Teräsrakenteiden tuotannon arvo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teräsrakenteiden tuotannon arvo"

Transkriptio

1 Forecon Oy Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna (5) Milj. 800 Vienti Kotimaa Teräsrakenteiden tuotannon arvo Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna 2013 Teräsrakenneyhdistys Toukokuu 2014 luottamuksellinen

2 Forecon Oy Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna (5) 1 Rakentamisen terästuotteiden valmistus jatkoi vähenemistään Suomessa heikon suhdannetilanteen vuoksi Teräsrakentamisen kotimaisen käytön ja viennin määrä absoluuttisin arvoin mitattuna väheni vuonna 2013 noin viisi prosenttia vuodesta 2012 ollen noin tonnia (Kuva 1). Käyttö on ollut laskevaa vuodesta Tuotannon arvo väheni samanaikaisesti noin 7 prosenttia ollen noin 840 miljoonaa euroa (kuva 2). Kotimaassa tuotantoa supisti rakentamisen aloitusten väheneminen yli neljällä prosentilla asuinrakentamisen aloitukset supistuivat toimitilarakentamista enemmän. Viime vuonna uudistalonrakentamisen arvo supistui vajaa 10 prosenttia, korjausrakentamisen arvo kasvoi hieman. Viennin arvo on ollut suuri viimeiset kolme vuotta. Viime vuonna viennin arvo kuitenkin supistui hieman edellisvuodesta (-5 %) ollen 370 milj. euroa. Ohutlevytuotteiden kokonaistuotanto, mikä muodostaa noin 55 % teräsrakenteiden kokonaistuotannosta, väheni vuonna 2013 noin 9 prosenttia edellisvuodesta. Ohutlevytuotteiden kokonaistuotanto supistui siis 215 tuhannesta tonnista vuonna tuhanteen tonniin vuonna 2013 (Kuva 3). Teräsohutlevyistä valmistetaan eniten vesikatteita, pellityksiä, kattoturvatuotteita, julkisivutuotteita sekä ilmastointituotteita. Suomessa aloitettiin vuonna 2013 hieman vajaa 5,5 miljoonaa kuutiota teräsrakennuksia, mikä tarkoittaa 0,7 % laskua vuoteen 2012 nähden. Teräksen markkinaosuus puolestaan kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä ollen 16,7 % (Kuva 4). Teräksen käyttö kantavana pystyrakenteena on edelleen suosituinta teollisuusja varastorakennuksissa, joissa teräksen markkinaosuus pysyi noin 45 %:ssa. Teollisuus- ja varastorakennukset vastaavat yli 60 %:a teräsrakennusten aloituksista. Seuraavaksi merkittävin teräsrakenteiden käyttökohde on maatalousrakennukset, joissa teräksen markkinaosuus laski liki 30 %:sta 26 %:iin. Kokoontumisrakennuksissa teräksen markkinaosuus miltei puolittui 28 %:sta 17 %:iin samanaikaisesti aloitusten vähentyessä absoluuttisin yksiköin mitattuna yli 50 %. Pystyrakenteiden lisäksi terästä käytetään usein vaakakannatteena betonipilarirungoissa, mutta tämä ei valitettavasti näy tilastoissa. Rakenneterästen käyttö väheni vuonna 2013 edellisvuoteen nähden noin 9 %. Teräsrunkoja ja täydentäviä teräsrakenteita käytettiin kotimaan rakentamisessa tonnia vuonna 2013 kun edellisvuonna käytön määrä oli tonnia. Suurimpana yksittäisenä käyttökohteena säilyi edelleen teollisuus- ja varastorakennukset. Maa- ja vesirakentaminen oli ainoa käyttökohteista, joka kasvoi edellisvuodesta, suurin pudotus liike- ja julkisissa rakennuksissa, joka oli viime vuoden toiseksi suurin sektori. (kuva 5). Neljättä kertaa kyselyssä mukana oli terästuotteet, jotka menevät rakentamista vastaaviin kohteisiin kuten teollisuuden prosessilaitteiden ja hyllystöjen runkoihin. Näin kyselyssä oleva rakenneteräs vastaa kattavammin koko rakenneteräksen tuotantoa Suomessa ja kuvaa paremmin yritysten toimintaa. Tämän tuotannon määrä laski tonnista tonniin (kuvat 1&5). Teräsrakenteiden viennin arvo oli 370 miljoonaan euroa vuonna 2013, mikä on 5 % vähemmän kuin edellisvuonna (kuva 6). Kyselyyn vastanneiden yritysten viennin osuus teräsrakennealan liikevaihdosta (kuva 9) oli noin 42 %. Laajennettuna kaikkiin rakennuksiin ruostumattomien terästuotteiden kokonaiskäytön arvioidaan olleen noin tonnia (kuva 13) ja sen arvioidaan vähentyneen hivenen vuodesta 2012, <5 prosenttia.

