LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO HENKILÖLIIKENNE- LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO HENKILÖLIIKENNE- LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSISTA"

Transkriptio

1 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki Viite: LVM/1237/03/2014, LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO HENKILÖLIIKENNE- LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSISTA Pyydettynä lausuntona Linja-autoliitto lausuu liiton hallituksen linjauksien mukaisesti viitekohdassa tarkoitetusta asiasta seuraavaa. Nyt lausuttavana olevaan hallituksen esityksen luonnokseen sisällytetyt lainsäädäntömuutosesitykset ovat oikeansuuntaisia henkilöliikennemarkkinan kehittämiseksi. Esitetyssä muodossaan säännökset ovat kuitenkin riittämättömiä ja osin sääntelyn tiukennusten osalta ristiriitaisiakin esitettyihin tavoitteisiin nähden. Jatkovalmistelua varten Linja-autoliiton näkökulmasta nousee neljä erityistä teemaa, joiden sisällyttäminen on liiton arvion mukaan erityisen merkityksellistä nyt puheena olevaan hallituksen esitykseen. 1. Markkinaehtoisen liikenteen ensisijaisuus markkinoiden kaikilla osa-alueilla henkilöliikennepalveluiden järjestämisessä Linja-autoliiton näkemyksen mukaan henkilökuljetuspalveluiden järjestämisessä olisi aina selvitettävä markkinaehtoisen palvelun saatavuus ja hyödynnettävä näin syntyvä palvelutarjonta. Käytännössä kyse on ensisijaisesti kaupunkiseutujen ulkopuolisen ja kaupunkiseutujen välisten henkilöliikennepalveluiden järjestämisestä sekä kaupunkiseutujen liikennepalvelujen täydentämisestä. Myös kaupunkiliikennettä järjestetään joukkoliikenteen järjestämistapamuutoksen jälkeenkin markkinaehtoisesti (Porvoo ja Salo). Asia on periaatteellisesti tärkeä joukkoliikenteen järjestämistapakysymyksenä suhteessa kaupalliseen toimintatapaan ja elinkeinovapauden tosialliseen toteutumiseen. Tämän vuoksi joukkoliikennelaissa tulisi yksiselitteisesti säätää markkinaehtoisen liikenteen ja käytännössä

2 lain 22 :ään perustuvien reittiliikennelupien perusteella järjestetyn liikenteen ensisijaisuudesta suhteessa toimivaltaisten viranomaisten järjestämään julkiseen liikenteeseen. Voimassa olevan joukkoliikennelain 4 :n, 14 :n 4 momentin ja 22 :n soveltamiskäytäntö on hallintopäätöksin muodostunut ja hallintolainkäytössä muodostumassa sellaiseksi, että yksin toimivaltaisen viranomaisen päätös joukkoliikenteen järjestämistavasta lain 14 :n 4 momentin perusteella on lain 22 :ään perustuvien hakemusten hylkäämisperuste. Tämän lausunnon liitteessä 1 ovat linja-autoliiton tekstiehdotukset markkinaehtoisen liikenteen ensisijaisuuden säätämiseksi joukkoliikennelaissa. 2. Markkinaehtoisen ja julkisesti järjestetyn henkilöliikennepalvelun yhdistäminen ja julkisen rahoituksen turvaaminen Voimassa olevan palvelusopimusasetuksen ja joukkoliikennelain tulkinnassa on katsottu, että julkista tukea ei voida lainkaan kanavoida markkinaehtoiseen liikenteeseen. Käytännössä tällainen tulkinta johtaa kahden, toisistaan täysin erillisen linja-automarkkinan muodostumiseen. Julkisesti järjestetyssä liikenteessä menetetään markkinaehtoisen liikenteen edut ja mahdollisuudet yhdistellä julkisia palveluita markkinaehtoiseen palvelutarjontaan. Linja-autoliitto esittää, että joukkoliikennelain muutoksen perusteella 1) sallitaan kansallisesti palvelusopimusasetuksessa tarkoitetun yleisen säännön käyttö ja 2) tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset ns. palveluseteleiden käyttöönottoa varten. Molemmilla julkisen rahoituksen välineillä voidaan edistää henkilöliikenteen markkinan kehittymistä ilman julkisen sektorin lisärahoitusta. Yleinen sääntö voidaan ottaa käyttöön hyvin nopealla aikataululla. Yleisen säännön käyttö perustuisi toimivaltaisen viranomaiseen omaan harkintaan ja sitä koskevaan päätökseen. Linja-autoliiton arvion mukaan menettely olisi toteutettavissa olemassa olevien joukkoliikennemäärärahojen puitteissa. Hallinnollisesti ja teknisesti järjestely vastaisi lain 62 :ään perustuvaa menettelyä sillä erotuksella, että

