan ja henkilökunnallaan avustaa terveydenhoitajaa työssään. Markkinoidessa Mobivisionia oppilaitoksille on tehtävä vertailu paljonko palvelun tuominen paikalle kustantaa ja vie aikaa verrattuna tutkittavien vieminen tutkittavaksi muualle. 7 MARKKINOINTI KOULUILLE Keinoja, joilla Mobivision- liikkuvaa näöntutkimusyksikköä voitaisiin markkinoida kouluille ja korkeakouluille ovat mm. yhteistyö koulujen kanssa, näköongelmia ennakoivat seulonnat, peruskouluterveydenhuollon avustaminen tarpeen mukaan. Tarkoituksena on markkinoida oppilaitoksille koululle tuotavaa palvelua, jolla parantaa oppilaiden terveyttä ja lisätä tietämystä terveydestä. Opetushallituksen kouluille ohjeistamassa opetussuunnitelmien perusteissa kouluja ja oppilaitoksia kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön yritysten ja yhteisöjen kanssa osana normaalia koulutyötä ja opiskelua. Kysymys on monimuotoisten ympäristöjen käyttämisestä mahdollisimman hyvin oppimisen edistämiseen. Mobivisionia voidaan tässä mielessä markkinoida kouluille niin tutkimuksen ja hoidon näkökulmasta mutta myös opetusmielessä. Yhteistyön muotoja niin koulujen kuin korkeakoulujen ja Mobivisionin välillä voivat olla esimerkiksi: vierailut koulussa, yhteiset projektit, tapahtumat ja opinnäytetyöt.

20 19 Paikalliseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä kuvaus yhteistyöstä. Tämä merkitsee sitä, että kerrotaan tutkimuksen ja hoidon menetelmistä ja mikäli yhteistyö sisältää opetusta, niin on syytä käydä läpi, mistä oppilaat saavat lisäoppia Mobivisionin avulla ja miten tämä opetus tukee esimerkiksi koulun terveyskasvatuksen opetusta. Erityisesti työelämään perehtymis- ja työssä oppimisjaksoilla sekä ammatillisen osaamisen näytöissä Mobivision voi olla oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisympäristö. Oppilaitos ympäristö asettaa myös erityisehtoja Mobivisionin markkinointiin. Jos oppilaat ja opiskelijat osallistuvat Mobivisionin järjestämiin markkinointia sisältäviin tapahtumiin, heille tulee selittää, mistä on kysymys. Alaikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmilta tulee pyytää osallistumislupa. Lisäksi mahdollinen jaettava materiaali tulee pitää mahdollisimman informatiivisena eli ei pelkästään mainoksena. Oppilaitosten ostaessa palveluitaan Mobivisionilta on myös muistettava tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet. Selkeintä on, että mikäli Mobivisionin palveluita myydään yhteistyössä koulujen kanssa oppilaille ja opiskelijoille, niin alaikäisten oppilaiden kohdalla myyntitarjoukset tehdään suoraan oppilaan huoltajille. Näköongelmien ennakoiminen voidaan hoitaa kouluissa tehtävillä seulonnoilla, joissa suuri määrä oppilaita tai opiskelijoita voidaan tutkia ilman, että tarvitaan erillisjärjestelyitä kuljetusten suhteen tutkimusyksikköön, koska Mobivision voidaan tuoda oppilaitosten luokse. Tällöin saavutetaan kustannussäästöjä ja samalla voidaan käytännössä myös tukea oppilaitosten terveydenhuoltoa, koska Mobivision voi olla myös varustuksellaan ja henkilökunnallaan avustaa terveydenhoitajaa työssään. Markkinoidessa Mobivisionia oppilaitoksille on tehtävä vertailu paljonko palvelun tuominen paikalle kustantaa ja vie aikaa verrattuna tutkittavien vieminen tutkittavaksi muualle. 8 MARKKINOINTI RAHOITTAJILLE Rahoittajat täytyy saada vakuuttuneeksi hankkeen toimivuudesta, hyödyllisyydestä ja tuottavuudesta. Tämä onnistuu tarkoilla toimintasuunnitelmilla ja tuottolaskelmilla. Pääosassa on vakuuttava henkilökohtainen myyntityö.

21 20 Laitteisto- ja välinetuottajilta on mahdollista saada sponsorirahoitusta. Saamme välineiden hankinnoista alennusta lupaamalla mainostaa heitä tutkimusyksikön tiloissa. Yritykset voivat hyödyntää yhteistyötä Mobivisionin kanssa myös omassa markkinoinnissaan, yrityskuva paranee positiivisten mielikuvien myötä. Asiakasvirta kasvaa, kun yhteistyö on selkeästi esillä asiakkaille. Mahdollisia hankkeen rahoittajia ovat Sitra, ESR-ohjelma, Keksintösäätiö, Finnvera, Ely-keskus, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste, terveys 2015-kansanterveysohjelma, TEKES.

22 21 LÄHTEET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2011.[WWW-dokumentti] <http://www.hus.fi/>(luettu ) Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto [WWW-dokumentti] < > (Luettu ) Invalidiliitto [WWW-dokumentti] <(http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/tietoa_ja_tukea/neuvonta/pieni_palveluopas/palvelu asuminen/) > (Luettu ) Kuluttajavirasto [WWW-dokumentti] < 738f53d30eae/Koulujen+ja+oppilaitosten+sek%C3%A4+yritysten+ja+yhteis%C3%B6je n+v%c3%a4linen+yhteisty%c3%b6,+markkinointi+ja+sponsorointi.pdf > (Luettu ) Kuntayhtymä Karviainen [www-dokumentti] <http://www.karviainen.fi/> (luettu ) Lapin Sairaanhoitopiiri [WWW-dokumentti] <http://www.lshp.fi/default.aspx?nodeid=10420&contentlan=1>. (Luettu ) Lapin sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri. Hoitoon pääsy. [WWW-dokumentti] <http://www.lshp.fi/default.aspx?nodeid=10417&contentlan=1>. (Luettu ) Lohjan kaupunki [www-dokumentti] <http://www.lohja.fi/ >(luettu ) Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille [www-dokumentti] <http://www.lohja.fi/liitetiedostot/perusturva/lost_b5_netti.pdf> (luettu ) Opetushallitus [WWW-dokumentti]< (Luettu ) Rope, Timo. Suuri markkinointikirja Kauppakaari. Helsinki Vanhustyön Keskusliitto [WWW-dokumentti] < > (Luettu ). Venture Cup Finland [WWW-dokumentti] < (Luettu )

23 22 LIITE Paikallaolijat: Jesse Hovilainen, Noora Keisala, Tiina Toivonen, Sara Löfström - ryhmäjohtajan ja sihteerin valinta: Tiina Toivonen ja Sara Löfström - aikataulutuksen suunnittelu - sisällön pohtiminen mind map - tehtävien jako kenelle markkinoidaan miten markkinoidaan mille alueelle markkinoidaan markkinoinnin eri välineet ja keinot jokaiselle oma kohderyhmä, jolle markkinointia tulee pohtia ja selvittää Aamulla koko Mobivision projektityöryhmän kokous. Esiteltiin ryhmien aikaansaannokset muille ryhmille ja kommentoitiin niitä. Markkinointiryhmän kokous klo 11 - Paikalla Tiina Toivonen, Jesse Hovilainen ja Noora Keisala. - Keskusteltiin, mitä huomioon otettavaa tuli toisten ryhmien esityksistä. - Opettaja ohjeisti, että tehdään markkinointisuunnitelma yksityiskohtaisin esimerkein. Markkinoinnille ei tehdä budjettia. - Sovittiin, että jokainen jatkaa itsenäisesti oman tekstiosuutensa työstämistä

24 23 Paikallaolijat: Sara Löfström ja Tiina Toivonen - markkinointisuunnitelman jäsentäminen ja raportin sisällön hahmottelu Paikallaolijat: Jesse Hovilainen, Noora Keisala, Sara Löfström, Tiina Toivonen - yhdistettiin jokaisen itsenäisesti kokoamia markkinointikeinoja - kirjoitettiin johdanto sekä muokattiin jo valmiita tekstejä - kirjoitettiin raportin raakaversio valmiiksi - sovittiin, että Sara muokkaa tekstin valmiiksi Paikalla: Noora Keisala, Jesse Hovilainen, Tiina Toivonen, Sara Löfström - tehtiin posteri - muokattiin raportin asetukset kirjallisen työn ohjeita vastaaviksi

Mobivision Liikkuva näöntutkimusyksikkö Alue ja aikataulu

Mobivision Liikkuva näöntutkimusyksikkö Alue ja aikataulu Mobivision Liikkuva näöntutkimusyksikkö Alue ja aikataulu Nukarinen Marianne 0904727 Nurminen Ailukka 0902887 Pietilä Anna 0904731 Räty Annamari 0904752 Timonen Saija 0904716 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous 5. 2009 Talousosaaminen ja kolmas sektori Voitto verottajasta Palvelutalon tarkan talouden reseptit Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Pohjoismainen

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö

Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö Pispan palvelukeskuksen kehittämismahdollisuudet Tampereen kaupunki ja Kotilinnasäätiö Kati Mikkola, Johanna Nummelin & Markku Riihimäki VTT Materiaalit & Rakentaminen, Toukokuu 2006 Tiivistelmä Tässä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

NONPROFIT-ORGANISAATION LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

NONPROFIT-ORGANISAATION LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi/taloushallinto 2014 Heino Krista, Kinnunen Meri NONPROFIT-ORGANISAATION LIIKETOIMINTASUUNNITELMA EDUNVALVONTAVALTUUTUS RY OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa Applicability

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ

KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ Nro 2/2010 Professori Lauri Toivonen: Kardiologit terveyskeskuksiin etänä! s. 4 Kiuruveden terveyskeskus aluehoitajamallilla verenpaineen kimppuun s. 8 Telelääketieteen ja e-health

Lisätiedot

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Joensuu, Inka 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Riihimäki Inka Joensuu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA

AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Salla-Maria Ahonen AVAINASIAKKAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN RIITTÄVYYS JA TUNNETTAVUUS X SEUDUN NORDEASSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilu / Teollinen muotoilu. Asta Kainulainen ESTEETTÖMÄN NÄYTTELYTILAN SUUNNITTELU

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilu / Teollinen muotoilu. Asta Kainulainen ESTEETTÖMÄN NÄYTTELYTILAN SUUNNITTELU KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilu / Teollinen muotoilu Asta Kainulainen ESTEETTÖMÄN NÄYTTELYTILAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teollinen muotoilu KAINULAINEN,

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala. Opinnäytetyö. Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Janne-Ville Ojala Opinnäytetyö Verkkokauppa ja sen hyödyllisyys ATK-yrityksessä Työn ohjaaja Tampere 6/2009 Petri Heliniemi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Minna Syrjäkari & Helena Väliaho HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET RAPORTIN NIMIÖSIVU HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINNOINNIN MAHDOLLISUUDET Helena Väliaho

Lisätiedot