3 Forecon Oy Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna (5) 2 Lähitulevaisuuden näkymät Teräsrakenteita valmistavien yritysten näkemys vallitsevasta suhdannetilanteesta on jatkanut heikentymistään vuodesta Nykysuhdannetilanteen arvion saldoluku on toista vuotta peräkkäin negatiivinen (-16) ja kyselyjen pitkänajan keskiarvoon verrattuna erittäin paljon alhaisempi. Suhdannetilanne on täten heikko. Teräsrakenteita valmistavista yrityksistä 16 % arvioi suhdannetilanteen hyväksi, 52 % tyydyttäväksi ja 32 % heikoksi (kuva 7). Vaikka suhdannetilanne on yleisesti ottaen heikentynyt (vuoden 2013 kyselyn saldoluku oli -7), on hyvänä suhdannetilanteen näkevien yritysten osuus kääntynyt hieman kasvuun. Saldoluku kuvastaa vastausten keskiarvoa ja se voi vaihdella -100 ja 100 välillä. Suhdanneodotukset ovat myös hieman heikentyneet vuoden 2013 kyselystä. Tälläkin kertaa suhdanneodotukset pidemmälle nähtiin valoisimpina kuin lähitulevaisuuteen. Suhdanneodotukset 6kk päästä saldoluku on vuoden 2014 kyselyssä 16 kun se oli vuotta aikaisemmin 22. Vastaajista 45 % odottaa suhdanteiden pysyvän ennallaan ensi syksyyn asti, 36 % uskoo suhdanteiden paranevan ja 19 % uskoo suhdanteiden heikkenevän. Vastaavasti suhdanneodotukset 12 kuukauden päähän saldoluku on vuoden 2014 kyselyssä 39 kun se vuotta sitten oli 53. Vuoden 2013 kyselyssä suhdanneodotukset 12 kk päähän olivat ennätyskorkeat. Yli puolet (52 %) yrityksistä odottaa suhdanteiden paranevan, 35 % pysyvän ennallaan ja loput 13 % heikkenevän (kuva 8). Yrityksillä oli töissä miljoonan euron liikevaihtoa kohden keskimäärin 2,9 henkilöä. (kuva 10). Kyseessä on vain karkea tunnusluku, sillä lukuun vaikuttaa kyselyyn vastanneiden yritysten rakenne ja koko. Tunnusluku on kuitenkin parantunut jatkuvasti, mikä kuvastaa yritysten tuottavuuden parantumista. 3 Yritysten toimintaympäristö Viime vuoden kyselyn tavoin, vuoden 2014 kyselyn mukaan eniten yritysten liiketoimintaa haittaava tekijä oli markkinatilanteesta johtuva heikko kysyntä (kuva 12). 74 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä koki heikon kysynnän olevan kolmen merkittävimmän tuotantoa haittaavan tekijän joukossa kun viime vuonna vastaava luku oli 67 %. Toiseksi suurimpana ongelmana pidettiin hintakilpailua (45 % vastaajista) sekä kolmantena kannattavuutta (42 % vastaajista) ja neljäntenä tuotehyväksyntää ja standardeja (26 % vastaajista). Heikkona jatkunut Suomen taloustilanne on syönyt yritysten kannattavuutta.toiseksi suurimpana ongelmana pidettiin kannattavuutta (48 % vastaajista) ja kolmanneksi tuotehyväksyntää ja standardeja (32 % vastaajista). Heikkona jatkunut Suomen taloustilanne on syönyt yritysten kannattavuutta. Valtaosa kyselyn vastaajista ilmoitti rakentamisen terästuotteiden valmistettavan (71 %) rakenteiden tilaajan toimittamien suunnitelmien perusteella (kuva 14). Kyselyyn vastanneista yrityksitä kuitenkin yli puolet (58 %) vastasi suunnittelevansa itse valmistettavat tuotteet. Ulkopuolisen suunnitelutoimiston käyttö on vähäistä (23 %) verrattuna tilaajan toimittamien suunnitelmien ja itsesuunnittelun osuuteen. Valtaosa (80 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä toimittavat suuren osan toimituksistaan suoraan työmaalle(kuva 15).

4 Forecon Oy Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna (5) Kalvoon 16 on pyritty listaamaan maamme kymmenen suurinta teräsrakennevalmistajaa vuonna Kaikki listalla olevat yritykset eivät ole vastanneet kyselyyn vaan niiden teräsrakentamisen liikevaihto on arvioitu julkisten tietolähteiden avulla. 4 Terästuotantokysely toteutus Tässä yhteenvedossa esitetyt tulokset perustuvat kyselyyn teräsrakenteiden valmistajille ja Forecon Oy:n laatimiin laskelmiin. Raportissa tuotannon ja käytön määriä sekä arvoa koskevat tulokset on laajennettu koko teräsrakennealalle (kuvat 1,2,3,5,6). Muut tulokset ovat yhteenvetoja kyselyyn saaduista vastauksista. Kuva 4 on laadittu rakennuslupatilastojen perusteella. Lisäksi hyödynnettiin yritysrekistereiden ja tillinpäätösten tietoja. Yrityskyselyn otos kerättiin julkisista yritysrekistereistä ja TRY:ltä saadusta osoiterekisteristä. Mukaan otettiin yrityksiä, joiden toimiala tai tuotteet viittasivat teräsrakenteiden valmistukseen. Otoksen koko oli tänä vuonna 348 yritystä. Kyselyyn vastasi 36 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 0,6 miljardia euroa. Henkilöstöä näissä yrityksissä oli vuonna 2013 n Yrityksistä 5 kpl joko palautti lomakkeen, lähetti sähköpostia tai soitti, ettei valmistaisi terästuotteita rakentamiseen. Kyselyn vastausprosentti oli 10 (9% vuonna 2013). Vastausprosentin nostamiseksi kyselystä muistutettiin 3 kertaa, lisäksi lähettiin osalle aktiivisesti viime vuosina vastanneille vielä kirjeitse paperiversio sekä etukäteen maksettu vastauskuori. Kyselyn vastausaikaa myös jatkettiin johtuen juhlapyhien lyhentämistä työviikoista. Tämän avulla saatiin kerättyä edellisen vuotta vastaava määrä. Vastaamattomuutta osin selittää henkilöiden vaihtuvuus yrityksissä. Joissakin aktiivisesti vastanneissa yrityksissä yleensä kyselyyn vastannut henkilö oli joko vaihtanut työpaikkaa tai jäänyt eläkkeelle ja uusi yhteyshenkilö ei halua/osaa/ehdi vastata kyselyyn. Vastaukset kattoivat kuitenkin teräsrakennealan liikevaihdosta merkittävän (70 %) osan. Kyselyyn osallistui kaikenkokoisia yrityksiä. Aikaisempien kertojen tapaan kysely oli kaikenkokoisille yrityksille sama ja sähköinen webkysely ohjautui sen mukaan mitä ensimmäisellä sivulla ilmoitettiin valmistavan. Esim., jos ilmoitti ettei valmista kuparituotteita, kysely hyppäsi sen sivun yli, eikä se näkynyt vastaajalle. Rakentamisen terästuotteet on määritelty selkeästi ja se alkaa olla hyvin juurtunut alalle. Rakentamisen terästuotteilla tarkoitetaan kaikkia niitä rakennusosia ja tarvikkeita, jotka asennetaan kiinteästi taloihin tai infrarakenteisiin tai käytetään rakentamisen aikana. Tyypillisiä tuotteita ovat esim. runkorakenteet, julkisivut, vesikatteet, ilman-vaihtoputket, kiinteät kalusteet, tiskialtaat, portaat, kaiteet, aidat, valaisinpylväät, paalut, tornit, mastot, siltarakenteet, kaukolämpöputket, säiliörakennukset telineet, teräsmuotit. Rakentamista vastaavia kohteita ovat prosessi- ja tuotantolaitteiden kantavat rungot, hyllystöjen rungot, hyllystöt, säiliöt, siilot, kuljettimen rungot, hoitotasot ja kulkutiet teollisuudessa, varastoissa, kaupoissa. Selvitykseen eivät kuulu kodinkoneet. Ajoneuvoihin, koneisiin, laivoihin tai tuotanto-/prosessilaitteisiin menevät tuotteet tai niiden osat.

5 Forecon Oy Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna (5) 5 Kuvat ja liitteet Kuvat ovat myös erillisinä PowerPoint tiedostona. Kuva 1: Kuva 2: Kuva 3: Kuva 4: Kuva 5: Kuva 6: Kuva 7: Kuva 8: Kuva 9: Kuva 10: Kuva 11: Terästuotteiden kotimaan käyttö ja vienti tuotteittain Teräsrakenteiden tuotannon arvo Ohutlevyjen kotimaan käyttö ja vienti Teräsrunkojen markkinaosuus pystyrakenteista uudisrakennuksissa Teräsrunkojen ja täydentävien teräsrakenteiden käyttökohteet kotimaassa Teräsrakenteiden vienti kohdemaittain Suhdannetilanne kotimaassa Arvio kotimaan suhdannetilanteen kehittymisestä Viennin osuus liikevaihdosta Yritysten henkilökunta suhteessa liikevaihtoon Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät Kuva 12: Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät vuonna 2014 Kuva 13: Kuva 14: Kuva 15: Ruostumattoman teräksen käyttö Yrityksissä käytössä olevat suunnitteluvaihtoehdot Tuotannon valmiusaste Kuva 16: Suurimpia teräsrakennevalmistajia vuonna 2013 Liite 1: Teräsrakennekysely lomake

6 Forecon Oy Hermiankatu 6-8 D Tampere

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

Rakentaminen mataa pohjalukemissa

Rakentaminen mataa pohjalukemissa lokakuu 2014 Rakentaminen mataa pohjalukemissa Kuva: RT/Tommi Ahlberg Rakentaminen supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia ja supistunee myös ensi vuonna 0 1 prosenttia. Talonrakennustöitä ennakoidaan aloitettavan

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 2014/2015 Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin yrityskysely maaliskuussa 2015 SISÄLLYS Johdanto... 2 Yritysten koko-

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 10 marraskuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden huippuvire jatkui myös vuoden 2007 tammi kesäkuussa. Kaikkien päätoimialojen liikevaihdon

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Toimialaraporttisarja Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI TAMMIKUU 2005 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 SAATTEEKSI...3

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 Lasse Ahtiainen Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 Työministeriö Tyopoliittinen tutkimus 246 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tarkoitus 1 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Metallirakenteiden valmistus

Metallirakenteiden valmistus Metallirakenteiden valmistus www.toimialaraportit.fi Metallirakenteiden valmistus Toimialaraportti 9/2007 Juha Elf Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot