Kansliapäällikkö Hannele Pokka. Omakotiliitto liittokokous Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansliapäällikkö Hannele Pokka. Omakotiliitto liittokokous Tampere 17.11.2012"

Transkriptio

1 Kansliapäällikkö Hannele Pokka Omakotiliitto liittokokous Tampere On hienoa olla Omakotiliiton liittokokouksessa ja tuoda tänne ympäristöministeriön terveiset. Edustattehan te yli 2 ja puolta miljoonaa suomalaista. Sen verran meistä suomalaisista asuu omakotitaloissa, siis kansalaisten enemmistön toiveasunnossa. Itse olen elämäni aikana asunut niin kerrostalossa kuin omakotitalossa, vuokralla ja omistusasunnossa. Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Haluan alkuun kiittää teitä myös siitä, että olette haja-asutusalueen kiinteistökohtaisessa jätevesineuvonnassa mukana. Neuvontaa on tehty ja jätevesiasioita myös taloissa muutettu määräysten mukaisiksi. Pari vuotta sitten, edellisen vaalikauden lopussa laki kirjoitettiin eduskunnassa uusiksi ja se sai asukkaiden kannalta aikaisempaa kohtuullisemman sisällön. Ympäristöministeriölle kohta pari vuotta vanha hallitusohjelma on haastava. Tuskin koskaan hallitusohjelmaan on kirjoitettu niin paljon asunto- ja ympäristöpoliittisia tavoitteita. Ohjelmaan sisältyy mm. asuntopoliittinen ohjelma, jonka valtioneuvosto hyväksyi viime keväänä. Siihen on kirjattu keskeisimmät tällä vaalikaudella toteutettavat asuntopoliittiset toimet. Tämän lisäksi valmistelussa on useita asumista koskevia erillisohjelmia kuten mm. ikääntyneille ja erityisryhmille. Asuntopoliittisilla ohjelmilla ei tehdä yhtään uutta asuntoa, mutta ne antavat vahvan yhteiskunnallisen viestin, millä keinoilla maan hallitus ja asuntoministeri sekä eri toimijatahot haluavat asuntopolitiikkaa hoitaa. Maapolitiikka ja korkea rakennustonttien hinta ovat etenkin pääkaupunkiseudulla pullonkaula, joka vaikeuttaa asuntotuotantoa ja nostaa asumiskustannuksia. Asuntopoliittinen työryhmä onkin arvioinut, että parhaiten asuntotuotantoa voidaan edistää turvaamalla tonttimaan saatavuus. Helsingin seudun uutta maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen sovittava aiesopimus allekirjoitettiin viime kesänä. Siinä on asetettu tavoitteet paljonko uusia asuntoja pitää rakentaa. Tampereen ja Oulun MAL-sopimuksia valmistellaan parhaillaan. Paljon riippuu myös hallituksen suunnittelemasta kuntauudistuksesta, miten maankäyttöä ja asumista jatkossa suunnitellaan tai ainakin minkäkokoisissa kunnissa.

2 2 Meillä on Suomessa tänä päivänä yli miljoona eläkkeensaajaa ja ikäihmisten määrä tulee tuntuvasti kasvamaan, kun suuret ikäluokat pääsevät ansaitulle eläkkeelle. Tämä asettaa haasteita niin kylien kuin lähiöiden suunnittelulle, sillä sitten kun niissä asuu nykyistä paljon enemmän ikäihmisiä, pitää ottaa eri tavalla huomioon heidän tarpeensa liikkumisessa, palveluissa ja monessa muussa arjen turvallisuuteen vaikuttavassa asiassa. Uudella teknologialla olisi varmasti paljon annettavaa liikkumiseen ja palveluiden järjestämiseen. Myös erilaiset ratkaisut omavaraisen ja paikallisen energian tuottamiseen ja hyödyntämiseen ovat tulossa. Enää keskitetty malli energiantuotannossa ei välttämättä ole ainoa, vaan oman tilansa ottavat hajautetut paikalliset, ja myös talokohtaiset sähkön- ja lämmön tuotantoratkaisut. Tämä edellyttää myös sitä, että pientuottaja voi myydä ylimääräsähkönsä verkkoon. Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka tuo energiatehokkuusmääräykset myös korjausrakentamiseen. Lähtökohtana on, että ehjää ja toimivaa rakennusta ei tarvitse eikä kannata korjata. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kiinteistönpito maksaa itsensä takaisin. Osana muita korjauksia on järkevää ottaa huomioon myös energiatehokkuus. Peruskorjausten energiatehokkuutta koskeva asetus on myös ollut laajalla lausuntokierroksella ja saimme hyvää ja monipuolista palautetta. Asetuksessa rakennuksen energiatehokkuudelle tullaan säätämään vähimmäisvaatimuksia, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien korjaamisesta. Tällaisia korjauksia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen. Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä, mikäli ne eivät ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti toteutettavissa. Tärkeää on myös se, että energiatehokkuutta parantavat toimet tehdään rakennuksen ominaispiirteet ja käyttötarkoitus huomioiden. Asetus annetaan kun laki on tullut voimaan. On tärkeää huomata, että omistajan ei edellytetä parantavan rakennuksen ominaisuuksia siitä, millaisena rakennuslupa on aikanaan saatu ja millaiseksi rakennus on rakennettu. Hän voi jatkaa rakennuksen käyttämistä riippumatta sen energiatehokkuudesta tai muista

3 3 ominaisuuksista. Rakennuksen omistaja itse päättää rakennuksensa korjaus- tai muutostarpeesta ja niistä toimenpiteistä, joihin ryhtyy. Vasta ryhtyessään korjaustoimiin omistaja kohtaa rakentamista koskevat vaatimukset. Korjausrakentamisen sääntelyn niukkuus ja säännösten joustavuus ovat toimineet hyvin ja edistäneet rakennusten tarkoituksenmukaista ja vaiheittain tapahtuvaa korjaamista, kuten lain tavoitteena on ollut. Tähän hyväksi koettua toimintamallia ei muuteta. Tähän asti energian säästäminen on ollut vapaaehtoista ja säästötoimenpiteitä on suositeltu tehtäväksi peruskorjausten yhteydessä. Niin on myös viime vuosina tehty. On myös käytännön kokemusten perusteella opittu, etteivät pelkät energiakorjaukset aina ole taloudellisesti kannattavia, vaan ne kannattaa toteuttaa muiden korjausten yhteydessä. Viime vaalikaudella meillä oli porkkanarahaa pientaloille lämmitystapajärjestelmien muutoksia varten. Myös kotitalousvähennystä korostettiin. Nyt asuntoministerin budjetista leikattiin lähes kaikki tällaiset rahat pois. Toivomme silti, että energiaremontteja tukevat porkkarahat vielä palaavat. Pelkkä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen ei tietenkään vielä tarkoita, että energialasku pienenee. Paljon riippuu myös asukkaiden kulutustottumuksista ja rakennuksen käyttötavoista. Energiankulutusta on nykyisin melko helppo seurata. Kulutukseen on myös kohtuullisen helppo vaikuttaa esimerkiksi sähkölaitteiden käyttöä rajoittamalla tai kohtuullisella huonelämpötilalla. Vanhassa talossa joudutaan aina sovittamaan toisiinsa eri vuosikymmenien rakentamistapojen ja säädösten mukaisia ratkaisuja. On selvää, että korjausrakentamisessa tarvitaan osaamista ja tapauskohtaista harkintaa erilaisten vaatimusten yhteensovittamisessa. Kuntien rakennusvalvonta ja kiinteistöjen omistajat tarvitsevat neuvontaa, hyviä esimerkkejä ja koulutusta. Tässä on meille työtä tuleville vuosille.

4 4 Ympäristöministeriö teetti VTT:llä hallitusohjelman mukaisen selvityksen, jonka tavoitteena oli arvioida rakennuskannan energiatehokkuuteen vaikuttavien korjaustoimenpiteiden vaikutusta energiankulutukseen ja päästöihin aikajänteellä Vaikutuksia arvioitiin edellä mainittujen korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten ja arvioidun muun kehityksen pohjalta. Tarkastelu toteutettiin skenaariotarkasteluilla yhdessä rakennus- ja kiinteistöalan keskeisten toimijoiden kanssa. Realistisimman vaihtoehdon mukaan vuoden 2020 asuin-, liike- ja palvelurakennuskannan energiankulutus olisi 6 prosenttia pienempi kuin vuonna Toinen merkittävä rakennus- ja kiinteistöalaa koskeva ajankohtainen asia on rakennusten energiatodistusten uudistamista koskeva lakiesitys. Tätä koskeva hallitus esitys annettiin pari viikkoa sitten. Jatkossa energiatodistus tarvittaisiin myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa. Uudistuksen myötä vanhan pientalon ostaja voi vertailla eri rakennusten energiatehokkuutta valintaa tehdessään. Tärkeää on myös se, että uusi todistus sisältää suosituksia energiatehokkuuden parantamiseen. Suosituksista on hyötyä sekä nykyiselle että tulevalle omistajalle. Uudistetut energiatodistukset on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain. Uusia todistuksia tehdään heti lain voimaantulon jälkeen lähes kaikessa uudisrakentamisessa sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä asuinkerrostaloissa ja uudehkoissa pientaloissa. Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta alkaen. Mikäli kiinteistö on esim. arvoltaan vähäinen, energiatodistus voidaan laatia valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta. Silloin todistuksen laatijan ei tarvitse käydä paikan päällä eikä määritellä rakennuksen energialuokkaa. Energiatodistuksen tavoitteena on parantaa energiatodistusten vertailtavuutta ja luotettavuutta käyttämällä vain yhtä lomaketta todistusten laatimiseen, määrittelemällä energiatehokkuus aina samalla tavalla sekä vaatimalla energiatodistusten tekijöiltä jatkossa pätevöitymistä. Pätevyyksiä porrastetaan tehtävän vaativuuden mukaan. Energiatodistus on jatkossa voimassa 10 vuotta. Käytännössä sen tekemisen voi yhdistää muuhun rakennuksesta tehtävään asiantuntija-arvioon, kuten kuntoarvioon.

5 5 Paljon uutta on siis tapahtumassa omakotitalomaailmassakin. Omakotitalojen asukkailla on jatkuva tarve hyvään neuvontaan. Tässä teidän työnne aktiivisena kansalaisjärjestönä on ollut tehokasta ja vaikuttavaa. Tälle työlle toivotan parhainta menestystä.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 19.4.2012 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Hannele Pokka Torstaina 26.3.2009 Pohjois-Savon asuntopäivä Kuopiossa. Hyvät asumisen asiantuntijat!

Kansliapäällikkö Hannele Pokka Torstaina 26.3.2009 Pohjois-Savon asuntopäivä Kuopiossa. Hyvät asumisen asiantuntijat! 1 Kansliapäällikkö Hannele Pokka Torstaina 26.3.2009 Pohjois-Savon asuntopäivä Kuopiossa Hyvät asumisen asiantuntijat! Me kaikki asumiseen liittyvää työtä tekevät vietämme tänä vuonna juhlavuotta. "Arava"

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp Sivu 1/7 Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp YmVM 8/2012 vp - HE 161/2012 vp Tarkistettu versio 2.0 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö. Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki. Hyvät puupäivien 2012 osanottajat!

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö. Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki. Hyvät puupäivien 2012 osanottajat! Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki Hyvät puupäivien 2012 osanottajat! Suomi kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, ja meillä on runsaasti hyvälaatuista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:9 HELSINGIN

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Uusi energiatodistus

Uusi energiatodistus Uudistunut energiatodistus mikä muuttuu? Uudet energiamääräykset korjausrakentamisessa Taloyhtiön energiailta 12.3.2013, Porvoo DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Uusi energiatodistus 1 Nykyinen

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen.

ISÄNNÖINTI 2012. Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä. Tilaa vievät luiskat leikattiin pois ja asennettiin tukimuurit kaiteineen. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Piha kuntoon Raiviosuonrinteessä Tässä lehdessä: Helsingin Energia panostaa sähköautojen lataukseen S. 4 Ajatuksia

Lisätiedot

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö Energiatodistus Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013 Maarit Haakana Ympäristöministeriö Ilta- Sanomat 28.3.2013: Onko pakollinen energiatodistus reilua vai ei? Kaisan vastaus: Ostajan kannalta pientalojen

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN

OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OMAKOTITALOJEN KUNTOKATSELMOINNIN EDISTÄMINEN OKE-hankkeen loppuraportti Toukokuu 2014 Projektinumero: YTK034 Diaarinumero: YM32/612/2011 Markku Salminen Marko Malmivaara Sisältö 1 Tiivistelmä...3 2 Hankkeen

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Ympäristöministeriö Loppuraportti 18.3.2014 Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Esipuhe Ympäristöministeriö asetti 15.8.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esityksiä lähiöiden korjausvajetta vähentävistä

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä LAUSUNTO 1 (20) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi jyrki.kauppinen@ymparisto.fi Viite: YM5/600/2012 Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta

Lisätiedot

2 2013 12.4.2013. Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus ja korjaushankkeen läpivienti taloyhtiössä Imatran 15.5. Valtionhotelli klo 17-20

2 2013 12.4.2013. Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus ja korjaushankkeen läpivienti taloyhtiössä Imatran 15.5. Valtionhotelli klo 17-20 2 2013 12.4.2013 Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus ja korjaushankkeen läpivienti taloyhtiössä Imatran 15.5. Valtionhotelli klo 17-20 Kouvola 16.5. Kouvola-talo klo 14-16 ja klo 17-20 Lappeenranta

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät

Omataloyhtiö.fi. tehokkuutta korjausrakentamiseen. vaatimukset kiristyvät Kesä 2013 Omataloyhtiö.fi tehokkuutta korjausrakentamiseen vaatimukset kiristyvät Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Kerrostaloyhtiö kerralla kuntoon Lähestyykö

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (93) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden

Lisätiedot

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2014!

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2014! 6 2013 18.12.2013 Kiinteistövakuutusten ehdot kiristyvät mitä korvataan? Imatra 27.1.2014 Valtionhotelli Lappeenranta 28.1.2014 Hotelli Patria Kotka 29.1.2014 Kotkan kirjaston auditorio Kouvola 30.1.2014

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Keski-Suomen 1/2013. Huoneilmasta pitäisi vaihtua tunnissa puolet. Turvallisuus on avainasia. Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti

Keski-Suomen 1/2013. Huoneilmasta pitäisi vaihtua tunnissa puolet. Turvallisuus on avainasia. Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti Keski-Suomen 1/2013 Huoneilmasta pitäisi vaihtua tunnissa puolet Turvallisuus on avainasia Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut TOTAL Kiinteistönhoitopalvelut

Lisätiedot