3 yleiseen sääntöön perustuva liikenne on aina avoinna kilpailulle siten kuin lain 22 :ssä säädetään. Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetulla yleisellä säännöllä voidaan yhdistää markkinaehtoinen ja julkisesti rahoitettu liikenne siellä, missä toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyn käyttöönotosta. Nykyistä oikeustilaa voidaan pitää EU-oikeuden kannalta ongelmallisena, koska kansalliset menettelysäännökset puuttuvat. Asian valmistelussa olisi otettava huomioon myös hallinnon sisäinen ohjaus ja määrärahojen myöntämisen ehdot, jotka eivät tosiasiallisestikaan saa rajoittaa toimivaltaisten viranomaisten omaa, itsenäistä harkintavaltaa kyseisen järjestelyn toteuttamisessa. Palveluseteleiden käytöllä voidaan kehittää ja ohjata markkinaehtoiseen liikenteeseen (lain 22 :sään) perustuvia henkilökuljetusmarkkinoita. Palvelusetelit ovat EU-oikeuden mukaan sallittuja kaikessa kilpailulle avatussa henkilöliikenteessä. 3. Markkinoiden avaamista koskevat säännökset Henkilöliikennemarkkinoista yleisesti Linja-autoliitto pitää tärkeänä, että kaikessa vastikkeellisessa henkilöliikenteessä edellytetään lupajärjestelmää. Lupajärjestelmän tarkoituksena tulee olla liikenneturvallisuuden, kuluttajasuojan ja elinkeinonharjoittamisen yhtäläisten edellytysten turvaaminen. Luvanvaraisuus ja siihen liittyvä valvonta on tärkeää erityisesti harmaan talouden torjunnan kannalta. Tähän nähden lainsäädännössä ei tule jatkossakaan sallia muuta vastikkeellista henkilöliikennettä kuin elinkeinon harjoittaminen. Markkinoiden avaamisessa tulee edetä ja avata ns. tila-automarkkina vapaalle kilpailulle jo tässä vaiheessa. Erityislainsäädännöllä ei saa rajata suoraan tai välillisesti julkisten hankintojen toteuttamista tässä markkinasegmentissä. Kaikki henkilöliikennemarkkinaan kohdistuvat julkiset hankinnat tulisi kilpailuttaa tavalla, joka ei rajaa kenenkään elinkeinonharjoittajan pääsyä markkinoille ja oikeutta osallistua tarjouskilpailuihin.

4 Erityisen merkityksellistä on julkisten hankintojen avaaminen hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen henkilökuljetusten kustannussäästöjen toteuttamiseksi. Linja-autoliiton arvion mukaan säästötavoitteet eivät ole realistista ilman joukkoliikenneluvalla toimivien yritysten nykyistä olennaisesti laajempaa palvelutarjontaa. Lainsäädännön markkinarajauksien tulisi perustua markkinoiden toiminnalliseen sääntelyyn, eikä esimerkiksi ajoneuvojen teknisiin ominaisuuksiin tai rekisteröintiperusteisiin. Samalla työ- ja lepoaikoja ja esimerkiksi ajoneuvojen henkilömitoitusperusteita (A 553/2006, 2, kuormitusvaatimukset) koskevat vaatimukset olisi säänneltävä ja yhdenmukaistettava markkinasegmenteittäin, jotta kilpailutilanne ei myöskään näillä perusteella vääristyisi. Tähän nähden Linja-autoliitto pitää hyvänä ja oikeansuuntaisena sitä, että kutsujoukkoliikenteessä tilaus- ja vähimmäismatkustajavaatimuksista luovutaan ja että tavarankuljetusoikeudet laajenevat. Niin ikään myönteistä on se, että tässä vaiheessa lainsäädännön muutokset sallisivat taksamittareiden käytön myös linja-autoissa. Vastaavasti joukkoliikenneluvan haltijoilla tulee olla oikeus käyttää kaikkea ajoneuvokalustoa joukkoliikennelaissa säädetyn liikenteen harjoittamiseen mukaan lukien rahdin kuljettaminen. Markkinoiden avaamisen ja kehittämisen osalta viittaamme muutoinkin lausuntonamme liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käytyihin keskusteluihin henkilöliikenteen markkinoiden kehittämisestä ja konkreettisista keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Linja-autoliikennettä koskeva markkinasääntely Joukkoliikennelain 22 :n soveltamiskäytännöstä on Linja-autoliiton arvion mukaan todettava, että säännöksessä tarkoitettua jatkuvaa ja vakavaa haittaa on hallintopäätöksissä tulkittu erittäin suppeasti. Jatkuvan ja vakavan haitan käsitettä on käytetty itse asiassa julkisesti järjestetyn liikenteen suojaamiseen markkinaehtoiselta liikenteeltä. Tämän vuoksi Linja-autoliitto esittää, että joukkoliikennelaista poistetaan kaikki jatkuvaan ja vakavaan haittaan perustuvat rajoitukset lain 62 :ssä tarkoitettuja siirtymäkauden sopimuksia lukuun ottamatta. Joukkoliikennelain 62 :ään perustuva sääntely on tarkoitettu

5 vuoteen 2019 kestäväksi siirtymäkauden järjestelyksi, johon sisältyy perusteltuja odotuksia liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisesta. Lain 22 :n mahdolliset muutokset eivät saa suoraan tai välillisesti vaikuttaa siirtymäkauden tosiasialliseen toteuttamiseen. Linja-autoliiton tulkinnan mukaan lain 62 :n pysyvyys kuuluu siirtymäkauden osalta lain säätämisjärjestyksen arviointiin ja hyväksyttävyyteen. Tehtyjä sopimuksia ei voi taannehtivasti ja yksipuolisesti mitätöidä joukkoliikennelain muutoksella. Käytännössä lain 62 :n mukaisten sopimusten osalta on kuitenkin ilmennyt ongelmia, joissa kyseiseen säännökseen perustuvia, markkinaehtoisesti tarjottavia ja julkisesti järjestettäviä kuljetuspalveluita on ollut vaikeaa järjestää ja yhdistellä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän vuoksi joukkoliikennelaissa tulisi olla 62 :n ohella selkeät toimivalta- ja menettelysäännökset sellaisiin tilanteisiin, joissa 1) markkinaehtoinen liikenne on ensisijaista, 2) markkinaehtoiselle liikenteelle on mahdollista osoittaa julkista rahoitusta ja 3) joissa asianosaiset liikenteenharjoittajat voivat antaa hyväksynnän 62 :ssä tarkoitetusta sopimuksesta luopumiseen. Tällaisella joukkoliikennelain muutoksella voitaisiin edistää markkinoiden kehittymistä ja tarkoituksenmukaisten palvelu- ja kilpailutuskokonaisuuksien muodostumista myös siirtymäkauden aikana. Reittiliikennelupamenettelyt ja määräajat Linja-autoliitto pitää perusteltuna joukkoliikennelain 33 :ssä tarkoitetun määräajan lyhentämistä. Hallintokäytännössä on suhtauduttu reittiliikenneluvan peruuttamisiin varsin myönteisesti, joten säännöksen merkitys jää oletettavasti nytkin esitettyä vähäisemmäksi. Reittiliikennelupamenettelyä ja sen määräaikoja tulisi kuitenkin tarkastella kokonaisuutena. Sekä menettely että määräajat tulisi yhdenmukaistaa sekä toimivaltaisten viranomaisten että joukkoliikenneluvan haltijoiden kesken. Määräajat tulisi asettaa siten myös toimivaltaiselle viranomaiselle. Kysymys ei ole yksin toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuudesta rea-

6 goida markkinaehtoisen liikenteen muutoksiin, vaan myös asiakkaiden perustelluista odotuksista aikatauluissa esitettyjen palveluiden jatkuvuudesta. Linja-autoalan kannalta on ongelmallista se, että toimivaltaisella viranomaisella ei ole palvelutarjontansa muutoksiin säädettyjä vähimmäisaikoja, jos vastaavaa edellytetään kaupallisesti tarjottavilta palveluilta. Käytännössä on esiintynyt tilanteita, joissa PSA-reittiliikennettä on karsittu aikataulukauden aikana hyvin lyhyessä ajassa yksin määrärahaperusteilla. Määräaikojen osalta on tunnustettavissa uuden reitin ja luvan hakeminen (vähintään 3 kuukautta ennen liikenteen aloittamista). Hallintokäytännön perusteella ilman aiheetonta viivytystä -vaatimus (hallintolaki, 23 ) on riittämätön, joten lupahakemuksen käsittelylle olisi säädettävä myös enimmäisaika. Reittiliikenneluvan muutoksia koskeva menettely tulisi säätää yksinkertaiseksi ja nopeaksi menettelyksi, jossa erilaisiin olosuhteiden muutoksiin olisi lain määräaikojen sitä estämättä voitava reagoida nopeasti. Käytännön kokemukset osoittavat, että tällaiselle menettelylle on tarvetta ja että menettelyjen pitäisi olla edellä kuvatulla tavalla yhdenmukaiset suhteessa toimivaltaisen viranomaisen järjestämään liikenteeseen. Reittiliikenneluvan peruuttamista ja liikenteen lopettamista koskevassa sääntelyssä on perusteltua edelleen soveltaa sekä määräaikoja, kuten nyt esitetty 6 kk, että laissa säädettyjä seuraamuksia perusteettomasta liikenteen lopettamisesta. Toisaalta liikenteen lopettamista koskeva hallintoasian ratkaisemiselle tulisi myös säätää määräaika. Tältä osin toistetaan edellä lausuttu siitä, että ilman aiheetonta viivytystä -vaatimus (hallintolaki, 23 ) on riittämätön. 4. Harmaan talouden torjunta Linja-autoliitto teetti keväällä 2014 selvityksen harmaan talouden ilmiöistä ja torjuntakeinoista linja-autoliikenteessä. Selvityksen perusteella linja-autoyritykset pitävät harmaan talouden torjuntaa erityisen tärkeänä tasapuolisten kilpailuedellytysten kannalta.

7 Linja-autoliitto esittää, että joukkoliikennelakiin sisällytetään harmaan talouden torjuntaa koskevia säännöksiä nyt esitettyä laajemmin. Kyse on säännöksistä, joita liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on muussa liikenteen sääntelyssä jo käytetty. Tämän lausunnon liitteessä 2 on esitetty uudelleen selvitysmiehen ehdotukset kyseisiksi säännöksiksi. Markkinavalvonnan osalta Linja-autoliitto esittää joukkoliikennelupien voimassaoloajan pidentämistä 10 vuoteen edellyttäen, että voimassaolokauden aikaista valvontaa tehostetaan harmaan talouden torjumiseksi. Vastaavasti tietojärjestelmien kehittymisen tulisi mahdollistaa se, että lupa-asiakirjojen autokohtaisesta kopioinnista luovuttaisiin ja valvonnassa siirryttäisiin tietojärjestelmien hyödyntämiseen. Yksittäisiä havaintoja lakiehdotuksista Tilausajoliikenteen määritelmä Lausuttavana olevassa hallituksen esityksen luonnoksessa on täsmennetty joukkoliikennelain tilausliikenteen määritelmää. Määritelmä on merkityksellinen nimenomaisesti joukkoliikennelain reittiliikennelupajärjestelmään nähden. Määritelmä on tärkeä lain 56 :n rangaistussäännöksen tunnusmerkistön kannalta, joten määritelmäsäännöksen on oltava riittävän täsmällinen ja tarkkarajainen myös tehokasta rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää varten. Nyt esitetyssä muodossa määritelmä on jossakin määrin ongelmallinen nykyisessä, perustellusti tilausajoliikenteeksi katsottavassa linja-autoyrityksen itsensä järjestämässä liikenteessä. Tällaiselle liikenteelle on tyypillistä, että 1) tilausajon sisältävä palvelu on tuotteistettu ennalta, 2) palveluun on usein kytketty oheistuote (teatteri, kylpylä, ruoka tms.), 3) palvelu on satunnainen (ei säännöllinen), 4) palvelun toteuttaminen edellyttää toteutuminen edellyttää riittävää matkustajamäärää ja 5) näihin kuuluvien kuljetuksien lähtöaika ja -paikat ja paluu ovat ennalta tiedossa. Tämän vuoksi säännöksen yksityiskohtaisiin perusteluihin olisi perusteltua ottaa kuvaus edellä tarkoitetuista tyypillisistä piirteistä ja kokonaisarvoin tekemisestä. Yksilöidyn tilaajan osalta olisi hyvä viitata valmismatkalakiin

8 ja muutoinkin todeta, että yksilöidyllä tilaajalla voidaan tarkoittaa perustellusti siten linja-autoyritystä matkapakettien myyjänä, kuten myös vähittäiskaupan asiakkailleen järjestämiä ostosmatkoja ja muuta linja-autoliikenteen yhdistelyä muuhun kaupalliseen toimintaan kuin säännöllisen kaupallisen reittiliikenteen harjoittamista sinänsä. Tietojen luovuttaminen Lain 57 :ssä säädettäisiin varsin laajasta tietojen luovuttamisvelvollisuudesta. Säännöksen tosiasiallisen soveltamisen ja tietojen salassapidon tehokkaan toteutumisen osalta Linja-autoliitto pitää sääntelyä ongelmallisena. Sääntely ei ole lainkaan ongelmaton perustuslain 80 ja 124 :n kannalta tarkasteltuna. Tietojen luovuttamisen laiminlyönnin seuraamusten sääntelyä voidaan pitää suhteettomana muihin joukkoliikennelaissa säädettyihin velvoitteisiin ja niiden laiminlyönnin sanktiointiin nähden. Linja-autoliitto kiinnittää asiassa huomiota siihen, että tietojen luovutusvelvollisuus voi koskea tietoja sinänsä, mutta ei tapaa tai teknistä muotoja, joilla tietoja tulisi luovuttaa. Tietoaineiston teknisen muodon tai analysointiasteen määrittely ei voi sisältyä luovutusvelvollisuutta koskevaan toimivaltasäännökseen. Viittaamme tältä osin tilastolakiin, erityisestin lain 4 ja 6 :ään. Kyse on merkittäviltä osin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetuista salaisista asiakirjoista. Säännöksen soveltamisessa tulisikin tarkoin varmistua siitä, että salassa pidettäviä tietoja käytetään vain säädettyyn tarkoitukseen. Salassa pidettävien tietojen tehokkaan suojan kannalta on sinänsä myönteistä, että salassapitovelvoitteen rikkomisen sanktioinnin kynnys näyttää olevan oikeuskäytännössä muita virkarikoksia matalampi. Lain 57 :n 1 momentissa käytetään myös ilmaisua toimeksiannosta toimivalle taholle, jolla tarkoitettaneen konsultteja ja konsulttitoimistoja. Näin säädettynä tietojen luovutusvelvollisuus on ongelmallinen sekä säädösperusteen että tosiasiallisen toteutumisen kannalta. Järjestely on omiaan johtamaan siihen, että salassa pidettäviä tietoja on yrityksissä ja jopa henkilöillä, jotka toimivat samalla markkinalla kaupallisin perustein myös jossakin muussa tehtävässä ja intressissä kuin 57 :ssä säädetään. Lain 57 :ssä 2 momentissa tarkoitettu tietojen luovuttaminen on ongelmallista myös silloin kuin toimivaltainen viranomainen

9 saa tietoja sellaisesta markkinaehtoisesta liikenteestä, jossa se itse toimii julkisena hankintayksikkönä. Hallintolainkäytössä on vireillä oikeustapaus, jossa on riitautettu viranomaisen toiminta samanaikaisesti lain 22 :ssä tarkoitettuna lupaviranomaisena ja hankintayksikkönä. Viranomaisella on ollut ratkaistavana olleessa hallintolupa-asiassa oma taloudellinen intressi julkisena hankintayksikkönä. Tietojen luottamista koskevan säännöksen soveltaminen liittyy siten myös viranomaisen sisäisiin järjestelyihin ja mahdollisiin intressikonflikteihin. Pysäkkitiedot Pysäkkitietojen luovuttaminen liittyy Liikenneviraston ja kuntien rooliin väylänpitäjinä ja toisaalta liikenteenharjoittajien liiketoimintamalleihin ja liiketoiminnan vapauteen. Linja-autoliitolla on erilainen käsitys linja-autoliikenteen markkinoista ja niiden kehittämisestä kuin siitä, mihin pysäkkitietoja koskeva sääntelyajatus perustuu. Asiassa olisi perustellumpaa luottaa kaupallista liikennettä harjoittavien yritysten omaan arvioon omista kaupallisista intresseistä kuin pyrkimyksistä luoda hyvin staattiseen aikatauluinformaatioon perustuvaa tietojärjestelmää. Matkahuollosta saadun tiedon mukaan yritys on kehittämässä linja-autojen paikkatietoon perustuvia palveluita, jotka osaltaan kuvastavat asiakasinformaation dynaamista, tilannekuvamaista luonnetta. On eri asia esittää kaukoliikenteen solmukohtien tarkkoja liikennöintiaikoja kuin liikenneruuhkissa minuuttitarkkuudella pysäkkien muuttuvia ohitusaikoja. Maaseutumaisessa liikenteessä liiketoiminta on kehittymässä enemmän tai vähemmän kutsuohjattuun suuntaan. Joukkoliikennelain uudistuksella halutaan nimenomaisesti edistää kutsujoukkoliikenteen toteutumista, mikä perustuu kutsuohjattuun järjestämistapaan. Tämän vuoksi reittiliikenteen pysäkkitietojen esittämisessä tulisi ennemmin laventaa kuin kiristää linjalla ajamisen sääntelyä erityisesti maaseutumaisessa liikenteessä, johon esitetty sääntelymalli ei sovellu eikä siihen ole liiketaloudellista tarvetta. Asiaa voisi tarkastella myös niiden kokemusten perusteella, joita Liikennevirastolla on raideliikenteestä. Pysäkkisääntelyä ei ainakaan pidä laatia

10 yksin linja-autoliikenteen erityiskysymyksien erillisratkaisuna tilanteessa, jossa markkina on muuttumassa. Liikenneviraston pysäkkistrategian osalta linja-autoyrittäjien piirissä on erilaisia painotuksia siitä, missä määrin reittejä ja käytettäviä pysäkkejä taikka niitä ilmentäviä liiketoimintamalleja tulisi säännellä. Esimerkiksi pikavuoroliikenteen sääntely nähdään edelleen tarpeelliseksi ja välttämättömäksi Liikenneviraston pysäkkistrategissa, jotta yhtenäinen ja ymmärrettävä palvelukokonaisuus säilyy. Markkinoiden kehitys on kuitenkin sillä tavoin eriytyvää, että lain 57 :ssä esitetty sääntelyajatus kuvaa ja painottuu lähinnä vain kaupunkien sisäisen joukkoliikenteen yksityiskohtaiseen ja tarkkaan esitystapaan. LINJA-AUTOLIITTO Mika Mäkilä toimitusjohtaja

11 LIITE 1 Markkinaehtoisen liikenteen turvaaminen, säädösehdotukset punaisella kursivoituina 4 Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Tämän lain 14 :n 1 momentissa tarkoitetut viranomaiset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Valtakunnallisen liikenteen palvelutason määrittelee liikenne- ja viestintäministeriö. Eri väestöryhmien tarpeet on otettava palvelutason määrittelyssä huomioon. Palvelutason määrittelyä valmistellessaan viranomaisten tulee toimia tarpeellisilta osin yhteistyössä keskenään sekä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. Joukkoliikenneluvan haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ja esittää näkemyksiä markkinaehtoisesti tarjottavista palveluista palvelutason määrittelyä, toteutustapaa ja julkista rahoitusta varten. Palvelutason määrittely on voimassa määräajan. 14 Palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja niiden yhteistyö sekä päätös palvelusopimusasetuksen soveltamisesta Palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä 12 :n 2 ja 3 momentissa mainitut kunnalliset viranomaiset. Viranomaisten keskinäinen toimivallanjako on 12 ja 13 :ssä säädetyn mukainen, kuitenkin niin, että toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen järjestämä liikennepalvelu voi vähäisessä määrin ulottua sen varsinaisen toimivalta-alueen ulkopuolelle. Rautatieliikennettä koskevissa asioissa toimivaltainen viranomainen on liikenne- ja viestintäministeriö ja omalla toimivalta-alueellaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Muuta raideliikennettä koskevissa asioissa toimivaltaisia viranomaisia ovat 12 :n 2 ja 3 momentissa mainitut kunnalliset viranomaiset omalla toimivalta-alueellaan. Palvelusopimusasetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yleiset säännöt niistä julkisen palvelun velvoitteista, joiden tarkoituksena on vahvistaa

12 enimmäishinnat kaikille matkustajille tai tietyille matkustajaryhmille, annetaan valtioneuvoston asetuksella. Yleisten sääntöjen pakollisesta sisällöstä säädetään palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 3 kohdassa. Yleisten sääntöjen perusteella maksettavista korvauksista säädetään palvelusopimusasetuksen 6 artiklassa. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuilla toimivaltaisilla viranomaisilla on palvelusopimusasetusta soveltaessaan velvollisuus toimia tarpeellisilta osin yhteistyössä toistensa kanssa. Edellä 1 momentissa tarkoitetut viranomaiset tekevät päätöksen siitä, että ne järjestävät toimivalta-alueensa tai sen osan joukkoliikennepalvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti. Viranomaiset soveltavat palvelusopimusasetusta asetuksen 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti varmistaakseen sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla. 14 a Järjestämistapapäätökseen sovellettavat erityiset vaatimukset linja-autoliikenteessä Linja-autoliikenteessä joukkoliikenteen järjestämistapapäätöksen ensisijaisena toteutustapana on lain 22 :ään perustuva reittiliikenne. Lain 14 :n 4 momentissa tarkoitettu joukkoliikenteen järjestämistapapäätös voidaan tehdä linja-autoliikenteen osalta sen jälkeen, kun 1) lain 4 :n 2 momentissa tarkoitettu palvelutasomäärittely on tehty ja siinä esitetyt järjestämistapavaihtoehdot on arvioitu; 2) toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet julkista rahoitusta koskevat linjaukset palvelusopimusasetuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan [=palveluseteli] mukaisista julkisen rahoituksen keinoista ja ehdoista; sekä 3) vireillä olleet lain 22 :ssä tarkoitetut reittiliikenneluvat on ratkaistu. Lain 6 luvussa tarkoitettua hankintamenettelyä ei saa linja-autoliikenteessä aloittaa ennen kuin joukkoliikenteen järjestämistapapäätös on tehty.

13 LIITE 2 Harmaan talouden torjunta Joukkoliikennelakiin tehtävät muutokset Joukkoliikennelupien valvontaa pyrittiin nimenomaan harmaan talouden torjumiseksi tehostamaan joulukuussa 2011 voimaan tulleilla joukkoliikennelain muutoksilla. Käytännössä nämä muutokset tarjoavat lupaviranomaiselle mahdollisuuden puuttua yrityksen näkyviin verojen ja maksujen laiminlyönteihin sekä ulosottoon menneisiin velkoihin ja katkaista todennäköisesti konkurssiin tai velkasaneeraukseen johtava käyttäytyminen jo suhteellisen varhaisessa vaiheessa. Varsinaiseen harmaaseen talouteen, tulojen salaamiseen ja pimeiden palkkojen maksamiseen joukkoliikenneluvan epäämisellä voidaan puuttua vasta siinä vaiheessa kun joku toinen viranomainen on nämä havainnut ja prosessi edennyt riittävän pitkälle. Lupaviranomaisen toimintaa tehostaisi ja järkevöittäisi merkittävästi se, että se voisi joukkoliikennelupien valvonnassa käyttää Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityksiä samaan tapaan kuin tavaraliikennelupien valvonnassa. Joukkoliikennelain 58 :än tulisi lisätä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tiedot Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 2 :ssä tarkoitetusta organisaatiohenkilöstä tai organisaatiosta jossa hakijan organisaatiohenkilö on organisaatiohenkilöasemassa. Tavaraliikennelakiin tehdyssä vuoden 2013 huhtikuussa voimaan tulleessa muutoksessa liikenneluvan saannin edellytyksiä tiukennettiin ketjukonkurssien estämiseksi lisäämällä luvan myöntämisen edellytykseksi, ettei hakija tai sen organisaatiohenkilö tai näiden määräämisvallassa ollut yhteisö ole asetettu konkurssiin tavaraliikennelupaa vaativalla toimialalla viimeisimmän vuoden aikana. Säännös on sinänsä hyvä, mutta konkursseilla keinottelun vaikeuttamiseksi tarkasteltava ajanjakso tulisi pidentää kahteen vuoteen. Joukkoliikennelain 19 :n 3 kohta tulisi muuttaa siten, että (liikennelupa myönnetään hakijalle,) jota tai jonka Harmaan talouden

14 selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 2 :ssä tarkoitettua organisaatiohenkilöä taikka näiden arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 4 :ssä tarkoitetulla tavalla määräämisvallassa olevaa yhteisöä ei ole asetettu konkurssiin joukkoliikennelupaa vaativalla toimialalla kahden viimeisimmän vuoden aikana; Konkurssikeinottelun ja bulvaanien käytön vaikeuttamista palvelisi myös se, että vaatimus joukkoliikenneluvan haltijan hyvämaineisuudesta ulotettaisiin kaikkiin Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 2 :ssä tarkoitettuihin organisaatiohenkilöihin. Joukkoliikennelain 31 :n 2momentin 3. kohta tulisi muuttaa seuraavaan muotoon: (Jollei 35 :stä muuta johdu, keskuksen on peruutettava joukkoliikennelupa ja sen oikeaksi todistetut jäljennökset määräajaksi tai kokonaan jos) yrityksen toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies tai Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 2 :ssä tarkoitettu organisaatiohenkilö ei enää ole tämän lain 9 :ssä tarkoitetulla tavalla hyvämaineinen. Edellä mainitun tavaraliikennelain muutoksen yhteydessä lupaehtoja kiristettiin myös siten, että lupa voidaan peruuttaa, jos luvanhaltija on olennaisesti laiminlyönyt työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisen tai muiden lakiin perustuvien työsuhde-etuuksien suorittamisen. Vastaavan säännöksen ottaminen joukkoliikennelakiin olisi ensiarvoisen tärkeä alipalkkauksen muodossa tapahtuvan harmaan talouden ja epärehellisen kilpailun torjumiseksi. Vaikka lupaviranomaisella itsellään ei ole mahdollisuuksia tutkia työehtosopimusten noudattamista, uhka joukkoliikenneluvan peruuttamisesta antaisi työsuojeluviranomaisille nykyistä olennaisesti tehokkaammin välineen puuttua kyseisen kaltaisiin laiminlyönteihin. Joukkoliikennelain 19 :än tulisi lisätä uusi 6. kohta siten, että (liikennelupa myönnetään hakijalle,) joka ei ole tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti laiminlyönyt työsopimuslain (55/2001), työehtosopimuslain (436/1946), työaikalain (605/1996) tai vuosilomalain (162/2005) mukaisten työsuhdeetuuksien suorittamista taikka tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaista työntekijän pakollista vakuutusvelvollisuutta; Tavaraliikennelakiin lisättiin viimeisimmän uudistuksen yhteydessä myös erityinen säännös kuljetuksen tilaajan vastuusta (5a ). Tämän

15 mukaan kuljetuksen tilaajan tai tämän edustajan on ennen kuljetuksesta sopimista selvitettävä, että kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa tai oikeus suorittaa kuljetus kabotaasina tai ilman liikennelupaa ja että tämä on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos se on kyseisestä myynnistä arvonlisäverovelvollinen. Sopimusta ei saa tehdä, jos mainitut edellytykset eivät täyty. Sopimusta ei saa myöskään tehdä, jos kuljetuksen tilaaja tietää tai hänen pitäisi tietää, ettei sopimuksen toinen osapuoli aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana. Edellä tarkoitettua selvitystä ei tarvitse tehdä, jos sopimuspuoli on säännöksessä mainittu julkisyhteisö, edellisen selvityksen tekemisestä saman sopimuspuolen kanssa on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta; tai tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien kuluvana vuonna tapahtuneiden kuljetusten johdosta, jolloin selvitykset on tehtävä kalenterivuosittain. Tilaajan ei myöskään tarvitse tehdä mainittuja selvityksiä, jos sovittu kuljetushinta ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 500 euroa kolmen kuukauden aikana tehdyissä kuljetussopimuksissa tai jos 7 :n mukaisten kuljetusten alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle euroa. Tavaraliikenteessä uudella säännöksellä oli tarkoitus ensi sijassa parantaa kabotaasikuljetuksiin kohdistuvaa valvontaa. Se toi myös tilaajalle taustojen tarkistamisvelvollisuuden niissä tilanteissa, joissa varsinaista tilaajavastuulakia ei sovelleta esimerkiksi sen vuoksi, että alihankintana hankittavat kuljetuspalvelut eivät ole tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviä kuljetuspalveluja. Joukkoliikenteen puolella vastaavaa säännöstä voisi ajatella kohdistettavaksi tilausajoihin, joista valtaosa jää tilaajavastuulain soveltamisen ulkopuolelle. Tilausliikenteen asiakaskunta on kuitenkin varsin kirjavaa ja koostuu yritysten ja julkisyhteisöjen lisäksi erilaisista rekisteröidyistä yhdistyksistä ja rekisteröimättömistä ryhmistä. Nämä ovat kuljetuksen suorittajaan nähden lähinnä kuluttaja-asiakkaan asemassa, eikä mainitun kaltaista selvitysvelvollisuutta sakkouhkineen voida näissä tilanteissa pitää kohtuullisena.

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2013. 262/2013 Laki

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2013. 262/2013 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2013 262/2013 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

HE 254/2009 vp. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi

HE 254/2009 vp. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi liikennehallinnon

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

1 (8) Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki. Viite: Lausuntopyyntö 18.4.2016 LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO LIIKENNEKAARESTA

1 (8) Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki. Viite: Lausuntopyyntö 18.4.2016 LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO LIIKENNEKAARESTA 1 (8) 20.5.2016 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki Viite: Lausuntopyyntö 18.4.2016 LINJA-AUTOLIITON LAUSUNTO LIIKENNEKAARESTA Linja-autoliitto lausuu luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennekaareksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Joukkoliikennelakiin ehdotetaan viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Lakia

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 872/2012 Laki. joukkoliikennelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 872/2012 Laki. joukkoliikennelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 872/2012 Laki joukkoliikennelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia.reittiliikenneluvan saamista helpotettaisiin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2009 N:o 869 873. Joukkoliikennelaki. N:o 869

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2009 N:o 869 873. Joukkoliikennelaki. N:o 869 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2009 N:o 869 873 SISÄLLYS N:o Sivu 869 Joukkoliikennelaki... 4749 870 Laki taksiliikennelain muuttamisesta... 4768 871 Laki Kainuun

Lisätiedot

HE 151/2010 vp. Samalla ehdotetaan kansainväliseen linjaautoliikenteeseen

HE 151/2010 vp. Samalla ehdotetaan kansainväliseen linjaautoliikenteeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakia muutettavaksi siten, että Tampereen seudulla linja-autoliikenteen

Lisätiedot

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Taksiliikennelain muutostarpeita selvittävä asiantuntijaryhmä 8.10.2010 Kouluun ja sairaalaan myös huomenna Esitetyt ongelmat: Koulukuljetusten kilpailuttaminen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous ei saa estää lakeja ja sopimuksia noudattavan kuljetusyrityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Joukkoliikennelakiin ehdotetaan viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Lakia

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä linja-autolla.

Tätä lakia sovelletaan ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä linja-autolla. 1 Luonnos 12.1.2009 LAKIEHDOTUKSET 1. Joukkoliikennelaki 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä linja-autolla. Ammattimaisella

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneselvitys luonnos 13.10.2009 LOPPURAPORTTI: 13.10.2009 1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNESELVITYS TIIVISTELMÄ...3 0. JOHDANTO...7 1. HENKILÖLIIKENNELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje

Linja-autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje Linja-autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje Tämä liikenne- ja viestintäministeriön ohje on tarkoitettu reittiliikennelupia käsitteleville ja myöntäville viranomaisille, joita ovat

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntö LVM065: 00/2013 L V M / 1 4 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 28.10.2013 Jakelussa mainituille Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Liikenne- ja

Lisätiedot

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Joukkoliikenteen historiaa Suomessa Perinteisesti ollut työnjako eri tahojen välillä (noin 1980-luvulle asti) Helsingin,

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012. 124/2012 Valtioneuvoston asetus. mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012. 124/2012 Valtioneuvoston asetus. mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012 124/2012 Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

MAANTIELIIKENNE: KANSAINVÄLISET JA KABOTAASIKULJETUKSET

MAANTIELIIKENNE: KANSAINVÄLISET JA KABOTAASIKULJETUKSET MAANTIELIIKENNE: KANSAINVÄLISET JA KABOTAASIKULJETUKSET Maanteiden kansainväliset kuljetukset ja tavara- ja henkilöliikenteen kabotaasi on vaihe vaiheelta vapautettu unionin antamilla säädöksillä. OIKEUSPERUSTA

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

LIITE 1. Linja-autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje

LIITE 1. Linja-autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje LIITE 1 Linja-autoliikenteen reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje Tämä liikenne- ja viestintäministeriön ohje on tarkoitettu reittiliikennelupia myöntäville viranomaisille, joita ovat joukkoliikennelain

Lisätiedot

Kuljetusbarometri 1/2012: Kovat hinnankorotuspaineet ja kannattavuusremontti vuonna Tiedotustilaisuus

Kuljetusbarometri 1/2012: Kovat hinnankorotuspaineet ja kannattavuusremontti vuonna Tiedotustilaisuus Kuljetusbarometri 1/2012: Kovat hinnankorotuspaineet ja kannattavuusremontti vuonna 2012 Tiedotustilaisuus 13.1.2012 Vuosi 2011 kuljetus- ja logistiikka alalla Käänteet ja kohokohdat 2011 1.1. 2011 Helmikuu.

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Tavaraliikennelain muutokset. Koneyrittäjien Maarakennuspäivät Matti Peltola Hotelli Ilves, Tampere

Tavaraliikennelain muutokset. Koneyrittäjien Maarakennuspäivät Matti Peltola Hotelli Ilves, Tampere Koneyrittäjien Maarakennuspäivät Matti Peltola 5.4.2013 Hotelli Ilves, Tampere Harmaan talouden torjunta ajurina LVM:n työryhmä 2012 - HE 193/2012 - Liikenne- ja viestintävaliokunta LiVM 3/2013 - Muutokset

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

VALAS2015 2104Luonnos

VALAS2015 2104Luonnos KYSELY VAMMAISIA HENKILÖITÄ KOSKEVAN SOSIAALIHUOLLON ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN MUISTIOSTA (http://stm.fi/lausuntopyynnot) VALAS2015 2104Luonnos 1. Taustatiedot 1. Vastaajatahon

Lisätiedot

LIIKENNELUVAT TRAKTORILIIKENTEESSÄ. Toimittanut: Ari Pihlajavaara 2014

LIIKENNELUVAT TRAKTORILIIKENTEESSÄ. Toimittanut: Ari Pihlajavaara 2014 LIIKENNELUVAT TRAKTORILIIKENTEESSÄ Toimittanut: Ari Pihlajavaara 2014 Sisältö Yleistä... 3 Milloin liikennelupaa tarvitaan?... 3 Milloin liikennelupaa ei tarvita?... 3 Oma tavara... 3 Suljettu alue...

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai JÄSENKIRJE Y/9/2015 28.9.2015 1(6) Marjatta Sidarous MUUTOKSIA TILAAJAVASTUULAKIIN 1.9.2015 ALKAEN Tilaajavastuulain muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä

Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä 1 Liikennöintisopimusten tilanne Suomen kasvukäytävällä Kasvukäytävän toimiminen yhtenäisenä työvoimapoolina ja kansallisen kehityksen selkärankana edellyttää liikkumisen sujuvuutta. Joukkoliikenteen kokonaisuus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kirjallisia lausuntoja saatiin 55 kappaletta. Lausunnon antoivat seuraavat tahot:

Kirjallisia lausuntoja saatiin 55 kappaletta. Lausunnon antoivat seuraavat tahot: Lausuntoyhteenveto 1 (7) Iida Huhtanen, Jenni Rantio 21.11.2014 LVM/1237/03/2014 HE joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: lausuntoyhteenveto II kuulemisesta Kirjalliset

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/3926/06.10.02/2013 8.11.2013 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 8 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 :n 1 momentin 6 kohta, muutetaan 6

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2011 Laki. kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2011 Laki. kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2011 1283/2011 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot