Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä"

Transkriptio

1 Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä Yhteenveto kevätseminaarista Kuva: Jonas Malmberg Aura Kivilaakso

2 SISÄLTÖ Rakennettu hyvinvointi -hanke... 1 Kevätseminaarin tarkoitus... 2 Puheenvuorot: Anonyymi arkkitehtuuri ajan ja kehitysuskon ristipaineessa... 3 Teemahankkeet... 6 Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt... 6 Rakennettu hyvinvointi kaupunginarkkitehtien työnä... 8 Muutoksen kampukset... 9 Työryhmätyöskentelyn yhteenveto Inventointi ja dokumentointi Arvottaminen Tiivistäminen ja eheyttäminen Korjausrakentamisen kipukohdat Hankepaja Loppukeskustelu ja päätökset Työryhmän yhteystiedot Museovirastossa... 21

3 1 RAKENNETTU HYVINVOINTI -HANKE Rakennetun ympäristön uudemmat kerrostumat nousevat yhä useammin esille kulttuuriympäristön viranomaistoiminnassa. Nuorten rakennettujen ympäristöjen erityispiirteet ja tarpeet tulevat esiin muun muassa eriasteisia kaavoja, suojeluesityksiä ja korjaushankkeita koskevissa asiantuntija- ja viranomaistehtävissä. Toistaiseksi aihealuetta käsittelevää vertailuaineistoa on ollut kulttuuriympäristötyön tukena vain vähän. Yksittäisten kohteiden suojelua, vaalimista ja hoitoa ratkaistaessa tarvittaisiin kokonaisvaltaista näkemystä ja kulttuuriympäristöalan yhteisiä linjauksia. Rakennettu hyvinvointi on Museoviraston käynnistämä, 1900-luvun jälkipuolen rakennettujen ympäristöjen erityistarpeisiin keskittyvä sateenvarjohanke. Hankkeen puitteissa toteutetaan erilaisia teemakokonaisuuksia, joiden sisältö, tavoitteet, resurssit ja aikataulut sekä konkreettiset tulokset määräytyvät kunkin hankkeen lähtökohtien pohjalta. Yhteisellä tasolla Rakennettu hyvinvointi -hankkeen tavoitteita ovat: Toisen maailmansodan jälkeisinten rakennettujen ympäristöjen keskeisten ominaispiirteiden, ilmiöiden ja aikalaisarvojen tunnistaminen. Toisen maailmansodan jälkeisen rakentamisen kulttuurihistoriallisten nykyarvojen ja nykymerkityksien määritteleminen. Edellä todettujen tunnistettujen piirteiden ja arvojen turvaaminen kehittämällä kulttuuriympäristön suojelua, maankäytön suunnittelua ja korjausrakentamista huomioiden kohteiden arkkitehtoniset, rakennusfysikaaliset ja toiminnalliset näkökulmat. Museoviraston, maakuntamuseoiden, valtakunnallisten erikoismuseoiden ja ammatillisten paikallismuseoiden yleisten edellytysten ja konkreettisten ammatillisten valmiuksien kehittäminen selviytyä sotien jälkeisen kulttuuriympäristön vaalimisesta ja kohteiden tunnistamisesta. 1 Hanketta taustoitettiin huhti-toukokuussa 2010 yhteensä 29 museolle lähetetyllä kyselyllä: 1900-luvun jälkipuolen rakennettu ympäristö museotyössä. Kyselyvastauksissa esitettiin toive 1900-luvun jälkipuolen ympäristöjen suojeluun ja 1 Museovirasto: Rakennettu hyvinvointi -hankesuunnitelma

4 2 kartoitukseen keskittyvän museoalan valtakunnallisen yhteistyöverkoston perustamisesta. Vastanneiden joukosta koottiin museoiden yhteyshenkilöverkosto. KEVÄTSEMINAARIN TARKOITUS Lahden konserttitalossa järjestetyn kevätseminaarin Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä tarkoituksena oli verkoston yhteistoiminnan käynnistäminen. Tarkoituksena oli virittää museoalan yhteistä keskustelua vuoden 1945 jälkeisen ajan ympäristöjen vaalimisesta ja säilyttämisestä. Seminaarin osallistujilla oli mahdollisuus tuoda esille nuorten ympäristöjen arvojen tunnistamiseen, inventointiin ja tutkimukseen liittyviä hyviä käytäntöjä ja kriittisiä kipukohtia. Käytännön tavoitteina oli sopia seminaarissa museoalan yhteistyöstä, sen tavoitteista ja organisoinnista sekä tuoda esille jo olemassa olevia ja uusia hankeideoita sekä löytää kumppaneita hankkeisiin. Tarve seminaarin järjestämiselle oli mitä ilmeisin tapahtumaan osallistui yli kuusikymmentä kulttuuriympäristöalan asiantuntijaa. Seminaarilaisia Lahden konserttitalon Sirpo-salissa. Kuva: Lahden kaupunginmuseo/ Tiina Rekola 2011.

5 3 PUHEENVUOROT: ANONYYMI ARKKITEHTUURI AJAN JA KEHITYSUSKON RISTIPAINEESSA Seminaarin alustuspuheissa lähestyttiin nuoren rakennusperinnön problematiikkaa eri näkökulmista. Puheenvuoroissa nostettiin esiin kysymyksiä vuoden 1945 jälkeen rakennettujen ympäristöjen suojelemisesta, vaalimisesta ja hoidosta iltapäivän työryhmätyöskentelyn pohjaksi. Vantaan kaupunginmuseon tutkija, arkkitehti Amanda Eskola lähestyi aihetta omien nuoren rakennusperinnön arvottamisen kokemustensa pohjalta ja nosti esiin kysymyksen anonymiteetin vaikutuksesta rakennusperinnön suojelemiseen. Nuorempien ympäristöjen säilymistä haittaa, kun suojelun arvoisena nähdään ainoastaan omaleimainen tai kanonisoitu, usein nimekkään arkkitehdin suunnittelema arkkitehtuuri. Vähäeleisempi ja riisutumpi kohde saa sen sijaan monesti väistyä kehityksen tieltä, vaikka se rakennustekniikaltaan ja materiaaleiltaan olisi korkealaatuinenkin. Esimerkkinä kohteesta, jonka arkkitehtoniset arvot ovat runsaita ja helposti tunnistettavia, hän käytti Hämeenkylän kartanoon 1960-luvulla rakennettua TUKO:n koulutuskeskusta. Purettavaksi esitetty rakennus on Eskolan mukaan japanilaisvaikutteinen, moderni kokonaistaideteos. Suuri osa toisen maailmansodan jälkeisestä rakennuskannasta edustaa nk. anonyymiä arkkitehtuuria. Kuvassa kaupunginarkkitehti Martti Heikuran Ouluun suunnittelemia asuintaloja. Kuva: Jonas Malmberg Samaa tematiikkaa jatkoi puheessaan Varsinais-Suomen maakuntamuseon tutkija Kaarin Kurri. Turun alueella nuoriin ympäristöihin liittyvien kysymysten ratkominen esittäytyi hänen puheenvuorossaan yhä kompleksisempana. Turussa kaupunkikuva muuttuu usein nopeammin kuin rakennussuojeluviranomainen ehtii reagoidakaan. Tieto kaikista purkamis- ja korjausrakentamistapauksista ei toisinaan koskaan saavuta rakennussuojeluviranomaisia, ja vaikka saavuttaisikin, ei asiantuntijoita välttämättä kuunnella.

6 4 Kurrin esimerkkikohteet, joissa alkuperäisiä materiaaleja oli muutettu uusiin, alustivat osin korjausrakentamiseen liittyvää työryhmätyöskentelyä. Puheenvuorossaan hän käsitteli esimerkiksi ongelmaa alkuperäisten materiaalien korvaamisesta toisella. Kun alkuperäisarkkitehtuuri katoaa, on suojelun argumentointi ja vaalimistavoitteiden määritteleminen entistä vaikeampaa. Toisaalta Kurri esitti, että historiallisen kerroksisuuden arvo tulisi ymmärtää myös kaavoittajien ja rakennusviranomaisten keskuudessa. Museoviranomainen ei yksin riitä varmistamaan rakennettujen historiakerrosten säilymistä tuleville sukupolville. Lahden kaupunginmuseosta puheenvuoron käytti tutkija Riitta Niskanen. Niskasen mukaan nuorten kulttuuriympäristöjen suojelun kynnyskysymykset ovat Lahden kaupungissa liittyneet nopeisiin kaupunkirakenteen muutoksiin etenkin keskustaalueella, jossa vanha rakennuskanta on kehityksen nimissä saanut väistyä uudiskohteiden tieltä. Lahden kaupungin leimallisia piirteitä toisen maailmansodan jälkeen ovat olleet vahva kehitysusko, panostus liike-elämän ja taloudellisen kasvun tarpeisiin sekä ajatus siitä, ettei kaupunkikehityksen varmistamiseksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta ole kannattavaa säilyttää rakennukset ja asemakaava vanhenevat siinä missä toiminnot muuttuvat. Hämeenkylän kartanon TUKO:n koulutuskeskus, arkkitehti Pentti Ahola, Kuva: Jonas Malmberg Niskasen alustuksen jälkeen kommenttipuheenvuoron piti Lahden kaupunginarkkitehti Anne Karvinen Jussilainen, joka toi keskusteluun kaivatun kaavoittajan näkökulman. Kaavoittajan näkemys ei ole ehkä nuorten ympäristöjen säilyttämisen suhteen yhtä ehdoton kuin museoviranomaisen, mutta puheenvuoron perusteella kaavoittajat työskentelevät rakennustutkijoiden tavoin samojen ongelmien parissa niiden ratkaisua aktiivisesti miettien. Kaupunkirakennetta kehitettäessä keskeiseen rooliin nousee siis kaavoittajien ja rakennustutkijoiden välinen yhteistyö. Inventoinnit, lausunnot ja määritellyt arvot otetaan kaavoituksessa huomioon, vaikkakaan niiden sovittaminen

7 5 elävään ja nykyaikaiseen yhdyskuntarakenteeseen ei välttämättä aina ole mahdollista. Kommenttipuheenvuoro sävytti seminaaripäivän alustuksia realiteeteilla, joiden tiedostaminen on myös museoviranomaisille tärkeää. POHDITTAVAKSI: Arkkitehtoniset arvot vai aikaan liittyvä ilmiö? Onko nuorten ympäristöjen arvottamisessa kyse ensisijassa arkkitehtonisen laadun arvioinnista vai ilmiöiden analysoinnista? Lähiöt: kokonaisuus vai rakennusten autenttisuus arvojen pohjana? Miten otetaan huomioon lähiö- ja aluerakentamisen ympäristöarvot ja mittakaava? Miten mitataan alueiden muutosherkkyyttä? Miten tehdään arvot näkyviksi? Miten lisätä jo tehdyn työn ja tiedon näkyvyyttä? Kenen arvot? Keiden näkemykset otetaan huomioon kun määritellään mikä lähimenneisyyden muovaamassa ympäristössämme on arvokasta? Millä keinoilla mahdollistetaan laajempi osallisuus? Kuinka nuorten ympäristöjen suojelu määritellään? Mitä tarkoittaa modernin suojelu kaavamerkintänä?

8 6 TEEMAHANKKEET Alustuspuheenvuorojen jälkeen kevätseminaarissa esiteltiin Rakennettu hyvinvointi - hankkeen teemahankkeet, joita on toistaiseksi kolme kappaletta. Tarkoituksena on, että vuoden 1945 jälkeisen ajan ympäristöjen vaalimista ja säilyttämistä sekä niiden erityistarpeiden tunnistamista edistäviä teemakokonaisuuksia käynnistetään jatkossa lisää. Vireillä olevat teemahankkeet esittelivät hankkeiden vastuuhenkilöt. HYVINVOINTI-SUOMEN LIIKUNTAYMPÄRISTÖT Hankkeen projektipäällikkö: Hilkka Högström, tutkija, Museovirasto Teemahanke on Liikuntatieteellisen seuran ja Museoviraston yhteinen. Toteuttamiseen osallistuu myös Urheilumuseo. Hankkeen tarkoituksena on verkostoitua ja yhdessä eri toimijoiden asiantuntemuksella luoda kokonaiskuvaa maan liikuntaympäristöistä. Teemahankkeen työllistävin tavoite on toteuttaa ja julkaista valtakunnallinen selvitys sotien jälkeen (1945 ) rakennetuista liikuntaympäristöistä. Ensimmäisessä vaiheessa Liikuntatieteen seura ja Museovirasto testaavat laajan työn metodeja ja aikatauluja. Jatkovaiheessa työtapoja kehitetään ensimmäisen vuoden kokemusten pohjalta. Kokemusten pohjalta laaditaan myös ohjeistus paikallisille ja alueellisille toimijoille, jotka jatkossa kartuttavat liikuntaympäristöjä koskevaa tietoaineistoa. Valtakunnallisessa selvityksessä lähestytään laajaa tutkimusaineistoa kolmesta eri näkökulmasta, joita toteutetaan samanaikaisesti. Näkökulma 1: Edustavat kunnat Valitaan eri puolilta Suomea edustavia, erikokoisia, elinkeinorakenteeltaan ja sijainniltaan vaihtelevia kuntia, joiden liikuntaympäristöt selvitetään paitsi ilmiön ja historian tutkimisen avulla myös paikan päällä dokumentoimalla ja arvioimalla. Ympäristöjä koskevat tiedot tallennetaan verkkopohjaiseen tietokantaan, Hyvinvointipakkiin, jonne kuvaus-, historia- ja lähdetietojen lisäksi tallennetaan kartta ja valokuvia.

9 7 Näkökulma 2: Temaattiset merkkikohteet Kartoitetaan yhdessä hankkeen asiantuntijaverkoston ja Suomen Urheilumuseon kanssa liikuntaympäristöjä teemoittain tai lajeittain, jotta voidaan kuvata milloin ja mihin eri liikunta- ja urheilulajit ja ilmiöt ovat ensimmäiseksi tulleet ja miten ne ovat levinneet koko maahan. Näkökulma 3: Tunnistetut ja tunnustetut kohteet Sisällytetään inventointiin Suomi Rakentaa -näyttelyihin eri vuosikymmeninä valikoidut liikuntarakentamisen arkkitehtuurikohteet, samoin Kari Kuosman toimittaman Suomen liikuntapaikat -julkaisun kohteet (julkaisija Opetusministeriö ja Rakennustieto Oy, 2000) sekä muut "arkkitehtuuriltaan ja ympäristöarvoiltaan tunnustetut ja tunnetut" kohteet, kuten maakuntamuseoiden ja kaupunkien museoiden inventointikohteet. Lisäksi arvioidaan viime vuosikymmeninä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustuksia saaneita kohteita. 2 Liikuntaympäristöjä Helsingin Töölössä. Kuva: Ulla Salmela Teksti: Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt. Liikuntatieteen seuran, Museoviraston ja Urheilumuseon työsuunnitelma /2012. Hilkka Högström

10 8 RAKENNETTU HYVINVOINTI KAUPUNGINARKKITEHTIEN TYÖNÄ Hankkeen vastuuhenkilöt Museovirastossa: yli-intendentti Ulla Salmela, arkkitehti Jonas Malmberg ja tutkija Aura Kivilaakso Toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa yksittäisen arkkitehdin rooli saattoi muodostua hyvinkin merkittäväksi kaupungin rakentumisessa. Kaupunginarkkitehtien työtä ja asemaa ammattikunnassa ja kaupunkien virkamiehinä on tutkittu kuitenkin toistaiseksi vain vähän. Tutkimus kohdistuu kaupunkeihin hyvinvointi-suomen rakentajina ja erityisesti kaupunginarkkitehteihin osana kaupungin virkamiehistöä. Hankkeessa tarkastellaan kaupunginarkkitehtien kautta maantieteellisesti laajaa suomalaisten kaupunkien kirjoa. Sen kautta voidaan tunnistaa kaupunkilaisten jokapäiväisen rakennetun ympäristön muutoksia tutkimusajankohtana. Hankkeen tavoitteet: Tunnistaa, tuoda esille ja tarkentaa kaupunginarkkitehtien merkitystä suomalaisten kaupunkien rakentamisessa 1900-luvun jälkipuolella. Kaupunginarkkitehtien työtä koskevan tutkimustiedon tuottamisen ja leviämisen edistäminen yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen, museoiden sekä kuntien kanssa. Tuotetun tiedon hyödyntäminen Rakennettu hyvinvointi -hankkeessa ja nuorten ympäristöjen suojelupolitiikan määrittelyssä. Kaupunkirakentamisesta ja -suunnittelusta tuotetun tiedon välittäminen maankäytön suunnitteluun ja korjaushankkeiden taustatiedoksi. Hankkeen vaikutukset: Lisätä tietoa ja sitä myöten arkisissa kaupunkiympäristöissä sijaitsevien kohteiden arvostusta sekä helpottaa niiden arvottamista. Edistää kaupunginarkkitehtien työn arvojen huomioon ottamista maankäytönsuunnittelussa ja korjausrakentamisessa. 3 3 Museovirasto: Ulla Salmela ja Jonas Malmberg, Rakennettu hyvinvointi kaupunginarkkitehtien työnä. Hankeluonnos

11 9 MUUTOKSEN KAMPUKSET Hankkeen vastuuhenkilö: Juha Vuorinen, rakennustutkija, Porvoon museo Muutoksen kampukset -teemahanke käsittelee uudempia, toisen maailmansodan jälkeen muotoutuneita suomalaisia yliopistokampuksia valtakunnan laajuisina arkkitehtuurissa vaikuttaneina ilmiöinä. Tutkimus on kokonaisvaltainen analyysi kampusten historiallisesta muotoutumisesta ja se lähestyy kampusrakennuksia niiden taustalla vaikuttaneen yhteiskunnallisen kehityksen kautta. Analyysi taustoittaa, ohjaa ja ohjeistaa yksittäisiä rakennushistoriaselvityksiä. Hankkeen ensisijaiset tavoitteet ovat: Kampusten kulttuurihistoriallisen merkityksen tunnistaminen, kokonaisuuksien keskeisten arvojen eritteleminen sekä suuntaviivojen antaminen tuleville rakennushistoriaselvityksille. Kaavoituksellisten ja arkkitehtonisten ratkaisujen huomion kiinnittäminen sellaisiin ominaisuuksiin ja kohtiin, että kokonaisuuksien historiallisesti merkityksellinen luonne siirtyy huomioonotettavaksi korjausrakentamisessa. Kampusten muutosjoustavuuden muutosherkkyyteen analyysin kautta kantaa ottaminen koskien sekä kampuskokonaisuuksien sisäisiä muutoksia että ulkoista joustavuutta (laajentumista). Käsitteistön kehittäminen kuvaamaan ja erittelemään yliopistokokonaisuuksien eri ominaisuuksia. 4 Oulun yliopisto. Kuva: Hannu Vallas Museovirasto: Juha Vuorinen, Suomalainen kampus -tutkimusprojekti. Työsuunnitelman luonnos

12 10 TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN YHTEENVETO Seminaaripäivän jälkimmäinen puolisko oli varattu työryhmätyöskentelylle. Nuoriin rakennettuihin ympäristöihin liittyviä ryhmäkohtaisesti käsiteltäviä aiheita oli yhteensä viisi: inventointi ja dokumentointi, arvottaminen, tiivistäminen ja eheyttäminen, korjausrakentamisen kipukohdat sekä hankepaja. Työryhmiin oli ennakkoilmoittautuminen. Seuraavassa esitellään työryhmätyöskentelyn tulokset tiivistetysti puheenjohtajien seminaarin yhteydessä pitämien yhteenvetojen pohjalta. INVENTOINTI JA DOKUMENTOINTI Ryhmän puheenjohtaja: Heli-Maija Voutilainen, Keski-Suomen museo Modernin rakennusperinnön inventointia ja dokumentointia käsitellyt ryhmä paneutui nuorten ympäristöjen inventoinnin erityistarpeisiin ja eroihin suhteessa muuhun inventointi- ja dokumentointityöhön. Keskustelussa käsiteltiin sekä konkreettisen inventointityön avainkysymyksiä että inventoijien kouluttamisen tarvetta. Todettiin, että inventointien tilaukset tulevat usein ulkopuolisilta tahoilta kuten kaavoittajilta. Museoiden rooli inventointeja tehtäessä on monesti ohjaava, kun taas varsinaisen inventointityön tekevät konsultit. Inventoinneissa on siten huomattaviakin eroja. Modernin inventointi nähtiin niin kutsuttuna perusinventointina, joskaan uudempaa rakennusperintöä inventoitaessa ei tavallisesti mennä rakennuskohtaisesti yhtä pitkälle kuin vanhempia kohteita inventoitaessa. Nuorten ympäristöjen inventoinnissa keskitytään mieluummin aluekokonaisuuksiin. Inventoinnin ominaisuuksiin nähtiin liittyvän myös tiedon runsaus. Mitä lähempänä nykyaikaa operoidaan, sitä enemmän kohteista on tietoa saatavilla. Uudemmat rakennukset löytyvät erilaisista rekistereistä, ja niihin liittyvää arkistomateriaalia on runsaasti, mikä saattaa tiedon pirstaleisuuden takia kuitenkin olla myös ongelma. Ongelmallisina pidettiin myös kulttuurisia muutoksia, jotka kulttuuriympäristössä vaikuttavat nykyhetkeä lähestyttäessä yhä nopeammin. Kulttuuriympäristöön vaikuttaneet ilmiöt ja muutokset tulisi osata tunnistaa inventointeja tehtäessä. Samoja aiheita kannattaisi tutkia samanaikaisesti sekä rakennusten että yhteiskuntahistorian näkökulmista. Samaa aikakautta tai ilmiötä kahdesta suunnasta lähestyvä tutkimustyö tuottaisi kokonaisvaltaisempia ja paremmin ymmärrettäviä tutkimustuloksia.

13 11 Työryhmässä esitettiin, ettei löydetyn tiedon määrä itsessään riitä tuottamaan laadukkaita inventointeja. Aineiston sisällöllinen ja analyyttinen käsittely nähtiin tärkeänä. Olennaiseen rooliin nostettiin inventoijan perehtyneisyys uudempaan rakentamiseen. Inventoijan tulisi pystyä poimimaan saatavilla olevasta tiedosta oleellisin, jotta inventoinneista ei muotoudu liian polveilevia. Työryhmässä keskusteltiin myös Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuvaatimuksista (SALAVA), jotka tähtäävät arkeologisten tutkimusten laadun takaamiseen ja yhteismitallisuuteen. Esitettiin, että myös rakennusinventointeja varten voisi kehittää erilaisia kriteereitä ja ohjeita inventointien tuloksien saattamiseksi entistä vertailukelpoisimmiksi. Inventoinneille tulisi asettaa myös yhteisesti määritellyt tasot eli määritellä se mitä ja miten tutkitaan. Esimerkiksi analyyttiset inventoinnit tarjoaisivat aineksia myös korjausrakentamiseen. Työryhmä pohti inventoinneissa syntyneiden laajojen kuva- ja muiden aineistojen säilyttämistä. Esimerkiksi Varsinais-Suomen museossa on kehitteillä uusi tietokanta, inventointiportaali, jossa kaikki paikkatieto, tekstitiedot, kuvat ja liitetiedostot saadaan talletettua samaan paikkaan. Myös Museovirasto on kehittämässä inventointitietokantaa. Aineiston tallentamisessa ilmeni museoiden välillä kuitenkin variaatioita. Esimerkiksi Helsingin kaupunginmuseossa/keski-uudenmaan maakuntamuseossa ei käytetä tietokantoja, vaan inventoinnit yleensä julkaistaan raportteina tai julkaisuina. Myös Varsinais-Suomen museossa aineisto analysoidaan ja arvotetaan valmiiksi kaavoittajien saavutettavaan muotoon. Keski-Suomen museossa tieto talletetaan KIOSKI-tietokantaan kohde- ja aluekohtaisesti, ja analyysiä varten kootaan erillinen raportti. Kuvien ja muiden aineistojen säilyttäminen koettiin yleisesti ottaen haasteellisena. Työryhmä kaipasi siihen yhdenmukaisuutta. Keskustelun lopputuloksena oli, että rakennustutkijoiden moderniin rakennusperintöön liittyvää tietoa pitäisi lisätä. Rakennustutkijoiden tulisi tietää paitsi enemmän, myös syvällisemmin. Nuorten ympäristöjen kohdalla tietoa tulisi lisätä esimerkiksi rakennustekniikoista. Todettiin, että Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella onkin aloitettu aiheeseen liittyvä opintokokonaisuus. Inventointityössä rakennustekniikoiden ja - materiaalien tunnistaminen on tärkeää. Kuva Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemasta Lahden konserttitalosta. Kuva: Lahden kaupunginmuseo/ Tiina Rekola 2011.

14 12 Esimerkkejä eri museoissa tehtävistä inventoinneista Mobilia: Teiden ja siltojen inventoinnit. Suomessa ei ole juurikaan tehty silta- ja tieinventointeja. Inventointi tarkoittaa vähimmillään kirjallisuusselvitystä, mutta myös kenttäkäyntejä tehdään. Inventointikohteet etupäässä juuri sotien jälkeistä rakentamista Inventoinnin ja dokumentoinnin ohella hoidon ohjaus. Usein inventoinnin lähtökohtana on, että kohteeseen kohdistuu uhka kuten omistajan tarve purkaa tai muuttaa kohdetta. Inventointi voi myös liittyä tarpeeseen suojella kohdetta omistajaltaan. Kun inventointikohteeseen kohdistuu uhka kuten korjaukset, muutokset tai purku-uhka, tehdään inventointeja usein hyvin kiireisellä aikataululla. Helsingin kaupunginmuseo: Ympäristöhistorialliset selvitykset, joissa tarkastellaan jotakin olemassa olevaa historiallista kokonaisuutta kuten puistoa, sairaalakokonaisuutta tai muuta vastaavaa. Museo ei yleensä itse tee inventointeja, vaan konsultit tekevät ja museo ohjaa. Varsinais-Suomen museo: Selvityksiä tehdään kaavoituksen taustaksi. Varsinais-Suomessa on pyritty inventoimaan rakennusajankohdasta riippumatta kaupunkirakenteen kannalta keskeiset rakennukset. Modernin inventointia laajasti ja systemaattisesti ei kuitenkaan ole pystytty tekemään. Keski-Suomen museo: Kunnat ostavat inventointeja kaavan taustaselvitykseksi. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys tehdään samalla kertaa. Inventointeja ja selvityksiä tekevät pääasiassa museon omat projektitutkijat. Joskus tilaus saadaan kilpailutuksen kautta. Toisinaan projekti on niin pieni, ettei kilpailutusta edes tarvita. Etelä-Karjalan museo: Konsultit tekevät rakennusinventointeja ja rakennushistoriallisia selvityksiä. Aiemmissa inventoinneissa sotien jälkeinen rakentaminen on inventoitu vain satunnaisesti, teemainventointityyppisesti. Teemoina ovat olleet esim. teollisuusympäristöt, sairaalat ja kunnantalot. POHDITTAVAKSI: Onko inventointi oikea tapa lähestyä nuoria ympäristöjä? Havainnoivasta inventoinnista ilmiöiden ja teemojen kautta kartoittamiseen? Millaisia työvälineitä tarvitaan aluekokonaisuuksien haltuunottoon? Missä tulevat vastaan nykyisten tietojärjestelmien rajat?

15 13 ARVOTTAMINEN Puheenjohtaja Sari Saresto, Helsingin kaupunginmuseo Nuorten kulttuuriympäristöjen arvottamisesta keskustellut työryhmä lähestyi aihetta lähinnä alustuspuheessa esiin nostetun anonyymin arkkitehtuurin kautta. Työryhmän keskustelu painottui rakennusperinnön historiallisiin arvoihin osana suurempaa yhteiskunnallista tarinaa. Samaten modernin suojelun perustelussa käytettävä kieli puhutti työryhmän jäseniä. Todettiin, ettei viranomaiskieli aina vaikeaselkoisuutensa johdosta palvele tarkoitusta parhaimmalla tavalla. Sanat kuten moderni, ominaisluonne ja erityispiirteet, eivät välttämättä lisää ymmärrystä uudempaa rakennusperintöä kohtaan, vaan päinvastoin lisäävät siihen liitettäviä ennakkoasenteita. Viranomaistahojen ja käyttäjien keskinäistä kommunikaatiota pidettiin tärkeänä kehittää toimivammaksi. Kommunikaatiolta toivottiin sekä säännöllisyyttä että kaksisuuntaisuutta. Kommunikaation tehostamiseksi ehdotettiin kansalaisten osallistamista ja nuoren rakennusperinnön julkisuuskuvan laajentamista. Asiaa kohtaan voisi herätä enemmän kiinnostusta, mikäli nuoriin kulttuuriympäristöihin liittyvä tieto olisi helposti saatavilla ja myös median ulottuvilla. Tiedon laajetessa julkisuuden ajateltiin lisäävän rakennusperinnön arvostusta. Esitettiin myös, että tehdyistä inventoinneista voisi laatia lyhyitä inventointikatsauksia, joita jaettaisiin asianomaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistamisen rinnalla uskottiin kohteiden käyttöarvon ja juurevuusarvon voimaan kulttuuriympäristöistä pitäisi työryhmän mukaan puhua enemmän toiminnan ja paikallisidentiteetin konteksteissa käyttäjien näkökulmasta. Arvottamista voisi tehdä asiantuntijatyön rinnalla ruohonjuuritasolta kuulemalla rakennusten käyttäjiä inventointien yhteydessä. Arvotyöryhmän keskustelu sivusi välillä inventointityöryhmän aihepiiriä. Käyttöarvokeskustelun jälkeen ei nähty tarkoituksenmukaisena toteuttaa inventointeja perinteisesti rakennustypologisesta näkökulmasta, vaan ryhmässä toivottiin mukaan myös sosiologista ajattelua kulttuuriympäristön koko kerroksellisuuden esiin saamiseksi. Rakennustypologioiden rinnalle nostettiin aluetypologiat, joissa rakennettuja ympäristöjä tarkastellaan laajemmassa mittakaavassa mm. lokaliteetin näkökulmasta.

16 14 Inventointeja toivottiin kehitettävän ymmärrettävämpään muotoon myös arvojen perustelun osalta. Työryhmässä ei nähty tarkoituksenmukaisena ainoastaan nuorten ympäristöjen arvojen nimeämistä, vaan toivottiin, että inventoinneissa käytettäisiin analyyttisempää otetta ja nimeämisen rinnalla myös perusteltaisiin suojeluarvojen syyt. Pelkät termit eivät siis työryhmän näkemyksen mukaan riitä argumenteiksi, vaan inventointeihin kaivattiin konkreettisia vastauksia kysymykseen: miksi kohde on suojelun arvoinen? Raskainakin koettujen inventointien lisäksi toivottiin edelleen koottavan, jos ei inventointikatsauksia, niin ainakin lyhyitä, esimerkiksi yhden tai kahden sivun pituisia tiivistelmiä, joissa tuodaan esiin inventointien olennaisimman arvot. Tällaisen lyhyen ja tiiviin lausunnon lukeminen olisi helpompaa sekä kansalaisille että myös muille arvottamiseen osallistuville viranomaistahoille. Työryhmässä keskusteltiin siitäkin millaisia kohteita on mahdollista arvottaa. Kun voimavarat ovat rajalliset ja nuoria ympäristöjä on paljon, on pakko priorisoida se, mitä arvotetaan. Viranomaiset ovat suojelleet perinteisesti vain yli vuotta vanhoja kohteita. Ryhmä keskusteli uudemman arkkitehtuurin suojelemisesta ja siitä voisiko uusinta arkkitehtuuria vaalia tietynlaisena tentatiivina, jonka varsinainen suojelustatus määritellään vasta myöhemmin, ajan kuluessa ja iän karttuessa. Kohteen alkuperäisyysasteen tunnistaminen nähtiin tärkeänä rakennuksen arvoja määriteltäessä, joskin on tärkeää arvostaa myös kerroksellisuutta. Kuvassa vuonna 1954 valmistuneen Lahden konserttitalon sisäovi. Kuva: Ulla Salmela POHDITTAVAKSI: Ovatko arvot kaikkien asia? Kuinka arvottamisessa huomioidaan kohteen käyttö- ja juurevuusarvot? Voiko arvottaminen kääntyä kulttuuriympäristön suojelua vastaan? Millaista kieltä nuorten ympäristöjen arvottamisessa tulisi välttää/käyttää?

17 15 TIIVISTÄMINEN JA EHEYTTÄMINEN Puheenjohtaja Hannele Kuitunen, Pirkanmaan maakuntamuseo Täydennysrakentamisen vaikutuksia kaupunkiympäristöön ja eheyttämisen toteuttamista käsitellyt työryhmä käytti keskustelussaan esimerkkinä Tampereen Peltolammin kaupunginosaa. Peltolammi on mukana Tampereen kaupungin yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja eheyttämiseen tähtäävässä EHYT -hankkeessa. Keskustelussa nostettiin esiin kysymys täydennysrakentamisen laadun määrittelystä. Esimerkiksi Tampereella työtä laadun varmistamiseksi tekee kaupunkikuvatoimikunta. Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen näkökulmista olisi kuitenkin tärkeää, että myös museoviranomaiset osallistuisivat laadunvalvontaan esimerkiksi vaikuttamalla suunnittelijoiden valintaan suunnittelijoiksi olisi tärkeä saada tekijöitä, jotka ymmärtävät paikan luonnetta myös sen rakennus- ja kulttuurihistorian osalta. Toisaalta näkyvyys ja julkisuus nähtiin tiivistämisen ja kaupunkirakenteen eheyttämisen laatua lisäävinä tekijöinä. Lähiöiden osalta keskusteltiin täydennysrakentamisen vaikutuksista paikallisten elämään. Aluerakenteen tulisi kestää eheyttäminen. Kaupunginosien kyvyssä kestää tiivistämistä on kuitenkin aluekohtaisia eroja. Esitettiin, että osan lähiöistä voisi säilyttää esimerkkeinä, kun taas toisissa voisi sallia täydennysrakentamisen aina alueen luonteen salliessa. Keskusteltiin myös täydennysrakentamisen vaikutuksista kaupunkilaisten luontosuhteeseen. Esimerkiksi piha-alueiden katoaminen vaikuttaa ihmisten toimintaan väistämättä. Täydennysrakentamisen seuraamuksia pitäisi näin ollen miettiä laajemmin kuin ainoastaan arkkitehtuurin näkökulmasta. Arkkitehtuuri luo puitteet ihmisten toiminnalle ja päinvastoin. Sosiaalisen toiminnan osalta esiin nostettiin kysymys ostoskeskuksista ja niiden merkityksestä paikallisille. Ostoskeskukset ovat ihmisten kokoontumispaikkoja, ja niitä on rakennettu osaksi toiminnallisia kokonaisuuksia. Ostoskeskuksia ei siis tulisi eheyttämisen nimissä, muttei myöskään niiden suojelusta keskusteltaessa, lähestyä ainoastaan arkkitehtuurikohteina. Käyttäjille ostoskeskukset luovat tilan sosiaaliselle toiminnalle. Ostoskeskuksien tulevaisuutta miettiessä pitäisi keskustelun osaksi liittää siis yhtä lailla kohteen käyttöarvo. Työryhmässä pohdittiin myös sitä, onko tyhjää rakennuspaikkaa enää olemassakaan vai onko kaikki rakentaminen nykyään jo oleville alueille kohdentuvaa täydennysrakentamista. Koska uudisrakennuskohteiden käyttäjät ovat yhä enemmissä määrin tiedossa jo etukäteen, voitaisiin myös tiivistämisessä, eheyttämisessä ja

18 16 korjausrakentamisessa soveltaa asukasorientoitunutta otetta, osallistamista. Yhteisen keskustelun kautta ajateltiin voitavan kirvoittaa entistä tehokkaammin myös rakennussuojelukysymyksiä. Keskustelu osallistamisesta herätti kuitenkin kysymyksiä museoviranomaisen asemasta rakennussuojelukeskusteluissa. Voiko museoviranomainen olla tasavertainen osa keskustelua, mikäli keskusteluun osallistuvat myös käyttäjät? Vahvistaako vai huonontaako paikallisten osallistaminen museoviranomaisen asiantuntija-asemaa, mikäli tämä osallistuu keskusteluun tasavertaisena keskustelijana? Tiivistä, eheää ja kulttuurihistoriallisesti rikasta kaupunkirakennetta? Näkymä Lahden konserttitalon tornista. Kuva: Ulla Salmela POHDITTAVAKSI: Miten kootaan hyviä esimerkkejä onnistuneista hankkeista? Voiko museoviranomainen olla mukana suojelukeskustelussa tasa-arvoisena osallistujana?

19 17 KORJAUSRAKENTAMISEN KIPUKOHDAT Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Jetsonen, Museovirasto Korjausrakentamiskeskustelun kysymykset liittyivät niin kuntotutkimuksiin, korjausmenetelmiin kuin korjaushankkeiden suunnittelijoihin. Ryhmä tarkoituksena oli keskustella nuorten rakennusten eroista verrattaessa perinteisiin korjausrakentamiskohteisiin. Keskusteluun liittyivät myös uudempien rakennusten korjaustapaohjeet ja niiden soveltaminen rakennusperinnön hoidossa. Korjausrakentamisesta keskusteleminen sai seminaarilaiset mietteliääksi. Kuva: Ulla Salmela Käytön osalta todettiin, että korjausrakentamiseen liittyviä haasteita ovat muun muassa uusiutuvat standardit ja enenevät määräykset. Tilojen käytön tehostaminen asettaa paineita suunnittelijalle, ja valitettavan usein työ joudutaan toteuttamaan alkuperäisarkkitehtuuria muuttamalla korjausrakentamisen kustannuksien noustessa odotettua suuremmiksi. Esimerkkeinä keskustelussa käytettiin kouluja ja urheiluhalleja. Todettiin, että myös ihmisten liikkuvuuden lisääntyminen on vaikutussuhteessa rakennusten muuttuviin käyttötarkoituksiin. Keskusteltaessa talotekniikasta ja siihen kohdistuvista toimenpiteistä, todettiin, että tekniikka tulisi huomioida myös inventoinneissa. Pelkän arkkitehtuurin kuvaileminen ei vielä riitä rakennuksen vaalimiseen kokonaisuudessaan. Inventoijien tulisi kyetä tunnistamaan olemassa olevat tekniset järjestelmät. Talotekniikkaan liittyvän informaation pitäisi ulottua myös käyttäjille kuten taloyhtiöiden hallituksille. Tiedon lisääntyminen vähentäisi turhia tai väärin toteutettuja korjaustoimenpiteitä. Olennaiseen rooliin keskustelussa nostettiin myös suunnittelijoiden pätevyys. Tiedon osalta todettiin, että tiedon jakamisen rinnalla tulisi muistaa yhtälailla tiedon päivittämisen tärkeys muita seuraamalla. Samanlaisten nuorten kohteiden

20 18 korjausrakentamisen kipukohtiin liittyvien kysymysten äärellä työskentelevät myös esimerkiksi ruotsalaiset. Työryhmä keskusteli niin ikään korjausrakentajien koulutuksen määrästä ja tasosta. Nuorten kulttuuriympäristöjen hoidon kannalta tärkeää olisi saattaa hyviksi koetut toimenpiteet kaikkien alalla toimivien tietoon. Modernin rakennuskannan korjaajien koulutusta tulisi lisätä, ja aihealueen taitajista olisi hyvä koota rekisteri, jota myös ylläpidetään. Olisi tärkeää samaten koota tietoa yrityksistä, jotka tarjoavat modernin korjaukseen soveltuvia teollisia rakennusmateriaaleja. Todettiin kuitenkin, että rekistereiden ongelmana on viranomaisten velvollisuus pysyä puolueettomina. Lahden konserttitalon ala-aulan pintamateriaalit ovat kestäneet hyvin vuosikymmenten kovaa käyttöä. Kuva: Lahden kaupunginmuseo/ Tiina Rekola POHDITTAVAKSI: Miten lisätään rakennusten toiminnallisten periaatteiden tunnistettavuutta korjauksen lähtökohtana, vaikka tiukentuvat määräykset ja käytön tehostaminen asettavat suunnittelulle yhä enemmän vaatimuksia? Kuinka lisätään rakennuskannan korjaajien koulutustasoa? Mitä ja millaisia kansainvälisiä malleja voidaan hyödyntää modernien rakennusmateriaalien korjaamisessa?

21 19 HANKEPAJA Puheenjohtaja Hilkka Högström, Museovirasto Hankepajassa mietittiin millaisia nuoria ympäristöjä käsitteleviä tutkimus- ja teemahankkeita tarvittaisiin ja voitaisiin toteuttaa Rakennettu hyvinvointi -hankkeen puitteissa. Keskustelussa korostui, että teemahankkeiden toivottaisiin olevan analyyttisiä, soveltavia ja lähestyvän rakennettua ympäristöä, ei ainoastaan arkkitehtuurin näkökulmasta, vaan myös esimerkiksi yhteiskuntapoliittiselta kannalta. Sopiviksi teemahankkeiden aiheiksi esitettiin muun muassa sairaalarakentamista, tieja liikenneympäristöjä, maaseudun rakennemuutosta sekä korjausrakentamisen erityiskysymyksiä. Myös tietona tietoa tiedosta, jo olemassa olevista tutkimuksista, toivottiin koottavaksi yhteen. Työryhmän mielestä teemahankkeita ja tutkimustuloksia tarvittaisiin välittömästi tutkimusten aika on nyt heti. Keskusteltaessa yhteistyöstä kävi selväksi, että Museoviraston toivottiin koordinoivan teemahankkeita. Sopivina vuorovaikutteisten hankkeiden yhteistyökumppaneina pidettiin erityisesti koko museokenttää, oppilaitoksia, etenkin yliopistoja ja korkeakouluja, maakuntien liittoja, ELY-keskuksia ja muita rakennettujen ympäristöjen parissa toimivia tahoja. Rahoituskanavina nähtiin muun muassa ministeriöt ja perinteiset apurahat. Hankepajassa keskusteltiin myös kulttuuriympäristötyöntekijöiden yhteisen portaalin ja vapaasti täydennettävien Open Access -tietojärjestelmien tarpeesta. Internetissä rakennetun ympäristön tiedon julkistaminen ja yleisön kommentointimahdollisuus nähtiin tärkeänä samaan tapaan kuin kuntien sivustoilla jo olevat opasaineistot kuten kevyen liikenteen reittioppaat. Hyvinä olemassa olevina välineinä mainittiin Wikipedia ja Rakennusperintö.fi. POHDITTAVAKSI: Kuinka lisätä hankkeiden näkyvyyttä asiantuntijoiden ja suuren yleisön keskuudessa? Millä tavoilla hyviä hanke-esimerkkejä voidaan kerätä? Millaisia haasteita lisääntyvä tiedonhallinta asettaa?

22 20 LOPPUKESKUSTELU JA PÄÄTÖKSET Loppukeskustelussa todettiin, että päivän osallistujaluettelon perusteella kiinnostus sotien jälkeisen kulttuuriympäristön suojelemiseen, vaalimiseen ja hoitoon on suuri. Seminaaria pidettiin onnistuneena ja tarpeellisena. Vapaa ilmoittautuminen palveli tarkoitusta hyvin. Keskusteltiin kaksisuuntaisesta tiedonvaihdosta museoiden ja Rakennettu hyvinvointi - työryhmän välillä sekä eduuni -työryhmäpalvelun soveltamisesta verkoston työkaluna. Sähköisen foorumin kautta voisi jakaa kokemuksia, näkemyksiä ja neuvoja. Yhteinen foorumi voisi korvata osan tapaamisista ja lisätä yhteydenpitoa. Toivottiin kuitenkin seminaarimuotoisten tapaamisten jatkamista myös tulevaisuudessa. Aihepiireiksi toivottiin ajankohtaisia, rajattuja teemoja. Esillä olivat muun muassa sairaalat, julkinen rakentaminen sekä Jyväskylän maakuntakaavaan liittyvä modernin inventointi. Keskusteltiin mahdollisista teemahankkeista. Esitettiin, että teemat liittyisivät kokonaisuuksiin kuten Mobilian ehdottamaan liikenneympäristöaiheeseen. Todettiin, että teemat voisivat liittyä myös ajankohtaisiin nuorten ympäristöjen suojelussa kohdattaviin ongelmiin. Päätökset Museovirasto toimii hankkeen koordinoijana, koollekutsujana ja verkoston ylläpitäjänä edelleen. Työkaluna kokeillaan eduuni -työryhmäpalvelua. Erikoismuseot käynnistävät omilla erityisaloillaan teemahankkeita, jotka toteutetaan yhteistyössä. Seuraavaksi tapaamispaikaksi ehdotettiin Hämeenkylän kartanoa Vantaalla. Tapaamisen järjestää Vantaan kaupunginmuseo yhteistyössä Museoviraston kanssa. Seminaareja ja tapaamisia järjestetään jatkossa säännöllisesti.

23 21 RAKENNETTU HYVINVOINTI- TYÖRYHMÄN YHTEYSTIEDOT MUSEOVIRASTOSSA Elisa El Harouny, tutkija Hilkka Högström, tutkija Sirkkaliisa Jetsonen, yli-intendentti Aura Kivilaakso, tutkija Jonas Malmberg, arkkitehti Ulla Salmela, yli-intendentti Kuva: Lahden kaupunginmuseo/ Tiina Rekola 2011

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA!

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! Korjausrakentamisen seminaari 1, rakennusvalvonta, Oulu 2013! Helena Hirviniemi" arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemi" tutkija, Oulun

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Rakennussuojelu Turvaa rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä ja kulttuurisesti kestävää hoitoa

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan edistäminen neuvonnan ja ohjauksen sekä suunnitelmallisen ohjelmatyön (työkirja) avulla 2. Museoportaalin kehittäminen (kieliversiot,

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kaupunkien keskustat 1.-2.10.2013. Maakuntamuseoiden ja Museoviraston kulttuuriympäristön neuvottelupäivät

Kaupunkien keskustat 1.-2.10.2013. Maakuntamuseoiden ja Museoviraston kulttuuriympäristön neuvottelupäivät Kaupunkien keskustat 1.-2.10.2013 Maakuntamuseoiden ja Museoviraston kulttuuriympäristön neuvottelupäivät Osa 1. Keskustojen määrittely ja kehittäminen Osa 2. Kaupunkeja Osa 3. Kaupunkiarkeologia 3.10.

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Rakennussuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyvät viranomaistahot, -määräykset ja lainsäädäntö. Juha Vuorinen 18.4.2013

Rakennussuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyvät viranomaistahot, -määräykset ja lainsäädäntö. Juha Vuorinen 18.4.2013 Rakennussuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyvät viranomaistahot, -määräykset ja lainsäädäntö Juha Vuorinen 18.4.2013 Laki Museovirastosta Kulttuuriperinnön suojelua ja maan yleistä museotointa varten

Lisätiedot

Helsingin linnoitusvyöhykkeen inventointiselvityksen tarkistaminen Ele/PP/AM

Helsingin linnoitusvyöhykkeen inventointiselvityksen tarkistaminen Ele/PP/AM Helsingin linnoitusvyöhykkeen inventointiselvityksen tarkistaminen Ele/PP/AM 20.3.2014 Vastaukset 17.3.2014 mennessä esitettyihin kysymyksiin: 1. Onko olemassa museoviranomaisen lausuntoa koskien Helsingin

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa Anna Kanerva / CUPORE Cuporen toimeksianto Verrokkiselvitys Kyselyt toimijoille Loppuraportti ja luetteloinnin kriteeristöluonnos maaliskuussa

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museovirasto, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Minkälaista on hyvä ympäristökasvatus materiaali? Malva Green www.luontoliitto.fi

Minkälaista on hyvä ympäristökasvatus materiaali? Malva Green www.luontoliitto.fi Minkälaista on hyvä ympäristökasvatus materiaali? Malva Green www.luontoliitto.fi Minkälaista on hyvä ympäristökasvatusmateriaali? Tässä puheenvuorossa: esittelen kolmen järjestön yhteistä suositusluonnosta,

Lisätiedot

Rakennusperinnön vaaliminen

Rakennusperinnön vaaliminen Rakennusperinnön vaaliminen Tutkimusjohtaja Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitto ry 26.5.2008 Helsinki 1 Motto: Rakentaminen pelkästään taloudellisin ehdoin ilman perinteiden ja esteettisten arvojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Kulttuuriympäristöön vaikuttavat muutokset

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Kulttuuriympäristöön vaikuttavat muutokset Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmu Keski-Uudenmaan maakuntamun - Helsingin kaupunginmun lausunto esityksestä kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014 2020 HEL 2013-009390 T 10 03 10 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Päivän ohjelma: 10.00 Tervetuliaiskahvit 10.30 Tilannekatsaus: Missä mennään arviointimallin uudistuksessa

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 29.1.2014 1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA. Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo

MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA. Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo MUINAISJÄÄNNÖKSET KAAVOITUKSESSA Kaisa Lehtonen / Varsinais-Suomen maakuntamuseo MITÄ MUINAISJÄÄNNÖKSET OVAT? Maisemassa, maaperässä tai vedessä säilyneitä ihmisen aikaansaamia rakenteita ja kerrostumia

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Elävä kulttuuriympäristö Rakennussuojelun haasteita, esimerkkinä Pispala

Elävä kulttuuriympäristö Rakennussuojelun haasteita, esimerkkinä Pispala Elävä kulttuuriympäristö Rakennussuojelun haasteita, esimerkkinä Pispala Rakennustutkija Hannele Kuitunen, Pirkanmaan maakuntamuseo, seminaarialustus 24.11.2006 Pispalan kaupunginosa on yksi kansallisesti

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

PELTOLAMMI korttelikortit

PELTOLAMMI korttelikortit PELTOLAMMI korttelikortit 0..009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus Sisältö Lukijalle... 960-luvun asemakaava... 3 Asemakaavatilanne... 4 Asemakaavamuutokset... 5 Korttelirajat-

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Satakunnan kulttuuriympäristöt ja maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma

Satakunnan kulttuuriympäristöt ja maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma Satakunnan kulttuuriympäristöt ja maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma Kulttuuriympäristö kunniaan, Pori 23. 4. 2012 Niina Uusi-Seppä, projektipäällikkö Satakunnan Museo gsm 044 701 8511 niina.uusi-seppa@pori.fi

Lisätiedot

Kalevan RKY -alue Selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja rakentamistapaohje

Kalevan RKY -alue Selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja rakentamistapaohje Kalevan RKY -alue Selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja rakentamistapaohje Yleisötilaisuus kaupunkilaisille, Kalevan asukkaille ja taloyhtiöille Aika: 14.1.2015 klo 18:00 20:00 Paikka: Sampolan

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO

KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI Kuva: Tuija-Liisa Soininen, maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalvelut. TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO MIKSI Alueellinen kulttuuriympäristöviranomaistoiminta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö. jokaisen oma ja kaikkien yhteinen

Kulttuuriympäristö. jokaisen oma ja kaikkien yhteinen Kulttuuriympäristö jokaisen oma ja kaikkien yhteinen Tästä lähdettiin liikkeelle Toimijoiden välinen yhteistyö satunnaista Ei säännöllisiä kokoontumisia Puheväleissä, mutta kenen kanssa? Vuorovaikutus

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 ONKO MODERNILLA VÄLIÄ? Seminaari Oulu 8.5.2014 Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen ICOMOS ICOMOS on kansainvälinen asiantuntijajärjestö,

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta

Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta TUTKIMUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA kulttuurihistorialliset museot, korkeakoulut ja kirjastot; tutkimuksen tulevaisuus 11.11. 2016 Valokuva Espoon kaupunginmuseo

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN KOULUTUS 14.1.2012 TORNIO ANNI WALLENIUS Suomen Kotiseutuliitto valtakunnallinen keskusjärjestö perustettu 1949 Jäsenet:

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

KUNTATASON APOLITYÖN KOKEMUKSIA. Yhteinen metropolimme yhteinen apolimme / Kulttuurikeskus Korjaamo

KUNTATASON APOLITYÖN KOKEMUKSIA. Yhteinen metropolimme yhteinen apolimme / Kulttuurikeskus Korjaamo KUNTATASON APOLITYÖN KOKEMUKSIA Katariina Haigh, kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA Yhteinen metropolimme yhteinen apolimme / Kulttuurikeskus Korjaamo 10.12.2009 LOHJAN ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 Perustiedot ja kohderyhmä KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Senaatti-kiinteistöt (jättöpäivämäärä 17.8.

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Senaatti-kiinteistöt (jättöpäivämäärä 17.8. Helsingin kaupunki Esityslista 9/2017 1 (5) 5 Suunnittelutarveratkaisuhakemus (Santahamina, Hevostallintie) (basia) HEL 2016-009094 T 10 04 02 Ksv 5050_31, Rakvv 51-2058-16-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä Kulttuuriympäristö kunniaan 23.4.2012 1 SISÄLTÖ ELY-keskuksen tehtävät VAT ja kaavoitusjärjestelmä VAT ja kulttuuriympäristö

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

RAKENNETTU HYVINVOINTI

RAKENNETTU HYVINVOINTI kuva: Ulla Salmela 2010 RAKENNETTU HYVINVOINTI 1900-luvun jälkipuolen rakennetut ympäristöt museotyössä Museokyselyn raportti 24.8.2010 Museovirasto Ulla Salmela 2 Sisällys Nuorten rakennettujen ympäristöjen

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Risto Hakomäki Tutkija Suomen kansallismuseo Kokoelma- ja tutkimusyksikkö MUSEOVIRASTO Taustaa Museoalan asiantuntijaseminaari,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Rakentamisen laatu ja tulevaisuuden haasteet Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä tulevaisuuden osaajat rakentamiseen? Professori Ralf Lindberg 1. Taustaa 2. Opiskelijat

Lisätiedot

Paikan identiteetti, paikan tuntu

Paikan identiteetti, paikan tuntu Paikan identiteetti, paikan tuntu Mitä se on, mistä se syntyy? Voiko siihen vaikuttaa? Voiko olla suhdetta paikkaan, jossa ei ole käynyt? Mielipaikat / inhokkipaikat / epäpaikat? Kohteen adoptio Mitä kohteen

Lisätiedot

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Hankkeelle perustettiin suunnitteluryhmä kesällä 2010 Samaan aikaan kohteesta tehdystä rakennushistoriaselvityksestä

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

LAUKON KARTANON ALUE. KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI VAPRIIKKI Leena Lahtinen aluearkkitehti Vesilahden kunta

LAUKON KARTANON ALUE. KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI VAPRIIKKI Leena Lahtinen aluearkkitehti Vesilahden kunta LAUKON KARTANON ALUE Laukon rakennuksia 1840-luvulta. Osasuurennos J.Knutsonin piirroksesta kirjasta 'Finland framstäldt i teckningar' vuodelta 1845-52 KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Aleksi Neuvonen Demos Helsinki Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria

Aleksi Neuvonen Demos Helsinki  Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi Aikamme kaupunkien kaksi kulttuuria Demos Helsinki www.demos.fi Demos Helsinki on Suomen ensimmäinen riippumaton ajatushautomo, think tank. Sen perusti joukko

Lisätiedot